Đề tài Thảo luận môn đường lối Đảng cộng sản Việt Nam, định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường ở nước ta xét dưới góc độ công bằng xã hội

Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế – xã hội, trong đó quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng đều được thực hiện thông qua thị trường Không có và không thể có một nền kinh tế thị trường chung chung, thuần túy, trừu tượng tách rời khỏi hình thái kinh tế – xã hội, tách rời khỏi chế độ chính trị – xã hội của một nước

ppt20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3556 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thảo luận môn đường lối Đảng cộng sản Việt Nam, định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường ở nước ta xét dưới góc độ công bằng xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Định hướng Xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường Công bằng xã hội Định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường ở nước ta xét dưới góc độ công bằng xã hội. Đề Tài NỘI DUNG CHÍNH Lý Thuyết 2/Kinh tế thị trường 3/Công bằng xã hôi 1/Khái niệm xã hội chủ nghĩa Lý Thuyết 2/Kinh tế thị trường 3/Công bằng xã hôi 1/Khái niệm xã hội chủ nghĩa. 1.Khái niệm Xã hội chủ nghĩa là đích đến của sự phát triển, là một xã hội có nền kinh tế phát triển cao,nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột bất công, đạt được cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc; nhân dân lao động làm chủ, đoàn kết các dân tộc và hữu nghị với các nước. 2/Kinh tế thị trường Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá dịch vụ trên thị trường. 2/Kinh tế thị trường (tiếp) Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế – xã hội, trong đó quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng đều được thực hiện thông qua thị trường Không có và không thể có một nền kinh tế thị trường chung chung, thuần túy, trừu tượng tách rời khỏi hình thái kinh tế – xã hội, tách rời khỏi chế độ chính trị – xã hội của một nước 2/Kinh tế thị trường (tiếp) nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta có ba điểm rất cơ bản là: lấy chế độ công hữu những tư liệu sản xuất chủ yếu làm nền tảng và kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo nền kinh tế quốc dân; kết hợp nhiều hình thức phân phối, trong đó phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế, thực hiện tốt các chính sách xã hội 3/Công bằng xã hội a/ Khái niệm Nội dung cơ bản nhất của công bằng xã hội là xử lý hợp lý nhất quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định b/Các hoạt động Với cách nhìn tổng thể, có thể hiểu công bằng xã hội là các giá trị định hướng để con người sinh sống và phát triển trong các quan hệ giữa các thành viên trong cộng đồng về vật chất cũng như về tinh thần. Công bằng xã hội là mục tiêu cốt lõi về chính sách của Đảng, nhằm hướng tới ổn định xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng mọi mặt của đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.Công bằng xã hội là mục tiêu phấn đấu của chế độ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa: Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Nó là tiêu chí, cũng là một động lực của phát triển và còn là một nhân tố của ổn định xã hội. II/ Định hướng XHCN nền kinh tế thị trường xét dưới góc độ công bằng xã hội 1/Quan điểm 2/Những thành quả đã đạt được 3/Những mặt hạn chế II/ Định hướng XHCN nền kinh tế thị trường xét dưới góc độ công bằng xã hội 1/Quan điểm 2/Những thành quả đã đạt được 3/Những mặt hạn chế 1.Quan điểm Một là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế.... Hai là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi tăng trưởng kinh tế… Ba là  thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế … Bốn là,  tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội … Năm là, để thực hiện được tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm 2/Những thành quả đã đạt được: Xét trên phương diện công bằng xã hội,Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể: - Thực hiện tốt mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. - Giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất ,nâng cao đời sống nhân dân ,đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo ,đồng thời khuyến khích mọi người làm giàu chính đáng và giúp đỡ tạo điều kiện giúp người khác thoát nghèo,từng bước khá giả hơn. Phát triển kinh tế nhiều hình thức sở hữu ,nhiều thành phần kinh tế,trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. …. 3/Những mặt hạn chế: Trước hết là sự phân phối theo lao động. Ở Việt Nam, nhiều vùng ruộng đất còn chưa thể sản xuất lớn được; một số nhà máy, xí nghiệp do người nước ngoài đầu tư, vốn liếng trong nước còn ít ỏi Trong lĩnh vực phát triển xã hội,nhiều chính sách ban hành chưa được thực hiện tốt,một số chính sách còn thiếu hoặc có những điểm bất cập ở Việt Nam đang có một nguy cơ làm mất cân bằng xã hội là nạn tham nhũng và sự can thiệp của một số thế lực phản động. Chúng đã biến trắng thành đen, phá hoại sự ổn định xã hội, đảo lộn sự phân phối theo lao động Vấn đề công bằng xã hội hiện nay không chỉ là năng suất lao động, sự giàu sang, thu nhập bình quân tính theo đầu người, mà chủ yếu là liên quan đến chế độ xã hội. III.Giải pháp Hai là huy động các nguồn lực trong nhân dân, xã hội hóa hoạt động đền ơn đáp nghĩa Ba là , triển khai đồng bộ các bộ phận chống tham nhũng, sử dụng có hiệu quả viện trợ nhân đạo và phát triển Bốn là , khắc phục và hạn chế các khuyết tậtcủa kinh tế thị trường về phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo t Giải pháp thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong trời gian tới Một là , xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với chế độ dân chủ, kinh tế… Một là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩavới chế độ dân chủ, kinh tế, vănhóa phát triển, kiên quyết xóa bỏ sự độc quyền, đặc quyền đặc lợi. Phát triển chế độ dân chủ xã hộichủ nghĩa thực sự, nhân dân tham gia quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước Hai là , huy động các nguồn lực trong nhân dân, xã hội hóa nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng chương trình xóa đói, giảm nghèo. Ban hành các chính sách nhằm tạo ra những điều kiện cần thiết, giảm dần sự cách biệt giữa các vùng trong nước. Ba là , triển khai đồng bộ các bộ phận chống tham nhũng, sử dụng có hiệu quả viện trợ nhân đạo và phát triển (sử dụng đúngmục đích, ngăn chặn tình trạng ăn bớt, ăn chặn...). Thực hiện công bằng trong phân phối và thu nhập theo nguồn phân phối theo lao động Bốn là , khắc phục và hạn chế các khuyết tật của kinh tế thị trường về phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo , tạo điều kiện cho những Người thiệt thòi có điều kiện vươn lên hòa nhập với cộng đồng Kết luận : Kết luận: Công bằng xã hội ở Việt Nam tuy đã trải những chặng đường dài, nhưng còn tồn tại không ít bất công. Việt Nam đang phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội – đó là con đường duy nhất đúng để đảm bảo công bằng xã hội theo nội dung mà nhân dân mong mỏi: mọi người đều có công ăn việc làm; mọi người đều sống no đủ và hạnh phúc; dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSlide thảo luận môn đường lối đảng cộng sản việt nam ,đề tài Định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường ở nước ta xét dưới góc độ công bằng x.ppt
Luận văn liên quan