Đề tài Phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ DU LỊCH 1.1. Giới thiệu về du lịch 4 1.1.1. Khái niệm về du lịch . 4 1.1.2. Đặc điểm và định hướng phát triển sản phẩm du lịch 5 1.1.3. Vị trí của du lịch trong nền kinh tế quốc dân . 7 1.2. Khái quát về du lịch Việt Nam . 9 1.2.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của ngành du lịch Việt Nam 9 1.2.2. Vai trò, vị trí của du lịch Việt Nam trong nền kinh tế quốc dân . 10 1.2.2.1. Khách du lịch 11 1.2.2.2. Thu nhập xã hội từ du lịch 12 1.2.2.3. Hiệu quả kinh tế . 12 1.2.2.4. Du lịch phát triển thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển . 13 1.2.3. Quan điểm của du lịch Việt Nam về phát triển du lịch trong thời kỳ đổi mới . 13 1.2.4. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam 14 1.2.4.1.Những thuận lợi . 14 1.2.4.2.Những khó khăn 15 Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 1996 – 2006 2.1.Tiềm năng về tự nhiên, văn hoá – xã hội phát triển du lịch Lâm Đồng 19 2.1.1.Tài nguyên thiên nhiên 19 2.1.2. Tài nguyên nhân văn 19 2.1.3. Tài nguyên về dân số và văn hóa . 20 2.2. Vai trò, vị trí du lịch Lâm Đồng 23 2.3. Thực trạng kết cấu cơ sở hạ tầng du lịch Lâm Đồng . 24 2.3.1. Cơ sở lưu trú 24 2.3.2. Khu vui chơi giải trí . 24 2.3.3. Hệ thống cấp thoát nước 25 2.3.4. Hệ thống cấp điện . 25 2.3.5. Hệ thống dịch vụ viễn thông 25 Trang 2.3.6. Hệ thống giao thông 25 2.4. Hoạt động kinh doanh du lịch Lâm Đồng 26 2.4.1. Khách du lịch . 26 2.4.1.1. Khách du lịch quốc tế . 26 2.4.1.2. Khách du lịch nội địa 27 2.4.1.3. Thời gian lưu trú 27 2.4.1.4. Mức chi tiêu trung bình của khách 28 2.4.2Khai thác tài nguyên du lịch và phát triển loại hình sản phẩm du lịch 29 2.4.2.1. Khai thác tài nguyên du lịch . 29 2.4.2.2. Phát triển loại hình và sản phẩm du lịch 30 2.4.3. Xúc tiến quảng bá du lịch . 30 2.4.4. Lao động và đào tạo nguồn nhân lực du lịch . 31 2.4.4.1. Lao động ngành du lịch . 31 2.4.4.2. Đào tạo nguồn nhân lực 32 2.4.5. Đầu tư và phát triển du lịch . 32 2.4.5.1. Đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng du lịch 32 2.4.5.2. Đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật 32 2.4.6. Tổ chức không gian lãnh thổ và kinh doanh du lịch . 33 2.4.6.1. Tổ chức không gian lãnh thổ du lịch . 33 2.4.5.2. Tổ chức kinh doanh du lịch . 34 2.4.7. Quản lý nhà nước về du lịch . 35 2.5. Khảo sát đánh giá của du khách về du lịch Lâm Đồng 35 2.5.1. Khảo sát đánh giá của du khách về sản phẩm du lịch tỉnh Lâm Đồng 35 2.5.1.1. Thiết kế bảng câu hỏi . 35 2.5.1.2. Phương pháp thu thập thông tin 36 2.5.1.3. Phân tích dữ liệu sau khi thu thập . 37 2.5.1.4. Kết quả thu thập được từ những thông tin cá nhân . 38 2.5.1.5. Đánh giá của du khách về mức độ quan trọng của các yếu tố sản phẩm du lịch . 40 2.5.1.6. Đánh giá của du khách về mức độ quan trọng của sản phẩm du lịch 41 2.5.1.7. Đánh giá của du khách về thực trạng của các yếu tố sản phẩm du lịch Lâm Đồng 42 2.5.1.8. Đánh giá của du khách về thực trạng của các sản phẩm du lịch Lâm Đồng . 43 2.5.1.9. So sánh chênh lệc giữa giá trị trung bình mức độ quan trọng và thực trạng các yếu tố sản phẩm du lịch 44 Trang 2.5.1.10. So sánh chênh lệch giữa giá trị trung bình mức độ trọng và thực trạng các sản phẩm du lịch Lâm Đồng . 45 2.5.1.11. Đánh giá độ tin cậy các thang đo 46 2.6. Đánh giá chung về du lịch Lâm Đồng 47 2.6.1. Những thành tựu đạt được 47 2.6.2. Những hạn chế và nguyên nhân . 48 2.6.2.1. Hạn chế . 48 2.6.2.2. Nguyên nhân . 48 Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020 3.1. Định hướng phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020 52 3.1.1. Quan điểm phát triển 52 3.1.2. Một số mục tiêu cụ thể . 52 3.1.2.1. Lượng khách du lịch 52 3.1.2.2. Thu nhập từ du lịch . 53 3.1.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 53 3.1.2.4. Lao động và việc làm . 53 3.1.3. Các chỉ tiêu phát triển du lịch chủ yếu . 54 3.1.3.1. Khách du lịch 54 3.1.3.2. Thu nhập từ du lịch . 55 3.1.3.3. Tổng sản phẩm GDP du lịch và nhu cầu đầu tư . 55 3.1.3.4. Nhu cầu về khách sạn . 56 3.1.3.5. Nhu cầu về lao động du lịch . 56 3.1.4. Phát triển thị trường và sản phẩm du lịch 56 3.1.4.1. Vị trí du lịch 56 3.1.4.2. Khả năng cạnh tranh của du lịch Lâm Đồng trên thị trường 57 3.1.4.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng . 57 3.1.4.4. Tài nguyên du lịch 57 3.1.5. Phát triển thị trường khách du lịch của Lâm Đồng . 58 3.1.5.1. Thị trường trọng điểm . 58 3.1.5.2. Thị trường tiềm năng 59 3.1.6. Phát triển loại hình và sản phẩm du lịch . 59 3.1.6.1. Phát triển loại hình và sản phẩm du lịch theo lãnh thổ 59 3.1.6.2. Phát triển loại hình và sản phẩm du lịch theo thị trường 60 3.1.6.3. Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch . 61 3.1.6.4. Chiến lược về sản phẩm và thị trường 61 Trang 3.2. Các giải pháp phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020 63 3.2.1. Giải pháp bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch . 63 3.2.2. Giải pháp đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch . 64 3.2.3. Giải pháp về công tác xúc tiến quảng bá du lịch 65 3.2.4. Giải pháp nguồn nhân lực du lịch . 66 3.2.5. Giải pháp đầu tư và thu hút vốn đầu tư . 67 3.2.6. Giải pháp tổ chức quản lý nhà nước về du lịch 70 3.3. Một số kiến nghị . 72 3.3.1. Đối với Chính phủ và cơ quan Trung ương 72 3.3.2. Đối với chính quyền địa phương 73 KẾT LUẬN . 74 Lời mở đầu Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão vào nửa cuối thế kỷ XX, sự bùng nổ của sự phát triển kinh tế, xu hướng quốc tế hoá và hội nhập, đã đưa thế giới vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức mới. Để tồn tại và phát triển, các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam cần phải lựa chọn cho mình con đường đi thích hợp, vừa khai thác được các cơ hội đồng thời hạn chế được các nguy cơ đe dọa từ môi trường bên ngoài. Trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam, cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế, trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế đất nước. Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, du lịch Việt Nam có một vị trí đặc biệt quan trọng. Nó góp phần vào việc thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, mở rộng mối giao lưu hợp tác quốc tế, làm tăng sự hiểu biết, thân thiện và quảng bá nền văn hoá giữa các quốc gia. Nằm ở phía nam Tây Nguyên, Đà Lạt – Lâm Đồng kề cận với tam giác tăng trưởng kinh tế Tp Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Vũng Tàu. Là một vùng đất trù phú, màu mỡ có nhiều lợi thế cho phát triển kinh tế, song cho đến nay Lâm Đồng vẫn là một trong các tỉnh nghèo. Lâm Đồng đang đứng trước nguy cơ tụt hậu về kinh tế, khoảng cách chênh lệch khá xa so với các trung tâm kinh tế của cả nước. Tổng sản phẩm tăng chậm, tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế còn thấp, tỷ lệ thất nghiệp cao, đầu tư cho phát triển kinh tế còn hạn chế. Giữa khả năng phát triển và thực tế còn một khoảng cách khá xa, trên cơ sở nghiên cứu lợi thế của Đà Lạt – Lâm Đồng, chúng tôi cho rằng để thoát ra khỏi nguy cơ tụt hậu, Đà Lạt – Lâm Đồng cần phải đi lên từ thế mạnh là kinh tế du lịch; phải khai thác có hiệu quả tiềm năng về du lịch; giải phóng sức sản xuất, tạo nên động lực mạnh mẽ cho việc điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện từng bước hiện đại hoá nền kinh tế. 2 Trong chiến lược đẩy nhanh quá trình tăng trưởng, việc nghiên cứu để tìm ra các giải pháp phát triển du lịch cho Lâm Đồng là một yêu cầu bức thiết, nhằm huy động, khai thác mọi nguồn lực và phát huy tiềm năng của Lâm Đồng vào hoạt động du lịch có hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sớm đưa du lịch Lâm Đồng, đặc biệt là Đà Lạt đúng vị trí tương xứng với tiềm năng và tầm vóc của một Trung tâm du lịch lớn của Việt Nam. Đã có một số đề tài nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau nhằm đưa ra các giải pháp để phát triển du lịch Lâm Đồng. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu chuyên sâu nào đề cập đến vấn đề xây dựng chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở để xây dựng các kế hoạch dài hạn của tỉnh. Theo quan điểm chúng tôi, phát triển du lịch ở Lâm Đồng không chỉ là nhiệm vụ của ngành du lịch, của các nhà quản lý mà phải là nhiệm vụ chung của các ngành và phải được xã hội hoá ở mức độ cao. Chính vì lý do trên, qua tìm hiểu thực trạng du lịch tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi đã chọn đề tài: “ Phát triển du lịch Lâm Đồng đến Năm 2020” làm luận văn cao học khoa học kinh tế của mình. Luận văn này chúng tôi muốn góp thêm một cách nhìn, một phương pháp tiếp cận về việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch tại một địa phương giàu tiềm năng về du lịch, xây dựng định hướng chiến lược và các giải pháp phát triển du lịch từ nay đến năm 2020. Luận văn được hoàn thành trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn; vận dụng có chọn lọc các lý thuyết về tăng trưởng và phát triển kinh tế; thông qua việc phân tích các số liệu kinh tế và nghiên cứu tình hình kinh doanh du lịch của Lâm Đồng trong giai đoạn 1997 - 2006. Luận văn sử dụng hai nguồn dữ liệu cơ bản là thứ cấp và sơ cấp. Nguồn thứ cấp bao gồm: Kế hoạch phát triển ngành du lịch và thương mại Lâm Đồng 5 3 năm (2006 – 2010), nội dung thông báo 43/KT-NS ngày 29/5/2006 của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND của tỉnh Lâm Đồng. Các số liệu được thu thập từ các nguồn như: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thống kê, Viên Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam, Cục Thống kê Lâm Đồng, các báo cáo, tổng kết hoạt động du lịch hàng năm của sở Du lịch và Thương mại Lâm Đồng, các tạp chí, đặc san du lịch Nguồn sơ cấp gồm: điều tra phỏng vấn bằng bảng câu hỏi và ý kiến đóng góp của các chuyên gia. Kết cấu luận văn gồm 3 phần chính: Chương I: Lý luận chung về ngành du lịch. Chương II: Tình hình hoạt động du lịch Lâm Đồng trong giai đoạn 1996 - 2006. Chương III: Các giải pháp phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020 Mặc dù được sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn, sự trao đổi chân tình và cung cấp thông tin, dữ liệu của Sở Du lịch và Thương mại Lâm Đồng, nhưng vì thời gian hạn hẹp, khả năng nghiên cứu của bản thân còn hạn chế, trong luận văn chưa đề cập hết được các khía cạnh của vấn đề trong xu thế phát triển và hội nhập của ngành du lịch cả nước nói chung và du lịch Lâm Đồng nói riêng và chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Kính mong Quí Thầy, Cô và đồng nghiệp đóng góp ý kiến cho luận văn được hoàn thiện hơn.

pdf101 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2143 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trung vaøo moät soá nhieäm vuï vaø giaûi phaùp sau: - Phaùt trieån noâng nghieäp vaø noâng thoân beàn vöõng. - Giaûm ñeán möùc thaáp nhaát taùc ñoäng cuûa ñoâ thò hoùa tôùi moâi tröôøng. - Giaûm oâ nhieãm khoâng khí ôû caùc ñoâ thò vaø khu coâng nghieäp. - Quaûn lyù chaët cheõ chaát thaûi raén. Ñeå ñaûm baûo gìn giöõ ñöôïc taøi nguyeân thieân nhieân, moâi tröôøng cho phaùt trieån du lòch beàn vöõng, caàn thöïc hieän moät soá chính saùch cô baûn: Coù chính saùch phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá troïng ñieåm moät caùch hôïp lyù cuõng nhö vieäc löïa choïn vaø xaùc ñònh cô caáu kinh teá phuø hôïp ôû töøng vuøng laõnh thoå. Beân caïnh nhöõng bieän phaùp veà khai thaùc vaø söû duïng hôïp lyù taøi nguyeân ñoàng thôøi laø bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng treân cô sôû phaùt trieån beàn vöõng theo vuøng, laõnh thoå. Coù chính saùch quy ñònh veà toå chöùc quaûn lyù ñaûm baûo cho söï phoái keát hôïp chaët cheõ giöõa caùc ngaønh, caùc caáp trong vieäc quaûn lyù, khai thaùc taøi nguyeân vôùi toå chöùc thöïc hieän ñem laïi hieäu quaû kinh teá - xaõ hoäi cao ñoàng thôøi phaûi ñaûm baûo gìn giöõ ñöôïc taøi nguyeân vaø moâi tröôøng cho phaùt trieån laâu daøi. 64 Coù chính saùch veà ñaàu tö vaø phaùt trieån thò tröôøng troïng ñieåm ñaõ xaùc ñònh, taïo ñieàu kieän hoã trôï cho söï phaùt trieån caùc hoaït ñoäng du lòch taïi caùc cuïm vaø caàn coù nhöõng quy ñònh cuï theå daønh cho vieäc phuïc hoài vaø baûo veä taøi nguyeân moâi tröôøng. Coù chính saùch phaùt trieån vaø lieân keát hoã trôï giöõa caùc ngaønh kinh teá, caùc caáp quaûn lyù ñeå thoáng nhaát quaûn lyù vaø kieåm soaùt moâi tröôøng sinh thaùi. Ñaây laø giaûi phaùp caàn thieát ñeå du lòch phaùt trieån ñuùng höôùng, khai thaùc coù hieäu quaû tieàm naêng ñoàng thôøi gìn giöõ vaø nuoâi döôõng taøi nguyeân du lòch phaùt trieån beàn vöõng. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù song song vôùi quy hoaïch ngaønh, caàn tieán haønh caùc ñònh höôùng baûo veä moâi tröôøng theo laõnh thoå trong ñoù xaùc ñònh caùc khu vöïc caàn baûo veä nghieâm ngaët, khu vöïc haïn cheá caùc hoaït ñoäng du lòch.v.v… Ñoái vôùi caùc ñieåm du lòch phaân taùn vaø ôû nhöõng vuøng, ñieåm nhaïy caûm nhö: ñaàu nguoàn, daân cö taäp trung, ranh giôùi khi laäp caùc quy hoaïch, keá hoaïch cuï theå caàn phaûi coù caùc giaûi phaùp ñoàng boä nhö veà ranh giôùi, kieán truùc, haï taàng vaø baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng taøi nguyeân. 3.2.2. Giaûi phaùp ña daïng hoaù vaø naâng cao chaát löông saûn phaåm du lòch Töøng böôùc ña daïng hoaù saûn phaåm du lòch coù chaát löôïng cao, caàn ñaåy maïnh vieäc ñaàu tö naâng caáp cô sôû haï taàng phuïc vuï du lòch, toân taïo caùc danh lam thaéng caûnh, caùc di tích vaên hoaù, phaùt trieån khu vui chôi giaûi trí, taïo laäp nhieàu khu aåm thöïc taïi caùc ñieåm du lòch coù saõn mang baûn saéc ñòa phöông vaø daân toäc. Neân toå chöùc hoaït ñoäng trôû laïi khu chôï ñeâm taïi Ñaø Laït nhaèm gia taêng phong phuù dòch vuï ôû Ñaø Laït. Maët khaùc, Laâm Ñoàng caàn ñaåy maïnh phaùt trieån du lòch mieät vöôøn vì ñaây laø moät trong nhöõng theá maïnh cuûa tænh. Caùc loaïi saûn phaåm du lòch mieät vöôøn coù theå ñöôïc phaùt trieån nhö: rau, hoa, quaû, trang traïi,v.v… Môû roäng vaø phaùt trieån coâng nghieäp cheá bieán; coâng nghieäp deät, may; khoâi phuïc ngaønh daâu taèm saûn xuaát tô, luïa coù chaát löôïng cao… goùp phaàn taïo saûn phaåm môùi haáp daãn du khaùch. Tænh caàn quy hoaïch vaø xaây döïng moät soá laøng ngheà truyeàn thoáng veà theâu, ñan, deät thoå caåm taïi Ñaø Laït, Laïc Döông, Ñöùc Troïng; phaùt trieån caùc loaïi hình nhö trung taâm thöông 65 maïi – dòch vuï caáp tænh; sieâu thò, quy hoaïch phaùt trieån loaïi hình chôï ñeå goùp phaàn phong phuù theâm taøi nguyeân saûn phaåm du lòch; Ñoài vôùi caùc di saûn vaên hoaù, tænh caàn quy hoaïch baûo toàn, toân taïo heä thoáng di tích ñaõ ñöôïc xeáp haïng, ñaëc bieät laø caùc di tích kieán truùc ngheä thuaät thuoäc khu vöïc thaønh phoá Ñaø Laït, di chæ Nam Caùt Tieân…, ñoàng thôøi xaây döïng, toân taïo caùc baûn saéc vaên hoùa daân toäc ít ngöôøi laøm cô sôû xaây döïng tuyeán du lòch tìm hieåu baûn saéc vaên hoùa daân toäc gaén vôùi khoâng gian coàng chieâng, nhö: laøng vaên hoaù daân toäc Laïch ôû Laïc Döông, K Ho ôû Di Linh, Chaâu Maï ôû Baûo Laâm, Chu Ru ôû huyeän Ñôn Döông… Ñeå coù ñöôïc caùc saûn phaåm du lòch chaát löôïng cho du khaùch ñoøi hoûi vieäc hieåu bieát taâm lyù cuûa khaùch haøng laø ñieàu heát söùc caàn thieát ñeå töø ñoù coù nhöõng caùch thöùc giao tieáp ñuùng möùc vaø lòch söï nhaát laø caùc nhaân vieân trong ngaønh du lòch. 3.2. 3. Giaûi phaùp veà coâng taùc xuùc tieán quaûng baù du lòch Quaûng baù du lòch nhaèm cung caáp thoâng tin du lòch cuûa ñòa phöông tôùi du khaùch moät caùch thöôøng xuyeân, moïi luùc moïi nôi. Muoán vaäy, phaûi tìm hieåu vaø nghieân cöùu kyõ nhu caàu thò tröôøng beân ngoaøi, caùc thò hieáu veà saûn phaåm vaø dòch vuï du lòch cuûa thò tröôøng caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi. Töø ñoù, coù caùch quaûn lyù vaø phuïc vuï rieâng cho phuø hôïp vôùi töøng loaïi khaùch. Toå chöùc nhieàu hoäi thaûo chuyeân ñeà ñeå quaûng baù du lòch Laâm Ñoàng, du lòch Vieät Nam. Neáu caàn, thaäm chí coù theå thueâ caùc coâng ty quaûng baù chuyeân nghieäp trong vaø nöôùc ngoaøi thöïc hieän. Du lòch Laâm Ñoàng caàn xuùc tieán vieäc xaây döïng caùc vaên phoøng ñaïi dieän, thoâng tin du lòch cuûa ñòa phöông ôû caùc thò tröôøng nöôùc ngoaøi nhö Nhaät Baûn, Haøn Quoác, Myõ vaø Chaâu AÂu. Naâng cao nhaän thöùc veà du lòch trong caùc caáp, caùc ngaønh vaø nhaân daân; taïo laäp vaø naâng cao hình aûnh cuûa du lòch Laâm Ñoàng trong khu vöïc vaø treân theá giôùi ñeå qua ñoù thu huùt khaùch du lòch vaø nguoàn voán ñaàu tö vaøo du lòch. 66 Xaây döïng heä thoáng caùc trung taâm höôùng daãn vaø cung caáp thoâng tin cho khaùch du lòch ôû nhöõng ñaàu moái giao thoâng quan troïng. Taêng cöôøng öùng duïng coâng ngheä thoâng tin hieän ñaïi, phoái hôïp caùc cô quan thoâng tin ñaïi chuùng, caùc löïc löôïng thoâng tin ñoái ngoaïi, ñaët caùc vaên phoøng xuùc tieán du lòch taïi caùc thò tröôøng troïng ñieåm; tranh thuû hoã trôï quoác teá ñeå xuùc tieán quaûng baù du lòch ñòa phöông. Thöïc hieän caùc chöông trình thoâng tin tuyeân truyeàn, coâng boá nhöõng söï kieän theå thao, vaên hoùa, leã hoäi lôùn cuûa tænh treân phaïm vi toaøn quoác; toå chöùc caùc chieán dòch xuùc tieán, söï kieän quaûng baù, phaùt ñoäng thò tröôøng theo chuyeân ñeà, toå chöùc vaø tham gia hoäi chôï, trieån laõm, hoäi nghò, hoäi thaûo du lòch ôû trong nöôùc vaø quoác teá ñeå giôùi thieäu roäng raõi tieàm naêng du lòch tænh, kích thích nhu caàu du lòch trong nöôùc vaø quoác teá. 3.2.4. Giaûi phaùp nguoàn nhaân löïc du lòch Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc laø vaán ñeà coù tính chieán löôïc cuûa moïi quoác gia. Ñaøo taïo nhaèm naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc du lòch laø vaán ñeà coù yù nghóa quyeát ñònh ñoái vôùi naâng cao chaát löôïng saûn phaåm du lòch, naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaønh du lòch. Du lòch laø moät ngaønh kinh teá ñoøi hoûi coù söï giao tieáp roäng vaø tröïc tieáp hôn ñoái vôùi khaùch, ñoøi hoûi trình ñoä nghieäp vuï, phong caùch vaø thaùi ñoä giao tieáp cuûa caùn boä, nhaân vieân trong ngaønh, ñaëc bieät laø höôùng daãn vieân, leã taân… heát söùc cao. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu treân, caàn phaûi coù moät chöông trình ñaøo taïo toaøn dieän vôùi nhöõng keá hoaïch cuï theå veà ñaøo taïo môùi vaø ñaøo taïo boå tuùc, naâng cao kieán thöùc vaø trình ñoä nghieäp vuï cuûa ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân hieän ñang coâng taùc trong ngaønh thuoäc caùc khu vöïc Nhaø nöôùc, lieân doanh vaø tö nhaân. Nhöõng giaûi phaùp chính cuûa moät chöông trình nhö treân bao goàm: - Tieáp tuïc tieán haønh ñieàu tra phaân loaïi trình ñoä nghieäp vuï cuûa toaøn boä caùn boä nhaân vieân vaø lao ñoäng hieän ñang coâng taùc vaø tham gia hoaït ñoäng kinh doanh du lòch treân phaïm vi toaøn tænh. Keát quaû ñieàu tra seõ cho pheùp ñöa ra moät keá hoaïch ñaøo taïo cuï theå veà caùc caáp 67 ñaøo taïo, trình ñoä chuyeân ngaønh (bao goàm caû ñaøo taïo laïi vaø ñaøo taïo môùi) ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån hieän nay cuûa du lòch Laâm Ñoàng. - Khuyeán khích ñaøo taïo chính quy veà du lòch trình ñoä ñaïi hoïc vaø treân ñaïi hoïc veà nghieäp vuï du lòch. Ñaây seõ laø löïc löôïng caùn boä quaûn lyù noøng coát goùp phaàn quan troïng vaøo söï nghieäp ñoåi môùi theo höôùng coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa ngaønh du lòch cuûa Laâm Ñoàng trong töông lai. - Coù keá hoaïch cöû caùn boä treû coù trình ñoä vaø caùc sinh vieân coù naêng löïc sang caùc nöôùc phaùt trieån ñeå ñaøo taïo trình ñoä ñaïi hoïc vaø sau ñaïi hoïc cuõng nhö ñeå thöïc taäp naâng cao trình ñoä nghieäp vuï chuyeân ngaønh du lòch. - Taêng cöôøng hôïp taùc trao ñoåi kinh nghieäm nghieäp vuï thoâng qua caùc chuyeán coâng taùc, khaûo saùt vaø tham gia hoäi nghò, hoäi thaûo khoa hoïc ôû caùc nöôùc du lòch phaùt trieån. - Xaây döïng vaø xuùc tieán moät chöông trình ñaëc bieät nhaèm naâng cao hieåu bieát veà du lòch, veà caùch öùng xöû ñoái vôùi khaùch du lòch cho toaøn theå nhaân daân Laâm Ñoàng, ñaëc bieät laø thaønh phoá du lòch Ñaø Laït thoâng qua caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, heä thoáng ñaøo taïo ôû caùc tröôøng phoå thoâng trung hoïc. - Taêng cöôøng môû caùc lôùp boài döôõng chuyeân ñeà cho cac caáp quaûn lyù, nhaân vieân tröïc tieáp laøm coâng taùc du lòch. 3.2.5. Giaûi phaùp ñaàu tö vaø thu huùt voán ñaàu tö Cô sôû haï taàng du lòch goàm caùc heä thoáng giao thoâng, caùc ñòa danh du lòch troïng ñieåm, caùc khaùch saïn…Chæ soá cô sôû haï taàng ñöôïc ño baèng ñoä daøi vaø chaát löôïng ñöôøng saù, dòch vuï veä sinh, caáp nöôùc, caáp ñieän, phöông tieän giao thoâng. Cô sôû haï taàng yeáu keùm laø moät nguyeân nhaân cô baûn laøm haïn cheá löôïng khaùch du lòch quoác teá ñeán Laâm Ñoàng. Kinh nghieäm cuûa Singapore ñaõ chæ ra , coù 5 yeáu toá taïo neân söï thaønh coâng cuûa ngaønh du lòch, ñoù laø: phöông tieän giao thoâng (Accesibility); cô sôû tieän nghi (Amenities); ñieåm thaéng caûnh (Attraction); caùc dòch vuï hoã trôï (Ancillary services) vaø ñieàu chænh cuûa chính phuû (Adjustment). 68 Ñaàu tö phaùt trieån cô sôû haï taàng du lòch seõ ñaùp öùng ñöôïc 3 trong 5 ñieàu kieän noùi treân. Vì vaäy, caàn öu tieân voán vay tröôùc heát cho phaùt trieån cô sôû haï taàng du lòch so vôùi caùc ngaønh ngheà khaùc (nhöõng ngaønh khoâng ñöôïc coi laø ngaønh muõi nhoïn) Huy ñoäng moïi nguoàn voán cuûa nöôùc ngoaøi, caùc toå chöùc vaø tö nhaân vaø caàn söû duïng caùc nguoàn voán moät caùch hôïp lyù. 3.2.5.1. Taäp trung ñaàu tö töø nguoàn voán ngaân saùch Nhaø nöôùc theo höôùng ñoàng boä, coù troïng taâm, troïng ñieåm laøm cô sôû kích thích phaùt trieån du lòch, öu tieân ñaàu tö phaùt trieån keát caáu haï taàng taïi caùc troïng ñieåm phaùt trieån du lòch, caùc khu du lòch toång hôïp, khu du lòch chuyeân ñeà, caùc ñieåm du lòch tieàm naêng ôû caùc vuøng saâu vuøng xa. 3.2.5.2. Thöïc hieän xaõ hoäi hoùa phaùt trieån du lòch, khuyeán khích caùc thaønh phaàn kinh teá tham gia hoaït ñoàng du lòch döôùi caùc hình thöùc khaùc nhau, thöïc hieän xaõ hoäi hoùa ñaàu tö baûo veä, toân taïo di tích, thaéng caûnh, caùc leã hoäi, hoaït ñoäng vaên hoùa daân gian, caùc laøng ngheà phuïc vuï phaùt trieån du lòch. Tieáp tuïc hoaøn chænh cô cheá quaûn lyù ñaàu tö, taïo moâi tröôøng thoâng thoaùng veà ñaàu tö phaùt trieån du lòch, ñôn giaûn hoùa caùc thuû tuïc haønh chính vaø phaùt trieån caùc dòch vuï hoã trôï ñaàu tö ñeå thu huùt caùc nhaø ñaàu tö trong cuõng nhö nöôùc ngoøai. Taïo söï bình ñaúng giöõa ñaàu tö trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi, giöõa tö nhaân vôùi Nhaø nöôùc, môû roäng caùc hình thöùc thu huùt ñaàu tö caû trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc nhö caùc hình thöùc BOT, BTO, … 3.2.5.3. Xaây döïng cô cheá chính saùch öu ñaõi veà thueá, öu tieân, mieãn giaûm thueá, cho chaäm thueá, giaûm tieàn thueá ñaát, cho vay vôùi laõi suaát öu ñaõi ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö theo danh muïc ñaõ xaây döïng, caùc döï aùn ñaàu tö vaøo caùc vuøng ñaát coøn hoang sô, vuøng saâu vuøng xa… vaø ñoái vôùi caùc hình thöùc kinh doanh du lòch môùi coù khaû naêng keùo daøi thôøi gian löu truù cuûa khaùch. 3.2.5.4. Coù chính saùch vaø giaûi phaùp taïo vaø söû duïng voán phaùt trieån du lòch, huy ñoäng caùc nguoàn voán ñeå giaûi quyeát ñöôïc nhu caàu ñaàu tö, ñaûm baûo toác ñoä taêng tröôûng trung bình GDP du lòch cuûa tænh theo tính toaùn döï baùo, bao goàm: 69 - Voán töø nguoàn tích luõy GDP du lòch; voán vay ngaân haøng vôùi tyû leä laõi xuaát öu ñaõi; thu huùt voán nhaøn roãi trong daân qua heä thoáng ngaân haøng nhö Ngaân haøng Ñaàu tö vaø phaùt trieån Du lòch tænh; thu huùt voán ñaàu tö trong nöôùc thoâng qua Luaät khuyeán khích ñaàu tö; voán thoâng qua coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp; duøng quõi ñaát ñeå taïo nguoàn voán thoâng qua hình thöùc ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát.v.v… Taêng cöôøng lieân doanh trong nöôùc treân cô sôû luaät ñaàu tö ñeå xaây döïng khaùch saïn, nhaø haøng, mua saém phöông tieän vaän chuyeån khaùch du lòch… Coi vieäc thu huùt voán ñaàu tö trong nöôùc laø höôùng ñi öu tieân haøng ñaàu. - Thu huùt voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi; (FDI) hoaëc lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi, voán ODA höôùng ñaàu tö nöôùc ngoaøi thoâng qua hình thöùc lieân doanh vaøo caùc döï aùn lôùn nhö caùc khu vui chôi giaûi trí cao caáp, saân golf… ôû nhöõng khu vöïc öu tieân phaùt trieån du lòch cuûa tænh, ñaëc bieät ôû thaønh phoá Ñaø Laït vaø phuï caän. 3.2.5.5. Taêng cöôøng coâng taùc hôïp taùc, lieân keát vuøng: Du lòch laø ngaønh kinh teá mang tính lieân vuøng vì vaäy lieân keát vuøng laø höôùng môû phaùt trieån du lòch cho caùc ñòa phöông noùi chung vaø Laâm Ñoàng noùi rieâng. Laâm Ñoàng laø moät cöïc cuûa trung taâm du lòch Nha Trang – Ninh Chöõ - Ñaø Laït, ngoaøi ra moái quan heä giöõa Du lòch Laâm Ñoàng vôùi du lòch thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh duyeân haûi mieàn Ñoâng Nam Boä nhö Bình Thuaän, Baø Ròa – Vuõng Taøu… laø khoâng theå thieáu ñöôïc trong höôùng phaùt trieån du lòch tænh trong nhöõng naêm tieáp theo. Chính vì vaäy, moái lieân keát vuøng du lòch vôùi caùc tænh duyeân haûi vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät trong nhöõng giaûi phaùp quan troïng trong vieäc thöïc hieän ñònh höôùng phaùt trieån du lòch Laâm Ñoàng. 3.2.5.6. Ñaåy maïnh nghieân cöùu öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä vaø hôïp taùc quoác teá: Taêng cöôøng nghieân cöùu öùng duïng khoa hoïc, coâng ngheä phuïc vuï quaûn lyù nhaø nöôùc, xaây döïng caùc chieán löôïc thò tröôøng, ña daïng hoùa vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm du lòch ñaûm baûo caùc chæ tieâu ñaõ ñeà ra, tieán tôùi coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa ngaønh du lòch vaø taïo khaû naêng hoäi nhaäp vôùi hoaït ñoäng phaùt trieån du lòch caû nöôùc, trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. 70 Ñaåy maïnh öùng duïng vaø phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin du lòch; môû roäng giao löu, hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc, cô quan khoa hoïc trong, ngoaøi nöôùc; khuyeán khích caùc doanh nghieäp nghieân cöùu vaø öùng duïng tieán boä khoa hoïc vaøo saûn xuaát, kinh doanh. Höôùng daãn vaø taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp naâng cao naêng löïc caïnh tranh treân thò tröôøng; taêng cöôøng chuû ñoäng hoäi nhaäp vaø hôïp taùc quoác teá nhaèm tranh thuû nguoàn löïc beân ngoaøi, taêng nguoàn khaùch, voán ñaàu tö vaø kinh nghieäm goùp phaàn ñaûm baûo thöïc hieän caùc chæ tieâu ñeà ra. 3.2.6. Giaûi phaùp toå chöùc quaûn lyù nhaø nöôùc veà du lòch Hoaøn thieän vaø naâng cao hieäu löïc cuûa boä maùy quaûn lyù nhaø nöôùc veà du lòch töø tænh ñeán huyeän, hoaøn chænh heä thoáng caùc cô quan chuyeân moân giuùp UÛy ban Nhaân daân, Hoäi ñoàng Nhaân daân trong quaûn lyù quy hoaïch vaø phaùt trieån du lòch. Xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä du lòch coù naêng löïc phuø hôïp vôùi nhu caàu quaûn lyù vaø phaùt trieån du lòch trong tieán trình hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø quoác teá. Taêng cöôøng phoái hôïp haønh ñoäng lieân ngaønh vaø lieân vuøng trong vieäc thöïc hieän ñieàu chænh quy hoaïch döôùi söï chæ ñaïo thoáng nhaát cuûa UBND tænh; phaùt huy vai troø cuûa Ban chæ ñaïo Nhaø nöôùc veà du lòch tænh ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán quaûn lyù phaùt trieån du lòch nhö: ñaàu tö phaùt trieån saûn phaåm, xuùc tieán quaûng baù du lòch, khai thaùc vaø baûo veä taøi nguyeân moâi tröôøng, quaûn lyù söû duïng ñaát, cô sôû haï taàng… Tænh caàn thaønh laäp Ban quaûn lyù ñaëc traùch vaän haønh theo cô cheá moät cöûa ñeå quaûn lyù ñaàu tö vaø phaùt trieån cho caùc döï aùn du lòch troïng ñieåm. Caàn phaûi ñaët phaùt trieån ngaønh du lòch ôû vò trí cao hôn. Ñaây khoâng chæ theå hieän chuû tröông taäp trung phaùt trieån lónh vöïc kinh teá muõi nhoïn maø coøn laø cô cheá, boä maùy thích hôïp ñoàng boä ñeå quaûn lyù lónh vöïc naøy nhö ôû moät soá quoác gia trong khu vöïc. Ñoù laø hình thaønh sôû chuyeân ngaønh quaûn lyù du lòch vaø ngaønh du lòch Laâm Ñoàng caàn sôùm xaây döïng caùc qui cheá, noäi qui veà hoaït ñoäng du lòch treân ñòa baøn, cuï theå: 71 Xaây döïng noäi quy, quy cheá cuï theå, hôïp lyù giöõa khai thaùc, kinh doanh du lòch vôùi vieäc baûo veä taøi nguyeân moâi tröôøng vôùi vieäc tuyeân truyeàn giaùo duïc, naâng cao daân trí, yù thöùc cho coäng ñoàng daân cö vaø khaùch du lòch. Xaùc ñònh roõ vai troø vaø traùch nhieäm cho caùc caáp caùc ngaønh cuõng nhö quaàn chuùng nhaân daân trong nhaän thöùc xaõ hoäi veà du lòch vaø phaùt trieån du lòch. Thöïc hieän quaûn lyù nhaø nöôùc ôû taát caû caùc lónh vöïc theo phaùp luaät vaø quy cheá nhaèm taïo moâi tröôøng töï nhieân vaø nhaân vaên thuaän lôïi cho du lòch phaùt trieån. Toùm taét chöông 3 Chieán löôïc phaùt trieån du lòch Laâm Ñoàng töø nay ñeán naêm 2020 laø phaûi naâng cao khaû naêng caïnh tranh baèng chieán löôïc phaùt trieån vaø ña daïng hoùa caùc saûn phaåm du lòch, naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng du lòch, môû roäng vaø phaùt trieån thò tröôøng du lòch, ñaåy maïnh thu huùt voán ñaàu tö vaø phaùt trieån cô sôû haï taàng vaät chaát kyõ thuaät cho du lòch. Phaán ñaáu taêng daàn tyû troïng ñoùng goùp vaøo GDP cuûa tænh, töøng böôùc hieän ñaïi hoùa ngaønh du lòch, taïo tieàn ñeà vöõng chaéc ñeå ñeán naêm 2020, du lòch Laâm Ñoàng thöïc söï laø ngaønh kinh teá muõi nhoïn cuûa tænh. Giaûi phaùp veà chieán löôïc saûn phaåm du lòch vôùi yeâu caàu phaûi taïo ra caùc saûn phaåm du lòch ñoäc ñaùo, mang baûn saéc vaên hoùa Ñaø Laït - Laâm Ñoàng, phaûn aùnh öu theá cuûa Laâm Ñoàng vôùi tính chaát ña daïng nhöng ñaëc tröng, coù tính caïnh tranh cao vôùi nhieàu loaïi hình phong phuù. Laâm Ñoàng phaûi nghieân cöùu, taïo ra nhieàu loaïi hình du lòch vôùi chieán löôïc phaân khuùc thò tröôøng trong hoaït ñoäng du lòch. Giaûi phaùp veà phaùt trieån thò tröôøng vôùi muïc tieâu khai thaùc maïnh thò tröôøng noäi ñòa laø thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc khu vöïc kinh teá taêng tröôûng, ñoàng thôøi phaùt trieån thò tröôøng khaùch du lòch quoác teá. Ngoaøi thò tröôøng cuõ, saûn phaåm cuõ, Laâm Ñoàng phaûi taïo ra caùc thò tröôøng môùi, saûn phaåm môùi, do vaäy phaûi taêng cöôøng quaûng baù du lòch Laâm Ñoàng ra nöôùc ngoaøi. Giaûi phaùp quy hoaïch caùc tuyeán ñieåm du lòch phaûi chuù troïng caùc khu du lòch coù öu theá, baûo toàn, naâng caáp caùc khu du lòch ñaõ hoaït ñoäng, quy hoaïch vaø phaùt trieån caùc tuyeán môùi nhaèm khai thaùc lôïi theá veà taøi nguyeân. 72 Giaûi phaùp veà ñaàu tö vaø thu huùt voán ñaàu tö chuù troïng phaùt trieån caùc cô sôû löu truù cho caáp phuïc vuï doøng khaùch du lòch töø sau naêm 2010 vôùi nhöõng khaùch saïn quoác teá, vôùi caùc öu ñieåm giaûi trí vaø caùc coâng trình lieân hôïp coù chaát löôïng quoác teá. Giaûi phaùp quaûn lyù nhaán maïnh vai troø quaûn lyù vó moâ ñoái vôùi du lòch treân caùc lónh vöïc: taïo cô cheá phoái hôïp ñoàng boä cho söï phaùt trieån, haønh lang phaùp luaät vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc. Caùc bieän phaùp laø nhöõng kieán nghò cuï theå nhaèm hieän thöïc hoùa caùc giaûi phaùp phaùt trieån du lòch Laâm Ñoàng ñeán naêm 2020. 3.3. Moät soá kieán nghò 3.3.1. Ñoái vôi Chính phuû vaø caùc cô quan Trung öông Kieán nghò Chính phuû vaø Boä keá hoaïch vaø Ñaàu tö tieáp tuïc caáp voán quy hoaïch caùc khu du lòch quoác gia treân ñòa baøn tænh nhö khu du lòch Ñan Kia- Suoái vaøng, khu du lòch Hoà Tuyeàn Laâm vaø moät soá khu du lòch ñòa phöông quan troïng khaùc… Kieán nghò Chính phuû Boä vaên hoaù – Thoâng tin tieáp tuïc öu tieân voán ñaàu tö ñeå baûo veä naâng caáp caùc di tích lòch söû vaên hoaù, caùc danh lam thaéng caûnh ñaõ ñöôïc xeáp haïng treân ñòa baøn tænh. Kieán nghò Chính phuû Boä xaây döïng giuùp ñôõ UBND tænh Laâm Ñoàng laäp quy hoaïch thaønh phoá Ñaø Laït theo höôùng ñoâ thò du lòch nghæ maùt lôùn cuûa Vieät Nam, moät trong nhöõng trung taâm hoäi nghò hoäi thaûo, vui chôi, giaûi trí cuûa khu vöïc vaø caû nöôùc. Kieán nghò Chính phuû, Boä giao thoâng vaän taûi tieáp tuïc ñaàu tö naâng caáp saân bay Lieân Khöông ñaït tieâu chuaån saân bay quoác teá, nhanh choùng hoaøn thieän tuyeán ñöôøng cao toác Daàu Giaây – Ñaø Laït ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc ñoùn khaùch du lòch. Kieán nghò Chính phuû, Toång Cuïc du lòch coù keá hoaïch ñaàu tö voán taäp trung cho caùc khu du lòch Ñan Kia- Suoái vaøng, khu du lòch Hoà Tuyeàn Laâm theo cô cheá quaûn lyù ñaàu tö khu du lòch quoác gia, hoã trôï töø nguoàn voán ngaân saùch ñaàu tö xaây döïng haï taàng caùc khu du 73 lòch khaùc treân ñòa baøn tænh, giuùp ñôõ ngaønh du lòch tænh caùc coâng taùc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc, tuyeân truyeàn quaûng caùo, xuùc tieán phaùt trieån du lòch tænh… Toång Cuïc du lòch sôùm caáp pheùp vieäc thaønh laäp tröôøng ñaøo taïo du lòch taïi Laâm Ñoàng, ñeå töøng böôùc taïo nguoàn nhaân löïc du lòch cho ñòa phöông. Kieán nghò caùc Boä, Ngaønh ôû Trung Öông loàng gheùp caùc chöông trình caùc döï aùn coù lieân quan phaùt trieån du lòch treân ñòa baøn tænh ñeå thaùo gôõ khoù khaên veà voán ñaàu tö phaùt trieån du lòch cho ñòa phöông. 3.3.2. Ñoái vôùi chính quyeàn ñòa phöông Caàn taùch Sôû Du lòch vaø Thöông maïi ra thaønh hai sôû ñeå phuø hôïp vôùi heä thoáng quaûn lyù hieän nay cuõng nhö thuaän tieän trong cô cheá quaûn lyù vaø trieån khai thöïc hieän cuûa ngaønh. Neân saép xeáp laïi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc kinh doanh du lòch, theo höôùng chæ ñeå laïi caùc doanh nghieäp chuû löïc, taïo söùc caïnh tranh lôùn, coù hieäu quaû trong kinh doanh. Tieán haønh coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc; baùn, cho thueâ hoaëc cho phaù saûn nhöõng doanh nghieäp kinh doanh khoâng hieäu quaû. 74 KEÁT LUAÄN Qua vieäc tìm hieåu thöïc traïng du lòch Laâm Ñoàng, chuùng toâi nhaän thaáy: Trong thôøi gian qua, quaù trình phaùt trieån cuûa du lòch tænh Laâm Ñoàng khoâng oån ñònh vaø chaäm chaïm. Ngoaøi nhöõng yeáu toá khaùch quan, du lòch Laâm Ñoàng coøn thieáu nhöõng chính saùch khai thaùc, huy ñoäng vaø söû duïng vaät löïc, taøi löïc, nhaân löïc cho hoaït ñoäng du lòch. Muoán phaùt trieån nhanh choùng ngaønh du lòch Ñaø Laït - Laâm Ñoàng, phaûi ñaùnh giaù ñaày ñuû, toaøn dieän tieàm naêng, lôïi theá, bieát löïa choïn nhöõng saûn phaåm du lòch quan troïng nhaát trong theá maïnh, ñeå taäp trung nhöõng noã löïc khai thaùc coù hieäu quaû, khoâng ngöøng môû roäng theo höôùng phaùt trieån toaøn dieän. Moät chieán löôïc phaùt trieån, duø laø moät ngaønh cuõng phaûi hoäi tuï ñaày ñuû caùc yeáu toá caáu thaønh, trong ñoù heä thoáng quan ñieåm laø moät boä phaän coù tính nguyeân taéc, ñònh höôùng cho haønh ñoäng phaùt trieån trong thôøi gian daøi, phuø hôïp vôùi xu höôùng chung cuûa quoác gia vaø quoác teá, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñòa phöông. Giaûi phaùp thöïc hieän caùc quan ñieåm vaø caùc muïc tieâu trong ñònh höôùng laø boä phaän coù yù nghóa quan troïng. Giaûi phaùp mang tính toaøn dieän, song coù troïng taâm vaø ñöôïc trieån khai ñoàng boä höôùng tôùi söï phaùt trieån. Bieän phaùp laø söï trieån khai coù cuï theå cho töøng quan ñieåm vaø giaûi phaùp, coù caû bieän phaùp trong ngaén haïn vaø caùc bieän phaùp laâu daøi, ñoái vôùi Laâm Ñoàng caû hai ñeàu coù yù nghóa chieán löôïc. Caàn phaûi coù nhöõng böôùc ñi thích hôïp cho töøng giai ñoaïn. Ñònh höôùng phaùt trieån du lòch Laâm Ñoàng thôøi kyø 2007 - 2020 ñöôïc thöïc hieän trong ñieàu kieän khaù thuaän lôïi vaø giöõ vai troø quan troïng trong vieäc quaûn lyù phaùt trieån du lòch ñòa phöông, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå du lòch Laâm Ñoàng phaùt trieån mang laïi hieäu quaû kinh teá vaø xaõ hoäi nhaát ñònh. Du lòch Laâm Ñoàng ngaøy caøng khaúng ñònh vò trí laø moät trong nhöõng trung taâm du lòch lôùn cuûa du lòch mieàn Trung Taây Nguyeân noùi rieâng vaø du lòch Vieät Nam noùi chung. 75 Tình hình theá giôùi vaø trong nöôùc nhöõng naêm ñaàu theá kyû XXI coù nhieàu thay ñoåi vôùi nhöõng cô hoäi thuaän lôïi vaø khoù khaên thaùch thöùc môùi ñoøi hoûi coù nhöõng quan ñieåm vaø muïc tieâu phaùt trieån môùi ñoái vôùi du lòch caû nöôùc. Tröôùc tình hình ñoù du lòch tænh Laâm Ñoàøng caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùp trong phaùt trieån du lòch ñeå phuø hôïp vôùi ñònh höôùng phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñòa phöông vaø cuûa caû nöôùc. Thöïc hieän caùc giaûi phaùp phaùt trieån du lòch tænh Laâm Ñoàng ñeán naêm 2020 laø böôùc cuï theå hoaù chieán löôïc vaø ñieàu chænh quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch Vieät Nam ñeán naêm 2010 vaø phöông höôùng phaùt trieån du lòch mieàn Trung Taây nguyeân; phuø hôïp vôùi chuû tröông ñöôøng loái phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa tænh laø phaán ñaáu ñöa du lòch Laâm Ñoàng thöïc söï trôû thaønh ngaønh kinh teá muõi nhoïn, laøm ñoäng löïc thuùc ñaåy söï phaùt trieån caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc, xöùng ñaùng laø moät trong nhöõng ñòa baøn troïng ñieåm du lòch cuûa caû nöôùc. PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC 1. Baûng toång hôïp soá löôït du khaùch vaø doanh thu töø ngaønh du lòch theá giôùi Naêm Soá löôït khaùch (Trieäu ngöôøi) Doanh thu töø Du lòch mang laïi (tyû USD) 1950 25 2,1 1960 71 6,8 1970 169 17,9 1980 300 102,3 1990 500 255 1995 565,4 405,5 1996 569,4 435,7 1997 610,7 436,6 1998 625,2 444,9 1999 657 457,5 2000 673 480 2001 719 534 2002 769 597 2003 820 667 2004 854 760 2005 896 866 2006 939 986 Nguoàn: WTO PHUÏ LUÏC 2: Möôøi quoác gia ñöùng ñaàu löôïng khaùch ñeán du lòch. Soá thöù töï Nöôùc Soá khaùch (ngöôøi) 1 Phaùp 51.462.000 2 Myõ 39.722.000 3 Taây Ban Nha 34.300.000 4 YÙ 26.679.000 5 Hungary 20.510.000 6 Aùo 19.011.000 7 Anh 18.021.000 8 Ñöùc 17.045.000 9 Canada 15.258.000 10 Thuî Ñieån 13.200.000 Nguoàn: WTO PHUÏ LUÏC 3 : So saùnh thöïc teá vaø döï baùo khaùch du lòch ñeán Laâm Ñoàng 1995 - 2006 Haïng muïc 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2006 Döï baùo QHTT 1996 Toång soá khaùch QT (ngaøn) 75.0 90,0 106 124 145 170 260 290 312 Taêng tröôûng TB naêm (%) 69.6 16.0-19.0 9.4-11.6 Toång soá khaùch NÑ (ngaøn) 560 670 790 920 1.050 1200 1500 1600 1830 Taêng tröôûng trung bình naêm(%) 42.8 Thöïc teá phaùt trieån Toång soá khaùch Quoác teá (ngaøn) 65.0 66,0 70.9 65.0 70.0 69.6 86 101 97.0 Taêng tröôûng TB naêm (%) 26.7 1.33 5.4 Toång soá khaùch noäi ñòa (ngaøn) 485 539 529 535 533 640 1264 1460 1751 Taêng tröôûng trung bình naêm (%) 27.0 4.4 18.5 Tyû leä cheânh leäch so vôùi döï baùo (%) Khaùch Quoác teá -13,3 -26,7 -33,1 -47,6 -51,7 -59,1 -66,9 -65,3 - 68,9 Khaùch noäi ñòa -13,4 -19,5 -33 -41,8 -49,2 -46,6 -15,7 -8,73 - 4,31 Nguoàn: Sôû Du Lòch vaø Thöông Maïi Laâm Ñoàng PHUÏ LUÏC 4: Döï baùo nhu caàu veà khaùch saïn cuûa tænh Laâm Ñoàng Ñôn vò tính: phoøng Khu vöïc Nhu caàu cho ñoái töôïng khaùch du lòch 2010 2015 2020 Ñaø Laït vaø phuï caän Nhu caàu cho khaùch quoác teá 820 1.200 1.650 Nhu caàu cho khaùch noäi ñòa 12.880 19.100 26.500 Toång coäng 13.700 20.300 28.150 Baûo Loäc Nhu caàu cho khaùch quoác teá 65 145 220 Nhu caàu cho khaùch noäi ñòa 1.035 2.245 3.980 Toång coäng 1.100 2.390 4.200 Caùt Tieân Nhu caàu cho khaùch quoác teá 25 55 130 Nhu caàu cho khaùch noäi ñòa 375 955 2.220 Toång coäng 400 1.010 2.350 Toaøn tænh Nhu caàu cho khaùch quoác teá 910 1.400 2.000 Nhu caàu cho khaùch noäi ñòa 14.290 22.300 32.700 Toång coäng 15.200 23.700 34.700 Nguoàn: Döï baùo cuûa Vieän NCPT Du Lòch PHUÏ LUÏC 5: Döï baùo nhu caàu lao ñoäng du lòch cuûa tænh Laâm Ñoàng Ñôn vò tính: Ngaøn ngöôøi Khu vöïc Loaïi lao ñoäng 2010 2015 2020 Ñaø Laït vaø phuï caän Lao doäng tröïc tieáp trong du lòch 17.810 32.480 50.670 Lao ñoäng giaùn tieáp ngoaøi xaõ hoäi 35.620 64.960 101.340 Toång coäng 53.430 97.440 152.010 Baûo Loäc Lao doäng tröïc tieáp trong du lòch 1.430 3.824 7.560 Lao ñoäng giaùn tieáp ngoaøi xaõ hoäi 2.860 7.648 15.120 Toång coäng 4.290 11.472 22.680 Caùt Tieân Lao doäng tröïc tieáp trong du lòch 0.520 1.616 4.230 Lao ñoäng giaùn tieáp ngoaøi xaõ hoäi 1.040 3.232 8.460 Toång coäng 1.506 4.848 2.690 Toaøn tænh Lao doäng tröïc tieáp trong du lòch 19.760 37.920 62.460 Lao ñoäng giaùn tieáp ngoaøi xaõ hoäi 39.520 75.840 124.920 Toång coäng 59.280 113.760 187.380 Lao ñoäng trung bình /1 phoøng KS 1.3 1.6 1.8 Nguoàn: Döï baùo cuûa Vieän NCPT Du Lòch PHUÏ LUÏC 6A: Phieáu khaûo saùt veà saûn phaåm du lòch tænh Laâm Ñoàng Kính thöa OÂng (Baø) Tröôùc heát xin kính chuùc OÂng (Baø) coù moät chuyeán ñi du lòch taïi Ñaø Laït – Laâm Ñoàng ñaày yù nghóa. Vôùi muïc ñích nhaèm naâng cao chaát löôïng phuïc vuï ngaøy caøng toát hôn cho Quí khaùch, chuùng toâi xin göûi tôùi OÂng (Baø) phieáu khaûo saùt caùc thoâng tin coù lieân quan ñeán saûn phaåm du lòch tænh Laâm Ñoàng hieän nay, mong OÂng (Baø) cho chuùng toâi bieát caùc yù kieán cuï theå vaø khaùch quan. Nhöõng ñaùnh giaù cuûa OÂng (Baø) raát coù yù nghóa vôùi söï cuûng coá vaø phaùt trieån du lòch cuûa Ñaø Laït – Laâm Ñoàng.Chuùng toâi xin cam keát khoâng tieát loä caùc thoâng tin veà caù nhaân cuûa OÂng (Baø). Xin chaân thaønh caûm ôn! 1. Thoâng tin caù nhaân: Xin OÂng (Baø) ñaùnh daáu (X) vaøo oâ löïa choïn 1.Ñoä tuoåi 2.Giôùi tính 3.Ngheà nghieäp Nam Nöõ Thöông gia Döôùi 18 tuoåi Nhaân vieân vaên phoøng 18 – 25 tuoåi Coâng nhaân xí nghieäp 36 – 45 tuoåi Thaønh phaàn khaùc Treân 46 tuoåi 4.Nôi cö nguï 5.Möùc chi tieâu bình quaân 1 ngaøy (USD) Tp. Hoà Chí Minh Chi phí phoøng ôû Ñoàng baèng Nam boä Chi phí aên uoáng Khaùnh Hoaø Chi phí mua saém Mieàn trung Chi phí khaùc Bình Thuaän Nôi khaùc 6.Soá laàn OÂng (Baø) ñi du lòch ôû Ñaø Laït 7.Neáu ñieàu kieäân coù theå OÂng (Baø) seõ quay trôû laïi Ñaø Laït? 1 laàn Coù 2 laàn Khoâng 3 laàn Hôn 4 laàn 8.OÂng (Baø) bieát Ñaø Laït thoâng qua keânh thoâng tin naøo? Truyeàn hình Baùo, taïp chí Saùch quaûng caùo, giôùi thieäu Maïng internet Ñaïi lyù du lòch Qua ngöôøi thaân Caùc hình thöùc khaùc 2. Baûng caâu hoûi: Xin OÂng (Baø) ñaùnh daáu (X) vaøo oâ löïa choïn OÂng (baø) vui loøng cho bieát möùc ñoä quan troïng theo quan ñieåm cuûa mình veà caùc tieâu chí ñoái vôùi saûn phaåm du lòch cuûa ñòa phöông, vôùi caùc möùc ñoä nhö sau: 1. Khoâng quan troïng 2. Ít quan troïng 3. Bình thöôøng 4. Quan troïng 5. Raát quan troïng OÂng (baø) vui loøng cho bieát ñaùnh giaù cuûa mình theo caùc tieâu chí ñoái vôùi saûn phaåm du lòch hieän taïi cuûa Laâm Ñoàng, vôùi caùc möùc ñoä nhö sau: 1. Raát keùm 2. Keùm 3. Bình thöôøng 4. Toát 5. Raát toát Möùc ñoä quan troïng Tieâu chí Ñaùnh giaù thöïc traïng 1. Taøi nguyeân thieân nhieân 1 2 3 4 5 Khí haäu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Caùc danh lam thaéng caûnh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Taøi nguyeân röøng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Vò trí ñòa lyù so vôùi caùc trung taâm kinh teá vaên hoaù– xaõ hoäi lôùn cuûa ñaát nöôùc 1 2 3 4 5 2. Taøi nguyeân nhaân vaên 1 2 3 4 5 Caùc coâng trình kieán truùc 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Caùc di saûn vaên hoaù 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Caùc leã hoäi truyeàn thoáng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Phong tuïc taäp quaùn ñòa phöông 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Söï thaân thieän cuûa cö daân 1 2 3 4 5 3.Moät soá saûn phaåm du lòch 1 2 3 4 5 Caùc ñaëc saûn ñaëc tröng cöûa ñòa phöông 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Haøng thuû coâng myõ ngheä 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Caùc tuor du lòch theo chuû ñeà 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Du lòch tham quan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Du lòch sinh thaùi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Du lòch nghæ döôõng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Du lòch hoäi nghò – hoäi thaûo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Du lòch maïo hieåm 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Du lòch tìm hieåu vaên hoaù – lòch söû 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Du lòch mua saém 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Du lòch mieät vöôøn 1 2 3 4 5 4.Cô sôû vaät chaát kyõ thuaät vaø haï taàng cô sôû cuûa ñòa phöông 1 2 3 4 5 Cô sôû löu truù 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Dòch vuï vui chôi giaûi trí 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Phöông tieän giao thoâng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Giao thoâng, thoâng tin lieân laïc, dòch vuï ngaân haøng, ñieän, nöôùc 1 2 3 4 5 5. Moâi tröôøng xaõ hoäi vaø moâi tröôøng kinh teá cuûa ñòa phöông 1 2 3 4 5 YÙ thöùc baûo veä taøi nguyeân moâi tröôøng cuûa ngöôøi daân ñòa phöông 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Thaùi ñoä phuïc vuï cuûa nhaân vieân du lòch 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ngheä thuaät aåm thöïc 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Trình ñoä nghieäp vuï cuûa nhaân vieân du lòch 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Möùc ñoä giaù caû 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Möùc ñoä an toaøn khi ñi du lòch taïi ñòa phöông 1 2 3 4 5 - Hieän nay theo OÂng (Baø) Laâm Ñoàng caàn taïo theâm nhöõng saûn phaåm du lòch naøo ngoaøi nhöõng saûn phaåm neâu treân: 1,………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2,………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3,………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Xin OÂng (Baø) vui loøng cho nhaän xeùt veà saûn phaåm du lòch cuûa Laâm Ñoàng trong chuyeán ñi naøy: ……………………………………………………………………..…………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Xin chaân thaønh caûm ôn OÂng (Baø) ñaõ cung caáp nhöõng thoâng tin treân cho chuùng toâi. Moät laàn nöõa kính chuùc OÂng (Baø) söùc khoûe vaø tieáp tuïc cuoäc haønh trình ñaày yù nghóa! PHUÏ LUÏC 6B: QUESTIONNAIRE Dear Mister/Miss, First, we wish you a wonderful travel in Dalat, Lamdong. In order to improve service qualities for tourists, we send you a Questionnaire to collect informations related to tourism products in Dalat city, Lamdong province. Would you mind spend your time to give your opinions in this questionnaire? You evaluation is very important for the development of tourism in Dalat/Lamdong in the future. Many thanks for your kind cooperation. 1. Personnal informations. Please mark (x) for the chosen crossword. 1. Age 2. Gender 3. Professional Male Female Under 18 Businessmen 18 – 25 Officers 36 – 45 Worker Over 46 Others 4. Where are you from? 5. Your averaged spending (USD/day) Taiwan Accomodation Japan Meals France Shopping Autralia Tourism services USA Others Others 6. How often do you come to Dalat? 7. Would you like to come back to Dalat in the future? First time Yes 2 times No 3 times More 4 times 8. How do you know about Dalat? By television By newspaper, magazine By travel books By Internet By travel agencies By recommendation from your friends Others 2. Questionnaire. Please give your opinion about rating the important of local tourism products by the following grades: 1 = Not important 2 = Less important 3 = So-so 4 = Important 5 = Very important Please give your opinion about rating the present quality of local tourism products by the following grades: 1 = Very bad 2 = Bad 3 = So-so 4 = Good 5 = Very good Level of importance Items Present Quality 1. Natural resources 1 2 3 4 5 Climate 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Famous landscapes 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Resources (forest, lake …) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Geographical position 1 2 3 4 5 2. Humanical Resources 1 2 3 4 5 Architechical works 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Cultural hesitates 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Traditional festivals 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Local manners & customs 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Hospitality of local people 1 2 3 4 5 3. Tourism products 1 2 3 4 5 Local specialities 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Local handicrafts 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tours by subject 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Sightseeing tourism 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ecotourism 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Healthy tourism 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Conference tourism 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Venture tourism 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Cultural & Historical tourism 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Shopping tourism 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Garden tourism 1 2 3 4 5 4. Local logistics 1 2 3 4 5 Hotels 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Entertainment services 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Means of transport 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Transport, telecommunication, power system, water supply system 1 2 3 4 5 5. Econo-social environment 1 2 3 4 5 Environmental protection of local people 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Service attitude of tourism staff 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Art of cuisine 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Professionalism of tourism staff 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Price relating to tourism activities 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Safety when travelling in Dalat 1 2 3 4 5 - What tourism products do you think that need to be created more in Dalat? 1,………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2,………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3,………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Please give your general comments on Dalat tourism products: ………………………………. ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… …….………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Again, many thanks for your opinions. We wish you a nice travel in Dalat. PHỤ LỤC 7:ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ THỰC TRẠNG SẢN PHẨM DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG. 1. Hệ số Cronbach’s alpha của thực trạng tài nguyên thiên nhiên. Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted TN1 8.8615 16.1715 .9390 .9824 TN2 9.5641 15.0925 .9665 .9733 TN3 9.4103 14.8927 .9665 .9732 TN4 9.2564 13.8927 .9635 .9765 Reliability Coefficients N of Cases = 195.0 N of Items = 4 Alpha = .9823 2. Hệ số Cronbach’s alpha của thực trạng tài nguyên nhân văn. Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted NV1 14.5077 10.4162 .9399 .9387 NV2 14.1385 12.3776 .9566 .9163 NV3 13.1795 16.8903 .8287 .9568 NV4 13.5744 14.6169 .9273 .9293 NV5 14.1385 13.7178 .8936 .9290 Reliability Coefficients N of Cases = 195.0 N of Items = 5 Alpha = .9474 3. Hệ số Cronbach’s alpha của thực trạng cơ sở vật chất ngành du lịch và cơ sở hạ tầng. Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted CS1 7.4051 8.9123 .9118 .9619 CS2 8.6513 8.9602 .9139 .9615 CS3 7.9744 8.0663 .9370 .9554 CS4 8.0000 8.3814 .9329 .9555 Reliability Coefficients N of Cases = 195.0 N of Items = 4 Alpha = .9687 4. Hệ số Cronbach’s alpha của thực trạng môi trường kinh tế và xã hội. Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted MT1 13.3436 23.8762 .9492 .9781 MT2 12.6205 23.5666 .9304 .9799 MT3 12.9846 22.8812 .9489 .9785 MT4 13.3795 24.5975 .9456 .9790 MT5 13.1385 23.3261 .9485 .9782 MT6 12.0205 24.2367 .9314 .9798 Reliability Coefficients N of Cases = 195.0 N of Items = 6 Alpha = .9824 5. Hệ số Cronbach’s alpha của thực trạng các sản phẩm du lịch. Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted SP1 26.8513 99.8592 .9470 .9883 SP2 26.4513 101.2592 .9600 .9878 SP3 26.2718 100.1680 .9526 .9881 SP4 26.1077 101.9523 .9396 .9883 SP5 25.6667 106.1100 .9188 .9892 SP6 26.6615 99.6890 .9693 .9877 SP7 26.5333 102.7141 .9546 .9880 SP8 26.7077 100.9399 .9516 .9881 SP9 27.3385 107.5859 .9226 .9895 SP10 26.6872 101.9274 .9585 .9879 SP11 26.5692 97.8856 .9500 .9885 Reliability Coefficients N of Cases = 195.0 N of Items = 11 Alpha = .9894 Factor Analysis PHUÏ LUÏC 8 : Keát quaû phaân tích ruùt goïn bieán cuûa 5 thang ño khaûo saùt KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .963 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 15922.741 df 435 Sig. .000 Communalities Initial Extraction TN1 1.000 .879 TN2 1.000 .952 TN3 1.000 .957 TN4 1.000 .935 NV1 1.000 .929 NV2 1.000 .921 NV3 1.000 .716 NV4 1.000 .880 NV5 1.000 .857 CS1 1.000 .889 CS2 1.000 .887 CS3 1.000 .897 CS4 1.000 .923 MT1 1.000 .910 MT2 1.000 .914 MT3 1.000 .922 MT4 1.000 .894 MT5 1.000 .920 MT6 1.000 .915 SP1 1.000 .919 SP2 1.000 .924 SP3 1.000 .934 SP4 1.000 .919 SP5 1.000 .856 SP6 1.000 .929 SP7 1.000 .896 SP8 1.000 .923 SP9 1.000 .879 SP10 1.000 .929 SP11 1.000 .897 Extraction Method: Principal Component Analysis. PHUÏ LUÏC 9 : So saùnh toång hôïp döï baùo caùc chæ tieâu phaùt trieån du lòch Caùc chæ tieâu chuû yeáu Ñôn vò tính 2005(*) 2010 2015 2020 Döï baùo QH1996 Thöïc hieän Döï baùo QH1996 Ñieàu chænh Döï baùo môùi Döï baùo môùi Khaùch QT Ngaøn löôït 290 100,6 450 125 175 235 Ngaøy L/truù Ngaøy 3,5 2,3 4,0 3,0 3,5 4,0 Khaùch NÑ Ngaøn löôït 1.600 1.405 2.400 2.100 3.000 4.200 Ngaøy L/truù ngaøy 3,3 2,3 3,8 2,8 3,3 3,7 Doanh thu Trieäu USD 235,6 90,064 534,0 185,70 361,485 656,700 Giaù trò GDP Trieäu USD 185,0 62,144 423,2 126,276 234,965 420,288 Ñaàu tö Trieäu USD 324,0 22,436 714,6 188,352 304,329 463,308 Khaùch saïn phoøng 7.900 8.000 12.400 15.200 23.700 34.700 Lao ñoäng ngöôøi 10.700 5.000 16.800 19.760 37.920 62.460 Nguoàn : -Döï baùo cuûa Vieän Nghieân cöùu phaùt trieån du lòch. PHUÏ LUÏC 10A: Döï baùo khaùch du lòch quoác teá ñeán Laâm Ñoàng theo caùc cum du lòch Khu vöïc Caùc haïng muïc 2010 2015 2020 Ñaø Laït vaø phuï caän Soá löôït khaùch (ngaøn) 106.0 140.0 176.0 Ngaøy löu truù (ngaøy) 3.2 3.8 4.4 Toång soá ngaøy khaùch (ngaøn) 339.2 532.0 775.0 Baûo Loäc Soá löôït khaùch (ngaøn) 12.5 23.0 35.0 Ngaøy löu truù (ngaøy) 2.0 2.5 3.0 Toång soá ngaøy khaùch (ngaøn) 25.0 57.5 105.0 Caùt Tieân Soá löôït khaùch (ngaøn) 6.5 12.0 24.0 Ngaøy löu truù (ngaøy) 1.5 2.0 2.5 Toång soá ngaøy khaùch (ngaøn) 9.8 24.0 60.0 Toaøn tænh Soá löôït khaùch (ngaøn) 125.0 175.0 235.0 Ngaøy löu truù (ngaøy) 3.0 3.5 4.0 Toång soá ngaøy khaùch (ngaøn) 374.0 613.5 940.0 (Nguoàn: Döï baùo cuûa Vieän NCPT Du Lòch) PHUÏ LUÏC 10 B: Döï baùo khaùch du lòch noäi ñòa ñeán Laâm Ñoàng theo caùc cum du lòch Khu vöïc Caùc haïng muïc 2010 2015 2020 Ñaø Laït vaø phuï caän Soá löôït khaùch (ngaøn) 1.78 5 2.400 3.150 Ngaøy löu truù (ngaøy) 3.0 3.5 4.000 Toång soá ngaøy khaùch (ngaøn) 5.35 5 8.400 12.600 Baûo Loäc Soá löôït khaùch (ngaøn) 210 390 630.00 0 Ngaøy löu truù (ngaøy) 2.0 2.5 3.000 Toång soá ngaøy khaùch (ngaøn) 420 980 189.00 0 Caùt Tieân Soá löôït khaùch (ngaøn) 105 210 420.00 0 Ngaøy löu truù (ngaøy) 1.5 2.0 2.500 Toång soá ngaøy khaùch (ngaøn) 157 420 1.050 Toaøn tænh Soá löôït khaùch (ngaøn) 2.10 0 3.000 4.200 Ngaøy löu truù (ngaøy) 2.8 3.3 3.7 Toång soá ngaøy khaùch (ngaøn) 5.93 2 9.800 15.540 (Nguoàn: Döï baùo cuûa Vieän NCPT Du Lòch) PHUÏ LUÏC 11: Döï baùo thu nhaäp du lòch tænh Laâm Ñoàng Ñôn vò tính: trieäu USD Khu vöïc Loaïi thu nhaäp 2010 2015 2020 Ñaø Laït vaø phuï caän Thu nhaäp khaùch quoác teá 33.920 58.520 93.000 Thu nhaäp khaùch noäi ñòa 133.875 252.000 441.000 Toång coäng 167.795 310.520 534.000 Baûo Loäc Thu nhaäp khaùch quoác teá 2.500 6.325 12.600 Thu nhaäp khaùch noäi ñòa 10.500 29.400 66.150 Toång coäng 13.000 35.725 78.750 Caùt Tieân Thu nhaäp khaùch quoác teá 0.980 2.640 7.200 Thu nhaäp khaùch noäi ñòa 3.925 12.600 36.750 Toång coäng 4.905 15.204 43.950 Toaøn tænh Thu nhaäp khaùch quoác teá 37.400 67.485 112.800 Thu nhaäp khaùch noäi ñòa 148.300 294.000 543.950 Toång coäng 185.700 316.485 656.700 Nguoàn: Döï baùo cuûa Vieän NCPT Du Lòch PHUÏ LUÏC 12: Döï baùo toång saûn phaåm GDP vaø nhu caàu voán ñaàu tö cho du lòch Laâm Ñoàng Caùc chæ tieâu Ñôn vò tính 2010 2015 2020 Toång doanh thu du lòch cuûa tænh Trieäu USD 185.700 361.486 656.700 Toång giaù trò GDP du lòch Trieäu USD 126.276 234.965 420.228 Toác ñoä taêng tröôûng GDP du lòch % 14.7 13.2 12.3 Heä soá ICOR (**) % 3.0 2.8 2.5 Toång nhu caàu voán Trieäu USD 188.352 304.392 463.308 Nguoàn: Döï baùo cuûa Vieän NCPT Du Lòch) (** )chæ tính ñaàu tö cô sôû VCKT du lòch, keå caû haï taàng kyõ thuaät trong caùc khu du lòch. PHUÏ LUÏC 13: Döï baùo nhu caàu veà khaùch saïn cuûa tænh Laâm Ñoàng Ñôn vò tính: phoøng Khu vöïc Nhu caàu cho ñoái töôïng khaùch du lòch 2010 2015 2020 Ñaø Laït vaø phuï caän Nhu caàu cho khaùch quoác teá 820 1.200 1.650 Nhu caàu cho khaùch noäi ñòa 12.880 19.100 26.500 Toång coäng 13.700 20.300 28.150 Baûo Loäc Nhu caàu cho khaùch quoác teá 65 145 220 Nhu caàu cho khaùch noäi ñòa 1.035 2.245 3.980 Toång coäng 1.100 2.390 4.200 Caùt Tieân Nhu caàu cho khaùch quoác teá 25 55 130 Nhu caàu cho khaùch noäi ñòa 375 955 2.220 Toång coäng 400 1.010 2.350 Toaøn tænh Nhu caàu cho khaùch quoác teá 910 1.400 2.000 Nhu caàu cho khaùch noäi ñòa 14.290 22.300 32.700 Toång coäng 15.200 23.700 34.700 Nguoàn: Döï baùo cuûa Vieän NCPT Du Lòch PHUÏ LUÏC 14: Döï baùo nhu caàu lao ñoäng du lòch cuûa tænh Laâm Ñoàng Ñôn vò tính: Ngaøn ngöôøi Khu vöïc Loaïi lao ñoäng 2010 2015 2020 Ñaø Laït vaø phuï caän Lao doäng tröïc tieáp trong du lòch 17.810 32.480 50.670 Lao ñoäng giaùn tieáp ngoaøi xaõ hoäi 35.620 64.960 101.340 Toång coäng 53.430 97.440 152.010 Baûo Loäc Lao doäng tröïc tieáp trong du lòch 1.430 3.824 7.560 Lao ñoäng giaùn tieáp ngoaøi xaõ hoäi 2.860 7.648 15.120 Toång coäng 4.290 11.472 22.680 Caùt Tieân Lao doäng tröïc tieáp trong du lòch 0.520 1.616 4.230 Lao ñoäng giaùn tieáp ngoaøi xaõ hoäi 1.040 3.232 8.460 Toång coäng 1.506 4.848 2.690 Toaøn tænh Lao doäng tröïc tieáp trong du lòch 19.760 37.920 62.460 Lao ñoäng giaùn tieáp ngoaøi xaõ hoäi 39.520 75.840 124.920 Toång coäng 59.280 113.760 187.380 Lao ñoäng trung bình /1 phoøng KS 1.3 1.6 1.8 Nguoàn: Döï baùo cuûa Vieän NCPT Du Lòch TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Cuïc Thoáng keâ Laâm Ñoàng (1994), Laâm Ñoàng Vuøng ñaàu tö nhieàu höùa heïn; 2. Cuïc Thoáng keâ Laâm Ñoàng (2004), Nieân giaùm thoáng keâ Laâm Ñoàng; 3. Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (2001), Vaên kieän ñaïi hoäi laàn thöù IX, NXB Chính trò quoác gia Haø Noäi; 4. Nguyeãn Vaên Hoaù (1996) Söû duïng caùc coâng cuï phaân tích hoaït ñoäng kinh teá vaøo vieäc nghieân cöùu hoaït ñoäng kinh doanh du lòch Vieät Nam, Luaän aùn Phoù Tieán syõ KHKT; 5. Nguyeãn Ñình Hoeø – Vuõ Vaên Hieáu (2001), Du lòch beàn vöõng, NXB Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi; 6. Ñoång Ngoïc Minh – Vöông Loâi Ñình (2001), Kinh teá du lòch vaø du lòch hoïc, NXB Treû; 7. Toång cuïc Du lòch Vieät Nam (1994), Quy hoaïch phaùt trieån du lòch Vieät Nam ñeán naêm 2010; 8. Toång cuïc Du lòch Vieät Nam (2005), Baùo caùo toùm taét thaønh tích 45 naêm xaây döïng vaø tröôûng thaønh cuûa Ngaønh du lòch Vieät Nam; 9. Toång Cuïc Thoáng keâ (2005), Keát quaû ñieàu tra chi tieâu cuûa khaùch saïn du lòch naêm 2005-NXB. Thoáng keâ – 2005; 10. Tænh UÛy Laâm Ñoàng (2000), Vaên kieän ñaïi hoäi tænh Ñaûng boä Laâm Ñoàng khoùa IX; 11. Tænh UÛy Laâm Ñoàng (2002), Nghò quyeát hoäi nghò tænh uûy laàn thöù 7 veà moät soá chính saùch cô cheá thu huùt voán ñaàu tö taïi Laâm Ñoàng; 12. Thuû töôùng Chính phuû (1996), Quyeát ñònh 656/TTg ngaøy 13/9/1996, veà phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi vuøng Taây Nguyeân thôøi kyø 1996 – 2000 vaø 2010; 13. Thuû töôùng Chính phuû (1997), Quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi töø nay ñeán naêm 2010, Quyeát ñònh soá 910/1997/QÑ-TTg; 14. Thuû töôùng Chính phuû (2005), Quyeát ñònh 194/2005/QÑ-TTg ngaøy 04/8/2005, Pheâ duyeät Ñeà aùn phöông höôùng vaø giaûi phaùp ñaåy maïnh phaùt trieån du lòch khu vöïc mieàn Trung – Taây Nguyeân; 15. Sôû Du lòch vaø Thöông maïi Laâm Ñoàng (2006), Keá hoaïch phaùt trieån du lòch vaø thöông maïi Laâm Ñoàng 5 naêm ( 2006 – 2010); 16. Traàn Vaên Thoâng (2003), Toång quan du lòch, Nhaø xuaát baûn treû; 17. Toång cuïc Du lòch Vieät Nam (2004), Thoáng keâ du lòch Vieät Nam; tourism.com 18. Sôû Du lòch vaø Thöông maïi Laâm Ñoàng (2004), Baùo caùo keát quaû phaùt trieån caùc ngaønh du lòch Laâm Ñoàng thôøi kyø 1996-2000 vaø ñònh höôùng, giaûi phaùp phaùt trieån du lòch 2000 – 2005, Taøi lieäu Sôû Thöông maïi vaø Du lòch Laâm Ñoàng 19. Sôû Du lòch vaø Thöông maïi Laâm Ñoàng (2006), Baùo caùo keát quaû phaùt trieån caùc ngaønh du lòch Laâm Ñoàng thôøi kyø 1996-2000 vaø ñònh höôùng, giaûi phaùp phaùt trieån du lòch 2000 – 2005, Taøi lieäu Sôû Du lòch - Thöông maïi Laâm Ñoàng 20. Sôû Du lòch vaø Thöông maïi Laâm Ñoàng (2007), Baùo caùo toång keát tình hình thöïc hieän nhieäm vuï naêm 2006 vaø phöông höôùng nhieäm vuï naêm 2007 cuûa ngaønh du lòch vaø thöông maïi Laâm Ñoàng 21. UBND tænh Laâm Ñoàng (1995), Quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch tænh Laâm Ñoàng (1996-2010) 22. Hoà Tieán Duõng (2006), Naâng cao kyõ naêng ñieàu haønh saûn xuaát, Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia Thaønh phoá Hoà Chí Minh;

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf46856.pdf