Đề tài Thiết kế hộp giảm tốc hai cấp, có cấp nhanh phân đôi

LỜI NÓI ĐẦU Đối với nhiều ngành trong trường Đại học Kỹ thuật, sau khi học xong phần lý thuyết học sinh sẽ bước qua giai đoạn thiết kế đồ án môn học. Đối với môn học Chi Tiết Máy cũng vậy. Thiết kế chi tiết máy là một bước ngoặc cho việc nghiên cứu cơ sở tính toán và thiết kế các bộ truyền động cơ khí cũng như các chi tiết máy. Đây là đề tài thiết kế chính xác đầu tiên đối với mỗi sinh viên ngành cơ khí. Nhiệm vụ chung là thiết kế hệ thống dẫn động từ động cơ điện đến cơ cấu chấp hành. Đề tài:”Thiết kế hộp giảm tốc hai cấp, có cấp nhanh phân đôi ” có các ưu điểm là bộ truyền làm việc êm, truyền được công suất lớn, lực dọc trục được triệt tiêu, kết cấu hộp giảm tốc tương đối đơn giản dễ chế tạo, dễ bôi trơn, các bánh răng và ổ bố trí đối xứng, vì vậy trục chịu tải tương đối đồng đều. Nhưng bên cạnh đó hộp giảm tốc có cấp tách đôi có nhược điểm là chiều rộng của hộp lớn ,cấu tạo bộ phận ổ phức tạp , số lượng chi tiết và khối lượng gia công tăng . Khi thiết kế đồ án Chi Tiết Máy sinh viên lần đầu tiên bắt tay vào một công việc mới mẽ, rèn luyện, vận dụng nhiều kiến thức để giải quyết các vấn đề có liên quan đến thực tế. Đồ án này là sản phẩm thiết kế đầu tay, tuy còn mang nặng tính lý thuyết nhưng có tính chất đào sâu chuyên ngành giúp cho mỗi sinh viên có ý thức sâu sắc về công việc cũng như nghiên cứu và tính toán. Trong đồ án vấn đề sai sót là không thể tránh khỏi, kính mong quý thầy cô tận tình chỉ bảo để giúp em bổ sung những khuyết điểm, những khúc mắc còn tồn tại và có thêm kiến thức để tiếp tục thực hiện các đề tài sau này. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô. Đà Nẵng, ngày tháng năm 2008 Sinh viên thực MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG PHẦN I: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN 2 I. CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN 2 II. PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN 3 THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN 4 PHẦN II: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI 4 PHẦN III:THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 8 II.1. THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CẤP NHANH 8 II.2. THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CẤP CHẬM 13 PHẦN IV: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC VÀ THEN 17 A. THIẾT KẾ TRỤC 17 B. CHỌN VÀ TÍNH THEN 29 PHẦN V: THIẾT KẾ GỐI ĐỠ TRỤC 32 PHẦN VI: CHỌN NỐI TRỤC 37 PHẦN VII: THIẾT KẾ CẤU TẠO CÁC CHI TIẾT MÁY, BÔI TRƠN VÀ LẮP GHÉP HỘP GIẢM TỐC 38 PHẦN VIII: DUNG SAI LẮP GHÉP, CHỌN CÁC KIỂU LẮP TRONG MỐI GHÉP 43 PHẦN IX: TÍNH VÀ CHỌN DUNG SAI CHẾ TẠO TRỤC 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 MỤC LỤC 51

doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2671 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế hộp giảm tốc hai cấp, có cấp nhanh phân đôi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
äú xeït âãún chiãöu daìi xêch,ta choün A=(3050).t nãn ta choün kA=1. ko-Hãû säú xeït âãún caïch bäú trê bäü truyãön. Choün âæåìng tám näúi hai âéa xêch laìm våïi âæåìng ngang mäüt goïc nhoí hån mäüt goïc 60o nãn ta choün ko=1. kâc-Hãû säú xeït âãún khaí nàng âiãöu chènh læûc càng xêch. Truûc khäng âiãöu chènh âæåüc cuîng khäng coï âéa hoàûc con làn càng xêch ta choün kâc=1,25. kb-hãû säú xeït âãún âiãöu kiãûn bäi trån .Choün âiãöu kiiãûn bäi trån liãn tuûc(xêch nhuïng trong dáöu hoàûc phun liãn tuûc) ta choün kb=0,8. kc-Hãû säú xeït âãún chãú âäü laìm viãûc cuía bäü truyãön, ta choün laìm viãûc 2ca nãn kc=1,25 Thay säú vaìo ta coï k=1.1.1,25.0,8.1,25=1,25 Cäng suáút tênh toaïn cuía bäü truyãön xêch. Nt=N.k.kz.kn. [SI,Ct6-7,T106]. N Cäng suáút danh nghéa N==4,23 (kw). Hãû säú ràng cuía âéa dáùn . kz===1,08 Hãû säú voìng quay cuía âéa dáùn. kn== =1,47. Tra theo baíng 6-4 våïi n01=200 Thay vaìo cäng thæïc ta coï. Nt=4,23.1,25.1,08.1,47=8,39(kw). Nt=8,39<11,4=[Nt] nãn ta choün bæåïc xêch t=25,4(mm) , tra theo bảng (6-1) ta coï dc=7,95(mm),chiãöu daìi äúng B=24,13(mm) Diãûn têch baín lãö F= 179,7(mm2),khäúi læåüng mäüt meït xêch q =2,57(kg). Säú voìng quay giåïi haûn cuía âéa dáùn ngh=1020(voìng/phuït) . Säú daîy xêch con làn âæåüc xaïc âënh theo âiãöu kiãûn. x==0,736 ta choün xêch äúng con làn mäüt daîy nãn ta láúy x1. 4)Âënh khoaíng caïch truûc A vaì säú màõc xêch. Tênh säú màõc xêch theo cäng thæïc. X=++()2. . Âënh så bäü khoaíng caïch truûc A. A=40.t=40.25,4=1016(mm). Våïi Z1=23(ràng), Z2=92(ràng), t=25,4(mm), A=1016(mm), thay säú vaìo ta coï. X=++()2.= 140,5 . Âãø tiãûn cho viãûc làõp gheïp ta láúy X=140. Kiãøm nghiãûm säú láön va âáûp trong mäüt giáy. u=== 1,49<25=[u].Thoaî maîn vãö säú láön va âáûp trong mäüt giáy. Tênh chênh xaïc khoaíng caïch truûc A theo säú màõc xêch âaî choün. (mm) Âãø âaím baío âäü voîng bçnh thæåìng traïnh cho xêch bë càng quaï, giaím khoaíng caïch truûc mäüt khoaíng : DA = 0,003A=3,027 mm Cuäúi cuìng laì láúy A = 1009,16-3,027=1006(mm) 5. Tênh âæåìng kênh cuía âéa xêch : - Âæåìng kênh voìng chia cuía âéa xêch dáùn : - Âæåìng kênh voìng chia cuía âéa xêch bë dáùn : 6. Tênh læûc taïc duûng lãn truûc : Trong âoï : kt : hãû säú xeït âãún troüng læåüng xêch lãn truûc,ta choün bäü truyãön nàòm ngang hoàûc nghiãng mäüt goïc nhoí hån våïi âæåìng nàòm ngang kt = 1,15. N-cäng suáút truûc dáùn t-Bæåïc xêch. n-Säú voìng quay cuía dáùn. Z-säú ràng cuía âéa dáùn Caïc thäng säú tênh âæåüc. + Säú ràng âéa xêch. Âéa dáùn Z1=23(ràng). Âéa bë dáùn Z2=92(ràng). +Bæåïc xêch t=25,4(mm). +Säú màõc xêch X=140(màõc xêch ). +Khoaíng caïch truûc A=1006(mm). +Âæåìng kênh voìng chia. Âéa dáùn dc1=186,5(mm). Âéa bë dáùn dc2=744(mm). +Læûc taïc duûng lãn truûc. R=4342,635(N). Giai âoaûn 3:Bäü truyãön âaî thiãút kãú coï khaí nàng âaïp æïng caïc yãu cáöu âãö ra, thoaî maîn caïc âiãöu kiãûn bãön. PHÁÖN III:THIÃÚT KÃÚ BÄÜ TRUYÃÖN BAÏNH RÀNG TRONG HÄÜP GIAÍM TÄÚC. III.1.Thiãút kãú bäü truyãön baïnh ràng truû ràng nghiãng cáúp nhanh: Âäúi våïi häüp giaím täúc hai cáúp coï cáúp nhanh phán âäi. Cáúp nhanh laì baïnh ràng truû ràng nghiãng , coï caïc âàûc âiãøm sau: Do cáúp nhanh phán âäi nãn khi tênh cäng suáút phaíi chia âäi cho bäü truyãön cáúp nhanh. Baïnh ràng åí cáúp nhanh chëu taíi nhoí hån baïnh ràng cáúp cháûm. Do váûy khi choün hãû säú chiãöu räüng ràng sao cho cáön thoaî maîn bch» 2bnh Baïnh ràng cáúp cháûm laì baïnh ràng truû ràng thàóng; àn khåïp khäng täút, coï va âáûp, vç váûy khi thiãút kãú ta tênh theo càûp baïnh ràng dëch chènh. III.1.1.Choün váût liãûu laìm baïnh ràng. _ Baïnh ràng nhoí: choün theïp 45, thæåìng hoaï coï: sk1= 600 N/mm2 ; sch1= 300N/mm2 ; HB = 200. Phäi âuïc, giaí thiãút âæåìng kênh phäi (60¸90) mm. _Baïnh ràng låïn: choün theïp 35 thæåìng hoïa coï: sb=500 N/mm2 ; sch= 260 N/mm2 ; HB = 170. Phäi reìn, giaí thiãút âæåìng kênh phäi (100¸300) mm. III.1.2.Âënh æïng suáút tiãúp xuïc vaì æïng suáút uäún cho pheïp: 1. ÆÏng xuáút tiãúp xuïc cho pheïp: Säú chu kyì tæång âæång cuía baïnh nhoí: Ntâ1= 60 u S(Mi/Mmax)3ni.Ti (3.1) Trong âoï: _ Mi,ni,Ti laì moment xoàõn, säú voìng quay trong 1 phuït vaì täøng säú giåì baïnh ràng laìm viãûc åí chãú âäü i. _ Mmax laì moment xoàõn låïn nháút taïc duûng lãn baïnh ràng (khäng kãø mämen quaï taíi) _ u laì säú láön àn khåïp cuía mäüt ràng khi baïnh ràng quay 1 voìng. ÞNtâ1=60.1.6,5.330.16.1450.[13.4/8 + (0,5)3.4/8]= 167,95.107 > No våïi N0_ säú chu kyì cå såí cuía âæåìng cong moíi tiãúp xuïc. Thæåìng N0=107. Nhæ váûy säú chu kyì laìm viãûc tæång âæång cuía baïnh låïn: Ntâ2= Ntâ1/in = 167,95.107 / 3,576= 46,97.107> No Do âoï hãû säú chu kyì æïng suáút k’N cuía caí hai baïnh ràng âãöu bàòng 1. Theo baíng 3-9: [s]Notx= 2,6.HB [s]tx = [s]Notx. k’N. [s]tx1= 520 N/mm2 [s]tx2= 442 N/mm2 2.ÆÏng suáút uäún cho pheïp: Säú chu kyì tæång âæång cuía baïnh ràng: Ntâ = 60 u S(Mi/Mmax)mni.Ti (3.2) Caïc thäng säú nhæ trãn. m_ báûc cuía âæåìng cong moíi uäún. Âäúi våïi theïp thæåìng hoaï m= 6. Váûy säú chu kyì tæång âæång cuía baïnh låïn laì: Ntâ2= 60.1.6,5.16.330.405.[16.4/8 + (0,5)6.4/8]= 42,3.107 Þ Ntâ1= 3,576.42,3.107= 151,3.107 . Caí Ntâ1 vaì Ntâ2 ì > No . Våïi N0_chu kyì cå såî cuía âæåìng cong moíi uäún. N0=5.106 . Do âoï k’’N = 1_hãû säú chu kyì æïng suáút uäún [s]u= (3.3) do ràng laìm viãûc mäüt màût Giåïi haûn moíi uäún cuía theïp 45: s-1= 0,43. sk = 0,43.600=258 N/mm2. Giåïi haûn moíi uäún cuía theïp 35: s-1= 0,43.500 = 215 N/mm2. Hãû säú an toaìn: n = 1,5. Hãû säú táûp trung æïng suáút åí chán ràng: ks = 1,8. Baïnh nhoí: [s]u1= = 143,3 N/mm2. Baïnh låïn: [s]u2= = 119,4N/mm2. III.1.3.Så bäü choün hãû säú taíi troüng k: Do äø bäú trê âäúi xæïng Coï thãø choün så bäü k = 1,5 III.1.4.Choün hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng: Do bäü truyãön cáúp nhanh laì bäü truyãön baïnh ràng chæí V, phán âäi. Do váûy taíi troüng taïc duûng lãn mäüt baïnh laì nhoí. Váûy choün yA= b/A = 0,3 III.1.5.Xaïc âënh khoaíng caïch truûc: (3.4) q’-hãû säú phaín aïnh sæû tàng khaí nàng taíi tênh theo sæïc bãön tiãúp xuïc cuía baïnh ràng nghiãng so våïi baïnh ràng thàóng. Choün q’= 1,2. k_ hãû säú taíi troüng n2=405(v/p) stx2=442N/mm2 Choün A1=135 III.1.6.Tiïnh váûn täúc voìng v cuía baïnh ràng vaì choün ccx chãú taûo baïnh ràng: Váûn täúc voìng cuía baïnh ràng truû: (3.5) Våïi váûn täúc naìy theo baíng (3-11) ta choün cáúp chênh xaïc 9. III.1.7.Âënh chênh xaïc hãû säú taíi troüng k vaì khoaíng caïch truûc A: Hãû säú taíi troüng k âæåüc tênh theo cäng thæïc : k = ktt.kâ.(3.6) ktt- hãû säú táûp trung taíi troüng kâ- hãû säú taíi troüng âäüng. Chiãöu räüng baïnh ràng: b = yA.A = 0,3. 135 = 40,5 mm. Âæåìng kênh voìng làn baïnh ràng nhoí: do âoï: yd= b/d1= Tra baíng 3-12 ta tçm âæåüc kttbaíng = 1,03 Hãû säú táûp trung taíi troüng thæûc tãú: ktt= (kttbaíng+ 1)/2 = 1,015. Giaí sæí: (3.7) theo baíng 3-14 ta tçm âæåüc kâ= 1,4. Hãû säú taíi troüng k = ktt.kâ = 1,015.1,4=1,421 ksåbäü=1.5. Váûy sai säú ek= Nhæ váûy láúy chênh xaïc A = Asåbäü. mm.(3.8) Nhæ váûy coï thãø láúy chênh xaïc A = 133mm.(3.8) b=0,3.133=40mm III.1.8.Xaïc âënh moâun, säú ràng vaì goïc nghiãng cuía ràng: Modun phaïp: mn = (0,010,02).A = (1,332,66)mm Theo baíng 3-1 choün mn= 2mm. Så bäü choün goïc nghiãng b = 10o Säú ràng cuía baïnh nhoí: . (3.8) Säú ràng baïnh låïn: Z2= Z1.i = 28.3,576 = 100 Tênh chênh xaïc goïc nghiãng b: cosb = (3.10) Váûy b = 103 Chiãöu räüng baïnh ràng b thoía maîn âiãöu kiãûn: b = 40mm kiãøm tra âiãöu kiãûn (3.7) :b> thoaí III.1.9.Kiãøm nghiãûm sæïc bãön uäún cuía ràng: Tênh säú ràng tæång âæång: Ztâ=Z/cos3b.(3.11) Baïnh nhoí: Ztâ1 =28/(0,984)3 =29 Baïnh låïn: Ztâ2 =100/(0,984)3= 105 Hãû säú daûng ràng theo baíng 3-18: y1 = 0,451 y2 = 0,517 Láúy q’’=1,5_hãû säú phaín aïnh khaí nàng taíi khi tênh theo sæïc bãön uäún cuía baïnh ràng nghiãng so våïi bäü truyãön baïnh ràng thàóng. Âäúi våïi baïnh ràng nhoí: (3.12) váûy < [s]u1=143,3 N/mm2 Âäúi våïi baïnh ràng låïn: su2 = su1.y1/y2 (3.13) Þsu2 = 34,98.0,451/0,517=30,51N/mm2 < [s]u2 = 119,4 N/mm2. III.1.10.Kiãøm nghiãûm sæïc bãön baïnh ràng khi chëu quaï taíi âäüt ngäüt: Tênh æÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp khi quaï taíi: [s]txqt=2,5[s]Notx.(3.14) Baïnh nhoí: [s]txqt1 = 2,5.520 = 1300 N/mm2. Baïnh låïn: [s]txqt2 = 2,5.442 = 1105 N/mm2. Tênh æÏng suáút uäún cho pheïp khi quaï taíi: [s]uqt =0,8.sch.(3.15) Baïnh nhoí: [s]uqt1 = 0,8.300 = 240 N/mm2. Baïnh låïn: [s]uqt2 = 0,8.260 = 208 N/mm2. Kiãøm tra sæïc bãön tiãúp xuïc: (3.16) ; kqt=1,4. Þ Þstxqt2= stxqt1 < 1300 N/mm2 Þ thoía maîn. stxqt2<1105 N/mm2 Þ thoía maîn Kiãøm tra sæïc bãön uäún : suqt = kqt.su. Baïnh nhoí: suqt1 = 34,98.1,4 = 48,97 N/mm2 < [s]uqt1 Baïnh låïn: suqt2 = 30,51.1,4 = 42,7 N/mm2 < [s]uqt2. III.1.11.Caïc thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön: P' 1 P 1 P n P' 1 P a1 P r Modun phaïp: mn= 2mm Säú ràng: Z1 = 28 ; Z2 = 100 Goïc àn khåïp: an = 20o Goïc nghiãng: b = 103 Chiãöu cao ràng: h=2,25.mn=2,25.2=4,5mm Chiãöu cao âáöu ràng : hd=mn=2mm Âäü håí hæåïng tám c1=0,25.mn= 0,25.2=0,5mm Khoaíng caïch truûc: A = 133mm. Bãö räüng baïnh ràng: b= 40mm. Âæåìng kênh voìng chia: dc1=mn.Z1/cosb (3.17) Þ dc1= 2.28/cos103= 57mm ; Þ dc2= 2.100/ cos103 = 203mm Âæåìng kênh voìng âènh: de1 = dc1 + 2.mn Þ de1= 57+2.2=61 mm. Þ de2 = 203+ 2.2 = 207 mm. Âæåìng kênh voìng chán: di1 = dc1 - 2.mn-2.c Þ di1= 57-4-1=52 mm. di2 = 203 - 4 - 1 = 198 mm. III.1.12.Tênh læûc taïc duûng lãn truûc: Læûc taïc duûng lãn baïnh ràng âæåüc chia laìm 3 thaình pháön: læûc voìng P, læûc hæåïng tám Pr vaì læûc doüc truûc Pa. Tênh læûc voìng: (3.18) Læûc hæåïng tám: (3.19) Læûc doüc truûc: Pa = P.tgb = 1240,15.tg10 = 219,79N. III.2.THIÃÚT KÃÚ BÄÜ TRUYÃÖN BAÏNH RÀNG TRUÛ RÀNG THÀÓNG CÁÚP CHÁÛM: III.2.1.Choün váût liãûu laìm baïnh ràng. Baïnh ràng nhoí: choün theïp 45 thæåìng hoïa coï: sbk3 = 600 N/mm2 ; sch3 = 300 N/mm2 ; HB = 200. sNotx3=520N/mm2 Phäi âuïc, giaí thiãút âæåìng kênh phäi (60¸90) mm. Baïnh ràng låïn: choün theïp 35 thæåìng hoïa coï: sbk4 = 500 N/mm2 ; sch4 = 260 N/mm2 ; HB = 170. sNotx4=442N/mm2 Phäi âuïc, giaí thiãút âæåìng kênh phäi (100¸300) mm. III.2.2.Âënh æïng suáút tiãúp xuïc vaì æïng suáút uäún cho pheïp: 1.ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp: Säú chu kyì tæång âæång cuía baïnh ràng: Ntâ = 60 u S(Mi/Mmax)3ni.Ti (3.20) Säú chu kyì tæång âæång cuía baïnh ràng nhoí: Ntâ3 = Ntâ2 = 46,97.107 > No Nhæ váûy säú chu kyì laìm viãûc tæång âæång cuía baïnh låïn: Ntâ4 = Ntâ2/ic =46,97.10/2,98=15,76.107> No Nãn choün k’N = 1 cho caí 2 baïnh ràng Þ [s]tx = [s]Notx. k’ = 2,6.HB ÆÏng xuáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía baïnh låïn: [s]tx4 = 442 N/mm2 ÆÏng xuáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía baïnh nhoí:[s]tx3 = 520N/mm2 Âãø tênh sæïc bãön ta duìng trë säú nhoí : [s]tx4 = 442 N/mm2 2.ÆÏng suáút uäún cho pheïp: Säú chu kyì tæång âæång cuía baïnh låïn: Ntâ3 = Ntâ2= 42,3.107 Þ Ntâ4 = Ntâ3/ic = 42,3.107/2,98=14,19.107 Caí Ntâ1 vaì Ntâ2 > No =5.106 do âoï k’’N = 1. Theo cäng thæïc (3.3) [s]u = do ràng taíi mäüt màût. Giåïi haûn moíi uäún cuía theïp 45: s-1 = 0,45.600 = 270 N/mm2. Giåïi haûn moíi uäún cuía theïp 35: s-1 = 0,45.500 = 225 N/mm2. Hãû säú an toaìn: n = 1,5. Hãû säú táûp trung æïng suáút åí chán ràng: ks = 1,8. Baïnh nhoí: [s]u1 = = 150 N/mm2. Baïnh låïn: [s]u2 = = 125 N/mm2. III.2.3.Så bäü choün hãû säú taíi troüng k: Coï thãø choün så bäü k = 1,5. Do äø bäú trê âäúi xæïng III.2.4.Choün hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng: Do bäü truyãön cáúp cháûm laì bäü truyãön baïnh ràng thàóng. Váûn täúc tháúp. Maì theo cäng thæïc (3.21). Váûy bäü truyãön cáúp cháûm chëu taíi låïn hån bäü truyãön cáúp nhanh. Choün yA = b/A = 0,4 III.2.5.Xaïc âënh khoaíng caïch truûc: (3.22) Láúy A = 178mm. Chiãöu räüng baïnh ràng: b3 = yA.A = 0,4.178= 71mm. III.2.6.Tiïnh váûn täúc voìng v cuía baïnh ràng vaì choün ccx chãú taûo baïnh ràng: Váûn täúc voìng cuía baïnh ràng truû: (3.23) Våïi váûn täúc naìy theo baíng 3-11 ta choün cáúp chênh xaïc chãú taûo laì 9. III.2.7.Âënh chênh xaïc hãû säú taíi troüng k vaì khoaíng caïch truûc A: Âæåìng kênh voìng làn baïnh ràng nhoí: Þ yd = b/d1 = 0,8. Tra baíng 3-12 ta tçm âæåüc kttbaíng = 1,05. Hãû säú táûp trung taíi troüng thæûc tãú: ktt = (kttbaíng + 1)/2 = 1,025 Giaí sæí: theo baíng 3-14 ta tçm âæåüc kâ = 1,2. k = ktt.kâ =1,23. ek= k khaïc våïi trë säú choün så bäü nãn cáön tênh laûi khoaíng caïch truûc A. Nhæ váûy láúy chênh xaïc A = 167mm. Chiãöu räüng baïnh ràng: b3 = yA.A = 0,4.167 = 67mm III.2.8.Xaïc âënh modun, säú ràng vaì goïc nghiãng cuía ràng: Modun phaïp: m = 0,02.A = 0,02.167=3,34 mm. Ta choün mn = 3 Säú ràng cuía baïnh nhoí .(3..24) Säú ràng baïnh låïn: Z4 = Z3.i = 2,98.28 = 83 Chiãöu räüng baïnh ràng b thoía maîn âiãöu kiãûn: Baïnh nhoí b3 = 67mm > Choün baïnh låïn b4=67mm Hãû säú thay âäøi khoaíng caïch truûc A: (3.25) våïi Zt=Z1+Z2=28+83=111_laì täøng säú ràng cuía caí hai baïnh. Þ . Þ trë säú 1000a/Zt=1000.0,17/111=1,53 Theo toaïn âäö (I_56) Þ1000y/Zt=0,02 Våïi y_hãû säú giaím chiãöu cao ràng. Þ y=0,02.111/1000=0,002 Þ xt=a+y_hãû säú dëch dao täøng (3.26) Þ xt=0,17+0,002=0,172 Þ x1=(3.27) = 0,5.[0,172-55/111(0,172-0,002)]=0,044 Þ x2=0.128 Þ goïc àn khåïp cuía ràng cosa= Þa=20028. III.2.9.Kiãøm nghiãûm sæïc bãön uäún cuía ràng: Hãû säú daûng ràng theo baíng 3-18: Våïi Z3=28;Z4=83. Suy ra x1=0,044; x2=0,128. Váûy y1=0,451;y2=0,511 Âäúi våïi baïnh ràng låïn: < [s]u2 = 125 N/mm2(3.28) Âäúi våïi baïnh ràng nhoí: su1 = su2.y2/y1 = 38,27.0,511/0,451=43,36< [s]u1 = 150 N/mm2. III.2.10.Kiãøm nghiãûm sæïc bãön baïnh ràng khi chëu quaï taíi âäüt ngäüt: ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp khi quaï taíi: [s]txqt = 2,5[s]Notx. Baïnh nhoí: [s]txqt1 = 2,5.520 = 1300 N/mm2. Baïnh låïn: [s]txqt2 = 2,5.442 = 1105 N/mm2. ÆÏng suáút uäún cho pheïp khi quaï taíi: [s]uqt = 0,8.sch. Baïnh nhoí: [s]uqt1 = 0,8.300 = 240 N/mm2. Baïnh låïn: [s]uqt2 = 0,8.260 = 208 N/mm2. Kiãøm tra sæïc bãön tiãúp xuïc: kqt= 1,4. (3.29) stxqt1 < 1300 N/mm2 Þ thoía maîn. Tæång tæû stxqt2=509N/mm2<1105N/mm2Þ thoía maîn. Kiãøm tra sæïc bãön uäún : suqt = kqt.su.(3.30) Baïnh nhoí: suqt1 = 43,36.1,4 = 60,7 N/mm2 < [s]uqt1=150N/mm2 Baïnh låïn: suqt2 = 38,27.1,4 = 53,58 N/mm2 < [s]uqt2=125N/mm2. III.2.11.Caïc thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön: Modun : m = 3mm Säú ràng: Z3 = 28 ;Z4 = 83 Goïc àn khåïp: a = 20o28’ A=167mm b3=67 b4=67 chiãöu cao ràng h=2,25m-y.m=(2,25-0,002).3=6,7mm Âæåìng kênh voìng chia: d3 = m.Z1 = 3.28=84mm d4 = m.Z2 = 3.83=249mm Âæåìng kênh voìng âènh: de3 =(Z1+ 2+ 2x1- 2y).m (3.31) = (28+2+2.0,044-2.0.002).3 =90 mm. de4 =(Z2+ 2+ 2x2- 2y).m (3.32) =(83+ 2+ 2.0,128 -2.0,002).3= 256mm Âæåìng kênh voìng chán: di1 = (Z1- 2,5+ 2. x1).m (mm).(3.33) = (28- 2,5+ 2.0,044).3=77mm di2 = (Z2- 2,5+ 2. x2).m (mm).(3.34) P r1 P r2 P 2 P 1 =(83-2,5+ 2.0,128).3= 242mm III.2.12.Tênh læûc taïc duûng lãn truûc: Læûc voìng: (3.35) våïiMx3== suy ra P=2.120922/84=2879N P2=P1=2879N Læûc hæåïng tám: Pr=P.tga=2879.tg20028=1074,5N Pháön IV: TÊNH TOAÏN THIÃÚT KÃÚ TRUÛC VAÌ THEN. A: THIÃÚT KÃÚ TRUÛC. IV.A.1. Choün váût liãûu: Truûc phaíi âaím baío caïc yãu cáöu: Âaím baío âäü bãön, âäü cæïng, êt nhaûy våïi æïng suáút táûp trung, dãø gia cäng, nhiãût luyãûn, chëu âæåüc maìi moìn. Choün theïp 45, täi caíi tiãún. HB=200; sk=600N/mm2; sch=300N/mm2; sNotx=520N/mm2. IV.A.2. Tênh så bäü truûc: Chè xeït truûc chëu aính hæåíng cuía mämen xoàõn. Tênh âæåìng kênh så bäü cuía caïc truûc: (mm) (4.1) Trong âoï C laì hãû säú tênh toaïn phuû thuäüc æïng suáút xoàõn cho pheïp âäúi våïi âáöu truûc vaìo vaì truûc truyãön chung. Láúy C = 120 Âäúi våïi truûc I: NI = 5,3664 Kw nI = 1450 voìng/phuït Þ Choün d1=20mm Âäúi våïi truûc II: NII = 5,1281 Kw nII = 405voìng/phuït Þ Choün d2=28mm Âäúi våïi truûc III: NIII = 5,0004 Kw nIII = 136 voìng/phuït Þ Choün d3= 40mm Âãø chuáøn bë cho bæåïc tênh gáön âuïng caïc truûc trong 3 trë säú dI, dII, dII ta coï thãø láúy trë säú dII = 28mm âãø choün loaûi äø bi.Theo baíng 17P ta choün chiãöu räüng B = 13mm_ laì loaûi äø trung bçnh IV.A.3.Tênh gáön âuïng truûc: Trçnh tæû : Âënh kêch thæåïc daìi cuía truûc Dæûa vaìo caïc säú liãûu: khoaíng caïch truûc A chiãöu räüng baïnh ràng b chiãöu räüng âéa xêch, chiãöu räüng äø vaì caïc pháön tæí khaïc choün theo kinh nghiãûm. Tæì chiãöu daìi truûc, ta veî så âäö tênh truûc. Dæûa vaìo sæïc bãön ta tênh âæåüc mämen uäún vaì xoàõn taïc duûng lãn truûc. Täøng håüp taïc duûng cuía hai taíi troüng naìy, dæûa vaì thuyãút bãön 4, ta tênh âæåüc âæåìng kênh truûc taûi caïc tiãút diãûn nguy hiãøm. Tæì âoï veî âæåüc kãút cáúu truûc. * Theo baíng 7-1 ta choün caïc kêch thæåïc nhæ sau: Khe håí giæîa caïc chi tiãút quay: c = 10 mm Khe håí giæîa baïnh ràng våïi thaình trong voí häüp: a = 15 mm Khoaíng caïch tæì thaình trong voí häüp âãún màût bãn äø làn: l2 = 8 mm Chiãøu räüng äø: B = 13 mm Âæåìng kênh bu läng caûnh äø âãø làõp nàõp vaì thán häüp: d1 = 10 mm Chiãöu cao bu läng gheïp nàõp vaì chiãöu daìy nàõp : l3 = 18 mm Khe håí giæîa màût bãn xêch vaì âáöu bu läng: l4 = 15 mm Chiãöu räüng baïnh ràng cáúp nhanh: 40 mm Chiãöu räüng baïnh ràng cáúp cháûm: 67 mm Chiãöu daìi pháön mayå làõp våïi truûc l5=1,5.d3 l5=1,5.40= 60 Khoaíng caïch tæì nàõp äø âãún näúi truûc IV.A.4.Så âäö phaït hoüa häüp giaím täúc: Dæûa vaìo så âäö ta tênh âæåüc chiãöu daìi så bäü cuía caïc truûc. Truûc I: L1=2(B+l2+a+b1) + b3+2(c-1) +l3 +l4+l5 Þ L1=2(13+8+15+40) +67+2(10-1) +18+15+30= 300mm Truûc II: L2 = 2(l2+B+a+b2+1)+ 2c+ b3 = 2(8+13+15+40+1)+2.10+67= 241mm Truûc III: L3= L2+l3+l4+l5 = 241+ 18+ 15+ 60= 334mm Så âäö häüp giaím täúc hai cáúp, coï cáúp nhanh phán âäi: IV.A.5.Så âäö phán têch læûc trãn caïc truûc: TruûcIII IIII Truûc II Truûc I IV.A.6.Truûc I : 6.1.Caïc säú liãûu ban âáöu: Chiãöu daìi truûc: L1=300mm; d1 = 57mm K1= 49,5 mm K2= 125 mm K3= 54,5 mm P1 = 1240,15 N Rx = 4342,635 N Pr1 = 458,4 N Pa1 = 219,79N Mx1= P1.d1/2= 35344,275Nmm Mz1 = pa1.d1/2 = 6264,015mm Phaín læûc åí caïc gäúi truûc: K3 K2 K1 K1 45517 45517 Theo så âäö phán bäú læûc ta coï: YA+YD=2Pr1- Rx=2.458,4-4342,635=-3246 N YA(2K1+K2)=Pr1(2K1+K2)+Rx.K3 YA= Pr1+=458,4+=1056,6 N YD =-4302,6 N ZA+ZD=2P1=2.1240,15=2480,3 N ZA(2K1+K2)= P1(2K1+K2) ZA=ZD = P1=1240,15 N Tênh moment uäún åí nhæîng tiãút diãûn nguy hiãøm: ÅÍ tiãút diãûn D: Mu(D) = 236673,6 Nmm. Mx(D) = 35344,220 Nmm ÅÍ tiãút diãûn C: (4.2) Trong âoï: Muy= 61387,425Nmm Muz =238655+6264=244919,355 Nmm Þ Mu(C)= N.mm vaì MX(C)=35344,22Nmm Tênh âæåìng kênh truûc åï 2 tiãút diãûn D vaì C theo cäng thæïc : (4.3) våïi [s]_laìæïng suáút cho pheïp láúy bàòng 50N/mm2 (4.4) ÅÍ tiãút diãûn D: Mtâ= ÞdD [s] = 50 N/mm2 choün dD=36mm ÅÍ tiãút diãûn C: Mtâ= Þdc Choün dC=40mm Taûi tiãút diãûn B: Mu(B)<Mu(c) Váûy choün dB=40mmÞ thoaî maîn âk (4.3) 6.2.Tênh chênh xaïc truûc I: Kiãøm tra an toaìn cho truûc åí caïc tiãút diãûn nguy hiãøm theo hãû säú an toaìn: (4.5). Trong âoï: ns_hãû säú an toaìn chè xeït riãng æïng suáút phaïp: (4.6) nt_hãû säú an toaìn chè xeït riãng æïng xuáút tiãúp (4.7) våïi : s-1;t-1_giåïi haûn moíi uäún vaì xoàõn våïi chu kyì âäúi xæïng coï thãø láúy: s-1= 0,45. sb= 0,45.600=270N/mm2 t-1 = 0,25.tb = 0,25.600 =150N/mm2 Vç truûc quay 1 chiãöu nãn æïng suáút phaïp biãún âäøi theo chu kyì âäúi xæïng: sa = smax = -smin= Mu/W våïi sm = 0.(4.8) æïng suáút tiãúp biãún âäøi theo chu kyì maûch âäüng: ta=tm=tmax/2=Wx/2W0. (4.9) es; et_hãû säú kêch thæåïc, chè xeït aính hæåíng kêch thæåïc tiãút diãûn truûc âãún giåïi haûn moíi. Coï thãø láúy: es=0,88; et=0,77. ys;yt_hãû säú xeït âãún aính hæåíng cuía trë säú æïng suáút trung bçnh âãún sæïc bãön moíi. ys=0,1vaìyt=0.05 b_hãû säú tàng bãön bãö màût truûc; b=1. *Ta xeït åí tiãút diãûn C: Mu= 252495 Nmm d = 40mm Tra baíng 7-3b ta coï: W = 5510mm3 Wo = 11790mm3 Þ sa = 252495/5510 = 45,82 N/mm2.(theo ct4.8) ÆÏng suáút tiãúp (xoàõn) thay âäøi theo chu kyì maûch âäüng: ta = tm = Táûp trung æïng suáút do làõp càng, aïp suáút sinh ra trãn bãö màût gheïp: p ³ 30 N/mm2. Þ ks/es = 2,6 (I_baíng 7.10) kt/et = 1+0,6(ks/es-1)=1,96 (4.10) Hãû säú an toaìn xeït riãng cho æïng suáút phaïp: Hãû säú an toaìn xeït riãng cho æïng suáút tiãúp: Hãû säú an toaìn: n= Do taûi tiãút diãûn C chëu mämen uäún låïn nháút, thoaí maîn an toaìn vãö truûc Váûy âiãöu kiãûn an toaìn cuía caí truûc âæåüc thoía maîn. 6.3. Kiãøm nghiãûm truûc khi quaï taíi âäüt ngäüt: Khi quaï taíi âäüt ngäüt truûc coï thãø bë gaîy hoàûc bë biãún daûng deío quaï låïn. Âiãöu kiãûn âãø âaím baío truûc laìm viãûc bçnh thæåìng: (4.11) Våïi =0.8. sch=0,8.300=240N/mm2. (4.12) Mumax_mämen uäún låïn nháút taûi tiãút diãûn nguy hiãøm luïc quaï taíi Mxmax_mämen xoàõn låïn nháút taûi tiãút diãûn nguy hiãøm luïc quaï taíi. Ta coï : Mumax=252495Nmm;Mxmax=35344,22Nmm;d=40mm. Theo cäng thæïc (4.12). vaì theo ct(4.11) =40,64<Þthoaí maîn IV.A.7.Truûc II : 7.1.Caïc säú liãûu ban âáöu: L2=241mm; d2=203mm k4=63,5 mm ; k5=49,5mm P2 = 1240,15N Mx2= P2.d2/2=125875 Nmm Pr2=458,4N Pa2=219,79N Mz2=Pa2.d2/2=22308,68Nmm P3=2879N Pr3=1074,5N Mx3=P3.d3/2=120918Nmm d3=84mm P 2 Y A x M u y (N.mm) M x (N.mm) z M u z (N.mm) Z A y 290902 116982 149708 P 3 P a2 P r2 105922 149708 29275 27350 P a2 P r2 P 2 Z E M x2 M x3 P r3 M x2 Y E k4 k4 k5 k5 Phaín læûc åí caïc gäúi truûc : YA+YB=Pr3-2Pr2=1074,5-2.458,4=157,7 N YA..2(k4+k5)= Pr3(k4+k5)- Pr2.2(k4+k5) YA=- Pr2=-458,4=78,85 N YB=78,85 N ZA+ZB=2.P2+P3=2.1240,15+2879=5359,3 N ZA..2(k4+k5)= P2.2(k4+k5)+ P3(k4+k5) ZA=ZB=5359,3/2=2679,65 N Tênh moment uäún åí nhæîng tiãút diãûn nguy hiãøm : ÅÍ tiãút diãûn B : Muy = 132642,67 Nmm. Muz = 26211,75 Nmm ÞMu(B)==135207,7 N.mm Mx=102921,864Nmm Mtâ==161944 Nmm (theo ct4.4) dB=32mm(theo ct 4.3) choün dB=40mm Taûi tiãút diãûn D: dD= dB=40mm ÅÍ tiãút diãûn C: Muy = 224050,9Nmm. Muz= 60327,13 Nmm ÞMu(c)==232030,53 N.mm Mx=102921,864Nmm Mtâ==248561,56 Nmm Dc=37mm choün dC=45mm. 7.2.Tênh chênh xaïc truûc II: Ta xeït åí tiãút diãûn C : Mu = 232030,53Nmm Mx = 102921,864 Nmm d = 45 mm Tra baíng 7-3b ta coï: W = 7800 mm3 Wo = 16740 mm3 Ængs suáút phaïp: sa = 232030,53/7800 = 30 N/mm2 (ct4.8) ÆÏng suáút tiãúp: ta = tm = 102921,864/(2.16740) = 3,074 N/mm2 (ct4.9) Theo baíng 7-10 ta coï: ks/et = 2,7 Þ kt/et = 1+ 0,6(ks/es - 1) = 2,02 Hã ûsäú an toaìn xeït riãng cho æïng suáút phaïp: Hãû säú an toaìn xeït riãng cho æïng suáút tiãúp: Hãû säú an toaìn: n= Do taûi tiãút diãûn C coï mämen uäún låïn nháút Váûy âiãöu kiãûn an toaìn cuía caí truûc âæåüc thoía maîn. 7.3 Kiãøm nghiãûm truûc II khi quaï taíi âäüt ngäüt: Mxmax=102921,864Nmm;Mumax=232030,53Nmm;d=45mm Theo cäng thæïc (4.12). vaì theo ct(4.11) =32,1<Þthoaí maîn IV.A.8.Truûc III : 1.Caïc säú liãûu ban âáöu: L3=334mm ; d3=249mm k7=113mm k8=69,5mm Caïc læûc : P4 = 2879N Mx4=P4.d4/2=358435,5Nmm Pr4=1074,5N k8 k7 k7 Phaín læûc åí caïc gäúi truûc: YB+YD=Pr4=1074,5 N YB..2k7 = Pr4k7 YB= YD ==537,25 N ZB+ZD=P4=2879 N Zb..2k7= P4. k7 ZB=ZD=2879/2=1439,5 N Tênh momen uäún åí nhæîng tiãút diãûn nguy hiãøm (C): Muy = 162663,5Nmm. Muz = 60709,25Nmm ÞMu(C)==173622,76 N.mm Mx=351131,03Nmm Mtâ==350163,7 Nmm Dc=41,22 mm choün dC=52mm. 2.Tênh chênh xaïc truûc III: Taûi tiãút diãûn h-h: Mu= 173622,76Nmm Mx= 351131,03 Nmm d = 52mm Tra baíng 7-3b ta coï: W = 12100mm3 Wo= 25900mm3 Ængs suáút phaïp: sa = 173622,76/12100 = 14,34 N/mm2 ÆÏng suáút tiãúp: ta = tm = 351131,03/(2.25900) = 6,78 N/mm2 Theo baíng 7-10 ta coï: ks/ea = 2,8 Þ kt/et = 1 + 0,6(ks/es - 1) = 2,08 Hãû säú an toaìn xeït riãng cho æïng suáút phaïp: Hãû säú an toaìn xeït riãng cho æïng suáút tiãúp: Hãû säú an toaìn: n= Váûy âiãöu kiãûn an toaìn cuía truûc âæåüc thoía maîn. 7.3. Kiãøm nghiãûm truûc khi quaï taíi âäüt ngäüt: Mxmax=351131,03Nmm;Mumax=173622,76Nmm;d=50mm Theo cäng thæïc (4.12). vaì theo ct(4.11) =45<Þthoaí maîn B: THIÃÚT KÃÚ THEN. Âãø truyãön moment xoàõn vaì truyãön âäüng tæì truûc âãún baïnh ràng vaì ngæåüc laûi thç ta duìng then. Then laì chi tiãút gheïp âæåüc tiãu chuáøn hoïa. Ta choün then theo TCVN 150-64 cho caí 3 truûc. Váût liãûu then laì theïp 45 vaì laì loaûi then bàòng. Choün vaì tênh then ta tiãún haình nhæ sau: Choün tiãút diãûn then theo âæåìng kênh truûc, chiãöu daìi then xaïc âënh bàòng caïch tênh theo sæïc bãön dáûp vaì càõt. Tuyì theo âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía mäúi gheïp then (trë säú vaì âàûc tênh taíi troüng, trë säú mämen xoàõn, säú læåüng then... ), mäùi then khäng nháút thiãút chè làõp vaìo nhæîng truûc, coï âæåìng kênh nàòm trong phaûm vi tæång æïng våïi caïc trë säú ghi trong baíng tiãu chuáøn. Âäúi våïi truûc báûc khi cuìng chëu mäüt mämen xoàõn nãn choün then coï cuìng tiãút diãûn âãø viãûc gia cäng raînh then trãn truûc âæåüc thuáûn tiãûn. Trong træåìng håüp cáön thiãút coï thãø tàng chiãöu daìi mayå, sao cho mäúi gheïp then thoaî maîn âiãöu kiãûn bãön, maì khäng cáön làõp nhiãöu then hoàûc láúy then coï tiãút diãûn låïn hån. IV.B.1 Choün tiãút diãûn then: .Âäúi våïi truûc I: ÅÍ tiãút diãûn C ta coï âæåìng kênh truûc: dm-m= 40mm. Theo baíng 7-23 ta coï: b = 12 mm h = 8 mm t = 4,5 mm t1 = 3,6 mm k = 4,4mm Âäúi våïi truûc II: ÅÍ tiãút diãûn C: Âæåìng kênh truûc: dC = 45 mm. Theo baíng 7-23 ta coï: b = 14 mm h = 9 mm t = 5 mm k = 5 mm t1 = 4,1 mm Âäúi våïi truûc III: ÅÍ tiãút diãûn C coï âæåìng kênh truûc: dC = 52 mm. Theo baíng 7-23 ta coï: b = 16 mm h = 10 mm t = 5,0 mm k = 6,2 mm t1 = 5,1 mm * Kiãøm nghiãûm sæïc bãön then: Âiãöu kiãûn bãön dáûp tiãúp xuïc giæîa then vaì mayå vaì tiãúp xuïc giæîa then vaì truûc: (4.13);(4.14) Kiãøm nghiãûm sæïc bãön càõt cuía then: (4.15) Trong âoï: Mx_mämen xoàõn cáön truyãön, (Nmm) t1_chiãöu sáu pháön tiãúp xuïc giæîa then vaì raînh trãn truûc,mm k_ pháön tiãúp xuïc giæîa then vaì mayå,mm t2_chiãöu sáu cuía raînh trãn mayå,mm d_ âæåìng kênh truûc,mm l_ chiãöu daìi then,mm b_chiãöu räüng then,mm [s]_æïng suáút dáûp cho pheïp, [s]=100N/mm2. [t]_ æïng suáút càõt cho pheïp , [t]= 87N/mm2. Nháûn xeït: Trong ba cäng thæïc trãn coï: k< t< b Maì [s]»[t]. Váûy ta choün cäng thæïc (4.13) âãø kiãøm tra, nãúu thoaí âk (4.13) tæïc laì thoaí maîn caí ba âiãöu kiãûn trãn . IV.B.2. Tênh chiãöu daìi cho vë trê làõp våïi mayå trãn tæìng truûc: 2.1. Truûc I. MxI= 35344,22Nmm dI = 40 mm k = 3,6 mm Theo cäng thæïc 4.13: Váûy ta choün lI=0,8.lmayå=0,8.40=32mm laì thoaí maîn. 2.2. Truûc II MxI= 102921,864Nmm dI = 45 mm k = 4,1 mm Theo cäng thæïc 4.13: Váûy ta choün lII=0,8.lmayå=0,8.67=53,6mm laì thoaí maîn. 2.3 Truûc III MxI= 351131,03Nmm dI = 52 mm k = 5,1 mm Theo cäng thæïc 4.13: Váûy ta choün lI=0,8.lmayå=0,8.67=53,6mm laì thoaí maîn. Pháön V: THIÃÚT KÃÚ GÄÚI ÂÅÎ TRUÛC Khi choün cáön chuï yï âãún caïc yãúu täú: trë säú phæång chiãöu vaì âàûc tênh taíi troüng (ténh, thay âäøi, va âáûp...), váûn täúc, thåìi gian phuûc vuû cuía äø; âiãöu kiãûn bäi trån, nhæîng yãu cáöu vãö thaïo làõp, âiãöu kiãûn cäng nghãû chãú taûo läù cuía voí häüp vaì caïc chè tiãu vãö kinh tãú. Thiãt kãú theo trçnh tæû sau: Tæì âiãöu kiãûn cuû thãø choün loaûi äø. Xaïc âënh hãû säú khaí nàng laìm viãûc âãø choün kêch thæåïc äø. Cäú âënh äø trãn truûc vaì trong voí häüp. Choün kiãøu làõp . Thiãút kãú nàõp äø. Bäi trån äø. Âiãöu chènh vaì thaïo làõp äø. V.1. Choün äø làn. Caïc truûc âãöu khäng coï læûc doüc truûc taïc duûng nãn ta choün äø bi âåî mäüt daîy. Så âäö phaït hoüa cáúu taûo äø bi âåî: V.2.Kêch thæåïc äø: Choün kêch thæåïc äø theo hãû säú khaí nàng taíi vaì thåìi gian laìm viãûc cuía äø: Hãû säú khaí nàng taíi cuía äø C, âãø tênh cáön nhæng yãúu täú sau: Trë säú, chiãöu vaì âàûc tênh taíi troüng Váûn täúc goïc cuía voìng äø quay, vaì âënh voìng naìo cuía äø quay. Thåìi gian phuûc vuû cuía äø. Mäi træåìng laìm viãûc cuía äø: Âäü áøm, nhiãût âäü ... Tênh C theo cäng thæïc sau: C= Q. (n.h)0,3 (5.1) Trong âoï: Q_taíi troüng tæång âæång, daN. n_ säú voìng quay cuía äø,(v/p) h_thåìi gian phuûc vuû cuía äø, h=6,5.330.16= 34320giåì. Nãúu caïc âáöu truûc duìng 1 loaûi äø nhæng taíi troüng taïc duûng lãn caïc äø laûi khaïc nhau, thç tênh cho caí hai sau âoï so saïnh vaì láúy äø naìo coï C låïn hån âãø tiãún haình choün äø, äø coìn laûi láúy nhæ äø âaî choün. Ta choün tæì cåí nheû , âãún trung, âãún nàûng sao cho Cbaíng> Ctênh toaïn. Nãúu váùn khäng phuì håüp thç ta choün sang loaûi äø khaïc. Tênh Q. Q= (kv.R+ m.A). kn.kt. (5.2) Trong âoï: R_taíi troüng hæåïng tám. A_taíi troüng doüc truûc. m_hãû säú chuyãøn taíi troüng doüc truûc vãö taíi troüng hæåïng tám. kt_hãû säú taíi troüng âäüng, kt=1,1 kn_hãû säú nhiãût âä,kn=1 kv_hãû säú xeït âãún aính hæåíng voìng naìo cuía äø laì voìng quay, kv=1 Do caïc truûc theo lê thuyãút âãöu khäng coï læûc doüc truûc do âoï A= 0N Váûy cäng thæïc 5.2 thaình Q= kv. kn.kt . R (5.3) V.2.1. Tênh cho truûc I: Så âäö tênh äø laì: YD=4302,6N YA=1056,6N ZA=1240,15N ZD=1240,15N Våïi: n = nI = 1450 voìng/phuït Do YD>YA Choün vë trê äø åí D âãø tênh. R= Q=4477,7.1,1.1=4925,5N=492,55daN Theo cäng thæïc 5.1 ta coï: C= 492,55.(1450.34320)0,3=100351,7 Theo C tênh trãn ta choün loaûi äø cåî nàûng dI= 50mm D=130mm; B=31mm;d2=75mm; D2=105,2mm; Âæåìng kênh bi 25,4mm; chäø vaït 5mm Cbaíng=108000 V.2.2. Tênh cho truûc II: Så âäö tênh äø laì: ZA=2679,65N YE=78,85N YA=78,85N ZE=2679,65N Våïi: n = nII = 405 voìng/phuït Do YE=YA Choün vë trê äø åí A âãø tênh. R= Q=2680,8.1,1.1=2948,9N=294,89daN Theo cäng thæïc 5.1 ta coï: C=294,89.(405.34320)0,3= 40979 Theo C tênh trãn ta choün loaûi äø cåî trungû dI= 45mm D=100mm; B=25mm;d2=61,7mm; D2=82,6mm; Âæåìng kênh bi 17,46mm; chäø vaït 2,5mm Cbaíng=57000 V.2.3. Tênh cho truûc III: YD=537,25N YB=537,25N ZB=1439, 5N ZD=1439,5N Så âäö tênh äø laì: Våïi: n = nIII = 136 voìng/phuït Do YB=YD Choün vë trê äø åí D âãø tênh. R= Q=1536,49.1,1.1=1690N=169daN Theo cäng thæïc 5.1 ta coï: C=169.(136.34320)0,3=16928,27 Theo C tênh trãn ta choün loaûi äø cåî âàûc biãût nheû , räüng væìa dI= 55mm D=90mm; B=18mm;d2=68mm; D2=79,6mm; Âæåìng kênh bi 10,32mm; chäø vaït 2mm Cbaíng=32000 V.3.Cäú âënh äø trãn truûc vaì trong häüp: V.3.1.Cäú âënh äø trãn truûc: Ta chè cäú âënh äø trãn truûc II, vç truûc naìy cáön äø coï thãø tuyì âäüng theo truûc. Âãø cäú âënh äø trãn truûc ta duìng phæång phaïp “voìng haîm loì xo”. Âáy laì phæång phaïp âån giaín vaì sæí duûng khi caïc truûc khäng chëu læûc doüc truûc. D 2 D 1 D d d=45mm d2=42mm m=1,7mm n=1,5mm s=1,5mm b=3,9mm d d 2 s b n m V.3.2.Cäú âënh äø trong voí häüp Âàût voìng ngoaìi cuía äø vaìo màût tyì cuía nàõp äø vaì voìng trong cuía äø vaìo voìng chàõn dáöu. V.3.Choün kiãøu làõp: Noïi roî trong pháön VII : Dung sai làõp gheïp V.4.Thiãút kãú nàõp äø : Nàõp äø coï cáúu taûo nhæ hçnh bãn V.4.1.Âäúi våïi truûc I: d = 40mm ta coï: Läù voí maïy: D = 130mm; D1 = 150mm; D2=175mm V.4.2.Âäúi våïi truûc II: d = 45mm ta coï: Âäúi våïi läù voí maïy: D=100mm D1=124mm ; D2=148mm. V.4.3.Âäúi våïi truûc III: d = 52mm ta coï: Läù voí maïy: D = 90mm; D1 =114mm; D2=140mm. Täøng håüp caïc kêch thæåïc nàõp äø: Thäng säú Truûc I Truûc II Truûc III D mm D1 mm D2 mm d3 mm Säú læåüng 130 150 175 M8 6 100 124 148 M8 6 90 114 140 M8 6 Nàõp äø khäng kên: coï cáúu taûo hoaìn toaìn nhæ nàõp kên nhæng chiãöu daìy thaình häüp cuía nàõp phaíi thêch håüp âãø taûo raînh nhàòm làõp phåït dáöu vaìo ngàn kên måî trong äø. V.5.Bäi trån äø làn: Bäi trån bäü pháûn äø nhàòm muûc âêch giaím ma saït giæîa caïc chi tiãút làn, chäúng moìn, taûo âiãöu kiãûn thoaït nhiãût täút, baío vãû bãö màût laìm viãûc cuía chi tiãút khäng bë han gè, giaím tiãúng äön vaì baío vãû äø khoíi buûi bàûm. Bäü pháûn äø âæåüc bäi trån bàòng måî vç váûn täúc bäü truyãön baïnh ràng tháúp. Duìng måî loaûi T coï nhiãût âäü laìm viãûc (60¸100)oC, læåüng måî chiãúm 2/3 chäø träúng cuía bäü pháûn ä, khäng nãn cho måí quaï nhiãöu seî laìm tàng nhiãût âäü cuía äø, cuîng khäng âæåüc quaï êt, bäi trån khäng täút. Âãø måî khäng bë chaíy ra ngoaìi vaì âãø ngàn khäng cho dáöu chaûy vaìo bäü phán äø ta duìng voìng chàûn dáöu. b D d Khi tra thãm måî coï thãø duìng nhæîng nuït hoàûc vuï måî, hoàûc thaïo nàõp äø. Cáön thay måî hoaìn toaìn sau mäüt thåìi gian nháút âënh, thæåìng thay måî luïc sæîa chæîa âënh kyì. Loït kên bäü pháûn äø nhàòm muûa âêch baío vãû bäü pháûn äø khoíi buûi bàûm, cháút báøn, phoi kim loaûi. Âãø che kên caïc âáöu truûc ta duìng voìng phåït cao su loaûi âån giaín nháút. Kêch thæåïc voìng phåït: Truûc d d1 d2 D a b So I 30 31 29 43 6 4,3 9 II 45 46 44 64 9 6,5 12 PháönVI:CHOÜN NÄÚI TRUÛC. VI.1.Choün vaì kiãøm tra sæïc bãön: 1.Choün loaûi näúi truûc: Khåïp näúi truûc duìng âãø näúi cäú âënh truûc I vaì âäüng cå.Chè khi naìo dæìng maïy, thaïo khåïp näúi truûc ra thç caïc truûc måïi råìi nhau ra âæåüc. Åí âáy ta choün näúi truûc voìng âaìn häöi vç noï coï mäüt säú æu âiãøm sau: - Kãút cáúu âån giaín, dãù chãú taûo - Giaï thaình reî - Giaím va âáûp vaì cháún âäüng - Âãö phoìng cäüng hæåíng do dao âäüng xoàõn gáy ra - Buì laûi âäü lãûch truûc. Càn cæï vaìo moment xoàõn MXI cuía truûc I theo baíng 9-11 ta coï caïc kêch thæåïc näúi truûc voìng âaìn häöi: MT=k.Mx=9,55.106.kNbt /nbt, Nmm (6.1) Trong âoï: MT_mämen xoàõn tênh Mx_mämen xoàõn danh nghéa k_ hãû säú taíi troüng âäüng n_ säú voìng quay cuía truûc. Nbt_cäng suáút truyãön cuía âäüng cå âiãûn. Nbt=Nâc.hcàûpäø làn=5,5.0,955=5,25Kw nbt = 1450 voìng/phuït k= 1,25 ÞMT=9,55.106.1,25.5,25 / 1450=43242,56Nmm=43,24256Nm Choün khåïp näúi: D = 170 mm dc =18 mm do= 36 mm lc = 42 mm l £ 112 mm ren M12 c = 6 mm säú chäút Z = 6 Voìng âaìn häöi coï: Dv = 35 mm lv = 36 mm VI.2.Kiãøm tra sæïc bãön: VI.2.1Kiãøm tra sæïc bãön dáûp cuía voìng âaìn häöi: Sinh ra giæîa chäút vaì voìng cao su (6.2) Våïi: K =1 laì hãû säú taíi troüng âäüng. Z_säú chäút. d0_âæåìng kênh chäø làõp chäút boüc voìng âaìn häöi. dc_âæåìng kênh chäút lv_chiãöu daìi toaìn bäü voìng âaìn häöi. [s]d_æïng suáút dáûp cho pheïp cuía voìng cao su, [s]d=2¸3N/mm2 Âæåìng kênh voìng troìn qua tám caïc chäút: Do = D - do - 14 = 170 - 36 - 14 = 120 mm. Þ [s]d = (2 ¸ 3) N/mm2 Þ thoía maîn. VI.2.2. Kiãøm tra sæïc bãön uäún cuía chäút: su < [s]u = (60 ¸ 80) N/mm2 Þ thoía maîn VI.3.Så âäö chäút näúi truûc: PháönVII: THIÃÚT KÃÚ CÁÚU TAÛO CAÏC CHI TIÃÚT MAÏY BÄI TRÅN VAÌ LÀÕP GHEÏP HÄÜP GIAÍM TÄÚC VII.1.Voí häüp giaím täúc: Choün voí häüp âuïc bàòng gang, màût gheïp giæîa nàõp vaì thán laì màût phàóng âi qua âæåìng tám caïc truûc âãø viãûc làõp gheïp dãù daìng. Báút kyì loaûi voí häüp naìo cuîng coï cáúu truïc nhæ sau: Thaình häüp Neûp Màût bêch Gäúi âåî äø Hçnh daûng cuía nàõp vaì thán häüp dæåüc xaïc âënh chuí yãúu båíi säú læåüng vaì kêch thæåïc cuía caïc baïnh ràng, vë trê màût gheïp vaì sæû phán bäú cuía truûc trong häüp. Træåïc khi thiãút kãú cáúu taûo voí häüp chuïng ta âaî biãút kêch thæåïc cuía caïc baïnh ràng vaì truûc. Sau khi quyãút âënh caïc vë trê tæång âäúi cuía truûc trong khäng gian, trãn hçnh veî biãøu diãùn caïc càûp baïnh ràng àn khåïp våïi nhau. Giæîa thaình trong cuía häüp vaì baïnh ràng cáön coï khe hoí. Âäúi våïi voí häüp âuïc bàòng gang, khe håí trãn láúy bàòng: D = 1,1.d = 12 mm. Caïc kêch thæåïc cuía caïc pháön tæí cáúu taûo voí häüp âuïc bàòng gang: Chiãöu daìy thaình thán häüp: d = 0,025.A + 3 = 11 mm Chiãöu daìy thaình nàõp häüp: d1 = 0,02.A + 3 = 9 mm Láúy d=d1=10mm Chiãöu daìy màût bêch dæåïi cuía thán häüp: b = 1,5.d = 15 mm Chiãöu daìy màût bêch trãn cuía nàõp häüp: b1 = 1,5.d1= 15 mm Chiãöu daìy màût âãú coï pháön läöi: p1 = 2.35.d = 23,5 mm p2 = 2,5.d = 25 mm Chiãöu daìy gán åí thán häüp: m = 1.d = 10 mm Chiãöu daìy gán åí nàõp häüp: m1 = 1.d1= 10 mm Âæåìng kênh caïc buläng: - Bu läng nãön dn = 20mm - ÅÍ caûnh äø: d1 = 0,7.dn = 14 mm - Gheïp caïc màût bêch nàõp vaì thán: d2 = 0,5.dn = 10 mm - Gheïp nàõp äø: d3 = 0,4.dn = 8 mm - Gheïp nàõp cæía thàm: d4 = 0,4.dn = 8 mm Khoaíng caïch C1 tæì màût ngoaìi cuía voí âãún tám buläng dn, d1, d2 Theo baíng 10-10a: Buläng C1min C2min Do Romaxx rmax M20 26 23 38 8 5 M14 20 17 28 8 5 M10 16 13 20 5 3 M8 13 11 17 5 3 Âãø buûi bàûm trong dáöu âaî làõng xuäúng âaïy häüp khäng bë khuáúy âäüng, khe håí giæîa baïnh ràng vaì âaïy häüp ta choün 5.d = 55 mm. Chiãöu räüng màût bêch K: khäng kãø chiãöu daìi thán hay nàõp häüp K=C1+C2 VII.2.Gheïp nàõp vaì thán häüp: Nàõp häüp vaì thán häüp âæåüc gheïp bàòng buläng. Kêch thæåïc chäù gheïp buläng nhæ âaî trçnh baìy åí trãn. Pháön voí häüp laìm gäúi âåî truûc coï läù hçnh truû troìn coï cáúp chênh xaïc laì 2. Khi xiãút buläng âãø gheïp nàõp vaì thán häüp coï thãø laìm cho vë trê tæång âäúi giæîa nàõp vaì thán bë sai lãûch chuït êt vaì coï thãø laìm cho voìng ngoaìi cuía äø coï âäü cæïng tháúp bë biãún daûng. Âáy laì nguyãn nhán laìm cho äø choïng hoíng. Ngoaìi ra màût muït cuía gäúi âåî cuîng coï thãø khäng truìng nhau do âoï nàõp äø tyì vaìo voìng ngoaìi bë sai lãûch. Âãø khàõc phuûc hiãûn tæåüng naìy ta duìng 2 chäút âënh vë. Mäúi gheïp nàõp vaì thán häüp âæåüc maìi hoàûc caûo âãø làõp sêt, khi làõp giæîa hai màût naìy khäng duìng âãûm loït (vç cáön âaím baío kiãøu làõp cuía äø vaìo voí häüp) maì thæåìng traïng mäüt låïp thuíy tinh loíng hoàûc mäüt låïp sån âàûc biãût. Chiãöu daìi cuía pháön gäúi âåî khäng nhæîng phuû thuäüc vaìo chiãöu daìy cuía thaình häüp, chiãöu räüng cuía màût bêch âãø gheïp buläng maì coìn phuû thuäüc vaìo cáúu taûo cuía bäü pháûn äø nhæ chiãöu räüng äø, chiãöu cao cuía nàõp äø, chiãöu räüng voìng chàõn dáöu khi bäi trån äø bàòng måî. VII.3.Nhæîng váún âãö khaïc cuía cáúu taûo voí häüp: VII.3.1.Buläng voìng: Âãø náng vaì váûn chuyãøn häüp giaím täúc ta làõp caïc buläng voìng trãn nàõp hoàûc laìm voìng moïc.Voìng moïc coï thãø laìm trãn nàõp hoàûc trãn thán häüp. Baíng 10-11a cho ta choün kêch thæåïc buläng voìng theo khäúi læåüng häüp giaím täúc åí baíng 10-11b: Buläng voìng M16 coï caïc thäng säú sau: d d1 d2 d3 d4 d5 h h1 h2 l f c M16 63 35 14 35 22 30 12 8 32 2 2 120 ° d d 5 h 1 h 2 d d 4 d 2 d 1 l c f h d3 VII.3.2. Cæía thàm: R K B A B1 A=150mm; B=100mm; K=120mm; R=12mm;B1=140mm Vêt M8´22, säú læåüng 4 caïi. Âãø quan saït caïc chi tiãút maïy trong häüp vaì roït dáöu vaìo häüp, trãn âènh nàõp häüp coï laìm cæía thàm. Cæía thàm âáûy laûi bàòng nàõp, kêch thæåïc nàõp cæía thàm choün theo baíng 10-12. Trãn nàõp coï gàõn læåïi loüc dáöu. Âãø coï âënh häüp giaím täúc trãn bãû maïy, åí thán häüp coï laìm chán âãú. Màût chán âãú khäng laìm phàóng maì laìm 2 daîy läöi song song hoàûc nhæîng pháön läöi nhoí nhàòm giaím tiãu hao váût liãûu, giaím thåìi gian gia cäng vaì taûo khaí nàng læu thäng khäng khê qua âaïy häüp âãø thoaït nhiãût täút hån. Màût chán âãú màûc dáöu âaî laìm daìy hån thaình häüp nhæng khi váûn chuyãøn coï thãø laìm âãú bë gaîy, hån næîa do sæû khaïc nhau vãö tiãút diãûn phäi âuïc coï thãø xaíy ra nhæîng khuyãút táût nhæ räù khê, raûn næïc...Vç váûy âãø tàng âäü cæïng cuía âãú vaì cuía voí häüp nãn laìm thãm caïc âæåìng gán. VII.3.3. Nuït thaïo dáöu: Thán häüp chæïa dáöu âãø bäi trån. Sau mäüt thåìi gian laìm viãûc, dáöu bë báøn (do buûi bàûm hoàûc moìn) hoàûc bë biãún cháút, do âoï cáön phaíi thay dáöu måïi. Âãø thaïo dáöu cuî ta laìm åí âaïy häüp mäüt läù thaïo dáöu, luïc bçnh thæåìng läù âæåüc âáûy kên bàòng nuït thaïo dáöu. Âaïy häüp laìm nghiãng 2o vãö phêa läù thaïo dáöu vaì ngay chäù läù thaïo dáöu laìm loîm xuäúng mäüt êt. Theo baíng 10-14 ta coï kêch thæåïc nuït thaïo dáöu: d b m a f L e q D1 D s l M16´1,5 12 8 3 3 23 2 13,8 16 26 17 19,6 VII.4.Bäi trån häüp giaím täúc: VII.4.1.Bäi trån bäü pháûn äø: Bäü pháûn äø âæåüc bäi trån bàòng måî vç váûn täúc cuía bäü truyãön baïnh ràng tháúp, khäng thãø duìng phæång phaïp phun toïe dáöu âãø huït dáöu trong häüp vaìo bäi trån bäü pháûn äø. Coï thãø duìng måî loaûi T coï nhiãût âäü laìm viãûc tæì 60 ¸ 100°C vaì säú voìng quay cuía äø âaût tæì 300 ¸ 1500 voìng/phuït. Læåüng måî chæïa 2/3 chäù träúng cuía bäü pháûn äø. Âãø måî khäng chaíy ra ngoaìi vaì ngàn khäng cho dáöu bäi trån vaìo bäü pháûn äø ta duìng voìng chàûn dáöu. VII.4.2.Bäi trån häüp giaím täúc: Âãø giaím máút maït cäng suáút vç ma saït, giaím maìi moìn ràng, âaím baío thoaït nhiãût täút vaì âãö phoìng caïc chi tiãút maïy bë han gè cáön phaíi bäi trån liãn tuûc caïc bäü truyãön trong häüp giaím täúc. Viãûc choün håüp lyï loaûi dáöu, âäü nhåït vaì hãû thäúng bäi trån seî laìm tàng tuäøi thoü cuía caïc bäü truyãön tæïc laì náng cao thåìi gian sæí duûng maïy. ÅÍ âáy laì bäi trån bäü truyãön baïnh ràng. Do váûn täúc nhoí nãn ta choün phæång phaïp ngám caïc bäü truyãön baïnh ràng trong dáöu våïi mæïc tháúp nháút cuía dáöu khäng cao hån 1/3 baïn kênh cuía baïnh ràng låïn nháút. Hmin = 50 + 1/3.137 » 100 mm. Theo baíng 10-20 ta choün loaûi dáöu AK-20. Pháön VIII: DUNG SAI LÀÕP GHEÏP, CHOÜN CAÏC KIÃØU LÀÕP TRONG MÄÚI GHEÏP VIII.1. Mäúi gheïp giæîa truûc vaì mayå: Làõp theo hãû thäúng läù. Laì mäúi gheïp trung gian, âãø cho viãûc làõp gheïp dãø daìng. Nhæng mäúi gheïp trung gian naìy cáön coï âäü däi låïn hån âäü håí âãø âaím baío nhiãûm vuû truyãön mämen xoàõn. Ta khäng duìng mäúi gheïp coï âäü däi laì vç, khoï thaïo làõp, thay thãú. Maì âãø truyãön mämen xoàõn thç ta duìng then. Váûy ta choün mäúi gheïp giæîa truûc vaì mayå laì fTH7/k6. VIII.2 Mäúi gheïp giæîa then vaì raînh trãn truûc: Làõp theo hãû thäúng truûc Then duìng âãø truyãön mämen xoàõn nãn ta choün kiãøu làõp coï âäü däi laì chuí yãúu Váûy ta choün kiãøu làõp bthenN9/h9 VIII.3. Mäúi gheïp giæîa then vaì raînh trãn mayå: Làõp theo hãû thäúng truûc. Coï âäü håí laì chuí yãúu âãø dãø làõp raïp. Âäöng thåìi coï âäü håí âãø buì træì cho sai säú cuía raînh. Váûy choün kiãøu làõp bthenJs9/h9 VIII.4. Mäúi gheïp giæîa voìng trong äø vaì truûc Làõp theo hãû thäúng läù Laì mäúi gheïp trung gian, coï âäü däi laì chuí yãúu, vç voìng trong quay theo truûc. Coï cáúp chênh xaïc cao vç voìng äø âæåüc chãú taûo ráút chênh xaïc. Choün kiãøu làõp: fä1 H6/k6 VIII.5. Mäúi gheïp giæîa voìng ngoaìi äø vaì läù trãn thán häüp: Làõp theo hãû thäúng truûc Mäúi gheïp trung gian Coï âäü håí tæång âäúi âãø cho voìng ngoaìi äø dëch chuyãøn khi chëu va âáûp, seî laìm cho äø moìn âãöu, vç tênh cháút chëu taíi cuía voìng ngoaìi äø laì cuûc bäü Choün kiãøu làõp fä2Js7/h6. VIII.6. Mäúi gheïp giæîa nàõp äø vaì läù trãn thán häüp: Làõp theo hãû thäúng läù Làõp loíng coï âäü håí låïn Choün kiãøu làõp fnH8/d9 VIII.7. Mäúi gheïp giæîa voìng dáöu vaì truûc. Làõp theo hãû thäúng läù Coï âäü håí tuyì yï Choün fdH9/d9. PháönIX: TÊNH VAÌ CHOÜN DUNG SAI CHÃÚ TAÛO TRUÛC Thiãút kãú truûc gäöm 2 giai âoaûn: S Giai âoaûn 1: Xaïc âënh caïc kêch thæåïc danh nghéa cuía truûc: så bäü, gáön âuïng vaì chênh xaïc. Caïc kêch thæåïc phi tuyãún di ( i = 0 ¸ 4 ) Caïc kêch thæåïc tuyãún tênh Ti ( i = 0 ¸ 5 ) Âãø xaïc âënh kêch thæåïc di thç ta xaïc âënh d1 sau âoï âiãöu chènh d1 âãø coï caïc kêch thæåïc di coìn laûi. Cáön tàng tiãút diãûn truûc åí nhæîng chäø coï raính then. Âãø xaïc âënh caïc kêch thæåïc Ti ta cáön váûn duûng lyï thuyãút vãö chuäùi kêch thæåïc âãø tênh. Caïc Ti phaíi choün laìm sao âãø dãø tênh toaïn, dãø xaïc âënh trë säú cuía noï. Ti choü thãú naìo âãø dãù chãú taûo, caïc nguyãn cäng tiãûn càõt goüt thuáûn nháút. S Giai âoaûn II: Xaïc âënh caïc kêch thæåïc chãú taûo cuía di , Ti vaì dung sai cuía divaìTi. * Xaïc âënh kêch thæåïc chãú taûo cuía di: Caïc kêch thæåïc danh nghéa cuía âæåìng kênh truûc: d1 =59 mm d =45 mm d2 = 50 mm d3 = 45 mm d4 =43 mm d5=40mm d , d1 coï dung sai tæû do d = 45mm;d1=59mm Âãø tênh caïc kêch thæåïc di coìn laûi thç ta phaíi biãút mäúi gheïp giæîa trucû våïi chi tiãút. d2=50k6= d3=45k6= d4=43k6= d5=40k6= * Xaïc âënh kêch thæåïc chãú taûo Ti: Caïc kêch thæåïc danh nghéa chiãöu daìi truûc: Caïc kháu thaình pháön: T1 = 50 [mm] T2 = 175 [mm] T3 = 76 [mm] T4 = 44 [mm] T5=92 [mm] T6=108[mm] Âãø xaïc âënh caïc kêch thæåïc Ti ta phaíi giaíi caïc chuäùi kêch thæåïc âaî láûp våïi viãûc choün dung sai cuía caïc kháu kheïp kên. Caïc kháu kheïp kên: A1=1 -0,900 mm Caïc kháu khaïc: A2=2+0,500 mm N = 24mm A3=2+0,500 mm N1=N2=10mm A4=1-0,500mm Ä1=Ä2=25mm A5= C1=18mm ; C2=70mm A6=2+0,500 mm B=78mm ; LN=110mm; H1=287mm Giaíi baìi toaïn nghëch theo phæång phaïp âäøi láùn chæïc nàng hoaìn toaìn Hãû säú cáúp chênh xaïc am: (9.1) Trong âoï tra trong baíng 9.1(III_114) Tênh am ta seî choün cáúp chênh xaïc gáön våïi giaï trë am nháút. Âoï laì cáúp chênh xaïc chung cuía caïc kháu thaình pháön: Kháu tàng tra theo hãû thäúng läù Kháu giaím tra theo hãû thäúng truûc. Chæìa laûi mäüt kháu âãø giaíi laì kháu thaình pháön thæï k. Dung sai cuía kháu thaình pháön âæåüc tênh (9.2) Tæì (9.3) Sai lãûch cuía kháu Ak âæåüc tênh: Nãúu Ak laì kháu tàng: (9.3)Þ (9.4) ESi:Sai lãûch trãn cuía kháu tàng eij: Sai lãûch dæåïi cuía kháu giaím. (9.5) Nãúu Ak laì kháu giaím (9.3)Þ (9.6) (9.7) S Láûp chuäùi kêch thæåïc coï chæïa T1: N1 Ä1 C1 T1 B C2 Ä2 A1 N2 H1 H1=287mm H1=N1+Ä1+C1+B+T1+ N2+Ä2+C2+A1. H1 laì kháu tàng Coìn laûi laì caïc kháu giaím. Tæì cäng thæïc (9.1) Váûy a » 64 tæång æïng våïi cáúp chênh xaïc 10 Tra cho táút caí caïc kháu thaình pháön, chæìa laûi kháu T1 laì kháu giaím âãø giaíi. O1=O2=25h10=25-0,084mm N1=N2=10h10=10-0,058mm C1=18h10=18-0,07mm C2=70h10=70-0,12mm B=78h10=78-0,12mm H1=287H10=287+0,21 mm Tênh kháu T1 Theo cäng thæïc (9.2) TT1=0,9-(0,058.2+0,084.2+0,07+0,12.2+0,21)=0,096 Theo cäng thæïc (9.6) eiT1=0+0,21+(0,058.2+0,084.2+0,07+0,12.2)=0,804 esT1=0,804+0,096=0,9 Váûy T1= S Láûp chuäùi kêch thæåïc coï chæïa T2: A2 Ä2 C2 B T2 T2 = A2 + Ä2 + C2 + B = 175mm T2 laì kháu tàng O2 , C2 , B laì kháu giaím Ä2=25h10=25-0,084mm C2=70h10=70-0,12mm B =78h10=78-0,12mm Tæì cäng thæïc (9.1) Váûy a » 64 tæång æïng våïi cáúp chênh xaïc 10 Váûy våïi O1,C1,B1 tênh åí chuäùi 1 ccx 10 laì thoaî maîn. Theo cäng thæïc (9.2) TT2=0,5-(0,12.2+0,084)=0176 Theo cäng thæïc9.4. ÞEST2=0,5-(0,12.2+0,084)=0,176 EIT2= EST1- TT1=0 Váûy T2=175 +0,176mm S Láûp chuäùi kêch thæåïc T3: A3 B T3 T3=B-A3 T3 = 76mm kháu giaím B laì kháu tàng B = 78H10=78 +0,12 mm Tæì cäng thæïc (9.1) a » 100 cáúp chênh xaïc11 ÞB thoaî maîn Þ kêch thæåïc chãú taûo T3: Theo cäng thæïc9.2. TT3=0,5-0,12=0,38 Theo cäng thæïc (9.6) eiT3 = -0,5+0,12=-0,38 esT3 = 0 Váûy, kêch thæåïc chãú taûo T3 = 76mm S Láûp chuäùi kêch thæåïc T4 : A4 Ä4 C4 T4 Tæì cäng thæïc (9.1) a » 100 cáúp chênh xaïc11 Váûy O1=25h10=25-0,084mm C1=18h10=18-0,07mm Theo cäng thæïc (9.2) ÞTT4=0,5-(0,084+0,07)=0,3456 T4_ laì kháu tàng Theo cäng thæïc (9.4) EST3=0-(0+0,084+0,07)=-0,154 EIT3=-0,5 Váûy T4=44mm S Láûp chuäùi kêch thæåïc T5: A5 N N1 C1 Ä1 T5 O1=25h10=25-0,084mm N1=10h10=10-0,058mm C1=18h10=18-0,07mm N=24mm;A5=15 Theo cäng thæïc (9.1) Váûy a » 100 ccx11 Caïc kêch thæåïc thoaî maîn, coìn laûi N=24h11=25 -0,13 mm Theo cäng thæïc (9.2) TT5=0,5-(0,058+0,07+0,084+0,13)=0,158 Theo cäng thæïc (9.4) EST5=0-(0+0,058+0,07+0,084+0,13)= - 0,342 ÞEIT5=-0,342-0,158=-0,5 Váûy T5=mm S Láûp chuäùi kêch thæåïc T6: A6 T6 LN LN=110mm;T6=108mm Theo cäng thæïc 9.1: Váûy choün a»100 tæång æïng ccx11 Þ LN=110H11=110+0,22mm T6 laì kháu giaím Theo cäng thæïc 9.2: TT6=0,5-0,22=0,28 Theo cäng thæïc 9.6 eiT6=-0,5+0,22=-0,28 ÞesT6=0 Váûy T6=108-0,28mm *Váûy baín veî chãú taûo truûc I coï caïc kêch thæåïc Ti laì: T1= T2=175 +0,176mm T3 = 76mm T4=44mm T5=mm T6=108-0,28mm. TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO 1. Saïch Thiãút kãú Chi Tiãút Maïy {Nhaì xuáút baín giaïo duûc - 1999} Taïc giaí: Nguyãùn Troüng Hiãûp - Nguyãùn Vàn Láùm 2. Saïch Chi Tiãút Maïy T1 , T2 {Nhaì xuáút baín giaïo duûc - 1999} Taïc giaí: Nguyãùn Troüng Hiãûp 3. Caïc saïch dung sai Chãú Taûo Maïy {Ninh Âæïc Täún} 4. Saïch säø tay cäng nghãû chãú taûo maïy. Trong quyãøn thuyãút minh naìy, caïc cäng thæïc âãöu tham khaío trong saïch Thiãút kãú Chi Tiãút Maïy. MUÛC LUÛC NÄÜI DUNG TRANG PHÁÖN I: CHOÜN ÂÄÜNG CÅ ÂIÃÛN VAÌ PHÁN PHÄÚI TÈ SÄÚ TRUYÃÖN 2 I. CHOÜN ÂÄÜNG CÅ ÂIÃÛN 2 II. PHÁN PHÄÚI TÈ SÄÚ TRUYÃÖN 3 THIÃÚT KÃÚ CAÏC BÄÜ TRUYÃÖN 4 PHÁÖN II: THIÃÚT KÃÚ BÄÜ TRUYÃÖN ÂAI 4 PHÁÖN III:THIÃÚT KÃÚ BÄÜ TRUYÃÖN BAÏNH RÀNG 8 II.1. THIÃÚT KÃÚ BÄÜ TRUYÃÖN BAÏNH RÀNG CÁÚP NHANH 8 II.2. THIÃÚT KÃÚ BÄÜ TRUYÃÖN BAÏNH RÀNG CÁÚP CHÁÛM 13 PHÁÖN IV: TÊNH TOAÏN THIÃÚT KÃÚ TRUÛC VAÌ THEN 17 A. THIÃÚT KÃÚ TRUÛC 17 B. CHOÜN VAÌ TÊNH THEN 29 PHÁÖN V: THIÃÚT KÃÚ GÄÚI ÂÅÎ TRUÛC 32 PHÁÖN VI: CHOÜN NÄÚI TRUÛC 37 PHÁÖN VII: THIÃÚT KÃÚ CÁÚU TAÛO CAÏC CHI TIÃÚT MAÏY, BÄI TRÅN VAÌ LÀÕP GHEÏP HÄÜP GIAÍM TÄÚC 38 PHÁÖN VIII: DUNG SAI LÀÕP GHEÏP, CHOÜN CAÏC KIÃØU LÀÕP TRONG MÄÚI GHEÏP 43 PHÁÖN IX: TÊNH VAÌ CHOÜN DUNG SAI CHÃÚ TAÛO TRUÛC 44 TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO 50 MUÛC LUÛC 51

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế hộp giảm tốc hai cấp, có cấp nhanh phân đôi.doc