Đề tài Quản lí nhân sự tại Công ty TNHH Thái Tuấn

Công ty TNHH Thái Tuấn quyết định xây dựng một cơ sở dữ liệu nhằm quản lý nhân viên của công ty. Công ty có nhiều phòng ban, mỗi phòng ban chịu trách nhiệm về một chức năng khác nhau. Thông tin về một phòng ban, gồm có: mã phòng, tên phòng ban, địa chỉ. Doanh nghiệp có nhiều nhân viên thuộc nhiều phòng ban khác nhau. Thông tin về một nhân viên gồm có: mã nhân viên, họ tên, ngày sinh,giới tính, địa chỉ, mã phòng ban, số điện thoại, chức vụ.Mỗi nhân viên chỉ làm việc ở một phòng ban và một phòng ban có thể có nhiều nhân viên. Cuối mỗi năm công ty tổng kết và khen thưởng đối với các nhân viên có nhiều thành tích. Đồng thời kỷ luật đối với các nhân viên phạm sai lầm. Mỗi nhân viên có thể có nhiều khen thưởng, kỷ luật hoặc không có. Thông tin về việc khen thưởng gồm có: mã khen thưởng, loại khen thưởng, mức thưởng. Thông tin về việc kỷ luật gồm có: mã kỷ luật, loại kỷ luật, đối tượng kỷ luật, mức kỷ luật.

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2675 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lí nhân sự tại Công ty TNHH Thái Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP NHÓM CƠ SỞ DỮ LIỆU I.Khảo sát một số quy trình nghiệp vụ của công ty: Công ty TNHH Thái Tuấn quyết định xây dựng một cơ sở dữ liệu nhằm quản lý nhân viên của công ty. Công ty có nhiều phòng ban, mỗi phòng ban chịu trách nhiệm về một chức năng khác nhau. Thông tin về một phòng ban, gồm có: mã phòng, tên phòng ban, địa chỉ. Doanh nghiệp có nhiều nhân viên thuộc nhiều phòng ban khác nhau. Thông tin về một nhân viên gồm có: mã nhân viên, họ tên, ngày sinh,giới tính, địa chỉ, mã phòng ban, số điện thoại, chức vụ.Mỗi nhân viên chỉ làm việc ở một phòng ban và một phòng ban có thể có nhiều nhân viên. Cuối mỗi năm công ty tổng kết và khen thưởng đối với các nhân viên có nhiều thành tích. Đồng thời kỷ luật đối với các nhân viên phạm sai lầm. Mỗi nhân viên có thể có nhiều khen thưởng, kỷ luật hoặc không có. Thông tin về việc khen thưởng gồm có: mã khen thưởng, loại khen thưởng, mức thưởng. Thông tin về việc kỷ luật gồm có: mã kỷ luật, loại kỷ luật, đối tượng kỷ luật, mức kỷ luật. II. Xây dựng mô hình quan hệ thực thể (ERD): KT CÓ KL NV Chịu PB CÓ Được có TỪ ERD à LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ ( CƠ SỞ DỮ LIỆU ) Các thực thể của công ty bao gồm: PB ( maphongban, tenphongban, điachi, manhanvien ) NV(manhanvien, tennhanvien, ngaysinh, gioitinh, maphongban,sodienthoai, chucvu) KT( makhenthuong, loaikhenthuong, muckhenthuong ) KTCT( makhenthuong,manhanvien) ( makhenthuong,maphongban) KL( makyluat, loaikyluat, dtuongkyluat, muckyluat ) KLCT(makyluat,manhanvien) (makyluat,maphongban) Xây Dựng Cấu Trúc Bảng: Tên bảng Thuộc Tính Độ Dài ( Loại DL) Mô Tả Nhân Viên MANHANVIEN TENNHANVIEN NGAYSINH GIOITINH DIACHI MAPHONGBAN SODIENTHOAI CHUCVU Number – 3 Text - 30 Date/Time Yes/No Text – 20 Text – 20 Number Text - 2 Khóa chính Khóa liên kết Phòng Ban MAPHONGBAN TENPHONGBAN DIACHI Text – 2 Text - 15 Number – 4 Khóa Chính Khen Thưởng MAKHENTHUONG LOAIKHENTHUONG MUCKHENTHUONG Text – 2 Text – 15 Number Khóa Chính Kỷ Luật MAKYLUAT LOAIKYLUAT DOITUONGKYLUAT MUCKYLUAT Text – 2 Text – 15 Text – 15 Number Khóa Chính Tiến Hành Nhập Dữ Liệu Vào Cơ Sở Dữ Liệu: BẢNG NHÂN VIÊN (NV): manhanvien tennhanvien ngay sinh gioi tinh dia chi Ma phong ban So dien thoai Chuc vu 001 Nguyễn Thị An 10-03-1990 Nữ Quảng Nam KT 3851723 NV 002 Trần Đăng Tuấn 08-01-1990 Nữ Đà Nẵng KD 3580836 TP 003 Trương Thị Hà Châu 10-01-1989 Nữ Quảng Ngãi SX 3938828 PGĐ 004 Nguyễn Thị Thanh 10-04-1990 Nữ Gia Lai SX 3627568 NV 005 Nguyễn Thanh Phú 05-07-1990 Nam Hà Tĩnh KH 3790678 NV 006 Cao Lâm 30-04-1990 Nam Thanh Hóa TC 3478901 TT 007 Lê Phước Thịnh 22-12-1989 Nam Nghệ An SX 3780864 NV 008 Chu Thu Hương 20-11-1989 Nam Quảng Bình KT 3618930 GĐ 009 Hoàng Thái Phiệt 08-03-1990 Nam Quảng Trị KD 3750236 NV 010 Ngô Diệp Nga 20-10-1990 Nữ Hà Tĩnh TC 2630368 NV 011 Trần Thu Trang 27-07-1990 Nữ Đà Nẵng KT 3627725 NV 012 Nguyễn Mỹ Linh 01-05-1989 Nam Đà Nẵng KD 3645671 NV BẢNG PHÒNG BAN (PB): MAPHONGBAN TENPHONGBAN Địa chỉ KD KINH DOANH 0122 KH KẾ HOẠCH 0828 KT KẾ TOÁN 0727 TC TỔ CHỨC 0777 SX SẢN XUẤT 0988 BẢNG KHEN THƯỞNG (KT): makhenthuong Loaikhenthuong muckhenthuong K1 Xuất sắc 2.500.000đ K2 Giỏi 2.000.000đ K3 Khá 1.000.000đ K4 Sản xuất tốt 1.500.000đ K0 Bình thường 0 BẢNG KHEN THƯỞNG CHI TIẾT (KTCT): makhenthuong MANHANVIEN K0 001 K3 002 K4 003 K0 004 K1 005 K3 006 K4 007 K0 008 K2 009 K0 010 K3 011 K3 012 makhenthuong Maphongban K2 KD K0 TC K3 KT K2 KH K4 SX BẢNG KỶ LUẬT (KL): makyluat loaikyluat doituongkyluat muckyluat L1 Lần 1 Vi phạm nhẹ 500.000đ L2 Lần 2 Vi phạm vừa 1.000.000đ L3 Lần 3 Vi phạm nặng 2.000.000đ L0 0 Không vi phạm 0 BẢNG KỶ LUẬT CHI TIẾT (KLCT): makyluat MANHANVIEN L1 001 L0 002 L0 003 L1 004 L0 005 L0 006 L3 007 L0 008 L0 009 L2 010 L0 011 L0 012 makyluat maphongban L0 KD L1 TC L0 KT L0 KH L0 SX XÂY DỰNG CÂU TRUY VẤN: Câu 1 : Hiện tại Công ty có bao nhiêu nhân viên ? Trả Lời : SELECT COUNT(MANHANVIEN) AS SOLUONG FROM NV Câu 2 : Cho biết tổng số phòng ban ? Trả Lời: SELECT COUNT(MAPHONGBAN) AS SOLUONG FROM PB Câu 3: Liệt kê danh sách nhân viên nữ thuộc phòng kế toán? SELECT MANHANVIEN, TENNHANVIEN, MAPHONGBAN FROM NV WHERE MAPHONGBAN =“ KT” AND GIOITINH = “NU” Câu 4: Có bao nhiêu nhân viên bị kỷ luật? Trả lời: SELECT COUNT(MAKYLUAT) AS SOLUONG FROM KLCT WHERE MAKYLUAT NOT IN (‘L0’) Câu 5: Liệt kê danh sách nhân viên được khen thưởng ? Trả lời: SELECT TENNHANVIEN, PHONGBAN, CHUCVU FROM NV, KLCT WHERE NV.MANHANVIEN=KLCT.MANHANVIEN AND MAKHENTHUONG NOT IN (“K0”) Câu 6: Tìm tên nhân viên không thuộc phòng “KD”? Trả lời: SELECT TENNHANVIEN FROM NV WHERE MANHANVIEN NOT IN ( SELECT MANHANVIEN FROM NV WHERE MAPHONGBAN = “KD” Câu 7: Liêt kê danh sách nhân viên bị kỷ luật ? Trả lời: SELECT TENNHANVIEN, MAPHONGBAN, CHUCVU FROM NV, KLCT WHERE NV.MANHANVIEN=KLCT.MANHANVIEN AND MAKYLUAT NOT IN (“L0”) Câu 8: Liệt kê danh sách nhân viên có mã phòng ban “SX” ? Trả lời: SELECT MANHANVIEN, TENNHANVIEN, NGAYSINH, GIOITINH, DIACHI, MAPHONGBAN, DIENTHOAI, CHUCVU FROM NV WHERE MAPHONGBAN=”SX” Câu 9: Lập danh sách nhân viên được khen thưởng có mã khen thưởng “K3” ? Trả lời: SELECT TENNHANVIEN, MAPHONGBAN, CHUCVU FROM NV,KTCT WHERE NV.MANHANVIEN=KTCT.MANHANVIEN AND MAKHENTHUONG=’K3’ Câu 10:Lập danh sách các nhân viên sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ? Trả lời: SELECT MANHANVIEN, TENNHANVIEN, DIACHI, SODIENTHOAI FROM NV WHERE DIACHI=’ Đà Nẵng’ Câu 11: Tìm nhân viên sinh ngày 30/04/1990 ? Trả lời: SELECT MANHANVIEN, TENNHANVIEN, NGAYSINH FROM NV WHERE DATE(NGAYSINH)=30 AND MONTH(NGAYSINH)=04 AND YEAR(NGAYSINH)=1990 Câu 12: Lập danh sách những người có chức vụ là nhân viên? Trả lời: SELECT MANHANVIEN, TENNHANVIEN, CHUCVU FROM NV WHERE CHUCVU=’NV’ Câu 13: Liệt kê tất cả mã khen thưởng, loại khen thưởng, mà mức khen thưởng từ 1.500.000đ đến 2.500.000đ ? Trả lời: SELECT * FROM KT WHERE MUCKHENTHUONG BETWEEN 1.500.000Đ AND 2.500.000Đ Câu 14: Liệt kê chi tiết tất cả các loại KL mà có hơn 2 người bị phạt? Trả lời: SELECT MAKYLUAT FROM KLCT GROUP BY MAKYLUAT HAVING COUNT(*) > 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản lí nhân sự tại Công ty TNHH Thái Tuấn.doc