Đề tài Quy hoạch sử dụng đất thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2003 - 2010

MỤC LỤC Lời nói đầu . 5 Chương 1: Cơ sở lý luận về quy hoạch sử dụng đất đai 6 1. Vai trò của đất đai.6 1.1 Đất đai đối với sự phát triển các ngành kinh tế.6 1.2. Đặc điểm đất đai.7 1.2.1. Đặc tính không thể sản sinh và có khả năng tái tạo của đất đai.7 1.2.2 Đất đai là một tư liệu sản xuất gắn liền với hoạt động của con người7 1.2.3. Đặc điểm về sự chiếm hữu và sở hữu đất đai.8 1.2.4. Tính đa dạng và phong phú của đất đai. . 9 2. Khái niệm, đặc điểm và sự cần thiết của công tác quy hoạch sử dụng đất đai.9 2.1. Khái niệm quy hoạch sử dụng đất đai. . 9 2.2. Đặc điểm quy hoạch sử dụng đất đai. . 10 2.2.1. Tính dài hạn. . 10 2.2.2. Tính chiến lược và chỉ đạo vĩ mô.10 2.2.3. Tính chính sách. . 11 2.2.4. Tính khả biến. . 11 2.2.5. Tính lịch sử xã hội.12 2.2.6. Tính tổng hợp.12 2.3. Sự cần thiết của công tác quy hoạch sử dụng đất đai.13 3. Yêu cầu đặt ra của quy hoạch sử dụng đất đai 14 4. Các loại hình quy hoạch sử dụng đất đai 14 4.1. Quy hoạch sử dụng đất đai theo lãnh thổ.15 4.1.1. Quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai cả nước và các vùng. . 15 4.1.2. Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh.15 4.1.3. Quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện.15 4.1.4. Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã. . 16 4.2. Quy hoạch sử dụng đất đai theo ngành.18 4.2.1. Quy hoạch sử dụng đất đai nông nghiệp.18 4.2.3. Quy hoạch sử dụng đất chuyên dùng.18 4.2.4. Quy hoạch sử dụng đất đô thị. . 18 4.2.6 Quy hoạch đất chưa sử dụng. . 18 5. Những căn cứ pháp lý lập quy hoạch sử dụng đất.19 5.1. Căn cứ vào chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhà nước. . 19 5.2. Sự cần thiết về mặt pháp lý phải lập quy hoạch sử dụng đất đai . 20 5.3. Trách nhiệm lập quy hoạch sử dụng đất đai.21 6. Nhiệm vụ và nội dung của quy hoạch sử dụng đất đai.22 Chương 2: Thực trạng quy hoạch sử dụng đất thị trấn An Lão. . 24 1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội. . 24 1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường. . 24 1.1.1 Vị trí địa lý.24 1.1.2. Địa hình, địa mạo.24 1.1.3. Khí hậu. . 25 1.1.4. Thuỷ văn và sông ngòi. . 26 1.1.5. Các nguồn tài nguyên.26 1.1.6. Cảnh quan môi trường. . 28 1.1.7. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường.29 1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.30 1.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế.30 1.2.2. Dân số, lao động và việc làm.33 1.2.3. Thực trạng phát triển khu dân cư. . 34 1.2.4. Thực trạng phát triển các khu dân cư.35 1.2.5. Văn hoá - thể thao. . 37 1.2.6. Giáo dục, y tế. . 38 1.2.7. Phong trào đoàn thể: . 39 1.2.8. Nhận xết chung. . 40 2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai. . 43 2.1. Tình hình quản lý đất đai. . 43 2.1.1. Tình hình quản lý đất đai theo ranh giới:43 2.1.3. Tình hình giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.44 2.1.4. Tình hình giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm đất đai. . 44 2.1.5. Tình hình điều tra quy hoạch sử dụng đất đai.44 2.2. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai của thị trấn An Lão. . 45 2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp. . 46 2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp. . 47 2.2.5. Đất chưa sử dụng.48 2.3. Nhận xét chung.50 3. Phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất thị trấn An Lão.52 3.1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội gắn với việc sử dụng đất đai thị trấn An Lão giai đoạn 2003 - 2010. . 52 3.1.1. Mục tiêu kinh tế.52 3.1.2. Mục tiêu xã hội: . 54 3.1.3. Dự báo tốc độ gia tăng dân số và số hộ thị trấn An Lão đến năm 2010:55 3.2. Phương án quy hoạch sử dụng đất thị trấn An Lão đến năm 2010. . 55 3.2.1. Đất nông nghiệp.56 3.2.2. Quy hoạch đất chuyên dùng: . 58 3.2.3. Đất ở. . 62 3.2.4. Quy hoạch đất chưa sử dụng.65 Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch sử dụng đất thị trấn An Lão giai đoạn 2003 - 2010 . 68 1. Giải pháp về tổ chức thực hiện quy hoạch đất đai. . 68 2. Giải pháp đầu tư.69 3. Giải pháp về tổ chức hành chính.69 4. Giải pháp về cơ chế chính sách.70 5. Giải pháp về thu hồi và chuyển đổi đất trong quy hoạch. . 70 6. Tăng cường công tác tổ chức quản lý, sử dụng và bảo vệ đất đai.72 7. Đầu tư khai thác đất chưa sử dụng. . 73 Kết luận75 Tài liệu tham khảo . 77 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2269 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy hoạch sử dụng đất thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2003 - 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g viÖc dån ®iÒn ®æi thöa. 2.1.4. T×nh h×nh gi¶i quyÕt tranh chÊp, xö lý vi ph¹m ®Êt ®ai. §­îc sù chØ ®¹o kÞp thêi cña UBND c¸c cÊp vµ sù nè lùc cao cña c¸n bé ®Þa chÝnh, nªn luËt ®Êt ®ai vµ c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai thùc sù ®· ®i vµo cuéc sèng. - Hoµn thµnh hå s¬ kiÓm kª, ®Òn bï vµ tæ chøc chi tr¶ cho 270 hé víi tæng sè tiÒn lµ 4,7 tû ®ång vµ bµn giao gi¶i phãng mÆt b»ng cho C«ng ty dÞch vô th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu H¶i Phßng diÖn tÝch 21,59 ha. - LËp hå s¬ ®Òn bï n©ng cÊp gi¶i phãng mÆt b»ng Quèc lé 10, gi¶i phãng mÆt b»ng ®­êng 357 cho 738 hé gia ®×nh. - LËp hå s¬ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng cho c«ng tr×nh ven s«ng §a §é - KÕt hîp víi héi ®ång ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng cho dù ¸n x©y dùng côm c«ng nghiÖp phÝa B¾c ®­êng 10 víi tæng diÖn tÝch 20,24 ha. Nhê xö lý kÞp thêi c¸c vô vi ph¹m ®Êt ®ai, x©y dùng tr¸o phÐp ; trùc tiÕp hoµ gi¶i c¸c vô tranh chÊp ®Êt ®ai v× thÕ hiÖn nay trªn ®Þa bµn thÞ trÊn kh«ng tån t¹i c¸c vô tranh chÊp ®Êt ®ai nghiªm träng. 2.1.5. T×nh h×nh ®iÒu tra quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. ViÖc lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt cßn kh¸ míi mÎ ®èi víi thÞ trÊn. C¸c cuéc ®iÒu tra kh¶o s¸t míi chØ tiÕn hµnh ë nh÷ng vïng cô thÓ phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn cña ngµnh. HiÖn cã c¸c quy ho¹ch ¶nh h­ëng tíi viÖc sö dông ®Êt ®ai cña thÞ trÊn lµ quy ho¹ch sö dông ®Êt Thµnh Phè H¶i Phßng thêi kú 1997 - 2010. Quy ho¹ch sö dông ®Êt huyÖn An L·o thêi kú 2000 - 2010. Quy ho¹ch c¸c ngµnh huyÖn An L·o thµnh phè H¶i Phßng. 2.2. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ biÕn ®éng ®Êt ®ai cña thÞ trÊn An L·o. Trong n¨m 2003 diÖn tÝch ®Êt cña thÞ trÊn An L·o ®­îc sö dông theo quy ho¹ch tæng thÓ cña huyÖn An L·o trong giai ®o¹n 2001 - 2010. V× thÕ viÖc sö dông ®· theo quy ho¹ch mang tÝnh tæng thÓ vµ cã sù qu¶n lý chÆt chÏ h¬n. ViÖc giao vµ cho c¸c tæ chøc kinh tÕ thuª theo ®óng chñ tr­¬ng ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña huyÖn. Tæng diÖn tÝch ®Êt cña thÞ trÊn lµ 165,83 ha, diÖn tÝch ®· giao cho thuª ph©n theo c¸c ®èi t­îng sö dông lµ 144,04 ha, trong ®ã: - Hé gia ®×nh, c¸ nh©n lµ 77,74 ha. - UBND x· qu¶n lý lµ 27,8 ha. - C¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c 38,51 ha. - DiÖn tÝch ®Êt ch­a giao cho thuª lµ 21,79 ha. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cña thÞ trÊn An L·o n¨m 2003 lµ 71,51 ha, so víi n¨m 2002 diÖn tÝch nµy gi¶m 18,27 ha. DiÖn tÝch ®Êt lóa, lóa mµu lµ 52,21 ha, diÖn tÝch nµy gi¶m so víi n¨m 2002 lµ 18,27 ha. DiÖn tÝch lóa, lóa mµu gi¶m lµ do di chuyÓn sang x©y dùng côm c«ng nghiÖp. DiÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng lµ 62,29 ha chiÕm 37,56% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña thÞ trÊn. DiÖn tÝch ®Êt ë lµ 11,48 ha, chiÕm 6,92% diÖn tÝch tù nhiªn cña thÞ trÊn DiÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông n¨m 2003 lµ 20,55 ha, chiÕm 12,39% diÖn tÝch tù nhiªn cña thÞ trÊn. Trong n¨m 2003 thÞ trÊn ®· hoµn thµnh hå s¬ kiÓm kª, ®Òn bï vµ tæ chøc chi tr¶ cho 270 hé víi tæng sè tiÒn lµ 4,7 tû ®ång vµ bµn giao gi¶i phãng mÆt b»ng cho C«ng ty dÞch vô th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu H¶i Phßng diÖn tÝch 21,59 ha. - LËp hå s¬ ®Òn bï n©ng cÊp gi¶i phãng mÆt b»ng ®­êng 357 cho 738 hé gia ®×nh. - LËp hå s¬ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng cho c«ng tr×nh ven s«ng §a §é - KÕt hîp víi héi ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng cho dù ¸n x©y dùng côm c«ng nghiÖp phÝa B¾c ®­êng 10 víi tæng diÖn tÝch 20,24 ha. C«ng t¸c dån ruéng tõ « thöa nhá thµnh « thöa to trong n¨m 2003 cßn chËm. Trong n¨m 2003 hoµn chØnh hå s¬ ®Òn bï cho viÖc x©y dùng khu ®Òn bï gi¶i phãng x©y dùng ®­êng 10 vµ ®­êng tØnh lé 357. 2.2.1. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cña thÞ trÊn An L·o n¨m 2003 lµ 71,52 ha so víi n¨m 2002 diÖn tÝch nµy gi¶m 18,27 ha. DiÖn tÝch ®Êt lóa, lóa mµu lµ 52,21 ha, diÖn tÝch nµy gi¶m so víi n¨m 2002 lµ 18,27 ha. DiÖn tÝch lóa, lóa mµu gi¶m lµ do chuyÓn sang x©y dùng côm c«ng nghiÖp. Trong ®ã diÖn tÝch ®Êt trång c©y hµng n¨m lµ 51,52 ha chiÕm 43,12% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn: Ruéng hai vô lµ 51,52 ha chiÕm 100% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ; §Êt v­ên t¹p lµ 17,63 ha chiÕm 24,65% diÖn tÝch tù nhiªn ; §Êt cã mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n lµ 1,67 ha chiÕm 2,34% diÖn tÝch tù nhiªn. HÖ sè sö dông ®Êt lµ 1,15 lÇn t¨ng 0,1 lÇn so víi n¨m 1995. MÆc dï nh÷ng n¨m gÇn ®©y thÞ trÊn An L·o ®· cã nhiÒu thµnh tÝch trong th©m canh c¸c lo¹i c©y trång, ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn ®Ó t¨ng hÖ sè sö dông ®Êt, t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng c©y trång, nh­ng thÞ trÊn An L·o cÇn thay ®æi c¬ cÊu gièng lóa, v× c¸c gièng lóa nµy ®Òu bÞ tho¸i ho¸, hay bÞ nhiÔm s©u bÖnh, nhÊt lµ gièng lóa vô mïa, kh«ng cho n¨ng suÊt cao. Thay ®æi c¬ cÊu c©y trång, nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch. HiÖn nay trªn 90% ®Êt n«ng nghiÖp ®· ®­îc giao cho x· viªn quyÒn sö dông l©u dµi. Ngoµi c©y trång hµng n¨m trªn, thÞ trÊn An L·o cßn cã tiÒm n¨ng, lµ mÆt n­íc, cÇn ®­îc khai th¸c ®Ó nu«i trång thuû s¶n trong c¸c n¨m tíi. ChÝnh v× ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng lo¹i ®Êt nµy, mµ thu nhËp cña ng­êi n«ng d©n ë ®©y cßn qu¸ thÊp, dÉn ®Õn cuéc sèng nh©n d©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. 2.2.2. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt l©m nghiÖp. Theo sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2003, th× toµn thÞ trÊn An L·o kh«ng cã diÖn tÝch ®Êt l©m nghiÖp. 2.2.3. §Êt khu d©n c­. Theo sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2003 cho thÊy: ThÞ trÊn An L·o cã diÖn tÝch ®Êt thæ c­ lµ 11,48 ha chiÕm 6,92% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn. LËp kÕ ho¹ch giao ®Êt cho mét sè hé d©n trong nh÷ng n¨m tíi. 2.2.4. §Êt chuyªn dïng. Theo sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2003 cho thÊy: ThÞ trÊn An L·o cã diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng lµ 62,29 ha chiÕm 37,56% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn. So víi n¨m 2002 diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng t¨ng 18,27 ha, diÖn tÝch nµy t¨ng lµ do chuyÓn tõ ®Êt ruéng lóa, lóa mµu sang ®Ó x©y dùng côm c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn cña thÞ trÊn. Trong ®ã ®Êt x©y dùng c¬ b¶n lµ 34,08 ha chiÕm 51,71% diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng. So víi n¨m 2002 diÖn tÝch ®Êt x©y dùng t¨ng 21,74 ha, diÖn tÝch nµy t¨ng lµ do chuyÓn tõ ®Êt n«ng nghiÖp sang ®Êt x©y dùng khu c«ng nghiÖp. §Êt giao th«ng 15,94 ha chiÕm 25,59% diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng. So víi n¨m 2002 diÖn tÝch ®Êt giao th«ng gi¶m 0,24 ha do chuyÓn sang ®Êt x©y dùng côm c«ng nghiÖp. §Êt thuû lîi gi¶m 3,23 ha do chuyÓn tr¶ ®Êt n«ng nghiÖp. §Êt thuû lîi n¨m 2003 lµ 8,25 ha, chiÕm 13,24% diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng. §Êt an ninh quèc phßng diÖn tÝch lµ 2,84 ha chiÕm 4,56% diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng. §Êt nghÜa ®Þa lµ 1,18 ha chiÕm 1,89% ®Êt chuyªn dïng. ViÖc më réng vµ n©ng cÊp, cao tÇng ho¸, kiªn cè ho¸ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng vµ bª t«ng ho¸ m­¬ng m¸ng t­íi tiªu, nhùa ho¸ ®­êng giao th«ng ®Ó phôc vô cho viÖc ®i l¹i, giao l­u hµng ho¸, v¨n ho¸ thÞ trÊn héi lµ viÖc lµm th­êng xuyªn. Quèc lé 10 ®­îc x©y dùng ®i qua thÞ trÊn An L·o, diÖn tÝch ®Êt giao th«ng t¨ng lªn. DiÖn tÝch ®Êt giao th«ng lÊy vµo ®Êt trong hé d©n. §­êng 357 ®­êng tØnh lé ®· x©y dùng, c«ng t¸c ®Òn bï më réng ®­êng 357. 2.2.5. §Êt ch­a sö dông. Theo sè liÖu thèng kª n¨m 2003 cho thÊy: ThÞ trÊn An L·o cã 20,55 ha ®Êt ch­a sö dông, chiÕm 12,39% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn, trong ®ã: 0,32 ha mÆt b»ng ch­a sö dông, diÖn tÝch mÆt n­íc ch­a sö dông 20,23 ha chiÕm 98,44% diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông. So víi c¸c thÞ trÊn kh¸c trong huyÖn thÞ trÊn An L·o cã diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông cßn rÊt Ýt, trong nh÷ng n¨m tíi còng cÇn khai th¸c mét sè diÖn tÝch ®Ó sö dông ®óng môc ®Ých h¬n. Nh×n chung ®Êt ®ai cña thÞ trÊn c¬ b¶n ®· ®­îc ®­a vµo sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau. DiÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông hÇu hÕt lµ diÖn tÝch ®Êt cã mÆt n­íc ch­a sö dông nªn cÇn cã sù ®Çu t­ nh»m sö dông vµo môc ®Ých ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n. §Ó sö dông ®Êt ®ai cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n, vÊn ®Ò ®Æt ra kh«ng ph¶i chØ më réng diÖn tÝch mµ lµ chuyÓn ®æi c¸c môc ®Ých sö dông ®Êt mét c¸ch hîp lý, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ ®a d¹ng ho¸ c©y trång, vËt nu«i phï hîp víi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu vµ lo¹i h×nh ®Êt trªn c¬ së ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c khuyÕn n«ng. B¶ng 2: HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai theo thµnh phÇn kinh tÕ n¨m 2003 ThÞ trÊn An L·o- huyÖn An L·o- Tp. H¶i Phßng §¬n vÞ tÝnh: ha Lo¹i ®Êt Tæng diÖn tÝch trong ®Þa giíi hµnh chÝnh §Êt ®· giao, cho thuª ph©n theo c¸c ®èi t­îng sö dông ®Êt. §Êt ch­a sö dông Tæng Hé gia ®×nh, c¸ nh©n C¸c tæ chøc kinh tÕ N­íc ngoµi vµ liªn doanh víi n­íc ngoµi UBND x· Qu¶n lý sö dông C¸c tæ chøc kh¸c Tæng diÖn tÝch 165,83 144,04 77,74 - - 27,80 38,50 21,79 I. §Êt n«ng nghiÖp 71,51 70,27 66,26 - - 2,10 1,91 1,24 1. §Êt trång c©y hµng n¨m 52,21 50,97 48,63 - - 0,43 1,91 1,24 a. §Êt ruéng lóa, lóa mµu 52,21 50,97 48,63 0,43 1,91 1,24 b. §Êt n­¬ng rÉy - - c. §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c - - 2. §Êt v­ên t¹p 17,63 17,63 17,63 3. §Êt trång c©y l©u n¨m - - 4. §Êt ®«ng cá dïng vµo ch¨n nu«i - - 5. §Êt cã mÆt n­íc NTTS 1,67 1,67 1,67 II. §Êt l©m nghiÖp cã rõng - - 1. Rõng tù nhiªn - - - - - - - - a. §Êt cã rõng s¶n xuÊt - - b. §Êt cã rõng phßng hé - - c. §Êt cã rõng ®Æc dông - - 2. Rõng trång - - - - - - - - a. §Êt cã rõng s¶n xuÊt - - b. §Êt cã rõng phßng hé - - c. §Êt cã rõng ®Æc dông - - 3. §Êt ­¬m c©y gièng III. §Êt chuyªn dïng 62,29 62,29 - - - 25,70 36,59 1. §Êt x©y dùng 34,08 34,08 0,33 33,75 2. §Êt giao th«ng 15,94 15,94 15,94 3. §Êt thuû lîi vµ mÆt n­íc CD 8,25 8,25 8,25 4. §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ - - 5. §Êt quèc phßng an ninh 2,84 2,84 2,84 6. §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n - - 7. §Êt lµm nguyªn vËt liÖu XD - - 8. §Êt lµm muèi - - 9. §Êt lµm nghÜa trang, nghÜa ®Þa 1,18 1,18 1,18 10. §Êt chuyªn dïng kh¸c - - IV. §Êt ë 11,48 11,48 11,48 - - - - 1. §Êt ë ®« thÞ 11,48 11,48 11,48 2. §Êt ë n«ng th«n - - V.§Êt ch­a SD vµ s«ng suèi, nói ®¸ 20,55 - 20,55 1. §Êt b»ng ch­a sö dông. 0,32 - 0,32 2. §Êt ®åi nói ch­a sö dông - - 3. §Êt cã mÆt n­íc ch­a sö dông - - 4. S«ng suèi 20,23 - 20,23 5. Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y - - 6. §Êt ch­a sö dông - - Nguån: Theo sè liÖu thèng kª cña thÞ trÊn An L·o 2.3. NhËn xÐt chung. - ViÖc qu¶n lý ®Êt ®ai cña thÞ trÊn An L·o mét sè n¨m gÇn ®©y t­¬ng ®èi tèt. - Mèc giíi lé hµnh chÝnh gi÷a thÞ trÊn An L·o vµ c¸c thÞ trÊn l©n cËn æn ®Þnh theo N§ 36/CP. - HiÖn t¹i cßn tån ®äng mét sè vÊn ®Ò vÒ ®Êt thæ c­ cÇn ®­îc hîp lý ho¸ trong nh÷ng n¨m tíi. - Quü ®Êt cña tõng ngµnh cÇn ®­îc c©n ®èi hîp lý ®Ó khai th¸c hiÖu qu¶ cao trong quy ho¹ch giai ®o¹n 2003 - 2010. - C¬ së vËt chÊt h¹ tÇng khang trang. NhÊt lµ giao th«ng. * Mét sè chØ tiªu b×nh qu©n vÒ ®Êt cña thÞ trÊn An L·o: - MËt ®é d©n sè 2.108 ng­êi / km2 - B×nh qu©n diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn: 474,34 m2 / khÈu - B×nh qu©n diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp: 261,01 m2 / khÈu - B×nh qu©n diÖn tÝch ®Êt canh t¸c: 205,49 m2 / khÈu - B×nh qu©n ®Êt khu thæ c­: 73 m2/ hé - B×nh qu©n diÖn tÝch ®Êt khu thæ c­: 32,84 m2 / khÈu 3. Ph­¬ng ¸n quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt thÞ trÊn An L·o. 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi g¾n víi viÖc sö dông ®Êt ®ai thÞ trÊn An L·o giai ®o¹n 2003 - 2010. * Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thÞ trÊn An L·o ®Õn n¨m 2010: Víi tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh s½n cã, víi nh÷ng ­u, tån t¹i vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ sö dông ®Êt ®ai thÞ trÊn trong nh÷ng n¨m qua ®· ®­îc §¹i héi §¶ng Bé thÞ trÊn kho¸ 15 nhiÖm kú 2001 - 2005 nªu ra ®Þnh h­íng cho ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trÊn héi giai ®o¹n 2001 - 2005 nh­ sau: - TiÕp tôc ®æi míi vÒ mäi mÆt, nhÊt lµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n lµ trªn 8,5%, h¹ tû träng cña c¸c ngµnh n«ng nghiÖp, t¨ng tû träng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, dÞch vô, th­¬ng m¹i du lÞch, b»ng c¸ch x©y dùng c«ng nghiÖp chÕ biÕn t¹i chç theo hé gia ®×nh, ®Ó t¹o ra hµng ho¸ tõ s¶n phÈm n«ng l©m nghiÖp. Khi ®ã sÏ më réng vµ t¨ng tû träng dÞch vô th­¬ng m¹i. - C¶i t¹o hÖ thèng thuû lîi, kªnh m­¬ng t­íi tiªu vµ hå chøa n­íc nh»m ®¸p øng nhu cÇu th©m canh, t¨ng vô, t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng n«ng s¶n phÈm. TËn dông vµ quy ho¹ch vïng chuyªn canh ®Ó nu«i trång thuû s¶n. - TÝch cùc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®Çu t­ khai th¸c ®Çy ®ñ vµ ®óng tiÒm n¨ng ®Êt v­ên ®åi theo m« h×nh n«ng kÕt hîp víi m« h×nh n«ng thuû s¶n. §Æc biÖt ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n. Nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt ®ai. - C¶i t¹o vµ më réng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng, mçi th«n cã mét trung t©m v¨n ho¸ nhµ trÎ, s©n ch¬i cÇu l«ng, bãng chuyÒn. §Æc biÖt lµ hÖ thèng giai th«ng thuû lîi. - N¨m 2010, 100% sè trÎ ë ®é tuæi ®­îc ®Õn líp, ®Õn tr­êng, gi¶m tû lÖ gia t¨ng d©n sè xuèng cßn 0,6% quy m« hé 4 ng­êi / hé. N¨m 2010 thÞ trÊn An L·o gi¶m kh«ng cßn hé nghÌo. 3.1.1. Môc tiªu kinh tÕ. ThÞ trÊn An L·o lµ thÞ trÊn cã vÞ trÝ thuËn lîi vÒ giao th«ng vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña huyÖn. HiÖn nay c¬ cÊu kinh tÕ cña thÞ trÊn ®ang cã xu h­íng chuyÓn dÞch theo h­íng t¨ng tû träng ngµnh tiÓu thñ c«ng nghiÖp, ngµnh nghÒ - x©y dùng vµ th­¬ng m¹i dÞch vô. - PhÊn ®Êu ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, tèc ®é t¨ng tr­ëng tæng s¶n phÈm trªn ®Þa bµn ®¹t møc trung b×nh tõ 8 - 10%/n¨m giai ®o¹n 2000 - 2005 vµ ®¹t trªn 10% trong giai ®o¹n 2006 - 2010. - ChuyÓn ®æi m¹nh mÏ c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng: C¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ n«ng nghiÖp 30% ; DÞch vô 45% ; C«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp 30% ; X©y dùng 5%. - PhÊn ®Êu t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ®¹t møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi 5 triÖu ®ång vµo n¨m 2005 vµ ®¹t 10 triÖu ®ång trë lªn vµo n¨m 2010. - §¶m b¶o an toµn l­¬ng thùc tõ nay ®Õn n¨m 2010, b×nh qu©n l­¬ng thùc quy thãc 750kg/ng­êi vµ phÊn ®Êu n¨ng suÊt lóa ®¹t tõ 135 t¹/ ha trë lªn. Thu nhËp b×nh qu©n 1 ha canh t¸c 35 triÖu ®ång trë lªn vµo n¨m 2010. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn, nhiÖm vô cña c¸c ngµnh ph¶i thùc hiÖn lµ: a. N«ng nghiÖp. §Èy m¹nh øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ chó träng ®Õn c«ng t¸c thuû lîi. Ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp ®a d¹ng trªn c¬ së ®¶m b¶o an ninh l­¬ng thùc quèc gia, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶ vµ ch¨n nu«i t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. §Çu t­ th©m canh t¨ng vô, n©ng cao n¨ng suÊt, s¶n l­îng lóa vµ më réng diÖn tÝch trång rau mµu ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng ng­êi n«ng d©n. Ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm theo h­íng c«ng nghiÖp víi quy m« hîp lý. Chó träng ph¸t triÓn ®µn lîn, gµ thÞt cung cÊp cho thÞ tr­êng thÞ trÊn An L·o vµ ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng quËn KiÕn An, thÞ tr­êng thµnh phè H¶i Phßng. b. TiÓu thñ c«ng nghiÖp, lµng nghÒ vµ x©y dùng c¬ b¶n. Khai th¸c cã hiÖu qu¶ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, tiÒm n¨ng ®Êt ®ai, chÕ biÕn n«ng s¶n vµ c¸c dÞch vô lµng nghÒ. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch c¬ khÝ ho¸, ®iÖn khÝ ho¸ thÞ trÊn. Khai th¸c cã hiÖu qu¶ nguån ®iÖn l­íi quèc gia vµo s¶n xuÊt chÕ biÕn n«ng s¶n vµ x©y dùng c¸c tr¹m b¬m t­íi tiªu phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp, c¸c hé gia ®×nh ®æi míi thiÕt bÞ, ®­a c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. KhuyÕn khÝch nh©n d©n ph¸t triÓn nghÒ: méc, thî hå, thªu ®an ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho nh©n d©n. c. Th­¬ng m¹i - dÞch vô. Ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh doanh, dÞch vô cña c¸c côm th­¬ng nghiÖp, b¶o ®¶m ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ tiªu dïng, s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n nh­ cung øng vËt t­ n«ng nghiÖp vµ tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp. KhuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi d©n ph¸t triÓn th­¬ng m¹i dÞch vô, trao ®æi hµng ho¸, kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Më réng dÞch vô trung chuyÓn hµng ho¸, ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng, th«ng tin liªn l¹c... 3.1.2. Môc tiªu x· héi: ThÞ trÊn lµ trung t©m cña huyÖn, nªn ®Æc biÖt chó träng ph¸t triÓn c¸c ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô, thùc sù biÕn thÞ trÊn thµnh trung t©m ®Çu mèi cung cÊp c¸c mÆt hµng cho ng­êi d©n t¹i thÞ trÊn vµ c¸c x· trong toµn huyÖn. Thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch gia ®×nh, gi¶m tû lÖ ph¸t triÓn d©n sè hµng n¨m tõ 0,02 - 0,03%, phÊn ®Êu tû lÖ ph¸t triÓn d©n sè tù nhiªn b×nh qu©n n¨m 2001 - 2010 lµ 0,7%. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ, tr×nh ®é chuyªn m«n. Thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi, t¨ng hé giµu, gi¶m h¼n hé nghÌo vµo n¨m 2010, n©ng cao møc sèng, søc khoÎ cña mäi tÇng líp d©n c­ vµ ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng sinh th¸i. VÒ x©y dùng c¬ b¶n: quan t©m ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi, x©y dùng côm d©n c­ v¨n ho¸. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng cÊp 1 phôc vô t­íi tiªu trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, hoµn thiÖn hÖ thèng ®iÖn, ®­êng, cÇu cèng phôc vô s¶n xuÊt vµ ®i l¹i cña nh©n d©n. Thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi, t¨ng hé giµu gi¶m h¼n hé nghÌo vµo n¨m 2010, n©ng cao møc sèng, søc khoÎ cña mäi tÇng líp d©n c­ vµ ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng sinh th¸i. 100% trÎ em ®­îc tiªm chñng, 100% sè lµng®¹t tiªu chuÈn lµng v¨n ho¸. 100% sè hé dïng n­íc s¹ch. §¶m b¶o trËt tù an toµn x· héi, gi÷ v÷ng chÝnh trÞ an ninh vµ quèc phßng. 3.1.3. Dù b¸o tèc ®é gia t¨ng d©n sè vµ sè hé thÞ trÊn An L·o ®Õn n¨m 2010: N¨m 2005 tû lÖ gia t¨ng d©n sè cña thÞ trÊn An L·o lµ 0,7% víi tæng sè khÈu sÏ lµ 18.562 khÈu vµ 3.021 hé, quy m« hé lµ 3,7 ng­êi/hé. §Õn n¨m 2010 tû lÖ gia t¨ng d©n sè lµ 1% víi tæng sè khÈu ®¹t 22.594 khÈu vµ 12.823 hé, quy m« hé ®¹t 4 ng­êi/hé, t¨ng 2.143 hé so víi n¨m 2003. 3.2. Ph­¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt thÞ trÊn An L·o ®Õn n¨m 2010. KÕ ho¹ch ®Õn n¨m 2010 diÖn tÝch ®Êt cña thÞ trÊn An L·o nh­ sau: DiÖn tÝch ®Êt tù nhiªn t¨ng 19,17 ha do më réng ®Þa giíi hµnh chÝnh cña thÞ trÊn. §Õn n¨m 2010 diÖn tÝch ®Êt cña thÞ trÊn lµ 185 ha, trong ®ã: - DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp 25,27 ha, chiÕm 13,66% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña thÞ trÊn, so víi n¨m 2003 diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp gi¶m 46,24 ha. + DiÖn tÝch trång c©y hµng n¨m lµ 13,22 ha, chiÕm 52,31% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp, so víi n¨m 2003 diÖn tÝch ®Êt nµy gi¶m 38,99 ha. + DiÖn tÝch ®Êt v­ên t¹p lµ 10,93 ha, chiÕm 43,25% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp, so víi n¨m 2003 diÖn tÝch ®Êt v­ên t¹p gi¶m 6,7 ha. + DiÖn tÝch ®Êt nu«i trång thuû s¶n lµ 1,12 ha chiÕm 4,435 diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp, gi¶m so víi n¨m 2003 lµ 0,55 ha. - DiÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng n¨m 2010 lµ 87,39 ha chiÕm 47,27% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn, t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 25,1 ha. + §Êt x©y dùng 51,19 ha. + §Êt giao th«ng 22,81 ha. + §Êt thuû lîi 9,3 ha. + §Êt chuyªn dïng nghÜa trang nghÜa ®Þa 1,18 ha. - ChuyÓn sang ®Êt ë 49,56 ha. - §Êt ch­a sö dông 22,78 ha, t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 2,23 ha. BiÕn ®éng diÖn tÝch ®Êt do thay ®æi ®Þa giíi hµnh chÝnh: DiÖn tÝch ®Êt tù nhiªn t¨ng 19,17 ha do më réng ®Þa giíi hµnh chÝnh cña thÞ trÊn. §Õn n¨m 2010 diÖn tÝch ®Êt cña thÞ trÊn lµ 185 ha. - §Êt n«ng nghiÖp t¨ng diÖn tÝch 20,37 ha + §Êt trång c©y hµng n¨m diÖn tÝch 4,47 ha. §Êt ruéng lóa, lóa mµu diÖn tÝch 4,19 ha §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c diÖn tÝch 0,25 ha + §Êt cã mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n diÖn tÝch 0,68 ha. + §Êt ®ång cá dïng vµo môc ®Ých ch¨n nu«i 6,08 ha. - §Êt chuyªn dïng t¨ng diÖn tÝch 6,08 ha + §Êt x©y dùng t¨ng diÖn tÝch 1,49 ha + §Êt giao th«ng t¨ng diÖn tÝch 3,29 ha + §Êt thuû lîi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng t¨ng diÖn tÝch 1,08 ha - §Êt ë t¨ng diÖn tÝch 6,18 ha + §Êt ë ®« thÞ t¨ng diÖn tÝch 6,18 ha - §Êt ch­a sö dông vµ s«ng suèi nói ®¸ t¨ng diÖn tÝch 2,01 ha + S«ng suèi t¨ng diÖn tÝch 2,23 ha 3.2.1. §Êt n«ng nghiÖp. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trÊn héi nãi chung, ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, ph¸t triÓn giao th«ng thuû lîi vµ ®Êt ë cña ng­êi d©n, ph­¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2010 cña thÞ trÊn lµ: §Ó thùc hiÖn tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, tõng b­íc x©y dùng thÞ trÊn thùc sù lµ ®« thÞ vÖ tinh cña thµnh phè, thÞ trÊn thùc hiÖn chuyÓn ®æi mét sè diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp sang sö dông vµo c¸c môc ®Ých kh¸c cã hiÖu qu¶ h¬n. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp tôc gi¶m lµ 51,14 ha. ThÞ trÊn cã chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®Çu t­ x©y dùng trªn ®Þa bµn thÞ trÊn. V× thÕ diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010 gi¶m. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp chuyÓn sang ®Êt x©y dùng: ChuyÓn 19,24 ha ®Êt n«ng nghiÖp sang ®Êt chuyªn dïng, trong ®ã: DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng lµ: 15,62 ha DiÖn tÝch ®Êt giao th«ng: 3,55 ha DiÖn tÝch ®Êt an ninh quèc phßng: 0,07 ha. ChuyÓn ®Êt n«ng nghiÖp sang ®Êt ë: Do nhu cÇu cÊp thiÕt ph¶i më réng quy m« thÞ trÊn vµ do nhu cÇu vÒ d©n sè nªn chuyÓn 31,9 ha ®Êt n«ng nghiÖp sang ®Êt ë tõ nay ®Õn n¨m 2010. a. §Êt trång c©y hµng n¨m gi¶m. HiÖn nay ch­a cã kÕ ho¹ch bï ®¾p diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp chuyÓn sang môc ®Ých kh¸c. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp gi¶m, diÖn tÝch nµy gi¶m trùc tiÕp vµo c¸c lo¹i ®Êt sau: DiÖn tÝch ®Êt trång c©y hµng n¨m thùc gi¶m 43,21 ha do chuyÓn sang c¸c lo¹i ®Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ë. ChuyÓn 16,56 ha ®Êt trång c©y hµng n¨m sang ®Êt chuyªn dïng, trong ®ã chñ yÕu lµ diÖn tÝch ®Êt ruéng lóa, lóa mµu. ChuyÓn 14,06 ha ®Êt ruéng lóa, lóa mµu sang ®Êt x©y dùng. ChuyÓn 2,5 ha ®Êt ruéng lóa, lóa mµu sang ®Êt giao th«ng. ChuyÓn 26,65 ha ®Êt ruéng lóa, lóa mµu sang ®Êt ®« thÞ. b. §Êt v­ên t¹p gi¶m. Thêi kú quy ho¹ch 2001 - 2010, ®Êt v­ên t¹p gi¶m 6,07 ha do chuyÓn sang c¸c lo¹i ®Êt sau: ChuyÓn sang ®Êt chuyªn dïng 1,45 ha. Sang ®Êt x©y dùng 0,4 ha. ChuyÓn sang ®Êt ë 5, 25 ha. c. §Êt cã mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n. Trong thêi kú 2001 - 2010 diÖn tÝch ®Êt cã mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n gi¶m 1,23 ha do chuyÓn sang ®Êt chuyªn dïng. Sang ®Êt x©y dùng 1,16 ha. Sang ®Êt an ninh quèc phßng 0,07 ha B¶ng 3: Quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2010 ThÞ trÊn An L·o- huyÖn An L·o- tp h¶i phßng §¬n vÞ tÝnh: ha Lo¹i ®Êt HiÖn tr¹ng n¨m 2003 Quy ho¹ch n¨m 2010 So s¸nh DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) T¨ng, gi¶m (+), (-) Tæng diÖn tÝch ®Êt 71,51 100,00 25,27 100,00 -46,24 I. §Êt trång c©y hµng n¨m 52,21 73,01 13,22 52,31 -38,99 1. §Êt ruéng lóa, lóa mµu 52,21 100,00 12,97 98,11 -39,24 a. Ruéng 3 vô 9,00 17,24 9,00 69,40 b. Ruéng 2 vô 43,21 82,76 3,97 30,60 c. Ruéng 1 vô d. §Êt chuyªn m¹ 2. §Êt n­¬ng rÉy 3. §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 0,25 1,89 0,25 II. §Êt v­ên t¹p 17,63 24,65 10,93 43,25 -6,70 III. §Êt trång c©y l©u n¨m IV. §Êt ®ång cá dïng vµo ch¨n nu«i V. §Êt cã mÆt n­íc NTTS 1,67 97,66 1,12 4,43 -0,55 Nguån: Theo sè liÖu thèng kª cña thÞ trÊn An L·o. 3.2.2. Quy ho¹ch ®Êt chuyªn dïng: a. §Êt x©y dùng. HiÖn tr¹ng cã diÖn tÝch ®Êt x©y dùng lµ 34,08 ha, chiÕm 54,71% diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng. Sè l­îng c«ng tr×nh vµ quy m« ch­a ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trÊn. Trong nh÷ng n¨m tíi, d©n sè kh«ng ngõng gia t¨ng lªn, kinh tÕ thÞ trÊn héi ph¸t triÓn th× c¸c chØ tiªu vÒ ®Êt x©y dùng cÇn ®­îc t¨ng lªn c¶ vÒ sè l­îng vµ quy m« diÖn tÝch. Trªn c¬ së ®ã, ph­¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt x©y dùng thêi kú 2001 - 2010 nh­ sau: - §Êt tr­êng häc: §Ó ®¹t møc trung b×nh tõ 16 - 25 m2/häc sinh theo tiªu chuÈn TCVN4449-87 th× nhu cÇu ®Êt cho gi¸o dôc t¨ng thªm. Sau khi ®iÒu tra kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ, ph­¬ng ¸n quy ho¹ch ®Êt tr­êng häc cña thÞ trÊn nh­ sau: Quy ho¹ch tr­êng §¶ng t¹i trung t©m thÞ trÊn diÖn tÝch 0,09 ha, lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu. Quy ho¹ch më réng diÖn tÝch tr­êng mÇm non phÝa B¾c tr¹m y tÕ diÖn tÝch 0,16 ha lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu 0,16 ha. Quy ho¹ch më réng diÖn tÝch tr­êng cÊp ba, cÊp hai diÖn tÝch t¨ng thªm lµ 0,79 ha, ë vÞ trÝ triÒu ngoµi, lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu 0,42 ha, lÊy vµo ®Êt nu«i trång thuû s¶n diÖn tÝch 0,37 ha. Quy ho¹ch më réng diÖn tÝch tr­êng tiÓu häc thuéc khu Trung Dòng diÖn tÝch t¨ng thªm lµ 0,42 ha, lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu 0,42 ha. - §Êt v¨n ho¸ - thÓ thao: Quy ho¹ch x©y dùng khu trung t©m thÓ thao, ë vÞ trÝ MiÔu diÖn tÝch 2,8 ha lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu 2,3 ha, ®Êt nu«i trång thuû s¶n 0,5 ha. - §Êt x©y dùng khu c«ng nghiÖp: Quy ho¹ch x©y dùng khu c«ng nghiÖp thuéc ®Þa phËn Hoµng X¸ diÖn tÝch 10,36 ha lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu diÖn tÝch 9,5 ha, lÊy vµo ®Êt thuû lîi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng lµ 0,86 ha. Quy ho¹ch x©y dùng nhµ m¸y n­íc trung t©m thÞ trÊn diÖn tÝch 1 ha lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu diÖn tÝch 0,6 ha, lÊy vµo ®Êt v­ên t¹p diÖn tÝch 0,4 ha. - X©y dùng ®Êt y tÕ: X©y dùng phßng y tÕ huyÖn diÖn tÝch t¨ng thªm 0,3 ha lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu. DiÖn tÝch phßng y tÕ ®Õn n¨m 2010 lµ 0,07 ha. X©y dùng bÖnh viÖn huyÖn diÖn tÝch t¨ng thªm 0,11 ha lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu. DiÖn tÝch bÖnh viÖn ®Õn n¨m 2010 lµ 3,61 ha. - §Êt x©y khu th­¬ng m¹i dÞch vô: X©y dùng më réng diÖn tÝch ®Êt chî thÞ trÊn víi diÖn tÝch më réng lµ 0,09 ha lÊy vµo ®Êt mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n. DiÖn tÝch chî thÞ trÊn ®Õn n¨m 2010 lµ 0,24 ha. X©y dùng më réng trung t©m th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn thÞ trÊn víi diÖn tÝch t¨ng thªm lµ 16,3 ha lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu 14,06 ha, lÊy vµo ®Êt v­ên t¹p diÖn tÝch 0,4 ha, diÖn tÝch mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n diÖn tÝch 1,16 ha, ®Êt thuû lîi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng diÖn tÝch 0,86 ha. TÝnh ®Õn n¨m 2010 diÖn tÝch ®Êt x©y dùng khu trung t©m th­¬ng m¹i lµ 20,99 ha. - §Êt x©y dùng kh¸c: X©y dùng nhµ th­ viÖn huyÖn diÖn tÝch lµ 0,05 ha, lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu. Më réng trô së c«ng an huyÖn diÖn tÝch t¨ng thªm lµ 0,07 ha lÊy vµo ®Êt nu«i trång thuû s¶n. b¶ng 4: Quy ho¹ch sö dông ®Êt x©y dùng ®Õn n¨m 2010 C«ng tr×nh VÞ trÝ c«ng tr×nh DiÖn tÝch (ha) LÊy vµo lo¹i ®Êt Giai ®o¹n triÓn khai HiÖn tr¹ng Quy ho¹ch T¨ng thªm Lóa, lóa mµu V­ên t¹p MN NNTS X©y dùng TL&NCD 1.Nhµ m¸y n­íc c«ng céng Khu triÒu ngoµi 1,00 1,00 0,60 0,40 I 2.Khu c«ng nghiÖp An L·o Khu Hoµng X¸ 10,36 10,36 9,50 0,86 I 3.Khu trung t©m thÓ thao v¨n ho¸ huyÖn Khu Miªu 2,8 2,80 2,3 0,5 I 4.Tr­êng mÇm non PhÝa B¾c tr¹m y tÕ 0,16 0,16 0,16 I 5.Tr­êng cÊp 3; Tr­êng cÊp 1 Khu TriÒu ngoµi 0,61 1,40 0,79 0,42 0,37 I 6.Chî thÞ trÊn KhuTrung Dòng 0,15 0,24 0,09 0,09 I 7.Tr­êng tiÓu häc thÞ trÊn ThÞ trÊn 0,39 0,81 0,42 0,40 0,20 I 8.Phßng y tÕ huyÖn ThÞ trÊn 0,04 0,07 0,03 0,03 I 9 BÖnh viÖn huyÖn ThÞ trÊn 3,5 3,61 0,11 0,11 I 10.Nhµ th­ viÖn huyÖn ThÞ trÊn 0,05 0,05 0,05 I 11.Tr­êng §¶ng ThÞ trÊn 0,09 009 0,09 I 12.Khu th­¬ng m¹i dÞch vô ThÞ trÊn 0,40 0,40 0,40 I Tæng céng 4,69 20,99 16,30 14,06 0,40 1,16 0,86 I Nguån: Theo sè liÖu thèng kª cña thÞ trÊn An L·o. b. §Êt giao th«ng. §­êng 303 chiÒu dµi 1.100 m chiÒu réng 6 m, më réng 9 m diÖn tÝch t¨ng 0,33 ha, trong ®ã lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu 0,3 ha, ®Êt thuû lîi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng 0,03 ha. §­êng liªn th«n Hoµng X¸ chiÒu dµi 1.200 m chiÒu réng 3 m, më réng 8 m, diÖn tÝch t¨ng 0,6 ha, lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu 0,1 ha, ®Êt v­ên t¹p diÖn tÝch 0,05 ha. §­êng liªn th«n Trung Dòng + QuyÕt Th¾ng chiÒu dµi 500 m, chiÒu réng 3 m, më réng 8 m, diÖn tÝch t¨ng 0,25 ha, lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu 0,25 ha, ®Êt v­ên t¹p diÖn tÝch 1,05 ha, ®Êt thuû lîi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng 0,5 ha. b¶ng 5: quy ho¹ch sö dông ®Êt giao th«ng ®Õn n¨m 2010 C«ng tr×nh KÝch th­íc HT KÝch th­íc QH DT t¨ng thªm Giai ®o¹n thùc hiÖn Dµi (m) Réng (m) Dµi (m) Réng (m) Lóa, Lóa mµu V­ên t¹p tl&m ncd 1.§­êng 303 1.100 6 1.100 9 0,33 0,30 I 2.§­êng liªn th«n Hoµng X¸ 1.200 3 1.200 8 0,60 0,10 0,05 I 3.§­êng liªn th«n ngâ phè 3.000 2 3.000 8 1,95 1,90 0,05 I 4.§­êng liªn th«n Trung Dòng + QuyÕt Th¾ng 500 3 500 8 0,25 0,20 0,05 I 5. CÇu NguyÔn V¨n Trçi Tæng céng 3,13 2,50 1,05 0,03 Nguån: Theo sè liÖu thèng kª cña thÞ trÊn An L·o. 3.2.3. §Êt ë. Thùc hiÖn më réng thÞ trÊn An L·o thµnh ®« thÞ vÖ tinh cña thµnh phè, ®­îc sù chØ ®¹o cña c¸c cÊp l·nh ®¹o cña thµnh phè vµ huyÖn, thÞ trÊn ®­îc cÊp ®Êt chuyÓn ®æi mét sè lo¹i ®Êt sang ®Êt ë. Tæng diÖn tÝch 3,19 ha cÊp cho 1595 hé. Quy ho¹ch ®Êt ë ®Õn n¨m 2010 ë c¸c khu vùc nh­ sau: Khu vùc 1: L¸ cê khu Hoµng X¸ cÊp cho 375 hé, diÖn tÝch 7,5 ha, lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu. Khu vùc 2: ®Êt khu To¶n phÝa Nam Quèc lé 10 cÊp cho 112,5 hé, diÖn tÝch 2,25 ha, lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu. Khu vùc 3: Khu ®ång phÝa B¾c tr¹m y tÕ cÊp cho 187 hé, diÖn tÝch 3,74 ha lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu. Khu vùc 4: Khu nhµ thê + Khu c¶ng phÝa Nam Quèc lé 10 cÊp cho 60,5 hé, diÖn tÝch 1,21 ha lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu. Khu vùc 5: Khu ®­êng 6 cÊp cho 95 hé, diÖn tÝch 1,9 ha, trong ®ã: lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu 1,2 ha, ®Êt v­ên 0,7 ha. Khu vùc 6: Khu sau bÖnh viÖn cÊp cho 70 hé, diÖn tÝch 0,8 ha lÊy vµo ®Êt v­ên t¹p. Khu vùc 7: Khu v­ên Bang cÊp cho 26 hé, diÖn tÝch 0,52 ha lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu. Khu vùc 8: Khu tr­íc bÖnh viÖn cÊp cho 26 hé, diÖn tÝch 0,52 ha lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu. Khu vùc 9: Ao ph­êng cÊp cho 10 hé, diÖn tÝch 0,2 ha, lÊy vµo ®Êt v­ên t¹p Khu vùc 10: Khu TriÒu ngoµi + Khu 5 tÊn cÊp cho 256 hé, diÖn tÝch 5,12 ha, trong ®ã lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu 3,45 ha, diÖn tÝch ®Êt v­ên t¹p lµ 1,67 ha. Khu vùc 11: Khu Gñng cÊp cho 363 hé, diÖn tÝch 7,26 ha trong ®ã lÊy vµo ®Êt lóa, lóa mµu 5,38 ha, diÖn tÝch ®Êt v­ên t¹p lµ 5,25 ha. b¶ng 6: quy ho¹ch ®Êt ë ®Õn n¨m 2010 Khu vùc quy ho¹ch ®Êt ë Tê B§ sè DiÖn tÝch (ha) LÊy vµo lo¹i ®Êt Sè hé dù kiÕn KÕ ho¹ch (hé) Lóa, lóa mµu V­ên t¹p 2003-2005 2006-2010 1.L¸ cê khu Hoµng X¸ D - 3 7,5 7,5 375 187 188 2. §Çu khu To¶n phÝa Nam Quèc lé 10 C-4 2,25 2,25 112,5 56 56,5 3. Khu ®ång phÝa B¾c tr¹m y Tõ C-4 3,74 3,74 187 93 94 4. Khu nhµ thê + Khu c¶ng phÝa Nam Quèc lé 10 C-4 + C-2 1,21 1,21 60,5 30 30,5 5. Khu ®­êng æ D-3 1,9 1,2 0,7 95 47 48 6. Khu sau bÖnh viÖn D-2 1,4 1,4 70 35 35 7. Khu v­ên Bang D-4 0,8 0,8 40 20 20 8. Khu tr­íc bÖnh viÖn D-4 0,52 0,52 26 13 13 9. Ao ph­êng D-3 0,2 0,2 10 5 5 10. Khu TriÒu ngoµi + Khu 5 tÊn C-4 + B-3 5,12 3,45 1,67 256 128 128 11. Khu Gñng C-4 7,26 5,38 1,88 363 181 182 Tæng céng 31,9 26,65 5,25 1595 795 800 Nguån: Theo sè liÖu thèng kª cña thÞ trÊn An L·o. 3.2.4. Quy ho¹ch ®Êt ch­a sö dông. Theo sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2003, th× thÞ trÊn An L·o cã diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông 0,32 ha, ®Êt s«ng suèi ch­a sö dông lµ 22,46 ha. CÇn cã h­íng quy ho¹ch ®Ó sö dông hÕt diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông vµo ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông §Êt thÞ trÊn An L·o giai ®o¹n 2003 - 2010 1. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch ®Êt ®ai. Tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch ®Êt ®ai lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét c¸ch hoµn chØnh quy ho¹ch sö dông ®Êt cña thÞ trÊn. Gi¶i ph¸p nµy chØ râ cho chóng ta biÕt khèi l­îng c«ng viÖc, tr×nh tù vµ c¸ch thøc ®Ó lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt. Quy ho¹ch sö dông ®Êt thÞ trÊn An L·o ph¶i phï hîp víi chiÕn l­îc quy ho¹ch tæng thÓ, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quèc phßng an ninh cña nhµ n­íc. Trong qu¸ tr×nh quy ho¹ch sö dông ®Êt ph¶i tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶, d©n chñ vµ c«ng khai. Quy ho¹ch sö dông ®Êt cña thÞ trÊn ph¶i c¨n cø vµo quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc trªn ®Þa bµn. C¨n cø vµo hiÖn tr¹ng vµ ®Þnh møc sö dông ®Êt. Ngoµi ra kÕt qu¶ thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña kú tr­íc gióp chóng ta tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch kú sau ®­îc hiÖu qu¶ h¬n. Bªn c¹nh ®ã, thÞ trÊn An L·o cã nhiÒu tæ chøc ®oµn thÓ ho¹t ®éng m¹nh, chÝnh v× vËy ®Ó thùc hiÖn tèt ®å ¸n quy ho¹ch nµy cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: - Tæ chøc c¸c héi nghÞ do tõng ®oµn thÓ chñ tr×, ®Ó tuyªn truyÒn cho mçi c¸n bé, mçi ng­êi d©n hiÓu râ nh÷ng lîi Ých cña ®å ¸n quy ho¹ch tæng thÓ ph©n bæ sö dông ®Êt nµy. - X©y dùng khu v¨n ho¸, c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu häc hµnh, héi hÌ vµ vui ch¬i gi¶i trÝ, n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ cña nh©n d©n. - ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt míi, ®Çu t­ c¸c gièng c©y trång, vËt nu«i cho n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng tèt. - ­u tiªn ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng hé ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng ®Êt v­ên ®åi vµ nh÷ng hé lµm kinh tÕ giái. - KhuyÕn khÝch vµ më réng m« h×nh trang tr¹i n«ng hé kÌm víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn nhá t¹i chç. - TÝch cùc trång c©y ph©n xanh ®Ó tr¶ l¹i chÊt h÷u c¬ cho ®Êt vµ bãn cho c©y ¨n qu¶, ®ång thêi chèng xãi mßn röa tr«i, gi÷ Èm cho ®Êt. - T×m nguån kinh phÝ vµ qu¶n lý tèt c¸c dù ¸n ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nhÊt lµ ®­êng, tr­êng vµ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng, hÖ thèng thuû lîi, bª t«ng ho¸ kªnh m­¬ng t­íi tiªu, nhÊt lµ kh©u tiªu óng vµo mïa m­a b·o. - Cã chÝnh s¸ch hç trî c¸c hé gia ®×nh lµm kinh tÕ giái, lÊy m« h×nh mÉu nh©n réng ra toµn thÞ trÊn . - Cã chÝnh s¸ch th­ëng ph¹t nghiªm minh ®Ó ®­a viÖc sö dông ®Êt ®ai vµo ®óng luËt. 2. Gi¶i ph¸p ®Çu t­. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai nãi riªng vµ lÜnh vùc quy ho¹ch nãi chung ®Ó thùc hiÖn tèt cÇn ph¶i cã nguån vèn ®Çu t­. §©y còng lµ yÕu tè hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt. ThÞ trÊn An L·o trong nh÷ng n¨m tíi ®©y cÇn mét sè vèn ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña ng­êi d©n trong vïng nh­ x©y dùng nhµ m¸y n­íc ë trung t©m thÞ trÊn, më réng trung t©m th­¬ng m¹i víi diÖn tÝch t¨ng thªm lµ 16,3 ha. CÇn ®Çu t­ kinh phÝ ®Ó x©y dùng quy ho¹ch sö dông ®Êt cña c¸c ngµnh, c¸c x· (15 x·) nh»m cô thÓ ho¸ quy ho¹ch sö dông ®Êt thÞ trÊn An L·o. §Çu t­ cã träng ®iÓm vµ ®óng lóc trªn c¸c lÜnh vùc. §Æc biÖt ­u tiªn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän. 3. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc hµnh chÝnh. - Trªn c¬ së quy ho¹ch sö dông ®Êt thÞ trÊn An L·o, x©y dùng cµng nhanh cµng tèt quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp x· ®Ó trªn toµn bé ®Þa bµn sö dông ®Êt cã quy ho¹ch cô thÓ, khoa häc vµ phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. LÊy quy ho¹ch ®Ó lµm c¨n cø ®Ó x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cho c¸c ngµnh, c¸c cÊp. C¸c nhu cÇu sö dông ®Êt chØ ®­îc gi¶i quyÕt theo quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch quy ®Þnh t¹i luËt ®Êt ®ai hiÖn hµnh. - T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai. - C¸c cÊp, c¸c ngµnh ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh luËt ®Êt ®ai vµ c¸c quy ®Þnh cã tÝnh ph¸p lý cña Nhµ n­íc trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai cã hiÖu qu¶. - Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho nh©n d©n hiÓu luËt ®Êt ®ai ®Ó tõ ®ã chÊp hµnh luËt, cã ý thøc b¶o vÖ vµ sö dông ®Êt ®ai cã hiÖu qu¶. - Xö lý nghiªm minh c¸c tr­êng hîp vi ph¹m trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. - T¨ng c­êng ®Çu t­ ®Ó ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé chuyªn m«n ë tÊt c¶ c¸c ngµnh vµ c¸c lÜnh vùc ®Ó ®¸p øng ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. 4. Gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u tiªn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ ®èi víi mäi môc ®Ých sö dông ®Êt ®ai. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Òn bï vµ ®¸nh thuÕ thÝch hîp ®èi víi ®Êt chuyÓn môc ®Ých sö dông nhÊt lµ ®Êt n«ng nghiÖp vµ ®Êt thæ c­. - CÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt trong sö dông lµm giµu ®Êt, tËn dông kh«ng gian x©y dùng, khai th¸c ®Êt ch­a sö dông vµ b¶o vÖ tµi nguyªn ®Êt rõng, tµi nguyªn n­íc vµ m«i tr­êng. - X©y dùng chÝnh ­u tiªn ®Çu t­ vµ ­u ®·i cho ng­êi d©n vÒ khoa häc kü thuËt, c©y, con gièng... ®Ó n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n vµ lµm cho nh©n d©n cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc trång rõng, ch¨m sãc, b¶o vÖ, khai th¸c cã hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai. - CÇn cã chÝnh s¸ch thu hót nh©n lùc (c¸n bé chuyªn m«n cã tay nghÒ cao) ®Ó gãp phÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña thÞ trÊn. 5. Gi¶i ph¸p vÒ thu håi vµ chuyÓn ®æi ®Êt trong quy ho¹ch. C«ng t¸c thu håi ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng khi thùc hiÖn quy ho¹ch lµ c«ng t¸c gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Thùc tÕ ®· cho thÊy, ®©y lµ vÊn ®Ò hÕt søc nan gi¶i, tèn kÐm mÊt nhiÒu thêi gian vµ tiÒn cña. Mét trong nh÷ng bÊt cËp g©y ra t×nh tr¹ng trªn lµ do viÖc kh«ng ®Òn bï tho¶ ®¸ng cho ng­êi d©n vµ chÝnh s¸ch t¸i ®Þnh c­ cho ng­êi d©n sau khi bµn giao mÆt b»ng. Cho tíi nay, khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®· cã nhiÒu bÊt cËp, kh«ng cßn phï hîp víi thùc tÕ vµ cÇn thiÕt ph¶i cã sù ®iÒu chØnh, bæ sung. VÒ gi¸ c¸c lo¹i ®Êt, ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖn nay cßn mang nÆng vÒ hµnh chÝnh, chñ quan, ch­a ph¶n ¸nh ®óng thùc chÊt gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, v× vËy ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn viÖc thu håi ®Êt, c¶n trë qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông ®Êt, ®Çu t­ ph¸t triÓn mµ trong giai ®o¹n hiÖn nay chóng ta cÇn th¸o gì nh»m thu hót ®­îc nhiÒu nguån vèn ®Çu t­, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¨ng tr­ëng. Gi¸ ®Êt kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c cßn lµm thiÖt h¹i cho Nhµ n­íc khi khai th¸c c¸c nguån tµi chÝnh vÒ ®Êt ®ai (c¸c kho¶n thuÕ), v× c¸c kho¶n thu nµy kh«ng thÓ cao h¬n gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt. Trong tr­êng hîp ®Þnh gi¸ ®Êt thÊp, ng­êi bÞ thu håi ®Êt sÏ ph¶n øng (cã thÓ quyÕt liÖt), cßn ng­êi ®­îc giao ®Êt l¹i chÊp thuËn (nÕu nh­ ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt) nh­ng sÏ ph¸t sinh tiªu cùc vµ sö dông l·ng phÝ vµ nh­ vËy, vÒ tæng quan th× nhµ n­íc bÞ thiÖt h¹i. Nh­ vËy, cÇn cã nghiªn cøu, kh¶o s¸t mét c¸ch toµn diÖn ®Ó cã ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt theo h­íng Nhµ n­íc x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt mét c¸ch c«ng khai, c¨n cø theo tõng lo¹i ®Êt, h¹ng ®Êt, tõng vïng vµ møc ®é hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng ®« thÞ hay viÖc ph¶i ®Çu t­ ®Ó cã ®­îc c¬ së h¹ tÇng hoµn chØnh ... ®Ó lµm c¬ së tÝnh chÝnh x¸c gi¸ c¸c lo¹i ®Êt. Còng cÇn ph¶i nhÊn m¹nh r»ng trong ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n, do Nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý, th× viÖc Nhµ n­íc x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt ®¶m b¶o viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i ®­îc thèng nhÊt, b×nh ®¼ng khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt, ®¶m b¶o thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ thuËn lîi. Gi¸ ®Êt ®­îc sö dông ®Ó ®iÒu tiÕt nguån thu gi÷a ng­êi ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt víi ng­êi bÞ thu h«× ®Êt vµ víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Còng cÇn nghiªn cøu vÒ gi¸ ®Êt khi Nhµ n­íc ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng, h¹ tÇng ®« thÞ, th­¬ng m¹i, dÞch vô vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c mµ qua ®ã gi¸ trÞ vµ kh¼ n¨ng sinh lîi cña khu ®Êt cã biÕn ®æi m¹nh, tõ ®ã cã chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt l¹i nguån cã nãi trªn. Thùc tÕ thÞ trÊn còng khã gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, v× khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do ChÝnh phñ ban hµnh (NghÞ ®Þnh 87/CP ngµy 17/8/1994) ch­a ®­îc thay thÕ. Do vËy, nÕu cã x©y dùng khung gi¸ míi, th× còng kh«ng ®­îc tr¸i víi quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ møc gi¸ kh«ng c¶i thiÖn lµ bao nhiªu, cßn x©y dùng khung gi¸ míi phï hîp víi quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ ®Òn bï thiÖt h¹i, th× sÏ cã khung gi¸ riªng phôc vô c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng, nh­ vËy l¹i tr¸i víi quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai. §Ó viÖc thu håi vµ chuyÓn ®æi ®Êt diÔn ra thuËn lîi theo ®óng quy tr×nh, thÞ trÊn An L·o cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c ®èi t­îng sö dông ®Êt ®Èy nhanh tiÕn ®é di dêi ®Õn chç míi ®· ®­îc bè trÝ. §èi víi diÖn tÝch ®Êt ®· giao khi thu håi cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch ­u tiªn, khuyÕn khÝch ng­êi d©n di chuyÓn ®i chç kh¸c. CÇn bè trÝ nh÷ng vïng t¸i ®Þnh c­ phï hîp víi ®iÒu kiÖn sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cho ng­êi d©n( nh­ thãi quen sinh ho¹t, viÖc lµm, chç ®i l¹i…). 6. T¨ng c­êng c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, sö dông vµ b¶o vÖ ®Êt ®ai. §©y lµ yÕu tè hÕt søc quan träng b¶o ®¶m tÝnh hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch vµ tr¸nh ®­îc c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc cã thÓ x¶y ra. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, sö dông vµ b¶o vÖ ®Êt ®ai ph¶i coi träng vai trß cña céng ®ång d©n c­ vµ chÝnh quyÒn c¬ së, c¸c c¬ quan thanh tra c¸c cÊp trong viÖc gi¸m s¸t, kiÓm tra, viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh, tiªu chuÈn, chÕ ®é trong qu¸ tr×nh triÓn khai chÝnh s¸ch nµy. Tæng quü ®Êt cña thÞ trÊn An L·o lµ 165,83 ha, ®èi víi mét thÞ trÊn th× diÖn tÝch ®ã kh«ng ph¶i lµ lín. Nhu cÇu thùc tÕ lµ ph¶i gi¶m quü ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó dïng cho môc ®Ých sö dông kh¸c, ®iÒu ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ngµy cµng gi¶m dÇn diÖn tÝch b×nh qu©n ®Êt n«ng nghiÖp trªn ®Çu ng­êi. ChÝnh v× thÕ, nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p qu¶n lý phï hîp cña chÝnh quyÒn sÏ g©y ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn an ninh l­¬ng thùc, ph¸t triÓn an toµn x· héi. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, nªn tr¸nh t×nh tr¹ng chuyÓn ®Êt n«ng nghiÖp cã chÊt l­îng tèt (®é ph× cao) sang môc ®Ých sö dông kh¸c. CÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ng­êi sö dông ®Êt ®ai võa khai th¸c võa båi bæ c¶i t¹o ®Êt, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Ó ®Êt ®ai hoang ho¸ sau khi khai th¸c hÕt ®é ph×. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra viÖc qu¶n lý sö dông ®Êt, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c tr­êng hîp vi ph¹m luËt ®Êt ®ai vµ cã biÖn ph¸p xö lý thËt nghiªm ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m, bªn c¹nh ®ã cÇn cã h×nh thøc khen th­ëng ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n, tæ chøc sö dông ®Êt ®ai ®óng theo quy ®Þnhcña ph¸p luËt. YÕu tè trung t©m quyÕt ®Þnh trong mäi ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi nãi chung vµ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, sö dông vµ b¶o vÖ ®Êt ®ai nãi riªng chÝnh lµ con ng­êi. §Ó cã thÓ gi¶i quyÕt tèt h¬n c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, sö dông vµ b¶o vÖ ®Êt ®ai tr­íc tiªn ph¶i c¶i biÕn ®éi ngò l·nh ®¹o nh­ c¸n bé chuyªn m«n tõ ý thøc t­ t­ëng tíi kh¶ n¨ng chuyªn m«n. T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé n©ng cao kh¶ n¨ng chuyªn m«n, th«ng qua c¸c kho¸ häc n©ng cao, qua th«ng b¸o gi¶ng gi¶i vÒ chÝnh s¸ch míi cña Nhµ n­íc, b¸o c¸o rót kinh nghiÖp qua tõng dù ¸n. T¹o ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt tèt h¬n cho c¸c c¬ quan c«ng t¸c. T¹o ®iÒu kiÖn c¶i t¹o ®êi sèng vËt chÊt v¨n ho¸ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn tËp chung tèt h¬n vµo c«ng viÖc. 7. §Çu t­ khai th¸c ®Êt ch­a sö dông. Theo sè liÖu thèng kª n¨m 2003 cho thÊy: Quü ®Êt ch­a sö dông cña ThÞ trÊn An L·o cã diÖn tÝch lµ 20,55 ha, chiÕm 12,39% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn(trong ®ã cã 0,32 ha mÆt b»ng ch­a sö dông, diÖn tÝch mÆt n­íc ch­a sö dông lµ 20,23 ha). Do diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông ph©n t¸n ë nhiÒu n¬i nªn viÖc khai th¸c, sö dông cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. §Çu t­ khai th¸c ®Êt ch­a sö dông cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch linh ho¹t, khuyÕn khÝch ng­êi d©n trong thÞ trÊn tham gia khai hoang, c¶i t¹o ®Ó gãp phÇn gia t¨ng quü ®Êt sö dông cña thÞ trÊn. CÇn cã chÝnh s¸ch ­u tiªn miÔn gi¶m thuÕ sö dông ®Êt, hç trî ng­êi d©n vÒ vËt chÊt vµ kü thuËt ®Ó t¹o ®éng lùc cho c¸c ®èi t­îng sö dông ®Êt më réng diÖn tÝch, khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng cña ®Êt ®ai. Sö dông quü ®Êt nµy mét c¸ch hîp lý, phï hîp víi ®Æc tÝnh cña ®Êt vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña thÞ trÊn. CÇn cã h­íng quy ho¹ch ®Ó sö dông hÕt diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông vµo ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Nh×n chung, quü ®Êt ch­a sö dông cña thÞ trÊn ®­îc ®­a vµo sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau.ThÞ trÊn An L·o cã diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông hÇu hÕt lµ ®Êt cã mÆt n­íc ch­a sö dông 20,23 ha (chiÕm 98,44% diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông) nªn ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n. KÕt luËn Chóng ta biÕt r»ng qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai ®ang ph¶i chÞu mét søc Ðp rÊt lín, quü ®Êt ®ai cã h¹n mµ d©n sè kh«ng ngõng t¨ng lªn vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó sö dông ®Êt ®ai mét c¸ch tiÕt kiÖm, hîp lý vµ hiÖu qu¶. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai nh­ mét tÊt yÕu ®Ó cô thÓ ho¸ nh÷ng nhiÖm vô ®ã. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai thÞ trÊn An L·o giai ®o¹n 2003 - 2010 ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi vµ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña huyÖn trong thêi gian qua, c¸c nguån lùc vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh trªn ®Þa bµn thÞ trÊn. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®¸p øng nhu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c ngµnh (trªn c¬ së khai th¸c hîp lý vµ tiÕt kiÖm quü ®Êt),®¶m b¶o thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña thÞ trÊn tr­íc m¾t vµ l©u dµi. Quy ho¹ch sö dông ®Êt thÞ trÊn An L·o ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së xö lý tæng hîp kÕt qu¶ nghiªn cøu quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc vµ vïng l·nh thæ, cã tÝnh kÕ thõa, cã c¨n cø khoa häc vµ cã tÝnh kh¶ thi cao, b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn hµi hoµ gi÷a kinh tÕ - x· héi vµ an ninh quèc phßng. §ã lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai, lµ c¨n cø ®Ó giao ®Êt cÊp ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ t¹o c¬ së ph¸p lý ®Ó c¸c ngµnh ®Çu t­ ph¸t triÓn æn ®Þnh, l©u dµi, t¹o ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi m¹nh mÏ c¬ cÊu nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Quy ho¹ch sö dông ®Êt thÞ trÊn An L·o giai ®o¹n 2003 - 2010 lµ c¨n cø ®Ó ®iÒu chØnh, ph©n bè l¹i d©n c­, lao ®éng trªn tõng ®Þa bµn l·nh thæ vµ toµn thÞ trÊn, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ chÊt l­îng cuéc sèng cña c¸c tÇng líp nh©n d©n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Gi¸o s­ - tiÕn sü khoa häc Lª §×nh Th¾ng, cïng c¸c anh, c¸c chÞ ë ViÖn ®iÒu tra quy ho¹ch ®Êt ®ai, ®Æc biÖt lµ Phã gi¸m ®èc Th¹c sü NguyÔn §¾c NhÉn ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ b¶o ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Do h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh­ tr×nh ®é nªn bµi viÕt khã cã thÓ tr¸nh ®­îc sai sãt. RÊt mong ®­îc sù gãp ý, chØ b¶o cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. KiÕn nghÞ - §Ò nghÞ Phßng chøc n¨ng vµ UBND huyÖn An L·o sím phª chuÈn ph­¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt cho thÞ trÊn An L·o giai ®o¹n 2003 - 2010. - §Ò nghÞ UBND huyÖn, tØnh vµ Nhµ n­íc t¨ng c­êng ®Çu t­ cho thÞ trÊn An L·o b»ng c¸c dù ¸n: Xãa ®ãi gi¶m nghÌo, ch­¬ng tr×nh 135, ch­¬ng tr×nh n­íc s¹ch n«ng th«n, hËu dù ¸n nu«i trång thuû s¶n. NhÊt lµ c¸c dù ¸n vÒ ®­êng giao th«ng, vÒ tiªu óng lò vµo mïa m­a b·o. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Nguyªn lý thÞ tr­êng nhµ ®Êt. Chñ biªn: GS. TSKH Lª §×nh Th¾ng. NXB ChÝnh trÞ Quèc Gia. 2. Gi¸o tr×nh qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë. Chñ biªn: GS. TSKH Lª §×nh Th¾ng. NXB ChÝnh trÞ Quèc Gia. 3. Gi¸o tr×nh kinh tÕ tµi nguyªn ®Êt Chñ biªn: PGS. TS Ng« §øc C¸t. Nhµ xuÊt b¶n N«ng NghiÖp - 2000. 4. Gi¸o tr×nh Quy ho¹ch x©y dùng ph¸t triÓn ®« thÞ. Chñ biªn: GS. TS NguyÔn ThÕ B¸. Nhµ xuÊt b¶n X©y Dùng Hµ Néi - 1997. 5. C¸c sæ môc kª, thèng kª vÒ ®Êt ®ai, kinh tÕ x· héi cña thÞ trÊn An L·o 6. B¸o c¸o tæng kÕt ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n¨m 2002 vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n¨m 2003 cña UBND thÞ trÊn An L·o. 7. C¸c quy ®Þnh ph¸p luËt míi vÒ thñ tôc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ mua b¸n nhµ ë. Chñ biªn: NguyÔn TuÊn. Nhµ xuÊt b¶n Lao §éng. B¶ng biÓu b¶ng 1: Chu chuyÓn ®Êt ®ai ThÞ trÊn An L·o - HuyÖn An L·o - Thµnh phè H¶i Phßng giai ®o¹n 2003 - 2010 (§¬n vÞ tÝnh ha) §Êt thæ c­ 67,95 §Êt chuyªn dïng 419,63 §Êt L©m nghiÖp 102,00 §Êt N«ng nghiÖp 880,12 §Êt ch­a sö dông 451,30 §Êt thæ c­ 57,20 §Êt chuyªn dïng 469,96 §Êt L©m nghiÖp 52,00 §Êt N«ng nghiÖp 690,54 N¨m 2010 N¨m 2002 664,26 57,20 251,30 404,10 165,86 10,75 52,00 250,00 15,53 50,00 §Êt ch­a sö dông 251,30 Nguån: Theo sè liÖu thèng kª cña thÞ trÊn An L·o. b¶ng 2: KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai qua c¸c giai ®o¹n thÞ trÊn An L·o - HuyÖn An L·o- Tp.H¶i Phßng §¬n vÞ: ha Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch hiÖn tr¹ng KÕ ho¹ch sö dông ®Êt theo tõng giai ®o¹n DiÖn tÝch n¨m quy ho¹ch Giai ®o¹n 2003-2005 Giai ®o¹n 2006-2010 Tæng diÖn tÝch 165,83 175,41 185,00 185,00 I. §Êt n«ng nghiÖp 71,51 73,96 25,27 25,27 1. §Êt trång c©y hµng n¨m 52,21 54,32 13,22 13,22 a. §Êt ruéng lóa, lóa mµu 52,21 54,19 12,97 12,97 b. §Êt n­¬ng rÉy - - - - c. §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c - 0,13 0,25 0,25 2. §Êt v­ên t¹p 17,63 17,63 10,93 10,93 3. §Êt trång c©y l©u n¨m - - - - 4. §Êt ®«ng cá dïng vµo ch¨n nu«i - - - - 5. §Êt cã mÆt n­íc NTTS 1,67 2,01 1,12 1,12 II. §Êt l©m nghiÖp cã rõng - - - - 1. Rõng tù nhiªn - - - - a. §Êt cã rõng s¶n xuÊt - - - - b. §Êt cã rõng phßng hé - - - - c. §Êt cã rõng ®Æc dông - - - - 2. Rõng trång - - - - a. §Êt cã rõng s¶n xuÊt - - - - b. §Êt cã rõng phßng hé - - - - c. §Êt cã rõng ®Æc dông - - - - 3. §Êt ­¬m c©y gièng - - - III. §Êt chuyªn dïng 62,29 65,22 87,39 87,39 1. §Êt x©y dùng 34,08 34,83 51,19 51,19 2. §Êt giao th«ng 15,94 17,59 22,81 22,81 3. §Êt thuû lîi vµ mÆt n­íc CD 8,25 8,79 9,30 9,30 4. §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ - - - - 5. §Êt quèc phßng an ninh 2,84 2,84 2,91 2,91 6. §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n - - - - 7. §Êt lµm nguyªn vËt liÖu XD - - - - 8. §Êt lµm muèi - - - - 9. §Êt lµm nghÜa trang, nghÜa ®Þa 1,18 1,18 1,18 1,18 10. §Êt chuyªn dïng kh¸c - - - - IV. §Êt ë 11,48 14,57 49,56 49,56 1. §Êt ë ®« thÞ 11,48 14,57 49,56 49,56 2. §Êt ë n«ng th«n - - - - V.§Êt ch­a SD vµ s«ng suèi, nói ®¸ 20,55 21,67 22,78 22,78 1. §Êt b»ng ch­a sö dông. 0,32 0,32 0,32 0,32 2. §Êt ®åi nói ch­a sö dông - - - - 3. §Êt cã mÆt n­íc ch­a sö dông - - - - 4. S«ng suèi 20,23 21,35 22,46 22,4446 5. Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y - - - - 6. §Êt ch­a sö dông - - - - Nguån: Theo sè liÖu thèng kª cña thÞ trÊn An L·o b¶ng 3: Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®Õn n¨m 2010 thÞ trÊn An L·o - HuyÖn An L·o - Tp.H¶i Phßng §¬n vÞ tÝnh: ha Lo¹i ®Êt HiÖn tr¹ng n¨m 2003 Quy ho¹ch n¨m 2010 So s¸nh DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu(%) DiÖn tÝch (ha) c¬ cÊu (%) T¨ng, gi¶m (+), (-) Tæng diÖn tÝch 165,83 100,00 185,00 100,00 19,17 I. §Êt n«ng nghiÖp 71,51 43,12 25,27 13,66 -46,24 1. §Êt trång c©y hµng n¨m 52,21 73,01 13,22 52,31 -38,99 a. §Êt ruéng lóa, lóa mµu 52,21 100,00 12,97 98,11 -39,24 b. §Êt n­¬ng rÉy c. §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 0,25 1,89 0,25 2. §Êt v­ên t¹p 17,63 24,65 10,93 43,25 -6,70 3. §Êt trång c©y l©u n¨m 4. §Êt ®«ng cá dïng vµo ch¨n nu«i 5. §Êt cã mÆt n­íc NTTS 1,67 2,34 1,12 4,43 -o,55 II. §Êt l©m nghiÖp cã rõng 1. Rõng tù nhiªn a. §Êt cã rõng s¶n xuÊt b. §Êt cã rõng phßng hé c. §Êt cã rõng ®Æc dông 2. Rõng trång a. §Êt cã rõng s¶n xuÊt b. §Êt cã rõng phßng hé c. §Êt cã rõng ®Æc dông 3. §Êt ­¬m c©y gièng III. §Êt chuyªn dïng 62,29 37,56 87,39 47,24 25,10 1. §Êt x©y dùng 34,08 54,71 51,19 58,58 17,11 2. §Êt giao th«ng 15,94 25,59 22,81 26,10 6,87 3. §Êt thuû lîi vµ mÆt n­íc CD 8,25 13,24 9,30 10,64 1,05 4. §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ 5. §Êt quèc phßng an ninh 2,84 4,56 2,91 3,33 0,07 6. §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n 7. §Êt lµm nguyªn vËt liÖu XD 8. §Êt lµm muèi 9. §Êt lµm nghÜa trang, nghÜa ®Þa 1,18 1,89 1,18 1,35 10. §Êt chuyªn dïng kh¸c IV. §Êt ë 11,48 6,92 49,56 26,79 38,08 1. §Êt ë ®« thÞ 11,48 100,00 49,56 100,00 38,08 2. §Êt ë n«ng th«n V.§Êt ch­a SÖ DÔNG vµ s«ng suèi, nói ®¸ 20,55 12,39 22,78 12,31 2,23 1. §Êt b»ng ch­a sö dông. 0,32 1,56 0,32 1,40 2. §Êt ®åi nói ch­a sö dông 3. §Êt cã mÆt n­íc ch­a sö dông 4. S«ng suèi 20,23 98,44 24,46 98,60 2,23 5. Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y 6. §Êt ch­a sö dông Nguån: Theo sè liÖu thèng kª cña thÞ trÊn An L·o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy hoạch sử dụng đất thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2003 - 2010.DOC
Luận văn liên quan