Đề tài Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục Trẻ em có hoàn cảnh đặc biện khó khăn

Mở đầu Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt xã hội đang từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận dân cư được nâng cao. Do vậy, trẻ em có điều kiện chăm sóc ngày một tốt hơn. Tuy nhiên trong quá trình vận động phát triển xã hội, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội tiêu cực như sự phân hoá giàu nghèo ngày càng gia tăng, sự phân tầng xã hội, kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt đã khiến nhiều ông bố bà mẹ lao vào thương trường kiếm sống nên không có thời gian quan tâm đến con cái kể cả nhóm giàu và nhóm nghèo. Mặt khác nền văn hoá mở kéo theo sự du nhập văn hoá phương Tây, bên cạnh những nét đẹp có không ít những vấn đề không phù hợp với bản sắc dân tộc đã làm tha hoá biến chất một số người trong xã hội. Tất cả các vấn đề kể trên đã phát sinh ra các vấn đề xã hội hết sức bức xúc trong đó có vấn đề trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bảo vệ ,chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung vàTEHCĐBKK là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, là đạo lý của dân tộc ta. Đảng ta đã khẳng định: đi đôi với phát triển tăng trưởng kinh tế phải quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Kinh tế phát triển là nguồn lực đảm bảo cho các chương trình xã hội ,giáo dục, y tế, văn hoá . phát triển, nhưng bên cạnh đó phát triển xã hội với nền giáo dục, y tế, văn hoá . tiên tiến sẽ thúc đẩy kinh tế nhanh hơn. Xuất phát từ quan điểm đó, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng đến công tác xãhội, đến việc giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển trong đó có công tác bảo vệ , chăm sóc và giáo dục trẻ em HCĐBKK. Việc đảm bảo phúc lợi cho TEHCĐBKK .đang đặt ra những yêu cầu lớn đối với Nhà nước và xãvà công bằng, thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực cần thiết phải có giải pháp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ, có hiệu quả của cộng đồng, sự phối hợp của các ngành, các cấp,sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và vươn lên của chính bản thân các em. Tuy nhiên, giải quyết vấn đề TEHCĐBKK là vấn đề lâu dài, vì nó cũng chịu những tác động vấn đề kinh tế xã hội cụ thể . Trong thời gian qua đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề TEHCĐBKK, tuy nhiên chưa có nghiên cứu đề cập một cách toàn diện về cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ĐBKK. Vì vậy, để có cơ sở đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này em đã tìm hiểu, nghiên cứu và lựa chọn đề tài:”Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục Trẻ em có hoàn cảnh đặc biện khó khăn”. Mục đích nghiên cứu đề tài: a. Mục tiêu chung: Từ việc nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân TEHCĐBKK đề ra một số giải pháp thích hợp nhằm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK. b. Mục tiêu cụ thể: - Góp phần hệ thống hoá những vấn đề lí luận cơ bản về vấn đề TEHCĐBKK. - Đánh giá thực trạng TEHCĐBKK và công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK đã và đang thực hiện ở nước ta hiện nay. -Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước góp phần bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK.

doc85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2550 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục Trẻ em có hoàn cảnh đặc biện khó khăn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Çn bè trÝ mét kho¶n kinh phÝ cho c¸c tæ chøc héi ho¹t ®éng tõ nguån ng©n s¸ch nhµ n­íc hoÆc nguån huy ®éng trong n­íc, quèc tÕ. §µo t¹o, tËp huÊn néi dung tuyªn truyÒn cho c¸n bé c¸c cÊp héi ®Æc biÖt lµ cÊp c¬ së, néi dung ®µo t¹o ph¶i ®­îc biªn so¹n, biªn tËp thèng nhÊt tõ trung ­¬ng. C¸c tæ chøc héi ®­a néi dung tuyÒn truyÒn vÒ gi¸o dôc TEHC§BKK vµo néi dung c«ng viÖc hµng n¨m cña Héi, ®Ó huy ®éng néi lùc, còng nh­ ®Ó x©y dùng phong trµo ho¹t ®éng cña Héi. - TriÓn khai thùc hiÖn c¸c néi dung tuyªn truyÒn do c¸c c¬ quan Trung ­¬ng ph¸t ®éng nh­ tuyªn truyÒn th¸ng hµnh ®éng, ph¸t tê gÊp cho trÎ em vµ gia ®×nh trÎ em, biªn tËp, biªn so¹n tµi liÖu h­íng dÉn c¸c kü n¨ng ch¨m sãc trÎ... 2. T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng vµo gia ®×nh, nhµ tr­êng, céng ®ång lµng xãm 2.1. Hç trî ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh Nh­ ®¸nh gi¸ ë trªn, ®¹i bé phËn TEHC§BKK ë n«ng th«n, gia ®×nh nghÌo, do vËy cuéc sèng cña c¸c em gÆp nhiÒu khã kh¨n. §Ó n©ng cao møc sèng cho c¸c em tr­íc tiªn ph¶i n©ng cao møc sèng cho chÝnh gia ®×nh c¸c em b»ng c¸ch hç trî gia ®×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi nh­ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ch­¬ng tr×nh viÖc lµm, ch­¬ng tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p trî gióp cô thÓ, thiÕt thùc ®èi víi gia ®×nh c¸c em nh­: - H­íng dÉn c¸ch lµm ¨n: Th«ng qua ch­¬ng tr×nh X§GN, ViÖc lµm, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ Héi n«ng d©n, héi cùu chiÕn binh, ®oµn thanh niªn, Héi phô n÷... x©y dùng c¸c kªnh h­íng dÉn kü thuËt ®èi víi nh÷ng gia ®×nh nghÌo cã TEHC§BKK. - Hç trî c¸c ph­¬ng tiÖn, c«ng cô ph¸t triÓn s¶n xuÊt: §èi víi nh÷ng hé nghÌo, hé cã TEHC§BKK thiÕu ®Êt, ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p hç trî ®Ó hä ®ñ ®Êt s¶n xuÊt (®èi víi hé cã nhu cÇu sö dông ®Êt s¶n xuÊt), hoÆc hç trî ph­¬ng tiÖn ®Ó chuyÓn ®æi ngµnh nghÒ phï hîp, t¨ng thu nhËp cho gia ®×nh. - ¦u tiªn cho vay vèn: Víi nguyªn t¾c hç trî cho vay vèn víi l·i suÊt thÊp kh«ng ph¶i thÕ chÊp, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c ®oµn thÓ b¶o l·nh cho vay. Nguån cho vay tõ nguån Ng©n hµng phôc vô ng­êi nghÌo, hoÆc c¸c nguån kh¸c. 2.2. Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng phóc lîi x· héi -TiÕp tôc ®Èy m¹nh ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng phóc lîi x· héi nh­: giao th«ng, tr­êng häc, tr¹m y tÕ, chî x·, n­íc s¹ch, trung t©m v¨n hãa, th­ viÖn... Mét mÆt thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸, më réng giao l­u kinh tÕ,mÆt kh¸c n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ, v¨n ho¸ x· héi cho céng ®ång d©n c­. Nh÷ng c«ng tr×nh cã liªn quan vµ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn trÎ em ®Æc biÖt khã kh¨n ®ã lµ: C¬ së y tÕ x·, tr­êng häc, n­íc s¹ch, trung t©m v¨n ho¸ x·. Hç trî ®Çu t­ x©y dùng c¬ së y tÕ ë tÊt c¶ c¸c x·, tñ thuèc th«n b¶n, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ®Ó thùc hiÖn tèt viÖc ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu, phßng chèng dÞch bÖnh. Trong ®ã ®Æc biÖt ­u tiªn c¸c x· nghÌo miÒn nói, vïng cao, biªn giíi, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa... V× trªn thùc tÕ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ y tÕ c¸c x· nghÌo rÊt h¹n chÕ, thªm vµo ®ã lµ thiÕu ®éi ngò c¸n bé y tÕ ®ñ n¨ng lùc do ®ã c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu rÊt h¹n chÕ. §èi víi x· vïng cao, ®Þa bµn réng, ph¶i tÝnh ®Õn c¶ y tÕ th«n, b¶n. V× thùc tÕ kh«ng ph¶i khi nµo èm còng cã thÓ ®Õn ®­îc bÖnh viÖn, ®Æc biÖt lµ ®èi víi TEHC §BKK. C¸c c¬ së y tÕ ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu n©ng cao chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh, ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu, phôc håi chøc n¨ng cho TETT vµ phßng chèng dÞch bÖnh, nguy c¬ dÉn ®Õn bÞ tµn tËt cña trÎ em. -Trong nh÷ng n¨m tíi ®Ó tõng b­íc xo¸ bá rµo c¶n, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho TETT nãi riªng vµ ng­êi tµn tËt nãi chung cÇn thiÕt cã nh÷ng v¨n b¶n quy ®Þnh b¾t buéc khi x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh phóc lîi x· héi cÇn ph¶i cã thiÕt kÕ hµnh lang cho ng­êi tµn tËt sö dông, ®Æc biÖt lµ nh÷ng khu chung c­, bÕn tµu, nhµ ga, khu vui ch¬i c«ng céng... nh­ lèi ®i kh«ng bËc thang, l¾p ®Æt nh÷ng ph­¬ng tiÖn dµnh cho ng­êi tµn tËt; lèi ®i cã mµu s¾c dÔ nhËn cho nh÷ng ng­êi kÐm thÞ lùc; b¸o hiÖu b»ng ©m thanh ë n¬i cã ®Ìn b¸o hiÖu qua ®­êng cho nh÷ng ng­êi mï; thiÕt kÕ nh÷ng chç ngåi an toµn cho ng­êi tµn tËt trong « t«, tÇu ho¶... ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó gióp cho TETT hoµ nhËp ®­îc víi cuéc sèng céng dång. 2.3. Hoµn thiÖn ph¸p luËt vµ t¨ng c­êng thÓ chÕ Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¨n b¶n dÉn ®Õn trÎ r¬i vµo t×nh tr¹ng ®Æc biÖt khã kh¨n ®ã lµ do m«i tr­êng gia ®×nh mÊt an toµn. Trë l¹i víi gi¶i ph¸p phßng ngõa vËy vÊn ®Ò h¹n chÕ trÎ tr¸nh r¬i vµo hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n chÝnh lµ t¸c ®éng vµo gia ®×nh, céng ®ång lµng, xãm. Tr­íc tiªn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p m¹nh nghiªm cÊm viÖc cha, mÑ ng­îc ®·i, ®èi xö th« b¹o víi con c¸i, cã quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm g¸nh chÞu cña cha mÑ nh­: §èi víi trÎ em h­, vi ph¹m ph¸p luËt, nghiÖn ma tuý th× bè mÑ chÞu xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi ®èi víi nh÷ng hµnh vi cña con m×nh, hoÆc nghØ viÖc t¹m thêi ®Ó ë nhµ qu¶n lý, d¹y con häc...(¸p dông kinh nghiÖm NhËt B¶n) NÕu cã quy ®Þnh b¾t buéc nh­ vËy sÏ phÇn nµo h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹ng trÎ em bá häc, trÎ em h­, trÎ em nghiÖn ma tuý... vµ còng sÏ gi¶m chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho lÜnh vùc nµy. 2.4. Hç trî ph¸t triÓn tæ chøc v× TEHC§BKK Gi¶i ph¸p nµy nh»m tËp hîp, huy ®éng nguån lùc ®ãng gãp cho sù nghiÖp ch¨m sãc vµ b¶o vÖ TEHC§BKK. §©y còng lµ lo¹i h×nh tæ chøc cã sù tham gia tù nguyÖn cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc, doanh nghiÖp h¶o t©m trong vµ ngoµi n­íc. Do ®iÒu kiÖn ng©n s¸ch cã h¹n cña Nhµ n­íc viÖc huy ®éng c¸c nguån lùc céng ®ång vµo c«ng t¸c b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em lµ rÊt cÇn thiÕt. Gi¶i ph¸p khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c tæ chøc héi v× TE HC§BKK nh­ héi B¶o trî trÎ em, héi B¶o trî trÎ em mï, héi Ph¸t triÓn n¨ng khiÕu trÎ em tµn tËt... lµ rÊt quan träng. §©y lµ nh÷ng tæ chøc x· héi tù nguyÖn, ®­îc tËp hîp nh»m ®¸p øng nhu cÇu nguyÖn väng cña trÎ em. Nh÷ng tæ chøc nµy kh«ng bÞ chi phèi bëi ranh giíi cÊp bËc, chøc vô chÝnh quyÒn mµ dùa trªn nguyªn t¾c t×nh nguyÖn, b×nh ®¼ng, tËp hîp vµ liªn kÕt hç trî TEHC§BKK, do vËy ®¶m b¶o tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu vµ së thÝch, nguyÖn väng cña c¸c ®èi t­îng tham gia. §èi víi nh÷ng TEHC§BKK t×m thÊy ë ®©y sù c¶m th«ng s©u s¾c vµ sù gÇn gòi gióp ®ì cña nh÷ng ng­êi h¶o t©m. H×nh thøc héi sÏ gióp cho TE HC§BKK kh«ng tù ti, vun ®¾p ý trÝ v­¬n lªn, trî gióp nh÷ng thiÕu hôt cña b¶n th©n. ë ViÖt nam c¸c tæ chøc d¹ng nµy ch­a ®­îc ph¸t triÓn nhiÒu, nh÷ng n¨m qua chñ yÕu lµ ho¹t ®éng cña héi B¶o trî ng­êi tµn tËt vµ TEMC, héi Ng­êi mï. Nh­ng ®· cã sè l­îng kh«ng nhá trÎ ®­îc héi trî gióp vÒ vËt chÊt, gi¸o dôc, y tÕ, ®µo t¹o d¹y nghÒ, chØnh h×nh phôc håi chøc n¨ng... Ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc héi v× trÎ em §BKK lµ xu thÕ vµ lµ ®iÒu cÇn thiÕt khi thùc hiÖn chñ tr­¬ng x· héi ho¸ c«ng t¸c phßng ngõa, b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc TEHC§BKK. §Ó ph¸t triÓn c¸c tæ chøc v× TEHC§BKK Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p: Ban hµnh v¨n b¶n cho phÐp thµnh lËp, ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së BHXH t­ nh©n, c¸c héi nh­ héi b¶o trî TETT, héi b¶o trî trÎ em mï, héi b¶o trî TETT hiÕu häc, héi b¶o trî TEHC§BKK, TEMC... nh÷ng héi nµy tËp hîp nh÷ng trÎ em cïng d¹ng vµ cïng së thÝch, cïng c¶nh ngé ®Ó gióp c¸c em hoµ ®ång vµ gióp cho c¸c nhµ h¶o t©m cã ®iÒu kiÖn gióp ®ì. Quy ®Þnh thèng nhÊt qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i héi vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c héi nµy ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, v× quyÒn lîi cña TEHC§BKK. Cho phÐp c¸c héi ®­îc quyÒn huy ®éng nguån lùc ®ãng gãp cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc ChÝnh trÞ x· héi, c¸c doanh nghiÖp, nhµ h¶o t©m... trong vµ ngoµi n­íc vµo môc ®Ých ch¨m sãc TEHC§BKK nh­: Trî gióp trong gi¸o dôc, ch¨m sãc søc khoÎ, phôc håi chøc n¨ng, ph¸t triÓn n¨ng khiÕu, hç trî vËt chÊt b¶o ®¶m cuéc sèng.... Cho phÐp vµ khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n lµ ng­êi b¶o trî chÝnh cho ho¹t ®éng cña héi. Giai ®o¹n ®Çu khi c¸c héi ch­a cã kh¶ n¨ng huy ®éng nguån lùc, Nhµ n­íc cã thÓ hç trî mét kho¶n kinh phÝ tèi thiÓu ban ®Çu ®Ò duy tr× ho¹t ®éng, tuyªn truyÒn giíi thiÖu néi dung ho¹t ®éng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng (kÓ c¶ trªn m¹ng Internet), hµng n¨m c¸c ®Þa ph­¬ng cÇn cã kho¶n ng©n s¸ch hç trî khi c¸c héi gÆp khã kh¨n. §èi víi nh÷ng c¸ nh©n, tæ chøc cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù nghiÖp v× TEHC§BKK cÇn cã biÓu d­¬ng khen th­ëng phï hîp, kÞp thêi. VÒ mÆt qu¶n lý, nghiªm cÊm mäi c¸ nh©n, tæ chøc lîi dông viÖc thµnh lËp c¸c tæ chøc v× trÎ em ®Ó huy ®éng ®ãng gãp nh»m môc ®Ých vô lîi riªng. 3. Hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch, c¬ chÕ hç trî trùc tiÕp ®êi sèng vËt chÊt, t×nh thÇn søc khoÎ cho nhãm TEHC§BKK Trªn c¬ së Bé LuËt Lao ®éng, Ph¸p lÖnh ng­êi tµn tËt, NghÞ ®Þnh 81/CP, NghÞ ®Þnh 55/1999/N§-CP, NghÞ ®Þnh 07/2000/N§-CP vµ mét sè v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan ®Õn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi TEHC§BKK, tiÕp tôc x©y dùng v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®· cã vµ bæ sung thªm nh÷ng chÝnh s¸ch míi cho phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn KT-XH, nhu cÇu ®­îc ch¨m sãc cña trÎ em HC§BKK vµ kh¶ n¨ng ng©n s¸ch Nhµ n­íc. 3.1. ChÝnh s¸ch gi¶i ph¸p nu«i d­ìng, ch¨m sãc vÒ vËt chÊt ChÝnh s¸ch míi cÇn ph¶i n©ng cao møc trî cÊp cøu trî x· héi cho ®èi t­îng trÎ em ë c¶ trung t©m vµ céng ®ång ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc nhu cÇu tèi thiÓu cña trÎ em. §ång thêi chÝnh s¸ch míi chØ nªn khèng chÕ møc trî cÊp cøu trî x· héi tèi thiÓu, ®Ó t¹o hµnh lang ph¸p lý th«ng tho¸ng cho c¸c ®Þa ph­¬ng cã ®iÒu kiÖn n©ng møc trî cÊp cho phï hîp víi mÆt b»ng cuéc sèng cña tõng ®Þa ph­¬ng, ®Æc biÖt lµ c¸c ®« thÞ, c¸c vïng kinh tÕ ph¸t triÓn nh­ Hµ Néi, TP. Hå ChÝ Minh, Bµ rÞa - Vòng tµu, Kh¸nh Hoµ, Qu¶ng Ninh... ChÝnh s¸ch míi còng cÇn t¹o c¬ chÕ ®Ó c¸c ®Þa ph­¬ng tù quyÕt ®Þnh c¸c møc trî cÊp kh¸c ngoµi nhu cÇu vÒ ¨n, ë cña trÎ em nh­: Häc tËp, ch¨m sãc søc khoÎ, huy ®éng nguån lùc cña céng ®ång ®Ó ch¨m sãc TEHC§BKK ®­îc tèt h¬n.... Bæ sung chÝnh s¸ch trî cÊp x· héi cho c¶ c¸c ch¸u bÞ bá r¬i mµ c¸c gia ®×nh tù nguyÖn ®ãn nhËn c¸c ch¸u vÒ nu«i, møc trî cÊp tèi thiÓu còng ph¶i b»ng c¸c ch¸u bÞ bá r¬i ®­îc nu«i d­ìng ë c¸c c¬ së x· héi cïng løa tuæi. CÇn cã chÝnh s¸ch trî cÊp kÞp thêi ®èi víi nhãm trÎ em bÞ hËu qu¶ chÊt ®éc ho¸ häc, dÞ d¹ng, dÞ tËt lµ con tÊt c¶ ®èi t­îng tham gia kh¸ng chiÕn vµ kh«ng tham gia kh¸ng chiÕn, kh«ng cã sù ph©n biÖt nguån gèc xuÊt xø sinh ra dÞ d¹ng, dÞ tËt. ChÝnh phñ cÇn cã quy ®Þnh râ rµng nguån ng©n s¸ch ®¶m b¶o x· héi cã môc chi cho cøu trî th­êng xuyªn, hoÆc chi cho trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n, c¬ chÕ gi¸m s¸t ®èi víi UBND c¸c tØnh trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch cøu trî x· héi, ch¨m sãc TEHC§BKK. §©y lµ mét biÖn ph¸p thiÕt thùc nh»m n©ng cao nhËn thøc vÒ tr¸ch nhiÖm cña x· héi ®èi víi TEHC§BKK vµ n©ng cao hiÖu lùc ph¸p lý, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. 3.2. ChÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p hç trî vÒ y tÕ §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®¶m b¶o cho TE HC§BKK ®­îc kh¸m ch÷a bÖnh khi ®au èm; ®­îc h­ëng lîi tõ c¸c ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc søc khoÎ céng ®ång, trong ®ã nhãm TEHC§BKK gia ®×nh nghÌo, gia ®×nh chÝnh s¸ch ®­îc miÔn gi¶m viÖn phÝ ngoµi viÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng thuéc ngµnh y tÕ nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn, cÇn thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p: + Trong bèi c¶nh ®Êt n­íc cßn nghÌo vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c vïng, c¸c tØnh, do vËy chÝnh s¸ch, c¬ chÕ kh¸m ch÷a bÖnh miÔn gi¶m viÖn phÝ cho TEHC§BKK con ®èi t­îng chÝnh s¸ch, con hé nghÌo ®ãi còng ph¶i hÕt søc linh ho¹t, tuú t×nh h×nh thùc tÕ cã thÓ ¸p dông 1 trong c¸c h×nh thøc sau: CÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ hµng n¨m víi mÖnh gi¸ 30.000®/trÎ/n¨m ¸p dông h×nh thøc kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ thùc thµnh thùc chi, th«ng qua h×nh thøc cÊp giÊy kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ: H×nh thøc nµy tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ, v× kh«ng ph¶i tÊt c¶ nh÷ng ng­êi ®­îc cÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ ®Òu ®i kh¸m ch÷a bÖnh t¹i c¸c bÖnh viÖn. H×nh thøc nµy phï hîp víi c¸c tØnh nghÌo, kh«ng ®ñ ng©n s¸ch mua thÎ BHYT cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng x· héi. + Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c c¬ së y tÕ t­ nh©n kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ cho TEHC§BKK nh­: MiÔn gi¶m thuÕ, ®µo t¹o, tËp huÊn. + Ph¸t triÓn h×nh thøc kh¸m ch÷a bÖnh l­u ®éng, më c¸c phßng kh¸m, t­ vÊn ch¨m sãc søc khoÎ cho ®èi t­îng yÕu thÕ nãi chung, TEHC§BKK nãi riªng, ®Æc biÖt lµ ë nh÷ng vïng s©u, vïng xa ®i l¹i khã kh¨n. + Lång ghÐp viÖc ch¨m sãc søc khoÎ cho TEHC§BKK trong c¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ céng ®ång nh­: Ch­¬ng tr×nh phßng chèng biÕu cæ, chèng suy dinh d­ìng, ch­¬ng tr×nh phßng chèng thiÕu I èt, phôc håi chøc n¨ng t¹i cång ®ång... cã nh÷ng quy ®Þnh ­u tiªn ®èi víi TEHC§BKK. 3.3. ChÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p hç trî vÒ gi¸o dôc §Ó thùc hiÖn ph­¬ng ch©m t¹o c¬ héi TEHC§BKK cã kh¶ n¨ng sinh ho¹t vµ nguyÖn väng ®i häc ®­îc ®Õn tr­êng häc cÇn cã chÝnh s¸ch, c¬ chÕ hç trî trùc tiÕp: MiÔn gi¶m häc phÝ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp cho TEHC§BKK con gia ®×nh nghÌo vµ gia ®×nh chÝnh s¸ch. Hç trî vë viÕt, s¸ch gi¸o khoa cho nh÷ng TEHC§BKK gia ®×nh khã kh¨n kh«ng ®ñ kinh phÝ ®Ó cho c¸c em ®Õn tr­êng. Häc bæng khuyÕn khÝch ®èi víi nh÷ng TEHC§BKK cã kÕt qu¶ kh¸, giái. TiÕp tôc më réng gi¸o dôc hoµ nhËp, ®©y lµ mét gi¶i ph¸p ®óng, cã hiÖu qu¶ song cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî ®µo t¹o, chÕ ®é trî cÊp cho gi¸o viªn phï hîp. §Çu t­ hoµn thiÖn hÖ thèng gi¸o tr×nh ®µo t¹o, cho c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o chuyªn biÖt (trÎ em mï, trÎ em c©m...). §èi víi nh÷ng trÎ kh«ng thÓ theo ®­îc c¸c líp häc hoµ nhËp cÇn cã líp häc chuyªn biÖt theo tõng lo¹i tËt (mï, c©m). Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc x· héi, c¸ nh©n gióp ®ì TEHC§BKK trong häc tËp. §Æc biÖt lµ biÓu d­¬ng, khen th­ëng, tuyªn truyÒn trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Më c¸c líp häc t×nh th­¬ng, líp võa häc võa lµm, d¹y v¨n ho¸ víi d¹y nghÒ, phôc håi chøc n¨ng. CÇn cã chÝnh s¸ch, c¬ chÕ hç trî c¸c tæ chøc, c¸ nh©n më c¸c líp häc chuyªn biÖt cho TETT. T¹o m«i tr­êng cho viÖc më réng c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ch¨m sãc phôc håi chøc n¨ng, d¹y v¨n ho¸ cho TETT, gi¶m dÇn sù bao cÊp cña Nhµ n­íc. Trong thùc tÕ kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c gia ®×nh cã TETT ®Òu thuéc diÖn nghÌo ®ãi, do vËy cÇn më c¬ chÕ “dÞch vô”, c¬ chÕ nµy mang l¹i hiÖu qu¶ cña viÖc ch¨m sãc, d¹y dç ®èi víi TETT, v× c¸c c¬ së dÞch vô cã chuyªn m«n, cã c¬ së vËt chÊt, trÎ ®­îc sèng trong m«i tr­êng hoµ nhËp. MÆt kh¸c c¬ chÕ “dÞch vô” nµy còng rÊt cã hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi. V× nÕu gia ®×nh ®Ó TETT nÆng ë nhµ ph¶i cã ng­êi ch¨m sãc, ®­a ®Õn c¬ së “dÞch vô” ch¨m sãc søc khoÎ, d¹y häc... gi¶m ®­îc chi phÝ x· héi. 3.4. VÒ chØnh h×nh phôc håi chøc n¨ng T¹o c¬ héi cho TETT ®­îc chØnh h×nh phôc håi chøc n¨ng, hoµ nhËp céng ®ång, ®Æt träng t©m vµo phôc håi chøc n¨ng céng ®ång víi c¸c h×nh thøc phï hîp. Trong bèi c¶nh ®Êt n­íc cßn nghÌo th× còng cÇn cã c¬ chÕ râ rµng ®èi víi tõng nhãm ®èi t­îng TETT. Nhãm TETT d­íi 6 tuæi, nhãm TETT do hËu qu¶ chÊt ®éc ho¸ häc (dÞ tËt, dÞ d¹ng), nhãm TETT con gia ®×nh nghÌo, nhãm TETT kh¸c ®Ó cã chÝnh s¸ch, c¬ chÕ “hç trî”, “dÞch vô” cho phï hîp. CÇn cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch kÕt hîp chØnh h×nh phôc håi chøc n¨ng ë c¸c trung t©m víi phôc håi chøc n¨ng ë céng ®ång nh­ mét quy tr×nh tÊt yÕu. - ¦u tiªn cÊp ph¸t cho kh«ng dông cô chØnh h×nh ®èi víi nhãm TETT khã kh¨n, trÎ em dÞ d¹ng dÞ tËt. Hç trî mét phÇn ®Ó gia ®×nh cã thÓ mua thiÕt bÞ nh­ xe l¨n, xe ®Èy cho trÎ. MÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c nhãm TETT kh¸c tiÕp cËn dÔ dµng víi c¸c ho¹t ®éng chØnh h×nh phôc håi chøc n¨ng. ViÖc ph©n ra c¸c nhãm trÎ tµn tËt kh¸c nhau lµ ®Ó cã chÝnh s¸ch c¬ chÕ hç trî phï hîp trong tõng giai ®o¹n chø kh«ng cã tÝnh chÊt ph©n biÖt, v× thùc tÕ ng©n s¸ch Nhµ n­íc kh«ng thÓ bao cÊp tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng yÕu thÕ, trong ®ã cã TETT. - KÕt hîp chØnh h×nh, phôc håi chøc n¨ng hiÖn ®¹i víi phôc håi chøc n¨ng dùa vµo y häc cæ truyÒn, y häc d©n téc, ®iÒu nµy ®Æc biÖt phï hîp víi vïng cao miÒn nói. - Cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ chÕ ®é ®·i ngé ®èi víi c¸n bé y tÕ c¬ së kiªm nhiÖm thªm nhiÖm vô chØnh h×nh vµ phôc håi chøc n¨ng cho TETT céng ®ång. HoÆc ®µo t¹o vµ phô cÊp ®èi víi ®éi ngò céng t¸c viªn. 3.5. ChÝnh s¸ch gi¶i ph¸p vÒ häc nghÒ - viÖc lµm: §èi víi nhãm TEHC§BKK cã kh¶ n¨ng lao ®éng, cã nguyÖn väng ®­îc häc nghÒ, t¹o viÖc lµm cÇn ®­îc hç trî häc nghÒ vµ t¹o viÖc lµm, mÆc dï Bé LuËt lao ®éng ®· t¹o ra hµnh lang ph¸p lý thuËn lîi ®Ó thu hót nhãm yÕu thÕ häc nghÒ t¹o viÖc lµm, song cÇn cã c¸c chÕ tµi ®ñ m¹nh ®Ó thùc thi vÊn ®Ò nµy: Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o nghÒ miÔn phÝ cho TEHC§BKK. Më réng c¸c c¬ së d¹y nghÒ miÔn phÝ cho TEHC§BKK thuéc Nhµ n­íc qu¶n lý. CÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c c¬ së t­ nh©n d¹y nghÒ t¹o viÖc lµm cho TEHC§BKK, nh­ chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ, hç trî kinh phÝ ®Ó c¸c c¬ së thu hót trÎ em ®Õn tuæi lao ®éng vµo lµm viÖc. ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ ­u tiªn mét sè nghÒ, c«ng viÖc dµnh riªng cho lao ®éng lµ ng­êi tµn tËt. NÕu c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c lµm c¸c nghÒ, c«ng viÖc dµnh riªng cho ng­êi tµn tËt th× ph¶i ¸p dông møc thuÕ cao gÊp 2 ®Õn 3 lÇn, kh«ng nªn ¸p dông biÖn ph¸p hµnh chÝnh th«ng th­êng. Hç trî häc phÝ, c¸c kho¶n ®ãng gãp chi phÝ ®µo t¹o cho TEHC§BKK khi häc ë c¸c tr­êng d¹y nghÒ, c¬ së ®µo t¹o nghÒ, trung häc chuyªn nghiÖp cao ®¼ng vµ ®¹i häc. Tuy vËy, cÇn ph¶i c¨n cø vµo tõng nhãm ®èi t­îng ®Ó cã møc hç trî, kh«ng nªn hç trî mét c¸ch b×nh qu©n, trµn lan vµ tËp trung ­u tiªn cho nhãm khã kh¨n nhÊt. Cïng víi nh÷ng quy ®Þnh b¾t buéc doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt nhËn mét tû lÖ lao ®éng lµ ng­êi tµn tËt, còng cÇn cã v¨n b¶n quy ®Þnh nh÷ng nghÒ ®Æc thï dµnh riªng cho ng­êi tµn tËt vµ quy ®Þnh mét sè nghÒ chØ ®µo t¹o ng­êi tµn tËt ngoµi ra kh«ng ®µo t¹o ®èi víi nh÷ng ng­êi b×nh th­êng. Nh÷ng quy ®Þnh nµy sÏ t¹o ra thÞ tr­êng lao ®éng cña mét sè nghÒ chØ cã ng­êi tµn tËt c¹nh tranh víi nhau tr¸nh ®­îc c¹nh tranh cña ng­êi tµn tËt víi nh÷ng ng­êi b×nh th­êng. Hç trî c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh tiÕp nhËn TEHC§BKK ®Õn tuæi lao ®éng vµo lµm viÖc: G¾n liÒn b­íc tiÕp theo cña gi¶i ph¸p hç trî TEHC§BKK häc nghÒ cÇn thiÕt ph¶i cã gi¶i ph¸p më réng chç lµm viÖc, ®Ó ®¶m b¶o sau khi TE HC§BKK lín lªn cã nghÒ cã chç lµm viÖc æn ®Þnh. Gi¶i ph¸p nµy sÏ t¸c ®éng ng­îc trë l¹i ®èi víi nh÷ng TEHC§BKK cè g¾ng v­¬n lªn ®Ó häc ®­îc mét nghÒ nhÊt ®Þnh. Nhµ n­íc tiÕp tôc më réng c¸c h×nh thøc t¹o viÖc lµm, th«ng qua viÖc ph¸t triÓn c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh dµnh riªng cho ng­êi tµn tËt, ng­êi lao ®éng yÕu thÕ... ChÝnh s¸ch thuÕ: MiÔn hoÆc gi¶m thuÕ ®èi víi nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt dµnh riªng cho ng­êi tµn tËt. Trong nh÷ng n¨m qua nh÷ng quy ®Þnh ®èi víi nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt cã tõ 51% lao ®éng lµ ng­êi tµn tËt ®­îc ­u ®·i: CÊp l¹i 100% thuÕ lîi tøc, thuÕ vèn, cÊp l¹i 50% thuÕ doanh thu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, phÇn thuÕ nµy thuéc vèn Nhµ n­íc trî gióp vµ ph¶i ®­îc ghi t¨ng vµo tµi s¶n cña doanh nghiÖp vµ ph¶i sö dông ®óng theo nh÷ng quy ®Þnh cña cÊp ph¸t vµ kiÓm so¸t vÒ tµi chÝnh hiÖn hµnh. §©y còng chØ lµ ®èi víi nh÷ng c¬ së kinh doanh cña Nhµ n­íc, trong thêi gian tíi më réng chÝnh s¸ch ­u ®·i t­¬ng tù ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp t­ nh©n. PhÇn miÔn vµ gi¶m thuÕ ®­îc ghi vµo tµi s¶n cña c«ng ty vµ doanh nghiÖp ®­îc quyÒn quyÕt ®Þnh sö dông. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã 75% lao ®éng lµ ng­êi tµn tËt cho phÐp ®­îc miÔn 100% c¸c lo¹i thuÕ, nh­ng toµn bé nh÷ng kho¶n thuÕ ®ã ®Òu ph¶i nhËp vµo vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt vµ thu hót thªm ng­êi tµn tËt vµo lµm viÖc. - ChÝnh s¸ch ­u tiªn ®Çu t­: KhuyÕn khÝch më réng s¶n xuÊt thu hót lao ®éng lµ TEHC§BKK ®Õn tuæi lao ®éng b»ng c¸ch Nhµ n­íc ­u tiªn vÒ mÆt b»ng ë nh÷ng vÞ trÝ thuËn lîi, gi¸ thuª ®Êt thÊp; hç trî c«ng nghÖ thiÕt bÞ, hç trî chi phÝ ®µo t¹o c«ng nh©n; cho vay vèn tõ quü quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm, trî gióp ph¸p luËt... nh÷ng gi¶i ph¸p nµy gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng trong giai ®o¹n ®Çu khi míi thµnh lËp cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Ngoµi nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ, vèn, ®Êt ®ai vµ c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ban ®Çu còng cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî tiªu thô s¶n phÈm, cung øng nguyªn liÖu... toµn bé nh÷ng chÝnh s¸ch nµy dÇn tõng b­íc ®­îc hoµn thiÖn vµ thÓ chÕ trong nh÷ng néi dung v¨n b¶n quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, c¸c Bé, ngµnh chøc n¨ng. 3.6. ChÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p hç trî ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ §Æc ®iÓm cña TEHC§BKK Ýt cã ®iÒu kiÖn tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ, th­ëng thøc v¨n ho¸. Nh­ng ng­îc l¹i nh÷ng ®Æc ®iÓm cña TEHC§BKK cho thÊy do thiÕu hôt mét sè chøc n¨ng nµy th× chøc n¨ng kh¸c l¹i ®­îc næi tréi h¬n, cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn n¨ng khiÕu nghÖ thuËt. ChÝnh s¸ch hç trî vÒ v¨n ho¸ gióp cho trÎ thùc hiÖn quyÒn ®­îc vui ch¬i, kh¬i d¹y c¶m xóc nghÖ thuËt, vun ®¾p vµ nu«i d­ìng trong c¸c em t×nh yªu cuéc sèng, t×nh yªu c¸i thiÖn, c¸i ®Ñp vµ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ cña c¸c em. Trong thêi gian qua còng ®· cã mét sè gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶ nh­ tæ chøc héi diÔn v¨n nghÖ cho TEHC§BKK, x©y dùng th­ viÖn, nhµ truyÒn thèng ë c¸c c¬ së nu«i d­ìng, ch­¬ng tr×nh biÓu diÔn nghÖ thuËt dµnh riªng cho TEHC§BKK... §©y còng míi chØ lµ nh÷ng phong trµo mang tÝnh quÇn chóng, vÒ mÆt Nhµ n­íc ch­a cã quy ®Þnh ­u ®·i d­íi h×nh thøc nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ. Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ®Èy m¹nh nghiªn cøu m¶ng chÝnh s¸ch nµy, cô thÓ c¸c mÆt: PhÇn lín TEHC§BKK sèng ë céng ®ång cïng gia ®×nh, do vËy cÇn ph¶i ®Èy m¹nh c¸c phong trµo x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, khu phè v¨n ho¸, lµng v¨n ho¸... §­a vµo mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó xÐt cÊp giÊy chøng nhËn danh hiÖu lµng v¨n ho¸ lµ viÖc ®¶m b¶o ho¹t ®éng v¨n ho¸, vui ch¬i ®èi víi TEHC§BKK. §Èy m¹nh x· héi ho¸ ®èi víi viÖc vui ch¬i gi¶i trÝ cña TEHC§BKK, ®Æc biÖt lµ t¹i gia ®×nh. Gi¸o dôc vµ tuyªn truyÒn n©ng cao nhËn thøc ®èi víi c¸c bËc «ng, bµ cha mÑ vÒ quyÒn ®­îc vui ch¬i gi¶i trÝ cña trÎ em, gia ®×nh cÇn t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em ®­îc tho¶ m·n nh­ cÇu nh­ xem phim, nghe ®µi, ®äc s¸ch, b¸o, nghe kÓ truyÖn... ngay t¹i gia ®×nh. - Më réng c¸c tr­êng ph¸t triÓn n¨ng khiÕu cho TEHC§BKK, hiÖn t¹i c¸c tr­êng nµy ®ang thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ cao, tuy vËy míi chØ cã ë c¸c thµnh phè vµ thÞ x· lín, cßn hÇu hÕt ë c¸c tØnh khã kh¨n ch­a cã. Trong nh÷ng n¨m tíi Ýt nhÊt mçi tØnh cÇn cã ®­îc mét c¬ së, hoÆc xen ghÐp víi tr­êng n¨ng khiÕu cña tØnh, ®èi víi nh÷ng tØnh lín, cã nhiÒu TEHC§BKK cÇn x©y dùng theo khu vùc, ®Ót¹o c¬ héi ph¸t triÓn tµi n¨ng trÎ em. Cïng víi viÖc më réng c¸c tr­êng cÇn quan t©m ®Çu t­ ®óng møc ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trang thiÕt bÞ nh­ s©n ch¬i, phßng tËp v¨n nghÖ, s©n khÊu ngoµi trêi, thiÕt bÞ nghe, ghi h×nh, ¸nh s¸ng, ti vi, vi®eo... Cã ­u tiªn trong viÖc xuÊt b¶n nh÷ng Ên phÈm v¨n ho¸ phôc vô cho TEHC§BKK nh­ gi¶m, miÔn thuÕ víi c¸c Èn phÈm lo¹i nµy, chÝnh s¸ch gi¸ c¶... ®Ó khuyÕn khÝch vµ ®éng viªn nh÷ng tæ chøc, doanh nghiÖp, c¸ nh©n s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm v¨n ho¸ phôc vô cho TEHC§BKK. X©y dùng ch­¬ng tr×nh dµnh riªng cho TEHC§BKK nh­ tæ chøc c¸c cuéc liªn hoan v¨n ho¸, thÓ thao dµnh cho TEHC§BKK, dµnh riªng nh÷ng ch­¬ng tr×nh biÓu diÔn cho c¸c em, x©y dùng nh÷ng bé phin ho¹t h×nh gÇn gòi, nh÷ng phãng sù vÒ g­¬ng v­ît bÖnh tËt v­¬n lªn häc tËp... nh÷ng ch­¬ng tr×nh vµ néi dung nµy lµ t­ liÖu gióp tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc s©u réng ®èi víi TEHC§BKK. C¸c ngµnh chøc n¨ng cÇn x©y dùng ch­¬ng tr×nh phèi hîp lång ghÐp c¸c ch­¬ng tr×nh phôc vô nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ cho TEHC§BKK trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cã liªn quan, nh­ ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao, biÓu diÔn nghÖ thuËt.... Cïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch gi¶i ph¸p hç trî trùc tiÕp, gi¸n tiÕp TEHC§BKK vÒ v¨n ho¸, thÓ thao. Nhµ n­íc còng cã biÖn ph¸p ng¨n cÊm ®èi víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n lîi dông c¸c em ®Ó kiÕm lîi, nh÷ng ho¹t ®éng nµy trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï ch­a nhiÒu nh­ng còng ®· xuÊt hiÖn vµ trë thµnh c¸ch kiÕm lêi cña mét sè c¸ nh©n. 4. T¨ng c­êng qu¶n lý Nhµ n­íc vµ ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm 4.1. N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ TEHC§BKK Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng gia t¨ng sè TEHC§BKK lµ do c«ng t¸c qu¶n lý cßn h¹n chÕ vµ ch­a ®­îc ph©n cÊp triÖt ®Ó. Trong giai ®o¹n tíi cÇn tËp trung biÖn ph¸p m¹nh vÒ c¶i c¸ch bé m¸y thùc hiÖn chøc n¨ng BV, CS&GD trÎ em nãi chung, TEHC§BKK nãi riªng. Cïng víi viÖc ph©n cÊp ph¶i cã quy ®Þnh cô thÓ chøc n¨ng vµ ph¹m vi cña c¸c c¬ quan, c¸c cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn tõ Trung ­¬ng ®Õn x·, ph­êng, th«n xãm. CÊp Trung ­¬ng: Tr­íc tiªn kh¼ng ®Þnh chøc n¨ng chÝnh cña cÊp trung ­¬ng lµ t¹o m«i tr­êng thuËn lîi b»ng chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p vµ c©n ®èi c¸c nguån lùc, chØ ®¹o h­íng dÉn ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch, kiÓm tra ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm. §Ó thùc hiÖn ®­îc cÇn tËp trung lµm ngay mét sè vÊn ®Ò sau: - Nghiªn cøu c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn, thèng nhÊt quan ®iÓm nhËn d¹ng vÒ TEHC§BKK. - Tæng hîp, hÖ thèng l¹i hÖ thèng luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, v¨n b¶n quy ®Þnh thùc hiÖn chÝnh s¸ch, sµng läc nh÷ng v¨n b¶n hÕt hiÖu lùc, lªn danh môc nh÷ng v¨n b¶n cßn hiÖu lùc. Trªn c¬ së hÖ thèng v¨n b¶n, luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc nghiªn cøu h­íng dÉn ®Þa ph­¬ng vÒ néi dung chÝnh s¸ch, x¸c ®Þnh ®èi t­îng, thñ tôc thùc hiÖn, c¸c b­íc lµm ë ®Þa ph­¬ng.... Nghiªn cøu x©y dùng mét sè chÝnh s¸ch míi cho phï hîp víi t×nh h×nh míi nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®Õn n¨m 2010. - Thµnh lËp c¬ quan ®iÒu phèi ho¹t ®éng v× TEHC§BKK (®Æt t¹i Bé L§TBXH), víi c¸c chøc n¨ng: C¬ quan nµy võa cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc ban hµnh, x©y dùng, chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî TEHC§BKK. Qu¶n lý hÖ thèng sù nghiÖp c¸c trung t©m ch¨m sãc nu«i d­ìng TEHC§BKK. Trong nh÷ng n¨m qua hÖ thèng trung t©m ®­îc ph©n cÊp cho c¸c tØnh qu¶n lý. Nh­ng hiÖn cßn 4 trung t©m thuéc Bé L§TBXH qu¶n lý, 2 trung t©m thuéc tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt nam vµ mét sè trung t©m thuéc Uû ban b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã mét thùc tÕ lµ sè trÎ em t©m thÇn m·n tÝnh ë c¸c tØnh nhá cã Ýt, nÕu ®Çu t­ x©y dùng trung t©m th× tèn kÐm vµ kh«ng hiÖu qu¶ do vËy cÇn thiÕt ph¶i cã trung t©m khu vùc thuéc qu¶n lý cña Bé L§TBXH. Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng cña c¸c héi v× TEHC§BKK. Trong nh÷ng n¨m qua c¸c héi tõ thiÖn ph¸t triÓn m¹nh trªn toµn quèc, víi chøc n¨ng b¶o trî cho c¸c héi cña Bé L§TBXH kh«ng cßn phï hîp mµ tiÕn tíi cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c héi b»ng luËt ph¸p sao cho phï hîp vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, kh«ng trµn lan... Huy ®éng ®iÒu phèi vµ c©n ®èi ph©n phèi nguån huy ®éng quèc tÕ, qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c dù ¸n hîp t¸c quèc tÕ, NGO ho¹t ®éng t¹i ViÖt nam. Qu¶n lý ho¹t ®éng nµy trong nh÷ng n¨m qua ch­a cã sù phèi hîp chÆt chÏ, tuú c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng huy ®éng, ch­a cã c¬ quan tæng hîp ®iÒu phèi chung. T×nh tr¹ng nµy ®· dÉn ®Õn cã tØnh cã nhiÒu dù ¸n, ch­¬ng tr×nh hîp t¸c quèc tÕ, NGO hç trî nh­ Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, §ång Th¸p... nh­ng l¹i cã nh÷ng tØnh ch­a cã dù ¸n hç trî. - Ph©n râ tr¸ch nhiÖm vµ ph¹m vi gi÷a c¸c Bé, ngµnh, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi ®èi víi c«ng t¸c BV, CS&GD - TEHC§BKK. (chøc n¨ng gi÷a Bé L§TBXH, Uû ban BVCSTEVN, Bé GD vµ §T, Y tÕ; chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng sù nghiÖp- ho¹t ®éng x· héi) - Phèi hîp cïng víi Trung ­¬ng MÆt trËn tæ quèc, Héi phô n÷, Héi cùu chiÕn binh, héi n«ng d©n... nh»m môc ®Ých lång ghÐp c¸c ho¹t ®éng BV, CS&GD TEHC§BKK víi néi dung ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc héi. - X©y dùng kÕ ho¹ch lång ghÐp ch­¬ng tr×nh b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc TEHC§BKK víi c¸c ch­¬ng tr×nh KT-XH kh¸c nh­: ch­¬ng tr×nh X§GN, ViÖc lµm, chèng suy dinh d­ìng, phæ cËp gi¸o dôc, c¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ... - T¨ng c­êng ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é lý luËn, nghiÖp vô, chuyªn m«n cho c¸n bé lµm c«ng t¸c b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc TEHC§BKK ë c¸c Bé, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi. - T¨ng c­êng kiÓm tra, thanh tra vµ ®Æc biÖt thanh tra liªn ngµnh. C¸c cÊp thuéc tØnh, thµnh phè: Vai trß cÊp tØnh ®Æc biÖt quan träng lµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc trªn ®Þa bµn vÒ lÜnh vùc ch¨m sãc TEHC§BKK. Trªn c¬ së nh÷ng chÝnh s¸ch vµ chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc tØnh quyÕt ®Þnh vÒ c¸c h×nh thøc ch¨m sãc, trî cÊp vµ c¸c møc trî cÊp. H­íng dÉn cÊp huyÖn, x· thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch ®· ban hµnh, tæ chøc huy ®éng nguån lùc trong tØnh... §Ó lµm ®­îc nh÷ng chøc n¨ng trªn, cÊp tØnh cÇn tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò sau: Còng gièng nh­ ë Trung ­¬ng, tæ chøc bé m¸y lµm c«ng t¸c BV, CS&GD TEHC§BKK cßn chång chÐo. NÕu nh­ ë trung ­¬ng viÖc ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm gi÷a Bé L§TBXH víi Uû ban BVCSTEVN t­¬ng ®èi râ rµng, nh­ng ë cÊp tØnh cßn mét sè tØnh ch­a ph©n ®Þnh râ c¶ 2 c¬ quan cïng lµm vµ nh­ vËy cïng mét ®èi t­îng nh­ng l¹i cã 2 c¬ quan cïng t¸c ®éng th«ng qua c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. §iÒu nµy võa thÓ hiÖn sù thiÕu thèng nhÊt cñac¸c c¬ quan chøc n¨ng, võa tiªu tèn nguån lùc cña Nhµ n­íc. Nh­ vËy ®Ó ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng gi÷a 2 c¬ quan, nh÷ng ho¹t ®éng truyÒn th«ng, phong trµo giao cho Uû ban b¶o vÖ vµ ch¨m sãc trÎ em, cßn víi chøc n¨ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch th× giao cho Së L§THXH. T×nh tr¹ng ®µo t¹o c¸n bé ë cÊp tØnh còng ch­a ®­îc phèi hîp chÆt chÏ gi÷a hai c¬ quan ®· dÉn ®Õn cã mét sè c¸n bé ®­îc ®µo t¹o 2 lÇn cïng mét néi dung, trong khi ®ã cã c¸n bé kh¸c cã nhu cÇu ®­îc ®µo t¹o th× l¹i ch­a ®­îc ®µo t¹o, ®©y còng lµ nh÷ng bÊt hîp lý cÇn kh¾c phôc. HoÆc cïng mét ®èi t­¬ng nh­ng l¹i cã nhiÒu néi ®µo t¹o c¸n bé kh¸c nhau. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu th«ng tin b¸o c¸o vµ cã c¬ së thùc hiÖn chÝnh s¸ch, c¸c tØnh cÇn tæ chøc ®iÒu tra ®anh gi¸ thùc tr¹ng TEHC§BKK. §iÒu tra x¸c ®Þnh sè l­îng c¬ cÊu, chÊt l­îng cuéc sèng cña TEHC§BKK, tõ ®ã cã c¬ së lªn kÕ ho¹ch, ®Þa chØ ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch. TËp trung ®µo t¹o c¸n bé cÊp x·, ph­êng. §Ó cã c¬ së ®µo t¹o th× cÇn thiÕt ph¶i cã ph©n c«ng c¸n bé theo dâi, víi nh÷ng x· nµo kh«ng cã c¸n bé chuyªn tr¸ch L§TBXH th× cã thÓ giao cho c¸n bé kiªm nhiÖm cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ nh­: Héi phô n÷, cùu chiÕn binh, §oµn thanh niªn... HuyÖn, x·: Chñ yÕu tËp trung huy ®éng nguån lùc, ®iÒu tra qu¶n lý ®èi t­îng, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p trî gióp ®èi t­äng. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gióp TEHC§BKK tõng b­íc hoµ nhËp céng ®ång 4.2. T¨ng c­êng kiÓm tra, kiÓm so¸t, xö ph¹t Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n h¹n chÕ cña viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch trong nh÷ng n¨m qua lµ c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi TEHC§BKK cßn h¹n chÕ, ch­a ®­îc t¨ng c­êng chØ ®¹o. Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ®Æc biÖt quan t©m, ®Æc biÖt Bé Lao ®éng -Th­¬ng binh vµ X· héi cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch trî gióp ®èi víi TE §BKK thuéc diÖn h­ëng trî cÊp x· héi vµ phèi hîp liªn ngµnh kiÓm tra thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc TEHC§BKK 4.3. Ph¸t triÓn m« h×nh BV, CS&GD - TEHC§BKK cã hiÖu qu¶ §Ó triÓn khai tèt c¸c gi¶i ph¸p trî gióp TEHC§BKK, thÝ ®iÓm nh÷ng h×nh thøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ cÇn tiÕp tôc ph¶i cã nh÷ng m« h×nh ®iÓm tõ ®ã ®óc rót kinh nghiÖm ph¸t triÓn réng, ®Æc biÖt lµ c¸c m« h×nh ch¨m sãc ë céng ®ång vµ m« h×nh më nh»m môc ®Ých: T¨ng thªm c¸c h×nh thøc trî gióp, më réng ®èi t­îng trÎ ®­îc h­ëng thô chÝnh s¸ch, ®Æc biÖt tËp trung c¸c h×nh thøc ë céng ®ång. Gi¶m bít ®Çu t­ x©y dùng c¸c trung t©m BTXH, chØ tËp trung n©ng cÊp c¸c c¬ cã s½n ®Ó n©ng cao chÊt l­îng nu«i d­ìng tËp trung(khu vùc Nhµ n­íc) §Èy m¹nh thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ hÖ thèng chÝnh s¸ch ®· ban hµnh Thùc hiÖn chñ tr­¬ng x· héi ho¸, thu hót thªm nguån lùc cña x· héi ®Ó cïng ng©n s¸ch Nhµ n­íc chi cho c«ng t¸c BV, CS&GD -TEHC§BKK. Phßng ngõa vµ h¹n chÕ trÎ em r¬i vµo t×nh tr¹ng hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n. Víi nh÷ng môc ®Ých nµy vµ trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c b¶o vÖ ch¨m sãc vµ gi¸o dôc TEHC§BKK, hiÖu qu¶ vµ tÝnh ­u viÖt cña mét sè lo¹i m« h×nh cÇn tËp trung nguån lùc ph¸t triÓn. Cô thÓ: M« h×nh ch¨m sãc t¹i céng ®ång (tæng hîp c¸c h×nh thøc trî gióp) M« h×nh trung t©m b¶o trî x· héi theo h­íng më. M« h×nh ng©n hµng bß M« h×nh t­ vÊn §Ó ph¸t triÓn ®­îc nh÷ng m« h×nh trªn trong nh÷ng n¨m tíi cÇn tËp trung vµo nh÷ng gi¶i ph¸p: T¨ng ng©n s¸ch cña nhµ n­íc tõ nguån ®¶m b¶o x· héi ®Ó c¸c ®Þa ph­¬ng cã ng©n s¸ch chi cho trî cÊp x· héi th­êng xuyªn t¹i céng ®ång. Bªn c¹nh ®ã ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc trî gióp kh¸c nh­ kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ, miÔn gi¶m häc phÝ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp... Cã chÝnh s¸ch ®Ó c¸c c¬ së B¶o trî x· héi cña nhµ n­íc ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc tuyÓn chän vµ ký hîp ®ång lao ®éng. Nhµ n­íc chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m nh÷ng chi phÝ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh nh­ chi phÝ nu«i d­ìng, chi phÝ qu¶n lý. Gi¸m ®èc ®­îc tuyÓn chän vµ lµm viÖc theo c¬ chÕ hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n. Gi¸m ®èc trung t©m chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn bé tõ kh©u tuyÓn chän nh©n viªn ®Õn kh©u tæ chøc ch¨m sãc, nu«i d­ìng b¶o ®¶m chÊt l­îng tèt, t¹o c¬ héi cho c¸c em cã kh¶ n¨ng hoµ nhËp céng ®ång mét c¸ch tèt nhÊt, nÕu kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô, hîp ®ång lao ®éng sÏ bÞ chÊm døt. Víi h×nh thøc nµy sÏ khuyÕn khÝch sù n¨ng ®éng cña c¸c gi¸m ®èc trung t©m, cè g¾ng t×m nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m. CÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch më réng c¸c h×nh thøc ch¨m sãc ®èi t­îng ë céng ®ång, cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc x· héi, tõ thiÖn, c¬ së kinh tÕ, t­ nh©n nhËn ®ì ®Çu trÎ em d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, trî cÊp x· héi, häc bæng, cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ... ®ång thêi khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¸c c¬ së x· héi ®Ó nu«i d­ìng TEHC§BKK tõ nguån kinh phÝ huy ®éng. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm x· héi ho¸ viÖc phßng ngõa, b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc TEHC§BKK vµ kh¶ n¨ng ng©n s¸ch Nhµ n­íc cã h¹n, v× vËy ph¶i khuyÕn khÝch c¸c gia ®×nh nhËn ®ì ®Çu ch¨m sãc TEHC§BKK, nh»m thùc hiÖn ph­¬ng ch©m ch¨m sãc ë céng ®ång lµ chñ yÕu. §èi víi TEHC§BKK, trë ng¹i khi tiÕp cËn víi céng ®ång ®ã lµ t©m lý mÆc c¶m tù ti, hoÆc lµ do kh«ng cã ng­êi lín ë c¹nh ®Ó ch¨m sãc gióp ®ì cho trÎ mçi khi trÎ gÆp khã kh¨n. Gia ®×nh trÎ gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng nhÊt lµ ®èi víi trÎ em lµm tr¸i ph¸p luËt, trÎ em m« c«i, trÎ em nghiÖn ma tuý... sù tr­ëng thµnh cña trÎ phÇn nhiÒu dùa vµo sù quan t©m gióp ®ì, ®éng viªn cña gia ®×nh, nhµ tr­êng, céng ®ång. Trong thêi gian tíi cÇn thiÕt ph¶i më réng c¸c h×nh thøc t­ vÊn nh­: - Thµnh lËp c¸c trung t©m, v¨n phßng t­ vÊn danh riªng cho TEHC§BKK, ®Æc biÖt lµ ë thµnh phè vµ tËp trung vµo nhãm ®èi t­îng trÎ em nghiÖn hót, TELT, L§TE, TELTPL. §èi víi nh÷ng nhãm trÎ nµy nhiÒu khi vÒ mÆt t©m lý kh«ng muèn ng­êi th©n, b¹n bÌ biÕt nh÷ng khã kh¨n vµ trë ng¹i ®ang gÆp ph¶i. Do vËy vÊn ®Ò t­ vÊn kÞp thêi hÕt søc quan träng cã t¸c ®éng lµm thay ®æi hµnh vi cña trÎ. - Tæ chøc c¸c nhãm t­ vÊn céng ®ång, gÆp gì ®èi t­îng, gia ®×nh ®éng viªn gióp ®ì trÎ vµ gia ®×nh nh÷ng lóc khã kh¨n. Ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, tÝnh t­¬ng th©n t­¬ng ¸i, l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch... ®Ó huy ®éng sù hç trî gióp ®ì cña céng ®ång lµng xãm. 4.4. T¨ng c­êng sè l­îng vµ chÊt l­îng c¸n bé qu¶n lý, kü n¨ng cho nh©n viªn lµm c«ng t¸c BV,CS&GD- TEHC§BKK C¸n bé gi÷ mét vai trß ®Æc biÖt quan träng, lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî ®èi víi TEHC§BKK. C¸n bé bao gåm tõ c¸n bé ho¹ch ®Þnh, x©y dùng chÝnh s¸ch cho ®Õn c¸n bé tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ë c¬ së vµ nh÷ng nh©n viªn x· héi gióp ®ì trùc tiÕp trÎ em. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc c¸n bé ë phÇn trªn ®ßi hái ®Þnh h­íng chÝnh s¸ch phßng ngõa vµ ch¨m sãc TEHC§BKK cÇn ®Æc biÖt quan t©m thùc hiÖn gi¶i ph¸p t¨ng c­êng n¨ng lùc c¸n bé, ë c¶ hai mÆt lµ chÝnh s¸ch ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n c¸n bé vµ chÝnh s¸ch sö dông ®Ó t¨ng c­êng sè l­îng, ®Æc biÖt lµ c¸n bé c¬ së. Trong nh÷ng n¨m võa qua mÆc dï sè l­îng c¸n bé lµm viÖc ®èi víi TEHC§BKK cã t¨ng vÒ sè l­îng, nh­ng mét thùc tÕ cho thÊy c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ch¨m sãc, trî gióp trÎ em vÉn ch­a ph¸t triÓn. §iÒu nµy cã mét nguyªn nh©n kh«ng nhá lµ trong c«ng t¸c c¸n bé, chóng ta ch­a quan t©m, ch­a cã m· nghÒ c«ng viÖc cho nh÷ng ng­êi lµm viÖc ®èi víi TEHC§BKK. Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn cã quy ®Þnh cô thÓ ®èi víi nh÷ng c¸n bé x· héi lµm viÖc víi TEHC§BKK tõ ®ã cã hÖ sè l­¬ng, phô cÊp ®Æc biÖt (vÊn ®Ò nµy c¸c n­íc ®· thùc hiÖn tõ nh÷ng n¨m 1970 vµ cã c¶ ®µo t¹o c¸n sù x· héi ë bËc ®¹i häc vµ sau ®¹i häc). §èi víi nh÷ng c¸n bé lµm viÖc víi TETT, ng­êi tµn tËt. Nh÷ng ng­êi trùc tiÕp ph¶i tiÕp xóc, ch¨m sãc ng­êi tµn tËt ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n vµ ph¶i vÊt v¶ h¬n so víi nh÷ng ng­êi tiÕp xóc ®èi víi nh÷ng ®èi t­îng x· héi kh¸c, mÆt kh¸c cßn ph¶i chÞu søc Ðp vÒ mÆt t©m lý, t×nh thÇn... do vËy cã chÕ ®é l­¬ng vµ phô cÊp ®Æc biÖt lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi nhãm c¸n bé nµy. CÇn cã chÝnh s¸ch chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi c¸n bé y tÕ c¬ së khi nhËn thªm c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho TETT; chÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt ®èi víi gi¸o viªn d¹y c¸c líp hoµ nhËp cã trÎ em khuyÕt tËt. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng ch¨m sãc, cÇn cã quy ®Þnh cô thÓ mét c¸n bé, y b¸c sü, kü thuËt viªn, gi¸o viªn ch¨m sãc tèi ®a bao nhiªu TEHC§BKK, nÕu v­ît qu¸ ®Þnh møc ®ßi hái cÇn cã thªm c¸n bé, gi¸o viªn th× c¸c tr­êng, c¸c c¬ së ch¨m sãc nu«i d­ìng trÎ em HC§BKK míi cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o ch¨m sãc tèt ®­îc. C¸n bé c¬ së (c¸n bé x·, ph­êng) chuyªn tr¸ch hoÆc kiªm nhiÖm phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc TEHC§BKK hiÖn t¹i ®ang thiÕu vµ hÇu nh­ c¸c x· ë n«ng th«n ch­a cã. T×nh tr¹ng thiÕu c¸n bé c¬ së ®· dÉn ®Õn nh÷ng khã kh¨n khi triÓn khai thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Õn víi ®èi t­îng. Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn thiÕt ph¶i t¨ng c­êng Ýt nhÊt 1 x·, ph­êng ph¶i cã 1 c¸n bé kiªm nhiÖm hoÆc céng t¸c viªn lµm viÖc víi TEHC§BKK, mçi huyÖn cã Ýt nhÊt 1 c¸n bé qu¶n lý theo dâi chung. Bªn c¹nh ®ã ®èi víi nh÷ng th«n, xãm cã cã nhiÒu TEHC§BKK còng cÇn cã céng t¸c viªn x· héi chÞu tr¸ch nhiÖm ch¨m sãc trùc tiÕp TEHC§BKK kh«ng cã ng­êi n­¬ng tùa. C¸n bé c¬ së nµy tèt nhÊt lµ c¸n bé thuéc ngµnh L§TBXH, víi nh÷ng x· ch­a cã c¸n bé chuyªn tr¸ch L§TBXH th× cã thÓ lÊy tõ gi¸o dôc, y tÕ hoÆc c¸c tæ chøc héi nh­ Héi Phô n÷, §oµn thanh niªn, cùu chiÕn binh... Gi¶i ph¸p nµy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm t¨ng sè biªn chÕ c¬ së mµ l¹i gi¶i quyÕt tèt ®­îc c«ng t¸c ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ gi¸o dôc TEHC§BKK. Cïng víi nh÷ng gi¶i ph¸p t¨ng c­êng vÒ sè l­îng c¸n bé nh©n viªn còng cÇn thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé, nh©n viªn th«ng qua c¸c h×nh thøc ®µo t¹o dµi vµ ng¾n h¹n, ®µo t¹o chuyªn ®Ò, ®­a vµo néi dung häc b¾t buéc cña c¸c tr­êng S­ ph¹m vµ c¸c tr­êng ®µo t¹o c¸n bé y tÕ c¬ së, c¸c tr­êng ®µo t¹o c¸n bé x· héi, c¸n bé qu¶n lý ngµnh Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi. Tuú theo mçi lÜnh vùc ®Æc thï, nhu cÇu mµ cã h×nh thøc ®µo t¹o cho phï hîp: §­a néi dung ®µo t¹o ch¨m sãc søc khoÎ, chØnh h×nh phôc håi chøc n¨ng céng ®ång vµo lµm m«n häc b¾t buéc ®èi víi c¸n bé y tÕ c¬ së. Gi¶i ph¸p nµy sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao v× viÖc ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu, ch¨m sãc khi ®au èm cña TEHC§BKK sèng t¹i céng ®ång chÝnh lµ y tÕ c¬ së, c¸c thµy thuèc, y, b¸c sü ë x· biÕt c¶ c«ng t¸c phôc håi chøc n¨ng céng ®ång sÏ gi¶m chi phÝ cho gia ®×nh còng nh­ sÏ ch¨m sãc th­êng xuyªn ®­îc trÎ. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng gi¸o dôc hoµ nhËp, nhu cÇu gi¸o viªn vµ ®µo t¹o l¹i gi¸o viªn ë c¶ ë 3 cÊp ®¹i häc, cao ®¼ng vµ trung häc cña ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ rÊt lín. Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ®­a m«n häc gi¸o dôc ®Æc biÖt vµ lµ ch­¬ng tr×nh b¾t buéc cña tÊt c¶ c¸c tr­êng trung häc s­ ph¹m. §Ó lµm ®­îc ph¶i tõng b­íc vµ tr­íc tiªn ph¶i cã khoa gi¸o dôc ®Æc biÖt ë tr­êng ®¹i häc quèc gia, ®µo t¹o ®éi ngò gi¸o viªn t¨ng c­êng cho c¸c tr­êng trung häc s­ ph¹m. Bªn c¹nh ®ã ®èi víi gi¸o viªn còng cÇn cã kü n¨ng ch¨m sãc, tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc ®èi víi TEHC§BKK, Do vËy còng cÇn ®­a néi dung nµy vµo ®µo t¹o ë hÖ thèng tr­êng S­ ph¹m vµ coi lµ m«n häc b¾t buéc ®èi víi gi¸o viªn tiÓu häc vµ trung häc c¬ së. Thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy còng sÏ kh«ng lµm t¨ng thªm sè c¸n bé vµ chi phÝ ®µo t¹o mµ vÉn ®¹t ®­îc chÊt l­îng tèt. C¸n bé x· héi, c¸n bé lµm viÖc víi TEHC§BKK: Më réng c¸c h×nh thøc ®µo t¹o dµi h¹n tËp trung, quy ®Þnh m· ngµnh ®µo t¹o c¸n bé x· héi, c¶ c¸n bé ®¹i häc, cao ®¼ng vµ trung häc. Biªn so¹n tµi liÖu chuÈn quèc gia, quy ®Þnh b¾t buéc ®èi víi nh÷ng c¸n bé x· héi cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c chuyªn ®Ò ®µo t¹o nhÊt ®Þnh th× míi ®­îc lµm dÞch vô ch¨m sãc TEHC§BKK tõ ®ã b¾t buéc nh÷ng c¸ nh©n, tæ chøc muèn ®­îc lµ dÞch vô x· héi th× ph¶i ®µo t¹o c¸n bé. Gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng yÕu cña c¸n bé c¬ së nhÊt lµ c¸n bé x· ph­êng, huyÖn tiÕp tôc t¨ng c­êng ®µo t¹o ng¾n h¹n b»ng c¸c h×nh thøc tËp huÊn theo tõng chuyªn ®Ò, tËp huÊn triÓn khai thùc hiÖn chÝnh s¸ch, th¨m quan c¸c m« h×nh... ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p cÊp thiÕt vµ phï hîp trong thêi gian ng¾n, nh»m ®¸p øng n©ng cao n¨ng lùc c¸n bé c¬ së. 5. Gi¶i ph¸p huy ®éng nguån lùc Nguån lùc tµi chÝnh vµ con ng­êi gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch phßng ngõa, b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc TEHC§BKK. Víi chñ tr­¬ng x· héi ho¸ c«ng t¸c x· héi, nguån lùc huy ®éng ph¶i ®­îc ®a d¹ng tõ nhiÒu nguån, cô thÓ tËp trung vµo c¸c nguån sau: Ng©n s¸ch nhµ n­íc: Nguån ng©n s¸ch Trung ­¬ng, ng©n s¸ch tØnh, ng©n s¸ch huyÖn, x· Nguån huy ®éng tõ céng ®ång: Huy ®éng tõ c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc ®oµn thÓ, doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n h¶o t©m trong n­íc Nguån hîp t¸c quèc tÕ: Hîp t¸c song ph­¬ng, ®a ph­¬ng víi c¸c n­íc, nguån tõ c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, c¸ nh©n tõ thiÖn n­íc ngoµi. Nguån kh¸c: Nguån lång ghÐp c¸c ch­¬ng tr×nh KT-XH nh­ X§GN, viÖc lµm, ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn KT-XH c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n... kiÕn nghÞ XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, tõ thùc tr¹ng cña trÎ em hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n, tõ t×nh h×nh thùc tiÔn cña qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ lÜnh vùc nµy, em xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ sau: C¬ chÕ chÝnh s¸ch tµi chÝnh: XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­íc"...tiÕn tíi x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh", mäi trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n nh­ ®· qui ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n cña Nhµ n­íc ®Òu cã quyÒn ®­îc h­ëng hç trä nh­ nhau kh«ng ph©n biÖt lµ ®ang ë c¸c tØnh nghÌo, hoÆc nh÷ng tØnh giµu. ChÝnh v× vËy cÇn cã nh÷ng söa ®æi tµi chÝnh ®Ó gióp cho c¸c tØnh nghÌo cã kh¶ n¨ng cao h¬n trong viÖc cøu trî ®èi t­îng x· héi, nh­ sau: Nhµ n­íc qui ®Þnh cô thÓ vÒ môc chi vµ tû lÖ ng©n s¸ch dµnh cho chi ch¨m sãc trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n. Nh­ vËy sÏ tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng sö dông tuú tiÖn nguån ng©n s¸ch b¶o ®¶m x· héi, muèn chi cho cøu trî x· héi th­êng xuyªn bao nhiªu còng ®­îc tuú theo nhËn thøc cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. §èi víi nh÷ng tØnh nghÌo, tû lÖ ®èi t­îng h­ëng trî cÊp thÊp, Nhµ n­íc cÇn cã c¬ chÕ ®iÒu hoµ ng©n s¸ch. ChÝnh s¸ch ®Çu t­ hîp lý cho c«ng t¸c b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em ®Æc biÖt khã kh¨n. HiÖn nay tû lÖ ng©n s¸ch dµnh cho c«ng t¸c nµy cßn ch­a phï hîp víi môc tiªu ®Ò ra cña chiÕn l­îc b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em nãi chung- mét bé phËn cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ. CÇn cã ch­¬ng tr×nh môc tiªu b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n. Ph¸t triÓn c¸c m« h×nh ch¨m sãc c¸c trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n. §Ó t¨ng sè l­îng trÎ em ®­îc ch¨m sãc, ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng ch¨m sãc mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn ng©n s¸ch cña Nhµ n­íc, cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸ nh©n. c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn, thµnh lËp c¸c c¬ së ch¨m sãc trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n, x©y dùng qui chÕ qu¶n lý c¸c c¬ së B¶o trî x· héi, t¹o c¬ së ph¸p lý cho c¸c tæ chøc muèn tham gia vµo c«ng t¸c nµy. Cã chÝnh s¸ch ®Ó c¸c c¬ së B¶o trî x· héi cña Nhµ n­íc ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc tuyÓn chän vµ ký hîp ®ång lao ®éng. Nhµ n­íc chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o nh÷ng chi phÝ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh nh­ chi phÝ nu«i d­ìng, chi phÝ qu¶n lý. C¸c gi¸m ®èc ®­îc tuyÓn chän vµ lµm viÖc theo c¬ chÕ hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n. Gi¸m ®èc trung t©m chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn bé tõ kh©u tuyÓn chän nh©n viªn ®Õn kh©u tæ chøc ch¨m sãc, nu«i d­ìng b¶o ®¶m chÊt l­îng tèt, t¹o c¬ héi cho c¸c em cã kh¶ n¨ng hoµ nhËp céng ®ång mét c¸ch tèt nhÊt, nÕu kh«ng hîp ®ång lao ®éng sÏ chÊm døt. Víi h×nh thøc nµy sÏ chÊm døt sù n¨ng ®éng cña c¸c gi¸m ®èc trung t©m cè g¾ng t×m nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m. ChÝnh s¸ch gi¸o dôc §Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh gi¸o dôc hiÖn nay cÇn thay ®æi c¬ cÊu ®Çu t­ trong gi¸o dôc nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng h¹n hÑp cña ng©n s¸ch, mµ vÉn t¨ng c­êng cho gi¸o dôc c¬ së ®Ó phôc vô cho trÎ em nghÌo. Më réng m¹ng l­íi gi¸o dôc hoµ nhËp cho trÎ em khuyÕt tËt, líp häc t×nh th­¬ng cho trÎ em nghÌo vµ cho trÎ em lang thang. Cã chÝnh s¸ch trî cÊp cho gi¸o viªn t×nh nguyÖn ®Ó m« h×nh nµy cã thÓ duy tr× ®­îc l©u dµi. ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc gi¸o dôc thay thÕ nh­ gi¸o dôc trªn ®­êng phè, hoÆc m« h×nh gi¸o dôc nh­ lång ghÐp trong c¸c tr­êng chÝnh qui sÏ lµ mét h×nh thøc tèt. T¹i c¸c tr­êng phæ th«ng c¬ së cã thÓ më c¸c líp häc linh ho¹t. C¸c em lang thang cã thÓ ®Õn líp vµo c¸c giê thuËn tiÖn, t¹o cho c¸c em c¶m thÊy b×nh ®¼ng nh­ trÎ b×nh th­êng kh¸c. C¸c líp häc nµy cã thÓ më vµo buæi tèi mµ hç trî cho c¸c em vë viÕt, s¸ch gi¸o khoa c¬ b¶n. ChÝnh s¸ch gi¸o dôc trung häc c¬ së b¾t buéc: Mét vÊn ®Ò cÇn l­u ý trong chÝnh s¸ch gi¸o dôc cã liªn quan ®Õn phßng ngõa trÎ em lang thang lµ hiÖn nay nhiÒu em lang thang kiÕm sèng lµ nh÷ng trÎ em ®· hoµn thµnh tiÓu häc vµ cã tr×nh ®é v¨n ho¸ cÊp II. Nh­ vËy c¸c em kh«ng cßn lµ ®èi t­îng cña LuËt gi¸o dôc phæ cËp tiÓu häc. MÆt kh¸c víi tèc ®é ph¸t triÓn nhanh chãng vÒ c«ng nghÖ vµ khoa häc, ®Ó cã c¬ héi t×m ®­îc viÖc lµm ®ßi hái cã mét tr×nh ®é v¨n ho¸ nhÊt ®Þnh. NÕu chóng ta chØ dõng l¹i ë phæ cËp tiÓu häc th× trong t­¬n lai sÏ thõa lùc l­îng gi¶n ®¬n, nh­ng l¹i thiÕu lao ®éng cã kü thuËt. ChÝnh v× vËy ®Õn thêi ®iÓm cÇn ban hµnh chÝnh s¸ch gi¸o dôc b¾t buéc ë cÊp trung häc. ChÝnh s¸ch nµy cã t¸c dung tÝch cùc trong viÖc b¾t buéc c¸c gia ®×nh ph¶i ®¶m b¶o cho c¸c em hoµn thµnh tr×nh ®é v¨n ho¸ trung häc c¬ së, gióp cho viÖc gi¶m sè trÎ em trong ®é tuæi ®i häc mµ kiÕm viÖc lµm tõ lóc tuæi cßn nhá. MÆt kh¸c cÇn cã chÝnh s¸ch oh©n luång gi÷a häc v¨n ho¸ kÕt hîp víi häc nghÒ ngay tõ cÊp trung häc c¬ së. ChÝnh s¸ch ch¨m sãc søc khoÎ T¹o ®iÒu kiÖn cho nhiÒu ng­êi nghÌo ®ù¬c tiÕp cËn víi c¸c dÞch vô ch¨m sãc y tÕ nh­ thay ®æi c¬ ca¸u ®Çu t­ trong y tÕ- gi¶m ®Çu t­ ë bÖnh viÖn lín, t¨ng c­êng ®Çu t­ cho ch¨m sãc søc khoÎ ë céng ®ång nhÊt lµ ë n«ng th«n n¬i cã 90% ng­êi nghÌo sèng. CÇn më réng c¸c c¬ së kh¸m bÖnh tõ thiÖn ®Ó c¸c em lang thang cã thÓ ®Õn kh¸m khi cÇn thiÕt. NhiÒu em nhá nµy ®ang ph¶i lµm viÖc qu¸ søc, trong ®iÒu kiÖn ®éc h¹i, rÊt nguy h¹i ®Õn søc khoÎ, nh­ng c¸c em kh«ng ý thøc ®­îc ®iÒu ®ã. C¸c c¬ së tõ thiÖn sÏ lµ nh÷ng n¬i ph¸t hiÖn bÖnh kÞp thêi, khuyªn b¶o c¸c em còng nh­ cha mÑ c¸c em cã biÖn ph¸p kÞp thêi ch¨m sãc. Cã chÝnh s¸ch ®Ó trÎ em lang thang kiÕm sèng ®­îc kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ ë c¸c c¬ së y tÕ t¹i x· ph­êng n¬i c¸c em ®ang sinh sèng. ChÝnh s¸ch d¹y nghÒ ChÝnh s¸ch d¹y nghÒ cÇn khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc s¶n xuÊt Nhµ n­íc vµ t­ nh©n tham gia vµo c«ng t¸c ®µo t¹o nghÒ g¾n víi t¹o viÖc lµm. §©y lµ h×nh thøc ®µo t¹o nghÒ ngay t¹i n¬i s¶n xuÊt. H×nh thøc nµy lµ h×nh thøc võa häc võa lµm, häc sinh sÏ cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ h¬n. Sau thêi gian häc nghÒ c¸c ch¸u cã thÓ ®­îc nhËn vµo lµm ngay t¹i c¬ së s¶n xuÊt hoÆc c¬ së s¶n xuÊt b¶o ®¶m tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c ch¸u khi c¸c ch¸u tù t¹o viÖc lµm vµ thu nhËp gióp gia ®×nh, tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ kinh phÝ kinh phÝ d¹y nghÒ. ChÝnh s¸ch chung Hoµn thiÖn LuËt Lao ®éng: më réng ph¹m vi bao trïm cña luËt tíi lao ®éng ë khu vùc kh«ng chÝnh thøc, ®Ó cã thÓ bao qu¸t ®­îc c¶ lao ®éng cña c¸c trÎ em ®­êng phè. §©y chÝnh lµ nh÷ng c¨n cø ph¸p lý, ®ång thêi còng lµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn gi¸o dôc, r¨n ®e nh»m phßng ngõa vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trÎ em lang thang kiÕm sèng trªn ®­êng phè. T¨ng c­êng luËt ph¸p ®Ó t¸c ®éng m¹nh tíi viÖc gi¶m sè trÎ em ph¶i kiÕm sèng trªn ®­êng phè. Tr­íc m¾t khi ch­a cã thÓ hoµn thiÖn LuËt lao ®éng v× ®©y lµ c¶ qu¸ tr×nh kh«ng ®¬n gi¶n, th× trong ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh cÇn cã qui ®Þnh vÒ xö ph¹t hµnh chÝnh ®èi víi gia ®×nh kh«ng thuéc diÖn ®ãi nghÌo, ®Ó con ph¶i lang thang kiÕm sèng. HoÆc NghÞ ®Þnh ChÝnh phñ ®iÒu chØnh mèi quan hÖ lao ®éng ë khu vùc kh«ng chÝnh thøc trong ®ã cã sö dông trÎ em lµm viÖc cho phï hîp víi thùc tÕ. MÆc dï luËt ph¸p ch­a thõa nhËn ®ã lµ " lao ®éng hîp ph¸p" hoÆc nghiªm cÊm song trªn thùc tÕ nã vÉn tån t¹i, do ®ã cÇn cã chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh ®Ó b¶o vÖ lao ®éng trÎ em kÓ c¶ tr­êng hîp tù c¸c em quyÕt ®Þnh tham gia lao ®éng kiÕm sèng v× b¶n th©n c¸c em vµ gióp ®ì gia ®×nh. KÕt luËn "TrÎ em h«m nay, thÕ giíi ngµy mai". §ã kh«ng ®¬n thuÇn lµ khÈu hiÖu. ViÖc b¶o ®¶m søc khoÎ, häc vÊn, gi¸o dôc mét nh©n c¸ch cho trÎ em lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò sèng cßn cña mçi quèc gia. NghÞ quyÕt §¹i héi VIII cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ghi râ:" T¨ng tr­ëng kinh tÕ ph¶i g¾n liÒn víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi ngay trong tõng b­íc vµ trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn...Thùc hiÖn nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi ®i ®«i víi chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt hîp lý nh»m thu hÑp dÇn vÒ kho¶ng c¸ch, vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn, vÒ møc sèng gi÷a c¸c vïng, c¸c d©n téc, c¸c tÇng líp d©n c­". Ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc" l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch", mÆc dï trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ ng©n s¸ch cña nhµ n­íc cßn rÊt h¹n chÕ, chÝnh s¸ch B¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em §Æc biÖt khã kh¨n ®­îc §¶ng vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam rÊt quan t©m. ChÝnh s¸ch ®· ®Ò cËp tíi hÇu hÕt nhu cÇu c¬ b¶n cña c¸c ®èi t­îng trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n: vÒ nu«i d­ìng, gi¸o dôc, ch¨m sãc søc khoÎ, phôc håi chøc n¨ng, h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ. Cho ®Õn nay hÇu hÕt c¸c ®èi t­îng nµy ®· ®­îc h­ëng sù trî gióp tõ c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ - x· héi kh¸c nhau vµ sù trî gióp céng ®ång d­íi c¸c h×nh thøc trî gióp rÊt ®a d¹ng, phong phó vµ cã hiÖu qu¶. Nh­ng ViÖt Nam vÉn lµ mét trong n h÷ng n­íc nghÌo nhÊt trªn thÕ giíi, do cã xuÊt ph¸t ®iÓm rÊt thÊp, l¹i ph¶i qua nhiÒu cuéc chiÕn tranh x©m l­îc kÐo dµi, th­êng xuyªn bÞ thiªn tai, l¹i ®ang ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu vÊn ®Ò x· héi, nªn mét sè chÝnh s¸ch vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thùc tÕ n¶y sinh trong qu¸ tr×nh biÕn ®éng nhanh chãng cña x· héi. Sè l­îng trÎ em ®Æc biÖt khã kh¨n ®­îc ch¨m sãc cßn h¹n chÕ, møc hç trî ch­a cao- ®©y lµ mét ®iÒu khã tr¸nh khái trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trong t­¬ng lai cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt n­íc, cïng víi nh÷ng tiÕn bé vÒ kinh tÕ x· héi, hÖ thèng chÝnh s¸ch B¶o trî x· héi cÇn tiÕp tôc ®­îc nghiªn cøu, ®iÒu chØnh, söa ®æi vµ bæ sung cho phï hîp víi ®ßi hái cña thùc tiÔn vµ yªu cÇu ngµy cµng cao cña sù nghiÖp ch¨m sãc, trî gióp nhãm trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n. CÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch t¹o ra m«i tr­êng b×nh ®¼ng trong c¸c dÞch vô x· héi(gi¸o dôc, y tÕ...) ®Ó nh÷ng trÎ em thiÖt thßi ®­îc h­ëng lîi. Bªn c¹nh ®ã cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p, c¬ chÕ thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®· ban hµnh cã hiÖu qu¶. cÇn quan t©m ®Õn nh÷ng giaØ ph¸p tuyªn truyÒn, phßng ngõa vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ë cÊp c¬ së, ®Èy m¹nh nghiªn cøu ®óc kÕt rót kinh nghiÖm nh÷ng m« h×nh ch¨m sãc vµ phßng ngõa ®èi víi TEHC§BKK.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục Trẻ em có hoàn cảnh đặc biện khó khăn.doc
Luận văn liên quan