Đề tài Thị trường tiêu thụ rượu của chi nhánh công ty Hà Phú An

Cùng với sự đổi thay của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta đã có một sự chuyển mình từ nền kinh tế tập chung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, dưới sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Đồng thời là mở rộng quan hệ giao lưu với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới; với những ưu thế có nhiều loại hình doanh nghiệp đã không ngừng mọc lên và phát triển. Nhưng các doanh nghiệp này muốn phát triển một cách mạnh mẽ, vững chắc thì không thể thiếu được bộ máy quản trị, trong đó bộ phận quản trị kinh doanh là một bộ phận quan trọng. Vì chỉ có bộ phận quản trị kinh doanh mới có thể cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Là một học sinh của chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp em đã được các thầy cô giáo dạy bảo và truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất về bộ máy quản trị kinh doanh, nhưng để đảm bảo ra trường có một kiến thức vững chắc phục vụ đất nước thì nhất thiết phải đi thực tập thực tế. Qua quá trình thực tập tại chi nhánh Công ty Hà Phú An đã giúp em nhận thức sâu sắc hơn về lý thuyết đã học, đã gắn liền lý thuyết với thực tế.

pdf60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1948 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thị trường tiêu thụ rượu của chi nhánh công ty Hà Phú An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
200 17.000 1.446.896,25 Axit lít 0,4 1.600 3.400.000 Đ ng kính trángườ kg 154,5 6.500 6.400 2. V t li u phậ ệ ụ 4.027.507 Nút nhôm Chi cế 1.615 360 484.50 Nhãn thân-cổ Cái 1.555 200 311.000 H giánồ kg 0,4 40000 1.600 Nút r a chaiử kg 0,45 3000 4.350 Mu iố kg 2 1300 2.600 N cướ lít 36 2000 72.000 Gi y bao chaiấ Tờ 1.555 21 2.655 N p đai nh aẹ ự kg 3,5 15.000 52.500 Băng gián 134 85 11.390 Khoá đai kg 0,95 7000 6.850 Nhãn dán ngoàI két Tờ 105 165 7.325 Nh a x lý n cự ử ướ kg 0,025 20.000 800 3. Các chi phí khác 1.404.295 Giá thành toàn bộ 11.298.411,25 4. Lãi đ nh m cị ứ % 5 564.470,56 T ng giá thànhổ đ 11.853.821,81 Giá thành m t chai: 7800độ Do v y đ s d ng giá c nh m t công c c nh tranh quan tr ng .ậ ể ử ụ ả ư ộ ụ ạ ọ B ng chính sách đ nh giá, phân bi t giá c đ nâng cao l i nhu n công ty đãằ ị ệ ả ể ợ ậ tìm ra bi n pháp nh m h giá thành. Công ty s d ng ph ng pháp tính giáệ ằ ạ ử ụ ươ thành theo kho n m c d a trên c s t p h p các y u t chi phí s n xu t nênả ụ ự ơ ở ậ ợ ế ố ả ấ đ h giá thành, công ty ch y u h tháp chi phí nguyên v t li u. Công ty cóể ạ ủ ế ạ ậ ệ k ho ch thu mua nguyên v t li u t i nh ng đi m thích h p bên c nh đóế ạ ậ ệ ạ ữ ể ợ ạ công nhân ph I s d ng h p lý ti t ki m nguyên v t li u trong quá trình s nả ử ụ ợ ế ệ ậ ệ ả xu tấ Giá bán các s n ph m c a công ty đ c xác đ nh trên c s c a côngả ẩ ủ ượ ị ơ ở ủ th c sau: giá bán = giá thành+5% l i nhu nứ ợ ậ Do v y công ty đã có s linh ho t trong cách tính, t l % chênh l chậ ự ạ ỷ ệ ệ thay đ i theo th i đi m và ph thu c vào các y u t :ổ ờ ể ụ ộ ế ố +M c đ c a ng i tiêu dùng và chu kỳ s ng c a s n ph m đó : đ iứ ộ ủ ườ ố ủ ả ẩ ố v i s n ph m đ c a chu ng trên th tr ng, h p s thích ng i mua thìớ ả ẩ ượ ư ộ ị ườ ợ ở ườ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ công ty s xác đ nh kho ng chênh l ch cao còn đ i v i các s n ph m đang ẽ ị ả ệ ố ớ ả ẩ ở th i kỳ bão hoà nh r u Cà phê, r u cam, r u anh đào thì công ty s ápờ ư ượ ượ ượ ẽ d ng kho ng chênh l ch nh .`ụ ả ệ ỏ +Ch t l ng uy tín s n ph m: v i nh ng s n ph m truy n th ng cóấ ượ ả ẩ ớ ữ ả ẩ ề ố ch t l ng và uy tín lâu năm trên th tr ng thì giá c a công ty có s n đ nh.ấ ượ ị ườ ủ ự ổ ị +Tính ch t mùa v c a s n ph m: vào nh ng tháng g n t t giá cấ ụ ủ ả ẩ ữ ầ ế ả th ng cao và vì v y công ty t n d ng th i đi m này đ ki m l i và bù đ pườ ậ ậ ụ ờ ể ể ế ờ ắ vào các kho n l c a nh ng s n ph m bán ra nh ng th i đi m h gía. T iả ỗ ủ ữ ả ẩ ở ữ ờ ể ạ ạ th i đi m qua t t không khí nóng m nh h ng đ n ch t l ng s n ph mờ ể ế ẩ ả ưở ế ấ ượ ả ẩ và l ng r u tiêu th b ch m l i. Do đó công ty ph I gi m giá đ các đ iượ ượ ụ ị ậ ạ ả ả ể ạ lý mua hàng c a công ty.ủ Giá bán các s n ph m c a công ty hi n nay trong kho ng t 1600 đ nả ẩ ủ ệ ả ừ ế 1500đ ng đây làm m c giá v a ph i phù h p v i đa s ng i tiêu dùng cóồ ứ ừ ả ợ ớ ố ườ thu nh p trung bình và th p. Theo s li u th ng kê t i h i ngh khách hàngậ ấ ố ệ ố ạ ộ ị c a công ty t ch c vào tháng 4/99 thì có 92% khách hàng mi n B c choủ ổ ứ ề ắ r ng m c giá nh v y là th p. Tuy nhiên đa s khách hàng có nguy n v ngằ ứ ư ậ ấ ố ệ ọ công ty h th p giá thành nh ng v n gi nguyên ch t l ng s n ph m.ạ ấ ư ẫ ữ ấ ượ ả ẩ Khách hàng mi n Nam ch p nh n m c giá đó nh ng đ ngh ph i c i ti nề ấ ậ ứ ư ề ị ả ả ế m u mã s n ph m.ẫ ả ẩ Hi n nay chính sách giá c a công ty là h p lý, đáp ng đ c kh năngệ ủ ợ ứ ượ ả thanh toán c a ng i tiêu dùng có thu nh p trung bình và th p là s đôngủ ườ ậ ấ ố trong xã h i. Đ ng th i đã linh ho t thay đ i m c giá c a t ng s n ph m tuỳộ ồ ờ ạ ổ ứ ủ ừ ả ẩ thu c vào t ng lo i th tr ng.ộ ừ ạ ị ườ Ch t l ng s n ph mấ ượ ả ẩ Ch t l ng s n ph m là y u t c u thành nên giá tr bên trong s nấ ượ ả ẩ ế ố ấ ị ả ph m, các lo i hàng khác nhau s có tiêu chu n đ nh giá ch t l ng khácẩ ạ ẽ ẩ ị ấ ượ nhau. Đ i v i s n ph m r u thì ch t l ng là m c tiêu hàng đ u có nhố ớ ả ẩ ượ ấ ượ ụ ầ ả h ng quy t đ nh đ n vi c ch p nh n hay không ch p nh n c a ng i tiêuưở ế ị ế ệ ấ ậ ấ ậ ủ ườ dùng. Ch t l ng r u đ c so sánh thông qua các ch tiêu v n ng đấ ượ ượ ượ ỉ ề ồ ộ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ alitehyt có trong c n, đ trong c a r u, màu và mùi v c a nó. Ng i tiêuồ ộ ủ ượ ị ủ ườ dùng đánh giá r u ngon hay không là khi u ng vào êm hay sóc, u ng có bượ ố ố ị nh c đ u hay không, m c đ say ra sao.ứ ầ ứ ộ Đ i v i r u c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An s n ph m đ t tiêuố ớ ượ ủ ả ẩ ạ chu n ch t l ng Vi t Nam. ẩ ấ ượ ệ Tuy nhiên n u đánh giá b ng các ch tiêu c a th gi i thì s n ph mế ằ ỉ ủ ế ớ ả ẩ c a công ty ch a đ t tiêu chu n, còn kém xa so v i các s n ph m r u c aủ ư ạ ẩ ớ ả ẩ ượ ủ th gi i, Theo đánh gía c a ng i tiêu dùng t i th tr ng Vi t Nam thì ch tế ớ ủ ườ ạ ị ườ ệ ấ l ng s n ph m c a công ty ch đ t m c trung bình.ượ ả ẩ ủ ỉ ạ ứ ứ Nguyên nhân c a tình tr ng ch t l ng kém:ủ ạ ấ ượ - Do nguyên v t li u đ u vào dùng cho s n xu t nh s n, ngô, hoa quậ ệ ầ ả ấ ư ắ ả là các nguyên li u mau h ng, vì v y công tác b o qu n đòi h i ph I h t s cệ ỏ ậ ả ả ỏ ả ế ứ c n th n. Đ gi m b t chi phí đ u vào công ty t ch c mua nguyên li u theoẩ ậ ể ả ớ ầ ổ ứ ệ mùa v , chính vì v y nguyên v t li u t n kho r t l n nên công ty không thụ ậ ậ ệ ồ ấ ớ ể ki m soát n i ch t l ng c a chúng. ể ổ ấ ượ ủ Ngoài ra các v t li u khác nh : chai, nút.. n u ch t l ng kém cũngậ ệ ư ế ấ ượ làm gi m ch t l ng s n ph mả ấ ượ ả ẩ - Do quá trình công ngh :ệ + Đ i v i s n xu t còn dùng ph ng pháp lên men vi sinh v t cho nênố ớ ả ấ ươ ậ ph thu c r t nhi u vào y u t môi tr ng nh nhi t đ , đ m.. và các yêuụ ộ ấ ề ế ố ườ ư ệ ộ ộ ẩ t c a h th ng máy móc áp l c nh lò h I, n i n u, thùng ch ng c t ngoàiố ủ ệ ố ự ư ơ ồ ấ ư ấ ra còn ph thu c vào men s d ng khi .ụ ộ ử ụ ủ + Đ i v i s n xu t r u mùi: ph ng pháp s n xu t ch yêu là phaố ớ ả ấ ượ ươ ả ấ ủ ch , tuy nhiên ch t l ng ph thu c r t nhi u vào công th c pha ch , kế ấ ượ ụ ộ ấ ề ứ ế ỹ năng , kinh nghi m, thi t b .ệ ế ị Hi n nay h th ng máy móc thi t b c a công ty l c h u và khôngệ ệ ố ế ị ủ ạ ậ đ ng b làm tăng chi phí s n xu t và gi m ch t l ng s n ph m.ồ ộ ả ấ ả ấ ượ ả ẩ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ Trên đây là nh ng đánh giá th c trang ch t l ng r u c a công ty.ữ ự ấ ượ ượ ủ Ch t l ng là y u t quy t đ nh s thành công hay th t b i c a chi n l cấ ượ ế ố ế ị ự ấ ạ ủ ế ượ s n xu t kinh doanh.ả ấ Công tác t ch c tiêu th s n ph m c a Chi nhánh Công ty Hà Phú Anổ ứ ụ ả ẩ ủ : Đ i v i Chi nhánh Công ty Hà Phú An công ty l a ch n ph ng th cố ớ ự ọ ươ ứ phân ph i h n h p. Công ty v a t ch c bán s n ph m tr c ti p cho ng iố ỗ ợ ừ ổ ứ ả ẩ ự ế ườ tiêu dùng v a tiêu th gián ti p qua h th ng trung gian hình thành các kênhừ ụ ế ệ ố tiêu th gián ti p dài và ng n trên th tr ng.ụ ế ắ ị ườ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ Các kênh phân ph i c a công ty bao g m:ố ủ ồ -Kênh tiêu th tr c ti p: nh ng khách hàng có nhu c u có th mua hàngụ ự ế ữ ầ ể tr c ti p b ng cách liên h tr c ti p v i tr ng phòng c a công ty đ thoự ế ằ ệ ự ế ớ ưở ủ ể ả thu n v các đi u ki n mua bán, có nh ng khách hàng đ n th ng phòng thậ ề ề ệ ữ ế ẳ ị tr ng đ t hàng.ườ ặ -Kênh tiêu th qua h th ng đ i lý: đây là kênh tiêu th ch y u c aụ ệ ố ạ ụ ủ ế ủ công ty, s l ng đ i lý không ng ng tăng lên và n đ nh qua các năm. ố ượ ạ ừ ổ ị Chính sách giao ti p khuy ch tr ng:ế ế ươ -Ho t đ ng xúc ti n bán hàng:ạ ộ ế Công ty đã c g ng trong vi c giúp đ khách hàng, đ i lý trong vi c hố ắ ệ ỡ ạ ệ ỗ tr v n, công ty có chính sách khuy n m i theo giá tr hàng hoá cho các đ i lýợ ố ế ạ ị ạ tiêu th nhi u thanh toán nhanh. Khuy n m i nh m khuy n khích các đ i lýụ ề ế ạ ằ ế ạ tăng s n l ng tiêu th , m r ng th tr ng.Chính sách khuy n m i c aả ượ ụ ở ộ ị ườ ế ạ ủ công ty r t linh ho t đ i v i nh ng ng i mua hàng tr ngày thì khách hàngấ ạ ố ớ ữ ườ ả đ c h ng kho n % hoa h ng trên giá tr s hàng mua còn đ i v i nh ngượ ưở ả ồ ị ố ố ớ ữ đ i lý tr ch m thì đ c tính ngay vào kho n chi t kh u c a công ty.ạ ả ậ ượ ả ế ấ ủ Khách hàng c a công ty đ c thanh toán nhanh g n thu n l i b ngủ ượ ọ ậ ợ ằ nhi u hình th c đa d ng: ti n m t, séc, ngân phi u hay chuy n kho n. Côngề ứ ạ ề ặ ế ể ả ty cũng áp d ng các hình th c thanh toán cho các đ i lý nh thanh toán ngay,ụ ứ ạ ư thanh toán ch m . Các hình th c đó m t m t h tr v n cho các đ i lý, m tậ ứ ộ ặ ỗ ợ ố ạ ặ khác đ m b o t c đ quay vòng v n cho công ty.ả ả ố ộ ố Công ty có ph ng ti n v n chuy n riêng s n sàng đáp ng yêu c u c aươ ệ ậ ể ẵ ứ ầ ủ khách hàng v i c c phí u đãi. ớ ướ ư Công ty còn t ch c cu c h i th o v nh ng khía c nh nh giá c ,ổ ứ ộ ộ ả ề ữ ạ ư ả s n ph m, đánh giá c a ng i tiêu dùng. T i cu c h i th o này nh ng thôngả ẩ ủ ườ ạ ộ ộ ả ữ tin v v n đ đ c h i th o t phía công ty đ a ra bàn b c đ ng th i côngề ấ ề ượ ộ ả ừ ư ạ ồ ờ ty cũng thu nh n nh ng ý ki n đóng góp nh m hoàn thi n h n n a ho tậ ữ ế ằ ệ ơ ữ ạ đ ng kinh doanh c a công ty. Sau các cu c h i th o tham lu n công ty đ uộ ủ ộ ộ ả ậ ề SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ có quà t ng g i kèm catalogue cho nh ng khách hàng tham gia nh m m cặ ử ữ ằ ụ đích gi i thi u và duy trì hình nh công ty v i khách hàng.ớ ệ ả ớ Vi c theo dõi th ng xuyên ho t đ ng c a khách hàng cũng là v n đệ ườ ạ ộ ủ ấ ề đ c quan tâm t i công ty. Đ n m b t đ c v n đ này công ty th c hi nượ ạ ể ắ ắ ượ ấ ề ự ệ vi c l p phi u hàng, phi u khách hàng. Vi c l p phi u v i khách hàng sệ ậ ế ế ệ ậ ế ớ ẽ t o đi u ki n cho vi c l u gi s li u, ghi chép, tìm ki m, so sánh, đánh giáạ ề ệ ệ ư ữ ố ệ ế tình hình tiêu th thông qua khách hàng ho c tìm hi u nguyên nhân mà kháchụ ặ ể hàng không đ n mua đ tìm bi n pháp x lý. Phi u có th x p theo th t A,ế ể ệ ử ế ể ế ứ ự B, C đ ti n theo dõi hay phân lo i khách hàng và đ c l u gi trong máy viể ệ ạ ượ ư ữ tính M u phi u hàng có d ng sau:ẫ ế ạ PHI U KHÁCH HÀNGẾ S phi uố ế H tên khách hàng:………….ọ Đ a ch khách hàng:…………ị ỉ STT Th i gian muaờ Lo i hàngạ S l ngố ượ Ghi chú T ng c ngổ ộ Ngoài ra công ty còn có m t đ i ngũ ti p th chuyên đi chào hàng vàộ ộ ế ị bán tr c ti p s n ph m truy n và các s n ph m m i c a công ty. Qua đ iự ế ả ẩ ề ả ẩ ớ ủ ộ ngũ ti p th này đ c ng i tiêu dùng s bi t thêm v công ty và có nế ị ượ ườ ẽ ế ề ấ t ng t t v s n ph m c a công ty đã đ c ch d n và gi i thi u c a nhânượ ố ề ả ẩ ủ ượ ỉ ẫ ớ ệ ủ viên ti p th . Theo hình th c khoán doanh thu, công ty s giao cho nhân viênế ị ứ ẽ ti p th m t l ng hàng tr giá d i 40 tri u đ ng và đ c h ng m cế ị ộ ượ ị ướ ệ ồ ượ ưở ứ th ng 2% t ng doanh s n u bán trên đ a bàn Hà N i và 3% doanh s n uưở ổ ố ế ị ộ ố ế bán trên đ a bàn lân c n.ị ậ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ - Các ho t đ ng y m trạ ộ ể ợ: Y m tr là nh ng ho t đ ng t o d ng m i quan h c a công ty trênể ợ ữ ạ ộ ạ ự ố ệ ủ th tr ng góp ph n làm gi m b t m t đ c nh tranh, tăng c ng l i th choị ườ ầ ả ớ ậ ộ ạ ườ ợ ế vi c xâm nh p các khu v c th tr ng nh t đ nh. Ho t đ ng y m tr c a Chiệ ậ ự ị ườ ấ ị ạ ộ ể ợ ủ nhánh Công ty Hà Phú An di n ra d i d ng s d ng các hi p h i kinhễ ướ ạ ử ụ ệ ộ doanh, c a hàng gi i thi u s n ph m, tham gia các h i tr tri n lãm..ử ớ ệ ả ẩ ộ ợ ể Công ty cũng xây d ng cho mình m t h th ng c a hàng gi i thi u s nự ộ ệ ố ử ớ ệ ả ph m nh m t o uy tín và thâm nh p sâu h n vào th tr ng. Công ty cũng cóẩ ằ ạ ậ ơ ị ườ ph ng pháp xây d ng và b i d ng h th ng nhân viên bán hàng, cung c pươ ự ồ ưỡ ệ ố ấ các s tr giúp v chi u sáng, giá bán hàng,kho ng không gian b trí h pự ợ ề ế ả ố ợ lý… Bên c nh đó công ty có các quan h v i các công ty khác và các công tyạ ệ ớ đó có nh ng c a hàng chuyên gi i thi u s n ph m c a công ty k t h p gi iữ ử ớ ệ ả ẩ ủ ế ợ ớ thi u s n ph m c a mình.ệ ả ẩ ủ Các cu c h i tr tri n lãm là m t d p thu n l i đ các doanh nghi pộ ộ ợ ể ộ ị ậ ợ ể ệ nói chung và công ty r u nói riêng th c hi n vi c gi i thi u s n ph m c aượ ự ệ ệ ớ ệ ả ẩ ủ mình v i th tr ng c n c. H u h t các h i tr v hàng tiêu dùng và hàngớ ị ườ ả ướ ầ ế ộ ợ ề công nghi p nh đ u có s tham gia c a công ty r t nhi u s n ph m c aệ ẹ ề ự ủ ấ ề ả ẩ ủ công ty đã đ c t ng huy ch ng.Đi u nay đã nâng cao uy tín công ty đ iượ ặ ươ ề ố v i khách hàng. Vi c tham gia h i ch đã th c s góp ph n trong vi c gi iớ ệ ộ ợ ự ự ầ ệ ớ thi u các s n ph m m i và c i ti n v s n ph m c a công ty làm cho kháchệ ả ẩ ớ ả ế ề ả ẩ ủ hàng có s nh n bi t s n ph m c a công ty m t cách rõ nh t.Đ ng th i quaự ậ ế ả ẩ ủ ộ ấ ồ ờ h i ch n m b t đ c nhu c u th tr ng nh ng đòi h i m i c a khách hàngộ ợ ắ ắ ượ ầ ị ườ ữ ỏ ớ ủ kh năng c a các đ i th c nh tranh, s n ph m c a các đ i th c nh tranhả ủ ố ủ ạ ả ẩ ủ ố ủ ạ m i nh : vang tr ng c a công ty vang Thăng long, các lo i r u Dâu, r uớ ư ắ ủ ạ ượ ượ Vodka c a nhà máy r u H I Hà..ủ ượ ả -Ho t đ ng qu ng cáo:ạ ộ ả Xu t phát t đ c đi m s n ph m c a mình là r u m t hàng khôngấ ừ ặ ể ả ẩ ủ ượ ặ đ c chính ph khuy n khích tiêu dùng và không đ c phép qu ng cáo trênượ ủ ế ượ ả các ph ng ti n thông tin đ i chúng. Đây là m t b t c và là m t thi t thòiươ ệ ạ ộ ế ắ ộ ệ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ c a công ty trong vi c khuy ch tr ng s n ph m c a mình. Đ kh c ph củ ệ ế ươ ả ẩ ủ ể ắ ụ tình tr ng đó, công ty ch có th áp d ng các hình th c qu ng cáo nh nh mạ ỉ ể ụ ứ ả ỏ ằ gi i thi u và duy trì hình nh c a công ty nh : phát catalogue cho khách hàng,ớ ệ ả ủ ư qu ng cáo trên tranh nh, l ch treo t ng, các đ dùng nh túi sách, mũ, nón,ả ả ị ườ ồ ư c c, ly….ố Tóm l i t t c các ho t đ ng trên đã th hi n n l c c a công ty trongạ ấ ả ạ ộ ể ệ ỗ ự ủ vi c m r ng th tr ng nh ng k t qu mang l i c a nh ng ho t đ ng nàyệ ở ộ ị ườ ư ế ả ạ ủ ữ ạ ộ ch a đ c nh mong mu n.ư ượ ư ố V. ĐÁNH GIÁ V QUÁ TRÌNH TIÊU TH S N PH M R U C A CÔNG TYỀ Ụ Ả Ẩ ƯỢ Ủ 1. u đi mƯ ể Trong quá trình s n xu t kinh doanh công ty luôn quan tâm đ n vi cả ấ ế ệ nghiên c u th tr ng và đ a ra th tr ng các ch ng lo i s n ph m m iứ ị ườ ư ị ườ ủ ạ ả ẩ ớ nh m đáp ng nhu c u ngày càng phát tri n c a th tr ng các ch ng lo iằ ứ ầ ể ủ ị ườ ủ ạ s n ph m m i nh m đáp ng nhu c u ngày càng phát tri n c a th tr ng ả ẩ ớ ằ ứ ầ ể ủ ị ườ Hình th c c a m u mã luôn đ c c i ti n nâng cao. Các chai đ u cóứ ủ ẫ ượ ả ế ề hình th c đ p, nút chai b ng nhôm đ c nh p t Inđônêxia.. Các nhãn mácứ ẹ ằ ượ ậ ừ đ u đ c thi t k đ p. M t s lo i r u còn đ c đ ng trong h p gi y làmề ượ ế ế ẹ ộ ố ạ ượ ượ ự ộ ấ tăng s trang tr ng l ch s c a s n ph m.ự ọ ị ự ủ ả ẩ Ngoài ra đ có đ c m c giá c nh tranh v i nh ng công ty khác côngể ượ ứ ạ ớ ữ ty đã h th p gía thành, thu mua nguyên v t li u đúng th i v , gi m chi phíạ ấ ậ ệ ờ ụ ả nguyên v t li u đ u vào, s d ng h p lý và ti t ki m nguyên v t li u trongậ ệ ầ ử ụ ợ ế ệ ậ ệ quá trình s n xu t, đ ng th i áp d ng các chính sách giá phân bi t tuỳ theoả ấ ồ ờ ụ ệ đ i t ng khách hàng.ố ượ Bên c nh đó công ty xây d ng đ c m t m ng l i phân ph i v iạ ự ượ ộ ạ ướ ố ớ nh ng h th ng đ i lý kh p c n c, ữ ệ ố ạ ắ ả ướ Đ nh m nâng cao h n n a s n l ng tiêu th , công ty đã có các ho tể ằ ơ ữ ả ượ ụ ạ đ ng h tr tiêu th nh th ng xuyên tham gia các h i tr , tri n lãm trênộ ỗ ợ ụ ư ườ ộ ợ ể toàn qu c, phát các t gi i thi u s n ph m c a mình cho khách hàng, thànhố ờ ớ ệ ả ẩ ủ l p các nhóm nhân viên ti p th .. công ty cũng có n l c trong công tác xúcậ ế ị ỗ ự SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ ti n bán hàng, các ph ng th c s d ng nh : gi m giá chi t kh u, h trế ươ ứ ử ụ ư ả ế ấ ỗ ợ v n chuy n , khuy n m i , đã ph n nào phát huy tác d ng làm cho ho t đ ngậ ể ế ạ ầ ụ ạ ộ tiêu th c a công ty d dàng h n v i s n l ng ngày m t tăng. H th ng đ iụ ủ ễ ơ ớ ả ượ ộ ệ ố ạ lý đ c xây d ng ngày m t hoàn thi n . Các c a hàng gi i thi u s n ph mượ ự ộ ệ ử ớ ệ ả ẩ và chi nhánh c a công ty luôn đ c quan tâm chú ý.ủ ượ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ 2. Nh c đi m ượ ể Bên c nh nh ng u đi m trên công ty còn có nh ng nh c đi m sau:ạ ữ ư ể ữ ượ ể M c dù s l ng ch ng lo i s n ph m là đa d ng song có nh ng s nặ ố ượ ủ ạ ả ẩ ạ ữ ả ph m không t o đ c ch đ ng trên th tr ng nh r u Cognac, r uẩ ạ ượ ỗ ứ ị ườ ư ượ ượ Whisky. Vì v y hi u qu kinh t mang l i là th p. Ch ng lo i s n ph mậ ệ ả ế ạ ấ ủ ạ ả ẩ đ a ra th tr ng hàng năm không n đ nh , có nh ng s n ph m ch s n xu tư ị ườ ổ ị ữ ả ẩ ỉ ả ấ m t l n nh r u m n, r u dâu. Công ty ch a xác đ nh đ c m t hàngộ ầ ư ượ ậ ượ ư ị ượ ặ truy n th ng ch l c c a mình, các s n ph m chính đ c l a ch n ch y uề ố ủ ự ủ ả ẩ ượ ự ọ ủ ế thông qua doanh s bán đ c năm tr c. Bên c nh đó vi c ki m soát g pố ượ ướ ạ ệ ể ặ nhi u khó khăn vì v y d n đ n tình tr ng d th a t n đ ng nh ng s n ph mề ậ ẫ ế ạ ư ừ ồ ọ ữ ả ẩ bán không h t nh ng l i thi u h t không đáp ng đ c nh ng s n ph m bánế ư ạ ế ụ ứ ượ ữ ả ẩ ch y nh t là vào nh ng d p l , giáp t t.ạ ấ ữ ị ễ ế Công ty đ a ra m t lo t s n ph m m i trong th i gian ng n nh v yư ộ ạ ả ẩ ớ ờ ắ ư ậ gây khó khăn cho vi c d báo, nghiên c u, s n xu t và tiêu th . M t khácệ ự ứ ả ấ ụ ặ gây cho ng i dân tâm lý dao đ ng khi l a ch n s n ph m tiêu dùng. K tườ ộ ự ọ ả ẩ ế qu là s n ph m m i c a công ty có 2 xu h ng phát tri n là thành côngả ả ẩ ớ ủ ướ ể nhanh chóng hay th t b i hoàn toàn.ấ ạ M t khác ch t l ng s n ph m c a công ty có đ s c quá m nh gâyặ ấ ượ ả ẩ ủ ộ ố ạ c m giác khó u ng th m chí s khi dùng s n ph m c a công ty. Ngoài raả ố ậ ợ ả ẩ ủ còn thi u tính n đ nh, nhi u s n ph m c a công ty b đ c do l c không kế ổ ị ề ả ẩ ủ ị ụ ọ ỹ ho c r a chai không s ch… nguyên nhân chính là do s y u kém v máyặ ử ạ ự ế ề móc thi t b . ế ị M t h n ch là hi n nay công ty ch a có phòng riêng bi t chuyên tráchặ ạ ế ệ ư ệ v th c hi n các chính sách marketing. M i ho t đ ng đ u do phòng thề ự ệ ọ ạ ộ ề ị tr ng đ m nh n. Do đó, các ho t đ ng marketing không rõ ràng bài b n, cácườ ả ậ ạ ộ ả nhân viên làm công tác marketing t các x ng s n xu t. Vì v y vi c thuừ ưở ả ấ ậ ệ th p x lý thông tin còn nhi u s h các quy t đ nh v th tr ng còn nhi uậ ử ề ơ ở ế ị ề ị ườ ề h n ch . Công ty ch a có m t tiêu th c phân đo n th tr ng h p lý, vi c raạ ế ư ộ ứ ạ ị ườ ợ ệ quy t đ nh kinh doanh ch y u là d a vào c m tính, gián ti p vì th công tyế ị ủ ế ự ả ế ế SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ không t p chung đ c n l c vào các th tr ng m c tiêu c a mình mà chậ ượ ỗ ự ị ườ ụ ủ ủ y u là các chính sách dò d m, n u th tr ng ch p nh n thì công ty s h nế ẫ ế ị ườ ấ ậ ẽ ạ ch ho c hu b s n xu t. Nh v y thì r t lãng phí và không có hi u qu .ế ặ ỷ ỏ ả ấ ư ậ ấ ệ ả Bài h c kinh nghi m chính là th t b i c a s n ph m n c gi i khát, công tyọ ệ ấ ạ ủ ả ẩ ướ ả v a b thua l n ng l i b nh h ng v uy tín đ i v i ng i tiêu dùng.ừ ị ỗ ặ ạ ị ả ưở ề ố ớ ườ Các công tác tìm hi u đ i phó v i các đ i th c nh tranh h u nhể ố ớ ố ủ ạ ầ ư không có, s n ph m c a công ty b th n i trên th tr ng, m t vài s n ph mả ẩ ủ ị ả ổ ị ườ ộ ả ẩ c a công ty đang m t d n th ph n b i các đ i th c nh tranh.ủ ấ ầ ị ầ ở ố ủ ạ Khách hàng c a công ty ch y u là các đ n v bán buôn các đ i lý trênủ ủ ế ơ ị ạ toàn qu c. Tuy nhiên vi c tiêu th s n ph m l i là ng i tiêu dùng vì thố ệ ụ ả ẩ ạ ườ ế công ty c n quan tâm h n n a đ n nhu c u, th hi u c a ng i tiêu dùngầ ơ ữ ế ầ ị ế ủ ườ đ ng th i có các bi n pháp h tr , kích thích ng i tiêu dùng các s n ph mồ ờ ệ ỗ ợ ườ ả ẩ c a công ty. Hi n nay công ty ch a có các chính sách, công tác tuyên truy n,ủ ệ ư ề h ng d n gi i thi u s n ph m c a công ty t i t n tay ng i tiêu dùng.ướ ẫ ớ ệ ả ẩ ủ ớ ậ ườ 3. Nguyên nhân - Do chính sách c a nhà n c:ủ ướ Do s n xu t r u ph i ch u thu tiêu th đ c bi t nên đã gây ra s giaả ấ ượ ả ị ế ụ ặ ệ ự tăng v giá bán và làm gi m s n l ng tiêu th . M t khác chính sách thuề ả ả ượ ụ ặ ế c a nhà n c còn nhi u l ng l o gây thi t thòi cho các doanh nghi p.ủ ướ ề ỏ ẻ ệ ệ B ng: Thu áp d ng cho các lo i r uả ế ụ ạ ượ Lo i r uạ ượ Thu su tế ấ R u trên 40ượ 90% R u t 30-40ượ ừ 75% R u d i 30ượ ướ 25% R u thu cượ ố 15% M t khác s n ph m r u thu c nhóm m t hàng ch u s đi u ti t c aặ ả ẩ ượ ộ ặ ị ự ề ế ủ nhà n c vì v y công ty không đ c s ng h khuy n khích t phía nhàướ ậ ượ ự ủ ộ ế ừ n c, công tác qu ng cáo, tuyên truy n g p nhi u khó khăn s nh h ngướ ả ề ặ ề ẽ ả ưở t i tình hình tiêu th c a công ty.ớ ụ ủ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ CH NG IIIƯƠ M T S GI I PHÁP TĂNG C NG M RÔNG TH TR NGỘ Ố Ả ƯỜ Ở Ị ƯỜ TIÊU TH R U C A CHI NHÁNH CÔNG TYỤ ƯỢ Ủ I. NÂNG CAO TRÌNH Đ Đ I NGŨ CÁN B CÔNG NHÂN VIÊNỘ Ộ Ộ Th i kỳ còn t n t i ch đ bao c p thì ng i công nhân không ph iờ ồ ạ ế ộ ấ ườ ả nghĩ đ n hi u qu s n xu t, đ n vi c nâng cao trình đ , tay ngh , chuyênế ệ ả ả ấ ế ệ ộ ề môn, nghi p v c a mình. H ch c n làm đ t ch tiêu do c p trên đ a xu ngệ ụ ủ ọ ỉ ầ ạ ỉ ấ ư ố là hoàn thành nhi m v .ệ ụ Nh ng trong n n kinh t th tr ng hi n nay, đòi h i dù b t c m tư ề ế ị ườ ệ ỏ ấ ứ ộ doanh nghi p nào cũng ph i đ t đ c hi u qu s n xu t. Đi u đó ph thu cệ ả ạ ượ ệ ả ả ấ ề ụ ộ vào trình đ , ki n th c kinh nghi m c a ng i lao đ ng. Có nghĩa là nh ngộ ế ự ệ ủ ườ ộ ữ ng i không có kh năng, không phù h p v i công vi c hi n t i thì ho c sườ ả ợ ớ ệ ệ ạ ặ ẽ ph i chuy n sang làm công tác thích h p ho c x u h n là bu c ph i thôiả ể ợ ặ ấ ơ ộ ả vi c.ệ Ngoài ra, hi u qu kinh t ph thu c vào l i nhu n th c hi n có caoệ ả ế ụ ộ ợ ậ ự ệ hay không . C có thêm m t ng i công nhân thì chi phí cho ti n l ng, bứ ộ ườ ề ươ ảơ hi m , thu nh p l i tăng. N u ng i công nhân đó làm vi c không hi u quể ậ ạ ế ườ ệ ệ ả thì chi phí đã tăng l i càng tăng. Tuy nhiên vi c tinh gi m biên ch không đ nạ ệ ả ế ơ gi n vì nó liên quan đ n nhi u v n đ khác nh chính tr , xã h i. Do v y đả ế ề ấ ề ư ị ộ ậ ể nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh cũng nh đ duy trì và m r ng thệ ả ả ấ ư ể ở ộ ị tr ng, công ty r còn chú tr ng đ n công tác qu n lý và s d ng lao d ng saoườ ọ ế ả ử ụ ộ cho đ t hi u qu nh t.ạ ệ ả ấ T đó có k ho ch nâng cao trình đ cho đ i ngũ này theo các h ngừ ế ạ ộ ộ ướ sau: SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ +Công ty có liên h v i các trung tâm đào t o v qu n lý kinh t đ m cácệ ớ ạ ề ả ế ể ở l p h c b i d ng và c p nh t nh ng ki n th c v kinh doanh cho các cánớ ọ ồ ưỡ ậ ậ ữ ế ứ ề b hi n t i c a mình.ộ ệ ạ ủ + G i đi đào t o nh ng cán b tr có tri n v ng đ k t c lãnh đ oử ạ ữ ộ ẻ ể ọ ể ế ụ ạ công ty + Th ng xuyên trao đ i kinh nghi m v các lĩnh v c qu n lý, là lĩnhườ ổ ệ ề ự ả v c k thu t nghi p v trong công ty.ự ỹ ậ ệ ụ Đ khuy n khích đ i ngũ cán b phát huy h t tài năng, sáng t o trongể ế ộ ộ ế ạ chuyên môn, trong s n xu t kinh doanh công ty c n có nh ng bi n phápả ấ ầ ữ ệ khuy n khích khen th ng hay bi n pháp hành chính sau:ế ưở ệ +Ch đ b t vào v trí lãnh đ o nh ng ng i cóđ c, có tàI , th hi nỉ ề ạ ị ạ ữ ườ ứ ể ệ tinh th n trách nhi m, trình đ chuyên môn nhân cách, trình đ qu n lý, .. phùầ ệ ộ ộ ả h p v i c ch th tr ng,ợ ớ ơ ế ị ườ +Th ng b ng v t ch t lên l ng tr c th i h n cho nh ng ng iưở ằ ậ ấ ươ ướ ờ ạ ữ ườ đóng g p nhi u trí tu sáng tao trong s phát tri n c a công tyố ề ệ ự ể ủ +Có bi n pháp x lý tho đáng đ i v i cán b không đ m nh n đ cệ ử ả ớ ớ ộ ả ậ ượ công vi c, không có chuyên môn b ng hình th c b trí công vi c khác.ệ ằ ứ ố ệ Bên c nh đó, công ty c n nâng cao h n n a trình đ tay ngh c a côngạ ầ ơ ữ ộ ề ủ nhân s n xu t và đ i ngũ k thu t c a công ty.ả ấ ộ ỹ ậ ủ Công nhân và đ i ngũ k thu t s n xu t là ng i tr c ti p s n xu tộ ỹ ậ ả ấ ườ ự ế ả ấ đ i v i công nhân tr c ti p v n hành máy móc thi t b thì ngay c trong đi uố ớ ự ế ậ ế ị ả ề ki n s n xu t t đ ng hoá thì máy móc thi t b v n ch u s chi ph i c aệ ả ấ ự ộ ế ị ẫ ị ự ố ủ ng i đi u hành nó. Trong đi u ki n s n xu t, c đ i ngũ công nhân l nườ ề ề ệ ả ấ ả ộ ẫ nhân viên k thu t mu n cho các s n ph m đ t tiêu chu n ph I luôn chúỹ ậ ố ả ẩ ạ ẩ ả tr ng đ n trình đ năng l c c a h .ọ ế ộ ự ủ ọ Đ th c hi n công vi c này ,công ty có th áp d ng nhi u hình th cể ự ệ ệ ể ụ ề ứ khác nhau nh :ư -C nhân viên k thu t đi h c trình đ cao h nử ỹ ậ ọ ở ộ ơ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ -M cu c h i th o th ng kỳ rút kinh nghi m, báo cáo kinh nghi mở ộ ộ ả ườ ệ ệ trong ph m vi t ng phân x ng cũng nh toàn công ty.ạ ừ ưở ư -M các l p đào t o, b i d ng nghi pv k thu t ng n h n ngay t iở ớ ạ ồ ưỡ ệ ụ ỹ ậ ắ ạ ạ công ty do các chuyên viên đ m nhi m.ả ệ -Hu n luy n k s , công nhân đúc rút kinh nghi m ngay tren dâyấ ệ ỹ ư ệ truy n s n xu tề ả ấ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ II. NÂNG CAO CH T L NG S N PH MẤ ƯỢ Ả Ẩ Trên th tr ng, cùng m t lo i s n ph m mà có nhi u doanh nghi pị ườ ộ ạ ả ẩ ề ệ cung c p thì ch t l ng s n ph m có ý nghĩa quan tr ng trong c nh tranhấ ấ ượ ả ẩ ọ ạ nh t là khi nhu c u ng i tiêu dùng ngày càng phát tri n lên trình đ cao h n.ấ ầ ườ ể ộ ơ Đ i v i ng i tiêu dùng ch t l ng s n ph m r u đ c th hi n qua m tố ớ ườ ấ ượ ả ẩ ượ ượ ể ệ ộ s ch tiêu chính nh : đ trong, màu s c, h ng v .. Hi n nay do nhi uố ỉ ư ộ ắ ươ ị ệ ề nguyên nhân khác nhau s n ph m c a công ty ch a đ m b o đ c ch tả ẩ ủ ư ả ả ượ ấ l ng, n ng đ còn s c, gay khó ch u cho ng i tiêu dùng r u b đ c doượ ồ ộ ố ị ườ ượ ị ụ không l c k ho c r a chai không s ch. Đ kh c ph c t n t i này công tyọ ỹ ặ ử ạ ể ắ ụ ồ ạ c n th c hi n các bi n pháp sau:ầ ự ệ ệ +Trong s n xu t ph I đ m b o đúng quy trình công ngh đ m b o tínhả ấ ả ả ả ệ ả ả chính xác c a tiêu chu n đ ra.ủ ẩ ề +Có bi n pháp x lý nghiêm ng t đ i v i vi ph m trong m i quá trìnhệ ử ặ ố ớ ạ ọ s n xu t làm nh h ng đ n ch t l ng s n ph m đ ng th i khuy n khíchả ấ ả ưở ế ấ ượ ả ẩ ồ ờ ế vi c b o đ m ch t l ng b ng các t l ph ph m.ệ ả ả ấ ượ ằ ỷ ệ ế ẩ +Đ tránh hao h t và đ m b o nguyên v t li u đ u vào công ty c nể ụ ả ả ậ ệ ầ ầ tăng c ng công tác qu n lý l u kho. Nguyên v t li u ph I đ c ch n l cườ ả ư ậ ệ ả ượ ọ ọ k , lo i b nh ng lo i th i, m c, m t…đ c bi t c n có m t lo i menỹ ạ ỏ ữ ạ ố ố ẩ ướ ặ ệ ầ ộ ạ th t t t đ đ m b o ch t l ng khi men đ t đó có đ c các thành ph mậ ố ể ả ả ấ ượ ủ ể ừ ượ ẩ ch t l ng cao.ấ ượ Ngoài ra đ nâng cao ch t l ng s n ph m và h giá thành nh m đápể ấ ượ ả ẩ ạ ằ ng nhu c u ngày càng cao c a th tr ng đòi h i công ty ph I đ i m i máyứ ầ ủ ị ườ ỏ ả ổ ớ móc thi t b cũng nh ph ng pháp t ch c qu n lý.ế ị ư ươ ổ ứ ả III. Đ U T Đ I M I CÔNG NGHẦ Ư Ổ Ớ Ệ 1. Đ u t đ i m i công nghầ ư ổ ớ ệ S ti n b c a khoa h c k thu t và công ngh , vi c áp d ng mau lự ế ộ ủ ọ ỹ ậ ệ ệ ụ ẹ nh ng thành t u v khoa h c và công ngh vào s n xu t là nhân t c c lỳữ ự ề ọ ệ ả ấ ố ự quan tr ng cho phép công ty tăng s l ng s n xu t và nâng cao ch t l ngọ ố ượ ả ấ ấ ượ s n ph m. Vì v y quá trình đ i m i công ngh là m t t t y u khách quanả ẩ ậ ổ ớ ệ ộ ấ ế SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ trong ho t đ ng phát tri n s n xu t hoàn thi n d n theo th i gian.Các máyạ ộ ể ả ấ ệ ầ ờ móc thi t b v i công ngh m i thay nhau xu t hi n đ t công ty tr c áp l cế ị ớ ệ ớ ấ ệ ặ ướ ự đ i m i h th ng hi n đ i nh m nâng cao ch t l ng s n ph m m t cách rõổ ớ ệ ố ệ ạ ằ ấ ượ ả ẩ ộ r t.ệ Song kh năng tài chính c a công ty v n h n ch nên công ty c n đ iả ủ ố ạ ế ầ ổ m i có tr ng đi m, xác đ nh đ c trình đ lo i công ngh mà công ty c nớ ọ ể ị ượ ộ ạ ệ ầ đ i m i và d đoán xu h ng phát tri n c a các lo i công ngh đó trongổ ớ ự ướ ể ủ ạ ệ t ng lai.ươ Đ th c hi n đ i m i công ngh m t cách có hi u qu , tránh nh ngể ự ệ ổ ớ ệ ộ ệ ả ữ r i ro có th x y ra. Công ty c n ph i ti n hành l p và phân tích d án ti nủ ể ả ầ ả ế ậ ự ề kh thi đ i v i d án. Ph n này yêu c u ph i xác đ nh đ c m t s v n đả ố ớ ự ầ ầ ả ị ượ ộ ố ấ ề ch y u:ủ ế + Mua dây truy n công ngh lo i nào?ề ệ ạ +Hình th cvà cách th c mua dây truy n công nghứ ứ ề ệ +T ng m c v n đ u t là bao nhiêu. Có th huy đ ng t nh ng ngu nổ ứ ố ầ ư ể ộ ừ ữ ồ nào? Sau khi l p d án ti n kh thi, công ty ti n hành l p d án chi ti t,ậ ự ề ả ế ậ ự ế trong đó ph i xác đ nh đ c m t s ch tiêu nh : Th i gian ho t đ ng c aả ị ượ ộ ố ỉ ư ờ ạ ộ ủ công ngh , hi u qu kinh t mang l i c a d án.ệ ệ ả ế ạ ủ ự 3. Ti n hành vi c huy đ ng ngu n v n c n thi t cho d án.ế ệ ộ ồ ố ầ ế ự Đ có đ v n cho vi c th c hi n đ i m i dây truy n s n xu t r uể ủ ố ệ ự ệ ổ ớ ề ả ấ ượ mùi, công ty có th huy đ ng t các ngu n :ể ộ ừ ồ +Ngu n v n t có c a công tyồ ố ự ủ +Ngu n v n vay Ngân hàng ,các t ch c tín d ng khácồ ố ổ ứ ụ +Ngu n v n vay c a cán b công nhân viên trong công tyồ ố ủ ộ +V n do t ng công ty h tr .ố ổ ỗ ợ D a trên nh ng đi u ki n c th c a mình,công ty c n có nh ng bi nự ữ ề ệ ụ ể ủ ầ ữ ệ pháp thích h p đ huy đ ng đ s v n cho trình th c hi n đ i m i côngợ ể ộ ủ ố ố ự ệ ổ ớ ngh .ệ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ * Hi u qu mang l i c a gi i phápệ ả ạ ủ ả Vi c đ u đ i m i công ngh là bi u hi n th c t trong vi c nâng caoệ ầ ổ ớ ệ ể ệ ự ế ệ trình đ s n xu t c a công ty ti p c n v i nh ng thành t u khoa h c kộ ả ấ ủ ế ậ ớ ữ ự ọ ỹ thu t tiên ti n trên th gi i.ậ ế ế ớ Hi u qu mang l i thi t th c c a đ u t công ngh cho dây truy nệ ả ạ ế ự ủ ầ ư ệ ề s n xu t r u mùi th hi n quy t tâm gi v ng v trí hàng đ u đ i v i cácả ấ ượ ể ệ ế ữ ữ ị ầ ố ớ s n ph m truy n th ng c a mình.ả ẩ ề ố ủ SV: Bùi Th Anhế Tr ng phòng marketingưở (PGĐ ph trách marketing)ụ B ph n ch c năngộ ậ ứ B ph n tác nghi p tr c ti pộ ậ ệ ự ế Nghiên C u ứ Marketing Ch ngươ Trình Nhi m ệ vụ Chuyên viên qu ng ả cáo và kích thích tiêu thụ Chuyên viên s n ả ph m m iẩ ớ Chuyên viên tiêu th s n ụ ả ph mẩ Chuyên đ t t nghi pề ố ệ IV. TĂNG C NG CÁC HO T Đ NG MARKETINGƯỜ Ạ Ộ 1- Thành l p phòng chuyên trách v Marketing.ậ ề Kinh doanh trong c ch th tr ng bu c các doanh nghi p ph i n mơ ế ị ườ ộ ệ ả ắ b t đ c các thông tin trong th tr ng. Nh đã phân tích trên, Chi nhánhắ ượ ị ườ ư ở Công ty Hà Phú An ch a có phòng Marketing nên m i ho t đ ng marketingư ọ ạ ộ c a công ty ủ ch đ t đ n m c đ gi i ph p đ i phó, ch a có chi n l c dài h n c th vàỉ ạ ế ứ ộ ả ả ố ư ế ượ ạ ụ ể ch a có k ho ch chi ti t cho t ng năm. Chính vì v y, công ty nên thành l pư ế ạ ế ừ ậ ậ m t phòng marketing riêng bi t do m t phó giám đ c ph trách đ thu n l iộ ệ ộ ố ụ ể ậ ợ cho vi c ra các k ho ch chi n l c và các quy t đ nh m t cách nhanhệ ế ạ ế ượ ế ị ộ chóng, chính xác, k p th i , tránh tình tr ng giám đ c ph I phê duy t quáị ờ ạ ố ả ệ nhi u các k ho ch t các phòng ban đ a lên.ề ế ạ ừ ư S đ các b ph n c a phòng Marketingơ ồ ộ ậ ủ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ Trong đó nhi m v c th các b ph n là:ệ ụ ụ ể ộ ậ -Tr ng phong marketing có nhi m v n m b t chi n l c s n xu tưở ệ ụ ắ ắ ế ượ ả ấ kinh doan toàn công ty, m c tiêu c n đ t đ c đ t đó nghiên c u và đở ụ ầ ạ ượ ể ừ ứ ề ra các chi n l c marketing sao cho phù h p Đ ng th i tr ngế ượ ợ ồ ờ ưở phòngmarketing ph I luôn ch đ o ph i h p ho t đ ng c a các b ph n ch cả ỉ ạ ố ợ ạ ộ ủ ộ ậ ứ năng và tác nghi p đ ra quy t đ nh cu i cùng các bi n pháp marketing màệ ể ế ị ố ệ công ty đã s d ng.ử ụ -B ph n nghiên c u marketing chuyên thu th p thông tin v thộ ậ ứ ậ ề ị tr ng, v đ i th c nh tranh, v kh năng s n xu t và kinh doanh c a côngườ ề ố ủ ạ ề ả ả ấ ủ ty t các ngu n thông tin bên trong và ngoàI n i b . Bên c nh d , còn th cừ ồ ộ ộ ạ ố ự hi n thu th p thông tin s c p b ng các cu c đi u tra, ph ng v n ng i tiêuệ ậ ơ ấ ằ ộ ề ỏ ấ ườ dùng.T đó x lý, ch n l c, phân tích và t ng h p báo cáo lên c p trên. Bừ ử ọ ọ ổ ợ ấ ộ ph n này còn th c hi n nh ng công vi c thu th p thông tin s c p b ng cácậ ự ệ ữ ệ ậ ơ ấ ằ cu c đi u tra, ph ng v n ng i tiêu dùng.ộ ề ỏ ấ ườ -B ph n l p ch ng trình marketing ti p nh n báo cáo, k t qu phânộ ậ ậ ươ ế ậ ế ả tích t b ph n nghiên c u th tr ng.T đó d đoán , l p các k ho ch dàIừ ộ ậ ứ ị ườ ừ ự ậ ế ạ h n và ng n h n cho ho t đ ng marketing các chính sách cho ho t đ ngạ ắ ạ ạ ộ ạ ộ marketing – Mix. NgoàI ra, b ph n này còn d báo th i c và m c bi nộ ậ ự ờ ơ ứ ế SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ đ ng th tr ng, ho t đ ng c a các đ i th c nh tranh trong t ng lai và độ ị ườ ạ ộ ủ ố ủ ạ ươ ề ra h ng gi I quy t.ướ ả ế - Chuyên viên qu ng cáo và kích thích tiêu th th c hi n các bi n phápả ụ ự ệ ệ khuy ch tr ng, qu ng cáo, tuyên truy n. B ph n này có nhi m v đi uế ươ ả ề ộ ậ ệ ụ ề hành công tác ti p th , t ch c h i ngh khách hàng, tham gia h i tr tri n lãmế ị ổ ứ ộ ị ộ ợ ể -Chuyên viên v s n ph m m i ph I có ki n th c v ng vàng v thi tề ả ẩ ớ ả ế ứ ữ ề ế k s n ph m m i, có nhi m v tìm ki m và hình thành nên các ý t ng s nế ả ẩ ớ ệ ụ ế ưở ả ph m, l a ch n và quy t đ nh thi t k s n ph m m i. K t h p v i phòngẩ ự ọ ế ị ế ế ả ẩ ớ ế ợ ớ nghiên c u phát tri n, phòng tài v đ cùng bàn b c, s n xu t th d báoứ ể ụ ể ạ ả ấ ử ự m c l lãI, doanh thu và s n l ng tiêu th . Đo l ng đ tho mãn c a s nứ ỗ ả ượ ụ ườ ộ ả ủ ả ph m m i khi tung ra th tr ng.ẩ ớ ị ườ -Chuyên viên tiêu th ph I có đ y đ ki n th c v qu n lý và chínhụ ả ầ ủ ế ứ ề ả sách phân ph i. Tìm ki m các trung gian và t o m i quan h , đ ng th i đố ế ạ ố ệ ồ ờ ề xu t các chính sách h tr và tiêu th , th c hi n qu n lý khu v c th tr ngấ ỗ ợ ụ ự ệ ả ự ị ườ là vi c làm th ng xuyên mà chuyên viên tiêu th ph I th c hi n.ệ ườ ụ ả ự ệ Vi c thành l p m t phòng marketing riêng bi t là đòi h i khách quanệ ậ ộ ệ ỏ c ch th tr ng hi n nay, Chi nhánh Công ty Hà Phú An m nh d n đ i m iơ ế ị ườ ệ ạ ạ ổ ớ thì ho t đ ng tiêu th nói chung và ho t đ ng Marketing nói riêng c a côngạ ộ ụ ạ ộ ủ ty m i đ t đ c hi u qu lâu dàI, không ch ng chéo.ớ ạ ượ ệ ả ồ 2- Các ho t đ ng nghiên c u th tr ngạ ộ ứ ị ườ - Thu th p và x lý thông tinậ ử Đ có các quy tđ nh v th tr ng m t cách đúng đ n , công ty c n cóể ế ị ề ị ườ ộ ắ ầ nhi u n l c h n trong vi c tìm ki m và thu th p thông tin. Công ty nênề ỗ ự ơ ệ ế ậ th ng xuyên theo dõi và c p nh t nh ng bi n đ ng c a th tr ng, nh ngườ ậ ậ ữ ế ộ ủ ị ườ ữ ho t đ ng c a đ i th , nh ng ch đ o vĩ mô c a nhà n c… đ t o thu nạ ộ ủ ố ủ ữ ỉ ạ ủ ướ ể ạ ậ l i cho vi c x lý thông tin đ c chính xác nhanh g n nh m đ a ra các quy tợ ệ ử ượ ọ ằ ư ế đ nh k p th i, tri t đ ,chính xác.ị ị ờ ệ ể Các ngu n cung c p thông tin bên ngoàI cho công ty đ c s d ng tồ ấ ượ ử ụ ừ các k ho ch chi n l c c a b công nghi p, c a t ng công ty r u biaế ạ ế ượ ủ ộ ệ ủ ổ ượ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ n c gi I khát Vi t Nam, t các cu c nghiên c u đi u tra c a t ng c cướ ả ệ ừ ộ ứ ề ủ ổ ụ th ng kê và các c quan liên quan. Đ ng th i công ty c n bám sát theo dõiố ơ ồ ờ ầ ho t đ ng c a các đ i lý, các c a hàng gi i thi u, luôn ti p thu ý ki n đóngạ ộ ủ ạ ử ớ ệ ế ế góp c a khách hàng. Ngoài ra, thông tin t các h i tr tri n lãm. các cu c h iủ ừ ộ ợ ể ộ ộ ngh c a khách hàng, h i th o, tham lu n… cũng là ngu n cung c p quý giá,ị ủ ộ ả ậ ồ ấ các thông tin n i b đ c l y t các phòng ban ch c năng. Vì v y thông tinộ ộ ượ ấ ừ ứ ậ marketing ph I luôn ph i h p v i các phòng ban khác cùng tham gia các cu cả ố ợ ớ ộ marketing h p t ng k t đ thu th p báo cáo, th ng kê s n xu t và kinhọ ổ ế ể ậ ố ả ấ doanh. – Nghiên c u th tr ng và l a ch n th tr ng m c tiêu:ứ ị ườ ự ọ ị ườ ụ Cũng nh các doanh nghi p khác ho t đ ng trong c ch th tr ng cóư ệ ạ ộ ơ ế ị ườ s c nh tranh gay g t, công ty c n nh n th c r ng đ ho t đ ng s n xu tự ạ ắ ầ ậ ứ ằ ể ạ ộ ả ấ kinh doanh thành công thì ngoàI s n l c c a b n thân công ty còn ph I cóự ỗ ự ủ ả ả s nh y bén, t n d ng c h i th tr ng, luôn c ng c và m r ng thự ạ ậ ụ ơ ộ ị ườ ủ ố ở ộ ị tr ng c a mình đ tho mãn t i đa nhu c u c a th tr ng. Mu n v y thìườ ủ ể ả ố ầ ủ ị ườ ố ậ công ty ph i có s phân đo n , phân chia th tr ng theo m t m c tiêu màả ự ạ ị ườ ộ ụ công ty có kh năng thâm nh p vàoả ậ R u là m t hàng tiêu dùng nên ngoài các nhân t liên quan đ n hànhượ ặ ố ế vi mua hàng thì thu nh p có tác đ ng không nh đ n s c mua c a ng i tiêuậ ộ ỏ ế ứ ủ ườ dùng. Vì v y ,công ty nên ch n tiêu th c phân đo n th tr ng theo m c thuậ ọ ứ ạ ị ườ ứ nh p là h p lý nh t. Theo đó, th tr ng ng i tiêu dùng r u có th đ cậ ợ ấ ị ườ ườ ượ ể ượ phân làm 3 đo n sau:ạ +Đo n th tr ng nh ng ng i có thu nh p cao: Là nh ng ng i cóạ ị ườ ữ ườ ậ ữ ừơ ti m l c kinh t m nh, thành đ t trong kinh doanh. H s n sàng b ti n raề ự ế ạ ạ ọ ẵ ỏ ề đ mua đ c nh ng s n ph m sang tr ng ,đ t ti n, ch t l ng cao nh mể ượ ữ ả ẩ ọ ắ ề ấ ượ ằ kh ng đ nh đ c v bán thân và tho mãn nhu c u c a mình.ẳ ị ượ ị ả ầ ủ +Đo n th tr ng nh ng ng i có thu nh p trung bình:ạ ị ườ ữ ườ ậ Là cán b công nhân viên ch c thu nh p c a h ch m c đ dùngộ ứ ậ ủ ọ ỉ ở ứ ủ cho sinh ho t và tích lu chút ít.Vì v y hành vi tiêu c a h ph n nào b h nạ ỹ ậ ủ ọ ầ ị ạ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ ché. Tuy nhiên các s n ph m mà h mua cũng ph i đ t m t s tiêu chu ch tả ẩ ọ ả ạ ộ ố ẩ ấ l ng, giá c , y u t th m m b i nh ng ng i thu c nhóm này cũng b nhượ ả ế ố ẩ ỹ ở ữ ườ ộ ị ả h ng nhi u y u t văn hoá- xã h i và nhân t cá nhânưở ề ế ố ộ ố +Đo n th tr ng nh ng ng i có thu nh p th p: bao g m nh ngạ ị ườ ữ ườ ậ ấ ồ ữ ng i lao đ ng chân tay n ng nh c, lao đ ng th công , t p trung ch y u ườ ộ ặ ọ ộ ủ ậ ủ ế ở khu v c nông thôn và vùng ven th . Nh ng ng i này có thu nh p r t th p,ự ị ữ ườ ậ ấ ấ không đ tho mãn nhu c u c a h ,do đó vi c ra quy t đ nh tiêu dùng c aủ ả ầ ủ ọ ệ ế ị ủ h r t khó khăn, ph thu c vào nhi u y u t khác nhau. Yêu c u v s nọ ấ ụ ộ ề ế ố ầ ề ả ph m c a h r t đ n gi n, ch c n s d ng (u ng) đ c và giá c phù h p.ả ủ ọ ấ ơ ả ỉ ầ ử ụ ố ượ ả ợ Qua vi c phân đo n theo tiêu th c trên cung v i phân tích năng l c s nệ ạ ứ ớ ự ả xu t, đâc đi m s n ph m c a công ty vè ch t l ng giá c , m u mã công tyấ ể ả ẩ ủ ấ ượ ả ẫ s d dàng xác đ nh cho mình m tđo n th tr ng phù h p , t đó có các kẽ ễ ị ộ ạ ị ườ ợ ừ ế ho ch t p trung n l c vào đo n th tr ng m c tiêu, gi t ph n và mạ ậ ỗ ự ạ ị ườ ụ ữ ỷ ầ ở r ng ho t đ ng thâm nh p th tr ng.ộ ạ ộ ậ ị ườ Theo đánh gía ch quan, ta có th nh n th y s n ph m c a công tyủ ể ậ ấ ả ả ủ hi n nay phù h p v i đo n th tr ng nh ng ng i có thu nh p trung bìnhệ ợ ớ ạ ị ườ ữ ườ ậ h n c . Tuy nhiên gía m t s s n ph m c a công ty l i cao h n so v i s nơ ả ộ ố ả ẩ ủ ạ ơ ớ ả ph m r u cùng lo i c a các đ i th c nh tranh trên cùng đo n th tr ngẩ ượ ạ ủ ố ủ ạ ạ ị ườ ng i có thu nh p cao và th tr ng ng i có thu nh p trung bìnhườ ậ ị ườ ườ ậ S p t i, công ty c n ph i xác đ nh l i cho mình m t đo n th tr ngắ ớ ầ ả ị ạ ộ ạ ị ườ m c tiêu phù h p nh t và đi u ch nh ch t l ng, giá c sao cho tho mãn tụ ợ ấ ề ỉ ấ ượ ả ả ố nh t nhu c u c a đo n th tr ng đó.ấ ầ ủ ạ ị ườ - Hoàn thi n công tác t ch c m ng l i bán hàng tiêu th s n ph mệ ổ ứ ạ ướ ụ ả ẩ Đ phát huy đ c m t m nh cũng nh h n ch đ c đi m yêu c aể ượ ặ ạ ư ạ ế ượ ể ủ mình trong chi n l c phân ph i, công ty c n có các bi n pháp c ng c vàế ượ ố ầ ệ ủ ố phát tri n kênh phân ph i, cũng nh các chính sách đ kích thích, thúc đ y sể ố ư ể ả ự vân đ ng c u h th ng kênh phân ph i.ộ ả ệ ố ố Khách hàng c a công ty ch yêu là các đ i lý bán buôn, tuy nhiên tiêpủ ủ ạ xúc tr c ti p v i công chúng tiêu dùng là các nhà bán l . Vì v y, công ty c nự ế ớ ẻ ậ ầ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ quan tâm h n n a t i trung gian bán l . Cung c p cho h nh ng hi u bi t t iơ ữ ớ ẻ ấ ọ ữ ể ế ố thi u v s n ph m c a công ty đ ph bi n cho ng i tiêu dùng, thông quaể ề ả ẩ ủ ể ổ ế ườ đ i lý bán buôn, công ty c n có các bi n pháp h tr các đ n v bán l đ hạ ầ ệ ỗ ợ ơ ị ẻ ể ọ cùng tích c c tham gia phân ph iự ố V i c ng v là ng i lãnh đ o, công ty có nhi m v liên k t cácớ ươ ị ườ ạ ệ ụ ế thành viên l i v i nhau, ph i h p ho t đ ng c a các trung gian phân ph i. Vìạ ớ ố ợ ạ ộ ủ ố v y công ty c n tăng c ng h n n a công tác tr giúp và kích thích tiêu thậ ầ ườ ơ ữ ợ ụ đ i v i các trung gian, giúp đ k p th i khi h g p khó khănố ớ ỡ ị ờ ọ ặ Công ty nên m thêm các c a hàng gi i thi u s n ph m các khu v cở ử ớ ệ ả ẩ ở ự th tr ng c a công ty. Tuy vi c th c hiên m các c â hàng này là khó khănị ườ ủ ệ ự ở ử nh ng hi u qu c a chúng r t l n. Công ty nên cso s tr giúp ban đàu v cư ệ ả ủ ấ ớ ự ợ ề ơ s h t ng, nâng tr giá hàng, qu y hàng, h th ng chi u sáng… k c trở ạ ầ ị ầ ệ ố ế ể ả ợ giúp v chi phí bán hàng..ề V i các đ i lý, công ty nên khuy n khích đ i lý mua hàng tr ti nớ ạ ế ạ ả ề ngay, nh v y s kh c ph c đ c tình tr ng chi m d ng v n b i các đ i lýư ậ ẽ ắ ụ ượ ạ ế ụ ố ở ạ C th : Tăng t l hoa h ngụ ể ỷ ệ ồ - Hoàn thi n chính sách giao ti p- khu ch tr ngệ ế ế ươ Do s n ph m r u b c m qu ng cáo trên m i ph ng ti n thông tinả ẩ ượ ị ấ ả ọ ươ ệ đ i chúng nên n u không dùng hình th c qu ng cáo tr c ti p thì công ty cóạ ế ứ ả ự ế th s d ng hình th c qu ng cáo gián ti p năm duy trì hình nh c a công tyể ử ụ ứ ả ế ả ủ trong tâm trí ng i tiêu dùngườ -Tài tr cho các ho t đ ng văn hóa, th thao, xã h i… mang tính ch tợ ạ ộ ể ộ ấ qu n chúng, qua đó t o s chú ý c a ng i dân đ n hình nh và các s nầ ạ ự ủ ườ ế ả ả ph m c a công tyẩ ủ -Tài tr cho các đ i lý qu ng cáo, tranh qu ng cáo, k t h p v i vi c inợ ạ ả ả ế ợ ớ ệ tên công ty lên các b ly, c c, chai ho c bình chuyên dùng đ ng r u dùngộ ố ặ ự ượ trong các đ i lý ho c gia đìnhạ ặ -T ch c đ i ngũ ti p th đi chào hàng và gi i thi u s n ph m. V aổ ứ ộ ế ị ớ ệ ả ẩ ừ đi u tra nghiên c u nhu c u, th hi u c a ng i tiêu dùng, v a k t h p t ngề ứ ầ ị ế ủ ườ ừ ế ợ ặ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ qùa là nh ng đ dùng có in tên ,bi u t ng c a công ty: Mũ, nón , qu nữ ồ ể ượ ủ ầ áo,ly.. Tăng c ng ho t đ ng y m th và xúc ti n bán hàng : th ng xuyênườ ạ ộ ể ị ế ườ t ch c h i ngh khách hàng , theo dõi t m h n ho t đ ng c a khách hàng.ổ ứ ộ ị ỷ ỉ ơ ạ ộ ủ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ K T LU NẾ Ậ Vi c nâng cao kh năng tiêu th và m r ng th tr ng tiêu th có vaiệ ả ụ ở ộ ị ườ ụ trò r t quan tr ng trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.ấ ọ ạ ộ ả ấ ủ ệ Vi c th c hi n th nào đ n đ nh và phát tri n th tr ng là m t n i dungệ ự ệ ế ể ổ ị ể ị ườ ộ ộ mang tính khoa h c và ngh thu t.ọ ệ ậ Chi nhánh Công ty Hà Phú An là m t trong nh ng doanh nghi p côngộ ữ ệ nghi p có l ch s phát tri n lâu dài,có vai trò và có v trí chi n l c trong n nệ ị ử ể ị ế ượ ề kinh t n c ta. Song v i s chuy n mình c a n n kinh t , công ty khôngế ướ ớ ự ể ủ ề ế th không đ ng tr c nh ng khó khăn. Đây là nh ng v n đ nan gi i mà banể ứ ướ ữ ữ ấ ề ả lãnh đ o công ty đang tìm h ng gi i quy t.ạ ướ ả ế Nhân th c đ c v n đ này, sau m t th i gian tìm hi u tình hình th cứ ượ ấ ề ộ ờ ể ự t t i công ty và đ c s h ng d n c a th y PSG.TS. Lê Công Hoa và anhế ạ ượ ự ướ ẫ ủ ầ ch phòng th tr ng đã giúp đ tôi hoàn thành chuyên đ này,v ph n mìnhị ị ườ ỡ ề ề ầ tôI r t c m đ ng và bi t n sâu s cấ ả ộ ế ơ ắ Nh ng v i ki n th c r t h n ch c a mình, nên ch c ch n còn r tư ớ ế ứ ấ ạ ế ủ ắ ắ ấ nhi u thi u sót. Tôi r t mong nh n đ c s đóng góp ch b o c a th y côề ế ấ ậ ượ ự ỉ ả ủ ầ và b n bè.ạ Tôi xin chân thành c m n!ả ơ Sinh viên Bùi Th Anhế SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ TÀI LI U THAM KH OỆ Ả 1. Giáo trình Qu n tr Kinh doanh T ng h pả ị ổ ợ 2. Giáo trình Marketing căn b n - Tác gi Philip Kotledả ả 3. M t s ki n th c c b n v Kinh t th tr ng - tác gi Nguy n Chiộ ố ế ứ ơ ả ề ế ị ườ ả ễ 4. Giáo trình Qu n tr tài chính doanh nghi p ả ị ệ 5. Giáo trình Qu n tr bán hàng - James M.Comerả ị 6. Chi n l c th tr ng - Tác gi Shaw - Johnế ượ ị ườ ả 7. Giáo trình qu n tr Th ng m i - GS.TS. Hoàng Minh Đ ng - TS.ả ị ươ ạ ườ Nguy n Th a L c - Tr ng Đ i h c Kinh t qu c dân.ễ ừ ộ ườ ạ ọ ế ố SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ NH N XÉT C A Đ N V TH C T PẬ Ủ Ơ Ị Ự Ậ Trong th i gian th c t p sinh viên Bùi Th Anh l p Qu n tr Kinhờ ự ậ ế ớ ả ị doanh t ng h p A - K33 tr ng Đ i h c Kinh t qu c dân t i Chi nhánhổ ợ ườ ạ ọ ế ố ạ Công ty TNHH Hà Phú An đã ch p hành t t m i n i quy, qui đ nh c a Chiấ ố ọ ộ ị ủ nhánh Công ty cũng nh c a Phòng Kinh doanh đ ra. Ch u khó h c h i kinhư ủ ề ị ọ ỏ nghi m làm vi c c a cán b trong Chi nhánh Công ty. Bài vi t ph n ánh sátệ ệ ủ ộ ế ả tình hình th c t tiêu th c a Chi nhánh Công ty và nêu đ c ý nghĩa và t mự ế ụ ủ ượ ầ quan tr ng c a vi c m r ng th tr ng tiêu th r u c a Chi nhánh Công tyọ ủ ệ ở ộ ị ườ ụ ượ ủ TNHH Hà Phú An. Hà N i, tháng 8 năm 2005ộ SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H NG D NẬ Ủ ƯỚ Ẫ ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ M C L CỤ Ụ L i nói đ uờ ầ .........................................................................................................1 Ch ng I: Tình hình chung c a chi nhánh Công ty Hà Phú Anươ ủ .................2 I. S hình thành và phát tri n c a Chi nhánh Công ty Hà Phú Anự ể ủ .....................2 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty Hà Phú Anể ủ ...........................2 2. B máy qu n tr c a Chi nhánh Công ty Hà Phú Anộ ả ị ủ .....................................3 2.1. S đ b máy qu n tr Chi nhánh Công ty Hà Phú Anơ ồ ộ ả ị ...............................3 2.2. Ch c năng và nghiên c u c a các phòng banứ ứ ủ ..............................................4 II. Đ c đi m s n xu t kinh doanh c a Chi nhánh Công ty Hà Phú Anặ ể ả ấ ủ .............5 III. Tình hình kinh doanh c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An trong 2 nămủ 2003-2004, nh ng thu n l i và khó khănữ ậ ợ ...........................................................6 1. Tình hình ho t đ ng c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An trong 2 năm 2003-ạ ộ ủ 2004......................................................................................................................6 2. Nh ng thu n l i và khó khăn c a Chi nhánh Công ty Hà Phú Anữ ậ ợ ủ ................6 IV. Tình hình tài chính c a Chi nhánh Công ty Hà Phú Anủ ................................6 1. Nhi m v c a qu n tr tài chính trong Chi nhánh Công ty Hà Phú Anệ ụ ủ ả ị .......15 2. Quan h tài chính gi a doanh nghi p v i th tr ng ệ ữ ệ ớ ị ườ ..................................16 3. Quan h tài chính n i b trong doanh nghi p ệ ộ ộ ệ .............................................17 4. Ho t đ ng tài chính c a Chi nhánh Công ty Hà Phú Anạ ộ ủ ..............................19 4.1. Thu nh p, chi phí và l i nhu n c a Công tyậ ợ ậ ủ .............................................19 4.2. Tình hình tài s n, ngu n v n c a Chi nhánh Công ty Hà Phú Anả ồ ố ủ ............20 4.3. Các nhóm ch tiêu đ c tr ng tài chính c a doanh nghi p ỉ ặ ư ủ ệ ........................21 V. Đ nh h ng kinh doanh c a Chi nhánhị ướ ủ .......................................................22 Ch ng II: Th c tr ng th tr ng tiêu th r u c a Chi nhánh Côngươ ự ạ ị ườ ụ ượ ủ ty Hà Phú An....................................................................................................24 I. Nh ng nét chung v th tr ng r uữ ề ị ườ ượ ............................................................24 II. Tình hình th tr ng tiêu th r uị ườ ụ ượ ...............................................................26 III. Các đ i th c nh tranhố ủ ạ ................................................................................26 SV: Bùi Th Anhế Chuyên đ t t nghi pề ố ệ IV. Nh ng n l c nh m m r ng th tr ng ữ ỗ ự ằ ở ộ ị ườ ..................................................30 V. Đánh giá v quá trình tiêu th s n ph m c a công tyề ụ ả ẩ ủ ................................37 1. u đi mƯ ể .........................................................................................................37 2. Nh c đi mượ ể ..................................................................................................38 3. Nguyên nhân..................................................................................................39 Ch ng III: M t s gi i pháp tăng c ng m r ng th tr ng tiêu thươ ộ ố ả ườ ở ộ ị ườ ụ r u c a Chi nhánh Công ty Hà Phú Anượ ủ .....................................................40 I. Nâng cao trình đ đ i ngũ cán b công nhân viênộ ộ ộ ........................................40 II. Nâng cao ch t l ng s n ph m ấ ượ ả ẩ ..................................................................42 III. Đ u t đ i m i công nghầ ư ổ ớ ệ.........................................................................42 1. Đ u t đ i m i công nghầ ư ổ ớ ệ...........................................................................42 2. Ti n hành vi c huy đ ng ngu n v n c n thi t cho d ánế ệ ộ ồ ố ầ ế ự ..........................43 IV. Tăng c ng các ho t đ ng marketingườ ạ ộ ........................................................44 1. Thành l p phòng chuyên trách marketingậ .....................................................44 2. Các ho t đ ng nghiên c u th tr ng ạ ộ ứ ị ườ ..........................................................46 K t lu nế ậ ..........................................................................................................52 SV: Bùi Th Anhế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThị trường tiêu thụ rượu của chi nhánh công ty hà phú an.pdf
Luận văn liên quan