Đề tài Thiết kế hệ thống điều khiển theo nguyên tắc cực trị

Lời nói đầu N gày nay sự phát triển mạnh mẽ vượt bậc của KHKT, đặc biệt là công nghệ vi điện tử - vi xử lý, đã kéo theo sự ra đời của các hệ thống điều chỉnh tự động ngày càng được tối ưu hoá về mọi mặt. Chúng gọn nhẹ hơn nhưng lại tinh vi hơn, có thể đảm nhiệm được các công việc khó khăn hơn rất nhiều so với hệ thống cũ. Trước kia trong các hệ thống điều chỉnh, vì các lý do kỹ thuật, công nghệ và yêu cầu lúc đó, người ta chỉ điều chỉnh một giá trị đặt trước nào đó của một đại lượng điều chỉnh, hệ thống như vậy gọi là hệ thống có một đại lượng điều chỉnh. Ngày nay yêu cầu về một hệ thống điều chỉnh trở nên phức tạp hơn rất nhiều, nó đòi hỏi phải điều chỉnh một lúc nhiều thông số. Trong đó các thông số do các quá trình vật lý bên trong hệ thống có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Như vậy muốn xây dựng được một hệ thống điều chỉnh bắt buộc phải tìm hiểu các quá trình xảy ra bên trong, các tính chất và thành phần cấu tạo của hệ thống. Các tiến bộ KHKT được đặc trưng bởi sự phát triển không ngừng của việc tự động hoá sản xuất trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Tự động hoá nhằm tăng năng xuất lao động, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao trình độ sản xuất. Chính vì vậy mà một trong các yếu tố để đánh giá nền sản xuất hiện đại là trình độ áp dụng tự động hoá có khả năng tự thích nghi với sự thay đổi của các tham số bên trong và bên ngoài hệ thống được quan tâm hàng đầu. + Hệ thống tự điều chỉnh là một hệ thống tự động mới, nó hoàn thiện hơn cả trong các hệ thống tự động. Các ứng dụng của nó trong cuộc sống, trong công nghiệp đã mang lại giá trị kinh tế rất lớn. + Hệ thống tự chỉnh xuất hiện vào những năm 50 của thập kỷ này, sự ra đời của nó cho phép mở rộng vùng ổn định, giữ nguyên độ tác động nhanh cho trước, làm cho hệ thống trở thành bất biến hay hầu như bất biến nâng cao độ tin cậy. Các hệ thống tự chỉnh có thể xây dựng bằng nhiều cách khác nhau, các hệ đơn giản nhất đồng thời phổ biến nhất là hệ cực trị. Hệ thống điều khiển tìm cực trị có nhiệm vụ tìm kiếm và duy trì đại số cực đại trong cực tiểu cuả một hay nhiều tham số của đối tượng được điều khiển, trong khi đặc tính và điều kiện làm việc của đối tượng có thể biến đổi một cách ngẫu nhiên. Bản đồ án này sẽ đề cập tới một số ứng dụng của hệ cực trị trong công nghiệp và thiết kế bộ điều chỉnh tìm cực trị dùng cho lò cán thép. Trong khuôn khổ một bản đồ án tốt nghiệp, chúng em chỉ giới hạn ở việc nghiên cứu một hệ thống không quá phức tạp. Đó là hệ thống điều chỉnh mà đại lượng được điều chỉnh là nhiệt độ trong lò cán thép và lượng dầu ma zút đưa vào lò để đốt. Các thiết bị bán dẫn được sử dụng để điều khiển đối tượng này cho phép tạo ra thuật toán linh hoạt và chính xác. Nội dung của bản đồ án đề cập tới các vấn đề sau: + Hệ thống tìm cực đại được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như trong công nghiệp hoá chất, năng lượng, nhiệt luyện, . xác định cực tính cực trị khi đối tượng điều khiển là lò cán thép. + Tính toán, thiết kế hệ điều chỉnh tìm cực trị kiểu bước dùng các phần tử bán dẫn. + Khảo sát qúa trình điều khiển, xác định chất lượng của hệ thống bằng phương pháp đồ thị giải tích trong trường hợp đối tượng có quán tính. Trong khi trình bày chúng em đã thể hiện sát nội dung và các yêu cầu trên. Qua việc tính toán và khảo sát đã rút ra được nhiều kết luận cần thiết để đánh giá chất lượng và chọn các tham số của hệ thống. Tuy nhiên do thời gian và trình độ có hạn, nên chúng em chỉ mới đề cập tới các vấn đề trên trong một số trường hợp điều chỉnh, cần thiết và tối thiểu. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy Nguyễn Hữu Công, các thầy cô trong khoa và bộ môn ĐL-ĐK đã giúp đỡ chúng em hoàn thành bản đồ án này.

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2070 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống điều khiển theo nguyên tắc cực trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a = 1,1 ¸ 1,25) ta sö dông hÖ thèng tù ®éng t×m cùc trÞ. Tøc lµ t×m hÖ sè a b»ng bao nhiªu ®ã ®Ó cã nhiÖt ®é ngän löa lµ cùc ®¹i. B¶n chÊt cña qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn lµ: Gi¶ sö ®Ó ®èt hÕt mét kg dÇu nÆng, ta cÇn dïng m kg kh«ng khÝ. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ do nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau mµ l­îng kh«ng khÝ cÇn cho viÖc ®èt hÕt mét kg dÇu lu«n ³ m. ViÖc ®èt ®¹t nhiÖt ®é tèi ­u ®­îc thÓ hiÖn nh­ h×nh 2-4 víi ®Çu vµo lµ hÖ sè d­ thõa kh«ng khÝ vµ ®Çu ra lµ nhiÖt ®é vïng nung trªn. T(x) a* Ta sö dông m kg kh«ng khÝ ®Ó ®èt mét kg dÇu th× ta cã a = 1. Thùc tÕ ta ph¶i dïng m’ kh«ng khÝ ®Ó ®èt mét kg dÇu (m > m’). Tõ ®ã ta cã hÖ sè d­ thõa kh«ng khÝ: a = HÖ thèng gåm hai vïng: - Bé ®iÒu chØnh tû lÖ tiªu hao nhiªn liÖu kh«ng khÝ. - Bé tù ®éng t×m cùc trÞ. H×nh 2-4 a PhÇn III ThiÕt lËp s¬ ®å nguyªn lý A- C¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ bé ®iÒu chØnh t×m cùc trÞ kiÓu b­íc I . S¬ ®å cÊu tróc hÖ thèng. C¬ cÊu chÊp hµnh §èi t­îng ®iÒu chØnh ThiÕt bÞ tÝnh to¸n Bé ph¸t lÖnh PhÇn tö ®¶o dÊu BN1 BN2 So s¸nh Y Y1 Y2 Sign DU M H×nh 3-1 1- S¬ ®å 2- Nguyªn lý lµm viÖc cña s¬ ®å. Gi¶ sö l­îng vµo cña ®èi t­îng ®iÒu chØnh thay ®æi theo thêi gian thiÕt bÞ tÝnh cho ta gÝa trÞ Y1 t­îng øng víi t1 , Y12 t­îng øng víi t2 . C¸c gi¸ trÞ nµy lÇn l­ît ®­a vµo trong BN1 vµ BN2 ( c¸c bé nhí ) sau khi qua bé so s¸nh tÝn hiÖu ra DY = Y2 -Y1 t¸c ®éng vµo phÇn tö ®¶o chiÒu quyÕt ®Þnh sù lµm viÖc cña c¬ cÊu chÊp hµnh dÉn ®Õn l­îng vµo ®èi t­îng thay ®æi . Khi DY ³ 0 phÇn tö ®¶o chiÒu kh«ng t¸c ®éng, v× thÕ c¬ cÊu chÊp hµnh gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i lµm viÖc . NÕu DY < 0 (DY ³ 0 Û Y2 - Y1 < 0 hay cô thÓ h¬n Y2 - Y1 £ e trong ®ã e lµ mét sè d­¬ng ph¶n øng ng­ìng nh¹y cña qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn ) th× phÇn tö ®¶o chiÒu t¸c ®éng b¾t buéc c¬ cÊu chÊp hµnh ®æi chiÒu lµm viÖc . §Ó thùc hiÖn c«ng viÖc trªn bé ph¸t lÖnh ®· lµm nhiÖm vô chØ huy c¸c b­íc theo tr×nh tù. B­íc 1 : Ghi nhí gi¸ trÞ tr­íc vµo BN1. B­íc 2 : Cho c¬ cÊu chÊp hµnh lµm viÖc theo chiÒu nµo ®ã ( ch¹y thö). B­íc 3 : Ghi nhí gi¸ trÞ sau khi ch¹y thö vµo BN2. B­íc 4 : So s¸nh 2 gi¶ trÞ trong c¸c bé nhí råi xo¸ ®i chuÈn bÞ cho c chÊp hµnh lµm viÖc. ë ®©y ®èi t­îng ®iÒu chØnh cã ®Æc tÝnh cùc trÞ nh­ ë h×nh 2-4 vµ c¬ cÊu chÊp hµnh lµ ®éng c¬ §CH . C¸c phÇn tö nh­ thiÕt bÞ tÝnh to¸n, bé ghi nhí , so s¸nh ... ®­îc x©y dùng chóng dùa trªn c¸c phÇn tö cã tiÕp ®iÓm vµ kh«ng cã tiÕp ®iÓm . II Bé ®iÒu chØnh cùc trÞ kiÓu b­íc dïng c¸c phÇn tö cã tiÕp ®iÓm 1- S¬ ®å nguyªn lý H×nh 3-2 chØ ra s¬ ®å nguyªn lý cña cùc trÞ kiÓu b­íc dïng c¸c phÇn tö cã tiÕp ®iÓm. Bé chØ huy lµ sù kÕt hîp gi÷a m¸y ph¸t xung tõ tÊn sè siªu thÊp víi bé ph©n phèi. M¸y ph¸t xung tõ lµ mét bé khuyÕch ®¹i tõ lµm viÖc ë chÕ ®é r¬ le cã vßng dao ®éng LK CK m¾c nèi tiÕp vµp cuén ®iÒu khiÓn. C¸c dao ®éng ®­îc khuyÕch ®¹i vµ biÕn ®æi thµnh xung. Cã thÓ x¸c ®Þnh tÇn sè dao ®éng b»ng viÖc chän LK CK . W0K W0C W W X C2 Lx CK C1 2 1 3 4 1 3 4 2 ~ III II R2 R2 BN1 BN2 IK IK R1 R1 1R2 +250V _§CH +27V 1R1 r1 r1 H×nh 3-2 Y rn + _ C¸c xung t¹o bëi m¸y ph¸t ®­îc ®­a vµo cuén d©y ®iÖn tõ cña bé ph©n phèi (cuén nµy kh«ng vÏ ë h×nh 3-2) nhê ®ã mµ c¸c thanh quÐt dÞch chuyÓn trong tr­êng tiÕp xóc I, II, III víi tÇn sè x¸c ®Þnh bëi tÇn sè xung m¸y ph¸t. ThiÕt bÞ nhê sö dông c¸c tô C1, C2 vµ mÆch lÆp katèt cña ®Ìn ®iÖnt tö hai cùc kÐp, ®iÖn ¸p tû lÖ víi c¸c gi¸ trÞ Y1, Y2 ®Æt lªn l­íi ®Ìn phÇn tö t¸c ®éng l«gic lµm nhiÖm vô so s¸nh hiÖu sè ®iÖn ¸p Y1 vµ Y2 lµ r¬ le ph©n cùc R1. R¬ le n¸y ®iÒu khiÓn phÇn tö ®¶o chiÒu cña bé ®iÒu chØnh ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn ¸p cho cuén kÝch tõ cña §CH tuú thuéc vµo chuyÓn ®æi trø¬c ®ã cña nã. 2- Nguyªn lý lµm viÖc. - B­íc thø nhÊt : Thanh quÐt ë vÞ trÝ 1 gi¸ trÞ Y1 ®­îc nhí l¹i tû lÖ víi ®iÖn ¸p trªn tô C1. - B­íc thø 2 : Thanh quÐt ë vÞ trÝ 2 , §CH lµm viÖc kÐo biÕn trë rn sù dÞch chuyÓn cña con tr­ît m« h×nh ho¸ cho chuyÓn ®éng cña c¬ quan ®iÒu chØnh , cßn ®iÖn ¸p trªn biÕn trë tû lÖ víi hÖ sè ®iÒu chØnh m. - B­íc thø 3 : Thanh quÐt ë vÞ trÝ 3 , gi¸ trÞ Y2 ®­îc nhí trªn tô C2. - B­íc thø 4 : Thanh quÐt ë vÞ trÝ 4 Thùc hiÖn viÖc so s¸nh ®iÖn ¸p tØ lÖ víi Y1,Y2 tuú theo dÊu cña DY mµ 1 R1 sÏ ®ãng ®iÖn cho mét trong hai cuén kÝch thÝch cña c¬ cÊu chÊp hµnh. NÕu Y2 ³ Y1 nghÜa lµ chuyÓn ®éng theo h­íng tiÕn tíi cùc trÞ th× 1R1 gi÷ nguyªn gi¸ trÞ cò , kh«ng cã viÖc ®¶o chiÒu . NÕu Y2 £ Y1 nghÜa lµ khi qua khái ®iÓm cùc trÞ th× 1R1 sÏ ®ãng sang vô trÝ kh¸c. III - Bé ®iÒu chØnh cùc trÞ kiÓu b­íc dïng c¸c phÇn tö kh«ng tiÕp ®iÓm 1- S¬ ®å cÊu tróc (h×nh 3-3 ) HÖ thång gåm c¸c phÇn tö : - §«i t­îng ®iÒu khiÓn, to¹ ®é X lµ ®¹i l­îng chuyÓn dÞch vµ to¹ ®é Y lµ l­äng ®iÖn ¸p ®­a vµo c¸c bé ghi nhí . - §CH : §éng c¬ ®iÖn ®Ó chuyÓn ®éng cho ®èi t­îng (thay ®æi to¹ ®é X) - K§T : KhuÕch ®¹i tõ dïng ®Ó ®iÒu khiÓn §CH quay thuËn nghÞch ®iÒu chØnh tèc ®é. FNI IV II I V1 GN1 GN2 V2 SS KD VP V4 V3 K§T §CK T Y X H×nh 3-3 cs IV cs III cs cs - Bé ph©n phèi 4 b­íc ®­îc x©y dùng trªn bé ghi dÞch b»ng Ferit ®i«t hay Ferit tri«t nã ®­îc thùc hiÖn b»ng thuËt to¸n sau : 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 - CS : Lµ bé chËm sau ®Ó ghi nhí tÝn hiÖu lµm viÖc cho nhËp sau. s¬ ®å lµm viÖc theo nguyªn t¾c mét nhÞp ( bé ghi dÞch). - FN1 : Lµ bé ph¸t xung nghÑt ph¸t ra d¹ng biªn ®é lín vµ ®é réng hÑp dïng ®Ó kÝch thÝch Ferit lµm viÖc theo nhÞp tÝn hiÖu tõ kh©u nay sang kh©u kh¸c . Nã ®­îc ®iÒu khiÓn ®a hµi F§. - F§ : Lµ bé ®a hµi ®îi , khi cã tÝn hiÖu tõ Ferit sè hai ®­a lªn th× bé F§ sÏ vµo tr¹ng th¸i kh«ng æn ®Þnh. §Çu sè 2 cña F§ sÏ cã tÝn hiÖu ®­a vµo bé V3 , V4. §Çu vµo 1 cña F§ sÏ c¾t FN1 ra khái tr¹ng th¸i lµm viÖc . Sau khi F§ quay vÒ tr¹ng th¸i æn ®Þnh th× FN1 sÏ b¾t ®Çu lµm viÖc l¹i. GN1 vµ GN2 lµ bé ghi nhí tÝn hiÖu ®iÖn ¸p Uy1 vµ Uy2 cña ®èi t­îng ®iÒu khiÓn. - SS lµ bé so s¸nh 2 gi¸ trÞ ®iÖn ¸p cña ®èi t­îng. - K§ lµ bé K§ tÝn hiÖu so s¸nh. - VP lµ bé vi ph©n tÝn hiÖu so s¸nh ®Ó kÝch thÝch Trig¬ T. - Trig¬ dïng ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng cho §CH quay thuËn nghÞch. - K Kho¸ n¹p vµ phãng ®iÖn. 2- Nguyªn t¾c ho¹t ®éng Kho¸ K ®ãng ë vÞ trÝ 1 ®Ó nguån E n¹p cho tô C, sau khi K vÒ vÞ trÝ 2 Tô C phãng ®iÖn vµo c¸c cuén d©y x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn ban ®Çu cña bé ph©n phèi . Tr¹ng th¸i ®Çu tiªn cña c¸c Ferit lµ 1000 cho nªn V1 sÏ më ra vµ ®­a tÝn hiÖu ®iÖn ¸p Uy2 tõ ®èi t­îng GN1. Qu¸ tr×nh trªn thùc hiÖn b­íc thø nhÊt . Bé FN1 ph¸t ra mét xung ®­a vµo c¸c cuén dÞch chuyÓn cña bé ph©n phèi . TÝn hiÖu tõ Ferit thø nhÊt chuyÓn sang Ferit thø hai vµ tr¹ng th¸i cña Ferit la 0100. §Çu ra cña Ferit thø hai co¸ tÝn hiÖu ®­a vµo FD lµm cho thay ®æi tr¹ng th¸i. §Çu 2 F§ cho ta tÝn hiÖu ®­a vµo V3 vµ V4 ®iÒu khiÓn §CH quay mét qu·ng Dx ®ång thêi tÝn hiÖu tõ ®Çu 1F§ ®­a vÒ kho¸ FN1. Bé F§ chØ cã mét tr¹ng th¸i æn ®Þnh v× thÕ sau mét thêi gian t nµo ®ã nã sÏ trë vÒ tr¹ng th¸i æn ®Þnh ban ®Çu. Lóc ®ã §CH kh«ng quay n÷a vµ FN1 l¹i cã thÓ ph¸t xung ®ã lµ b­íc thø hai. Bé FN1 tiÕp tôc ph¸t xung ®­a vµo Ferit. TÝn hiÖu tõ Ferit chuyÓn sang 3 vµ tr¹ng th¸i cña bé ph©n phèi la 0010. §Êu ra cña Ferit 3 cã tÝn hiÖu ®­a vµo V2 vµ ®iÖn ¸p Uy2 cña ®èi t­îng ®­a vµo GN2 . §©y lµ b­íc 3. Bé FN1 l¹i ph¸t xung chuyÓn tr¹ng th¸i bé ph©n phèi. §Çu ra cña Ferit 4 cho tÝn hiÖu vµo FN2 vµ ph¸t xung ®­a vµo GN1 vµ GN2. Hai bé ghi nhí cho hai ®iÖn ¸p Uy1 vµ Uy2 ®­a vµo bé so s¸nh . NÕu Uy1 x1) th× bé so s¸nh kh«ng cã tÝn hiÖu ra . NÕu Uy1 > Uy2 th× bé so s¸nh sÏ cã tÝn hiÖu ra ®­a vµo K§ vµ VP ®Ó ®­a xung vi ph©n vµo Trig¬ lµm thay ®æi tr¹ng th¸i cña nã. Mét trong hai tr¹ng th¸i ®ã sÏ khèng chÕ V3 hay V4 ®Ó §CH cã thÓ thay ®æi chiÒu. Chu k× ®iÒu khiÓn tiÕp theo sÏ lÆp l¹i qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c¸c b­íc tr­íc . ThiÕt bÞ cña hÖ thèng kh«ng tiÕp ®iÓm cã kÝch th­íc nhá, ®é tin cËy cao. IV - So s¸nh ph­¬ng ¸n C¸c bé ®iÒu chØnh t×m cùc trÞ kiÓu b­íc xÐt ë trªn ®Òu gåm c¸c khèi sau : - Khèi ph¸t lÖnh - Ghi nhí - So s¸nh - §¶o dÊu HÖ thèng lµm viÖc theo bèn b­íc nh­ ®· biÕt : ë s¬ ®å h×nh 3-2 : Bé ph¸t lÖnh lµ khuyÕch ®¹i tõ vµ bé ph©n phèi b¾ng cã khÝ do vËy lµm viÖc tin cËy , ch¾c ch¾n song qu¸n tÝnh lín , chu k× dao ®éng kh«ng thÓ nhá ®­îc. Thêi gian lµm viÖc cña c¸c tiÕp ®iÓm c¬ khÝ mau háng. MÆt kh¸c thiÕt bÞ nÆng nÒ vÒ träng l­îng vµ kång kÒnh vÒ thÓ tÝch. Bé ghi nhí vµ bé so s¸nh dïng ®Ìn 3 cùc kÐp vµ r¬ le ph©n cùc nh­ vËy sÏ lµm tin cËy, Ýt bÞ ¶nh h­ëng nhiÔu sãng, ®é nh¹y thÊp, ®é t¸c ®éng nhanh kÐm. §øng vÒ phÝa thiÕt bÞ mµ nãi s¬ ®å trªn khã thùc hiÖn v× c¸c thiÕt bÞ nh­ bé t×m b­íc, r¬ le ph©n cùc, cã rÊt Ýt g©y khã kh¨n cho viÖc söa ch÷a thay thÕ. * ë s¬ ®å 3-3 ®ä t¸c ®éng nhanh còng cã h¹n chÕ do sù cã mÆt cña c¸c m¹ch tõ Ferit. MÆt kh¸c s¬ ®å kh¸ phøc t¹p, sè l­îng c¸c phÇn tö, c¸c m¹ch logic kh¸ nhiÒu. Thêi gian vµ thiÕt bÞ kh«ng cho phÐp thùc hiÖn s¬ ®å nay tuy nã cã nhiÒu ­u ®iÓm vÒ ®é tin cËy. B- Bé ®iÒu chØnh cùc trÞ kiÓu b­íc Qua 2 ph­¬ng ¸n trªn ®Ó kh¾c phôc c¸c nh­îc ®iÓm vÒ c¸c l­îng thÓ tÝch, ®é tin cËy vµ ®¬n gi¶n dÔ söa ch÷a thay thÕ phï hîp víi thiÕt bÞ co¸ s½n em chän ph­¬ng ¸n sau: I - S¬ ®å h×nh khèi h×nh 3-4 - PL bé ph¸t lÖnh gåm ®a hµi tù dao ®éng §H vµ Trig¬ T, t¶i cña chóng lµ c¸c r¬ le R1 , R2. BN1vµ BN2 lµ hai bé ghi nhí b»ng tô C1 C2. SS bé so s¸nh gåm hai K§ thuËt to¸n trong ®ã cã mét khèi lµm viÖc ë d¾c tÝnh r¬ le. - PTD PhÇn tö dÊu , thùc hiÖn viÖc ®¶o chiÒu §CH gåm Trig¬ vµ r¬ le R3. Nguyªn lý lµm viÖc: Bé ®a hµi tù dao ®éng cho ra xung vu«ng, qua Trig¬ tÇn sè xung gi¶m mét nöa. Do vËy ta cã bé ph¸t lÖnh ®iÒu khiÓn c¸c r¬ le ®ãng c¾t theo ®óng tr×nh tù bèn b­íc yªu cÇu ( h×nh 3-4). T DT CH §H SS 1 2 E E T PTD §CK H×nh 3-4 B­íc 1 : ; tô C1 n¹p gi¸ trÝ ®Çu y1 B­íc 2 : ; ®éng c¬ ch¹y thö theo chiÒu nµo ®ã B­íc 3 : ; tô C2 n¹p gi¸ trÝ ®Çu y2 B­íc 4 : ; Bé so s¸nh lµm viÖc so s¸nh 2 gi¸ trÞ y1 vµ y2 . NÕu y2 ³ y1 th× PT§ kh«ng t¸c ®éng chuyÓn bÞ cho §CH ®¶o chiÒu quay. II - S¬ ®å nguyªn lý: HÖ thèng gåm c¸c bé phËn chÝnh sau: + §èi t­îng cã ®Æc tÝnh cùc trÞ. + Bé ph¸t lÖnh. + Bé nhí. H×nh 3-5 RK12 R1 Rb12 Rb21 R2 RK2 §4 C2 C1 §3 §1 §2 T2 T1 +E + Bé so s¸nh. + §éng c¬ chÊp hµnh. * M¹ch ®iÒu khiÓn. 1 - Bé ph¸t lÖnh. a) Bé ®a hµi tù dao ®éng: §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña bé t×m b­íc lµ ph¶i cã khèi lÖnh t¹o xung ®Ó thùc hiÖn c¸c b­íc mong muèn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. ë ®©y bé ®a hµi tù dao ®éng ®ãng vai trß quan träng, nã lµ nh÷ng thiÕt bÞ ®iÖn t¹o nªn nh÷ng xung ®iÖn ¸p hoÆc dßng ®iÖn cã d¹ng vu«ng gãc d­íi t¸c dông cña qu¸ tr×nh phãng n¹p cña tô ®iÖn qua c¸c m¹ch R-C. + Nguyªn lý lµm viÖc Gi¶ sö lóc ®Çu T1 t¾t, T2 th«ng, tô C1 n¹p ®iÖn theo chiÒu: + ER ® R1®+C1®§1 ®T2®-EK cßn C2 phãng theo chiÒu : C2 ® §4 ® T2® -EK®Rb2®-C2 Qu¸ tr×nh phãng ®iÖn cña C2 lµm cho VBT1 cã xu h­íng d­¬ng lªn khi ®iÖn ¸p phãng d¹t ®Õn ng­ìng kho¸ T2 th× T2 t¾t vµ T1 b¾t ®µu th«ng lóc nµy C2 ®­îc n¹p vµ C1 phãng ®iÖn. Qu¸ tr×nh trªn cø lÆp ®i lÆp l¹i, hai ®Ìn thay phiªn nhau th«ng t¾t , v× thÕ ta cã bé ph¸t xung tù dao ®éng. §Ó c¶i thiÖn d¹ng xung ra l¾p thªm mét bé n¾n xung gåm R1R3 vµ R2R4 C¸c ®i«t §1§2 ®Ó æn ®Þnh nhiÖt. Cã hai ph­¬ng ph¸p thay ®æi tÇn sè lµm viÖc cña m¹ch. Thay ®æi gi¸ trÞ Rb (m¹ch phãng). Thay ®æi gi¸ trÞ tô C. Gi¶n ®å xung nh­ sau: Ub1 Ub2 O O UC2 UC1 - E t t +EK t - E t Rk6 H×nh 3-6 RK5 C7 C8 R8 R7 T5 T6 Rf2 Rf1 §5 Rb5 Rb6 §6 C6 C5 Vv + Ed - EK b) Trig¬ ®èi xøng: Cïng víi ®a hµi tù dao ®éng Trig¬ ®èi xøng cã ®Çu vµo ®Õm lµm nhiÖm vô chia tÇn t¹o thµnh khèi lÖnh chØ huy toµn hÖ thèng theo 4 b­íc. M¹ch ®a hµi dao ®éng víi chu k× 10(s) th× chu k× xung cña Trig¬ lµ 20(s) nghÜa lµ tÇn sè xung ®­îc chia ®«i. Trig¬ ®èi xøng lµ m¹ch xung cã hai tr¹ng th¸i c©n b»ng æn ®Þnh. + Nguyªn lý ho¹t ®éng: NÕu ë tr¹ng th¸i ban ®Çu T6 b·o hoµ cßn T5 t¾t th× §6 sÏ th«ng cßn §5 t¾t . Do ®ã cã xung d­¬ng ë ®Çu vµo chØ cã thÓ ®i qua ®i«t §6 ®Õn kÝch thÝch vµo cùc gèc cña Tranzito b·o hoµ T6 vµ lËt tr¹ng th¸i cña Trig¬. Song mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ s¬ ®å nµy cã thÓ chuyÓn biÕn hai lÇn ®­îc kh«ng khi chØ cã mét xung kÝch thÝch ë ®Çu vµo vµ sau khi Trig¬ lËt tr¹ng th¸i ®i«t §5 th«ng vµ xung vµo vÉn ch­a kÞp kÕt thóc. Song cÇn nhËn ra ®i«t §5 kh«ng thÓ th«ng ngay tøc thêi sau khi Trig¬ chuyÓn tr¹ng th¸i mµ chØ th«ng sau khi tô C5 ®· phãng ®iÖn cho nªn viÖc chuyÓn biÕn “nhÇm” sÏ kh«ng x¶y ra. Nh­ vËy xung kÝch thÝch tiÕp theo chØ ®­îc dÉn ®Ôn sau khi c¸c tô C5, C6 ®­îc n¹p vµ phãng ®iÖn hoµn toµn ®Ó ®i«t §6 t¾t vµ §5 th«ng. Gi¶ sö lóc ®Çu T6 th«ng, T5 t¾t thÕ ë KT6 d­¬ng lªn ®Æt vµo BT5 lµm cho T5 kho¸ ch¾c ch¾n. §ã lµ tr¹ng th¸i x¸c lËp thø nhÊt. Khi xung d­¬ng kÝch thÝch vµo BT6 th× T6 t¾t , UKT6 = - EK ®Æt vµo BT5 lµm cho T5 tõ t¾t chuyÓn sang th«ng. Tr¹ng th¸i cña Trig¬ cø duy tr× nh­ vËy cho tíi khi cã xung thø hai kÝch thÝch vµo. Nh­ vËy cø cã hai xung ®Çu vµo th× ë ®Çu ra ta ®­îc mét xung. t t t UR CV Uv + Gi¶n ®å xung. +EK Rb4 RK4 T4 RK3 C4 T3 R4 C3 R5 R6 Uv c ) §a hµi ®îi H×nh 3-7 Nguyªn lý lµm viÖc: ë tr¹ng th¸i ®Çu vµo bao giê T4 còng th«ng vµ T3 t¾t. Dßng n¹p cho tô C4 tõ: + E ® RK3 ® C4 ® RE ®- EK khi cã xung kÝch thÝch vµo qua tô vi ph©n ®­îc xung d­¬ng kÝch vµo BT3 lµm T3 th«ng, khi T3 th«ng ¸p ©m trªn tô ®Æt vµo BT4 lµm cho T4 t¾t lu«n C4 phãng ®iÖn qua T3 ®RE vÒ nguån khi tô phãng hÕt còng lµ lóc hÕt xung ®Çu vµo vµ m¹ch trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu T3 t¾t T4 th«ng. d ) M¹ch khuÕch ®¹i thuËt to¸n: Nguyªn lý ho¹t ®éng: §­a ®iÖn ¸p UV1 vµ UV2 vµo c¸c ®Çu vµo cña T7 vµ T8. Gi¶ sö UV1>UV2 nghÜa lµ DU = UV2 - UV1 0. Ng­îc l¹i nÕu UV1 0 th× Ur< 0. Nh­ vËy ta cã ®Çu vµo mét lµ ®Çu vµo ®ång pha cßn ®Çu vµo hai lµ ®Çu vµo ®¶o pha. R14 R13 R15 R23 R25 T13 T7 T8 T10 T11 T12 T14 R11 R17 R22 R27 Rt C10 T9 R20 R19 R18 R21 R24 R12 R10 R26 §7 §8 +EK +EK H×nh 3-8 2- Bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n t¹o vïng kh«ng nh¹y. + S¬ ®å: ë ®©y t¹o ra vïng kh«ng nh¹y tõ bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n mét ®Çu vµo nh­ (h×nh 3-9). r2 +E D1 D2 Urr Uv Uv1 -E CA2 CA1 r1 r’2 r1 H×nh 3-9 Khi Uv d­¬ng ®i«t §2 d­¬ng bÞ kho¸ bëi ®iÖn ¸p -E vµ - Ur . Khi Uv nhá h¬n ®iÖn ¸p ng­ìng Utd th× §1 cßn bÞ kho¸, ®Õn khi Uv t¨ng ®Õn gi¸ trÞ b»ng ®iÖn ¸p ng­ìng th× §1 th«ng , lóc nµy bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n lµm nhiÖm vô céng hai tÝn hiÖu Uv vµ E .NÕu bá qua ®iÖn trë thuËn cña ®i«t th× ta cã : Ur = NghÜa lµ sau khi §1 th«ng th× ®iÖn ¸p ra cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi . Giai ®o¹n nµy ®­îc m« t¶ b»ng ®o¹n ab trªn (h×nh 3-10) Ur Uv b a Ut® d c H×nh 3-10 - Khi Uv ©m th× §1 kho¸ lóc Uv qua gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ng­ìng th× §2 th«ng ta cã Ur = - §iÖn ¸p ra mang dÊu (+) biÓu thÞ b»ng ®o¹n cd trªn ®Æc tÝnh. Tãm l¹i b»ng mét lÇn thay ®æi cùc tÝnh cña ®iÖn ¸p vµo ta ®· nhËn ®­îc ®Æc tÝnh cã vïng kh«ng nh¹y. f ) S¬ ®å m¹ch æn ¸p. §Ó t¹o ra ®iÖn ¸p ± 12 v ta dïng s¬ ®å gåm cã : - M¸y biÕn ¸p biÕn ®æi ®iÖn ¸p l­íi xuèng ®iÖn ¸p yªu cÇu. - Bé chØnh l­u. - C¸c tô läc. - Hai IC æn ¸p 7812 vµ 7912. S¬ ®å nh­ sau : 7812 7912 +12V BA C1 C3 C4 C2 CL -12V + - + - H×nh 3-11 PhÇn IV TÝnh chän c¸c thiÕt bÞ 1- M¹ch ®a hµi tù dao ®éng Yªu cÇu xung ra cã ®Æc tÝnh d­¬ng Biªn ®é xung : Um³ 10 v TÇn sè dao ®éng f = 1 ¸ 0,1 Hz §é æn ®Þnh tÇn sè Df/f £ 10 % Nguån cung cÊp EK =1,2Um =12 v chän ®Ìn nh­ng-p-nh­ng kÝ hiÖu KC509 cã b = 240 ¸ 900 ; fa >150 MHz ; P = 300mW ; UKC7 = 25 v IKm = 100 mA Trong m¹ch xung th­êng chän IK = 10 ¸50 mA ; ë ®©y chän IK=12mA. - §iÖn trë t¶i : RK’ = RK1 // R1 = RK2 // R2 RK’ = VËy: RK1 = RK2 = R1 = R2 = 2RK = 2K Trë t¹o thiªn ¸p Baz¬. Víi ®Ìn cã b lín th­êng tÝnh dßng : I6 = Do I6 nhá ta cã thÓ chän R6 lín mµ kh«ng ¶nh h­ëng tíi chÕ ®é lµm viÖc b·o hoµ cña ®Ìn , mÆt kh¸c ta cã thÓ chän tô C nhá ; Chän: R6 = 50 ¸100 K ; lÊy chuÈn R6 = 75K Tô: C1 vµ C2 C = = 9,5.10-6 ¸ 95 .10-6 F Víi T = 1¸10 (s) ; R6 =75 K ® chän C = 10¸ 100mF . Gi÷ nguyªn R6 mµ thay ®æi C ta cã quan hÖ T = f(c) T(S) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C(mF) 9,5 19 28,5 38 47,5 57 63 76 81,2 95 ViÖc chän ®Ìn cã b lín lµ ®Ó c¶i thiÖn d¹ng xung ra ®ång thêi ®¸p øng yªu cÇu m¹ch lµm viÖc æn ®Þnh ë tÇn sè thÊp , ph¹m vi thay ®æi tÇn sè réng . 2- M¹ch Trig¬ ®èi xøng V× m¹ch ®èi xøng nªn ta chØ tÝnh cho mét vÕ vÕ kia t­¬ng tù . Yªu cÇu : Ur = 10 v ; Ir = 10mA Chän nguån EK =12 v ; Ed = 1,5 v Víi tÇn sè nhá chän ®Ìn MII41 ta cã : Vcf =15 v ; IK =150 mA ; fa = 1MHz ; IK0 = 25 mA; b = 10¸ 50 TÝnh RK®Ó ®¶m b¶o cho m¹ch lËt tr¹ng th¸i : RK < = 2,2 K CK lµ ®iÖn dung tiÕp gi¸p vect¬ vµ b»ng 600pF MÆt kh¸c ta cã : RK³ VËy chän: RK = 1K TÝnh l¹i : IK = §iÖn dông t¨ng tèc C7. Yªu cÇu C7 > CK míi khö ®­îc ¶nh h­ëng cña CK khi lµm viÖc. C7 = Chän: C7 = 22 nF R6 = 81 K d E vµ dR lµ ®é mÊt æn ®Þnh cña nguån cung cÊp vµ cña ®iÖn trë. - §iÖn trë ph¶n håi R7 . R7 =( 1-2dR ) RK Trong ®ã N lµ hÖ sè nÐn tÝn hiÖu ®ång pha cña tÇng vi sai . N = 20 lg() TrÞ sè N cã thÓ chän tõ -60 ¸ 100 dB R7 = 5,8 K . Chän chuÈn R7 = 5 K §iÖn trë vi ph©n Rf1 t¹o víi C5 lµm nhiÖm vô vi ph©n. Chän Rf1 = 15K Tô vi ph©n ®Çu vµo C5: C5 = 0,05.10-3 mF = 550 nF C¸c ®i«t §5 vµ §6 chØ cÇn chän lo¹i cã néi trë bÐ nªn ta dïng 0A1160. * HiÖu chØnh m¹ch: Tr¹ng th¸i ®Çu tiªn cho mét ®Ìn th«ng vµ mét ®Ìn t¾t . NÕu kh«ng t¹o ®­îc tr¹ng th¸i n©µy th× th× thay ®æi trë vµ tô t¨ng tèc R7R8 vµ C7 C8. R = 5 ¸ 15 K ; C = 5 ¸ 100nF Thö ®é nh¹y Trig¬: Dïng thÕ ®Êt kÝch trùc tiÕp vµo ®Ìn cùc gèc ®ang th«ng, nÕu ®Ìn lËt tr¹ng th¸i lµ ®ñ ®é nh¹y. NÕu kh«ng ®­îc th× thay ®æi RK trong kho¶ng 1 ¸ 3K vµ t¨ng R6 tõ 10 ¸ 100 K. Khi lµm viÖc nÕu Trig¬ kh«ng gi÷ ®­îc tr¹ng th¸i mµ lËt theo nhÞp cña ®a hµi th× chän ®i«t cã kh¶ n¨ng chÞu ¸p ng­îc lín h¬n (tøc lµ dÆc tÝnh cã IK ng­îc nhá) hoÆc ghÐp nèi tiÕp thªm ®i«t ®Ó cã ng­ìng më lín h¬n. * Bé lÖnh ph¸t xung ra 4 nhÞp nh­ng thùc hiÖn c¸c b­íc trªn ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ thèng lµm viÖc lµ nhiÖm vô cña c¸c r¬ le tiÕp ®iÓm nèi ë ®Çu ra cña ®a hµi Trig¬. V× thÕ ë sau c¸c bé nµy ®Òu m¾c thªm mét kho¸ ®iÖn tö ®Ó ®ãng c¾t c¸c r¬ le ®ã. TÝnh to¸n kho¸ víi yªu cÇu lµm viÖc ë chÕ ®é b·o hoµ vµ c¾t dßng v× r¬ le cã V nh¶ kh¸ lín. ë ®©y dïng r¬ le PC-5 vµ PC-3 cã V hót = 12 v ; I =125 mA ; U nh¶ = 0,6 U hót = 7,2 V Chän kho¸ lµ ®Ìn n-p-n lo¹i KV612 cã: IKm = 3 A ; UKm = 80 v ; b =20 ¸ 65 ; Pm =10 w TÝnh trë t¶i: - Dßng colect¬: IK = IT = 0,125 A - Dßng Baz¬ : I6 = §iÖn trë Baz¬: R6 = 3- M¹ch ®a hµi ®îi: Yªu cÇu: Ur = 10 v ; fv = 0,1 ¸ 1Hz Nguån cung cÊp : EK = 12v Chän URE = 1¸3 v ®Ó ®¶m b¶o tr¹ng th¸i ®Çu T3 t¾t T4 th«ng chän URE = 2 V §iÖn trë Colect¬ RK4 ³ MÆt kh¸c: RK4 < VËy chän chuÈn RK14 =1K Chän ®Ìn KC149: RE= Chän : RE = 220W Rb4 £ bmin Chän: Rb4 = 75K S lµ hÖ sè khi xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña t¶i: S = RK3 ³ §iÖn trë ph©n ¸p: URE ³ ® Dßng Colect¬: IK3 = Dßng Baz¬ : Ib3 = Dßng qua ph©n ¸p : Ifa = ( 10¸20)Ib3 = 20.22 = 440 mA Trë ph©n ¸p : R = R4+R5 = VËy: R4 = 27K ; R5 = 3K Tô C: Chän: tô C = 10mF §é réng s­ên xung : tx < Chän: tx = 1 s ; Víi C = 10mF th× tÇn sè lµm viÖc cña m¹ch lín rÊt nhiÒu so víi tÇn sè lµm viÖc cña xung vµo. Nh­ vËy ®¶m b¶o m¹ch ho¹t ®éng tèt. 4- M¹ch khuÕch ®¹i thuËt to¸n ViÖc tÝnh chän linh kiÖn phô thuéc vµo c¸c th«ng sè cho tr­íc ë ®©y yªu cÇu : Urmax = ± 10 V ; Ir = 10 mA ; K = 10 4 Víi hÖ sè K§ lµ 104 ta chän 4 tÇng khuÕch ®¹i nh­ h×nh vÏ. * TÝnh tÇng ra. TÇng ra lµ tÇng ®Èy kÐo t¶i Emit¬. - Chän nguån: EK = (1,1¸1,2) URmax = 1,2.10 = 12 V - Chän: EK = ±12 V - §iÖn trë t¶i: Rt = = 1,2K §Ó m¹ch lµm viÖc æn ®Þnh chän Rt = 3K §iÖn ¸p ng­îc ®Æt vµo ®Ìn gi¶ thiÕt khi T14 th«ng vµ T13 t¾t UEKng = 2EK = 24 V - Chän ®Ìn: C¨n cø vµo IKmax vµ UKEng ta chän T13 lµ ®Ìn n-p-n KC149 Ýt bÞ ¶nh h­ëng cña nhiÔu vµ ån , cã c¸c tham sè : b = 240 ¸ 900 ; fa = 150 MHz T14 lµ ®Ìn thuËn 0C1071 cã : b = 47 ; fa = 4,5 MHz ; UKE = 32V ; IKMax = 50 mA ; P = 125 mw Trë ch«ng ng¾n m¹ch R26 , R27 Dßng ch¹y qua T13nã th«ng hoµn toµn lµ: IKT7 max ³ 100 mA R26 = R27 = = 120 (W) Chän ®iÖn trë chuÈn R26 = R27 = 56 (W) TÝnh ®iÖn ¸p ra khi cã R26 vµ R27 Umax = E K -IK . R26 =12 - 10 . 56 = 11,5 V VËy Ur ®¶m b¶o yªu cÇu. - Dßng Baz¬ ®Ìn: IbT13 = IbT14 = * TÇng khuÕch ®¹i ®¬n - §iÖn trë Colect¬ R25 R25 lín th× K t¨ng song ®Ó ®¶m b¶o U1Rmax th× R 10 £ = 10 K - Dßng Colect¬: - IKT12 = - Chän T12 lµ ®Ìn n- p-n kÝ hiÖu KC509 cã b = 240 ¸ 900 ; I = 100 mA ; U = 25 mA - Dßng Baz¬: IbT12 = Chän §8 cã ¸p më trïng víi ng­ìng chÕt cña T13 vµ T14 ®Ó ®Æc tuyÕn ®i qua ®iÓm 0 . ë ®©y §8 chän lo¹i OA1160 cã ng­ìng më lµ 0,5 V. * TÇng khuÕch ®¹i vi sai trung gian: - Chän T10 vµ T11 t­¬ng tù cã IK0 = 4,5 mA chèng ®­îc tr«i. §Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh chän: IKT10 = 100 IbT12 = 100.4,8 = 480 mA = 0,48 mA T12 lµ ®Ìn n-p-n cã UbE = 0,5 ¸ 0,8 V Chän UbET12 = 0,6 V R21 = = 1,25 K Chän R21 = R22 = 2K ; R24 = 4K - §iÖn trë R23 : Dßng IR23 = 2IKT10 = 2. 0,48 = 0,96 mA R23 = V× T12 lµm viÖc ë chÕ ®é A víi UK = 4v nªn chän R23 = 8 K - TÝnh l¹i: IR23 = = 1mA; IbT10 = * TÇng ®Çu vµo: - TÝnh IKT7 = IKT8 ³ IbT10 .10 = 10 mA = 0,1 mA - Trë Colect¬: R13 = R15 = = 80 K Chän chuÈn R13 = R15 =75K - Chän biÕn trë R14 = 47 K Tõ Umax vµ Imax chän ®Ìn n-p-n lo¹i KC149 Dßng ®Çu vµo: IbT7 = IbT8 = =0,36mA - Chän Trë ®Çu vµo R10 = R11= 3K R12 = R17= 27K * Côm nguån æn dßng Chän ¸p UbT9 = 6 V: R18 = Chän R18 =20K - Chän T9 gièng nh­ T7 vµ T8 - Dßng qua ph©n ¸p: IR20 = ( 10 ¸ 50 ) IbT9 = 50 . 7,4= 370 mA Trë ph©n ¸p: R20 = R19 = = 16,2K R20 = R19 = 18 K - Chän §7 gièng nh­ §8 ®Ó phï hîp víi ng­ìng më cña T9 - HÖ sè khuÕch ®¹i : - HÖ sè khuÕch ®¹i tÇng 1: K = trong ®ã Rt1 = R11 // RK R11 = RbT10 + (b +1 ) RT1 = = 2,8 K R10m = RbT7 + (b +1 ) VËy: K1 = HÖ sè khuÕch ®¹i tÇng 2: K2 = Rt2 = R21 // RVT12 RVT12 = RbT12 + (b +1 ) RT2 = = 0,98 K VËy: K2 = HÖ sè khuÕch ®¹i tÇng 3: K2 = HÖ sè khuÕch ®¹i tÇng 4. §©y lµ tÇng ®Èy kÐo t¶i Emit¬ nªn K4 @1 . HÖ sè khuÕch ®¹i toµn m¹ch. K = K1 K 2.K3.K4 = 10,6 . 10 . 436 .1 = 46254 K > 10 4 nh­ vËy ®Ó ®¶m b¶o hÖ sè khuÕch ®¹i yªu cÇu * HiÖu chØnh: ViÖc hiÖu chØnh ®­îc tiÕn hµnh tõ tÇng ®Çu vµo trë ®i. Hai tÇng ®Çu lµ tÇng khuÕch ®¹i vi sai, nhiÖm vô chñ yÕu lµ chèng tr«i, hÖ sè khuÕch ®¹i nhá . M¹ch khuÕch ®¹i cã nhiÖm vô ®¶m b¶o hÖ sè khuÕch ®¹i lín . §Ó ®¶m b¶o ¸p ra hai cùc tÝnh vµ ®ñ c«ng suÊt ®­a ra t¶i, tÇng ra ph¶i lµ tÇng ®Èy kÐo m¾c t¶i Emit¬. - V× tr«i tÇng ®Çu nªn ë tÊng nµy dïng nguån æn dßng gåm T9, §7, R20, R19, R18, yªu cÇu chän T7 vµ T8 vµ c¸ trÞ sè trë R13, R15, R12, R17, R 10, R11 ph¶i c©n nhau. - Víi tÇng 2 còng lµm nh­ tÇng ®Çu, sau ®ã nèi ®Çu ra tÇng 1 víi ®Çu vµo tÇng 2, hiÖu chØnh cho UKT10 = 11,5 v nhê R23 = 5 ¸ 10 K - TÇng khuÕch ®¹i ®¬n gi¶n yªu cÇu lµm viÖc ë chÕ ®é khuÕch ®¹i do vËy ®iÒu chØnh R25 = 5 ¸ 15 K. - Cuèi cïng ®iÒu chØnh chÕ ®é lµm viÖc cña toµn m¹ch .LÊy hÖ sè khuÕch ®¹i cña m¹ch lµ 9 , tÝnh R28 = K .R11 = 9*3 = 27 K L¾p R28 vµo ®Çu ®¶o pha - §Ó bï tÇn sè do hiÖn t­îng ký sinh g©y ra , dïng tô C9 vµ C10 . Chän C9 = 4700pF vµ C10 = 0,01mF §Æt tÝnh cña khuÕch ®¹i thuËt to¸n trªn h×nh sau : §ång pha §¶o pha Ur[v] Ur[v] M¹ch khuÕch ®¹i thuËt to¸n cã yªu cÇu khi chän cµng gi¶m lo¹i ®Ìn cµng tèt . Do vËy ë ®©y ta chän c¸c ®Ìn cïng lo¹i mÆc dï tham sè cã h¬i thõa . 5- M¹ch khuÕch ®¹i thuËt to¸n t¹o vïng kh«ng nh¹y. C¸c ®i«t §12 vµ §11 ®­îc chän sao cho ng­ìng më cña nã b»ng gi¸ trÞ Utd mµ ta ®· chän , ë ®©y dïng ®i«t lo¹i OA1160, c¸c chiÕt ¸p CA1 , CA2 lo¹i 47 K. Muèn bá mét trong hai nh¸nh cña ®iÖn ¸p ra , ë ®©y ta chØ lÊy ra Ur mang dÊu (+ ) th× vÆn con tr­ît chiÕt ¸p vÒ phÝa gi¶m R416 tíi 0. 6- TÝnh to¸n tô ®iÖn trong bé ghi nhí. ViÖc tÝnh to¸n tô ®iÖn lµm nhiÖm vô ghi nhí ph¶i ®¶m b¶o ®ñ n¨ng l­îng ®Ó cho bé so s¸nh lµm viÖc chÝnh x¸cvµ cã kh¶ n¨ng gi÷ ®­îc n¨ng l­îng trong chu kú lµm viÖc Do vËy nÕu chän C lín sÏ cã thêi gian phãng ®iÖn dµi, khi so s¸nh tô vÉn gi÷ mét l­îng ¸p d­. Cß nÕu chän C nhá qu¸ sÏ kh«ng du n¨ng l­îng ®Ó so s¸nh vµ còng kh«ng gi÷ ®­îc ®iÖn ¸p trong chu k× lµm viÖc. ë ®©y ta tÝnh C sao cho n¨ng l­îng nã tÝnh ®­îc ®ñ ®Ó më tÇng khuÕch ®¹i vi sai cña bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n. - §iÖn ¸p n¹p trªn tô: q = CU hay Dq = CDU Dq lµ sè gia ®iÖn tÝch: Dq = idt = I tb.tt® tt® : lµ thêi gian qu¸ ®ä cña tranzito. DU lµ ®ä sôt ®iÖn ¸p ( 0,055v). - Dßng ®iÖn trung b×nh x¸c ®Þnh dùa vµo bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n: Itb = Ib + IK Ib = IR = Itb = 0,37 + 0,33 = 0,7 mA tS t tng tf t t 0,9 I IB I §Ó tÝnh tt® dùa vµo d¹ng c¸c dßng ®iÖn ë ®Çu ra vµ ë ®Çu vµo cña Tranzito víi s¬ ®å cùc ph¸t chung. ts : Thêi gian ®èn m¹ch tng : Thêi gian ng¾t m¹ch tf : Thêi gian tiªu t¸n t : Thêi gian tån t¹i xung Cã c«ng thøc: tt® = t 1ln mµ t1 = Víi ®Ìn KC149 cã b = 275 ; fa = 150MHz ; IKm = 100mA VËy: t1 = tt® = 0,265.10-6.ln Trong ®ã: IBC = = 0,043.10-2 Cuèi cung ta cã : Dq = I .Dt = 0,7.10-3 .0,61 = 0,247 . 10-9 C Tô ®iÖn : C = - Gi¸ trÞ cña tô C tÝnh trªn lµ trÞ sè nhá nhÊt d­ ®Ó cho bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n t¸c ®éng . Song trong thùc tÕ ë n­íc ta ®é Èm vµ nhiÖt ®é cao, bôi bÈn nhiÒu nªn l­îng ®iÖn tÝch dß øng víi thêi gian cña chu k× dµi 20 (s) sÏ rÊt lín. Do ®ã tô C ph¶i chän víi trÞ sè ®ñ ®Ó t¸c ®éng bé so s¸nh khi ®· tÝnh ®Õn l­îng ®iÖn tÝch dß ë d©y chän C = 10mF. NÕu chän C qu¸ lín th× ë cuèi qu¸ tr×nh ®iÖn tÝch d­ cßn nhiÒu nªn viÖc ghi nhí lÇn sau sÏ kh«ng chÝnh x¸c. 7- Chän ®éng c¬: V× ®éng c¬ ®iÖn cña ta dïng ®Ó kÐo con tr­ît trªn biÕn trë nªn chØ cÇn chän ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu c«ng suÊt nhá cã c¸c th«ng sè nh­ sau: Uv = 12V ; UKT = 15 V ; P = 12,5w PhÇn V Kh¶o s¸t chÊt l­îng hÖ thèng - PhÇn trªn ta ®· biÕt mét vµi øng dông cña hÖ thèng tù ®éng t×m cùc trÞ trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Tõ ®ã cã nhËn xÐt sau: + §Æc ®iÓm næi bËt cña hÖ cùc trÞ lµ: - ë ®èi t­îng hay ë bé ®iÒu chØnh cã kh©u phi tuyÕn kh«ng ®¬n trÞ ®­îc m« t¶ to¸n häc b»ng ph­¬ng tr×nh ®¹i sè bËc hai hay cao h¬n. - V× khi tù dao ®éng xung quanh ®iÓm cùc trÞ hÖ cùc trÞ t­ ®éng ®¶o chiÒu nªn viÖc ®¶o chiÒu ®­îc dïng lµm dÊu hiÖu c¸c ®Æc biÖt ®Ó ®¸nh dÊu tr¹ng th¸i lµm viÖc cña hÖ thèng ®èi víi ®iÓm cùc trÞ cña m×nh. - Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, hÖ thèng cã thÓ cã hoÆc kh«ng cã qu¸n tÝnh tuú theo tÝnh chÊt cña ®èi t­îng. - ChÊt l­îng cña hÖ thèng tù ®éng t×m cùc trÞ phô thuéc nhiÒu vµo d¹ng ®Æc tÝnh tÜnh cña ®èi t­îng vµ møc ®é qu¸n tÝnh cña hÖ thèng. * Sau ®©y ta sÏ tiÕn hµnh kh¶o s¸t qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña hÖ thèng th«ng qua viÖc nghiªn cøu tÝnh to¸n qu¸ tr×nh ®éng häc cña nã. I. S¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng. 1- S¬ ®å cÊu tróc: Tõ s¬ ®å nguyªn lý ®· xÐt ë phÇn tr­íc ta tiÕn hµnh x©y dùng s¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng tù ®éng t×m cùc trÞ kiÓu b­íc. ViÖc x©y dùng s¬ ®å cÊu tróc dùa trªn nguyªn t¾c. Thay thÕ c¸c khÝ cô t¸c ®éng thùc tÕ trong s¬ ®å nguyªn lý b»ng c¸c kh©u ®éng häc ®iÓn h×nh cã moo t¶ to¸n häc t­¬ng ®­¬ng víi tr¹ng th¸i t¸c ®éng cña c¸c khÝ cô ®ã. - Sù t­¬ng ®­¬ng vÒ nguyªn t¾c ®éng ë s¬ ®å nguyªn lý vµ m« t¶ to¸n häc ë s¬ ®å cÊu tróc nh­ sau: + VÒ ®èi t­îng cã ®Æc tÝnh cùc trÞ thÓ hiÖn b»ng ®Æc tÝnh tÜnh theo quan hÖ y = f(x) ë hai s¬ ®å ®Òu nh­ nhau. + Bé ph¸t lÖnh ë s¬ ®å nguyªn lý ®­îc m« h×nh ho¸ b»ng hai phÇn tö xung PIX1 vµ PIX2 trªn s¬ ®å cÊu tróc. Hai phÇn tö xung nµy t¸c ®éng theo chu kú 4 b­íc cña bé ph¸t lÖnh. + Bé nhí ë hai s¬ ®å nh­ nhau nghÜa lµ gåm tô ho¸ C1 vµ C2 . + PhÇn tö so s¸nh ë s¬ ®å cÊu tróc lµ khuÕch ®¹i thuËt to¸n ë s¬ ®å nguyªn lý. + Bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n t¹o vïng kh«ng nh¹y vµ trig¬ trong s¬ ®å nguyªn lý ®­îc ký hiÖu lµ phÇn tö dÊu (PTD) ë s¬ ®å cÊu tróc. + Kh©u chÊp hµnh ë s¬ ®å cÊu tróc chÝnh lµ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu ë s¬ ®å nguyªn lý. + NÕu kh«ng xÐt tíi tÝnh qu¸n tÝnh cña ®èi t­îng th× s¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng ®­îc vÏ nh­ sau: y x §T CH P.T.D PTX2 BN1 BN2 PTX1 yn-1 yn y H×nh 5-1: S¬ ®å cÊu tróc hÖ tù ®éng t×m cùc trÞ kiÓu b­íc. 2- Nguyªn t¾c ho¹t ®éng. TÝn hiÖu ®Çu ra y cña ®èi t­îng ®­îc ®­a tíi bé nhí mét c¸ch gi¸n ®o¹n trong tõng kho¶ng thêi gian Dt nhê PTX1. T¹i thêi ®iÓm t = nDt tÝn hiÖu ®Çu ra ®ã sÏ lµ yn ®­îc ®­a vµo BN, ®Çu ra cña BN ®­a tíi phÇn tö so s¸nh. PhÇn tö nµy sÏ tiÕn hµnh so s¸nh tÝn hiÖu ®Çu ra tøc thêi Yn víi gi¸ trÞ tÝn hiÖu ®Çu ra tr­íc ®ã mét b­íc lµ Yn-1 ®· gi÷ trong bé nhí. Nh­ vËy ®Çu ra cña phÇn tö so s¸nh lµ: DYn = Yn - Yn-1 - ë thêi ®iÓm sau ®ã, lóc t = (n+1) Dt th× gi¸ trÞ Yn-1 bÞ xo¸ ®i, gi¸ trÞ Yn ®­îc nhí l¹i, BN sÏ ghi tÝn hiÖu míi Yn+1 ®Ó tiÕn hµnh so s¸nh b­íc nµy, ®ång thêi ®Çu vµo PTD xuÊt hiÖn tÝn hiÖu míi lµ: DYn+1 = Yn+1 - Yn NÕu DY ³ 0,055v (ë ®©y 0,055v chÝnh lµ gi¸ trÞ e mµ ta ®· giíi thiÖu ë phÇn tr­íc) th× PTD t¸c ®éng ®ãng r¬le lµm ®¶o chiÒu ®éng c¬ chÊp hµnh. NÕu DY < 0,055v th× PTD gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i vµ ®éng c¬ tiÕp tôc quay theo chiÒu cò. - Gi÷a PTD vµ CH cã PTX2, phÇn tö xung nµy ®ãng c¾t theo lÖnh cña bé chØ huy sÏ ®iÒu khiÓn ®éng c¬ quay theo ®óng c¸c b­íc ®· ®Þnh s½n. II. Kh¶o s¸t qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn x¸c ®Þnh chÊt l­îng cña hÖ thèng. 1- §Æc tÝnh ®éng häc cña c¬ cÊu chÊp hµnh. - C¬ cÊu chÊp hµnh cña hÖ cùc trÞ kiÓu b­íc lµ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song, l­îng vµo lµ ®iÖn ¸p ®Æt lªn phÇn øng ®éng c¬, cßn l­îng ra lµ tèc ®é gãc (hay gãc quay), ë ®©y coi tõ th«ng kÝch tõ cña ®éng c¬ kh«ng ®æi. - Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng ®iÖn ¸p: Uv = iuR­ + L­ + Kcn - Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng m«men khi kh«ng xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña phô t¶i: M® = KM I­ = - Gi¶i hai ph­¬ng tr×nh trªn cã hµm truyÒn cña §: W(p) = Trong ®ã: KD = 1/Ce TE = : H»ng sè thêi gian ®iÖn tõ. TM = : H»ng sè thêi gian ®iÖn c¬. - NÕu l­îng ra lµ gãc quay j, dùa vµo: j(p) = ta cã: W(p) = V× DCH nhá, bá qua TE vµ TM cã thÓ coi §CH lµ mét kh©u tÝch ph©n lý t­ëng cã: W(p) = vµ hµm qu¸ ®é h(t) = k(t) 1(t) 2- C¸c th«ng sè chÊt l­îng: - ChÊt l­îng cña hÖ thèng t×m cùc trÞ ®­îc ®¸nh gi¸ bëi c¸c th«ng sè sau ®©y: + Thêi gian t×m ®Õn cùc trÞ (tt×m ): lµ thêi gian tÝnh tõ lóc hÖ b¾t ®Çu lµm viÖc ë mét vÞ trÝ nµo ®ã trªn ®Æc tÝnh tÜnh cña ®èi t­îng ®Õn lóc hÖ thèng tíi ®iÓm cùc trÞ. + Tæn thÊt t×m (Pt): lµ ®é sai lÖch trung b×nh trong mét chu kú dao ®éng quanh ®iÓm cùc trÞ. + Tæn thÊt l¾c (P1): lµ hiÖu sè gi¸ trÞ l­îng vµo lín nhÊt xmax vµ l­îng vµo nhá nhÊt xmin trong mét chu kú. + Chu kú dao ®éng quanh ®iÓm cùc trÞ (Tt): lµ thêi gian tÝnh tõ lôc hÖ thèng ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng nµy cho ®Õn khi hÖ trë vÒ ®óng vÞ trÝ ®ã trong chu kú æn ®Þnh. HÖ thèng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt l­îng tèt khi Pt , P1, T nhá vµ Tt ng¾n. Ng­êi ta x¸c ®Þnh chÊt l­îng cña hÖ thèng nhê c¸c ®­êng ®Æc tÝnh ®Çu vµo x(t), ®Çu ra y(t) cña ®èi t­îng. Ta sÏ x©y dùng ®Æc tÝnh trªn khi ®èi t­îng cã ®Æc tÝnh tÜnh d¹ng parabol víi cùc trÞ lµ cùc ®¹i. 3- §Æc tÝnh ®Çu vµo cña ®èi t­îng x = x(t). Tõ s¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng, ta thÊy r»ng l­îng vµo x cña ®èi t­îng do CH t¹o nªn, trong ®ã ®éng c¬ chÊp hanh ®­îc coi lµ kh©u tÝch ph©n lý t­ëng. Khi lµm viÖc gãc quay j cña §CH lµm thay ®æi vÞ trÝ con tr­ît trªn biÕn trë ®iÒu chØnh nghÜa lµ lµm biÕn ®æi l­îng vµo x cña ®èi t­îng ®iÒu khiÓn. Do ®ã ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh ®Çu vµo ®èi t­îng lµ: x = xo ± KD . t Trong ®ã: xo : lµ ®iÓm lµm viÖc ban ®Çu. K§ : lµ hÖ sè khuÕch ®¹i cña §CH hay chÝnh lµ tèc ®é dÞch chuyÓn con tr­ît trªn biÕn trë. (DÊu (+) øng víi sù chuyÓn ®éng cña DCH lµm t¨ng l­îng vµo cña ®èi t­îng, dÊu (-) ng­îc l¹i. DCH chØ cã tÝn hiÖu vµo khi PTX2 t¸c ®éng, trong mét chu kú lµm viÖc cña bé ph¸t lÖnh th× PTX2 chØ t¸c ®éng ë nhÞp thø hai. Nh­ vËy quan hÖ x = xo ± KD.t kh«ng ph¶i lµ ®­êng th¼ng liªn tôc mµ lµ ®­êng gÉy khóc t¨ng theo chiÒu t¨ng cña thêi gian t. Kho¶ng thêi gian t¨ng ®ã ký hiÖu lµ Dt - lµ thêi gian duy tr× mét lÖnh cña bé ph¸t xung. Do vËy khi ®· biÕt xo , KD, Dt sÏ vÏ ®­îc ®­êng x = x(t). 4- §Æc tÝnh ®Çu ra cña ®èi t­îng y = y(t). §Æc tÝnh y = y(1) ®­îc suy ra tõ ®Æc tÝnh tÜnh vµ ®Æc tÝnh ®Çu vµo cña ®èi t­îng. Gi÷a x vµ y cã quan hÖ y = f(x) v× thÕ nÕu biÕt x = x(t) ta sÏ x¸c ®Þnh ®­îc y theo biÓu thøc y =f(x) = f[x(t)]. 5- §Æc tÝnh tr¹ng th¸i t¸c ®éng cña PTD. Bé PTD nµy ®Æt ë ®Çu ra cña bé so s¸nh. TÝn hiÖu ®iÖn ¸p nhí trªn hai tô sau khi so s¸nh vµ khuÕch ®¹i sÏ ®Æt vµo ®Ó kÝch PTD. ë ®©y chän ng­ìng t¸c ®éng cña phÇn tõ dÊu lµ Utd = 0,5v. NÕu utd < 0,5v th× PTD gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i, DCH tiÕp tôc quay theo chiÒu cò. NÕu Utd ³ 0,5 v th× PTD lËt tr¹ng th¸i ®ãng ®iÖn cho t¶i cña nã lµ r¬le, tiÕp ®iÓm cña r¬le sÏ ®¶o chiÒu cho DCH quay ng­îc víi h­íng cò. Ta ký hiÖu tr¹ng th¸i t¸c ®éng cña PTD lµ: K = + 1 trong kho¶ng thêi gian cã > 0 K = - 1 trong kho¶ng thêi gian cã < 0 6- Chän b­íc tèi thiÓu Dx. XuÊt ph¸t tõ tÝnh chÊt t¸c ®éng cña bé PTD vµ yªu cÇu cña hÖ cùc trÞ kiÓu b­íc, mét vÊn ®Ò quan träng ®Æt ra lµ gi¸ trÞ b­íc Dx cña l­îng vµo ph¶i chän nh­ thÕ nµo ®Ó hÖ thèng lµm viÖc tèt nhÊt, ®¶m b¶o ®­îc c¸c chØ tiªu chÊt l­îng. TrÞ sè tèi thiÓu cña Dx lµ trÞ sè mµ øng víi nã Dy ®ñ ®Ó PTD t¸c ®éng ®­îc: Dy = Trong ®ã: KT lµ hÖ sè khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n. Nh­ vËy trÞ sè tèi thiÓu cña Dx phô tuéc d¹ng ®Æc tÝnh cña ®èi t­îng, yªu cÇu chÊt l­îng cña hÖ thèng vµ hÖ sè khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n. - Víi c¸c d¹ng ®Æc tÝnh ®èi t­îng kh¸c nhau Dx ph¶i ®¶m b¶o sao cho l­îng chªnh ¸p Dy do nã g©y ra lµ nhá nhÊt nh­ng ®ñ ®Ó PTD t¸c ®éng ®­îc. III. Kh¶o s¸t chÊt l­îng cña hÖ thèng trong tr­êng hîp cã qu¸n tÝnh. Thùc tÕ phÇn lín c¸c hÖ thèng tù ®éng t×m cùc trÞ ®Òu cã qu¸n tÝnh nghÜa lµ sau mét kho¶ng thêi gian t nµo ®ã tõ lóc cã tÝn hiÖu x ®i vµo ®èi t­îng ®iÒu khiÓn, tÝn hiÖu ra y míi ®­îc x¸c ®Þnh. Trong tr­êng hîp nµy quan hÖ gi÷a l­îng vµo vµ l­îng ra kh«ng biÓu thÞ b»ng ph­¬ng tr×nh ®¹i sè mµ ®­îc viÕt d­íi d¹ng ph­¬ng tr×nh vi ph©n. Víi ®èi t­îng lµ lß c¸n thÐp cã thÓ coi nh­ gåm hai kh©u m¾c nèi tiÕp: kh©u qu¸n tÝnh bËc hai vµ ®Æc tÝnh tÜnh cña lß: y x u(t) x(t) y(t) H×nh 5-2 Sau ®©y ta sÏ kh¶o s¸t chÊt l­îng cña hÖ thèng cã qu¸n tÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p ®å thÞ gi¶i tÝch. 1- Víi ®èi t­îng cã ®Æc tÝnh d¹ng Parabol. y x §T CH PTX2 BN1 BN2 PTX1 yn-1 yn y(t) P.T.D x(t) W(p) u(t) H×nh 5-3 TÝn hiÖu ®Çu vµo u = u(t) t¸c ®éng vµo kh©u qu¸n tÝnh bËc hai cã hµm truyÒn ®¹t: W(p) = V× §CH chØ lµm viÖc t­¬ng øng víi lÖnh thø hai cña bé ph¸t lÖnh nªn u(t) lµ mét ®­êng th¼ng g·y khóc. V× vËy ®Ó x©y dùng ®Æc tÝnh qu¸ ®é x = x(t) tr­íc hÕt ph¶i xÐt ph¶n øng cña kh©u qu¸n tÝnh bËc hai d­íi t¸c dông cña tÝn hiÖu vµo d¹ng l(t)kt. §Æc tÝnh qu¸ ®é x = x(t) sÏ lµ kÕt qu¶ xÕp chång theo thêi gian ph¶n øng cña kh©u khi cã tÝn hiÖu t¸c ®éng vµo. Nh­ ®· biÕt, trong bèn nhÞp cña bé ph¸t lÖnh §CH chØ lµm viÖc t­¬ng øng víi nhÞp thø hai, xung nhÞp nµy ®­îc ph©n tÝch thµnh hai xung. 1 Nh­ vËy tÝn hiÖu 1(t) kt tõ §CH ®­a vµo kh©u qu¸n tÝnh hay nãi c¸ch kh¸c ®Æc tÝnh ®éng häc ®Çu vµo u = u(t) sÏ lµ sù xÕp chång liªn tiÕp c¸c ®­êng th¼ng: 1(t)kt; - 1(t-t1)k (t=t1); 1(t-t2)k(t-t2) ; -1(t-t3)k(t-t3) ; 1(t-t4)k(t-t4) KÕt qu¶ sÏ ®­îc mét ®­êng cong g·y khóc t¨ng gi¸n ®o¹n víi hÖ sè k. l(t)kt t u(t) u(t) H×nh 5-4 Dïng thÐp biÕn ®æi Laplace xÐt ph¶n øng cña kh©u qu¸n tÝnh d­íi tac ®éng cña tÝn hiÖu 1(t)kr. U(p) y x W(p) X(p) Y(p) ¶nh biÕn ®æi Laplace cña tÝn hiÖu vµo 1(t)kt lµ: l(t)kt Û 1/P2 . TÝn hiÖu ra cña kh©u qu¸n tÝnh: X(P) = Ph©n tÝch ra ®a thøc: X(P) = + + + (5-1) MÉu sè chung: P2 (T1P + 1)(T2P + 1) Gi¶i (5-1) cã: K§ = A(T1P + 1) (T2P+1+) + BP(T1P + 1) (T2P + 1) + CP2 (T2P+1) + DP2 (T1P+1) K§ = A[T1T2P2 + P((T1 +T2) + 1] + CT2P3 + CP2 + DT1P3 + DP2 + + BP(T1T2P2 + P(T1+ T2) + 1] = AT1T2P2 + AP(T1 + T2) + A + B T1T2P3 + BP2(T1+T2) + BP + P3(CT2 + DT1) + P(C+D) = P3(B T1T2 + CT2 + DT1) + P2[A T1T2 + B(T1+T2) + C + D ] + + P[A(T1T2) + B] + A Cuèi cïng ta cã: A = K§ (a) B T1T2 + CT2 + DT1 = 0 (b) A T1T2 + B (T1+ T2) + C + D = 0 (c) A(T1+ T2) + B = 0 (d) Tõ (d) cã: B = -A(T1+ T2) = - K§(T1+ T2) (c) : C = -A T1+ T2 - B(T1+ T2) - D (b) : - K§(T1+ T2)T1 T2 + T2 [-AT1 T2 - B(T1+ T2) - D] + DT1 = 0 ® - K§(T1+ T2)T1T2 -AT1T22 - BT2(T1+ T2)-DT2 + DT1 = 0 D = - Chän T1 = 5s, T2 = 10s th×: A = K§ ; B = -15 K§ ; C = - 25 K§ ; D = 200 K§ Thay vµo (4-1) cã: X(p) = - - + = - - + BiÕn ®æi Laplace ng­îc l¹i ta cã: x(t) = K§t - 15K§1(t) - 5K§e-0,2t + 20K§e-0,1t x(t) = 5K§ (4 e-0,1t - e0,2t + 2,2t - 3) øng víi mçi gi¸ trÞ cña t sÏ cã mét gi¸ trÞ cña x. Tõ ®ã ta vÏ ®­îc ®­êng x = x(t) khi t¸c ®éng vµo kh©u qu¸n tÝnh tÝn hiÖu 1(t) K(t). B»ng ph­¬ng ph¸p ®å thÞ gi¶i tÝch viÖc vÏ x(t) lÇn l­ît tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: - Tr­íc hÕt cho t¸c ®éngvµo kh©u qu¸n tÝnh tÝn hiÖu K(t). Chän K§ = 0,2 ph¶n øng cña kh©u sÏ lµ: x1(t) = 4e-0,2t - e-0,2t + 0,2t - 3 Gi¶ sö khi t = 10s ta cã: 4e-0,1t = 1,476 ; e-0,2t = 0,1353; 0,2t = 2 Þ x1(t) = 0,3363 LÇn l­ît víi c¸c gi¸ trÞ cña t ta x©y dùng ®­îc b¶ng sau: B¶ng 5-1: t(s) 5 6 8 10 12 14 15 16 4e-0,1t 2,427 2,195 1,797 1,431 1,207 0,986 0,829 0,807 e-0,2t 0,367 0,294 0,201 0,135 0,09 0,06 0,049 0,04 0,2t 1 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3 3,2 x1 0,059 0,1 0,159 0,336 0,516 0,725 0,842 0,967 t(s) 18 20 22 24 25 30 35 40 4e-0,1t 0,661 0,541 0,443 0,362 0,328 0,199 0,12 0,073 e-0,2t 0,027 0,018 0,012 0,008 0,006 0,002 0,00 0 0,2t 3,6 4 4,4 4,8 5 6 7 8 x1 1,233 1,523 1,831 2,154 2,321 3,196 4,119 5,073 t(s) 45 50 55 60 65 70 75 80 4e-0,1t 0,044 0,026 0,016 0,009 0,006 0,003 0,002 0,001 e-0,2t 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2t 9 10 11 12 13 14 15 16 x1 6,044 7,026 8,016 9,009 10,06 11,03 12,02 13,01 t(s) 85 90 95 100 105 110 115 120 4e-0,1t 0 0 0 0 0 0 0 0 e-0,2t 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2t 17 18 19 20 21 22 23 24 x1 14 15 16 17 18 19 20 21 - Víi tÝn hiÖu vµo lµ xung 1(t)K9t) tån t¹i trong kho¶ng thêi gian t = Dt ®Õn t th× ph¶n øng cña kh©u qu¸n tÝnh sÏ lµ: x1 = x1(t) + x2(t) = x1(t) - x2(t- Dt) Tõ ®ã ta x©y dùng ®­îc b¶ng 5-2 vµ ®å thÞ biÓu diÔn x1(t) nh­ h×nh 5-5. B¶ng 5-2: t(s) 5 10 15 20 25 30 35 40 x1 0,059 0,277 0,506 0,680 0,798 0,875 0,923 0,953 t 45 50 55 60 65 70 75 80 x1 0,972 0,982 0,989 0,993 0,996 0,997 0,998 0,999 t 85 90 95 100 105 110 115 120 x1 0,9995 0,9996 ... ... 1 1 ... ... Gi¶ sö víi: t = 20 (s) x1(20s) = 1,523 x1(15s) = 0,08428 Þ x1(203 ) = 1,523 - 0,08428 = 0,6802 - Khi cã N xung t¸c ®éng t­¬ng tù sÏ cã thªm c¸c ®­êng xII , xIII, xIV, ... , xN(t). Trong ®ã: xII(t) = x1(t) + x2(t) + x3(t) + x4(t) xII(t) = x1(t) + x1(t-T) xIII(t) = x1(t) + x2(t) + ... + x6(t) = = x1(t) + x1(t-T) + x1(t-2T) Tõ ®ã cã c«ng thøc tæng qu¸t: xN(t) = = x1[t-(N-1)T] (5-2) N : thø tù cña ®­êng (sè b­íc); t : thêi gian; T : chu kú bé ph¸t lÖnh (T = 20s) Dùa vµo (5-2) vµ tr¹ng th¸i t¸c déng cña bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n lµm viÖc ë chÕ ®é r¬le víi ng­ìng t¸c ®éng lµ: Dy ³ ® Dy ³ = 0,055 Ta lËp ®­îc quan hÖ gi÷a x vµ t: x = K(N)x1(t - (N-1)T] (5-3) §­êng x(t) cã d¹ng nh­ ®å thÞ h×nh 4-6. Khi x qua gi¸ trÞ cùc ®¹i x* ta ph¶i kiÓm tra l­îng chªnh ¸p Dy cña ®èi t­îng ë c¸c b­íc tr­íc vµ sau x* xem PTD t¸c ®éng ë nh÷ng b­íc nµo nhê c«ng thøc: Dy = y2 - y1 = [-K2 (x2-a)2 + b] - [-K2(x1-a)2 + b] Tr­êng hîp cña ta PTD t¸c ®éng t¹i c¸c b­íc thø 11, 15, 19, 23, ... VÝ dô: - T¹i b­íc thø 11: x1 = 9,8257 ; x2 = 10,1319 Dy = -0,12(1,13)2 + 10 + 0,12(0,82)2 - 10 = 0,074 - T¹i b­íc 15: Dy = 0,08 - T¹i b­íc 19: Dy = 0,073 Tõ ®â©y dùng ®­îc b¶ng (5-3) biÓu diÔn quan hÖ x = x(t) theo c«ng thøc (5-3). B¶ng 5-3: t(s) 5 10 25 30 45 50 65 70 x(cm) 0,059 0,277 0,857 1,152 1,830 2,134 2,826 3,132 1 85 90 105 110 125 130 145 150 x 3,825 4,131 4,825 5,131 5,825 6,131 6,825 7,131 t 165 170 185 190 205 210 225 230 x 7,825 8,131 8,825 9,131 9,825 10,131 10,565 10,423 t 245 250 265 270 285 290 305 310 x 9,94 9,656 8,991 8,688 7,999 7,693 7,259 7,404 t 325 330 345 350 365 370 385 390 x 7,884 8,168 8,883 9,136 9,825 10,131 10,565 10,423 0,5 0 5 15 25 35 45 55 [s] t x1 [cm] 1 x1(t) x1(t) x2(t) H×nh 5-5 3,6 0 10 20 40 60 80 100 [s] t x [cm] -x1(t) xI x2 H×nh 5-6 3 2,4 2 1,6 1 0,4 x1 xII xIII 0 65 145 225 305 t(s) x [cm] Pl x* 8 6 5 3 1 H×nh 5-7 0 100 200 300 400 t(s) y (v) Pl = 2,5% 10 5 t = 260s PhÇn VI ThuyÕt minh s¬ ®å nguyªn lÝ Trªn s¬ ®å nguyªn lÝ ®éng c¬ §CH ®­îc ®¶o chiÒu b»ng c¸c r¬ le R R2, R3 . C¸c r¬ le nµy ®èng c¸t theo sù ®iÒu khiÓn cña c¸c bé t¹o lÖnh. Nguyªn lý lµm viÖc cña s¬ ®å nh­ sau : + Khèi t¹o lÖnh : Bao gåm c¸c m¹ch ®a hµi tù dao ®éng , ®a h×a ®îi vµ Trig¬ . - Gi¶ sö lóc ®Çu T2 th«ng , T1 t¾t lóc nµy do thÕ ®Æt vµo cùc gèc cña TK1 xÊp xØ b»ng kh«ng nªn TK1 sÏ kho¸ vµ R1 kh«ng cã ®iÖn ( ) Lóc nµy T4 sÏ th«ng vµ kh«ng cã xung ®­a vµo Trig¬ nªn T6 th«ng vµ T5 t¾t ® ThÕ ®Æt vµo cùc gèc cña TK2 lµ thÕ d­¬ng nªn TK2 sÏ th«ng ®R2 cã ®iÖn ( )vµ ®©y lµ tr¹ng th¸i thø nhÊt cña m¹ch . Trong qu¸ tr×nh T2 th«ng th× tô C1 ®­îc n¹p ®iÖn vµ tô C2 phãng ®iÖn. Qu¸ tr×nh phãng cña tô C2 lµm cho thÕ cùc gèc C1 cã xu h­íng lªn, khi ®iÖn ¸p kho¸ ®¹t tíi ng­ìng kho¸ cña T2 th× T2 t¾t vµ T1 th«ng. Khi T1 th«ng T2 kho¸ th× trªn hai cùc ph¸t gãp cña T2 xuÊt hiÖn xung d­¬ng xung nµy ®­îc ®­a tíi kÝch thÝch vµo cùc gèc cña TK1 lµm cho TK1 th«ng ®R1 cã ®iÖn ( ). §ång thêi xung d­¬ng nay qua tô vi ph©n C3 tíi kÝch thÝch vµo cùc gèc cña T3 lµm cho T3 th«ng ®T4 kho¸. Trªn 2 cùc gãp ph¸t cña T4 còng xuÊt hiÖn xung d­¬ng . Xung nµy qua tô vi ph©n C6 vµ ®i«t §6 tèi kÝch thÝch vµo cùc gèc cña T6 lµm cho T6 tõ th«ng chuyÓn sang t¾t vµ T5 sÏ th«ng ®Trig¬ lËt tr¹ng th¸i . Lóc nµy ®iÖn ¸p ®Æt lªn cùc gèc cña TK2 lµ rÊt nhá ch­a v­ît tíi ng­ìng cña TK2 nªn TK2 sÏ kho¸ ®R2 mÊt ®iÖn ( )®©y lµ tr¹ng th¸i thø hai cña m¹ch Khi tô C1 phãng ®iÖn tíi ng­ìng kho¸ cña T1 th× T1 sÏ t¾t T2 sÏ th«ng . Lóc nµy trªn hai cùc ph¸t gãp cña T2 kh«ng cã xung hay thÕ ®Æt vµo cùc gèc cña TK1 xÊp xØ 0 nªn TK1 kho¸ ®R1 mÊt ®iÖn ( ).Lóc nµy kh«ng cã xung ®­a vµo cùc gèc cña T3 nªn T3sÏ kho¸ vµ T4 th«ng . ë trªn hai cùc gãp ph¸t cña T4 kh«ng cã xung nªn Trig¬ vÉn gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i T5 th«ng vµ T6 kho¸ ®TK2 kho¸ vµ R2 mÊt ®iÖn ( )®©y chÝnh lµ tr¹ng th¸i thø 3 cña m¹ch. Khi C2 phãng tíi ng­ìng kho¸ cña T2 th× T2 sÏ kho¸ vµ T1 sÏ th«ng lóc nµy trªn hai cùc ph¸t gãp cña T2 sÏ cã mét xung d­¬ng . Xung nµy tíi kÝch thÝch vµo cùc gèc cña TK lµm cho TK th«ng ® R1 cã ®iÖn. §ång thêi xung d­¬ng nay qua tô vi ph©n C3 Tíi kÝch thÝch vµo cùc gèc cña T3 lµm cho T3 më . Trªn hai cùc gèc ph¸t cña T4 sÏ xuÊt hiÖn xung d­¬ng , xung nµy sÏ qua tô C5 vµ §5 tíi kÝch vµo cùc gèc cña T5 lµm T 5 t¾t vµ T6 th«ng ®Trig¬ lËt tr¹ng th¸i lóc nµy thÕ ®Æt vµo cùc gèc cña TK2 lµ thÕ d­¬ng vµ lín h¬n ®iÖn ¸p ng­ìng cña TK2 nªn TK2 th«ng ®R2 cã ®Ön ( )vµ ®©y chÝnh lµ tr¹ng th¸i thø t­ cña m¹ch. Nh­ vËy m¹ch sÏ ho¹t ®éng tuÇn tù theo 4 b­íc trªn: B­íc 1 : ; tô C1 n¹p gi¸ trÝ ®Çu y1 B­íc 2 : ; ®éng c¬ ch¹y thö theo chiÒu nµo ®ã B­íc 3 : ; tô C2 n¹p gi¸ trÝ ®Çu y2 B­íc 4 : ; Bé so s¸nh lµm viÖc so s¸nh 2 gi¸ trÞ y1 vµ y2 . NÕu y2 ³ y1 th× PT§ kh«ng t¸c ®éng chuyÓn bÞ cho §CH ®¶o chiÒu quay. ë bø¬c thø t­: Khi y2 ³ y1 ® T7 th«ng h¬n T8 ®thÕ cùc gãp cña T7 sÏ ©m h¬n thÕ trªn cùc gãp cña T8 ®T11 th«ng nhiÒu h¬n T10 ® thÕ ®Æt vµo cùc gèc cña T12 sÏ ©m ®T12 sÏ kho¸ .ThÕ ®Æt vµo cùc gèc cña T13 d­¬ng ®T13 th«ng ®®iÖn ¸p ra cña kh©u khuÕch ®¹i thuËt to¸n lµ d­¬ng ®T22 th«ng ® ®iÖn ¸p ra cña m¹ch t¹o vïng kh«ng nh¹y lµ ©m ®T23 sÏ t¾t vµ T24 sÏ th«ng ® kh«ng cã xung ®­a vµo Trig¬ nªn Trig¬ vÉn gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i. Gi¶ sö trong tr¹ng th¸i ®Çu lµ T26 th«ng T25 t¾t , TK3 cã ®iÖn vµ R3 cã ®iÖn. Khi y2 < y1® T8 th«ng h¬n T7 ®thÕ trªn cùc gãp cña T7 sÏ ©m h¬n thÕ trªn cùc gãp cña T8 ®T10 th«ng h¬n T11 ®thÕ ®Æt vµo cùc gèc T12 d­¬ng ®T12 th«ng ® thÕ trªn cùc gãp T12 sÏ ©m bít ®i ®T14 sÏ th«ng vµ ®iÖn ¸p cña kh©u K§TTlµ ©m . §iÖn ¸p ®Çu ra nµy ®­îc ®­a vµo ®Çu vµo cña bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n t¹o vïng kh«ng nh¹y cô thÓ lµ ®­a vµo cùc gèc cña T16 lµm cho T16 kho¸ vµ T15 th«ng ®T19 th«ng T18 kho¸ ®T20 kho¸ ®T22 kho¸ vµ T21 th«ng lµm ®iÖn ¸p ra cña m¹ch t¹o vïng nh¹y lµ d­¬ng ®­a tíi cùc gèc cña T23 xuÊt hiÖn mét xung d­¬ng qua tô vi ph©n C16 vµ ®ièt §14 tíi kÝch vµo cùc gèc cña T26 lµm T26 kho¸ l¹i vµ T25th«ng ®Trig¬ lËt tr¹ng th¸i vµ TK3 ®sÏ kho¸ l¹i ®R3 mÊt ®iÖn vµ ®éng cã ®¶o chiÒu quay. phÇn VII thiÕt kÕ hÖ thèng hiÓn thÞ nhiÖt ®é §èi t­îng cÇn hiÓn thÞ sè ®ã lµ nhiÖt ®é cña lß nung. Víi nhiÖt ®é lß nung míi ë hµng ngh×n nªn ta chØ thiÕt kÕ hÖ thèng hiÓn thÞ ®Õn hµng ngh×n. IG 1B 1A 2G 2B 2A 1Y3 1Y2 1Y1 1Yn 2Y3 2Y2 1Y1 2Yn 5v D3 T2 R7 A1 A0 R1 a b c d e f g 4 5 6 7 D0 D1 D2 to = 0 ¸ 2000oC 0 = 0 ¸ 5(v) SENSOR ADC 0804 MP8080 SN 74247 74139 T3 T0 T S¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng nh­ sau: 1- Bé biÕn ®æi t­îng tù ADC: Ta chän bé biÐn ®æi t­¬ng tù ADC lµ vi m¹ch ADC 0804 cña h·ng NSC lµ mét bé biÕn ®æi A/D t¸c ®éng nhanh vµ gi¸ kh«ng cao. C¸c th«ng sè kü thuËt nh­ sau: + Bus d÷ liÖu 8 bÝt. + Cã nèi vµo analog vi ph©n. + TÊt c¶ tÝn hiÖu t­¬ng thÝch TT1. + Bé ph¸t xung nhÞp cïng n»m trªn chÝp. + D¶i tÝn hiÖu analog nèi vµo 0 . . . 5v khi ®iÖn ¸p nguån nu«i lµ 5v. + Kh«ng cÇn hiÖu chØnh ®iÓm 0. + Dßng tiªu thô cì 1,9 mA. M¹ch ®iÖn ®iÓn h×nh dïng vi m¹ch ADC 0804 ®Ó t¹o ra A/D 8 bit. 330 VIN + VIN - CLKIN vroy2 ICS IP0 D0 . . D7 /INTR /WR + 5v 6 20 0...5v 7 19 4 + 9 - 1 2 8 5 + 10 mF LM358 REP252 START 1 mF 10K 10K 2- Senser: V× bé ADC cã ®Çu vµo 0 ¸ 5v nªn ta cã thÓ chän Senser lµ mét cÆp nhiÖt vµ bé khuÕch ®¹i. Ta chän cÆp nhiÖt lo¹i: Vonfram (5% Rcni) Vonfram (20% Reni). Ký hiÖu BP5/20 cã søc ®iÖn ®éng nhiÖt víi 100oC t­¬ng øng víi 1,33mV. VËy víi 2000 oC ®iÖn ¸p ®Çu ra lµ 26,6mV. §Ó n©ng ®iÖn ¸p tõ 0 ¸ 2,66mV lªn 0 ¸ 5V th× ta ph¶i dïng bé khuÕch ®¹i cã hÖ sè khuÕch ®¹i lµ K = 188. Cã thÓ dïng bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n mA741, bé nµy cã triÕt ¸p ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh hÖ sè khuÕch ®¹i. 3- Vi xö lý: Ta chän mP8080 cña h·ng INTEL cã nhiÖm vô sö lý d÷ liÖu ®­îc ®­a vµo tõ ®Çu ra ADC, ë ®Çu ra cña mP8080 göi 2 ®Þa chØ d÷ liÖu ®Õn bé gi¶i m· vµ bé gi¶i m· 7 thanh. S¬ ®å bè trÝ ch©n cña mP8080 nh­ sau: 4- ThiÕt bÞ gi¶i m· TTL: Ta chän bé gi¶i m· ph©n kªnh TTL lo¹i 74139. B¶ng sù thËt IG 1B 1A 2G 2B 2A 1Y3 1Y2 1Y1 1Y0 2Y3 2Y2 1Y1 2Y0 G B A Yo Y1 Y2 Y3 II X X II II II II L L L L II II II L L II II L II II L II L II II L II L II II II II II L 1 3 2 15 13 14 6 7 5 4 9 10 11 12 to = 0 ¸ 2000oC 0 = 0 ¸ 5(v) SENSOR ADC 0804 TÝn hiÖucho phÐp G lµ tÝch cùc ©m còng nh­ ®Çu ra tõ Yo . . . Y3. §iÒu nµy cã nghÜa mét 74139 bÞ cÊm (tøc ®Çu vµo G ë møc cao) th× mét trong c¸c ®Çu ra sÏ ë møc thÊp (nghÜa lµ kh¼ng ®Þnh víi logic ©m). Cßn c¸c ®Çu ra kh¸c ë møc cao. 1 40 2 39 3 38 4 37 5 36 6 35 7 34 8 33 9 32 10 31 11 30 12 29 13 28 14 27 15 26 16 25 17 24 18 23 19 22 20 21 A10 INTEL 8080 GIID D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Reset -5V TCOLD INT f2 INTE DSIN WR SYNC -5V f1 IILDA READY WAIT Ao A1 A2 12V A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A15 A12 A13 A14 A11 H×nh 7.1- S¬ ®å bè trÝ ch©n cña mP8080 5- Bé gi¶i m· 7 thanh vµ led: a g 5V cc a R1 g c e R7 d a b b p §Çu vµo bé gi¶i m· 7 thanh ®­îc lÊy tõ ®Çu ra vi xö lý. Bé gi¶i m· 7 thanh ®­îc chÕ t¹o d­íi d¹ng vi m¹ch. KiÓu SN 74247, cã c¸c ®Çu ra hë cùc gãp. Nã ®­îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn mét bé chØ thÞ Led cã chung an«t 5V. ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña hÖ thèng b»ng ng«n ng÷ MATLAB PhÇn tr­íc ta ®· kh¶o s¸t chÊt l­îng cña hÖ thèng b»ng ph­¬ng ph¸p ®å thÞ gi¶i tÝch, ®Ó x©y dùng ®Æc tÝnh ®éng cña hÖ thèng, ta dïng ng«n ng÷ MatLaB. §Ó x©y dùng ®Æc tÝnh ®éng tr­íc hÕt ta x©y dùng s¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng sau ®ã chuyÓn sang moo pháng b»ng ng«n ng÷ MatLab nh­ c¸c h×nh vÏ sau. Khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc s¬ ®å m« pháng MatLab vµo c¸c th«ng sè vµ ®­îc kÕt qu¶ nh­ h×nh vÏ. B»ng c¸ch thay ®æi c¸c th«ng sè ta sÏ vÏ ®­îc c¸c ®­êng ®Æc tÝnh kh¸c nhau. Tõ c¸c ®­êng ®Æc tÝnh ®ã ta chän ®­îc mét ®­êng tèi ­u nhÊt. M« pháng MATLAB K t W§C WLß S¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng tù ®éng ®iÒu chØnh chÕ ®é ®iÖn lß gia nhiÖt s¬ ®å m« pháng matlab Tµi liÖu tham kh¶o 1- Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hiÖn ®¹i - NguyÔn Th­¬ng Ng« 2- Kü thuËt ®iÖn tö - PGS.PTS §ç Xu©n Thô 3- Kü thuËt ®iÖn tö sè - §Æng v¨n ChuyÕt. 4- Kü thuËt ®o l­¬ng - Ph¹m Th­îng Hµn. 5- Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng - Bµi gi¶ng. 6- §o l­êng ®iÒu kiÓn b»ng m¸y tÝnh môc lôc Trang Lêi c¶m ¬n 4 Lêi nãi ®Çu 5 PhÇn I – Giíi thiÖu chung vÒ c¸c hÖ thèng §K theo nguyªn t¾c cùc trÞ 7 I - §èi t­îng cã cùc tÝnh cùc trÞ 7 II - HÖ cùc ®¹i x©y dùng theo ph­¬ng ph¸p t¸ch sãng ®ång bé 8 III - C¸c Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh Gradien vµ chuyÓn ®éng ®Õn cùc trÞ 11 IV - §éng häc hÖ cùc ®¹i 17 - PhÇn II – C«ng nghÖ nung c¸n trong lß luyÖn kim 19 I - Vai trß lß nung 19 II - §Æc ®iÓm lß nung vµ c«ng nghÖ c¸n 20 III - CÊu t¹o lß nung vµ chÕ ®é vËn hµnh 21 A - CÊu t¹o lß nung 21 B - ChÕ ®é vËn hµnh 23 IV - C¸c ®Æc tÝnh tÜnh vµ ®éng cña hÖ thèng 25 A - §Æc tÝnh tÜnh 25 B - §Æc tÝnh ®éng 26 V - Tû lÖ nhiªn liÖu – kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh cùc trÞ cña ®èi t­îng 29 PhÇn III – X©y dùng s¬ ®å nguyªn lý 30 A - C¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ bé ®iÒu chØnh t×m cùc trÞ kiÓu b­íc 30 I - S¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng 30 II - Bé ®iÒu chØnh t×m cùc trÞ kiÓu b­íc dïng c¸c phÇn tö cã tiÕp ®iÓm 31 III - Bé ®iÒu chØnh t×m cùc trÞ kiÓu b­íc dïng c¸c phÇn tö kh«ng tiÕp ®iÓm 36 IV - So s¸nh ph­¬ng ¸n 36 B - Bé ®iÒu chØnh t×m cùc trÞ kiÓu b­íc 37 PhÇn IV – TÝnh chän c¸c thiÕt bÞ 46 PhÇn V – Kh¶o s¸t chÊt l­îng hÖ thèng 58 I - S¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng 58 II - Kh¶o s¸t qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn x¸c ®Þnh chÊt l­îng hÖ thèng 60 III - Kh¶o s¸t chÊt l­îng hÖ thèng trong tr­êng hîp cã qu¸n tÝnh 63 PhÇn VI – ThuyÕt minh s¬ ®å nguyªn lý 72 PhÇn VII–ThiÕt kÕ hÖ thèng hiÓn thÞ nhiÖt ®é 76

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHOANGANH.DOC
  • docANH2.DOC
  • wbkBACKUP~1.WBK
  • docHOANGA~1.DOC
  • docM_CL_C~1.DOC
  • docPHÇNV~1.DOC
Luận văn liên quan