Đề tài Tài liệu đào tạo nghề thí nghiệm điện ngành cao thế - Hóa dầu

Mục lục 1 tổng quan về công tác thí nghiệm thiết bị nhất thứ . 1.1 khái quát về công tác thí nghiệm các thiết bị nhất thứ 1.2 các phương pháp đánh giá và thử nghiệm thiết bị điện 1.3 các quy định chung về công tác thử nghiệm điện đối với thiết bị nhất thứ 1.4 trình tự tổ chức thực hiện công tác thí nghiệm nhất thứ 1.5 an toàn trong thử nghiệm thiết bị điện trên hệ thống điện 2 thí nghiệm điện trở cách điện của các thiết bị điện 2.1 các chỉ tiêu đánh giá đặc tính cách điện của cách điện rắn 2.2 các yếu tố ảnh hưởng đến cách điện của thiết bị và cách khắc phục 2.3 các hệ số hiệu chỉnh về nhiệt độ khi đo điện trở cách điện: 2.4 quy trình thực hiện các phép đo và ghi số liệu: 2.5 việc đánh giá kết quả đo và tiêu chuẩn áp dụng: 2.6 sơ đồ đấu nối khi đo với các thiết bị điện đặc trưng: 2.7 giới thiệu một số loại cầu đo điện trở cách điện (mêgômmet) thông dụng: 3 hướng dẫn thí nghiệm đo điện trở một chiều cuộn dây máy biến áp error! Bookmark not defined. 3.1 ý nghĩa của phép đo điện trở một chiều đối với các máy biến áp: 3.2 các phương pháp đo điện trở một chiều 3.3 những yêu cầu khi thực hiện phép đo 3.4 các lưu ý về sai số trong quá trình đo 3.5 các lưu ý về an toàn trong quá trình đo 3.6 đo điện trở một chiều bằng phương pháp vôn-ampe 3.7 đo điện trở một chiều bằng thiết bị đo chuyên dụng 3.8 tiêu chuẩn áp dụng . 4 kỹ thuật thí nghiệm đo điện trở tiếp địa 4.1 khái niệm về hệ thống nối đất và các phần tử liên quan: 4.2 lựa chọn thiết bị đo và dụng cụ đo: 4.3 một số phương pháp đo điện trở nối đất điển hình: 4.4 các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả đo và biện pháp khắc phục: 4.5 các bước tiến hành đo điện trở nối đất: 4.6 đo điện trở suất của đất: 5 kỹ thuật thí nghiệm cao áp một chiều: 5.1 ý nghĩa của thử nghiệm cao áp một chiều đối với cách điện của các thiết bị điện 5.2 yêu cầu kỹ thuật của thử nghiệm cao áp một chiều. 5.3 lựa chọn phương pháp và sơ đồ thử nghiệm: 5.4 lựa chọn thiết bị và dụng cụ thử nghiệm: 5.5 thủ tục tiến hành phép thử nghiệm cao áp một chiều và ghi số liệu. 5.6 một số lưu ý trong quá trình thử nghiệm cao áp một chiều: 6 kỹ thuật thử nghiệm cao áp xoay chiều tần số công nghiệp 6.1 ý nghĩa của thử nghiệm cao áp xoay chiều tần số công nghiệp: 6.2 yêu cầu kỹ thuật của thử nghiệm cao áp xoay chiều 6.3 lựa chọn phương pháp và sơ đồ thử nghiệm: . 6.4 lựa chọn thiết bị và dụng cụ thử nghiệm: 6.5 thủ tục tiến hành phép thử nghiệm cao áp xoay chiều và ghi số liệu. 6.6 một số lưu ý trong quá trình thử nghiệm cao áp xoay chiều 6.7 giới thiệu một số thiết bị thử nghiệm cao áp xoay chiều. 7 thí nghiệm máy biến áp điện lực 7.1 khái niệm về thí nghiệm máy biến áp 7.2 các hạng mục thí nghiệm máy biến áp 7.3 thí nghiệm lắp mới . 7.4 thí nghiệm định kỳ 7.5 giới thiệu các tiêu chuẩn thí nghiệm mba 8 thí nghiệm dầu cách điện: 8.1 đặc tính của dầu cách điện và khối lượng tiêu chuẩn thử nghiệm dầu cách điện trong lắp mới và định kỳ của các thiết bị điện: 8.2 thử nghiệm điện áp phóng của mẫu dầu: 8.3 giới thiệu về các thiết bị thử nghiệm điện áp phóng của dầu: 8.4 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dầu máy biến áp trong vận hành: 9 hướng dẫn thí nghiệm kiểm tra điều kiện hoà song song hai máy biến áp: 9.1 ý nghĩa của thí nghiệm: 9.2 các bước tiến hành thí nghiệm: 10 công tác nạp khí sf6: 10.1 đặc điểm tính chất của khí sf6: 10.2 các đại lượng áp lực thường dùng trong tính toán áp lực khí sf6: 10.3 các lưu ý về an toàn trong quá trình sử dụng và nạp khí sf6: 10.4 tính toán và hiệu chỉnh áp lực khí trước khi nạp: 10.5 qui trình nạp khí sf6 với bộ nạp khí đa năng: 10.6 khối lượng kiểm tra sf6 đối với các máy cắt trong lắp mới và định kỳ: 11 thí nghiệm chống sét van 11.1 giới thiệu các loại chống sét van cơ bản được lắïp và sử dụng trên lưới điện và các thông số kỹ thuật liên quan: Error! Bookmark not defined. 11.2 hướng dẫn tính toán, lựa chọn chống sét van: 11.3 khối lượng thử nghiệm chống sét van: 12 tủ đóng cắt trung áp 12.1 khái niệm chung 12.2 phân loại máy cắt tủ hợp bộ 12.3 bộ truyền động 12.4 an toàn khi làm việc với tủ hợp bộ 12.5 thí nghiệm thiết bị đóng cắt tủ hợp bộ 13 bảo dưỡng và thử nghiệm cáp 13.1 cấu tạo cáp: 13.2 khối lượng và hạng mục thí nghiệm thử nghiệm cáp lực cao áp 13.3 hướng dẫn thử nghiệm cao áp một chiều cáp lực. 13.4 công tác chuẩn bị 13.5 phương pháp thử nghiệm 14 máy cắt cao áp . 14.1 khái niệm chung 14.2 phân loại máy cắt cao áp 14.3 thí nghiệm thiết bị đóng cắt 14.4 đo điện trở tiếp xúc 14.5 phân tích thời gian chuyển động của máy cắt

doc181 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2802 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tài liệu đào tạo nghề thí nghiệm điện ngành cao thế - Hóa dầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
äi træåìng, nhiãût âäü cuía âäúi tæåüng thæí, Doìng âiãûn roì æïng våïi tæìng cáúp âiãûn aïp thæí nghiãûm, thåìi gian, âëa âiãøm, hoü vaì tãn nhán viãn thê nghiãûm. - Tiãu chuáøn thê nghiãûm - Qui trçnh an toìan, qui trçnh hæåïng dáùn sæí duûng caïc thiãút bë. Phæång phaïp thæí nghiãûm Thæí nghiãûm caïp bàòng âiãûn aïp mäüt chiãöu âæåüc tiãún haình âãø biãút mæïc xuäúng cáúp caïch âiãûn cuía caïp theo thåìi gian, âãø thæí nghiãûm nghiãûm thu sau khi làõp âàût, âãø kiãøm tra caïc häüp âáöu näúi vaì thæí nghiãûm sæía chæîa âàûc biãût. Thäng thæåìng caïc thæí nghiãûm baío dæåîng âæåüc tiãún haình våïi âiãûn aïp thæí nghiãûm bàòng 60% âiãûn aïp thæí nghiãûm xuáút xæåíng. Caïc thæí nghiãûm âiãûn aïp mäüt chiãöu trãn caïp nhàòm âãø âo âiãûn tråí caïch âiãûn vaì thæí nghiãûm cao aïp mäüt chiãöu. Caïc thæí nghiãûm naìy coï thãø âæåüc thæûc hiãûn nhæ thæí nghiãûm doìng âiãûn roì, thæí nghiãûm doìng roì theo thåìi gian hoàûc thæí nghiãûm quaï âiãûn aïp. Âáöu tiãn cáön thæí nghiãûm âo âiãûn tråí caïch âiãûn, nãúu caïch âiãûn täút tiãún haình thæí nghiãûm quaï âiãûn aïp mäüt chiãöu, sau âoï laûi thæí nghiãûm âo âiãûn tråí caïch âiãûn âãø âaím baío caïp khäng bë hæ hoíng trong quaï trçnh thæí nghiãûm quaï âiãûn aïp mäüt chiãöu. Thæí nghiãûm âo âiãûn tråí caïch âiãûn Âiãûn tråí caïch âiãûn âæåüc âo bàòng mãgäm kãú xaïch tay. Âoï laì phæång phaïp âo khäng phaï hoíng máùu âãø kiãøm tra âäü nhiãùm áøm, buûi, cacbon cuía caïch âiãûn caïp. Phæång phaïp âo âiãûn tråí caïch âiãûn khäng gáy ra æïng suáút âiãûn trãn caïch âiãûn caïp hoàûc caïc âiãøm trãn caïp coï caïch âiãûn yãúu. Trçnh tæû âo âiãûn tråí caïch âiãûn cuía caïp bàòng mãgäm kãú nhæ sau: Thaïo caïp cáön thæí khoíi caïc thiãút bë vaì læåïi, âaím baío caïp khäng coï âiãûn. Phoïng táút caí âiãûn têch trong caïp xuäúng âáút træåïc vaì sau khi thæí nghiãûm. Näúi âáöu dáy mãgäm kãú våïi loîi caïp cáön thæí. Näúi âáút táút caí caïc loîi khaïc cuìng våïi voí âáúu chung våïi âáöu näúi âáút cuía thiãút bë thæí nghiãûm. Âo giaï trë âiãûn tråí caïch âiãûn láön læåüt giæîa caïc pha. Âáöu maìn chàõn (G) cuía mãgäm kãú âæåüc sæí duûng âãø traïnh aính hæåíng cuía doìng âiãûn roì bãö màût qua caïch âiãûn vaì âáöu cuäúi caïp hoàûc caí hai âáöu caïp hoàûc doìng roì xuäúng âáút. Phaíi tiãún haình âo âiãûn tråí caïch âiãûn trong caïc khoaíng thåìi gian bàòng nhau vaì ghi laûi nhàòm muûc âêch so saïnh. Cáön læu yï ràòng âãø so saïnh caïc giaï trë âiãûn tråí caïch âiãûn phaíi âæåüc quy vãö nhiãût âäü chuáøn vê duû 15,6oC (600F). Âaïnh giaï tçnh traûng xuäúng cáúp cuía âiãûn tråí caïch âiãûn màûc duì giaï trë âo cao hån giaï trë cæûc tiãøu cho pheïp. Caïp coï âiãûn tråí caïch âiãûn thay âäøi ráút nhiãöu, do sæí duûng nhiãöu loaûi váût liãûu caïch âiãûn, âiãûn aïp âënh mæïc hoàûc chiãöu daìy caïch âiãûn, chiãöu daìi cuía maûch âo. Hån næîa maûch caïp coï kêch thæåïc låïn coï âiãûn tråí phuû thuäüc vaìo nhiãût âäü, âáöu caïp vaì dáy dáùn cuîng aính hæåíng tåïi giaï trë thæí nghiãûm màûc duì âaî âæåüc lau saûch hoàûc coï maìn chàõn. Theo quy chuáøn IEEE 690 - 1984 vaì 422-1986, giåïi haûn cuía âiãûn tråí caïch âiãûn nghiãûm thu taûi chäù theo cäng thæïc: IR = 1000 (kU-10)/L (1-2) L:laì chiãöu daìi caïp tênh bàòng feet. U: âiãûn aïp âënh mæïc cuía caïp âiãûn, kV. Thæí nghiãûm cao aïp mäüt chiãöu Træåïc âáy thæí nghiãûm naìy âæåüc sæí duûng räüng raîi âãø nghiãûm thu vaì baío dæåîng caïp. Caïc nghiãn cæïu vãö hæ hoíng caïp gáön âáy cho tháúy thæí nghiãûm quaï âiãûn aïp mäüt chiãöu coï thãø gáy hæ hoíng mäüt säú caïp caïch âiãûn nhæ polyãtylen liãn kãút ngang. Thæí nghiãûm naìy cuîng coìn âæåüc sæí duûng âãø xaïc âënh sæû suy giaím caïch âiãûn caïp vaì cuîng duìng âãø âaïnh thuíng hæ hoíng måïi xuáút hiãûn Noïi chung khäng nãn sæí duûng thæí nghiãûm naìy âãø âaïnh thuíng chäù hæ hoíng måïi xuáút hiãûn màûc duì mäüt säú kyî sæ thæí nghiãûm váùn sæí duûng. Do váûy træåïc vaì sau khi thæí nghiãûm cao aïp mäüt chiãöu coï thãø phaït hiãûn træåïc chäù caïp bàõt âáöu hæ hoíng. Chäù hæ hoíng caïp coï thãø âæåüc phaït hiãûn bàòng sæû thay âäøi âäüt ngäüt cuía doìng âiãûn roì træåïc khi caïch âiãûn bë hæ hoíng, khi âoï thæí nghiãûm coï thãø dæìng laûi. Giaï trë âiãûn aïp thæí nghiãûm dæûa trãn âiãûn aïp thæí nghiãûm xuáút xæåíng tuyì theo loaûi caïp, chiãöu daìy caïch âiãûn, kêch thæåïc loîi, cáúu taûo cuía caïp vaì cáúp âiãûn aïp sæí duûng. Giaï trë âiãûn aïp thæí nghiãûm mäüt chiãöu æïng våïi âiãûn aïp xoay chiãöu thæí nghiãûm xuáút xæåíng âæåüc quy âënh vaì thæåìng âæåüc biãøu thë theo tyí säú âiãûn aïp mäüt chiãöu theo âiãûn aïp xoay chiãöu âäúi våïi mäùi hãû thäúng caïch âiãûn. Tyí säú naìy âæåüc kyï hiãûu bàòng K khi nhán våïi 0,8 âiãûn aïp thæí nghiãûm nghiãûm thu hoàûc 0,6 âiãûn aïp baío dæåîng seî âæåüc âiãûn aïp thæí nghiãûm mäüt chiãöu duìng cho thæí nghiãûm cao aïp. Baíng hãû säú chuyãøn âäøi âäúi våïi thæí nghiãûm cao aïp âæåüc cho trong baíng 13-1. Baíng13-1. Hãû säú chuyãøn âäøi duìng cho thæí nghiãûm cao aïp mäüt chiãöu Kiãøu caïch âiãûn K Hãû säú chuyãøn âäøi Âiãûn aïp thæí nghiãûm nghiãûm thu (0,8 x K) Âiãûn aïp thæí nghiãûm baío dæåîng (0,6 x K) Caïp chç caïch âiãûn giáúy táøm 2,4 1,92 1,44 2,0 1,60 1,20 Phuí vecni Cao su chëu äzän 3,0 2,40 1,80 Polyãtylen 3,0 2,40 1,80 PVC 2,2 1,76 1,32 Cao su khäng chëu äzän 2,2 1,76 1,32 3. Thæí nghiãûm doìng âiãûn roì theo thåìi gian Khi âaût tåïi âiãûn aïp thæí nghiãûm cuäúi cuìng coï thãø càõt âiãûn aïp êt nháút 5 phuït vaì coï thãø veî âäö thë doìng âiãûn roì theo thåìi gian tæì giaï trë ban âáöu tæång âäúi låïn âãún giaï trë xaïc láûp. Âäúi våïi caïp täút âäö thë doìng âiãûn roì seî giaím liãn tuûc vaì âaût tåïi giaï trë xaïc láûp maì khäng coï giaï trë tàng naìo trong quaï trçnh thæí nghiãûm. Âäö thë doìng âiãûn roì theo thåìi gian cho trãn hçnh 13-1. Hçnh 13-1. Doìng âiãûn roì theo thåìi gian 4. Thæí nghiãûm quaï âiãûn aïp Trong thæí nghiãûm naìy âiãûn aïp âæåüc náng dáön tåïi giaï trë quy âënh. Täúc âäü tàng âiãûn aïp âæåüc duy trç âãø doìng âiãûn roì âaût âãún traûng thaïi xaïc láûp khi âiãûn aïp âaût tåïi giaï trë thæí nghiãûm cuäúi cuìng. Thäng thæåìng cáön tæì 1 âãún 15 phuït âãø âaût tåïi âiãûn aïp thæí nghiãûm cuäúi. Âiãûn aïp naìy coï thãø âæåüc duy trç trong 5 phuït, nãúu doìng âiãûn roì khäng tàng âäüt ngäüt thç thæí nghiãûm âaût kãút quaí täút. Thæí nghiãûm naìy khäng cho caïc dæî liãûu âãø phán têch tçnh traûng caïp nhæng cuîng cung cáúp âuí thäng tin vãö cæåìng âäü træåìng âaïnh thuíng. Kiãøu thæí nghiãûm naìy thæåìng âæåüc thæûc hiãûn sau khi làõp âàût vaì sæía chæîa caïp, khi âoï chè chæïng nháûn caïp âæåüc kiãøm tra maì khäng bë âaïnh thuíng. Tiãún haình thê nghiãûm cao thãú mäüt chiãöu tàng cao Trçnh tæû thæûc hiãûn Tiãún haình âo vaì láúy säú liãûu thê nghiãûm Sau khi thæûc hiãûn âáöy âuí theo muûc âaî nãu trãn. Nhán viãn thê nghiãûm tiãún haình theo caïc bæåïc sau: 1. Âo âiãûn tråí caïch âiãûn Sau khi giaï trë âo âiãûn tråí caïch âiãûn âaût yãu cáöu theo baíng 13.4-2, (Yãu cáöu qui âäøi nhiãût âäü taûi thåìi âiãøm âo vãö nhiãût âäü theo baíng tiãu chuáøn). Nhán viãn thê nghiãûm tiãún haình bæåïc tiãúp theo. 2. Thæí nghiãûm cao aïp mäüt chiãöu. Chuáøn bë så âäö thæí nghiãûm cao aïp mäüt chiãöu Læûa choün âiãûn aïp thê nghiãûm, phuì håüp våïi daûng thæí nghiãûm vaì quy âënh cuía ngaình âiãûn âäúi våïi tæìng âäúi tæåüng thiãút bë âæåüc thê nghiãûm (xem pháön tiãu chuáøn thê nghiãûm). Ghi chuï: Khi chæa biãút chênh xaïc mæïc âiãûn aïp thæí nghiãûm âäúi våïi thiãút bë thç nãn tham khaío tæ váún cuía nhaì chãú taûo.Nãúu khäng coï thäng tin thç choün âiãûn aïp thæí nghiãûm mäüt chiãöu dæûa trãn âiãûn aïp âënh mæïc xoay chiãöu âãø traïnh hæ hoíng hãû thäúng caïch âiãûn. Hçnh 13-2: Så âäö nguyãn lyï thæí nghiãûm Cao thãú mäüt chiãöu Trçnh tæû thæí nghiãûm nhæ sau: Caïp thæí phaíi âæåüc càõt âiãûn, caïch ly caí hai âáöu vaì näúi âáút âãø phoïng hãút âiãûn têch dæ trong caïp. Càõt táút caí maïy càõt, cáöu dao, maïy biãún âiãûn aïp, chäúng seït, cáöu chç, cáöu dao phuû taíi vaì caïc cáöu näúi. Nãúu khäng thãø càõt táút caí thiãút bë thç âiãûn aïp thæí nghiãûm khäng âæåüc væåüt quaï giaï trë âiãûn aïp cuía thiãút bë näúi våïi caïp. Âiãûn aïp thæí nghiãûm mäüt chiãöu âæåüc näúi giæîa pha vaì âáút åí mäùi loîi caïp vaì caïc loîi khaïc, voí, låïp aïo kim loaûi âæåüc näúi våïi âáút hoàûc dáy baío vãû, maìn chàõn vaì voí kim loaûi âæåüc näúi âáút. Âaím baío thiãút bë thæí nghiãûm cao aïp åí vë trê tàõt vaì måí khoaï (ON, OFF), âæa âiãûn aïp âiãöu khiãøn vãö khäng træåïc khi bàõt âáöu thæí nghiãûm. Näúi âáút an toaìn cho thiãút bë thæí nghiãûm cao aïp våïi âáöu näúi âáút chàõc chàõn, âaím baío chäù näúi täút. Khäng bao giåì âæåüc thao taïc thæí nghiãûm cao aïp mäüt chiãöu maì khäng âæåüc näúi âáút chàõc chàõn. Cuîng váûy cáön näúi voí caïp vaì âáöu näúi âáút cuía thiãút bë thæí nghiãûm. Näúi âáút caïc loîi khaïc khäng thæí nghiãûm våïi âáöu näúi âáút cuía thiãút bë thæí nghiãûm. Näúi mäüt âáöu ra cao thãú tåïi pha cuía caïp thæí nghiãûm vaì âaím baío näúi chàõc chàõn. Caïp duìng âãø näúi thiãút bë cao aïp våïi caïp thæí phaíi ngàõn vaì näúi træûc tiãúp âãø trãn suäút chiãöu daìi cuía noï khäng bë chaûm âáút vaì baío âaím khoaíng caïch. Báy giåì thiãút bë âæåüc näúi vaìo âáöu 220V. Âiãöu quan troüng laì nguäön xoay chiãöu coï thãø âiãöu chènh âæåüc båíi vç âiãûn aïp ra mäüt chiãöu cuía thiãút bë thæí nghiãûm phuû thuäüc vaìo âiãûn aïp vaìo xoay chiãöu. Khoaíng âiãûn aïp thæí nghiãûm âæåüc choün træåïc khi thæí. Luïc naìy coï thãø âoïng nguäön vaì coï thãø bàõt âáöu thæí nghiãûm. Taûo ngàõn maûch nhán taûo taûi âáöu ra cao thãú cuía thiãút bë thæí âãø kiãøm tra hoaût âäüng cuía hãû thäúng baío vãû cuía thiãút bë thê nghiãûm, nãúu hãû thäúng laìm viãûc täút thç måïi tiãún haình caïc bæåïc tiãúp theo. Báût chuyãøn maûch choün âiãûn aïp thê nghiãûm trãn thiãút bë âo vãö vë trê âiãûn aïp thêch håüp. Báût chuyãøn maûch cáúp nguäön thê nghiãûm trãn thiãút bë âo vãö vë trê ON. Tàng dáön âiãûn aïp thæí âãún âiãûn aïp âaî læûa choün. Täúc âäü tàng âiãûn aïp 2.5KV/giáy. Læu yï: Täúc âäü tàng âiãûn aïp coï thãø cháûm hån, âàûc biãût âäúi våïi caïc âäúi tæåüng thæí coï âiãûn dung låïn vê duû caïc caïp coï âiãûn dung låïn âãø traïnh hæ hoíng thiãút bë thê nghiãûm. Ghi nháûn giaï trë doìng âiãûn roì åí thåìi âiãøm 60 giáy sau khi âiãûn aïp thæí âaût âãún giaï trë âaî læûa choün. Sau khi náng âiãûn aïp thæí âãún âiãûn aïp thæí tiãu chuáøn duy trç âuïng thåìi gian âaî qui âënh, theo doîi sæû biãún thiãn doìng roì. Âäúi våïi caïc såüi caïp cáön kiãøm chæïng laûi trë säú âiãûn tråí caïch âiãûn: ghi nháûn caïc giaï trë doìng âiãûn roì åí caïc thåìi âiãøm 15 giáy, 60 giáy sau khi âiãûn aïp thæí âaût âãún giaï trë âaî læûa choün âãø xaïc âënh âiãûn tråí caïch âiãûn vaì hãû säú háúp thuû. Khi giaï trë âo khäng äøn âënh thç taûm thåìi ngæìng âo, âáúu tàõt caïc âáöu cæûc caïp vaì âáúu âáút êt nháút trong 5 phuït âãø xaí hoaìn toaìn caïc âiãûn têch dæ, tçm nguyãn nhán. Sau khi kãút thuïc thæí nghiãûm, quay khoaï chuyãøn maûch cuía thiãút bë thæí nghiãûm vãö vë trê OFF. Cho pheïp caïp væìa âæåüc thæí phoïng âiãûn qua maûch phoïng cuía thiãút bë thæí nghiãûm hoàûc qua näúi âáút bãn ngoaìi. Khäng såì vaìo caïp cho âãún khi âaî phoïng âiãûn hãút. Tiãún haình kiãøm tra laûi giaï trë âiãûn tråí caïch âiãûn theo caïc bæåïc âaî thæûc hiãûn træåïc Sau khi thæûc hiãûn xong táút caí caïc pheïp âo trãn mäüt âäúi tæåüng thiãút bë, NTN cáön phaíi vãû sinh thiãút bë âo, doün deûp vaì hoaìn traí så âäö vãö âuïng så âäö váûn haình nhæ âaî nháûn ban âáúu traûng thaïi nhæ khi âaî nháûn ban âáöu. Tiãu chuáøn aïp duûng vaì Âaïnh giaï kãút quaí âo Thæí nghiãûm cao thãú mäüt chiãöu F Tiãu chuáøn aïp duûng: Tuìy thuäüc vaìo cáúp âiãûn aïp âënh mæïc vaì váûn haình ta aïp duûng caïc tiãu chuáøn sau: Theo Tiãu chuáøn Nghaình Khäúi læåüng vaì Tiãu chuáøn Thê nghiãûm nghiãûm thu baìn giao caïc Thiãút bë âiãûn Bäü Cäng nghiãûp ban haình nàm 1987 Tiãu chuáøn Loaûi caïp Âiãûn aïp thæí nghãûm (kV) åí cáúp âiãûn aïp laìm viãûc (kV) Tthæí (phuït) 3 6 10 15 20 35 Ngaình -1987 Caïch âiãûn giáúy 18 36 60 - 100 175 10 Caïch âiãûn cao su maî hiãûu: ГТШ,КШЭ,КШВГ, КШВГЛ, КШБГД 6 12 - - - - 5 Nhæûa täøng håüp 15 - - - - - 10 Bäü -1965 18 36 60 - 100 175 10 TCVN 5935-1995; IEC 502-1983 Caïch âiãûn ràõn PVC/A, PVC/B, PE, EPR, XLPE 15,6 26,4 36,0 52,8 72 108 05 F Âaïnh giaï kãút quaí thê nghiãûm: Pheïp thæí cao thãú mäüt chiãöu âæåüc coi laì âaût tiãu chuáøn Khäng bë phoïng âiãûn choüc thuíng hoàûc phaï huyí, phoïng âiãûn thoïang qua vaì sæû nhaíy voüt hoàûc tàng cuía doìng âiãûn roì trong quaï trçnh thæí nghiãûm. Trë säú doìng roì åí caïc pha trãn mäüt såüi caïp khäng væåüt quaï 2 láön. Theo Qui Phaûm Khäúi læåüng vaì Tiãu chuáøn Thê nghiãûm Thiãút bë âiãûn Bäü Cäng nghiãûp ban haình nàm 1965, trong thê nghiãûm âënh kyì âäúi våïi caïp daìi khäng quaï 2000-3000m, doìng âiãûn roì luïc thæí åí âiãûn aïp thæí âënh mæïc: Caïp 10 kV vaì nhoí hån yãu cáöu doìng roì khäng quaï 500 mA Caïp 15 kV âãún 35 kV yãu cáöu doìng roì khäng quaï 800 mA Giaï trë âiãûn tråí caïch âiãûn træåïc vaì sau khi thæí nghiãûm khäng suy giaím. MAÏY CÀÕT CAO AÏP Khaïi niãûm chung Maïy càõt cao aïp laì cå cáúu âoïng måí cå khê coï khaí nàng âoïng, dáùn liãn tuûc vaì càõt doìng âiãûn trong âiãöu kiãûn bçnh thæåìng vaì caí trong thåìi gian giåïi haûn khi xaíy ra âiãöu kiãûn báút thæåìng trong maûch, vê duû nhæ ngàõn maûch. Maïy càõt âæåüc sæí duûng âãø âoïng måí âæåìng dáy trãn khäng, caïc nhaïnh caïp, maïy biãún aïp, cuäün khaïng âiãûn vaì tuû âiãûn. Chuïng cuîng âæåüc sæí duûng cho thanh goïp vaì âæåìng voìng trong traûm nhiãöu thanh goïp. Ngoaìi ra maïy càõt cuîng âæåüc thiãút kãú âàût biãût duìng cho cho caïc nhiãûm vuû âàût biãût. Cáúu truïc cå baín cuía maïy càõt cao aïp gäöm nhæîng bäü pháûn chênh sau: cå cáúu taïc âäüng, sæï caïch âiãûn, buäöng ngàõt, tuû âiãûn, âiãûn tråí. Maïy càõt cao aïp âæåüc chãú taûo theo nguyãn lyï muâun. Säú læåüng buäöng ngàõt tàng theo âiãûn aïp vaì khaí nàng càõt. Phán loaûi maïy càõt cao aïp Hiãûn nay trong hãû thäúng âiãûn âæåüc làõp âàût khaï nhiãöu loaûi maïy càõt, våïi nhiãöu haîng chãú taûo khaïc nhau. Âãø dãø theo doîi vaì quaín lyï chuïng ta coï thãø phán ra caïc loaûi maïy càõt cå baín nhæ sau. Maïy càõt dáöu Maïy càõt duìng dáöu âãø caïch âiãûn vaì dáûp häö quang. Mäùi pha coï 1 hay nhiãöu khoaíng càõt (hiãûn nay täúi âa coï 4 khoaíng càõt). ÅÍ mäùi buäöng dáûp häö quang âãöu coï nàõp hoàûc van an toaìn. Âäúi våïi maïy càõt âiãûn aïp cao aïp vaì loaûi êt dáöu thç caïch âiãûn âæåüc tàng cæåìng åí mäùi truû cæûc bàòng khê Nitå våïi aïp læûc cao. Âäúi våïi maïy càõt nhiãöu dáöu, coï sæï âáöu vaìo vaì mäùi pha nàòm åí mäùi thuìng dáöu riãng reî thç mäùi sæï âáöu vaìo âãöu coï gàõn keìm theo maïy biãún doìng kiãøu läöng. Phêa så cáúp laì thanh dáùn âiãûn cuía maïy càõt. Caïc âáöu ra nhë thæï cuía maïy biãún doìng âæåüc âæa ra ngoaìi. Maïy càõt khê SF6 Maïy càõt khê SF6 laì loaûi maïy càõt duìng khê âãø caïch âiãûn vaì dáûp häö quang. Khaí nàng caïch âiãûn vaì dáûp häö quang cuía maïy càõt phuû thuäüc vaìo máût âäü khê SF6 trong caïc truû cæûc. Mäùi pha coï 1 hay nhiãöu khoaíng càõt (hiãûn nay täúi âa coï 4 khoaíng càõt). Caïc âáöu naûp khê SF6 vaì làõp âäöng häö aïp læûc cuía maïy càõt âãöu coï van mäüt chiãöu âãø thuáûn tiãûn cho viãûc kiãøm tra maì khäng laìm máút khê SF6. Dáûp häö quang theo nguyãn lyï tæû âiãöu chènh aïp læûc thäøi. AÏp læûc trong buäöng thäøi do nhiãût âäü häö quang vaì chuyãøn âäüng tæång âäúi cuía xi lanh vaì pit täng taûo thaình. Khê SF6 khäng bë máút trong quaï trçnh dáûp häö quang. Mäùi buäöng dáûp häö quang duìng cho mäüt càûp tiãúp âiãøm, coï bäü loüc âãø háúp thuû áøm vaì caïc saín pháøm khê SF6 bë häö quang phán têch. Nàõp buäöng dáûp coï gàõn våïi âéa an toaìn bàòng vêt coï thãø âæït (gaîy) åí aïp læûc do nhaì chãú taûo qui âënh âãø giaíi phoïng aïp læûc quaï cao trong buäöng dáûp. Maïy càõt coï tiãúp âiãøm baïo tên hiãûu vaì khoïa maïy càõt khi aïp læûc khê SF6 tháúp. Tuìy tæìng loaûi maïy càõt maì 3 pha coï 1 bäü truyãön âäüng chung hay 3 bäü truyãön âäüng cho tæìng pha. Våïi loaûi maïy càõt mäùi pha coï 1 bäü truyãön âäüng riãng thç coï khaí nàng taïc âäüng tæìng pha khi coï sæû cäú thoaïng qua taûi 1 pha. Maïy càõt chán khäng Maïy càõt chán khäng âàûc biãût thuáûn låüi âãø sæí duûng trong caïc maûng læåïi maì coï táön säú âoïng càõt cao trong phaûm vi doìng laìm viãûc naìo âoï âaî âæåüc læåìng træåïc. Loaûi maïy càõt chán khäng thêch håüp cho viãûc tæû âäüng âoïng láûp laûi, coï âäü tin cáûy cao vaì tuäøi thoü láu daìi. Khäng phaíi baío dæåîng buäöng chán khäng. Tuäøi thoü buäöng càõt chán khäng âæåüc xaïc âënh båíi giåïi haûn doìng täøng do nhaì chãú taûo thiãút kãú. Maïy càõt chán khäng coï tiãúp âiãøm âàût trong buäöng chán khäng (aïp læûc buäöng chán khäng khoaíng 10-11bar) taûo nãn haình trçnh tiãúp âiãøm ngàõn vaì häöi phuûc âäü bãön caïch âiãûn nhanh. Häö quang bë dáûp tàõt våïi mäüt trong caïc giaï trë zerä tæû nhiãn cuía doìng âiãûn. Thåìi gian phoïng häö quang laì ngàõn âiãöu naìy coï låüi cho tuäøi thoü tiãúp âiãøm (êt àn moìn tiãúp âiãøm do âiãûn aïp häö quang tæång âäúi nhoí). Maïy càõt khäng khê Maïy càõt thäøi khäng khê sæí duûng khäng khê neïn laìm mäi træåìng dáûp tàõt häö quang, caïch âiãûn. Khi caïc tiãúp âiãøm råìi nhau, khäng khê thäøi qua caïc tiãúp âiãøm daûng läù, dáûp tàõt häö quang vaì thiãút láûp khe håí caïch âiãûn. Loaûi maïy càõt khäng khê naìy coï bäü truyãön âäüng bàòng khê neïn hoàûc bäü ttruyãön âäüng âiãûn tæì. Våïi truyãön âäüng khê neïn thç phaíi coï hãû thäúng phán phäúi khê neïn âãún caïc pha maïy càõt vaì caïc bçnh chæïa khê neïn coï thãø têch âuí låïn, âäöng thåìi phaíi coï bäü tiãúp âiãøm aïp læûc khê âãø khäúng chãú sæû hoàût âäüng cuía maïy càõt khi aïp læûc khê khäng âuí. Bäü truyãön âäüng Bäü truyãön âäüng âiãûn tæì Khi âoïng duìng nàng læåüng âiãûn tæì cuía cuäün âoïng. Våïi caïc bäü truyãön âäüng hiãûn nay doìng âoïng khoaíng 100A åí âiãûn aïp 220Vdc. Khi càõt duìng nàng læåüng loì xo càõt âæåüc têch nàng khi âoïng. Luïc naìy nàng læåüng cung cáúp cho cuäün càõt laì nhoí vç chè cáön giaíi phoïng láùy càõt. Bäü truyãön âäüng loì xo Phaíi têch nàng loì xo âoïng træåïc khi thæûc hiãûn chu trçnh âoïng maïy càõt. Khi âoïng duìng nàng læåüng loì xo, khi âoï nam chám âiãûn âoïng chè cáön mäüt nàng læåüng nhoí âãø giaíi phoïng láùy âoïng giæî loì xo åí vë trê têch nàng. Khi càõt duìng nàng læåüng loì xo càõt âæåüc têch nàng khi âoïng maïy càõt. Nãúu cung cáúp âuí nguäön cho maïy càõt thç sau khi thæûc hiãûn chu trçnh âoïng xong maïy càõt tæû âäüng têch nàng loì xo âoïng. Bäü truyãön âäüng khê neïn Sæí duûng nàng læåüng khê neïn âãø thao taïc âoïng, càõt maïy càõt. Coï mäüt maïy neïn khê vaì hãû thäúng âæåìng äúng phán phäúi khê âãún caïc truû cæûc cuía caïc pha. Hãû thäúng khê neïn coìn coï mäüt van an toaìn våïi giaï trë taïc âäüng coï thãø chènh âæåüc, mäüt van xaí håi næåïc tæû âäüng khi maïy neïn dæìng vaì caïc âiãøm xaí næåïc âoüng trong hãû thäúng âæåìng äúng. Mäüt bäü tiãúp âiãøm khê neïn duìng cho caïc maûch khåíi âäüng, dæìng mätå, cuîng nhæ khoïa maûch âoïng, càõt... Ngoaìi ra coìn coï loaûi maïy càõt sæí duûng khê SF6 trong buäöng dáûp häö quang âãø thæûc hiãûn thao taïc maïy càõt. Bäü truyãön âäüng dáöu thuíy læûc Sæí duûng nàng læåüng dáöu thuíy læûc åí aïp læûc cao âãø thao taïc âoïng, càõt maïy càõt. Coï mäüt maïy neïn khê vaì hãû thäúng âæåìng äúng dáùn dáöu âãún caïc truû cæûc cuía caïc pha. Hãû thäúng dáöu thuíy læûc coìn coï mäüt van an toaìn våïi giaï trë taïc âäüng coï thãø chènh âæåüc. Mäüt bäü tiãúp âiãøm aïp læûc duìng cho caïc maûch khåíi âäüng, dæìng mätå, cuîng nhæ khoïa maûch âoïng, càõt... Thê nghiãûm thiãút bë âoïng càõt Maïy càõt dáöu Haûng muûc thê nghiãûm làõp måïi Kiãøm tra tçnh traûng bãn ngoaìi: Maïy càõt âaî âæåüc làõp âuïng theo baín veî thiãút kãú. Caïc cäüt sæï hoàûc sæï âáöu vaìo, thán maïy càõt, chè thë mæïc dáöu, bäü truyãön âäüng, kãút cáúu cå khê âi keìm, baïch näúi tiãúp âëa. Kiãøm tra âáúu näúi caïp nhë thæï: Kiãøm tra caïp näüi bäü tæìng pha, caïp tæì caïc pha âãún tuí âiãöu khiãøn vaì caïp näüi bäü tuí âiãöu khiãøn phaíi âæåüc âáúu âuïng theo baín veî thiãút kãú cuía nhaì chãú taûo. Tiãún haình âo âiãûn tråí caïch âiãûn maûch nhë thæï âãø phaït hiãûn caïc hæ hoíng caïch âiãûn cuía caïp nhë thæï, cuäün dáy âoïng càõt, råle vaì khåíi âäüng tæì âiãöu khiãøn (sæí duûng Mãgäm kãú coï âiãûn aïp tæì 500V âãún 1000V tuìy thuäüc vaìo quy âënh cuía nhaì chãú taûo). Læu yï: Phaíi taïch maûch âiãûn tæí ra khoíi maûch âo. Âo âiãûn tråí mäüt chiãöu cuäün âoïng, càõt: Âãø kiãøm tra caïc cuäün dáy coï bë cháûp voìng hay khäng. Âo âiãûn tråí mäüt chiãöu caïc âiãûn tråí sáúy. Têch nàng loì xo bàòng tay: Kiãøm tra caïc bäü pháûn cuía cå cáúu truyãön âäüng têch nàng loì xo xem coï hæ hoíng hay coï truûc tràûc pháön cå khê. Thao taïc âoïng, càõt maïy càõt bàòng tay: Kiãøm tra caïc chi tiãút cå khê cuía bäü truyãön âäüng maïy càõt, caïc láøy khoïa åí cuäün dáy âoïng càõt cuîng nhæ cå cáúu truyãön âäüng bàòng tay. Læu yï: Phaíi thaïo caïc khoïa åí bäü truyãön âäüng do nhaì chãú taûo khoïa trong quaï trçnh váûn chuyãøn Kiãøm tra maûch nhë thæï: Kiãøm tra hoaût âäüng tiãúp âiãøm phuû cuía maïy càõt coï laìm viãûc âuïng nhæ thiãút kãú cuía nhaì chãú taûo. Kiãøm tra sæû hoaût âäüng cuía maûch nhë thæï theo âuïng chæïc nàng âaî thiãút kãú nhaì chãú taûo. Kiãøm tra sæû hoaût âäüng cuía caïc råle trung gian, khåíi âäüng tæì åí tuí âiãöu khiãøn. Âo thåìi gian têch nàng loì xo: Nhàòm âãø kiãøm tra sæû laìm viãûc bçnh thæåìng cuía cå cáúu têch nàng loì xo. Âo doìng âiãûn mätå têch nàng: Kiãøm tra mätå têch nàng coï bë quaï taíi trong suäút quaï trçnh laìm viãûc. Âo âiãûn tråí caïch âiãûn chênh cuía maïy càõt: Kiãøm tra âãø phaït hiãûn caïc hæ hoíng caïch âiãûn chênh cuía thiãút bë. Sæí duûng Mãgäm kãú coï âiãûn aïp tæì 1000V âãún 5000V tuìy thuäüc vaìo quy âënh cuía nhaì chãú taûo. Âo Tang sæï âáöu vaìo maïy càõt.(nãúu coï) Âo Tang tuû chia aïp.(nãúu coï) Haûng muûc âo Tgd naìy ráút hæîu êch âãø phaït hiãûn ra dáúu hiãûu hæ hoíng caïch âiãûn. So saïnh trë säú goïc täøn hao âiãûn mäi sau mäùi nàm cho ta tháúy tçnh traûng giaì hoïa dáön dáön cuía caïch âiãûn. Cáön phaíi læu yï ràòng trë säú Tgd phuû thuäüc nhiãöu vaìo nhiãût âäü vaì âäü áøm vç thãú ta cáön phaíi tiãún haình trong cuìng âiãöu kiãûn, hoàûc coï baíng quy âäøi cuía nhaì chãú taûo. Âo âiãûn dung tuû chia aïp.(nãúu coï) Kiãøm tra aïp læûc laìm viãûc cuía van an toaìn åí buäöng dáûp häö quang.(nãúu coï) Nhàòm âaím baío khi coï sæû cäú tàng aïp læûc âäüt ngäüt trong buäöng dáûp häö quang thç van an toaìn phaíi laìm viãûc âãø traïnh gáy ra caïc hæ hoíng cho maïy càõt vaì caïc thiãút bë gáön âáúy. Kiãøm tra giaï trë taïc âäüng cuía van an toaìn. Kiãøm tra giaï trë tråí vãö cuía van an toaìn. Giaï trë naìy âæåüc kiãøm tra khi tiãún haình naûp khê Nitå vaìo maïy càõt. Kiãøm tra aïp læûc khê nitå åí buäöng dáûp häö quang.(nãúu coï) Âãø âaím baío tênh cháút caïch âiãûn vaì dáûp häö quang maì nhaì chãú taûo âaî thiãút kãú cho maïy càõt. Âo thåìi gian âoïng, càõt: Thåìi gian âoïng, càõt cuía tiãúp âiãøm chênh. Âäü khäng âäöng thåìi khi âoïng, càõt giæîa 3 pha. Âo doìng âiãûn cuäün âoïng, càõt. Nhàòm âãø kiãøm tra sæû hoaût âäüng cuía bäü truyãön âäüng, caïc cuäün dáy âoïng càõt, sæû làõp âàût âuïng cuía maïy càõt cuîng nhæ haình trçnh cuía maïy. Âo haình trçnh, âäü ngáûp cuía maïy càõt.(nãúu cáön thiãút) Âo täúc âäü âoïng, càõt cuía maïy càõt.(nãúu cáön thiãút) Kiãøm tra sæû hoaût âäüng caïc chu trçnh cuía nhaì chãú taûo. Kiãøm tra âiãûn aïp laìm viãûc nhoí nháút cuía cuäün âoïng, càõt. Âãø trong træåìng håüp sæû cäú mäüt vaìi bçnh àcqui cuía nguäön âiãöu khiãøn hay âiãûn aïp læåïi bë giaím tháúp thç maïy càõt váùn laìm viãûc âæåüc. Âo âiãûn tråí tiãúp xuïc: (Doìng âo täúi thiãøu phaíi bàòng 100A) Trãn mäùi ngàn dáûp. Trãn mäùi chæî V.(nãúu coï) Trãn toaìn bäü pha. Thæí âiãûn aïp phoïng cuía dáöu caïch âiãûn åí táút caí caïc khäúi chæïa dáöu riãng. Thæí cao thãú 1 chiãöu tuû chia aïp. (nãúu coï) Thæí cao thãú xoay chiãöu âäúi våïi caïch âiãûn maûch nhë thæï. Læu yï: Phaíi taïch maûch âiãûn tæí ra khoíi maûch âo. Thæí cao thãú xoay chiãöu táön säú cäng nghiãûp âäúi våïi caïch âiãûn chênh cuía maïy càõt: Khi maïy càõt måí: (A1 + B1 + C1) - (A2 + B2 + C2 + Voí + Tiãúp âëa) Khi maïy càõt âoïng: B - (A + C + Voí + Tiãúp âëa). (A + C) - (B + Voí + Tiãúp âëa). Haûng muûc thæí cao thãú thiãút bë nhàòm kiãøm tra åí chãú âäü nàûng nãö nháút caïch âiãûn chênh chëu âæûng âæåüc maì tênh cháút caïch âiãûn khäng bë phaï hoaûi. Haûng muûc thê nghiãûm âënh kyì Kiãøm tra tçnh traûng bãn ngoaìi: (haìng nàm) Caïc cäüt sæï hoàûc sæï âáöu vaìo, thán maïy càõt, chè thë mæïc dáöu, bäü truyãön âäüng, kãút cáúu cå khê âi keìm, baïch näúi tiãúp âëa. Âo âiãûn tråí mäüt chiãöu cuäün âoïng, càõt. (3 nàm) Kiãøm tra maûch nhë thæï: (3 nàm) Tiãúp âiãøm phuû cuía maïy càõt. Kiãøm tra sæû hoaût âäüng caïc maûch nhë thæï theo baín veî nhaì chãú taûo. Kiãøm tra sæû hoaût âäüng cuía caïc råle, khåíi âäüng tæì åí tuí âiãöu khiãøn. Âo caïch âiãûn maûch nhë thæï. Læu yï: Phaíi taïch maûch âiãûn tæí ra khoíi maûch âo. Âo thåìi gian têch nàng loì xo. (haìng nàm) Âo doìng âiãûn mätå têch nàng. (3 nàm) Âo âiãûn tråí caïch âiãûn chênh cuía maïy càõt. (haìng nàm) Âo Tang sæï âáöu vaìo maïy càõt.(nãúu coï) (2 nàm) Âo Tang tuû chia aïp.(nãúu coï) (3 nàm) Âo âiãûn dung tuû chia aïp.(nãúu coï) (3 nàm) Kiãøm tra aïp læûc khê nitå åí buäöng dáûp häö quang.(nãúu coï) Âo thåìi gian âoïng, càõt: (haìng nàm) Thåìi gian âoïng, càõt cuía tiãúp âiãøm chênh. Âäü khäng âäöng thåìi khi âoïng, càõt giæîa 3 pha. Âo doìng âiãûn cuäün âoïng, càõt.(nãúu âo âæåüc) Nhàòm âãø kiãøm tra sæû hoaût âäüng cuía bäü truyãön âäüng, caïc cuäün dáy âoïng càõt, sæû làõp âàût âuïng cuía maïy càõt cuîng nhæ haình trçnh cuía maïy. Âo haình trçnh, âäü ngáûp cuía maïy càõt.(nãúu cáön thiãút) Kiãøm tra sæû hoaût âäüng caïc chu trçnh cuía nhaì chãú taûo.(nãúu cáön thiãút) Kiãøm tra âiãûn aïp laìm viãûc nhoí nháút cuía cuäün âoïng, càõt. (2 nàm) Âo âiãûn tråí tiãúp xuïc: (Doìng âo täúi thiãøu phaíi bàòng 100A) (haìng nàm) Trãn mäùi ngàn dáûp. Trãn mäùi chæî V.(nãúu coï) Trãn toaìn bäü pha. Thæí âiãûn aïp phoïng cuía dáöu caïch âiãûn åí caïc khäúi chæïa dáöu riãng. (haìng nàm) Thæí cao thãú 1 chiãöu tuû chia aïp. (nãúu coï) (3 nàm) Thæí cao thãú xoay chiãöu âäúi våïi caïch âiãûn maûch nhë thæï. (3 nàm) Læu yï: Phaíi taïch maûch âiãûn tæí ra khoíi maûch âo. Thæí cao thãú xoay chiãöu táön säú cäng nghiãûp âäúi våïi caïch âiãûn chênh cuía maïy càõt (3 nàm): thæûc hiãûn giäúng nhæ khi thê nghiãûm làõp måïi Maïy càõt khê SF6 våïi bäü truyãön âäüng loì xo Haûng muûc thê nghiãûm làõp måïi Kiãøm tra tçnh traûng bãn ngoaìi: Maïy càõt âaî âæåüc làõp âuïng theo baín veî thiãút kãú. Caïc cäüt sæï, âäöng häö chè thë aïp læûc khê SF6, bäü truyãön âäüng, kãút cáúu cå khê âi keìm, baïch näúi tiãúp âëa. Kiãøm tra aïp læûc khê SF6 åí caïc cäüt: AÏp læûc khê trong cäüt khi váûn chuyãøn, baío dæåîng tæì 0,3÷0,5 bar. Nhàòm âaím baío ràòng caïc cäüt cuía maïy càõt khäng bë khäng khê áøm xám nháûp trong quaï trçnh váûn chuyãøn hay læu kho. Âo âiãûn tråí caïch âiãûn maïy càõt træåïc vaì sau khi naûp khê maïy càõt: Kiãøm tra caïch âiãûn chênh cuía maïy càõt træåïc khi naûp khê, nãúu caïch âiãûn khäng âaût thç ta coï biãûn phaïp xæí lyï âãø traïnh máút mäüt læåüng khê SF6 âaî naûp vaìo maïy. Tiãún haình naûp khê SF6 vaìo maïy càõt âãún aïp læûc âënh mæïc. Phaíi hiãûu chènh aïp læûc naûp theo taìi liãûu hæåïng dáùn nhaì chãú taûo vaì nãn naûp låïn hån aïp læûc âënh mæïc khoaíng 0,1 bar âãø sau âoï kiãøm tra haìm læåüng áøm khê SF6. Kiãøm tra tiãúp âiãøm khê SF6: Tiãúp âiãøm baïo tên hiãûu cáúp 1. Tiãúp âiãøm khoïa maïy càõt cáúp 2. Âãø âaím baío an toaìn cho maïy càõt trong quaï trçnh laìm viãûc vç khaí nàng caïch âiãûn vaì dáûp häö quang phuû thuäüc vaìo máût âäü khê SF6 trong caïc cäüt. Kiãøm tra âáúu näúi caïp nhë thæï: Caïp näüi bäü tæìng pha, caïp tæì caïc pha âãún tuí âiãöu khiãøn. Caïp näüi bäü tuí âiãöu khiãøn. Âo caïch âiãûn caïp nhë thæï. Læu yï: Phaíi taïch maûch âiãûn tæí ra khoíi maûch âo. Âo âiãûn tråí mäüt chiãöu cuäün âoïng, càõt. Âo âiãûn tråí mäüt chiãöu caïc âiãûn tråí sáúy. Têch nàng loì xo bàòng tay xem coï truûc tràûc khäng. Thao taïc âoïng, càõt maïy càõt bàòng tay. Kiãøm tra maûch nhë thæï: Tiãúp âiãøm phuû cuía maïy càõt. Kiãøm tra sæû hoaût âäüng caïc maûch nhë thæï theo baín veî nhaì chãú taûo. Kiãøm tra sæû hoaût âäüng cuía caïc råle trung gian åí tuí âiãöu khiãøn. Âo thåìi gian têch nàng loì xo. Âo doìng âiãûn mätå têch nàng. Âo haìm læåüng áøm khê SF6: Âãø âaím baío khaí nàng caïch âiãûn vaì dáûp häö quang cuía maïy càõt. Kiãøm tra âäü roì rè khê SF6. Âo thåìi gian âoïng, càõt: Thåìi gian âoïng, càõt cuía tiãúp âiãøm chênh. Âäü khäng âäöng thåìi khi âoïng, càõt giæîa 3 pha. Âo doìng âiãûn cuäün âoïng, càõt. Nhàòm âãø kiãøm tra sæû hoaût âäüng cuía bäü truyãön âäüng, caïc cuäün dáy âoïng càõt, sæû làõp âàût âuïng cuía maïy càõt cuîng nhæ haình trçnh cuía maïy. Âo haình trçnh, âäü ngáûp cuía maïy càõt.(nãúu cáön thiãút) Âo täúc âäü âoïng, càõt cuía maïy càõt.(nãúu cáön thiãút) Kiãøm tra sæû hoaût âäüng caïc chu trçnh cuía nhaì chãú taûo. Kiãøm tra âiãûn aïp laìm viãûc nhoí nháút cuía cuäün âoïng, càõt. Âãø trong træåìng håüp sæû cäú mäüt vaìi bçnh àcqui cuía nguäön âiãöu khiãøn hay âiãûn aïp læåïi bë giaím tháúp thç maïy càõt váùn laìm viãûc âæåüc. Âo âiãûn tråí tiãúp xuïc: (Doìng âo täúi thiãøu phaíi bàòng 100A) Trãn mäùi ngàn dáûp. Trãn mäùi chæî V.(nãúu coï) Trãn toaìn bäü pha. Thæí cao thãú xoay chiãöu âäúi våïi caïch âiãûn maûch nhë thæï. Læu yï: Phaíi taïch maûch âiãûn tæí ra khoíi maûch âo. Thæí cao thãú xoay chiãöu táön säú cäng nghiãûp caïch âiãûn chênh cuía maïy càõt: Khi maïy càõt måí: (A1 + B1 + C1) - (A2 + B2 + C2 + Voí + Tiãúp âëa) Khi maïy càõt âoïng: B - (A + C + Voí + Tiãúp âëa). (A + C) - (B + Voí + Tiãúp âëa). Haûng muûc thê nghiãûm âënh kyì Kiãøm tra tçnh traûng bãn ngoaìi: (haìng nàm) Caïc cäüt sæï, âäöng häö chè thë aïp læûc khê SF6, bäü truyãön âäüng, kãút cáúu cå khê âi keìm, baïch näúi tiãúp âëa. Kiãøm tra tiãúp âiãøm khê SF6: (3 nàm) Tiãúp âiãøm baïo tên hiãûu cáúp 1. Tiãúp âiãøm khoïa maïy càõt cáúp 2. Âo âiãûn tråí mäüt chiãöu cuäün âoïng, càõt. (3 nàm) Kiãøm tra maûch nhë thæï: (3 nàm) Tiãúp âiãøm phuû cuía maïy càõt. Kiãøm tra sæû hoaût âäüng caïc maûch nhë thæï theo baín veî nhaì chãú taûo. Kiãøm tra sæû hoaût âäüng cuía caïc råle trung gian åí tuí âiãöu khiãøn. Âo caïch âiãûn caïp nhë thæï. (taïch maûch âiãûn tæí ra khoíi maûch âo) Âo âiãûn tråí caïch âiãûn chênh cuía maïy càõt. (haìng nàm) Âo thåìi gian têch nàng loì xo. (haìng nàm) Âo doìng âiãûn mätå têch nàng. (3 nàm) Âo haìm læåüng áøm khê SF6. (3 nàm) Kiãøm tra âäü roì rè khê SF6. (haìng nàm) Âo thåìi gian âoïng, càõt: (haìng nàm) Thåìi gian âoïng, càõt cuía tiãúp âiãøm chênh. Âäü khäng âäöng thåìi khi âoïng, càõt giæîa 3 pha. Âo doìng âiãûn cuäün âoïng, càõt. Nhàòm âãø kiãøm tra sæû hoaût âäüng cuía bäü truyãön âäüng, caïc cuäün dáy âoïng càõt, sæû làõp âàût âuïng cuía maïy càõt cuîng nhæ haình trçnh cuía maïy. Âo haình trçnh, âäü ngáûp cuía maïy càõt.(nãúu cáön thiãút) Âo täúc âäü âoïng, càõt cuía maïy càõt.(nãúu cáön thiãút) Kiãøm tra sæû hoaût âäüng caïc chu trçnh cuía nhaì chãú taûo.(nãúu cáön thiãút) Kiãøm tra âiãûn aïp laìm viãûc nhoí nháút cuía cuäün âoïng, càõt. (2 nàm) Âãø trong træåìng håüp sæû cäú mäüt vaìi bçnh àcqui cuía nguäön âiãöu khiãøn hay âiãûn aïp læåïi bë giaím tháúp thç maïy càõt váùn laìm viãûc âæåüc. Âo âiãûn tråí tiãúp xuïc: (Doìng âo täúi thiãøu phaíi bàòng 100A) (haìng nàm) Trãn mäùi ngàn dáûp. Trãn mäùi chæî V.(nãúu coï) Trãn toaìn bäü pha. Thæí cao thãú xoay chiãöu âäúi våïi caïch âiãûn maûch nhë thæï. (3 nàm) Læu yï: Phaíi taïch maûch âiãûn tæí ra khoíi maûch âo. Thæí cao thãú xoay chiãöu táön säú cäng nghiãûp âäúi våïi caïch âiãûn chênh cuía maïy càõt (3 nàm): thæûc hiãûn giäúng nhæ khi thê nghiãûm làõp måïi Maïy càõt chán khäng våïi bäü truyãön âäüng loì xo Haûng muûc thê nghiãûm làõp måïi Kiãøm tra tçnh traûng bãn ngoaìi: Maïy càõt âaî âæåüc làõp âuïng theo baín veî thiãút kãú. Caïc cäüt sæï, bäü truyãön âäüng, kãút cáúu cå khê âi keìm, baïch näúi tiãúp âëa. Kiãøm tra âáúu näúi caïp nhë thæï: Caïp näüi bäü tæìng pha, caïp tæì caïc pha âãún tuí âiãöu khiãøn. Caïp näüi bäü tuí âiãöu khiãøn. Âo caïch âiãûn caïp nhë thæï. Læu yï: Phaíi taïch maûch âiãûn tæí ra khoíi maûch âo. Âo âiãûn tråí caïch âiãûn chênh cuía maïy càõt. Kiãøm tra buäöng chán khäng bàòng âiãûn aïp cao thãú: Coï hai caïch kiãøm tra buäöng chán khäng: Maïy càõt åí traûng thaïi måí hoaìn toaìn. Tiãún haình thæí cao thãú xoay chiãöu theo qui âënh cuía nhaì chãú taûo. Âæa tiãúp âiãøm âäüng âãún gáön tiãúp âiãøm ténh våïi khoaíng caïch qui âënh cuía nhaì chãú taûo. Tiãún haình thæí cao thãú våïi âiãûn aïp âaî cho båíi nhaì chãú taûo(âiãûn aïp thæí coï thãø laì xoay chiãöu hoàûc mäüt chiãöu tuyì theo yãu cáöu cuía nhaì chãú taûo) Âo âiãûn tråí mäüt chiãöu cuäün âoïng, càõt. Âo âiãûn tråí mäüt chiãöu caïc âiãûn tråí sáúy. Têch nàng loì xo bàòng tay xem coï truûc tràûc khäng. Thao taïc âoïng, càõt maïy càõt bàòng tay. Kiãøm tra maûch nhë thæï: Tiãúp âiãøm phuû cuía maïy càõt. Kiãøm tra sæû hoaût âäüng caïc maûch nhë thæï theo baín veî nhaì chãú taûo. Kiãøm tra sæû hoaût âäüng cuía caïc råle trung gian åí tuí âiãöu khiãøn. Âo thåìi gian têch nàng loì xo. Âo doìng âiãûn mätå têch nàng. Âo thåìi gian âoïng, càõt: Thåìi gian âoïng, càõt cuía tiãúp âiãøm chênh. Âäü khäng âäöng thåìi khi âoïng, càõt giæîa 3 pha. Âo doìng âiãûn cuäün âoïng, càõt. Nhàòm âãø kiãøm tra sæû hoaût âäüng cuía bäü truyãön âäüng, caïc cuäün dáy âoïng càõt, sæû làõp âàût âuïng cuía maïy càõt cuîng nhæ haình trçnh cuía maïy. Âo haình trçnh, âäü ngáûp cuía maïy càõt.(nãúu cáön thiãút) Âo täúc âäü âoïng, càõt cuía maïy càõt.(nãúu cáön thiãút) Kiãøm tra sæû hoaût âäüng caïc chu trçnh cuía nhaì chãú taûo. Kiãøm tra âiãûn aïp laìm viãûc nhoí nháút cuía cuäün âoïng, càõt. Âãø trong træåìng håüp sæû cäú mäüt vaìi bçnh àcqui cuía nguäön âiãöu khiãøn hay âiãûn aïp læåïi bë giaím tháúp thç maïy càõt váùn laìm viãûc âæåüc. Âo âiãûn tråí tiãúp xuïc: (Doìng âo täúi thiãøu phaíi bàòng 100A) Tiãúp âiãøm chênh. Thæí cao thãú xoay chiãöu âäúi våïi caïch âiãûn maûch nhë thæï. Læu yï: Phaíi taïch maûch âiãûn tæí ra khoíi maûch âo. Thæí cao thãú xoay chiãöu táön säú cäng nghiãûp âäúi våïi caïch âiãûn chênh cuía maïy càõt: thæûc hiãûn giäúng nhæ caïc loaûi maïy càõt khaïc Haûng muûc thê nghiãûm âënh kyì Kiãøm tra tçnh traûng bãn ngoaìi: (haìng nàm) Caïc cäüt sæï, bäü truyãön âäüng, kãút cáúu cå khê âi keìm, baïch näúi tiãúp âëa. Âo âiãûn tråí caïch âiãûn maïy càõt. (haìng nàm) Kiãøm tra buäöng chán khäng bàòng âiãûn aïp cao thãú: (haìng nàm) Coï hai caïch kiãøm tra buäöng chán khäng: Maïy càõt åí traûng thaïi måí hoaìn toaìn. Tiãún haình thæí cao thãú xoay chiãöu theo qui âënh cuía nhaì chãú taûo. Âæa tiãúp âiãøm âäüng âãún gáön tiãúp âiãøm ténh våïi khoaíng caïch qui âënh cuía nhaì chãú taûo. Tiãún haình thæí cao thãú våïi âiãûn aïp âaî cho båíi nhaì chãú taûo(âiãûn aïp thæí coï thãø laì xoay chiãöu hoàûc mäüt chiãöu tuyì theo yãu cáöu cuía nhaì chãú taûo) Âo âiãûn tråí mäüt chiãöu cuäün âoïng, càõt. (3 nàm) Kiãøm tra maûch nhë thæï: (3 nàm) Tiãúp âiãøm phuû cuía maïy càõt. Kiãøm tra sæû hoaût âäüng caïc maûch nhë thæï theo baín veî nhaì chãú taûo. Kiãøm tra sæû hoaût âäüng cuía caïc råle trung gian åí tuí âiãöu khiãøn. Âo caïch âiãûn caïp nhë thæï. (taïch maûch âiãûn tæí ra khoíi maûch âo) Âo thåìi gian têch nàng loì xo. (haìng nàm) Âo doìng âiãûn mätå têch nàng. (3 nàm) Âo thåìi gian âoïng, càõt: (haìng nàm) Thåìi gian âoïng, càõt cuía tiãúp âiãøm chênh. Âäü khäng âäöng thåìi khi âoïng, càõt giæîa 3 pha. Âo doìng âiãûn cuäün âoïng, càõt. Nhàòm âãø kiãøm tra sæû hoaût âäüng cuía bäü truyãön âäüng, caïc cuäün dáy âoïng càõt, sæû làõp âàût âuïng cuía maïy càõt cuîng nhæ haình trçnh cuía maïy. Kiãøm tra âäü moìn cuía tiãúp âiãøm. (3 nàm) Âo haình trçnh, âäü ngáûp cuía maïy càõt.(nãúu cáön thiãút) Âo täúc âäü âoïng, càõt cuía maïy càõt.(nãúu cáön thiãút) Kiãøm tra sæû hoaût âäüng caïc chu trçnh cuía nhaì chãú taûo.(nãúu cáön thiãút) Kiãøm tra âiãûn aïp laìm viãûc nhoí nháút cuía cuäün âoïng, càõt. (2 nàm) Âãø trong træåìng håüp sæû cäú mäüt vaìi bçnh àcqui cuía nguäön âiãöu khiãøn hay âiãûn aïp læåïi bë giaím tháúp thç maïy càõt váùn laìm viãûc âæåüc. Âo âiãûn tråí tiãúp xuïc: (Doìng âo täúi thiãøu phaíi bàòng 100A) (haìng nàm) Tiãúp âiãøm chênh. Thæí cao thãú xoay chiãöu âäúi våïi caïch âiãûn maûch nhë thæï. (3 nàm) Læu yï: Phaíi taïch maûch âiãûn tæí ra khoíi maûch âo. Thæí cao thãú xoay chiãöu táön säú cäng nghiãûp âäúi våïi caïch âiãûn chênh cuía maïy càõt (haìng nàm): thæûc hiãûn giäúng nhæ khi thê nghiãûm làõp måïi Âo âiãûn tråí tiãúp xuïc YÏ nghéa cuía pheïp âo âiãûn tråí tiãúp xuïc Nhàòm phaït hiãûn ra tçnh traûng báút thæåìng trãn caïc mäúi näúi caïc mäúi näúi, caïc âáöu tiãúp xuïc phaït sinh trong quaï trçnh váûn haình nhàòm giuïp ngæåìi quaín lyï coï thãø coï kãú hoaûch baío dæåîng, sæía chæîa håüp lyï nhàòm traïnh xaíy ra sæû cäú. Nguyãn nhán laìm tàng âiãûn tråí tiãúp xuïc laì do: Hoíng hoïc vãö cå, maìi moìn, àn moìn vãö cå. Caïc bãö màût tiãúp xuïc bë äxy hoïa. Dæåïi taïc duûng cuía nhiãût læåüng sinh ra láu ngaìy seî laìm cho caïc mäúi näúi tråí nãn moíi vaì loíng ra. Háûu quaí cuía viãûc tàng âiãûn tråí tiãúp xuïc laìm cho caïc mäúi näúi, mäúi tiãúp xuïc ngaìy caìng bë phaït noïng laìm nhiãût âäü taûi âoï tàng cao báút thæåìng vaì âoï chênh laì nguyãn nhán gáy nãn caïc sæû cäú tráöm troüng bãn trong Maïy càõt, åí caïc Dao caïch ly, caïc âáöu näúi khi âang váûn haình åí doìng taíi låïn vaì âiãûn aïp cao. Caïc phæång phaïp âo âiãûn tråí tiãúp xuïc Viãûc âo âiãûn tråí tiãúp xuïc âæåüc tiãún haình theo phæång phaïp V-A mäüt chiãöu.Dæûa vaìo âoï ta coï thãø âo âiãûn tråí tiãúp xuïc bàòng caïc caïch sau: âo træûc tiãúp vaì âo giaïn tiãúp. Âo træûc tiãúp bàòng caïc thiãút bë âo chuyãn duûng: MOM-200, MOM-600... Âo giaïn tiãúp qua caïc âäöng häö mV-A bàòng caïch cáúp mäüt doìng DC chaûy qua âäúi tæåüng âo vaì âo âiãûn aïp råi trãn hai âáöu âäúi tæåüng ta thu âæåüc giaï trë: Rx = U(mV) / I (A) Læu yï: Âãø âo caïc doìng âiãûn låïn (trãn 50 A) ta thæåìng duìng mäüt shunt doìng coï giaï trë doìng âënh mæïc thêch håüp. Cáúp chênh xaïc cuía caïc thiãút bë âo phaíi khäng âæåüc nhoí hån 0,5. Caïc læu yï vãö an toaìn trong quaï trçnh âo Khäng âæåüc âãø håí maûch doìng trong khi âo vç: Coï khaí nàng gáy hoíng caïc thiãút bë âo åí maûch âiãûn aïp. Coï thãø phaït sinh häö quang mäüt chiãöu khi âo åí doìng låïn. Âäúi tæåüng âæåüc thæí nghiãûm phaíi âæåüc caïch ly vãö âiãûn våïi caïc pháön âang mang âiãûn xung quanh. Khi âo bàòng phæång phaïp V-A giaïn tiãúp phaíi kiãøm tra âãø âaím baío ràòng biãún tråí âiãöu chènh phaíi tiãúp xuïc täút, traïnh gáy nãn tçnh traûng håí maûch doìng khi âiãöu chènh. Khäng tiãúp xuïc våïi maûch âo vaì âäúi tæåüng trong quaï trçnh âo. Yãu cáöu cuía pheïp âo Khi âo âiãûn tråí tiãúp xuïc caïc MC, DCL, caïc mäúi gheïp coï doìng âënh mæïc låïn (trãn 400A), doìng âo phaíi coï giaï trë täúi thiãøu laì 100A. Træåïc khi tiãún haình caïc pheïp âo âiãûn tråí tiãúp xuïc trãn caïc MC, DCL cáön phaíi thao taïc âoïng càõt nhiãöu láön âãø âaím baío âäü äøn âënh vaì tin cáûy cuía kãút quaí âo vç: Trong quaï trçnh âoïng càõt seî laìm bäüc läü caïc täön taûi trong maûch dáùn doìng cuía MC, DCL. Caïc bãö màût bë äxy hoïa, caïc saín pháøm phaït sinh trong quaï trçnh dáûp häö quang trãn bãö màût naìy seî âæåüc táøy âi. Nãúu cáön coï thãø tàng giaï trë doìng âo lãn: 200A, 300A âãø kiãøm tra thãm nhàòm phaït hiãûn nhæîng mäúi gheïp chæa täút.Tuy nhiãn doìng âo khäng âæåüc låïn hån doìng âënh mæïc cuía thiãút bë âãø traïnh sai säú do hiãûn tæåüng quaï nhiãût. Vãû sinh saûch seî caïc âáöu cæûc cuía Maïy càõt, Dao caïch ly vaì caïc bãö màût cuía caïc mäúi gheïp træåïc khi tiãún haình pheïp âo âãø traïnh sai säú. Âaïnh giaï kãút quaí âo Tiãún haình âo tæì 3 âãún 5 láön trãn mäüt âäúi tæåüng våïi cuìng mäüt doìng âo vaì så âäö âo. Giaï trë âo sau cuìng seî laì giaï trë trung bçnh cuía caïc kãút quaí âo trãn. Râ = (Râ1+Râ2+..+ Rân)/ n. (våïi n = 3÷5) Giaï trë âiãûn tråí tiãúp xuïc âo âæåüc khäng âæåüc låïn hån tiãu chuáøn cho pheïp cuía nhaì chãú taûo. Nãúu giaï trë âo låïn cáön kiãøm tra laûi så âäö âo, caïc vë trê âáúu näúi vaì tçnh traûng caïc âáöu âáúu näúi. Tiãún haình thao taïc thãm vaìi láön âãø kiãøm tra tênh äøn âënh cuía kãút quaí âo. Nãúu caïc giaï trë âo âæåüc trãn caïc pha MC âãöu tàng nhæ nhau coï thãø nghé âãún khaí nàng kiãøm tra laûi âäü ngáûp vaì haình trçnh cuía caïc tiãúp âiãøm. Nãúu caïc kãút quaí âo äøn âënh vaì caïc thäng säú vãö haình trçnh, âäü ngáûp bçnh thæåìng nhæng caïc giaï trë âiãûn tråí tiãúp xuïc váùn låïn coï khaí nàng tiãúp âiãøm dáûp häö quang cuía MC bë moìn sau mäüt thåìi gian váûn haình. Cáön coï biãûn phaïp kiãøm tra âäü moìn vaì thay thãú bäü tiãúp âiãøm âäüng. Cho pheïp giaï trë âiãûn tråí tiãúp xuïc tàng âãún 1,2 láön giaï trë xuáút xæåíng cuía nhaì chãú taûo (âäúi våïi nhæîng MC âaî qua váûn haình). Tuy nhiãn viãûc âiãûn tråí tiãúp xuïc tàng nhanh vaì âäüt biãún åí mäüt pha baïo hiãûu tçnh traûng báút thæåìng bãn trong maïy vaì cáön phaíi cháøn âoaïn thãm. Thiãút bë âo âiãûn tråí tiãúp xuïc mom-200 Phaûm vi aïp duûng MOM-200 âæåüc duìng âãø kiãøm tra âiãûn tråí tiãúp xuïc cuía caïc Maïy càõt, Dao caïch ly vaì caïc mäúi näúi coï doìng laìm viãûc låïn (trãn caïc thanh caïi ngoaìi tråìi, thanh caïi tuí håüp bäü, caïc mäúi gheïp giæîa caïc thiãút bë læûc: Maïy càõt, MBA, DCL våïi caïc thanh dáùn, caïp âáúu näúi) MOM-200 coï thãø duìng âãø kiãøm tra maûch voìng tiãúp âáút cuía caïc thiãút bë traûm, âaïnh giaï tçnh traûng cuía caïc thanh dáùn näúi trung tênh cuía MBA læûc. Læu yï vãö an toaìn khi sæí duûng thiãút bë âo mom-200 Træåïc khi âo âiãûn tråí tiãúp xuïc trãn caïc Maïy càõt hoàûc caïc Dao caïch ly phaíi kiãøm tra âãø biãút ràòng caïc âäúi tæåüng naìy âaî âæåüc caïch ly khoíi caïc nguäön âang mang âiãûn khaïc xung quanh, chuïng âang åí traûng thaïi âoïng vaì âaî âæåüc dáúu tiãúp âëa åí mäüt phêa (khi tiãún haình pheïp âo åí khu væûc âang mang âiãûn). Nghiãm cáúm viãûc càõt maïy càõt trong khi MOM-200 âang näúi vaìo maïy càõt. Khi tiãún haình âáúu näúi phaíi: Luän luän näúi dáy näúi âáút baío vãû. Luän sæí duûng caïc dáy näúi an toaìn. (dáy âo khäng bë âæït hoàûc tráöy xæåïc låïp voí boüc) Tàõt nguäön cáúp vaìo thiãút bë træåïc khi âáúu näúi. Nãúu trãn maûch âo coï näúi caïc biãún doìng, phaíi cä láûp caïc biãún doìng vaì caïc rå le baío vãû âãø traïnh taïc âäüng càõt sai cuía caïc baío vãû liãn quan. Traïnh sæí duûng trong âiãöu kiãûn laìm viãûc gáön nåi coï nguäön âiãûn tæì træåìng maûnh vç noï coï khaí nàng laìm cho thiãút bë hoaût âäüng sai hoàûc gáy hæ hoíng cho maûch âo. Kãút quía Giaï trë âo cuía âiãûn tråí tiãúp xuïc thæûc tãú seî bàòng: Giaï trë âo thu âæåüc trãn maìn hçnh x K. Trong âoï: K = giaï trë âo cuía thang doìng âaî choün / doìng âo Do âoï ta coï thãø thay âäøi âäü nhaûy cuía pheïp âo bàòng caïch phäúi håüp giæîa hai giaï trë naìy. Vê duû: Giaï trë âiãûn tråí âo âæåüc trãn maìn hçnh: 100mW Doìng âo: 100A, Thang doìng âaî choün: 200A. K = 200/100 = 2 Giaï trë âiãûn tråí thæûc tãú cuía âäúi tæåüng âo Rtx = 2x100mW = 200 mW. Hçnh 14-1 Så âäö âáúu näúi MOM-200 våïi âäúi tæåüng âo Hçnh 14-2 Så âäö âo âiãûn tråí tiãúp xuïc trãn maïy càõt Tiãu chuáøn tiãúp xuïc mäüt säú maïy càõt STT Kiãøu Uâm (KV) Iâm (A) Icâm (KA) NCT Rtiãúp xuïc (mW) Ghi chuï MAÏY CÀÕT KHÊ SF6 1 GI - E ≤ 40,5 Âãún 1600(I) 3150(II) (I) 25 (II)31,5 Nuova Magrini Galileo (I) 50 (II) 25 Nhaì chãú taûo (I): 25KA (II): 31,5KA 2 FP4025D (Trong nhaì) 40,5 1250 25 ALSTOM (CHINA) 150 Nhaì chãú taûo 3 FP4025G (Trong nhaì) 40,5 1250 25 ALSTOM (CHINA) 150 Nhaì chãú taûo 4 SFA(Trong nhaì) ≤ 36 Âãún 3150 Âãún 40 AAB ≤ 23 Nhaì chãú taûo 6 DIFFLU 7,2 1250 16 TB Nha ≤ 25 Nhaì chãú taûo MAÏY CÀÕT DÁÖU 1 C-35M-630-10 35 630 10 USSR ≤ 310 Nhaì chãú taûo 2 MKΠ-35-1000-25bY1 35 1000 25 USSR ≤ 250 Nhaì chãú taûo 3 DW1-35D 35 600 6,3 Trung Quäúc ≤ 550 Nhaì chãú taûo 4 VMV-744 35 1250 20 Tiãûp khàõc 40 Nhaì chãú taûo 5 BMΠ-Э-10Y3 10 1000 20/31,5 CCCP 40 Nhaì chãú taûo 6 BMΠ-Э-11T3 11 630 20/31,5 CCCP 40 Nhaì chãú taûo 7 BMΠ-Э-11T3 11 1250 20/31,5 CCCP 30 Nhaì chãú taûo 8 BMΠ-Э11-1250 11 1250 20/31,5 CCCP ≤ 30 Nhaì chãú taûo 9 BMΠ-Э-10/11 10/11 2500 31,5 CCCP 10 Nhaì chãú taûo 10 BKЭ(10,11) - Y2 10/11 630 20/31,5 CCCP 60/35 Nhaì chãú taûo 11 BKЭ(10,11) - Y2 10/11 1250/1600 20/31,5 CCCP 25 Nhaì chãú taûo 12 BKЭ(10,11) - T3 10/11 1000 20/31,5 CCCP 25 Nhaì chãú taûo 13 BK (10,11) - Y2 10/11 1250/1600 20/31,5 CCCP 25 Nhaì chãú taûo 14 BK (10,11) - T2 10/11 630 20/31,5 CCCP 45/40 Nhaì chãú taûo 15 SN10-10I 10/11 630 16 T.Quäúc 100 Nhaì chãú taûo 16 Q00 15,6 600 -- RISSEI 150 Nhaì chãú taûo 17 HPR2 7,2 320 -- Phaïp 130 Nhaì chãú taûo 18 RME 17,5-50 17,5 800 16 SACE 50 T.khaío MAÏY CÀÕT CHÁN KHÄNG 1 3AF01 40,5 1250 25 Siemen-india ≤ 32 Nhaì chãú taûo 2 GVB-M/2000 -1000 24 2000 25 LG Co.,Ltd 25,7 + 20% Nhaì chãú taûo 3 LBA-06C 0,69 630 50 LG Co.,Ltd 50+20% Nhaì chãú taûo MAÏY CÀÕT RECLOSER 01 VR - 3S ≤ 34,5 560 / 800 12,5/16 ABB ≤ 150 Nhaì chãú taûo 02 N36 / N24 / N12 ≤ 36 630 12,5 Nu-Lec Pty Ltd ≤ 100 Nhaì chãú taûo Phán têch thåìi gian chuyãøn âäüng cuía maïy càõt Muûc âêch Kháu thæí nghiãûm naìy luän âæåüc tiãún haình cho caïc maïy càõt trung vaì cao aïp, Nhàòm âãø kiãøm tra sæû hoaût âäüng cuía bäü truyãön âäüng, caïc cuäün dáy âoïng càõt, sæû làõp âàût âuïng cuía maïy càõt cuîng nhæ haình trçnh cuía maïy. Våïi phãúp thæí naìy ta coï âæåüc thäng tin vãö âàûc tênh thåìi gian cuía cå cáúu truyãön âäüng, váûn täúc âoïng càõt, âäü báût cuía tiãúp âiãøm, âäöng bäü âoïng càõt, doìng thao taïc cuäün âoïng càõt, thåìi gian âoïng càõt. Nhåì vaìo caïc pheïp kiãøm tra naìy maì ngæåìi sæí duûng thiãút bë coï thãø såïm phaït hiãûn ra caïc khuyãút táût cuîng nhæ caïc hæ hoíng cuía cå cáúu bäü truyãön âäüng, tiãúp âiãøm chênh, cuäün dáy hoàûc van âiãûn duìng âãø thao taïc maïy càõt, tiãúp âiãøm phuû. Caïc âënh nghéa Thåìi gian âoïng cuía mäüt pháön tæí: Laì thåìi gian tæì khi coï lãûnh âoïng âãún thåìi âiãøm tiãúp xuïc âáöu tiãn cuía tiãúp âiãøm. Thåìi gian âoïng cuía mäüt pha: Laì thåìi gian tæì khi coï lãûnh âoïng âãún thåìi âiãøm tiãúp âiãøm cuäúi cuìng trong pha bàõt âáöu tiãúp xuïc. Thåìi gian âoïng cuía maïy càõt: Laì thåìi gian tæì khi coï lãûnh âoïng âãún thåìi âiãøm tiãúp âiãøm cuäúi cuìng cuía maïy càõt bàõt âáöu tiãúp xuïc. Thåìi gian càõt cuía mäüt pháön tæí: Laì thåìi gian tæì khi coï lãûnh càõt âãún thåìi âiãøm tiãúp âiãøm taïch ra. Thåìi gian càõt cuía mäüt pha: Laì thåìi gian tæì khi coï lãûnh càõt âãún thåìi âiãøm tiãúp âiãøm âáöu tiãn trong pha taïch ra. Thåìi gian càõt cuía maïy càõt: Laì thåìi gian tæì khi coï lãûnh càõt âãún thåìi âiãøm tiãúp âiãøm âáöu tiãn trong pha cháûm nháút taïch ra. Thåìi gian âäöng bäü khi âoïng cuía maïy càõt: Chãnh lãûch thåìi gian âoïng giæîa pha nhanh nháút vaì pha cháûm nháút. Thåìi gian âäöng bäü khi càõt cuía maïy càõt: Chãnh lãûch thåìi gian càõt giæîa pha nhanh nháút vaì pha cháûm nháút. Thåìi gian âäöng bäü khi âoïng cuía mäüt pha: Chãnh lãûch thåìi gian âoïng giæîa tiãúp âiãøm nhanh nháút vaì tiãúp âiãøm cháûm nháút trong pha. Thåìi gian âäöng bäü khi càõt cuía mäüt pha: Chãnh lãûch thåìi gian càõt giæîa tiãúp âiãøm nhanh nháút vaì tiãúp âiãøm cháûm nháút trong pha. Phæång phaïp âo Sæí duûng cáöu âo chuyãn duìng. Âáúu näúi så âäö theo chè dáùn cuía thiãút bë âo. Sæí duûng âäöng häö âo giáy chaûy âiãûn. Tiãu chuáøn thåìi gian âoïng càõt mäüt säú maïy càõt STT Kiãøu Uâm (KV) Nhaì chãú taûo Tâoïng (ms) Tcàõt (ms) DTâoïng (ms) DTcàõt (ms) Ghi chuï MAÏY CÀÕT KHÊ SF6 (chæî nghiãn, âáûm: tham khaío IEC, BBXX; Bçnh thæåìng: nhaì chãú taûo) 1 EDFSK1-1 35 AAB - ÁÚn Âäü 47¸57 25¸33 ≤ 5,0 ≤ 3,3 2 GI - E 1600A/25KA Âãún 40,5 NuovaMagrini Galileo 60 ¸ 70 33 ¸ 43 ≤ 3,0 ≤ 3,0 Uâk:ac 73 ¸ 83 40 ¸ 50 ≤ 3,0 ≤ 3,0 Uâk:dc 70 ¸ 80 33 ¸ 43 ≤ 3,0 ≤ 3,0 Uâk:dc 3 SFA (trong nhaì) Âãún 36 AAB 60 70 ≤ 5,0 ≤ 3,3 4 HPA(T.nhaì) Âãún 36 AAB ≤ 75 36 - 40 ≤ 5,0 ≤ 3,3 MAÏY CÀÕT DÁÖU (chæî nghiãn, âáûm: tham khaío IEC, BBXX; Bçnh thæåìng: nhaì chãú taûo) 1 C35M-630-10 35 USSR ≤ 340 ≤ 50 -- -- NC Âiãûn ≤ 400 ≤ 120 -- -- loì xo 2 DW1 - 35D 35 T.Quäúc ≤ 270 ≤ 60 3 MKP1000-25Y1 35 USSR 400 50 -- -- 4 BMP-11- 630 /1000-20T/KT 11 CCCP 300 100 5 BMP-Э-11 630 / 1250 11 300 70 -- -- 6 BKЭ-10,11 10/11 CCCP ≤ 250 ≤ 50 -- -- 7 BK 10,11 10/11 CCCP ≤ 75 ≤ 45 8 SN10-10I 10/11 T.Quäúc 200 60 02 02 MAÏY CÀÕT CHÁN KHÄNG (chæî nghiãn, âáûm: tham khaío IEC; Bçnh thæåìng: nhaì chãú taûo) 1 3AF01 36 SIEMENS- INDIA ≤ 75 C1:≤65 C2:≤50 ≤ 2,0 ≤ 2,0 2 VB6 24 E.I.B 50 42 ≤ 5,0 ≤ 3,3 3 VD4 Âãún 24 ABB 60 ≤ 45 ≤ 5,0 ≤ 3,3 4 GVB-M/600-1000/25X 24 LG Co.,Ltd. 100 40 ≤ 5,0 ≤ 3,3 5 VB5-20,31 17,5 E.I.B 50 42 ≤ 5,0 ≤ 3,3 6 VB4 12 E.I.B 35 42 ≤ 5,0 ≤ 3,3 STT Kiãøu Uâm (KV) Nhaì chãú taûo Tâoïng (ms) Tcàõt (ms) DTâoïng (ms) DTcàõt (ms) Ghi chuï 7 VK/10J,10M 10P 12 Tuí håüp bäü 50 35 ≤ 5,0 ≤ 3,3 8 LBA 0,69 LG Co.,Ltd. 80 40 ≤ 5,0 ≤ 3,3 MAÏY CÀÕT RECLOSER (chæî nghiãn, âáûm: tham khaío IEC, BBXX; Bçnh thæåìng: nhaì chãú taûo) 1 VR - 3S Âãún 34,5 ABB 48 40 -- -- 2 N36 Âãún 36 Nu-Lec Pty Ltd ≤ 100 ≤ 50 -- --

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docfontvn.exe
  • exefontvn.exe