Đề tài Tại công ty TNHH Đại Đồng

Báo cáo tại Cty TNHH Đại Đồng PHẦN I - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đồng ra đời vào ngày 20 tháng 6 năm 2000 trên cơ sở của Luật Doanh nghiệp số 13/1999/ QH 10 được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999. Tuy mới chỉ hoạt động được khoảng hai năm song Công ty đang đi đúng hướng và làm ăn có lãi trong lĩnh vực buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng chủ yếu là phương tiện vận tải, thiết bị máy móc phụ tùng vật tư phục vụ sản xuất công nông nghiệp; đại lý mua, đại lý bán ký gửi hàng hoá. Hiện nay trong đường lối hoạt động của mình Công ty đang chủ trương kinh doanh mua bán các loại ô tô vận tải nhỏ, xe du lịch để đáp ứng nhu cầu xây dựng và dịch vụ du lịch mà thị trường đang đòi hỏi. Với đường lối hoạt động như vậy tôn chỉ của Công ty là phải đặt uy tín và chất lượng làm mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên năng đông, sáng tạo có tinh thần trách nhiệm cao đủ khả năng tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nắm bắt được thông tin thị trường để không ngừng cải tiến cung cách làm ăn kinh doanh của mình đáp ứng với đòi hỏi của thị trường. Thành tích đạt được. Năm 2000 do trong năm đầu tiên hoạt động nên Công ty kinh doanh chưa có lãi. Năm 2001 Công ty đã có doanh thu là 500 triệu bình quân có lãi 40 triệu. Năm 2002 dự kiến của Công ty là cố gắng vượt mức của 2001. PHẦN II - CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY I- SƠ ĐỒ Do chỉ là một Công ty trách nhiệm hữu hạn nên cách thức quản lý của Công ty theo liên hệ trực tuyến II - TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI THÀNH VIÊN VÀ SỰ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY. 1. Hội đồng thành viên - Hội đồng thành viên gồm tất cả thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Hội đồng thành viên họp mỗi năm một lần. - Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây: + Quyết định phương hướng phát triển Công ty + Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn. + Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty. + Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty. + Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cắt chức giám đốc, kế toán trưởng . + Quyết định mức lương, lợi ích khác đối với giám đốc, kế toán trưởng + Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của Công ty. + Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty + Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện + Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty + Quyết định tổ chức lại Công ty + Quyết định giải thể Công ty + Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ này. 2. Chủ tịch hội đồng thành viên. - Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm chủ tịch. Chủ tịch hội đồng thành viên có thể khiêm giám đốc Công ty - Chủ tịch hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây: + Chuẩn bị chương trình , kế hoạch hoạt động của hội đồng thành viên + Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên + Triệu tập và chủ tọa cuộc họp hội đồng thành viên hoặc thực hiện việc lấy ý kiến các thành viên + Giám sát việc tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng thành viên + Thay mặt hội đồng thành viên ký các quyết định của hội đồng thành viên. + Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ này.

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2212 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tại công ty TNHH Đại Đồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I - lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n §¹i §ång ra ®êi vµo ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2000 trªn c¬ së cña LuËt Doanh nghiÖp sè 13/1999/ QH 10 ®­îc Quèc héi n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 12/6/1999. Tuy míi chØ ho¹t ®éng ®­îc kho¶ng hai n¨m song C«ng ty ®ang ®i ®óng h­íng vµ lµm ¨n cã l·i trong lÜnh vùc bu«n b¸n t­ liÖu s¶n xuÊt, t­ liÖu tiªu dïng chñ yÕu lµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ m¸y mãc phô tïng vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt c«ng n«ng nghiÖp; ®¹i lý mua, ®¹i lý b¸n ký göi hµng ho¸. HiÖn nay trong ®­êng lèi ho¹t ®éng cña m×nh C«ng ty ®ang chñ tr­¬ng kinh doanh mua b¸n c¸c lo¹i « t« vËn t¶i nhá, xe du lÞch ®Ó ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng vµ dÞch vô du lÞch mµ thÞ tr­êng ®ang ®ßi hái. Víi ®­êng lèi ho¹t ®éng nh­ vËy t«n chØ cña C«ng ty lµ ph¶i ®Æt uy tÝn vµ chÊt l­îng lµm môc tiªu hµng ®Çu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn x©y dùng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn n¨ng ®«ng, s¸ng t¹o cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®ñ kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt, n¾m b¾t ®­îc th«ng tin thÞ tr­êng ®Ó kh«ng ngõng c¶i tiÕn cung c¸ch lµm ¨n kinh doanh cña m×nh ®¸p øng víi ®ßi hái cña thÞ tr­êng. Thµnh tÝch ®¹t ®­îc. N¨m 2000 do trong n¨m ®Çu tiªn ho¹t ®éng nªn C«ng ty kinh doanh ch­a cã l·i. N¨m 2001 C«ng ty ®· cã doanh thu lµ 500 triÖu b×nh qu©n cã l·i 40 triÖu. N¨m 2002 dù kiÕn cña C«ng ty lµ cè g¾ng v­ît møc cña 2001. PhÇn II - c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý hiÖn t¹i cña C«ng ty I- S¬ ®å Gi¸m ®èc Héi ®ång thµnh viªn Nh©n viªn Th­ ký KÕ to¸n tr­ëng Do chØ lµ mét C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nªn c¸ch thøc qu¶n lý cña C«ng ty theo liªn hÖ trùc tuyÕn II - Tr¸ch nhiÖm cña mçi thµnh viªn vµ sù qu¶n lý trong C«ng ty. 1. Héi ®ång thµnh viªn - Héi ®ång thµnh viªn gåm tÊt c¶ thµnh viªn, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty. Héi ®ång thµnh viªn häp mçi n¨m mét lÇn. - Héi ®ång thµnh viªn cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô sau ®©y: + QuyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn C«ng ty + QuyÕt ®Þnh t¨ng hoÆc gi¶m vèn ®iÒu lÖ, quyÕt ®Þnh thêi ®iÓm vµ ph­¬ng thøc huy ®éng thªm vèn. + QuyÕt ®Þnh ph­¬ng thøc ®Çu t­ vµ dù ¸n ®Çu t­ cã gi¸ trÞ lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña C«ng ty. + Th«ng qua hîp ®ång vay, cho vay, b¸n tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña C«ng ty. + BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn; quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¾t chøc gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng... + QuyÕt ®Þnh møc l­¬ng, lîi Ých kh¸c ®èi víi gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng + Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, ph­¬ng ¸n sö dông vµ ph©n chia lîi nhuËn hoÆc ph­¬ng ¸n xö lý lç cña C«ng ty. + QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty + QuyÕt ®Þnh thµnh lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn + Söa ®æi bæ sung ®iÒu lÖ C«ng ty + QuyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i C«ng ty + QuyÕt ®Þnh gi¶i thÓ C«ng ty + C¸c quyÒn vµ nhiÖm vô kh¸c quy ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ nµy. 2. Chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn. - Héi ®ång thµnh viªn bÇu mét thµnh viªn lµm chñ tÞch. Chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn cã thÓ khiªm gi¸m ®èc C«ng ty - Chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô sau ®©y: + ChuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh , kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña héi ®ång thµnh viªn + ChuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh, néi dung, tµi liÖu häp héi ®ång thµnh viªn hoÆc ®Ó lÊy ý kiÕn c¸c thµnh viªn + TriÖu tËp vµ chñ täa cuéc häp héi ®ång thµnh viªn hoÆc thùc hiÖn viÖc lÊy ý kiÕn c¸c thµnh viªn + Gi¸m s¸t viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña héi ®ång thµnh viªn + Thay mÆt héi ®ång thµnh viªn ký c¸c quyÕt ®Þnh cña héi ®ång thµnh viªn. + C¸c quyÒn vµ nhiÖm vô kh¸c quy ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ nµy. - NhiÖm kú cña chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn kh«ng qu¸ ba n¨m. Chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn cã thÓ ®­îc bÇu l¹i. 3. TriÖu tËp häp héi ®ång thµnh viªn - Héi ®ång thµnh viªn ®­îc triÖu tËp häp bÊt cø khi nµo theo yªu cÇu cña chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn hoÆc theo yªu cÇu cña thµnh viªn hoÆc nhãm thµnh viªn quy ®Þnh t¹i §iÒu 6.1 cña ®iÒu lÖ nµy. - Ch­¬ng tr×nh vµ c¸c tµi liÖu häp ®­îc göi cho thµnh viªn C«ng ty tr­íc ngµy khai m¹c cuéc häp. 4. §iÒu kiÖn vµ thÓ thøc häp héi ®ång thµnh viªn - Cuéc häp héi ®ång thµnh viªn ®­îc tiÕn hµnh khi cã sè thµnh viªn dù häp ®¹i diÖn Ýt nhÊt 65% vèn ®iÒu lÖ. - Tr­êng hîp cuéc häp lÇn thø nhÊt kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh theo qui ®Þnh t¹i Kho¶n 2 ®iÒu nµy, th× ®­îc triÖu tËp häp lÇn thø ba trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy cuéc häp lÇn thø hai dù ®Þnh khai m¹c. Trong tr­êng hîp nµy cuéc häp héi ®ång thµnh viªn ®­îc tiÕn hµnh kh«ng phô thuéc sè thµnh viªn dù häp. - Thµnh viªn cã thÓ uû quyÒn b»ng v¨n b¶n cho thµnh viªn kh¸c dù häp héi ®ång thµnh viªn 5. QuyÕt ®Þnh cña héi ®ång thµnh viªn - Héi ®ång thµnh viªn th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh thuéc thÈm quyÒn b»ng h×nh thøc biÓu quyÕt t¹i cuéc häp hoÆc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n. - QuyÕt ®Þnh cña héi ®ång thµnh viªn ®­îc th«ng qua t¹i cuéc häp khi: + §­îc sè phiÕu ®¹i diÖn Ýt nhÊt 51% sè vèn cña c¸c thµnh viªn dù häp chÊp thuËn. + §èi víi quyÕt ®Þnh b¸n tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña C«ng ty, söa ®æi vµ bæ sung ®iÒu lÖ C«ng ty, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ C«ng ty th× ph¶i ®­îc sè phiÕu ®¹i diÖn cho Ýt nhÊt 75% sè vèn cña c¸c thµnh viªn dù häp chÊp thuËn + QuyÕt ®Þnh cña héi ®ång thµnh viªn ®­îc th«ng qua d­íi h×nh thøc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n khi ®­îc sè thµnh viªn ®¹i diÖn Ýt nhÊt 65% vèn ®iÒu lÖ chÊp thuËn. 6. Biªn b¶n häp héi ®ång thµnh viªn - TÊt c¶ c¸c cuéc häp héi ®ång thµnh viªn ph¶i ®­îc ghi vµo sæ biªn b¶n cña C«ng ty. - Biªn b¶n häp héi ®ång thµnh viªn ph¶i lµm song vµ th«ng qua ngay tr­íc khi bÕ m¹c. Biªn b¶n ph¶i cã néi dung chñ yÕu sau ®©y: + Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm häp + Tæng sè thµnh viªn dù häp vµ tû lÖ vèn ®iÒu lÖ mµ hä ®¹i diÖn + Ch­¬ng tr×nh lµm viÖc + Tãm t¾t ý kiÕn, ph¸t biÓu t¹i cuéc häp + C¸c vÊn ®Ò biÓu quyÕt, kÕt qu¶ biÓu quyÕt ®èi víi tõng vÊn ®Ò vµ c¸c quyÕt ®Þnh ®· ®­îc th«ng qua + Hä vµ tªn vµ ch÷ ký cña chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn hoÆc ng­êi ®­îc chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn uû quyÒn chñ to¹ cuéc häp 7. Tranh chÊp C¸c tranh chÊp néi bé gi÷a c«ng ty víi thµnh viªn cña C«ng ty, gi÷a c¸c thµnh viªn C«ng ty víi nhau liªn quan ®Õn thµnh lËp, ho¹t ®éng gi¶i thÓ C«ng ty tr­íc hÕt ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt th«ng qua th«ng l­îng, hoµ gi¶i. NÕu kh«ng ®­îc sÏ ®­a ra gi¶i quyÕt t¹i toµ ¸n kinh tÕ Toµ ¸n Nh©n d©n 8. Gi¸m ®èc - Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång thµnh viªn vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh + Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña héi ®ång thµnh viªn + QuyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty + Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh vµ kÕ ho¹ch ®Çu t­ cña C«ng ty + Ban hµnh quy chÕ qu¶n lý néi bé cña C«ng ty + Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¾t chøc c¸c chøc danh qu¶n lý trong C«ng ty trõ c¸c chøc danh thuéc thÈm quyÒn cña héi ®ång thµnh viªn + Ký kÕt hîp ®ång trung gian C«ng ty, trõ tr­êng hîp thÈm quyÒn cña héi ®ång thµnh viªn +Kien nghi phuong ¸n sö dông läi nhuËn hoÆc sö lý c¸c kho¶n lç trong kinh doanh +TuyÓn dông lao ®éng + C¸c quyÒn kh¸c ®­îc qui ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ c«ng ty,t¹i hîp ®ång lao ®éng mµ gi¸m ®èc ký víi c«ng ty vµ theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn - Gi¸m ®èc cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: + Thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®­îc giao mét c¸ch th«ng dông, trung thùc mÉn c¸n v× lîi Ých cña C«ng ty. + Kh«ng ®­îc l¹m dông ®Þa vÞ vµ quyÒn h¹n, sö dông tµi kho¶n cña C«ng ty ®Ó thu lîi riªng cho b¶n th©n, cho ng­êi kh¸c; kh«ng ®­îc tiÕt lé bÝ mËt cña C«ng ty, trõ tr­êng hîp ®­îc héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn. + Khi C«ng ty kh«ng thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c ®Õn h¹n ph¶i tr¶ th× ph¶i th«ng b¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty cho tÊt c¶ thµnh viªn cña C«ng ty vµ chñ nî biÕt; kh«ng ®­îc t¨ng tiÒn l­¬ng, kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn th­ëng cho c«ng nh©n viªn cña C«ng ty kÓ c¶ cho ng­êi qu¶n lý; ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ thiÖt h¹i x¶y ra ®èi víi chñ nî do kh«ng thùc hiÖn c¸c nghÜa vô quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy; kiÕn nghÞ biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty. + Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c do ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ C«ng ty quy ®Þnh 9. Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty. C¸c giÊy tê giao dÞch ph¶i ghi râ ®iÒu ®ã. 10. Ban kiÓm so¸t, tr­ëng ban kiÓm so¸t Khi nµo cã ®ñ 11 thµnh viªn th× C«ng ty sÏ thµnh lËp ban kiÓm so¸t vµ chØ ®Þnh hoÆc bÇu tr­ëng ban kiÓm so¸t 11. Hîp ®ång ph¶i ®­îc héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn - TÊt c¶ c¸c hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång d©n sù cña C«ng ty víi thµnh viªn, gi¸m ®èc C«ng ty víi ng­êi cã liªn quan cña hä ®Òu ph¶i ®­îc th«ng b¸o cho tÊt c¶ thµnh viªn biÕt chËm nhÊt 15 ngµy tr­íc khi ký - Tr­êng hîp cã thµnh viªn ph¸t hiÖn hîp ®ång cã chÊp t­ lîi th× cã quyÒn yªu cÇu héi ®ång thµnh viªn xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh. Trong tr­êng hîp nµy hîp ®ång chØ ®­îc ký sau khi cã quyÕt ®Þnh cña héi ®ång thµnh viªn. NÕu hîp ®ång ®­îc ký mµ ch­a ®­îc héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn th× hîp ®ång ®ã v« hiÖu vµ ®­îc xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh÷ng ng­êi g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i ph¸t sinh, hoµn tr¶ cho C«ng ty tÊt c¶ c¸c kho¶n nî thu ®­îc tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång ®ã. 12. Mua l¹i phÇn vèn gãp - Thµnh viªn cã quyÒn yªu cÇu thµnh viªn C«ng ty mua l¹i phÇn vèn gãp cña m×nh nÕu thµnh viªn ®ã bá phiÕu chèng hoÆc ph¶n ®èi b»ng v¨n b¶n ®èi víi quyÕt ®Þnh cña héi ®ång thµnh viªn vÒ c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: + Söa ®æi, bæ sung c¸c néi dung trong ®iÒu lÖ C«ng ty liªn quan ®Õn quyÒn vµ nghÜa vô cña thµnh viªn, quyÒn vµ nhiÖm vô cña héi ®ång thµnh viªn + Tæ chøc l¹i C«ng ty. Yªu cÇu mua l¹i phÇn vèn gãp ph¶i b»ng v¨n b¶n vµ ®­îc göi ®Õn C«ng ty trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy th«ng qua quyÕt ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a,b kho¶n nµy. - Khi cã yªu cÇu cña thµnh viªn quyÕt ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu nµy, nÕu kh«ng tho¶ thuËn ®­îc vÒ gi¸ th× C«ng ty ph¶i mua l¹i phÇn vèn gãp cña thµnh viªn ®ã theo gi¸ thÞ tr­êng trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc yªu cÇu. ViÖc thanh to¸n chØ ®­îc thùc hiÖn nÕu sau khi thanh to¸n ®ñ phÇn vèn gãp ®­îc mua l¹i, C«ng ty vÉn ®¶m b¶o thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c. 13. ChuyÓn nh­îng phÇn vèn gãp Thµnh viªn C«ng ty cã quyÒn chuyÓn nh­îng mét phÇn hoÆc toµn bé phÇn vèn gãp cña m×nh cho ng­êi kh¸c theo quy ®Þnh sau ®©y: - Thµnh viªn C«ng ty muèn chuyÓn nh­îng mét phÇn hoÆc toµn bé phÇn vèn gãp ph¶i chµo b¸n phÇn vèn ®ã cho tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cßn l¹i theo tû lÖ t­¬ng øng víi phÇn vèn gãp cña hä trong C«ng ty víi cïng ®iÒu kiÖn - ChØ ®­îc chuyÓn nh­îng cho ng­êi kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn, nÕu c¸c thµnh viªn cßn l¹i cña C«ng ty kh«ng mua hoÆc kh«ng mua hÕt. 14. Xö lý phÇn vèn kh¸c trong c¸c tr­êng hîp kh¸c - Tr­êng hîp thµnh viªn lµ c¸ nh©n bÞ chÕt hoÆc bÞ toµ ¸n tuyªn bè lµ ®· chÕt th× ng­êi thõa kÕ cã thÓ trë thµnh thµnh viªn cña C«ng ty nÕu ®­îc héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn. - Tr­êng hîp cã thµnh viªn bÞ h¹n chÕ hoÆc bÞ mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù th× quyÒn vµ nghi· vô cña thµnh viªn ®ã trong C«ng ty ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ng­êi gi¸m hé, nÕu ®­îc héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn - Tr­êng hîp ng­êi thõa kÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu nµy kh«ng ®­îc héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn hoÆc kh«ng muèn trë thµnh thµnh viªn, ng­êi gi¸m hé cña thµnh viªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu nµy kh«ng ®­îc héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn, thµnh viªn lµ tæ chøc bÞ gi¶i thÓ hoÆc bÞ ph¸ s¶n, th× phÇn vèn gãp cña thµnh viªn ®ã ®­îc C«ng ty mua l¹i theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 18 cña ®iÒu lÖ hoÆc ®­îc chuyÓn nh­îng theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 19 cña ®iÒu lÖ. - Tr­êng hîp phÇn vèn gãp cña thµnh viªn lµ c¸ nh©n bÞ chÕt mµ kh«ng cã ng­êi thõa kÕ, ng­êi thõa kÕ tõ chèi nhËn thõa kÕ hoÆc bÞ chÊp quyÒn thõa kÕ th× C«ng ty ph¶i nép gi¸ trÞ phÇn vèn gãp ®ã vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc. III. QuyÒn vµ nghÜa vô cña thµnh viªn. 1. Thµnh viªn C«ng ty cã quyÒn - §­îc chia lîi nhuËn sau khi C«ng ty ®· nép thuÕ vµ hoµn thµnh c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt t­¬ng øng víi phÇn vèn gãp vµo C«ng ty. - Tham dù häp héi ®ång thµnh viªn, tham gia th¶o luËn kiÕn nghÞ, biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña héi ®ång thµnh viªn - Cã sè phiÕu biÓu quyÕt t­¬ng øng víi phÇn vèn gãp - Xem sæ ®¨ng ký thµnh viªn, sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, c¸c tµi liÖu kh¸c cña C«ng ty vµ nhËn b¶n trÝch lôc hoÆc b¶n sao c¸c tµi liÖu nµy - §­îc chia gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña C«ng ty t­¬ng øng víi phÇn vèn gãp khi C«ng ty gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n. - §­îc ­u tiªn gãp thªm vèn vµo C«ng ty khi C«ng ty t¨ng vèn ®iªu lÖ, ®­îc chuyÓn nh­îng mét phÇn hoÆc toµn bé phÇn vèn gãp - Khëi kiÖn gi¸m ®èc t¹i toµ ¸n khi gi¸m ®èc kh«ng thùc hiÖn ®óng nghÜa vô cña m×nh g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña thµnh viªn ®ã - C¸c quyÒn kh¸c quy ®Þnh t¹i luËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ nµy - Thµnh viªn hoÆc nhãm thµnh viªn sì h÷u trªn 35% vèn ®iÒu lÖ cã quyÒn yªu cÇu triÖu tËp häp héi ®ång thµnh viªn ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cña thÈm quyÒn 2. Vµ cã nghÜa vô: - Gãp ®ñ, ®óng h¹n sè vèn ®· c¶m kÕt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña C«ng ty trong ph¹m vi sè vèn ®· cam kÕt gãp vµo C«ng ty. - Tu©n thñ ®iÒu lÖ vµo C«ng ty - ChÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña héi ®ång thµnh viªn - Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c quy ®Þnh t¹i LuËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ nµy. phÇn III - Mét sè ®Æc ®iÓm riªng cña C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®¹i ®ång 1. H×nh thøc - C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n §¹i §ång lµ mét C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã hai thµnh viªn trë lªn. - C¸c thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa cô tµi s¶n ®· cam kÕt gãp vµo C«ng ty - PhÇn vèn gãp cña c¸c thµnh viªn chØ ®­îc chuyÓn nh­îng theo chuyÓn nh­îng phÇn vèn gãp, ®· nªu ë trªn. - C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n kh«ng ®­îc ph¸t hµnh cæ phiÕu. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã t­ c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. - Thµnh viªn C«ng ty cã thÓ lµ tæ chøc c¸ nh©n nh­ng tæng sè kh«ng v­ît qu¸ 50 thµnh viªn * §iÓm l­u ý: thùc ra cæ ®«ng chÝnh cña C«ng ty lµ anh NguyÔn Phó Täng song hiÖn nay anh ®ang lµm viÖc trong doanh nghiÖp Nhµ n­íc nªn ®øng tªn chÝnh trong C«ng ty, lµ b¹n anh Träng lµ anh NguyÔn Hµ Phó víi tû lÖ gãp vèn nh­ sau: Tªn thµnh viªn Gi¸ trÞ vèn gãp (triÖu ®ång) PhÇn vèn gãp NguyÔn Hµ Phó 306 51% NguyÔn Quèc TRung 294 49% 2. §Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty thµnh viªn ph¶i gãp vèn ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n nh­ ®· cam kÕt. Tr­êng hîp cã thµnh viªn kh«ng gãp ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n sè vèn ®· cam kÕt th× sè vèn ch­a gãp ®­îc coi lµ nî cña thµnh viªn ®ã ®èi víi C«ng ty; thµnh viªn ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng thiÖt h¹i ph¸t sinh do kh«ng gãp ®ñ vµ ®óng h¹n sè vèn ®· cam kÕt. - Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vÒ tr­êng hîp nãi trªn cho c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh trong thêi h¹n 30 ngµy; kÓ tõ thêi ®iÓm cam kÕt gãp vèn; sau thêi h¹n nµy, nÕu kh«ng cã th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®Õn c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh, th× thµnh viªn ch­a gãp ®ñ vèn vµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty ph¶i cïng liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi C«ng ty vÒ phÇn vèn ch­a gãp vµ c¸c thiÖt h¹i ph¸t sinh do kh«ng gãp ®ñ ®óng h¹n vµ sè vèn cam kÕt. - T¹i thêi ®iÓm gãp ®ñ gi¸ trÞ phÇn vèn gãp, thµnh viªn ®­îc C«ng ty cÊp giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp. GiÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: + Tªn, trô së C«ng ty + Sè vµ ngµy cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh + Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty + Tªn, ®Þa chØ cña thµnh viªn + PhÇn vèn gãp gi¸ trÞ vèn gãp cña thµnh viªn + Sè vµ ngµy cÊp giÊy chøng nhËn cña phÇn vèn gãp + Ch÷ ký cña ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty - Tr­êng hîp giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp bÞ mÊt, bÞ r¸ch, bÞ ch¸y hoÆc bÞ tiªu huû d­íi h×nh thøc kh¸c, thµnh viªn ®­îc C«ng ty cÊp l¹i giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp vµ ph¶i tr¶ phÝ cho C«ng ty quy ®Þnh. 3. T¨ng, gi¶m vèn ®iÒu lÖ - Theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn, C«ng ty cã thÓ t¨ng vèn ®iÒu lÖ b»ng c¸ch + T¨ng vèn gãp cña thµnh viªn + §iÒu chØnh t¨ng møc vèn ®iÒu lÖ t­¬ng øng víi gi¸ trÞ tµi s¶n t¨ng lªn cña C«ng ty. + TiÕp nhËn vèn gãp cña thµnh viªn míi - Tr­êng hîp t¨ng vèn gãp cña thµnh viªn, th× vèn gãp thªm ®­îc ph©n chia cho tõng thµnh viªn t­¬ng øng víi phÇn vèn gãp cña hä trong vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty, nÕu cã thµnh viªn kh«ng gãp thªm vèn, thï phÇn vèn gãp ®ã chia cho thµnh viªn kh¸c theo tû lÖ phÇn vèn gãp t­¬ng øng. - Theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn, C«ng ty cã thÓ gi¶m vèn ®iÒu lÖ b»ng c¸ch: + Hoµn tr¶ mét phÇn vèn gãp cho thµnh viªn theo tû lÖ vèn gãp cña hä trong vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty + §iÒu chØnh gi¶m møc vèn ®iÒu lÖ t­¬ng øng víi gi¸ trÞ tµi s¶n gi¶m xuèng cña C«ng ty. C«ng ty chØ cã quyÒn gi¶m vèn ®iÒu lÖ theo quy ®Þnh t¹i th¬× ®iÓm kho¶n nµy, nÕu ngay sau khi hoµn tr¶ cho thµnh viªn, C«ng ty vÉn b¶o ®¶m thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c. 4. Thu håi vèn gãp ®· tr¶ hoÆc lîi nhuËn ®· chia. Tr­êng hîp hoµn tr¶ mét phÇn vèn gãp do gi¶m vèn ®iÒu lÖ tr¸i víi quy ®Þnh t¹i §iÒu 23.3. cña ®iÒu lÖ nµy hoÆc chia lîi nhuËn cho thµnh viªn tr¸i víi quy ®Þnh t¹i kho¶n §iÒu 25 cña §iÒu lÖ nµy, th× tÊt c¶ thµnh viªn ph¶i hoµn tr¶ cho C«ng ty sè tiÒn, tµi s¶n kh¸c ®· nhËn hoÆc ph¶i cïng liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kho¶n nî t­¬ng ®­¬ng víi phÇn vèn ®· gi¶m hoÆc lîi nhuËn ®· chia t­¬ng øng víi phÇn vèn gãp. 5. QuyÕt to¸n vµ ph©n chia lîi nhuËn - C«ng ty chØ chia lîi nhuËn cho c¸c thµnh viªn khi C«ng ty kinh doanh cã l·i, ®· hoµn thµnh nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vþ tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ngay sau khi chia lîi nhuËn C«ng ty vÉn thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c ®· ®Õn h¹n ph¶i tr¶. - Hµng n¨m sau khi thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi Nhµ n­íc, lËp quü dù tr÷ b¾t buéc vµ thanh to¸n tÊt c¶ c¸c kho¶n nî ®Õn hÑn ph¶i tr¶, lîi nhuËn sÏ ®­îc ph©n bæ nh­ sau: + Quü dù tr÷ b¾t buéc: 5% + Quü phóc lîi tËp thÓ: 5% + Quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh: 15% + Quü khen th­ëng: 5% C¸c quü kh¸c sÏ do Héi ®ång thµnh viªn quyÕt ®Þnh tuú thuéc vµo t×nh h×nh kinh doanh vµ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Sau khi ®· trÝch lËp c¸c quü vµ thanh to¸n tÊt c¶ c¸c kho¶n nî ®Õn hÑn ph¶i tr¶. Héi ®ång sÏ quyÕt ®Þnh viÖc ph©n chia lîi nhuËn cho c¸c thµnh viªn theo tû lÖ gãp vèn. C¸c kho¶n lç trong kinh doanh còng sÏ ®­îc chia sÎ cho c¸c thµnh viªn theo tû lÖ vèn gãp. - NÕu nh­ C«ng ty chuyÓn lç tõ n¨m tr­íc sang th× lîi nhuËn cña n¨m hiÖn t¹i tr­íc hÕt sex ®­îc dïng ®Ó trang tr¶i phÇn lç ®ã. Theo nghÞ quyÕt cña Héi ®ång, c¸c kho¶n lîi nhuËn ®­îc C«ng ty gi÷ l¹i do ®­îc chuyÓn tõ c¸c n¨m tr­íc qua cã thÓ ®­îc ph©n chia cïng víi c¸c kho¶n lîi nhuËn cã thÓ chia cña n¨m hiÖn t¹i 6. Gi¶i thÓ C«ng ty sÏ gi¶i thÓ trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: - KÕt thóc thêi h¹n ho¹t ®éng ®· ghi trong ®iÒu lÖ C«ng ty mµ kh«ng cã quyÕt ®Þnh gia h¹n. - Theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn - C«ng ty kh«ng cßn ®ñ sè l­îng thµnh viªn tèi thiÓu theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp trong thêi h¹n 6 th¸ng liªn tôc - BÞ thu håi GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh 7. Thñ tôc gi¶i thÓ, thanh lý tµi s¶n ViÖc gi¶i thÓ doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: - Héi ®ång thµnh viªn th«ng qua quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ C«ng ty víi c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: + Tªn, trô së C«ng ty + Lý do gi¶i thÓ + Thêi h¹n, thñ tôc thanh lý hîp ®ång vµ thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp; thêi h¹n thanh to¸n nî, thanh lý hîp ®ång kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 6 th¸ng kÓ tõ ngµy th«ng qua quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ. + Ph­¬ng ¸n xö lý c¸c nghÜa vô ph¸t sinh tõ hîp ®ång lao ®éng +Thµnh lËp tç chøc thanh lý tµi s¶n ;quyÒn vµ nhiÖm vô cña tæ thanh lý tµi s¶n ®uîc qui ®Þnh trong phô lôc kÌm theo quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ + Ch÷ ký cña ng­ßi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty. - Trong thêi h¹n 7 ngµy kÓ tõ ngµy th«ng qua, quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ C«ng ty ph¶i ®­îc göi ®Õn c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh, tÊt c¶ c¸c chñ nî, ng­êi cã quyÒn, nghÜa vô vµ lîi Ých liªn quan, ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp; quyÕt ®Þnh nµy ph¶i ®­îc niªm yÕt c«ng khai t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty vµ ®¨ng b¸o ®Þa ph­¬ng hoÆc b¸o hµng ngµy Trung ­¬ng trong ba sè liªn tiÕp. QuyÕt ®Þnh gi¶i thÓ ph¶i ®­îc göi cho c¸c chñ nî kÌm theo th«ng b¸o vÒ ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt nî. Th«ng b¸o ph¶i cã tªn, ®Þa chØ chñ chñ nî; sè nî; thêi h¹n, ®Æc ®iÓm vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n sè nî ®ã; c¸ch thøc vµ thêi h¹n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña chñ nî. - Thanh lý tµi s¶n vµ thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña C«ng ty - Trong thêi h¹n 7 ngµy kÓ tõ ngµy thanh to¸n hÕt nî cña C«ng ty, tæ thanh to¸n ph¶i göi hå s¬ vÒ gi¶i thÓ C«ng ty ®Õn c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh. - Tr­êng hîp C«ng ty bÞ thu håi GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, C«ng ty ph¶i gi¶i thÓ trong thêi h¹n 6 th¸ng kÓ tõ ngµy bÞ thua lç GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. * Do cã mét sè ®Æc ®iÓm riªng nh­ vËy cho nªn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù ë C«ng ty còng cã mét sè c¸i chung ®èi víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c vµ cã mét sè c¸i riªng. a. §Æc ®iÓm chung: - Qu¶n lý nh©n sù theo sè l­îng vµ biªn chÕ ®­îc duyÖt - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nghiªn cøu hµng n¨m lËp kÕ ho¹ch tuyÓn dông lao ®éng, ®iÓu chØnh lao ®éng - Lµm c¸c thñ tôc thùc hiÖn c«ng t¸c nh©n sù nh­ thñ tôc tuûªn dông (lao ®éng, biªn chÕ, hîp ®ång dµi h¹n, ng¾n h¹n, thêi vô...); thñ tôc ®iÒu chuyÓn néi bé; thñ tôc chuyÓn ra, hå s¬ kû luËt ®èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng vi ph¹m kû luËt trong C«ng ty - Theo dâi qu¸ tr×nh lµm viÖc cña nh©n viªn xem kÕt qu¶ thùc hiÖn ®Õn ®©u ®Ó cã danh s¸ch ®Ó nghÞ n©ng l­¬ng khen th­ëng kû luËt. - Qu¶n lý hå s¬ lý lÞch cña nh©n viªn - NhËn chuyÓn gi¶i quyÕt c«ng v¨n tµi liÖu - Qu¶n lý tµi s¶n cña phßng l­u gi÷ c«ng v¨n tµi liÖu - NhËn vµ thanh to¸n l­¬ng th­ëng vµ c¸ chÕ ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña phßng b. §Æc ®iÓm riªng Do lµ mét C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nªn chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ nh©n sù lµ gi¸m ®èc, gi¸m ®èc chØ uû nhiÖm cho mét ng­êi gióp m×nh cßn nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù nh­ tuyÓn dông lao ®éng, ®iÒu ®éng nh©n viªn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô C«ng ty giao cho th× gi¸m ®ècc trùc tiÕp nhËn tr¸ch nhiÖm nµy. * ThuËn lîi: - Do qu¶n lý theo chøc n¨ng trùc tuyÕn nªn mäi vÊn ®Ò nhiÖm vô ph¸t sinh ®­îc gi¶i quyÕt nhanh chãng mµ kh«ng cÇn ph¶i th«ng qua phßng nh©n sù nh­ ë c¸c c¬ quan Nhµ n­íc. - C¬ cÊu ®¬n gi¶n, gän nhÑ nªn gi¶i quyÕt c«ng viÖc nhiÖm vô cã kÕt qu¶ * Khã kh¨n - Sè nh©n viªn Ýt mµ hiÖn nay sè c«ng viÖc gi¶i quyÕt ngµy mét nhiÒu. - C«ng viÖc n¨m nay dù kiÕn sÏ ph¸t sinh nhiÒu h¬n n¨m tr­íc do C«ng ty ®· cã vÞ thÕ trong lÜnh vùc lµm ¨n kinh doanh cña m×nh. - Do cïng mét lóc ph¶i gi¶i quyÕt mÊt nhiÒu c«ng viÖc liªn quan ®Õn C«ng ty cho nªn nhiÒu lôc, gi¸m ®èc kh«ng thÓ tËp trung gi¶i quyÕt tèt c«ng t¸c nh©n sù trong C«ng ty, chÝnh v× vËy nhiÒu lóc nh©n viªn kh«ng tËp trung vµo c«ng viÖc cã thÓ dÉn ®Õn lµm mÊt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. PhÇn IV - Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô trong t­¬ng lai I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh nh÷ng n¨m tíi 1. ThuËn lîi - Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc ta tõ 2001 - 2010 lµ: §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®­a ®Êt n­íc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn trë thµnh n­íc cã tiÒm lùc kinh tÕ vµ quèc phßng an ninh ®­îc t¨ng c­êng. V× vËy Nhµ n­íc sÏ cã nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nãi riªng ph¸t triÓn. - Môc tiªu cña C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u han §¹i §ång lµ phÊn ®Êu trong nh÷ng n¨m tíi ®Èy m¹nh viÖc kinh doanh cña m×nh, tiÕn tíi chiÕm lÜnh nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh cã hiÖu qu¶ kh¸c nh­ du lÞch, kh¸ch s¹n, mua b¸n, n«ng s¶n phÈm... ®Ó dÇn chiÔm lÜnh ®­îc mét sè thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng t¹o chç ®øng cña m×nh trong hµng lo¹t c¸c C«ng ty t­ nh©n ®· vµ ®ang ®­îc thµnh lËp. Qua h¬n 10 n¨m ®æi míi theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc ChÝnh phñ ®· nhËn thÊy râ nh÷ng ­u ®iÓm cña lo¹i h×nh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, t­ nh©n... do vËy trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty sÏ ho¹t ®éng trong mét hµnh lang ph¸p lý víi nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng cëi më h¬n so víi 10 n¨m ®æi míi võa råi. - Mét sè m¹nh d¹n trong kinh doanh ë c¸c lÜnh vùc míi vµ nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu trong s¶n xuÊt kinh doanh ®· vµ ®ang t¹o ®µ ph¸t triÓn míi cho C«ng ty 2. Khã kh¨n - NÒn kinh tÕ n­íc ta cßn thÊp kÐm, kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn gi÷a n­íc ta víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi cßn rÊt lín. V× vËy lo¹i h×nh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n sÏ cßn gÆp rÊt nhiÒu th¸ch thøc khã kh¨n mµ nhê thêi gian míi cã thÓ v­ît qua ®­îc. - Do lo¹i h×nh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n míi ®­îc ra ®êi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng nªn trong c¹nh tranh bu«n b¸n, lµm ¨n víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c, nhÊt lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp Nhµ n­íc vÉn cßn cã sù mÆc c¶m nghi ngê, kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn hç trî cña c¸c c¸n bé c«ng chøc trong doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt thñ tôc giÊy tê trong viÖc lµm ¨n bu«n b¸n. - Do bé m¸y hµnh chÝnh cña Nhµ n­íc ta cßn cång kÒnh lµm viÖc cßn quan liªu bao cÊp g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc kinh doanh bu«n b¸n cña c¸c doanh nghiÖp nhÊt lµ lo¹i h×nh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n võa míi ra ®êi ch­a thÝch øng víi thÞ tr­êng. - Do lµ lo¹i h×nh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cho nªn kh«ng cã nh÷ng chÕ ®é chÝnh s¸ch phóc lîi nh­ nh÷ng lo¹i h×nh doanh nghiÖp Nhµ n­íc. V× vËy nh÷ng nh©n viªn giái th­êng chØ lµm mét thêi gian sau ®ã hä sÏ chuyÓn sang lµm viÖc ë c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Ó ®¶m b¶o t­¬ng lai l©u dµi. II. §Þnh h­íng ph¸t triÓn vµ môc tiªu nhiÖm vô chÝnh giai ®o¹n tíi cña C«ng ty. 1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn - B¸m s¸t theo c¸c nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®Ó C«ng ty chñ ®éng bu«n b¸n kinh doanh, n¾m b¾t c¬ héi më réng lÜnh vùc ho¹t ®éng t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty - T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh bu«n b¸n khi ph¶i ®èi ®Çu víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c cã truyÒn thèng vµ tiÒm lùc kinh tÕ hïng hËu h¬n m×nh. §Ó cã kh¶ n¨ng nµy doanh nghiÖp ph¶i dùa vµo nh÷ng t«n chØ tiªu chÝ mµ ngay tõ khi míi ®­îc thµnh lËp doanh nghiÖp ®· cã sù nhÊt qu¸n ®ã lµ: + Uy tÝn ®¶m b¶o chÊt l­îng trong bu«n b¸n víi mét ®éi ngò nh©n viªn n¨ng ®éng s¸ng t¹o, hiÖu qu¶ hÕt m×nhv× c«ng viÖc - Duy tr× c¸c h­íng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô hiÖn cã ë c¸c lÜnh vùc kh¸c. ­u tiªn ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c h­íng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao vµ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc gãp phÇn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi cho C«ng ty 2. Môc tiªu nhiÖm vô chÝnh giai ®o¹n tíi. - Môc tiªu Sau gÇn hai n¨m tham gia ho¹t ®éng bu«n b¸n kinh doanh c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ m¸y mãc, phô tïng vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt c«ng n«ng nghiÖp, ®¹i lý mua b¸n ký göi hµng ho¸. Doanh nghiÖp muèn ®¶m b¶o tèt cñng cè gi÷ v÷ng nh÷ng mçi lµm ¨n bu«n b¸n ®· cã ®­îc nhê thêi gian vµ uy tÝn chÊt l­îng cña C«ng ty. TiÕp ®ã më réng ph¹m vi bu«n b¸n kinh doanh cña m×nh sang c¸c lÜnh vùc kh¸c ®Ó dÇn lµm cho phÇn vèn cña C«ng ty ngµy cµng tÝch luü gióp cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. - NhiÖm vô: + Tr­íc hÕt x©y dùng lùc l­îng c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ cho nh©n viªn ®Ó t¨ng n¨ng lùc thùc hiÖn c¸c vô lµm ¨n lín cña C«ng ty. + Duy tr× vµ ph¸t triÓn phï hîp víi kh¶ n¨ng ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ viÖc lµm trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n cña C«ng ty. III. nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó tæ chøc thùc hiÖn 1. Tõng b­íc hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc ®¶m b¶o cho ph¸t triÓn cña C«ng ty theo yªu cÇu cña giai ®o¹n hiÖn nay gåm m« h×nh cña tæ chøc bé m¸y, m« h×nh quy ho¹ch mÆt b»ng ®Ó kinh doanh, ®Þnh h­íng më réng quy m«. 2. Cã chÝnh s¸ch tuyÓn dông t¸i ngé ®Ó thu hót nh÷ng nh©n viªn trÎ khoÎ, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu c«ng viÖc ®Æt ra. 3. Cã c¬ chÕ qu¶n lý vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý nh©n viªn phï hîp víi m« h×nh vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty. Gi¶i quyÕt tèt tû lÖ lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n cña C«ng ty ®èi víi c¸c thµnh viªn trong héi ®ång thµnh viªn. Cã c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch th­ëng ph¹t râ rµng, ®Ó khuyÕn khÝch nh©n viªn lµm viÖc cã hiÖu qu¶ 4. HiÖn nay do chÊt l­îng nh©n viªn ®­îc tuyªn vµo th­êng ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu c«ng viÖc mµ c«ng ty ®ßi hái .Do vËy c«ng ty cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p khi tuyÓn dông ®Ó khi tuyÓn ng­êi vao lµm hä sÏ ®­îc ®µo t¹o l¹i 5. Nh»m ®¸p øng ®ßi hái cña thÞ tr­êng ngµy cµng cao c«ng ty ®· dÇn cho øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo ®iÒu hµnh s¶n xuÊt,gióp cho viÖc tiÕn hanh c«ng viÖc ngµy cµng cã hiÖu qu¶ h¬n Víi nh÷ng nhËn thøc thùc tÕ nh­ trªn cïng víi nhòng biÖn ph¸p cai tiÕn ®· thùc hiÖn mong r»ng trong t­¬ng lai c«ng ty sÏ ngµy mét ph¸t triÓn h¬n PhÇn 5 - KÕt LuËn Do t×nh h×nh thùc tËp cña em lµ ë mét c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nªn cã mét c¸c tµi liÖu khong ®­îc ®µy ®ñ cho l¾mv× vËy em mong ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy.Vµ trong lÇn lµm chuyªn ®Ò s¨p tíi em sÏ cè g¾ng h¬n n÷a trong viÖc t×m kiÕm tµi liÖu ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò cã hiÖu qu¶ cao .víi nh÷ng g× thu ®­îc tõ ®ît thùc tËp em c¶m thÊy ®· tÝch luü ®­îc mét sè kiÕn thøc tæng qu¸t còng nh­ mét sè kiÕn thøc chuyªn s©u cã liªn quan ®Õn chuyªn nghµnh cña m×nh song v× mét sè h¹n chÕ mµ em ®· nªu ë trªn.Do vËy trong thêi gian thùc t¹p s¾p tíi em mong ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o ®Ó em tÝch luü thªm ®­îc kinh nghiÖm tr­íc khi b­íc vµo lµm viÖc Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tại công ty TNHH Đại Đồng.doc