Đề tài Thông tin khoa học với sự phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

(Bản scan) Nhóm thứ nhất: Nhận thức lý luận, nhận rõ vai trò ý nghĩa của thông tin trong thời đại kinh tế toàn cầu hóa, xu thế chung là tri thức và thông tin là nền tảng của tất cả mọi sự phát triển, nhận thức rõ các chức năng cụ thể của TTKH đối với các quá trình phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, phải tương thích và thể hiện được tính tiên phong của lực lượng sản xuất trực tiếp trong các quá trình kinh tế. Nhóm thứ hai: Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng, nội dung của TTKH. Đó là trọng tâm của vấn đề để cho TTKH tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế nước ta trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Nhóm thứ ba: Các giải pháp bổ trợ, bao gồm những vấn đề từ phát triển mạng lưới tổ chức, nguồn nhân lực, kinh phí, phương tiện vật chất, công nghệ, lãnh đạo quản lý Đây là tổng hòa các giải pháp để TTKH đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước với nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, để cho nền kinh tế nước ta phát triển đuổi kịp trình độ các nước trong khu vực và thế giới.

pdf156 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thông tin khoa học với sự phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfđề tài- thông tin khoa học và sự phát triển kinh tế của nước ta hiện nay.pdf
Luận văn liên quan