Đề tài Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần siêu thị tiết kiệm

MỤC LỤC Lời Cảm Ơn Nhận xét của đơn vị thực tập Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Lời Nói Đầu 1 Chương 1: Hoạt động nhập khẩu và hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công Ty Cổ Phần Siêu Thị Tiết Kiệm I. Giới thiệu khái quát về Công Ty Cổ Phần Siêu Thị Tiết Kiệm 2 1. Giới thiệu chung về Công Ty Cổ Phần Siêu Thị Tiết Kiệm. II. Hệ thống tổ chức của Công ty 5 1. Phòng Tài Chính Kế Toán 2. Phòng Thu Mua Xuất Nhập Khẩu 3. Phòng Kinh Doanh 3.1 Bộ phận Marketing 3.2 Bộ phận bán hàng 3.3 Bộ phận thâu ngân 4. Phòng Công Nghệ Thông Tin 5. Phòng hành chánh nhân sự 6. Kho III. Cơ Sở Hạ Tầng Của Công Ty 8 1. Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế 1.1. Khu hàng thực phẩm nội địa 1.2. Khu hàng thực phẩm nhập khẩu 1.3. Khu hàng hóa mỹ phẩm 1.4. Khu hàng gia dụng, đồ dùng nhà bếp 1.5. Khu hàng đồ chơi 1.6. Khu hàng rượu bia 1.7. Khu hàng đồng giá 2. Kho hàng IV. Hoạt động của Công ty 13 V. Tình hình nhân sự 14 VI. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Siêu Thị Tiết Kiệm (Save-A-Lot Supermarket Joint Stock Company) 14 1. Phân tích đánh giá hiệu quả nhập khẩu của Công ty 1.1. Khái quát về hoạt động nhập khẩu của Công ty 1.2. Phân tích đánh giá hiệu quả nhập khẩu của Công ty 1.3. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công ty 1.3.1. Những kết quả đạt được 1.3.2. Những tồn tại và hạn chế, nguuyên nhân 2. Định hướng chiến lược phát triển của Công ty Chương 2: Công tác giao nhận hàng hóa tại công ty Cổ Phần Siêu Thị Tiết Kiệm I. Giôùi thieäu quy trình giao nhaän haøng xuaát khaåu baèng ñöôøng bieån 17 1. Quy trình chung 1.1 Xin giaáy pheùp xuaát khaåu 1.2 Chuaån bò haøng hoùa xuaát khaåu 1.2.1 Kieåm tra 1.2.2. Kieåm dòch haøng xuaát khaåu 1.2.3. Giaùm ñònh haøng hoùa 1.2.4. Laøm thuû tuïc haûi quan haøng xuaát khaåu 1.2.4.1. Chuaån bò boä hoà sô khai baùo haûi quan 1.2.4.2. Khai baùo vaø noäp boä tôø khai haûi quan 1.2.4.3. Ñöa haøng ñeán ñeå kieåm tra: 1.2.4.4. Laøm nghóa vuï noäp thueá (neáu coù) vaø thoâng quan haøng hoùa xuaát khaåu 1.2.4.5. Thoâng baùo cho ngöôøi mua veà tieán ñoä giao haøng 1.3. Chöùng töø 1.3.1. Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù (C/O) 1.3.2. Giaáy pheùp xuaát khaåu (Visa)( ñoái vôùi haøng xuaát sang Myõ) 1.3.3 Caùc chöùng töø khaùc: II. Giới Thiệu Quy Trình Nhận Hàng Nhập Khẩu Bằng Đường Biển 22 Chuù giaûi: Daønh cho haøng nguyeân container (FCL) Daønh cho haøng leû (LCL) Dieãn giaûi quy trình Nhöõng löu yù khi chuaån bò boä hoà sô laøm thuû tuïc haûi quan Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù III. Thủ Tục Khiếu Nại Trong Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa 34 1. Khieáu naïi caûng 2. Khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû 3. Khieáu naïi ngöôøi baùn IV. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công Ty Cổ Phần Siêu Thị Tiết Kiệm. 38 1. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường ở nước xuất khẩu và thị trường tiêu thụ trong nước. 1.1. Đối với thị trường nước xuất khẩu: 1.2. Đối với thị trường tiêu thụ trong nước: 2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nhập khẩu. 2.1. Giải quyết tốt mối quan hệ với ngân hàng 2.2. Tăng cường liên kết liên doanh trong hoạt động xuất nhập khẩu 3. Nhóm giải pháp thanh toán trong kinh doanh nhập khẩu 4. Nhóm giải pháp tổ chức thực hiện kinh doanh nhập khẩu và hợp lý hoá cơ cấu mặt hàng nhập. 4.1. Lựa chọn phương án kinh doanh hợp lý 4.2. Hợp lý hoá cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 4.3. Chú trọng nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh 4.4. Quy định chặt chẽ các điều khoản trong hợp đồng 5. Nhóm biện pháp về tổ chức cán bộ V. Một số kiến nghị đối với nhà nước 39 VI.Kết luận 40 Tài liệu tham khảo:

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3153 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần siêu thị tiết kiệm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
caàu giaùm ñònh (neáu coù) töø giaùm ñònh vieân. Noäp phieáu tieáp nhaän yeâu caàu giaùm ñònh vaø coâng vaên xin giaûi toûa haøng hoùa khi chôø keát quaû giaùm ñònh cho kieåm hoùa vieân. Ñoäi thueá tieán haønh tính laïi thueá (neáu coù). Ñoäi thueá ra thoâng baùo thueá (neáu coù). Laõnh ñaïo chi cuïc phuùc taäp hoà sô. Nhaân vieân giao nhaän tieán haønh laáy tôø khai haøng nhaäp ñaõ thoâng quan. Chuaån bò xe, kho, baùo cho ngöôøi nhaän haøng nhöõng thoâng tin veà vieäc giao haøng. Neáu laø haøng leû thì ñieàu xe vaøo kho CFS (19.2). Neáu laø haøng nguyeân container thì ñieàu xe ra baõi container ñeå laáy haøng (19.1). + Daønh cho haøng nguyeân container (FCL). (18.a) Tôùi ñaïi lyù haõng taøu xin laáy nguyeân container hoaëc ruùt ruoät taïi baõi, ñoùng tieàn löu container (neáu coù). (19.a) Vaøo thöông vuï ñoùng tieàn thöông vuï, löu baõi (neáu coù), laáy hoùa ñôn. (20.a) Vaøo phoøng ñieàu ñoä, trình hoùa ñôn ñeå laáy phieáu ñieàu ñoäng coâng nhaân. Neáu laáy nguyeân container veà thì qua phoøng giao nhaän container laáy phieáu giao nhaän container. (21.a): Lieân heä ñoäi xe naâng. (22): Höôùng daãn xe naâng ra baõi laáy haøng. (23): Tieán haønh boác haøng leân xe. + Daønh cho haøng leû (LCL). (18.b): Vaøo thöông vuï yeâu caàu giao haøng CFS. (19.b): Vaøo kho CFS lieân heä thuû kho ñeå laáy haøng. (20.2): Trình D/O hoaëc phieáu xuaát kho cho thuû kho. (21.2): Tieán haønh boác haøng leân xe. (24): Vieát phieáu gôûi haøng (trucking bill). (25): Bieân nhaän traû container saïch sau khi ruùt ruoät (neáu coù). (26): Thanh lyù haøng hoùa taïi haûi quan coång. (27): Giao haøng cho ngöôøi nhaän. (28): Baøn giao haøng vôùi ngöôøi nhaän. (29): Traû voû container roãng. (30): Laáy laïi tieàn cöôùc container. (31): Haïch toaùn giao dòch. Dieãn giaûi quy trình Böôùc 1: Sau khi coâng ty dòch vuï giao nhaän kyù hôïp ñoàng giao nhaän vôùi chuû haøng (laø ngöôøi nhaäp khaåu trong hôïp ñoàng kinh teá), vôùi nhieäm vuï laø laøm thuû tuïc thoâng quan nhaäp khaåu, vaän chuyeån haøng hoùa an toaøn vaø giao cho ngöôøi nhaän haøng taïi ñòa ñieåm maø ngöôøi nhaän haøng ñaõ chæ roõ trong hôïp ñoàng kinh teá neâu treân. Ngöôøi nhaän haøng seõ cung caáp cho phoøng giao nhaän cuûa coâng ty giao nhaän moät boä hoà sô goàm: Bill of lading (1 baûn original) Packing list (1 baûn original) Commercial invoice (1 baûn original) Certificate of origin (C/o – 1 baûn original) Contract (1 baûn chính) Böôùc 2: Khi ñaõ nhaän ñöôïc boä hoà sô goác naøy, nhaân vieân cuûa phoøng giao nhaän caàn phaûi kyù xaùc nhaän cho ngöôøi nhaän haøng laø ñaõ nhaän ñuû 5 chöùng töø nhö ñaõ neâu ôû treân (luùc kyù nhaän, neân noùi roõ laø nhaän chöùng töø gì, baûn goác hay baûn sao, soá löôïng moãi baûn, ngaøy thaùng naêm kyù nhaän). Sau ñoù nhaân vieân giao nhaän caàn phaûi photo caùc chöùng töø naøy ra nhieàu baûn, nhaèm phuïc vuï cho coâng vieäc luùc caàn thieát, tuøy theo tính chaát coâng vieäc maø caùc baûn sao y ñoù coù luùc khoâng caàn phaûi chöùng nhaän sao y, coù luùc caàn phaûi ñem cho ngöôøi nhaän haøng chöùng nhaän sao y. Khi chöùng nhaän sao y, ngöôøi nhaän haøng seõ kyù teân, ñoùng daáu teân vaø chöùc vuï ngöôøi chöùng nhaän sao y baûn chính vaø daáu “ sao y baûn chính” cuøng vôùi con daáu cuûa doanh nghieäp – ôû ñaây laø ngöôøi nhaäp khaåu. Sau moät thôøi gian, ngöôøi nhaän haøng seõ nhaän: “giaáy baùo haøng ñeán” hay “thoâng baùo haøng ñeán”. Ngöôøi nhaän haøng seõ gôûi thoâng baùo naøy cho phoøng giao nhaän cuûa coâng ty giao nhaän. Tuøy theo moãi haõng taøu maø caùc maãu thoâng baùo haøng ñeán khaùc nhau, nhöng ñeàu coù nhöõng noäi dung cô baûn nhö sau: Teân taøu Soá vaän ñôn Döï kieán thôøi gian taøu ñeán Ngöôøi gôûi haøng Ngöôøi nhaän haøng Teân haøng Soá löôïng, troïng löôïng Caûng boác Caûng dôõ Nhöõng löu yù khi ñi nhaän leänh giao haøng (D/O) Coù trong tay giaáy baùo haøng ñeán, nhaân vieân giao nhaän kieåm tra xem ñaây coù phaûi laø loâ haøng nhaäp maø caàn phaûi tieán haønh laøm thuû tuïc thoâng quan hay khoâng, döïa vaøo ñoái chieáu treân vaän ñôn, thöôøng thì ngöôøi nhaän haøng ñaõ kieåm tra roài. Böôùc 3: Khi ngaøy thaùng ñaõ caän keà ngaøy döï kieán taøu ñeán, nhaân vieân giao nhaän caàn chuû ñoäng lieân laïc vôùi haõng taøu laø taøu ñaõ veà hay chöa, luùc naøo seõ caäp caûng dôõ. Sau khi bieát taøu ñaõ caäp caûng dôõ, nhaân vieân giao nhaän caàm vaän ñôn goác (bill of lading) hoaëc vaän ñôn surrender vaø giaáy giôùi thieäu cuøng vôùi chöùng minh thö (neáu coù) ñi ñeán vaên phoøng ñaïi dieän cuûa haõng taøu, taïi ñòa chæ ñöôïc theå hieän treân giaáy baùo haøng ñeán ñeå laáy D/O. Sau khi ñeán vaên phoøng ñaïi dieän cuûa haõng taøu, trình giaáy giôùi thieäu, vaän ñôn goác hoaëc vaän ñôn surrender, chöùng minh thö (neáu coù) cho nhaân vieân cuûa vaên phoøng ñaïi dieän haõng taøu, nhaân vieân naøy seõ tieáp nhaän vaø seõ ñöa ra möùc phí phaûi ñoùng. Tuøy theo phöông höôùng kinh doanh cuûa moãi haõng taøu maø caùc khoaûn phí ñoùng seõ khaùc nhau. Ví duï phí chöùng töø, phí CFS, phí D/O v.v… Nhaân vieân giao nhaän ñoùng phí theo yeâu caàu, kyù teân vaøo bieân lai thu tieàn, bieân lai giaù trò gia taêng (löu yù teân vaø maõ soá thueá cuûa doanh nghieäp treân caùc hoùa ñôn laø cuûa coâng ty giao nhaän hoaëc cuûa chuû haøng, tuøy theo söï thoûa thuaän cuûa chuû haøng vaø ngöôøi laøm dòch vuï nhaän giao nhaän) nhaän D/O vaø caùc bieân. Khi nhaän D/O thì treân D/O seõ ñöôïc vaên phoøng ñaïi dieän ñoùng con daáu cuûa haõng taøu (Taïi Vieät Nam). Tuøy theo moãi haõng taøu maø soá löôïng cuõng nhö maøu saéc cuûa caùc D/O khaùc nhau, coù haõng taøu thì coù nhieàu maøu: traéng, xanh, vaøng, hoàng, ví duï: China Shipping. Coù haõng taøu toaøn laø maøu traéng, ví duï: Vina Consol. Sau khi ñaõ ñöa caùc D/O goác, nhaân vieân cuûa ñaïi lyù haõng taøu ñöa cho nhaân vieân giao nhaän moät tôø D/O khaùc, coù noäi dung töông töï nhö caùc tôø D/O vöøa nhaän, nhaân vieân giao nhaän seõ kyù xaùc nhaän leân tôø D/O naøy laø ñaõ nhaän leänh. Vì khi ngöôøi nhaän haøng giao chöùng töø cho coâng ty giao nhaän thì ngöôøi nhaän haøng ñaõ kieåm tra tính hôïp leä cuûa chöùng töø, hay ñaõ tu chænh khi xaûy ra baát hôïp leä, neân caùc soá lieäu trong caùc chöùng töø ñaõ khôùp vôùi nhau, luùc naøy khi nhaän D/O, nhaân vieân giao nhaän chæ caàn kieåm tra, ñoái chieáu noäi dung D/O vôùi vaän ñôn laø ñuû, nhaèm phaùt hieän sai soùt cuûa D/O (neáu coù) vaø tu chænh ngay, traùnh tröôøng hôïp D/O khoâng coù giaù trò hieäu löïc. Vaäy khi nhaän leänh, nhaân vieân giao nhaän caàn ñoái chieáu leänh vôùi vaän ñôn (baûn sao) ngay khi coøn ôû ñaïi lyù haõng taøu nhöõng noäi dung chuû yeáu sau: Teân taøu Soá vaän ñôn Teân vaø ñòa chæ ngöôøi nhaän haøng Ngöôøi gôûi haøng Teân haøng Loaïi haøng: (laø haøng leû hay laø haøng nguyeân coâng) Neáu laø haøng leû thì xem coù bao nhieâu kieän, khoái löôïng bao nhieâu Neáu laø haøng nguyeân container thì xem soá löôïng container, loaïi container (20’ hay 40’), maõ soá container, soá seal, khoái löôïng cuûa moãi container, soá kieän cuûa moãi container Caûng boác Caûng dôõ Ñaëc bieät nhaân vieân giao nhaän phaûi chuù yù thôøi haïn hieäu löïc cuûa D/O trong vaán ñeà löu kho, löu baõi, löu container (coù haõng taøu mieãn phí, coù haõng taøu tính phí sau khi D/O heát hieäu löïc) ñeå maø saép xeáp thôøi gian hôïp lyù, tieán haønh laøm thuû tuïc nhaän haøng traùnh tình traïng phaùt sinh theâm caùc chi phí naøy, do D/O quaù haïn hieäu löïc laáy haøng. Böôùc 4: Nhaân vieân giao nhaän caàn tieáp tuïc chuaån bò boä hoà sô laøm thuû tuïc haûi quan boä hoà sô goàm nhöõng chöùng töø vaø saép xeáp thöù töï (mang tính töông ñoái) nhö sau: Phieáu tieáp nhaän hoà sô (1 baûn) Tôø khai haûi quan haøng nhaäp (maøu xanh) – baûn löu ngöôøi khai haûi quan (1 baûn) Tôø khai haûi quan haøng nhaäp (maøu xanh) – baûn löu haûi quan(1 baûn) Phuï luïc tôø khai – baûn löu haûi quan (1 baûn – neáu coù treân 3 maët haøng) Phuï luïc tôø khai –baûn löu ngöôøi khai haûi quan (1 baûn – neáu coù treân 3 maët haøng) Tôø khai trò giaù tính thueá haøng hoùa nhaäp khaåu – khi laø haøng coù C/O vaø ñöôïc höôûng cheá ñoä öu ñaõi thueá quan Phieáu tieáp nhaän hoà sô vaø theo doõi thôøi gian laøm thuû tuïc haûi quan (1 baûn) Giaáy giôùi thieäu (1 baûn chính) Hoùa ñôn thöông maïi (1 baûn chính) Packing list (1 baûn copy, 1 baûn chính) Bill of lading (1 baûn copy) Hôïp ñoàng thöông maïi (1 baûn copy) C/O (1 baûn goác) D/O (1 baûn chính) Giaáy pheùp nhaäp khaåu (neáu coù) Quota vaø phieáu theo doõi thöïc hieän quota (neáu laø haøng coù quota) Caùc coâng vaên, giaáy tôø khaùc. Ví duï: Giaáy cam keát haøng hoaù laø thieát bò ñoàng boä, xaùc nhaän nhaäp haøng laøm taøi saûn coá ñònh, ñaêng kyù laøm thuû tuïc ngoaøi giôø v.v… Nhöõng löu yù khi chuaån bò boä hoà sô laøm thuû tuïc haûi quan: Neáu D/O quaù thôøi haïn hieäu löïc maø vaãn chöa laøm thuû tuïc haûi quan ñeå nhaän haøng, phaùt sinh theâm caùc chi phí löu kho, löu baõi, löu container, thì nhaân vieân giao nhaän phaûi gia haïn D/O – coù nghóa laø ñoùng tieàn phaït do chaäm laáy haøng, taïi ñaïi lyù cuûa haõng taøu. Trình D/O cho ñaïi lyù haõng taøu, ñaïi lyù cuûa haõng taøu thu tieàn phaït, vieát hoùa ñôn vaø ñoùng daáu leân D/O:“extended, ngaøy…x…thaùng…y… naêm… z …” hoaëc laø:“ñaõ gia haïn ngaøy…x…thaùng…y…naêm… z … vaø daáu “ñaõ thu tieàn” hay “paid”. Coù nghóa laø D/O ñaõ ñöôïc gia haïn ñeán ngaøy… x …thaùng … y … naêm… z ….Nhaân vieân giao nhaän ñoùng tieàn, kyù hoùa ñôn, laáy hoùa ñôn vaø D/O ñaõ gia haïn. Trong boä hoà sô laøm thuû tuïc haûi quan, neáu D/O heát haïn thì phaûi ñöôïc gia haïn tröôùc khi noäp boä hoà sô cho haûi quan khu vöïc, luùc naøy D/O môùi hôïp leä. Tröôùc khi thanh lyù haøng taïi haûi quan baõi thì D/O phaûi coøn giaù trò hieäu löïc. Trong tôø khai haøng nhaäp, neáu laø haøng môùi thì phaûi ghi roõ:“haøng môùi 100%” ôû muïc teân haøng trong tôø khai. Neáu laø haøng khoâng coù C/O thì phaûi ghi:“khoâng trình, khoâng nôï C/O” ôû goùc döôùi phía beân traùi cuûa tôø khai (xem minh hoïa taïi phaàn chöùng töø minh hoïa). Haøng maùy moùc nhaäp khaåu ñaõ qua söû duïng thì phaûi ghi:“haøng ñaõ qua söû duïng, chaát löôïng treân 80%”. Phaûi treân 80% môùi ñöôïc nhaäp. Neáu laø haøng nhaäp theo giaù CFR thì chuû haøng phaûi töï quy ra CIF ñeå tính thueá nhaäp khaåu, thueá VAT (neáu laø haøng chòu hai loaïi thueá treân). ÔÛ muïc 20 trong tôø khai, phaûi ghi roõ toång khoái löôïng, toång soá kieän. Nhöõng giaáy tôø sao y phaûi coù chöõ kyù, con daáu cuûa thuû tröôûng vaø daáu “sao y baûn chính”. Caùc con daáu trong caùc giaáy tôø laøm thuû tuïc thoâng quan vaø caùc giaáy tôø khaùc coù lieân quan phaûi nhaát quaùn vôùi nhau. Moät daáu laø cuûa coâng ty moät daáu laø cuûa chi nhaùnh laø khoâng hôïp leä. Chöõ kyù cuûa caùc giaáy tôø phaûi cuøng moät ngöôøi, coù theå laø giaùm ñoác hoaëc laø ngöôøi naøo ñoù ñöôïc giaùm ñoác uûy quyeàn, luùc naøy phaûi keøm theo giaáy uûy quyeàn trong boä hoà sô laøm thuû tuïc thoâng quan. Neáu tôø khai coù keøm theo phuï luïc, coù danh saùch ñính keøm thì phaûi ñoùng daáu giaùp lai. Khi tôùi haûi quan khu vöïc laøm thuû tuïc thoâng quan, nhaân vieân giao nhaän caàn ñem theo giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh, giaáy ñaêng kyù maõ soá thueá xuaát nhaäp khaåu ñeå trình cho haûi quan luùc caàn thieát. Neáu laø maët haøng coù thueá maø nhaø nöôùc laïi quaûn lyù giaù toái thieåu khi nhaäp khaåu, neáu giaù treân hoùa ñôn thaáp hôn giaù toái thieåu thì laáy giaù toái thieåu laøm caên cöù ñeå xaùc ñònh giaù tính thueá, ngöôïc laïi thì laáy giaù treân hoùa ñôn laøm giaù ñeå tính thueá. Neáu laø maët haøng coù thueá, thueá suaát khi nhaäp khaåu coù hoaëc khoâng coù C/O laø khaùc nhau. Neáu coù C/O thì thueá suaát seõ thaáp hôn khi khoâng coù C/O. Khi noäp boä hoà sô maø doanh nghieäp khoâng trình ñöôïc C/O thì haûi quan khu vöïc tieán haønh tính thueá nhö khoâng coù C/O. Khi doanh nghieäp tieán haønh boå sung C/O thì seõ ñöôïc hoaøn laïi khoaûn thueá ñöôïc öu ñaõi. Thôøi haïn doanh nghieäp nôï C/O toái ña laø 60 ngaøy keå töø ngaøy ñaêng kyù tôø khai haûi quan. Trong tröôøng hôïp doanh nghieäp noäp chaäm nhö vaäy thì phaûi laøm ñôn xin noäp chaäm trình cho thuû tröôûng chi cuïc. Teân ngöôøi baùn, ngöôøi mua trong caùc chöùng töø phaûi nhaát quaùn vôùi nhau. Neáu tôø khai maø coù phuï luïc vaø laïi coù treân 9 maët haøng thì phaûi taïo phuï luïc khaùc theo maãu cuûa Toång Cuïc Haûi Quan, ngöôïc laïi thì söû duïng maãu cuûa Toång Cuïc Haûi Quan (xem maãu minh hoïa taïi phaàn chöùng töø keøm theo). Phuï luïc vaø tôø khai ñeàu coù hai baûn, coù noäi dung gioáng nhau, moät baûn coù teân:“baûn löu haûi quan”, baûn coøn laïi coù teân:“baûn löu ngöôøi khai haûi quan”. Luùc naøy neáu coù phuï luïc thì hai phuï luïc phaûi coù chöõ kyù, con daáu ñoû cuûa thuû tröôûng ñôn vò. Böôùc 5: Sau khi boä hoà sô laøm thuû tuïc haûi quan cho loâ haøng nhaäp ñaõ hoaøn chænh nhaân vieân giao nhaän tôùi haûi quan cöûa khaåu khu vöïc, hoaëc haûi quan thaønh phoá, noäp boä hoà sô taïi phoøng ñaêng kyù tieáp nhaän hoà sô. Quaù trình ñaêng kyù tôø khai dieãn ra kheùp kín trong noäi boä haûi quan, nhaèm traùnh thaát laïc nhöõng chöùng töø hoaëc vieäc söûa ñoåi sau khi caùn boä haûi quan ñaõ kieåm tra. Quaù trình naøy dieãn ra nhö sau: Nhaân vieân giao nhaän noäp boä hoà sô vaøo boä phaän ñaêng kyù môû tôø khai, caùn boä haûi quan seõ tieáp nhaän boä hoà sô vaø baét ñaàu kieåm tra nôï thueá, ñeå kieåm tra doanh nghieäp ñöùng teân trong boä hoà sô coù nôï thueá hay khoâng. Caùn boä haûi quan seõ truy tìm treân maïng, neáu thaáy coâng ty khoâng nôï thueá thì seõ in ra moät baûn maãu coù noäi dung laø khoâng nôï thueá, caùn boä naøy seõ kyù teân, ñoùng daáu, ñieàn ngaøy thaùng naêm vaøo vaø keïp baûn naøy vaøo boä hoà sô, boä hoà sô seõ ñöôïc chuyeån qua caùn boä haûi quan khaùc. Neáu caùn boä haûi quan truy tìm vaø thaáy raèng doanh nghieäp coù nôï thueá, caùn boä haûi quan cuõng seõ in ra moät baûn tra cöùu danh saùch cöôõng cheá theo tôø khai, treân baûn naøy seõ theå hieän soá tieàn nôï thueá laø bao nhieâu, cuûa tôø khai naøo, ñaêng kyù vaøo ngaøy naøo, ñaêng kyù ôû ñaâu. Nhaân vieân giao nhaän caàn kieåm tra laïi laø thaät söï doanh nghieäp coù nôï thueá hay khoâng. Vieäc caùc doanh nghieäp ñaõ hoaøn taát vieäc noäp thueá nhöng vaãn bò cöôõng cheá laø do heä thoáng thoâng tin giöõa kho baïc nhaø nöôùc (ngaân haøng) – cuïc thueá thaønh phoá – haûi quan chöa coù söï phoái hôïp chaët cheõ, gaây ra söï chaäm treã trong vieäc hoaøn taát thuû tuïc thoâng quan cho loâ haøng nhaäp. Sau khi ñaõ kieåm tra laïi, neáu doanh nghieäp thaät söï nôï thueá thì nhaân vieân giao nhaän seõ nhaän laïi boä hoà sô laøm thuû tuïc thoâng quan, do caùn boä haûi quan ngöôøi ñaõ tieáp nhaän boä hoà sô traû laïi, nhaân vieân giao nhaän trình vôùi laõnh ñaïo cuûa doanh nghieäp vaán ñeà treân ñeå laõnh ñaïo coù ñeà xuaát phoøng keá toaùn taøi chính tieán haønh giaûi toûa cöôõng cheá. Chæ coù giaûi toûa cöôõng cheá roài thì boä hoà sô laøm thuû tuïc thoâng quan môùi ñöôïc giaûi quyeát. Sau khi laõnh ñaïo cuûa coâng ty vaø keá toaùn tröôûng ñöa ra phöông höôùng giaûi toûa cöôõng cheá laø chuyeån khoaûn hay noäp tieàn maët, nhaân vieân giao nhaän laáy maãu:“ giaáy noäp tieàn vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc baèng chuyeån khoaûn hay baèng tieàn maët” (theo maãu cuûa Boä Taøi Chính) ñieàn vaøo nhöõng noäi dung caàn thieát, löu yù laø soá tôø khai nôï thueá ôû haûi quan khu vöïc naøo thì ñoùng tieàn vaøo taøi khoaûn cuûa haûi quan khu vöïc ñoù, sau ñoù trình cho laõnh ñaïo cuûa doanh nghieäp kyù teân, ñoùng daáu ñoû cuûa doanh nghieäp ôû muïc “ñoái töôïng noäp”. Nhaân vieân giao nhaän caàm giaáy naøy ñeán ngaân haøng maø doanh nghieäp coù môû taøi khoaûn, trình cho nhaân vieân ngaân haøng, giaáy noäp tieàn seõ ñöôïc chuyeån vaøo keá toaùn tröôûng cuûa ngaân haøng, keá toaùn tröôûng kyù teân, ñoùng daáu, keá toaùn vieân kyù teân vaøo muïc “ngaân haøng phuïc vuï ñoái töôïng noäp”. Sau khi giaáy noäp tieàn ñaõ ñöôïc theå hieän treân ñoù chöõ kyù cuûa keá toaùn tröôûng, keá toaùn vieân cuøng vôùi con daáu cuûa ngaân haøng thì giaáy naøy laø baèng chöùng laø doanh nghieäp ñaõ noäp tieàn. Ngaân haøng seõ traû laïi giaáy naøy cho nhaân vieân giao nhaän. Nhaân vieân giao nhaän caàm giaáy noäp tieàn naøy tôùi haûi quan khu vöïc, noäp vaøo phoøng giaûi toûa cöôõng cheá cuøng vôùi baûn tra cöùu danh saùch cöôõng cheá theo tôø khai, sau khi xem xeùt neáu thaáy hôïp leä thì haûi quan giaûi toûa cöôõng cheá seõ cho bieân lai laø ñaõ giaûi toûa cöôõng cheá. Nhaân vieân giao nhaän caàm bieân lai naøy keïp vaøo boä hoà sô laøm thuû tuïc thoâng quan vaø noäp laïi boä hoà sô naøy cho haûi quan ôû boä phaän ñaêng kyù môû tôø khai ñeå tieáp tuïc quaù trình thoâng quan. Chuù yù: Neáu laø haøng döï aùn, ñaàu tö coù toång giaù trò lôùn khoaûng treân 400 tæ ñoàng thì theo coâng vaên 5082 cuûa Toång Cuïc Haûi Quan laø ñöôïc mieãn cöôõng cheá. Ngoaøi ra cöù soá tieàn nôï thueá > 0 ñoàng laø bò cöôõng cheá. Sau khi caùn boä tieáp nhaän boä hoà sô, kieåm tra boä hoà sô khoâng coù vaán ñeà gì thì kyù teân, ñoùng daáu hoï vaø teân vaøo goùc phaûi treân ñaàu cuûa tôø khai ôû oâ:“caùn boä ñaêng kyù” vaø ñoùng daáu hoï vaø teân leân taát caû caùc giaáy tôø, moãi chöùng töø laø moät con daáu. Ñeå taïo ñieàu kieän laøm vieäc cho haûi quan ñaêng kyù cuõng nhö taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp mau laáy ñöôïc phieáu tieáp nhaän, coâng vieäc ñoùng daáu naøy nhaân vieân giao nhaän ñoùng giuùp vaø ñaùnh daáu soá thöù töï roài ñeám coù bao nhieâu tôø, ghi vaøo toång soá tôø vaøo muïc: Toång soá tôø treân hai phieáu tieáp nhaän. Caùch ñaùnh daáu nhö sau: 1 laø giaáy giôùi thieäu, caùc giaáy tôø naèm sau giaáy giôùi thieäu laàn löôït laø 2, 3, 4 v.v… hai tôø khai, hai phieáu tieáp nhaän, hai phuï luïc (neáu coù) khoâng ñaùnh daáu soá thöù töï, nhaân vieân giao nhaän ñaêng kyù ngaøy giôø kieåm hoùa taïi muïc:“chuû haøng ñaêng kyù kieåm hoùa” treân phieáu tieáp nhaän hoà sô vaø theo doõi thôøi gian laøm thuû tuïc haûi quan, kyù teân vaø traû laïi boä hoà sô laïi cho caùn boä tieáp nhaän. Böôùc 6: Caùn boä haûi quan seõ ñoùng daáu leân phieáu tieáp nhaän hoà sô hoï vaø teân vaø kyù teân, cho soá tôø khai vaø gôûi laïi cho nhaân vieân giao nhaän. Nhaân vieân giao nhaän ñeán baûng phaân coâng kieåm hoùa ñeå tìm hieåu caùn boä kieåm hoùa naøo seõ tieán haønh kieåm tra loâ haøng, haûi quan khu vöïc cho coâng khai caùc soá ñieän thoaïi cuûa caùc caùn boä kieåm hoùa ñeå tieän lieân laïc vôùi kieåm hoùa vieân. Böôùc 7: Trong thôøi gian chôø ñôïi laõnh ñaïo chi cuïc phaân coâng kieåm hoùa vieân, nhaân vieân giao nhaän ra haûi quan giaùm saùt baõi hoaëc haûi quan kho ñeå ñoái chieáu leänh, muïc ñích laø xaùc ñònh loâ haøng chuaån bò laáy coù ôû baõi, kho hay khoâng döïa treân manifest maø taøu ñaõ ñöa cho caûng traùnh tröôøng hôïp soá lieäu treân manifest vaø treân D/O khoâng khôùp vôùi nhau coâng vieäc ñoái chieáu naøy thì ñöôïc nhaân vieân haûi quan thöïc hieän treân maïng thoâng tin noäi boä. Tröôùc khi ñöa D/O vaøo ñoái chieáu, nhaân vieân giao nhaän caàn vieát leân D/O teân coâng ty, soá tôø khai, loaïi hình, nôi ñaêng kyù tôø khai. Sau khi haûi quan giaùm saùt baõi ñoái chieáu xong, seõ ñoùng daáu hình vuoâng mang teân:“ñaõ ñoái chieáu” keøm theo ngaøy thaùng naêm treân D/O. Böôùc 8: Tieáp tuïc nhaân vieân giao nhaän caàn tìm loâ haøng nhaäp ñang ôû ñaâu ñeå daãn kieåm hoùa vieân ñeán kieåm tra haøng hoùa. Neáu laø haøng nguyeân container thì nhaân vieân giao nhaän chaïy ra baõi container, tìm xem container ñang ôû vò trí naøo, neáu nhö container ñang ôû treân cao, hoaëc ñang ôû döôùi ñaát maø khoâng theå môû naép container ra ñeå kieåm hoùa vieân kieåm tra haøng thì nhaân vieân giao nhaän tôùi phoøng ñieàu ñoä trình D/O, yeâu caàu haï container xuoáng ñeå kieåm hoùa, tieän theå yeâu caàu ñieàu ñoä vieân ñoùng daáu:“caét seal”. Luùc nhaân vieân giao nhaän yeâu caàu haï container neáu ôû Taân Caûng thì phaûi cho ñieàu ñoä vieân phí haï container, 1 container 20’ laø 10000 VNÑ, 1 container 40’ laø 15000 VNÑ. Phí naøy thuoäc daïng nhö tieàn bo, khoâng coù hoùa ñôn hay bieân lai thu, coøn neáu ôû caùc caûng khaùc hay ôû ICD thì khoâng phaûi ñoùng phí naøy, dó nhieân neáu container ñang ôû döôùi ñaát maø coù theå môû naép container ra deã daøng thì khoâng phaûi nhôø ñieàu ñoä vieân haï container. Neáu laø haøng leû thì nhaân vieân giao nhaän vaøo kho CFS gaëp thuû kho trình D/O yeâu caàu bieát vò trí haøng ñeå kieåm hoùa. Böôùc 9: Sau khi ñaõ bieát ñöôïc vò trí loâ haøng ôû kho CFS hay ngoaøi baõi container - ñaõ coù theå môû container deã daøng, nhaân vieân giao nhaän lieân laïc vôùi kieåm hoùa vieân (goàm hai ngöôøi), daãn kieåm hoùa vieân tôùi vò trí loâ haøng ñeå tieán haønh kieåm tra haøng, neáu laø haøng leõ thì daãn vaøo kho CFS, neáu laø haøng nguyeân container thì daãn ra baõi container. Khi haûi quan kieåm hoùa ñaõ tôùi vò trí loâ haøng, neáu laø haøng leû thì haûi quan baét ñaàu kieåm tra haøng, neáu laø haøng nguyeân container thì nhaân vieân giao nhaän phaûi tìm ñoäi caét seal, trình D/O coù ñoùng daáu chöõ:“caét seal”, yeâu caàu caét seal, môû container ñeå kieåm hoùa vieân kieåm tra haøng. Coâng vieäc caét seal coù theå dieãn ra tröôùc luùc haûi quan kieåm hoùa ra tôùi container, hoaëc dieãn ra ngay khi kieåm hoùa vieân coù maët tröôùc container chöùa haøng, tuøy theo yù muoán cuûa kieåm hoùa vieân. Sau khi container ñaõ môû kieåm hoùa vieân baét ñaàu kieåm tra haøng. Kieåm hoùa vieân seõ kieåm tra teân haøng, soá löôïng, tình traïng haøng hoùa (môùi 100% hay ñaõ qua söû duïng, coù hö hoûng hay khoâng) coù ñuùng nhö ñaõ khai treân tôø khai hay khoâng. Böôùc 10: Khi kieåm hoùa vieân khoâng xaùc ñònh ñöôïc roõ raøng teân haøng, muïc ñích söû duïng cuûa loâ haøng, ví duï: Laø moät phaàn thieát bò ñoàng boä, thì kieåm hoùa vieân seõ cho ra phieáu tröng caàu giaùm ñònh. Muïc ñích laø yeâu caàu cô quan giaùm ñònh, vôùi tö caùch laø ngöôøi thöù ba, hoaït ñoäng ñoäc laäp xaùc nhaän laïi teân haøng, haøng coù phaûi laø moät phaàn cuûa thieát bò ñoàng boä hay khoâng v.v… tuøy theo yeâu caàu cuûa kieåm hoùa vieân maø vaán ñeà caàn giaùm ñònh trong phieáu tröng caàu giaùm ñònh seõ khaùc nhau. Cô quan giaùm ñònh seõ ñöôïc kieåm hoùa vieân chæ ñònh roõ trong phieáu tröng caàu giaùm ñònh, tuy nhieân nhaân vieân giao nhaän coù theå thoûa thuaän vôùi kieåm hoùa vieân choïn cô quan giaùm ñònh theo yù rieâng cuûa mình. Nhaân vieân giao nhaän kyù teân vaøo phieáu tröng caàu giaùm ñònh, kieåm hoùa vieân cuõng kyù teân vaøo, sau ñoù kieåm hoùa vieân mang trình vôùi ñoäi phoù hoaëc ñoäi tröôûng kyù teân vaøo, cuoái cuøng laø laõnh ñaïo chi cuïc pheâ duyeät ñoàng yù vôùi noäi dung trong phieáu tröng caàu giaùm ñònh. Böôùc 11: Luùc naøy kieåm hoùa vieân gôûi laïi cho nhaân vieân giao nhaän phieáu tröng caàu giaùm ñònh. Nhaân vieân giao nhaän caàm phieáu naøy cuøng vôùi boä hoà sô yeâu caàu giaùm ñònh cuûa chuû haøng noäp cho giaùm ñònh vieân cuûa cô quan giaùm ñònh nhö ñaõ ñöôïc ñeà caäp trong phieáu tröng caàu giaùm ñònh. Boä hoà sô yeâu caàu giaùm ñònh cuûa chuû haøng (thöôøng coù khi haøng laø thieát bò ñoàng boä) goàm: Giaáy yeâu caàu giaùm ñònh – 1 baûn chính Packing list – 1 baûn copy Bill of lading – 1 baûn copy Commercial invoice – 1 baûn copy Böôùc 12: Giaùm ñònh vieân tieáp nhaän vaø kyù teân vaøo bieân baûn giao nhaän chöùng töø do nhaân vieân giao nhaän trình ra ñeå laøm baèng chöùng laø ñaõ giao chöùng töø. Ñoàng thôøi luùc ñoù giaùm ñònh vieân seõ cho ra “phieáu tieáp nhaän yeâu caàu giaùm ñònh” gôûi laïi cho nhaân vieân giao nhaän. Böôùc 13: Nhaân vieân giao nhaän caàm phieáu tieáp nhaän yeâu caàu giaùm ñònh cuøng vôùi coâng vaên xin giaûi toûa haøng khi chôø keát quaû giaùm ñònh noäp cho kieåm hoùa vieân, sau ñoù nhaân vieân giao nhaän caàn lieân laïc vôùi giaùm ñònh vieân ñeå laáy chöùng thö giaùm ñònh noäp tieáp cho kieåm hoùa vieân. Sau khi coù ñöôïc chöùng thö giaùm ñònh, phieáu tieáp nhaän caàu yeâu caàu giaùm ñònh, phieáu tröng caàu giaùm ñònh, coâng vaên xin giaûi toûa haøng hoùa khi chôø keát quaû giaùm ñònh, kieåm hoùa vieân seõ ñieàn keát quaû kieåm tra vaøo tôø khai, hai kieåm hoùa vieân seõ kyù teân, ñoùng daáu hoï vaø teân taïi phaàn keát quaû kieåm tra. Böôùc 14, 15: Boä hoà sô seõ chuyeån qua ñoäi thueá ñeå tính laïi thueá vaø ra thoâng baùo thueá, thöôøng thì haøng nhaäp khaåu chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät thueá giaù trò gia taêng, thueá nhaäp khaåu, tuøy theo loaïi haøng nhaäp veà chòu thueá hay khoâng chòu thueá maø vieäc tính laïi thueá vaø ra thoâng baùo thueá coù hoaëc khoâng coù. Böôùc 16: Cuoái cuøng boä hoà sô seõ ñöôïc chuyeån leân laõnh ñaïo chi cuïc ñeå phuùc taäp hoà sô. Böôùc 17: Nhaân vieân giao nhaän noäp phieáu tieáp nhaän taïi boä phaän traû tôø khai ñeå laáy tôø khai ñaõ thoâng quan, ñoùng leä phí haûi quan vaø thueá (neáu coù thueá, thueá coù theå ñoùng ngay neáu laø haøng phi maäu dòch hoaëc ñoùng sau 30 ngaøy keå töø ngaøy ra thoâng baùo thueá neáu laø haøng nhaäp theo hôïp ñoàng mua baùn) nhaän laáy tôø khai ñaõ thoâng quan. Nhaân vieân giao nhaän caàn chuaån bò vieäc laáy haøng veà giao cho ngöôøi nhaän. + Neáu laø haøng leû (LCL): Böôùc 18: Nhaân vieân giao nhaän chuaån bò xe, kho (cuûa coâng ty dòch vuï giao nhaän) vaø lieân laïc vôùi ngöôøi nhaän, thoâng tin cho ngöôøi nhaän ngaøy giôø döï tính seõ giao haøng, ñeå ngöôøi nhaän boá trí kho, nhaân vieân ñeå nhaän haøng. Böôùc 19.2: Nhaân vieân giao nhaän ñieàu xe vaøo kho CFS. Böôùc 18b: Trong khi chôø xe vaøo kho, nhaân vieân giao nhaän tôùi thöông vuï trình D/O, yeâu caàu giao haøng CFS, coù caûng thì thöông vuï cho ra phieáu xuaát kho, ví duï caûng Vict, coù caûng thì thöông vuï ñoùng daáu leân D/O:“Ñeà nghò giao haøng CFS”. Ví duï Taân Caûng. Böôùc 19b, 20.2: Sau ñoù nhaân vieân giao nhaän caàm phieáu xuaát kho vaøo kho CFS (neáu D/O coù ñoùng daáu:“ñeà nghò giao haøng CFS” cho thuû kho thì thuû kho seõ ra phieáu xuaát kho) trình cho thuû kho. Böôùc 21.2: Tieán haønh boác haøng leân xe, thuû kho giöõ moät baûn, coøn hai phieáu xuaát kho nhaân vieân giao nhaän giöõ laïi. Böôùc 24: Tieán haønh vieát phieáu gôûi haøng (trucking bill), ñeå gôûi haøng cho ngöôøi nhaän tôùi ñòa ñieåm maø ngöôøi nhaän ñaõ yeâu caàu, nhaân vieân giao nhaän vaø chuû xe kyù teân vaøo trucking bill, giaáy goàm 3 lieân, hai lieân gôûi cho chuû xe vaø 1 lieân nhaân vieân giao nhaän giöõ laïi. Böôùc 26: Nhaân vieân giao nhaän caàm hai phieáu xuaát kho cuøng vôùi moät D/O vaø tôø khai ra haûi quan coång ñaêng kyù thanh lyù haøng, haûi quan coång ñoùng daáu vaøo hai phieáu xuaát kho, nhaân vieân giao nhaän ñöa baûn maøu hoàng cho chuû xe, ñeå khi ra coång chuû xe ñöa laïi chi haûi quan coång, luùc naøy xe môùi ñöôïc pheùp ra coång, coøn baûn coøn laïi nhaân vieân giao nhaän giöõ. + Neáu laø haøng nguyeân container (FCL) Böôùc 19.1: Nhaân vieân giao nhaän ñieàu xe ra baõi container. Böôùc 18a: Sau ñoù vaøo ñaïi lyù haõng taøu (thöôøng thì trong caûng vaø ICD ñieàu coù) trình D/O, yeâu caàu laáy nguyeân container veà hay ruùt ruoät taïi baõi, ñaïi lyù haõng taøu seõ thu tieàn cöôïc container, ra bieân lai cöôïc thu tieàn cöôïc khoaûng 200000 VNÑ/container ñoàng thôøi ñoùng daáu vaøo D/O laø “laáy nguyeân container” hay “ruùt ruoät taïi baõi” vaø daáu cuûa ñaïi lyù haõng taøu, ñoùng tieàn cöôïc container vaø giöõ phieáu thu tieàn cöôïc. Böôùc 19a: Nhaân vieân giao nhaän ñem caùc D/O ñoù vaøo thöông vuï, trình D/O xin ruùt ruoät taïi baõi hoaëc xin ñem container veà. Thöông vuï seõ thu tieàn vaø ra hoùa ñôn, luùc naøy maõ soá thueá vaø teân doanh nghieäp treân hoùa ñôn laø cuûa coâng ty dòch vuï giao nhaän. Neáu doanh nghieäp ñem container veà thì trình hoùa ñôn cho phoøng giao nhaän container, laáy phieáu giao nhaän container. Böôùc 20a, 21a, 22, 23: Nhaân vieân giao nhaän ñem hoùa ñôn maø thöông vuï caáp trình cho phoøng ñieàu ñoä ñeå laáy phieáu ñieàu ñoäng coâng nhaân. Töø phieáu ñieàu ñoäng, nhaân vieân giao nhaän lieân heä vôùi ñoäi tröôûng ñoäi xe naâng ñöôïc ñeà caäp trong phieáu ñieàu ñoäng, trình phieáu ñieàu ñoäng ra, ñoäi tröôûng seõ ñieàu xe naâng, nhaân vieân giao nhaän daãn ñoäi xe naâng ra baõi container ñeå tieán haønh boác container ñem veà hay ruùt ruoät taïi baõi, tieán haønh cho boác haøng leân xe. Böôùc 24: Sau khi haøng ñaõ boác xong, nhaân vieân giao nhaän vieát phieáu gôûi haøng (trucking bill), gôûi cho chuû xe hai baûn, moät baûn coøn laïi nhaân vieân giao nhaän giöõ. Böôùc 25: Tuøy theo caûng hay ICD maø phí veä sinh container thöông vuï seõ thu hay khoâng thu, neáu thöông vuï coù thu thì khi ruùt ruoät taïi baõi, nhaân vieân giao nhaän khoâng caàn tìm ñoäi tröôûng ñoäi xe naâng ñeå xaùc nhaän container saïch, ngöôïc laïi thì phaûi xaùc nhaän container saïch, taát nhieân luùc naøy neáu container baån thì nhaân vieân giao nhaän phaûi tieán haønh cho doïn veä sinh container, neáu ñem container veà thì böôùc naøy khoâng caàn coù. Böôùc 26: Khi ñem container veà thì nhaân vieân giao nhaän caàm phieáu giao nhaän container, tôø khai, D/O ra haûi quan coång laøm thuû tuïc thanh lyù haøng sau ñoù haûi quan coång seõ ñoùng daáu leân phieáu giao nhaän container vaø traû laïi cho nhaân vieân giao nhaän, nhaân vieân giao nhaän gôûi cho chuû xe (taøi xeá) ñeå chuû xe trình cho haûi quan coång luùc ra coång, nhö theá xe môùi ñöôïc pheùp ra coång. Neáu nhö ruùt ruoät taïi baõi thì nhaân vieân giao nhaän vaøo phoøng ñieàu ñoä hoaëc thöông vuï (tuøy caûng hay tuøy ICD) trình D/O yeâu caàu cho phieáu ra coång (phieáu giao nhaän haøng rôøi - treân phieáu naøy seõ theå hieän soá xe, soá löôïng kieän haøng, teân haøng) ñem phieáu naøy ra haûi quan coång thanh lyù haøng caùc thuû tuïc thanh lyù gioáng nhö luùc ñem container veà. Böôùc 27: Cho xe chôû haøng ñeán ñòa ñieåm giao haøng maø ngöôøi nhaän ñaõ yeâu caàu, trình trucking bill cho chuû haøng kyù teân vaøo, luùc naøy coù hai baûn maø chuû xe ñaõ giöõ moät baûn gôûi cho chuû haøng, moät baûn chuû xe giöõ laïi ñeå trình laïi cho nhaân vieân giao nhaän. Böôùc 28: Nhaân vieân giao nhaän caàn tieán haønh laäp bieân baûn baøn giao haøng vôùi ngöôøi nhaän, bieân baûn goàm hai baûn coù noäi dung gioáng nhau, moãi beân kyù teân vaøo vaø giöõ moät baûn. Böôùc 29: Neáu tröôøng hôïp ñem container veà thì sau khi dôõ haøng ra taïi ñòa ñieåm giao haøng maø ngöôøi nhaän yeâu caàu, nhaân vieân giao nhaän cho xe chôû container roãng veà traû taïi nôi maø treân phieáu cöôïc coâng ñaõ ñeà caäp, caàm theo maãu haï container roãng trình cho nôi traû container, nôi naøy seõ giöõ laïi phieáu haï container roãng, thu tieàn haï roãng vaø seõ caáp laïi moät phieáu theå hieän tình traïng container ví duï laø container saïch, toát, khoâng hö hoûng v.v… Böôùc 30: Nhaân vieân giao nhaän caàm phieáu naøy cuøng vôùi giaáy cöôïc container laïi ñaïi lyù haõng taøu ñeå nhaän laïi tieàn cöôïc container. Böôùc 31: Sau ñoù caàn trình laïi vôùi laõnh ñaïo phoøng giao nhaän ñeå doanh nghieäp haïch toaùn giao dòch. Thöôøng thì ngoaøi nhöõng chi phí hôïp phaùp coù hoùa ñôn chöùng töø thu, coøn xuaát hieän nhöõng chi phí phuï, taát caû nhöõng loaïi phí naøy ñieàu ñöôïc doanh nghieäp khoaùn cho nhaân vieân giao nhaän. sau ñaây laø ñieån hình nhöõng phí (VNÑ) phaûi boû ra ñeå doanh nghieäp hoaøn taát giao dòch: Phí keïp vaøo boä hoà sô laøm thuû tuïc thoâng quan: 50.000 – 100.000. Phí cho kieåm hoùa vieân: 300.000/container. Nhieàu container thì phí giaûm xuoáng ví duï coù 10 container thì chi khoaûng 1.000.000. Tuøy theo tính chaát haøng vaø soá löôïng container. Phí cho ñoäi thueá: khoaûng 30.000. Phí cho ñoái chieáu leänh: 10.000/ container. Phí cho xe naâng: 1 container 40’ 40.000, 1 container 20’ 20.000. Phí cho haï container: 10.000/ container 20’, 15.000/ container 40’. Taøi xeá cho moãi xe naâng: 10.000. Phí cho haûi quan coång: 10.000/ 1 xe ra coång. Nhöõng möùc phí treân chæ mang tính töông ñoái, tuøy haûi quan khu vöïc maø coù loaïi phí, coù loaïi khoâng coù vaø giaù khaùc nhau. Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù: 6 loaïi C/O nhö sau: Maãu A: Duøng cho taát caû caùc maët haøng xuaát khaåu sang caùc nöôùc höôûng cheá ñoä öu ñaõi phoå caäp GSP (generalized system preferences) – cheá ñoä thueá quan öu ñaõi phoå caäp. Maãu B: Duøng cho taát caû caùc loaïi haøng hoùa xuaát khaåu ñi caùc nöôùc. Maãu D: Duøng cho caùc maët haøng Vieät Nam xuaát ñi caùc nöôùc Asean ñöôïc höôûng öu ñaõi theo hieäp ñònh veà chöông trình öu ñaõi thueá quan coù hieäu löïc chung CEPT. Maãu O: Duøng cho maët haøng cafeâ xuaát khaåu sang caùc nöôùc hieäp hoäi cafeâ theá giôùi. Maãu X: Duøng khi xuaát cafeâ sang caùc nöôùc ngoaøi hieäp hoäi cafeâ theá giôùi. Maãu T: caáp khi haøng deät may ñöôïc saûn xuaát taïi Vieät Nam xuaát qua EU vaø caùc nöôùc coù kyù hieäp ñònh haøng deät may vôùi Vieät Nam. III. Thủ Tục Khiếu Nại Trong Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa. 1. Khieáu naïi caûng: Haøng hoùa thöøa maø kieåm hoùa vieân khoâng phaùt hieän thì nhaân vieân giao nhaän tieán haønh nhaän haøng sau khi tieán haønh xong thuû tuïc thoâng quan. Neáu thaáy haøng hoùa thieáu so vôùi tôø khai haøng hoùa nhaäp khaåu hoaëc haøng bò hö hoûng, ñoå vôû thì khi kieåm tra haøng hoùa, kieåm hoùa vieân seõ phaùt hieän ra toån thaát cuûa haøng hoùa. Neáu kieåm hoùa vieân khoâng phaùt hieän ra nhöõng toån thaát ñoù thì nhaân vieân giao nhaän phaûi baùo vôùi kieåm hoùa vieân ñeå kieåm hoùa vieân laäp bieân baûn tình traïng cuï theå cuûa haøng hoùa. Trong luùc kieåm hoùa vieân laäp bieân baûn, nhaân vieân giao nhaän thoâng baùo cho baûo hieåm (neáu haøng coù baûo hieåm) hay thoâng baùo cho cô quan giaùm ñònh, ñeå giaùm ñònh vieân cuûa baûo hieåm hay giaùm ñònh vieân cuûa cô quan giaùm ñònh xuoáng hieän tröôøng vaø xaùc ñònh keát quaû toån thaát. Ñoàng thôøi nhaân vieân giao nhaän môøi ñaïi dieän caûng ra laäp bieân baûn kieåm tra sô boä, sau khi laäp bieân baûn maø caûng khoâng trình ra ñöôïc bieân baûn haøng hö hoûng, ñoå vôû (COR) vaø bieân baûn quyeát toaùn giao nhaän haøng vôùi taøu (ROROC), giaáy chöùng nhaän haøng thöøa thieáu so vôùi löôïc khai cuûa taøu (CSC), thö döï khaùng (LOR) thì caûng phaûi chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm. Neáu haøng hoùa coù mua baûo hieåm vaø toån thaát thuoäc phaïm vi baûo hieåm thì nhaân vieân giao nhaän laäp boä hoà sô yeâu caàu baûo hieåm boài thöôøng toån thaát, caùc vaán ñeà khaùc lieân quan ñeán vieäc ñoøi caûng boài thöôøng laø do ngöôøi baûo hieåm chòu traùch nhieäm. Ñeán ñaây, nhaân vieân giao nhaän heát traùch nhieäm. Boä hoà sô khieáu naïi ngöôøi baûo hieåm boài thöôøng toån thaát. Thö khieáu naïi ñoøi boài thöôøng toån thaát. Baûn goác giaáy chöùng nhaän baûo hieåm hay ñôn baûo hieåm. Baûn goác hoùa ñôn thöông maïi keøm theo packing list, baûng chi tieát troïng löôïng (WL). Baûn goác vaän ñôn ñöôøng bieån. Baûn goác bieân baûn giaùm ñònh vaø caùc chöùng töø khaùc neâu roõ tình traïng toån thaát (COR, ROROC, CSC, thö döï khaùng v.v…). Caùc chöùng töø chöùng minh tình traïng haøng hoùa ôû caûng ñích vaø nôi nhaän haøng cuoái cuøng. Baûn sao nhaät kyù haøng haûi hoaëc baùo caùo haûi söï. Caùc chöùng töø lieân quan ñeán vieäc ñoøi ngöôøi thöù ba boài thöôøng, thö vaø ñieän traû lôøi cuûa ho.ï Baûn chính hoaëc baûn sao caùc hoùa ñôn cho caùc chi phí thuoäc phaïm vi traùch nhieäm ngöôøi baûo hieåm nhö taùi cheá, söûa chöõa, ñeà phoøng vaø haïn cheá toån thaát v.v…(neáu coù). Giaáy chuyeån nhöôïng cho ngöôøi baûo hieåm thay maët ngöôøi ñöôïc baûo hieåm ñoøi ngöôøi thöù ba boài thöôøng toån thaát do hoï gaây neân. Baûn tuyeân boá toån thaát chung (neáu coù). Bieân baûn giaùm ñònh toån thaát chung (neáu coù). Baûn phaân boå toån thaát chung (neáu coù). Thôøi haïn khieáu naïi: Quyeàn khieáu naïi cuûa ngöôøi ñöôïc baûo hieåm seõ heát hieäu löïc sau 2 naêm keå töø ngaøy phaùt sinh quyeàn ñoù. Neáu haøng hoùa khoâng mua baûo hieåm thì ngöôøi nhaän haøng (coù theå laø ngöôøi nhaäp khaåu hay laø ngöôøi laøm dòch vuï giao nhaän) tröïc tieáp khieáu naïi, yeâu caàu caûng boài thöôøng toån thaát. Boä hoà sô khieáu naïi caûng: Bieân baûn theå hieän tình traïng haøng hoùa do kieåm hoùa vieân laäp. Keát quaû giaùm ñònh toån thaát cuûa giaùm ñònh vieân. Bieân baûn kieåm tra sô boä do caûng laäp. Ñôn khieáu naïi ñoøi boài thöôøng. Vaän ñôn. Hoùa ñôn. Packing list. Hôïp ñoàng nhaäp khaåu. Thôøi haïn khieáu naïi: Tuøy theo quy ñònh rieâng cuûa moãi caûng. 2.. Khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû khi: Trong tröôøng hôïp khieáu naïi caûng, neáu luùc caûng laäp bieân baûn kieåm tra sô boä vaø sau ñoù caûng trình ra ñöôïc bieân baûn haøng hö hoûng, ñoå vôû (COR) vaø bieân baûn quyeát toaùn giao nhaän haøng vôùi taøu (ROROC), giaáy chöùng nhaän haøng thöøa thieáu so vôùi löôïc khai cuûa taøu (CSC), thö döï khaùng (LOR) thì caûng khoâng coù traùch nhieäm ñoái vôùi nhöõng toån thaát cuûa haøng hoùa, chæ caàn caûng trình ra ñöôïc COR thì ngöôøi chuyeân chôû phaûi chòu traùch nhieäm. Luùc naøy nhaân vieân giao nhaän taäp hôïp boä hoà sô khieáu naïi ngöôøi vaän taûi, yeâu caàu ngöôøi vaän taûi boài thöôøng toån thaát. Neáu ngöôøi vaän taûi chöùng minh ñöôïc tình traïng haøng hoùa cuõng nhö chöùng minh ñöôïc seal vaãn coøn nguyeân veïn, ñuùng maõ soá v.v… luùc nhaän haøng cuûa ngöôøi xuaát khaåu vaø luùc giao haøng cho caûng laø gioáng nhau döïa vaøo vieäc ñoái chieáu noäi dung treân vaän ñôn, hoùa ñôn vaø packing list vôùi COR, bieân baûn kieåm tra sô boä do caûng laäp luùc phaùt hieän toån thaát, ROROC, manifest thì ngöôøi chuyeân chôû khoâng phaûi chòu traùch nhieäm. Ngöôïc laïi thì ngöôøi chuyeân chôû phaûi chòu traùch nhieäm ñoái vôùi nhöõng toån thaát xaûy ra vôùi haøng hoùa. Neáu haøng hoùa coù mua baûo hieåm vaø toån thaát thuoäc phaïm vi baûo hieåm thì nhaân vieân giao nhaän laäp boä hoà sô yeâu caàu baûo hieåm boài thöôøng toån thaát, noäi dung cuûa boä hoà sô vaø thôøi haïn khieáu naïi gioáng nhö tröôøng hôïp khieáu naïi caûng. Neáu haøng hoùa khoâng mua baûo hieåm thì ngöôøi nhaän haøng (coù theå laø ngöôøi nhaäp khaåu hay laø ngöôøi laøm dòch vuï giao nhaän) tröïc tieáp khieáu naïi, yeâu caàu caûng boài thöôøng toån thaát. Boä hoà sô khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû thöôøng goàm caùc chöùng töø sau: Vaän ñôn ñöôøng bieån. Hoùa ñôn thöông maïi. Phieáu ñoùng goùi (packing list). Bieân baûn quyeát toaùn giao nhaän haøng vôùi taøu (ROROC). Bieân baûn keát toaùn laàn thöù hai (neáu coù). Giaáy chöùng nhaän haøng thöøa thieáu so vôùi löôïc khai cuûa taøu (CSC). Bieân baûn dôõ haøng (COR). Thö döï khaùng (LOR). Bieân baûn giaùm ñònh. Caùc bieân baûn khaùc chöùng minh loãi maø ngöôøi chuyeân chôû ñaõ gaây ra. Thôøi haïn khieáu naïi: Theo quy taéc Hague: Thôøi haïn ñi kieän ngöôøi chuyeân chôû laø 1 naêm keå töø ngaøy giao haøng hoaëc keå töø ngaøy ñaùng leõ haøng hoùa phaûi ñöôïc giao. Theo quy taéc Hague-Visby: Thôøi haïn ñi kieän ngöôøi chuyeân chôû laø 1 naêm keå töø ngaøy giao haøng hoaëc keå töø ngaøy ñaùng leõ haøng hoùa phaûi ñöôïc giao. Nhöng caùc beân coù theå thoûa thuaän ñeå keùo daøi theâm. Theo quy taéc Hamburg: Thôøi haïn ñi kieän ngöôøi chuyeân chôû laø 2 naêm keå töø ngaøy giao haøng hoaëc keå töø ngaøy ñaùng leõ haøng hoùa phaûi ñöôïc giao. Bieân kieän cuõng coù theå ñeà nghò keùo daøi thôøi haïn khieáu naïi. 3. Khieáu naïi ngöôøi baùn khi: Neáu laø haøng toát, ñuû soá löôïng, nhöng laïi sai teân haøng, hay haøng toån thaát do bao bì, kyù maõ hieäu, haøng nguyeân ñai, nguyeân kieän nhöng bò thieáu vaø haøng giao chaäm. Cuï theå trong tröôøng hôïp khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû, neáu ngöôøi chuyeân chôû chöùng minh ñöôïc loãi khoâng phaûi do hoï gaây ra thì ngöôøi baùn phaûi chòu traùch nhieäm. Caùc böôùc laäp bieân baûn, môøi ñaïi dieän caûng, môøi giaùm ñònh vieân vaø coâng vieäc khieáu naïi ñoøi boài thöôøng khi haøng coù baûo hieåm gioáng nhö tröôøng hôïp khieáu naïi caûng. Neáu haøng khoâng coù baûo hieåm thì nhaân vieân giao nhaän laäp boä hoà sô gioáng nhö boä hoà sô khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû keøm theo bieân baûn chöùng minh, chæ roõ toån thaát khoâng phaûi do ngöôøi chuyeân chôû gaây neân. Thôøi hanï khieáu naïi: Tuøy thuoäc vaøo hôïp ñoàng mua baùn quy ñònh vaø theo taäp quaùn thöông maïi. IV. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công Ty Cổ Phần Siêu Thị Tiết Kiệm (Save-A-Lot Supermarket Joint Stock Company). 1. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường ở nước xuất khẩu và thị trường tiêu thụ trong nước. 1.1. Đối với thị trường nước xuất khẩu: Tìm hiểu đánh giá thị hiếu của người tiêu dùng đối với sản phẩm của nước xuất khẩu mà công ty dự định sẽ nhập từ nước đó. Tìm hiểu những mặt hàng nào là thế mạnh của nước xuất khẩu Cố gắng để mua hàng hóa trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc đại lý cấp I của nhà sản xuất. Tạo mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp, nhà sản xuất ở nước ngoài. Tổ chức những chuyến công tác ở nước ngoài cho bộ phận thu mua, xuất nhập khẩu. Đa dạng hóa các phương thức thanh toán tiền hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu hàng hóa nhưng phải đảm bảo sẻ không có rủi roc ho doanh nghiệp khi thực hiện thanh toán bằng phương thức thanh toán đã chọn. 1.2. Đối với thị trường tiêu thụ trong nước: Tìm hiểu đánh giá thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng nội địa. Tổng hợp theo dõi những ngày lể, tết tại việtnam để có kế hoạch nhập hàng một cách hợp lý, đảm bảo không bị hút hàng vào những ngày lể tết, đồng thời cũng không gây nên tình trạng hàng tồn kho quá nhiêu vì cung lớn hơn cầu. Tổ chức các hoạt động marketing, các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng. Xây dựng một đội ngũ bán hàng có kinh nghiệm và đáp ứng yêu cầu của công việc. Tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm dành riêng cho đội ngủ nhân viên để có thể trợ giúp khách hàng khi họ có nhu cầu. 2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nhập khẩu. 2.1. Giải quyết tốt mối quan hệ với ngân hàng: trong tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, việc tiếp cận các nguồn vốn là một lợi thế để doanh nghiệp có thể mở rộng, phát triển kinh doanh. Vì vậy việc tạo mối quan hệ tốt với ngân hàng là một yêu cầu rất quan trọng trong tình hình kinh tế hiện nay. Nhờ những nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng, doanh nghiệp có thể nhanh chóng mở rộng kinh doanh, phát triển nguồn hàng, đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh của mình. 2.2. Tăng cường liên kết liên doanh trong hoạt động xuất nhập khẩu: đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp cùng ngành để tạo một chỗ đứng vững chắc cho doanh nghiệp trên thị trường, thông qua mối quan hệ này doanh nghiệp có thể nhanh chóng tiếp cận với những nhóm hàng mới, thị thường mới…Tóm lại việc liên kết, liên doanh giữa các doanh nghiệp là tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. 3. Nhóm giải pháp thanh toán trong kinh doanh nhập khẩu: Nên chọn những phương thức thanh toán mà doanh nghiệp có thể nắm giữ nguồn vốn trong thời gian dài trước khi tiến hành thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp. Tốt hơn hết là nên tạo mối quan hệ tốt với nhà cung cấp, nhà sản xuất, đề nghị đối tác của doanh nghiệp thỏa thuận phương thức thanh toán bằng phương thức TTR hoặc L/C. Bởi vì thời gian vận chuyển của hàng hóa từ các nước châu, Mỹ Latinh về Việt Nam là rất dài nó mất khoảng từ 25-30 ngày. Vì vậy nếu thanh toán bằng hình thức TTR hoặc L/C at sight doanh nghiệp có thể sử dụng số tiền này trước khi tiến hành thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp nước ngoài. 4. Nhóm giải pháp tổ chức thực hiện kinh doanh nhập khẩu và hợp lý hoá cơ cấu mặt hàng nhập. 4.1. Lựa chọn phương án kinh doanh hợp lý: tùy theo diễn biến của thị trường, tình hình hoạt động của doanh nghiệp, người lãnh đạo sẽ chọn những phương án kinh doanh hợp lý nhất cho doanh nghiệp, đồng thời cũng đảm bảo danh nghiệp sẽ mang về lợi nhuận cao nhất. 4.2. Hợp lý hoá cơ cấu mặt hàng nhập khẩu: theo dõi, đánh giá nhu cầu, thị hiếu, sức tiêu thụ để có đưa ra kế hoạch kinh doanh của từng mặt hàng, từng nhóm hàng một cách hợp lý nhất, lợi nhuận cao nhất và tổn thất ít nhất. Đa dạng hóa các mặt hàng là một yêu cấu, nhưng muốn đa dạng hóa mặt hàng trước hết phải theo dõi diễn biến thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng đối vối những mặt hàng đó. 4.3. Chú trọng nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh: Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh là rất quan trọng. việc một hợp đồng được ký kết thành công hay không, lợi ích thuộc về bên nào là do nghệ thuật đàm phán của mỗi bên trong suốt quá trình đàm phán. Không nên cứng nhắt quá và cũng không nên mềm mỏng trong quá trình đàm phám thương lượng. Dựa vào tình hình thực tế và lợi ích trong tương lai, người đám phán sẻ đưa ra những quyết định tốt nhất, lợi ích nhất cho chủ thể mình đang bảo vệ. 3.3. Quy định chặt chẽ các điều khoản trong hợp đồng: Các điều khoản trong hợp đồng phải đước quy định một cách chặt chẽ và phải tìm hiểu một cách sâu sắc khi tiến hành thỏa thuận một điều khoản nào đó trong hợp đồng, nó là cơ sở pháp lý để áp dụng khi xảy ra tranh chấp giữa hai bên. 5. Nhóm biện pháp về tổ chức cán bộ: Việc tổ chức cán bộ là một yêu cầu không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Doanh nghiệp có thực sự phát triển hay không phần lớn là do việc tổ chức cán bộ trong công ty, bên cạnh đó việc huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên của công ty cũng là một yêu cấu không thể thiếu. Muốn công ty phát triển thì phải có một đội ngũ cán bộ công nhân viên hiểu biết nghiệp vụ, tận tình với công việc, ham mê học hỏi, phấn đấu trong công việc. quan trọng nhất là sự đoàn kết một lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Tất cả những điều đó phụ thuộc vào việc tổ chức, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên trong công ty của ban lãnh đạo, các bộ phận chuyên trách. Mục đích cuối cùng là vì sự phát triển của công ty. V. Một số kiến nghị đối với nhà nước. 1. Tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước và các tổ chức quốc tế. 2. Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động nhập khẩu. 3. Nhà nước nên hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhập khẩu. 4. Nhà nước nên tổ chức thông tin kinh tế cho các doanh nghiệp. VI. Kết luận: Với tình hình kinh tế nhiều biến động, cùng với những quyết định, quy chế của nhà nước gây bất lợi cho doanh nghiệp trong việc kinh doanh hàng miễn thuế (định lượng bán hàng giảm, trước đây nhà nước quy định mỗi khách mua hàng mua được 500,000 đồng/ngày nay chỉ còn 500,000 đồng/tuần cùng với các quy định gắt gao đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài) dẫn đến doanh thu, lợi nhuận của công ty giảm rõ rệt. Với những điều kiện khó khăn đó nên cần phải có sự nổ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty, đặc biệt là sự chỉ đạo, kế hoạch kinh doanh đúng đắn của ban lãnh đạo công ty. Có như thế công ty mới có thể đứng vững trong lúc khó khăn và phát triển về sau. để có thề làm được điều đó công ty cần phải: Phải thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ công nhân viên trong công ty, khuyến khích, đào tạo con người đó là một yếu tố không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào đặc biệt là đối với Công Ty Cổ Phần Siêu Thị Tiết Kiệm trong hoàn cảnh mới thành lập và hệ thống tổ chức chưa được hoàn thiện, cúng với việc đứng trước nhiều khó khăn và thách thức như hiện nay, nên cần phải có những người có phẩm chất tốt và năng lực làm việc, lãnh đạo để cùng với ban lãnh đạo đưa công ty thoát khỏi những khó khăn và tiến đến sự phát triển bền vững. Hiện tại công ty đang là đối thủ cạnh tranh của các doanh nghiệp trong khu vực (Như Siêu Thị GC, FUSO, SATRA, T-MART…) chính vì vậy cần phải có những chiến lược kinh doanh đúng đắn, để có thể vượt qua những đối thủ cạnh tranh của mình. Muốn vậy công ty cần phải đa dạng hoá mặt hàng, thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi, quáng bá sản phẩm để thu hút khách hàng đến với công ty. Phải tạo cho khách hàng một sự tin tưởng về chất lượng và yêu thích các sản phẩm mà công ty đang kinh doanh, cũng như giá bán của hàng hoá. Phải lựa chọn, sàn lọc các nhà cung cấp sản phẩm cho công ty đặc biệt phải tạo mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp mà sản phẩm của họ đạt chất lượng cao và có giá tốt để thúc đẩy sự cạnh tranh về giá với các doanh nghiệp khác trong khu vực như siêu thị GC, siêu thị Fuso, Công Ty Satra… đó là những đối thủ cạnh tranh lớn của công ty. Tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý nhà nước như Hải Quan, Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Mộc Bài, Cục Thuế, nhân dân địa phương thông qua các hoạt động từ thiện tại địa phương… Song song với việc phát triển nguồn hàng, tố chức, đào tạo lại cán bộ công nhân viên, tạo mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, ban lãnh đạo công ty, các trưởng bộ phận trong công ty cầc phải có định hướng phát triển, có kế hoạch hoạt động cụ thể để có thể vượt qua những khó khăn thách thức và vươn tới sự phát triển về sau. đặc biệt là phải xác định nguồn hàng nào thu hút đước sự chú ý của khách hàng đồng thời đem lại lợi nhuận cao nhất cho công ty để có kế hoạch đặt hàng với nhà cung cấp và quảng bá sản phẩm ra thị trường. phải theo dõi những biến động về giá hàng hoá trên thị trướng nước ngoài cũng như thị trường nội địa. Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động Marketing muốn vậy ban lãnh đạo và người đảm nhận công việc Marketing phải hiểu khách hàng, phải biết khách hàng đang cần gì và phải xác định mục đích marketing của công ty đang làm là gì. hiện tại hoạt động quảng bá hình ảnh, sản phẩm của công ty chỉ dựa vào hoạt động phát tờ rơi cho những người đi đường, đối với một siêu thị lón như thế mà chỉ dựa vào hoạt động phát tờ rơi như vây chắc chắn sẽ không thu hút được sự quan tâm thích đáng của người tiêu dùng. Công ty cần phải đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên truyền hình, báo đài…. Tóm lại để có thể cạnh tranh đứng vững và phát triển trong tương lai thì công ty cần phải tổ chức lại cán bộ một cách hợp lý, phát triển nguồn hàng, đẩy mạnh hoạt động Marketing, xác định mặt hàng chủ lực, khách hàng và thị trường chủ lục. phải có một định hướng, kế hoạch kinh doanh hợp lý nhất cho từng thời kỳ. phải nắm bắt thị hiếu của khách hàng cúng với những quy định, quy chế của các cơ quan chức năng liên quan tới việc kinh doanh của công ty để đưa ra những biện pháp ứng phó kịp thời, kế hoạch kinh doanh hợp lý nhất để công ty có thể đứng vững và phát triển trong bất kỳ tính huống thay đổi nào gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tài liệu tham khảo: Website của bộ công thương Website của tổng cục hải quan *********** ***********

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Tại Công Ty Cổ Phần Siêu Thị Tiết Kiệm.doc
Luận văn liên quan