Đề tài Sự biến động đồng EURO và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Lời mở đầu 1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài. Trong thời đại ngày nay, xu hướng liên kết kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, phát triển cả về quy mô và tốc độ, cả về bề rộng và chiều sâu. Sự tham gia và liên kết kinh tế quốc tế gần như là lựa chọn bắt buộc đối với mỗi quốc gia nếu như muốn tồn tại và phát triển kinh tế của mình tiến kịp trình độ phát triển của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, tuỳ theo điều kiện phát triển của mỗi nước, mỗi khu vực mà mỗi nước tham gia vào liên kết kinh tế quốc tế ở các mức độ khác nhau, khu vực mậu dịch tự do . cho tới liên minh tiền tệ, đỉnh cao của liên kết kinh tế quốc tế. Sự kiện ngày 1-1-1999, Đồng EURO chính thức ra đời là kết quả của quá trình thai nghén lâu dài của liên minh Châu Âu, đã đánh dấu một bước phát triển mới của liên minh châu Âu nói riêng và của hoạt động kinh tế quốc tế nói chung. Đồng EURO đã và đang trở thành đề tài mới hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu kinh tế trên quan điểm ủng hộ lạc quan hay không lạc quan vào tương lai của đồng EURO. Đồng EURO không chỉ ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống kinh tế, xã hội của các nước thành viên mà còn ảnh hưởng tới các nước có liên quan. Trong đó, Việt Nam là nước có quan hệ truyền thống với EU chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng từ sự ra đời và biến động của đồng EURO. Vì vậy việc nghiên cứu tình hình biến động để dự đoán tương lai của đồng EURO cũng như ảnh hưởng của nó để từ đó đưa ra các giải pháp thích hợp là rất cần thiết đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Đây chính là lý do sau quá trình học tập tại Trường đại học Kinh tế quốc dân với chuyên ngành kinh tế quốc tế và thời gian thực tập tốt nghiệp tại Viện kinh tế thế giới cùng với sự hướng dẫn thạc sĩ Ngô Thị Tuyết Mai và tiến sĩ Tạ Kim Ngọc tôi đã chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: "Sự biến động đồng EURO và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam" 2. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và kết cấu luận văn. Mục đích nghiên cứu: Luận văn hoàn thành với mong muốn giúp tất cả những ai quan tâm đến vấn đề đồng tiền chung hiểu được những vấn đề cơ bản về đồng tiền này. Luận văn cũng mong muốn làm tài liệu tham khảo đối với các nhà hoạch đinh chính sách, các doanh nghiệp trong việc hoạch định chính sách và kinh doanh. Đối tượng nghiên cứu. Luận văn chỉ nghiên cứu sự biến động và ảnh hưởng chính của đồng EURO. Phạm vi nghiên cứu. Luận văn chỉ nghiên cứu các diễn biến chính của đồng EURO từ khi ra đời cho đến nay, và tác động chủ yếu đến quan hệ kinh tế quốc tế của EU - 11, đặc biệt là các quan hệ về thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU. Từ đó dự đoán sự tác động của đồng EURO trong tương lai và đặt ra một số vấn đề đối với Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu. Dựa trên quan điểm duy vật biện chứng, luận văn sử dụng các phương pháp tổng hợp và phân tích kết hợp với phương pháp lôgíc và so sánh. Kết cấu của luận văn. Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu của luận văn gồm 3 chương như sau: Chương I: Tổng quan về liên minh tiền tệ châu Âu và sự ra đời của đồng EURO. Chương II: Tình hình biến động và tác động của đồng EURO từ khi ra đời tới nay. Chương III: Một số giải pháp nhằm ổn định giá trị đồng EURO và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.

doc127 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2369 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sự biến động đồng EURO và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c ký kÕt gi÷a ViÖt Nam vµ EU mét trë ng¹i nµo. T­¬ng lai cña ®ång EURO kh«ng thÓ dù b¸o ®­îc mét c¸ch hoµn toµn chÝnh x¸c, song chóng ta tin t­ëng ®ång EURO sÏ v÷ng m¹nh vµ cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi ViÖt Nam. HiÖn t¹i, ViÖt Nam ch­a chuyÓn ®æi c¸c kho¶n nî b»ng ®ång DM vµ ®ång FF sang ®ång EURO mÆc dï ®ã lµ hai ®ång tiÒn chÝnh cña EU. Bëi hai nguyªn nh©n sau: - Thø nhÊt, lµ do ®ång EURO ch­a æn ®Þnh nªn c¸c hiÖp ®Þnh ®­îc ký kÕt tr­íc ngµy 1 - 1 - 1999 vÉn gi÷ nguyªn tÊt c¶ c¸c yÕu tè nh­: l·i suÊt vay, thêi h¹n tr¶, ph­¬ng thøc thanh to¸n... theo tõng hiÖp ®Þnh ®· ký kÕt. TrÞ gi¸ ph¸p lý cña c¸c hiÖp ®Þnh kh«ng hÒ bÞ thay ®æi bëi nguyªn nh©n EURO. - Thø hai, lµ do gi÷a c¸c bªn ®Òu ®ang cã sù nghi ngê vÒ tÝnh æn ®Þnh cña ®ång EURO nªn ch­a muèn chuyÓn ®æi v× sî phÇn thiÖt h¹i sÏ vÒ m×nh. NÕu sau khi chuyÓn ®æi mµ ®ång EURO m¹nh lªn th× ng­êi cho vay cã lîi, cßn nÕu ®ång EURO gi¶m ®i th× ng­êi vay cã lîi. TÊt c¶ ®Òu ph¶i chê ®îi ®Õn thêi ®iÓm 2002, dù ®o¸n r»ng khi ®ã tÊt c¶ c¸c kho¶n vay nî cña ViÖt Nam ®èi víi 11 quèc gia EU ph¶i chuyÓn sang ®ång EURO. §ång EURO sÏ m¹nh lªn vµ nh­ vËy theo nguyªn lý chung l·i suÊt dµi h¹n trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ sau khi ®ång EURO xuÊt hiÖn ph¶i thÊp h¬n l·i suÊt t­¬ng øng ®ang tÝnh trªn c¸c ®ång b¶n tÖ nh­ DM, FF... lóc ®ã ViÖt Nam sÏ cã lîi h¬n trong c¸c kho¶n vay nî ®èi víi EU. Tuy nhiªn cßn tuú thuéc vµo mèi quan hÖ hîp t¸c gi÷a hai bªn ViÖt Nam vµ EU ®Ó ®­a ra nh÷ng tho¶ thuËn míi mang tÝnh chÊt hai bªn cïng cã lîi ®Þnh h­íng quan hÖ l©u dµi ViÖt Nam vµ EU. 1.4. §èi víi kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t­ tõ c¸c n­íc EU vµo ViÖt Nam. Sau khi tÊt c¶ c¸c ®ång tiÒn cña 11 quèc gia EU kh«ng cßn ®­îc l­u hµnh n÷a, ®ång EURO sÏ trë thµnh ®ång tiÒn Ch©u ¢u duy nhÊt, lóc ®ã nã sÏ ph¸t huy søc m¹nh cña m×nh, vµ mèi quan hÖ ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ cña hai phÝa ViÖt Nam vµ EU sÏ cã nhiÒu thuËn lîi. V× khi ®ã tÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Õn tõ c¸c n­íc EU - 11 sÏ ®Òu dïng chung mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ nªn viÖc tÝnh to¸n, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ sÏ ®¬n gi¶n h¬n, dÔ so s¸nh h¬n. Kh¶ n¨ng lùa chän tÝnh kh¶ thi vµ lîi nhuËn cho mét dù ¸n ®Çu t­ sÏ chÝnh x¸c h¬n. C¸c nhµ ®Çu t­, còng nh­ bªn ®­îc ®Çu t­ còng gi¶m bít ®­îc nh÷ng chi phÝ trong viÖc trao ®æi tiÒn tÖ, chØ cßn tån t¹i duy nhÊt viÖc trao ®æi gi÷a VND vµ EURO, chø kh«ng ph¶i qua ®ång USD nh­ tr­íc kia. Vèn ®Çu t­ ®­îc l­u th«ng h¬n, t¨ng tèc ®é cho c¸c dù ¸n ®Çu t­. Bëi vËy, tõ nay cho tíi n¨m 2002 vµ sau n¨m 2002 sù hîp t¸c vÒ kinh tÕ, ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ EU sÏ ngµy cµng ®­îc th¾t chÆt. ChËm nhÊt lµ ngµy 1/7/2002, ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam còng sÏ ph¶i chuyÓn ®æi mét phÇn dù tr÷ ngo¹i tÖ cña m×nh sang ®ång EURO. Dï ®ång EURO lóc ®ã yÕu hay m¹nh, nh­ng quan hÖ ®Çu t­, th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ EU kh«ng thÓ kÕt thóc. Bëi vËy, dï víi tû lÖ dù tr÷ nhá nh­ng ViÖt Nam sÏ ph¶i chuyÓn ®æi mét phÇn dù tr÷ ngo¹i tÖ sang ®ång EURO vµ t¨ng dÇn tû lÖ dù tr÷ b»ng ®ång EURO cho thÝch hîp víi viÖc giao dÞch vµ thanh to¸n trùc tiÕp víi EMU, gi¶m møc ®é lÖ thuéc vµo ®ång USD, gi¶m chi phÝ giao dÞch ng©n hµng vµ phan t¸n ®­îc rñi ro vÒ tû lÖ gi¸. 1.5. VÒ quan hÖ tû gi¸ VND vµ EURO. VND lµ mét ®ång tiÒn yÕu, do ®ã cã thÓ nãi r»ng quan hÖ tû gi¸ gi÷a VND vµ ®ång EURO kh«ng thÓ x¸c ®Þnh dùa trªn mèi quan hÖ hîp t¸c trùc tiÕp vÒ mäi mÆt gi÷a ViÖt Nam vµ EU mµ ph¶i x¸c ®Þnh bëi quan hÖ gi¸n tiÕp dùa trªn c¬ së mèi quan hÖ tû gi¸ gi÷a ®ång USD, ®ång EURO, ®ång JPY. Tãm l¹i. Sù xuÊt hiÖn cña ®ång EURO còng nh­ lµ sù ¶nh h­ëng cña thêi ®¹i EURO tíi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam mµ phÇn lín lµ sù ¶nh h­ëng cña nã tíi lÜnh vùc ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i. Khu vùc sö dông ®ång EURO víi mét ®ång tiÒn m¹nh, mét hÖ thèng tµi chÝnh hiÖu qu¶ vµ mét sù ph¸t triÓn thÝch hîp sÏ lµ mét c¬ héi ph¸t triÓn tèt cho ViÖt Nam khi mµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trong thêi kú cñng cè quan hÖ víi EU. §èi víi ViÖt Nam m«i tr­êng kinh tÕ míi cã sù tham gia cña ®ång EURO lµ mét sù thay ®æi khã kiÓm so¸t. ViÖt Nam lµ mét quèc gia nhá vµ ®ang ph¸t triÓn, do ®ã sù ¶nh h­ëng chØ mang tÝnh gi¶n ®¬n chø kh«ng ®Õn møc khuÊy ®éng nÒn kinh tÕ. Nh­ng chóng ta còng kh«ng thÓ lo¹i bá h¼n nh÷ng t¸c ®éng cña nã trong mét sè nh÷ng lÜnh vùc quan träng. VÊn ®Ò chÝnh lµ ViÖt Nam nhËn thøc nh­ thÕ nµo vÒ sù t¸c ®éng cña ®ång EURO? ViÖt Nam ®· vµ ®ang ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n trong c«ng viÖc thiÕt lËp mèi quan hÖ b¹n hµng duy tr× thÞ phÇn ®ang gia t¨ng nh­ng quan träng h¬n lµ vÊn ®Ò l©u dµi ViÖt Nam ph¶i c¶i tæ tæng thÓ ®Ó c¶i tiÕn t×nh h×nh c¹nh tranh vµ lo¹i bá nh÷ng c¶n trë chÝnh trong nÒn kinh tÕ. Kh«ng ph¶i lµ thêi ®¹i cña ®ång EURO sÏ ¶nh h­ëng tíi kinh tÕ ViÖt Nam ®­îc t¹o bëi nh÷ng mÊt c©n ®èi vÜ m« hay t¹o ra nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c¬ cÊu mµ ®ã lµ ë ViÖt Nam. ViÖt Nam cÇn cã nh÷ng ph¶n øng ®óng lóc víi nh÷ng thay ®æi liªn tôc trªn nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ Ch©u ¢u nãi riªng. ¶nh h­ëng cña ®ång EURO tíi vÊn ®Ò qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« còng ®· ®em ra bµn luËn, c¸c nhµ chÝnh s¸ch ViÖt Nam còng ®· x¸c ®Þnh ®ång EURO sÏ lµ ®èi träng víi ®ång USD vµ ®ång JPY. ViÖt Nam cÇn ph¶i hiÓu râ luËt ch¬i, n¾m v÷ng vµ biÕt vËn dông thêi c¬ thÝch hîp th× ch¾c ch¾n sÏ khai th¸c ®­îc nhiÒu lîi Ých tËn dông ®­îc nh÷ng c¬ héi vµ ®èi phã ®­îc víi nh÷ng th¸ch thøc ®Æt ra. ViÖt Nam cÇn hiÓu râ nh÷ng ­u thÕ cña m×nh trong c¶ mèi quan hÖ song ph­¬ng ®Ó tõ ®ã thÊy ®­îc nh÷ng quyÒn lîi cña ViÖt Nam. 2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m xö lý t¸c ®éng cña ®ång EURO ®èi víi ViÖt Nam. Qua nghiªn cøu ë tÊt c¶ phÇn trªn ®©y, chóng ta ®· thÊy ®­îc bao qu¸t vÒ h×nh ¶nh ®ång EURO, vÒ t¸c ®éng cña nã tíi nÒn kinh tÕ toµn cÇu cho tíi toµn khu vùc vµ cho tíi tõng quèc gia trong ®ã cã nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Tuy ViÖt Nam lµ mét quèc gia nhá xong quan hÖ ViÖt Nam vµ EU l¹i lµ lín vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, v× vËy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam kh«ng thÓ tr¸nh khái sù t¸c ®éng cña ®ång EURO mµ chØ lµ nhiÒu hay Ýt mµ th«i. Cho tíi thêi ®iÓm ®ång EURO ®· gi¶m gi¸ rÊt nhiÒu, ng©n hµng Trung ­¬ng Ch©u ¢u ®· 7 lÇn t¨ng l·i suÊt. ECB lËp luËn cho viÖc t¨ng l·i suÊt lµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ c¸c n­íc Ch©u ¢u s¸ng l¹ng, l­îng tiÒn mÆt t¨ng nhiÒu vµ tû gi¸ hèi ®o¸i thÊp. ECB cho r»ng tû gi¸ hèi ®o¸i thÊp hiÖn nay cña ®ång EURO kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n vÒ t×nh h×nh kinh tÕ Ch©u ¢u, EURO gi¶m gi¸ xong kinh tÕ EU ®· khëi s¾c, c¸c chØ tiªu kinh tÕ c¬ b¶n cã chuyÓn biÕn kh¶ quan. Tr­íc t×nh h×nh nµy, ViÖt Nam còng cÇn chuÈn bÞ tr­íc cho m×nh t×nh huèng vµ c¸ch xö lý ®Ó tr¸nh g©y ra sù bÊt ngê ®èi víi nh÷ng t¸c ®éng cña ®ång EURO. 2.1. VÒ lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu. Cho tíi thêi ®iÓm nµy th× EU lµ mét trong nh÷ng thÞ tr­êng träng ®iÓm cña c¸c nhµ xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam, v× vËy ®ång EURO ra ®êi kh«ng chØ cã vai trß ®ång tiÒn dù tr÷ mµ nã cßn t¹o ra nh÷ng lîi Ých khi ®­îc sö dông trong trao ®æi bu«n b¸n, vay m­în víi chÝnh c¸c n­íc EU theo tho¶ thuËn song ph­¬ng. Mét lµ: hÇu hÕt c¸c nhµ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®ang trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn do vËy ViÖt Nam cã thÓ ®µm ph¸n cÊp Nhµ n­íc víi c¸c n­íc EU ®Ó ký kÕt c¸c hîp ®ång vÒ viÖc c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cña c¸c n­íc EU cho ViÖt Nam vay c¸c kho¶n tiÒn b»ng ®ång EURO ®Ó hç trî c¸c doanh nghiÖp còng nh­ c¸c c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu sang EU. C¸c kho¶n vay nµy cã thÓ lµ trung h¹n hoÆc dµi h¹n víi l·i suÊt ­u ®·i tõ 3 - 5 n¨m ®Çu. Hai lµ, Nhµ n­íc cÇn hç trî cho c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng XNK trªn thÞ tr­êng EU. Ch¼ng h¹n nh­ tæ chøc nh÷ng cuéc héi th¶o mang tÝnh chÊt quèc gia ®Ó gióp cho c¸c doanh nghiÖp lµm quen dÇn víi hÖ thèng tiÒn tÖ míi, gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­ßng tiÒn tÖ EURO... ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®ãn nhËn c¸c c¬ héi vµ xö lý c¸c th¸ch thøc mét c¸ch tèt nhÊt trong quan hÖ bu«n b¸n víi EU khi EU sö dông ®ång EURO. Thùc tÕ tr­íc khi ®ång EURO ra ®êi cã rÊt nhiÒu cuéc héi th¶o vÒ sù ra ®êi cña ®ång EURO nh­ng khi ®ång EURO thùc sù ra ®êi th× hÇu nh­ kh«ng cã ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò mµ c¶ thÕ giíi ®ang s«i sôc. Ph¶i ch¨ng do ®ång EURO gi¶m gi¸ liªn tôc nªn kh«ng thu hót ®­îc sù chó ý cña c¸c nhµ xuÊt nhËp khÈu, nhµ n­íc còng Ýt quan t©m tíi mét ®ång tiÒn ®¹i diÖn cho c¶ mét khu vùc kinh tÕ mµ ViÖt Nam ®ang cã quan hÖ bu«n b¸n chñ yÕu vµ lµ mét thÞ tr­êng tèt cho sù ph¸t triÓn cña th­¬ng m¹i ViÖt Nam. Ba lµ, ®Ó doanh nghiÖp cã nh÷ng c¬ héi tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­, th­¬ng m¹i víi c¸c quèc gia EU, nhµ n­íc cÇn gióp c¸c doanh nghiÖp lµm quen víi ®ång EURO. Trong kho¶ng thêi gian mµ mäi giao dÞch cßn ch­a b¾t buéc ph¶i thanh to¸n b»ng ®ång EURO nªn h­íng cho c¸c doanh nghiÖp më nh÷ng tµi kho¶n b»ng ®ång EURO ®Ó kÞp víi nh÷ng thêi c¬ ®Çu tiªn khi ®ång EURO thËt ra ®êi. Bèn lµ, vÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp cÇn so¸t xÐt c¸c hîp ®ång ®· ký víi c¸c doanh nghiÖp thuéc EMU vµ cßn hiÖu lùc ®èi víi c¸c hîp ®ång thanh to¸n trong giai ®o¹n "kh«ng b¾t buéc, kh«ng cÊm ®o¸n", cÇn c©n nh¾c , tÝnh to¸n vµ ®µm ph¸n víi n­íc ngoµi cã nªn quy ®æi sang ®ång EURO hay kh«ng? NÕu cã viÖc quy ®æi sÏ thùc hiÖn nh­ thÕ nµo? §èi víi c¸c hîp ®ång cßn hiÖu sau c¶ giai ®o¹n quy ®æi trªn, th× viÖc quy ®æi sang ®ång EURO lµ b¾t buéc, vËy bµi to¸n quy ®æi sÏ ®­îc gi¶i quyÕt ra sao? §Ó tr¶ lêi ®­îc nh÷ng c©u hái trªn th× tr­íc hÕt lµ Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng ph­¬ng h­íng chØ ®¹o c¬ b¶n chung ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp hiÓu ®­îc nh÷ng Ých lîi còng nh­ nh÷ng th¸ch thøc cña ®ång EURO. HÖ thèng ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ®¹i diÖn cho nhµ n­íc cÇn sím cã hÖ thèng tû gi¸ cña ®ång EURO ®Ó gióp cho c¸c doanh nghiÖp theo dâi nh÷ng biÕn chuyÓn cña ®ång EURO. Ng©n hµng còng cÇn më nh÷ng tµi kho¶n hoÆc còng nªn cã nh÷ng ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng ®ång EURO t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng EU sím lµm quen víi ®ång EURO ®Ó tíi khi ®ång EURO thËt ra ®êi doanh nghiÖp ®· quen vµ cã thÓ dùa vµo ®­îc nh÷ng lîi thÕ cña ®ång EURO nh­: lîi thÕ vÒ chi phÝ giao dÞch ngo¹i hèi, chi phÝ chuyÓn ®æi... tõ ®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm chiÕm lÜnh thÞ tr­êng EU. N¨m lµ, b¶n th©n doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu víi EU còng cÇn ph¶i cã sù chuÈn bÞ ®ãn chµo ®ång EURO. Ph¶i cho ®éi ngò nh©n viªn m×nh lµm quen víi ®ång EURO, tËn dông tèi ®a nh÷ng thêi c¬ thuËn lîi cho viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña m×nh trªn thÞ tr­êng nµy khi mµ c¶ EU lµ mét khèi duy nhÊt. Doanh nghiÖp sÏ cã ®­îc sù so s¸nh gi÷a c¸c thÞ tr­êng cña c¸c n­íc EU ®Ó lùa chän cho m×nh nh÷ng thÞ tr­êng thÝch hîp nhÊt mµ cßn tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ marketing - mét kho¶n chi phÝ kh¸ lín khi x©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi. S¸u lµ: c¸c doanh nghiÖp cÇn cã c¸c ph­¬ng thøc phï hîp ®Ó thu hót c¸c doanh nghiÖp cña c¸c n­íc EU cïng tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nh­: Sö dông hîp ®ång th­¬ng m¹i ®Æc biÖt (STA: Special Trade Agreement) nh­ng hîp ®ång nµy ph¶i më tµi kho¶n ESCROW (tµi kho¶n bÞ phong to¶). HiÖn nay ViÖt Nam ch­a cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®­îc sö dông tµi kho¶n nµy, lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng më réng hîp t¸c ®Çu t­ n­íc ngoµi nhÊt lµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn hîp ®ång th­¬ng m¹i ®Æc biÖt ®Ó mua s¾m c¸c thiÕt bÞ phôc vô n«ng nghiÖp vµ b¸n ®­îc c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp. 2.2. VÒ lÜnh vùc ®Çu t­. §Çu t­ cña c¸c n­íc EU vµo ViÖt Nam ®­îc xem xÐt trªn hai h×nh thøc: ODA vµ FDI. HiÖn nay ODA cña c¸c n­íc EU cho ViÖt Nam ®ang dÉn ®Çu trong sè c¸c n­íc thùc hiÖn ODA cho ViÖt Nam. FDI cã xu h­íng ph¸t triÓn m¹nh, v× vËy ®Ó thu hót ®­îc nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ cña c¸c n­íc EU nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: Mét lµ, t¹o thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ EU sö dông ®ång EURO trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ ViÖt Nam. Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam cÇn cã ®éi ngò nh©n viªn thµnh th¹o trong viÖc tÝnh to¸n hoÆc trao ®æi ®ång tiÒn nµy ®¶m b¶o cho viÖc tÝnh to¸n c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®­îc thuËn lîi, gi¶m thiÓu tèi ®a c¸c chi phÝ giao dÞch, chi phÝ chuyÓn ®æi, Hai lµ, ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®ang thùc hiÖn cÇn ph¶i cã nh÷ng cuéc trao ®æi bµn b¹c ®Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c vÒ viÖc cã nªn chuyÓn ®æi ®ång tiÒn tÝnh to¸n cña dù ¸n sang ®ång EURO hay kh«ng? T¹i thêi ®iÓm nµy khi ®ång EURO ®ang gi¶m gi¸ th× nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ ®­îc tÝnh b»ng ®ång ECU tr­íc kia nÕu quy ®æi ra ®ång EURO sÏ mang l¹i lîi nhuËn cho ViÖt Nam. Nh­ng ViÖt Nam cÇn ph¶i cã nh÷ng th¸i ®é tÝch cùc ®Ó c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®­îc thùc hiÖn trän vÑn, tr¸nh t×nh tr¹ng bá dë hay rót l¹i c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt v× nÒn kinh tÕ muèn phôc håi vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i thu hót ®­îc nhiÒu dù ¸n ®Çu t­. Ba lµ, ®èi víi nh÷ng dù ¸n míi, thùc hiÖn tr­íc thêi ®iÓm 1 - 1 - 2002 th× viÖc tÝnh to¸n còng cÇn ph¶i ®­îc c©n nh¾c cã nªn tÝnh to¸n gi¸ trÞ cña dù ¸n theo ®ång EURO kh«ng khi mµ ®ång tiÒn nµy ®ang cßn nhiÒu rñi ro hay tÝnh b»ng ®ång USD? Gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò nµy lµ c¶ mét qóa tr×nh nghiªn cøu vµ dù b¸o vÒ nh÷ng biÕn ®éng cña ®ång EURO, t×m ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ nh÷ng ®iÓm tiªu cùc ®Ó ®èi phã. Bèn lµ, c¸c nhµ ®Çu t­ cña ViÖt Nam cÇn ph¶i chíp thêi c¬, nhanh chãng x©m nhËp vµo EU, so s¸nh vµ tÝnh to¸n c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña m×nh b»ng ®ång EURO ®Ó lùa chän n¬i ®Çu t­ hiÖu qu¶ nhÊt. C¸c nhµ ®Çu t­ ViÖt Nam còng cÇn trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc ®Çy ®ñ nhÊt vÒ mét ®ång tiÒn míi khi sù dông nã trong tÝnh to¸n, trao ®æi. Ph¶i dù b¸o ®­îc tr­íc nh÷ng biÕn ®éng cã thÓ x¶y ra, n¾m b¾t thêi c¬ nhanh vµ chÝnh x¸c sö dông hÕt nh÷ng ®iÓm tÝch cùc cña ®ång tiÒn nh­ chi phÝ giao dÞch, chi phÝ trao ®æi tiÒn tÖ ®· ®­îc c¾t gi¶m ®Ó ®¹t tèi ®a lîi nhuËn. 2.3. VÒ lÜnh vùc vay nî n­íc ngoµi: Thêi kú "Kh«ng b¾t buéc, kh«ng cÊm ®o¸n" nµy nhÊt lµ hiÖn t¹i ®ång EURO ®ang gi¶m gi¸ th× ViÖt Nam ®ang cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn tr¶ c¸c kho¶n nî. VËy xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ nh­ sau cho lÜnh vùc nµy: Mét lµ, so¸t xÐt c¸c kho¶n vay nî b»ng ®ång ECU cßn hiÖu lùc sau ngµy 1/1/1999 ®Ó thùc hiÖn viÖc quy ®æi sang ®ång EURO cho su«n sÎ. Víi c¸c kho¶n tiÒn nµy viÖc quy ®æi ®­îc tiÕn hµnh ngang gÝa ECU = 1 EURO. Hai lµ, so¸t xÐt c¸c kho¶n nî b»ng c¸c lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c cßn hiÖu lùc trong vµ sau giai ®o¹n 1999 - 2002 nªu trªn ®Ó tÝnh to¸n, ®µm ph¸n ®i ®Õn quyÕt ®Þnh quy ®æi sang ®ång EURO nh­ thÕ nµo? Thêi ®iÓm hiÖn t¹i ®ång EURO gi¶m gi¸ rÊt cã lîi cho ViÖt Nam v× vËy víi nh÷ng kho¶n nî lín gi÷a c¸c ChÝnh phñ, cÇn ph¶i tho¶ hiÖp ®Ó cã thÓ chuyÓn ®æi mét sè kho¶n nî sang ®ång EURO ngay trong thêi ®iÓm nµy. §Æc biÖt lµ lµ nh÷ng kho¶n tiÒn vay nî b»ng nh÷ng ®ång tiÒn m¹nh nh­ DM, FF, chóng ta nªn cã nh÷ng tho¶ thuËn ®Ó chuyÓn ®æi ngay trong thêi kú nµy ®Ó ViÖt Nam cã thÓ gi¶m ®­îc c¶ phÇn nî gèc lÉn lîi nhuËn ph¶i tr¶. Ba lµ, thùc hiÖn chuyÓn ®æi nh÷ng ®ång NCU cña c¸c quèc gia EU nh­ vËy sÏ t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ b»ng ®ång EURO cho ViÖt Nam. §èi víi nh÷ng kho¶n vay nî b»ng c¸c ®ång tiÒn cña c¸c quèc gia EU cßn l¹i th× viÖc chuyÓn ®æi chØ mang tÝnh chÊt h×nh thøc khi c¸c ®ång tiÒn cña c¸c quèc gia nµy kh«ng cßn ®­îc l­u hµnh th× ®­îc thay vµo ®ã b»ng ®ång EURO. C¸c kho¶n vay nî cña ViÖt Nam ®èi víi c¸c quèc gia nµy còng kh«ng nhiÒu v× vËy nªn thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi ngay, tr¸nh ®­îc sù véi v· khi ®ång EURO thùc sù ra ®êi, ®ång thêi còng gióp cho ViÖt Nam lµm quen ®­îc víi ®ång tiÒn nµy. 2.4. VÒ dù tr÷ ngo¹i tÖ: HiÖn nay, quan hÖ ®Çu t­, th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ EU ngµy cµng ph¸t triÓn nh­ng dù tr÷ ngo¹i tÖ cña ViÖt Nam b»ng ®ång tiÒn cña c¸c EU cßn rÊt Ýt g©y khã kh¨n cho c¸c ho¹t ®éng nµy trong thanh to¸n vµ giao dÞch. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®­îc ®Ò ra cho lÜnh vùc nµy nh­ sau: Mét lµ, Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn ®¸nh gi¸ c¬ cÊu dù tr÷ ngo¹i tÖ, trªn c¬ së ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh t­¬ng øng. CÇn sím chuyÓn ®æi mét phÇn dù tr÷ ngo¹i tÖ cña m×nh sang ®ång EURO. TÝnh to¸n cÈn thËn ®Ó tr¸nh tr­êng hîp thiÕu hôt ngo¹i tÖ khi trao ®æi víi c¸c n­íc EU g©y thiÖt h¹i cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµ c¶n trë ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ViÖt Nam - EU. Hai lµ, kh«ng chØ lµ Nhµ n­íc mµ ngay c¶ c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ víi EU còng cÇn ph¶i lµm quen vµ cã dù tr÷ b»ng ®ång tiÒn nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp m×nh khi thùc hiÖn trao ®æi th­¬ng m¹i. 2.5. VÒ tû gi¸ hèi ®o¸i. Tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a VND vµ ®ång EURO lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh viÖc thùc hiÖn c¸c quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam - EU, v× thÕ cÇn cã nh÷ng viÖc lµm nh­ sau: Mét lµ, ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn nghiªn cøu, ®Ò xuÊt víi chÝnh phñ vÒ quyÕt ®Þnh cho phÐp chÊp nhËn ®ång EURO trong giao dÞch quèc tÕ còng nh­ c«ng bè tû gi¸ EURO/ VND cïng víi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ m¹nh kh¸c. Hai lµ, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cÇn xem xÐt, tÝnh to¸n ®èi víi viÖc tËp trung c¸c tµi kho¶n b»ng c¸c lo¹i ngo¹i tÖ cña c¸c n­íc thuéc EMU vµ quy ®Þnh më tµi kho¶n b»ng ®ång EURO t¹i mét hoÆc mét sè ng©n hµng do m×nh lùa chän. Ba lµ, ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn x©y dùng mét chÕ ®é tû gi¸ hèi ®o¸i th¶ næi cã kiÓm so¸t linh ho¹t, g¾n víi mét tËp hîp c¸c ®ång tiÒn m¹nh bao gåm c¶ ®ång EURO, ®ång USD, ®ång JPY, gi¶m ®­îc rñi ro vµ t¨ng tÝnh æn ®Þnh cho tû gi¸ hèi ®o¸i khi ViÖt Nam kh«ng cßn chØ theo mét tû gi¸ duy nhÊt lµ ®ång USD. 2.6. VÒ chÝnh s¸ch l·i suÊt. MÆc dï hiÖn nay ®ång EURO ch­a t¸c ®éng tíi chÝnh s¸ch l·i suÊt cña ViÖt Nam, nh­ng trong thêi gian kh«ng xa n÷a mµ quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam - Eu ph¸t triÓn th× ChÝnh phñ ViÖt Nam nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch l·i suÊt thÝch häp víi ®ång EURO. Coi ®ång EURO nh­ mét ngo¹i tÖ m¹nh víi ®óng vÞ trÝ cña nã, thu hót ®­îc nhiÒu ngo¹i tÖ m¹nh, t¨ng dù tr÷, vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh chu chuyÓn vßng quay cña vèn nhanh h¬n, c¶i thiÖn t×nh h×nh kinh tÕ chËm ph¸t triÓn hiÖn nay cña n­íc ta. Chóng ta cÇn tin t­ëng vµo xu thÕ lín m¹nh cña ®ång EURO còng nh­ sù hîp t¸c ngµy cµng chÆt chÏ vÒ kinh tÕ, ®Çu t­, th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n­íc Ch©u ¢u nãi chung vµ c¸c n­íc EMU nãi riªng, cµng cñng cè ph­¬ng ¸n sö dông ®ång EURO bªn c¹nh ®ång USD vµ ®ång JPY trong ræ tiÒn tÖ ®Ó x¸c ®Þnh tû gi¸ VND thay v× Ên ®Þnh tû gi¸ VND duy nhÊt theo ®ång USD nh­ tõ tr­íc tíi nay. Tû gi¸ cña VND khi ®ã sÏ kh«ng chØ phô thuéc vµo ®ång USD mµ cßn phô thuéc c¶ vµo gi¸ trÞ ®ång JPY vµ ®ång EURO. TÊt nhiªn tû gi¸ VND cßn cã c¸c møc ®é kh¸c nhau. HÖ thèng ng©n hµng lµ n¬i cÇn ®èi phã nh÷ng t¸c ®éng cña ®ång EURO, bëi vËy hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam cÇn thÊy râ vÞ trÝ vµ nhiÖm vô cña m×nh tr­íc sù ra ®êi cña ®ång EURO. HiÖn nay ë ViÖt Nam cã 10 chi nh¸nh ng©n hµng cña c¸c n­íc trong khèi EU ho¹t ®éng, chiÕm 40% tæng sè chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi ë n­íc ta vµ cã gÇn 30 v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c ng©n hµng Ch©u ¢u ®ang ho¹t ®éng. HÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam còng ®ang cã quan hÖ ®¹i lý, thanh to¸n., b¶o l·nh, vay nî, th­¬ng m¹i,... víi hµng tr¨m ng©n hµng thuéc khèi EU. Doanh sè thanh to¸n, møc vay nî vµ b¶o ph¸t l·nh hµnh tÝn dông cña c¸c ng©n hµng ViÖt Nam víi khu vùc nµy chiÕm tû träng kh¸ lín trong tæng doanh sè thanh to¸n vµ vay nî quèc tÕ. V× thÕ sù ra ®êi cña ®ång EURO sÏ cã nh÷ng t¸c ®éng ®¸ng kÓ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n khi ®ång EURO ra ®êi sÏ lµm gi¶m ®i c¸c chi phÝ giao dÞch hèi ®o¸i, thanh to¸n, gi¶m rñi ro vÒ tû gi¸ vµ l·i suÊt. Song c¸c ng©n hµng ViÖt Nam cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p chñ ®éng, cô thÓ ®Ó n¾m b¾t vµ khai th¸c ngay ®­îc nh÷ng thuËn lîi ®ã, chñ ®éng øng phã víi c¸c t¸c ®éng ng­îc trë l¹i cña ®ång EURO. Còng nh­ ng©n hµng Nhµ n­íc c¸c n­íc ë Ch©u ¸, ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam cÇn chuÈn bÞ s½n sµng tr­íc nh÷ng t¸c ®éng cña ®ång EURO sau khi ®ång tiÒn cña 11 quèc gia thµnh viªn EMU kh«ng cßn ®­îc l­u hµnh n÷a, trªn thÞ tr­êng chØ cßn l¹i ®ång tiÒn chung duy nhÊt ch©u ¢u. Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn chuÈn bÞ ®èi phã víi nh÷ng t¸c ®éng vÒ dù tr÷ ngo¹i tÖ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i vµ chÝnh s¸ch l·i suÊt trong ®iÒu hµnh. ChÝnh phñ tiÒn tÖ quèc gia thÝch hîp ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ cña ®ång EURO trong cuéc c¹nh tranh quèc tÕ víi ®ång USD vµ ®ång JPY tõ ®ã b­íc x©y dùng mét chÕ ®é tû gi¸ hèi ®o¸i thÝch hîp. Trªn ®©y lµ nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng t¸c ®éng cña ®ång EURO ®èi víi ViÖt Nam KÕt luËn §ång EURO ®¸nh gi¸ mét b­íc ph¸t triÓn míi cña liªn minh Ch©u ¢u vµ ho¹t ®éng liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ nãi chung. Cã thÓ nãi ®©y lµ ch­¬ng tr×nh thö nghiÖm cña viÖc l­u hµnh ®ång tiÒn chung trong khèi, vÊn ®Ò ®Æt ra vµ h­íng tíi cho c¸c khu vùc kinh tÕ. Sau h¬n 2 n¨m ra ®êi, ®ång EURO liªn tôc gi¶m gi¸, t×nh h×nh sö dông kh«ng mÊy kh¶ quan. DiÔn biÕn ®ã ®· ¶nh h­ëng nhá ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trong vµ ngoµi EU. Sù mÊt gi¸ cña ®ång EU do nhiÒu nguªn nh©n, song ®iÒu quan träng lµ c¸c nguyªn nh©n nµy kh«ng thuéc cÊu tróc cña dù ¸n ®ång tiÒn chung hay nãi c¸ch kh¸c dù ¸n ®ång tiÒn chung Ch©u ¢u lµ thiÕt thùc vµ kh¶ thi. Nh÷ng khã kh¨n ®ång EURO gÆp ph¶i chØ lµ nhÊt thêi do yÕu tè kh¸ch quan. V× v©y, thùc tr¹ng diÔn biÕn ®ã kh«ng ¶nh h­ëng hay nãi lªn ®iÒu g× vÒ t­¬ng lai cña nã. Mµ t­¬ng lai cña ®ång tiÒn chung Ch©u ¢u ®­îc kh¼ng ®Þnh bëi chÝnh néi lùc cña EU vµ quyÕt t©m cña c¸c n­íc thµnh viªn. T­¬ng lai cña EU ®Çy l¹c quan sÏ lµ nh©n tè tÝch cùc cña EU trë thµnh mét søc m¹nh míi, søc m¹nh tæng hîp tõ sù thèng nhÊt tiÒn tÖ t¹o ®iÒu kiÖn cho Ch©u ¢u ph¸t triÓn hîp t¸c vµ c¹nh tranh hiÖu qu¶ h¬n v¬Ý c¸c nÒn kinh tÕ quèc gia ®Æc biÖt lµ c¸c ku vùc kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã sù ra ®êi cña ®ång EURO còng ®· t¹o ra nh÷ng th¸c thøc cho EU vµ c¸c n­íc bªn ngoµi trong ®ã cã ViÖt Nam. V× vËy cÇn ph¶i cã sù quan t©m nghiªn cøu cña c¸c n­íc trong vµ ngoµi EU kÓ c¶ ViÖt Nam ®Ó thÊy ®­îc triÓn väng chung cña ®ång EURO vµ xu h­íng t¸c ®éng cña nã ®Õn nÒn kinh tÕ trong vµ ngoµi EU. Tuú thuéc vµo quan hÖ víi c¸c n­íc EU mµ xu h­íng t¸c ®éng cã sù kh¸c nhau. Tõ ®ã cã c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau vµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp nhÊt ®Ó tËn dông tèt nhÊt c¸c c¬ héi vµ h¹n chÕ tèi thiÓu cña nã tíi nÒn kinh tÕ n­íc m×nh. Riªng ®èi víi EU cßn nghiªn cøu kh«ng nh÷ng ®Ó ®­a ra gi¶i ph¸p cho nÒn kinh tÕ cña m×nh mµ cßn ph¶i ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó nu«i sèng dù ¸n ®ång tiÒn chung, ­íc muèn ®· ®­îc thai nÒn tõ nhiÒu thËp kû qua. §èi víi ViÖt Nam cã nhiÒu quan hÖ víi EU, cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ chuÈn bÞ tr­íc cho vÊn ®Ò ®ång EU. Sù ra ®êi ®ång EURO lµ mét c¬ héi cho ViÖt Nam t¨ng c­êng, më réng ho¹t ®éng kinh tÕ quèc tÕ, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ më theo h­íng ®a d¹ng ho¸ ®a ph­¬ng ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ, b­íc kÞp vµo thêi ®¹i khu vùc ho¸ toµn cÇu ho¸, tham gia ho¹t ®éng kinh tÕ quèc tÕ hiÖu qu¶ h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh Kinh tÕ quèc tÕ - Tr­êng ®¹i häc KTQD. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ ph¸t triÓn - Tr­êng ®¹i häc KTQD. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ vÜ m« - Tr­êng ®¹i häc KTQD. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ vi m« - Tr­êng ®¹i häc KTQD. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ ®Çu t­ - Tr­êng ®¹i häc KTQD. Gi¸o tr×nh Thanh to¸n quèc tÕ - Tr­êng ®¹i häc Ngo¹i th­¬ng. Gi¸o tr×nh Kü thuËt nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng - Tr­êng ®¹i häc Ngo¹i th­¬ng. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ th­¬ng m¹i - Tr­êng ®¹i häc KTQD. Gi¸o tr×nh Tæ chøc nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu - Tr­êng ®¹i häc KTQD. Qu¶n trÞ dù ¸n ®Çu t­ quèc tÕ vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Gi¸o tr×nh Tµi chÝnh quèc tÕ - Tr­êng ®¹i häc KTQD. ChÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i - Tr­êng ®¹i häc KTQD. Kinh tÕ häc hiÖn ®¹i - Nh÷ng nguyªn t¾c vµ vÊn ®Ò. NXB TrÎ. ChiÕn l­îc ®Çu t­ cña EC ®èi víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ ViÖt Nam - B¸o c¸o cho UBNN vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t­. Céng ®ång kinh tÕ Ch©u ¢u vµ ViÖt Nam. Mét sè ng©n hµng quèc tÕ vµ C«ng ty b¶o hiÓm Ph­¬ng T©y - ViÖn kinh tÕ thÕ giíi xuÊt b¶n. Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ - NXB N«ng nghiÖp. TiÒn tÖ - Ng©n hµng vµ tÝn dông - ViÖn khoa ng©n hµng. T¹p chÝ: - ThÞ tr­êng gi¸ c¶. - Tµi chÝnh. - Ng©n hµng. - Nghiªn cøu kinh tÕ. - Ch©u Mü ngµy nay. - Nghiªn cøu Ch©u ¢u. - Nghiªn cøu quèc tÕ. - Kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng. 20. B¸o: - Thêi b¸o Ng©n hµng. - Thêi b¸o tµi chÝnh ViÖt Nam. - Th­¬ng m¹i. - Quèc tÕ. - Ngo¹i th­¬ng. - Kinh tÕ ViÖt Nam vµ ThÕ giíi. - Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam Phôc lôc 1: Bé m¸y cña ESCB S¬ ®å 1.1: Bé m¸y tæ chøc - Chñ tÞch Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ECB Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh g©n hµng trung ­¬ng ch©u ©u Chñ tÞch Cè vÊn Ban gi¸m ®èc Ban quan hÖ ®èi ngo¹i Ban th­ ký, lÔ t©n, héi nghÞ Ban kiÓm to¸n néi bé Phßng Ph¸t hµnh, t­ liÖu, th­ viÖn Phßng B¸o chÝ Phßng Phiªn dÞch Phßng Th­ ký Phßng LÔ t©n vµ héi nghÞ S¬ ®å 1.2: Bé m¸y tæ chøc - Phã chñ tÞch Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ECB Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh g©n hµng trung ­¬ng ch©u ©u Phã Chñ tÞch Vô Hµnh chÝnh vµ nh©n sù Vô C¸c dÞch vô Ph¸p chÕ Phßng §iÒu phèi Ban Nh©n sù Phßng Ph¸t triÓn nh©n lùc Phßng ChÝnh s¸ch nh©n lùc Phßng LuËt tµi chÝnh Phßng LuËt thÓ chÕ Ban Tµi chÝnh néi bé Phßng DÞch vô v¨n phßng Phßng qu¶n trÞ tµi s¶n S¬ ®å 1.3: Bé m¸y tæ chøc - Thµnh viªn sè 1 Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ECB Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh g©n hµng trung ­¬ng ch©u ©u Thµnh viªn sã 1 Vô C¸c hÖ thèng th«ng tin Ban Thèng kª Phßng TiÒn giÊy Phßng Ph¸t triÓn kinh doanh IT Phßng VËn hµnh IT vµ phôc vô kh¸ch hµng Phßng C¸n c©n thanh to¸n vµ dù tr÷ ngo¹i hèi Phßng C¬ së h¹ tÇng IT vµ c¸c hÖ thèng hç trî Phßng Trung t©m dÞch vô IT Phßng Tæng hîp thèng kª kinh tÕ vµ tµi chÝnh Phßng Thèng kª tiÒn tÖ vµ ng©n hµng S¬ ®å 1.4: Bé m¸y tæ chøc - Thµnh viªn sè 2 Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ECB Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh g©n hµng trung ­¬ng ch©u ©u Thµnh viªn sã 2 Vô C¸c ho¹t ®éng giao dÞch Phßng Giao dÞch víi kh¸ch hµng Phßng Ph©n tÝch ho¹t ®éng giao dÞch Phßng Hçn hîp giao dÞch bªn trong Ban KiÓm so¸t vµ tæ chøc S¬ ®å 1.5: Bé m¸y tæ chøc - Thµnh viªn sè 3 Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ECB Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh g©n hµng trung ­¬ng ch©u ©u Thµnh viªn sã 3 Vô Kinh tÕ Phßng Ph¸t triÓn kinh tÕ Phßng ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ Phßng ChÝnh s¸ch phi tiÒn tÖ Vô Nghiªn cøu Phßng M« h×nh to¸n kinh tÕ Phßng Nghiªn cøu kinh tÕ tæng hîp Cè vÊn S¬ ®å 1.6: Bé m¸y tæ chøc - Thµnh viªn sè 1 Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ECB Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh g©n hµng trung ­¬ng ch©u ©u Thµnh viªn sã 1 Vô Quan hÖ Ch©u ¢u vµ quèc tÕ Vô C¸c hÖ thèng thanh to¸n Phßng Gi¸m s¸t tõ xa Phßng Quan hÖ Ch©u ¢u Phßng Quan hÖ quèc tÕ Phßng ChÝnh s¸ch thanh to¸n Phßng C¬ së h¹ tÇng IT vµ c¸c hÖ thèng hç trî Phßng Trung t©m dÞch vô IT Phßng Thanh to¸n vµ TERGRT Phßng ChÝnh s¸ch thanh to¸n chøng kho¸n Phôc lôc 2: Liªn ®¹i cña EU 05/6/1947 KÕ ho¹ch Marshall 17/3/1948 HiÖp ­íc Bruxelles thµnh lËp Liªn minh ph­¬ng T©y 16/4/1948 Thµnh lËp OECE (Tæ chøc hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¢u) 04/4/1949 HiÖp ­íc B¾c §¹i T©y D­¬ng 05/5/1949 HiÖp ­íc Strasbourg (Héi ®ång Ch©u ¢u) 09/5/1950 Tuyªn bè Schuman 18/4/1951 HiÖp ­íc Pari (CECA) (Céng ®ång than thÐp Ch©u ¢u) 27/5/1952 HiÖp ­íc Pari (CED) (Céng ®ång phßng thñ Ch©u ¢u) 30/8/1954 ThÊt b¹i cña dù ¸n CED 1-3/5/1955 Héi nghÞ Massinge 26/3/1957 HiÖp ­íc Rome (EEC vµ CEEA) Cè hiÖu lùc ngµy 1/1/1958 07/1958 Héi nghÞ Stresa vÒ PAC (chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp chung) 06/1959 Yªu cÇu gia nhËp cña Hy L¹p 07/1959 Yªu cÇu gia nhËp cña Thæ NhÜ Kú 04/1/1960 Thµnh lËp AELE (Tæ chøc tù do trao ®æi Ch©u ¢u) Cã hiÖu lùc ngµy 03/5/1960 08/1961 Yªu cÇu ®­îc kÕt n¹p cña Ai - Len, §an M¹ch vµ Anh 14/1/1962 PAC ra ®êi 2/1962 Yªu cÇu gia nhËp cña T©y Ban Nha 4/1962 Yªu cÇu gia nhËp cña Na Uy 5/1962 Yªu cÇu gia nhËp cña Bå §µo Nha 11/1962 Tho¶ ­íc gia nhËp cña Hy L¹p 21/1/1963 HiÖp ­íc h­u nghÞ vµ hîp t¸c Ph¸p - §øc 20/7/1963 C«ng ­íc YaoundÐ ®Çu tiªn cã hiÖu lùc ngµy 01/6/1964 9/1962 Tho¶ ­íc gia nhËp cña Thæ NhÜ Kú 01/7/1964 EEOGA ®i vµo ho¹t ®éng (Quü ®¶m b¶o vµ ®Þnh h­íng n«ng nghiÖp) 6/1965-1/1966 FEOGA ®i vµo ho¹t ®éng 6/1965-1/1966 Khñng ho¶ng "ghÕ trèng" (Ch¸ie vide) Tho¶ ­íc Luxemburg 5/1967 Yªu cÇu ®­îc kÕt n¹p cña Anh, Ai-Len, §An M¹ch vµ Na - Uy 01/1967 Hîp nhÊt céng ®ång 01/7/1968 §ång minh thuÕ quan cã hiÖu lùc 12/1968 "KÕ ho¹ch Mansholt" vÒ n«ng nghiÖp 2/1969 KÕ ho¹ch Barre vÒ hîp t¸c kinh tÕ vµ tiÒn tÖ 3/1969 Tho¶ ­íc liªn kÕt víi Tuy - Ni - di vµ Marèc 29/7/1969 C«ng ­íc YaoundÐ lÇn thø hai 12/12/1969 Cuéc häp c¸c vÞ ®øng ®Çu nhµ n­íc ë Naye 26/1/1970 Thi hµnh sù n©ng ®ì tiÒn tÖ ng¾n h¹n (B¸o c¸i Barre) 22/4/1970 HiÖp ­íc Luxembuorg t¨ng c­êng quyÒn h¹n vÒ ng©n s¸ch cña NghÞ viÖn 30/6/1970 Më réng c¸c cuéc ®µm ph¸n víi Anh, Ai - Len, §an M¹ch vµ Na Uy 10/1970 B¸o c¸o Werner vÒ ChÕ ®é kinh tÕ vµ tiÒn tÖ thèng nhÊt 22/3/1971 ChÊp nhËn b¸o c¸o Werner 1/1/1972 Sù hîp t¸c tµi chÝnh cã hiÖu lùc 22/1/1972 HiÖp ­íc Bale: Thµnh lËp "Serpent" 22/7/1972 Tho¶ ­íc liªn kÕt víi Bå §µo Nha 1/1/1937 Ba thµnh viªn míi gia nhËp (cuéc tr­ng cÇu ý kiÕn ë Na Uy thÊt b¹i 24/12/1972) 11/1/1973 C¸c tho¶ ­íc trao ®æi víi c¸c n­íc AELE b¾t ®Çu cã hiÖu lùc 1/4/1973 Th¶ næi c¸c ®ång tiÒn Ch©u ¢u (®· häp bµn tr­íc) 28/2/1973 Ban hµnh FECDM (Quü hîp t¸c tiÒn tÖ Ch©u ¢u) 5/1975 C«ng ­íc Lone víi 46 n­íc APC cã hiÖu lùc ngµy 1/4/1976 5/5/1/95 Tho¶ ­íc hîp t¸c víi Ixraren 12/6/1975 Thµnh c«nng cña cuéc tr­ng cÇu ý d©n ë Anh vÒ viÖc tiÕp tôc tham gia EEC 4/1976 Yªu cÇu ®­îc kÕt n¹p cña Hy L¹p 1/1977 Më c¸c ®µm ph¸n víi Hy L¹p 28/3/1977 Tho¶ ­íc hîp t¸c víi c¸c n­íc cña Machrek 5/1977 Yªu cÇu ®­îc kÕt l¹p Bå §µo Nha 28/7/1977 Tho¶ ­íc hîp t¸c Li B¨ng 4-5/12/1978 Yªu cÇu ®­îc kÕt l¹p T©y §µo Nha 28/5/1979 Thµnh lËp EMS cã hiÖu lùc ngµy 13/3/1979 (HÖ thèng tiÒn tÖ Ch©u ¢u) 27/10/1979 HiÖp ­íc kÕt n¹p cña Hy L¹p 7-10/6/1979 BÇu nghÞ viÖn Ch©u ¢u theo nguyªn t¾c phæ th«ng bÇu phiÕu trùc tiÕp 31/10/1980 C«ng ­íc Rome lÇn thø 2 cã hiÖu lùc ngµy 1/1/1981 4/1980 Tho¶ ­íc t¹m thêi vÒ viÖc ®ãng gãp ng©n s¸ch cña Anh 1/1/1981 Hy L¹p chÝnh thøc gia nhËp EEC 4/1982 Khñng ho¶ng vÒ sù ®ãng gãp ng©n s¸ch cña Anh 25/1/1983 Tho¶ ­íc vÒ chÝnh s¸ch ng­ nghiÖp chung 18/10/1983 Tho¶ ­íc vÒ tæ chøc thÞ tr­êng rau qu¶ 28/2/1984 ChÊp nhËn ch­¬ng tr×nh Esprit 13/3/1984 Tho¶ ­íc thu håi Gr¬n - len, nã trë thanh l·nh thæ liªn kÕt 30-31/3/1984 Tho¶ ­íc c¶i c¸ch PAC 14-17/6/1984 BÇu cö nghÞ viÖn Ch©u ¢u lÇn 2 25-26/6/1984 Tho¶ ­íc gi¶m møc ®ãng gãp ng©n s¸ch cña Anh Yªu cÇu ®­îc kÕt n¹p cña Marèc 3-12/12/1984 Tho¶ ­íc giíi h¹n s¶n xuÊt r­îu 12/6/1985 HiÖp ­íc kÕt n¹p T©y Ban Nha vµ Bå §µo Nha 17/7/1985 §­a ra kÕ ho¹ch Eureka (®­îc chÊp thuËn 11/1985) 2/12/1985 Tho¶ ­íc söa ®æi HiÖp ­íc Rome 1/1/1986 T©y Ban Nha vµ Bå §µo Nha gia nhËp chÝnh thøc EEC 7/1991 HiÖp ­íc víi ETA (Häi mËu dÞch tù do Ch©u ¢u 10/12/1991 Ký HiÖp ­íc Maaxt¬rich (Hµ Lan 1/11/1993 EC ®æi thµnh E (Liªn minh Ch©u ¢u) Môc lôc Trang Nh÷ng ký tù viÕt t¾t trong luËn v¨n. ADB : Ng©n hµng ph¸t triÓn ch©u ¸. ASEAN: HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸. DM : §ång M¸c - §øc. ECB : Ng©n hµng trung ­¬ng ch©u ¢u. EMI : ViÖn tiÒn tÖ ch©u ¢u. EMS : HÖ thèng tiÒn tÖ ch©u ¢u. EMU : Liªn minh tiÒn tÖ ch©u ¢u. ERM : C¬ chÕ tû gi¸ ch©u ¢u. EU : Liªn minh ch©u ¢u. EU-11 : Liªn Minh Ch©u ¢u gåm 11 n­íc. EU-15 : Liªn Minh Ch©u ¢u gåm 15 n­íc. EU-28 : Liªn Minh Ch©u ¢u gåm 28 n­íc. FDI : §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. FF : §ång fance Ph¸p. GBP : §ång b¶ng Anh. GDP : Tæng s¶n phÈm quèc néi. GSB : ¦u ®· thuÕ quan phæ cËp. HK$ : §ång ®«la Hång K«ng. IMF : Quü tiÒn tÖ quèc tÕ. IMS : HÖ thèng tiÒn tÖ quèc tÕ. ISC : Hîp t¸c khoa häc quèc tÕ. JPY : §ång yªn NhËt. MFN : Quy chÕ tèi huÖ quèc. ODA : ViÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc. STD : Ch­¬ng tr×nh khoa häc vµ c«ng nghÖ cho c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. USD : §ång ®«la Mü. VND : §ång ViÖt Nam. Lêi c¶m ¬n Lêi ®Çu tiªn t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o, Th.s §µm Quang Vinh ®· trùc tiÕp tËn t×nh h­íng dÉn t«i trong suèt thêi gian thùc hiÖn luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. Qua ®©y t«i còng xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c c« chó n¬i thùc tËp ®Æc biÖt lµ chó NguyÔn Xu©n Tróc tr­ëng phßng KÕ ho¹ch - XuÊt nhËp khÈu ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp còng nh­ lµm luËn v¨n nµy. C¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c b¹n líp Kinh doanh quèc tÕ 39B vµ gia ®×nh ®· cung cÊp tµi liÖu còng nh­ ®ãng gãp ý kiÕn quý b¸u vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i hoµn thµnh luËn v¨n nµy nh­ mong muèn. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong nghiªn cøu vµ thùc hiÖn nh­ng do tr×nh ®é, n¨ng lùc cßn h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña c¸c thÇy c« vµ b¹n bÌ! Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2001 Hoµng Quý Ly Lêi cam ®oan LuËn v¨n tèt nghiÖp "§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Giµy Thôy Khuª trong ®iÒu kiÖn héi nhËp AFTA" lµ do t«i thùc hiÖn d­íi sù h­íng dÉn cña th¹c sÜ §µm Quang Vinh. T«i xin cam ®oan luËn v¨n nµy hoµn toµn lµ kÕt qu¶ nghiªn cøu nghiªm tóc, thùc sù kh«ng sao chÐp ë bÊt kú luËn v¨n, tµi liÖu nµo. Nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc ®­a ra trong luËn v¨n nµy ®­îc ph©n tÝch theo h­íng riªng kh«ng trïng lÆp víi bÊt cø tµi liÖu nµo. C¸c sè liÖu, th«ng tin trong luËn v¨n ®­îc tham kh¶o c¸c tµi liÖu ®· ®­îc xuÊt b¶n hoÆc c«ng bè trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc trong c¸c héi th¶o, b¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m cña c«ng ty Giµy Thôy Khuª. Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 05 n¨m 2001 Sinh viªn: Hoµng Quý Ly Dang môc b¶ng, ®å thÞ vµ s¬ ®å Trang B¶ng 1: DiÔn biÕn tû gi¸ EURO/USD (1999 - 2000) 32 B¶ng 2: §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi cña EU (1998 - 2000) 49 B¶ng 3: Kim ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu sang EU (1992 - 1997) 55 B¶ng 4: Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam - EU (1995 - 2000) 57 B¶ng 5: C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña ViÖt Nam sang EU (1995 - 2000) 59 B¶ng 6: C¸c dù ¸n ®Çu t­ cña EU vµo ViÖt Nam ®· cÊp giÊy phÐp 61 §å thÞ 1: Sù biÕn ®éng cña ®ång EURO tõ khi ra ®êi ®Õn nay 33 §å thÞ 2: Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam - EU (1995 - 2000) 57 S¬ ®å 1: T¸c ®éng tæng hîp cña ®ång EURO gi¶m gi¸ tíi nÒn kinh tÕ cña EU 51 NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. NhËn xÐt cña gi¸o viªn ph¶n biÖn .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa Kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ ---------------------o0o--------------------- LuËn v¨n nµy ®· ®­îc b¶o vÖ tr­íc héi ®ång b¶o vÖ luËn v¨n cña Khoa Kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ ngµy 10 th¸ng 6 n¨m 2001 KÕt qu¶ b¶o vÖ luËn v¨n §iÓm b»ng sè:........................ Chñ tÞch héi ®ång §iÓm b»ng ch÷:......................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSự biến động đồng EURO và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.doc
Luận văn liên quan