Đề tài Quan hệ thương mại Việt Nam - Indonesia: Thực trạng và giải pháp phát triển

Lời mở đầu Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách mở cửa và cải cách nền kinh tế, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: an ninh lương thực được đảm bảo, GDP tăng gấp đôi trong vòng 10 năm, nhiều triệu công ăn việc làm được tạo ra, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt . Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, về mặt xã hội, Việt Nam đã xây dựng được một nền chính trị và xã hội ổn định, tạo dựng được một chỗ đứng trên trường quốc tế . Trong những năm qua Việt Nam đã thực hiện đường lối hội nhập khu vực và trên thế giới theo định hướng của Đảng Cộng Sản Việt Nam:'' mở rộng đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ kinh tế đối ngoại trên nguyên tắc giữ vững độc lập chủ quyền, bình đẳng cùng có lợi, thu hút nguồn lực bên ngoài để phát huy mạnh mẽ các lợi thế và nguồn lực bên trong". Đường lối này đã đưa Việt Nam đến với thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Cho đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao, buôn bán với nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm đều tăng, thu hút được nhiều tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển sản xuất, nhờ đó tạo ra hàng triệu công ăn việc làm mới, góp phần xoá đói giảm nghèo. Những thành công này có được một phần là nhờ hoạt động ngoại thương được quan tâm và tạo thuận lợi để phát triển. Indonesia là một trong những đối tác truyền thống của Việt Nam, một thành viên của ASEAN. Hai nước đã có những quan hệ truyền thống tốt đẹp từ lâu và đang tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện hơn nữa trên mọi lĩnh vực theo cả hai hướng song phương và đa phương. Hai nước - Indonesia và Việt Nam có nhiều lợi thế so sánh tương đồng, chính điều này vừa là thách thức vừa là cơ hội cho phát triển quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước. Quan hệ với Indonesia, Việt Nam có được nguồn nguyên liệu dồi dào cho nhiều ngành công nghiệp, nông nghiệp trong nước, đồng thời Indonesia cũng là một thị trường rộng lớn với nhiều tiềm năng mà Việt Nam chưa khai thác được. Trong những năm gần đây quan hệ thương mại giữa hai nước đã có những bước tiến quan trọng nhưng chưa xứng với tiềm năng có thể đạt được. Để thực hiện mục tiêu 2 tỉ USD kim ngạch buôn bán hai chiều trong thời gian tới, hai bên còn phải nỗ lực nhiều trong việc khai thác thị trường của nhau. Hi vọng việc nghiên cứu đề tài " Quan hệ thương mại Việt Nam - Indonesia: thực trạng và giải pháp phát triển " sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tăng cường hiệu quả và kim ngạch buôn bán giữa hai nước: Việt Nam - Indonesia . Đối tượng nghiên cứu của đề tài gồm hai lĩnh vực chính là quan hệ thương mại và quan hệ đầu tư Việt Nam - Indonesia . Phạm vi của đề tài đề cập đến thực trạng, triển vọng và giải pháp phát triển quan hệ buôn bán, đầu tư giữa hai nước. Khoá luận được hoàn thành bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu, chọn lọc, tổng hợp và phân tích thông tin. Khoá luận gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát về đất nước và kinh tế Indonesia Chương 2: Thực trạng quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Indonesia Chương 3: Triển vọng và giải pháp phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam-Indonesia

doc108 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2399 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quan hệ thương mại Việt Nam - Indonesia: Thực trạng và giải pháp phát triển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ai dù ¸n ®Çu t­ trong lÜnh vùc kh¶o s¸t vµ th¨m dß dÇu khÝ ë Indonesia. §©y lµ hai dù ¸n cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam (Petro ViÖt Nam) vµ C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn dÇu khÝ ViÖt Nam (PIDC). Hai hîp ®ång nµy cã tæng trÞ gi¸ gÇn 10 triÖu USD vµ cã thêi h¹n ho¹t ®éng 3 n¨m. Hîp t¸c trong khu«n khæ ASEAN. Trong khu«n khæ ASEAN, hai n­íc ®ang thùc hiÖn nhiÒu dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ nh­: Dù ¸n x©y dùng ®­êng èng dÉn khÝ xuyªn ASEAN, ®©y lµ mét dù ¸n míi víi lé tr×nh thùc hiÖn dµi tõ nay ®Õn n¨m 2010. §­êng èng dÉn khÝ dµi kho¶ng 7200 km víi 7 hÖ thèng ®Êu nèi víi c¸c má c¸c n­íc ViÖt Nam, Philipine, Indonesia, Malaisia vµ Th¸i Lan trªn c¸c vïng biÓn §«ng, Andaman, Kalimantan, Sumatra, vÞnh Th¸i Lan. Tæng vèn ®Çu t­ vµo kho¶ng 7 tØ USD. Thùc hiÖn HiÖp ®Þnh e- ASEAN vÒ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin Thùc hiÖn hiÖp ®Þnh vÒ khu vùc t­ do ®Çu t­ ASEAN (AIA)….. Ch­¬ng 3 TriÓn väng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Indonesia 3.1 TriÓn väng ph¸t triÓn quan hÖ Th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Indonesia 3.1.1 ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ - th­¬ng m¹i, ®Çu t­ cña ViÖt Nam trong thêi gian tíi ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i lµ nh÷ng chÝnh s¸ch vµ quy chÕ mµ chÝnh quyÒn trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng sö dông ®Ó kiÓm so¸t, h¹n chÕ vµ khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i nãi chung vµ xuÊt nhËp khÈu nãi riªng. Tr­íc ®©y Nhµ n­íc ViÖt Nam gi÷ ®éc quyÒn ngo¹i th­¬ng. Ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng tr­íc ®©y chØ ®¬n gi¶n lµ thu gom nh÷ng mÆt hµng s½n cã trong n­íc ®Ó xuÊt khÈu. Hµng xuÊt khÈu lµ ®Ó bï ®¾p nhËp siªu, xuÊt theo kÕ ho¹ch ®Ó tr¶ nî…nªn kh«ng tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ cña xuÊt khÈu. MÆt kh¸c, chÝnh s¸ch thuÕ vµ c«ng cô tØ gi¸ còng kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho xuÊt khÈu. KÕt qu¶ lµ trong mét thêi gian dµi ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam ph¸t triÓn rÊt h¹n chÕ. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña hîp t¸c quèc tÕ, cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, ®Çu t­ .…®èi víi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trong n­íc, ChÝnh phñ ®· ®­a ra chÝnh s¸ch më cöa víi nhiÒu c¶i c¸ch s©u réng trong nÒn kinh tÕ. Nh÷ng c¶i c¸ch nµy ®· mang l¹i cho nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam nãi chung vµ ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng nãi riªng mét bé mÆt míi. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng cña ViÖt Nam hiÖn nay ®ang diÔn ra rÊt s«i ®éng. ViÖc xo¸ bá ®éc quyÒn ngo¹i th­¬ng, ban hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt phôc vô xuÊt khÈu, ®­a ra nhiÒu chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi… ®· thóc ®Èy ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn, ngoµi ý nghÜa t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc cßn kÐo theo nhiÒu ngµnh kinh tÕ phôc vô cho nã ph¸t triÓn, nhê ®ã t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, t¹o thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, t¹o c¬ héi tiÕp nhËn nhiÒu c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i…. Nh­ vËy ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn ®· trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy nhiÒu ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn. §Þnh h­íng ph¸t triÓn tõ nay ®Õn n¨m 2020 ®· chØ râ c¸i ®Ých mµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cÇn ®¹t ®­îc. §ã lµ " Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao." Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ, môc tiªu ph¸t triÓn cho tõng giai ®o¹n còng ®­îc lµm râ, cô thÓ: " Đưa GDP năm 2010 lên ít nhất gấp đôi năm 2000. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế; đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, một phần đáng kể nhu cầu sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu; æn định kinh tế vĩ mô; cán cân thanh toán quốc tế lành mạnh và tăng dự trữ ngoại tệ; bội chi ngân sách, lạm phát, nợ nước ngoài được kiểm soát trong giới hạn an toàn và tác động tích cực đến tăng trưởng. Tích luỹ nội bộ nền kinh tế đạt trên 30% GDP. Nhịp độ tăng xuất khẩu gấp trên 2 lần nhịp độ tăng GDP. Tỷ trọng trong GDP của nông nghiệp 16 - 17%, công nghiệp 40 - 41%, dịch vụ 42 - 43%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp còn khoảng 50%." §Ó gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu chung cña ®Êt n­íc, chÝnh s¸ch ®­a ra ®èi víi ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng ®­îc x©y dùng theo h­íng tËn dông triÖt ®Ó nguån lùc bªn ngoµi trªn c¬ së kÕt hîp víi nguån lùc trong n­íc, héi nhËp víi kinh tÕ thÕ giíi mµ vÉn gi÷ ®­îc sù ®éc lËp tù chñ. Cô thÓ: " …..Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để thu hút tốt hơn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài. Nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, gắn kết với nhau thành nguồn lực tổng hợp để phát triển đất nước. Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Độc lập tự chủ về kinh tế tạo cơ sở cho hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. Hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả tạo điều kiện cần thiết để xây dựng kinh tế độc lập tự chủ. Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, trước hết là độc lập tự chủ về đường lối phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất - kỹ thuật đủ mạnh; có cơ cấu kinh tế hợp lý, có hiệu quả và sức cạnh tranh; có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm nền kinh tế đủ sức đứng vững và ứng phó được với các tình huống phức tạp, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ mọi thời cơ để phát triển trên nguyên tắc giữ vững độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ quyền quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc; bình đẳng cùng có lợi, vừa hợp tác vừa đấu tranh; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại; đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, chú trọng phát huy lợi thế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, không ngừng tăng năng lực cạnh tranh và giảm dần hàng rào bảo hộ. Nâng cao hiệu quả hợp tác với bên ngoài; tăng cường vai trò và ảnh hưởng của nước ta đối với kinh tế khu vực và thế giới…." ( TrÝch: ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ 2000-2010; Nguån bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­) ViÖt Nam ®ang ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng theo h­íng t¹o thuËn lîi h¬n n÷a cho ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn mµ vÉn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®¶m b¶o ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn sÏ hç trî cho c¸c thùc hiÖn c¸c môc tiªu dµi h¹n trong ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung. Néi dung c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i nãi chung vµ ngo¹i th­¬ng nãi riªng chÝnh trong thêi gian tíi lµ: Ph¸t triÓn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ nh»m ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ, gia t¨ng c¸c ngµnh s¶n xuÊt cã hµm l­îng khoa häc c«ng nghÖ vµ vèn ®Çu t­ cao, khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh, gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. Thùc hiÖn qu¸ tr×nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i tõ thÊp ®Õn cao theo xu h­íng chung cña c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. ViÖc lµm nµy nh»m thùc hiÖn viÖc gi¶m thiÓu c¸c c¶n trë trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu hiÖn nay. B¶o ®¶m tÝnh nhÊt qu¸n vµ tÝnh æn ®Þnh cña hÖ thèng luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, quy ®Þnh cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®èi víi c¸c lÜnh vùc th­¬ng m¹i tù do ASEAN (AFTA) vµ diÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ ch©u ¸-Th¸i B×nh d­¬ng APEC, Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO. X©y dùng chiÕn l­îc th­¬ng m¹i thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn héi nhËp tõ viÖc x¸c ®Þnh thÞ tr­êng träng ®iÓm, quy ho¹ch mÆt hµng xuÊt khÈu - nhËp khÈu thÝch hîp, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Çu t­ thÝch hîp, tæ chøc m¹ng l­íi ph©n phèi hµng xuÊt khÈu h÷u hiÖu…. Sù dông tæng hîp c¸c c«ng cô tû gi¸ hèi ®o¸i, l·i xuÊt trî cÊp vµ c¸c biÖn ph¸p qu¶n lÝ hµnh chÝnh ®Ó ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i theo c¸c môc tiªu ®Æt ra. §ång thêi, cÇn chó träng ®Õn c¸c t¸c ®éng riªng rÏ cña tõng lo¹i c«ng cô ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®Ó sù dông linh ho¹t cho thÝch hîp ®èi víi tõng lo¹i quan hÖ th­¬ng m¹i trong t­êng giai ®o¹n ph¸t triÓn. C¶i tiÕn mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan lËp ph¸p vµ cã quan hµnh ph¸p trong viÖc ban hµnh vµ thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n vÒ chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i. §iÒu hoµ hîp lÝ mèi quan hÖ gi÷a qu¶n lÝ vÜ m« vµ vi m« trong ®iÒu tiÕt c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ. Tr¸nh t×nh tr¹ng c¸c c¬ quan qu¶n lÝ cã thÈm quyÒn kh«ng nh÷ng kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi mµ cßn g©y ¸ch t¾c cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu - nhËp khÈu cña doanh nghiÖp. T¨ng c­êng hiÖu lùc thùc hiÖn cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ th­¬ng m¹i (t¨ng c­êng ph¸p chÕ th­¬ng m¹i). Xö lÝ nghiªm minh c¸c tr­êng hîp vi ph¹m c¸c quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lÝ th­¬ng m¹i cña c¸c c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc cã thÈm quyÒn lÉn c¸c doanh nghiÖp xuÊt-nhËp khÈu. B¶o ®¶m c©n ®èi gi÷a xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu ®Ó c¶i thiÖn c¸n c©n th­¬ng m¹i. Tr¸nh t×nh tr¹ng nhËp khÈu c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ trong n­íc cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt víi chÊt l­îng cao h¬n. TÝch cùc thóc ®Èy theo ph­¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ vµ ®a ph­¬ng ho¸ trÞ tr­êng. Thùc hiÖn ®­îc c¸c chÝnh s¸ch trªn tin r»ng ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng cña ViÖt Nam nãi riªng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ th­¬ng m¹i nãi chung sÏ cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. 3.1.2. TriÓn väng ph¸t triÓn quan hÖ bu«n b¸n th­¬ng m¹i, ®Çu t­ vµ hîp t¸c kinh tÕ víi Indonesia 3.1.2.1. Thµnh tùu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ViÖt Nam trong thêi gian qua KÓ tõ n¨m 1990 thùc hiÖn nh÷ng ®æi míi trong nÒn kinh tÕ, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín quan träng. Sau h¬n 10 n¨m tæng s¶n phÈm trong n­íc ®· t¨ng h¬n gÊp ®«i ( 2,07lÇn). TÝch luü néi bé trong nÒn kinh tÕ tõ møc kh«ng ®¸ng kÓ ®Õn n¨m 2000 ®· ®¹t ®­îc 27% GDP. Tõ t×nh tr¹ng khan hiÕm hµng ho¸ nghiªm träng nay s¶n xuÊt ®· ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu cña nh©n d©n vµ nÒn kinh tÕ, t¨ng xuÊt khÈu vµ cã dù tr÷. KÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi ph¸t triÓn nhanh. C¬ cÊu kinh tÕ cã nh÷ng b­íc chuyÓn tÝch cùc. Trong GDP tØ träng n«ng nghiÖp tõ 38,7% gi¶m xuèng cßn 24,3%, c«ng nghiÖp tõ 22,7% t¨ng lªn 36,6% vµ dÞch vô tõ 38,6% t¨ng lªn 39,1%. VÒ gi¸o dôc: tr×nh ®é d©n trÝ, chÊt l­îng nguån nh©n lùc vµ tÝnh n¨ng ®éng trong x· héi ®­îc n©ng lªn ®¸ng kÓ. §· hoµn thµnh môc tiªu xo¸ mï ch÷ vµ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc trong c¶ n­íc, b¾t ®Çu phæ cËp trung häc c¬ së ë mét sè tØnh, thµnh phè, ®ång b»ng. Sè sinh viªn ®¹i häc, cao ®¼ng t¨ng lÊp 6 lÇn. §µo t¹o nghÒ ®­îc më réng. N¨ng lùc nghiªn cøu khoa häc ®­îc t¨ng c­êng, øng dông nhiÒu c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Mçi n¨m t¹o thªm 1,2 ®Õn 1,3 triÖu viÖc lµm míi. TØ lÖ hé nghÌo (theo tiªu chuÈn n­íc ta) gi¶m xuèng cßn 11%. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu trong 10 n¨m ®¹t 67,3 tØ USD v­ît môc tiªu chiÕn l­îc (37-45 tØ USD). B×nh qu©n hµng n¨m t¨ng 18,2%, trong thêi k× 1996-2000 lµ 50,1 tØ USD t¨ng 18,6 %. Kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2000 gÊp kho¶ng 5,3 lÇn so víi n¨m 1990, tuy nhiªn cßn thÊp h¬n môc tiªu xuÊt khÈu ®Ò ra trong NghÞ QuyÕt ®¹i héi VIII. ThÞ tr­êng ®­îc cñng cè vµ më réng, ®Õn cuèi n¨m 1997 vµ ®Çu n¨m 1998 hµng ho¸ vµ dÞch vô ViÖt Nam ®· cã mÆt t¹i thÞ tr­êng cña trªn 150 n­íc trªn thÕ giíi, chñng lo¹i mÆt hµng ®a d¹ng vµ phong phó h¬n tr­íc. C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu ®· thay ®æi theo h­íng ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh trong mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. TØ träng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña nhãm hµng n«ng l©m thuû s¶n tuy vÉn ë vÞ trÝ ®ang kÓ trong kim ng¹ch xuÊt khÈu nh­ng còng cã xu h­íng gi¶m dÇn, trong khi tØ träng hµng c«ng nghiÖp nhÑ vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp t¨ng lªn tØ träng t­¬ng øng lµ 38,5% vµ 35,9% trong giai ®o¹n 1996-2000. Kim ng¹ch nhËp khÈu tuy vÉn t¨ng qua c¸c n¨m nh­ng tèc ®é t¨ng ®· chËm l¹i. TØ träng hµng tiªu dïng trong tæng kim ng¹ch nhËp khÈu ®· gi¶m so víi tr­íc, trong khi tØ träng nhãm nguyªn vËt liÖu t¨ng nhanh. Thay ®æi nµy ph¶n ¸nh chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch s¶n xuÊt trong n­íc vµ gi¶m nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng trong n­íc ®· s¶n xuÊt ®­îc. Mét sè mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu cña ViÖt Nam hiÖn nay lµ B¶ng: 16 Mét sè mÆt hµng xuÊt-nhËp khÈu chñ yÕu cña ViÖt Nam Mặt hàng 2000 2001 Ước 2002 Xuất khẩu Dầu thô (nghìn tấn) 15.423,5 16.731,6 16.853,0 Dệt may (triệu USD) 1.891,9 1.975,4 2.710,0 Giày dép (triệu USD) 1.471,7 1.559,5 1.828,0 Hải sản (triệu USD) 1.478,5 1.777,6 2.024,0 Gạo (nghìn tấn) 3.476,7 3.729,5 3.241,0 Cà phê (nghìn tấn) 733,9 931,2 711,0 Điện tử máy tính (triệu USD) 788,6 695,6 505,0 Thủ công mỹ nghệ (triệu USD) 237,1 235,2 327,0 Hạt tiêu (nghìn tấn) 37,0 57,0 77,0 Hạt điều (nghìn tấn) 34,2 43,7 62,8 Cao su (nghìn tấn) 273,4 308,1 444 Rau quả (triệu USD) 213,1 330,0 200 Than đá (nghìn tấn) 3.251,2 4.290,0 5.870,0 Chè (nghìn tấn) 55,6 68,2 75,0 Lạc (nghìn tấn) 76,1 78,2 107,0 Nhập khẩu Thiết bị dụng cụ (triệu USD) 2..572 2.706 3.700 Xăng dầu (nghìn tấn) 8.775 9.100 10.000 Nguyên phụ liệu dệt may da (triệu USD) 1.421 1.606 1.781 Sắt thép (nghìn tấn) 2.867 3.801 4.900 Phân bón (nghìn tấn) 3.971,3 3.189,3 3.650 Trong đó: urê 2.108,3 1.605,3 1.735 Thuốc trừ sâu (triệu USD) 143,5 110,0 138 Hoá chất (triệu USD) 307 343 404 Tân dược (triệu USD) 325 295,6 312 Chất dẻo (nghìn tấn) 530,6 495,0 404 Sợi dệt (nghìn tấn) 84 113,1 94 Ôtô (nghìn chiếc) 22,8 33,0 56,1 Xe máy (nghìn chiếc) 1.807,0 2.503,6 1.250 Điện tử máy tính (triệu USD) 881 667 649 Nguån: Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam 09/05/2003 NÒn kinh tÕ ViÖt Nam tõ sau khñng ho¶ng kinh tÕ còng gÆp nhiÒu khã kh¨n, tuy vËy víi rÊt nhiÒu nç lùc ®Õn n¨m 2002 ViÖt Nam ®· ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ 7,1% n¨m vµ dù kiÕn n¨m 2003 ®¹t 7,3% n¨m. Tèc ®é t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu ®¹t kh¸, n¨m 2002 tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ®¹t 16.700.100 ngh×n USD, ®Õn 7 th¸ng ®Çu n¨m 2003, kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 11.588.108 ngh×n USD t¨ng 130,8% so víi cïng k× n¨m tr­íc; kim ng¹ch nhËp khÈu ®¹t 14.272.907 ngh×n USD t¨ng 136 % so víi cïng k× n¨m tr­íc, trong ®ã khu vùc §TNN chiÕm 4,943 tØ USD (kÓ c¶ nhËp khÈu phôc vô ngµnh dÇu khÝ) t¨ng 39,7%. TÝnh ®Õn nay, cã 5 trong sè 17 mÆt hµng nhËp khÈu gi¶m so víi cïng k× n¨m tr­íc, «t« nguyªn chiÕc gi¶m 20%, linh kiÖn xe m¸y gi¶m 2,6%, ph«i thÐp gi¶m 3,1%, b«ng c¸c lo¹i gi¶m 14,5%, sîi c¸c lo¹i gi¶m 19%. Nh÷ng mÆt hµng cßn l¹i ®Òu t¨ng cao thËm chÝ rÊt cao. Nh­ vËy tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu trong vßng 7 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t kho¶ng 25.861.015 ( Nguån: Kim ng¹ch xu©t nhËp khÈu 7 th¸ng ®Çu n¨m trÝch tõ T¹p chÝ Ngo¹i th­¬ng sè 26 n¨m 2003 ) ngh×n USD, v­ît so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra trong c¶ n¨m 2003 (18.550.800 ngh×n USD). Nh×n chung so víi nh÷ng dù ®o¸n kh«ng mÊy kh¶ quan vÒ t×nh h×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m, kÕt qu¶ ®¹t ®­îc nh­ vËy lµ rÊt ®¸ng khÝch lÖ. VÒ t×nh h×nh ®Çu t­, n¨m 2002 ViÖt Nam thu hót ®­îc 745 dù ¸n ®Çu t­ víi tæng sè vèn ®¨ng kÝ ®¹t 1,49 tØ USD, vèn ph¸p ®Þnh ®¹t 690,9 tØ USD chiÕm 46% tæng sè vèn §TNN. N¨m 2002 sè dù ¸n t¨ng nhiÒu so víi n¨m 2001, t¨ng 42% nh­ng tæng sè vèn l¹i gi¶m ®¸ng kÓ 41%, do c¸c dù ¸n ®Çu t­ chñ yÕu cã quy m« võa vµ nhá. C¸c dù ¸n ®Çu t­ cã ë c¶ 3 lÜnh vùc, trong ®ã chiÕm vÞ trÝ chñ yÕu lµ lÜnh vùc c«ng nghiÖp chiÕm 80,5% tæng sè vèn ®¨ng kÝ. Trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp th× c¸c dù ¸n tËp trung chñ yÕu ®Çu t­ vµo c«ng nghiÖp nÆng vµ c«ng nhÑ. LÜnh vùc n«ng - l©m nghiÖp, thuû s¶n thu hót ®­îc 29 dù ¸n víi tæng sè vèn ®¨ng kÝ 49,5 triÖu USD. Vèn ®Çu t­ vµo ngµnh nµy chØ chiÕm h¬n 3% tæng vèn ®¨ng kÝ nh­ng c¸c dù ¸n tËp trung vµ mét sè lÜnh vùc quan träng nh­ chÕ biÕn n«ng s¶n; chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc….gãp phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, ph¸t triÓn nguån nguyªn liÖu, t¹o ra nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ë n«ng th«n ®Æc biÖt lµ më thÞ tr­êng xuÊt khÈu cho n«ng s¶n. LÜnh vùc dÞch vô cã 109 dù ¸n ®­îc cÊp giÊy phÐp víi tæng sè vèn ®¨ng kÝ ®¹t 242 triÖu USD chiÕm kho¶ng 16% tæng sè dù ¸n vµ 14,6% Nguån: c¸c sè liÖu vÒ t×nh h×nh ®Çu t­ n¨m 2002 ®­îc rót tõ trang web bé KÕ ho¹ch vµ §Çu T­ www.mpi.gov.vn tæng vèn ®¨ng kÝ. Chñ yÕu c¸c dù ¸n tËp trung vµo lÜnh vùc b­u chÝnh viÔn th«ng, gi¸o dôc vµ c¸c dÞch vô t­ vÊn thiÕt kÕ. So víi c¸c n¨m tr­íc sè dù ¸n ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh dÞch vô gia t¨ng, më ra nhiÒu dÞch vô cã chÊt l­îng cao ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ phôc vô cho nhu cÇu trong n­íc vµ n­íc ngoµi. 3.1.2.2. TriÓn väng hîp t¸c kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ Indonesia §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu kinh tÕ ®Ò trong trong thêi k× 2000-2010 lµ GDP t¨ng gÊp ®«i trong vßng 10 n¨m, yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng lµ tèc ®é t¨ng cña xuÊt khÈu gÊp hai lÇn nhÞp ®é t¨ng GDP. Trªn c¬ së kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng, nhËp khÈu phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ còng sÏ t¨ng theo t­¬ng øng. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, ViÖt Nam ph¶i nç lùc trong ph¸t triÓn quan hÖ ngo¹i th­¬ng, khai th¸c m¹nh h¬n n÷a c¸c tiÒm n¨ng triÓn väng cña ho¹t ®éng nµy th× míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc kÕ ho¹ch ®Æt ra. VÒ phÝa Indonesia, tuy vÉn ph¶i tiÕp tôc kh¾c phôc nh÷ng hËu qu¶ cña khñng ho¶ng kinh tÕ nh­ng cã thÓ thÊy ®­îc triÓn väng tèt ®Ñp cña kinh tÕ Indonesia.Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®· v­ît qua møc 0%. Theo dù b¸o cña nhiÒu nhµ kinh tÕ, tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP cña Indonesia trung b×nh trong 10 n¨m tõ 2002 ®Õn 2012 sÏ vµo kho¶ng 4,0%. §©y lµ tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ so víi tèc ®é t¨ng tr­ëng cña nhiÒu n­íc ®­îc dù ®o¸n trong khu vùc ch©u ¸ Th¸i B×nh d­¬ng. Víi nh÷ng nç lùc cña chÝnh phñ Indonesia, tin r»ng Indonesia sÏ nhanh chãng lÊy l¹i ®­îc vÞ trÝ cña m×nh nh­ tr­íc khñng ho¶ng. VÒ triÓn väng trong quan hÖ víi Indonesia, chÝnh phñ hai n­íc ®ang cã nh÷ng b­íc ®i t¹o thuËn lîi cho mèi quan hÖ nµy ®iÓn h×nh lµ viÖc xóc tiÕn kÝ kÕt nhiÒu hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i, chÝnh trÞ quan träng trong thêi gian gÇn ®©y vµ ®Æc biÖt lµ cam kÕt hîp t¸c s©u réng h¬n n÷a gi÷a hai nhµ n­íc sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy quan hÖ ngo¹i th­¬ng gi÷a hai n­íc ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Indonesia trong thêi gian qua ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, tuy vËy vÉn cßn rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng vÒ hîp t¸c gi÷a hai bªn ch­a ®­îc khai th¸c, ®©y chÝnh lµ c¬ së cho viÖc ph¸t triÓn h¬n n÷a mçi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a hai n­íc trong thêi gian tíi VÒ xuÊt khÈu: chuyÓn dÞch c¬ cÊu theo h­íng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ®· qua chÕ biÕn, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 ®¹t 70% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Chó träng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng chñ lùc, ®Çu t­, hç trî vµ ®Èy m¹nh c¸c mÆt hµng cã nhiÒu tiÒm n¨ng nh­ ®å gç, s¶n phÈm nhùa, s¶n phÈm cao su, c¸p d©y ®iÖn, xe ®¹p vµ phô tïng, s¶n phÈm c¬ khÝ, vµ dÞch vô phÇn mÒm. §Èy m¹nh xuÊt khÈu c¸c hµng ho¸ dÞch vô mµ ViÖt Nam cã tiÒm n¨ng nh­ du lÞch, b­u chÝnh viÔn th«ng, vËn t¶i, b¶o hiÓm, ng©n hµng….. HiÖn t¹i trong quan hÖ ngo¹i th­¬ng nãi chung vµ trong quan hÖ xuÊt nhËp khÈu víi Indonesia nãi riªng, ViÖt Nam chñ yÕu nhËp khÈu c¸c dÞch vô nµy. Khai th¸c ®­îc c¸c dÞch vô nãi trªn trong ngo¹i th­¬ng võa tiÕt kiÖm ®­îc ngo¹i tÖ l¹i võa gãp phÇn t¨ng thu cho ®Êt n­íc C¸c doanh nghiÖp FDI cña ViÖt Nam hiÖn chiÕm mét phÇn quan träng trong kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. Víi ­u thÕ lµ c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn hoÆc c¸c s¶n phÈm cã hµm l­îng chÊt x¸m cao, ®©y lµ khu vùc cã nhiÒu s¶n phÈm tiÒm n¨ng phôc vô xuÊt khÈu. Trong thêi gian tíi ViÖt Nam sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n n÷a ®Ó c¸c doanh nghiÖp FDI ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, n©ng dÇn tû träng gi¸ trÞ xuÊt khÈu trong tæng gi¸ trÞ cña khèi nµy, gi¶m dÇn nhËp siªu b»ng t¨ng c­êng xuÊt khÈu. VÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu: ph­¬ng h­íng ®­a ra trong thêi gian tíi lµ nhËp khÈu ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vÒ vËt t­, nguyªn liÖu phôc vô nhu cÇu trong n­íc vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt ®­îc mµ ch­a ®¸p øng ®ñ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, chó träng nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, ®Ó t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. HiÖn t¹i nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu ViÖt Nam nhËp khÈu cña Indonesia lµ x¨ng dÇu, ph©n bãn, ho¸ chÊt, v¶i sîi… trong thêi gian tíi chóng tiÕp tôc lµ c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu chÝnh cña ViÖt Nam tõ Indonesia. Sù gÇn gòi vÒ ®Þa lÝ còng lµ mét lîi thÕ t­¬ng ®èi quan träng cho hµng cña Indonesia tiÕp cËn thÞ tr­êng ViÖt Nam v× chi phÝ c­íc vËn chuyÓn sÏ thÊp h¬n. ViÖt Nam h­íng tíi viÖc gi¶m nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng trong n­íc ®· s¶n xuÊt ®­îc vµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, gi¶m nhËp khÈu hµng tiªu dïng ®Ó gi¶m nhËp siªu. TØ träng nhËp khÈu hµng tiªu dïng chiÕm vÞ trÝ kh«ng lín trong tØ träng nhËp khÈu cña ViÖt Nam tõ Indonesia, thêi gian tíi víi viÖc thùc hiÖn CEPT, hµng ho¸ Indonesia sÏ cã lîi thÕ khi x©m nhËp thÞ tr­êng ViÖt Nam nªn viÖc nhËp khÈu hµng tiªu dïng cã thÓ t¨ng, v× vËy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p thÝch hîp vÒ c©n ®èi c¸n c©n th­¬ng m¹i theo chiÒu h­íng thuËn lîi. ViÖt Nam sÏ tiÕp tôc t¨ng tØ träng nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ linh kiÖn c¸c lo¹i phôc vô cho s¶n xuÊt: nh­ c¸c linh kiÖn ®iÖn tö, linh kiÖn «t« c¸c lo¹i…. VÒ ®Þnh h­íng cô thÓ víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng : dù kiÕn xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng t¨ng 12,2% n¨m. N¨m 2003 dù kiÕn kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng sÏ ®¹t 10.580 triÖu USD, t¨ng 10,6% so víi n¨m 2002. Víi møc t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu nh­ trªn ®Õn n¨m 2005 kim ng¹ch xuÊt khÈu sÏ ®¹t kho¶ng 13.000 triÖu USD. §©y chÝnh lµ kÕ ho¹ch ®ång thêi còng lµ th¸ch thøc ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam v­ît qua. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu vµo thÞ tr­êng nµy lµ g¹o, cao su, cµ phª, h¹t tiªu, rau qu¶, n«ng s¶n chÕ biÕn, thuû s¶n, dÖt may, giµy dÐp, hµng thñ c«ng mÜ nghÖ, linh kiÖn ®iÖn tö. Ngoµi viÖc cñng cè thÞ phÇn t¹i c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng, ®Ó t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng míi, c¸c ngµnh hµng míi…trong ®ã cã thÞ tr­êng Indonesia. Nãi vÒ hîp t¸c th­¬ng m¹i Indonesia - ViÖt Nam, kim ng¹ch bu«n b¸n hai chiÒu n¨m 2001 lµ 563,34 triÖu USD vµ n¨m 2002 t¨ng lªn 700 triÖu USD, c¶ hai chÝnh phñ ®Òu nhËn ®Þnh quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc ch­a xøng víi tiÒm n¨ng mµ hai bªn cã thÓ ®¹t ®­îc. C¸c doanh nghiÖp hai bªn Ýt th«ng tin vÒ nhau, nªn trao ®æi th­¬ng m¹i cßn h¹n chÕ. Trong thêi gian tíi hai n­íc sÏ tÝch cùc h¬n n÷a trong thóc ®Èy th­¬ng m¹i song ph­¬ng nh»m môc tiªu kim ng¹ch bu«n b¸n hai chiÒu sÏ nhanh chãng t¨ng lªn 2 tØ USD. VÒ mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu gi÷a hai n­íc, nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng nh­ g¹o, dÇu th«, l¹c, thùc phÈm, rau qu¶, linh kiÖn «t«, ho¸ chÊt…sÏ tiÕp tôc lµ nh÷ng mÆt hµng chÝnh trong trao ®æi bu«n b¸n. Bªn c¹nh ®ã c¸c mÆt hµng nh­ nguyªn phô liªu gia dÇy, m¸y thiÕt bÞ ngµnh dÖt còng ®ang ®­îc quan t©m ph¸t triÓn. Theo «ng Aiyub Mohsin, §¹i sø cña Indonesia t¹i ViÖt Nam, víi d©n sè h¬n 210 triÖu ng­êi, trong ®ã 50 % lµ tÇng líp trung l­u, Indonesia lµ mét thÞ tr­êng xuÊt khÈu tiÒm n¨ng ®èi víi nhiÒu mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. Do hai n­íc cã c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu t­¬ng ®èi gièng nhau nªn viÖc thiÕt lËp mét uû ban hîp t¸c song ph­¬ng ®Ó hç trî c¸c ho¹t ®éng hµng ®æi hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn trao ®æi th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc trªn c¬ së tËn dông ®­îc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ lîi thÕ so s¸nh trong ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng; hai bªn còng h­íng tíi hîp t¸c trong vÊn ®Ò më réng t×m thÞ tr­êng míi vµ gi¶m lÖ thuéc vµo c¸c thÞ tr­êng nh­ MÜ, EU. TriÓn väng hîp c¸c trong c¸c lÜnh vùc: ®Çu t­, du lÞch, khai th¸c dÇu khÝ, vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c. Trong lÜnh vùc ®Çu t­, mÆc dï cã kh«ng nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ vµo ViÖt Nam, nh­ng ®Çu t­ cña Indonesia còng gãp phÇn thóc ®Èy quan hÖ hîp t¸c gi÷a hai n­íc ph¸t triÓn, gãp phÇn t¹o thªm viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ViÖt Nam… Ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn cña Indonesia hiÖn ®ang ®­îc quan t©m ph¸t triÓn m¹nh, hai n­íc cã thÓ tÝnh ®Õn viÖc hîp t¸c ®Çu t­ trong lÜnh vùc nµy. Dùa vµo ®Æc ®iÓm vÒ ®Þa lÝ, v¨n ho¸, Indonesia cã nhiÒu thuËn lîi trong ph¸t triÓn du lÞch, hai bªn cã thÓ hîp t¸c trong thùc hiÖn c¸c tour du lÞch xuyªn ASEAN, dµnh cho kh¸ch du lÞch trong néi bé khèi vµ quèc tÕ….§Ó t¹o thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh du lÞch, tr­íc m¾t hai n­íc cÇn thiÕt lËp ®­êng bay trùc tiÕp nèi liÒn ViÖt Nam vµ Indonesia. §­êng bay trùc tiÕp sÏ t¹o thuËn lîi cho viÖc ®i l¹i vµ lµm ¨n cña c«ng d©n hai n­íc. HiÖn nay ViÖt Nam ®ang gäi vèn ®Çu t­ vµo nhiÒu dù ¸n mµ Indonesia cã nhiÒu kh¶ n¨ng thùc hiÖn nh­: B¶ng: 17 Danh môc dù ¸n quèc gia gäi vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi (Thêi kú 2001-2005) Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 62 ngµy 17/ 5 / 2002 cña Thñ T­íng ChÝnh phñ TT Tªn dù ¸n §Þa ®iÓm Th«ng sè kü thuËt I C«ng nghiÖp C«ng nghiÖp dÇu khÝ 1 Nhµ m¸y chÕ biÕn s¶n phÈm sau hãa dÇu KCN Hßa Kh¸nh, §µ N½ng 17 triÖu USD 2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt khÝ c«ng nghiÖp KCN Hßa Kh¸nh, §µ N½ng 10 triÖu USD 3 Th¨m dß, khai th¸c c¸c má míi VÞnh B¾c Bé; MiÒn Trung;Vïng biÓn Nam C«n S¬n 4 §­êng èng dÉn khÝ L« B-¤ M«n Khu vùc thÒm lôc ®Þa T©y Nam (dÉn khÝ tõ L« B ®Õn ®ång b»ng s«ng Cöu Long) Dµi kho¶ng 289 km ngoµi biÓn vµ 43 km trong ®Êt liÒn; c«ng suÊt tèi ®a 2 tû m3/n¨m, c«ng suÊt thiÕt kÕ:1,5 tû m3/n¨m; 300 triÖu USD C«ng nghiÖp khai kho¸ng 5 Khai th¸c quÆng s¾t H.Th¹ch Hµ, Hµ TÜnh 10 triÖu T/ n¨m 6 Khai th¸c Bauxit, luyÖn nh«m L©m §ång, §¾c L¾c 1 triÖu tÊn /n¨m 7 LD bét kÏm ViÖt Th¸i B¾c K¹n 26.500 T/ n¨m 8 Khai th¸c vµ tinh luyÖn thiÕc Quú Hîp, NghÖ An 500.000 T/ n¨m CN hãa chÊt - ph©n bãn 9 Nhµ m¸y s¶n xuÊt ph©n bãn DAP §×nh Vò, H¶i Phßng 330.000 T/ n¨m 10 Nhµ m¸y hãa dÇu Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) KCN Dung QuÊt, Qu¶ng Ng·i 60.000 tÊn/ n¨m ; 12 triÖu USD 11 Nhµ m¸y s¶n xuÊt cao su tæng hîp KCN Dung QuÊt, Qu¶ng Ng·i 40.000 tÊn BR/n¨m; 50.000 tÊn SBR/n¨m; 190 triÖu USD 12 Nhµ m¸y s¶n xuÊt than ho¹t tÝnh-läc mµu Phêng 4, thÞ x· Trµ Vinh 100 tÊn SP/n¨m 13 S¶n xuÊt Acid Photphoric Lµo Cai 450.000 T/n¨m 14 S¶n xuÊt linh kiÖn, chi tiÕt nhùa «t« §ång Nai 1000 T/n¨m 15 S¶n xuÊt PE MiÒn Trung hoÆc MiÒn Nam 350.000 T/ n¨m ; 320 triÖu USD 16 S¶n xuÊt lèp « t« t¶i vµ m¸y kÐo MiÒn B¾c hoÆc MiÒn Trung 3 triÖu bé/n¨m; 100 triÖu USD 17 Nhµ m¸y s¶n xuÊt nhùa ®­êng Long S¬n Bµ RÞa - Vòng Tµu 0,2 tr.tÊn nhùa ®­êng/n¨m; 0,9 triÖu tÊn dÇu FO vµ DO/n¨m; 160 triÖu USD C«ng nghiÖp thÐp 18 S¶n xuÊt ph«i thÐp Qu¶ng Ninh hoÆc H¶i Phßng 500.000 tÊn/ n¨m 120 triÖu USD 53 Nhµ m¸y c¸n nãng thÐp tÊm Bµ RÞa - Vòng Tµu, §ång Nai 1 triÖu tÊn/ n¨m ; 350 triÖu USD 19 C«ng nghiÖp c¬ khÝ 20 S¶n xuÊt c¸c lo¹i phô tïng « t«, xe m¸y VÜnh Phóc, Qu¶ng Ninh 20 triÖu USD 21 SX ®éng c¬ x¨ng ®a dông Hµ T©y 300.000 ®éng c¬/n¨m; 22 S¶n xuÊt m¸y kÐo H¶i Phßng, Vòng Tµu tõ 50 HP trë lªn 23 S¶n xuÊt ®éng c¬ diesel 30-50 m· lùc (gåm 2,3,4 xi lanh) Th¸i Nguyªn, Hµ Néi, c¸c tØnh kh¸c. 100.000 ®éng c¬/n¨m 24 L¾p r¸p m¸y thi c«ng x©y dùng 25 §ãng míi vµ söa ch÷a container X· Kªnh Giang, Thuû Nguyªn, HP 26 S¶n xuÊt m¸y thñy H¶i Phßng, Th¸i Nguyªn l¾p r¸p/s¶n xuÊt 500 m¸y thñy cã c«ng suÊt: 80-600 m· lùc 27 ChÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng tµu Khu CN (Ninh Thñy-Ninh Hßa), Kh¸nh Hßa 28 Söa ch÷a, ®ãng tµu thuû H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh 10000 DWT trë lªn 29 S¶n xuÊt èc vÝt vµ bé phËn tiªu chuÈn Hµ Néi, Tp HCM, §ång Nai 30 S¶n xuÊt vßng bi c¸c lo¹i Th¸i Nguyªn 100 triÖu USD 31 SX thiÕt bÞ c¬ khÝ ngµnh dÖt may Th¸i Nguyªn 5 triÖu USD C«ng nghiÖp ®iÖn-®iÖn tö 32 SX m¹ch in ®iÖn tö (nhiÒu líp) TP Hå ChÝ Minh hoÆc Hµ Néi 17 triÖu USD 34 S¶n xuÊt vËt liÖu vµ s¶n phÈm tõ tÝnh Hµ Néi, Tp HCM, §ång Nai 10.000.000 SP/n¨m 35 S¶n xuÊt IC Hµ Néi, TPHCM, B×nh D¬ng, §ång Nai 800 triÖu SP/n¨m; 110 triÖu USD 35 S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö d©n dông (®iÒu hßa nhiÖt ®é, tñ l¹nh ...) KCN Khai Quang hoÆc Kim Hoa, VÜnh Phóc 100.000 ®¬n vÞ SP/ n¨m C«ng nghiÖp phÇn mÒm 37 Ph¸t triÓn phÇn mÒm c«ng nghÖ th«ng tin Hµ Néi, H¶i Phßng, Tp HCM, §ång Nai C«ng nghiÖp da giµy 38 SX c¸c SP da tõ da ®· thuéc c¸c KCN thuéc tØnh §ång Nai 10.000 tÊn/ n¨m , vèn §T kho¶ng 10 triÖu USD, cung cÊp nguyªn liÖu cho ngµnh da giµy C«ng nghiÖp dÖt may 101 S¶n xuÊt sîi, dÖt, nhuém hoµn tÊt KCN Nghi S¬n, Thanh Hãa N/M sîi: 5000-10000 T/ n¨m ; N/M dÖt: 10-40 tr. mÐt v¶i/n¨m 102 S¶n xuÊt phô kiÖn ngµnh giµy dÐp vµ may mÆc Côm CN §¹i B¶n, An H¶i, H¶i Phßng 103 Nhµ m¸y dÖt v¶i tæng hîp Nam §Þnh 20 tr.USD 107 S¶n xuÊt: sîi, dÖt, nhuém hoµn tÊt Hµ Néi, H¶i D­¬ng, H¶i Phßng, Thanh Ho¸ N/M sîi 2000 - 5000 T/n¨m; N/M dÖt 10-40 tr. m/n¨m; N/M nhuém 20-40 tr.m/n¨m C«ng nghiÖp giÊy 112 Nhµ m¸y chÕ biÕn bét giÊy vµ giÊy c¸c lo¹i L©m §ång L©m §ång 50.000-100.000 T/ n¨m ; 100 triÖu USD CN vËt liÖu x©y dùng 116 Nhµ m¸y s¶n xuÊt v¸n Ðp tõ mïn dõa KCN Long §øc, Trµ Vinh 122 S¶n xuÊt v¸n Okan (gç nghiÒn Ðp) B¾c C¹n hoÆc Th¸i Nguyªn 150.000 m3/n¨m 123 Nhµ m¸y s¶n xuÊt tÊm c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt, lµm v¸ch ng¨n vµ tÊm trÇn H¶i Phßng 120.000 m3/n¨m 124 Nhµ m¸y sîi thuû tinh bÒn kiÒm ®Ó lµm tÊm lîp Qu¶ng Nam, §µ N½ng, Bµ RÞa - Vòng Tµu 10.000 T/ n¨m C«ng nghiÖp nhùa 125 S¶n xuÊt mµng nhùa BOPP H­ng Yªn 8.000 T/ n¨m ; 20 triÖu USD 126 ChÕ t¹o thiÕt bÞ, khu«n mÉu ngµnh nhùa H­ng Yªn 80.000 T/ n¨m; 8 triÖu USD II N«ng L©m Ng nghiÖp &chÕ biÕn thùc phÈm 136 Trång vµ chÕ biÕn chÌ xuÊt khÈu Vïng nói phÝa B¾c: Lµo Cai, Yªn B¸i… 137 ChÕ biÕn dõa xuÊt khÈu Phó Yªn, Cµ Mau, B×nh §Þnh, BÕn Tre, Trµ Vinh 145 Nhµ m¸y s¶n xuÊt thøc ¨n gia sóc Th¸i B×nh, Lµo Cai, L¹ng S¬n, Tuyªn Quang, Cµ Mau, ... 150 S¶n xuÊt gç Ðp tõ b· mÝa, tre nøa S¬n La 10.000 m3/n¨m; 5 triÖu USD 162 Trång vµ chÕ biÕn rau qu¶ xuÊt khÈu C¸c tØnh III Giao th«ng vËn t¶i 166 §­êng cao tèc TPHCM-Long Thµnh-DÇu D©y vµ Long Thµnh-Vòng Tµu TPHCM, §ång Nai, Bµ RÞa-Vòng Tµu 4-6 lµn xe, dµi103km 170 C¶ng trung chuyÓn BÕn §×nh-Sao Mai Bµ RÞa-Vòng Tµu C/s bèc xÕp 25-50 triÖu tÊn/ n¨m 172 X©y dùng trôc ®­êng trªn cao däc kªnh Nhiªu Léc- ThÞ NghÌ; tuyÕn ®­êng Hoµng V¨n Thô-C«ng tr­êng d©n chñ TP Hå ChÝ Minh V X©y dùng 175 X©y dùng khu nhµ ë chung c­ cao tÇng ®êng NguyÔn V¨n Trçi, Biªn Hßa, §N TP Biªn Hßa, §ång Nai 5,5ha; 86.810m2 sµn; 1257 c¨n hé 176 X©y dùng nhµ ë vµ khu ®« thÞ míi ng· 5, C¸t Bi, H¶i Phßng H¶i Phßng 230ha; 1800 c¨n hé C¬ së h¹ tÇng 180 XD h¹ tÇng KCN Nghi S¬n, Thanh Hãa h.Nghi S¬n, TÜnh Gia, tØnh Thanh Hãa 100 tr.USD, 1.400 ha 181 XD h¹ tÇng KCN Dung QuÊt TØnh Qu¶ng Ng·i 182 Khu C«ng nghÖ cao cña TPHCM (Q2 vµ Q9) TP Hå ChÝ Minh 183 XD h¹ tÇng KCN Hng Phó CÇn Th¬ 928ha; 100 tr.USD V¨n hãa-Y tÕ-Gi¸o dôc 186 Trung t©m ®µo t¹o lao ®éng kü thuËt h.Long Thµnh, Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai 1.000 häc viªn 187 Tr­êng trung häc kü thuËt c«ng nghiÖp X· Long Thä, h.Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai 2.000 häc viªn VII Du lÞch - dÞch vô 200 XD khu v¨n phßng cho thuª Th¸i Nguyªn 15 tr.USD 201 Khu du lÞch vÞnh V¨n Phong B¸n ®¶o Hßn Gèm (V¹n Ninh), Kh¸nh Hßa Khu du lÞch phøc hîp 202 XD lµng du lÞch ven biÓn th«n 4, x· Xu©n H¶i, h.S«ng CÇu, Phó Yªn Phó Yªn 100ha Nguån: Danh môc dù ¸n quèc gia gäi vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi thêi k× 2001-2005; Bé KÕ Ho¹ch vµ §Çu T­ Dùa trªn nÒn t¶ng cña mèi quan hÖ h÷u nghÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp gi÷a ViÖt Nam vµ Indonesia, cïng víi nh÷ng tiÕn triÓn tèt ®Ñp ®ang ®­a t×nh h×nh Indonesia ®i vµo æn ®Þnh, quan hÖ th­¬ng m¹i - ®Çu t­ Indonesia vµ ViÖt Nam gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña c¶ hai n­íc lµ coi träng ph¸t triÓnquan hÖ h÷u nghÞ nhiÒu mÆt Indonesia - ViÖt Nam, v× lîi Ých cña mçi bªn ®ång thêi gãp phÇn v× hoµ b×nh, æn ®Þnh, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn trong toµn khu vùc vµ trªn thÕ giíi 3.2 c¸c Gi¶i ph¸p thóc ®Èy quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Indonesia C¨n cø vµo thùc tr¹ng ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam - Indonesia, c¨n cø ®Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi, triÓn väng ph¸t triÓn kinh tÕ mçi n­íc còng nh­ triÓn väng ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc, nh÷ng gi¶i ph¸p sau ®©y ®­îc ®Ò xuÊt víi hi väng chóng sÏ gãp phÇn biÕn nh÷ng triÓn väng trªn thµnh hiÖn thùc 3.2.1 c¸c Gi¶i ph¸p vÜ m« 3.2.1.1.Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt Thêi gian tíi ViÖt Nam cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, th­êng xuyªn rµ so¸t söa ®æi bæ sung c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt c«ng khai. Tõng b­íc hoµn thiÖn tÝnh râ rµng minh b¹ch cña thÓ chÕ ph¸p luËt th­¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam. Cô thÓ cÇn ph¶i hoµn chØnh hÖ thèng luËt ph¸p vÒ xuÊt nhËp khÈu, thuÕ.. + C¶i tiÕn c¸c quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh tÝn dông-ng©n hµng ¸p dông víi ng©n hµng th­¬ng m¹i. + Ban hµnh c¸c luËt vÒ tù do c¹nh tranh, chèng ph¸ gi¸, - TÝch cùc tham gia vµo c¸c c¬ chÕ gi¶i quyÕt tranh chÊp cña c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc; C¬ chÕ hiÖn hµnh vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ t¹i ViÖt Nam ®­îc quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña ViÖt Nam nh­ HiÕn ph¸p, LuËt §Çu t­, LuËt th­¬ng m¹i….. ViÖt Nam hiÖn ®· tham gia c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng nh­ c«ng ­íc New York; C«ng ­íc MIGA; NghÞ ®Þnh th­ vÒ gi¶i quÕt tranh chÊp cña ASEAN, c¸c HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam c¸c n­íc, c¸c HiÖp ®Þnh vÒ khuyÕn khÝch vµ b¶o hé ®Çu t­ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n­íc. Trong thêi gian võa qua ViÖt Nam ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc hoµn thiÖn hÖ thèng gi¶i quyÕt tranh chÊp: nh­ ban hµnh míi luËt doanh nghiÖp, c¸c ph¸p lÖnh vÒ LuËt s­, Ph¸p lÖnh vÒ träng tµi th­¬ng m¹i,…. 3.2.1.2. X©y dùng - bæ sung - hoµn thiÖn c¸c hÖ thèng chÝnh s¸ch t¹o thuËn lîi cho ph¸t triÓn ngo¹i th­¬ng. VÒ chÝnh s¸ch ngo¹i hèi ViÖt Nam ®ang tõng b­íc níi láng viÖc kiÓm so¸t ngo¹i hèi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu (nh­ bá chÕ ®é kÕt hçi b¾t buéc) gióp cho doanh nghiÖp chñ ®éng h¬n trong kinh doanh. Nhµ n­íc ¸p dông chÕ ®é tØ gi¸ hèi ®o¸i thÝch hîp víi tõng ®èi t­îng xuÊt- nhËp khÈu vµ khu vùc thÞ tr­êng. §èi víi c¸c mÆt hµng cÇn khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, nhµ n­íc cÇn ¸p dông mét chÕ ®é tØ gi¸ theo h­íng khuyÕn khÝch. Tuy vËy thùc hiÖn ®iÒu nµy kh«ng dÔ, g¾n víi nãi ph¶i lµ mét c¬ chÕ ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chÕ ®é tØ gi¸ thÝch hîp ®Ó tr¸nh sö dông c¸c chÕ ®é tû gi¸ kh«ng ®óng môc tiªu ®Æt ra. ViÖt Nam ®ang x©y dùng c¸c quü hç trî xuÊt khÈu nh­ quü b¶o hiÓm xuÊt khÈu…. ®Ó t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu. B­íc ®Çu thùc hiÖn cßn cã nh÷ng v­íng m¾c nh­ng tin r»ng nh÷ng biÖn ph¸p nµy sÏ ®em lai hiÖu qu¶ cho ph¸t triÓn xuÊt khÈu. Bªn c¹nh biÖn ph¸p trªn, ta cã thÓ tÝnh ®Õn viÖc tµi trî xuÊt khÈu. ViÖc tµi trî xuÊt khÈu ®­îc thùc hiÖn theo h­íng x¸c ®Þnh mÆt hµng tµi trî trªn c¬ së so s¸nh kÕt qu¶ tµi trî víi chi phÝ bá ra. Khi tµi trî xuÊt khÈu cÇn x¸c ®Þnh râ môc ®Ých, ph­¬ng thøc vµ c¬ chÕ b¶o ®¶m ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp û l¹i, tr× trÖ vµ kh«ng cè g¾ng ®Ó v­¬n ra thÞ tr­êng thÕ giíi…. Ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµo c«ng nghiÖp chÕ biÕn, nhÊt lµ chÕ biÕn c¸c lo¹i n«ng s¶n, kho¸ng s¶n s½n cã ë ViÖt Nam, khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh cã hµm l­îng chÊt x¸m cao. Thùc ra nh÷ng chÝnh s¸ch nµy vÉn ®ang tån t¹i nh­ng trong bèi c¶nh c¹nh tranh gi÷a c¸c n­íc trong thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi rÊt gay g¾t, nh÷ng chÝnh s¸ch hiÖn ®ang cã bÞ ®¸nh gi¸ lµ kÐm ­u ®·i h¬n so víi nhiÒu n­íc trong khu vùc. VÒ m«i tr­êng ®Çu t­: tuy ViÖt Nam ®· cè g¾ng c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ nh­ng vÉn cßn h¹n chÕ vµ chËm so víi mét sè n­íc trong khu vùc; nhÊt lµ chi phÝ ®Çu t­ cao, luËt ph¸p chÝnh s¸ch cßn ®ang hoµn thiÖn vµ ®«i khi ch­a nhÊt qu¸n, thñ tôc cßn nhiÒu phiÒn hµ, hµnh chÝnh c«ng ch­a hiÖu qu¶ 3.2.1.3. VÒ qu¶n lÝ nhµ n­íc KhÈn tr­¬ng x©y dùng vµ ¸p dông ngay c¸c c«ng cô qu¶n lý nhËp khÈu míi nh­ h¹n ng¹ch thuÕ quan, thuÕ tuyÖt ®èi ®Ó t¹o c¬ së ph¸p lý ®iÒu hµnh nhËp khÈu. §ång thêi, x©y dùng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt hµng nhËp khÈu chuyªn ngµnh ®Ó b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vµ nguyªn t¾c cña WTO. Rµ so¸t hÖ thèng thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ ®Ó xö lý, c¾t gi¶m ngay nh÷ng chi phÝ dÞch vô ®Çu vµo ®ang ë møc cao (vÝ dô nh­ ngµnh may xuÊt khÈu hiÖn ph¶i chÞu 12 lo¹i chi phÝ dÞch vô, cã nh÷ng chi phÝ møc rÊt cao, thu ë nhiÒu møc vµ kh«ng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc). T¨ng c­êng mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lÝ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu theo tõng gãc ®é nhÊt ®Þnh nh­ theo mÆt hµng vµ theo thÞ tr­êng. §çi víi mÆt hµng th«ng th­êng bé Th­¬ng m¹i lµ ®Çu mçi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ xuÊt-nhËp khÈu. §èi víi hµng ho¸ lµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, linh kiÖn kiÖn l¾p r¸p nhËp khÈu cÇn cã sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lÝ bao gåm: Tæng côc ®o l­êng tiªu chuÈn vµ chÊt l­îng, Tæng côc thuÕ, Tæng côc h¶i quan, Bé khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n lÝ tr¸nh t×nh tr¹ng qu¶n lÝ chång chÐo, g©y ¸ch t¾c ®èi víi ho¹t ®éng th­¬ng m¹i. T¨ng c­êng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i: t­ vÊn th­¬ng m¹i, m«i giíi, cung cÊp th«ng tin th­¬ng m¹i, xuÊt b¶n c¸c Ên phÈm th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ s¶n phÈm, tæ chøc c¸c héi chî triÓn l·m, trao ®æi c¸c ®oµn kh¶o s¸t thÞ tr­êng. HiÖn nay ViÖt Nam cã kho¶ng 16 c¬ quan th­¬ng vô t¹i n­íc ngoµi, ®©y lµ nh÷ng ®Çu mèi th«ng tin quan träng gióp c¸c nhµ ®Çu t­, kinh doanh t×m ®Õn ViÖt Nam vµ ng­îc l¹i gióp doanh nh©n ViÖt Nam v­¬n ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Trong thêi gian tíi cÇn ph¸t huy cã hiÖu qu¶ h¬n ho¹t ®éng cña c¸c th­¬ng vô nµy, cÇn giíi thiÖu cho c¸c doanh nghiÖp vÒ ho¹t ®éng vµ nh÷ng trî gióp mµ c¬ qua th­¬ng vô cã thÓ mang l¹i cho c¸c doanh nghiÖp, tõ ®ã míi cã thÓ t¨ng c­êng trî gióp cho c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 3.2.1.4. Ph¸t triÓn vµ hoµn chØnh hÖ thèng kinh doanh phôc vô Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®iÒu chØnh trong hÖ thèng kinh doanh phôc vô th­¬ng m¹i lµ hÖ thèng ng©n hµng. CÇn ph¸t huy cai trß vµ chøc n¨ng cña hÖ thèng ng©n hµng trong viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô vay vèn, b¶o l·nh, cÇm cè, t­ vÊn …cho c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n vay vèn cña doanh nghiÖp. VÒ c¬ së vËn t¶i, viÔn th«ng: §©y lµ nh÷ng dÞch vô g½n liÒn víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ ®Çu t­. CÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng bao gåm hÖ thèng kho tµng, s©n bay, bÕn c¶ng ®Ó phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµng ho¸, chuyÓn khÈu, t¹m nhËp, t¸i xuÊt vµ c¸c dÞch vô kho vËn, ph¸t triÓn m¹nh c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc….Tr­íc m¾t cÇn ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng cña c¸c thµnh phè lín, nh÷ng n¬i cã mËt ®é giao dÞch th­¬ng m¹i quèc tÕ dµy ®Æc nh­ thµnh phè Hå ChÝ Minh, Hµ Néi, H¶i Phßng bëi v× theo xu h­íng ph¸t triÓn c¸c thµnh phè lín nµy cã thÓ ®­îc x©y dùng thµnh c¸c trung t©m giao l­u kinh tÕ quèc tÕ, trong ®ã ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét néi dung quan träng. Thùc hiÖn tèt ®iÒu nµy møc phÝ ®Çu t­, vèn bÞ ®¸nh gi¸ lµ cßn kh¸ cao sÏ gi¶m xuèng ®¸ng kÓ t¹o lîi thÕ c¹nh tranh trong thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. §Èy m¹nh qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng xuÊt-nhËp khÈu, x©y dùng hÖ thèng th«ng tin thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu, x©y dùng th«ng tin th­¬ng m¹i tõ c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi th«ng qua c¸c ®¹i sø qu¸n, c¸c ®¹i lÝ, chi nh¸nh c«ng ty, v¨n phßng ®¹i diÖn, c¬ quan xóc tiÕn xuÊt- nhËp khÈu ®Ó ®¶m b¶o tÝnh cËp nhËt vµ tÝnh toµn diÖn th«ng tin vÒ th­¬ng m¹i. §èi víi c¸c khu c«ng nghiÖp, cÇn thµnh lËp c¸c kho ngo¹i quan d­íi c¸c h×nh thøc trung t©m ph©n phèi hµng ho¸ víi c¸c chøc n¨ng kinh doanh kho b·i, giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ xuÊt-nhËp khÈu, cung øng nguyªn vËt liÖu, vËt t­ cho c¸c xÝ nghiÖp vµ chøc n¨ng m«i giíi h¶i quan. C¸c trung t©m nµy sÏ t¹o thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp tËp trung vµ ph©n lo¹i kiÓm tra chÊt l­îng mét sè lo¹i s¶n phÈm nhËp khÈu chuyªn ngµnh tr­íc khi lµm thñ tôc h¶i quan. 3.2.1.5. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: Nguån nh©n lùc phôc vô c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cÇn ®­îc ph©n lo¹i ®¸nh gi¸ l¹i ®Ó biÕt ®­îc møc ®é ®¸p øng cña nguån nh©n lùc ®èi víi yªu cÇu gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i. ViÖt Nam cÇn t¨ng c­êng ®Çu t­ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc theo tiªu chuÈn quèc tÕ. §ång thêi ph¶i chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc bao gåm viÖc ®µo t¹o nh÷ng nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch nh­ chÝnh s¸ch xuÊt khÈu, nhËp khÈu, ®µo t¹o c¸c chuyªn gia vÒ nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu, vÒ ph¸p luËt th­¬ng m¹i quèc tÕ, vÒ thÞ tr­êng cña tõng ngµnh hµng nh­ g¹o, cµ phª, cao su, dÇu khÝ…. vÒ tõng thÞ tr­êng… Song song víi ®µo t¹o vµ n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, chóng ta cÇn kiªn quyÕt ®­a ra khái bé m¸y nh÷ng c¸n bé kÐm phÈm chÊt, c¸n bé kh«ng ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña ho¹t ®éng qu¶n lÝ th­¬ng m¹i. Trong ho¹t ®éng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, cÇn chó träng ®µo t¹o th«ng qua c¸c trung t©m ®µo t¹o, c¸c tr­êng ®¹i häc….víi c¸c hÖ ®µo t¹o kh¸c nhau: ng¾n h¹n, dµi h¹n, ®¹i häc, sau ®¹i häc theo c¸c ch­¬ng tr×nh t­¬ng thÝch víi ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i trong khu vùc vµ thÕ giíi. 3.2.2 c¸c Gi¶i ph¸p vi m« 3.2.2.1 N©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp: XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay, ®Ó ®¹t ®­îc lîi thÕ tæng lùc c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó träng ®Õn c¸c khÝa c¹nh sau: + N©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp; khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c lîi thÕ so s¸nh quèc gia trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chó träng ®Õn kh©u nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi, gia t¨ng gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm dùa vµo ®æi míi thiÕt kÕ. T×m kiÕm c¸c nguån nhËp khÈu yÕu tè ®Çu vµo trung gian thùc sù cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã chi phÝ thÊp hoÆc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Nghiªn cøu vµ triÓn khai ¸p dông c¸c hÖ thèng qu¶n lÝ chÊt l­îng hiÖn ®¹i trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Chó träng ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña hÖ thèng ph©n phèi, kÓ c¸c dÞch vô phôc vô tr­íc trong vµ sau khi b¸n hµng. Lùa chän c¸c kh©u quan träng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó tiÕn hµnh hiÖn ®¹i ho¸ sím. X©y dùng n¨ng lùc n¾m b¾t vµ ph¶n øng nhanh cña doanh nghiÖp tr­íc nh÷ng thay ®æi cña ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. + §æi míi vµ hiÖn ®¹i hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ víi chi phÝ thÊp: nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ n­íc ngoµi, häc tËp c¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ, tù thiÕt kÕ l¹i, c¶i tiÕn cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o t¹i ViÖt Nam. CÇn khai th¸c th«ng tin qua m¹ng ®Ó tham gia c¸c h­íng c«ng nghÖ míi vµ t×m kiÕm sù gióp ®ì kÜ thuËt tõ bªn ngoµi doanh nghiÖp. TËn dông kh¶ n¨ng ®ãng gãp cña c¸c chuyªn gia kÜ thuËt, c«ng nghÖ ViÖt Nam ë n­íc ngoµi. Dùa vµo sù hç trî cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, c¸c tr­êng §¹i häc, ViÖn nghiªn cøu ®Ó hiÖn ®¹i c«ng nghÖ cña m×nh. T×m kiÕm c¬ héi liªn doanh víi nh÷ng c«ng ty n­íc ngoµi cã kh¶ n¨ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. + N©ng cao chÊt l­îng con ng­êi trong ho¹t ®éng doanh nghiÖp: T¹o sù g¾n bã vÒ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng víi doanh nghiÖp. N©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc kinh doanh, ®iÒu hµnh, qu¶n lÝ doanh nghiÖp nhÊt lµ n©ng cao tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm kinh doanh cña gi¸m ®èc. §a d¹ng ho¸ kÜ n¨ng cho ng­êi lao ®éng vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thÝch øng cña ng­êi lao ®éng víi c¸c kh©u ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp khi cÇn cã sù ®iÒu chØnh lao ®éng trong néi bé doanh nghiÖp. Tæ chøc ho¹t ®éng ®µo t¹o lao ®éng t¹i chç, n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng lao ®éng víi tÝnh chuyªn biÖt vÒ c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp, ®ång thêi gi¶m ®­îc kh©u tuyÓn dông vµ thö tay nghÒ cña lao ®éng tõ n¬i kh¸c ®Õn. 3.2.2.2. C¸c gi¶i ph¸p më réng thÞ tr­êng Trong chiÕn l­îc kinh doanh kh«ng nªn qu¸ chó träng ®Õn môc tiªu lîi nhuËn tr­íc m¾t mµ nªn chän nh÷ng s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp cã thÕ m¹nh, kh«ng ngõng c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm theo nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao cña x· héi. C¸c yÕu tè kÜ thuËt tÝch luü ®­îc sÏ gióp doanh nghiÖp trô v÷ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt. §Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã ngay tõ b©y giê c¸c doanh nghiÖp nªn chó träng mét sè vÊn ®Ò sau: + ChiÕn l­îc chuyªn biÖt ho¸ s¶n phÈm: lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã tÝnh kh¸c biÖt, ®Æc biÖt nã ph¶i mang mét nÐt ®éc ®¸o nhÊt ®Þnh dùa trªn c¸c thÕ m¹nh s½n cã cña ViÖt Nam. CÇn ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn phong tôc tËp qu¸, t«n gi¸o cña n­íc nhËp khÈu ®Ó cã chiÕn l­îc s¶n phÈm phï hîp. + ChiÕn l­îc tiªu ®iÓm: còng cã thÓ doanh nghiÖp chØ tËp trung vµo mét vµi ph©n ®o¹n cña thÞ tr­êng träng ®iÓm, trùc tݪp phôc vô nhu cÇu cña mét nhãm kh¸ch hµng h¹n chÕ cã thÓ ph©n theo khu vùc ®Þa lÝ hoÆc theo møc ®é giÇu nghÌo, tuæi t¸c, nghÒ nghiÖp hoÆc ph©n theo ®o¹n nhá cña thÞ tr­êng. + Lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, t¹o ®­îc mét ®éi ngò nh÷ng ng­êi tiÕp thÞ, ph¸t triÓn m¹ng l­íi nh÷ng ng­êi tiÕp thÞ nhanh nh¹y, réng kh¾p lu«n cã kÕ ho¹ch më réng thÞ tr­êng. N©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña hÖ thèng ph©n phèi kÓ c¶ dÞch vô tr­íc vµ sau khi b¸n hµng phï hîp víi ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ tiªu dïng ë nh÷ng thÞ tr­êng tiªu thô kh¸c nhau. CÇn x©y dùng hÖ thèng th«ng tin h÷u hiÖu vÒ thÞ tr­êng c¸c n­íc trong khu vùc. Thµnh lËp hiÖp héi c¸c doanh nghiÖp: C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã thÓ tËp hîp l¹i thµnh hiÖp héi nh»m phèi hîp vµ ph¸t huy thÕ m¹nh cña nhau trong viÖc kh¶o s¸t thÞ tr­êng, s¶n xuÊt vµ cung cÊp hµng ho¸ víi khèi l­îng lín vµ chÊt l­îng hµng cao. Cã nghÜa lµ cÇn tiÕp tôc c¶i tæ ®Ó t¨ng c­êng n¨ng lùc cho hÖ thèng doanh nghiÖp. T¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, t¹o m«i tr­êng t©m lý x· héi ñng hé réng r·i cho khu vùc nµy ph¸t triÓn. Hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n. 3.2.2.3. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c Víi mét sè lÜnh vùc ngµnh nghÒ kh¸c cã thÓ ®Ò cËp mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n sau: + §èi víi lÜnh vùc n«ng nghiÖp c¸c doanh nghiÖp cÇn tËp trung c¶i t¹o gièng, c¶i tiÕn c«ng nghÖ chÕ biÕn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §èi víi mét sè mÆt hµng cÇn kh¾c phôc sím t×nh tr¹ng c¹nh tranh thiÕu ®iÒu tiÕt dÉn ®Õn gi¶m gi¸ xuÊt khÈu, g©y bÊt lîi khi thÞ tr­êng ®­îc më cöa cho c¸c doanh nghiÖp ASEAN. + §èi víi ngµnh rau qu¶: §Ó tËn dông ­u ®·i CEPT, hÇu hÕt c¸c mÆt hµng rau qu¶ t­¬i cña ViÖt Nam ®· ®­îc ®­a vµo danh s¸ch c¾t gi¶m. Tuy nhiªn ®iÒu kiÖn c¨n b¶n vÉn lµ n©ng cao tr×nh ®é ë kh©u chÕ biÕn. Cô thÓ giai ®o¹n ®Çu, c¸c doanh nghiÖp cÇn c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp ph¸t triÓn. Vïng nguyªn liÖu ®ång thêi ph¶i x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt ®Ó nhanh chãng ®¹t ®­îc ­u thÕ vÒ quy m«. + §èi víi ngµnh ch¨n nu«i: nªn tËp trung vµo ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr­êng ngoµi khu vùc còng nh­ sang c¸c n­íc ASEAN. Muèn vËy cÇn kªu gäi sù hç trî vÒ vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ngµnh ch¨n nu«i cña nhµ n­íc v× vÊn ®Ò nµy v­ît qu¸ kh¶ n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp. §Çu t­ c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt thøc ¨n gia sóc, ph¸t triÓn trang tr¹i ch¨n nu«i c«ng nghiÖp. TiÕn hµnh c¶i t¹o gièng ®Ó cã chÊt l­îng s¶n phÈm tèt. HiÖn nay do ch­a cã trang tr¹i lín nªn vÊn ®Ò nµy lµ kh©u yÕu cña ViÖt Nam. §èi víi ngµnh dÖt may: cÇn tËp trung vµo kh©u dÖt. HiÖn nay ngµnh dÖt ViÖt Nam dang cßn thiÕu vµ yÕu. Chóng ta cã nghÒ dÖt lôa truyÒn thèng rÊt cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn. KÕt luËn Quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Indonesia thêi gian qua ®· thu ®­îc nhiÒu thµnh c«ng. BiÓu hiÖn cô thÓ lµ kim ng¹ch bu«n b¸n hai chiÒu t¨ng kh¸ ®Òu, tuy ta th­êng nhËp siªu tõ Indonesia nh­ng tØ träng nhËp siªu ®ang gi¶m dÇn vµ ®Õn nay cã thÓ coi lµ kh¸ c©n b»ng. C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt - nhËp khÈu víi Indonesia ®ang cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, nhiÒu mÆt hµng xuÊt khÈu míi ®­îc khai th¸c, nhËp khÈu hµng tiªu dïng gi¶m dÇn trong khi nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc, linh kiÖn t¨ng lªn. LÜnh vùc ®Çu t­ tuy kh«ng s«i ®éng nh­ trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i nh­ng thµnh c«ng cña nh÷ng dù ¸n ®ang triÓn khai còng t¹o c¬ së cho ho¹t ®éng nµy ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a. §Ó héi nhËp kinh tÕ cã hiÖu qu¶, ®Èy m¹nh quan hÖ th­¬ng m¹i víi c¸c n­íc lµ mét nhiÖm vô, b­íc ®i quan träng, riªng ®èi víi Indonesia, ®iÒu nµy cµng cã ý nghÜa ®Æc biÖt bëi Indonesia lµ mét thµnh viªn cña ASEAN mµ ASEAN ®ang h­íng tíi viÖc hîp t¸c s©u réng chÆt chÏ h¬n n÷a trªn nhiÒu mÆt kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi. BiÓu hiÖn cô thÓ nhÊt chÝnh lµ viÖc ASEAN ®ang thùc hiÖn AFTA víi c«ng cô chÝnh lµ CEPT. §Ó tËn dông nh÷ng lîi thÕ mµ AFTA mang l¹i trong quan hÖ víi tõng thµnh viªn ASEAN nãi chung vµ Indonesia nãi riªng, ViÖt Nam cÇn ®æi míi c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lÝ, t¨ng c­êng khuyÕn khÝch ®Çu t­, hoµn thiÖn hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng, tiÕn hµnh c«ng t¸c thÞ tr­êng s©u réng vµ cã hiÖu qu¶ h¬n… Thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy tin r»ng kh«ng chØ quan hÖ víi Indonesia sÏ ph¸t triÓn h¬n n÷a mµ quan hÖ th­¬ng mai cña ViÖt Nam víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi còng sÏ cã nh÷ng thµnh tùu lín. Nh÷ng thµnh tùu nµy sÏ gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. T­ liÖu tham kh¶o §Þa lÝ §«ng Nam ¸ - Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi - Phan Huy Xu; Mai Phó Thanh- Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc- t¸i b¶n lÇn thø 5, 1992 T­ liÖu kinh tÕ c¸c n­íc thµnh viªn ASEAN - Nhµ xuÊt b¶n thèng kª- 2001 Niªn gi¸m th­¬ng m¹i 2000 - Nhµ xuÊt b¶n th«ng kª - 2001 Niªn gi¸m th«ng kª 2001 - Nhµ xuÊt b¶n thèng kª - 2002 ThÓ chÕ trÝnh trÞ thÕ giíi ®­¬ng ®¹i - Häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh- Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia- 2003 Liªn kÕt kinh tÕ ASEAN trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸- Trung t©m khoa häc vµ nh©n v¨n quèc gia- ViÖn nghiªn cøu §«ng Nam ¸- Nhµ xuÊt b¶n khoa häc x· héi- 2002 LÞch sö kinh tÕ thÕ giíi- ThÕ §¹t- Nhµ xuÊt b¶n Hµ Néi- 2000 Nh÷ng con rång l©m bÖnh, khñng ho¶ng tµi chÝnh ë §«ng Nam ¸- Héi khoa häc kinh tÕ ViÖt Nam - Nhµ xuÊt b¶n khoa häc x· héi- 2000 Gi¸o tr×nh lÞch sö kinh tÕ- Tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n- 2003 198 quèc gia vµ vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi- Nhµ xuÊt b¶n thÕ giíi - 2001 Almanac v¨n ho¸ thÕ giíi 2002-2003 - Nhµ xuÊt b¶n v¨n ho¸ th«ng tin - 2003 C¸c n­íc vµ c¸c vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi tr­íc ng­ìng cöa thÓ kØ XXI - V¨n phßng chÝnh phñ - Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia. C¸c n­íc ASEAN - Trung t©m ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng- Tr­êng ®¹i häc tæng hîp Hµ Néi- NXB Th«ng tin-LÝ luËn- 1991. Quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - ASEAN vµ chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam; NXB ChÝnh trÞ quèc gia -1999 Indonesia nh÷ng chÆng ®­êng lÞch sö; Ng« §¨ng Doanh, NXB ChÝnh trÞ quèc gia- 1995. T¹p chÝ Ngo¹i th­¬ng c¸c sè 27/ 2002; 2- 16-17- 20 /2003 T¹p chÝ Kinh tÕ ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng c¸c sè: 5(34)- 2001; 1(42) 2-2003; 2(43) 4-2003. T¹p chÝ Kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng ( 2th¸ng/sè) sè: 2/ 2003 T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Dù b¸o sè 4/ 2002; 7/ 2003 T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ sè 6 th¸ng 12/2001; 2(98)-3/2003 Trang web cña Bé KÕ Ho¹ch vµ §Çu T­: www.mpi.gov.vn Trang web cña Bé Ngo¹i Giao: www.mofa.gov.vn Trang web cña Côc thèng kª thµnh phè Hå ChÝ Minh B¸o: www.vnexpress.vn Trang www.home.vnn.vn Trang Web cña DiÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng (APEC) www.apec.org

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuan hệ thương mại Việt Nam - Indonesia- thực trạng và giải pháp phát triển.doc
Luận văn liên quan