Đề tài Phân tích và lập kế hoạch tài chính tại công ty công trình giao thông đô thị và quản lý nhà thủ đức

MỤC LỤC Danh mục Trang Danh mục các từ viết tắt 4 Danh mục bảng biểu, sơ đồ 6 Lời mở đầu. 7 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH : 9 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính: 9 1.1.2. Ý nghĩa, mục tiêu của việc phân tích tài chính: 9 1.1.3. Tài liệu dùng trong phân tích: 10 1.1.4. Nội dung phân tích: 11 1.1.4.1. Phân tích kết cấu và biến động của tổng tài sản, nguồn vốn: 11 1.1.4.2. Phân tích tác động của kết cấu chi phí và cấu trúc vốn: 12 1.1.4.3. Phân tích các tỷ số tài chính: 17 1.1.4.4. Phân tích DUPONT các tỷ số tài chính: 22 1.2. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH : 24 1.2.1. Khái niệm: 24 1.2.2. Ý nghĩa: 24 1.2.3. Các mô hình kế hoạch tài chính: 24 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỘ THỊ & QUẢN LÝ NHÀ THỦ ĐỨC 2.1. GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY: 30 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 30 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty: 31 2.1.3. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh: 32 2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm gần nhất: 35 2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH: 35 2.2.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán: 35 2.2.1.1. Phân kết cấu và biến động tài sản: 35 2.2.1.2. Phân tích kết cấu và biến động nguồn vốn : 42 2.2.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán: 47 2.2.2.1. Phân tích tình hình doanh thu: 47 2.2.2.2. Phân tích tình hình chi phí: 48 2.2.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận: 49 2.2.2.4. Phân tích điểm hòa vốn và độ nghiêng định phí: 50 2.2.3. Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính : 54 2.2.3.1. Xem xét khả năng thanh toán: 54 2.2.3.2. Các tỷ số hoạt động (tỷ số luân chuyển): 56 2.2.3.3. Tỷ số về cơ cấu tài chính: 61 2.2.3.4. Tỷ suất sinh lợi: 62 2.2.4. Phân tích ảnh hưởng của đòn bẩy: 69 2.2.4.1. Ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh của công ty (DOL) .69 2.2.4.2. Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính của công ty (DFL) .71 2.2.4.3. Ảnh hưởng của đòn bẩy tổng hợp (DCL) .72 CHƯƠNG 3 LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 3.1. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM SAU: 73 3.1.1. Mô hình lập kế hoạch tài chính : 74 3.1.2. Dự kiến báo cáo tài chính năm 2010: 76 3.2. NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY: 77 3.2.1. Nhận xét: 77 3.2.2. Các giải pháp đề xuất : 79 Phần kết 87 Danh mục tài liệu tham khảo 88 LỜI MỞ ĐẦU Mục tiêu hoạt động của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận và hơn nữa là gia tăng giá trị của công ty. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh đơn lẻ một mình mà có quan hệ với các nhà đầu tư, các chủ nợ, các cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng Các nhà đầu tư hiện hành hay tiềm năng khi quyết định đầu tư vốn vào doanh nghệp rất quan tâm đến khả năng sinh lời trên đồng vốn đầu tư và mức rủi ro khi đầu tư vốn. Trong khi đó các chủ nợ lại quan tâm đến khả năng trả gốc và lãi của doanh nghiệp có quan hệ tín dụng. Các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra các chính sách kinh tế - tài chính phù hợp, sao cho các doanh nghiệp phát triển đúng hướng và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp có quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại công tác tài chính tốt hay xấu sẽ tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế cần phải thường xuyên, kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong đó công tác phân tích tài chính giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh việc phân tích tài chính, việc lập kế hoạch tài chính cũng hết sức cần thiết . Qua phân tích tài chính ta đánh giá được đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Qua kế hoạch tài chính ta sẽ chủ động hơn trong việc huy động và sử dụng nguồn vốn,và cung cấp những tiêu chuẩn cho việc đo lường thành quả hoạt động. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tài chính trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tôi đã chọn đề tài “PHÂN TÍCH & LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ NHÀ THỦ ĐỨC” để làm đề tài tốt nghiệp cho mình. Đây không phải là đề tài mới mẻ nhưng nó thật sự hữu ích đối với công ty CTGT-Đô Thị và QLN Thủ Đức - nơi tôi đang công tác. Vì từ trước tới nay, mặc dù thời gian hoạt động đã lâu nhưng công ty vẫn chưa chú trọng lắm về mặt phân tích đánh giá tình hình tài chính của mình và hầu như chưa lập kế hoạch tài chính cụ thể cho từng năm, thường chỉ là sự nhận định, kế hoạch chung chung. Cung cách quản lý tài chính trong các doanh nghiệp nhà nước của thời bao cấp, ít nhiều vẫn còn lưu lại trong công ty. Ngày nay, hiệu quả kinh tế là vấn đề được đặt lên trước nhất. Ngay thời điểm tôi đang viết chuyên đề thực tập này, nhà nước đã có một số chính sách thay đổi trong lĩnh vực công ty đang hoạt động. Làm thế nào để hoạt động này có hiệu quả mà nhà nước phải chi ra một khoản tiền thấp nhất là vấn đề Thành phố đã đặt ra. Tiến tới chuyển đổi tất cả những doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực công ích thành công ty TNHH 1 thành viên. Cho phép mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động công ích bằng cách đấu thầu tự do, cạnh tranh công bằng là chính sách đang được triển khai thực hiện. Do vậy sự ưu tiên, bao cấp của nhà nước đối với các doanh nghiệp công ích sẽ không còn. Muốn tồn tại và phát triển, hơn lúc nào hết, công ty cần phải biết rõ mình hoạt động như thế nào, hiệu quả kinh tế, tình hình tài chính ra sao và từ đó tìm ra các giải pháp khắc phục những yếu kém, định hướng lâu dài cho sự phát triển của mình. Hy vọng với kiến thức những năm học tập, trao dồi chuyên môn tại trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Tp Hồ Chí Minh và sự tận tình hướng dẫn của quí thầy cô sẽ phần nào giúp công ty nhìn kỹ hơn thực trạng tài chính của mình . Vì thời gian và kiến thức có hạn, nên mặc dù bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong sự đóng góp từ Quí Thầy Cô và Quí Công ty để bài viết này được hoàn thiện hơn.

doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3393 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích và lập kế hoạch tài chính tại công ty công trình giao thông đô thị và quản lý nhà thủ đức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
taâm. Tuy nhieân, ñeå nhaän thöùc ñuùng ñaén veà lôïi nhuaän thì khoâng phaûi chæ quan taâm ñeán möùc lôïi nhuaän maø caàn phaûi ñaët lôïi nhuaän trong moái quan heä vôùi voán, taøi saûn, nguoàn löïc kinh teá taøi chính maø doanh nghieäp ñaõ söû duïng ñeå taïo ra lôïi nhuaän trong töøng phaïm vi, traùch nhieäm cuï theå .Vaán ñeà naøy veà cô baûn ñöôïc theå hieän qua nhöõng chæ tieâu taøi chính sau: a. Tyû suaát sinh lôïi treân doanh thu (ROS): Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu coù theå tính cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh hoaëc cuõng coù theå tính cho toaøn boä hoaït ñoäng taïi doanh nghieäp. Chæ tieâu naøy cho bieát moät ñoàng doanh thu taïo ra bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. Noù chæ ra moái quan heä giöõa doanh thu vaø lôïi nhuaän. Ñaây laø 2 yeáu toá lieân quan raát maät thieát, doanh thu chæ ra vai troø vò trí doanh nghieäp treân thöông tröôøng vaø lôïi nhuaän theå hieän chaát löôïng. Nhö vaäy, tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu laø chæ tieâu theå hieän vai troø vaø hieäu quaû cuûa doanh nghieäp. Toång möùc doanh thu, toång möùc lôïi nhuaän vaø tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu caøng lôùn vì vai troø hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp caøng toát hôn. Theo soá lieäu cuûa coâng ty tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu nhö sau: Baûng 2.21: BAÛNG TYÛ SUAÁT SINH LÔÏI TREÂN DOANH THU NAÊM 2008, 2009 (ÑVT: Trieäu ñoàng) Noäi dung Naêm 2008 Naêm 2009 Cheânh leäch Ñaùnh giaù - Lôïi nhuaän roøng 657 981 324 - Doanh thu thuaàn 38.309 40.037 1.728 - Tyû suaát sinh lôøi treân doanh thu 1,72 2,45 0,74 taêng Trong naêm 2009 tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu cuûa coâng ty laø 2.45%, taêng so vôùi naêm 2008 laø 0,64% coù nghóa laø naêm 2009, 100 ñoàng doanh thu taïo ra 2,45 ñoàng lôïi nhuaän. Caû doanh thu vaø lôïi nhuaän cuøng taêng laø ñieàu hôïp lyù chöùng toû hieäu quaû sinh lôøi treân doanh thu cuûa doanh nghieäp khaù tích cöïc. b. Tyû suaát sinh lôïi treân toång taøi saûn (ROA): Tyû suaát sinh lôïi treân toång taøi saûn cho bieát vôùi 100 ñoàng taøi saûn doanh nghieäp söû duïng taïo ra bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän, theå hieän hieäu quaû söû duïng taøi saûn chung cuûa doanh nghieäp. Baûng 2.22: BAÛNG TYÛ SUAÁT SINH LÔÏI TREÂN TOÅNG TAØI SAÛN NAÊM 2008, 2009 (ÑVT: Trieäu ñoàng) Noäi dung Naêm 2008 Naêm 2009 Cheânh leäch - LN tröôùc thueá 657 981 324 - Toång taøi saûn bình quaân 62,170 76,380 14,210 - Tyû suaát sinh lôïi treân toång TS 1.06 1.28 0.22 Naêm 2009, 100 ñoàng taøi saûn coâng ty ñaõ taïo ra ñöôïc 1,28 ñoàng lôïi nhuaän, taêng 0,22 ñoàng so vôùi naêm 2008. Qua ñoù, ta thaáy ñöôïc söï tích cöïc cuûa coâng ty trong vieäc gia taêng khaû naêng sinh lôïi treân taøi saûn cuûa mình. c. Tyû suaát sinh lôïi treân voán CSH (ROE): Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu cho bieát vôùi 100 ñoàng voán sôû höõu cuûa doanh nghieäp söû duïng taïo ra bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän roøng, theå hieän hieäu quaû söû duïng voán sôû höõu cuûa doanh nghieäp. Theo soá lieäu cuûa coâng ty ta coù: Baûng 2.23: BAÛNG TYÛ SUAÁT SINH LÔÏI TREÂN VOÁN CSH NAÊM 2008, 2009 (ÑVT: Trieäu ñoàng) Noäi dung Naêm 2008 Naêm 2009 Cheânh leäch - LN roøng 657 981 324 - Voán CSH bình quaân 18,443 19,200 757 - Tyû suaát sinh lôïi treân voán CSH 3.56 5.11 1.55 Trong naêm 2009, cöù 100 ñoàng voán doanh nghieäp söû duïng ñaõ taïo ra 5,11 ñoàng laõi roøng, taêng so vôùi naêm 2008: 1,55 ñoàng. Ñieàu naøy cho thaáy coâng ty ñaõ söû duïng voán vay coù hieäu quaû neân ñaõ khuyeách ñaïi tyû suaát sinh lôïi treân voán sôû höõu lôùn hôn tyû suaát sinh lôïi treân toång taøi saûn. Nhö ñaõ bieát, voán CSH cuûa doanh nghieäp, phaàn lôùn laø quó nhaø thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc. Do vaäy ñeå bieát thöïc chaát voán chuû sôû höõu tham gia vaøo hoaït ñoäng SXKD trong kyø ñaõ taïo ra lôïi nhuaän roøng laø bao nhieâu ta xem xeùt baûng tính toaùn sau: Baûng 2.24: BAÛNG PHAÂN TÍCH TYÛ SUAÁT SINH LÔÏI TREÂN VOÁN CSH CHO HOAÏT ÑOÄNG KHAÙC NAÊM 2008, 2009 (ÑVT: Trieäu ñoàng) Noäi dung Naêm 2008 Naêm 2009 Cheânh leäch LN tröôùc thueá 657 981 285 Trong ñoù : - - LN töø hoaït ñoäng cho thueâ nhaø 308 383 75 - LN töø HÑ khaùc ngoaøi nhaø 349 598 210 Voán CSH bình quaân 18,443 19,200 757 Trong ñoù : - -Voán nhaø thuoäc SHNN 10,495 10,078 (417) -Voán cho h. ñoäng khaùc ngoaøi nhaø 7,949 9,123 1,174 - Tyû suaát sinh lôïi treân voán CSH(*) 4.38 6.55 2.17 Ñöùng ôû goùc ñoä naøy xem xeùt thì tyû suaát sinh lôïi treân voán chuû sôû höõu(*) cuûa doanh nghieäp coù cao hôn, so vôùi laõi suaát tieàn gôûi ngaân haøng moät naêm laø 8.76%(0,73% /thaùng) thì tyû suaát sinh lôïi naøy vaãn thaáp hôn 2,21%. Tuy nhieân tyû suaát sinh lôïi naêm 2009 so vôùi naêm 2008 taêng 2,17% ñaõ chöùng toû doanh nghieäp ñaõ söû duïng voán coù hieäu quaû hôn, xu höôùng gia taêng laø moät daáu hieäu tích cöïc. d. Phaân tích tình hình taøi chính baèng phöông phaùp Dupont: Ngoaøi vieäc ñaùnh giaù rieâng bieät caùc tyû soá taøi chính neâu treân, ñeå coù caùi nhìn toång quaùt hôn, ta coù theå keát hôïp ñaùnh giaù toång hôïp khaû naêng sinh lôøi cuûa cuûa doanh nghieäp qua chæ soá DUPONT. Phaân tích tyû suaát sinh lôøi treân toång taøi saûn (ROA). ROA = Lôïi nhuaän roøng = Lôïi nhuaän roøng X Doanh thu thuaàn Toång taøi saûn Doanh thu Toång taøi saûn. Hay : ROA = Tyû suaát sinh lôïi treân doanh thu x Hieäu suaát SD toång TS. + Naêm 2008: ROA2008 = 657 = 657 x 38.309 62.170 38.309 62.170 1,06% = 1,72% x 0,6162 + Naêm 2009: ROA2009 = 981 = 942 x 40.037 76.380 40.037 76.380 1.28% = 2.45% x 0.5242 Nhö vaäy, so vôùi naêm 2008, ROA2009 taêng 0.22% ( 1,28-1,06) Chuùng ta seõ xem xeùt nguyeân nhaân daãn ñeán söï bieán ñoäng naøy baèng phöông phaùp thay theá lieân hoaøn. Nguyeân nhaân töø tyû suaát sinh lôøi treân doanh thu : ( 2.45% -1.72%) x 0.6162 = 0.74% x 0.62 = 0.45% - Nguyeân nhaân töø hieäu suaát söû duïng taøi saûn. 2,45% x ( 0.5242 – 0.6162 ) = 2.45% x (- 0.092) = -0.23% Qua soá lieäu phaân tích treân ta thaáy : - Tyû suaát sinh lôïi treân taøi saûn taêng laø do tyû suaát sinh lôi treân doanh thu taêng 0,74% ñaõ goùp phaàn laøm cho tyû suaát sinh lôïi treân toång taøi saûn taêng 0,45%. - Hieäu suaát söû duïng taøi saûn giaûm 0,092 laàn ñaõ laøm cho tyû suaát sinh lôïi giaûm 0,23%. Trong 2 nhaân toá treân thì hieäu suaát söû duïng taøi saûn laø nhaân toá tieâu cöïc, ñoù laø do ñôn vò quaûn lyù taøi saûn löu ñoäng chöa hieäu quaû laém, caùc khoaûn phaûi thu, haøng toàn kho taêng leân quaù nhieàu, voøng quay voán chaäm. Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy ñôn vò phaûi raø soaùt xem trong toång taøi saûn, taøi saûn naøo thöïc söï khoâng coù giaù trò, khoâng caàn duøng thì neân thanh lyù ñeå thu hoài voán, tích cöïc thu hoài caùc khoaûn coâng nôï, giaûi phoùng haøng toàn kho ñeå caûi thieän hieäu suaát söû duïng taøi saûn. Töø ñoù, laøm cho tyû suaát sinh lôïi treân toång taøi saûn taêng. Phaân tích tyû suaát sinh lôïi treân laõi roøng (ROE). ROE = Lôïi nhuaän roøng = Lôïi nhuaän roøng X Doanh thu thuaàn X Toång TS Toång taøi saûn Doanh thu Toång taøi saûn Voán CSH Maø Toång TS/ voán CSH = Toång taøi saûn = 1 Toång taøi saûn – nôï phaûi traû 1- heä soá nôï. Þ ROE = Tyû suaát sinh lôïi treân DT x Hieäu suaát SD taøi saûn x 1 1- heä soá nôï 657 657 38.309 1 + Naêm 2008: ROE2008 = = x x 18.443 38.309 62.170 1- 0.7033 3.56% = 1.72% x 0.6162 x 3.37 981 981 40.047 1 + Naêm 2009: ROE2009 = = x x 19.200 40.037 76.380 1- 0.7486 5.11% = 2.45% x 0.5242 x 3.98 Nhö vaäy, so vôùi naêm 2008, ROE2009 taêng 1,55% Söû duïng phöông phaùp thay theá lieân hoaøn ñeå tìm ra nguyeân nhaân cuûa söï bieán ñoäng naøy, ta coù: Tyû suaát sinh lôïi treân doanh thu : ( 2.45% -1.72%) x 0.6162 x 3.37 = 1.54% - Hieäu suaát söû duïng taøi saûn : 2.45% x (0.5242-0.6162) x 3.37 = - 0.76%. Tyû soá nôï : 2.45% x 0.5242 x (3.98 – 3.37 ) = 0.77%. Keát quaû treân cho ta thaáy: - Tyû suaát sinh lôïi treân doanh thu taêng 0,74% laø nhaân toá tích cöïc laøm cho tyû suaát sinh lôïi treân voán chuû sôû höõu taêng 1,54%. - Hieäu suaát söû duïng taøi saûn coá ñònh giaûm 0,092 laàn laøm cho tyû soá sinh lôïi treân voán chuû sôû höõu giaûm 0,76%. - Heä soá nôï taêng 0,0453 (0.7486- 0.7033) goùp phaàn laøm taêng tyû suaát sinh lôïi treân voán chuû sôû höõu. Ñeå coù caùi nhìn toång quaùt hôn ta xem xeùt quaù trình hình thaønh chæ tieâu ROE qua sô ñoà phaân tích DOUPONT naêm 2008, 2009: Sô ñoà 2.2: Sô ñoà phaân tích DOUPONT naêm 2008. ROE 3.56% ROA 1.06% chia 1- Toång nôï/Toång TS 1- 0.7033 Tyû suaát sinh lôïi treân doanh thu 1,72% Nhaân Voøng quay taøi saûn 0,6162 Laõi roøng 657 chia Doanh thu 38.309 Doanh thu 38.309 chia Toång TS 62.170 Doanh thu 38.309 TSLÑ 52.234 TSCÑ TS khaùc tröø Toång chi phí 37.397 Giaù voán haøng baùn 33.411 Tieàn+ ñaàu tö NH 3.760 Chi phí hoaït ñoäng 3.529 Khoaûn phaûi thu 21.372 Laõi vay 457 Haøng toàn kho 22.857 Thueá TNDN 255 TSLÑ khaùc 4.245 Sô ñoà 2.3: Sô ñoà phaân tích DUPONT naêm 2009 ROE 5.11% ROA 1,28 chia 1- toångnôï /toång TS 1- 0,7654 Tyû suaát sinh lôïi treân doanh thu 2,45% Nhaân Voøng quay taøi saûn 0.5242 Laõi roøng 981 chia Doanh thu 40.037 Doanh thu 40.037 chia Toång TS 76.380 Doanh thu 40.037 TSLÑ 66.554 TSCÑ 9.752 TS khaùc 74 tröø Toång chi phí 38.730 Giaù voán haøng baùn 33.855 Tieàn+ ñaàu tö NH 4.252 Chi phí hoaït ñoäng 3.786 Khoaûn phaûi thu 26.002 Laõi vay 442 Haøng toàn kho 32.459 Thueá TNDN 327 TSLÑ khaùc 3.843 Töø nhöõng phaân tích treân ta thaáy raèng ñeå taêng tyû suaát sinh lôïi treân voán chuû sôû höõu doanh nghieäp caàn phaûi : - Taêng tyû suaát sinh lôïi treân doanh thu, nghóa laø doanh nghieäp phaûi taêng doanh thu phaûi giaûm thieåu chi phí . - Taêng voøng quay cuûa taøi saûn, phaûi quaûn lyù toát caùc taøi saûn löu ñoäng cuõng nhö taøi saûn coá ñònh. - Taêng heä soá nôï, tuy nhieân vieäc taêng heä soá nôï ñoàng nghóa vôùi vieäc taêng ruûi ro taøi chính, doanh nghieäp neân caân nhaén kyõ vaán ñeà naøy. 2.2.4. Phaân tích aûnh höôûng cuûa ñoøn baåy: 2.2.4.1. AÛnh höôûng cuûa ñoøn baåy kinh doanh cuûa coâng ty (DOL). Möùc ñoä ñoøn baåy kinh doanh cuûa coâng ty ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc: EBIT + F DOL = EBIT DOL 2008 = (1.369+ 2.511 ) / 1.369 = 2,83 Ñieàu naøy cho thaáy khi doanh thu thay ñoåi 1% thì lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay seõ thay ñoåi 2,83% . DOL2009 = (1.750 + 3.321) / 1.750 = 2,89 Nghóa laø trong naêm 2009 khi doanh thu thay ñoåi 1% thì lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay thay ñoåi 2.89%. Ñeå xem xeùt keát caáu chi phí ñaõ coù taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán möùc ñoä ñoøn baåy kinh doanh cuûa doanh nghieäp, ta ñaët keát caáu chi phí cuûa naêm 2009 theo keát caáu chi phí cuûa naêm 2008. Giaû ñònh keát caáu chi phí naêm 2009 khoâng ñoåi so vôùi naêm 2008 : - Bieán phí (*) chieám trong toång chi phí = 38.287 x 93.2% = 35.683 trieäu - Ñònh phí (*) chieám trong toång chi phí = 38.287 – 35.683 = 2.604 trieäu . So saùnh keát caáu chi phí 2 phöông aùn ta coù: Baûng 2.25: BAÛNG SO SAÙNH KEÁT CAÁU CHI PHÍ NAÊM 2009 (ÑVT: Trieäu ñoàng) Naêm 2009 (*) Naêm 2009  ST TT  ST  TT  Doanh thu 40,037 100.00 40,037 100.00 Bieán phí 35,683 89.13 34.966 87.33 Ñònh phí 2,604 6.50 3.321 8.29 EBIT 1,750 4.37 1,750 4.37 DOL 2.49 2.89 0.42  Nhö vaäy : - Vôùi keát caáu chi phí 89,13% bieán phí vaø 6,5% ñònh phí cuûa naêm 2008, ñoä lôùn ñoøn baåy kinh doanh cuûa coâng ty laø 2.49, ñieàu naøy coù nghóa laø khi doanh thu thay ñoåi 1% thì EBIT thay ñoåi 2,49%. - Vôùi keát caáu chi phí 87,33% bieán phí vaø 8.29% ñònh phí, ñoä lôùn ñoøn baåy kinh doanh cuûa coâng ty la 2,89% . Khi doanh thu thay ñoåi 1%, luùc naøy EBIT seõ thay ñoåi 2,89% . - Möùc ñoä ñoøn baåy kinh doanh cuûa coâng ty ñaõ taêng do vieäc taêng tyû troïng ñònh phí töø 6,5 leân 8.29% Giaû söû : doanh thu naêm 2009 taêng 10%, khi ñoù : Vôùi caáu truùc phí naêm 2008: - Toác ñoä taêng EBIT = toác ñoä taêng cuûa DT x ñoä lôùn ñoøn baåy kinh doanh = 10% x 2,4 = 24%. - Lôïi nhuaän taêng theâm seõ baèng = (40.037 x 10%) x (1-89,13%) = 435 Vôùi caáu truùc phí naêm 2009: - Toác ñoä taêng lôïi nhuaän = 10% x 2,89% = 28,9%. - Lôïi nhuaän taêng theâm seõ baèng = 4.003,7 x (1- 87,33%) = 507 trieäu, cao hôn caáu truùc voán naêm 2008 moät löôïng laø 72 trieäu. Roõ raøng vieäc gia taêng möùc ñoä ñoøn baåy baèng vieäc taùc ñoäng thay ñoåi caáu truùc phí laøm cho tyû troïng ñònh phí taêng leân cuûa doanh nghieäp ñaõ tích cöïc khuyeách ñaïi ñöôïc EBIT. Tuy nhieân vieäc gia taêng ñoøn baåy kinh doanh coù nghóa laø gia taêng ruûi ro cho doanh nghieäp. Thoâng qua ñoøn baåy kinh doanh vaø phöông phaùp xaùc ñònh möùc ñoä aûnh höôûng cuûa ñoøn baåy kinh doanh ñaõ giuùp coâng ty coù theâm moät coâng cuï ñeå döï kieán nhanh choùng lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay trong kyø töông öùng vôùi keát caáu chi phí hieän coù cuûa coâng ty. Ñieàu naøy seõ giuùp coâng ty löïa choïn caùc quyeát ñònh kinh doanh sao cho coù hieäu quaû nhaát. Ñoái vôùi tình hình cuï theå cuûa coâng ty qua 2 naêm, vôùi xu höôùng bieán ñoäng thuaän lôïi cuûa doanh thu cuõng nhö cuûa EBIT nhö ñaõ phaân tích treân, coâng ty coù theå gia taêng möùc ñoä cuûa DOL cao hôn nöõa ñeå khuyeách ñaïi EBIT. Cuï theå tröôùc maét coâng ty caàn gia taêng ñaàu tö vaøo taøi saûn coá ñònh tieáp tuïc mua saém trang thieát bò. Vieäc löïa choïn caùc quyeát ñònh ñaàu tö môùi maùy moùc thieát bò seõ tröïc tieáp laøm gia taêng ñònh phí, vaø cuõng seõ laøm cho chi phí thueâ xe maùy giaûm xuoáng, naêng suaát lao ñoäng taêng leân ,chi phí nhaân coâng, chi phí nguyeân vaät lieäu giaûm treân moät saûn phaåm seõ giaûm, vaø nhö theá, EBIT cuûa coâng ty seõ caøng taêng. Tuy nhieân, cuõng caàn nhaéc laïi caáu truùc phí coù ñònh phí caøng cao thì khaû naêng khuyeách ñaïi EBIT caøng lôùn , ñeå ñaït ñöôïc keát quaû naøy ñoøi hoûi doanh thu phaûi taêng. neáu doanh thu cuûa ñôn vò giaûm 1 % thì EBIT cuûa ñôn vò seõ giaûm 2.89%. Neáu doanh nghieäp rôi vaøo tình traïng thua loã thì caáu truùc phí vôùi tyû troïng ñònh phí caøng cao thì loã seõ caøng bò khuyeách ñaïi. Ñoøn baåy kinh doanh caøng lôùn thì ruûi ro caøng nhieàu. 2.2.4.2. AÛnh höôûng cuûa ñoøn baåy taøi chính cuûa coâng ty (DFL). Khi doanh nghieäp söû duïng nôï vay laø doanh nghieäp phaûi chòu ruûi ro veà taøi chính, thöïc teá trong naêm 2009 ñôn vò ñaõ taêng nôï vay töø 2.920 trieäu vaøo ñaàu naêm leân 12.840 trieäu vaøo cuoái naêm. Vieäc söû duïng ñoøn baåy taøi chính seõ coù taùc ñoäng nhö theá naøo ñoái vôùi thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu ta seõ phaân tích moái quan heä EBIT vaø EPS. Qua baùo caùo thu nhaäp ta bieát EBIT vaø EPS luoân coù quan heä vôùi nhau, vì EBIT taïo ra EPS, tuy nhieân khoâng phaûi luùc naøo coù EBIT thì cuõng coù EBS, bôûi vì EBIT taïo ra thì phaûi traû chi phí laõi vay phaàn coøn laïi môùi taïo ra EPS. - Ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä ruûi ro khi söû duïng ñoøn baåy taøi chính ngöôøi ta duøng coâng thöùc : DFL = EBIT EBIT- Laõi vay DFL2008 = 1.369 : (1.369 – 457) = 1,5 Ñieàu naøy cho thaáy khi lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT) thay ñoåi 1% thì doanh lôïi chuû sôû höõu(EPS) thay ñoåi 1,5%. DFL2009 = 1.750 : (1.750 – 442) = 1,34 Nghóa laø trong naêm 2009 khi EBIT ñoåi 1% thì EPS thay ñoåi 1,34 %. Ñoä nghieâng ñoøn baåy kinh doanh tyû leä thuaän vôùi laõi vay, laõi vay caøng lôùn thì DFL caøng cao nghóa laø ruûi ro cuûa doanh nghieäp caøng taêng. Töø ñaây ta thaáy trong naêm 2009 laõi vay cuûa doanh nghieäp giaûm trong khi EBIT laïi taêng, chính vì vaäy maø DFL giaûm, ruûi ro taøi chính cuûa doanh nghieäp giaûm. Maëc duø haïn möùc vay cuûa doanh nghieäp naêm 2009 ñaõ taêng töø 2.921 trieäu leân 12.840 trieäu nhöng do doanh nghieäp ñaõ quaûn lyù toát nôï vay, khi thaät caàn thieát môùi vay vaø khi coù tieàn traû tröôùc ngay caùc khoaûn nôï vay neân ñaõ laøm cho chi phí laõi vay giaûm xuoáng. Theo phaân tích treân thì trong naêm 2009, ñôn vò söû duïng nôï vay coù hieäu quaû neân khuyeách ñaïi EPS cho chuû sôû höõu, vôùi söï thay ñoåi 1% EBIT seõ keùo theo söï thay ñoåi 1,34% trong EPS. Ruûi ro taøi chính haï thaáp. Vôùi khaû naêng chi traû laõi vay laø 3 ôû naêm 2008 vaø 3,9 ôû naêm 2009 thì ñôn vò coù theå gia taêng nôï vay. Tuy nhieân cuõng caàn löu yù raèng ñoøn baåy taøi chính cuõng luoân coù tính hai maët noù coù theå khuyeách ñaïi doanh lôïi vaø cuõng coù theå khuyeách ñaïi loã cho chuû sôû höõu trong tröôøng hôïp EBIT maø coâng ty taïo ra khoâng ñuû chi traû laõi vay. Nhö vaäy, ñoøn baåy kinh doanh vaø ñoøn baåy taøi chính maø coâng ty söû duïng ñeàu coù taùc duïng tích cöïc trong vieäc taïo ra EBIT vaø EPS cho chuû sôû höõu. Söï keát hôïp 2 loaïi ñoøn baåy naøy seõ coù taùc duïng nhö theá naøo ñoái vôùi EPS vaø doanh thu. Chuùng ta seõ xem xeùt söï taùc ñoäng naøy qua Ñoøn baåy toång hôïp . 2.2.4.3. AÛnh höôûng cuûa ñoøn baåy toång hôïp ( DTL). Möùc ñoä taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy toång hôïp ño löôøng ñoä nhaïy caûm cuûa EPS khi doanh thu thay ñoåi. Noù ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: DTL = DOL x DFL. DTL = 2,89 x 1,34 = 3,87% Keát quaû naøy cho ta thaáy raèng EPS coù ñoä nhaïy caûm töông ñoái cao vôùi möùc taêng, giaûm cuûa doanh thu. Khi doanh thu thay ñoåi 1% seõ laøm cho EPS thay ñoåi 3.87% . Coâng ty phaûi xem xeùt caân nhaéc kyõ ñieàu naøy. Khi ñoøn ñoøn baåy kinh doanh ñaõ quaù lôùn thì vieäc söû duïng nôï vay nhieàu seõ laøm cho ñoøn baåy taøi chính cuõng taêng leân. Khi ñoù ruûi ro ñöa thu nhaäp voán chuû sôû höõu xuoáng thaáp seõ nghieâm troïng hôn ñöa doanh nghieäp rôi vaøo khoù khaên. Chuùng ta vöøa phaân tích tình hình taøi chính trong 2 naêm 2008 vaø 2009 cuûa coâng ty. Vieäc phaân tích naøy ngoaøi vieäc giuùp ta ñaùnh giaù ñöôïc tình hình taøi saûn, khaû naêng töï taøi trôï, khaû naêng taïo lôïi nhuaän maø coøn cho ta cô sôû töø ñoù hoaïch ñònh caùc chieán löôïc taøi chính, maø tröôùc nhaát laø laäp ñöôïc keá hoaïch taøi chính, töø ñoù chuû ñoäng hôn trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình. CHÖÔNG 3 LAÄP KEÁ HOAÏCH TAØI CHÍNH 3.1. LAÄP KEÁ HOAÏCH TAØI CHÍNH NAÊM SAU: Laäp keá hoaïch taøi chính laø moâ taû chieán löôïc taøi chính, döï ñoaùn thaønh quaû töông lai baèng caùch söû duïng baûng caân ñoái keá toaùn , baùo caùo thu nhaäp , baùo caùo nguoàn vaø söû duïng nguoàn theo qui öôùc. Ñeå coù theå laäp ñöôïc caùc baùo caùo taøi chính cho naêm 2010, ta baét ñaàu baèng vieäc toång hôïp laïi baùo caùo taøi chính naêm 2009, baùo caùo nguoàn vaø söû duïng nguoàn, baûng caân ñoái keá toaùn naêm 2008, 2009 cuûa coâng ty. Baûng 3.1: BAÙO CAÙO THU NHAÄP NAÊM 2009 Doanh thu 40.037 Chi phí 38.287 EBIT 1.750 Laõi vay 442 Laõi tröôùc thueá 1.308 Thueá TNDN ( 25%) 327 Laõi roøng 981 Ñôn vò tính: trieäu ñoàng. Baûng 3.2: BAÙO CAÙO NGUOÀN VAØ SÖÛ DUÏNG NGUOÀN Nguoàn voán Söû duïng nguoàn Laõi roøng 981 Taêng voán luaân chuyeån 765 Khaá Khaáu hao 195 Ñaàu tö 696 Doøng tieàn hoaït ñoäng 1.137 Traû nôï daøi haïn 178 Boå sung voán CSH 463 Toång nguoàn 1.639 Toång söû duïng nguoàn 1.639 Ñôn vò tính: trieäu ñoàng. Baûng 3.3: BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 2008 2009 Thay ñoåi Taøi saûn Voán luaân chuyeån 9,198 9,963 765 Taøi saûn coá ñònh 9,575 10,076 501 Toång taøi saûn 18,773 20,039 1,266 Nôï vaø voán CSH Nôï daøi haïn 295 117 (178) Voán CSH 18,478 19,922 1,444 Toång nôï vaø voán CSH 18,773 20,039 1,266 Ñôn vò tính: trieäu ñoàng. 3.1.1. Moâ hình laäp keá hoaïch taøi chính : Döï kieán : - REV : Doanh thu taêng 10% so vôùi naêm 2009 CGS : Giaù voán haøng baùn 95% doanh thu. Laõi suaát nôï vay: coâng ty coù khoaûn nôï daøi haïn laø 117 trieäu, nhöng khoâng phaûi traû laõi. Do ño neáu vay theâm thì laõi vay = 12% cuûa nôï vay DD. EBIT : Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay. TAX : Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 25%. DEP : Khaáu hao cô baûn 20% . D NWC : Voán luaân chuyeån taêng theâm, töông öùng vôùi söï gia taêng cuûa thu nhaäp, taêng 10%. D D haïng muïc caân ñoái, coâng ty phaûi vay theâm neáu doøng tieàn khoâng ñuû ñeå trang traõi cho chi tieâu döï kieán. FA : Taøi saûn coá ñònh, coâng ty seõ mua theâm 2 xe eùp raùc vaø 3 xe chuyeân duøng phuïc vuï thi coâng xaây döïng vôùi giaù trò laø 1.200 trieäu. Vieäc mua saém seõ baét ñaàu töø ñaàu naêm. INV : ñaàu tö phaûi trang traûi cho khaáu hao vôùi gia taêng TSCÑ Thieát laäp moâ hình : Caùc phöông trình baùo caùo thu nhaäp: (1) REV = REV(-1) (1+ a1) = 40.037 x 1.1 = 44.040,7 REV(-1) = 40.037 a1 = 0.1 (2) CGS = a 2 REV = 0.95 x 44.040,7 = 41.838,7 a2 = 0.95 (3) INT = a3 D D = 0.12 D D = 97.7 a3 = 0.12 (4) TAX = a4(REV – CGS – INT) =0.25 (44.040,7 – 41.838,7 – 0.12D D ) = 551.25 – 0.03 D D = 526.1 a4 = 0.25 (5) NET = REV – CGS - INT - TAX = 44.040,7 - 41.838,7 - 0.12D D - (551.25 – 0.03 D D) = 1.653,75 – 0.09DD = 1.578,2 Caùc phöông trình baùo caùo nguoàn vaø söû duïng nguoàn. (6) DEP = DEP(-1) + a5 D FA = 195 + 240 = 435 a5 = 0.2 DEP(-1) = 195. D FA = 1.200 (7) DD = DNWC + INV +DIV –NET – DEP = 996,3 + 1200 + 661,5 – 0,036D D – 1653,75 + 0,09 D D - 435 = 814.4 (8) SI = 0 (9) DNWC = NWC (-1) x a1 = 9.963 x 0.1= 996.3 NWC (-1) = 9.963 (10) INV = FA – FA(-1) + DEP = 10.841 – 10.076 + 435 = 1.200 (11) DIV = a6 NET = 0.4 x (1653,75 + 0.09 D D) = 661,5 – 0,036D D = 631.3 a6 = 0.4 Caùc phöông trình baûng caân ñoái keá toaùn (12) NWC = NWC(-1) +D NWC = 9.963 + 996.3 = 10.959,3 (13) FA = FA(-1) + D FA -DEP = 10.076 + 1.200 – 435 = 10.841 FA(-1) = 10.076 (14) D = D(-1) + DD = 117 + 814,4 = 931,4 (15) E = E(-1) + NET – DIV + SI = 19.922 + 1.578,2– 631,3 + 0 = 20.868,9 E(-1) = 19.922 3.1.2. Döï kieán baùo caùo taøi chính naêm 2010: Baûng 3.4: BAÙO CAÙO THU NHAÄP DÖÏ KIEÁN NAÊM 2010 Doanh thu 44.040,7 Chi phí 41.838,7 EBIT 2.202 Laõi vay 97,7 Laõi tröôùc thueá 2.104,3 Thueá TNDN ( 25%) 526,1 Laõi roøng 1.578,2 Baûng 3.5: BAÙO CAÙO NGUOÀN VAØ SÖÛ DUÏNG NGUOÀN DÖÏ KIEÁN 2010 Nguoàn voán Söû duïng nguoàn Laõi roøng 1.578,2 Taêng voán luaân chuyeån 996,3 Khaáu hao 435 Ñaàu tö 1.200 Doøng tieàn hoaït ñoäng 2013,2 Chi traû CT, phuùc lôïi 631,3 Vay theâm 814.4 Toång nguoàn 2.827.6 Toång söû duïng nguoàn 2.827.6 Baûng 3.6: BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN DÖÏ KIEÁN NAÊM 2010 2009 2010 Thay ñoåi Taøi saûn Voán luaân chuyeån 9.963 10.959,3 996,3 Taøi saûn coá ñònh 10.076 10.841 765 Toång taøi saûn 20.039 21.801,3 1.761,3 Nôï vaø voán CSH Nôï daøi haïn 117 931,4 814,4 Voán CSH 19.922 20.868,9 946,9 Toång nôï vaø voán CSH 20.039 21.801,3 1.761,3 3.2. NHAÄN XEÙT VAØ CAÙC GIAÛI PHAÙP HOAØN THIEÄN TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH CUÛA COÂNG TY: 3.2.1. Nhaän xeùt: Töø keát quaû phaân tích treân, ta phaàn naøo thaáy ñöôïc thöïc traïng taøi chính cuûa coâng ty. Moät laàn nöõa cuøng nhìn laïi nhöõng maët maïnh maët yeáu ñeå tìm giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän hôn nöõa tình hình taøi chính cuûa coâng ty. Naêm 2009 taøi saûn cuûa coâng ty ñaõ taêng leân moät löôïng ñaùng keå, töø con soá 64.843 trieäu ôû naêm 2008, nay ñaõ taêng leân thaønh 84.916 trieäu. Keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty cuõng ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh tích ñaùng khích leä. Doanh thu, lôïi nhuaän ñeàu taêng. Doanh lôïi chuû sôû höõu ñaõ taêng 43,38% so vôùi cuøng kyø. Quaûn lyù saûn xuaát cuõng nhö quaûn lyù voán vay ñaõ ñöôïc caûi thieän. Tyû troïng chi phí trong doanh thu ñaõ giaûm 2,03%. Laõi vay cuûa coâng ty haï maëc duø coâng ty ñaõ taêng haïn möùc vay töø 2,9 tyû leân 12,84 tyû. Ñieàu naøy ñaõ tích cöïc laøm cho hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa coâng ty taêng leân. Caùc coâng trình coâng ty thi coâng luoân ñaûm baûo chaát löôïng, vaø kòp tieán ñoä thi coâng neân ñaõ taïo ñöôïc nieàm tin töø phía khaùch haøng, theå hieän laø khaùch haøng ñaõ öùng voán cho coâng ty ngaøy caøng nhieàu hôn. Ñaây cuõng laø theá maïnh cuûa coâng ty. Vôùi nguoàn voán öùng tröôùc khoâng phaûi traû laõi vay ñaõ giuùp coâng ty buø ñaép ñöôïc voán thieáu huït phaàn naøo. Beân caïnh nhöõng maët tích cöïc, vaãn coøn nhieàu haïn cheá maø coâng ty caàn phaûi khaéc phuïc ñeå ñem laïi hieäu quaû trong kinh doanh nhieàu hôn. Vaán ñeà noåi coäm nhaát laø tình hình thanh toaùn cuûa coâng ty coù nhöõng bieán chuyeån khoâng thuaän lôïi. + Caùc khoaûn phaûi thu chieám tyû troïng 32,85%, moät tyû troïng khaù cao trong toång taøi saûn cuûa coâng ty vaø ñaõ taêng maïnh trong naêm 2009, 15,73% gaáp 3 laàn toác ñoä taêng cuûa doanh thu. Nhö vaäy, voán bò chieám duïng cuûa coâng ty laø khaù lôùn (27.897 trieäu / 84.916 trieäu). Nguyeân nhaân laø do coâng ty chöa xaây döïng ñöôïc moät chính saùch tín duïng roõ raøng, coâng taùc thu hoài coâng nôï vaãn coøn nhieàu yeáu keùm, chöa thöïc söï chuû ñoäng vaø coù bieän phaùp höõu hieäu trong vieäc thu hoài coâng nôï maø hoaøn toaøn döïa vaøo thieän chí cuûa khaùch haøng. + Caùc khoaûn phaûi traû, maø chuû yeáu laø nôï ngaén haïn ñaõ taêng maïnh, ñeán cuoái naêm con soá naøy laø 64.994 trieäu, taêng 32,21% so vôùi naêm 2008. Trong ñoù: nôï vay laø 12.840 trieäu, moät coøn soá kyû luïc ñoái vôùi coâng ty tính ñeán thôøi ñieåm naøy (cao nhaát laø 7 tyû) taêng 9,92 tyû, töông öùng vôùi tyû leä taêng laø 339,56%, nôï vay taêng moät khoaûn khaù lôùn nhö vaäy seõ gaây aùp löïc veà laõi vay cho coâng ty khaù nhieàu vaø vôùi tyû troïng nôï treân toång taøi saûn quaù cao (76,54% ) ngaân haøng coù theå seõ khoâng taêng haïn möùc vay cho ñôn vò nöõa. Ngoaøi ra coâng ty cuõng ñaõ chieám duïng 52.037 trieäu töø khoaûn ngöôøi mua traû tröôùc, phaûi traû ngöôøi baùn, phaûi traû caùn boä coâng nhaân vieân, thueá vaø caùc khoaûn noäp nhaø nöôùc vaø phaûi traû khaùc. Khoaûn chieám duïng naøy taïo voán khoâng phaûi traû laõi vay cho coâng ty. Do qui moâ saûn xuaát ngaøy caøng môû roäng, maø voán chuû sôû höõu laïi quaù ít. Neáu tröø nguoàn voán töø quó nhaø thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc thì coâng ty chæ coøn moät löôïng voán chuû sôû höõu khaù nhoû (9.597/84.916 = 11,30%) phuïc vuï cho hoaït ñoäng SXKD chính cuûa mình. Vaø vì theá vieäc chieám duïng vaø ñi vay moät khoaûn tieàn lôùn nhö vaäy cuõng laø ñieàu hôïp lyù. Nhöng ñieàu ñoù seõ gaây aùp löïc raát lôùn cho coâng ty trong vaán ñeà thanh toaùn. Vaø vôùi tình hình hieän nay vieäc thanh toaùn caùc khoaûn nôï cuûa coâng ty ñaõ khoâng coøn thuaän lôïi so vôùi naêm tröôùc. Ñieàu ñoù ñöôïc theå hieän qua caùc tyû soá veà khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty khoâng cao maø coøn giaûm. Caùc daáu hieäu khoù khaên taøi chính ñaõ hình thaønh. Baûng 3.7: BAÛNG SO SAÙNH KHAÛ NAÊNG THANH TOAÙN NAÊM 2008, 2009 Noäi dung Naêm 2008 Naêm 2009 Giaûm - Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh 1.37 1.31 (0.07) - Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh 1.19 1.15 (0.03) - Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh 0.09 0.06 (0.03) Moät vaán ñeà nöõa caàn nhaéc ñeán vieäc söû duïng voán löu ñoäng cuûa coâng ty keùm hieäu quaû hôn, ñieàu ñoù ñaõ gaây laõng phí 11.900 trieäu moät soá tieàn gaàn töông ñöông vôùi soá nôï vay cuûa ngaân haøng. Nguyeân nhaân lôùn nhaát laø do voán löu ñoäng naèm trong khaâu döï tröõ (SPDD) vaø khaâu thanh toaùn ( khoaûn phaûi thu) cuûa coâng ty quaù laâu vaø nhieàu . Caùc coâng trình cuûa coâng ty thöôøng coù giaù trò khoâng lôùn, thôøi gian thi coâng khoâng daøi. Nhöng keát quaû tìm hieåu töø vieäc phaân ñoaïn caùc coâng trình dôû dang laïi cho thaáy hôn 30% coâng trình töø tröôùc naêm 2007 vaø 30% coâng trình töø naêm 2008 vaãn coøn treo dôû dang, chieám 23.727 trieäu so vôùi 39.175 giaù trò coâng trình dôû dang cuûa coâng ty ôû naêm 2009. Thanh quyeát toaùn chaäm ñaõ laøm cho HTK chaäm ñöôïc giaûi phoùng. Chæ tính rieâng voán phaân boå ôû 2 khaâu döï tröõ vaø thanh toaùn cuûa doanh nghieäp leân tôùi 79,18% (46.33 % + 32,85%) treân toång soá voán cuûa doanh nghieäp. Vieäc quay voøng chaäm ñaõ laøm cho tình traïng thieáu voán cuûa coâng ty ñaõ traàm troïng laïi caøng traàm troïng hôn. Ngoaøi ra coâng ty cuõng caàn phaûi xem xeùt vieäc coâng ty ñaõ chöa ñaàu tö ñuùng möùc cho taøi saûn coá ñònh. Trang thieát bò phuïïc vuï saûn xuaát phaàn lôùn ñaõ cuõ kyõ, laïc haäu. Qui trình coâng ngheä chaäm ñöôïc caûi tieán, haàu nhö laø lao ñoäng thuû coâng. Loaïi tröø taøi saûn coá ñònh laø nhaø thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc, thì taøi saûn duøng cho saûn xuaát kinh doanh chính cuûa coâng ty coù giaù trò khaù nhoû, chieám tyû troïng 2,79 treân toång taøi saûn (2,36 tyû /84,816 tyû). Trong khi hoaït ñoäng cuaû coâng ty khoâng ngöøng môû roäng, vôùi khoái löôïng TSCÑ chieám tyû troïng cöïc nhoû nhö vaäy coù ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cho saûn xuaát hay khoâng?. Xu höôùng ngaøy nay laø thi coâng cô giôùi hoaù, hieän ñaïi hoaù ñem laïi hieäu quaû cao hôn trong SXKD. Nhöõng yeáu toá treân laøm giaûm khaû naêng caïng tranh, ñaáu thaàu cuûa coâng ty. Nhö vaäy, khoù khaên lôùn nhaát cuûa coâng ty laø thieáu voán hoat ñoäng, nhu caàu voán duøng cho hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa doanh nghieäp khaù cao nhöng nguoàn voán chuû sôû höõu laïi quaù ít oûi. Hoaït ñoäng cuûa coâng ty chuû yeáu döïa treân nôï vay vaø caùc khoaûn chieám duïng. Tính töï chuû veà taøi chính khoâng cao. Töø nhöõng maët maïnh yeáu treân ñaây coâng ty caàn chuù troïng xem xeùt, khai thaùc nhöõng maët maïnh tìm ra caùc giaûi phaùp ñeå hoaøn thieän tình hình taøi chính cuûa mình. Ñuùc keát töø quaù trình phaân tích treân baûn thaân toâi xin ñöa ra moät soá giaûi phaùp sau: 3.2.2. Caùc giaûi phaùp ñeà xuaát : Giaûi phaùp 1 : Taêng doanh thu: Xem xeùt keát caáu doanh thu naêm 2009, ta thaáy: Doanh thu caùc maët hoaït ñoäng cuûa coâng ty ñeàu taêng, nhöng rieâng hoaït ñoäng saø lan laïi giaûm doanh thu moät löôïng khaù lôùn. Naêm 2008 laø 6.667 trieäu, naêm 2009 tuït xuoáng coøn 2.941 trieäu. Döôøng nhö coâng ty chöa quan taâm ñuùng möùc ñeán hoaït ñoäng naøy, vì theá coâng ty ñaõ boû phí moät cô hoäi . Giaû ñònh naêm 2009 coâng ty ñaõ taùc ñoäng ñeå doanh thu xöôûng salan khoâng giaûm, khi ñoù doanh thu taêng theâm seõ laø: 3.726 trieäu. Ñeå thuùc ñaåy doanh thu taêng coâng ty coù theå aùp duïng chính saùch chi hoa hoàng cho ngöôøi moâi giôùi, chieát khaáu cho khaùch haøng ñaët ñoùng taøu vôùi giaù trò lôùn. Giaû söû doanh nghieäp aùp duïng chính saùch hoa hoàng cho ngöôøi moâi giôùi 2% treân doanh thu, vaø neáu khaùch haøng naøo ñaët ñoùng taøu vôùi giaù trò treân 2 tyû ñeán 4 tyû seõ ñöôïc höôûng chieát khaáu 1% . Nhö vaäy chi phí hoa hoàng 75 trieäu vaø chieát khaáu thöông maïi 37 trieäu. EBIT taêng theâm = 3.726 x { 1- (89.9 + 3%)} = 265 trieäu. Beân caïnh ñoù coâng ty cuõng caàn tieáp tuïc phaùt trieån hoaït ñoäng thi coâng coâng trình : ñaây laø hoaït ñoäng chuû yeáu nhaát cuûa coâng ty trong suoát quaù trình saûn xuaát kinh doanh.Vì theá ñeå ñaûm baûo hoaït ñoäng naøy khoâng ngöøng phaùt trieån caàn xem xeùt moät soá vaán ñeà sau: - Ñaåy maïnh vieäc taêng doanh thu caùc coâng trình ñöôïc ñaàu tö baèng voán nhaø nöôùc, vì coù nhieàu lôïi theá nhö oån ñònh veà maët phaùp lyù, thanh toaùn nhanh choùng. - Tích cöïc tìm kieám ñoái taùc môùi, môû roäng thò tröôøng hoaït ñoäng ra khoûi ñòa baøn baèng caùch cuõng coá naêng löïc vaø uy tín cuûa mình.Khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng vì chaát löôïng laø yeáu toá haøng ñaàu trong löïa choïn cuûa khaùch haøng. - Xaây döïng chính saùch giaù thaàu hôïp lyù, meàm hoaù giaù thaàu laø ñieàu kieän tieân quyeát giuùp coâng ty thaønh coâng trong vieäc ñaáu thaàu, muoán vaäy thì coâng ty phaûi chuù troïng trong vieäc quaûn lyù chi phí, phaûi laøm theá naøo ñeå toái thieåu hoaù chi phí. Giaûi phaùp 2: Giaûm chi phí: Xem xeùt tyû troïng bieán phí vaø ñònh phí qua caùc naêm ta thaáy coâng taùc quaûn lyù chi phí cuûa coâng ñaõ coù söï chuyeån bieán tích cöïc, naêm 2009 bieán phí ñaõ giaûm ñöôïc tyû troïng 2,54%, tuy nhieân ñònh phí laïi taêng vôùi toác ñoä taêng khaù cao. Trong ñoù: ñònh phí khoâng baét buoäc laø 2.018 trieäu, taêng 757 trieäu. Giaû söû ñôn vò caét giaûm ñöôïc ñònh phí khoâng baét buoäc vaø neáu coù taêng thì cuõng chæ taêng baèng toác ñoä taêng cuûa doanh thu, khi ñoù ta seõ coù. Ñònh phí baét buoäc naêm 2009 = 1.261 x (1+4,51%) = 1.318, giaûm 700 trieäu Nhö vaäy: EBIT coâng ty seõ taêng 700 trieäu. - Theo nhö phaân tích cô caáu ñieåm hoaø voán vaø ruûi ro toång hôïp cuûa doanh nghieäp ôû treân thì khi ñònh phí giaûm ñôn vò seõ deã daøng ñaït doanh thu hoaø voán hôn, ruûi ro veà kinh doanh cuûa ñôn vò haï vaø töø ñoù doanh nghieäp coù theå gia taêng ñoøn baåy taøi chính, giaûi quyeát tình traïng thieáu voán vaø taêng doanh lôïi cho chuû sôû höõu. - Ñieåm quan troïng nhaát trong vaán ñeà quaûn lyù ñònh phí laø doanh nghieäp phaûi giaûm ñònh phí khoâng baét buoäc neáu thaáy khoâng caàn thieát. - Laøm theá naøo ñeå tieát kieäm ñöôïc chi phí quaûn lyù nhaát: coù theå duøng chính saùch khoaùn chi phí quaûn lyù, khoaùn bieân cheá cho caùc phoøng ban, laøm toát coâng taùc caùn boä nhö ñieàu ñoäng nhaân söï töø phoøng ban thöøa sang nôi thieáu, chuù troïng ñaøo taïo ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù gioûi, tieát kieäm chi phí ñieän thoaïi, ñieän tieàn nöôùc. v.v. - Taêng ñònh phí baét buoäc coù nghóa laø caàn gia taêng ñaàu tö vaøo taøi saûn coá ñònh tieáp tuïc mua saém trang thieát bò. Vieäc löïa choïn caùc quyeát ñònh ñaàu tö môùi maùy moùc thieát bò seõ tröïc tieáp laøm gia taêng ñònh phí, vaø cuõng seõ laøm cho chi phí thueâ xe maùy giaûm xuoáng, naêng suaát lao ñoäng taêng leân, chi phí nhaân coâng, chi phí nguyeân vaät lieäu treân moät saûn phaåm seõ giaûm , vaø nhö theá seõ taùc ñoäng laøm cho tyû troïng bieán phí giaûm, lôïi nhuaän taêng. - Phaán ñaáu giaûm thieåu bieán phí : Nhö ñaõ phaân tích ôû treân , caáu truùc chi phí cuûa doanh nghieäp thieân veà bieán phí, vì vaäy chæ caàn moät thay ñoåi nhoû trong tyû troïng cuûa bieán phí ñaõ laøm cho lôïi nhuaän cuûa coâng ty taêng moät löôïng tuyeät ñoái ñaùng keå. Ñeå giaûm thieåu bieán phí coâng ty neân caân nhaéc kyõ trong khaâu mua haøng. Mua haøng phaûi ñuùng vôùi yeâu caàu cuûa saûn xuaát, phaûi tìm nhöõng nhaø cung caáp lôùn coù uy tín giaù caû thaáp. Cung caáp vaät tö kòp thôøi cho thi coâng traùnh tình traïng ngöôøi chôø vieäc,vieäc chôø ngöôøi. Phaàn lôùn vaät tö cuûa coâng ty ñöôïc mua vaø xuaát thaúng tôùi coâng trình,vì vaäy phaûi toå chöùc coâng taùc tieáp nhaän cuõng nhö vieäc söû duïng vaät tö hôïp lyù nhöng phaûi thaät chaët cheõ traùnh laõng phí cuõng nhö thaát thoaùt. Taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra giaùm saùt naêng suaát lao ñoäng, chaát löôïng coâng trình, tìm caùch taêng naêng suaát lao ñoäng leân toái ña baèng caùch phaân boá lao ñoäng hôïp lyù, phuø hôïp vôùi khaû naêng chuyeân moân cuûa töøng ngöôøi. Thanh toaùn tieàn löông ñaày ñuû kòp thôøi, chuù troïng söû duïng ñoøn baåy tieàn löông tieàn thöôûng hôïp lyù nhaèm kích thích taêng naêng suaát lao ñoäng, kòp thôøi khen thöôûng göông lao ñoäng toát, phaùt huy saùng kieán caûi tieán kyõ thuaät. - Boä phaän kyõ thuaät neân chuù troïng laäp keá hoaïch ñònh möùc, tieâu hao nguyeân lieäu, thöôøng xuyeân ñoái chieáu vôùi tình hình saûn xuaát thöïc teá ñeå sôùm phaùt hieän ra nhöõng laûng phí nguyeân vaät lieäu vaø tìm nguyeân haïn cheá möùc thaáp nhaát saûn phaåm hoûng. Ñaây laø giaûi phaùp mang tính chuû ñoäng nhaát, vòeäc giaûm chi phí maø vaãn ñaûm baûo ñöôïc chaát löôïng laø ñieàu kieän tieân quyeát giuùp ñôn vò coù theå caïnh tranh, thaéng thaàu. Giaûi phaùp 3 : Ñaåy nhanh thu hoài coâng nôï Nôï phaûi thu daây döa laø nhaân toá lôùn nhaát kìm haûm voøng quay voán cuûa coâng ty. Phaûi ñaåy maïnh coâng taùc thu hoài coâng nôï hieän nay laø vaán ñeà caáp thieát ñoái vôùi coâng ty. - Naêm 2009, nôï phaûi thu cuûa coâng ty taêng 15,73%. Giaû söû ñôn vò laøm toát coâng taùc nôï phaûi thu, khoâng taêng nôï phaûi thu vaø neáu coù taêng cuõng chæ taêng = vôùi toác ñoä taêng cuûa doanh thu , khi ñoù nôï phaûi thu cuûa ñôn vò chæ taêng : 179 trieäu ( = 3.791* 4.51%). Nhö vaäy coâng nôï ñöôïc giaûi toaû seõ laø 3.612 trieäu, khoaûn phaûi thu cuoái naêm 2009 coøn 24.285 trieäu ( = 27897 – 3.612). Doanh nghieäp coù tieàn ñeå quay voøng voán vaø giaûm bôùt haïn möùc vay. Muoán ñaåy maïnh vieäc thu hoài coäng nôï coâng ty coù theá aùp duïng caùc bieän phaùp sau: Phaûi xaây döïng ñöôïc chính saùch tín duïng hôïp lyù, khuyeán khích ngöôøi mua thanh toaùn baèng caùch cho höôûng chieát khaáu neáu thanh toaùn ñuû tieàn trong voøng 5-10 ngaøy. Qui ñònh thôøi haïn nôï roõ raøng, phaït khi khaùch haøng traû chaäm. Phaûi toå chöùc coâng taùc theo doõi nôï theo haïn tuoåi, thöôøng xuyeân nhaéc nhôû ñoân ñoác thu hoài caùc khoaûn coâng nôï nhaát laø caùc khoaûn nôï ñaõ quaù haïn baèng caùch gôûi thô thoâng baùo tôùi khaùch haøng nhaéc nhôû tình traïng khoâng traû nôï ñuùng haïn, lieân heä ñieän thoaïi tröïc tieáp hoái thuùc khaùch haøng, thueâ moät ñaïi dieän doøi nôï thay cho doanh nghieäp. Ñoái vôùi caùc khaùch haøng khoâng traû nôï ñuùng haïn, coâng ty caàn ngöøng caáp tín duïng cho ñeán khi hoï thanh toaùn xong nôï cuõ. Ñoái vôùi caùc khoaûn nôï daây döa caàn coù bieän phaùp cöùng raén, neáu caàn coù theå nhôø phaùp luaät can thieäp. Moät giaûi phaùp ngaên ngöøa maø doanh nghieäp cuõng caàn phaûi löu taâm laø neân tìm hieáu kyõ veà khaùch haøng khi giao dòch, xem khaùch haøng coù theå traû ñöôïc nôï hay khoâng. Daáu hieäu roõ raøng nhaát laø hoï thanh toaùn nhanh choùng trong thôøi gian vöøa qua khoâng. Giaûi phaùp 4 : Giaûi toaû haøng toàn kho Moät löôïng voán khaù lôùn cuûa coâng ty naèm trong haøng toàn kho. Vì vaäy giaûi phoùng haøng toàn kho ñöôïc xem laø giaûi phaùp khaù quan troïng ñoái vôùi coâng ty. Giaû nhö trong naêm 2008 coâng ty tích cöïc trong vieäc giaûi quyeát döùt ñieåm khaâu thanh quyeát toaùn coâng trình, laøm cho chi phí dôû dang cuûa caùc coâng trình töø naêm 2007 trôû veà tröôùc giaûm, löôïng haøng toàn kho ñöôïc giaûi phoùng seõ laø 11.807 trieäu. Giaù trò haøng toàn kho chæ coøn 27.536 trieäu. Taêng soá laàn giaûi phoùng haøng toàn kho ñeå taïo ra doanh thu, giaûm löôïng voán öù ñoïng trong khaâu döï tröõ. Coâng ty coù theâm tieàn ñeå quay voøng voán. Ñeå giaûi toaû haøng toàn kho caàn chuù troïng ñaåy nhanh tieán ñoä thi coâng sôùm ñöa coâng trình vaøo nghieäm thu baøn giao. Muoán vaäy caàn phaûi caûi tieán kyõ thuaät, caûi tieán qui trình coâng ngheä theo höôùng cô giôùi hoaù hieän ñaïi hoaù. Taêng cöôøng giaùo duïc trình ñoä vaên hoaù, trình ñoä chuyeân moân cho ñoäi nguõ coâng nhaân. Phaûi ñaåy maïnh coâng taùc thanh quyeát toaùn coâng trình. Vieäc laäp hoà sô quyeát toaùn coâng trình cuûa coâng ty khaù nhanh, nhöng coâng ty laïi thieáu söï nhaéc nhôû ñeo baùm, hoà sô vöôùng maéc thaùo gôõ giaûi quyeát raát chaäm. Ñaây laø ñieåm yeáu nhaát cuûa coâng ty. Thieát nghó chaán chænh coâng taùc naøy laø ñieàu khoâng khoù neáu coâng ty coù söï phaân coâng vaø qui traùch nhieäm roõ raøng. Vôùi nhöõng coâng trình ñaõ laâu khoâng theå thanh quyeát toaùn, neáu khoaûn chi phí khoâng ñöôïc beân A chaáp nhaän thanh toaùn nhoû, coâng ty coù theå boû qua ñeå nhanh thu hoài voán. Chuùng ta cuõng bieát, tieàn coù giaù trò theo thôøi gian, 1 ñoàng hoâm nay khoâng gioáng 1 ñoàng ngaøy mai. Linh ñoäng trong quyeát toaùn laø vaán ñeà coâng ty neân caân nhaéc. Giaû söû toång quyeát toaùn caùc coâng trình ñöôïc giaûi phoùng coù tyû leä bieán phí treân doanh thu vaãn laø 89,9% ( löông quaûn lyù 6% x doanh thu), trong chi phí dôû dang naøy coù khoaûng 2% chi phí ñang vöôùng laøm cho coâng trình khoâng ñöôïc thanh quyeát toaùn vaø coâng ty seõ thu ñöôïc 30% soá coøn phaûi thanh toaùn sau khi quyeát toaùn coâng trình ñöôïc duyeät. Khi ñoù: - Doanh thu caùc coâng trình giaûi phoùng = 11.807 : (89,9 % - 6%) = 14.073 trieäu. - Chi phí coøn vöôùng doanh nghieäp coù theå boû qua = 11.807 x 2% =236 trieäu. - Soá tieàn thu ñöôïc töø vieäc quyeát toaùn coâng trình = 14.073 trieäu x 30% = 4.222 trieäu. Coâng ty coù tieàn ñeå ñöa vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, khoâng phaûi vay theâm töø phía ngaân haøng. - EBIT taêng theâm = 14.073 x ( 1- 89.9%) = 1.421 trieäu - EBIT giaûm = 236 trieäu. - Toång EBIT taêng = 1.185 trieäu. Taùc ñoäng töø caùc giaûi phaùp caûi thieän tình hình taøi chính mang laïi cho coâng ty: - Taêng doanh thu töø hoaït ñoäng saø lan = 3.726 trieäu. - Taêng doanh thu töø vieäc thuùc ñaåy thanh quyeát toaùn coâng trình giaûi phoùng haøng toàn kho = 14.073 trieäu. - Toång doanh thu taêng theâm = 3.726 + 14.073 = 17.799 trieäu. - Giaûm chi phí do caét giaûm ñònh phí khoâng baét buoäc : 700 trieäu. Taêng chi phí cho hoa hoàng moâi giôùi (bieán phí) 75 trieäu - Chieát khaáu thöông maïi ( giaûm doanh thu) : 37 trieäu. - Taêng chi phí do ñaåy maïnh giaûi phoùng haøng toàn kho (ñònh phí): 236 trieäu. - Giaûm laõi vay : Ta coù : + Vay bình quaân trong naêm = (2.921 + 12.840) : 2 = 7.881 trieäu + Laõi vay 452 trieäu, nhö vaäy bình quaân ñeå söû duïng 1 ñoàng voán vay doanh nghieäp phaûi boû ra moät khoaûn chi phí laø 0,057 ñoàng ( 452/ 7.881). + Vôùi vieäc taêng doanh thu, ñaåy nhanh thu hoài coâng nôï vaø vieäc giaûi phoùng haøng toàn kho ñaõ giuùp doanh nghieäp coù theâm tieàn ñeå ñöa vaøo saûn xuaát, giaûm haïn möùc vay =3.726 + 3.612 + 4.222 = 11.560 laøm cho nôï vay bình quaân coøn (2.921 + 12.840 – 11.560) : 2 =2.101 trieäu, giaûm 5.780 trieäu. + Laõi vay giaûm = 5.780 x 0.057 = 329 trieäu. + Keát quaû töø caùc giaûi phaùp 1,2,3,4 Baûng 3.8: BAÛNG ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ TÖØ CAÙC GIAÛI PHAÙP Noäi dung Thöïc teá naêm 2009 Taùc ñoäng töø caùc giaûi phaùp Tyû leä taêng theâm Doanh thu 40.037 17.799 44,46 Giaûm doanh thu 37 Chi phí 38.287 15.612 40,78 Bieán phí 34.966 16.076 45,98 Ñònh phí 3.321 -464  (13,97) Baét buoäc 1.303 0  - Khoâng baét buoäc 2.018 -464 (22,99) EBIT 1.750 2.150 122,86 Laõi vay 442 -329 (72,79) EBT 1.308 2.479 190  Thueá TNDN 327 620 190  EPS 981 1.859 190 Nhö vaäy, toång hôïp caùc giaûi phaùp ñaõ laøm cho : Doanh thu taêng theâm 44,46% EBIT taêng theâm 122.86% Laõi vay giaûm theâm 72,79%. Doanh lôïi chuû sôû höõu taêng theâm 191%. Voøng quay caùc khoaûn phaûi thu = 360 : { (40.037 + 17.799) / 24.196} = 150 ngaøy, giaûm ñöôïc 83 ngaøy. Voøng quay haøng toàn kho = 360 :{ (40.037 + 17.799) /26.542 } = 165 ngaøy, giaûm 126 ngaøy. Vôùi nhöõng giaûi phaùp cô baûn treân, neáu thöïc hieän toát tình hình taøi chính cuûa coâng ty seõ ñöôïc caûi thieän raát nhieàu. Doanh thu taêng, chi phí giaûm, caùc khoaûn phaûi thu giaûm, giaûi phoùng haøng toàn kho taát caùc nhöõng giaûi phaùp naøy seõ keùo theo haøng loaït söï thay ñoåi tích cöïc ñoái vôùi doanh nghieäp. Voøng quay voán nhanh, ñôn vò seõ coù tieàn ñeå ñöa theâm vaøo saûn xuaát, traû caùc khoaûn nôï, caûi thieän caùc tyû soá taøi chính, töø ñoù mang laïi lôïi nhuaän cho ñôn vò nhieàu hôn… cuoái cuøng ñôn vò coù ñieàu kieän tích luõy nhieàu hôn laøm taêng voán chuû sôû höõu, taêng khaû naêng töï chuû veà taøi chính cuûa mình. Veà laâu daøi coâng ty caàn phaûi chuù troïng caùc vaán ñeà: Taêng nguoàn voán kinh doanh : nguoàn voán kinh doanh cuûa ñôn vò hieän nay chieám tyû troïng khaù nhoû trong toång nguoàn voán cuûa coâng ty (20,24 % nhaø ñaõ chieám 12,16% chí coøn 8,08%) vì theá doanh nghieäp caàn tieáp tuïc taêng cöôøng nguoàn voán kinh doanh, taêng cöôøng khaû naêng töï taøi trôï thoâng qua vieäc khai thaùc trieät ñeå coù hieäu quaû nguoàn lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh vaø quó khaáu hao cuûa doanh nghieäp. Vieäc söû duïng, phaân boå vaø khai thaùc caùc nguoàn löïc naøy moät caùch hôïp lyù coù hieäu quaû seõ giuùp cho doanh nghieäp môû roäng qui moâ saûn xuaát, taùi ñaàu tö môû roäng cuõng nhö taêng cöôøng khaû naêng töï chuû cuûa doanh nghieäp. Beân caïnh ñoù, ta cuõng thaáy keát caáu nguoàn voán hieän taïi cuûa doanh nghieäp thì nôï daøi haïn chieám tyû troïng haàu nhö khoâng ñaùng keå nhö vaäy doanh nghieäp ñaõ boû qua taùc ñoäng tích cöïc cuûa vieäc söû duïng nôï daøi haïn ñeå taêng khaû naêng sinh lôïi treân voán chuû sôû höõu thoâng qua taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy taøi chính. Maëc duø vay daøi haïn coù chi phí söû duïng voán cao hôn vay ngaén haïn nhöng aùp löïc veà haïn nôï cuûa coâng ty seõ thaáp hôn. Trong thôøi gian saép tôùi coâng ty caàn tích cöïc trong vieäc tieáp caän vaø huy ñoäng caùc nguoàn vay daøi haïn . Ñieàu naøy moät maët seõ goùp phaàn taïo söï oån ñònh trong vieäc cung caáp nguoàn ngaân quó ñaùp öùng cho nhu caàu veà voán trong tieán trình phaùt trieån cuûa cuûa coâng ty , maët khaùc cuøng vôùi söï gia taêng cuûa nguoàn voán chuû sôû höõu thì vieäc gia taêng nôï daøi haïn seõ giuùp coâng ty daàn daàn höôùng tôùi, hình thaønh moät caáu truùc voán toái öu trong ñoù coù ñuôïc keát hôïp hôïp lyù töông ñoái veà tyû troïng giöõa nguoàn voán chuû sôû höõu vaø nôï daøi haïn. Vaø ñieàu naøy seõ giuùp coâng ty taän duïng toái ña caùc nguoàn löïc beân trong beân ngoaøi ñeå phuïc vuï cho muïc tieâu phaùt trieån cuûa mình. Taêng cöôøng ñaàu tö cho taøi saûn coá ñònh : Voán coá ñònh cuûa coâng ty nhö ñaõ trình baøy ôû treân laø chöa ngang taàm vôùi qui moâ vaø toác ñoä phaùt trieån cuûa coâng ty cuõng nhö chöa phuø hôïp xu höôùng cô giôùi hoaù hieän ñaïi hoaù vì vaäy coâng ty neân söû duïng nguoàn voán vay daøi haïn ñeå trang bò theâm xe maùy chuyeân duøng hieän ñaïi hôn phuïc vuï cho saûn xuaát. Phaùt huy taùc duïng tích cöïc cuûa ñoøn caân ñònh phí trong vieäc gia taêng lôïi nhuaän cho chuû sôû höõu. Ñaàu tö cho taøi saûn coá ñònh laø ñaàu tö veà chieàu saâu nhaèm caûi tieán kyõ thuaät naâng cao naâng suaát lao ñoäng ñoàng thôøi taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh cuûa coâng ty. Ñaây laø vaán ñeà heä troïng trong chieán löôïc phaùt trieån cuûa coâng ty. Ñeå vieäc ñaàu tö mua saém trang thieát bò thöïc söï mang laïi hieäu quaû coâng ty caàn laäp vaø thaåm ñònh caùc döï aùn ñaàu tö kyõ caøng ñeå tìm ra phöông aùn toái öu nhaát töø ñoù laøm cô sôû cho vieäc ñaàu tö. Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán : Tieáp tuïc naâng cao hôn nöõa hieäu quaû söû duïng voán cuûa mình ñeå nhaèm naâng cao muïc tieâu toái ña hoaù lôïi nhuaän, trong ñoù caàn chuù yù laø vieäc naâng cao hieäu quaû söû duïng taøi saûn löu ñoäng ( voán löu ñoäng) . Do taøi saûn löu ñoäng cuûa coâng ty chieám tyû troïng chuû yeáu trong keát caáu voán cuûa coâng ty cho neân vieäc naâng cao hieäu quaû söû duïng taøi saûn löu ñoäng seõ coù taùc ñoäng tích cöïc ñeán toaøn boä taøi saûn cuûa coâng ty . Ñeå naâng cao hieäu quaû söû duïng taøi saûn caàn tieáp tuïc taêng cöôøng caûi tieán caùc phöông phaùp quaûn lyù taøi saûn, ruùt ngaén thôøi gian luaân chuyeån cuûa taøi saûn baèng vieäc thuùc ñaåy nhanh khaâu thanh toaùn, khaâu döï tröõ vaø khaâu saûn xuaát. Taäp trung cuõng coá vaø hoaøn thieän toå chöùc cô caáu hoaït ñoäng cuûa coâng ty caân xöùng vôùi nhieäm vuï vaø toác ñoä taêng tröôûng döï kieán, taïo moâi tröôøng phoái nhuaàn nhuyeãn vaø ñoàng boä giöõa caùc phoøng ban tham möu vôiù nhau, giöõa phoøng ban vôùi caùc ñoäi, xöôûng döôùi söï laõnh ñaïo thoáng nhaát cuûa ban giaùm ñoác. Caàn thieát nhaát laø taêng cöôøng naêng löïc quaûn lyù cho caùn boä coâng nhaân vieân. Ngoaøi ra coâng ty cuõng caàn coù söï tuyeân tuyeàn, tieáp thò veà hình aûnh coâng ty.Vieäc quaõng caùo seõ giuùp coâng ty trôû thaønh ñòa chæ quen thuoäc ñoái vôùi moïi ngöôøi, töø ñoù coâng ty seõ coù theâm löôïng khaùch haøng môùi, môû roäng thò phaàn. Tích cöïc tìm kieám khaùch haøng môùi, khoâng troâng chôø vaøo söï chia roùt cuûa nhaø nöôùc . PHAÀN KEÁT Trong thôøi ñaïi coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ngaøy nay, neàn kinh teá nöôùc ta ñaõ coù söï chuyeån mình ñaùng keå. Xaây döïng cô sôû haï taàng, nhaø ôû ñang thöïc söï buøng noå. Toác ñoä ñoâ thò hoaù ngaøy caøng cao thì nhu caàu cung caáp caùc dòch vuï coâng coäng ngaøy caøng lôùn. Coù theå noùi thò tröôøng tieàm naêng ñoái vôùi ngaønh ngheà maø coâng ty hoaït ñoäng roäng môû. Nhöng ñeå khai thaùc ñöôïc tieàm naêng naøy thì moät trong nhöõng ñieàu kieän tieân quyeát laø naêng löïc veà taøi chính cuûa doanh nghieäp phaûi maïnh. Qua phaân tích tình hình taøi chính cuûa coâng ty ta thaáy raèng tieàm löïc taøi chính cuûa coâng ty coøn yeáu. Ngay thôøi ñieåm thaønh laäp voán ñieàu leä cuûa coâng ty coù 19.2 tyû nhöng chuû yeáu laø quó nhaø nhaø nöôùc. Ñeán nay, voán ñieàu leä cuûa coâng ty laø 19,9 tyû. Trong khi ñoù, hoaït ñoäng cuûa coâng ty ngaøy caøng môû roäng, nhieäm vuï nhaø nöôùc giao ngaøy caøng nhieàu maø nhaø nöôùc laïi khoâng caáp boå sung voán ñieàu leä cho coâng ty. Coäng theâm söï raøng buoäc trong chính saùch huy ñoäng voán cuûa doanh nghieäp nhaø nöôùc laø “ toång möùc dö nôï khoâng ñöôïc vöôït quaù voán ñieàu leä taïi thôøi ñieåm coâng boá gaàn nhaát” thì ñaây quaû laø moät khoù khaên quaù lôùn cuûa doanh nghieäp. Coâng ty Coâng trình Giao thoâng Ñoâ thò & Quaûn lyù nhaø Thuû Ñöùc- doanh nghieäp nhaø nöôùc duy nhaát coøn laïi cuûa quaän Thuû ñöùc. Ñeå laøm toát nhieäm vuï, ñeå coâng ty coù söï chuû ñoäng hôn trong caùc quyeát ñònh taøi chính cuûa mình thì ngoaøi söï noå löïc cuûa baûn thaân coâng ty thì söï hoå trôï voán cuûa nhaø nöôùc laø ñieàu heát söùc caàn thieát. Thieát nghó, doanh nghieäp hoaït ñoäng coâng ích khoâng phaûi chæ ñoøi hoûi ôû hieäu quaû kinh teá maø coøn ñoøi hoûi hieäu quaû veà maët xaõ hoäi. Xeùt thaáy doanh nghieäp hoaït ñoäng thöïc söï coù hieäu quaû, nhaø nöôùc neân coù söï ñaàu tö thích ñaùng ñeå doanh nghieäp phaùt trieån. DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO - Ngoâ Kim Phöôïng, Leâ Thò Thanh Haø, Leâ Maïnh Höng, Leâ Hoaøng Vinh, “Phaân tích taøi chính doanh nghieäp”, NXB ÑH Quoác gia, naêm 2009. - Voõ Thanh Thu, Nguyeãn Thò Haûi Xuaân, “Kinh teá vaø phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi”, NXB Lao ñoäng xaõ hoäi, naêm 2006. - Nguyeãn Vaên Thuaän, “Quaûn trò taøi chính”, NXB Thoáng keâ, naêm 2003 - Nguyeãn Haûi Saûn, “Quaûn trò taøi chính doanh nghieäp”, NXB Thoáng keâ, naêm 2001 - Voõ Thanh Thu, “Keá toaùn vaø phaân tích hoaït ñoäng doanh nghieäp”, NXB Thoáng keâ. - Nghieâm Vaên Dónh, “Kinh teá xaây döïng giao thoâng”, NXB GTVT, naêm 1997. - Caùc baùo caùo thoáng keâ, baùo caùo keá hoaïch, baùo caùo taøi chính thöïc hieän caùc naêm töø naêm 2005 ñeán 2009 cuûa coâng ty Coâng trình Giao thoâng ñoâ thò & Quaûn lyù nhaø Thuû Ñöùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN Pham Hoang Son.doc
Luận văn liên quan