Đề tài Quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông giai đoạn 2002 - 2010

MỤC LỤCTrang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI,VỀ QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP VÀ QUY HOẠCH VÙNG CHUYÊN CANH 3 I. Khái niệm, đối tợng và vị trí của quy hoạch 3 1. Các khái niệm liên quan 3 1.1. Khái niệm quy hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 3 1.2. Khái niệm quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch vùng chuyên canh. 3 2. Mục đích đối tợng và yêu cầu thực hiện quy hoạch 3 2.1. Mục đích. 3 2.2. Đối tợng. 4 2.3. Yêu cầu xây dựng quy hoạch. 4 3. Vai trò của quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 5 4. Vị trí của quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 6 4.1. Vị trí quy hoạch phát triển trong quy trình kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân. 6 4.2. Mối quan hệ giữa quy hoạch với chiến lợc và kế hoạch 7 4.3.Mối quan hệ giữa quy hoạch với quy mô sản lợng, hiệu quả và sự tăng trởng kinh tế 8 5. Cơ sở lý luận của quy hoạch phát triển . 8 5.1. Quan hệ chi phối tơng tác các nhân tố phát triển luôn luôn là t tởng chỉ đạo đối với các nhà hoạch định chính sách phát triển . 8 5.2. Phát triển bền vững là đòi hỏi thống soái đối với phát triển kinh tế xã hội. 9 II. Nội dung và phơng pháp quy hoạch phát triển 10 1. Những nội dung cơ bản của quy hoạch phát triển 10 1.1.Điều tra, phân tích, đánh giá hiện trạng. 10 1.2. Nhận biết các vấn đề đánh giá tiềm năng các nguồn lực . 10 1.3. Xác định rõ mục đích và những mục tiêu cần đạt đợc của phơng án quy hoạch . 10 1.4. Xây dựng phơng án quy hoạch . 11 1.5. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp để thực hiện 11 2. Phơng pháp quy hoạch 11 3. Quy hoạch phát triển ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trờng 12 III. Nội dung quy hoạch vùng lãnh thổ , quy hoạch vùng chuyên. 13 1. Quy hoạch lãnh thổ. 13 1.1. Phân tích các đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội vùng. 13 1.2.Xác định phơng hớng và mục tiêu cơ bản. 15 1.3.Phơng hớng, quy mô phát triển các ngành và lĩnh vực. 15 1.4. Bố chí cơ cấu đất đai. 16 1.5. Bố trí cơ sở kết cấu hạ tầng. 16 1.6. Tổ chức sử dụng lao động. 16 1.7. Bảo vệ môi trờng. 17 1.8. Tính toán vốn đầu t và hiệu quả kinh tế xã hội. 17 2. Quy hoạch vùng chuyên canh ở Việt Nam. 17 IV. Cơ sở thực hiện quy hoạch vùng chuyên canh cây bông. 19 1. Các căn cứ pháp lý. 19 2. Căn cứ vào quy trình quy hoạch ngành hàng nông nghiệp 19 2.1. Công tác chuẩn bị. 19 2.2 Công tác điều tra cơ bản . 20 2.3 Xây dựng quy hoạch phát triển ngành hàng . 20 3. Căn cứ vào thực trạng quy hoạch sản xuất, chế biến và tiêu thụ bông trong nớc và trên thế giới. 20 3.1.Tình hình sản xuất bông trên thế giới. 20 3.2. Tình hình tiêu thụ bông trên thế giới. 21 3.3. Thị trờng xuất khẩu và biến động giá cả. 22 3.4. Các giai đoạn phát triển bông vải ở nớc ta. 23 4. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức công ty bông 24 CHƠNG II: ĐÁNG GIÁ THỰC TRẠNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY BÔNG TRÊN CẢ NỚC. 26 I. Nguồn lực để phát triển cây bông. 26 1. Nội lực 26 1.1.Điều kiện tự nhiên. 26 1.2 Nguồn nhân lực. 29 1.3. Khoa học công nghệ kỹ thuật . 30 1.4 Thị trờng ổn định : 31 2. Các nguồn lực khác : 33 II Tình hình quy hoạch, sản xuất chế biến và tiêu thụ bông trong nớc. 33 1. Các vùng trồng bông chính ở nớc ta. 33 2. Tình hình thu mua chế biến tiêu thụ. 39 2.1. Thu mua bông. 39 2.2. Chế biến bông. 39 2.3. Tiêu thụ bông xơ trong nớc. 40 2.4.Chất lợng xơ bông. 40 3. Hiệu quả kinh tế việc trồng bông. 41 3.1. Tại Đăk lak. 41 3.2. Tại Đồng Nai. 44 3.3. Tại Ninh Thuận. 44 3.4. Tại Cần Thơ. 45 3.5. Tại Sóc Trăng. 45 4. Đánh giá chung. 45 4.1. Thuận lợi. 46 4.2. Những hạn chế. 46 CHƠNG III: QUY HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH CÂY BÔNG TRONG GIAI ĐOẠN 2002 – 2010. 48 I - Quan điểm, phơng hớng và mục tiêu phát triển. 48 1. Mục tiêu phát triển. 48 2. Quan điểm về phơng hớng quy hoạch và phát triển. 48 2.1. Phát huy cao độ lợi thế so sánh thị trờng trong xu thế ngành dệt may. 49 2.2. Phát triển bông hàng hoá đơn vị cơ bản là hộ nông dân ở các vùng. 49 2.3. Hình thành vùng sản xuất bông thâm canh cao trong điều kiện có tới. 50 2.4. Các đơn vị quốc doanh làm nhiệm vụ sản xuất hạt giống, hớng dẫn kỹ thuật. 50 2.5. Quan điểm về sử dụng đầy đủ nguồn lao động trong nông nghiệp theo hớng chuyển dịch cơ cấu lao động. 51 2.6. Quan điểm quy hoạch phải đi đôi với điều kiện tự nhiên, với chế biến, với cơ sở hạ tầng và đặc biệt với thuỷ lợi. 51 2.7. Quan điểm sản xuất dựa trên tăng quy mô, năng suất, tăng chất lợng bông và hạ giá thành. 51 II. Xây dựng quy hoạch các lĩnh vực cho từng vùng. 51 1. Xây dựng quy hoạch bố trí sử dụng đất. 51 1.1. Vùng Tây Nguyên 51 1.2. Vùng Đông Nam Bộ. 52 1.4.Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long 54 1.5. Dự kiến về diện tích và năng suất bông ở nớc ta giai đoạn 2001 - 2010. 54 2. Quy hoạch cơ sở hạ tầng. 57 3. Quy hoạch các cơ sở công nghiệp chế biến. 58 3.1. Nâng cấp các nhà máy hiện có. 58 3.2. Xây dựng mới 59 III. Tính toán và dự tính vốn đầu t cho các lĩnh vực. 62 1. Đầu t cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật. 62 2. Đầu t cho nông dân trồng bông. 62 3. Đầu t sản xuất giống bông lai F1. 63 4. Đầu t cho hệ thống chế biến. 64 4.1. Đầu t cho công nghệ chế biến. 64 4.2. Đầu t cho quy mô chế biến. 65 5. Đầu t cho cơ sở hạ tầng. 65 6. Tổng nhu cầu vốn đầu t cho phát triển bông đến 2010. 65 IV.Các chính sách cơ bản để thực hiện quy hoạch. 66 1. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý . 67 2. Khuyến khích các thành phần kinh tế trong nớc và nớc ngoài 67 3. Về đầu t tín dụng. 67 4. Về khoa học và công nghệ. 68 5. Về tiêu thụ. 69 6. Về quỹ bảo hiểm cây bông vải. 69 7. Thuế. 69 V. Kiến nghị và tổ chức chỉ đạo thực hiện. 70 VI. Hiệu quả của việc quy hoạch. 70 1. Hiệu quả kinh tế. 70 2. Hiệu quả về xã hội. 73 3.Hiệu quả môi trờng. 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 75

doc79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2186 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông giai đoạn 2002 - 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0,8 176.000 0,4 88.000 - Divixin 0,3 180.000 - Admire 0,4 80.000 0,4 80.000 4.C«ng lµm 220(c«ng) 3.300.000 180(c«ng) 2.700.000 5.Tæng chi 5.689.000 4.078.000 II.Tæng thu 2.270 16.804.000 1.310 10.812.000 III.Lîi nhuËn 5.826.000 2.656.000 (Nguån Vô quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch - Bé NN vµ PTNT ) So s¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ c©y b«ng trång ë m« h×nh vµ ruéng ®¹i trµ trªn diÖn tÝch 1 ha l·i chªnh lÖch lµ 3.381.000 ®ång. Víi kÕt qu¶ nµycho thÊy trªn mét diÖn tÝch canh t¸c th©m canh b«ng bao giê còng tèt h¬n canh t¸c qu¶ng canh. 3.2. T¹i §ång Nai. NÕu trång b¾p lai hay ®Ëu vô 1, trång b«ng vô 2, ®Òu cho thu nhËp b×nh qu©n 6,4 triÖu ®ång, b»ng 1,5 lÇn so víi b¾p vô 2 vµ 1,7 lÇn so víi ®Ëu vô 2. Thu nhËp ngµy c«ng b×nh qu©n tõ 37,120 ®Õn 46,42 ng×n ®ång. ë m« h×nh th©m canh, sè hé ®¹t n¨ng suÊt b«ng 16 ®Õn 20 t¹ trªn 1 ha, l·i 4,8 triÖu ®ång trªn 1 ha vµ n¨ng suÊt b«ng ®¹t 20 t¹/ ha, l·i 6,3 triÖu ®ång. 3.3. T¹i Ninh ThuËn. B¶ng 11:HiÖu qu¶ kinh tÕ trªn c¸c m« h×nh th©m canh b«ng t¹i Nha Hè trªn 1 ha. §¬n vÞ: 1000 ®ång. ChØ tiªu B«ng xen ®Ëu xanh B«ng hµng khÐp xen ®Ëu xanh (1/2) B«ng xen ng« (1/1) Tæng chi 8.534,8 9.377,3 10.158,8 - Thu cè ®Þnh 4.584,8 4.584,8 4.584,8 - C«ng ch¨m sãc 1.050,0 1.125,0 1.050,0 - C«ng thu ho¹ch 1.242,5 1.369,0 1.180,0 - Ph©n bãn 1.265,5 1.954,0 2.903,5 - Thuèc BVTV 345,0 345,0 440,0 Tæng thu 15.740,0 17.130,0 14.730,0 - B«ng 14.190,0 15.730,0 10.230,0 - Ng« 4.500,0 - §Ëu xanh 1.550,0 1.400,0 Lîi nhuËn 7.205,2 7.753,7 4.572,2 (Nguån Vô quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch - Bé NN vµ PTNT) Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy t¹i Ninh ThuËn m« h×nh th©m canh b«ng( B«ng hµng khÐp xen ®Ëu xanh 1/2) lµ hiÖu qu¶ nhÊt nh­ng theo m« h×nh b«ng xen ®Ëu xanh th× tæng vèn ®Çu t­ cho mét ha lµ thÊp nhÊt nh­ng lîi nhuËn còng kh«ng kÐm m« h×nh b«ng hµng khÐp xen ®Ëu xanh 1/2 lµ bao nhiªu v× thÕ ta cã thÓ lùa chän c¶ hai m« h×nh tuú theo tõng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh cña c¸c hé gia ®×nh. 3.4. T¹i CÇn Th¬. Vô §«ng Xu©n n¨m 2000 – 2001, c«ng ty b«ng ViÖt Nam ®· thùc hiÖn m« h×nh khuyÕn n«ng 4 ha t¹i huyÖn Phông HiÖp. KÕt qu¶ cho thÊy: - Tæng chi phÝ cho 1 ha b«ng: 5.845,09 ngµn ®ång + chi phÝ vËt t­: 2.893,09 ngµn ®ång. + Chi phÝ lao ®éng: 2.952,00 ngµn ®ång. - Tæng thu cho 1 ha b«ng: 14.542,00 ngµn ®ång(n¨ng suÊt b×nh qu©n lµ 26,4 t¹/ha, gi¸ b«ng h¹t lµ 5.500®ång/1kg). - Thu nhËp l·i céng víi c«ng lao ®éng: 11.648,91 ngµn ®ång. - L·i rßng /1 ha b«ng cã l·i: 8.696,91 ngµn ®ång. NÕu n¨ng suÊt b×nh qu©n trong s¶n xuÊt ®¹i trµ ®¹t 20 t¹/ha, dù tÝnh l·i rßng thu ®­îc gÇn 6 triÖu ®ång/ha. Nh­ vËy viÖc trång b«ng vô ®«ng xu©n cã lîi nhuËn cao h¬n nhiÒu so víi lo¹i c©y trång kh¸c. 3.5. T¹i Sãc Tr¨ng. Gieo 0,9 ha trªn ®Êt mµu t¹i P10, thÞ x· Sãc Tr¨ng. N¨ng suÊt b×nh qu©n 19,9 t¹/ha thu nhËp 7.908,82 ngµn ®ång vµ l·i rßng lµ 5.100,82 ngµn ®ång. 4. §¸nh gi¸ chung. Víi nh÷ng tiÕn bé kü thuËt vÒ nh÷ng gièng lai, BVTV kü thuËt canh t¸c, bè trÝ vïng s¶n xuÊt b«ng thÝch hîp diÖn tÝch b«ng c«ng nghiÖp ®· kh«ng ngõng ®­îc më réng chñ yÕu lµ 3 vïng §«ng Nam Bé, T©y Nguyªn, Duyªn H¶i Nam Trung Bé, s¶n l­îng ngµy cµng t¨ng ®· ®¸p øng ®­îc 10 ®Õn 15% nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp dÖt. Trong 5 n¨m qua tèc ®é t¨ng b×nh qu©n cña s¶n xuÊt b«ng lµ 16%/n¨m c¶ vÒ diÖn tÝch vÒ s¶n l­îng. D­íi ®©y lµ nh÷ng thuËn lîi vµ h¹n chÕ vÒ viÖc ph¸t triÓn b«ng n­íc ta. 4.1. ThuËn lîi. - ThÞ tr­êng tiªu thô b«ng x¬ trong n­íc lín vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh ngµy cµng t¨ng vÒ sè l­îng. §©y lµ ®iÒu kiÖn rÊt quan träng ®Ó më réng diÖn tÝch b«ng. Nõu chØ thay thÕ b«ng nhËp khÈu th× mÆc dï cã ph¸t triÓn nhanh th× còng ph¶i mÊt hµng chôc n¨m n÷a ngµnh b«ng míi cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô b«ng. Nhµ n­íc rÊt quan t©m ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh b«ng hiÖn nay còng nh­ trong t­¬ng lai. - Khoa häc kü thuËt: ®· nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt ®­îc h¹t gièng lai F1 ®­a vµo s¶n xuÊt víi ­u thÕ n¨ng suÊt cao, chèng chÞu ®­îc víi c¸c loµi s©u bÖnh chñ yÕu h¹i b«ng, ®­a c©y b«ng cã thÓ c¹nh tranh víi c©y trång kh¸c. §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng nhÊt ®Ó ph¸t triÓn ngµnh b«ng. Ch­¬ng tr×nh nµy ®ang ®­îc tÝch cùc triÓn khai vµ nghiªn cøu t¹o ra gièng b«ng tèt trång vô kh« cã t­íi. - VÒ BVTV vµ kü thuËt canh t¸c: Ngoµi viÖc thµnh c«ng t¹o ra c¸c gièng kh¸ng mét sè lo¹i s©u bÖnh vµ ¸p dông kü thuËt phßng trõ tæng hîp lµm gi¶m sè lÇn sö dông thuèc trªn 1 vô, do ®ã lµm gi¶m chi phÝ phun thuèc s©u bÖnh ®¶m b¶o møc s¶n xuÊt b×nh th­êng. - ViÖc chuyÓn b«ng trång vô m­a thu ho¹ch vµo mïa kh« ë c¸c vïng kh«ng t­íi còng lµ thµnh c«ng lín ®Ó më réng diÖn tÝch b«ng ë c¸c vïng Ýt t­íi vµ kh«ng t­íi. Do vËy diÖn tÝch b«ng cã thÓ t¨ng nhanh ë c¶ hai vïng cã t­íi vµ kh«ng t­íi. - §· x©y dùng ®­îc hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt b«ng víi 7 chi nhanh, 2 xÝ nghiÖp dÞch vô vµ 20 tr¹m dÞch vô kü thuËt ë c¸c vïng trång b«ng. VÒ tæ chøc s¶n xuÊt x©y dùng ®­îc m« h×nh tõ hé n«ng d©n trång b«ng – c«ng ty cung cÊp c¸c dÞch vô kü thuËt, khuyÕn n«ng bao tiªu s¶n phÈm víi gi¸ n«ng d©n trång b«ng cã l·i, mua hÕt s¶n phÈm cho n«ng d©n vµ lµm cho n«ng d©n yªn t©m s¶n xuÊt. B­íc ®Çu x©y dùng ®­îc mét sè c¬ së chÕ biÕn vµ ®· ®ang ®µo t¹o ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé kü thuËt c¸n bé qu¶n lý cho ngµnh b«ng. 4.2. Nh÷ng h¹n chÕ. - §iÒu kiÖn tù nhiªn: N­íc ta kh«ng n»m trong vïng thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn trång b«ng víi quy m« tËp trung. Ruéng ®Êt Ýt, l¹i ph©n t¸n, khã cã thÓ c¬ giíi ho¸ cao trong viÖc trång vµ chÕ biÕn b«ng. ViÖc thu mua, ph©n lo¹i, n©ng cao chÊt l­îng b«ng khã h¬n mét sè n­íc trång b«ng kh¸c. - Kh¶ n¨ng c¹nh tranh: nh÷ng vïng b«ng chÝnh ë n­íc ta, c©y b«ng ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu lo¹i c©y trång kh¸c. nÕu n¨ng suÊt b«ng kh«ng cao, kh«ng hiÖu qu¶ kinh tÕ th× n«ng d©n kh«ng trång b«ng mµ trång c¸c lo¹i c©y trång kh¸c. TËp qu¸n trång b«ng, kinh nghiÖm cña n«ng d©n cßn Ýt, nhiÒu vïng b«ng lµ c©y trång míi. - HiÖn nay chóng ta ch­a chñ ®éng s¶n xuÊt ®ñ h¹t gièng lai cung cÊp cho s¶n xuÊt. VÊn ®Ò s©u bÖnh ®èi víi c©y b«ng khi s¶n xuÊt b«ng ë nh÷ng vïng lín vÉn khã dù ®o¸n ®ang cÇn tiÕp tôc ®Çu t­ nghiªn cøu. Ch­¬ng III. Quy ho¹ch vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng chuyªn canh c©y b«ng trong giai ®o¹n 2002 – 2010. I - Quan ®iÓm, ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn. 1. Môc tiªu ph¸t triÓn. - Trång ®­îc 230 ngµn ha b«ng, n¨ng suÊt b×nh qu©n trªn 22 t¹/ha b«ng h¹t víi s¶n l­îng gÇn 500 ngµn tÊn b«ng h¹t t­¬ng ®­¬ng 180 ngµn tÊn b«ng x¬ ®¸p øng kho¶ng 70% yªu cÇu nguyªn liÖu b«ng x¬ cho ngµnh dÖt, thay thÕ dÇn b«ng nhËp khÈu, tiÕn tíi tù tóc nguyªn liÖu tõ nguån s¶n xuÊt trong n­íc. - Khai th¸c s¶n phÈm phô b»ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, cung cÊp nguyªn liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn khai th¸c nh­: dÇu thùc vËt, chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, ph©n bãn. §Õn n¨m 2010 ®· ®¹t ®­îc kho¶ng 30 ngµn tÊn dÇu, h¬n 200 tÊn dÇu kh«. - Gãp phÇn chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y tr«ng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp gi¶i quyÕt kh©u tiªu thô n«ng s¶n cho n«ng d©n. - Gãp phÇn thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña chÝnh phñ (c©y b«ng ph¸t triÓn nhanh ë vïng s©u, vïng xa, Ýt ®Çu t­, hiÖu qu¶ nhanh, tËn dông søc lao ®éng nhÑ, t¹o viÖc lµm cho kho¶ng 350 ng×n ng­êi lao ®éng), thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. 2. Quan ®iÓm vÒ ph­¬ng h­íng quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn. §Þnh h­íng ph¸t triÓn b«ng c«ng nghiÖp ë §«ng Nam Bé,T©y Nguyªn, Duyªn H¶i Nam Trung Bé, vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cung cÊp nguyªn liÖu b«ng x¬ cho c«ng nghiÖp dÖt vµ khai th¸c hiÖu qu¶ tµi nguyªn khÝ hËu, ®Êt ®ai nguån n­íc vµ lao ®éng cña 3 vïng nµy. Do vËy nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc x©y dùng trªn nh÷ng c¬ së quan ®iÓm ®óng ®¾n phï hîp quan ®iÓm chung. Nh÷ng quan ®iÓm nµy ®­îc coi nh­ nh÷ng nÒn t¶ng, t­ t­ëng chØ ®¹o viÖc x©y dùng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c©y b«ng c«ng nghiÖp. 2.1. Ph¸t huy cao ®é lîi thÕ so s¸nh thÞ tr­êng trong xu thÕ ngµnh dÖt may. Ngµy cµng më réng thÞ tr­êng míi vµ t¨ng quy m« xuÊt khÈu ®Ó ph¸t triÓn trång b«ng víi tèc ®é cao nhÊt víi nh÷ng b­íc ®i ch¾n ch¾n vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, cã sù linh ho¹t trong tõng giai ®o¹n, phï hîp víi nh÷ng tiÕn bé kü thuËt vÒ c©y b«ng, ®em l¹i hiÖu qu¶ cho ng­êi trång b«ng vµ lîi Ých cho Nhµ n­íc. Nh÷ng nhu cÇu cÊp b¸ch ®Æt ra cho Nhµ n­íc ta lµ ph¶i ph¸t triÓn vïng trång b«ng ®Ó tõng b­íc gi¶i quyÕt nguån nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp dÖt, thay thÕ hµng nhËp khÈu tiÕn tíi xuÊt khÈu. Tr­íc m¾t ngµnh b«ng rÊt cÇn l­îng vèn ®Çu t­ vµ Nhµ n­íc còng cÇn ®Çu t­ cho ngµnh kÓ c¶ vèn ngo¹i tÖ ®Ó ngµnh b«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn x©y dùng c¬ së vËt chÊt, ph¸t triÓn s¶n xuÊt b«ng trªn quy m« lín, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm b«ng x¬ ®¸p øng nhu cÇu cho ngµnh dÖt. Qua nhiÒu n¨m s¶n xuÊt b«ng v¶i, ®Õn nay cã thÓ nãi trªn ®Þa bµn cña 4 vïng Duyªn H¶i Nam Trung Bé,T©y Nguyªn, §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long ®· ®­îc n«ng d©n vµ c¸c cÊp l·nh ®¹o chÝnh quyÒn ®¸nh gi¸ c©y b«ng lµ c©y trång cã hiÖu qña kinh tÕ cao. §Ó ph¸t triÓn b«ng v¶i víi tèc ®é nhanh, æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng t¹o tiÒn ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ ho¹ch t¨ng tèc më réng diÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n l­îng vµ chÊt l­îng b«ng x¬ trong nh÷ng n¨m tíi. Ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, vÊn ®Ò khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt, c«ng nghÖ chÕ biÕn, tæ chøc s¶n xuÊt ®Õn thÞ tr­êng tiªu thô, gi¸ thµnh, gi¸ c¶ lµ rÊt cÇn thiÕt. 2.2. Ph¸t triÓn b«ng hµng ho¸ ®¬n vÞ c¬ b¶n lµ hé n«ng d©n ë c¸c vïng. T¹o nªn c¸c vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung theo quy ho¹ch ®· ®­îc duyÖt, cung cÊp b«ng x¬ æn ®Þnh cho c¸c nhµ m¸y dÖt. ë ®©y, ng­êi s¶n xuÊt b«ng lµ chñ thÓ s¶n xuÊt. Quan ®iÓm nµy lµm tri thøc, kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é s¶n xuÊt cña ng­êi trång b«ng cµng phong phó, th«ng tin vÒ gi¸ c¶ thÞ tr­êng ®­îc nhanh chãng vµ chuÈn x¸c. H×nh thµnh vïng s¶n xuÊt b«ng tËp trung 4 vïng Duyªn H¶i Nam Trung Bé, T©y Nguyªn, §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long ph¶i qu¸n triÖt ®Çy ®ñ c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra cã tÝnh kiªn quyÕt cho sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ã lµ s¶n xuÊt víi chñng lo¹i g×, chÕ biÕn b«ng nh­ thÕ nµo, tiªu thô b«ng v¶i ë ®©u. C¨n cø vµo yªu cÇu ®ã ®Ó t¹o ra nh÷ng vïng b«ng æn ®Þnh trong 4 vïng, cã chÊt l­îng cµng cao vµ khèi l­îng s¶n phÈm ngµy cµng lín cung cÊp b«ng x¬ æn ®Þnh cho c¸c nhµ m¸y dÖt. Theo quan ®iÓm hÖ thèng, b«ng lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Do vËy, ph¸t triÓn vïng s¶n xuÊt b«ng hµng ho¸ tËp trung ph¶i dùa vµo chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nãi chung cña ®Êt n­íc. Víi ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch l« gÝc, b¶n th©n s¶n xuÊt b«ng v¶i còng lµ mét hÖ thèng bao gåm nhiÒu c«ng ®o¹n nh­: s¶n xuÊt – chÕ biÕn, thu mua – c«ng nghiÖp dÖt, ë vïng s¶n xuÊt b«ng hµng ho¸ ph¶i ®­îc bè trÝ tËp trung thµnh nh÷ng vïng s¶n xuÊt lín ph¶i tÝnh to¸n ®Çy ®ñ toµn diÖn, ph¸t triÓn ®ång bé c¸c c«ng ®o¹n trªn theo lÞch tr×nh cña s¶n xuÊt hµng ho¸ g¾n n«ng nghiÖp víi c«ng nghiÖp vµ thÞ tr­êng. H×nh thµnh ph¸t triÓn vïng s¶n xuÊt b«ng tËp trung ë 4 vïng Duyªn H¶i Nam Trung Bé, T©y Nguyªn, §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long theo kiÓu s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ßi hái ph¶i th©m canh cao, chuyªn m«n ho¸ kÕt hîp víi kinh doanh tæng hîp vµ tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng cña toµn vïng. 2.3. H×nh thµnh vïng s¶n xuÊt b«ng th©m canh cao trong ®iÒu kiÖn cã t­íi. MÆc dï c©y b«ng cã ­u thÕ cao trong hoµn c¶nh bÊt lîi(kh¶ n¨ng kÐo dµi sinh tr­ëng ph¸t triÓn khi m­a nhiÒu, kh¶ n¨ng chÞu h¹n do hÖ rÔ cäc…) nh­ng theo nh÷ng dù b¸o vÒ khÝ t­îng th× tÝnh chÊt phøc t¹p cña thêi tiÕt ngµy cµng trÇm träng h¬n. V× vËy cÇn ph¶i t×m nh÷ng biÖn ph¸p æn ®Þnh h¬n nh»m n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång h¬n. §ã lµ ph¶i h×nh thµnh nh÷ng vïng b«ng th©m canh cao trong ®iÒu kiÖn cã t­íi. S¶n xuÊt b«ng trong ®iÒu kiÖn cã t­íi sÏ cho n¨ng suÊt cao, tõ 2 ®Õn 3 tÊn/ha, ®Ó lµm ®­îc viÖc nµy ph¶i n©ng cao tr×nh ®é th©m canh cña n«ng d©n, ph¶i cã sù ®Çu t­ hîp lý, ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ vÒ khoa häc kü thuËt, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi vµ chÝnh nh÷ng ®iÓm nµy sÏ t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ æn ®Þnh vèn cã hiÖn nay cña s¶n xuÊt b«ng. 2.4. C¸c ®¬n vÞ quèc doanh lµm nhiÖm vô s¶n xuÊt h¹t gièng, h­íng dÉn kü thuËt. DÞch vô hai ®Çu vµ chÕ biÕn b«ng x¬. KhuyÕn khÝch n«ng d©n, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n«ng d©n tham gia mua cæ phÇn, gãp vèn, ký hîp ®ång kinh tÕ…Nh»m g¾n liÒn quyÒn lîi cña ng­êi trång b«ng víi c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn. 2.5. Quan ®iÓm vÒ sö dông ®Çy ®ñ nguån lao ®éng trong n«ng nghiÖp theo h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng. 2.6. Quan ®iÓm quy ho¹ch ph¶i ®i ®«i víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, víi chÕ biÕn, víi c¬ së h¹ tÇng vµ ®Æc biÖt víi thuû lîi. 2.7. Quan ®iÓm s¶n xuÊt dùa trªn t¨ng quy m«, n¨ng suÊt, t¨ng chÊt l­îng b«ng vµ h¹ gi¸ thµnh. II. X©y dùng quy ho¹ch c¸c lÜnh vùc cho tõng vïng. 1. X©y dùng quy ho¹ch bè trÝ sö dông ®Êt. §­a c©y b«ng vµo chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång b«ng ë nhiÒu vïng cã ®iÒu kiÖn thÝch hîp, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo nghÞ quyÕt 09/2000 cña TTCP vÒ viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp. §èi víi c©y b«ng tiªu chuÈn ®­îc ®¸nh gi¸ dùa trªn yªu cÇu canh t¸c, yªu cÇu vÒ khÝ hËu ®Êt ®ai. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ qua c¸c sè liÖu s½n cã vµ kh¶o s¸t thùc ®Þa ®Êt ®ai phï hîp cho c©y b«ng ph¸t triÓn ë c¸c tØnh trong 5 vïng cã kh¸c nhau. KÕt qu¶ trªn lµ c¬ së chñ yÕu ®Ó bè trÝ sö dông ®Êt trång b«ng cho vïng §«ng Nam Bé,T©y Nguyªn, Duyªn H¶i Nam Trung Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long tõ nay ®Õn n¨m 2010 quy m« ph¸t triÓn b«ng ë 4 vïng trªn nh­ sau: 1.1. Vïng T©y Nguyªn Kh¶ n¨ng ®Êt thÝch hîp vµ rÊt thÝch hîp cho trång b«ng trong vïng lµ 496.900 ha. N¨m 2005 cã thÓ ®­a lªn 25.000 ha. N¨m 2010 ®­a lªn 40.000ha. vïng nµy cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau: ChuyÓn 5.000 ha diÖn tÝch dù kiÕn bè trÝ s¶n xuÊt lóa xu©n sang trång b«ng, cã thÓ chuyÓn 1.000 ha ®Êt trång c¹n vïng thÊp cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt n­íc t­íi sang trång b«ng. T¨ng vô trªn ®Êt trång c¹n ng¾n ngµy 15.000 ha vµ chuyÓn 9.000 ha ®Êt trång ®Ëu t­¬ng, ®Ëu xanh, ng«… vô 2 sang trång b«ng. ThuËn lîi: - TiÒm n¨ng ®Êt cßn rÊt lín, trång b«ng thuÇn hay trång xen canh víi c©y trång kh¸c ë hai vô cho hiÖu qu¶ cao vµ kh«ng c¹nh tranh ®Êt víi c¸c lo¹i c©y trång kh¸c. - N¨ng suÊt b«ng cao. Khã kh¨n: - Chñ yÕu trång b«ng nhê n­íc trêi chiÕm kho¶ng 90% diÖn tich, chÊt l­îng Ýt æn ®Þnh. - H¹ tÇng c¬ së kÐm, ®Æc biÖt hÖ thèng giao th«ng ®Õn c¸c huyÖn, x· ë n«ng th«n vµ ®Õn c¸c bu«n lµng bµ con d©n téc. - Ch­a cã quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng b«ng (míi cã quy ho¹ch vïng b«ng §ak lak vµ Gia Lai). Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt: - §Çu t­ c¬ së h¹ tÇng, ®Æc biÖt lµ giao th«ng ®Õn c¸c th«n x· trång b«ng. - Cã c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i cho n«ng d©n trång b«ng ®Æc biÖt lµ bµ con d©n téc. 1.2. Vïng §«ng Nam Bé. Quü ®Êt thÝch hîp vµ rÊt thÝch hîp cho trång b«ng lµ 1.609.500ha phÊn ®Êu n¨m 2005 ®­a lªn 15.000 ha vµ n¨m 2010 lµ 35.000 ha. ChuyÓn 8.500 ha ®Êt trång lóa vô §«ng Xu©n sang trång b«ng (tËp trung chñ yÕu ë Xu©n Léc, §ång Nai, Xuyªn Méc, Long §Êt…) ChuyÓn 1.500 ha ®Êt c©y trång c¹n cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt n­íc t­íi sang trång b«ng (tËp trung chñ yÕu ë Xu©n Léc, §ång Nai, Long §Êt vµ Bµ RÞa Vòng Tµu) ChuyÓn 10.000 ha ®Êt c©y trång c¹n vô 2: §Ëu xanh, §Ëu t­¬ng, ng« sang trång b«ng. ThuËn lîi: - Quü ®Êt thÝch hîp cho trång b«ng lµ rÊt lín. - GÇn c¸c trung t©m c«ng nghiÖp, h¹ tÇng c¬ së t­¬ng ®èi tèt. Khã kh¨n: - PhÇn lín diÖn tÝch trång b«ng vµo mïa m­a nhê n­íc trêi chiÕm kho¶ng 67% diÖn tÝch, nh­ng gÇn ®©y thêi tiÕt khÝ hËu kh«ng æn ®Þnh ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng b«ng. - ¶nh h­ëng cña viÖc ®« thÞ ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ lµm thiÕu lùc l­îng lao ®éng trÎ cho viÖc trång b«ng. - So víi c¸c c©y trång kh¸c th× ®Êt trång giµnh cho trång b«ng xÊu h¬n nªn ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt b«ng. - Do cã nhiÒu ®¬n vÞ tæ chøc s¶n xuÊt b«ng, nªn thiÕu thèng nhÊt vÒ chÝnh s¸ch ®Çu t­ cho n«ng d©n, x¶y ra hiÖn t­îng tranh mua tranh b¸n trong nh÷ng n¨m thuËn lîi, cßn nh÷ng n¨m kh«ng thuËn lîi th× g©y ra khã kh¨n cho n«ng d©n trong viÖc tiªu thô b«ng. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt: - Quy ho¹ch l¹i vïng b«ng vµ giµnh ®Êt thÝch hîp ®Ó trång b«ng. - §­a c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt b«ng vµo mét hÖ thèng tæ chøc thèng nhÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ c©y b«ng. 1.3.Vïng Duyªn H¶i Nam Trung Bé. Quü ®Êt thÝch hîp vµ rÊt thÝch hîp cho viÖc trång b«ng lµ 246.200 ha phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 ®­a lªn 35.000 ha vµ n¨m 2010 lµ 75.000 ha. ChuyÓn 42.000ha lóa ®«ng xu©n trªn ch©n ®Êt cao, vïng cao khã kh¨n vÒ n­íc t­íi sang trång b«ng. ChuyÓn 9.200 ha ®Êt mµu c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy ë vïng ®Êt thÊp cã ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt n­íc t­íi sang trång b«ng. ChuyÓn 20.000 ha ®Êt c©y trång c¹n vïng ®åi sang trång b«ng vô 2. DiÖn tÝch cßn l¹i lµ më réng khai hoang tËp trung chñ yÕu t¹i B×nh ThuËn. ThuËn lîi: - §iÒu kiÖn khÝ hËu, thÝch hîp cho viÖc trång b«ng vô kh«. - C©y b«ng kh«ng chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c lo¹i c©y trång kh¸c. Khã kh¨n: - H¹ tÇng c¬ së thiÕu, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng t­íi tiªu. - §iÒu kiÖn thêi tiÕt thÊt th­êng lµm cho viÖc s¶n xuÊt b«ng vô m­a kh«ng chñ ®éng vµ thiÕu æn ®Þnh, ë vïng nµy chñ yÕu trång b«ng cÇn n­íc t­íi. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt: - ChuyÓn mét sè diÖn tÝch lóa n­íc, vô xu©n kh«ng chñ ®éng n­íc, hiÖu qu¶ thÊp sang trång b«ng. - X©y dùng nh÷ng vïng b«ng th©m canh cã t­íi n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng tèt. 1.4.Vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long Cã quü ®Êt thÝch hîp vµ rÊt thÝch hîp cho c©y trång b«ng lµ 905.000 ha, n¨m 2005 ®­a diÖn tÝch lªn 40.000 ha vµ n¨m 2010 lµ 80.000 ha, chuyªn canh cã t­íi ®Ó thay thÕ mét sè diÖn tÝch s¶n xuÊt lóa hiÖn nay. ChuyÓn 77.000 ha lóa ®«ng xu©n sang trång b«ng, chuyÓn 3000 ha c©y trång c¹n vô 2 thuéc tØnh An Giang sang trång b«ng. ThuËn lîi: - ViÖc xuÊt khÈu g¹o hiÖn nay gÆp nhiÒu khã kh¾n, c©y b«ng cã thêi c¬ gãp phÇn vµo chñ tr­¬ng chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång trong vïng. - Cã thÓ trång ®­îc b«ng vô kh« cã t­íi n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng tèt. Khã kh¨n: - Vïng nµy ch­a cã quy ho¹ch ®Ó ph¸t triÓn b«ng. - §iÒu kiÖn giao th«ng n«ng th«n khã kh¨n. - N«ng d©n ch­a trång b«ng. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt: - Ph¶i quy ho¹ch ngay vïng b«ng §ång B»ng S«ng Cöu Long. - §Çu t­ c¬ së h¹ tÇng ®Æc biÖt lµ giao th«ng n«ng th«n. - X©y dùng c¸c m« h×nh s¶n xuÊt b«ng ®Ó më réng ra s¶n xuÊt lín. C©y b«ng cã thÓ trång thuÇn hoÆc xen canh, gèi vô víi c¸c lo¹i c©y trång kh¸c nh­ c¸c lo¹i ®Ëu, b¾p vô 2, nªn kh«ng tranh chÊp ®Êt ®ai víi c¸c lo¹i c©y trång kh¸c. Ngoµi ra b«ng cã thÓ trång xen víi c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m trong giai ®o¹n ch­a ph¸t t¸n lµm t¨ng thu nhËp vµ hiÖu qu¶ sö dông ®Êt. 1.5. Dù kiÕn vÒ diÖn tÝch vµ n¨ng suÊt b«ng ë n­íc ta giai ®o¹n 2001 - 2010. + VÒ diÖn tÝch trång b«ng (Sè liÖu cô thÓ ®­îc thÓ hiÖn trong B¶ng 9) B¶ng 12: Dù kiÕn diÖn tÝch trång b«ng 2001-2010 §¬n vÞ tÝnh: ha Stt Vïng, tØnh 2001 - 2002 2005 2010 Tæng Vô kh« cã t­íi Vô m­a n­íc trêi Tæng Vô kh« cã t­íi Vô m­a n­íc trêi Tæng Vô kh« cã t­íi Vô m­a n­íctrêi I §NTB 7.700 3.500 4.200 35.000 25.350 9.650 75.000 51.200 23.800 1 Qu¶ng Nam - - - 1000 1000 - 2000 2000 - 2 Qu¶ng Ng·i 1.500 1.000 500 1.000 800 200 3.000 2.500 500 3 B×nh §Þnh 900 500 400 2.000 1.500 500 5.000 4000 1.000 4 Phó Yªn 500 300 200 2.000 1.500 500 5.000 3.000 2.000 5 Kh¸nh Hoµ 400 200 200 2.000 1.500 500 5.000 3.000 2.000 6 Ninh ThuËn 1.000 500 500 4.500 2.550 1.950 10.000 6.500 3.500 7 B×nhThuËn 3.400 1.000 2.400 22.500 16.500 6.000 45.000 30.200 14.800 II TN 14.600 500 14.100 25.000 4.000 21.000 40.000 6.000 34.000 1 Kon Tum - - - 1.000 - 1.000 2.000 - 2000 2 Gia Lai 2050 500 1550 5000 2000 3000 10000 3000 7000 3 §¨k L¨k 12550 - 12550 18000 2000 16000 25000 3000 22000 4 L©m §ång - - - 1000 - 1.000 3.000 - 3.000 III §NB 7.700 600 7.100 15.000 6.000 9.000 35.000 10.000 25.000 1 B×nh Ph­íc 1.000 - 1000 3.500 - 3.500 10.000 - 10.000 2 §ång Nai 5.200 500 4.700 8.000 3.000 5.000 15.000 5.000 10.000 3 BR-VT 1.500 100 1.400 3.500 3.000 500 10.000 5.000 5000 IV §BSCL 1.150 1.150 - 40.000 38.500 1.500 80.000 77.000 3.000 1 §ång Th¸p 150 150 - 5.000 5.000 - 10.000 10.000 - 2 VÜnh Long - - - 5.000 5.000 - 10.000 10.000 - 3 Trµ Vinh 150 150 - 5.000 5.000 - 10.000 10.000 - 4 BÕn Tre - - - 2.500 2.500 - 5.000 5.000 - 5 An Giang 150 150 - 7.500 6.000 1.500 15.000 12.000 3.000 6 CÇn Th¬ 600 600 - 7.500 7.500 - 15.000 15.000 - 7 Sãc Tr¨ng 100 100 - 7.500 7.500 - 15.000 15.000 - Tæng 31.150 5.750 25.400 115.000 73.850 41.150 30.000 144.200 85.800 (Nguån sè liÖu cña vô quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch - Bé NN vµ PTNT) Qua b¶ng trªn ta thÊy trong t­¬ng lai diÖn tÝch trång b«ng sÏ tiÕp tôc ®­îc më réng ë c¸c tØnh trong c¶ 4 vïng trång b«ng chÝnh cña n­íc ta. Dù kiÕn n¨m 2001-2002 diÖn tÝch cña c¶ n­íc chØ lµ 31.150 ha trong ®ã vïng Duyªn H¶i Nam Trung Bé lµ 7.700 ha, T©y Nguyªn lµ 14.600 ha, §«ng Nam Bé lµ 7.700 ha, §ång B»ng S«ng Cöu Long lµ 1.150 ha. Nh­ng dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 c¶ n­íc lµ 300.000 ha trong ®ã vïng Duyªn H¶i Nam Trung Bé lµ 75.000 ha, vïng T©y Nguyªn lµ 40.000 ha, vïng §«ng Nam Bé lµ 35.000 ha, vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long lµ 80.000 ha. B¶ng 13: Dù kiÕn n¨ng suÊt b«ng n¨m 2001-2010. §¬n vÞ tÝnh: t¹/ha Stt Vïng, tØnh 2001-2002 2005 2010 Vô kh« cã t­íi Vô m­a n­íc trêi Vô kh« cã t­íi Vô m­a n­íc trêi Vô kh« cã t­íi Vô m­a n­íc trêi I §NTB 14,00 8,36 19,63 13,86 21,86 15,57 1 Qu¶ng Nam - - 18,00 - 20,00 - 2 Qu¶ng Ng·i 15,00 8,0 18,00 14,00 20,00 17,00 3 B×nh §Þnh 18,00 12,5 20,00 17,00 22,00 18,00 4 Phó Yªn 16,00 10,00 20,00 16,00 22,00 18,00 5 Kh¸nh Hoµ 16,00 10,00 20,00 16,00 22,00 18,00 6 Ninh ThuËn 16,00 8,00 19,41 16,00 22,00 18,00 7 B×nhThuËn 17,00 10,00 22,00 17,00 25,00 20,00 II TN 4,25 6,50 11,00 14,50 12,50 16,50 1 Kon Tum - - - 13,00 - 15,00 2 Gia Lai 17,00 13,00 22,00 16,00 25,00 18,00 3 §¨k L¨k - 13,00 22,00 16,00 25,00 18,00 4 L©m §ång - - - 13,00 - 15,00 III §NB 10,33 10,67 14,67 13,67 16,67 16,00 1 B×nh Ph­íc - 10,00 - 11,00 12,00 2 §ång Nai 16,00 12,00 22,00 15,00 25,00 18,00 3 BR-VT 15,00 10,00 22,00 15,00 25,00 18,00 IV §BSCL 14,29 - 20,29 2,57 23,71 2,57 1 §ång Th¸p 20,00 - 22,00 - 25,00 - 2 VÜnh Long - - 18,00 - 22,00 - 3 Trµ Vinh 20,00 - 22,00 - 25,00 - 4 BÕn Tre - - 18,00 - 22,00 - 5 An Giang 20,00 - 18,00 18,00 22,00 18,00 6 CÇn Th¬ 20,00 - 22,00 - 25,00 - 7 Sãc Tr¨ng 20,00 - 22,00 - 25,00 - Tæng 10,72 6,38 16,40 11,15 18,68 12,66 (Nguån Vô quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch - Bé NN vµ NT). Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy n¨ng suÊt b«ng cã sù t¨ng nªn ®¸ng kÓ. Trong vô 2001 - 2002 n¨ng suÊt chung cña c¶ n­íc vô kh« cã t­íi lµ 10,72 t¹/ ha, vô m­a nhê n­íc trêi lµ 6,38 t¹/ha trong ®ã vïng Duyªn H¶i Nam Trung Bé vô kh« cã t­íi lµ 14 t¹/ha, vô m­a nhê n­íc trêi lµ 8,36 t¹/ha, T©y Nguyªn vô kh« cã t­íi lµ 4,25 t¹/ha, vô m­a lµ 6,5t¹/ha §«ng Nam Bé vô kh« lµ 10,33 t¹/ha, vô m­a lµ 10,67, §ång B»ng S«ng Cöu Long vô kh« lµ 14,29 t¹/ ha. Dù tÝnh ®Õn n¨m 2010 n¨ng suÊt cña c¶ n­íc vô kh« lµ 18,68 t¹/ha, vô m­a lµ 12,66 t¹/ha trong ®ã Duyªn H¶i Nam Trung Bé vô kh« lµ 21,86 t¹/ha, vô m­a lµ 15,57 t¹/ha, T©y Nguyªn vô kh« lµ 12,5 t¹/ha, vô m­a lµ 16,5 t¹/ha, §«ng Nam Bé vô kh« lµ 16,67 t¹/ha, vô m­a lµ 16 t¹/ha, §ång B»ng S«ng Cöu Long vô kh« lµ 23,71 t¹/ha, vô m­a lµ 2,57 t¹/ha. 2. Quy ho¹ch c¬ së h¹ tÇng. Chñ yÕu tËp trung ë hai vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long vµ Duyªn H¶i Nam Trung Bé: 2.1. §ång B»ng S«ng Cöu Long: 77.000 ha lµm b«ng vô kh« chuyÓn tõ t­íi cho lóa §«ng Xu©n sang t­íi cho b«ng. Kh«ng cÇn ®Çu t­ x©y dùng míi thuû lîi khi chuyÓn ®Êt lóa ®«ng xu©n sang trång b«ng. §Çu t­ ®Ó kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng: 80 tû ®ång. 2.2. Vïng Ninh ThuËn B×nh ThuËn: GÇn 40.000 ha b«ng cã t­íi. Gi¶i ph¸p t­íi lµ x©y c¸c hå, ®Ëp vµ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi t­íi cho b«ng vµ c¸c c©y trång kh¸c. Bao gåm c¸c c«ng tr×nh sau : HÖ thèng s«ng Lßng S«ng(b¾t ®Çu x©y dùng):1500 ha b«ng ®­îc t­íi, trong ®ã ®· t­íi ®­îc 300 ha. HÖ thèng Phan RÝ – Phan ThiÕt:25000 ha b«ng cã t­íi, thuéc 3 c«ng tr×nh S«ng Luü, S«ng Cµ D©y vµ S«ng Quao (x©y dùng møi hå S«ng Luü ). HÖ thèng hå S«ng Dinh Ba (x©y dùng míi): 4000 ha b«ng cã t­íi. HÖ thèng hå Tµ Bao (x©y dùng míi): 8000 ha b«ng cã t­íi. HÖ thèng hå T©n Giang (Ninh ph­íc): 2500 ha b«ng cã t­íi. Møc ®Çu t­ trung b×nh cho 1 ha canh t¸c cã t­íi lµ 50 triÖu ®ång 1 ha gieo trång cã t­íi tõ 20 –25 triÖu ®ång. L­îng n­íc sö dông t­íi cho b«ng b»ng 1/3 l­îng n­íc t­íi cho lóa.TrÝch møc ®Çu t­ ®Ó t­íi cho 1ha gieo trång b«ng tõ 7-10 triÖu ®ång. Tæng ®Çu t­ t­íi cho vïng b«ng Ninh ThuËn, B×nh ThuËn kho¶ng 350 400 tû ®ång. 2.3. C¸c vïng kh¸c: DiÖn tÝch b«ng cã t­íi lµ h¬n 30000 ha, chuyÓn ®Êt trång lóa vµ c¸c c©y trång kh¸c hiÖu qu¶ kh«ng b»ng b«ng ë vïng ajunpa, B×nh ®Þnh, Phó Yªn sau trång vô kh« th©m canh. X©y dùng míi c«ng tr×nh nhá, kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng víi tæng ®Çu t­ lµ 50 tû ®ång. 3. Quy ho¹ch c¸c c¬ së c«ng nghiÖp chÕ biÕn. 3.1. N©ng cÊp c¸c nhµ m¸y hiÖn cã. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng b«ng x¬ trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ®Çu t­ më réng c¸c nhµ m¸y hiÖn cã *Nhµ m¸y chÕ biÕn b«ng §¾k L¾k 1. §Æt t¹i thµnh phè Bu«n Mª Thuét: HiÖn nay cã c«ng suÊt c¸n 8000- 10000 tÊn/n¨m, n©ng c«ng suÊt lªn 15.000 tÊn/n¨m. *2 nhµ m¸y chÕ biÕn b«ng t¹i §ång Nai. §Æt t¹i x· Hè Nai 3, HuyÖn Thèng NhÊt, tØnh §ång Nai. HiÖn nay cã c«ng suÊt c¸n b«ng 5.000- 6.000 tÊn/n¨m, n©ng c«ng suÊt lªn 20.000 tÊn/n¨m. §Æt t¹i khu c«ng nghiÖp Biªn Hoµ, n©ng c«ng suÊt lªn 20.000 tÊn/ n¨m. *Nhµ m¸y chÕ biÕn b«ng B×nh ThuËn. §Æt t¹ khu c«ng nghiÖp thÞ x· Phan ThiÕt. HiÖn nay cã c«ng suÊt c¸n 2.000-3.000 tÊn/ n¨m, n©ng c«ng suÊt lªn 50.000 tÊn/n¨m. *Nhµ m¸y chÕ biÕn b«ng Nha Trang. §Æt t¹i thµnh phè Nha Trang, tØnh Kh¸nh Hoµ. HiÖn nay cã c«ng suÊt c¸n b«ng 3.000- 3.500 tÊn/ n¨m, n©ng c«ng suÊt lªn 15. 000 tÊn/n¨m. 3.2. X©y dùng míi *Nhµ m¸y c¸n b«ng h¹t. Vïng Duyªn H¶i Nam Trung Bé ë B×nh ThuËn: X©y dùng míi 2 nhµ m¸y c¸n b«ng trong ®ã 1 nhµ m¸y c«ng suÊt 15.000 tÊn/n¨m ®Æt t¹i T¸nh Linh vµ mét nhµ m¸y 30.000 tÊn/n¨m ®Æt t¹i thÞ x· Phan ThiÕt . ë Ninh ThuËn: X©y dùng míi mét nhµ m¸y c«ng suÊt 15.000 tÊn/n¨m ®Æt t¹i Phan Rang –Th¸p Chµm. ë B×nh §Þnh (Quy Nh¬n) x©y dùng 1 nhµ m¸y c¸n b«ng c«ng suÊt 30.000 tÊn/n¨m. Vïng T©y Nguyªn : ë §¨k L¨k: X©y dùng míi 2 nhµ m¸y c¸n b«ng: Nhµ m¸y c¸n b«ng T©m Th¾ng (§¾k L¾k 2) ®Æt t¹i huyªn C­ Jut c«ng suÊt 15.000 tÊn/n¨m (vµo n¨m 2002- 2003) vµ mét nhµ m¸y §¾k L¾k 3 c«ng suÊt 15.000 tÊn/n¨m vµo n¨m 2005 ®Æt t¹i Bu«n Mª ThuËt . ë Gia Lai: X©y dùng 2 côm chÕ biÕn b«ng ë Ch­Sª vµ An Khª t­¬ng øng c«ng suÊt 12.000 tÊn/n¨m vµ 6.000 tÊn/n¨m. Vïng §«ng Nam Bé . ë B×nh Ph­íc: X©y dùng míi 1 nhµ m¸y c«ng suÊt 15.000 tÊn/n¨m ë Bµ RÞa-Vòng Tµu: x©y dùng míi 1 nhµ m¸y c«ngt suÊt 15000 tÊn/n¨m. Nhµ m¸y Ðp dÇu: - X©y dùng nhµ m¸y Ðp dÇu §ång Nai c«ng suÊt 15.000 tÊn/n¨m. X©y dùng nhµ m¸y Ðp dÇu t¹i B×nh ThuËn c«ng suÊt 90.000 tÊn/n¨m. X©y dùng 2 nhµ m¸y Ðp dÇu §¾k L¾k (®Æt t¹i Bu«n MªThuét ): 1nhµ m¸y c«ng suÊt 6.000 tÊn/n¨m vµ 1 nhµ m¸y c«ng suÊt 4.000 tÊn/n¨m. X©y dùng nhµ m¸y Ðp dÇu t¹i CÇn Th¬ c«ng suÊt 100.000 tÊn/n¨m. ViÖc n©ng cÊp vµ x©y dùng míi c¸c Nhµ m¸y chÕ biÕn b«ng ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau. B¶ng 14: Quy ho¹ch ®Çu t­ c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn b«ng cña n­íc ta. C¸c vïng, tØnh N©ng cÊp X©y dùng míi S.L C.suÊt Vèn S.L C.suÊt Vèn I. Duyªn H¶i Nam Trung Bé 1. Nhµ m¸y c¸n b«ng 65.000 77 4 180.000 160 -B×nh ThuËn: 2 +TP Phan ThiÕt 1 50.000 50 1 30.000 50 +T¸nh Linh 1 15.000 30 -Ninh ThuËn 1 15.000 30 -Kh¸nh Hoµ(Nha Trang) 1 15.000 27 -B×nh §Þnh (Quy Nh¬n) 1 30.000 50 2. Nhµ m¸y Ðp dÇu(BT) 1 90.000 60 II. T©y Nguyªn 1.Nhµ m¸y c¸n b«ng 1 15.000 31 4 48.000 139 - §¨k L¨k 1 (BMT) 1 15.000 31 - §¨k L¨k 2 (T©mTh¾ng) 1 15.000 46 - §¨k L¨k 3 (BM Thuét) 1 15.000 46 - Ch­Sª (Gia Lai) 1 12.000 27 - An Khª (Gia Lai) 1 6.000 20 2. Nhµ m¸y Ðp dÇu - §¨k L¨k (BM Thuét) 1 40.000 35 III. §«ng Nam Bé 1.Nhµ m¸y c¸n b«ng 2 40.000 62 2 30.000 60 - §ång Nai 2 40.000 62 + Hè Nai 1 20.000 31 + Biªn Hoµ 1 20.000 31 - B×nh Ph­íc 1 15.000 30 - BR-VT 1 15.000 30 2.Nhµ m¸y Ðp dÇu + §ång Nai 1 40.000 35 IV. §ång B»ng SCL 1.Nhµ m¸y c¸n b«ng 7 200.000 190 - CÇn Th¬ 1 50 - An Giang 1 30 - Trµ Vinh 1 20 - VÜnh Long 1 30 - BÕn Tre 1 10 - Sãc Tr¨ng 1 30 - §ångTh¸p 1 20 2. Nhµ m¸y Ðp dÇu (CT) 1 100.000 Ghi chó: SL: Sè l­îng. Vèn:§¬n vÞ tû ®ång (Nguån: Vô quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch- Bé NN vµ PTNT) III. TÝnh to¸n vµ dù tÝnh vèn ®Çu t­ cho c¸c lÜnh vùc. 1. §Çu t­ cho nghiªn cøu khoa häc kü thuËt. TiÕp tôc ®Çu t­ n©ng cÊp trung t©m nghiªn cøu b«ng Nha Hè. §Çu t­ cho viÖn lóa §ång B»ng S«ng Cöu Long vµ ViÖn Khoa häc kü thuËt n«ng nghiÖp T©y Nguyªn, ®Ó chuyÓn giao kü thuËt trång b«ng cho vïng. §Çu t­ cho c¸c tr¹m nghiªn cøu gièng lai. §µo t¹o c¸c c¸n bé chuyªn s©u cho c¸c viÖn. C¸c viÖn, trung t©m cã dù ¸n riªng ®Ó tr×nh Bé N«ng NghiÖp vµ PTNT vµ Bé C«ng nghiÖp. CÇn ph¶i nghiªn ccøu gi¶i quyÕt trong lÜnh vùc trång trät vµ trong c«ng nghÖ chÕ biÕn x¬, Ðp dÇu b«ng tËn dông s¶n phÈm phô. TÝnh trung b×nh kinh phÝ hµng n¨m ®Ó nghiªn cøu thêi gian qua vµ ­íc thùc hiÖn trong thêi gian tíi. Mçi n¨m ngµnh cÇn 4,5 tû ®ång cho ngµnh nghiªn cøu vµ ®µo t¹o c¸n bé (trong n­íc còng nh­ du häc n­íc ngoµi). Nhµ n­íc cÇn ®Çu t­ kinh phÝ sù nghiÖp hµng n¨m trªn ®©y míi cã thÓ ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña sù nghiÖp trång b«ng v¶i Hµng n¨m víi diÖn tÝch míi më réng, C«ng ty B«ng ViÖt Nam ®Òu ph¶i ®Çu t­ c«ng t¸c khuyÕn n«ng tõ tËp huÊn kü thuËt, x©y dùng hÖ thèng khuyÕn n«ng cÊp II lµm c¸c m« h×nh tr×nh ®iÓn. Qua nhiÒu n¨m tæng kÕt cho thÊy ®Ó më réng 1 ha trång b«ng míi kinh phÝ khuyÕn n«ng mµ c«ng ty b«ng ph¶i bá ra lµ 300.000 ®ång/ ha. Do ®ã sè l­îng kinh phÝ khuyÕn n«ng mµ Nhµ n­íc cÇn xem xÐt cÊp hµng n¨m 15 tû ®ång theo t¨ng diÖn tÝch thùc tÕ më réng cho c«ng ty b«ng ViÖt Nam b»ng vèn ng©n s¸ch sù nghiÖp ®¶m b¶o cho hoµn thµnh nhiÖm vô chiÕn l­îc ®­îc giao. Tæng ®Çu lµ 45 tû ®ång. 2. §Çu t­ cho n«ng d©n trång b«ng. - D©n trång b«ng rÊt nghÌo ®ang ph¶i lo b÷a ¨n hµng ngµy, kh«ng cã tÝch luü. §Çu t­ cho n«ng d©n ®Ó gióp cho ng­êi d©n ®Çu t­ cho th©m canh s¶n xuÊt b«ng lai, ®¹t n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng tèt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. - Theo tæng kÕt cña hiÖp héi b«ng, mçi hÐc ta trång b«ng lai cÇn ®Çu t­ tõ 1,5 – 2 triÖu VND. Tuú theo diÖn tÝch s¶n xuÊt b«ng hµng n¨m, ®Ò nghÞ nhµ n­íc xÐt cho n«ng d©n c¸c vïng trång b«ng ®­îc vay vèn kho¶ng 46 tûVND/n¨m víi l·i suÊt ­u ®·i nhÊt ®Æc biÖt trong nh÷ng n¨m ®Çu s¶n xuÊt ®Õn khi ®Þnh h×nh æn ®Þnh 230 ngµn ha. 3. §Çu t­ s¶n xuÊt gièng b«ng lai F1. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn vµ më réng diÖn tÝch 4 vïng tõ nay ®Õn n¨m 2010 ph¶i ®¹t diÖn tÝch kho¶ng 230 ngµn ha, víi tèc ®é ph¸t triÓn 25-30% trong nh÷ng n¨m ®Çu vµ tõ nay ®Õn n¨m 2005 c¸c gièng b«ng lai chiÔm c¬ cÊu 85-90% nh÷ng n¨m vÒ sau. Nhu cÇu h¹t gièng t¨ng ®Ó ®¸p øng cho n«ng d©n trång b«ng, ngoµi c¸c gièng hiÖn nay nh­: VN20, VN35…ph¶i cßn sö dông c¸c gièng lai cã tiÒm n¨ng, n¨ng suÊt cao trong t­¬ng lai B¶ng 15: Dù kiÕn sè l­îng gièng s¶n xuÊt vµ tiªu thô giai ®o¹n 2001-2005 N¨m 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2010-2011 DiÖn tÝch(ha) 31.650 50.000 80.000 100.000 120.000 230.000 S¶n l­îng gièng lai(tÊn) 100 170 275 340 390 920 S¶n l­îng gièng thuÇn(tÊn) 27 30 45 60 70 100 (Nguån Vô quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch - Bé NN vµ PTNT) ) §Õn n¨m 2010 l­îng gièng b«ng lai cÇn lµ rÊt lín. Trong ®iÒu kiÖn canh t¸c hîp lý, mçi ha gieo trång b«ng cÇn 4 kg h¹t gièng lai. Nhu cÇu h¹t gièng cÇn ®Õn n¨m 2010 (ch­a kÓ gièng dù phßng) lµ trªn 920 tÊn h¹t gièng t­¬ng ®­¬ng víi diÖn tÝch s¶n xuÊt h¹t gièng cÇn ph¶i cã lµ 672ha. Quan ®iÓm chung: C¬ së s¶n xuÊt gièng ph¶i ®­îc x©y dùng trªn vïng thuËn lîi vÒ khÝ hËu thêi tiÕt, ®Êt ®ai vµ dåi dµo lao ®éng. CÇn x¸c ®Þnh gièng b«ng thÝch hîp víi tõng lo¹i ®Êt vµ tõng vïng sinh th¸i ®Ó tõ ®ã bè trÝ m¹ng l­íi s¶n xuÊt h¹t gièng F1. - Nh÷ng n¨m ®Çu, s¶n xuÊt gièng b«ng lai F1: tËp trung chñ yÕu t¹i xÝ nghiÖp gièng c©y trång vµ ViÖn nghiªn cøu B«ng vµ c©y cã Sîi Nha Hè. Khi nhu cÇu sè l­îng t¨ng cã thÓ s¶n xuÊt ngoµi d©n ë c¸c vïng l©n cËn. DiÖn tÝch cña xÝ nghiÖp gièng c©y trång vµ ViÖn nghiªn cøu cã kho¶ng 270 ha ®Ó s¶n xuÊt gièng. N¨ng lùc s¶n xuÊt gièng 1 n¨m hai vô lµ 2 tÊn/ha/n¨m th× viÖn nghiªn cøu b«ng vµ c©y cã sîi vµ xÝ nghiÖp gièng c©y trång cã thÓ s¶n xuÊt cung cÊp cho d©n kho¶ng 540 tÊn. ChuÈn bÞ ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt gièng cho giai ®o¹n sau. Nh÷ng n¨m tiÕp theo cÇn ph¶i tæ chøc ba tr¹i gièng ®Ó s¶n xuÊt, b­íc ®Çu s¶n xuÊt c¸c gièng bÊt dôc hoÆc c¸c gièng lai b×nh th­êng cã quy m« kho¶ng 100- 200 ha ®Ó lµm quen kü thuËt vµ quy tr×nh s¶n xuÊt nh»m dù phßng c¸c ph­¬ng ¸n khi cã nhu cÇu lín. + Tr¹i Ninh Ph­íc cã diÖn tÝch 100 ha ®Æt t¹i x· Ph­íc S¬n, ®Êt tèt d©n sè cã tr×nh ®é, ë gÇn xÝ nghiÖp gièng c©y trång Nha Hè vµ ViÖn nghiªn cøu b«ng vµ c©y sîi Nha Hè, n¨ng lùc s¶n xuÊt 100 tÊn/ n¨m +Tr¹i Ninh H¶i: DiÖn tÝch 100 ha ®Æt tai x· Xu©n H¶i (n«ng tr­êng b«ng thµnh s¬n), n¨ng lùc 100 tÊn/n¨m. + Tr¹i Hµm ThuËn B¾c:DiÖn tÝch 200 ha,(trong ®ã sö dông ®Êt trong d©n lµ 100 ha) ®Æt t¹i Ma L©m xa Hµm Phó. N¨ng lùc s¶n xuÊt 200 tÊn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸/ n¨m. C¸c tr¹i gièng nµy tæ chøc m¹ng l­íi s¶n xuÊt tíi tõng hé n«ng d©n s¶n xuÊt giái, biÕt tiÕp thu khoa häc kü thuËt, d­íi sù h­íng dÉn kü thuËt cña tr¹i vµ tr¹i thu mua l¹i toµn bé sè b«ng, tæ chøc c¸n vµ thu h¹t ®Ó xö lý thµnh gièng. S¶n xuÊt gièng theo ph­¬ng ph¸p nµy rÊt cã lîi v× ®Çu t­ nhµ n­íc sÏ kh«ng nhiÒu nh­ng c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng h¹t ph¶i qu¶n lý, gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc s¶n xuÊt gièng, kh«ng ®Ó lät nh÷ng gièng xÊu ®­a vµo s¶n xuÊt. Tæng vèn ®Çu t­ cho s¶n xuÊt gièng b«ng lai F1 lµ 27 tû ®ång . 4. §Çu t­ cho hÖ thèng chÕ biÕn. 4.1. §Çu t­ cho c«ng nghÖ chÕ biÕn. CÇn ph¶i hoµn chØnh gÊp quy tr×nh chÕ biÕn b«ng tr­íc m¾t cÇn nhËp 1 d©y truyÒn hoµn chØnh vÒ chÕ biÕn vµ dùa theo nh÷ng kü thuËt tiªn tiÕn, tõng b­íc c¶i thiÖn hÖ thèng chÕ biÕn s½n cã ®Ó n©ng cao toµn diÖn chÊt l­îng x¬ trong toµn ngµnh. 4.2. §Çu t­ cho quy m« chÕ biÕn. Dùa vµo dù kiÕn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt b«ng 2001- 2010 c©n ®èi theo s¶n l­îng b«ng tõng vïng vµ tÝnh chÊt s¶n xuÊt b«ng cã thÓ bè trÝ quy m« s¶n xuÊt b«ng nh­ sau: - CÇn x©y dùng nh÷ng nhµ m¸y chÕ biÕn c«ng suÊt tõ 10- 30 ngµn tÊn/ n¨m. Tuú theo sè l­îng hµng n¨m mµ mö réng thªm quy m« nh»m tiÕt kiÖm vèn ®Çu t­. - C¸c vïng s¶n xuÊt b«ng s¶n l­îng cßn thÊp tõ 1000- 2000 tÊn/n¨m th× x©y dùng c¸c côm chÕ biÕn quy m« nhá trang thiÕt bÞ m¸y mãc …c«ng suÊt thÊp tõ 10- 20 tÊn/ ngµy hoÆc trang bÞ c¸c m¸y mãc nhËp ®¬n lÎ theo d©y truyÒn vµ c¸c m¸y s¶n xuÊt trong n­íc ®· c¶i tiÕn dùa theo c¸c d©y truyÒn hiÖn ®¹i. - §èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt gièng nh­ c¸c trung t©m .., tr¹m, tr¹i gièng, n«ng tr­êng s¶n xuÊt gièng, t× trang thiÕt bÞ nhiÒu m¸y cèng suÊt thÊp h¬n 1,2 tÊn/ca ®Ó dÔ dµng lµm vÖ sinh m¸y nh»m tr¸nh lÉn gièng. - Nh÷ng ®Þa bµn víi diÖn tÝch trång b«ng cßn xa côm chÕ biÕn trung t©m th× x©y dùng côm chÕ biÕn nhá trang bÞ n2-3 m¸y c«ng suÊt 1,2 tÊn/ca ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ chÕ biÕn. 5. §Çu t­ cho c¬ së h¹ tÇng. TËp trung cho ®Çu t­ thuû lîi kÕt hîp víi giao th«ng ®Ó t­íi tiªu cho b«ng ë hai vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long vµ Duyªn H¶i nam Trung Bé. Tæng vèn ®Çu t­ cho thuû lîi vµ giao th«ng kho¶ng 480 –530 tû ®ång. 6. Tæng nhu cÇu vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn b«ng ®Õn 2010. Nhu cÇu vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn b«ng ®Õn n¨m 2010 ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau. B¶ng 16: Nhu cÇu vèn ®Çu t­ cho ®Ò ¸n ph¸t triÓn b«ng ®Õn n¨m2010. §¬n vÞ: tû ®ång TT H¹ng môc Vèn ®Çu t­ cÇn cã B×nh qu©n n¨m Nguån vèn 1 ®iÒu tra quy ho¹ch 10 1,0 Ng©n s¸ch 2 Sù nghiÖp khoa häc 45 4,5 Ng©n s¸ch 3 KhuyÕn n«ng 150 15,0 Ng©n s¸ch 4 §µo t¹o c¸n bé míi 8 0,8 Ng©n s¸ch 5 Dù phßng h¹t gièng 80 8,0 Ng©n s¸ch 6 §Çu t­ h¹ tÇng vïng b«ng 650 65,0 Ng©n s¸ch 7 Hç trî 1% l·i suÊt dù tr÷ b«ng x¬ 150 Ng©n s¸ch 8 §Çu t­ cho c¸c c¬ së s¶n gièng 27 Ng©n s¸ch 9 §Çu t­ chÕ biÕn - B«ng x¬ -Dçu b«ng 920 720 200 92,0 72,0 20,0 Vay Vay Vay 10 Vèn cho s¶n xuÊt 460 46,0 Vay vµ huy ®éng Tæng céng 2.500 250 (Nguån: Vô quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch- Bé NN vµ PTNT) Vèn ng©n s¸ch ®Çu t­ lµ 1.120 tû ®ång, chiÕm 44,8 %, mçi n¨m b×nh qu©n lµ 100- 110 tû ®ång, t­¬ng ®­¬ng 7-8 triÖu USD/n¨m. Tãm l¹i, vèn ®Çu t­ tõ nguån vèn ng©n s¸ch lµ nguån vèn quyÕt ®Þnh nhÊt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh b«ng, tuy nhiªn ®Ó ph¸t triÓn ngµnh b«ng mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n n÷a th× nguån vèn vay vµ huy ®éng còng ®ãng vai trß rÊt quan träng. IV.C¸c chÝnh s¸ch c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch. §Ó ngµnh b«ng ph¸t triÓn víi tèc ®é cao nhÊt víi nh÷ng b­íc ®i ch¾c ch¾n vµ bÒn v÷ng, cÇn cã chÝnh nh÷ng chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng vµ ®ång bé bao gåm nh÷ng n«i dung chÝnh sau. 1. TiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý c¸c c¬ së chÕ biÕn b«ng h¹t, tõng b­íc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp hiÖn cã. 2. KhuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Çu t­ s¶n xuÊt gièng, trång b«ng, chÕ biÕn b«ng vµ c¸c s¶n phÈm phô: ph¸t triÓn m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i trång b«ng. 3. VÒ ®Çu t­ tÝn dông. 3.1. Vèn ng©n s¸ch Nhµ N­íc ®Çu t­ cho - X©y dùng c¬ së nghiªn cøu s¶n xuÊt gèc vµ gièng lai F1 - NhËp c¸c gièng cã kh¶ n¨ng kh¸ng s©u bÖnh vµ cho n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao. - §Çu t­ n©ng cÊp c¸c c¬ së s¶n xuÊt b«ng ë c¸c vïng träng ®iÓm ®Ó duy tr× c¸c gièng b«ng gèc vµ s¶n xuÊt ®ñ c¸c gièng b«ng lai F1 cung øng cho ng­êi trång b«ng. - Hç trî gièng + Cho kh«ng gièng gèc ®èi víi c¸c hé n«ng d©n tham gia s¶n xuÊt gièng F1 + Trî gi¸ gièng 3 n¨m ®Çu cho n«ng d©n trång b«ng. N¨m ®Çu trî gi¸ 60%, n¨m thø hai 50%, n¨m thø ba 30%. - Nhµ n­íc hç trî tõ nguån vèn ng©n s¸ch, vèn ODA ®èi víi c¸c dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu, trång b«ng, ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh xö lý n­íc th¶i, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®èi víi c¸c côm c«ng nghiÖp míi. 3.2. Vèn tÝn dông - §Çu t­ theo kÕ ho¹ch Nhµ n­íc: x©y dùng, n©ng cÊp, ®æi míi thiÕt bÞ c¸c c¬ së chÕ biÕn. - C¸c c¬ së chÕ biÕn b«ng ®­îc vay vèn ­u ®·i ®Ó ®Çu t­. 3.3. Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam : ChØ ®¹o Ng©n hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 67/1999/Q§- TTg ngµy 30/3/1999 cña Thñ T­íng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch tÝn dông ng©n hµng phôc vô ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n b¶o ®¶m ®ñ vèn vµ kÞp thêi cho ng­êi trång b«ng vay mua gièng, nguyªn liÖu, vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt b«ng h¹t, cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vay vèn tiªu thô b«ng h¹t. 3.4. Bé KÕ Ho¹ch vµ §Çu t­, Bé tµi chÝnh t×m c¸c nguån vèn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ®Çu t­, liªn doanh, ph¸t triÓn s¶n xuÊt gièng, s¶n xuÊt b«ng h¹t quy m« lín, ®¶m b¶o chÊt l­îng cho c«ng nghiÖp dÖt may. 4. VÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ. - §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu, tuyÓn chän, lai t¹o gièng míi, ®Ó nhanh chãng cã gièng b«ng ®¹t n¨ng suÊt trªn 3 tÊn/ha víi nhiÒu tæ hîp lai, dßng bÊt dôc cña ViÖt Nam. - C¸c ViÖn Nghiªn cøu khoa häc n«ng nghiÖp, c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng, Trung häc chuyªn nghiÖp n«ng nghiÖp phèi hîp víi trung t©m nghiªn cøu c©y b«ng, nghiªn cøu lai t¹o c¸c gièng cã tÝnh kh¸ng s©u bÖnh cho n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao. - TËp trung ®Çu t­ vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ vµ c¸n bé khoa häc kü thuËt cho ViÖn nghiªn cøu b«ng vµ c©y cã sîi Nha Hè cã n¨ng lùc nghiªn cøu, t¹o gièng b«ng cã n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng t«t ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may trong n­íc. - Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n bè trÝ kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng hµng n¨m trong kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng cña Bé nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c khuyÕn n«ng vµ chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt ®Õn hé trång b«ng, tæng kÕt nh÷ng m« h×nh hé n«ng d©n trång b«ng giái ®Ó phæ biÕn kinh nghiÖm cho c¸c hé kh¸c tham quan häc tËp, nghiªn cøu, tæng kÕt c¸c m« h×nh ph¸t triÓn b«ng ë c¸c vïng sinh th¸i T©y Nguyªn, Duyªn H¶i Nam Trung Bé, §«ng Nam Bé, §ång B»ng S«ng Cöu Long ®Ó triÓn khai më réng. -Nnghiªn cøu c¸c m« h×nh canh t¸c xen canh, gèi vô ®Ó ®­a c©y b«ng vµo c¬ cÊu c©y trång æn ®Þnh cña mét sè vïng ®· cã c¸c c«ng tr×nh thuû l¬Þ. - Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam chØ ®¹o thùc hiÖn tèt QuyÕt ®Þnh sè 19/Q§-TTg ngµy 8/1/1998 vÒ Dù ¸n ph¸t triÓn b«ng vµ c¸c c©y trång xen canh, lu©n canh víi b«ng vay vèn cña c¬ quan ph¸t triÓn Ph¸p (AFD). 5. VÒ tiªu thô. - Bé C«ng NghiÖp, tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam chØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp dÖt may ­u tiªn tiªu thô b«ng x¬ cña c¸c c¬ së chÕ biÕn, c¸n Ðp b«ng h¹t trong n­íc. Gi¶i quyÕt hµi hoµ lîi Ých gi÷a c¸c doanh nghiÖp dÖt may, chÕ biÕn b«ng h¹t vµ ng­êi trång b«ng. -Trªn c¬ së tham kh¶o ý kiÕn cña ban vËt gi¸ ChÝnh phñ, tæng C«ng ty DÖt may thèng nhÊt víi Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh trång b«ng c«ng bè gi¸ mua b«ng h¹t tèi thiÓu (gi¸ sµn) cho ng­êi trång b«ng ngay tõ ®Çu vô, ®¶m b¶o lîi Ých cña ng­êi trång b«ng cã møc thu nhËp cao h¬n so víi c©y trång kh¸c trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh cã trång b«ng chØ ®¹o, kiÓm tra chÆt chÏ viÖc tiªu thô b«ng h¹t trªn ®Þa bµn vµ kh«ng ®Ó c¸c tæ chøc, c¸ nh©n Ðp cÊp, Ðp gi¸, g©y thiÖt h¹i cho ng­êi trång b«ng. - Ký hîp ®ång tr­íc vô vÒ gi¸ thu mua b«ng ®¶m b¶o cho ng­êi trång b«ng cã l·i. Ph©n lo¹i b«ng ®Ó thu mua khuyÕn khÝch n©ng cao chÊt l­îng b«ng s¶n xuÊt ra. 6. VÒ quü b¶o hiÓm c©y b«ng v¶i. - Hµng n¨m Bé C«ng NghiÖp chØ ®¹o Tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam trÝch 1-2 % trÞ gi¸ nguyªn liÖu b«ng x¬ nhËp khÈu ®Ó lËp quü b¶o hiÓm c©y b«ng. LËp quü dù tr÷ b«ng x¬ theo s¶n l­îng hµng n¨m. Hç trî l·i suÊt ng©n hµng cho b«ng x¬ gi÷ trong kho 3 th¸ng ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé C«ng nghiÖp, Tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam ban hµnh quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông quü nµy 7. ThuÕ. §­îc ¸p dông møc khÊu trõ ®Çu vµo khi tÝnh thuÕ VAT 5%(hiÖn nay 2%) cho thu mua b«ng h¹t. Kh«ng ®¸nh thuÕ VAT ®èi víi h¹t gièng s¶n xuÊt trong n­íc. V. KiÕn nghÞ vµ tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn. Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ s¶n xuÊt nguyªn liÖu. Phèi hîp víi c¸c tØnh ®Ó quy ho¹ch, lËp kÕ ho¹ch trång b«ng l©u dµi vµ tõng n¨m. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng, c«ng t¸c nghiªn cøu vÒ gièng kü thuËt canh t¸c chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt cho n«ng d©n. Bé C«ng nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm thu mua hÕt b«ng x¬ cho c¸c c¬ së chÕ biÕn vµ qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng nghÖ chÕ biÕn sö dông b«ng. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m, quy ho¹ch c¸c vïng trång b«ng, chÕ biÕn tiªu thô b«ng trong tØnh. Tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam trùc tiÕp lµ c«ng ty B«ng chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp dÞch vô vµ chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt trång, chÕ biÕn b«ng h¹t, s¶n xuÊt ®ñ gièng lai tèt cung cÊp cho s¶n xuÊt . KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t­ s¶n xuÊt, chÕ biÕn kinh doanh b«ng. LËp hiÖp héi b«ng ®Ó b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng­êi s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong ngµnh b«ng. VI. HiÖu qu¶ cña viÖc quy ho¹ch. 1. HiÖu qu¶ kinh tÕ. 1.1. T¨ng thu nhËp cho ng­êi trång b«ng, cung cÊp nguyªn liÖu b«ng x¬ s¶n xuÊt tõ trong n­íc cho ngµnh c«ng nghiÖp DÖt may, nhµ n­íc tiÕt kiÖm ®­îc quü dù tr÷ ngo¹i tÖ m¹nh trong nhËp khÈu b«ng x¬ (lÊy gi¸ b«ng x¬ b×nh qu©n nhiÒu n¨m lµ 1.600 USD/tÊn) n¨m 2005 lµ 118,26 triÖu USD vµ n¨m 2010 lµ 267,84 triÖu USD ®Ó cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­ cho c¸c ngµnh ph©n phèi kh¸c. N¨m 2005: DÇu b«ng lµ 13,3 ngµn tÊn, trÞ gi¸ 115,71 tû ®ång, b· dÇu b«ng 90,4 ngµn tÊn, trÞ gi¸ 180,8 tû ®ång. N¨m 2010 dÇu b«ng 30.000 tÊn, trÞ gi¸ 261 tû ®ång, b· dÇu b«ng 204,6 ngµn tÊn, trÞ gi¸ 409,2 tû ®ång. Trång b«ng so víi gi¸ mua vÉn cã l·i tõ 1.800 – 2.700 ®/kg. 1.2. Tµi nguyªn ®Êt ®ai, lao ®éng ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶ vµ hîp lý h¬n t¨ng hÖ sè sö dông ®Êt. B¶ng 17:Gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ b«ng n¨m 2010. TT DiÔn gi¶i §VT B«ng cã t­íi B«ng nhê n­íc trêi Sè l­îng Thµnh tiÒn(®ång) Sè l­îng Thµnh tiÒn(®ång) I N¨ng suÊt Kg 2.400 1.750 II Chi phÝ s¶n xuÊt 6.960.000 5.533.000 1 Gièng Kg 3,5 350.000 3,5 350.000 2 Ph©n bãn Kg 1.280.000 1.048.000 3 Thuèc s©u c¸c lo¹i 150.000 100.000 4 Chi phÝ lµm ®Êt 360.000 200.000 5 Thuû lîi phÝ 450.000 6 C«ng lao déng C«ng 200 4.000.000 3.600.000 7 L·i vay ng©n hµng 170.000 135.000 8 ThuÕ sö dông ®Êt 200.000 100.000 III Gi¸ trÞ b«ng h¹t 12.000.000 8.750.000 Thu nhËp thùc tÕ 7.040.000 5.567 Thu nhËp thù tÕ/ c«ng 35.200 31.000 IV Gi¸ thµnh b«ng h¹t Kg 2.800 3.700 (Nguån Vô quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch- Bé NN vµ PTNT) B¶ng 18: Mét sè chØ tiªu tæng qu¸t. TT ChØ tiªu 2001/2002 2005 2010 Sè l­îng Gi¸ trÞ (tû ®ång) Sè l­îng Gi¸ trÞ (tû ®ång) Sè l­îng Gi¸ trÞ (tû ®ång) 1 DiÖn tÝch(1000ha) 31 115 230 2 N¨ng suÊt (t¹/ha) 13 19 22 3 S¶n l­îng b«ng (1000tÊn) 40.3 219 496 4 S¶n l­îng b«ng x¬ (1000tÊn) 14,5 290 78,84 1.576,8 178,56 3.571,2 5 H¹t b«ng (1000tÊn) 22,2 120,5 272,8 6 DÇu b«ng(1000tÊn) 13,25 115,28 30 261 7 B· dÇu kh«(1000tÊn) 90,38 180,76 204,60 409,2 Tæng gi¸ trÞ thu ®­îc qua chÕ biÕn h¹t b«ng 296,04 670,2 (Nguån Vô quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch- Bé NN vµ PTNT) Sau khi diÖn tÝch b«ng ®¹t æn ®Þnh kho¶ng 230.000 ha th× dù ¸n sÏ thu håi vèn trong kho¶ng 5-6 n¨m. 1.3.Thu nhËp thùc tÕ trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch canh t¸c cã c©y b«ng cao h¬n so víi viÖc trång c¸c lo¹i c©y trång kh¸c trong cïng mét ®iÒu kiÖn…khuyÕn c¸o nªn duy tr× m« h×nh trång b«ng xen c©y hä ®Ëu, c©y ng« võa cã hiÖu qu¶ kinh tÕ võa b¶o vÖ t¨ng ®é ph× ®Êt canh t¸c vµ gi÷ c©n b»ng hÖ sinh th¸i, h¹n chÕ s©u h¹i thµnh dÞch. MÆt kh¸c viÖc trång xen lµm cho bµ con n«ng d©n an t©m ®Ó ®­a mét sè lo¹i c©y trång míi vµo hÖ thèng canh t¸c t¹i ®Þa ph­¬ng. 1.4.§¬n vÞ kinh doanh b«ng cã l·i t¹o ®iÒu kiÖn t¸i ®Çu t­ cho s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn b«ng. Sau 5 n¨m thù hiÖn dù ¸n ®èi víi n«ng d©n trång b«ng thu ®­îc tæng gi¸ trÞ tõ b¸n b«ng h¹t cho nhµ n­íc t¨ng tõ 290 tû ®ång nªn 1.576,8 tû ®ång(t¨ng 5,5 lÇn) vµ sau 10 n¨m t¨ng nªn 3.571,2 tû ®ång(t¨ng 12,3 lÇn). §¬n vÞ s¶n xuÊt b«ng cã l·i cho 1 kg lµ 2.262 ®ång/kg cã ®iÒu kiÖn më réng diÖn tÝch ®Çu t­ th©m canh theo nh­ tÝnh to¸n trong quy ho¹ch. 2. HiÖu qu¶ vÒ x· héi. 2.1.Ph¸t triÓn c©y b«ng v¶i ®Õn n¨m 2010 sÏ gi¶ quyÕt viÖc lµm cho 350.00 lao ®éng trong n«ng nghiÖp vµ hµng ngµn lao ®éng ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Gióp ng­êi n«ng d©n quen dÇn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hµng ho¸, t¹o t©m lý g¾n bã quan hÖ n«ng nghiªp vµ c«ng nghiÖp. 2.2 T¹o nh÷ng c¬ së chÕ biÕn c«ng nghiÖp t¹i c¸c tØnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng nh­ c¸n b«ng, Ðp dÇu ®Ó lµm t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt, gãp phÇn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp c¸c tØnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng. Khi cã ®iÒu kiÖn sÏ më ra nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn kh¸c tõ s¶n phÈm b«ng nh­ kÐo sîi, dÖt may ®Ó t¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ. 3.HiÖu qu¶ m«i tr­êng. 3.1. §­a c©y b«ng vµo hÖ thèng ph¸t triÓn nªn 230.000 ha (nhê n­íc trêi 37%, cã t­íi 63%) lu©n xen canh víi c©y trång kh¸c gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ phñ xanh ®Êt canh t¸c, chèng xãi mßn, chèng röa tr«i bÒ mÆt, h×nh thµnh hÖ canh t¸c nhiÒu tÇng trong n«ng nghiÖp theo h­íng tèt h¬n hÖ m«i tr­êng sinh th¸i. 3.2.T¹o viÖc lµm æn ®Þnh cã thu nhËp cho ®ång bµo c¸c d©n téc nh»m xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ h¹n chÕ hiÖn t­îng du canh du c­, ®èt ph¸ rõng thµnh l­¬ng rÉy ¶nh h­ëng xÊu tíi hÖ sinh th¸i vµ m«i tr­êng tù nhiªn cña vïng §«ng Nam Bé, T©y Nguyªn, Duyªn H¶i Nam Trung Bé vµ §«ng B»ng S«ng Cöu Long. KÕt luËn Quy ho¹ch lµ mét nhiÖm vô quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nãi chung vµ cho ph¸t triÓn ngµnh nãi riªng. §Æc biÖt víi ngµnh n«ng nghiÖp th× viÖc quy ho¹ch c¬ cÊu c©y trång l¹i cµng cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ph¸t triÓn cña ngµnh ®Ó ®¸p øng nhiÖm vô cña ngµnh lµ t¹o vµ cung cÊp nguån vèn ban ®Çu cho qóa tr×nh CNH - H§H nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Trong viÖc quy ho¹ch c¬ cÊu c©y trång cho ngµnh n«ng nghiÖp th× viÖc nghiªn cøu vµ quy ho¹ch c©y b«ng lµ mét viÖc hÕt søc cã ý nghÜa trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ngµnh n«ng nghiÖp nãi chung vµ c©y b«ng nãi riªng. V× vËy t«i ®· nghiªn cøu ®Ò tµi "Quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng chuyªn canh c©y b«ng giai ®o¹n 2002 - 2010" nh»m mong muèn t×m ra ®­îc mét sè gi¶i ph¸p víi mong muèn cã ®­îc mét sè kinh nghiÖm trong c«ng t¸c quy ho¹ch vµ cã mét sè h÷u Ých cho c¸c nhµ quy ho¹ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. §Ò tµi “quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng chuyªn canh c©y b«ng trong giai ®o¹n 2002 - 2010” ®· nghiªn cøu ph©n tÝch thùc tr¹ng quy ho¹ch ph¸t triÓn c©y b«ng v¶i ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ®Ó ph¸t triÓn trång b«ng. Tõ ®ã ®Ò ra quy ho¹ch vµ mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn. Trong thêi gian thùc tËp t¹i Vô Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ n«ng nghiÖp – Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n t«i ®· cè g¾ng t×m hiÓu thù tÕ viÖc nghiªn cøu cña Vô. T«i còng ®­îc quý c¬ quan t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì vÒ tµu liÖu lý luËn vµ thùc tr¹ng quy ho¹ch ph¸t triÓn c©y b«ng. Tuy nhiªn do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn trong ®Ò tµi nghiªn cøu nµy cßn cã nhiÒu thiÕu sãt rÊt mong ®­îc sù gãp ý gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó trong Vô quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch - Bé n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Æ biÖt lµ sù gãp ý cña thÇy gi¸o NguyÔn TiÕn Dòng. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn vµ gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy NguyÔn TiÕn Dòng vµ c¸c c¸n bé trong Vô. Sinh viªn: NguyÔn V¨n Chinh. Tµi liÖu tham kh¶o. Gi¸o tr×nh kinh tÕ ph¸t triÓn tËp I,II, khoa kÕ ho¹ch vµ ph¸t triÓn, tr­êng §HKTQD, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª 2000. Bµi gi¶ng quy ho¹ch vïng l·nh thæ - Tr­êng §HNN I - Hµ Néi 2000. Bµi gi¶ng quy ho¹ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp - Tr­êng §HNN I - Hµ Néi 2000. Bµi gi¶ng quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng nghiÖp - Tr­êng §HNN I - Hµ Néi 2000. Quy tr×nh quy ho¹ch ngµnh hµng n«ng nghiÖp - Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp Hµ Néi- 1999. B¸o c¸o thùc tr¹ng ph¸t triÓn b«ng toµn quèc n¨m 2000- 2001 - Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n- ViÖn quy ho¹ch vµ TKNN. Bµi gi¶ng KHHPTKT- XH khoa kÕ ho¹ch & ph¸t triÓn -Tr­êng §HKHTQD. Bµi gi¶ng kÕ ho¹ch hãa l·nh thæ khoa kÕ ho¹ch & ph¸t triÓn -Tr­êng §HKHTQD. T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ, t¹p chÝ KTPT, Kinh tÕ & Dù b¸o... Vµ mét sè tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông giai đoạn 2002 - 2010.DOC