Đề tài Sử dụng công cụ thống kê nhằm giảm tỉ lệ lỗi sản phẩm nhựa tại Công ty Đại Đồng Tiến

TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài “Sử dụng công cụ thống kê nhằm giảm tỉ lệ lỗi sản phẩm nhựa tại Công ty Đại Đồng Tiến” để giải quyết các vấn đề chất lượng hiện nay: Sự than phiền của khách hàng trong thời gian vừa qua về sản phẩm nhựa không đạt chất lượng (trình bày trong chương 1) Nhà máy 1 vẫn chưa có một khảo sát và thống kê đầy đủ để đánh giá, kiểm soát quá trình, do đó có khó khăn trong việc xác định tình trạng hiện tại để cải tiến ổn định quá trình sản xuất. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích xác định quá trình sản xuất hiện tại của nhà máy đang ở trong tình trạng ổn định hay không ổn định. Phân tích được trình bày trong chương 4 cho thấy quá trình sản xuất hiện không ổn định. Do đó, công việc đầu tiên để cải tiến quá trình là phải thống kê lại các khuyết tật của sản phẩm xuất hiện trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, có rất nhiều khuyết tật khác nhau xảy ra trên sản phẩm nên điều cốt lõi là phải tìm ra các loại khuyết tật nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến vấn đề chất lượng và tập trung hạn chế, loại bỏ trong quá trình sản xuất. Tiếp theo là truy tìm các nguyên nhân gây ra các dạng khuyết tật nghiêm trọng này và từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục thích hợp, dựa trên những nguyên nhân đã được xác định với mục đích là làm giảm tỷ lệ phế phẩm hiện tại của Nhà máy 1 và nâng cao chất lượng sản phẩm. MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG Nhiệm vụ luận văn Lời cảm ơn i Tóm tắt đề tài ii Mục lục iii Danh sách hình vẽ vi Danh sách bảng biểu vii Danh sách từ viết tắt viii CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1 1.1. Lý do hình thành đề tài 1 1.2. Mục tiêu của đề tài 2 1.3. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 2 1.4. Phạm vi đề tài 3 1.5. Phương pháp thực hiện 3 1.5.1. Phương pháp thu thập thông tin 3 1.5.2. Quá trình thực hiện 4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5 2.1. Sản phẩm và chất lượng 5 2.2. Các công cụ kiểm soát chất lượng bằng thống kê 7 2.2.1. Lưu đồ 7 2.2.1.1. Ứng dụng 7 2.2.1.2. Lợi ích của việc sử dụng lưu đồ 7 2.2.2. Biểu đồ nhân quả (Biểu đồ xương cá) 8 2.2.2.1. Lợi ích của biểu đồ nhân quả 8 2.2.2.2. Bất lợi của biểu đồ nhân quả 9 2.2.3. Biểu đồ kiểm soát 9 2.2.3.1. Những khái niệm về biểu đồ kiểm soát 9 2.2.3.2. Các loại biểu đồ kiểm soát 11 2.2.4. Bảng kiểm tra 13 2.2.4.1. Giới thiệu 13 2.2.4.2. Các dạng thu thập dữ liệu 14 2.2.4.3. Ứng dụng 14 2.2.5. Biểu đồ Pareto 14 2.2.5.1. Ứng dụng 15 2.2.5.2. Cách xây dựng biểu đồ Pareto 15 2.2.6. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 15 2.3. Nhận xét 16 2.4. Tóm tắt 16 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ NHÀ MÁY 1 17 3.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty 17 3.2. Giới thiệu sản phẩm, công nghệ sản xuất 17 3.2.1. Sản phẩm 17 3.2.2. Công nghệ sản xuất 18 3.2.2.1. Công nghệ sản xuất 18 3.2.2.2. Quy trình sản xuất 19 3.2.3. Qui mô sản xuất 20 3.3. Tình hình nhân sự và cơ cấu tổ chức 21 3.3.1. Tình hình nhân sự 21 3.3.2. Cơ cấu tổ chức 21 3.3.3. Nhiệm vụ của phòng QC 22 3.3.3.1 Kiểm tra nguyên vật liệu 22 3.3.3.2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 23 3.4. Giới thiệu về hệ thống chất lượng của Công ty 23 3.4.1. Chính sách chất lượng 23 3.4.2. Chương trình 5S 24 3.5. Những thuận lợi và khó khăn của Nhà máy 24 3.5.1. Thuận lợi 24 3.5.2. Khó khăn 25 3.5. Tóm tắt chương 3 25 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM NHỰA TẠI XƯỞNG B 26 4.1. Kiểm soát số lượng sản phẩm lỗi 27 4.1.1. Thu thập số liệu 27 4.1.2. Biểu đồ kiểm soát 28 4.2. Biểu đồ Pareto 30 4.2.1. Các dạng khuyết tật 30 4.2.2. Biểu đồ Pareto 31 4.3. Phân tích các nguyên nhân gây phế phẩm 35 4.3.1. Giới thiệu các nhân viên phỏng vấn 35 4.3.2. Nội dung và phương pháp phỏng vấn 35 4.3.3. Nguyên nhân chính gây ra thiếu keo 36 4.3.3.1. Yếu tố khuôn mẫu 36 4.3.3.2. Yếu tố nghẽn đầu phun 36 4.3.3.3. Nhiệt độ, áp suất 37 4.3.3.4. Yếu tố con người 37 4.3.4. Nguyên nhân chính gây ra khuyết tật mờ 38 4.3.4.1. Nguyên liệu bị lẫn nguyên liệu khác 38 4.3.4.2. Nhiệt độ nguyên liệu quá cao 39 4.3.4.3. Độ bóng của khuôn kém 39 4.3.5. Nguyên nhân gây ra khuyết tật mo đáy, nước 40 4.3.5.1. Yếu tố độ ẩm môi trường cao 40 4.3.5.2. Thiết bị sấy không ổn định 41 4.3.6. Các nguyên nhân chính cần giải quyết 41 4.3.6.1. Khuyết tật thiếu keo 41 4.3.6.2. Khuyết tật mờ 42 4.3.6.3. Khuyết tật mo đáy, nổ nước 43 4.4. Các biện pháp khắc phục 44 4.4.1. Yếu tố nguyên liệu 44 4.4.2. Yếu tố khuôn mẫu 45 4.4.3. Yếu tố con người 46 4.5. Tóm tắt 47 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 6.1. Kết luận 48 6.2. Kiến nghị 50 PHỤ LỤC Phụ lục 1 48 Phụ lục 2 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ quá trình thực hiện 4 Hình 2.1: Lưu đồ về quá trình thiết kế 7 Hình 2.2: Biểu đồ nhân quả về chất lượng 7 Hình 2.3: Cấu trúc của biểu đồ kiểm soát 9 Hình 3.1: Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa 17 Hình 3.2: Quy trình sản xuất các sản phẩm nhựa 18 Hình 3.3: Sơ đồ tổ chức nhà máy 20 Hình 3.4: Sơ đồ tổ chức của Phòng QC 21 Hình 4.1: Biểu đồ kiểm soát tỷ lệ phế phẩm của sản phẩm nhựa 28 Hình 4.2: Biểu đồ kiểm soát tỷ lệ phế phẩm sau khi sửa đổi 28 Hình 4.3: Các giai đoạn để tạo sản phẩm 29 Hình 4.4: Biểu đồ Pareto về tỷ lệ khuyết tật của sản phẩm nhựa 33 Hình 4.5: Biểu đồ nhân quả cho khuyết tật thiếu keo 35 Hình 4.6: Biểu đồ nhân quả cho khuyết tật mờ 37 Hình 4.7: Biểu đồ nhân quả cho khuyết tật mo đáy, nổ nước 39 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các lỗi của sản phẩm nhựa 1 Bảng 4.1: Tỷ lệ phế phẩm trung bình các tháng 25 Bảng 4.2: Số lượng sản phẩm nhựa bị loại bỏ trong tháng 9/2007 26 Bảng 4.3: Bảng phân bố các dạng khuyết tật 9/2007 32 Bảng 4.4: Aùp suất trung bình trong cốc khuôn và nhiệt độ gia công 36 Bảng 4.5: Nhiệt độ khuôn cần kiểm soát đối với một số nguyên liệu 38 Bảng 4.6: Hệ số độ nhớt của các nguyên liệu 39 Bảng 4.7: Thống kê điểm đánh giá của các chuyên gia 41 Bảng 4.8: Thống kê điểm đánh giá của các chuyên gia 41 Bảng 4.9: Thống kê điểm đánh giá của các chuyên gia 42 Bảng 4.10: Phiếu kiểm tra nguyên liệu đưa vào máy 43 Bảng 5.1: Biện pháp khắc phục các nguyên nhân gây ra khuyết tật 49 DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT NVL Nguyên vật liệu QC Quality control PVC Polyvinylchoride PA6 Polyamide 6 PP Polypropylene PE Polyethylene ABS Poly acrylonitrile butadien styrene PC Polycarbonate PS Polystirene POM Polyoximethylene PET Polyethylene Terephthalate

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2686 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Sử dụng công cụ thống kê nhằm giảm tỉ lệ lỗi sản phẩm nhựa tại Công ty Đại Đồng Tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1.1. Lyù do hình thaønh ñeà taøi Nöôùc ta ñang trong tieán trình hoäi nhaäp, tham gia toå chöùc quoác teá nhö: APEC, AFTA, WTO, caùc hieäp ñònh thöông maïi song phöông. Ñaây chính laø cô hoäi cho caùc doanh nghieäp xaây döïng moät chieán löôïc kinh doanh höôùng veà xuaát khaåu trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ngaøy caøng môû roäng. Tuy nhieân, caùc doanh nghieäp Vieät Nam cuõng seõ ñoái ñaàu vôùi nhieàu thöû thaùch to lôùn, moâi tröôøng kinh doanh bieán ñoäng lieân tuïc, caïnh tranh quoác teá ngaøy caøng trôû neân gay gaét, nhu caàu khaùch haøng ngaøy caøng cao. Trong xu theá ñoù, chaát löôïng saûn phaåm, söï hôïp lyù veà giaù caû vaø dòch vuï thuaän tieän, … seõ laø nhöõng yeáu toá quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa caùc coâng ty. Thöïc tieãn cho thaáy raèng: Ñeå ñaûm baûo naêng suaát cao, giaù thaønh haï vaø taêng lôïi nhuaän, moät trong nhöõng con ñöôøng maø caùc nhaø saûn xuaát thöôøng theo ñuoåi laø öu tieân cho chaát löôïng. Coâng ty nhöïa Ñaïi Ñoàng Tieán laø moät trong nhöõng coâng ty chuyeân saûn xuaát caùc maët haøng veà nhöïa phuïc vuï cho thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu. Caùc ñôn haøng maø coâng ty saûn xuaát luoân coù söï ñoøi hoûi chaët cheõ cuûa khaùch haøng veà maët chaát löôïng saûn phaåm: maøu saéc, ngoaïi quan, bao bì, ñoùng goùi. Tuy nhieân, baûng thoáng keâ sau veà caùc loãi cuûa saûn phaåm nhöïa döïa treân söï than phieàn, khieáu naïi cuûa khaùch haøng trong thôøi gian vöøa qua cho thaáy tình traïng chaát löôïng vaãn chöa oån ñònh: Thaùng Daïng sai loãi 1 2 3 4 5 6 7 8 Toång coäng Thieáu keo 2 1 4 1 2 2 3 15 Traày xöôùc 1 3 2 2 3 1 12 Dính nhôùt 2 3 5 Khaùc maøu 4 4 Goït phaïm 2 2 Beà maët nhaên 1 1 Doøn, deã vôõ 1 2 3 Bao bì 1 1 Baûng 1.1: Caùc loãi cuûa saûn phaåm nhöïa Khi caùc loãi naøy xaûy ra seõ gaây nhieàu toán keùm cho nhaø maùy do: chi phí loaïi boû do khaùch haøng traû laïi, chi phí laøm laïi, laõng phí nguyeân vaät lieäu, naêng suaát lao ñoäng giaûm, … Nghieâm troïng hôn noù aûnh höôûng ñeán uy tín vaø hình aûnh cuûa Coâng ty ñeán khaùch haøng. Nhöõng loãi treân laø do khaùch haøng phaûn aùnh laïi. Coøn trong quaù trình saûn xuaát saûn phaåm coøn nhöõng loãi naøo khaùc? Loãi naøo laø nghieâm troïng? Hieän taïi nhaø maùy vaãn chöa coù quy trình roõ raøng ñeå theo doõi vaø thoáng keâ trong quaù trình saûn xuaát. Trong thôøi gian thöïc taäp toát nghieäp, ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa caùc anh chò phoøng QA, em coù mong muoán ñöôïc aùp duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà quaûn lyù chaát löôïng ñeå kieåm soaùt quaù trình saûn xuaát saûn phaåm nhöïa nhaèm giaûm tæ leä loãi cuûa saûn phaåm, naâng cao hieäu quaû saûn xuaát cho nhaø maùy. Vôùi caùc lyù do treân, em quyeát ñònh choïn ñeà taøi: Söû duïng coâng cuï thoáng keâ nhaèm giaûm tæ leä loãi cuûa saûn phaåm nhöïa taïi nhaø maùy 1, Coâng ty Ñaïi Ñoàng Tieán. 1.2. Muïc tieâu ñeà taøi Thoáng keâ caùc daïng loãi xaûy ra trong toaøn boä quaù trình saûn xuaát baèng caùch söû duïng soá lieäu cuûa phoøng saûn xuaát keát hôïp vôùi quan saùt daây chuyeàn. Tìm ra caùc loãi nghieâm troïng gaây aûnh höôûng ñeán chaát löôïng laøm giaûm hieäu quaû saûn xuaát baèng caùch söû duïng bieåu ñoà Pareto. Tìm ra caùc nguyeân nhaân gaây ra caùc loãi naøy baèng caùch söû duïng bieåu ñoà nhaân quaû. Ñeà xuaát moät soá bieän phaùp nhaèm giaûm tæ leä loãi cuûa saûn phaåm. 1.3. YÙù nghóa ñeà taøi Ñeà taøi nghieân cöùu cuûa luaän vaên coù theå laøm taøi lieäu tham khaûo cho Coâng ty, nhìn nhaän laïi thöïc traïng hieän taïi ñaõ vaø ñang dieãn ra taïi nhaø maùy 1. Ñeà taøi goùp phaàn quaûn lyù chaát löôïng moät caùch khoa hoïc nhaèm caûi tieán söï oån ñònh heä thoáng chaát löôïng cuûa Coâng ty. Giuùp cho baûn thaân coù ñöôïc nhöõng kinh nghieäm thöïc tieãn boå ích trong quaù trình laøm ñeà taøi. 1.4. Phaïïm vi ñeà taøi Hình thöùc toå chöùc saûn xuaát ñang ñöôïc aùp duïng taïi nhaø maùy laø hình thöùc chuyeân moân hoùa, saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát theo töøng coâng ñoaïn töông öùng vôùi caùc khu vöïc saûn xuaát: Xöôûng A: goàm caùc maùy eùp phun, ñöôïc saép xeáp theo sô ñoà song song chuyeân saûn xuaát caùc loaïi hoäp nhöïa da duïng, moùc aùo, voû bình ñaù…moãi maùy ñeàu toå chöùc cho moät hoaëc hai nhaân vieân ñöùng maùy. Xöôûng B: goàm caùc maùy eùp phun boá trí theo sô ñoà song song, saûn xuaát caùc maët haøng nhöïa veà bao bì thöïc phaåm nhö: hoäp vuoâng, hoäp troøn, ly nhöïa… Xöôûng C: goàm caùc maùy eùp ñieàu khieån Robot töï ñoäng, chuyeân saûn xuaát haøng coâng nghieäp vôùi soá löôïng lôùn vaø saûn löôïng ñaït cao nhö: baøn, gheá, pallet… Trong ba phaân xöôûng treân thì phaân xöôûng B thöôøng saûn xuaát caùc ñôn haøng phuïc vuï cho xuaát khaåu, ñem laïi lôïi nhuaän hôn 40% cho Coâng ty neân caùc saûn phaåm naøy ñöôïc Coâng ty theo doõi ñaày ñuû nhaát veà soá lieäu, neân em seõ choïn phaân xöôûng naøy ñeå khaûo saùt. Soá lieäu caùc loãi saûn phaåm nhöïa ñöôïc thu thaäp laø töø thaùng 5 ñeán thaùng 10 (naêm 2007). 1.5. Phöông phaùp thöïc hieän 1.5.1. Phöông phaùp thu thaäp thoâng tin Thu thaäp thoâng tin thöù caáp: Thu thaäp caùc loaïi loãi cuûa saûn phaåm ñaõ ñöôïc thoáng keâ trong quaù khöù bôûi boä phaän saûn xuaát vaø boä phaän QC. Thu thaäp thoâng tin sô caáp: Thu thaäp loãi baèng caùch quan saùt, theo doõi vaø ghi laïi caùc loãi xaûy ra treân chuyeàn thoâng qua baûng kieåm tra cuûa Coâng ty. Qua quaù trình quan saùt thöïc teá, ta coù theå hieåu roõ hôn veà saûn phaåm, loãi cuûa saûn phaåm vaø coù theâm thoâng tin caàn thieát cho vieäc phaân tích, ñoàng thôøi tham khaûo theâm yù kieán cuûa nhöõng ngöôøi coù lieân quan laø caùc anh chò ôû boä phaän saûn xuaát, boä phaän QC (kieåm soaùt chaát löôïng saûn phaåm), boä phaän QA ñeå tìm hieåu vaán ñeà caàn giaûi quyeát. 1.5.2. Quaù trình thöïc hieän Vaán ñeà Bieåu ñoà kieåm soaùt Bieåu ñoà xöông caù Bieåu ñoà Pareto Thu thaäp soá lieäu vaø quan saùt Keát quaû phaân tích Nhaän xeùt & kieán nghò Hình 1.1: Sô ñoà quaù trình thöïc hieän Keát hôïp thoâng tin thöù caáp vaø thoâng tin sô caáp ñeå thoáng keâ caùc loãi thöôøng xaûy ra cuûa saûn phaåm, söû duïng bieåu ñoà kieåm soaùt ñeå kieåm soaùt quaù trình xem xeùt söï oån ñònh cuûa heä thoáng chaát löôïng, phaùt hieän ra tình traïng ngoaøi vuøng kieåm soaùt à ñöa ra caùc bieän phaùp khaéc phuïc phoøng ngöøa ñeå oån ñònh quaù trình. Caùc loãi nghieâm troïng caàn khaéc phuïc ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua bieåu ñoà Pareto. Sau ñoù, bieåu ñoà xöông caù seõ ñöôïc söû duïng ñeå phaân tích nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà vaø cuoái cuøng laø ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp nhaèm giaûm tyû leä saûn phaåm loãi hieän taïi cuûa Coâng ty döïa treân caùc nguyeân nhaân ñaõ tìm hieåu trong quaù trình phaân tích.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docMUCLUC.doc
 • docBIA LUAN VAN.doc
 • docC1.doc
 • docC2.doc
 • docC4.doc
 • docC5.doc
 • docL4.doc
 • docL5,6.doc
 • docL123.doc
 • docloi cam on.doc
 • docNHIEM VU LUAN VAN.Doc
 • doctom tat de tai.doc
 • docTAI LIEU THAM KHAO.doc
Luận văn liên quan