Đề tài Thiết kế trạm trộn bê tông thương phẩm, năng suất 45m3/h

MỤC LỤC Chương 1. Lựa chọn phương án thiết kế trạm trộn 1.1 Giới thiệu chung về bê tông. 1.2 Phân loại về bê tông. 1.3 Lựa chọn phương án thiết kế trạm trộn bê tông. 1.3.1 Khái niệm chung về trạm trộn bê tông. 1.3.2 Phân loại trạm trộn bê tông. a. Theo phương pháp bố trí thiết bị trạm trộn. b. Theo nguyên lý làm việc của trạm trộn. c. Theo khả năng di động của trạm trộn. d. Theo năng suất của trạm trộn. e. Theo phương pháp điều khiển trạm trộn 1.3.3 Lựa chọn phương án thiết kế trạm trộn bê tông. a. Trạm trộn bê tông dạng tháp làm việc chu kỳ. b. Trạm trộn bê tông dạng tháp làm việc liên tục. c. Trạm trộn bê tông dạng bậc làm việc chu kỳ. d. Trạm trộn bê tông dạng bậc làm việc liên tục. e. Ô tô máy trộn bê tông. Chương 2. Tính chọn một số thiết bị của trạm trộn 2.1 Lựa chọn sơ đồ làm việc của trạm trộn *Sơ đồ dây truyền công nghệ. *Chu kỳ làm việc của trạm dẫn động. 2.2 Tính chọn một số thiết bị của trạm trộn 2.2.1 Tính chọn một số thiết bị định lượng nước và ximăng a. Tính chọn thiết định lượng nước b. Tính chọn thiết bị định lượng ximăng c. Tính chọn thiết bị định lượng cốt liệu 2.2.2 Xác định dung tích của bun ke chứa các thành phần phối liệu của trạm trộn. a. Tính dung tích của bun ke chứa đá b. Tính dung tích của bunke chứa cát Chương 3. Tính toán về băng tải cân cốt liệu. 3.1 Khái niệm 3.2 Tính toán băng tải cân 3.2.1 Tính toán một số thông số của băng tải cân a. Xác định năng suất của băng tải cân b. Xác định các thông số kỹ thuật 3.2.2 Công suất động cơ cụm đẫn động 3.2.3 Tính bền một số chi tiết băng tải cân ã Kiểm tra bền tang ã Tính trục tang ã Tính các con lăn 3.3 Tính kết cấu cụm đỡ băng tải 3.3.1 Tính thanh ngang đỡ các con lăn lòng máng 3.3.2 Kiểm tra bền dầm chính đỡ băng tải 3.3.3 Kiểm tra bu lông treo băng tải và khung 3.3.4 Chọn phương án cân băng tải Chương 4. Tính toán về băng tải nạp liệu 4.1 Khái niệm 4.2 Tính toán băng tải nạp 4.2.1 Xác định năng suất và các thông số của băng tải a. Tính toán về năng suất b. Tính toán các kích thước chính 4.2.2 Tính công suất động cơ và hộp giảm tốc cụm dẫn động 4.2.3 Tính kiểm tra bền một số chi tiết băng tải nạp (tang dẫn động, tang bị động, con lăn đỡ dưới băng tải, con lăn lòng ống) 4.3 Tính kết cấu cụm đỡ băng tải nạp 4.3.1 Thanh ngang đỡ các con lăn lòng máng 4.3.2 Kiểm tra bền dầm chính đỡ toàn bộ băng tải 4.3.3 Tính bulông lắp ghép các đoạn dầm đỡ chính Chương 5. Tính Silô chứa ximăng 5.1 Giới thiệu chung về Silô 5.2 Tính toán thiết kế Silô chứa ximăng 5.2.1Một số tính toán chung về Silô 5.2.2 Tính tải trọng tác dụng lên Silô a. Phân tích lực tác dụng b. Tính toán với thân trên 5.2.3 Kiểm tra ổn định Silô a. ổn định của thân Silô do tải trọng đều theo phương đường sinh b. Kiểm tra ổn định thân Silô do ứng suất nén đều theo phương ngang c. Kiểm tra ổn định của thân Silô do tác dụng đồng thời của và 5.2.4 Tính toán cột dỡ Silô a. Phân tích lực b. Xác định trọng tâm Silô Chương 6. Tính toán thiết kế vít tải 6.1 Giới thiệu về vít tải xiên 6.2 Tính những thông số kỹ thuật và các kích thước của vít tải 6.2.1 Tính công suất động cơ vít tải 6.2.2 Tính bộ truyền cấp nhanh 6.2.3 Tính bộ truyền cấp chậm 6.3 Tính toán về tải trọng tác dụng lên vít tải 6.3.1 Mômen xoắn trên trục vít tải 6.3.2 Lực dọc trục vít 6.3.3 Lực hướng tâm tác dụng lên trục vít 6.4 Tính toán những kích thước còn lại của vít tải 6.4.1 Tính đường kính trục vít xoắn a. Tính sơ bộ trục b. Tính gần đúng trục c. Tính chính xác trục d. Xác định đường kính trục lắp với ổ 6.4.2 Tính toán phôi cánh vít xoắn 6.4.3 Tính toán bulông chốt Chương 7. Tính toán thiết kế về mạng điện điều khiển 7.1 Giới thiệu

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3380 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế trạm trộn bê tông thương phẩm, năng suất 45m3/h, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng 7. ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng 7.1 Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn tr¹mtrén: HÖ thèng ®iÒu khiÓn tr¹m trén bª t«ng, ph¶i lµ mét hÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn hoµn chØnh, lµm viÖc víi ®iÖn l­íi c«ng nghiÖp 380V. Cã kh¶ n¨ng ®Þnh l­îng tù ®éng mét c¸ch chÝnh x¸c khèi l­îng cÊp phèi c¸c thµnh phÇn: Xi m¨ng, c¸t, ®¸, n­íc.. cho tõng mÎ trén còng nh­ tû lÖ cÊp phèi cho tõng lo¹i m¸c bª t«ng. §Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghÖ phï hîp víi hÖ thèng c¬ khÝ, cÇn ph¶i phèi hîp ®iÒu khiÓn c¸c c¬ cÊu c«ng t¸c chÊp hµnh nh­ c¸c ®éng c¬, xilanh khÝ nÐn.. Trªn c¬ së c«ng thøc phèi liÖu do ng­êi sö dông ®Æt vµo tr­íc ®ã, hÖ thèng ®iÒu khiÓn sÏ tiÕn hµnh ®ãng më c¸c van khÝ cÊp liÖu mét c¸ch thÝch hîp sao cho c¸c thµnh phÇn phèi liÖu ®­îc ®­a vµo buång trén theo ®óng khèi l­îng vµ c«ng nghÖ yªu cÇu. ViÖc thay ®æi tû lÖ cña tõng lo¹i m¸c bªt«n cÇn ®­îc thao t¸c thuËn tiÖn vµ nhanh chãng, kh«ng qu¸ phøc t¹p ®èi víi ng­êi sö dông. HÖ thèng còng cÇn ph¶i cã ®Çy ®ñ phÇn hiÓn thÞ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña tr¹m, gióp ng­êi vËn hµnh dÔ dµng theo dâi, can thiÖp trong khi ho¹t ®éng, còng nh­ ®¶m b¶o c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t an toµn, cho c¶ hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh cña tr¹m. Ngoµi ra vÒ mÆt c«ng nghÖ, do nhu cÇu sö dông ngoµi trêi, trong m«i tr­êng c«ng nghiÖp kh¾c nghiÖt víi nhiÖt ®é vµ ®é Èm t­¬ng ®èi lín, nªn hÖ thèng ®iÒu khiÓn cÇn cã ®é tin cËy cña c¸c thiÕt bÞ thµnh phÇn, nhÊt lµ c¸c bé xö lý, c¸c hÖ thèng ®o l­êng, c¶m biÕn...H¬n n÷a trong qu¸ tr×nh ®Þnh l­îng, nh÷ng sai sãt trong viÖc ®ãng më sím hoÆc chËm cña c¬ cÊu chÊp hµnh lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái, do ®ã c¸c tr¹m trén hiÖn ®¹i cßn cã thªm bé so s¸nh. 7.2 Nguyªn lý lµm viÖc vµ cÊu t¹o cña hÖ thèng. S¬ ®å c¸ch ®Êu nguån ®iÖn cña tñ ®iÖn (h×nh 7.1) Víi s¬ ®å trªn ®iÖn ¸p tõ ®iÖn l­íi ®­îc dÉn vµo tñ ®iÖn nhê ®ãng att«mat 200A, GZ lµ c¸c cÇu ch× ®¶m b¶o an toµn. V«n kÕ (V) ®o ®iÖn ¸p pha m¹ng ®iÖn. Dßng ®iÖn qua thiÕt bÞ kiÓm tra ba pha KTF, æn ¸p lÊy ra ®iÖn ¸p 220V cho æ c¾m b¶ng tÝnh ®iÖn tö BUCODAT vµ æ c¾m ®Çu vµo PLC. M¹ch ®iÒu khiÓn ®­îc lÊy ra tõ nguån ®iÖn ¸p 24(V) Tõ nh÷ng yªu cÇu trªn, hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®­îc hoÆc ®Þnh thµnh H×nh 7.1 C¸ch ®Êu vµo nguån ®iÖn cña tñ ®iÖn c¸c khèi chÝnh nh­ sau: Côm c©n (®o träng l­îng c¸c thµnh phÇn phèi liÖu): bao gåm c¸c ®Çu c©n(c¶m biÕn träng l­îng( Load cell), c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh liªn quan nh­ c¸c van khÝ nÐn ®ãng më c¸c cöa cÊp liÖu, vÝt t¶i b¬m xi m¨ng, b¬m cÊp n­íc. Côm gÇu kÐo: c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh, ®éng c¬ kÐo gÇu Côm cöa x¶: c¸c cöa x¶ n­íc, xi m¨ng, bªt«ng sau khi ®· trén.. Khèi xö lý kh¶ lËp tr×nh (PLC): xö lý logÝc c¸c hµnh tr×nh, theo qui tr×nh c«ng nghÖ ®­îc lËp s½n. S¬ ®å nguyªn lý cña tr¹m ®­îc tr×nh bµy nh­ trªn h×nh(H×nh 7.2) * CÊu h×nh cña hÖ thèng bao gåm: - Côm c©n: 01 bé BUCODAT – 2 dïng cho c©n cèt liÖu vµ c©n xi m¨ng 01 bé WE 31-82 dïng cho c©n n­íc D­íi ®©y lµ b¶ng kª c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö: STT Tªn chi tiÕt Sè l­îng N­íc s¶n xuÊt 1 Gi¶m chÊn cao su 07 CHLB §øc 2 §Çu ®o c©n n­íc 01 CHLB §øc 3 §Çu ®o c©n cèt liÖu 03 CHLB §øc 4 §Çu ®o c©n Xim¨ng 03 CHLB §øc 5 Hép nèi ®Çu ®o c©n cèt liÖu 01 CHLB §øc 6 Hép nèi ®Çu ®o c©n Xim¨ng 01 CHLB §øc 7 Hép nèi c©n n­íc 01 CHLB §øc 8 Hép nguån c©n n­íc 01 CHLB §øc 9 C©n n­íc (TD 200 or WLC2) 01 CHLB §øc 10 Hép r¬ le ®iÒu khiÓn 01 CHLB §øc 11 BUCODAT 01 CHLB §øc * Tñ ®iÒu khiÓn trung t©m: Bé m¸y tÝnh c«ng nghiÖp PLC S7-200: ®iÒu khiÓn toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tr¹m trong chÕ ®é tù ®«ng. C¸c khèi rele trung gian, c¸c c«ng t¾c ®iÒu khiÓn, c¸c ®Ìn tÝn hiÖu theo s¬ ®å c«ng nghÖ ®· ®Æt ra Tñ ®iÒu khiÓn ®éng lùc: c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i.. H×nh 7.2 S¬ ®å nguyªn lý ®iÒu khiÓn tr¹m H×nh 7.3 S¬ ®å ®iÒu khiÓn ®Çu vµo PLC H×nh 7.4 S¬ ®å ®iÒu khiÓn ®Çu ra PLC H×nh 7.5 S¬ ®å m¹ch c«ng t¸c hµnh tr×nh H×nh7.6 S¬ ®å m¹ch c¸c ®Ìn b¸o H×nh 7.7S¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn c¸c van H×nh 7.8 S¬ ®å m¹ch ®éng lùc Côm c©n: hÖ thèng lµm viÖc ë hai chÕ ®é: chÕ ®é c©n tù ®éng vµ chÕ ®é c©n b¨ng tay. ChÕ ®é b»ng tay: ®­êng 67 cã ®iÖn ¸p 24V ®Õn ®iÓm gi÷a cña c«ng t¸c 4 vÞ trÝ 1L. Khi cÇn x¶ thµnh phÇn1(TP1: vÝ dô ®¸ 1), c«ng t¾c bËt ®Õn ®­êng 100, cÊp 24V mét chiÒu qua diode ®Õn ®iÓm 200, ®Æt ¸p ®iÒu khiÓn lªn rele trung gian R1. Khi ben cèt liÖu ë vÞ trÝ cuèi, c«ng t¾c hµnh tr×nh §T0 (§iÓm Trªn 0) ®­îc nèi, rele R1 lµm viÖc qua ®­êng 67-1L-100-200-57, tiÕp ®iÓm cña nã nèi ®­êng 66-300-56, ®Æt 220V lªn cuén hót cña van VTP1 (Van Thµnh PhÇn 1), më cña cÊp liÖu ®¸ 1 ®æ xuèng gÇu c©n. Ng­êi vËn hµnh nh×n chØ sè c©n trªn ®ång hå ®Ó ®iÒu khiÓn, khi nµo th× chuyÒn ®Õn TP2. T­¬ng tù nh­ vËy, R2 lµm viÖc qua d­êng 101-203-57, sÏ ®ãng van VTP2.. Khi ë chÕ ®é tù ®éng, chuyÓn m¹ch T-§T nèi 24V tõ ®­êng 67 ®Õn 151, cÊp ®iÖn ®Õn khèi chÊp hµnh cña PLC, khi c¸c ®Çu ra cña PCL ho¹t ®éng, Q0.0, Q0.1.. sÏ ®ãng c¸c rele R1, R2... t­¬ng øng. C¸c c¬ cÊu chÊp hµnh (VTP1, VXN..) sÏ ho¹t ®éng theo ®óng qui tr×nh ®· lËp s½n, ng­êi vËn hµnh chØ theo dâi, kh«ng ph¶i trùc tiÕp ®iÒu khiÓn c©n. C¸c côm cöa x¶, côm gÇu kÐo còng t­¬ng tù, hoÆc lµ ®­îc ®iÒu khiÓn bëi c«ng t¾c chuyÓn m¹ch trªn bµn ®iÒu khiÓn( 3L-110, 3L-111.. 4L-114, 4L-115..) trong chÕ ®é b»ng tay, hoÆc ®iÒu khiÓn bëi ®Çu ra cña PLC Q1.0, Q1.1.. Q1.6 trong chÕ ®é tù ®éng. S¬ ®å ®éng lùc(H×nh8.1) §Ó ®iÒu khiÓn gÇu lªn, R¬le R15 ®ãng K21, ®ãng 3fa 380 cho ®«ng c¬ D1, tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng R15 ng¾t m¹ch 255 cña R16, kho¸ lÉn chiÒu xuèng, ®éng c¬ ch¹y ®Õn ®iÓm hµnh tr×nh trªn, ch¹m c«ng t¾c §T1 th× dõng l¹i. TiÕp ®iÓm cña nã b¸o ®Õn ®Çu vµo I2.6 cña PLC qua ®­êng 67-26, chuyÓn tr¹ng th¸i tiÕp theo trong chÕ ®é tù ®éng, cßn trong chÕ ®é b»ng tay th× nã ng¾t t¸c dông cña chuyÓn m¹ch L4-114. Qui tr×nh ho¹t ®éng t­¬ng tù nh­ thÕ víi hµnh tr×nh xuèng cña gÇu qua R16, K20, ®Æt ¸p 380 ®¶o fa cho ®éng c¬ D1 quay theo chiÒu ng­îc l¹i. C¸c ®éng c¬ kh¸c nh­ b¬m n­íc, vÝt t¶i, ®Çm rung lµm viÖc theo chÕ ®é on/off, còng ®­îc ®iÒu khiÓn qua c¸c r¬le trung gian R6, R7.. ®ãng c¸c K12, 15. Ch­¬ng 8. TÝnh to¸n thiÕt kÕ côm têi - gÇu skÝp 8.1 Giíi thiÖu chung Têi kÐo côm gÇu n¹p cèt liÖu ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu tõ bunke chøa ®Õn nåi trén. GÇu n¹p gåm cã puly kÐo gÇu ®­îc dÉn ®éng nhê chuyÓn ®éng cña tang truyÒn qua c¸p. Côm b¸nh xe di chuyÓn vµ c¸c b¸nh xe ngoµi t¸c dông di chuyÓn cßn cã t¸c dông ®Ó më cöa x¶ cèt liÖu. Khi ch­a ®Ðn vÞ trÝ x¶ liÖu hai b¸nh xe sau cña gÇu ®ãng vai trß di chuyÓn, ®Õn vÞ trÝ x¶ liÖu hai b¸nh xe sau bÞ gi÷ l¹i bëi c¸c r·nh trªn ray. Lóc nµy hai b¸nh xe phô ë sau cïng b¾t ®Çu tham gia vµo qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng vµ cöa x¶ liÖu b¾t ®Çu më ra. Têi kÐo gÇu cã nhiÖm vô kÐo gÇu lªn trong 20s vµ h¹ gÇu xuèng trong 20s. Thêi gian x¶ cèt liÖu tõ gÇu n¹p ®Õn nåi trén lµ 10s 8.2 TÝnh to¸n vÒ côm gÇu – puly 8.2.1 TÝnh to¸n c¸c lùc t¸c dông lªn gÇu C¸c sè liÖu s¬ bé cña gÇu: Coi h×nh bao gÇu cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt nh­ (h×nh 8.1) + ChiÒu dµi 2,3m, chiÒu réng 1,6m + ChiÒu cao 0,85m, bÒ dµy t«n chÕ t¹o gÇu 6mm + ThÓ tÝch gÇu chøa Vgµu = 0,5.2,3.1,6.0,85 = 1,6m3 + Khèi l­îng cña gÇu cã thÓ s¬ bé tÝnh nh­ sau: mgµu = 2(2,3 +1,6).085.0,006.=0,03978.7860 = 315(kg) + Khèi l­îng cña gÇu céng víi cèt liÖu: m(gµu +cl) = 315 + 1932 = 2247(kg) H×nh 8.1 C¸c kÝch th­íc bao cña gÇu Do ®ã träng l­îng cña gÇu chøa cèt liÖu lµ: G = m(gµu + cl) .g = 2247.9,81 = 22043(N) + Lùc c¶n do gÇu vµ cèt liÖu g©y ra theo ph­¬ng chuyªn ®éng Gsin= 22043.sin700 = 20713(N) + Lùc c¶n më cöa x¶ tr­íc khi gÇu b¾t ®Çu x¶. Lóc nµy b¸nh xe më cöa x¶ ®ãng vai trß b¸nh xe di chuyÓn trªn ray. Lùc c¶n ®ãng vai trß ph¶n lùc t¸c dông lªn hai b¸nh xe. Fc = N = G.cos= 22043.cos700 = 7539(N) +Lùc c¶n do di chuyÓn ma s¸t: §­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc trong trang 76 TL[7] WmS = G. (8.1) Trong ®ã: G – Träng l­îng gÇu vµ cèt liÖu, G = 22043(N) f – HÖ sè ma s¸t trong æ ®ì b¸nh xe, f = 0,015 trang 51TL [7] d- §­êng kÝnh ngçng trôc, d = 50(mm) Dbx- §­êng kÝnh b¸nh xe, Dbx = 130(mm) k- HÖ sè kÓ ®Õn lùc c¶n ma s¸t gi÷a thµnh b¸nh xe víi ray k = 1,2 trang 52 TL[7] - HÖ sè c¶n l¨n cña b¸nh xe víi ray, tra b¶ng 24 TL[7] = 0,03 Thay c¸c sè liÖu trªn vµo ta tÝnh ®­îc Wms = 12361(N) Hîp lùc c¶n t¸c dông lªn gÇu: W = G.sin700 + Wms + Fc = 40612(N) H×nh 8.2 C¸c lùc t¸c dông lªn gÇu 8.2.2 X¸c ®Þnh lùc c¨ng c¸p vµ chän c¸p - Lùc c¨ng c¸p lín nhÊt cña nh¸nh c¸p cuèn lªn tang khi n©ng vËt ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Smax = (8.2) Trong ®ã: Q- T¶i träng n©ng lín nhÊt hay lµ lùc c¨ng c¸p kÐo gÇu Q = W= 40612(N) Béi suÊt pal¨ng, a= 2 - HiÖu suÊt pal¨ng, = , víi =0,96 – ®èi víi æ tr­ît Do ®ã = 0,98 - HiÖu suÊt cña b¸nh xe, æ tr­ît = 0,96` Smax = = 10790(N) TÝnh chän c¸p C¸p ®­îc chän theo c«ng thøc: S® = Smax.k [Sd], (8.3) Trong ®ã: k- Lµ hÖ sè an toµn bÒn cña c¸p chän theo b¶ng 9 TL[7], k = 5 [S®]- Lùc kÐo ®øt c¸p, ®­îc x¸c ®Þnh trong thùc nghiÖm khi chän c¸p S® - Lùc kÐo ®øt c¸p lín nhÊt tÝnh theo lùc c¨ng Smax S® = 10790.5 = 53950(N) Chän c¸p theo TL[3] C¸p bÖn kÐp kiÓu k – O KÕt cÊu 6 19(1+9+9) 1.o.c OCT 3077 – 69 §­êng kÝnh c¸p dc = 13(mm), [S®] =82,85(KN) -§­êng kÝnh tang Dt (e-1).dc = (20 –1).13 = 247(mm) LÊy trßn Dt = 247(mm) -§­êng kÝnh tang tÝnh ®Õn t©m líp c¸p thø nhÊt D = 20.13 = 260(mm) -§­êng kÝnh puly kÐo gÇu tÝnh ®Õn t©m líp c¸p thø nhÊt: D = 18.dc=18.13 = 234(mm) - ChiÒu s©u r·nh c¸p : h = (2 2,5)dc = 2.13 = 26(mm) §­êng kÝnh puly tÝnh ®Õn r·nh c¸p: Dp =17.13=221(mm) 8.3 TÝnh to¸n tang cuèn c¸p 8.3.1 TÝnh to¸n c¸c kÝch th­íc cña tang vµ c¸p H×nh 8.3 Vá tang vµ c¸p - B­íc cña r·nh xo¾n lÊy trong kho¶ng t = dc + (23)mm = 13 +3 = 16(mm) B¸n kÝnh r·nh xo¾n R = 0,6.dc = 0,6.13= 7,8(mm) ChiÒu s©u r·nh xo¾n h = 0,5.dc =0,5.13=6,5(mm) ChiÒu dµy tang lµm b»ng thÐp ®óc =0,01.Dt + 3mm = 5,5(mm), Nh­ng chiÒu dµy tang kh«ng nhá h¬n 12mm nªn chän = 13(mm) Tang dïng trong têi lµ tang ®¬n cã xÎ r·nh v× pal¨ng lµ pal¨ng ®¬n lo¹i 2 Ta chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ líp c¸p cña tang chØ cã 1 líp c¸p. Do ®ã chiÒu dµi lµm viÖc cña tang ®¬n mét líp c¸p ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc(1.15) trong TL[8] Lt = Z.t Trong ®ã: t – b­íc c¸p, t = 16(mm) Z- Sè vßng c¸p cuèn lªn tang Z = + 7,5 = + 7,5 = 25 (vßng) Trong ®ã: H – chiÒu cao n©ng chÝnh b»ng chiÒu dµi ray mµ gÇu di chuyÓn H = S = = 7,5(m) Béi suÊt pal¨ng c¸p, a = 2 D - ®­êng kÝnh tang tÝnh tõ t©m líp c¸p thø nhÊt, D = 260mm Lt = 25.16 = 400(mm) H×nh 8.4 Tang ®¬n §èi víi tang ®¬n nh­ (h×nh 8.4), ta ph¶i ®¶m b¶o khi puly luån qua ë vÞ trÝ cao nhÊt th× kho¶ng c¸ch lR ®èi víi tang cã xÎ r·nh sao cho 60 , lR = cotg60 = 1600(mm) ChiÒu dµi c¸p cÇn thiÕt cuèn lªn tang: LC = a.H + 1,5..Dt = 2.7,5 + 1,5.3,14.0,247 = 16,2(m) ThÐp chÕ t¹o tang lµ thÐp BCT3 . §Çu mót cña c¸p ®­îc kÑp chÆt bëi bul«ng vÝt nh­ (h×nh 8.5) H×nh 8.5 Ph­¬ng ph¸p cè ®Þnh ®Çu c¸p trªn tang 8.3.2 Mét sè tÝnh bÒn cho tang - Lùc c¨ng cña nh¸nh c¸p t¸c dông lªn kÑp c¸p S0 = (8.4) Trong ®ã: e – Lµ c¬ sè tù nhiªn, e = 2,72 f – Lµ hÖ sè ma s¸t gi÷a c¸p vµ tang f = 0,14 - Gãc «m cña c¸p trªn tang, = 3 Smax = 10790(N) - Gãc nghiªng r·nh kÑp, 2= 800 Thay sè vµo ta tÝnh ®­îc: S0 = 2883(N) Lùc t¸c dông lªn bul«ng kÑp víi cÆp r·nh thang: P = (8.5) Thay c¸c sè liÖu vµo ta ®­îc: P = 8826(N) ¦ng suÊt tæng trong bul«ng kÑp cã kÓ ®Õn lùc uèn = + []k (8.6) Trong ®ã: n 1,5 – hÖ sè an toµn bªn cña bul«ng, chän n = 1,5 Z – Sè bul«ng kÑp c¸p, Z =2 l- Tay ®ßn ®Æt lùc S1 g©y uèn bul«ng vµ ®­îc tÝnh tõ ®iÓm gi÷a ®o¹n tiÖn ren trªn tang ®Õn t©m c¸p l =2(cm) 1,3 – HÖ sè kÓ ®Õn øng suÊt xo¾n xuÊt hiÖn khi siÕt bul«ng []k – øng suÊt kÐo cho phÐp cña bul«ng []k = , Víi thÐp BCT3 cã T = 22(kN/cm2) []k = 11,73(kN/cm2) d1- §­êng kÝnh bul«ng, chän d1 = 1,4(cm) Thay c¸c sè liÖu trªn vµo ta ®­îc: = 5,51 + 5,63 = 11,14(kN/cm2) < []k. Tho¶ m·n (8.6) *KiÓm tra bÒn tang: Khi Trong tr­êng hîp nµy do m«men uèn vµ m«men xo¾n g©y ra th­êng kh«ng v­ît qu¸ 15% øng suÊt nÐn nªn chØ kiÓm tra cho øng suÊt nÐn vµ øng suÊt cho phÐp []n ®­îc lÊy gi¶m ®i n = (8.7) B: Giíi h¹n bÒn cña tang víi tang b»ng thÐp []n = ch/k, ch giíi h¹n ch¶y, víi thÐp BCT3 cã ch = 22kN/cm2 . HÖ sè an toµn bÒn k khi tÝnh tang theo nÐn theo b¶ng 13 TL[7], k= 1,5 n = = 5476(N/cm2) 22000/1,5 = 14666(N/cm2) VËy tho¶ m·n ®iÒu kiÖn (8.7) 8.3.3 ThiÕt kÕ trôc tang * TÝnh s¬ bé trôc §­êng kÝnh trôc x¸c ®Þnh theo m«men xo¾n bëi c«ng thøc: d , (mm) (8.8) Trong ®ã: MX –M«men xo¾n, Nmm M«men xo¾n t¸c dông lªn trôc tang ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc MX = SMax. = 10790. = 1332565(Nmm) [] – øng suÊt cho phÐp, chän vËt liÖu chÕ t¹o trôc lµ thÐp 45 cã [] = 20Mpa = 20(N/mm2) Do ®ã : d = 68,3mm) Chän s¬ bé d = 70mm *TÝnh gÇn ®óng trôc TÝnh gÇn ®óng trôc xÐt ®Õn c¶ m«men uèn vµ m«men xo¾n Chän kho¶ng c¸ch tõ mÐp ngoµi cña tang ®Õn tiÕt diÖn l¾p æ lµ 60mm M«men uèn MU = . = ( 200 +60).5395 = 1402700(Nmm) M«men t­¬ng ®­¬ng Mt® Mt® = 1816415(Nmm) §­êng kÝnh trôc t¹i c¸c tiÕt diÖn l¾p æ còng chÝnh lµ tiÕt diÖn nguy hiÓm nhÊt, ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: d = (8.9) Trong ®ã: []- øng suÊt cho phÐp cña thÐp chÕ t¹o trôc, lÊy trong b¶ng 10.5 TL[9], [] = 60(N/mm2) d = = 67(mm) Nh­ vËy chän ®­êng kÝnh l¾p víi æ d =70(mm) *KiÓm nghÖm trôc vÒ ®é bÒn tÜnh §Ó ®Ò phßng kh¶ n¨ng biÕn d¹ng dÎo qu¸ lín hoÆc ph¸ háng do qu¸ t¶i ®ét ngét (ch¼ng h¹n khi më m¸y) cÇn tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm trôc vÒ ®é bÒn tÜnh. C«ng thøc kiÓm nghiÖm cã d¹ng: t® = (8.10) Trong ®ã: = , , [] = 60(N/mm2) Trong ®ã MUmax, MXmax lµ m«men uèn lín nhÊt vµ m«men xo¾n lín nhÊt t¹i tiÕt diÖn nguy hiÓm lóc qu¸ t¶i = 41(N/mm2), = 20(N/mm2) t® = = 54(N/mm2) [] Tho¶ m·n (8.10) * TÝnh chÝnh x¸c trôc(kiÓm nghiÖm l¹i trôc vÒ ®é bÒn mái) - HÖ sè an toµn t¹i tiÕt diÖn nguy hiÓm n = Trong ®ã: [n] – HÖ sè an toµn cho phÐp , th«ng th­êng [n] =1,5...2,5 ,- HÖ sè an toµn chØ xÐt riªng øng suÊt ph¸p vµ øng suÊt tiÕp t¹i tiÕt diÖn nguy hiÓm : = ; = Giíi h¹n mái uèn vµ xo¾n víi chu kú ®èi xøng Cã thÓ lÊy gÇn ®óng 0,436, = 0,58=0,253 ThÐp lµm trôc lµ thÐp 45 cã = 600(N/mm2) 262(N/mm2); = 152(N/mm2) , - biªn ®é øng suÊt ph¸p vµ øng suÊt tiÕp trong tiÕt diÖn trôc = ; = , - TrÞ sè trung b×nh cña øng suÊt ph¸p vµ øng suÊt tiÕp trong tiÕt diÖn trôc = ; = Do trôc quay nªn øng suÊt uèn biÕn ®æi theo chu kú ®èi xøng = = - = ; = 0 Khi trôc quay 2 chiÒu øng suÊt xo¾n thay ®æi theo chu kú ®èi xøng, do ®ã = 0; = = W, W0 – M«men c¶n uèn vµ m«men c¶n xo¾n t¹i tiÕt diÖn trôc l¾p æ Nh­ vËy = ; = TiÕt diÖn trôc trßn nªn W = = 33657(mm3); W0 = = 67314(mm3) = = 42 (N/mm2); = = 20(N/mm2) - C¸c hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña trÞ sè øng suÊt trung Kx- HÖ sè tËp trung øng suÊt do tr¹ng th¸i bÒ mÆt, phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸ b×nh ®Õn ®é bÒn mái tra b¶ng 10.7 TL[9], 0,05, = 0p gia c«ng vµ ®é nh½n bÒ mÆt tra b¶ng 10.8TL[9] Kx = 1,06 – ph­¬ng ph¸p gia c«ng lµ tiÖn KY- HÖ sè t¨ng bÒn bÒ mÆt trôc, tra b¶ng 10.9TL[9] , KY = 1,6 .C¸c trÞ sè cña K/vµ K/®èi víi bÒ mÆt trôc l¾p cã ®é ®«i , khi ®­êng kÝnh trôc d =70(mm), kiÓu l¾p k6, K/= 3,36; K/ = 2,52 Thay c¸c th«ng sè trªn vµo c¸c biÓu thøc , ta ®­îc = 3,1; = 4,9 n = = 2,7 > [n] = 1,5 2,5 VËy ®­êng kÝnh trôc t¹i chç l¾p æ tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn bÒn 8.3.4 TÝnh chän æ l¨n cho trôc puly 8.4 TÝnh to¸n thiÕt kÕ bé truyÒn trong hép gi¶m tèc 8.4.1. TÝnh c«ng suÊt ®éng c¬ kÐo gÇu Ta cã c«ng thøc tÝnh c«ng suÊt ®éng c¬: N®c = (KW) (8.11) Trong ®ã: Q- Lµ t¶i träng n©ng danh nghÜa ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Q = Gsin+ WmS = 20713 + 12361 = 33074(N) - HiÖu suÊt truyÒn ®éng cña c¬ cÊu, = 0,98 V- Lµ vËn tèc n©ng gÇu, V = = = 0,375(m/s) N®c = = 12,65(KW) Chän lo¹i déng c¬ MTB 312 – 6, N®c =13KW Tèc ®é ®éng n®c = 970 (v/ph) 8.4.2 TÝnh to¸n thiÕt kÕ bé truyÒn trong hép gi¶m tèc Tû sè truyÒn trong hép gi¶m tèc ®­îc chän theo c«ng thøc: i = (8.12) Trong ®ã : nt – Sè vßng quay cña tang trong mét phót nt = Trong ®ã : V- Lµ vËn tèc n©ng gÇu (m/ph), V = 60.0,375= 22,5(m/ph) Béi suÊt pal¨ng n©ng vËt, a = 2 D- §­êng kÝnh tang tÝnh ®Õn t©m c¸p, D =0,26(m) nt = = 53,9(V/ph) Do ®ã: i = = 18 Ph©n phèi tû sè truyÒn cho c¸c cÊp b¸nh r¨ng trong hép gi¶m tèc hai cÊp b¸nh r¨ng trô ph©n ®«i tho¶ m·n ®ång thêi ba chØ tiªu: Khèi l­îng nhá nhÊt. M«men qu¸n tÝnh thu gän nhá nhÊt. ThÓ tÝch c¸c b¸nh lín nhóng trong dÇu Ýt nhÊt. Víi tû sè truyÒn nh­ trªn theo b¶ng 3.1 tr. 43 TL[9] Tû sè truyÒn cÊp nhanh: i1 = 5,31 Tû sè truyÒn cÊp chËm: i2 = 3,39 Nh­ vËy HGT ph©n ®«i víi c¸c sè liÖu sau: P1 = 13(KW), n1 = 970(v/ph), i = 18. Bé truyÒn quay theo hai chiÒu. Chän s¬ ®å ph©n ®«i ë cÊp nhanh v× víi kÕt cÊu nµy cÊp chËm chÞu t¶i träng lín h¬n cã thÓ chÕ t¹o víi chiÒu réng vµnh r¨ng kh¸ lín nhê vÞ trÝ b¸nh r¨ng ®èi xøng víi c¸c æ cã thÓ kh¾c phôc sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng. Chän vËt liÖu cho hai cÊp b¸nh nh­ nhau: + B¸nh nhá: ThÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB1 =245 cã = 850(MPa); = 580(MPa) + B¸nh lín: ThÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB2 =230 cã = 750(MPa); = 450(MPa) * X¸c ®Þnh øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp cña cÊp nhanh[] : + §èi víi b¸nh nhá[]1 = .KHL/SH + §èi víi b¸nh lín[]2 = .KHL/SH Trong ®ã: -, (MPa) lÇn l­ît lµ øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp víi sè chu kú c¬ së, trÞ sè cña chóng tra b¶ng6.2 TL[9] = 2HB1 + 70 = 2.245 + 70 = 560(MPa) = 2.HB2 +70 = 2.230 + 70 = 530(MPa) + KHL- hÖ sè tuæi thä, xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña thêi h¹n phôc vô vµ chÕ ®é t¶i träng cña bé truyÒn, KHL =1 + SH – hÖ sè an toµn tÝnh vÒ tiÕp xóc, còng theo b¶ng 6.2, SH = 1,1 []1= 560.1/1,1 = 509(MPa) []2= 530.1/1,1 = 481,8(MPa) Víi cÊp nhanh sö dông r¨ng nghiªng, do ®ã theo (6.12) TL[9] []2 = ([]1 + []2)/2 = (509+ 481,8)/2 = 495,4(MPa) []2=(509+ 481,8)/2 = 495,4(MPa) 1,25[]2 -øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp cña cÊp chËm []’: CÊp chËm dïng r¨ng th¼ng vµ ta vÉn cã KHL = 1, do ®ã []’= []2 = 481,8(Mpa) * øng suÊt cho phÐp vÒ bÒn uèn [] : [] = .KFC. KFL/SF (8.13) Trong ®ã: - øng suÊt uèn cho phÐp øng víi sè chu kú c¬ së 1 = 1,8HB1= 1,8.245 =441(Mpa) 2 = 1,8HB2= 1,8.230 = 414(Mpa) KFC- hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng ®Æt t¶i, KFC = 1 KFL- hÖ sè tuæi thä, xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña thêi h¹n phôc vô vµ chÕ ®é t¶i träng cña bé truyÒn, KFL1=KFL2=1, SF= 1,75 Do ®ã øng suÊt cho phÐp vÒ bÒn uèn []1 = 441.1.1/1,75 = 252(Mpa) []2 = 414.1.1/1,75 = 236,5(MPa) * øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp []Max = 2,8.= 2,8.450 = 1260(Mpa) []1Max = 0,8. = 0,8.580 = 464(Mpa) []2Max = 0,8. =0,8.450 = 360(Mpa) 8.5.1 TÝnh to¸n cÊp nhanh lµ bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng nghiªng X¸c ®Þnh s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc aW1 = Ka(i1+1) (8.14) aw = 43(5,31 +1) = 196(mm) Trong ®ã: Theo b¶ng 6.6 TL[9], chän tû sè gi÷a chiÒu réng vµnh r¨ng vµ kho¶ng c¸ch trôc lµ = 0,3; víi r¨ng nghiªng hÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu cña cÆp b¸nh r¨ng vµ lo¹i r¨ng Ka= 43(B¶ng5.5). Theo c«ng thøc (6.16) TL[11], =0,5(i1+1) = 0,9465, do ®ã theo b¶ng 6.7 HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc KH= 1,14(s¬ ®å3 cña h×nh 8.6); m«men xo¾n trªn trôc nhanh T1= 9,55.106.P1/n1 T1= 9,55.106.13/970= 127989(N.mm) Nh­ vËy chän aw = 196(mm) H×nh8.6 S¬ ®å ph©n ®«i cÊp nhanh cña hép gi¶m tèc X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ¨n khíp Theo (6.17) TL[11], m«®un m =(0,010,02)196 =1,963,92mm, theo b¶ng 6.8 chän m = 3 Chän s¬ bé gãc nghiªng cña b¸nh r¨ng = 100, do ®ã cos= 0,9848, theo c«ng thøc (6.31) sè r¨ng b¸nh r¨ng nhá Z1 = 2.aw1cos/[m(i1+1)] = 2.196.0,9848/[3(5,31+1)] Z1 = 20,4, lÊy Z1= 20 Sè r¨ng b¸nh lín: Z2 = i1.Z1= 5,31.20= 106,2, lÊy trßn Z2= 106, do ®ã tû sè truyÒn thùc tÕ sÏ lµ i1m = Z2/Z1 = 106/20 = 5,3 cos = m(Z1+Z2)/(2aw) = 3(20+106)/2.196 =0,9642 Do ®ã = 15,380 = 15022’38’’ KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn tiÕp xóc Theo(6.33) trong TL[9], øng suÊt tiÕp xóc trªn mÆt r¨ng lµm viÖc = ZM.ZH.Z (8.15) Trong ®ã: ZM= 274(Mpa)1/3 -lµ hÖ sè kÓ ®Õn c¬ tÝnh vËt liÖu cña c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp, tra b¶ng 6.5 TL[9] ZH – lµ hÖ sè kÓ ®Õn h×nh d¹ng bÒ mÆt tiÕp xóc ZH = Trong ®ã: - Gãc nghiªng cña r¨ng trªn h×nh trô c¬ së tg=cos.tg, víi= =arctg(tg/cos) = arctg(tg200/cos15,380), =200 lµ gãc profin gèc t= 20,680 tg=0,1883, = 10,6640 Thay sè vµo vµ tÝnh to¸n ta ®­îc ZH =1,7246 Theo(6.37), hÖ sè trïng khíp däc =bW.sin/() = 0,3.196sin15,380/(3,14.3)=1,655>1, do ®ã theo(6.36c) Z = = = 0,7835 Víi = [1,88-3,2(1/z1+1/z2)]cos = 1,629 §­êng kÝnh vßng l¨n b¸nh nhá dW1 = 2aW1/(i1m +1) = 2.196/(5,3 +1)=62,22(mm) - Theo c«ng thøc (6.40), v = = v = 3,159(m/s)Theo b¶ng 6.13 chän cÊp chÝnh x¸c 9 -HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng cho c¸c ®«i r¨ng víi v<5(m/s), tra b¶ng 6.14 KH= 1,16 HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña c¸c sai sè ¨n khíp = .g0.v = 0,002.73.3,159=2,805 - HÖ sè kÓ ®Õn t¶i träng ®éng suÊt hiÖn trong vïng ¨n khíp trÞ sè cña KHV tÝnh theo c«ng thøc (6.41) KHV = 1+.bW.dW1/(2T1KH.KH) = 1,03 Theo (6.39) KH = KH.KH.KHV=1,14.1,16.1,03 =1,362 Thay c¸c gi¸ trÞ võatÝnh ®­îc vµo (8.15) Ta tÝnh ®­îc = 465(Mpa), theo(6.1) TL[9], víi v = 3,159(m/s) < 5(m/s), Zv= 1; víi cÊp chÝnh x¸c ®éng häc lµ 9, chän cÊp chÝnh x¸c vÒ møc tiÕp xóc lµ 8, khi ®ã cÇn gia c«ng ®¹t ®é nh¸m Ra=2,5m, do ®ã ZR = 0,95; víi da< 700mm, KXH= 1 do ®ã theo (6.1) TL[9] [H] = [H].ZV.ZR.KXH = 495,4.1.0,95.1 = 470,5(MPa) Nh­ vËy H< [H], tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn vÒ tiÕp xóc KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn uèn Theo(6.43) F1 = 2.T1.KF.Y.Y.YF1/(bW.dW1.m) Theo b¶ng 6.7TL[9], KF = 1,31; theo b¶ng 6.14 víi v<5(m/s) vµ cÊp chÝnh x¸c 9 KF= 1,4; theo (6.47) = ..v= 0,006.73.3,157 = 7,4 KFV = 1+. bW. dW1/(2T1. KF.KF) = 1,057 Do ®ã KF = KF . KF. KFV = 1,9385 Víi =1,629, Y= 1/= 0,6138 Víi = 15,380, Y= 1- 15,38/140 = 0,89 Sè r¨ng t­¬ng ®­¬ng: Zv1 = Z1/cos3 = 20/(0,964)3 = 22 Zv2 = Z2/cos3 = 103/(0,964)3= 115 Tra (b¶ng 6.18) ta ®­îc c¸c hÖ sè d¹ng r¨ng cña b¸nh 1 vµ 2 , YF1= 4,0; YF2= 3,6 Víi m = 3(mm), YS = 1,08 – 0,0695ln(3) = 1,0036; YR= 1 KXF= 1, do ®ã [F1]= [F1].YR.YS.KXF= 252.1.1,0036.1 = 252,9(MPa) T­¬ng tù tÝnh ®­îc [F2] = 237,4(MPa) Thay c¸c gi¸ trÞ võa tÝnh ®­îc vµo c«ng thøc trªn: F1 = 2.127989.1,9385.0,6138.0,89.4,0/(58,8.62,22.3) F1 = 98,8(MPa) < [F1] = 252,9(MPa) F2 =F1.YF2/YF1= 98,8.3,6/4 = 88,91(Mpa)< [F2] = =237,4(MPa) KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ qu¸ t¶i Khi lµm viÖc b¸nh r¨ng cã thÓ bÞ qua t¶i (nh­ lóc më m¸y, h·m m¸y v.v.). V× vËy cÇn kiÓm tra r¨ngvÒ qu¸ t¶i dùa vµo øng suÊt tiÕp xóc cùc ®¹i vµ øng suÊt uèn cùc ®¹i HÖ sè qu¸ t¶i Kqt = Tmax/T = 1,8 H1max = H.= 470,5. = 631(MPa) < [H]max = 1260(MPa) F1max = F1.Kqt = 98,8.1,8 = 177,84(MPa)<[ F1]max F2max = F2.Kqt = 88,91.1,8 = 160(MPa) < [ F2]max VËy ®¶m b¶o an toµn vÒ qu¸ t¶i. g) C¸c th«ng sè vµ kÝch th­íc cña bé truyÒn Kho¶ng c¸ch trôc aw1 = 196(mm) M«®un ph¸p m = 3(mm) ChiÒu réng vµnh r¨ng bw = 59(mm) Tû sè truyÒn i1m = 5,3 Gãc nghiªng cña r¨ng = 15022’38” Sè r¨ng b¸nh r¨ng Z1= 20; Z2= 103 HÖ sè dÞch chØnh x1=0; x2 = 0 Theo c¸c c«ng thøc trong b¶ng 6.11, tÝnh ®­îc §­êng kÝnh vßng chia d1= 62,23(mm); d2= 320(mm) §­êng kÝnh ®Ønh r¨ng da1= 68,23(mm);da2=326(mm) §­êng kÝnh ®¸y r¨ng df1= 54,73(mm); df2= 318,5(mm) 8.5.2 TÝnh bé truyÒn cÊp chËm X¸c ®Þnh s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc T­¬ng tù nh­ trªn ®· lµm aw2 = 49,5(3,39 +1) = 278,8(mm) Trong ®ã theo b¶ng 6.6, chän =0,4; víi r¨ng th¼ng Ka=49,5; theo (6.14) = 0,5.0,4(3,91 +1)=0,982, do ®ã theo b¶ng 6.7, KH= 1,03 (s¬ ®å 7 cña h×nh 8.6); i2= 3,91 TÝnh ®Õn tæn thÊt do ma s¸t trªn r¨ng ë cÊp nhanh( = 0,96) vµ tæn thÊt trªn 1 cÆp æ l¨n (=0,99), c«ng suÊt trªn trôc b¸nh chñ ®éng cña cÊp chËm P1= 0,96.0,99.13 =12,3552(KW) Do ®ã T1 = 9,55.106. = 9,55.106.12,3552/(970/5,31) T1 = 645915(Nmm) LÊy aw2= 279(mm) X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ¨n khíp M«®un m =(0,01...0,02)aw2= 2,79...5,58(mm) Chän m = 4,5(mm) Z1= 2aw2/[m(i2+1)]=2.279/[4,5(3,39+1)] = 28,2 LÊy Z1 = 28, Z2= i2.Z1= 94,92, lÊy Z2=95 Do ®ã aw= m(z1+z2)/2= 276,75(mm) LÊy aw2= 278(mm) do ®ã cÇn dÞch chØnh ®Ó t¨ng kho¶ng c¸ch trôc tõ 276,75lªn 278mm TÝnh hÖ sè dÞch t©m theo(6.22): y =aw2/m – 0,5(Z1+Z2) = 278/4,5 – 0,5(28+95) =0,277 Theo (6.23), ky = 1000y/Zt= 1000.0,277/123 = 2,252 Theo b¶ng 6.10a tra ®­îc kx= 0,04; theo (6.24) hÖ sè gi¶m ®Ønh r¨ng y = kxZt/1000=0,04(28 +95)/1000=0,00492 Tæng hÖ sè dÞch chØnh: xt=y+y =0,277+0,00492=0,2819 HÖ sè dÞch chØnh cña b¸nh 1: X1 = 0,5[xt-(z2-z1)y/zt]=0,5[0,282-(95-28)0,277/123]=0,065 HÖ sè dÞch chØnh cña b¸nh 2: x2= xt-x1=0,282-0,065=0,217 Gãc ¨n khíp: Cos=zt.mcos/(2aw2)=123.4,5cos200/(2.278)=0,935, do ®ã = 20,6960 KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn tiÕp xóc Theo(6.33), = Zm.ZH.Z (8.16) Theo b¶ng6.5, ZM= 274MPa1/3, theo(6.34) ZH= = =1,739 Víi b¸nh r¨ng th¼ng dïng (6.36a) ®Ó tÝnh Z Z= = =0,869 Trong ®ã: = 1,88 – 3,2(1/28+1/95) =1,732 §­êng kÝnh vßng l¨n b¸nh nhá: dW1= 2aW2/(i2m +1) = 2.278/(3,39 +1) = 126,65(mm) Theo (6.40), v = = .Theo (b¶ng 6.13) chän cÊp chÝnh x¸c 9, do ®ã theo (b¶ng6.16) g0= 73. Theo (6.42) = 4,8 Do ®ã ta cã: KHv = 1+ bWdW1/(2T1KHKH) KHv = 1 + 4,8.111.126,65/(2.645915.1,03.1,13) = 1,045 KH = KH.KHV.KH= 1,03.1,045.1,13 = 1,216 Thay c¸c gi¸ trÞ võa tÝnh ®­îc vµo (8.16): = 274.1,739.0,869 = 422(MPa) Theo(6.1) TL[11] víi v = 1,21(m/s), ZV=1; víi cÊp chÝnh x¸c ®éng häc lµ 9, chän cÊp chÝnh x¸c vÒ møc tiÕp xóc lµ 9, khi ®ã cÇn gia c«ng ®¹t ®é nh¸m Rz = 30m, do ®ã ZR= 0,9; víi da< 700mm, KXH= 1 Ta cã : [] = []ZV.ZR.KxH = 481,8.1.0,9.1 = 433,6(MPa) Nh­ vËy < [] §¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn tiÕp xóc KiÓm tra vÒ r¨ng vÒ ®é bÒn uèn vµ vÒ qu¸ t¶i ®Òu ®¹t yªu cÇu. C¸c th«ng sè vµ kÝch th­íc bé truyÒn Kho¶ng c¸ch trôc aW2 = 278(mm) M«®un m = 4,5(mm) ChiÒu réng vµnh r¨ng bW = 111(mm) Tû sè truyÒn i2m = 3,39 Gãc nghiªng cña r¨ng = 00 Sè r¨ng b¸nh r¨ng Z1 = 28; Z2 = 95 HÖ sè dÞch chØnh x1 = 0,065; x2 = 0,217 §­êng kÝnh vßng chia d1 = 126(mm); d2 = 427,5(mm) §­êng kÝnh ®Ønh r¨ng da1 = 135,54(mm); da2 =438,4(mm) §­êng kÝnh ®¸y r¨ng df1 = 115,3(mm); df2 = 418,2(mm)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctmtn1.doc
  • rarBan ve.rar
  • doctmdkh.Doc
  • doctmtn2.doc
  • doctmtng.doc
  • docTr1.doc
  • rartramtonbetong.rar