Đề tài Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với mục tiêu đến 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Giáo dục - đào tạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng: Giáo dục đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, đặt nền tảng cho sự đổi mới và phát triển khoa học công nghệ của đất nước đồng thời có tác dụng mạnh mẽ đến tiến trình phát triển quốc gia. Giáo dục phải đi trước một bước, giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, tạo nên sự phát triển nhanh và phát triển bền vững cho mỗi quốc gia. Do vậy bất cứ nước nào dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù phát triển hay đang phát triển, bao giờ cũng phải quan tâm đến giáo dục, mà trong đó trước hết là phải quản lý ( QL) giáo dục. QL giáo dục là khâu then chốt đảm bảo sự thắng lợi của mọi hoạt động giáo dục. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, chỉ rõ yêu cầu cấp bách cũng như lâu dài là: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam” Trong bối cảnh đó, giáo dục phải được đổi mới mạnh mẽ, phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo ở các cấp học, trong đó có bậc trung học phổ thông. Việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường không chỉ phụ thuộc vào chương trình giảng dạy ( sách giáo khoa, sách tham khảo .), vào các điều kiện vật chất của nhà trường, . mà phụ thuộc rất lớn vào hoạt động giảng dạy của đội ngũ giáo viên của nhà trường. Dạy học là hoạt động trung tâm của nhà trường, đội ngũ giáo viên là lực lượng quyết định chất lượng dạy học. Nhiệm vụ của người giáo viên là giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lí, chương trình giáo dục để giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và hình thành những tình cảm đạo đức tốt đẹp. Thời đại ngày nay, thời đại của công nghệ thông tin và nền kinh tế tri thức thì sứ mạng của người giáo viên càng nặng nề hơn. Người thầy không chỉ chuyển tải thông tin cho học sinh mà còn phải tổ chức, điều khiển, hướng dẫn học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức.Vì vậy, vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định chất lượng đào tạo. Trong điều kiện của yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới hoạt động giảng dạy đòi hỏi phải đổi mới hoạt động QL. Đổi mới QL trường học trở thành đòi hỏi cấp bách, trong đó quản lí của Hiệu trưởng đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên là vấn đề cơ bản, có tác động trực tiếp nâng cao chất lượng giáo dục. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Hiệu trưởng phải có các biện pháp QL hoạt động dạy học ( HĐDH) ở nhà trường phổ thông. Công tác QL HĐDH có ý nghĩa rất quan trọng vì nó là một trong những nội dung cơ bản của QL nhà trường. Đã có nhiều nhà khoa học trong nước, ngoài nước nghiên cứu những vấn đề cơ bản và chung nhất về vấn đề QL trường học, đó là những thành tựu khoa học rất đáng trân trọng, được các cán bộ QL nhà trường vận dụng và mang lại những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc nghiên cứu các biện pháp QL HĐDH của Hiệu trưởng ở các trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông là chưa nhiều. Hiện nay, các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nói chung và địa bàn thành phố Hòa Bình nói riêng, chất lượng dạy học có những chuyển biến tích cực nhưng cũng còn nhiều hạn chế. Hiệu trưởng các trường đã có nhiều cố gắng song QL HĐDH còn nhiều bất cập. Điều này đặt ra vấn đề hết sức cấp thiết là cần phải tìm ra các biện pháp QL HĐDH để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay của đất nước. Dựa vào những quan điểm chỉ đạo của Đảng đề ra trong các Nghị quyết Ban chấp hành trung ương khóa VIII, khóa IX, khóa X . do xu thế tất yếu đòi hỏi phải có biện pháp khả thi trong việc QL HĐDH, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với những cơ sở về lý luận và thực tiễn trên, chúng tôi nhận thấy: việc nghiên cứu các biện pháp QL HĐDH của hiệu trưởng các trường THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông có ý nghĩa thiết thực. Nó không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động giảng dạy trong các trường THPT ở thành phố Hòa Bình nói riêng mà còn cho các trường THPT ở tỉnh Hòa Bình nói chung. Vì vậy, chúng tôi mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài: “ Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý dạy học ở các trường THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đề xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học phù hợp và hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1.Khách thể nghiên cứu Quản lý HĐDH của Hiệu trưởng ở các trường THPT. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp QL của Hiệu trưởng đối với HĐDH ở các trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo giáo dục. 4. Giả thuyết khoa học Công tác quản lý hoạt động dạy học ở các trường THPT thành phố Hòa Bình được các Hiệu trưởng rất quan tâm và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Song đứng trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông thì công tác quản lý hoạt động dạy học ở các trường vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Vì thế, chất lượng dạy học của các trường chưa được cải thiện, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Nếu đề xuất và áp dụng các biện pháp QL phù hợp với đặc thù, thực tiễn của thành phố Hòa Bình sẽ nâng cao được chất lượng dạy học trong các trường THPT của thành phố, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý dạy học ở trường THPT theo yêu cầu đổi mới giáo dục. 5.2. Nghiên cứu đánh giá thực trạng HĐDH và các biện pháp QL HĐDH của Hiệu trưởng các trường THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 5.3. Đề xuất các biện pháp QL HĐDH của Hiệu trưởng các trường THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 6. Giới hạn nghiên cứu của đề tài 6.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu các biện pháp QL của Hiệu trưởng đối với HĐDH trên lớp ở các trường THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 6.2. Giới hạn về khách thể điều tra Đề tài tập trung khảo sát các khách thể sau: Cán bộ QL nhà trường, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các trường THPT thành phố Hòa Bình ( trường THPT Công Nghiệp, trường THPT Lạc Long Quân, trường THPT Ngô Quyền) 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp này được sử dụng nhằm phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và khái quát hóa các vấn đề lý luận từ các văn bản, tài liệu, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về QL HĐDH. 7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1.Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Xây dựng hệ thống câu hỏi điều tra với mực đích chủ yếu là thu thập các số liệu nhằm xác định thực trạng các biện pháp QL HĐDH hiện có, phân tích các nguyên nhân thành công và hạn chế của thực trạng này. 7.2.2. Phương pháp phỏng vấn sâu Chúng tôi tiến hành trao đổi trực tiếp với cán bộ QL và giáo viên nhà trường nhằm tìm hiểu kỹ hơn về thực trạng HĐDH và QL HĐDH trong nhà trường, lý giải nguyên nhân của vấn đề. 7.2.3.Phương pháp quan sát Thu thập thông tin qua việc quan sát các hoạt động giảng dạy của đội ngũ giáo viên bằng việc: Dự giờ giáo viên, cùng Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên có kinh nghiệm phân tích giờ dạy, điều tra thông qua hồ sơ, sổ sách ( việc thực hiện qui chế chuyên môn, chương trình dạy học .), quan sát các hoạt động QL, đặc biệt công tác QL HĐDH của cán bộ QL nhà trường. 7.3. Phương pháp thử nghiệm Sau khi đề xuất các biện pháp, chúng tôi sẽ đưa vào ứng dụng thực tiễn trong hoạt động QL của nhà trường, lấy ý kiến đánh giá của chuyên gia, các nhà QL giáo dục và giáo viên về hiệu quả của các biện pháp này. 7.4. Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học Bằng một số thuật toán của toán học thống kê áp dụng trong nghiên cứu giáo dục, phương pháp này được sử dụng với mục đích xử lý các kết quả điều tra, phân tích kết quả nghiên cứu, đồng thời để đánh giá mức độ tin cậy của phương pháp điều tra. 8. Cấu trúc luận văn Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận về biện pháp quản lý của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông đối với hoạt động dạy học Chương 2: Thực trạng quản lý HĐDH của Hiệu trưởng ở các trường THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Chương 3: Các biện pháp quản lý HĐDH của Hiệu trưởng các trường THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Kết luận và khuyến nghị Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục

doc102 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2152 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Õn hµnh ®éng ®Ó c¸n bé QL n©ng cao c«ng t¸c QL H§DH, gi¸o viªn kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ d¹y häc. - C«ng cuéc ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng lµ mét nhiÖm vô nÆng nÒ, khã kh¨n, phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã sù ®ång t©m, nhÊt trÝ, ®oµn kÕt phÊn ®Êu cña c¶ ®éi ngò c¸n bé QL vµ ®éi ngò gi¸o viªn trong nhµ tr­êng. Cho nªn yªu cÇu ®æi míi ®ßi hái ®Æt ra nh÷ng thay ®æi trong nhËn thøc vµ hµnh ®éng cña hä, buéc hä ph¶i ®iÒu chØnh mäi ho¹t ®éng, ®Æc biÖt lµ H§DH. §iÒu nµy cã thÓ g©y trë ng¹i cho mét sè gi¸o viªn, v× thÕ ph¶i lµm cho hä hiÓu ®óng, t¹o niÒm tin ®Ó dÉn ®Õn thµnh c«ng. 3.2.1.2. Néi dung vµ c¸ch thøc thùc hiÖn biÖn ph¸p - HiÖu tr­ëng ph¶i nhËn thøc râ vai trß cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. - Môc tiªu cña viÖc ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng lµ: " X©y dùng néi dung, ch­¬ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, s¸ch gi¸o khoa phæ th«ng míi nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn thÕ hÖ trÎ, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn nguån lùc phôc vô c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, phï hîp víi thùc tiÔn vµ truyÒn thèng ViÖt Nam, tiÕp cËn tr×nh ®é gi¸o dôc phæ th«ng ë c¸c n­íc ph¸t triÓn trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi". - C¸n bé QL cÇn ph¶i n¾m v÷ng c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc, ®Æc biÖt lµ chñ tr­¬ng ®æi míi c«ng t¸c QL gi¸o dôc. N¾m v÷ng môc tiªu, néi dung, ph­¬ng ph¸p QL ®Ó ®iÒu hµnh tèt c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. §Ó thùc hiÖn tèt biÖn ph¸p trªn, HiÖu tr­ëng cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c vÊn ®Ò sau: - Tham gia häc tËp ®Çy ®ñ c¸c líp tËp huÊn vÒ ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tæ chøc ®Ó n¾m ®­îc chñ tr­¬ng, môc tiªu, yªu cÇu c¬ b¶n, ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®æi míi. - T¨ng c­êng giao l­u, häc hái kinh nghiÖm víi c¸c c¸n bé QL cña c¸c tr­êng THPT trong thµnh phè vµ toµn tØnh ®Ó lµm s¸ng tæ c¸c vÊn ®Ò cßn v­íng m¾c khi thùc hiÖn. - Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc nghiÖp vô QL. - S­u tÇm vµ nghiªn cøu ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ viÖc ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. - T×m hiÓu, n¾m b¾t nhu cÇu häc tËp cña häc sinh, kh¶ n¨ng vÒ nguån lùc ®¸p øng nhu cÇu ®ã. - Tæ chøc c¸c líp tËp huÊn, båi d­ìng tuyªn truyÒn cho gi¸o viªn thÊm nhuÇn tinh thÇn ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. Cung cÊp c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu h­íng dÉn thùc hiÖn viÖc ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng cho gi¸o viªn ®Ó hä nghiªn cøu. - Tæ chøc c¸c buæi sinh ho¹t nhãm chuyªn m«n ®Ó trao ®æi, rót kinh nghiÖm nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt néi dung vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh. - NghÞ quyÕt 2 ban chÊp hµnh Trung ­¬ng khãa VIII nªu " Gi¸o viªn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc- ®µo t¹o vµ ®­îc x· héi t«n vinh". Ngµnh gi¸o dôc ®· ®æi míi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, ph­¬ng ph¸p QL gi¸o dôc. §éi ngò nhµ gi¸o cÇn nhËn thøc râ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong c¬ quan vÒ thùc hiÖn ®æi míi víi môc ®Ých n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc trong c¸c nhµ tr­êng. V× vËy c¸n bé QL cÇn t¹o ®éng lùc ®Ó gi¸o viªn chñ ®éng tÝch cùc tù gi¸c trong viÖc tù häc, tù båi d­ìng chuyªn m«n ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña m×nh ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng cuéc ®æi míi. 3.2.1.3. §iÒu kiÖn thùc hiÖn biÖn ph¸p - Cã ®­îc ®éi ngò gi¸o viªn cèt c¸n, n¾m v÷ng chuyªn m«n, cã kinh nghiÖm trong gi¶ng d¹y. - C¸c cÊp QL cÇn t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho viÖc häc tËp vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. 3.2.2. BiÖn ph¸p 2: X©y dùng kû c­¬ng, nÒn nÕp d¹y häc vµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc 3.2.2.1. Môc tiªu cña biÖn ph¸p *Môc tiªu cña x©y dùng kû c­¬ng, nÒn nÕp trong d¹y häc - X©y dùng kû c­¬ng, nÒn nÕp ho¹t ®éng d¹y häc lµ mét néi dung quan träng trong QL H§DH cña HiÖu tr­ëng, nã t¹o ra mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c vÒ trËt tù kû c­¬ng, t¹o m«i tr­êng lµm viÖc nghiªm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc. - T¨ng c­êng chØ ®¹o x©y dùng kû c­¬ng, nÒn nÕp H§DH trong nhµ tr­êng nh»m thùc hiÖn qui chÕ d¹y häc do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc. - Cô thÓ hãa nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô trong §iÒu lÖ tr­êng THPT vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cô thÓ cña tõng tr­êng, gióp c¸n bé, gi¸o viªn hoµn thµnh tèt yªu cÇu c«ng viÖc, QL trªn lÜnh vùc d¹y häc nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®­îc giao. *Môc tiªu cña thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc lµ xu h­íng tÊt yÕu ®èi víi gi¸o dôc ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi. Nhµ tr­êng ph¶i d¹y cho häc sinh biÕt ph¸t huy tÝnh tÝch cùc trong häc tËp, kh¶ n¨ng vËn dông kiÕn thøc, kh¶ n¨ng thÝch øng víi cuéc sèng. V× vËy, viÖc ®Ò ra biÖn ph¸p thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®ãng vai trß quan träng. - §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc. D¹y häc kh«ng chØ tËp trung vµo viÖc truyÒn t¶i néi dung kiÕn thøc mµ cßn tËp trung ®Õn viÖc h×nh thµnh ph­¬ng ph¸p tù häc, tù gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, tù chiÕm lÜnh tri thøc. Gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng d¹y häc. Ph­¬ng ph¸p t­¬ng t¸c gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh gi÷ vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh d¹y häc. - §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc gãp phÇn kh¬i dËy vµ kÝch thÝch ®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n, x©y dùng phong c¸ch häc tËp míi vµ ý chÝ quyÕt t©m v­¬n lªn cho häc sinh. §ång thêi còng t¹o ®éng lùc cho ®éi ngò gi¸o viªn tù båi d­ìng vÒ kiÕn thøc vµ ph­¬ng ph¸p s­ ph¹m. 3.2.2.2.Néi dung vµ c¸ch thøc thùc hiÖn biÖn ph¸p a. T¨ng c­êng chØ ®¹o x©y dùng kû c­¬ng, nÒn nÕp ho¹t ®éng d¹y häc trong nhµ tr­êng - HiÖu tr­ëng ph¶i lËp kÕ ho¹ch x©y dùng nÒn nÕp trong nhµ tr­êng vµo ®Çu mçi n¨m häc. §Ó viÖc x©y dùng nÒn nÕp kû c­¬ng ®¶m b¶o hîp lÝ, hiÖu qu¶ th× HiÖu tr­ëng ph¶i chó ý c¸c viÖc sau: + Tæng hîp c¸c v¨n b¶n, c¸c qui ®Þnh, qui chÕ cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o; §iÒu lÖ tr­êng trung häc phæ th«ng; h­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc cña së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o; nh÷ng qui ®Þnh vÒ c«ng t¸c khen th­ëng, kû luËt, c¸c tiªu chÝ thi ®ua, c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i... + Cô thÓ hãa nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n thµnh nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¸n bé, gi¸o viªn vµ häc sinh ph¶i thùc hiÖn. + Cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu thùc hiÖn c¸c qui chÕ chuyªn m«n: Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, nÒn nÕp d¹y häc, kiÓm tra, chÊm ®iÓm, ch÷a bµi, sö dông ®å dïng d¹y häc, tù båi d­ìng th­êng xuyªn... + X©y dùng c¸c tiªu chÝ thi ®ua cô thÓ cho ®¬n vÞ m×nh phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ. -Tr­íc khi thùc hiÖn kÕ ho¹ch, HiÖu tr­ëng ph¶i tæ chøc cho c¸n bé, gi¸o viªn häc tËp, trao ®æi, tham luËn vÒ c¸c qui ®Þnh trªn. - §Ó cã ®­îc nÒn nÕp æn ®Þnh, HiÖu tr­ëng ph¶i thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: + Ph©n c«ng gi¶ng d¹y cho gi¸o viªn phï hîp víi n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n. S¾p xÕp thêi khãa biÓu khoa häc ®¶m b¶o cho viÖc d¹y vµ häc ®­îc æn ®Þnh. + X©y dùng nÒn nÕp sö dông ph­¬ng tiÖn vµ ®å dïng d¹y häc. + X©y dùng c¸c thang ®iÓm ®¸nh gi¸ néi dung giê d¹y trªn líp, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn giê giÊc ra vµo líp cña gi¸o viªn, thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, ghi sæ ®Çu bµi, sæ b¸o gi¶ng, viÖc kiÓm tra, vµo ®iÓm... + X©y dùng c¸c qui ®Þnh vÒ d¹y thay, d¹y bï, dù giê... + Qui ®Þnh râ c¸c lo¹i hå s¬ chuyªn m«n cña gi¸o viªn: KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y bé m«n, gi¸o ¸n, sæ b¸o gi¶ng, sæ c«ng t¸c, sæ tù båi d­ìng, sæ dù giê, sæ ®iÓm c¸ nh©n, sæ theo dâi sö dông ®å dïng d¹y häc..NÕu lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn cã thªm: sæ chñ nhiÖm, sæ theo dâi häc sinh, sæ liªn l¹c. + X©y dùng nÒn nÕp sinh ho¹t tæ chuyªn m«n, c¸c tæ chøc §¶ng, C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn vµ Héi cha mÑ häc sinh. + X©y dùng nÒn nÕp sinh ho¹t cho häc sinh nh»m theo dâi sù chuyªn cÇn, ý thøc tù gi¸c cña häc sinh. - Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn kû c­¬ng, nÒn nÕp, HiÖu tr­ëng cÇn thµnh lËp c¸c ban vµ ph©n c«ng tõng thµnh viªn trong c¸c ban ®Ó theo dâi kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nÒn nÕp, kû c­¬ng: + Giao cho phã HiÖu tr­ëng vµ c¸c tæ tr­ëng chuyªn m«n QL c¸c nÒn nÕp chuyªn m«n: ngµy c«ng, giê c«ng, tiÕn ®é ch­¬ng tr×nh, tiÕn ®é cho ®iÓm, viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc, hå s¬ chuyªn m«n... + Giao cho phã HiÖu tr­ëng phô tr¸ch c¬ së vËt chÊt vµ §oµn thanh niªn theo dâi viÖc thùc hiÖn kû c­¬ng nÒn nÕp cña c¸c tËp thÓ häc sinh. - Hµng tuÇn, hµng th¸ng cã s¬ kÕt, nhËn xÐt, b×nh xÐt thi ®ua, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn nÒn nÕp cña gi¸o viªn trong c¸c buæi sinh ho¹t tæ chuyªn m«n hoÆc cuéc häp héi ®ång vµ cña häc sinh vµo giê chµo cê ®Çu tuÇn. b. ChØ ®¹o thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p day häc, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, ®ang ®­îc toµn ngµnh quan t©m. Mét trong nh÷ng ®iÒu mong muèn cña ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ë bËc THPT lµ ®æi míi c¸ch häc cña häc sinh, cè g¾ng lµm cho häc sinh" ®­îc suy nghÜ nhiÒu, hµnh ®éng nhiÒu h¬n, hîp t¸c häc tËp víi nhau nhiÒu h¬n, bµy tá ý kiÕn cña m×nh nhiÒu h¬n". §æi míi ph­¬ng ph¸p tøc lµ ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i n¾m v÷ng c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc, biÕt sö dông mét c¸ch cã chän läc vµ s¸ng t¹o ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng cßn cã gi¸ trÞ, ®ång thêi phèi hîp chóng víi c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn ®¹i theo mét hÖ thèng ph­¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi néi dung tõng bµi d¹y, víi ®iÒu kiÖn ph­¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña nhµ tr­êng, t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh ho¹t ®éng tÝch cùc, ®éc lËp s¸ng t¹o. T¨ng c­êng chØ ®¹o vµ thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng: c¶ thÇy vµ trß ®Òu ho¹t ®éng, gi¸o viªn ph¶i lµ ng­êi tæ chøc vµ dÉn d¾t häc sinh, t¹o ra bÇu kh«ng khÝ cëi më trong líp häc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o chñ ®éng häc tËp cña häc sinh. ViÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc cÇn g¾n víi viÖc khai th¸c vµ sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trªn c¬ së b¸m s¸t néi dung s¸ch gi¸o khoa, yªu cÇu chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng cña bé m«n. TÝch cùc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó gãp phÇn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. Båi d­ìng c¸c kü n¨ng vÒ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa. C¸c biÖn ph¸p vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p cho ®éi ngò gi¸o viªn: + Tæ chøc tËp huÊn, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. + Qui ®Þnh vµ QL nÒn nÕp vµ chÊt l­îng c¸c ho¹t ®éng cña tæ, nhãm chuyªn m«n: Trao ®æi, th¶o luËn, lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p phï hîp cho tõng bµi d¹y vµ phï hîp víi néi dung cña ch­¬ng tr×nh míi. + Tæ chøc ho¹t ®éng tham quan, trao ®æi häc tËp kinh nghiÖm nh÷ng ®¬n vÞ thùc hiÖn tèt viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. §ång thêi tiÕn hµnh c¸c buæi thao gi¶ng mÉu vÒ lùa chän vµ sö dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi néi dung ch­¬ng tr×nh míi. + Duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng thao gi¶ng, thi tay nghÒ ®èi víi tÊt c¶ gi¸o viªn. ThiÕt lËp vµ thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña nhµ tr­êng vÒ lùa chän vµ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi néi dung míi trong kh©u so¹n bµi, gi¶ng bµi vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh. T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt, ®å dïng thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc nh­ : tµi liÖu tham kh¶o, s¸ch h­íng dÉn, s¸ch gi¸o viªn, ®å dïng thiÕt bÞ ®¶m b¶o theo qui ®Þnh cña Bé. + Nhµ tr­êng cã kÕ ho¹ch tæng thÓ ®Ó mua s¾m ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc ®¶m b¶o chÊt l­îng, ®ång bé. + Tæ chøc tèt th­ viÖn nhµ tr­êng phôc vô cho c«ng cuéc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. + QL c¸c nguån lùc c¬ së vËt chÊt- thiÕt bÞ gi¸o dôc cña nhµ tr­êng nh»m thùc hiÖn tèt ®æi míi ch­¬ng tr×nh. §ång thêi lµm thay ®æi nhËn thøc cña c¸n bé, gi¸o viªn vÒ viÖc tÝch cùc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé gi¸o viªn ®i båi d­ìng vµ tù båi d­ìng sö dông thiÕt bÞ d¹y häc. T¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o vµ kiÓm tra mét c¸ch chÆt chÏ. ViÖc ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm giê d¹y ph¶i ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc ®Ó chØ ra nh÷ng mÆt ®­îc vµ ch­a ®­îc ®Ó ®iÒu chØnh ph­¬ng ph¸p d¹y häc. T¨ng c­êng dù giê th­êng xuyªn vµ ®ét xuÊt, kiÓm tra viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc vµ kh¶ n¨ng sö dông thiÕt bÞ d¹y häc cña gi¸o viªn. Sau kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph¶i ®éng viªn khen th­ëng kÞp thêi nh÷ng gi¸o viªn tÝch cùc vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt, nghiªm tóc nh¾c nhë, phª b×nh nh÷ng gi¸o viªn ch­a thùc hiÖn tèt vÒ qui ®Þnh ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. 3.2.2.3.§iÒu kiÖn thùc hiÖn biÖn ph¸p - Nhµ tr­êng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n ph¸p qui cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o qui ®Þnh chung vÒ ho¹t ®éng d¹y häc. - X©y dùng ®­îc qui chÕ phï hîp víi tõng tr­êng vµ ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra th­êng xuyªn, ®¶m b¶o kh¸ch quan, c«ng b»ng trong ®¸nh gi¸, thùc hiÖn ph­¬ng ch©m: “ Kû c­¬ng trong qu¶n lÝ, thùc chÊt trong ®¸nh gi¸”. - T¹o ®­îc nguån kinh phÝ ®Ó tuyªn d­¬ng khen th­ëng cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n sau nh÷ng ®ît tæng kÕt thi ®ua. - Cã ®­îc ®éi ngò gi¸o viªn ®ñ vÒ sè l­îng, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ ®ång bé vÒ c¬ cÊu. §Æc biÖt gi¸o viªn ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã ý chÝ v­¬n lªn, tiÕp cËn nhanh trong viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p. - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ vµ phßng häc ®Ó gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn tèi ®a kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña m×nh. 3.2.3. BiÖn ph¸p 3: T¨ng c­êng tæ chøc båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn theo yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng 3.2.3.1.Môc tiªu cña biÖn ph¸p - Tr­íc yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng, th× viÖc båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cho gi¸o viªn lµ viÖc lµm cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o cho ®éi ngò gi¸o viªn ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña ®æi míi. - X©y dùng ®­îc ®éi ngò gi¸o viªn cã phÈm chÊt vµ n¨ng lùc tèt, giµu lßng yªu nghÒ, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong viÖc ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ, ®Æc biÖt cã phÈm chÊt, nh©n c¸ch tèt, cã ý thøc vµ th­êng xuyªn phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh gi¸o viªn giái toµn diÖn, tay nghÒ v÷ng vµng, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®æi míi cña sù nghiÖp gi¸o dôc, phôc vô ®¾c lùc cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. - Nhµ tr­êng lµ c¬ së t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mçi gi¸o viªn tù häc, tù båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô. 3.2.3.2. Néi dung vµ c¸ch thøc thùc hiÖn biÖn ph¸p Gi¸o viªn lµ ng­êi ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nhµ tr­êng, kiÕn thøc khoa häc ngµy cµng t¨ng lªn, mµ kh¶ n¨ng mçi con ng­êi cã giíi h¹n, v× thÕ nhµ tr­êng ph¶i båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn nh»m kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt vÒ mÆt quan ®iÓm, néi dung ph­¬ng ph¸p d¹y häc, cËp nhËt nh÷ng kiÕn thøc míi, nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt, trang bÞ cho gi¸o viªn nh÷ng kh¶ n¨ng vµ phÈm chÊt cña con ng­êi n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o. §Ó båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn th× ng­êi HiÖu tr­ëng cÇn: - Tæ chøc nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n, chØ thÞ h­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc, nh÷ng yªu cÇu vÒ thùc hiÖn néi dung, ch­¬ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p d¹y häc, viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc... tõ ®ã HiÖu tr­ëng x©y dùng kÕ ho¹ch båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho gi¸o viªn. KÕ ho¹ch nµy ph¶i ®­îc triÓn khai thµnh néi dung chÝnh trong kÕ ho¹ch cña tæ chuyªn m«n vµ mçi thµnh viªn trong tæ. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch chung, c¸c tæ, nhãm chuyªn m«n x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai trong n¨m häc phï hîp víi ®Æc thï bé m«n. C¸c néi dung cña kÕ ho¹ch cÇn chØ râ: N©ng cao nhËn thøc chung, cËp nhËt kiÕn thøc míi, rÌn luyÖn kü n¨ng, kü x¶o, n¨ng lùc s­ ph¹m; §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc; Tù häc tù båi d­ìng; Tæ chøc c¸c líp båi d­ìng; Cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi ngò. - ChØ ®¹o c¸c tæ chuyªn m«n lùa chän gi¸o viªn cã ®ñ kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó cö ®i båi d­ìng dµi h¹n. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ bè trÝ chuyªn m«n ®Ó gi¸o viªn yªn t©m tham gia båi d­ìng. - Chó träng vµ yªu cÇu gi¸o viªn tham gia ®Çy ®ñ víi ý thøc tr¸ch nhiÖm cao trong c¸c ®ît tËp huÊn do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ cña së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tæ chøc. - Båi d­ìng gi¸o viªn th«ng qua héi th¶o chuyªn ®Ò trong c¸c buæi sinh ho¹t tæ chuyªn m«n. - ChØ ®¹o tæ chuyªn m«n ph©n c«ng c¸c gi¸o viªn cã kinh nghiÖm gi¶ng d¹y, cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng, c¸c gi¸o viªn d¹y giái kÌm cÆp c¸c gi¸o viªn míi ra tr­êng hoÆc cßn non yÕu vÒ chuyªn m«n vµ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y th«ng qua viÖc trao ®æi néi dung, ph­¬ng ph¸p cña bµi d¹y, dù giê rót kinh nghiÖm, h­íng dÉn so¹n bµi, xö lÝ c¸c t×nh huèng s­ ph¹m x¶y ra vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c. - TriÓn khai viÖc viÕt s¸ng kiÕn, gi¶i ph¸p vµ vËn dông c¸c s¸ng kiÕn, gi¶i ph¸p ®· ®­îc xÕp lo¹i cao cña ngµnh vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y. - T¨ng c­êng viÖc dù giê c¸c gi¸o viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc truyÒn ®¹t kiÕn thøc, tæ chøc líp häc, cã ph­¬ng ph¸p phï hîp víi yªu cÇu ®æi míi hiÖn nay. - Tæ chøc cho gi¸o viªn ®i tham quan, häc hái kinh nghiÖm c¸c tr­êng cã bÒ dµy thµnh tÝch trong gi¸o dôc ë trong tØnh vµ ngoµi tØnh. - Tæ chøc th­êng xuyªn héi thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp c¬ së vµ cÊp tØnh. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ thêi gian, s¾p xÕp thêi khãa biÓu vµ lÞch c«ng t¸c hîp lÝ, khoa häc gióp gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn tù båi d­ìng n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n. 3.2.3.3.§iÒu kiÖn thùc hiÖn biÖn ph¸p - HiÖu tr­ëng ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn vÒ vËt chÊt, tµi lùc ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n vµ cho c¸c c¸ nh©n ®­îc ®i häc ®Ó båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é vµ chuyªn m«n nghiÖp vô. - Cã kÕ ho¹ch tèt trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c båi d­ìng chuyªn m«n. 3.2.4. BiÖn ph¸p 4: Ph¸t huy vai trß cña tæ chuyªn m«n trong qu¶n lÝ d¹y häc 3.2.4.1. Môc tiªu cña biÖn ph¸p - X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña tæ, h­íng dÉn gi¸o viªn lËp kÕ ho¹ch c¸ nh©n vµ QL thùc hiÖn tèt qui ®Þnh vÒ chuyªn m«n. - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô, kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng thùc hiÖn nhiÖm vô, ®Ò xuÊt khen th­ëng vµ kû luËt gi¸o viªn. - Tæ tr­ëng lµ ng­êi cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh ®éi ngò, lµ ng­êi trùc tiÕp triÓn khai c¸c mÆt ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng, ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc cña QL, còng nh­ ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc cña tæ. Tæ tr­ëng lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm, lu«n nh¹y bÐn, giái n¾m b¾t, biÕt ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña gi¸o viªn ®Ó cã biÖn ph¸p hç trî, bæ sung, lÊp chç thiÕu hôt cña gi¸o viªn. 3.2.4.2. Néi dung vµ c¸ch thøc thùc hiÖn biÖn ph¸p HiÖu tr­ëng chØ ®¹o tæ tr­ëng chuyªn m«n thùc hiÖn tèt c¸c néi dung sau: - Tæ tr­ëng x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc vµ kÕ ho¹ch th¸ng theo sù chØ ®¹o cña nhµ tr­êng, ®¶m b¶o kÕ ho¹ch ®­îc thùc hiÖn vµ cã kÕt qu¶ cao. - Ph©n c«ng gi¸o viªn vµ c¸c nhãm bé m«n thùc hiÖn c¸c chuyªn ®Ò theo néi dung ch­¬ng tr×nh, ®¸p øng yªu cÇu míi vÒ kiÕn thøc vµ kü n¨ng cho häc sinh. - Tæ tr­ëng vµ gi¸o viªn chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch d¹y tù chän phï hîp víi tr×nh ®é häc sinh vµ tr×nh Ban gi¸n hiÖu duyÖt. QL kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn. - QL thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh d¹y häc: ViÖc thùc hiÖn ®óng ch­¬ng tr×nh lµ b¾t buéc. V× vËy tæ tr­ëng chuyªn m«n ph¶i theo dâi chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn hiÖn ch­¬ng tr×nh cña gi¸o viªn qua hÖ thèng sæ theo dâi vµ thùc tÕ gi¶ng d¹y. - QL viÖc so¹n gi¸o ¸n: ViÖc so¹n gi¸o ¸n vµ chuÈn bÞ bµi lªn líp cã mét vai trß rÊt quan träng ®èi víi chÊt l­îng mçi tiÕt d¹y. Tæ tr­ëng chuyªn m«n cÇn ®­a ra c¸c quy ®Þnh vÒ so¹n gi¸o ¸n, gi¸o ¸n ph¶i tr×nh bµy râ rµng, ph¶n ¸nh râ tiÕn tr×nh d¹y cã c¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß, hÖ thèng c©u hái phï hîp víi tõng ®èi t­îng häc sinh. Tæ tr­ëng th­êng xuyªn kiÓm tra vµ ký duyÖt gi¸o ¸n cña gi¸o viªn theo tõng tuÇn hoÆc tõng th¸ng. - QL viÖc thùc hiÖn nÒn nÕp cña gi¸o viªn, ®«n ®èc nh¾c nhë thùc hiÖn nghiªm tóc qui chÕ chuyªn m«n. ChØ ®¹o gi¸o viªn dù giê vµ trùc tiÕp ®i dù giê c¸c gi¸o viªn trong tæ ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh gi¶ng d¹y vµ häc tËp cña gi¸o viªn vµ häc sinh. - QL sinh ho¹t tæ nhãm chuyªn m«n: Sinh ho¹t tæ chuyªn m«n theo qui ®Þnh cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o lµ mét th¸ng hai lÇn. §Ó qu¸n triÖt nh÷ng qui ®Þnh vÒ chuyªn m«n, ®¶m b¶o nÒn nÕp vµ tÝnh s­ ph¹m trong d¹y häc, sinh ho¹t tæ chuyªn m«n ®­îc thùc hiÖn víi nh÷ng néi dung sau: + Rót kinh nghiÖm c¸c tiÕt dù giê. + Gãp ý rót kinh nghiÖm vÒ c¸ch so¹n gi¸o ¸n. + Qu¸n triÖt nh÷ng qui ®Þnh vÒ chuyªn m«n. + NhËn xÐt c¸c ho¹t ®éng ®Þnh kú cña tæ vµ ®Ò ra néi dung sinh ho¹t tuÇn sau. + B¸o c¸o c¸c chuyªn ®Ò vÒ c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p d¹y häc, c¶i tiÕn néi dung d¹y häc, b¸o c¸o s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, ®Ò tµi nghiªn cøu vµ c¸c chuyªn ®Ò. Trong c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n cÇn cã nhiÒu h×nh thøc sinh ho¹t ®a d¹ng, ph¸t huy tÝnh d©n chñ ®Ó c¸c gi¸o viªn tr×nh bµy ®­îc ý kiÕn cña m×nh vµ tiÕp thu häc hái nh÷ng ®iÒu bæ Ých, t¹o bÇu kh«ng khÝ g¾n bã, x©y dùng m«i tr­êng s­ ph¹m th©n thiÖn. - QL viÖc tù häc vµ tù båi d­ìng: theo dâi viÖc thùc hiÖn tù häc vµ tù båi d­ìng b»ng kÕ ho¹ch c¸ nh©n, gi¸o viªn b¸o c¸o víi tæ viÖc thùc hiÖn c¸c chuyªn ®Ò... - Tæ tr­ëng t¨ng c­êng kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn qui chÕ vµ c¸c mÆt ho¹t ®éng, kh«ng dung tóng cho nh÷ng viÖc lµm sai, ®«n ®èc nh¾c nhë kÞp thêi gi¸o viªn, n¾m b¾t t×nh h×nh gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn qua c¸c kªnh: gi¸o viªn chñ nhiÖm, häc sinh, Ban th­êng trùc cha mÑ häc sinh... vµ b¸o c¸o HiÖu tr­ëng th­êng xuyªn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña tæ chuyªn m«n. 3.2.4.3. §iÒu kiÖn thùc hiÖn biÖn ph¸p - HiÖu tr­ëng ph¶i biÕt chän lùa vµ c©n nh¾c khi bæ nhiÖm tæ tr­ëng chuyªn m«n. - Cã sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt cao trong c«ng t¸c nghiªn cøu gi÷a c¸c gi¸o viªn trong tæ chuyªn m«n. - Tæ tr­ëng chuyªn m«n vµ gi¸o viªn ph¶i biÕt tù nghiªn cøu, häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. 3.2.5. BiÖn ph¸p 5: Ph©n lo¹i häc sinh ®Ó cã ph­¬ng ph¸p d¹y s¸t ®èi t­îng vµ ®æi míi ho¹t ®éng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh 3.2.5.1. Môc tiªu cña biÖn ph¸p - Ph©n lo¹i häc sinh ®Ó gi¸o viªn cã ph­¬ng ph¸p d¹y phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é nhËn thøc cña häc sinh, kÝch thÝch tÝnh tÝch cùc tù gi¸c trong viÖc tiÕp thu kiÕn thøc. Trªn c¬ së ph©n lo¹i, gi¸o viªn tæ chøc cñng cè vµ «n tËp cho häc sinh yÕu, bï ®¾p c¸c kiÕn thøc ®· thiÕu hôt, båi d­ìng häc sinh kh¸ giái. Nhê ®ã mµ n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y cña nhµ tr­êng. - KiÓm tra ®¸nh gi¸ gióp nhµ tr­êng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh theo môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh c¸c m«n häc, t×m ra ®­îc nguyªn nh©n tån t¹i trong viÖc tiÕp thu vËn dông kiÕn thøc, tõ ®ã gi¸o viªn cã biÖn ph¸p kh¾c phôc thiÕu sãt. KÕt qu¶ kiÓm tra ®¸nh gi¸, cung cÊp th«ng tin cô thÓ vÒ t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh lµm c¬ së cho viÖc gi¸o viªn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y. 3.2.5.2.Néi dung vµ c¸ch thøc thùc hiÖn biÖn ph¸p * Ph©n lo¹i häc sinh ®Ó d¹y phï hîp víi ®èi t­îng - X©y dùng kÕ ho¹ch tuyÓn sinh, ®¶m b¶o vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. - §Çu n¨m tiÕn hµnh kh¶o s¸t chÊt l­îng häc sinh ®Ó lµm c¬ së ph©n lo¹i vµ x©y dùng kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh. - LËp kÕ ho¹ch phô ®¹o, tæ chøc båi d­ìng häc sinh yÕu theo bé m«n. - Th«ng b¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t chÊt l­îng ®Çu n¨m vµ phèi hîp víi phô huynh häc sinh t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. - Ph©n c«ng gi¸o viªn cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cã kinh nghiÖm, cã tr×nh ®é v÷ng vµng trong d¹y häc ®Ó phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm. - Trong c«ng t¸c tuyÓn sinh ®Çu cÊp ( líp 10) nhµ tr­êng nªn cã biÖn ph¸p ph©n lo¹i häc sinh cã häc lùc kh¸ giái xÕp vµo mét líp vµ chän c¸c gi¸o viªn cã n¨ng lùc chuyªn m«n tèt vµo gi¶ng d¹y vµ lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm t¹i c¸c líp ®ã ®Ó båi d­ìng häc sinh giái vµ ®Þnh h­íng cho c¸c em ®Õn cuèi cÊp cã thÓ dù thi vµo c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng. C¸c líp tËp trung c¸c em häc sinh cã lùc häc trung b×nh vµ yÕu, chän gi¸o viªn cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c gi¸o dôc, tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm vµ gi¶ng d¹y. HiÖu tr­ëng th­êng xuyªn gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn gi¶ng d¹y kiÕn thøc míi vµ phô ®¹o kiÕn thøc cò cho häc sinh. Gi¸o viªn th­êng xuyªn theo dâi sù tiÕn bé cña häc sinh ®Ó b¸o c¸o cho nhµ tr­êng vµ phô huynh häc sinh. * T¨ng c­êng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh - X©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm tra chÊt l­îng ®Çu n¨m, kiÓm tra cuèi häc kú, kiÓm tra ®Þnh kú, kiÓm tra th­êng xuyªn. - Tæ chøc kiÓm tra tËp trung toµn khèi c¸c m«n: To¸n, VËt lÝ, Hãa häc, Sinh häc, Ng÷ v¨n, LÞch sö, §Þa lÝ, Ngo¹i ng÷. - ChØ ®¹o c¸c tæ nhãm chuyªn m«n thèng nhÊt néi dung, kiÕn thøc, kü n¨ng träng t©m, ph©n c«ng gi¸o viªn ra ®Ò kiÓm tra. §Ò thi ®¶m b¶o chÝnh x¸c, b¶o mËt, kiÕn thøc c¬ b¶n, ®óng träng t©m, ph©n lo¹i ®­îc häc sinh, ®ång thêi kÕt hîp gi÷a h×nh thøc tr¾c nghiÖm vµ tù luËn tïy theo m«n häc. - Tæ chøc cho gi¸o viªn vµ häc sinh häc tËp qui chÕ thi. TiÕn hµnh coi thi, chÊm thi nghiªm tóc, ®¶m b¶o kh¸ch quan, c«ng b»ng. - CÇn cã c¸c biÖn ph¸p m¹nh xö lÝ c¸c gi¸o viªn vµ häc sinh vi ph¹m qui chÕ thi. - CÇn ®¸nh gi¸ ph©n tÝch kÕt qu¶ sau mçi lÇn tæ chøc thi. Rót kinh nghiÖm vÒ c¸c kh©u ra ®Ò, coi thi, chÊm thi, viÖc d¹y vµ häc tËp cña häc sinh. §Ó tõ ®ã cã c¸c ®iÒu chØnh cho phï hîp. 3.2.5.3. §iÒu kiÖn thùc hiÖn biÖn ph¸p - CÇn cã sù phèi hîp ®ång bé cña c¸c gi¸o viªn trong viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh ®Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng, kh¸ch quan. - Trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh cÇn cã hÖ thèng ng©n hµng ®Ò thi, c©u hái trong kiÓm tra ®¸nh gi¸. - Rµ so¸t vµ theo dâi th­êng xuyªn kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ®Ó ph©n lo¹i s¸t vµ ®óng ®èi t­îng. 3.2.6. BiÖn ph¸p 6: T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra chuyªn m«n 3.2.6.1.Môc tiªu cña biÖn ph¸p - Qua thanh tra chuyªn m«n, HiÖu tr­ëng n¾m ®­îc viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, tiÕn ®é gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn, ®¸nh gi¸ ®­îc tinh thÇn, th¸i ®é lµm viÖc, chÊt l­îng c«ng t¸c chuyªn m«n ®Ó kÞp thêi chÊn chØnh nh÷ng thiÕu sãt cña gi¸o viªn trong viÖc thùc hiÖn c¸c qui chÕ chuyªn m«n. - KiÓm tra cã t¸c ®éng n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña gi¸o viªn, lµ c¬ së ®Ó khen th­ëng vµ ®éng viªn kÞp thêi gi¸o viªn cã thµnh tÝch cao trong c«ng t¸c. - T¨ng c­êng kiÓm tra ®Ó ho¹t ®éng d¹y häc ®i vµo nÒn nÕp kû c­¬ng. - §¶m b¶o th«ng tin th­êng xuyªn trong nhµ tr­êng ®Ó cã thÓ nhËn diÖn chÝnh x¸c thùc tr¹ng H§DH trong nhµ tr­êng nh»m ph¸t hiÖn c¸c sai sãt vµ cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi theo ®óng môc tiªu mµ nhµ tr­êng ®· ®Ò ra. 3.2.6.2. Néi dung vµ c¸ch thøc thùc hiÖn biÖn ph¸p Hµng n¨m hiÖu tr­ëng x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm tra, thanh tra mét c¸ch cô thÓ nh­: sè l­îng gi¸o viªn ®­îc kiÓm tra, thanh tra; néi dung, h×nh thøc kiÓm tra; thêi gian kiÓm tra, thanh tra... H×nh thøc tæ chøc: Thµnh lËp ban kiÓm tra, thanh tra gåm: HiÖu tr­ëng lµm tr­ëng ban; c¸c ñy viªn bao gåm: Phã hiÖu tr­ëng, ban thanh tra nh©n d©n, tæ tr­ëng, nhãm tr­ëng chuyªn m«n, gi¸o viªn cèt c¸n. Trong ®ã qui ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña ng­êi kiÓm tra vµ ng­êi ®­îc kiÓm tra. Ph©n c«ng ban kiÓm tra thµnh tõng nhãm nhá phï hîp ®Æc tr­ng bé m«n ®Ó kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, kh¸ch quan. C«ng bè kÕ ho¹ch kiÓm tra ®Ó tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong Héi ®ång s­ ph¹m theo dâi vµ thùc hiÖn. Ngoµi kiÓm tra ®Þnh kú, cßn tiÕn hµnh kiÓm tra ®ét xuÊt theo yªu cÇu, t×nh h×nh cô thÓ. Néi dung kiÓm tra, thanh tra bao gåm: - KiÓm tra nghiÖp vô chuyªn m«n: dù tõ 2 ®Õn 3 tiÕt d¹y cña gi¸o viªn, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i theo 10 tiªu chuÈn cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. ViÖc dù giê, th¨m líp cña c¸n bé QL lu«n lµ ho¹t ®éng kiÓm tra tÝch cùc, nã kÝch thÝch gi÷a ho¹t ®éng d¹y cña thÇy vµ ho¹t ®éng häc cña trß, lµm cho giê d¹y ®¹t hiÖu qu¶ cao, gióp cho c¸n bé QL cã th«ng tin chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh d¹y vµ häc cña gi¸o viªn, häc sinh. - TËp trung vµo kiÓm tra viÖc thùc hiÖn qui chÕ chuyªn m«n: KiÓm tra viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y, chÊm vµ tr¶ bµi, cËp nhËt ®iÓm theo qui ®Þnh, viÖc so¹n gi¸o ¸n vµ chuÈn bÞ bµi lªn líp, viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc, ghi sæ b¸o gi¶ng, sæ ghi ®Çu bµi, kiÓm tra hå s¬ chuyªn m«n. - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn nÒn nÕp chuyªn m«n theo qui ®Þnh: nÒn nÕp ra vµo líp, tham gia héi häp vµ sinh ho¹t tæ chuyªn m«n, båi d­ìng häc sinh giái, dù giê ®ång nghiÖp, ®¨ng ký thao gi¶ng, lµm ®å dïng d¹y häc, viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm..... - KiÓm tra kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh: §©y lµ kh©u g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh d¹y häc. Qua kiÓm tra kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh sÏ bæ sung ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin vÒ kÕt qu¶ d¹y häc. Cã thÓ nãi, kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh cã phÇn nµo ®ã ph¶n ¸nh kÕt qu¶ gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn. - Tæ chøc ®¸nh gi¸ gi¸o viªn th«ng qua ®ång nghiÖp: Ng­êi HiÖu tr­ëng cÇn khÐo lÐo sö dông nhiÒu c¸ch tiÕp cËn ®Ó lÊy ®­îc ý kiÕn ®¸nh gi¸ tõ ®ång nghiÖp mét c¸ch kh¸ch quan, th¼ng th¾n, ch©n thµnh vµ mang ý nghÜa x©y dùng cao. - LÊy ý kiÕn ®¸nh gi¸ tõ phÝa häc sinh: §Ó ®¸nh gi¸ gi¸o viªn, HiÖu tr­ëng còng cÇn ph¶i n¾m b¾t tõ nhiÒu nguån th«ng tin, mµ trong ®ã cã nguån th«ng tin tõ phÝa häc sinh. §Ó th¨m dß ®­îc ý kiÕn cña häc sinh mét c¸ch kh¸ch quan, cÇn thiÕt kÕ phiÕu lÊy ý kiÕn th¨m dß cho häc sinh cã thÓ tr¶ lêi mét c¸ch v« t­, kh«ng thµnh kiÕn, cã thÓ tù do thÓ hiÖn sù ®¸nh gi¸ cña m×nh mét c¸ch c«ng b»ng kh¸ch quan. - Ngoµi ra ®Ó ®¸nh gi¸ giê d¹y cña gi¸o viªn cßn cã thÓ th«ng qua c¸c th«ng tin kh¸c nh­ : vë ghi cña häc sinh, sæ ghi ®Çu bµi, sù tËp trung chó ý trong giê häc cña häc sinh... KÕt qu¶ kiÓm tra, thanh tra gi¸o viªn ph¶i ®­îc l­u l¹i trong sæ s¸ch nhµ tr­êng ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i c«ng chøc, b×nh xÐt thi ®ua khen th­ëng. Tõ kÕt qu¶ kiÓm tra, HiÖu tr­ëng rót kinh nghiÖm ®Ó cã ph­¬ng h­íng chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra c¸c n¨m tiÕp theo ®­îc tèt h¬n. 3.2.6.3. §iÒu kiÖn thùc hiÖn biÖn ph¸p - C¸n bé lµm c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n v÷ng vµng, cã phÈm chÊt vµ nh©n c¸ch tèt, nhiÖt t×nh, cã uy tÝn, cã søc thuyÕt phôc, lu«n thÓ hiÖn sù kh¸ch quan, c«ng b»ng trong kiÓm tra, ®¸nh gi¸. - Ban gi¸m hiÖu ph¶i x©y dùng ®­îc tiªu chuÈn ®¸nh gi¸, thi ®ua râ rµng vµ cã ®éi ngò gi¸o viªn cèt c¸n cña tõng bé m«n. HiÖu tr­ëng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn vÒ vËt chÊt ®Ó ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng gi¸o viªn thùc hiÖn tèt qui chÕ, nÒn nÕp chuyªn m«n vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt trong d¹y häc. - §éi ngò gi¸o viªn cÇn ph¶i cã t­ t­ëng, th¸i ®é râ rµng ®èi víi sù nghiÖp gi¸o dôc cña ®Êt n­íc trong thêi kú ®æi míi, cã tinh thÇn ®oµn kÕt, gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé. 3.2.7. BiÖn ph¸p 7: T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc th«ng qua x· héi hãa gi¸o dôc 3.2.7.1.Môc tiªu cña biÖn ph¸p - §¶m b¶o ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô cho gi¶ng d¹y, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®æi míi néi dung ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc. - T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn khai th¸c vµ sö dông ph­¬ng tiÖn kü thuËt hç trî cho H§DH. §ång thêi gióp gi¸o viªn thuËn lîi trong viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña gi¶ng d¹y ( so¹n bµi, gi¶ng bµi, chÊm bµi....®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh) - N©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm trong sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc vµ b¶o qu¶n c¬ së vËt chÊt cña cña nhµ tr­êng cho gi¸o viªn vµ häc sinh. 3.2.7.2. Néi dung vµ c¸ch thøc thùc hiÖn biÖn ph¸p - Tham m­u víi c¸c cÊp ®Ó khi x©y dùng tr­êng líp ph¶i ®¶m b¶o ®óng qui c¸ch, phï hîp víi tr­êng THPT, ®¶m b¶o vÖ sinh häc ®­êng, ®ñ ¸nh s¸ng, tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ, Êm ¸p vÒ mïa ®«ng, cã ®ñ bµn ghÕ theo qui ®Þnh vÒ kÝch th­íc cho häc sinh THPT. - X©y dùng kÕ ho¹ch tõng n¨m häc vµ l©u dµi vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc. - C©n ®èi vÒ tµi chÝnh ®Ó th­êng xuyªn bæ sung mua s¾m c¸c tµi liÖu tham kh¶o cho th­ viÖn, c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô d¹y häc, ®ång thêi tu bæ, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ cßn cã thÓ sö dông ®­îc cho H§DH. - Huy ®éng céng ®ång tham gia x©y dùng th­ viÖn b»ng nhiÒu h×nh thøc, khuyÕn khÝch gi¸o viªn vµ häc sinh tù lµm thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc. - Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ tõ ng©n s¸ch ®­îc cÊp, ®ång thêi tÝch cùc huy ®éng c¸c nguån kinh phÝ kh¸c, t¨ng c­êng x©y dùng c¸c mèi quan hÖ cña nhµ tr­êng vµ tuyªn truyÒn b»ng nhiÒu h×nh thøc nh»m huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc cña céng ®ång, tranh thñ sù ®ãng gãp ñng hé cña tËp thÓ, c¸ nh©n vµ c¸c doanh nghiÖp cho nhµ tr­êng trong viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc. - T¨ng c­êng trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ th«ng tin vµ khai th¸c øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc. - X©y dùng néi qui sö dông vµ b¶o qu¶n c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc. T¨ng c­êng QL vµ chØ ®¹o c¸c bé phËn liªn quan ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ khai th¸c tèi ®a c¸c c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc. - Tæ chøc mêi c¸c chuyªn gia tËp huÊn, h­íng dÉn sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ cho ®éi ngò gi¸o viªn, nh©n viªn. Bè trÝ ®ñ c¸c c¸n bé cã chuyªn m«n lµm c«ng t¸c phô t¸ thÝ nghiÖm, thùc hµnh. - ChØ ®¹o tæ, nhãm chuyªn m«n x©y dùng danh môc c¸c bµi cã sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ®Ó ®­a vµo kÕ ho¹ch cña gi¸o viªn, ®¶m b¶o thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc sö dông c¸c trang thiÕt bÞ d¹y häc. - Thùc hiÖn tèt chÕ ®é kiÓm tra, kiÓm kª, kiÓm ®Þnh, b¶o d­ìng ®Þnh kú khi cã biÕn ®éng vÒ tæ chøc vµ ®iÒu kiÖn kh¸ch quan. 3.2.7.3. §iÒu kiÖn thùc hiÖn biÖn ph¸p - Ng­êi HiÖu tr­ëng ph¶i cã tÇm nh×n chiÕn l­îc l©u dµi vµ ph¶i biÕt ®¸nh gi¸, ­u tiªn cho nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ. - Ph¶i cã nh©n viªn phô tr¸ch thiÕt bÞ, thÝ nghiÖm, th­ viÖn cã tr×nh ®é chuyªn m«n theo ®óng ngµnh m×nh phô tr¸ch. - Mäi thµnh viªn trong nhµ tr­êng, ®Æc biÖt lµ c¸c gi¸o viªn bé m«n VËt lÝ, Hãa häc ... ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cïng c¸c bé phËn liªn quan trong viÖc b¶o qu¶n, sö dông vµ ®Ò xuÊt mua s¾m c¸c thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc. - Ph¶i cã ®ñ c¸c phßng häc bé m«n, phßng thùc hµnh, phßng häc tin häc vµ phßng ®ùng c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm. Ph¶i biÕt khai th¸c, sö dông, b¶o qu¶n c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. - §­a viÖc sö dông thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc lµ mét tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i giê d¹y vµ xÕp lo¹i thi ®ua. 3.3. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c biÖn ph¸p C¸c biÖn ph¸p cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i vµ hç trî cho nhau cïng ph¸t triÓn, mçi biÖn ph¸p cã thÕ m¹nh vµ vÞ trÝ cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô QL. Khi qu¶n lý H§DH trong nhµ tr­êng, HiÖu tr­ëng ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p mét c¸ch ®ång bé, cã hÖ thèng, biÖn ph¸p nµy lµ tiÒn ®Ò, lµ c¬ së cho biÖn ph¸p kia, chóng bæ sung cho nhau, thóc ®Èy nhau cïng hoµn thiÖn ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc trong nhµ tr­êng. HÖ thèng c¸c biÖn ph¸p lµ mét chØnh thÓ thèng nhÊt. Tuy nhiªn mçi ®Þa ph­¬ng, mçi tr­êng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau nªn khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sÏ thùc hiÖn ë møc ®é kh¸c nhau. Thùc tiÔn cho thÊy kh«ng nªn xem nhÑ hoÆc tuyÖt ®èi hãa bÊt kú biÖn ph¸p nµo. 3.4. Kh¶o s¸t tÝnh cÇn thiÕt vµ kh¶ thi cña c¸c biÖn ph¸p 3.4.1. Môc ®Ých: T×m hiÓu ý kiÕn cña c¸n bé QL vµ gi¸o viªn cña c¸c tr­êng THPT vÒ tÝnh cÇn thiÕt vµ kh¶ thi cña c¸c biÖn ph¸p ®Ò xuÊt. 3.4.2. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p Sau khi ®· ®­a ra c¸c biÖn ph¸p QL H§DH cña HiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THPT thµnh phè Hßa B×nh, tØnh Hßa B×nh ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. §Ó tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ sù cÇn thiÕt vµ tÝnh kh¶ thi cña c¸c biÖn ph¸p ®Ò xuÊt trªn, t¸c gi¶ ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra th«ng qua phiÕu tr­ng cÇu ý kiÕn dµnh cho c¸n bé QL chñ chèt vµ gi¸o viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y ë c¸c tr­êng THPT thµnh phè Hßa B×nh. Tæng sè ý kiÕn 100 ng­êi PhiÕu ®¸nh gi¸ tÝnh cÇn thiÕt cã 4 møc ®é: RÊt cÇn thiÕt, cÇn thiÕt, kh«ng cÇn thiÕt vµ l­ìng lù. PhiÕu ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cã 4 møc ®é: RÊt kh¶ thi, kh¶ thi, kh«ng kh¶ thi vµ l­ìng lù. C¸c biÖn ph¸p cã tû lÖ % ý kiÕn ®­îc hái nhá h¬n 50% th× biÖn ph¸p ®ã ®­îc coi lµ kh«ng kh¶ thi. C¸c biÖn ph¸p cã tû lÖ % ý kiÕn ®­îc hái tháa m·n tõ 75% ®Õn 100% lµ biÖn ph¸p cã tÝnh kh¶ thi cao. 3.4.3. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ tÝnh cÇn thiÕt biÖn ph¸p ®Ò xuÊt §Ó ®¸nh gi¸ tÝnh cÇn thiÕt cña c¸c biÖn ph¸p ®Ò xuÊt, t¸c gi¶ ®· sö dùng b¶ng hái tÝnh cÇn thiÕt cña biÖn ph¸p ®èi víi 100 nghiÖm thÓ bao gåm c¸n bé qu¶n lÝ vµ gi¸o viªn. KÕt qu¶ thu ®­îc ë b¶ng 3.1. B¶ng 3.1. TÝnh cÇn thiÕt cña c¸c biÖn ph¸p T T BiÖn ph¸p qu¶n lÝ ChØ sè RÊt cÇn thiÕt (%) CÇn thiÕt (%) Kh«ng cÇn thiÕt (%) L­ìng lù (%) 1 N©ng cao n¨ng lùc nhËn thøc cña gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lÝ vÒ yªu cÇu cña ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. 15 82 3 0 2 T¨ng c­êng chØ ®¹o x©y dùng kû c­¬ng, nÒn nÕp vµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. 14 81 3 2 3 T¨ng c­êng tæ chøc båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn theo yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. 10 84 4 2 4 Ph¸t huy vai trß cña tæ chuyªn m«n trong qu¶n lÝ d¹y häc. 12 82 3 3 5 Ph©n lo¹i häc sinh ®Ó cã ph­¬ng ph¸p d¹y s¸t ®èi t­îng vµ ®æi míi ho¹t ®éng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. 15 80 4 1 6 T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra chuyªn m«n. 14 83 2 1 7 T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc th«ng qua x· héi hãa gi¸o dôc. 21 79 0 0 BiÓu ®å 3.1. Tû lÖ % tÝnh rÊt cÇn thiÕt, cÇn thiÕt, kh«ng cÇn thiÕt vµ l­ìng lù cña tõng biÖn ph¸p BiÓu ®å 3.2. Tû lÖ % tÝnh cÇn thiÕt vµ rÊt cÇn thiÕt cña tõng biÖn ph¸p §Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña c¸c biÖn ph¸p ®Ò xuÊt, t¸c gi¶ ®· sö dùng b¶ng hái tÝnh kh¶ thi cña biÖn ph¸p ®èi víi 100 nghiÖm thÓ bao gåm c¸n bé qu¶n lÝ vµ gi¸o viªn. KÕt qu¶ thu ®­îc ë b¶ng 3.2. B¶ng 3.2.TÝnh kh¶ thi cña c¸c biÖn ph¸p T T BiÖn ph¸p qu¶n lÝ ChØ sè RÊt kh¶ thi (%) Kh¶ thi (%) Kh«ng kh¶ thi (%) L­ìng lù (%) 1 N©ng cao n¨ng lùc nhËn thøc cña gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lÝ vÒ yªu cÇu cña ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. 13 84 3 0 2 X©y dùng kû c­¬ng, nÒn nÕp vµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. 13 83 2 2 3 T¨ng c­êng tæ chøc båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn theo yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. 12 83 3 2 4 Ph¸t huy vai trß cña tæ chuyªn m«n trong qu¶n lÝ d¹y häc. 14 80 4 2 5 Ph©n lo¹i häc sinh ®Ó cã ph­¬ng ph¸p d¹y s¸t ®èi t­îng vµ ®æi míi ho¹t ®éng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. 14 82 3 1 6 T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra chuyªn m«n. 12 85 2 1 7 T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc th«ng qua x· héi hãa gi¸o dôc. 18 82 0 0 BiÓu ®å 3.3. Tû lÖ % tÝnh rÊt kh¶ thi, kh¶ thi, kh«ng kh¶ thi vµ l­ìng lù cña tõng biÖn ph¸p BiÓu ®å 3.4. Tû lÖ % tÝnh kh¶ thi vµ rÊt kh¶ thi cña tõng biÖn ph¸p B¶ng 3.3. T­¬ng quan gi÷a møc cÇn thiÕt vµ møc ®é kh¶ thi T T BiÖn ph¸p RÊt cÇn thiÕt vµ cÇn thiÕt (%) RÊt kh¶ thi vµ kh¶ thi (%) 1 N©ng cao n¨ng lùc nhËn thøc cña gi¸o viªn vµ c¸n bé QL vÒ yªu cÇu cña ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. 97 97 2 X©y dùng kû c­¬ng, nÒn nÕp d¹y häc vµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. 95 96 3 T¨ng c­êng tæ chøc båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn theo yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. 94 95 4 Ph¸t huy vai trß cña tæ chuyªn m«n trong QL d¹y häc. 94 94 5 Ph©n lo¹i häc sinh ®Ó cã ph­¬ng ph¸p d¹y s¸t ®èi t­îng vµ t¨ng c­êng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. 95 96 6 T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra chuyªn m«n 97 97 7 T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc th«ng qua x· héi hãa gi¸o dôc. 100 100 Tõ kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm cho thÊy hÖ sè t­¬ng quan gi÷a tÝnh cÇn thiÕt vµ tÝnh kh¶ thi cña c¸c biÖn ph¸p cã mèi quan hÖ rÊt cao. §­îc thÓ hiÖn qua biÓu ®å sau: BiÓu ®å 3.5.Sù t­¬ng quan gi÷a tÝnh cÇn thiÕt vµ tÝnh kh¶ thi cña c¸c biÖn ph¸p KÕt qu¶ c¸c b¶ng ®¸nh gi¸ trªn cho thÊy: TÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p mµ chóng t«i ®Ò xuÊt ®· ®­îc sù ®ång thuËn cao cña c¸c nghiÖm thÓ vÒ tÝnh cÇn thiÕt vµ tÝnh kh¶ thi ®èi víi viÖc n©ng cao c«ng t¸c QL H§DH cña HiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THPT. KÕt luËn ch­¬ng 3 Trªn c¬ së nghiªn cøu lÝ luËn và thùc tr¹ng H§DH, QL H§DH ë tr­êng THPT thµnh phè Hßa B×nh, cã thÓ ®Ò ra 7 biÖn ph¸p QL H§DH ë tr­êng THPT, ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng: - N©ng cao n¨ng lùc nhËn thøc cña gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lÝ vÒ yªu cÇu cña ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. - X©y dùng kû c­¬ng, nÒn nÕp d¹y häc vµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. - T¨ng c­êng tæ chøc båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn theo yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. - Ph¸t huy vai trß cña tæ chuyªn m«n trong qu¶n lÝ d¹y häc. - Ph©n lo¹i häc sinh ®Ó cã ph­¬ng ph¸p d¹y s¸t ®èi t­îng vµ ®æi míi ho¹t ®éng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. - T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra chuyªn m«n - T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc th«ng qua x· héi hãa gi¸o dôc. C¸c biÖn ph¸p cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, cã tÝnh cÇn thiÕt vµ kh¶ thi rÊt cao. NÕu ®­îc thùc hiÖn ®ång bé sÏ n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc, ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng hiÖn nay. KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ 1. KÕt luËn Tõ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu thu ®uîc, cã thÓ rót ra c¸c kÕt luËn sau: 1.1. D¹y häc lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng qua l¹i gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh nh»m truyÒn thô vµ lÜnh héi tri thøc khoa häc, nh÷ng kü n¨ng vµ kü x¶o ho¹t ®éng nhËn thøc vµ thùc tiÔn, ®Ó trªn c¬ së ®ã h×nh thµnh thÕ giíi quan, ph¸t triÓn n¨ng lùc s¸ng t¹o vµ x©y dùng ph¸t triÓn c¸c phÈm chÊt cña nh©n c¸ch ng­êi häc theo môc ®Ých gi¸o dôc. Qu¶n lÝ H§DH lµ mét hÖ thèng nh÷ng t¸c ®éng cã môc ®Ých, cã kÕ ho¹ch, hîp quy luËt cña chñ thÓ QL tíi kh¸ch thÓ QL trong qu¸ tr×nh d¹y häc nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu d¹y häc. 1.2. Qu¶n lý H§DH cña HiÖu tr­ëng ë c¸c tr­êng THPT bao gåm c¸c néi dung sau: - QL môc tiªu, kÕ ho¹ch d¹y häc. - QL ch­¬ng tr×nh, néi dung, ph­¬ng ph¸p d¹y häc. - QL ph­¬ng tiÖn, c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc. - QL ho¹t ®éng kiÓm tra ®¸nh gi¸. - QL c¸n bé QL vµ gi¸o viªn. - QL ho¹t ®éng häc cña häc sinh. 1.3. Trong c«ng t¸c QL ®æi míi ch­¬ng tr×nh THPT, ng­êi HiÖu tr­ëng cÇn thÓ hiÖn râ vai trß QL môc tiªu, néi dung, ch­¬ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p d¹y häc, thiÕt bÞ gi¸o dôc vµ ®¸nh gi¸ d¹y häc mét c¸ch ®ång bé vµ toµn diÖn. Theo ®ã träng t©m hµng ®Çu cña viÖc ®æi míi ch­¬ng tr×nh THPT lµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc trong nhµ tr­êng theo c¸c ®Þnh h­íng: chuyÓn tõ d¹y häc truyÒn thô mét chiÒu, häc tËp thô ®éng, chñ yÕu lµ ghi nhí kiÕn thøc sang tæ chøc cho häc sinh häc tËp trong ho¹t ®éng vµ b»ng c¸c ho¹t ®éng tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o, chó träng h×nh thµnh n¨ng lùc tù häc cho häc sinh vµ lµm cho häc sinh ®­îc nghÜ nhiÒu h¬n, hµnh ®éng nhiÒu h¬n, hîp t¸c víi nhau trong häc tËp nhiÒu h¬n, ®­îc bµy tá ý kiÕn cña m×nh nhiÒu h¬n. 1.4. C«ng t¸c qu¶n lý H§DH cña HiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THPT thµnh phè Hßa B×nh, tØnh Hßa B×nh trong thêi gian võa qua cã nh÷ng mÆt m¹nh sau: C¸n bé QL ®Òu ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c¸c néi dung vµ biÖn ph¸p QL H§DH nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc; ®· cô thÓ hãa mét sè qui ®Þnh vÒ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh vµ yªu cÇu gi¸o viªn n¾m v÷ng ch­¬ng tr×nh; sö dông ®éi ngò gi¸o viªn ®¶m b¶o phï hîp víi tr×nh ®é ®µo t¹o vµ n¨ng lùc c¸ nh©n, tõ ®ã ®· ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng cña gi¸o viªn. Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ: HiÖu tr­ëng ch­a th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc tù häc, tù båi d­ìng chuyªn m«n, viÖc so¹n bµi vµ chuÈn bÞ bµi lªn líp cña gi¸o viªn; C«ng t¸c thanh tra chuyªn m«n trong nhµ tr­êng ch­a ®­îc coi träng. ViÖc yªu cÇu ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ch­a ®­îc th­êng xuyªn, dù giê ®¸nh gi¸ giê d¹y ch­a ®¸nh gi¸ ®óng thùc chÊt... 1.5. §Ó t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c QL H§DH cña HiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THPT thµnh phè Hßa B×nh, tØnh Hßa B×nh ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng cÇn thùc hiÖn tèt vµ ®ång bé c¸c biÖn ph¸p sau: -BiÖn ph¸p 1: N©ng cao n¨ng lùc nhËn thøc cña gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lÝ vÒ yªu cÇu cña ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. -BiÖn ph¸p 2: X©y dùng kû c­¬ng, nÒn nÕp vµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. -BiÖn ph¸p 3: T¨ng c­êng tæ chøc båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn theo yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. -BiÖn ph¸p 4: Ph¸t huy vai trß cña tæ chuyªn m«n trong qu¶n lÝ d¹y häc. -BiÖn ph¸p 5: Ph©n lo¹i häc sinh ®Ó cã ph­¬ng ph¸p d¹y s¸t ®èi t­îng vµ ®æi míi ho¹t ®éng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. -BiÖn ph¸p 6: T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra chuyªn m«n. - BiÖn ph¸p 7: T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc th«ng qua x· héi hãa gi¸o dôc . 1.6. C¸c biÖn ph¸p cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ý kiÕn chuyªn gia cho thÊy: C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý H§DH cña HiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THPT thµnh phè Hßa B×nh nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc ®­îc ®Ò xuÊt ®Òu cÇn thiÕt vµ cã tÝnh kh¶ thi. 2. KhuyÕn nghÞ 2.1. §èi víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o TiÕp tôc ®iÒu chØnh néi dung ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa phï hîp víi môc tiªu cÊp THPT, ®¶m b¶o tÝnh tinh gi¶n, c¬ b¶n, hiÖn ®¹i, thùc tiÔn song kh«ng qu¸ nÆng nÒ vÒ lÝ thuyÕt, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o trong häc tËp. CÇn cã v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn §iÒu lÖ tr­êng phæ th«ng trong bèi c¶nh ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng hiÖn nay. Nghiªn cøu ban hµnh c¸c tiªu chÝ nh»m ®¸nh gi¸ chÊt l­îng gi¸o dôc nãi chung vµ chÊt l­îng d¹y häc nãi riªng ®Ó mäi tr­êng THPT cã c¬ së ph¸p lÝ trong viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng d¹y häc. TiÕp tôc t¨ng c­êng vµ ®æi míi c«ng t¸c tËp huÊn båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé QL vµ gi¸o viªn, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng. 2.2. §èi víi Uû ban nh©n d©n tØnh vµ thµnh Phè Hßa B×nh Cô thÓ hãa chiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ th«ng qua thµnh c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®èi víi gi¸o dôc ë ®Þa ph­¬ng. X©y dùng chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi c¸c nhµ gi¸o, chÝnh s¸ch vÒ nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ngµnh ®èi víi gi¸o dôc. Duy tr× vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Héi ®ång gi¸o dôc ®Þa ph­¬ng. Tuyªn truyÒn n©ng cao nhËn thøc x· héi, ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh tr­êng líp, lµm cho mäi gia ®×nh, mäi c¸ nh©n tù ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng häc tËp cña m×nh tõ ®ã lùa chän con ®­êng phï hîp. T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph©n luång häc sinh sau khi häc xong trung häc c¬ së. 2.3. §èi víi Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Hßa B×nh Phèi hîp víi Së néi vô cã qui ho¹ch båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé nguån vµ båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho gi¸o viªn. CÇn cã chÝnh s¸ch thu hót c¸c gi¸o viªn giái. §¶m b¶o ®ñ sè l­îng gi¸o viªn cho c¸c tr­êng. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ phæ biÕn kinh nghiÖm. X©y dùng ®­îc ®éi ngò gi¸o viªn cèt c¸n æn ®Þnh vµ l©u dµi. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra chuyªn m«n ®èi víi c¸c tr­êng, ph¶n ¸nh ®óng kÕt qu¶ thanh tra. 2.4. §èi víi c¸n bé qu¶n lÝ tr­êng THPT CÇn n¾m v÷ng ®­êng lèi, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc, LuËt gi¸o dôc, c¸c v¨n b¶n..BiÕt vËn dông mét c¸ch chñ ®éng, linh ho¹t, s¸ng t¹o, phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cña nhµ tr­êng ®Ó QL nhµ tr­êng mét c¸ch toµn diÖn, ®Æc biÖt cÇn n¾m v÷ng vµ vËn dông linh ho¹t c¸c biÖn ph¸p QL, chØ ®¹o H§DH nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc, ®Æc biÖt cÇn quan t©m chØ ®¹o mét c¸ch tÝch cùc viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p. Huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc hiÖn cã, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi d¹y vµ ng­êi häc. §¶m b¶o ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt còng nh­ c¸c ph­¬ng tiÖn phôc vô cho ho¹t ®éng d¹y vµ häc. Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc QL ®Ó l·nh ®¹o nhµ tr­êng hoµn thµnh tèt sù nghiÖp gi¸o dôc, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®æi míi cña sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. §Æng Quèc B¶o (1997), Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý gi¸o dôc, Tr­êng c¸n bé qu¶n lý Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, Hµ Néi. 2. §Æng Quèc B¶o (1999), Khoa häc tæ chøc vµ qu¶n lý, mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn vµ thùc tiÔn, NXB Thèng kª - Hµ Néi. 3. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ( 2007), §iÒu lÖ tr­êng THPT. 4. NguyÔn Phóc Ch©u (2004), Qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc, TËp bµi gi¶ng häc phÇn qu¶n lý nhµ tr­êng cho c¸c líp cao häc qu¶n lý gi¸o dôc, tr­êng c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, Hµ Néi. 5. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam (2004), ChØ thÞ sè 40-CT/TW ngµy 15/6/2004 cña Ban bÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng vÒ x©y dùng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc. 6. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2005), V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng lÇn thø X. 7. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2011), V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng lÇn thø XI 8. NguyÔn Minh §¹o (1997) , C¬ së khoa häc qu¶n lÝ, NXB Khoa häc Kü thuËt, Hµ Néi. 9. §ç Ngäc §¹t (1997), TiÕp cËn hiÖn ®¹i ho¹t ®éng d¹y häc. NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. 10. TrÇn ThÞ Thu Hµ (1997), VÊn ®Ò qu¶n lÝ ng©n s¸ch gi¸o dôc quèc d©n, NXBGD, Hµ Néi. 11. Ph¹m Minh H¹c (1981), Ph­¬ng ph¸p luËn khoa häc gi¸o dôc, NXB GD Hµ Néi 12. Ph¹m Minh H¹c (1996), Ph¸t triÓn gi¸o dôc, ph¸t triÓn con ng­êi phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, NXB Khoa häc X· héi. 13. Ph¹m Minh H¹c (1986), Mét sè vÊn ®Ò gi¸o dôc vµ khoa häc gi¸o dôc, NXB GD, Hµ Néi 14. NguyÔn ThÞ HiÒn (2000), Qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc, Bµi gi¶ng líp cao häc K14,Tr­êng c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Hµ Néi. 15. Hµ Sü Hå (1985), Nh÷ng bµi gi¶ng vÒ qu¶n lý tr­êng häc, tËp 2,3, NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi. 16. Bïi V¨n HuÖ, T¹p chÝ gi¸o dôc sè 12/2001-§µo t¹o, båi d­ìng gi¸o viªn ®¸p øng ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. 17. Lª ViÕt Hïng ( 2007), BiÖn ph¸p qu¶n lÝ ho¹t ®éng d¹y häc cña hiÖu tr­ëng trong ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph©n ban ë c¸c tr­êng THPT huyÖn Tõ Liªm thµnh phè Hµ Néi, LuËn v¨n th¹c sü. 18. NguyÔn Sinh Huy- NguyÔn V¨n Lª (1999), Gi¸o dôc häc ®¹i c­¬ng, NXB GD, Hµ Néi 19. TrÇn KiÓm (2002), Khoa häc qu¶n lý nhµ tr­êng phæ th«ng, Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. 20.TrÇn KiÓm ( 2003), Qu¶n lý nhµ tr­êng phæ th«ng, NXB§HSP Hµ Néi. 21. TrÇn KiÓm (2004), Khoa häc qu¶n lý gi¸o dôc, mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn vµ thùc tiÔn, NXBGD Hµ Néi. 22. TrÇn KiÓm- Bïi Minh HiÒn (2006), Gi¸o tr×nh qu¶n lý vµ l·nh ®¹o nhµ tr­êng, Tr­êng §¹i häc s­ ph¹m Hµ Néi. 23. TrÇn KiÓm ( 2010), Khoa häc tæ chøc vµ qu¶n lÝ trong gi¸o dôc, NXB §HSP Hµ Néi. 24. M.I. K«n®acèp (1984), C¬ së lÝ luËn cña khoa häc qu¶n lý gi¸o dôc, Tr­êng c¸n bé qu¶n lÝ gi¸o dôc trung ­¬ng- Hµ Néi. 25. NguyÔn V¨n Lª, §ç H÷u Tµi ( 1997), Chuyªn ®Ò qu¶n lý tr­êng häc ( tËp 1, 2), NXBGD Hµ Néi. 26. LuËt Gi¸o dôc ( 2005), NXB Lao ®éng X· héi.NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø hai khãa VIII,(1996)NXB ChÝnh trÞ Quèc gia. 27. C. M¸c, Ph.Anghen, toµn tËp, tËp 23 ( 1993), NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. 28. §ç BÝch Ngäc ( 1992), Qu¶n lý qu¸ tr×nh gi¸o dôc trong tr­êng phæ th«ng d©n téc néi tró, Bµi gi¶ng t¹i tr­êng c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, Hµ Néi. 29. Hµ ThÕ Ng÷, §Æng Vò Ho¹t ( 1998), Gi¸o dôc häc (tËp 1), NXBGD Hµ Néi. 30. Hµ ThÕ Ng÷- §ÆngVò Ho¹t (1987), Gi¸o dôc häc, tËp 1,2. NXB GD Hµ Néi. 31. NguyÔn Ngäc Quang (1989), Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý gi¸o dôc, tr­êng c¸n bé qu¶n lý Gi¸o dôc. 32.NguyÔn Ngäc Quang (1997), Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ qu¶n lý gi¸o dôc, Tr­êng c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc TW I, Hµ Néi. 33. TrÇn Hång Qu©n ( 1995), Mét sè vÊn ®Ò ®æi míi trong lÜnh vùc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, Tr­êng C¸n bé qu¶n lÝ Gi¸o dôc vµ §µo t¹o TW 1, Hµ Néi. 34.Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt (1992), NXB KHXH 35. NguyÔn Quang UÈn, TrÇn H÷u LuyÕn, TrÇn Quèc Thµnh ( 2001), T©m lÝ häc ®¹i c­¬ng, NXB§HQG Hµ Néi. 36. ViÖn khoa häc gi¸o dôc ( 1985), Qu¶n lý tr­êng phæ th«ng, Hµ Néi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản lý hoạt động dạy học ở các trường THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.doc
Luận văn liên quan