Đề tài Thiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ bê tông cốt thép tại chổ

PHẦN I: CÔNG TÁC SAN LẤP MẶT BẰNG I .Tính toán san bằng khu vực xây dựng: Tính san bằng khu vực xây dựng theo yêu cầu cân bằng phần đào đất và phần đắp đất . Trình tự tiến hành theo các bước sau . 1.Chia khu vực san bằng thành các ô vuông: Ở đây kích thước mặt bằng 650x500m.Nên phân chia thành những ô vuông với cạnh 50m.Kẻ đường chéo chia ô vuông thành những tam giác xuôi chiều đường đồng mức. Khu vực xây dựng được chia thành 130 ô vuông. Tức là 260 ô tam giác vuông cân được đánh dấu như hình vẽ . 2.Tính cao trình đen các đỉnh góc vuông : ( độ cao tự nhiên )

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2351 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ bê tông cốt thép tại chổ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÂÄÖ AÏN MÄN HOÜC: KYÎ THUÁÛT THI CÄNG *Yãu cáöu : Thiãút kãú biãûn phaïp xáy làõp vaì täø chæïc thi cäng quaï trçnh thaình pháön cäng taïc san âáút vaì âäø bãtäng cäút theïp taûi chäø . ·Säú liãûu : I.PHÁÖN SAN ÂÁÚT : + Âäü chãnh cao âæåìng âäöng mæïc : 0,2 m + Kêch thæåïc ä âáút : 500m x 650 m + Cáúp âáút : II +Hãû säú âáút maïi m=1 +Âäü tåi xäúp k=0,03 II.PHÁÖN BÃ TÄNG : + Säú táöng nhaì : 4 táöng + H táöng 4.0 m + Säú nhëp : 5 + Säú bæåïc : 27 + L nhëp 5.5m + Bæåïc B : 4.8m + Chiãöu daìy saìn 10cm + Cäüt 25x35 cm + Dáöm chênh 20x55 cm + Dáöm phuû 20x40 cm PHÁÖN I: CÄNG TAÏC SAN LÁÚP MÀÛT BÀÒNG I .Tênh toaïn san bàòng khu væûc xáy dæûng: Tênh san bàòng khu væûc xáy dæûng theo yãu cáöu cán bàòng pháön âaìo âáút vaì pháön âàõp âáút . Trçnh tæû tiãún haình theo caïc bæåïc sau . 1.Chia khu væûc san bàòng thaình caïc ä vuäng: ÅÍ âáy kêch thæåïc màût bàòng 650x500m.Nãn phán chia thaình nhæîng ä vuäng våïi caûnh 50m.Keí âæåìng cheïo chia ä vuäng thaình nhæîng tam giaïc xuäi chiãöu âæåìng âäöng mæïc. Khu væûc xáy dæûng âæåüc chia thaình 130 ä vuäng. Tæïc laì 260 ä tam giaïc vuäng cán âæåüc âaïnh dáúu nhæ hçnh veî . 2.Tênh cao trçnh âen caïc âènh goïc vuäng : ( âäü cao tæû nhiãn ) Cao trçnh âen âæåüc tênh näüi suy tæì âæåìng âäöng mæïc bàòng caïc màût càõt qua caïc âènh ä vuäng . Hi = Ha + Veî 1 âæåìng thàóng vuäng goïc våïi caí 2 âæåìng âäöng mæïc âãø xaïc âënh L,duìng thæïåc âãø xaïc âënh khoaíng caïch tæì A âãún M âæåüc x .Biãút âæåüc âäü cao 2 âæåìng âäng mæïc qua A vaì B .Tæì âoï suy ra Hi. Kãút quaí tênh toaïn ghi trãn bçnh âäö khu væûc san bàòng. 3.Tênh cao trçnh san bàòng : ( Ho) Ho= *Våïi n laì säú ä tam giaïc vuäng cán trong khu væûc xáy dæûng. Trong âoï:SH1 , SH2 ,.. .. .., SH8 : Täøng giaï trë âäü cao tæû nhiãn cuía caïc âènh coï 1, 2 , ..., 8 tam giaïc häüi tuû . Våïi kãút quaí tênh toïan theo hçnh veî åí trãn , ta coï : H0 = H= 4.Tênh cao trçnh thi cäng : hTC = Hi - H0 Trong âoï : Hi - Laì âäü cao tæû nhiãn taûi âiãøm i ( Hâen ) H0 - Laì âäü cao san bàòng ( Hâoí) Kãút quaí tênh toaïn âäü cao tæû nhiãn , âäü cao thi cäng : 5. Tênh khäúi læåüng âáút caïc làng truû tam giaïc : ·Caïc ä hoaìn toaìn âaìo hay âàõp Vâaìo (âàõp) = ( 1) Våïi h1,h2,h3 : Láúy giaï trë âaûi säú Caïc ä coï caí pháön âaìo vaì âàõp ( âäü cao caïc âènh khaïc dáúu ) Kyï hiãûu âènh khaïc dáúu laì h1 ·Thãø têch khäúi choïp coï âaïy D cuìng dáúu våïi h1 Vchãm = ( 2 ) Vtg luän cuìng dáúu våïi h1 Våïi h1 åí tæí säú láúy giaï trë âaûi säú, h1,h2,h3 åí máùu säú láúy giaï trë tuyãût âäúi Pháön thãø têch coìn laûi traïi dáúu våïi Vtg coï 2 âènh coìn laûi cuía tam giaïc : Vht = V - Vtg ( 3) Vchãm : xaïc âënh theo cäng thæïc ( 2) V : xaïc âënh theo cäng thæïc ( 1) Ta coï khäúi læåüng âáút âaìo vaì âàõp âæåüc tênh theo baíng: (Dáúu (-) âãø phán biãût, laì thãø têch âáút âàõp) Caïc säú liãûu tênh toaïn âæåüc ghi trong baíng: 6.Tênh khäúi læåüng âáút maïi däúc: Âáút maïi däúc âaìo hoàûc âàõp âæåüc tênh theo cäng thæïc: V = (h12+h22) m: Laì hãû säú maïi däúc.Âáút cáúp II.Tra baíng âæåüc m =1 Kãút quaí tênh toaïn ghi åí baíng dæåïi. Khäúi Læåüng Âáút Maïi Däúc  STT Näüi dung cäng viãûc  Khối lượng (m3)   Đào  Đắp I./Maïi däúc häú âaìo  V1 33,3x1x0,0452/6 0,01 V2 50x1x(0,045+0,0252)/4 0,77 V3 12,5x(0,2452+0,3772) 2,53 V4 12,5x(0,612+0,3772)  6,43 V5 12,5x(0,612+0,8052)  12,75 V6 12,5x(0,8052+0,9852) 20,23 V7 12,5x(0,9852+1,1652) 29,09 V8 12,5x(1,1652+1,2452) 36,34 V9 12,5x(1,2452+1,1252) 35,20 V10 12,5x(1,1252+0,6452) 21,02 V'11 12,5x(0,6452+0,4052)  7,25 V12 12,5x(0,4052+0,1542)  2,35 V13 33,3x1x0,1542/6 0,13  II./Maïi däúc nãön âàõp V13’ 16,65x0,1092/6 -0,03 V14 12,5x(0,1092+0,3912) -2,06 V15 12,5x(0,3912+0,762) -9,13 V16 12,5x(0,8352+0,7732) -16,18 V17 12,5x(0,7732+0,6212) -12,28 V18 12,5x(0,4952+0,6212) -7,88 V19 12,5x(0,4952+0,3772) -4,84 V20 12,5x(0,3772+0,3152) -3,01 V21 12,5x(0,3152+0,2222) -1,85 V22 12,5x(0,2222+0,2232) -1,24 V23 12,5x(0,2232+0,282)  -1,60 V24 12,5x(0,282+0,3552) -2,56  V25 12,5x(0,3552+0,4372) -3,96  V26 12,5x(0,3552+0,3662) -3,25 V27 12,5x(0,3662+0,4412) -4,11 V28 12,5x(0,4412+0,4752) -5,25 V29 12,5x(0,4752+0,5222) -6,23 V30 12,5x(0,5222+0,4622) -8,56 V31 12,5x(0,6422+0,6892) -11,09 V32 12,5x(0,6892+0,7692) -13,32 V33 12,5x(0,7692+0,8442) -16,29 V34 12,5x(0,8442+0,9552) -20,30 V35 12,5x(0,9552+1,0632) -25,52 V36 12,5x(1,0632+1,1692) -31,21 V37 12,5x(1,2232+1,1552)  -35,37 V38 12,5x(1,1552+0,992)  -28,93 V39 12,5x(0,992+0,8322)  -20,90 V40 12,5x(0,8322+0,6352) -13,69 V41 12,5x(0,6352+0,4272) -7,32 V42 12,5x(0,4272+0,282)  -3,26 V43 12,5x(0,282+0,1052)  -1,12 V44 (16,65x0,1052)/6 -0,03  174,10 -322,37 *Tæì âoï ta coï: +Täøng khäúi læåüng âáút âàõp. Vâàõp = åVâàõp+åVm âàõp = 66269,67 + 322,37 = 66592,04 (m3) +Täøng khäúi læåüng âáút âaìo. Vâaìo = åVâaìo+åVm âaìo=66395,57 + 174,10 = 66569,67 (m3) -Xeït âäü tåi xäúm cuía âáút: Âáút khu væûc thi cäng laì âáút cáúp II coï hãû säú tåi xäúp cuäúi cuìng laì 0,03 Vâaìo = 66569,67.(1+0,03) = 68566,76 (m3) -Sai säú giæîa khäúi læåüng âaìo vaì âàõp laì: DV = 68566,76 - 66592,04 =1974,72(m3) -Sai säú laì: S = % < 5% Þ Váûy thoía maîn âiãöu kiãûn II.Xaïc âënh hæåïng váûn chuyãøn vaì khoaíng caïch váûn chuyãøn trung bçnh: Duìng phæång phaïp âäö thë âãø xaïc âënh hæåïng váûn chuyãøn vaì khoaíng caïch váûn chuyãøn trung bçnh . Tæì biãøu âäö Cutinäúp , xaïc âënh âæåüc khoaíng caïch váûn chuyãøn trung bçnh vaì hæåïng váûn chuyãøn nhæ sau : Goïc håüp båíi hæåïng váûn chuyãøn vaì phæång x Tg Goïc håüp båíi hæåïng váûn chuyãøn vaì phæång x Tg *Nháûn xeït : Ta nháûn tháúy biãøu âäö Cutinäúp theo phæång x thç âæåìng SV( - ) nàòm åí trãn nãn hæåïng váûn chuyãøn ngæåüc våïi chiãöu truûc toüa âäü vaì theo phæång y thç âæåìng SV( + )åí dæåïi nãn hæåïng váûn chuyãøn ngæåüc chiãöu truûc toüa âäü. Theo nguyãn tàõc cäüng vectå , xaïc âënh âæåüc hæåïng vaì khoaíng caïch váûn chuyãøn. III.Choün maïy thi cäng vaì så âäö di chuyãøn maïy : -Khu væûc san bàòng laì âáút cáúp II vuìng âáút räüng, âäü däúc nhoí,nãn coï thãø choün maïy caûp âãø san nãön . ·Choün maïy caûp 493A do maïy keïo loaûi T_100 . ·Caïc thäng säú kyî thuáût : +Dung têch thuìng: q = 7 m3 +Chiãöu räüng læåîi càõt: b = 2,65 m +Âäü sáu càõt âáút låïn nháút: h = 0,3 m +Âäü náng låïn nháút cuía læåîi dao: 0,5m +Goïc càõt âáút cuía læåîi dao: 300 +Chiãöu daìi thuìng caûp :8,79 m 1. Âoaûn âæåìng âaìo cuía maïy caûp : = = 7,48 m q = 7 m3 Kch = 1- Hãû säú chæïa Kt - Hãû säú tåi xäúp cuía âáút, våïi âáút cáúp II, Kt = 0,85 b = 2,65m h = 0,3m Þ Lâaìo = 7,48 (m). 2.Nàng suáút cuía maïy caûp : q-Dung têch thuìng xe Ktg- Hãû säú sæí duûng thåìi gian Tck- Chu kç cäng taïc ·Âäúi våïi vuìng I : Khoaíng caïch váûn chuyãøn trung bçnh : L = 270,55 m - Quaîng âæåìng âaìo: + l1 = 7,48 m + Cho maïy chaûy säú 1 våïi váûn täúc v1 = 2,25 km/ h = 0,65 m/ s - Quaîng âæåìng váûn chuyãøn vaì raíi âáút : + l2 = 270,55-7,48= 263,07 m + Cho maïy chaûy våïi váûn täúc trung bçnh v2 = 5,1 km/ h = 1,43 m/s - Quaîng âæåìng quay vãö: + l3 = 270,55 m + Cho maïy chaûy säú 4 våïi váûn täúc v3 = 7,4 km/ h = 2 m/ s ·Thåìi gian chu kyì hoaût âäüng cuía maïy : ns - säú láön thay âäøi säú, ns = 3 ts - thåìi gian thay âäøi säú, ts = 5s t0 - thåìi gian quay xe, t0 = 25s Þ Tck=7,48/0,65 + 263,07/1,43 + 270,55/2 + 3.5 + 2.25 = 395,75 (giáy) ·Nàng suáút: Q = Þ Q = Nàng suáút ca maïy : 33,31 ´ 8 = 266,48 (m3/ ngaìy) Âäúi våïi vuìng II : Khoaíng caïch váûn chuyãøn trung bçnh : L = 171,03 m - Quaîng âæåìng âaìo: + l1 = 7,48 m + Cho maïy chaûy säú 1 våïi váûn täúc v1 = 2,25 km/ h = 0,65 m/ s - Quaîng âæåìng váûn chuyãøn vaì raíi âáút : + l2 = 171,03-7,48= 163,55 m + Cho maïy chaûy våïi váûn täúc trung bçnh v2 = 5,1 km/ h = 1,43 m/s - Quaîng âæåìng quay vãö: + l3 = 171,03 m + Cho maïy chaûy säú 4 våïi váûn täúc v3 = 7,4 km/ h = 2 m/ s ·Thåìi gian chu kyì hoaût âäüng cuía maïy : ns - säú láön thay âäøi säú, ns = 3 ts - thåìi gian thay âäøi säú, ts = 5s t0 - thåìi gian quay xe, t0 = 25s Þ Tck=7,48/0,65 + 163,55/1,43 + 171,03/2 + 3.5 + 2.25 = 276,39 (giáy) ·Nàng suáút: Q = Þ Q = Nàng suáút ca maïy : 47,69´ 8 = 381,52 (m3/ ngaìy) Täøng säú ngaìy cäng maïy laìm viãûc âãø san bàòng toaìn bäü khu âáút laì : T(ngaìy) Choün 5 maïy laìm viãûc 2 ca maïy trong 1 ngaìy. Thåìi gian thi cäng san âáút laì : T = (ngaìy) Váûy ta choün T= 23 (ngaìy) âãø san bàòng hoaìn toaìn khu âáút. 3.Så âäö di chuyãøn maïy: Våïiï diãûn têch khu væûc san bàòng tæång âäúi räüng, khoaíng caïch váûn chuyãøn trung bçnh daìi cho maïy di chuyãøn theo hæåïng âaî xaïc âënh åí trãn theo så âäö di chuyãøn hçnh elip Tuáön tæû âaìo vaì raíi âáút theo caïc voìng näúi tiãúp nhau kên khu væûc âaìo vaì âàõp. PHÁÖN II: THI CÄNG ÂÄØ BÃTÄNG CÄÚT THEÏP TOAÌN KHÄÚI MÀÛT CÀÕT NGANG CÄNG TRÇNH *SÄÚ LIÃÛU THIÃÚT KÃÚ: ·Cäng trçnh nhaì 4 táöng 5 nhëp ·Chiãöu räüng nhëp: L = 5,5 m ·Bæåïc cäüt: B = 4,8m ·Säú bæåïc cäüt : 27 · Chiãöu cao táöng: H =4,0 m ·Chiãöu sáu chän moïng:G =1,45m ·Kêch thæåïc caïc cáúu kiãûn trong táöng nhaì cho nhæ sau: -Moïng coï báûc vaït: +Chiãöu cao báûc 1: 300 mm +Chiãöu cao báûc 2: 300 mm +Diãûn têch màût dæåïi: A´B = 2000´2600 mm +Diãûn têch màût trãn : A´B = 1400´1800 mm -Kêch thæåïc tiãút diãûn cäüt : 250´350 mm -Dáöm chênh coï tiãút diãûn: 200´550 mm -Dáöm phuû coï tiãút diãûn: 200´400 mm -Chiãöu daìy saìn: ds= 10mm I. TÊNH VAÏN KHUÄN DÁÖM SAÌN : A.Phæång aïn I: Thiãút kãú hãû thäúng vaïn khuän dáöm saìn laìm viãûc âäüc láûp coï hãû thäúng cäüt chäúng riãng. Kêch thæåïc ä saìn : 1. Tênh vaïn saìn: · Så âäö laìm viãûc cuía saìn laö dáöm liãn tuûc kã trãn caïc gäúi tæûa laì xaì gäö. · Choün gäù vaïn daìy 3cm theo quy caïch gäù xeí. · Càõt mäüt daíi theo phæång vuäng goïc våïi xaì gäö âãø tênh . Saìn laìm viãûc nhæ mäüt dáöm liãn tuûc kã lãn caïc gäúi tæûa laì xaì gäö. a.Taíi troüng taïc duûng : - Troüng læåüng cuía bãtäng cäút theïp : 0,10 . 2600 . 1 = 260 kg/ m - Troüng læåüng vaïn gäù : 0,03 . 600 .1 = 18 kg/ m - Hoaût taíi thi cäng láúy bàòng 200 kg/ m ; n =1,4 ·Taíi troüng tiãu chuáøn taïc duûng lãn saìn laì : å qtc = 260 + 18 + 200 = 478 kg/ m ·Taíi troüng tênh toaïn: åqtt = ( 260 + 18 ).1,1 + 200.1,4 =585,8 kg/ m b.Tênh khoaíng caïch xaì gäö âåî saìn theo âiãöu kiãûn : ·Theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü : Mmax = Våïi Mnax = W.[s] W = ; [s]=150kg/cm2 Þ Mmax = 150.150 =22500 kg.cm Þl = · Theo âiãöu kiãûn âä voîngü cho pheïp: Þ l £ Våïi E = 105 kg/cm2 Váûy choün khoaíng caïch xaì gäö laì l= 0,9 m. 2. Tênh xaì gäö âåî saìn vaì cäüt chäúng xaì gäö: · Choün træåïc xaì gäö tiãút diãûn 6x8cm. · Så âäö laìm viãûc laì dáöm liãn tuûc coï caïc gäúi tæûa laì caïc cäüt chäúng xaì gäö, chëu taíi troüng phán bäú âãöu . a.Taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö : -Taíi troüng saìn : qtc = 478 kg/m qtt = 585,8 kg/m - Troüng læåüng baín thán xaì gäö : 0,06.0,08.600 = 2,88 kg/ m - Täøng taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö laì : å qtc = 478 + 2,88 = 480,88 kg/ m å qtt = 585,8 + 2,88.1,1= 588,97 kg/ m b.Tênh khoaíng caïch cäüt chäúng xaì gäö theo caïc âiãöu kiãûn : · Theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü : Mmax= Þ l = Våïi [s] = 150 kg/ cm2 · Theo âiãöu kiãûn âäü voîngü: l£ Våïi E = 105 kg/cm2 l £ Þ Choün khoaíng caïch giæîa caïc cäüt chäúng xaì gäö laì l = 0.9 m 3. Tênh toaún kiãøm tra tiãút diãûn cäüt chäúng xaì gäö : Choün træåïc tiãút cäüt chäúng coï tiãút diãûn 5x10 cm. Bäú trê hãû giàòng doüc theo phæång xaì gäö våïi lx= l/2 ; ly= l (våïi quan niãûm liãn kãút giæîa 2 âáöu cäüt laì khåïp). Chiãöu cao cäüt chäúng l= 4000-100-100-30-50=3720 mm Þ lx = 186 cm ly = 372 cm Kiãøm tra äøn âënh cäüt chäúng theo phæång x : ( phæång doüc xaì gäö ) Ta coï: Ta coï m=1laì hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía uäún doüc. Þ =ly = lx = 128,8 Þjmin = ·Âiãöu kiãûn äøn âënh: l/4 l/4 l/2 l s = P/j.F = 589/ (0,187.5.10) = 63 kg/cm2 < 150 kg/cm2 Váûy cäüt chäúng âaím baío âiãöu kiãûn äøn âënh. Thanh giàòng gäù choün kêch thæåïc tiãút diãûn 3x8cm, bäú trê cäüt chäúng xaì gäö vaì giàòng cäüt chäúng nhæ hçnh veî. 4.Tênh vaïn âaïy, cäüt chäúng dáöm phuû vaì dáöm chênh: a.Tênh vaïn âaïy dáöm phuû: ·Tiãút diãûn dáöm phuû : 200x400mm * Choün vaïn gäù daìy 3cm cho caí vaïn âaïy vaì vaïn thaình. *Taíi troüng taïc duûng : - Troüng læåüng bãtäng : 0,4. 0,2. 2600 =208kg/m - Troüng læåüng gäù vaïn:(0,03. 0,2 + 2. 0,03. 0,37).600 =16,92kg/m - Hoaût taíi thi cäng : 200.0,2 = 40 kg/m qtc = 208+ 16,92+ 40 = 264,92 kg/m qtt = (208+ 16,92) .1,1+ 40 . 1,4 = 303,41 kg/m ·Tênh toaïn khaí nàng laìm viãûc chuáøn vaïn âaïy : Xem vaïn âaïy dáöm laì 1 dáöm liãn tuûc kã trãn caïc gäúi tæûa laì caïc cäüt chäúng. Cáúu Taûo Vaïn Khuän Dáöm Phuû: Cáúu Taûo Vaïn Khuän Dáöm Chênh : Giaú trë mämen låïn nháút trãn dáöm laì: Þ *Kiãøm tra theo âäü voîng cho pheïp: ;Våïi E = 105 kg/cm2 Þ Váûy ta choün khoaíng caïch caïc cäüt chäúng laì 0,8 m. b.Tênh cäüt chäúng dáöm phuû: * Choün træåïc tiãút cäüt chäúng coï tiãút diãûn 5x10 cm *Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng: P = 303,41.0,8 = 242,72 kg < Pxg= 589 kg Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng dáöm phuû nhoí hån taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö ráút nhiãöu nãn choün theo cáúu taûo cäüt chäúng xaì gäö laì âaím baío thoaí maîn âiãöu kiãûn cæåìng âäü vaì äøn âënh. c.Tênh vaïn âaïy dáöm chênh: ·Tiãút diãûn dáöm chênh : 200 x 550 *Choün vaïn gäù daìy 3cm cho caí vaïn âaïy vaì vaïn thaình. *Taíi troüng taïc duûng : - Troüng læåüng bãtäng : 0,55.0,2. 2600 = 286kg/m - Troüng læåüng gäù vaïn :(0,03. 0,2 + 2.0,55.0,03).600 =23,4kg/m - Hoaût taíi thi cäng : 200.0,2=40 kg/m qtc = 286 + 23,4 + 40 = 349,40 kg/m qtt = (286+ 23,4) .1,1+ 40. 1,4 = 396,34 kg/m ·Tênh toaïn khaí nàng laìm viãûc chuáøn vaïn âaïy : Xem vaïn âaïy dáöm laì 1 dáöm liãn tuûc kã trãn caïc gäúi tæûa laì caïc cäüt chäúng Giaú trë mämen låïn nháút trãn dáöm laì: M = [s].W = 150. 20.32/6 = 4500 kg.cm Þ ·Tênh theo âäü voîng cho pheïp: ; Våïi E = 105 kg/cm2 Váûy ta choün khoaíng caïch cäüt chäúng laì 0,8 m d.Tênh cäüt chäúng dáöm chênh: * Choün træåïc tiãút cäüt chäúng coï tiãút diãûn 5x10 cm *Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng: P = 396,34.0,8 = 317,07 kg < Pxg= 589 kg Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng dáöm phuû nhoí hån taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö ráút nhiãöu nãn choün theo cáúu taûo cäüt chäúng xaì gäö laì âaím baío thoaí maîn âiãöu kiãûn cæåìng âäü vaì äøn âënh Hãû thanh giàòng cuía cäüt chäúng dáöm phuû vaì dáöm chênh bäú trê nhæ âäúi våïi xaì gäöö, hãû thanh giàòng chuáøn cäüt chäúng bäú trê doüc theo phæång dáöm. B.Phæång aïn II: Theo phæång aïn naìy taíi troüng âæåüc truyãön lãn xaì gäö vaì truyãön xuäúng cäüt qua hãû thäúng thanh âåî vaì cäüt chäúng âæåüc thãø hiãûn trãn màût càõt cáúu taûo hãû vaïn khuän dáöm phuû nhæ hçnh veî. 1.Tênh vaïn saìn: Cuîng nhæ phæång aïn I vç taíi troüng taïc duûng khäng âäøi nãn duìng kãút quaí tênh toaïn åí phæång aïn I choün vaïn saìn daìy 3 cm .Khoaíng caïch giæîa caïc xaì gäö laì 1m. 2.Tênh xaì gäö : Hai âáöu xaì gäö âæåüc kã tæû do lãn gäúi âåî åí dáöm phuû coï så âäö laìm viãûc laì dáöm kã trãn 2 gäúi tæûa Giaï trë mämen låïn nháút duìng âãø tênh laì: Trong âoï nhëp tênh toaïn cuía xaì gäö: lxg = (2,75 - 0,2) = 2,55 m ·Âãø choün tiãút diãûn xaì gäö så bäü tênh nhæ sau: a./Taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö chæa kãø troüng læåüng baín thán laì: - Troüng læåüng bã täng saìn: 0,10.2600.1 = 260 kg/ m - Troüng læåüng vaïn gäù : 0,03. 600.1 = 18 kg/ m - Hoaût taíi thi cäng láúy bàòng 200 kg/ m ; n=1,4 ·Taíi troüng tiãu chuáøn taïc duûng lãn saìn laì : å qtc = 260 + 18 + 200 = 478 kg/ m ·Taíi troüng tênh toaïn: åqtt = ( 260 + 18 ).1,1 + 200.1,4 =585,8 kg/ m b.Tênh khoaíng caïch xaì gäö âåî saìn theo âiãöu kiãûn: Ta coï :M = qtt.l2/8 = 585,8.2,552/8 = 476,15 kg.m Choün xaì gäö tiãút diãûn chæî nháût våïi: b » h/2 Màût khaïc: M = [s].W Þ Maì Choün xaì gäö kêch thæåïc tiãút diãûn laì 8x16 cm. ·Kiãøm tra khaí nàng laìm viãûc cuía xaì gäö : -Taíi troüng do saìn truyãön xuäúng : qtc = 478 kg/m qtt = 585,8 kg/m -Troüng læåüng baín thán xaì gäö: 0,08 . 0,16. 600 = 7,68 kg/m -Taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö laì: Þ qtc = 478 + 7,68 = 485,68 kg/m qtt = 585,8 + 7,68.1,1 = 594,25 kg/m ·Kiãøm tra æïng suáút : s = = 141,50kg/cm2 < 150 kg/cm2 ·Kiãøm tra âäü voîng: ;Våïi E = 105 kg/cm2 Váûy xaì gäö âaî choün thoía maîn âiãöu kiãûn laìm viãûc. 3.Tênh vaïn âaïy vaì cäüt chäúng dáöm phu û: a.Tênh vaïn âaïy dáöm phuû: Cáúu taûo dáöm phuû vaì taíi troüng taïc duûng giäúng nhæ træåìng håüp I, vç taíi troüng pháön saìn truyãön xuäúng xaì gäö qua hãû thanh bäú trê bãn sæåìn dáöm phuû, choün vaïn daìy 3 cm vaì gäúi tæûa cuía noï laì cäüt chäúng våïi khoaíng caïch laì 0,8m . b.Tênh cäüt chäúng dáöm phuû: Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng: Våïi cáúu taûo vaïn khuän nhæ træåìng håüp naìy, taíi troüng pháön saìn truyãön xuäúng cätü qua hãû thäúng thanh âæåüc liãn kãút chàût våïi vaïn thaình dáöm nãn coï thãø coi taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng nhæ taíi troüng phán bäú âãöu gäöm caïc loaûi: -Troüng læåüng bãtäng saìn: 0,10.2,75. 2600 = 715 kg/m -Troüng læåüng bãtäng dáöm: 0,2.0,4.2600 = 208 kg/m -Troüng læåüng gäù vaïn saìn: 0,03.2,75.600 = 49,5 kg/m -Troüng læåüng gäù vaïn dáöm:( 0,03. 0,20 + 2. 0,03. 0,37). 600 =16,92kg/m -Hoaût taíi thi cäng: 200.2,75 = 550kg/m qtc = 715+208+49,5+ 16,92+550 = 1539,42kg/m qtt = (715+208+49,5+ 16,92).1,1+ 550.1,4 = 1858,36 kg/m Chiãöu cao cäüt chäúng dáöm phuû l=3,6 m. Bäú trê hãû giàòng cäüt chäúng dáöm phuû nhæ âäúi våïi phæång aïn I. Þ lx = 1,8m ; ly =3,6m * Kiãøm tra äøn âënh cäüt chäúng theo phæång x : ( phæång doüc xaì gäö ) Ta coï m=1laì hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía uäún doüc. Màût khaïc: Þ h = Choün loaûi cäüt chäúng 5x10 cm ta coï : ly = lx = 125 Þ jx = jy = 0,20 ·Âiãöu kiãûn äøn âënh: s = P/j.F = 1858,36.0,8/ (0,20.5.10) = 148,66 kg/cm2 < 150 kg/cm2 Váûy cäüt chäúng âaím baío âiãöu kiãûn äøn âënh. 4.Tênh vaïn âaïy dáöm chênh vaì cäüt chäúng dáöm chênh: Nhæ træåìng håüp I C.Phæång aïn III : Theo phæång aïn naìy taíi troüng âæåüc truyãön lãn xaì gäö vaì truyãön xuäúng cäüt qua hãû thäúng thanh âåî vaì cäüt chäúng âäöng thåìi åí giæîa ä saìn coï bäú trê thãm mäüt cäüt chäúng bäø sung. Cáúu Taûo Vaïn Khuän Dáöm Phuû phæång aïn xaì gäö cäüt chäúng bäø sung : Cáúu taûo tæång tæû phæång aïn xaì gäö cäüt chäúng âäüc láûp 1.Tênh vaïn saìn: Choün gäù vaïn daìy 3cm theo quy caïch gäù xeí. Tênh toaïn giäúng nhæ phæång aïn II vç taíi troüng taïc duûng vaì cáúu taûo saìn khäng âäøi. 2.Tênh xaì gäö : Bäø sung mäüt cäüt chäúng Hai âáöu xaì gäö âæåüc kã lãn cäüt chäúng,åí giæîa coï thãm cäüt chäúng bäø sung nãn så âäöì laìm viãûc laì dáöm ba nhëp . Giaï trë mämen låïn nháút duìng âãø tênh laì: Trong âoï nhëp tênh toaïn cuía xaì gäö: lxg = (2,75 - 0,2)/2 = 1,275 m ·Âãø choün tiãút diãûn xaì gäö så bäü tênh nhæ sau: a.Taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö chæa kãø troüng læåüng baín thán laì: - Troüng læåüng bã täng saìn: 0,10 .2600.1 = 260 kg/ m - Troüng læåüng vaïn gäù : 0,03.600 .1 = 18 kg/ m - Hoaût taíi thi cäng láúy bàòng 200 kg/ m ; n=1,4 ·Taíi troüng tiãu chuáøn taïc duûng lãn saìn laì : å qtc = 260 + 18 + 200 = 478 kg/ m ·Taíi troüng tênh toaïn: åqtt = ( 260 + 18 ).1,1 + 200.1,4 =585,8 kg/ m b.Tênh khoaíng caïch xaì gäö âåî saìn theo âiãöu kiãûn: Ta coï :M = qtt.l2/10 = 585,8.1,2752/10 = 95,23 kgm Choün xaì gäö tiãút diãûn chæî nháût våïi: b » h/2 Màût khaïc: M = [s].W Þ maì Choün xaì gäö kêch thæåïc tiãút diãûn laì 5x10 cm. ·Kiãøm tra khaí nàng laìm viãûc cuía xaì gäö : -Taíi troüng do saìn truyãön xuäúng : qtc = 478 kg/m qtt = 585,8 kg/m -Troüng læåüng baín thán xaì gäö: 0,05 . 0,10. 600 = 3 kg/m -Taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö laì: Þ qtc = 478 + 3 = 481 kg/m qtt = 585,8 + 3.1,1 = 589,1 kg/m -Momen khaïng uäún: ·Kiãøm tra æïng suáút : s = = 114,92 kg/cm2 < 150 kg/cm2 ·Kiãøm tra âäü voîng: ;Våïi E = 105 kg/cm2 Váûy xaì gäö âaî choün thoía maîn âiãöu kiãûn laìm viãûc. 3.Tênh vaïn âaïy vaì cäüt chäúng dáöm phu û: a.Tênh vaïn âaïy dáöm phuû: Cáúu taûo dáöm phuû vaì taíi troüng taïc duûng giäúng nhæ træåìng håüp II, vç taíi troüng pháön saìn truyãön xuäúng xaì gäö qua hãû thanh bäú trê bãn sæåìn dáöm phuû, choün vaïn daìy 3 cm vaì gäúi tæûa cuía noï laì cäüt chäúng våïi khoaíng caïch laì 0,8m . b.Tênh cäüt chäúng dáöm phuû: Taíi troüng pháön saìn taïc duûng lãn cäüt chäúng trong træåìng håüp naìy pháön låïn truyãön xuäúng cätü qua hãû thäúng thanh âæåüc liãn kãút chàût våïi vaïn thaình dáöm mäüt pháön do thanh chäúng bäø sung chëu nãn coï thãø bäú trê thanh chäúng nhæ âäúi våïi phæång aïn II laì âaím baío an toaìn. 4.Tênh vaïn âaïy dáöm chênh vaì cäüt chäúng dáöm chênh: Nhæ træåìng håüp I D.TÊNH TOAÏN VAÏN KHUÄN SAÌN MAÏI: Viãûc tênh vaïn khuän saìn maïi cuîng tæång tæû nhæ caïc táöng nhaì nhæng do cáúu taûo cuía saìn maïi laì coï dáöm nàòm trãn saìn nãn dáöm chè coï vaïn thaình dáöm maì khäng coï vaïn âaïy, kêch thæåïc xaì gäö vaì cäüt chäúng cuîng láúy giäúng nhæ caïc táöng nhaì khaïc. E.TÊNH TOAÏN CHO PHÁÖN CÄNGXÄN (l = 1,2m) (tiãút diãûn 200x350) ÅÍ âáy nhëp cuía cäng xän laì l =1,2 m nhoí nãn ta cho xaì gäö gaïc lãn hãû thäúng thanh âåî åí dáöm phuû vaì cäüt chäúng åí âaïy dáöm bo.Xaì gäö âæåüc kã tæû do lãn 2 cäüt chäúng nãn så âäö laìm viãûc laì dáöm âån giaín kã trãn 2 gäúi tæûa. Giaï trë mämen låïn nháút duìng âãø tênh laì: Trong âoï nhëp tênh toaïn cuía xaì gäö: lxg = 1,2 m ·Âãø choün tiãút diãûn xaì gäö så bäü tênh nhæ sau: a.Taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö chæa kãø troüng læåüng baín thán laì: Choün vaïn thaình dáöm vaì vaïn saìn coï bãö daìy 3cm - Troüng læåüng bã täng dáöm: 0,2x0,35 . 2600 . 1 = 182 kg/ m - Troüng læåüng vaïn gäù : 0,03(0,2 + 2 . 0.35 . 600 . 1 = 16,2kg/ m - Hoaût taíi thi cäng láúy bàòng 200 x 0,2 = 40 kg/ m ; n=1,4 ·Taíi troüng tiãu chuáøn taïc duûng lãn saìn laì : å qtc = 182 + 16,2 + 40 = 238,2 kg/ m ·Taíi troüng tênh toaïn: åqtt = ( 182 + 16,2 ).1,1 + 40.1,4 = 274 kg/ m b.Tênh khoaíng caïch xaì gäö âåî saìn theo âiãöu kiãûn: Ta coï :M = qtt.l2/8 = 274.1,22/8 = 49,32 kg.m Choün xaì gäö tiãút diãûn chæî nháût våïi: b » h/2 Màût khaïc: M = [s].W Þ maì Choün xaì gäö kêch thæåïc tiãút diãûn laì 5x10 cm. ·Kiãøm tra khaí nàng laìm viãûc cuía xaì gäö : -Taíi troüng do saìn truyãön xuäúng : qtc = 238,2kg/m qtt = 274 kg/m -Troüng læåüng baín thán xaì gäö: 0,05 . 0,10 . 600 = 3,0 kg/m Þ Taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö laì: qtc = 238,2 + 3 = 241,2 kg/m qtt = ( 274 + 3) .1,1= 304,47 kg/m -Momen khaïng uäún: ·Kiãøm tra æïng suáút : s = =65,75kg/cm2 < 150 kg/cm2 ·Kiãøm tra âäü voîng: ;Våïi E = 105 kg/cm2 Váûy xaì gäö âaî choün thoía maîn âiãöu kiãûn laìm viãûc. D./TÊNH VAÏN ÂAÏY ,CÄÜT CHÄÚNG CUÍA DÁÖM BO Dáöm bo coï tiãút diãûn (100x350)mm Choün vaïn gäù daìy 3cm.(cho caí vaïn thaình vaì vaïn âaïy) +Taíi troüng taïc duûng : -Troüng læåüng bã täng : 0,1 . 0,35 . 2600 = 91kg/m -Troüng læåüng gäù vaïn : 0,03 .( 0,1+ 2. 0,35) .600 = 14,4 kg/m -Hoaût taíi thi cäng : 200x0,1 = 20 kg/m Váûy q= 91 + 14,4 + 20 = 125,4 Kg/m q= ( 91 + 14,4 ) 1,1 + 20. 1,4 = 144kg/m Så âäö tênh toaïn dáöm bo : Laì dáöm liãn tuûc kã lãn caïc gäúi tæûa laì caïc cäüt chäúng. M = W= ,=150kg/cm ; J = Khoaíng caïch l giæîa caïc cäüt chäúng l = *Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn âäü voîng cho pheïp l Choün khoaíng caïch giæîa caïc cäüt chäúng laì 0,8m. *Tênh cäüt chäúng dáöm bo Choün tiãút diãûn 5x10cm bàòng tiãút diãûn cäüt chäúng dáöm phuû Hãû giàòng cäüt chäúng bäú trê doüc theo dáöm lx =1/2ly=l Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng P = 144 x 0,8 = 115,2 Kg< P xaì gäö 585,8 kg Våïi dáöm bo do coï taíi troüng taïc duûng nhoí hån so våïi dáöm phuû (tiãút diãûn beï hån) nãn âãø âån giaín khi thi cäng pháön cäüt chäúng láúy tæång tæû nhæ dáöm phuû Viãûc thi cäng dáöm cäng xän âæåüc thæûc hiãûn bàòng caïch duìng caïc thanh xaì gäö liãn kãút våïi caïc moïc theïp âaî âæåüc neo sàón trong saìn cuía táöng dæåïi vaì hãû thäúng daìn giaïo åí bãn trong âãø laìm saìn cäng taïc vaì âàût hãû thanh chäúng lãn saìn cäng taïc naìy. Choün vaïn saìn cäng taïc daìy 3cm.Saìn cäng taïc laìm viãûc nhæ dáöm liãn tuûc Cho saìn cäng taïc âæåüc kã lãn nhæîng thanh xaì gäö âæåüc âàût åí dæåïi thanh chäúng dáöm bo (l= 0,8m) Vaïn saìn vaì xaì gäö cuía nhëp cong xol láúy theo cáúu taûo cuía hãû vaïn khuän ä saìn nhëp chênh. Váûy choün khoaíng caïch xaì gäö laì l= 0,8 m. Choün xaì gäö âåî saìn cäng taïc coï tiãút diãûn 5x10cm vaì coïï chiãöu daìi 4,8m Caïc thanh chäúng dáöm bo âæåüc giàòng theo phæång doüc dáöm vaì våïi hãû thäúng daìn giaïo bãn trong táöng nhaì F.TÊNH VAÏN KHUÄN CÄÜT: Cáúu Taûo Vaïn Khuän Cäüt : Âãø tênh vaïn khuän cäüt vaì khoaíng caïch giæîa caïc gäng, ta phaíi xaïc âënh taíi troüng taïc duûng lãn vaïn khuän: Pmax = gHmax+Pâ Våïi: - Hmax: Chiãöu cao låïp bãtäng gáy aïp læûc ngang Hmax = 4000-100-30=3870 mm - Pâ: Læûc âáöm taïc duûng lãn vaïn khuän. Âãø tênh Pâ ta choün loaûi maïy âáöm trong И116 coï caïc thäng säú sau: + Nàng suáút: 3-6 m3/h + Baïn kênh aính hæåíng: R = 35 cm + Chiãöu daìy låïp âáöm: h = 30 cm Váûy aïp læûc phán bäú låïn nháút taïc duûng lãn vaïn khuän cäüt laì: Pmax = (3,87+0,30).0,35.2600 = 3795 KG/m Pttmax = 2600.(3,87+.0,30).1,1.0,35= 4174 KG/m Choün vaïn gäù daìy 3cm. Ta xem vaïn khuän cäüt nhæ dáöm liãn tuûc âàût trãn caïc gäúi tæûa. M = , màût khaïc M = [s].W Þ l = Þ l = Kiãøm tra theo âäü voîng cho pheïp: Váûy choün khoaíng caïch gäng laì 40 cm. . G.TÊNH VAÏN KHUÄN MOÏNG: 1.Tênh cäüt chäúng moïng : Âãø tênh vaïn khuän moïng vaì khoaíng caïch giæîa caïc cätü chäúng, ta phaíi xaïc âënh taíi troüng taïc duûng lãn vaïn khuän: Pmax = gHmax+Pâ Våïi: - Hmax: Chiãöu cao låïp bãtäng gáy aïp læûc ngang Hmax =600 mm - Pâ: Læûc âáöm taïc duûng lãn vaïn khuän. Âãø tênh Pâ ta choün loaûi maïy âáöm trong И116 coï caïc thäng säú sau: + Nàng suáút: 3-6 m3/h + Baïn kênh aính hæåíng: R = 35 cm + Chiãöu daìy låïp âáöm: h = 30 cm Aïp læûc phán bäú låïn nháút taïc duûng lãn vaïn khuän cäüt theo chiãöu daìi moïng laì: P Pmax = 2600.(0,6 + 0,3).0,3. = 702 KG/m Pttmax = 702x1,1 = 772,2 KG/m Choün vaïn gäù daìy 3cm. Ta xem vaïn khuän cäüt nhæ dáöm liãn tuûc âàût trãn caïc gäúi tæûa. Cáúu Taûo Vaïn Khuän Moïng : M = , màût khaïc M = [s].W Þ l = våïi M = 150. Þ l = Kiãøm tra theo âäü voîng cho pheïp: Váûy choün khoaíng caïch cäüt chäúng laì 60 cm Moïng coï tiãút diãûn 2000x2600 nãn ta choün säú cäüt chäúng nhæ sau: + Caûnh 2000 mm :4 thanh chäúng + Caûnh 2600 mm :5 thanh chäúng 2.Tênh vaïn khuän cäø moïng : Tæång tæû pháön tênh cho cäüt, âãø tênh vaïn khuän cäø moïng vaì khoaíng caïch giæîa caïc gäng, ta phaíi xaïc âënh taíi troüng taïc duûng lãn vaïn khuän: Pmax = gHmax+Pâ Kêch thæåïc tiãút diãûn cäø moïng :350x450 Chiãöu cao: 1300 mm Váûy aïp læûc phán bäú låïn nháút taïc duûng lãn vaïn khuän cäø moïng laì: Pmax = 2600.(1,3 + 0,35).0,45 = 1930,5 KG/m Pttmax = 2600.(1,3.0,45.1,1+0,35.0,45.1,4) =2246 KG/m Choün vaïn gäù daìy 3cm. Ta xem vaïn khuän cäüt nhæ dáöm liãn tuûc âàût trãn caïc gäúi tæûa. M = , màût khaïc M = [s].W Þ l = våïi M = 150. Þ l = Kiãøm tra theo âäü voîng cho pheïp: Váûy bäú trê 3 gäng, khoaíng caïch gäng laì 40 cm. IV.THÄÚNG KÃ VÁÛT LIÃÛU : PHÆÅNG AÏN I Táöng nhaì Tãn cáúu kiãûn Kêch Thæåïc DT hay Kh/læåüng Täøng säú cáúu kiãûn DT hay Kh/læåüng täøng cäüng Âån vë T/diãûn Ch/daìi Moïng VK báûc moïng1 0.03x0.3 9.2 2.76 168 463,68 m2 VK báûc moïng2 0,03x0,3 6,4 1,92 168 322,56 m2 Cäø moïng 0.03x0.45 2,6 1,17 168 196,56 m2 0.03x0.35 2,6 0,91 168 152,88 m2 Táöng Saìn (5,5x4,8) 0.03 x 4,6 5,3 24,38 135 3291,3 m2 I,II,III Cäüt(250x350) 0.03x0.35 8,0 2,80 168 470,4 m2 0.03x0.31 8,0 2,48 168 416,64 m2 Thaình dáöm chênh 0.03x0.45 10,5 4,725 140 661,5 m2 Âaïy dáöm chênh 0.03x0.26 5,25 1,365 140 191,11 m2 Thaình dáöm phuû 0.03x0.30 9,2 2,76 297 819,72 m2 Âaïy dáöm phuû 0.03x0.26 4,6 1,196 297 355,21 m2 Xaì gäö âåî saìn 0.06x0.08 2.55 0,0122 1080 13,18 m3 Cäüt chäúng xaì gäö 0.05x0.1 3.72 0.0186 3240 60,26 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 3240 16,2 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 2,7 0.0065 2160 14,00 m3 Cäüt chäúng d/chênh 0.05x0.1 3,37 0.0168 980 16,46 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 840 4,2 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 5,6 0.013 280 3,64 m3 Cäüt chäúng d/ phuû 0.05x0.1 3.52 0.0176 2079 36,59 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 1782 8,91 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 4,9 0.0117 594 6,95 m3 Táöng IV Saìn maïi 0.03x4,6 5,3 24,38 135 3291,3 m2 0.03x1.2 5,0 6,0 27 162,0 m2 Cäüt 0.03x0.35 7,2 2,52 168 423,36 m2 0.03x0.31 7,2 2,23 168 374,97 m2 Thaình dáöm chênh 0.03x0.45 10,5 4,725 140 661,15 m2 Thaình dáöm phuû 0.03x0.30 9,2 2,76 297 819,72 m2 Xaì gäö âåî saìn 0.06x0.08 2.75 0.0132 1080 14,25 m3 Cäüt chäúng xaì gäö 0.05x0.10 3.72 0.0186 3240 60,26 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 3240 16,2 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 2,7 0.0065 2160 14,00 m3 T/ dáöm cängxän 0.03x0.20 2.0 0.40 28 11,20 m2 Thaình dáöm bo 0.03x0.3 4,8 1,44 27 38,88 m2 0.03x0.20 4,8 0,96 27 25,92 m2 Cäüt chäúng d/ chênh 0.05x0.10 3,82 0.0191 980 18,72 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 840 4,2 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 5,6 0.013 280 3,64 m3 Cäüt chäúng d/ phuû 0.05x0.1 3.82 0.0191 2079 39,71 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 1782 8,91 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 4,9 0.0117 594 6,95 m3 Cäüt chäúng dáöm bo 0.05x0.1 3.82 0.0191 162 3,09 m3 Thanh giàòng 0.03x0.08 4,6 0.0011 54 0,60 m3 Xaì gäö cäng sol 0.05x0.10 1.5 0.0075 162 1,22 m3  Cäüt chäúng xiãn 0.05x0.10 4,0 0.02 162 3,24 m3 PHÆÅNG AÏN II Táöng nhaì Tãn cáúu kiãûn Kêch Thæåïc DT hay Kh/læåüng Täøng säú cáúu kiãûn DT hay Kh/læåüng täøng cäüng Âån vë T/diãûn Ch/daìi Moïng VK báûc moïng1 0.03x0.3 9.2 2.76 168 463,68 m2 VK báûc moïng2 0,03x0,3 6,4 1,92 168 322,56 m2 Cäø moïng 0.03x0.45 2,6 1,17 168 196,56 m2 0.03x0.35 2,6 0,91 168 152,88 m2 Táöng I,II,III Saìn (5,5x4,8) 0.03x4,6 5,3 24,38 135 3291,3 m2 Cäüt(250x350) 0.03x0.35 8,0 2,80 168 470,4 m2 0.03x0.31 8,0 2,48 168 416,64 m2 Thaình dáöm chênh 0.03x0.45 10,5 4,725 140 661,5 m2 Âaïy dáöm chênh 0.03x0.26 5,25 1,365 140 191,11 m2 Thaình dáöm phuû 0.03x0.30 9,2 2,76 297 819,72 m2 Âaïy dáöm phuû 0.03x0.26 4,6 1,196 297 355,21 m2 Xaì gäö âåî saìn Cäüt chäúng xaì gäö 0.06x0.08 2.55 0,0122 1080 13,18 m3 0.05x0.1 3.72 0.0186 4320 80,35 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 3240 16,2 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 2,7 0.0065 2160 14,00 m3 Cäüt chäúng d/chênh 0.05x0.1 3,37 0.0168 980 16,46 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 840 4,2 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 5,6 0.013 280 3,64 m3 Cäüt chäúng d/ phuû 0.05x0.1 3.52 0.0176 2079 36,59 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 1782 8,91 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 4,9 0.0117 594 6,95 m3 Táöng IV Saìn maïi 0.03x4,6 5,3 24,38 135 3291,3 m2 0.03x1.2 5,0 6,0 27 162,0 m2 Cäüt 0.03x0.35 7,2 2,52 168 423,36 m2 0.03x0.31 7,2 2,23 168 374,97 m2 Thaình dáöm chênh 0.03x0.45 10,5 4,725 140 661,15 m2 Thaình dáöm phuû 0.03x0.30 9,2 2,76 297 819,72 m2 Xaì gäö âåî saìn 0.06x0.08 2.75 0.0132 1080 14,25 m3 Cäüt chäúng xaì gäö 0.05x0.10 3.72 0.0186 3240 60,26 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 3240 16,2 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 2,7 0.0065 2160 14,00 m3 T/ dáöm cängxän 0.03x0.20 2.0 0.40 28 11,20 m2 Thaình dáöm bo 0.03x0.3 4,8 1,44 27 38,88 m2 0.03x0.20 4,8 0,96 27 25,92 m2 Cäüt chäúng d/ chênh 0.05x0.10 3,82 0.0191 980 18,72 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 840 4,2 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 5,6 0.013 280 3,64 m3 Cäüt chäúng d/ phuû 0.05x0.1 3.82 0.0191 2079 39,71 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 1782 8,91 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 4,9 0.0117 594 6,95 m3 Cäüt chäúng dáöm bo 0.05x0.1 3.82 0.0191 162 3,09 m3 Thanh giàòng 0.03x0.08 4,6 0.0011 54 0,60 m3 Xaì gäö cäng sol 0.05x0.10 1.5 0.0075 162 1,22 m3  Cäüt chäúng xiãn 0.05x0.10 4,0 0.02 162 3,24 m3 PHÆÅNG AÏN III Táöng nhaì Tãn cáúu kiãûn Kêch Thæåïc DT hay Kh/læåüng Täøng säú cáúu kiãûn DT hay Kh/læåüng täøng cäüng Âån vë T/diãûn Ch/daìi Moïng VK báûc moïng1 0.03x0.3 9.2 2.76 168 463,68 m2 VK báûc moïng2 0,03x0,3 6,4 1,92 168 322,56 m2 Cäø moïng 0.03x0.45 2,6 1,17 168 196,56 m2 0.03x0.35 2,6 0,91 168 152,88 m2 Táöng I,II,III Táöng IV Saìn (5,5x4,8) 0.03x4,6 5,3 24,38 135 3291,3 m2 Cäüt(250x350) 0.03x0.35 8,0 2,80 168 470,4 m2 0.03x0.31 8,0 2,48 168 416,64 m2 Thaình dáöm chênh 0.03x0.45 10,5 4,725 140 661,5 m2 Âaïy dáöm chênh 0.03x0.26 5,25 1,365 140 191,11 m2 Thaình dáöm phuû 0.03x0.30 9,2 2,76 297 819,72 m2 Âaïy dáöm phuû 0.03x0.26 4,6 1,196 297 355,21 m2 Xaì gäö âåî saìn 0.05x0.10 2.55 0,0128 1350 17,28 m3 Cäüt chäúng xaì gäö 0.05x0.10 3.72 0.0186 4050 75,33 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 2700 13,5 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 2,7 0.0065 2160 14,00 m3 Cäüt chäúng d/chênh 0.05x0.1 3,37 0.0168 980 16,46 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 840 4,2 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 5,6 0.013 280 3,64 m3 Cäüt chäúng d/ phuû 0.05x0.1 3.52 0.0176 2079 36,59 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 1782 8,91 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 4,9 0.0117 594 6,95 m3 Saìn maïi 0.03x4,6 5,3 24,38 135 3291,3 m2 0.03x1.2 5,0 6,0 27 162,0 m2 Cäüt 0.03x0.35 7,2 2,52 168 423,36 m2 0.03x0.31 7,2 2,23 168 374,97 m2 Thaình dáöm chênh 0.03x0.45 10,5 4,725 140 661,15 m2 Thaình dáöm phuû 0.03x0.30 9,2 2,76 297 819,72 m2 Xaì gäö âåî saìn 0.06x0.08 2.75 0.0132 1080 14,25 m3 Cäüt chäúng xaì gäö 0.05x0.10 3.72 0.0186 3240 60,26 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 3240 16,2 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 2,7 0.0065 2160 14,00 m3 T/ dáöm cängxän 0.03x0.20 2.0 0.40 28 11,20 m2 Thaình dáöm bo 0.03x0.3 4,8 1,44 27 38,88 m2 0.03x0.20 4,8 0,96 27 25,92 m2 Cäüt chäúng d/ chênh 0.05x0.10 3,82 0.0191 980 18,72 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 840 4,2 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 5,6 0.013 280 3,64 m3 Cäüt chäúng d/ phuû 0.05x0.1 3.82 0.0191 2079 39,71 m3 Thanh giàòng xiãn 0.03x0.08 2,1 0.0050 1782 8,91 m3 Th. giàòng ngang 0.03x0.08 4,9 0.0117 594 6,95 m3 Cäüt chäúng dáöm bo 0.05x0.1 3.82 0.0191 162 3,09 m3 Thanh giàòng 0.03x0.08 4,6 0.0011 54 0,60 m3 Xaì gäö cäng sol 0.05x0.10 1.5 0.0075 162 1,22 m3  Cäüt chäúng xiãn 0.05x0.10 4,0 0.02 162 3,24 m3 Khäúi læåüng vaïn khuän gäù cuía 3 phæång aïn duìng cho 1 táöng (nhaì 4 táöng ) Tãn C.Kiãûn Phæång aïn I Phæång aïn II Phæång aïn III Âån vë K/læåüng Âån vë K/læåüng Âån vë K/læåüng Moïng m2 1135,68 m2 1135,68 m3 1135,68 Cäüt m2 887,04 m2 887,04 m3 887,04 Saìn m2 3291,3 m2 3291,3 m3 3291,3 Dáöm chênh m2 852,61 m2 852,61 m2 852,61 Dáöm phuû m2 1174,93 m2 1174,93 m2 1174,93 XG,CC,TG m3 180,39 m3 202,40 m3 196,86 Khäúi læåüng vaïn khuän gäù duìng cho 3 P.A ( Táöng maïi ) Saìn m2 3453,3 m2 3453,3 m2 3453,3 Cäüt m2 798,33 m2 798,33 m2 798,33 Dáöm chênh m2 661,15 m2 661,15 m2 661,15 Dáöm phuû m2 819,72 m2 819,72 m2 819,72 Dáöm bo m2 64,8 m2 64,8 m2 64,8 D/cäng son m2 11,2 m2 11,2 m2 11,2 XG,CC,TG m3 194,99 m3 194,99 m3 194,99 Qua tênh toaïn khäúi læåüng gäù cuía 3 phæång aïn ta nháûn tháúy ràòng: phæång aïn I coï khäúi læåüng gäù duìng êt hån nháút.Bäú trê hãû vaïn khuän,giaìn giaïo chàõc chàõn,tiãút kiãûm gäù xaì gäö håüp lyï,thuáûn tiãûn trong thi cäng. Màût bàòng bäú trê tæång âäúi räüng raîi. Kãút luáûn duìng phæång aïn I âãø thi cäng laì håüp lyï nháút. Baíng 2 : THÄÚNG KÃ KHÄÚI LÆÅÜNG BÃ TÄNG Táöng nhaì Tãn cáúu kiãûn Kêch Thæåïc cáúu kiãûn Thãø têch (m3) Säú læåüng cáúu kiãûn Khäúi læåüng BT trong táöng (m3) Tiãút diãû(m) Chiãöudaìi (m) Moïng Âãú moïng 2.6x2.0 0.3 1.560 168 262,08 Báûc vaït 1,4x1,8  0.3 0.756 168 127,00 Cäø moïng 0.35x0.45 1.3 0.205 168 34,40 Táöng Cäüt 0.25x0.35 4,0 0.35 168 58,80 I,II,III Dáöm chênh 0.2x0.55 5,15 0.567 140 79,30 Dáöm phuû 0.2x0.40 4,6 0.368 297 109,30 Saìn 0.1x2.55 4,6 1,173 270 316,71 TáöngIV Cäüt 0.25x0.35 4,0 0.35 168 58,80 Dáöm chênh 0.2x0.55 5,15 0.567 140 79,30 Dáöm phuû 0.2x0.4 4,6 0.368 297 109,30 Dáöm cängxän 0.2x0.35 1,1 0.077 28 2,16 Dáöm bo 0.1x0.35 4,6 0.161 27 4,35 Saìn 0.1x2.55 4,6 1,173 270 316,71 0.1x1.0 4,6 0.46 27 12,42 Baíng 3 : THÄÚNG KÃ KHÄÚI LÆÅÜNG CÄÚT THEÏP Táöng nhaì Tãn cáúu kiãûn Khäúi læåüng bãtäng mäüt cáúu kiãûn(m3) Säú læåüng cáúu kiãûn K/ læåüng bãtäng trong táöng (m3) Læåüng cäút theïp trong 1 m3 bãtäng Khäúi Læåüng cäút theïp trong táöng (kg) Moïng Âãú moïng 1.560 168 262,08 60 15725 Báûc vaït 0.756 168 127,00 60 7620 Cäø moïng 0.205 168 34,40 60 2064 Táöng Cäüt 0.35 168 58,80 170 9996 I,II,III Dáöm chênh 0.567 140 79,30 220 17446 Dáöm phuû 0.368 297 109,30 150 16395 Saìn 1,173 270 316,71 25 7918 Táöng IV Cäüt 0.35 168 58,80 170 9996 Dáöm chênh 0.567 140 79,30 220 17446 Dáöm phuû 0.368 297 109,30 150 16395 Dáöm cängxän 0.077 28 2,16 220 475 Dáöm bo 0.161 27 4,35 150 653 Saìn 1,173 270 316,71 25 7918 0.46 27 12,42 25 311 Baíng 4 : TÊNH CÄNG LAO ÂÄÜNG CHO CÄNG TAÏC VAÏN KHUÄN Táöng nhaì Tãn cáúu kiãûn Khäúi læåüng (m2) Âënh mæïc lao âäüng Nhu cáöu Täøng säú cäng trong táöng Gc/m2 Säú liãûu âënh mæïc Giåì cäng Ngaìy cäng Moïng Moïng 1135,68 1 5005_a,d 1136 142 142 TáöngI Cäüt 887,04 1.706 5009_1,3 1513 189 1132 Saìn 3291,3 1 5024_b 3291 411 Dáöm chênh 852,61 2.1 5013_a,c 1790 224 Dáöm phuû 1174,93 2.1 5013_a,c 2467 308 Táöng II Cäüt 887,04 1.706+ 0.03 5009_1,3 1513+27 189+3 1154 Saìn 3291,3 1+ 0.03 5024_b 3291+99 411+12 Dáöm chênh 852,61 2.1+ 0.03 5013_a,c 1790+26 224+3 Dáöm phuû 1174,93 2.1+ 0.03 5013_a,c 2467+35 308+4 Táöng III Cäüt 887,04 1.706+ 0.06 5009_1,3 1513+53 189+6 1177 Saìn 3291,3 1+ 0.06 5024_b 3291+197 411+25 Dáöm chênh 852,61 2.1+ 0.06 5013_a,c 1790+52 224+6 Dáöm phuû 1174,93 2.1+ 0.06 5013_a,c 2467+70 308+8 Táöng IV Cäüt 798,33 1.706+ 0.09 5009_1,3 1362+72 170+9 1168.5 Saìn 3453,3 1+ 0.09 5024_b 3453+310 432+39 Dáöm chênh 661,15 2.1+ 0.09 5013_a,c 1389+60 174+7 Dáöm phuû 819.72 2.1+ 0.09 5013_a,c 1721+74 215+9 D/ cängxän 64,8 1.706+ 0.09 5009_1,3 1068+76 111+1 Dáöm bo 11,2 1+ 0.09 5024_b 11+1 1.5+0 Ghi chuï:cäng lao âäüng åí caïc táöng II,III,IV âæåüc cäüng thãm vaìo âënh mæïc mäüt säú cäng thåü báûc hai.Ghi åí pháön cäüng thãm trong baíng. Baíng 5 : TÊNH CÄNG LAO ÂÄÜNG CHO CÄNG TAÏC BÃ TÄNG Táöng nhaì Tãn cáúu kiãûn Khäúi læåüng(m3) Âënh mæïc lao âäüng Nhu cáöu Täøng säú cäng trong táöng Gc/m3 Säú liãûu âënh mæïc Giåì cäng Ngaìy cäng Moïng Moïng 423,48 4.6 3001_b 1948 243 243 Táöng Cäüt 58,8 14 3019_d 823 103 536 I,II,III Saìn 316,71 6.45 3034_a 958.4 255 Dáöm chênh 79,31 7 3024_b 555,17 69 Dáöm phuû 109,3 8 3024_b 874,4 109 Táöng IV Cäüt 58,8 14 0319_d 823 103 558 Saìn 329,13 6.45 3034_a 2123 265 Dáöm chênh 79,31 7 3024_b 555,17 69 Dáöm phuû 109,3 8 3024_b 874,4 109 D/ cängxän 2,16 14.3 3034_e 30,88 4 Dáöm bo 4,35 14.3 3034_e 62,2 8 Baíng 6 : TÊNH CÄNG LAO ÂÄÜNG CHO CÄNG TAÏC CÄÚT THEÏP Táöng nhaì Tãn cáúu kiãûn Khäúi læåüng(Kg) Âënh mæïc lao âäüng Nhu cáöu Täøng säú cäng trong táöng Gc/100/Kg Säú liãûu âënh mæïc Giåì cäng Ngaìy cäng Moïng Moïng 25409 6.17 4001_c 1567,7 196 196 Táöng Cäüt 9996 8.35 4003_d 834,66 104 476 I,II,III Saìn 7918 9.3 4004_c 736,37 92 Dáöm chênh 17446 5.85 4002_d 1020,59 128 Dáöm phuû 16395 7.4 4002_c 1213,23 152 Táöng IV Cäüt 9996 8.35 4003_d 834,66 104 490 Saìn 8229 9.3 4004_c 756,30 96 Dáöm chênh 17446 5.85 4000_d 1020,59 128 Dáöm phuû 16395 7.4 4002_c 1213,23 152 D/ cängxän 475 7.4 4002_c 35,15 4 Dáöm bo 653 7.4 4002_c 48,32 6 Baíng 7 : TÊNH CÄNG LAO ÂÄÜNG CHO CÄNG TAÏC THAÏO VAÏN KHUÄN : Táöng nhaì Tãn cáúu kiãûn Khäúi læåüng (m2) Âënh mæïc lao âäüng Nhu cáöu Täøng säú cäng trong táöng Gc/m2 Säú liãûu âënh mæïc Giåì cäng Ngaìy cäng Moïng Moïng 1135,68 0.26 5002_e 295 37 37 Táöng I,II,III Cäüt 887,04 0.32 5009_e 283,85 35 227+26 Saìn 3291,3 0.27 5024_d 888,65 111 Dáöm chênh 852,61 0.32 5013_â 272,83 34 Dáöm phuû 1174,93 0.32 5013_â 375,97 47 TáöngIV Cäüt 798,33 0.32 5009_e 255,46 32 211+25 Saìn 3453,3 0.27 5024_d 932,34 117 Dáöm chênh 661,15 0.32 5013_â 212 26 Dáöm phuû 819,72 0.32 5013_â 262,31 33 D/cängxän 11,2 0.32 5013_â 3,58 0.5 Dáöm bo 64,8 0.32 5013_â 20,73 2,5 Ghi chuï: Cäng lao âäüng thaïo dåî vaïn khuän coìn phaíi cäüng thãm mäüt säú cäng váûn chuyãøn (thåü báûc 2) åí caïc táöng trãn nhæ sau: Táöng II : 26 cäng Táöng III : 26 cäng Táöng IV : 25 cäng V. TÄØ CHÆÏC THI CÄNG CÄNG TRÇNH: Sau khi coï âáöy âuí säú liãûu. Täø chæïc thi cäng âäø bã täng taûi chäù nhaì theo phæång phaïp dáy chuyãön. Theo yãu cáöu cuía cäng viãûc, âàûc diãøm cuía cäng trçnh, do biãn chãú thaình pháön caïc täø âäüi thæûc hiãûn caïc cäng viãûc khaïc nhau. Nãn viãûc täø chæïc âäø bã täng cäút theïp taûi chäù khung nhaì seî coï nhëp cäng taïc khäng âäøi, khäng thäúng nháút, khäng laì bäüi säú cuía nhau. ÅÍ âáy täø chæïc thi cäng nhæ sau: Phán chia cäng trçnh thaình 5 âåüt thi cäng theo chiãöu cao nhaì. Mäùi âåüt laì mäüt táöng. Trong âåüt âæåüc phán thaình nhiãöu phán âoaûn Trong quaï trçnh thi cäng caïc täø thåü âæåüc láúy vaì thi cäng seî laìm liãn tuûc våïi säú ngæåìi khäng âäøi tæì khi bàõt âáöu âãún khi kãút thuïc cäng viãûc Våïi säú læåüng ngæåìi âaî læûa choün, tênh toaïn thåìi gian hoaìn thaình cäng taïc, chuí yãúu laì cäng taïc âäø bã täng. Sau âoï tênh thåìi gian cho caïc cäng viãûc coìn laûi,våïi säú ngæåìi láúy vaìo thi cäng sao cho mäùi cäng viãûc hoaìn thaình våïi thåìi gian gáön bàòng thåìi gian hoaìn thaình cäng taïc âäø bã täng. Thaình pháön caïc täø âäüi cuía tæìng khu væûc âæåüc biãn chãú vaì säú täø thåü sæí duûng âãø hoaìn thaình caïc cäng viãûc nhæ sau : Cäng taïc vaïn khuän : + Chãú taûo vaì làõp gheïp vaïn khuän cäüt : Täø thåü gäöm 3 ngæåìi: 1 thåü báûc 4 , 1 thåü báûc 3 , 1 thåü báûc 2 Trong phæång aïn naìy ta sæí duûng 4 täø thåü ,12 ngæåìi. + Chãú taûo vaì làõp gheïp vaïn khuän moïng vaì dáöm : Täø thåü gäöm 4 ngæåìi 2 thåü báûc 4 , 1 thåü báûc 3 , 1 thåü báûc 2 Trong phæång aïn naìy ta sæí duûng 9 täø thåü cho dáöm åí caïc táöng nhaì vaì 9 täø thåü cho moïng,36 ngæåìi. + Chãú taûo vaì làõp gheïp vaïn saìn : Täø thåü gäöm 2 ngæåìi: 1 thåü báûc 4, 1 thåü báûc 3 Trong phæång aïn naìy ta sæí duûng 14 täø thåü,28 ngæåìi. Ngoaìi ra coìn láúy thãm 1 säú cäng nhán báûc 2 âãø váûn chuyãøn coï ghi trong baíng tênh cäng lao âäüng cho cäng taïc vaïn khuän. Cäng taïc cäút theïp : Biãn chãú täø thåü 10 ngæåìi, duìng 3 täø thåü Cäng taïc bã täng : Biãn chãú täø thåü 9 ngæåìi,duìng 4 täø thåü våïi cäng taïc bãtäng moïng vaì 4 täø thåü våïi bãtäng caïc cáúu kiãûn khaïc Cäng taïc thaïo vaïn khuän - Âäúi våïi moïng : 16 ngæåìi - Âäúi våïi caïc loaûi vaïn khuän khaïc sæí duûng thåü báûc 2 , åí âáy láúy 16 ngæåìi PHÆÅNG AÏN II: choün täø thåü nhæ sau: - Vaïn khuän: *Dáöm : choün 8 täø thåü, mäé täø 4 ngæåìi. *Cäüt : choün 5 täø thåü, mäé täø 3 ngæåìi. *Saìn : choün 13 täø thåü, mäé täø 2 ngæåìi. - Cäút theïp : choün 3 täø thåü, mäé täø 10 ngæåìi. - Bã täng : choün 4 täø thåü, mäé täø 9 ngæåìi.-Thaïo vaïn khuän : choün 4 ngæåìi cho cäng taïc vaïn khuän moïng vaì 16 ngæåìi cho cäng taïc vaïn khuän táöng.Phæång aïn naìy âæåüc duìng âãø tênh hãû säú luán chuyãøn vaïn khuän vaì thi cäng. VI . XAÏC ÂËNH HÃÛ SÄÚ LUÁN CHUYÃØN VAÏN KHUÄN VAÌ KHÄÚI LÆÅÜNG GÄÙ SÆÍ DUÛNG : HÃÛ SÄÚ LUÁN CHUYÃØN VAÏN KHUÄN CUÍA TÆÌNG KÃÚT CÁÚU: Chè luán chuyãøn tæì táöng 1 âãún táöng 3 Hãû säú vaïn khuän luán chuyãøn âæåüc tênh cho kãút cáúu cuìng loaûi. Cäüt táöng 1 giäúng cäüt táöng 2,3 Dáöm chênh,phuû táöng1,2,3 giäúng nhau Thåìi gian chu kyì vaïn khuän sæí duûng låïn nháút coï thãø nháûn biãút ngay trong tiãún âäü thi cäng.Do cáúu taûo vaïn khuän nhæ âaî trçnh baìy nãn chè tênh hãû säú luán chuyãøn vaïn khuän chëu læûc. Loaûi kãút cáúu To max M Skv N Choün n Saìn 17 60 18 3.3 3 Dáöm chênh 17 60 18 3.3 3 Dáöm phuû 17 60 18 3.3 3 Cäüt 15 45 15 3.00 3 Moïng 6 7 6 1,12 1 KHÄÚI LÆÅÜNG GÄÙ SÆÍ DUÛNG : Khäúi læåüng mäüt bäü vaïn khuän: V0 Khäúi læåüng vaïn khuän cáön chãú taûo :V1 = V0 .Skv Khäúi læåüng vaïn khuän cáön làõp âàût: V= V0 .Sm Âäúi våïi caïc kãút cáúu coï luán chuyãøn vaïn khuän: Q’= 1,4.V1.(1+0,2.n) Kãút quaí tênh toaïn âæåüc ghi åí baíng : TT Loaûi vaïn khuän Chè säú Âån vë Säú læåüng 1 Moïng m KV 14 n láön 1.00 V0 m2 81.12 V1 m2 1135.68 Q' m3 57.24 2 Saìn m kv 45 n láön 3.00 V0 m2 219.42 V1 m2 3291.3 Q' m3 221.18 3 Dáöm chênh m kv 45 n láön 3.00 V0 m2 56.84 V1 m2 852.61 Q' m3 57.29 4 Dáöm phuû + cäng xän m kv 45 n láön 3.00 V0 m2 78.33 V1 m2 1174.93 Q' m3 78.95 5 Cäüt m kv 60 n láön 3.00 V0 m2 59.14 V1 m2 887.04 Q' m3 59.6 6 Xaì gäö m kv 45 n láön 3.00 V0 m3 0.88 V1 m3 13.18 Q' m3 29.52 7 Cäüt chäúng xaì gäö,thanh giàòng m kv 45 n láön 3.00 V0 m3 6.03 V1 m3 90.46 Q' m3 202.63 8 Cäüt chäúng dáöm chênh vaì thanh giàòng m kv 45 n láön 3 V0 m3 1.62 V1 m3 24.3 Q' m3 54.43 9 Cäüt chäúng dáöm phuû ,cäng xänvaì thanh giàòng m kv 45 n láön 3 V0 m3 3.49 V1 m3 52.42 Q' m3 117.42 Täøng khäúi læåüng gäù duìng cho cäng trçnh m3 902,56 VII. CHOÜN MAÏY THI CÄNG : Thäúng kã khäúi kæåüng váût liãûu cuía mäùi khu væûc trong táöng: Vaïn khuän (T) Cäüt chäúng dáöm chênh (T) Cäüt chäúng dáöm phuû (T) Xaì gä ö (T) Cäüt chäúng xaì gä ö(T) Cäút theïp (T) Täøng cäüng (T) 8.91 0.97 2.09 0.53 3.62 3.45 19.57 Choün cáön truûc thiãúu nhi âãø váûn chuyãøn vaïn khuän vaì cäút theïp : Nàng suáút cuía cáön truûc : Q = n0.Q0.kg.T.ktg = 14. 0,5. 1.8. 0,9 = 50,4 T/ca Læåüng váût liãûu váûn chuyãøn Tãn maïy Sæïc truûc Nàng suáút Nhu cáöu 19.57 T108 0.5 50.4 1 3.Choün maïy thàng taíi phuûc vuû váûn chuyãøn bã täng :choün maïy T.Q Säú láön váûn chuyãøn trong mäüt ca: láön/ca Q = n.Q o= 58.0.75 = 43,5 T/ca Khäúi læång bã täng cáön váûn chuyãøn trong ca (T) Tãn maïy Sæïc taíi(T) Nàng suáút(T/ca) Nhu cáöu(chiãúc) 37.60 T.Q 0.75 43,5 1 4.Choün maïy träün bã täng: Choün maïy C-159 Nàng suáút maïy âæåüc tênh : m3/ca n= Khäúi læåüng bã täng cáön träün trong ca (T) Tãn maïy Dung têch(T) Nàng suáút (T/ca) Nhu cáöu(chiãúc) Moïng _ 28.23 C-159 250 38.726 1 Táöng _ 37.60 C-159 250 38.726 1 5.Choün maïy âáöm bã täng : Khäúi læåüng bã täng trong ca(m3) Maïy âáöm Tãn maïy Nàng suáút(m3/h) Säú læåüng Saìn _ 21.14 -52 10 1 Dáöm,cäüt _ 16.49 -50 20 1 Moïng _ 28.23 -50 20 1 VIII. THÄÚNG KÃ CAÏC CHÈ SÄÚ : THÄÚNG KÃ KHÄÚI LÆÅÜNG CÄNG NHÁN STT Nghãö nghiãûp chuyãn män Säú cäng nhán Báûc thåü 2 3 4 1 Vaïn khuän 65 12 30 28 2 Cäút theïp 30 3 7 20 3 Âäø bã täng 36 4 4 28 4 Dåî vaïn khuän 16 0 0 16 Täøng säú 147 19 41 87 THÄÚNG KÃ CAÏC CHÈ SÄÚ STT Caïc chè säú Âån vë Säú læåüng 1 Thåìi gian thi cäng Ca 67 2 Säú læåüng cäng nhán tham gia Ngæåìi 147 3 Maïy thàng taíi Chiãúc 1 4 Cáön truûc thiãúu nhi Chiãúc 1 5 Maïy träün bã täng Chiãúc 1 6 Maïy âáöm bã täng Chiãúc 1 7 Khäúi læåüng gäù sæí duûng m3 902.56 IX. THÄÚNG KÃ CHI PHÊ TRÆÛC TIÃÚP XÁY DÆÛNG CÄNG TRÇNH : KHÄÚI LÆÅÜNG VÁÛT LIÃÛU SÆÍ DUÛNG VAÌ GIAÏ THAÌNH VÁÛT LIÃÛU STT Váût liãûu Âån vë Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön 1 Gäù vaïn khuän m3 902,56 2 Cäút theïp Táún 233,87 3 Bã täng m3 2886,43 STT Nghãö nghiãûp chuyãn män Säú ngaìy cäng Læång mäüt ngaìy cäng Thaình tiãön 1 Chãú taûo,âàût vaïn khuän 4773,5 2 Chãú taûo,âàût cäút theïp 2114 3 Âäø bã täng 2409 4 Dæåîng häü bã täng 5 Thaïo dåî vaïn khuän 929 Täøng cäüng 10255,5 THÄÚNG KÃ MAÏY VAÌ TIÃÖN THUÃ MAÏY STT Tãn maïy Säú læåüng Säú ca maïy Giaï thuã Thaình tiãön Thåìi gian duìng Tæì ngaìy Âãún ngaìy 1 Cáön truûc thiãúu nhi 1T108 53 14 67 2 Maïy thàng taíi 2 T.Q 50 17 67 3 Maïy träün bã täng 1C-159 45 3 57 4 Maïy âáöm sáu Jan-50 45 3 57 5 Maïy âáöm màût Jan-52 40 16 57

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ bêtông cốt thép tại chổ.doc
Luận văn liên quan