Đề tài Thiết kế giếng khoan khai thác cho cấu tạo đông bắc mỏ rồng bồn trũng Cửu Long

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN .2 MỤC LỤC .3 NHẬP ĐỀ 4 CHƯƠNG I NHỮNG ĐẶC TRƯNG CHUNG CỦA VÙNG MỎ RỒNG 1.1 Khái quát chung về mỏ Rồng .6 1.2 Lịch sử nghiên cứu địa chất 8 1.3 Sơ lược vắn tắt cấu trúc địa chất vùng 12 1.4 Các đơn vị cấu trúc 12 CHƯƠNG II CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT, KHẢ NĂNG CHỨA DẦU, TRỮ LƯỢNG VÀ TIỀM NĂNG KHU VỰC 2.1 Kết quả công tác thăm dò địa chất và cấu trúc địa chất 17 2.2 Đặc tính vật lí, trầm tích, thạch học của đá chứa và đá chắn .29 2.3 Tích chất dầu, khí và nước 35 CHƯƠNG III TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHAI THÁC CÁC THÂN DẦU VÙNG ĐÔNG BẮC MỎ RỒNG BỒN TRŨNG CỬU LONG 3.1 Phân chia đối tượng khai thác 41 3.2 Biện luận thông số tính và trữ lượng địa chất ban đầu các thân dầu .43 3.3 Tính tóan chỉ số công nghệ khai thác .50 3.4 Biện luận số lượng, vị trí giếng và các công trình biển phát triển mỏ 115 3.5 Kết luận và kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc140 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2447 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế giếng khoan khai thác cho cấu tạo đông bắc mỏ rồng bồn trũng Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñònh töø keát quaû phaân tích maãu loõi. Vì vaäy, khi ta bieát ñöôïc ñoä thaám trung bình cuûa töøng taäp væa thì ta coù theå döïa vaøo ñoù ñeå suy ra ñöôïc ñöôïc ñoä thaám trung bình cuûa taäp væa ñoù. Keát quaû ñoä thaám cuûa töøng taäp væa seõ ñöôïc trình baøy chi tieát vaø cuï theå ôû phaàn soá lieäu tính toaùn. 3.2.6 Bieän luaän ñoä baõo hoøa daàu khí: Ñoä baõo hoøa daàu khí cuûa ñaù chöùa caùc taàng saûn phaåm xaùc ñònh theo maãu loõi vaø ñòa vaät lí gieáng khoan ñoái vôùi ñaù traàm tích, theo maãu loõi ñoái vôùi ñaù moùng. Maãu loõi ñöôïc theo doõi baèng phöông phaùp thaám mao daãn vaø bôm thuûy ngaân. Do khoái löôïng maãu nghieân cöùu haïn cheá khoâng coù phöông phaùp nghieân cöùu tröïc tieáp neân ñoái vôùi caùc thaân daàu trong ñaù luïc nguyeân khi choïn tham soá ño ñoä baõo hoøa daàu ñaõ laáy caùc giaù trò xaùc ñònh theo ñòa vaät lí gieáng khoan giaù trò ñoä baõo hoøa daàu khí trung bình ñöôïc tính rieâng cho töøng thaân daàu cuõng nhö khi trung bình hoùa giaù trò ñoä roãng cho moãi thaân daàu.Vôùi thaân daàu trong ñaù moùng caùc phöông phaùp ñòa vaät lí gieáng khoan khoâng theå duøng ñeå xaùc ñònh ñoä baõûo hoøa nöôùc dö ñöôïc, neân tham soá naøy ñöôïc ñaùnh giaù theo keát quaû nghieân cöùu haøm löôïng nöôùc dö theo maãu loõi, vaø töø ñoù tính ñoä baõo hoøa daàu. Giaù trò ñoä baõo hoøa daàu trung bình ñeå tính laø 0,66. Caùc keát quaû ñöa vaøo tính ñöôïc trình baøy treân bình ñoà tính gieáng 3001, 3003, 3004, R8 thuoäc Mioxen haï vaø Paleoxen. 3.2.7 Bieän luaän caùc thoâng soá cuûa daàu: Caùc tham soá daàu duøng tính tröõ löôïng laø heä soá theå tích daàu væa, qua ñoù xaùc ñònh ñöôïc heä soá chuyeån ñoåi, maät ñoä daàu ñaõ taùch khí trong ñieàu kieän chuaån. Vaø haøm löôïng khí hoøa tan trong daàu væa – duøng tính tröõ löôïng khí hoøa tan. Caùc tham soá daàu ñöôïc xaùc ñònh theo keát quaû phaân tích caùc maãu daàu ôû döôùi saâu. Treân vuøng Ñoâng Baéc Roàng maãu daàu saâu ôû caùc gieáng phaân boá nhö sau: Mioxen döôùi ôû R6, taàng 23,24 cuûa gieáng R3001, R3003, R3004. Oligoxen treân R3, R6, taàng I, III, VI-VIII caùc gieáng R3001, R3003, R3004. Caùc giaù trò tham soá daàu duøng ñeå tính ñoái vôùi moãi thaân daàu laø giaù trò trung bình soá hoïc cuûa caùc tham soá naøy ñöôïc xaùc ñònh theo maãu daàu saâu trong phaïm vi thaân daàu ñoù. Khi khoâng coù maãu daàu saâu thì tham soá laáy töông töï nhö thaân daàu vuøng laân caän trong cuøng phöùc heä saûn phaåm. Vôùi thaân daàu Oligoxen döôùi vuøng Ñoâng Baéc do doøng daàu thu ñöôïc quaù nhoû , haøm löôïng khí khoâng coù töông töï, tröõ löôïng ñòa chaát daàu nhoû neân tröõ löôïng khí hoøa tan taïm thôøi chöa tính. Giaù trò trung bình caùc thoâng soá daàu duøng ñeå tính trình baøy treân bình ñoà tính toaùn gieáng 3001, 3003, 3004, R8 thuoäc Mioxen haï vaø Paleoxen. 3.3 TÍNH TOAÙN CHÆ SOÁ COÂNG NGHEÄ KHAI THAÙC: 3.3.1 Phöông phaùp suy thoaùi saûn löôïng: I / YÙ nghóa cuûa vieäc phaân tích ñöôøng cong suy giaûm saûn löôïng: Hieän taïi ñaây laø phöông phaùp chính xaùc ñeå phaân tích vaø giaûi thích nhöõng thoâng tin veà saûn löôïng khai thaùc vaø aùp suaát cuûa moät soá gieáng daàu thoâng qua ñöôøng cong suy giaûm saûn löôïng. Phöông phaùp naøy ñöôïc trình baøy thoâng qua saûn löôïng khai thaùc ñöôïc, ñoù laø keát quaû cuûa taát caû söï thay ñoåi veà saûn löôïng, veà aùp suaát döôùi ñaùy oáng khai thaùc maø khoâng quan taâm ñeán caáu truùc beå chöùa (veà hình daùng vaø kích côõ). Keát quaû cuûa nhöõng phaân tích bao goàm: Ñaëc tính beå chöùa: Heä soá Skin cuûa nhöõng gieáng gaàn ñoù suy giaûm, s. Heä soá thaám thaønh heä, k. Theå tích chaát löu: Löôïng daàu ban ñaàu, N. Löôïng daàu khai thaùc coäng doàn, Np. Dieän tích vuøng daãn löu, A. A.Môû ñaàu: Caùc haøm löu löôïng, aùp suaát theo thôøi gian, trong phaàn lôùn caùc tröôøng hôïp, chuùng cho ta xaùc ñònh sô boä tröõ löôïng væa vaø ñaùnh giaù tính kinh teá cuûa væa, ngoaøi ra chuùng coøn cho ta bieát löu löôïng tôùi haïn. Caùc thoâng tin treân ñaëc bieät coù yù nghóa vôùi nhöõng gieáng ñaõ ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc laâu. Aùp duïng nhöõng lí thuyeát naøy vôùi gieáng môùi baét ñaàu khai thaùc ôû aùp suaát lôùn hôn aùp suaát ñieåm boït khí thì cuõng moâ taû ñöôïc tình hình saûn löôïng gieáng trong suoát thôøi gian khai thaùc cuûa gieáng (töø khi ñöa vaøo khai thaùc ñeán khi ñoùng gieáng). Söï phaùt trieån cuûa phöông phaùp suy giaûm saûn löôïng baét ñaàu töø naêm 1994, khi oâng Arps chính thöùc coâng boá keát quaû nghieân cöùu baèng vieäc phaân tích söï suy giaûm saûn löôïng qua phöông phaùp ñoà hoïa. Trong ñoù, oâng duøng ñöôøng cong hyperbolic laøm neàn taûn cho söï phaùt trieån cuûa phöông phaùp. Ngoøai ra söï suy giaûm saûn löôïng coøn ñöôïc oâng theå hieän qua caùc haøm: exponential, hyperbolic, harmonic. Do ñoù, nhöõng kinh nghieäm phaân tích gaàn nhö khoâng ñoåi vaø ñöôïc laáy laøm chuaån trong coâng ngheä phaân tích nhöõng thoâng tin veà saûn löôïng khai thaùc. Tính thieát thöïc cuûa phöông phaùp laø vieäc aùp duïng hoï ñöôøng cong hyperbolic thích hôïp raát nhieàu moâ hình saûn löôïng khaùc nhau. Moät tính thuyeát phuïc khaùc cuûa phöông phaùp naøy laø phaân tích ñoà hoïa cuõng chính xaùc nhö phöông phaùp noäi suy. Nhieàu phaân tích ñaùng tin caäy cuûa phöông phaùp ñeå döï baùo saûn löôïng thì thöôøng laø phöông phaùp ngoïai suy khoâng thöï hieän ñöôïc. Ôû ñaây ta duøng haøm muõ ñeå ñaùnh giaù söï thay ñoåi saûn löôïng coäng doàn, Np. Caùc moái quan heä cuûa Arps veà löu löôïng vaø saûn löôïng khai thaùc coäng doàn ñöôïc trình baøy nhö sau: Caùc quan heä veà löu löôïng theo thôøi gian: - Exponential: (b=0) q(t) = qi exp(-Dit) (3.1) - Hyperbolic: (0<b<1) q(t) = qi / (1+bDit)1/b (3.2) - Harmonic: (b=1) q(t) = qi / (1+ Dit) (3.3) Trong ñoù: qi : löu löôïng ban ñaàu (STB/D). b: heä soá muõ suy giaûm. Di: ñöôïc ñònh nghóa nhö sau: vôùi B: heä soá theå tích thaønh heä (RB/STB). c1: heä soá neùn toång coäng (psi-1). h: ñoä daøy thaønh heä (ft). k: ñoä thaám thaønh heä (md). r: baùn kính (ft). A: dieän tích vuøng thoaùt nöôùc (ft2). CA: heä soá thaønh heä cuûa væa. rwa:baùn kính bieåu kieán cuûa gieáng khoan(ft). N: saûn löôïng daàu (STB) . Caùc moái quan heä veà saûn löôïng coäng doàn theo thôøi gian: - Exponential: (b=0) (3.5) hay trong moái quan heä vôùi q(t): (3.6) - Hyperbolic: (0<b<1) (3.7) hay trong moái quan heä vôùi q(t): (3.8) - Harmonic: (b=1) (3.9) hay trong moái quan heä vôùi q(t): (3.10) Theâm vaøo ñoù, töø caùc moái quan heä cô baûn naøy, Arps ñaõ nghieân cöùu vaø trình baøy phöông phaùp ñaùnh giaù tröõ löôïng væa ban ñaàu thoâng qua phöông phaùp noäi suy. Vaäy muoán ñaùnh giaù tröõ löôïng væa ban ñaàu chuùng ta coù 2 phöông phaùp ñoù laø phöông phaùp ngoaïi suy vaø phaân tích ñöôøng cong suy giaûm. Söû duïng moâ hình ñöôøng cong cho vieäc phaân tích thoâng tin veà saûn löôïng ñöôïc giôùi thieäu cho nghaønh coâng nghieäp daàu khí töø cuoái nhöõng naêm 1960 ñeán ñaàu nhöõng naêm 1970. Naêm 1980 Fetkovic coù nhieàu saùng kieán mang laïi nhieàu yù nghóa cho phöông phaùp ñaùnh giaù ñöôøng cong trong ñieàu kieän aùp suaát ñaùy gieáng khoan khoâng thay ñoåi. Hôn nöõa trong khi Fetkovic moâ phoûng phöông aùn haøm muõ cuûa mìmh thi Arps cuõng ñaõ thaønh coâng trong nghieân cöùu phöông phaùp suy giaûm theo haøm hyperbolic. Phöông aùn haøm muõ cuûa Fetkovic döôøng nhö tính ñöôïc trong caû ñieàu kieän khoâng lí töôûng cuûa ñaát ñaù taàng chöùa. Vaø caùc ñöôøng cong ñoù coù teân laø “Fetkovic”, chuùng coù theå phaân tích ñöôïc nhöõng thoâng tin veà saûn löôïng töùc thôøi. Döôøng cong suy giaûm Fetkovic laø coâng cuï ñaëc bieät cuûa caùc kó sö væa. Vaøo naêm 1986, Blasinggame vaø Lee ñaõ trình baøy söï thay ñoåi veà löu löôïng vaø aùp suaát trong vieäc phaân tích thoâng tin veà saûn löôïng. Ñieàu ñoù ñaõ cung caáp cho nhöõng phöông phaùp phaân tích xaùc ñònh hình daïng vaø kích thöôùc vuøng thoùat nöôùc töø söï thay ñoåi nhöõng thoâng tin veà löu löôïng khai thaùc khi ñoùng gieáng: (3.11) ÔÛ ñaây Vaø m=1/Nct (3.12) (3.13) (3.14) Vaøo naêm 1987 ngöôøi ta ñöa ra nhieàu nghieân cöùu ñeå ñaùnh giaù söï suy giaûm saûn löôïng cho nhieàu loïai moû khaùc nhau baèng phöông phaùp ñöôøng cong suy giaûm. Vaø ñöa ra ví duï cho 1 soá moû ñaëc bieät, qua ñoù ñöa ra giaûi thích cuï theå veà vieäc suy giaûm saûn löôïng. Keát luaän quan troïng cuûa Fetkovic ñöôïc nhieàu ngöôøi coâng nhaän laø vieäc phaân tích saûn löôïng töùc thôøi theo quan heä haøm hyperbolic cuûa Arps thì khoâng chính xaùc. Theo oâng ñöôøng cong saûn löôïng coù beà loõm quay leân trong khi theo Arps thì noù laïi quay xuoáng. Hieän taïi nhöõng thoâng tin töø ñöôøng cong suy giaûm saûn löôïng coù beà loõm quay leân bao giôø cuõng khoâng duøng ñaùnh giaù tröõ löôïng væa. Naêm 1991 Blasinggame phaùt trieån coâng vieäc sôùm hôn McCray, laø thaáy moái quan heä giöõa thôøi gian vaø saûn löôïng khai thaùc, khi löu löôïng vaø aùp suaát giaûm daàn. Ñoäng cô nhöõng coá gaéng ñoù laø oâng muoán ñöa ra coâng thöùc cho quan heä giöõa löu löôïng vaø thôøi gian. Coâng thöùc cuûa Blasinggame theo lí thuyeát thì raát ñuùng nhöng khoù nhaên trong aùp duïng thöïc teá do thay ñoåi thaát thöôøng cuûa löu löôïng vaø aùp suaát. Tuy nhieân Blasinggame ñaõ thaáu hieåu ñieàu ñoù nhöng ñeå ñôn giaûn hoùa vaán ñeà neân oâng cho aùp suaát væa khoâng ñoåi trong thôøi gian khaûo saùt naøo ñoù. McCray ñaõ ñöa ra moái quan heä giöõa Np vaø tcp (thôøi gian khi aùp suaát khoâng ñoåi) nhö sau: (3.15) Vaø khaùi nieäm tcp ñöôïc caân nhaéc kó cho caùc nghieân cöùu xa hôn. Naêm 1993 Palacio vaø Blasinggame coù nhöõng phöông aùn giaûi quyeát chung cho söï thay ñoåi löu löôïng vaø aùp suaát vôùi doøng chaûy ñôn pha loûng vaø khí. Taùc giaû nhaän ñöôïc phöông phaùp chính xaùc naøy töø phöông trình traïng thaùi cuûa doøng giaû ñònh, vaø thôøi gian caân baèng vaät chaát nhö phöông trình (3.14). (3.11) ÔÛ ñaây (3.14) Nghòch ñaûo phöông trình 3.11: (3.16) Suy ra: Ta coù: (3.17) Vôùi (3.18) Vaø Di ñöôïc ñònh nghóa nhö sau: (3.19) ñôn giaûn phöông trình 3.17, ta coù: (3.20) ôû ñaây vaø qDd ñöôïc ñònh nghóa nhö sau: (3.21) vaø (3.22) Theo ñònh nghóa cuûa Fetkovich thì: (3.23) Chuùng ta deã daøng nhaän thaáy töông ñoàng giöõa phöông trình (3.20) vaø (3.23). B .Nhöõng phöông phaùp phaân tích thoâng tin saûn löôïng: Suy giaûm theo haøm Harmonic: söû duïng tæ soá löu löôïng vaø aùp suaát. Ta coù phöông trình (3.16): Ta thaáy raèng phöông trình treân laø loaïi phöông trình Harmonic. Vôùi thôøi gian caân baèng vaät chaát töø phöông trình (3.14): Ñöôøng cong suy giaûm cuûa Fetkovich vaø McCray ñöôïc hai oâng tình baøy chi tieát vaø thoáng nhaát moïi tranh caõi. Noù coù theå aùp duïng ñeå tính toaùn ñoái vôùi aùp suaát ñaùy loã khoan khoâng ñoåi hoaëc thay ñoåi. Khoâng chæ tính toaùn ñöôïc ñoái vôùi gieáng ñöùng maø coøn vôùi caû gieáng ngang. Fetkovich ñöa ra 2 haøm khoâng thöù nguyeân tDd vaø qDd . Chuùng ñöôïc bieåu dieãn theo caùc bieán khoâng thöù nguyeân sau: - Haøm tDd: (3.24) hay laø: (3.25) - Haøm qDd: (3.26) hay laø: (3.27) Trong thöïc teá soá haïng ½ trong coâng thöùc laø ¾ nhöng ñeå töông thích vôùi lí thuyeát thì ta hieäu chænh ¾ thaønh ½. Sai bieät veà keát quaû laø raát nhoû. McCray ñöa ra haøm löu löôïng toøan phaàn khoâng thöù nguyeân qDdi nhö sau: (3.28) Vaø ñaïo haøm löu löôïng toaøn phaàn khoâng thöù nguyeân ta coù haøm qDdid nhö sau: (3.29) vôùi qDdid = qDdi - qDd (3.30) Theâm vaøo ñoù ta ñöa ra haøm ñaïo haøm cuûa haøm löu löôïng khoâng thöù nguyeân, qDdd nhö sau: (3.31) Phöông trình (31) ít söû duïng vì coù 1 soá loãi trong phaân tích thoâng tin saûn löôïng vaø coù sai leäch lôùn khi laáy tích phaân. Phöông trình (24) vaø (26), qD vaø tD coù giaù trò nhaän ñöôïc töø baûng Everdingen vaø Hurst laø söû duïng pheùp bieán ñoåi Laplace ngöôïc ñöôïc phaùt trieån bôûi Matthews vaø Russell. Pheùp bieán ñoåi Laplace aùp duïng vôùi gieáng trong phaïm vi væa vaø löu löôïng saûn phaåm khoâng ñoåi. Matthews vaø Russell ñaõ ñöa ra nhö sau: (3.32) Vôùi u : bieán khoâng thöù nguyeân Laplace. I0(x) : laø haøm ruùt goïn cuûa haïng thöù nhaát baäc 0. I1(x) : laø haøm ruùt goïn cuûa haïng thöù nhaát baäc 1. K0(x) : laø haøm ruùt goïn cuûa haïng thöù hai baäc 0. K1(x) : laø haøm ruùt goïn cuûa haïng thöù hai baäc 1. Theo Everdingen vaø Hurst thì giöõa löu löôïng khoâng thöù nguyeân vaù aùp suaát khoâng thöù nguyeân trong pheùp bieán ñoåi Laplace coù moái quan heä sau: (3.33) Giaù trò nhaän ñöôïc töø tDd hay qDd baèng söï keát hôïp tích caùc haøm tích phaân hay ñaïo haøm. Vaø nhôø thuaät toaùn Laplace. C.Phaântích thoâng tin veà saûn löôïng söû duïng ñöôøng cong Fetkovich/McCray: Ñöôøng cong Fetkovich/McCray ñöôïc trình baøy toùm taét ñeå aùp duïng trong phaân tích. Vôùi kó thuaät phaân tích ñöôøng cong ta coù theå xaùc ñònh sô boä tröõ löôïng væa vaø 1 soá ñaëc tính væa vaø ñaëc tính doøng chaûy. Trình töï tính toùan cho vieäc phaân tích thoâng tin saûn löôïng nhö sau: -Tính thôøi gian caân baèng vaät chaát töø thoâng tin saûn löôïng: (3.14) -Tính toaùn löu löôïng doøng chaûy vaø haøm tích phaân löu löôïng: Theo lí thuyeát ta duøng phöông trình 16 ñeå tính vaø ta coù caùc phöông trình sau: (3.34) vaø haøm phaân tích löu löôïng nhö sau: (3.35) vaø haøm ñaïo haøm cuûa haøm tích phaân löu löôïng: (3.36) Caùc haøm (3.34-3.36) ñöôïc tính vaø veõ theo thôøi gian caân baèng vaät chaát. Ñaùnh giaù löôïng daàu taïi choã: Ñeå ñaùnh giaù theå tích væa hay tröõ löôïng daàu N ta coù phöông trình 25 vaø 27 laø phöông trình cuûa tDd vaø qDd . Töø caùc phöông trình treân ta coù ñöôïc ñieåm laøm vieäc coù quan heä sau: (3.37) chuùng ta coù tröõ löôïng daàu N nhö sau: (3.38) Ngoøai ra ñeå thieác laäp quan heä giöõa aùp suaát vaø löu löôïng taïi ñieåm laøm vieäc ta ñöa ra phöông trình: (3.39) Chuùng ta löu yù laø phöông trình 3.27 vaø 3.39 töông ñöông nhau, nhöng 3.27 thích hôïp gieáng naèm trong giôùi haïn væa hình troøn coøn 3.39 thích hôïp væa coù hình daïng khaùc nhau. Söû duïng heä soá hình daïng CA. Töø phöông trình 3.13 ta coù: (3.13) töø phöông trình 3.13 vaø 3.39 ta coù moái quan heä cuûa ñieåm toái öu: (3.40) Ñaùnh giaù ñaëc tính væa: Caùc moái quan heä cho döôùi ñaây ñeå ñaùnh giaù theå tích væa vaø ñaëc tính doøng chaûy trong væa döïa treân keát quaû phaân tích vaø döõ lieäu töø gieáng. Dieän tích vuøng daãn löu cuûa væa: (3.41) Baùn kính daãn löu cuûa væa: (baùn kính aûnh höôûng) (3.42) Baùn kính hieäu duïng: (3.43) Ñoä thaám thaønh heä: (3.44) keát hôïp 3.44 vaø 3.40 ta coù: (3.45) Heä soá Skin: (3.46) II/ Phaân tích vaø giaûi thích thoâng tin saûn löôïng: Muïc ñích laø phaân tích thoâng tin saûn löôïng ñeå ñaùnh giaù chính xaùc theå tích daàu vaø ñaëc tính doøng chaûy trong ñieàu kieän maãu thöû raát ít. Ta ñeà xuaát 1 phöông phaùp phaân tích thoâng tin saûn löôïng maø phöông phaùp naøy coù 1 soá toaùn töû deã daøng thay ñoåi khi ta khoâng coù ñuû thoâng tin veà aùp suaát hay saûn löôïng. Trong khi phaân tích coù theå seõ boû qua vaøi saûn löôïng dò thöôøng vaø keát quaû seõ thu ñöôïc laø ñöôøng cong Fetkovich/McCray. Phaân tích döïa vaøo haøm löu löôïng, aùp suaát, thôøi gian caân baèng vaät chaát. Nhöõng haøm veà löu löôïng nhö : Haøm tæ soá cuûa löu löôïng vaø ñoä cheânh aùp thoâng thöôøng (q/Δp). Haøm tích phaân cuûa tæ soá (q/Δp) laø haøm (q/Δp)i. Haøm ñaïo haøm cuûa haøm (q/Δp) laø haøm (q/Δp)id. Vieäc phaân tích caùc haøm naøy trong vieäc ñaùnh giaù löôïng daàu ban ñaàu vaø thay ñoåi cuûa chuùng thì cho keát quaû chính xaùc nhö khi phaân tích ñoä thaám vaø heä soá Skin cuûa væa. Neáu bieát chính xaùc thoâng tin veà thôøi gian thì qua phaân tích seõ cho keát quaû ñaëc tính doøng chaûy thaønh heä ñaùng tin caäy. Chuaån bò thoâng tin vaø phaân tích: ñeå giaûi thích vaø phaân tích thoâng tin saûn löôïng ta tieán haønh caùc böôùc sau: Kieåm tra thoâng tin ñaát ñaù vaø chaát löu trong vuøng khai thaùc goàm: Heä soá neùn. Tính nhôùt cuûa chaát löu. Heä soá theå tích thaønh heä daàu. Ñoä baõo hoøa nöôùc. Ñoä roãng. Chieàu daøy taàng saûn phaåm. Baùn kính gieáng khoan. Thöïc hieän coâng vieäc phaân tích söû duïng ñöôøng cong Fetkovich/McCray xaùc ñònh thôøi gian vaø löu löôïng laøm vieäc. Chöông trình tính toaùn ñöôøng cong hoøan thaønh vôùi vieäc duøng phaàn meàm ñoà hoïa. Vieäc naøy nhaèm ñaùnh giaù: Tröõ löôïng daàu, N. Heä soá khoâng ñoåi cuûa doøng traïng thaùi giaû oån ñònh, bpss. Baùn kính aûnh höôûng khoâng thöù nguyeân cuûa væa, reD. Nhöõng con soá treân duøng ñeå tính: vuøng daãn löu cuûa væa, ñoä thaám thaønh heä vaø heä soá Skin cuûa nhöõng gieáng laân caän. Trong phaïm vi nghieân cöùu cuûa tieåu luaän ta chæ söû duïng moät soá coâng thöùc tính toaùn suy giaûm saûn löôïng cuûa Fetkovich maø khoâng ñi saâu vaøo nhöõng coâng thöùc ñaùnh giaù tröõ löôïng ban ñaàu cuûa væa. Coâng vieäc ñaùnh giaù tröõ löôïng ban ñaàu væa chuû yeáu laø döïa vaøo phöông phaùp caân baèng vaät chaát. Ôû ñaây ta coi nhö laø soá lieäu ñaàu vaøo. Coâng vieäc chuû yeáu laø phaân tích ñöôøng cong suy giaûm saûn löôïng theo thôøi gian ñeå coù theå khai thaùc hôïp lí nhaát caùc taäp væa trong khu vöïc nghieân cöùu. Söï suy giaûm saûn löôïng theo thôøi gian döïa vaøo phöông trình cuûa Fetkovich. III/ Caùc böôùc tính toaùn cuï theå aùp duïng trong luaän vaên: Töø soá lieäu thu thaäp ñöôïc ta xaùc ñònh caùc tham soá sau: Xaùc ñònh dieän tích daãn löu, A töø coâng thöùc (3.41). Xaùc ñònh baùn kính aûnh höôûng, re töø coâng thöùc (3.42). Xaùc ñònh baùn kính aûnh höôûng hieäu duïng, rwa töø coâng thöùc (3.43). Xaùc ñònh m töø coâng thöùc (3.12). Xaùc ñònh bpss töø coâng thöùc (3.13). Xaùc ñònh Di töø coâng thöùc (3.19). Xaùc ñònh löu löôïng töø coâng thöùc (3.3). Xaùc ñònh saûn löôïng khai thaùc coäng doàn töø coâng thöùc (3.9). Töø moái quan heä löu löôïng vaø thôøi gian chuùng ta coù theå moâ phoûng chuùng baèng ñoà thò roài phaân tích ñöôøng cong ñoù. Töø ñoù ta coù theå ñieàu khieån quaù trình khai thaùc caùc thaân daàu sao cho hôïp lí nhaát, kinh teá nhaát. Döïa vaøo keát quaû cuûa vieäc phaân tích caùc baûn ñoà caáu truùc vaø baûn ñoà ñaúng daøy cuûa caùc taàng saûn phaåm trong vuøng nghieân cöùu ta coù baûng toùm taét keát quaû nghieân cöùu nhö sau: Baûng 3.1 Nhoû nhaát (m) Lôùn nhaát (m) Trung bình (m) Mioxen-C1-23 0.01 23.2 11.6 Mioxen-C1-24 0.01 18.1 12.5 I-B-C2 0.07 19.2 8.2 I-C1-R3 2.2 15.2 8.9 I-C1-R6 3.8 4.2 3.9 I-C2 0.01 12.6 5.5 III-C1-effusive 0.02 27.7 14.9 III-C2-effusive 0.9 8.9 2.4 IV-C1 0.01 13.6 6.3 IV-C2 0.01 20.5 11.8 VIII-C1-1 0.01 22.4 11.1 VIII-C2-2 0.01 12.7 4.9 VIII-C2-3 0.01 14.1 9 VIII-C1-4 0.01 15 5.9 VIII-C2-4 0.01 13.1 3.6 VIII-C2-5 0.01 15 5.8 VIII-C2-6 0.01 14.2 6.4 Moùng 5 70 52 A. Ñoä roãng cuûa caùc taàng saûn phaåm: Vieäc xaùc ñònh caùc giaù trò ñoä roãng: söû duïng caùc keát quaû tính toaùn ñoä roãng töø caùc GK R6, R8, R10 vaø 3001. Keát quaû thu ñöôïc giaù trò ñoä roãng trung bình cho töøng taäp væa theo baûng: Baûng 3.2: Ñoä roãng caùc taàng saûn phaåm Nhoû nhaát (%) Lôùn nhaát (%) Trung bình (%) Mioxen-C1-23 17.8 20.0 18.9 Mioxen-C1-24 18.3 19.9 19.2 I-B-C2 19.0 19.0 19.0 I-C1-R3 21.7 21.7 21.7 I-C1-R6 22.8 22.8 22.8 I-C2 21.7 22.8 22 III-C1-effusive 9.3 10.9 10.9 III-C2-effusive 9.3 12.4 10.7 IV-C1 14.8 15.6 15 IV-C2 15 16 15.4 VIII-C1-1 12.5 14.6 13.6 VIII-C2-2 12.6 13.4 12.8 VIII-C2-3 13.1 13.7 13.4 VIII-C1-4 14 15.7 15.1 VIII-C2-4 13.9 14.7 14.2 VIII-C2-5 13.6 15.6 14.2 VIII-C2-6 13.6 15.1 14.3 Moùng 2.5 3.4 2.6 B. Ñoä thaám cuûa caùc taàng saûn phaåm: Töø vieäc phaân tích maãu loõi ngöôøi ta xaây döïng moái quan heä giöõa ñoä thaám vaø ñoä roãng, thaønh laäp ñöôøng cong moái quan heä thaám roãng cho töøng taäp væa. Keát quaû thu ñöôïc giaù trò ñoä thaám trung bình cho töøng taäp væa theo baûng: Baûng 3.3: Ñoä thaám caùc taàng saûn phaåm Nhoû nhaát (md) Lôùn nhaát (md) Trung bình (md) Mioxen-C1-23 59 144 97 Mioxen-C1-24 30 58 45 I-B-C2 190 190 190 I-C1-R3 185 191 187 I-C1-R6 193 195 194 I-C2 169 211 192 III-C1-effusive 2107 2107 2107 III-C2-effusive 2107 2307 2156 IV-C1 16 28 18 IV-C2 13 26 18 VIII-C1-1 10 43 23 VIII-C2-2 10 19 13 VIII-C2-3 15 23 18 VIII-C1-4 42 143 98 VIII-C2-4 41 74 52 VIII-C2-5 7 27 11 VIII-C2-6 7 19 11 Moùng 72 137 80 3.3.2 Aùp duïng tính toaùn cuï theå: Theo caùc döõ lieäu ñaàu vaøo thì caùc thoâng soá cuûa taàng 23 vaø 24 laø hoaøn toaøn töông töï nhau neân ta chæ caàn tính taàng 23 coøn taàng 24 thì cho keát quaû töông töï. Ta coù caùc gieáng khai thaùc caùc thaân daàu nhö sau: Gieáng 3001 khai thaùc taàng 23, 24, taàng I, III,VI-VIII. Gieáng 3003 khai thaùc taàng 23, 24, taàng I, III,VI-VIII. Gieáng 3004 khai thaùc taàng 23, 24, taàng I, VI-VIII. Gieáng R8 khai thaùc taàng III. A/ keát quaû tính toaùn gieáng 3001 taàng 23 thuoäc Mioxen haï: Caùc thoâng soá ñaàu vaøo Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò rw Baùn kính gieáng khoan 0.25 ft re Baùn kính aûnh höôûng cuûa gieáng khoan 656 ft reD Baùn kính aûnh höôûng 3000 khoâng thöù nguyeân H Chieàu daøy taàng saûn phaåm 59 Ft Φ Ñoä roãng 0.1904 % N Tröõ löôïng daàu trong taàng saûn phaåm 17004324 STB B Heä soá thaønh heä daàu 1.3 RB/STB Μ Ñoä nhôùt cuûa chaát löu 1.2428 Cp ct Heä soá neùn toång coäng 0.00002 psi-1 Swirr Ñoä baõo hoøa nöôùc 0.45 % CA Heä soá hình daïng væa 31.62 Γ Heä soá Euler 0.577216 K Ñoä thaám thaønh heä 99.0163 Md pi Aùp suaát væa ban ñaàu 3577 Psia qi Löu löôïng ban ñaàu cuûa taàng saûn phaåm 2255 STB/d Caùc soá haïng tính trung gian Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò A Dieän tích vuøng daãn chaát löu 20088863.59 ft2 rwa Baùn kính aûnh höôûng hieäu duïng cuûa gieáng khoan 0.218666667 ft M 0.002940429 bpss 0.352194147 Di 0.008348885 Caùc giaù trò caàn tính 1 2 3 4 Ngaøy Thôøi gian Löu löôïng Saûn löôïng coäng doàn t (day) q (STB/d) Np (STB) 1/ 1/ 2004 0 2255 0 12/ 31/ 2004 365 557.15562 377610.4997 12/ 31/ 2005 730 317.84351 529211.4157 12/ 31/ 2006 1095 222.34209 625728.0441 12/ 31/ 2007 1460 170.97098 696688.5335 12/ 30/ 2008 1825 138.88277 752831.6692 12/ 30/ 2009 2190 116.93596 799289.1716 12/ 30/ 2010 2555 100.97888 838916.313 12/ 30/ 2011 2920 88.85388 873466.4904 12/ 29/ 2012 3285 79.328537 904094.1018 12/ 29/ 2013 3650 71.647732 931599.7043 12/ 29/ 2014 4015 65.322983 956561.3118 12/ 29/ 2015 4380 60.0243 979409.9297 12/ 28/ 2016 4745 55.520729 1000475.534 12/ 28/ 2017 5110 51.645789 1020016.373 B/keát quaû tính toaùn gieáng 3001 taàng I thuoäc Oligoxen: Caùc thoâng soá ñaàu vaøo Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò rw Baùn kính gieáng khoan 0.25 ft re Baùn kính aûnh höôûng cuûa gieáng khoan 656 ft reD Baùn kính aûnh höôûng 3000 Khoâng thöù nguyeân H Chieàu daøy taàng saûn phaåm 12.43 ft Φ Ñoä roãng 0.228 % N Tröõ löôïng daàu trong taàng saûn phaåm 1361322 STB B Heä soá thaønh heä daàu 1.3 RB/STB Μ Ñoä nhôùt cuûa chaát löu 11.9456 cp ct Heä soá neùn toång coäng 0.00002 psi-1 Swirr Ñoä baõo hoøa nöôùc 0.39 % CA Heä soá hình daïng væa 31.62 Γ Heä soá Euler 0.577216 K Ñoä thaám thaønh heä 193.8 md pi Aùp suaát væa ban ñaàu 3577 psia qi Löu löôïng ban ñaàu cuûa taàng saûn phaåm 699 STB/d Caùc soá haïng tính trung gian Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò A Dieän tích vuøng daãn chaát löu 5747813.869 ft2 rwa Baùn kính aûnh höôûng hieäu duïng cuûa gieáng khoan 0.218666667 ft M 0.036729003 bpss 7.640093134 Di 0.004807403 Caùc giaù trò caàn tính 1 2 3 4 Ngaøy Thôøi gian Löu löôïng Saûn löôïng coäng doàn T (day) q (STB/d) Np (STB) 1/ 1/ 2004 0 699 0 12/ 31/ 2004 365 253.74796 147335.9377 12/ 31/ 2005 730 155.0094 218997.5355 12/ 31/ 2006 1095 111.58815 266786.533 12/ 31/ 2007 1460 87.170066 302693.8187 12/ 30/ 2008 1825 71.519856 331466.5769 12/ 30/ 2009 2190 60.633863 355475.3812 12/ 30/ 2010 2555 52.623997 376075.9502 12/ 30/ 2011 2920 48.483434 394116.7313 12/ 29/ 2012 3285 41.626179 410164.1373 12/ 29/ 2013 3650 37.687997 424615.1715 12/ 29/ 2014 4015 34.430578 437758.9034 12/ 29/ 2015 4380 31,691449 449812.3631 12/ 28/ 2016 4745 29.356026 460942.6538 12/ 28/ 2017 5110 27.341185 471281.1811 C/ keát quaû tính toaùn gieáng 3001 taàng III thuoäc Oligoxen: Caùc thoâng soá ñaàu vaøo Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò rw Baùn kính gieáng khoan 0.25 ft re Baùn kính aûnh höôûng cuûa gieáng khoan 656 ft reD Baùn kính aûnh höôûng 3000 Khoâng thöù nguyeân h Chieàu daøy taàng saûn phaåm 24 ft Φ Ñoä roãng 0.1092 % N Tröõ löôïng daàu trong taàng saûn phaåm 3143157 STB B Heä soá thaønh heä daàu 1.3 RB/STB μ Ñoä nhôùt cuûa chaát löu 9.2748 cp ct Heä soá neùn toång coäng 0.00002 psi-1 Swirr Ñoä baõo hoøa nöôùc 0.31 % CA Heä soá hình daïng væa 31.62 γ Heä soá Euler 0.577216 K Ñoä thaám thaønh heä 2107.3 md pi Aùp suaát væa ban ñaàu 3577 psia qi Löu löôïng ban ñaàu cuûa taàng saûn phaåm 1167.5 STB/d Caùc soá haïng tính trung gian Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò A Dieän tích vuøng daãn chaát löu 12687052.8 ft2 rwa Baùn kính aûnh höôûng hieäu duïng cuûa gieáng khoan 0.218666667 ft m 0.015907573 bpss 0.295867994 Di 0.053765779 Caùc giaù trò caàn tính 1 2 3 4 Ngaøy Thôøi gian Löu löôïng Saûn löôïng coäng doàn t (day) q (STB/d) Np (STB) 1/ 1/ 2004 0 1167.5 0 12/ 31/ 2004 365 56.607407 65718.67142 12/ 31/ 2005 730 29.006918 80237.14232 12/ 31/ 2006 1095 19.499436 88861.05308 12/ 31/ 2007 1460 14.685897 95017.0832 12/ 30/ 2008 1825 11.77835 99807.84826 12/ 30/ 2009 2190 9.8318227 103730.3378 12/ 30/ 2010 2555 8.4374271 107051.5122 12/ 30/ 2011 2920 7.3894241 109931.462 12/ 29/ 2012 3285 6.5729994 112473.7921 12/ 29/ 2013 3650 5.9190319 114749.4202 12/ 29/ 2014 4015 5.3834193 116809.028 12/ 29/ 2015 4380 4.936698 118690.0958 12/ 28/ 2016 4745 4.5584347 120421.1235 12/ 28/ 2017 5110 4.234013 122024.2884 D/keát quaû tính toaùn gieáng 3001 taàng VI-VIII thuoäc Oligoxen: Caùc thoâng soá ñaàu vaøo Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò rw Baùn kính gieáng khoan 0.25 ft re Baùn kính aûnh höôûng cuûa gieáng khoan 656 ft reD Baùn kính aûnh höôûng 3000 Khoâng thöù nguyeân h Chieàu daøy taàng saûn phaåm 30.8 ft Φ Ñoä roãng 0.1546 % N Tröõ löôïng daàu trong taàng saûn phaåm 3877585 STB B Heä soá thaønh heä daàu 1.3 RB/STB μ Ñoä nhôùt cuûa chaát löu 9.5152 cp ct Heä soá neùn toång coäng 0.00002 psi-1 Swirr Ñoä baõo hoøa nöôùc 0.42 % CA Heä soá hình daïng væa 31.62 γ Heä soá Euler 0.577216 K Ñoä thaám thaønh heä 122.7 md pi Aùp suaát væa ban ñaàu 3577 psia qi Löu löôïng ban ñaàu cuûa taàng saûn phaåm 452 STB/d Caùc soá haïng tính trung gian Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò A Dieän tích vuøng daãn chaát löu 10248275 ft2 rwa Baùn kính aûnh höôûng hieäu duïng cuûa gieáng khoan 0.218666667 ft m 0.012894624 bpss 4.012798553 Di 0.003213374 Caùc giaù trò caàn tính 1 2 3 4 Ngaøy Thôøi gian Löu löôïng Saûn löôïng coäng doàn t (day) q (STB/d) Np (STB) 1/ 1/ 2004 0 452 0 12/ 31/ 2004 365 208.01869 109161.4218 12/ 31/ 2005 730 135.09623 169876.9005 12/ 31/ 2006 1095 100.02999 212148.2966 12/ 31/ 2007 1460 79.416304 244608.377 12/ 30/ 2008 1825 65.8469 270964.4228 12/ 30/ 2009 2190 56.237863 293152.7604 12/ 30/ 2010 2555 49.076177 312313.264 12/ 30/ 2011 2920 43.532475 329173.9384 12/ 29/ 2012 3285 39.114101 344228.1832 12/ 29/ 2013 3650 35.509979 357825.8896 12/ 29/ 2014 4015 32.514014 370224.2081 12/ 29/ 2015 4380 29.984253 381617.6793 12/ 28/ 2016 4745 27.819731 392157.0421 12/ 28/ 2017 5110 25.946677 401961.4707 E/ keát quaû tính toaùn gieáng 3003 taàng 23 thuoäc Mioxen: Caùc thoâng soá ñaàu vaøo Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò rw Baùn kính gieáng khoan 0.25 ft re Baùn kính aûnh höôûng cuûa gieáng khoan 656 ft reD Baùn kính aûnh höôûng 3000 Khoâng thöù nguyeân h Chieàu daøy taàng saûn phaåm 67.7 ft Φ Ñoä roãng 0.1904 % N Tröõ löôïng daàu trong taàng saûn phaåm 16996892 STB B Heä soá thaønh heä daàu 1.3 RB/STB μ Ñoä nhôùt cuûa chaát löu 1.2428 cp ct Heä soá neùn toång coäng 0.00002 psi-1 Swirr Ñoä baõo hoøa nöôùc 0.45 % CA Heä soá hình daïng væa 31.62 γ Heä soá Euler 0.577216 K Ñoä thaám thaønh heä 99.0163 md pi Aùp suaát væa ban ñaàu 3577 psia qi Löu löôïng ban ñaàu cuûa taàng saûn phaåm 2254 STB/d Caùc soá haïng tính trung gian Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò A Dieän tích vuøng daãn chaát löu 17499629.59 ft2 rwa Baùn kính aûnh höôûng hieäu duïng cuûa gieáng khoan 0.218666667 ft m 0.002941714 bpss 0.306252938 Di 0.009605506 Caùc giaù trò caàn tính 1 2 3 4 Ngaøy Thôøi gian Löu löôïng Saûn löôïng coäng doàn T (day) q (STB/d) Np (STB) 1/ 1/ 2004 0 2254 0 12/ 31/ 2004 365 500.22087 353255.5925 12/ 31/ 2005 730 281.32734 488307.9861 12/ 31/ 2006 1095 195.69321 573481.6387 12/ 31/ 2007 1460 150.02624 635838.9331 12/ 30/ 2008 1825 121.64027 685056.4167 12/ 30/ 2009 2190 102.2869 725719.3143 12/ 30/ 2010 2555 88.246579 760365.6581 12/ 30/ 2011 2920 77.5955 790548.5419 12/ 29/ 2012 3285 69.238621 817287.8642 12/ 29/ 2013 3650 62.506768 841289.5249 12/ 29/ 2014 4015 56.967953 863062.4068 12/ 29/ 2015 4380 52.330842 882985.4923 12/ 28/ 2016 4745 48.391816 901348.6294 12/ 28/ 2017 5110 45.004273 918378.4627 F/ keát quaû tính toaùn gieáng 3003 taàng I thuoäc Oligoxen: Caùc thoâng soá ñaàu vaøo Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò rw Baùn kính gieáng khoan 0.25 ft re Baùn kính aûnh höôûng cuûa gieáng khoan 656 ft reD Baùn kính aûnh höôûng 3000 Khoâng thöù nguyeân h Chieàu daøy taàng saûn phaåm 12.43 ft Φ Ñoä roãng 0.228 % N Tröõ löôïng daàu trong taàng saûn phaåm 1360685 STB B Heä soá thaønh heä daàu 1.3 RB/STB μ Ñoä nhôùt cuûa chaát löu 12.0348 cp ct Heä soá neùn toång coäng 0.00002 psi-1 Swirr Ñoä baõo hoøa nöôùc 0.39 % CA Heä soá hình daïng væa 31.62 γ Heä soá Euler 0.577216 K Ñoä thaám thaønh heä 193.8 md pi Aùp suaát væa ban ñaàu 3577 psia qi Löu löôïng ban ñaàu cuûa taàng saûn phaåm 699 STB/d Caùc soá haïng tính trung gian Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò A Dieän tích vuøng daãn chaát löu 5745124.309 ft2 rwa Baùn kính aûnh höôûng hieäu duïng cuûa gieáng khoan 0.218666667 ft m 0.036746198 bpss 7.696928514 Di 0.004774138 Caùc giaù trò caàn tính 1 2 3 4 Ngaøy Thôøi gian Löu löôïng Saûn löôïng coäng doàn t (day) q (STB/d) Np (STB) 1/ 1/ 2004 0 699 0 12/ 31/ 2004 365 254.87133 147715.7687 12/ 31/ 2005 730 155.84865 219732.8696 12/ 31/ 2006 1095 122.24082 267791.5581 12/ 31/ 2007 1460 87.701235 303913.4325 12/ 30/ 2008 1825 71.966877 332863.8474 12/ 30/ 2009 2190 61.01946 357024.0602 12/ 30/ 2010 2555 52.962882 377756.484 12/ 30/ 2011 2920 46.785638 395914.0101 12/ 29/ 2012 3285 41.898832 412066.1435 12/ 29/ 2013 3650 37.936343 426612.1227 12/ 29/ 2014 4015 34.658585 439842.6835 12/ 29/ 2015 4380 31.902187 451976.1316 12/ 28/ 2016 4745 29.551922 463180.5673 12/ 28/ 2017 5110 27.524188 473588.1905 G/ keát quaû tính toaùn gieáng 3003 taàng III thuoäc Oligoxen: Caùc thoâng soá ñaàu vaøo Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò rw Baùn kính gieáng khoan 0.25 ft re Baùn kính aûnh höôûng cuûa gieáng khoan 656 ft reD Baùn kính aûnh höôûng 3000 Khoâng thöù nguyeân h Chieàu daøy taàng saûn phaåm 60.66 ft Φ Ñoä roãng 0.1092 % N Tröõ löôïng daàu trong taàng saûn phaåm 3140541.5 STB B Heä soá thaønh heä daàu 1.3 RB/STB μ Ñoä nhôùt cuûa chaát löu 9.3958 cp ct Heä soá neùn toång coäng 0.00002 psi-1 Swirr Ñoä baõo hoøa nöôùc 0.31 % CA Heä soá hình daïng væa 31.62 γ Heä soá Euler 0.577216 K Ñoä thaám thaønh heä 2107.3 md pi Aùp suaát væa ban ñaàu 3577 psia qi Löu löôïng ban ñaàu cuûa taàng saûn phaåm 1166.5 STB/d Caùc soá haïng tính trung gian Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò A Dieän tích vuøng daãn chaát löu 5015428.519 ft2 rwa Baùn kính aûnh höôûng hieäu duïng cuûa gieáng khoan 0.218666667 ft m 0.015920821 bpss 0.112325903 Di 0.141737755 Caùc giaù trò caàn tính 1 2 3 4 Ngaøy Thôøi gian Löu löôïng Saûn löôïng coäng doàn t (day) q (STB/d) Np (STB) 1/ 1/ 2004 0 1166.5 0 12/ 31/ 2004 365 22.120336 32634.08872 12/ 31/ 2005 730 11.166039 38260.27668 12/ 31/ 2006 1095 7.4678539 41570.94775 12/ 31/ 2007 1460 5.6098689 43925.3852 12/ 30/ 2008 1825 4.4922159 45753.93426 12/ 30/ 2009 2190 3.7459175 47249.15445 12/ 30/ 2010 2555 3.2122601 48514.0363 12/ 30/ 2011 2920 2.8116954 49610.16462 12/ 29/ 2012 3285 2.4999543 50577.31314 12/ 29/ 2013 3650 2.2504412 51442.66492 12/ 29/ 2014 4015 2.0462145 52225.623 12/ 29/ 2015 4380 1.8759709 52940.52244 12/ 28/ 2016 4745 1.7318796 53598.25477 12/ 28/ 2017 5110 1.6083445 54207.28966 H/ keát quaû tính toaùn gieáng 3003 taàng VI-VIII thuoäc Oligoxen: Caùc thoâng soá ñaàu vaøo Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò rw Baùn kính gieáng khoan 0.25 ft re Baùn kính aûnh höôûng cuûa gieáng khoan 656 ft reD Baùn kính aûnh höôûng 3000 Khoâng thöù nguyeân h Chieàu daøy taàng saûn phaåm 40 ft Φ Ñoä roãng 0.1472 % N Tröõ löôïng daàu trong taàng saûn phaåm 3877585 STB B Heä soá thaønh heä daàu 1.3 RB/STB μ Ñoä nhôùt cuûa chaát löu 9.5152 cp ct Heä soá neùn toång coäng 0.00002 psi-1 Swirr Ñoä baõo hoøa nöôùc 0.42 % CA Heä soá hình daïng væa 31.62 γ Heä soá Euler 0.577216 K Ñoä thaám thaønh heä 72.9646 md pi Aùp suaát væa ban ñaàu 3577 psia qi Löu löôïng ban ñaàu cuûa taàng saûn phaåm 452 STB/d Caùc soá haïng tính trung gian Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò A Dieän tích vuøng daãn chaát löu 8287874.677 ft2 rwa Baùn kính aûnh höôûng hieäu duïng cuûa gieáng khoan 0.218666667 ft m 0.012894624 bpss 5.13248592 Di 0.002512354 Caùc giaù trò caàn tính 1 2 3 4 Ngaøy Thôøi gian Löu löôïng Saûn löôïng coäng doàn t (day) q (STB/d) Np (STB) 1/ 1/ 2004 0 452 0 12/ 31/ 2004 365 235.78393 117079.9733 12/ 31/ 2005 730 159.49083 187412.4418 12/ 31/ 2006 1095 120.5003 237847.6276 12/ 31/ 2007 1460 96.828699 277195.7252 12/ 30/ 2008 1825 80.930386 309463.4822 12/ 30/ 2009 2190 69.51647 336814.5563 12/ 30/ 2010 2555 60.924114 360551.0405 12/ 30/ 2011 2920 54.222161 381517.7438 12/ 29/ 2012 3285 48.848577 400294.0498 12/ 29/ 2013 3650 44.444035 417294.6397 12/ 29/ 2014 4015 40.768088 432826.5516 12/ 29/ 2015 4380 37.653762 447123.4872 12/ 28/ 2016 4745 34.981483 460367.4546 12/ 28/ 2017 5110 32.66337 472702.9729 I/ keát quaû tính toaùn gieáng 3004 taàng 23 thuoäc Mioxen: Caùc thoâng soá ñaàu vaøo Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò rw Baùn kính gieáng khoan 0.25 ft re Baùn kính aûnh höôûng cuûa gieáng khoan 656 ft reD Baùn kính aûnh höôûng 3000 Khoâng thöù nguyeân h Chieàu daøy taàng saûn phaåm 46.5 ft Φ Ñoä roãng 0.1907 % N Tröõ löôïng daàu trong taàng saûn phaåm 16994416 STB B Heä soá thaønh heä daàu 1.3 RB/STB μ Ñoä nhôùt cuûa chaát löu 1.2514 cp ct Heä soá neùn toång coäng 0.00002 psi-1 Swirr Ñoä baõo hoøa nöôùc 0.45 % CA Heä soá hình daïng væa 31.62 γ Heä soá Euler 0.577216 K Ñoä thaám thaønh heä 100.3 md pi Aùp suaát væa ban ñaàu 3577 psia qi Löu löôïng ban ñaàu cuûa taàng saûn phaåm 2254 STB/d Caùc soá haïng tính trung gian Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò A Dieän tích vuøng daãn chaát löu 25434169.02 ft2 rwa Baùn kính aûnh höôûng hieäu duïng cuûa gieáng khoan 0.218666667 ft m 0.002942143 bpss 0.450013293 Di 0.006537902 Caùc giaù trò caàn tính 1 2 3 4 Ngaøy Thôøi gian Löu löôïng Saûn löôïng coäng doàn t (day) q (STB/d) Np (STB) 1/ 1/ 2004 0 2254 0 12/ 31/ 2004 365 665.61651 420518.9889 12/ 31/ 2005 730 390.46066 604408.7218 12/ 31/ 2006 1095 276.25925 723690.9936 12/ 31/ 2007 1460 213.74376 812142.9671 12/ 30/ 2008 1825 174.30075 882472.2902 12/ 30/ 2009 2190 147.14709 940857.0486 12/ 30/ 2010 2555 127.31342 990771.5282 12/ 30/ 2011 2920 112.19136 1034364.89 12/ 29/ 2012 3285 100.28025 1073059.666 12/ 29/ 2013 3650 90.655549 1107846.391 12/ 29/ 2014 4015 82.716576 1139442.555 12/ 29/ 2015 4380 76.056119 1168384.566 12/ 28/ 2016 4745 70.388348 1195083.984 12/ 28/ 2017 5110 65.506727 1219863.495 J/ keát quaû tính toaùn gieáng 3004 taàng I thuoäc Oligoxen: Caùc thoâng soá ñaàu vaøo Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò rw Baùn kính gieáng khoan 0.25 ft re Baùn kính aûnh höôûng cuûa gieáng khoan 656 ft reD Baùn kính aûnh höôûng 3000 Khoâng thöù nguyeân h Chieàu daøy taàng saûn phaåm 12.43 ft Φ Ñoä roãng 0.228 % N Tröõ löôïng daàu trong taàng saûn phaåm 1360844.5 STB B Heä soá thaønh heä daàu 1.3 RB/STB μ Ñoä nhôùt cuûa chaát löu 12.0124 cp ct Heä soá neùn toång coäng 0.00002 psi-1 Swirr Ñoä baõo hoøa nöôùc 0.39 % CA Heä soá hình daïng væa 31.62 γ Heä soá Euler 0.577216 K Ñoä thaám thaønh heä 193.8 md pi Aùp suaát væa ban ñaàu 3577 psia qi Löu löôïng ban ñaàu cuûa taàng saûn phaåm 699 STB/d Caùc soá haïng tính trung gian Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò A Dieän tích vuøng daãn chaát löu 5745797.755 ft2 rwa Baùn kính aûnh höôûng hieäu duïng cuûa gieáng khoan 0.218666667 ft m 0.036741891 bpss 7.682656104 Di 0.004782446 Caùc giaù trò caàn tính 1 2 3 4 Ngaøy Thôøi gian Löu löôïng Saûn löôïng coäng doàn t (day) q (STB/d) Np (STB) 1/ 1/ 2004 0 699 0 12/ 31/ 2004 365 254.58982 147620.6706 12/ 31/ 2005 730 155.63818 219548.6463 12/ 31/ 2006 1095 112.07709 267539.6892 12/ 31/ 2007 1460 87.567959 303607.7257 12/ 30/ 2008 1825 71.854702 332513.562 12/ 30/ 2009 2190 60.922691 356635.7789 12/ 30/ 2010 2555 52.877831 377335.1114 12/ 30/ 2011 2920 46.709789 395463.3368 12/ 29/ 2012 3285 41.830397 411589.1845 12/ 29/ 2013 3650 37.874007 426111.3326 12/ 29/ 2014 4015 34.601353 439320.0989 12/ 29/ 2015 4380 31.849288 451433.469 12/ 28/ 2016 4745 29.502748 462619.2931 12/ 28/ 2017 5110 27.47825 473009.5717 K/ keát quaû tính toaùn gieáng 3004 taàng VI-VIII thuoäc Oligoxen: Caùc thoâng soá ñaàu vaøo Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò rw Baùn kính gieáng khoan 0.25 ft re Baùn kính aûnh höôûng cuûa gieáng khoan 656 ft reD Baùn kính aûnh höôûng 3000 Khoâng thöù nguyeân h Chieàu daøy taàng saûn phaåm 28.2 ft Φ Ñoä roãng 0.1537 % N Tröõ löôïng daàu trong taàng saûn phaåm 3877585 STB B Heä soá thaønh heä daàu 1.3 RB/STB μ Ñoä nhôùt cuûa chaát löu 9.562 cp ct Heä soá neùn toång coäng 0.00002 psi-1 Swirr Ñoä baõo hoøa nöôùc 0.39 % CA Heä soá hình daïng væa 31.62 γ Heä soá Euler 0.577216 K Ñoä thaám thaønh heä 115.5 md pi Aùp suaát væa ban ñaàu 3577 psia qi Löu löôïng ban ñaàu cuûa taàng saûn phaåm 452 STB/d Caùc soá haïng tính trung gian Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò A Dieän tích vuøng daãn chaát löu 11258693.62 ft2 rwa Baùn kính aûnh höôûng hieäu duïng cuûa gieáng khoan 0.218666667 ft m 0.012894624 bpss 4.704220892 Di 0.002741075 Caùc giaù trò caàn tính 1 2 3 4 Ngaøy Thôøi gian Löu löôïng Saûn löôïng coäng doàn t (day) q (STB/d) Np (STB) 1/ 1/ 2004 0 452 0 12/ 31/ 2004 365 225.94436 114339.731 12/ 31/ 2005 730 150.61721 181213.9673 12/ 31/ 2006 1095 112.95828 228659.1577 12/ 31/ 2007 1460 90.364397 265459.3179 12/ 30/ 2008 1825 75.302428 295526.6276 12/ 30/ 2009 2190 64.544182 320947.8207 12/ 30/ 2010 2555 56.475663 342968.4351 12/ 30/ 2011 2920 50.200246 362391.8424 12/ 29/ 2012 3285 45.179974 379766.5657 12/ 29/ 2013 3650 41.07252 395483.8367 12/ 29/ 2014 4015 37.64967 409832.5223 12/ 29/ 2015 4380 34.753431 423031.9881 12/ 28/ 2016 4745 32.270956 435252.749 12/ 28/ 2017 5110 30.119489 446629.9764 L/ keát quaû tính toaùn gieáng R8 taàng III thuoäc Oligoxen: Caùc thoâng soá ñaàu vaøo Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò rw Baùn kính gieáng khoan 0.25 Ft re Baùn kính aûnh höôûng cuûa gieáng khoan 656 Ft reD Baùn kính aûnh höôûng 3000 Khoâng thöù nguyeân H Chieàu daøy taàng saûn phaåm 8 Ft Φ Ñoä roãng 0.1117 % N Tröõ löôïng daàu trong taàng saûn phaåm 3140168 STB B Heä soá thaønh heä daàu 1.3 RB/STB Μ Ñoä nhôùt cuûa chaát löu 9.408 Cp ct Heä soá neùn toång coäng 0.00002 psi-1 Swirr Ñoä baõo hoøa nöôùc 0.46 % CA Heä soá hình daïng væa 31.62 Γ Heä soá Euler 0.577216 K Ñoä thaám thaønh heä 2150 Md pi Aùp suaát væa ban ñaàu 3577 Psia qi Löu löôïng ban ñaàu cuûa taàng saûn phaåm 1166 STB/d Caùc soá haïng tính trung gian Kí hieäu Teân Giaù trò Ñôn vò A Dieän tích vuøng daãn chaát löu 47499999.74 ft2 rwa Baùn kính aûnh höôûng hieäu duïng cuûa gieáng khoan 0.218666667 Ft M 0.015922715 bpss 0.948743335 Di 0.016782953 Caùc giaù trò caàn tính 1 2 3 4 Ngaøy Thôøi gian Löu löôïng Saûn löôïng coäng doàn T (day) q (STB/d) Np (STB) 1/ 1/ 2004 0 1166 0 12/ 31/ 2004 365 163.63126 136429.877 12/ 31/ 2005 730 87.989668 179532.0537 12/ 31/ 2006 1095 60.173397 205931.8911 12/ 31/ 2007 1460 45.719911 225016.4979 12/ 30/ 2008 1825 36.865031 239972.4686 12/ 30/ 2009 2190 30.883599 252272.2418 12/ 30/ 2010 2555 26.572201 262718.5191 12/ 30/ 2011 2920 23.317098 271797.4539 12/ 29/ 2012 3285 20.772464 279825.9187 12/ 29/ 2013 3650 18.728583 287021.9861 12/ 29/ 2014 4015 17.050883 293542.1632 12/ 29/ 2015 4380 15.649046 299502.5857 12/ 28/ 2016 4745 14.460202 304991.8105 12/ 28/ 2017 5110 13.439235 310078.9108 3.4 BIEÄN LUAÄN SOÁ LÖÔÏNG, VÒ TRÍ GIEÁNG VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH BIEÅN PHAÙT TRIEÅN MOÛ: A/ Thieát keá khai thaùc caùc thaân daàu vuøng Ñoâng Baéc Roàng: Moãi coâng trình bieån thöôøng coù tuoåi thoï khoaûng 20 naêm. Chính vì vaäy phaûi theát keá moät heä thoáng khai thaùc ñaûm baûo thu hoài daàu nhieàu nhaát trong khoaûng thôøi gian ñoù. Do ñoù moãi gieáng khoan chæ khai thaùc toái ña laø 20 naêm. Vì vaäy vieäc thieát keá khai thaùc thaân daàu sao cho trong khoûang thôøi gian ñoù 1 gieáng khoan thu ñöôïc 1 saûn löôïng lôùn nhaát ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu. Caùc væa daàu thuoäc khu Ñoâng Baéc Roàng phaân boá raûi raùc theo caáu taïo, vôùi soá löôïng gieáng khoan haïn cheá khoâng theå tieán haønh khai thaùc caùc thaân daàu naøy baèng maïng löôùi gieáng khoan thoáng nhaát. Vì leõ ñoù toâi ñeà xuaát 1 phöông phaùp khai thaùc caùc væa daàu naøy baèng vieäc chuyeån daàn caùc khoûang moû gieáng töø döôùi leân treân ñaûm baûo toång löôïng khai thaùc daàu cuûa gieáng trong suoát giai ñoaïn khaûo saùt laø lôùn nhaát. Vôùi keát quaû khai thaùc caùc thaân daàu cuûa caùc gieáng khoan nhö treân thì ta coù keát quaû thieác keá khai thaùc nhö sau: Keát quaû thieát keá khai thaùc gieáng 3001: Nhö ta ñaõ bieát gieáng khoan 3001 khai thaùc caùc taàng 24, 23, I, III, VI-VIII. Trong khoaûng thôøi gian khai thaùc laø 20 naêm ñeå thu ñöôïc saûn löôïng daàu toái ña ta coù thôøi gian khai thaùc caùc thaân daàu theo thöù töï sau: Taàng VI-VIII khai thaùc: 3 naêm. Taàng III khai thaùc: 1 naêm. Taàng I khai thaùc: 3 naêm. Taàng 24 khai thaùc: 7 naêm. Taàng 23 khai thaùc: 6 naêm. Np = 2182859 (STB) = 284189 taán Vôùi caùch khai thaùc nhö vaäy gieáng 3001 seõ cho ñoäng thaùi khai thaùc nhö sau: Keát quaû thieát keá khai thaùc gieáng 3003: Nhö ta ñaõ bieát gieáng khoan 3001 khai thaùc caùc taàng 24, 23, I, VI-VIII. Trong khoaûng thôøi gian khai thaùc laø 20 naêm ñeå thu ñöôcï saûn löôïng daàu toái ña ta coù thôøi gian khai thaùc caùc thaân daàu theo thöù töï sau: Taàng VI-VIII khai thaùc: 4 naêm. Taàng I khai thaùc: 4 naêm. Taàng 24 khai thaùc: 6 naêm. Taàng 23 khai thaùc: 6 naêm. Np = 2032548 (STB) = 264620 taán Vôùi caùch khai thaùc nhö vaäy gieáng 3003 seõ cho ñoäng thaùi khai thaùc nhö sau: C/ Keát quaû thieát keá khai thaùc gieáng 3004: Nhö ta ñaõ bieát gieáng khoan 3001 khai thaùc caùc taàng 24, 23, I,VI-VIII. Trong khoaûng thôøi gian khai thaùc laø 20 naêm ñeå thu ñöôïc saûn löôïng daàu toái ña ta coù thôøi gian khai thaùc caùc thaân daàu theo thöù töï sau: Taàng VI-VIII khai thaùc: 3 naêm. Taàng I khai thaùc: 3 naêm. Taàng 24 khai thaùc: 7 naêm. Taàng 23 khai thaùc: 7 naêm. Np = 2477742 (STB) = 322581 taán Vôùi caùch khai thaùc nhö vaäy gieáng 3004 seõ cho ñoäng thaùi khai thaùc nhö sau: D/ Keát quaû thieát keá khai thaùc gieáng R8: Nhö ta ñaõ bieát gieáng khoan 3001 khai thaùc taàng III. Trong khoaûng thôøi gian khai thaùc laø 20 naêm ñeå thu ñöôïc saûn löôïng daàu toái ña. Np = 2452323 (STB) = 319271 taán Vôùi caùch khai thaùc nhö vaäy gieáng R8 seõ cho ñoäng thaùi khai thaùc nhö sau: Trong khuoân khoå baøi tieåu luaän ta duøng phöông phaùp suy giaûm saûn löôïng ñeå tính toaùn, maëc duø coù nhieàu phöông phaùp, moãi phöông phaùp coù caùc ñaëc tính öu vieät cuõng nhö khuyeát ñieåm khaùc nhau nhöng theo em phöông phaùp theå tích coù caùc öu khuyeát ñieåm sau: Taän duïng toái ña caùc phaàn meàm tin hoïc öùng duïng, nhöng neáu thieáu caùc phaàn meàm aáy thì cuõng khoù hoaøn taát. Thoâng soá tính toùan phöùc taïp ñoâi khi tin hoïc khoâng giaûi quyeát ñöôïc. Do vaäy ñaây chính laø öu cuõng laø khuyeát ñieåm. Söû duïng toát cho taát caû caùc væa khoâng ñoàng boä, söû duïng toát cho moû daàu nhöng laïi khoâng chính xaùc cho moû khí vaø condensat. Thieát keá duøng naêng löôïng töï nhieân cho ta keát quaû chính xaùc nhöng khoâng khai thaùc trieät ñeå ñöôïc do khoâng theå duøng phöông phaùp bôm eùp nöôùc. Vaø sau cuøng laø noù phuï thuoäc nhieàu vaøo yeáu toá chuû quan cuûa ngöôøi thieát keá 3.5 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ: Trong khuoân khoå baøi tieåu luaän naøy, döïa vaøo taøi lieäu gieáng khoan, maãu loõi, maãu vuïn, caùc soá lieäu ñòa vaät lyù gieáng khoan vaø keát quaû minh giaûi taøi lieäu ñòa chaán 3 chieàu cuûa caùc gieáng R3, R6, R7, R8 ñaëc bieät laø gieáng 3001, 3003, 3004, R8, ta coù theå toùm taét veà vuøng moû Roàng nhö sau: Veà caáu taïo moû Roàng goàm coù caùc khu vöïc: Khu vöïc ñôùi naâng trung taâm. Khu vöïc ñôùi naâng Ñoâng Baéc bao goàm khoái naâng caáu taïo baäc III vaø caùc ñôn nghieâng. Khu vöïc ñôùi naâng Ñoâng Nam bao goàm khoái naâng baäc III vaø muõi caáu taïo cuøng baäc. Khu vöïc Taây Baéc bao goàm caùnh suït nghieâng Taây Baéc vaø muõi caáu taïo. Veà ñòa taàng: Ñòa taàng vuøng moû ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû caùc taøi lieäu khoan saâu (maãu loõi, maãu vuïn, hoùa thaïch, ñòa vaät lyù gieáng khoan) vaø taøi lieäu thaêm doø ñòa chaán 2 – 3 chieàu. Keát quaû phaân chia ñòa taàng caùc gieáng trong vuøng Ñoâng Baéc Roàng ñöôïc trình baøy töø döôùi leân treân (töø coå ñeán treû) nhö sau: Ñieäp Bieån Ñoâng (N+Q4) Ñieäp Ñoàng Nai (N13) Ñieäp Coân Sôn (N12) Ñieäp Baïch Hoå (N11) Ñieäp Traø Taân (P32) Ñieäp Traø Cuù (P31) Moùng tröôùc KZ Ñöôïc phaùt hieän töø naêm 1985 moû Roàng coù dieän tích töông ñoái nhoû vôùi ñoái töôïng chính maø ta khaûo saùt ôû ñaây laø ñaù moùng bò phong hoùa nöùt neû . Qua khaûo saùt ta coù theå thaáy tieàm naêng daàu khí cuûa vuøng töông ñoái lôùn vaø cuõng deã khai thaùc do chæ caùch caûng Vuõng Taøu 125km, thuoäc boàn truõng Cöûu Long laø boàn coù tröõ löôïng lôùn nhaát nöôùc ta. Vôùi caùc gieáng môùi 3001, 3003, 3004, R8 ta vöøa trình baøy ôû phaàn treân thì coù theå thaáy thôøi gian khai thaùc kinh teá toái ña cuûa gieáng 3001, 3003, 3004 töông ñoái daøi, cuï theå ø 20 naêm. Rieâng gieáng R8 do coù tröõ löôïng thaáp neân khoâng phuø hôïp cho khai thaùc coâng nghieäp, nhöng coù theå duøng nöôùc ñeå bôm eùp khai thaùc caùc gieáng khaùc. Vôùi ΣNp = 9145472 (STB), N = 415703 thì ta thaáy löôïng thu hoài ñaït 22% laø con soá ñaùng keå so vôùi möùc chuaån laø 15%. Sau ñaây laø moät vaøi kieán nghò cuûa toâi: Vì ñaây laø khu vöïc chæ môùi thaêm doø chi tieát chöa ñöa vaøo khai thaùc neân vieäc thieát keá gieáng khoan khai thaùc treân khu vöïc laø voâ cuøng quan troïng, trong ñoù caùch duøng phöông phaùp suy giaûm saûn löôïng ñöôïc ñöa leân haøng ñaàu. Tuy coù nhieàu caùch nhöng ñaây laø caùch ñôn giaûn, caàn thieát ôû caùc khu moû nhoû, söû duïng chuû yeáu laø naêng löôïng töï nhieân, caùc thoâng soá tính ñöôïc maùy tính ñaûm nhieäm, caùch naøy duøng toát cho caùc moû khoâng ñoàng boä nhaát laø moû daàu. Maëc duø ñaõ ñaõ xaây döïng giaøn nheï RC-1 treân khu Ñoâng Baéc nhaèm thaêm doø chi tieát khai thaùc thöû coâng nghieäp væa daàu trong Mioxen vaø Oligoxen nhöng tieàm naêng daàu khí cuûa vuøng cuõng coøn khaù lôùn vôùi khaû naêng thu hoài laø 22% do ñoù ta cuõng caàn quan taâm hôn trong coâng taùc tìm kieám thu taäp caùc thoâng tin môùi, thaêm doø, khai thaùc daàu khí trong töông lai ôû boàn Cöûu Long noùi chung vaø vuøng Ñoâng Baéc Roàng, caùc vuøng keá caän vuøng Ñoâng Baéc Roàng noùi rieâng. Do kieán thöùc chuyeân moân coù haïn, kinh nghieäm coøn non keùm neân em raát mong coù theâm caùc yù lieán khaùc cuûa thaày coâ cuõng nhö caùc baïn. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Phan Vaên Koâng, Ñaëc ñieåm thaïch hoïc, thaïch ñòa hoùa, caùc thaønh taïo magma ñaù moùng moû Roàng.2000. Phuøng Ñaéc Haûi – Tröôûng phoøng Ñòa chaát moû, Baùo caùo chính xaùc hoùa caáu truùc ñòa chaát, tröõ löôïng daàu khí, khí vaø condensat caùc khu vöïc moû Roàng. 1/5/1997. SPE 28688, Decline curve analysis using type curves – analysis of oil well production data using material balance time: application to field cases. 19 october 1994. Roland N. Horne, Modern Well Test Analysis. 1997. TS. Huyønh Thanh Sôn – TS. Leâ Phöôùc Haûo, Coâng ngheä moû. 3/2002. WILLIAM D.McCAIN, Jr, The properties of PETROLEUM FLUIDS,1990. Baøi giaûng moân hoïc ñòa chaát khai thaùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTIEULUAN.Doc
  • dwgVu.dwg
Luận văn liên quan