Đề tài Tầm quan trọng của hoạt động Marketing trong việc mở rộng thị trường và thực trạng Marketing của Công ty Cầu 12

LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến tích cực. Từ nền kinh tế tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, trong điều kiện đổi mới này Marketing ngày càng trở thành một hệ thống chức năng có vị trí quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp trên nhiều góc độ. Marketing làm cho sự lựa chọn sự thoả mãn người tiêu dùng và chất lượng cuộc sống tối đa hơn. Marketing giúp cho doanh nghiệp linh hoạt trong kinh doanh nắm bắt được thời cơ, nhu cầu của khách hàng, từ đó tìm cách thoả mãn nhu cầu đó, chiến thắng trong cạnh tranh, thu được lợi nhuận và đạt được mục đích của mình. Hiện nay có rất nhiều công ty xây dựng cầu đường với nhiều phương thức hoạt động khác nhau và cũng có các thế mạnh khác nhau trên thị trường trong nước và quốc tế sự cạnh tranh giữa các công ty này ngày càng trở nên gay gắt và Công ty Cầu 12 cũng không tránh khỏi guồng máy cạnh tranh đó, là một công ty tuy đã có khá nhiều danh tiếng và uy tín nhưng hoạt động Marketing của công ty còn rất kém nên công ty đã gặp phải không ít khó khăn. Vấn đề đặt ra cho Công ty Cầu 12 là phải làm sao để mở rộng được thị trường hoạt động của công ty mình nhằm tạo công ăn việc làm cho công nhân viên trong công ty tránh tổn thất, tăng lợi nhuận cho công ty, đảm bảo vị thế của mình trên thị trường và nhiều mục đích khác. Nhận thức được tầm quan trọng của Marketing trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường hoạt động. Đồng thời kết hợp với sự hiểu biết của em về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty Cầu 12 nên em đã chọn đề tài này. “ Tầm quan trọng của hoạt động Marketing trong việc mở rộng thị trường và thực trạng hoạt động Marketing của Công ty Cầu 12” Kết cấu của đề tài được chia làm 3 chương: Chương I : Vai trò của hoạt động marketing trong việc mở rộng thị trường Chương II : Phân tích thực trạng hoạt động marketing của công ty cầu 12 Chương III : Những giải pháp về hoạt động marketing nhằm mở rộng thị trường của công ty cầu 12 Do trình độ hiểu biết về lý thuyết cũng như kinh nghiệm thực tế của em còn hạn hẹp nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự góp ý của thầy Trần Đình Bích để bài viết sau của em được tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy Bích đã hướng dẫn em làm đề cương cho đề tài này.

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4653 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tầm quan trọng của hoạt động Marketing trong việc mở rộng thị trường và thực trạng Marketing của Công ty Cầu 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n­íc ta cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc. Tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, trong ®iÒu kiÖn ®æi míi nµy Marketing ngµy cµng trë thµnh mét hÖ thèng chøc n¨ng cã vÞ trÝ quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trªn nhiÒu gãc ®é. Marketing lµm cho sù lùa chän sù tho¶ m·n ng­êi tiªu dïng vµ chÊt l­îng cuéc sèng tèi ®a h¬n. Marketing gióp cho doanh nghiÖp linh ho¹t trong kinh doanh n¾m b¾t ®­îc thêi c¬, nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tõ ®ã t×m c¸ch tho¶ m·n nhu cÇu ®ã, chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, thu ®­îc lîi nhuËn vµ ®¹t ®­îc môc ®Ých cña m×nh. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu c«ng ty x©y dùng cÇu ®­êng víi nhiÒu ph­¬ng thøc ho¹t ®éng kh¸c nhau vµ còng cã c¸c thÕ m¹nh kh¸c nhau trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty nµy ngµy cµng trë nªn gay g¾t vµ C«ng ty CÇu 12 còng kh«ng tr¸nh khái guång m¸y c¹nh tranh ®ã, lµ mét c«ng ty tuy ®· cã kh¸ nhiÒu danh tiÕng vµ uy tÝn nh­ng ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty cßn rÊt kÐm nªn c«ng ty ®· gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n. VÊn ®Ò ®Æt ra cho C«ng ty CÇu 12 lµ ph¶i lµm sao ®Ó më réng ®­îc thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña c«ng ty m×nh nh»m t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n viªn trong c«ng ty tr¸nh tæn thÊt, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty, ®¶m b¶o vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng vµ nhiÒu môc ®Ých kh¸c. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña Marketing trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng. §ång thêi kÕt hîp víi sù hiÓu biÕt cña em vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty CÇu 12 nªn em ®· chän ®Ò tµi nµy. “ TÇm quan träng cña ho¹t ®éng Marketing trong viÖc më réng thÞ tr­êng vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty CÇu 12” KÕt cÊu cña ®Ò tµi ®­îc chia lµm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I : Vai trß cña ho¹t ®éng marketing trong viÖc më réng thÞ tr­êng Ch­¬ng II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty cÇu 12 Ch­¬ng III : Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ ho¹t ®éng marketing nh»m më réng thÞ tr­êng cña c«ng ty cÇu 12 Do tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ lý thuyÕt còng nh­ kinh nghiÖm thùc tÕ cña em cßn h¹n hÑp nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy TrÇn §×nh BÝch ®Ó bµi viÕt sau cña em ®­îc tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy BÝch ®· h­íng dÉn em lµm ®Ò c­¬ng cho ®Ò tµi nµy. Ch­¬ng I Vai trß cña ho¹t ®éng marketing trong viÖc më réng thi tr­êng I- Thùc chÊt vµ tÝnh tÊt yÕu ph¶i më réng thÞ tr­êng. 1.1 Thùc chÊt cña viÖc më réng thÞ tr­êng. TÊt c¶ c¸c c«ng ty ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn nh÷ng c©u hái c¬ b¶n: Ta ph¶i phÊn ®Êu ®Ó cã mÆt trªn thÞ tr­êng nµo ë n­íc m×nh, ë lôc ®Þa m×nh vµ trªn toµn cÇu? Ai sÏ lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña ta vµ chiÕn l­îc còng nh­ tµi nguyªn cña hä ra sao? Ta sÏ s¶n xuÊt hay t¹o nguån s¶n phÈm cña m×nh ë ®©u? Ta ph¶i h×nh thµnh nh÷ng liªn minh chiÕn l­îc nh­ thÕ nµo víi c¸c c«ng ty kh¸c? Cã tr¶ lêi ®­îc nh÷ng c©u hái trªn th× c«ng ty míi cã thÓ cã kh¶ n¨ng ®Ó tiÕn hµnh ®Ó më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña c«ng ty m×nh ®­îc. Trong m«i tr­êng kinh doanh lu«n tån t¹i rÊt nhiÒu c«ng ty c¹nh tranh lÉn nhau. Hä cã ®­îc mét thÞ tr­êng ho¹t ®éng riªng bëi uy tÝn vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cña hä. Ngoµi ra cßn cã phÇn thÞ tr­êng míi mµ ch­a cã c«ng ty nµo ho¹t ®éng t¹i ®Êy vµ hä cã nhu cÇu tiÒm Èn, sù tù do c¹nh tranh t¹o c¬ héi cho c¸c c«ng ty cã thÓ cã ®­îc phÇn thÞ tr­êng cña ®èi thñ c¹nh tranh. Më réng thÞ tr­êng cßn ®­îc coi lµ môc tiªu, ph­¬ng thøc quan träng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®¹t doanh sè tèi ­u vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao. Nh»m thu ®­îc møc doanh thu cao, lîi nhuËn cùc ®¹i, ®¶m b¶o vÞ thÕ cao cho c«ng ty, c«ng ¨n viÖc lµm cho mét lùc l­îng lao ®éng x· héi vµ n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng cho x· héi… Mét c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh më r«ng thÞ tr­êng theo nhiÒu c¸ch thøc kh¸c nhau: C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh më réng chu vi, b¸n kÝnh ho¹t ®éng cã thÓ ®Çu t­ m¸y mãc trang thiÕt bÞ kü thuËt tiªn tiÕn ®Ó cã thÓ t¨ng vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng cña s¶n phÈm hoÆc c«ng ty cã thÓ ®Çu t­ ®Ó cho lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc ®a d¹ng vµ phong phó h¬n. 1.2 TÝnh tÊt yÕu ph¶i më réng thÞ tr­êng Sù thay ®æi vÒ c¬ chÕ kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cïng nh÷ng th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c c«ng ty lµ ph¶i lµm sao ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc mét c¸ch tèt nhÊt, ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã søc c¹nh tranh lín. Nhu cÇu sinh ho¹t cña con ng­êi, gi¸ c¶ hµng ho¸ tiªu dïng liªn tôc t¨ng lµm sù ®ßi hái cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ngµy cµng cao b¾t buéc c«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó cã thÓ cã ®­îc mét møc doanh thu cao, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cÊp thiÕt cña c«ng ty. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ ®· t¹o ra nhiÒu c¬ héi cho c¸c c«ng ty ®i sau cã ®­îc søc c¹nh tranh tèt. Do vËy ®ßi hái c¸c c«ng ty ®· cã th©m niªn ph¶i cã nhËn thøc, cËp nhËt th«ng tin, ®Çu t­ m¸y mãc víi c«ng nghÖ cao ®Ó ®¶m b¶o ®­îc tÝnh c¹nh tranh cña c«ng ty vµ t¨ng l­îng vèn cña c«ng ty lªn. §éi ngò c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®Òu cã tr×nh ®é tay nghÒ cao. §Ó tËn dông ®­îc tèi ®a hiÖu qu¶ do nguån lao ®éng ®ã ®em l¹i th× ®ßi hái c«ng ty cÇn ph¶i t¹o ®­îc mét m«i tr­êng ®Ó cho hä ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. Yªu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy cµng cao ®ßi hái c«ng ty cÇn ph¶i liªn tôc cËp nhËp th«ng tin khoa häc kü thuËt ®Çu t­ mua s¾m nh÷ng m¸y mãc trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i ®¶m b¶o chÊt l­îng, tiÕn ®é, yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®ång thêi còng gi¶m ®­îc chi phÝ vµ t¨ng ®­îc lîi nhuËn cho c«ng ty. Nh­ vËy, nÕu thùc hiÖn viÖc më réng thÞ tr­êng mµ thµnh c«ng thi c«ng ty sÏ thu ®­îc rÊt nhiÒu kÕt qu¶ tèt trong thêi gian hiªn t¹i vµ c¶ trong t­¬ng lai. T¨ng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp lµm cho ph¹m vi vµ quy m« thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®­îc më réng vµ ®©y chÝnh lµ kÕt qu¶ cña cuéc canh tranh gi÷a c¸c ®èi thñ c¹nh tranh mµ doanh nghiÖp kh«ng ®­îc s¬ xuÊt , coi nhÑ c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. T¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. §©y lµ kÕt qu¶ kinh tÕ ®­îc l­îng ho¸ ho¹t ®éng thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp. T¨ng tµi s¶n v« h×nh cña doanh nghiÖp tøc lµ t¨ng niÒm tin cña kh¸ch hµng, uy tÝn vÞ thÕ cña doanh nghiÖp. Tõ ®©y chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc sù quan träng, tÝnh tÊt yÕu ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®«ng më réng thÞ tr­êng ho¹t ®«ng cña c¸c c«ng ty trong thêi ®¹i ngµy nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. II . Vai trß vµ sù cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng marketing. 2.1 . Kh¸i niÖm c¬ b¶n. - §Þnh nghÜa marketing hiÖn ®¹i: “Marketing lµ sù dù ®o¸n, sù ®iÒu chØnh vµ sù tho¶ m·n nhu cÇu th«ng qua qu¸ tr×nh trao ®æi”. 2.2. TÇm quan träng cña ho¹t ®éng marketing Ngµy nay ho¹t ®éng marketing trong c¸c c«ng ty ®· dÇn ®­îc chó ý nhiÒu. Thay v× mét thÞ tr­êng víi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh cè ®Þnh vµ ®· biÕt, hä ph¶i ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng víi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh biÕn ®æi nhanh chãng, nh÷ng tiÕn bé vÒ c«ng nghÖ, nh÷ng ®¹o luËt míi, Nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý th­¬ng m¹i míi vµ sù trung thµnh cña kh¸ch hµng ngµy cµng gi¶m sót. C¸c c«ng ty ®ang ph¶i chay ®ua víi nhau trªn mét tuyÕn ®­êng víi nh÷ng biÓn b¸o vµ luËt lÖ lu«n lu«n thay ®æi, kh«ng cã tuyÕn ®Ých, kh«ng cã chiÕn th¾ng vÜnh cöu. C¸c kh¸ch hµng l¹i cã c¸c yªu cÇu rÊt kh¸c nhau ®èi víi c¸c s¶n phÈm, dÞch vô vµ gi¸ c¶. Nh­ vËy kh¸ch hµng sÏ bÞ hÊp dÉn bëi nh÷ng thø hµng ho¸ nµo ®¸p øng tèt nhÊt nh÷ng nhu cÇu vµ mong ®îi c¸ nh©n cña hä. Nh÷ng ng­êi lµm marketing ph¸t hiÖn nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ c¬ héi ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty. Hä tham gia vµo viÖc thiÕt kÕ s¶n phÈm, néi dung dÞch vô, ®Þnh gi¸ c¸c mÆt hµng. Hä tÝch cùc th«ng tin vµ cæ ®éng cho c¸c s¶n phÈm, dÞch vô, h×nh ¶nh cña c«ng ty, theo dâi sù hµi lßng cña kh¸ch hµng. Nh÷ng ng­êi lµm marketing biÕt ®­îc khi nµo th× tranh thñ nh÷ng thÞ trõêng lín, khi nµo th× tranh thñ nh÷ng lç hæng trªn thÞ tr­êng; khi nµo cÇn tung ra nh÷ng nh·n hiÖu míi vµ khi nµo cÇn më réng nh÷ng tªn nh·n hiÖu hiªn cã; khi nµo thÝ ®Èy vµ khi nµo th× kÐo c¸c s¶n phÈm; khi nµo th× b¶o vÖ thÞ tr­êng néi ®Þa khi nµo th× tÝch cùc th©m nhËp c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi; khi nµo th× t¨ng thªm lîi Ých trong vµ khi nµo th× gi¶m gi¸. Nh­ vËy ho¹t ®éng marketing lµ tiÒn ®Ò, ®ãng vai trß lµ ch×a kho¸ cho mäi ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty cã thÓ thµnh c«ng. Ch­¬ng II Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty cÇu 12 I . Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh cña c«ng ty cÇu 12 1.1. Thùc trang bé m¸y cña c«ng ty vµ c¸c chøc n¨ng. C«ng ty cÇu 12 cã mét ®éi ngò c«ng nh©n viªn rÊt ®«ng víi tr×nh ®é tay nghÒ vµ b»ng cÊp ®¶m b¶o, hÖ thèng tæ chøc rÊt lín cã tÝnh khoa häc. §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc lµ ng­êi l·nh ®¹o cã quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cao nhÊt c«ng ty trùc tiÕp l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh c¸c phßng ban vµ c¸c chi nh¸nh vµ ®Æc biÖt víi vÊn ®Ò mµ chóng ta ®ang ®Ò cËp th× gi¸m ®èc chÝnh lµ ng­êi phª duyÖt c¸c chiÕn l­äc vµ kÕ ho¹ch marketing vÒ viÖc më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña c«ng ty. Trî gióp cho gi¸m ®èc lµ cã 6 phã gi¸m ®èc kiªm gi¸m ®èc v¨n phßng chi nh¸nh hä lµ nh÷ng ng­êi thay mÆt, trî gióp, tham m­u c«ng viÖc cho gi¸m ®èc ®ång thêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c v¨n phßng chi nh¸nh råi b¸o c¸o víi gi¸m ®èc c«ng ty, hä lµ nh÷ng ng­êi trÎ tuæi cã tr×nh ®é häc vÊn, s¸ng t¹o, th«ng minh, nhanh nhÑn, th¸o v¸t, nhiÖt t×nh cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vµ nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp cao (ng­êi lín tuæi) Phßng kÕ to¸n cã trªn d­íi 30 nh©n viªn víi tr×nh ®é häc vÊn vµ nghiÖp vô cao lµm viÖc h¨ng say vµ ph¶i qu¶n lý mét khèi l­îng c«ng viÖc t­¬ng ®èi lín thùc hiÖn quµ tr×nh b¶o qu¶n sæ s¸ch, c¸c sè liÖu tµi chÝnh, kÕ to¸n cña c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh nh­ l­u chuyÓn vèn … Phßng kü thuËt cã nhiÖm vô thiÐt kÕ vµ trùc tiÕp gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o tÝnh thÈm mü, chÊt l­îng cña c«ng tr×nh vµ tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng ty do vËy phßng cã ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é tay nghÒ cao cã sù s¸ng t¹o vµ søc trÎ cã vai trß quan träng trong viÖc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cao cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng cña c«ng ty cã trªn d­íi hai m­¬i nh©n viªn cã nhiÖm vô hÕt søc quan trong trong sù nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty bëi ®©y lµ n¬i trùc tiÕp xem xÐt ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña hîp ®ång ®ång thêi h­íng tíi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t­¬ng lai ho¹t ®éng cña phßng lµ hÕt søc quan träng nã cã thÓ ®em vÒ cho c«ng ty nhiÒu hîp ®ång mang tÝnh kh¶ thi cao ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­îc ho¹t ®éng ®Ó më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña m×nh. Tuy nhiªn ë C«ng ty CÇu 12 l¹i ch­a ®Çu t­ ®óng møc cho phßng kÕ ho¹ch. Phßng hµnh chÝnh c«ng ty víi nhiÖm vô ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c«ng ty nh­: Nhµ x­ëng, ®iÖn n­íc, bÕn b·i, hÖ thèng kho tµng, c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i tiÕp kh¸ch tæ chøc c¸c cuéc héi nghÞ, häp bµn, ®iÒu ®éng ®­a ®ãn l·nh ®¹o c«ng nh©n viªn. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã mét sè c¸c phßng ban kh¸c còng cã nh÷ng vai trß kh¸ quan träng nh­: Phßng tµi vô chuyªn qu¶n lý thu chi tµi chÝnh, Phßng c«ng ®oµn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng khuÕch tr­¬ng c«ng ty,… 1.2. Ph©n tÝch m«i tr­êng ho¹t ®éng cña c«ng ty cÇu 12 1.2.1 . Nh÷ng thuËn lîi . Tr¶i qua 50 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng ty cÇu 12 hiÖn ®ang cã rÊt nhiÒu thuËn lîi trong viÖc më réng t¨ng quy m« thÞ tr­êng, ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh. C«ng ty ®· cã ®­îc mét vÞ thÕ t­¬ng ®èi lín m¹nh trong ngµnh x©y dùng nãi chung vµ trong ngµnh x©y dùng cÇu ®­êng nãi riªng cã thÓ ®¶m ®­îc sù tin cËy của kh¸ch hµng vµ cã ®­îc mét l­îng kh¸ch hµng kh¸ trung thµnh, c«ng ty ®· cã ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã b»ng cÊp vµ tr×nh ®é tay nghÒ t­¬ng ®èi cao, ®ång thêi còng ®· cã sù ®Çu t­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i , ®· biÕt häc hái kinh nghiÖm cña c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi, häc hái t×m tßi vµ mua c«ng nghÖ kü thuËt cña c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ cña NhËt b¶n vµ mét sè n­íc kh¸c. §Êt n­íc ta vµ c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc cã mét hÖ thèng s«ng ngßi ch»ng chÞt trong khi ®ã hÖ thèng giao th«ng trong n­íc ta vµ trong khu vùc vÉn cßn nhiÒu bøc sóc, nh÷ng c©y cÇu kiªn cè vÉn ch­a ®­îc x©y dùng nhiÒu nh÷ng m¹ch ®­êng giao th«ng chÝnh míi ®ang dÇn ®­îc chó ý ®Çu t­ nªn nhu cÇu x©y dùng cÇu ®­êng lµ rÊt lín. N­íc ta cã mét lùc nguån lùc lao ®éng dåi dµo cã ®é tuæi trÎ do vËy cã søc khoÎ tèt vµ hä th­êng cã kh¶ n¨ng ®i lµm viÖc xa nhµ víi gi¸ nh©n c«ng t­¬ng ®èi thÊp. ChÝnh s¸ch më cña cña ®Êt n­íc ta thu hót vèn ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc t¹o c¬ héi cho ngµnh x©y dùng ph¸t triÓn cã ®­îc kinh phÝ tõ c¸c nguån tµi trî, t¹o c¬ héi cho chÝnh c«ng ty cã thÓ c¹nh tranh víi c¶ c¸c c«ng ty kh«ng chØ ë trong n­íc mµ trªn c¶ thÕ giíi, cã c¬ héi ®Ó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng trong ngµnh x©y dùng cña c¶ thÕ giíi ®Ó cã thÓ häc hái ®­äc nhiÒu kinh nghiÖm tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cao tiªn tiÕn, n¾m b¾t ®­îc c¸c c«ng nghÖ ®Ó cã sù ®Çu t­ hîp lý nhÊt. C«ng ty ®ang cã ®­îc mét ph¹m vi ho¹t ®éng hiÖn t¹i t­¬ng ®èi réng trªn nhiÒu miÒn cña ®Êt n­íc nªn viÖc më réng thÞ tr­êng cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi thuËn lîi, ë ®Êt n­íc ta nghÒ x©y dùng cÇu lµ mét nghÒ ®­îc x· héi quan t©m ng­íi d©n quý mÕn. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã ®­îc nhiÒu lîi thÕ kh¸c n÷a . 1.2.2. Nh÷ng khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ra C«ng ty CÇu 12 còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n trong c«ng cuéc ph¸t triÓn më r«ng thÞ tr­êng ho¹t ®éng do bé m¸y qu¶n lý nhµ n­íc quan liªu nªn dÔ x¶y ra t×nh tr¹ng hèi lé g©y tiªu cùc, c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, hÖ thèng ph¸p luËt cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp c¸c chÝnh s¸ch c¸c ®iÒu chØnh vµ ®iÒu chØnh cã tÝnh chÊt vÜ m« mµ c«ng ty b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn, hay c¸c lo¹i thuÕ, c¸c h¹n ng¹ch kh¸c ®Æc biÖt víi C«ng ty CÇu 12 th× m¸y mãc trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ chñ yÕu lµ mua tõ n­íc ngoµi. C«ng ty vÉn ch­a cã bé phËn riªng biÖt vÒ marketing mµ bé phËn nµy trùc thuéc phßng kÕ ho¹ch cña c«ng ty, mäi c«ng viÖc liªn quan ®Õn lÜnh vùc kinh doanh ®Òu do cÊp trªn giao nhiÖm vô vµ ph©n thµnh tõng ng­êi phô tr¸ch tõng m¶ng. C«ng ty cßn gÆp ph¶i kh¸ nhiÒu nh÷ng khã kh¨n kh¸c trong quµ tr×ng lao ®éng s¶n xuÊt. II . Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty cÇu 12 . 2.1. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty cÇu 12 trong nh÷ng n¨m võa qua . 2.1.1. T­ t­ëng l·nh ®¹o vµ bé m¸y tæ chøc marketing cña c«ng ty C«ng ty CÇu 12 ch­a cã phßng ban nµo chuyªn tr¸ch cho viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty mµ bé phËn nay l¹i trùc thuéc phßng kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty víi c¸c nh©n viªn ch­a cã nhiÒu kiÕn thøc marketing, do lµ mét c«ng ty x©y dùng nªn ®éi ngò l·nh ®¹o vµ nh©n viªn c«ng ty hÇu hÕt lµ cã kiÕn thøc häc vÊn vÒ kü thuËt nªn hiÓu biÕt vÒ c¸c ho¹t ®éng marketing cßn rÊt h¹n hÑp. Mäi ho¹t ®éng, c¸c chiÕn l­îc marketing hÇu hÕt lµ do gi¸m ®èc trùc tiÕp quyÕt ®Þnh trong khi ®ã gi¸m ®èc l¹i lµ mét kü s­ nªn c¸c biÖn ph¸p chiÕn l­îc marketing Ýt ®­îc chó ý vµ cã hiÖu qu¶ kh«ng cao. 2.1.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. Trong nh÷ng n¨m võa qua th× ho¹t ®éng marketing ë c«ng ty cÇu 12 vÉn ch­a ®­îc quan t©m ®Çu t­ ®óng møc ch­a thu hót ®­îc sù chó ý cña l·nh ®¹o c«ng ty, do vËy mµ chi phÝ cho ho¹t ®éng marketing cßn rÊt thÊp vµ ®· m¾c ph¶i kh¸ nhiÒu sai lÇm cô thÓ lµ viÖc ®Çu t­ x©y dùng v¨n phßng chi nh¸nh kiªn cè ë §µ N½ng lµ ch­a hîp lý t¹i ®©y kh«ng cã nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng nh­ dù kiÕn ®· g©y tæn thÊt lín cho c«ng ty. ViÖc ®Çu t­ m¸y mãc trang thiÕt bÞ kü thuËt cßn thiÕu thèn vµ ch­a thùc sù hîp lý, cßn thiÕu sù ®Çu t­ cho viÖc ®µo t¹o nguån lao ®éng, ®éi ngò l·nh ®¹o th× ch­a thùc sù ®­îc chó ý ®óng møc ®Ó ®µo t¹o vÒ kiÕn thøc qu¶n lý, nhËn thøc vÒ marketing cßn rÊt kÐm. Nãi chung ho¹t ®éng marketing cña C«ng ty CÇu 12 trong nh÷ng n¨m võa qua lµ rÊt kÐm cÇn cã sù chó ý ®Ó cã hiÖu qu¶ cao h¬n. Tuy nhiªn c«ng ty còng ®· tõng xem xÐt mét sè yÕu tè dÉn ®Õn quyÕt ®Þnh kinh doanh vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c. Sau ®©y chóng ta sÏ lÇn l­ît ®Ò cËp nghiªn cøu ®Õn tõng yÕu tè chiÕn l­îc Marketing ®ã cña c«ng ty ®Ó xem cô thÓ viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ nh­ thÕ nµo: 2.1.2.1. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng. Thùc hiÖn ®iÒu ®ã th× C«ng ty CÇu 12 ®· tiÕn hµnh viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng cña m×nh theo 2 b­íc: - Thu thËp th«ng tin: Ho¹t ®éng thu thËp th«ng tin ®­îc c«ng ty tiÕn hµnh mét c¸ch rÊt gi¶n ®¬n chñ yÕu dùa vµo nguån d÷ liÖu thø cÊp qua c¸c d÷ liÖu cã s½n tõ bªn trong c«ng ty, n¾m b¾t t×nh h×nh biÕn ®éng hiÖn t¹i cña thÞ tr­êng th«ng qua c¸c th«ng tin trªn c¸c Ên phÈm cña c¬ quan nhµ n­íc, c¸c t¹p chÝ xuÊt b¶n ®Þnh kú vµ c¸c lo¹i s¸ch b¸o, c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. - Xö lý th«ng tin: Trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin cã ®­îc tõ ho¹t ®éng thu thËp cña c«ng ty th× phßng kÕ ho¹ch cña c«ng ty sÏ tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ xö lý chóng. 2.1.2.2 . ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. C«ng ty CÇu 12 cã mét ®éi ngò nh©n viªn kü thuËt cã tr×nh ®é tay nghÒ cao cã kh¶ n¨ng thiÕt kÕ vµ trùc tiÕp gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh do vËy mµ C«ng ty CÇu 12 ®· vµ ®ang x©y dùng ®­îc nhiÒu c©y cÇu cã chÊt l­îng cao vµ tÝnh thÈm mü ®­îc kh¼ng ®Þnh mét c¸ch râ rÖt lo¹i h×nh kinh doanh cña c«ng ty ®ang ngµy cµng ®­îc më réng, c«ng ty tiÕn hµnh nhiÒu c«ng viÖc kh¸c n÷a nh­ mua b¸n c«ng nghÖ, t­ vÊn c«ng tr×nh. 2.1.2.3. ChÝnh s¸ch gi¸. Gi¸ c¶ lµ yÕu tè rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty v× thÕ c«ng ty ®· thiÕt lËp cho m×nh mét c¬ cÊu ®Þnh gi¸ hoµn chØnh, tiÕn hµnh t×m hiÓu nghiªn cøu møc gi¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®­a ra kÕt hîp víi tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®Ó cã thÓ tróng thÇu ®­îc mµ vÉn cã ®­îc lîi nhuËn hîp lý. 2.1.2.4 . ChÝnh s¸ch ph©n phèi. Bëi lµ mét c«ng ty x©y dùng víi c¸c c«ng tr×nh cã vèn lín nªn chÝnh s¸ch ph©n phèi cña c«ng ty kh«ng cã ®­îc sù chó ý quan t©m lµ hoµn toµn cã lý mµ vÊn ®Ò nay chØ ®­îc chó ý lµ lµm sao ®Ó c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty t¹o ra cã ®­îc chÊt l­îng cao, tho¶ m·n nhu cÇu cña chñ ®Çu t­. C«ng ty tiÕn hµnh ho¹t ®éng ph©n phèi cña minh trªn kh¾p mäi miÒn cña tæ quèc, x©y dùng nh÷ng v¨n phßng chi nh¸nh ë nhiÒu n¬i: Thµnh Phè Hå ChÝ Minh, HuÕ, Nha trang,…®Ó l¹i dÊu Ên cña c«ng ty trªn mäi miÒn cña tæ quèc. 2.1.2.5 . Xóc tiÕn hçn hîp. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tù do c¹nh tranh, viÖc sö dông c¸c biÖn ph¸p giao tiÕp khuÕch tr­¬ng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã ý nghÜa v« cïng to lín. §ã lµ mét c«ng cô quan träng trong ho¹t ®éng Marketing. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy c«ng ty ®· thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt yÕu tè nµy. C«ng ty ®· tiÕn hµnh thuª thiÕt kÕ Logo – BiÓu tr­ng riªng cho m×nh mét c¸ch rÊt c«ng phu vµ ®éc ®¸o, trªn c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng vµ ®· thi c«ng th× h×nh ¶nh cña c«ng ty th­êng ®­îc in mét c¸ch rÊt râ rµng, c«ng ty th­êng xuyªn quan hÖ ®i l¹i víi kh¸ch hµng cã nh÷ng mãn quµ ý nghÜa ®èi víi nh÷ng ng­êi trong vµ ngoµi c«ng ty mçi khi cã dÞp g× ®ã ch¼ng h¹n lÔ ®ãn nhËn hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt trong n¨m 2007 võa qua råi nh÷ng dÞp lÔ tÕt. Th­êng xuyªn tham gia liªn doanh hîp t¸c lµm ¨n víi c¸c c«ng ty kh¸c trong vµ ngoµi n­íc ®Ó cã thÓ häc hái thªm kiÕn thøc vµ kinh nghiªm lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Ch­¬ng III Nh÷ng gi¶I ph¸p vÒ ho¹t ®éng marketing nh»m më réng thÞ tr­êng cña c«ng ty cÇu 12 I . Mét sè chiÕn l­îc marketing c¨n b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 1.1. ChiÕn l­îc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng . C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh t×m thªm nh÷ng kh¸ch hµng míi, thÞ tr­êng míi th«ng qua triÓn l·m, qu¶ng c¸o, tiÕp xóc trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. §èi víi nh÷ng thÞ tr­êng míi nay c«ng ty ph¶i cã nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sau ®ã ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch chiÕn l­îc Marketing tèi ­u ®Ó c«ng viÖc më réng thÞ tr­êng tiÕn hµnh ®­îc mét c¸ch thuËn lîi. §Ó cã thÓ thùc hiÖn viÖc më réng thÞ tr­êng cho thËt tèt th× C«ng ty CÇu 12 cÇn ph¶i tiÕn hµnh viªc nghiªn cøu thÞ tr­êng cho thËt tèt, ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu t×m kiÕm thªm thÞ tr­êng ®Ó quyÕt ®Þnh quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty quyÕt ®Þnh doanh thu cña c«ng ty. §Ó cã thÓ cã ®­îc sù nghiªn cøu chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ c«ng ty cÇn ph¶I cã nh÷ng chuyªn gia cã kinh nghiÖm ®i t×m hiÓu thùc tÕ n¾m b¾t th«ng tin, xö lý d÷ liÖu, dù b¸o chÝnh x¸c ngoµI ra cßn cã thÓ t×m vµ b¾t mèi víi nh÷ng kh¸ch hµng míi. C«ng ty cÇn tiÕp tôc duy tr× viÖc lËp c¸c chi nh¸nh t¹i c¸c khu vùc cã tiÒm n¨ng lín nh­ CÇn Th¬ . C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh tèt ®a ho¸ kh¶ n¨ng cña m×nh ph¸t huy hÕt c¸c tiÒm lùc vèn cã cña m×nh, thùc hiÖn n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng, m¸y mãc trang thiÕt bÞ kü thuËt.Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh kinh doanh cã thÓ tiÕn hanh mua b¸n c«ng nghÖ, tham gia lµm c¶ ®­êng giao th«ng chø kh«ng chØ lµm cÇu, t­ vÊn c«ng tr×nh giao th«ng… ®Ó cã thÓ ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng cña m×nh. 1.2. ChiÕn l­îc c¹nh tranh . C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh n¾m v÷ng kh¶ n¨ng ,®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña hä. Tõ ®ã víi thÞ tr­êngvíi thÞ tr­êng hiÖn cã cña m×nh ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ marketing c¹nh tranh phï hîp. HiÖn t¹i c¸c ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu cña c«ng ty vÉn chñ yÕu lµ c¸c c«ng ty x©y dùng cÇu ®­êng cña trung ­¬ng ngoµi ra cßn cã c¸c c«ng ty t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. II. C¸c gi¶i ph¸p marketing - mix nh»m më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña c«ng ty 2.1 . ChiÕn l­îc s¶n phÈm & gi¸ c¶ S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c c©y cÇu lín víi sè vèn ®Çu t­ cao yªu cÇu chÊt l­îng vµ tiÕn ®é lín do vËy ®ßi hái c«ng ty cÇn ph¶i cã nhiÒu h¬n n÷a sù ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i víi c«ng nghÖ cao ®Ó võa ®¶m b¶o cho chÊt l­îng, tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh võa ®¶m b¶o cho c«ng ty cã thÓ gi¶m bít ®­îc chi phÝ vµ gi¶m nguy c¬ tai l¹n lao ®éng cã thÓ x¶y ra, ngoµi ra c«ng ty cÇn nªn tiÕn hµnh viÖc më thªm c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng míi nh­ tiÕn hµnh mua b¸n c«ng nghÖ, t­ vÊn c«ng tr×nh, x©y dùng ®­êng bé,… §©y lµ mét vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan träng bëi nã quyÕt ®Þnh ®Õn doanh thu, lîi nhuËn cña c«ng ty do ®Æc tÝnh cña c«ng viÖc nµy nªn viÖc ®Þnh gia c¸c gi¸ bá thÇu cÇn ph¶i mÒm máng, linh ho¹t nghiªn cøu møc gi¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n th«ng qua sù hiÓu biÕt cña m×nh vµ chóng ta cßn ph¶i xem xÐt bëi nã cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c n÷a nh­ c¸c yÕu tè chi phÝ,møc thuÕ, ®Þa h×nh, t×nh h×nh ®êi sèng cña khu vùc quanh c«ng tr×nh nh­ thÕ nµo. Trong nhiÒu tr­êng hîp c«ng ty cÇn tiÕn hµnh h¹ gi¸ thµnh ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc vÞ thÕ cña m×nh. 2.2 . ChiÕn l­îc ph©n phèi & xóc tiÕn hçn hîp §©y còng lµ mét vÊn ®Ò mµ c«ng ty cÇn tiÕn hµnh vµ tiÕp tôc tiÕn hµnh ®Ó ®­a danh tiÕng cña c«ng ty bay cao, bay xa ®Õn mäi n¬i trªn ®Êt n­íc vµ thÕ giíi ban ®Çu c«ng ty cã thÓ chÊp nhËn ®¬n gi¸ bá thÇu thÊp h¬n ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó cã ®­îc phÇn thi tr­êng míi vµ tõ ®Êy cñng cè uy tÝn cña m×nh trªn ®o¹n thÞ tr­êng ®ã. Khi ®· cã ®­îc uy tÝn th× c¨n cø vµo tiÒm n¨ng sau nay th× c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh x©y dùng c¸c v¨n phßng chi nh¸nh kiªn cè ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc tèt ®Ñp . Víi chiÕn l­îc nµy th× c«ng ty ®· thùc hiÖn ®­îc kh¸ tèt c«ng ty cÇn duy tr× vµ chó ý ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nµy ®Ó ®Èm b¶o tÝnh c¹nh tranh cho c«ng ty v× môc tiªu lµ ®Ó ®¶m b¶o vÞ thÕ cao th× c«ng ty cã thÓ chÊp nh©n møc gi¸ thÊp mÆc dï chØ cã l·i kh«ng nhiÒu hoÆc cã thÓ lµ kh«ng cã l·i nh­ng vÉn nh©n c«ng tr×nh ®ã nh­ : C«ng tr×nh nót giao th«ng Nam Ch­¬ng D­¬ng, ng· t­ Väng, cÇu v­ît Th¨ng Long – Néi Bµi mµ c«ng ty ®ang thi c«ng KÕt luËn C«ng ty cÇu 12 ®­îc x©y dùng víi nhiÖm vô vµ chøc n¨ng x©y dùng ph¸t triÓn ®Êt n­íc ®· tr¶i qua biÕt bao th¨ng trÇm kÓ tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®Õn nay. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã sù thay ®æi mét mÆt vÒ c¬ cÊu tæ chøc hµnh chÝnh cho ®Õn ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cho c«ng ty. §©y thùc sù lµ mét bµi to¸n kinh tÕ khã kh¨n kh«ng dÔ g× cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc ngay, song d­íi nç lùc b¶n th©n vµ sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc ban ngµnh liªn quan th× c«ng ty ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu. Nh­ng ®Ó ph¸t triÓn l©u dµi th× c«ng ty cÇn ph¶i chó träng ®Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a cho ho¹t ®éng Marketing cña m×nh. HiÖn nay nhËn thøc vÒ Marketing trong ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh nh­ng trong nhiÒu c«ng ty x©y dùng th× l¹i rÊt Ýt quan t©m, chó ý ®Õn nh­ng vai trß cña Marketing ®èi víi quµ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty nµy, kÕt hîp víi nh÷ng hiÓu biÕt phÇn nµo cña em vÒ t×nh h×nh cña C«ng ty CÇu 12 nªn ªm ®· chän ®Ò ta× nµy mong cã thÓ ®ãng gãp mét phÇn, ý kiÕn cña m×nh nh»m hoµn thiÖn ë møc ®é nhÊt ®Þnh vÒ chiÕn l­îc gi¶i ph¸p Marketing. Tuy nhiªn do thêi gian vµ n¨ng lùc thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái ®­îc nh÷ng sai sãt vµ cßn thiÕu nhiÒu vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ viÖc vËn dông Marketing vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. R Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o TrÇn §×nh BÝch ®· nhiÖt t×nh chØ b¶o gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Hµ Néi ngµy 11/05/2008 Sinh viªn TrÇn ThÞ Anh Minh Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Marketing c¨n b¶n Philip Kotler – NXB Thèng kª Qu¶n trÞ marketing Philip Kotler – NXB Thèng kª ChiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc kinh doanh Garry D. Smith – NXB Thèng kª 4.Marketng d­íi gãc ®é doanh nghiÖp Tr­¬ng §×nh ChiÕn – PGS .PTS T¨ng V¨n BÒn NXB Thèng kª 5. Marketing lý thuyÕt vµ vËn dông TS . Ng« Xu©n B×nh – NXB Khoa häc x· héi 6. Tµi liÖu cña C«ng ty CÇu 12 Môc lôC PhÇn cam ®oan Em xin ®¶m b¶o ®©y lµ tiÓu luËn do em t×m kiÕm tµi liÖu, suy nghÜ vµ tõ viÕt ra. Em kh«ng hÒ sao chÐp mét nguån kh¸c, kh«ng sao chÐp tiÓu luËn cña b¹n kh¸c, kh«ng nhê ng­êi viÕt hé, kh«ng thuª ng­êi viÕt hé. Khi ph©n tÝch ®Ò tµi nµy em t©m ®¾c nhÊt lµ phÇn em ph©n tÝch tÝnh triÕt häc vÒ nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ ho¹t ®éng Marketing nh»m më réng thÞ tr­êng cña c«ng ty CÇu 12.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTầm quan trọng của hoạt động Marketing trong việc mở rộng thị trường và thực trạng Marketing của Công ty Cầu 12.DOC
Luận văn liên quan