Đề tài Thù lao lao động và tác đụng tạo động lực của thù lao tại Công ty cơ khí Hà Nội

Lời nói đầu Vấn đề quản lý và sử dụng con người hiện nay trong các tổ chức, nói chung đang và vấn đề rất quan trọng vì nó quyết định đến hiệu quả của mọi hoạt động khác trong tổ chức. Bất kỳ một tổ chức nào nếu biết sử dụng và khai thác triệt để nguồn nhân lực thì ở đó hoạt động kinh tế nói riêng và các hoạt động khác nói chung sẽ đạt được hiệu cao. Đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thì nó sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh các mặt hàng ngày càng mở rộng và phát triển. Để làm được điều đó thì việc sử dụng những hình thức nào? những biện pháp gì? để phát huy khả năng tiềm tàng của người lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Trong các biện pháp được các doanh nghiệp đặc biệt chú ý các hình thức kích thích vật chất đối với người lao động. Nếu chỉ sử dụng hình thức kích thích về vật chất thì chưa đủ mà doanh nghiệp cần phải tạo cho người lao động một tinh thần làm việc thật thoải mái và cần quan tâm tới sức khoẻ, đời sống cho họ. Có như vậy mới phát huy cao độ về trí tuệ và tinh thần, nâng cao tính năng động, sáng tạo trong sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, gắn thu nhập người lao động với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó dùng biện pháp kích thích lao động, luôn là công tác quan trọng trong hệ thống quản của mỗi doanh nghiệp. Trong quá trình thực tập tại Công ty cơ khí Hà Nội, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đối với sự phát triển của Công ty nên em đã chọn đề tài. “Thù lao lao động và tác đụng tạo động lực của thù lao tại Công ty cơ khí Hà Nội”. Mục lục Lời nói đầu 1 Phần I: Cơ sở lý luận của vấn đề thù lao, lao động và tác dụng tạo động lực của thù lao cho người lao động 2 1. Những vấn đề lý luận chung về thù lao 2 2. Hệ thống thù lao lao động 2 2.1. Hệ thống tiền lương 2 2.2. Cách trả lương 3 2.3. Các dạng khen thưởng 6 2.4. Các dạng phúc lợi khác 7 3. Khái niệm động lực và các yếu tố ảnh hưởng tới động lực 7 3.1. Khái niệm động lực 7 3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực 7 4. Vai trò, mục đích, ý nghĩa của tạo động lực 10 4.1. Vai trò của công tác tạo động lực 10 4.2. Mục dích của công tác tạo động lực 10 4.3. ý nghĩa của công tác tạo động lực trong lao động 11 4.4. Mối quan hệ giữa thù lao và động lực 11 5. Các học thuyết về tạo động lực 12 5.1. Học thuyết về sự tăng trưởng tích cực của B.Fskiner Skiner nói rằng: 12 5.2. Thuyết động cơ thúc đẩy theo hy vọng của V.Room V.Room đưa ra công thứcs 12 5.3. Học thuyết về sự công bằng của S.ADAM 13 5.4. Học thuyết về hệ thống hai yếu tố của F.Herzberg 13 5.5. Học thuyết về mục tiêu của E.Geal 13 Phần II: Những vấn đề chung về Công ty cơ khí Hà Nội 15 I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cơ khí Hà Nội 15 1. Trước thời kỳ đổi mới là nhà máy chế tạo công cụ – tiền thân của Công ty cơ cơ Hà Nội, là đứa con đầu dàn và cũng là đầu tiên của ngành cơ khí chế tạo tư liệu sản xuất cho cả nước 15 1.1. Từ năm 1958 – 1965 15 1.2. Giai đoạn 1966 – 1967 16 1.3. Giai đoạn từ 1976 – 1986 16 2. Sau thời kỳ đổi mới cơ chế quản lý kinh tế 16 3. Mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và quyền hạn của Công ty cơ khí Hà Nội 17 3.1. Mục tiêu 17 3.2. Nhiệm vụ 18 3.3. Phạm vi hoạt động 18 3.4. Quyền hạn 18 4. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cơ khí Hà Nội 19 II. Một số đặc điểm có tác động đến thù lao lao động và tác dụng động lực của thù lao lao động tại Công ty cơ khí Hà Nội 20 1. Đặc điểm về lao động 20 2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 21 3. Đặc điểm về quản lý và sử dụng lao động 21 4. Đặc điểm về tài sản – nguồn vốn 22 5. Nhà xưởng máy móc thiết bị 23 6. Nguyên vật liệu 23 7. Yêu cầu thực tiễn, tính bức thiết của tạo động lực ở Công ty cơ khí Hà Nội 24 Phần III: Thực trạng của công tác thù lao lao động và tác dụng cho động lực của thù lao lao động ở Công ty cơ khí Hà Nội 26 1. Đánh giá về động lực lao động ở Công ty cơ khí Hà Nội 26 1.1. Đánh giá qua việc quản lý chất lượng lao động ở Công ty 26 1.2. Đánh giá qua việc sản xuất kinh doanh của Công ty 28 1.3. Đánh giá tình hình thù lao của người lao động ở Công ty cơ khí Hà Nội 28 1.4. Đánh giá qua việc thu hút lực lượng lao động ở Công ty cơ khí Hà Nội 32 2. Thực trạng của thù lao lao động và tác dụng tạo động lực của thù lao tại Công ty cơ khí Hà Nội 33 2.1. Phân tích công tác trả công, trả lương của Công ty 33 2.2. Công tác tiền lương 37 2.3. Hệ thống phúc lợi và dịch vụ 39 Phần IV: Một số kiến nghị hoàn thiện công tác thù lao lao động nhằm nâng cao hiệu quả tạo động lực 42 1. Sự cần thiết phải xây dựng một hệ thống trả thù lao lao động hợp lý 42 2. Hoàn thiện công tác trả thù lao lao động 43 2.1. Xây dựng đội ngũ làm công tác tiền lương 43 2.2. Hoàn thiện công tác định mức lao động 43 2.3. Tiến hành phân tích công việc 44 2.4. Cải tiến công tác tiền thưởng của Công ty 45 2.5 Tổ chức nơi làm việc và nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho CBCVN trong Công ty cơ khí Hà Nội 46 3. Chương trình nâng cao cuộc sống cho người lao động tại Công ty cơ khí Hà Nội 48 3.1. Tăng thù lao tạo nguồn thu nhập 48 3.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm 49 Phần V: Kết luận 54

doc58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2618 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thù lao lao động và tác đụng tạo động lực của thù lao tại Công ty cơ khí Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n¨m 2000. XÐt vÒ con sè t­¬ng ®èi, tû träng lao ®éng qua ®µo t¹o n¨m 2001 cã t¨ng so víi 2000 , song t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ tõ 91,4% lªn 91,9%. Trõ tû träng c«ng nh©n bËc 4 trë lªn t¨ng so víi n¨m 200 (tõ 44,8% lªn 46,49%) c¸c chØ tiªu kh¸c ®Òu gi¶m. §Ó n©ng cao ®­îc tr×nh ®é tay nghÒ còng nh­ bËc thî nãi chung l·nh ®¹o c«ng ty cÇn cã sù quan t©m kÞp thêi nh»m n©ng cao chÊt l­îng cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn vµ ®Ó ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái kh¾c khe mÊt vÒ nh©n tè con ng­êi trong t­¬ng lai. 1.2. §¸nh gi¸ qua viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. B¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty qua mét sè n¨m ChØ tiªu §VT 1997 1998 1999 2000 GTSL T§ 47757 57642 57638 60000 Doanh thu T§ 60104 74434 44035 65000 LN T§ 221 342 266 270 Sè L§ Ng­êi 1000 915 952 920 Thu NBQ 1000® 700 765 739 850 §æi míi TB T§ 1933 5200 4591 2000 NSL§BQ 1000/h 45757 47677 51282 51282 Qua kÕt qu¶ trªn cho chóng ta thÊy c«ng ty ngµy cµng ho¹t ®éng cã kÕt qu¶ lµ do C«ng ty ®· ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®é bÒn vµ sù ®a d¹ng cña s¶n phÈm ®· kÝch thÝch ng­êi tiªu dïng lµm t¨ng doanh thu cho C«ng ty còng nh­ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. 1.3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thï lao cña ng­êi lao ®éng ë C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nhiÒu c«ng ty næi tiÕng trªn thÕ giíi còng nhËn thÊy r»ng nhiÖm vô kinh doanh sÏ kh«ng hoµn thµnh nÕu kh«ng cã con ng­êi, hä ®Æt niÒm tin vµo c¸ nh©n ng­êi lao ®éng vµ coi r»ng con ng­êi lµ tµi s¶n quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp. Mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu cña ban lanh ®¹o doanh nghiÖp lµ ch¨m sãc mäi ng­êi, huÊn luyÖn vµ ®éng viªn hä lµ ng­êi cã kh¶ n¨ng l·nh ®¹o cã ®¹o ®øc, nguyªn t¾c quan träng nhÊt lµ nh©n c¸ch, nh©n tÝnh. Sù quan t©m ®Õn ng­êi lao ®èng ®­îc bØeu hiÖn b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ tõ chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp ®Õn cung c¸ch ®èi xö cña c¸c cÊp qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®èi víi ng­êi lao ®éng vµ cïng h­ëng thô theo sù cèng hiÕn cña mäi ng­êi. §ång thêi doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn c¶i tiÕn tæ chøc doanh nghiÖp trong c¸c khÊu kinh doanh khuyÕn khÝch mäi ng­êi ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc, gi¶m chi hpÝ n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng vµ nhÊt lµ t¨ng thu nhËp cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n mçi ng­êi. Tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lu«n cã sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Bëi vËy tr­íc ®©y C«ng ty s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch tõ trªn giao xuèng vµ chñ yÕu theo ®¬n ®Æt hµng th× trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Òu cã thÓ tån t¹i ®­îc th× c«ng ty ph¶i ®øng øng nhu cÇu vµ yªu cÇu ngµy cµng khã kh¨n cña ng­êi tiªu dïng ®©y còng chÝnh lµ nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i cña C«ng ty trong ®iÒu kiÖn m¸y mãc ®· cò, kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu trang bÞ hiÖn t¹i ngay ®­îc. Trong vµi n¨m gÇn ®©y mÆc dï gÆp r©t nhiÒu khã kh¨n nh­ng C«ng ty lu«n chó träng gi¶i quyÕt vµ ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bä c«ng nh©n viªn, cè g¾ng viÖc tiªu thô s¶n phÈm, duy tr× møc thu nhËp b×nh qu©n tõ 600 ngh×n ®Õn 700 ngh×n ®ång/ ng­êi/ th¸ng. §ång thêi C«ng ty x©y dùng quü khen th­ëng (®­îc trÝch 5% tõ lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh) ®Ó xÐt th­ëng cho c¸n bé c«ng nhÊn khi hä thùc hiÖn tèt c¸c ®iÒu kiÖn ®Æt ra cña C«ng ty nh­ ®i lµm ®óng giê hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¸ch, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. Hµng th¸ng C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm nép ®Çy ®ñ b¶o hiÓm x· héi cho c¬ quan b¶o hiÓm theo l­¬ng cÊp bËc, møc ®ãng nh­ sau: C«ng ty ®ãng 15% Ng­êi lao ®éng ®ãng 5% tiÒn l­¬ng Vµ lµm thñ tôc thanh to¸n tiÒn b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n viªn trong th¸ng göi lªn c¬ quan b¶o hiÓm xem xÐt c¸c chøng tõ hîp lÖ ®Ó cÊp trªn thanh to¸n b¶o hiÓm cho c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Ngoµi ra C«ng ty cßn mua thÎ b¶o hiÓm y tÕ n¨m cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo l­¬ng cÊp bËc, sau ®ã cuèi th¸ng khÊu trõ vµo l­¬ng vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.3.1. T×nh h×nh nhËn thï lao cña ng­êi lao ®éng qua mét sè n¨m ë C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi. B¶ng thèng kª t×nh h×nh thu nhËp qua mét sè n¨m (®¬n vÞ triÖu ®ång) ChØ tiªu 1998 1999 2000 Tæng quü l­¬ng 8181,338 8501,408 8489,871 TiÒn th­ëng 586,78 170,191 753,828 BHXH – BHYT 7,82 6,7537 5,25 Thu nhËp kh¸c 382,93 492,889 380,52 Tæng thu nhËp 9229,848 9232,025 9676,719 Qua b¶ng trªn chóng ta thÊy thu nhËp cña toµn C«ng ty t¨ng lªn râ rÖt qua c¸c n¨m cô thÓ lµ n¨m 2000 ®¹t ®­îc 100,5% víi n¨m 1998 vµ ®¹t 104,8% so víi n¨m 1999. ViÖc t¨ng thu nhËp trªn bao gåm do c¶ nh©n tè chñ quan cña C«ng ty lµ nh©n tè kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn, nh÷ng nh©n tè nµy cã mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc nh­ng kÕt qu¶ trªn thùc sù thÎ hiÖn nh÷ng cè g¾ng cã hiÖu qu¶ vµ lao ®éng h¨ng say, nhiÖt t×nh vµ ®Çy quyÕt t©m cña tËp thÓ l·nh ®¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Víi møc l­¬ng thu nhËp ®ã, møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi/ th¸ng cña ng­êi lao ®éng t¹i C«ng ty qua nh÷ng n¨m nh­ sau: BiÓu chØ tiªu vÒ thu nhËp b×nh qu©n (®¬n vÞ: ®ång) ChØ tiªu 1998 1999 2000 TiÒn l­¬ng BQ 745113 744041 700083 TiÒn th­ëng BQ 89870 102432 73817 B¶o hiÓm BQ 712 591 514 Thu nhËp kh¸c BQ 34875 43145 37262 Tæng sè lao ®éng 915 952 929 Thu nhËp BQ 765000 739000 787000 Møc thu nhËp hµng th¸ng nh­ vËy tuy r»ng ch­a cao nh­ng víi khã kh¨n cña ngµnh c¬ khÝ nãi chung vµ c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi nãi riªng th× con sè nµy ®· ph¶n ¸nh ®­îc kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ngµy cµng ph¸t triÓn cña C«ng ty. MÆt kh¸c nÕu so s¸nh víi mét sè C«ng ty b¹n cïng ngµnh th× møc thu nhËp nh­ vËy cßn rÊt ®¸ng tù hµo. 1.3.2. Nghiªn cøu vÒ c¬ cÊu thï lao Ph©n tÝch vÒ c¬ cÊu thï lao cña C«ng ty ®Ó thÊy râ vai trß quan träng cña c¸c nh©n tè trong cÊu thµnh thï lao. Th«ng qua ®ã cã thÓ thÊy yÕu tè nµo ®­îc chän lµm vai trß ®ßn bÈy trong viÖc kÝch thÝch ng­êi lao ®éng tham gia hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp tÝch cùc vµ kÞp thêi. Cô thÓ c¬ cÊu thï lao cña C«ng ty qua mét sè n¨m nh­ sau: B¶ng tû träng nhËn thï lao cña ng­êi lao ®éng qua mét sè n¨m. ChØ tiªu 1998 1999 2000 L­¬ng 85 83 85 Th­ëng 10,2 11,4 9 Thu tõ BHXH 0,81 11,4 9 Thu kh¸c 3,9 4,84 4,5 Tæng 100 100 100 Sè liÖu thùc tÕ trªn cho thÊy tiÒn l­¬ng lu«n chiÕm tû träng lín trong thï lao cña ng­êi lao ®éng. Tû lÖ b×nh qu©n vÒ tiÒn l­¬ng ®ãng vai trß lµ nh©n tè chÝnh trong viÖc kÝch thÝch ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc chØ mét thay ®æi nhá trong chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng sÏ ¶nh h­ëng s©u s¾c tíi thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Sù biÕn ®éng vÒ tû lÖ tiÒn l­¬ng qua c¸c n¨m lµ kh«ng lín cho thÊy tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. Mét nguån kh¸c chiÕm tû träng kh«ng nhá lµ tiÒn th­ëng con sè nµy th­êng giao ®éng tõ 5 -7% phô thuéc vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng n¨m ®©y kh«ng ph¶i lµ nguån thu th­êng xuyªn cña ng­êi lao ®éng, xong qua ®ã cho thÊy c«ng ty rÊt chó träng ®Õn viÖc kÝch thÝch ng­êi lao ®éng vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn C«ng ty sö dông h×nh thøc tiÒn th­ëng nh»m n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng tõ ®ã khuyÕn khÝch hä lµm viÖc h¨ng say h¬n. Do ®ã thÊy r»ng hiÖu qu¶ thu ®­îc lín h¬n rÊt nhiÒu so víi tr­íc ®ã. Cßn thu tõ b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c kho¶n thu kh¸c lµ rÊt nhá trong cÊu thµnh thu nhËp. §Æc biÖt lµ nguån thu kh¸c ch­a n¨m nµo chiÕm tíi 10% trong tæ c¸c nguån thu. §iÒu nµy cho thÊy rµng C«ng ty ch­a thùc sù quan t©m ®Õn viÖc t¹o thu nhËp kh¸c cho ng­êi lao ®éng vµ lý do chñ yÕu hiÖn nay lµ C«ng ty ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n bao gåm c¶ nh÷ng khã kh¨n ®Æc thï vÒ ngµnh c¬ khÝ cña b¶n th©n C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi nãi riªng. 1.4. §¸nh gi¸ qua viÖc thu hót lùc l­îng lao ®éng ë C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi. B¶ng diÔn biÕn thay ®æi nh©n sù tõ n¨m 1995 ®Õn nay. (trang bªn) NhËn xÐt vÒ sù thay ®æi nh©n sù qua mét sè n¨m trªn nh×n vµo b¶ng thèng kª trªn ta thÊy tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ cã xu h­íng gi¶m dÇn kÓ tõ n¨m 1995 cho ®Õn n¨m 2001. Nguyªn nh©n gi¶m nµy cã thÓ lµ do trong kho¶ng thêi gian nµy C«ng ty kh«ng lµm ¨n ®­îc, kh«ng nhËn ®­îc ®¬n ®Æt hµng nh÷ng s¶n phÈm lµm ra kh«ng thÓ tiªu thô ®­îc buéc nhµ m¸y ph¶i c¾t bá mét sè c«ng nh©n ë nh÷ng bé phËn kh«ng quan träng. Nh­ng ®Õn n¨m 2002 vµ n¨m 2003 tæng sè c«ng nh©n l¹i t¨ng lªn ®¸ng kÕ, cã thÓ lµ nhµ m¸y nhËn ®­îc nhiÒu ®¬n ®Æt hµng h¬n, ban qu¶n lý nhµ m¸y t×m ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, cho nªn cÇn ph¶i tuyÓn dông thªm c«ng nh©n s¶n xuÊt còng nh­ c¸n bé qu¶n lý, còng cã thÓ do nhµ m¸y thay ®æi c¸ch qu¶n lý ®èi víi c«ng nh©n cã nhiÒu chÕ ®é ­u ®·i, khoan hång cho c«ng nh©n cho nªn thu hót ®­îc n­gêi lao ®éng vµo lµm viÖc. Tuæi lao ®éng b×nh qu©n cña C«ng ty nãi chung biÕn ®éng kh«ng ®¸ng kÓ, nh­ng cã xu h­íng ngµy mét trÎ ho¸ nguån nh©n lùc cña m×nh. Sè ng­êi cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc vµ tõ ®¹i häc cßn Ýt ®iÒu nµy nãi lªn C«ng ty ch­a thu hót nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc vÉn cao vµo lµm viÖc. CÇn ph¶i cã mét gi¶i ph¸p g× ®ã ®Ó t¹o lßng tin cho nh÷ng ng­êi nµy sau khi ra tr­êng sÏ vµo ®©y ®Ó lµm viÖc. 2. Thùc tr¹ng cña thï lao lao ®éng vµ t¸c dông t¹o ®éng lùc cña thï lao t¹i C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi. 2.1. Ph©n tÝch c«ng t¸c tr¶ c«ng, tr¶ l­¬ng cña C«ng ty. TiÒn l­¬ng lµ nguån thu nhËp chÝnh nh»m duy tr× n©ng cao møc sèng cña ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä ë møc ®é nhÊt ®Þnh, tiÒn l­¬ng cã thÓ ®­îc xem lµ b»ng chøng thÓ hiÖn gi¸ trÞ ®Þa lý uy tÝn cña ng­êi lao ®éng ®èi voøi c¸ nh©n vµ x· héi. Nguån ®Ó tr¶ l­¬ng cho CNV ë C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®­îc x¸c ®Þnh tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tæng quü l­¬ng do C«ng ty m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ vô táo chøc c¸n bé c«ng nghiÖp giao xuèng. Nã ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ c¸c tiªu chÝ sau. Tæng doanh thu, tæng chi, tæng c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch theo quy ®Þnh. - §Ò ¸n tr¶ l­¬ng: c¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, cïng víi c¬ cÊu tæ chøc vµ chØ tiªu kinh tÕ g¾n víi viÖc tr¶ l­¬ng cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, phï hîp nhÊt. C«ng ty ®· lùa chän nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch r»ng c¸c chØ tiªu ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. 2.1.1. C¸ch x¸c ®Þnh quü l­¬ng n¨m kÕ ho¹ch. §Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch ta sö dông c«ng thøc sau: SVKH = [ L§B x TLMINDN x (Hcb + Hpc) + VVC] x 12 th¸ng Trong ®ã: L®b lµ lao ®éng ®Þnh biªn. TLmindn: lµ møc l­¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lùa chän trong khung quy ®Þnh. Hcb: lµ hÖ sè l­¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n. Hpc: lµ hÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng b×nh qu©n ®­îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. Vvc: lµ quü l­¬ng cña bé phËn gi¸n tiÕp mµ sè lao ®éng nµy ch­a ®­îc tÝnh trong møc lao ®éng tæng hîp. C¸c th«ng sè trtªn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: + Lao ®éng ®Þnh biªn: ®­îc tÝnh trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng cña s¶n phÈm, dÞch vô hoÆc s¶n phÈm dÞch vô quy ®æi (®­îc h­íng dÉn th«ng t­ sè 14/L§TBXH ngµy 10/4/1997). * TLmin: cña C«ng ty (tõ ngµy 1/1/2001) lµ 21000 ®ång, x¸c ®Þnh cã hÖ sè ®iÒu chØnh chung b»ng hÖ sè ®iÒu chØnh vïng + hÖ sè ®iÒu chØnh ngµnh. + Hcp: hiÖn nay c¸c kho¶n phô cÊp ®­îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng gåm phô cÊp khu vùc, pc chøc vô, pc ®éc h¹i. + Hcb: c¨n cø vµo tæ chøc s¶n xuÊt tæ chøc lao ®éng, tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªu chuÈn cÊp bËc, kü thuËt chuyªn m«n nghiÖp vô vµ ®Þnh møc lao ®éng ®Ó x©y dùng hÖ sè l­îng, cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n cña tÊt c¶ sè lao ®éng ®Þnh møc ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. + vvc: gåm quü l­¬ng cña héi ®ång qu¶n trÞ, cña bék phËn gióp viÖc bé phËn v¨n phßng tæng C«ng ty, c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c ®¶ng, ®oµn thÎ vµ mét sè ®èi t­îng kh¸c. 2.1.2. H×nh thøc, chÕ ®é tr¶ l­¬ng cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi nh­ sau: - C«ng ty ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l­¬ng ®ã lµ tr¶ l­¬ng s¶n phÈm vµ tr¶ l­¬ng thêi gian. * C¸ch tÝnh vµ tr¶ l­¬ng thêi gian. Li = Qi x Ki x (N1 + 1,5 N2) Trong ®ã: Li: lµ møc l­¬ng lÜnh trong th¸ng. Qi: lµ møc l­¬ng chuÈn ngµy do gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh Ki: lµ hÖ sè do tr­ëng ®¬n vÞ ®¸nh gi¸ N1: lµ sè ngµy lµm viÖc b×nh qu©n N2: lµ sè ngµy lµm thªm do C«ng ty yªu cÇu. * C¸ch tÝnh vµ tr¶ l­¬ng s¶n phÈm. §­îc tÝnh theo c«ng thøc: SLi = STdmi x Lgi Trong ®ã: n: lµ sè lo¹i s¶n phÈm trong mét th¸ng do x­ëng s¶n xuÊt Tdmi: lµ tæng sè l­¬ng 1 th¸ng cña x­ëng Tgi: lµ tiÒn l­¬ng mét giê lµm s¶n phÈm i VÝ dô: TÝnh tæng sè l­¬ng mét th¸ng cho tæ lµm mÉu cña x­ëng méc ta cã b¶ng sè liÖu sau: TT Tªn s¶n phÈm §M ®¬n gi¸ §¬n gi¸ 1 giê 1 Lµm møc mÉu m¸y tiÖn T18A 232 2500 2 Lµm møc mÉu m¸y tiÖn T18L 290 2500 3 Söa ch÷a hµng dông cô c¾t gät 204 1800 4 Lµm míi mÉu m¸y tiÖn T18 254 2500 5 Khu«n mÉu lµ G13 söa mÉu 80 1800 Theo c«ng thøc: = ST®mi x Lgi = ( 232 x 2500) + (290 x 2500) + (204 x 1800) + (254 x 2500) + (80 x 1800) = 2451200 (®ång) Theo quyÕt ®Þnh cña ban gi¸m ®èc C«ng ty kÓ tõ ngµy 01/11/1998 viÖc tr¶ c«ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn sÏ ¸p dông “ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng riªng cña c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi” do ®ã mµ c¸ch thøc tr¶ l­¬ng vµ chia l­¬ng cã ®Æc thï riªng cña nã: * C¸ch chia l­¬ng cho tæ s¶n xuÊt vµ chia l­¬ng cho tõng thµnh viªn trong tæ: LCN = Giê quy ®æi x ®¬n gi¸ cña tæ Trong ®ã: LCN: lµ l­¬ng mét th¸ng cña mét c¸ nh©n trong tæ Giê quy ®æi = hÖ sè K c¸ nh©n x giê c«ng nghÖ c¸ nh©n §¬n gi¸ tæ = S tiÒn l­¬ng cña tæ = S giê cong nghÖ x ®¬n gi¸ x 1 giê c«ng nghÖ. Theo quy chÕ l­¬ng cña C«ng ty, C«ng ty tr¶ lwong c¸n bé c«ng nh©n viªn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt x¸c ®Þnh theo x¸c ®Þnh ®iÓm cho c«ng nh©n chÝnh. (theo lo¹i thî) Lo¹i 2 3 4 5 6 7 §iÓm 3 6 10 15 17 20 Cø 10 giê tÝnh 1 ®iÓm, ®iÓm tèi ®a lµ 40 ®iÓm. - Theo khèi l­îng c«ng viÖc: lµm viÖc n¨ng suÊt cao, ®ñ ngµy c«ng ®­îc tÝnh 50 ®iÓm (tèi ®a) - Theo chÊt l­îng: kh«ng cã s¶n phÈm háng: 10 ®iÓm (nÕu cã s¶n phÈm háng theo ®Þnh møc trõ cña tæ ®èi víi c¸ nh©n) - VÖ sinh m¸y: tèt: 5 ®iÓm Kh¸: 3 ®iÓm TB: 2 ®iÓm - Kû luËt lao ®éng: kh«ng ai ph¹m kû luËt: 5 ®iÓm -> C¨n cø vµo sè ®iÓm ®Ó x©y dùng hÖ sè l­¬ng cho c«ng nh©n < 40 ®iÓm hÖ sè 0,9 = 40 ®iÓm: hÖ sè 1 40 ®iÓm ®Õn 90 ®iÓm: hÖ sè phô thuéc vµo tæ = 9 ®iÓm: hÖ sè 3 > 90 ®iÓm: hÖ sè 3.5 * T¸c dông cña tiÒn l­¬ng ®èi víi ®éng lùc: §èi víi ng­êi lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc th× v¸n ®Ò nhËn thï lao lµ quan träng nhÊt, cô thÓ lµ nhËn tiÒn l­¬ng hµng th¸ng. §©y chÝnh lµ nguån thu nhËp chÝnh gióp cho ng­êi lao ®éng lÊy tiÒn sinh ho¹t hµng ngµy cho riªng m×nh còng nh­ gia ®×nh m×nh. Nh­ vËy cã thÓ xem tiÒn l­¬ng lµ nh©n tè quan träng nhÊt t¸c ®éng ®Õn tinh thÇn lµm viÖc cña ng­êi lao déng, tiÒn l­¬ng lµ ®éng lùc lín m¹nh nhÊt mµ lµm cho ngêi lao ®éng hp¶i bá thêi gian còng nh­ søc lùc cña m×nh ra ®Ó lµm viÖc nh»m mong muèn sao cho nhËn ®­îc l­îng tiÒn l­¬ng cµng nhiÒu cµng tèt. Mét khi mµ ng­êi lµm viÖc mµ ®· nhËn ®­îc kho¶n tiÒn l­¬ng mµ ®· ®¸p øng ®­îc mäi yªu cÇu sinh ho¹t cña ng­êi lao ®éng råi th× ch¾c ch¾n ng­êi lao ®éng sÏ ch¨m chØ lµm c«ng viÖc cña m×nh ®­îc giao cña C«ng ty. Tinh thÇn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng phô thuéc vµo møc l­¬ng mµ C«ng ty tr¶ cho ng­êi lao ®éng. NÕu C«ng ty mµ tr¶ l­¬ng cao th× ng­êi lao ®éng kh«ng ph¶i suy nghÜ nhiÒu vÌ c¸ch kiÕm tiÒn, kh«ng ph¶i nghÜ ®Õn viÖc ®i lµm thªm c«ng viÖc kh¸c ®Ó t¨ng thªm thu nhËp, lóc nµy tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng tho¶ m¸i dÉn ®Õn viÖc lao ®éng cña hä ®¹t n¨ng suÊt cao h¬n, t¹o cho hä mét khÝ thÕ lµm viÖc tÝch cùc h¬n, h¨ng say h¬n, mang l¹i hiÖu qu¶ lîi nhuËn cao h¬n cho C«ng ty. Ng­îc l¹i khi mµ C«ng ty tr¶ l­¬ng thÊp kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu sinh ho¹t cho ng­êi lao ®éng th× sÏ lµ tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng l©m vµo hoang mang, suy nghÜ lung tung, kh«ng tù tin vµo n¬i m×nh ®ang lµm viÖc dÉn ®Õn ý thøc lao ®«ng kh«ng tèt, kh«ng cã ®éng lùc thóc ®Èy hä lµm viÖc dÉn ®Õn kÕt qu¶ lao ®éng kh«ng cao, n¨ng suÊt lao ®éng còng nh­ lîi nhuËn hä mang l¹i cho C«ng ty kh«ng lín cã khi cßn ph¶i chÞu thua lç. Tãm l¹i tiÒn l­¬ng cã mét vai trß rÊt quan träng trong viÖc t¹o ®äng lùc cho ng­êi lao ®éng v× nã lµ yÕu tè rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong phÇn thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Nã lµ phÇn thu nhËp chÝnh lín nhÊt trong tæng c¸c kho¶n thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. 2.2. C«ng t¸c tiÒn th­ëng 2.2.1. Ph¹m vi xÐt th­ëng Ph¹m vi ¸p dông tiÒn th­ëng theo quy ®Þnh cña chÕ ®é. Ph©n phèi lîi nhuËn ®èi víi mäi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Khu vùc s¶n xuÊt vËt chÊt, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ®· thùc hiÖn chÕ ®é thanh to¸n ®éc lËpm, cã kÕ ho¹ch ph©n phèi lîi nhuËn vµ ®­îc trÝch tõ qòy khen th­ëng trõ ®i lîi nhuËn theo quy ®Þnh. 2.2.2. §èi t­îng xÐt th­ëng TÊt c¶ nh÷ng ng­êi lao ®éng trong C«ng ty kÓ c¶ nh÷ng ng­êi lµm theo hîp ®ång, mµ cã thµnh tÝch c«ng t¸c tèt ®ãng gãp vµo viÖc ph¸t huy ph¸t triÓn s¶n xuÊt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× ®Òu ®­îc xÐt th­ëng. 2.2.3. §iÒu kiÖn xÐt th­ëng: §iÒu kiÖn ®Ó ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng lµ hä ph¶i tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ C«ng ty ®Æt ra. VÝ dô: lo¹i A ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau Hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®­îc giao §i lµm ®Çy ®ñ sè buæi theo quy ®Þnh lµ: 22 ngµy trong mét th¸ng, chÊp hµnh tèt kû luËn lao ®éng. 2.2.4. Thêi h¹n xÐt th­ëng. C«ng ty thùc hiÖn xÐt th­ëng hµng th¸ng, riªng th¸ng 12 sÏ kÕt hîp víi tæng kÕt c¶ n¨m. Hµng th¸ng c¸c ph©n x­ëng, phßng ban häp mé lÇn ®Ó b×nh bÇu xÕp lo¹i cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn. 2.2.5. C«ng t¸c xÐt th­ëng. ë tõng phßng ban, x­ëng, ph©n x­ëng cã tiÓu ban xÐt duyÖt, ®¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c cña tõng ng­êi. Tõ ®ã mµ bÇu ra nh÷ng ng­êi lao ®éng giái. Sau ®ã ph¶i ®­îc tiÓu ban khen th­ëng cña C«ng ty duyÖt, nÕu thÊy ®ñ ®iÒu kiÖn, C«ng ty sÏ ra quyÕt ®Þnh khen th­ëng cho tõng phßng, ban, tæ s¶n xuÊt, c¸ nh©n. Sè tiÒn th­ëng cho tõng ng­êi, tæ nhãm phô thuéc vµo thµnh tÝch vµ sè l­îng ng­êi, cßn tiÒn th­ëng cho c¸ nh©n, C«ng ty quy ®Þnh lµ 50.000®ång/ ng­êi; 40000 ®ång/ ng­êi, 20.000 ®ång/ ng­êi (®­îc thùc hiÖn th«ng qua h×nh thøc bæ sung l­¬ng cho ng­êi lao ®éng). Ngoµi tiÒn l­¬ng cho lao ®éng giái, C«ng ty cßn cã c¸c h×nh thøc th­ëng kh¸c nh­: th­ëng cho ng­êi cã s¸ng kiÕn, s¸ng t¹o hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, th­ëng tiÕt kiÖm nguyªn – nhiªn vËt liÖu. 2.3. HÖ thèng phóc lîi vµ dÞch vô. 2.3.1. B¶o hiÔmh (BHXH) B¶o hiÓm x· héi lµ nhu cÇu kh¸ch quan cña ng­êi lao ®éng ®· trë thµnh mét trong nh÷ng quyÒn lîi cña con ng­êi vµ ®· ®­îc ®¹i héi ®ång liªn hiÖp quèc thõa nhËn vµ ghi vµo tuyªn ng«n nh©n quúen ngµy 10/12/1946 nh­ sau: “tÊt c¶ mäi ng­êi víi t­ c¸ch lµ thµnh viªn cña x· héi cã quyÒn h­ëng b¶o hiÓm x· héi. QuyÒn ®ã ®Æt trªn sù tho¶ m·n c¸c quyÒn vÒ kinh tÕ, x· héi vµ v¨n ho¸ cÇn cho nh©n c¸ch vµ sù tù do ph¸t triÓn con ng­êi”. Nh­ vËy b¶o hiÓm x· héi lµ sù ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä khi cã nguy c¬ vÒ mÊt an toµn vÒ kinh tÕ do bÞ gi¶m hoÆc mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng trªn c¬ së ®ãng gãp cña ng­êi lao ®éng, ng­êi sö dông lao ®éng vµ sù hç trî cña Nhµ n­íc. - §èi t­îng b¶o hiÓm x· héi: theo ®iÒu 3 ch­¬ng 1 ®iÒu lÖ cña b¶o hiÓm x· héi ®­îc ghi trong v¨n b¶n. “c¸c quy ®Þnh luËt vÒ b¶ohiÓm” th× c¸c ®èi t­îng sau ®©y ph¶i ¸p dông chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. + Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. + Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh cã sö dông 10 lao ®éng trë lªn. + Ng­êi lao ®éng lµ ng­êi ViÖt Nam lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, khu chÕ suÊt, khu c«ng nghiÖp, trong c¸c tæ chøc c¬ quan n­íc ngoµi hoÆc tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam, trõ tr­êng hîp mµ ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c. + Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c tæ chøc kinh doanh dÞch vô thuéc c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¬ quan ®¶ng, ®oµn thÓ. +Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc dÞch vô thuéc lùc l­îng vò trang. + Ng­êi d÷ chøc vô d©n chñ, bÇu cö lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, ®¶ng ®oµn thÓ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. - Theo ®iÒu kho¶n 12 ®iÒu 36 ch­¬ng 3 cña ®iÒu lÖ b¶o hiÓm x· héi th× hµng th¸ng ng­êi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm ®ãng b»ng 15% so víi tæng quü l­¬ng vµ cña nh÷ng ng­êi tham gia b¶o hiÓm x· héi trong C«ng ty. Trong ®ã 10% ®Ó chi cho c¸c chÕ ®é èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. Cßn ®èi víi ng­êi lao ®éng hµng th¸ng ph¶i ®ãng gãp 5% tiÒn l­¬ng ®Ó chi cho c¸c chÕ ®é h­u trÝ tö tuÊt. 2.3.2.ChÕ ®é nghØ viÖc do èm ®au: Ng­êi lao ®éng tham gia ®ãng b¶o hiÓm x· héi nÕu bÞ èm ®au ph¶i nghØ viÖc th× ®­îc h­ëng tiÒn b¶o hiÓm x· héi thay cho tiÒn l­¬ng. Møc l­¬ng nµy tuú thuéc vµo thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña ng­êi lao ®éng, thêi gian h­ëng b¶o hiÓm x· héi cña ng­êi lao ®éng, thêi gian h­ëng b¶o hiÓm x· héi v× èm ®au vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo tû lÖ phÇn tr¨m møc l­¬ng hµng th¸ng. 2.3.3. ChÕ ®é thai s¶n: ChÕ ®é nµy nh»m thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o vÖ bµ mÑ trÎ em cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®èi víi ng­êi lao ®éng n÷ ®ang tham gia ®ãng b¶o hiÓm x· héi khi cã thai, khi sinh cßn thø nhÊt, thø hai, thêi gian h­ëng chÕ ®é th¶i s¶n gåm, thêi gian ®i kh¸m thai, thêi gian nghØ viÖc do sÈy thai, thêi gian nghØ tr­íc vµ sau khi ®Î, møc trî cÊp thai s¶n trong thêi gian nghØ b»ng nµy b»ng 100% møc tiÒn l­¬ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi tr­íc khi nghØ, ngoµi ra cßn cã trî cÊp sau khi sinh con (®­îc trî cÊp 1 lÇn b»ng mét th¸ng tiÒn l­¬ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi) 2.3.4. ChÕ ®é tai n¹n lao ®éng hay bÖnh nghÒ nghiÖp. §­îc ¸p dông cho nh÷ng tr­êng hîp ng­êi lao ®éng tham gia ®ãng b¶o hiÓm x· héi vµ tai n¹n lao ®éng hay bÖnh nghÒ nghiÖp ®Õn khi æn ®Þnh th­¬ng tËt hay bÖnh tËt, møc b¶o hiÓm x· héi trong suèt thêi gian bÖnh tËt lµ 100% tiÒn l­¬ng. 2.3.5. ChÕ ®é h­u trÝ. - ChÕ ®é nµy ¸p dông cho nam 60 tuæi, n÷ 55 tuæi hoÆc Ýt h¬n tuú lo¹i lao ®éng tham gia ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ møc quy ®Þnh ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng chÕ ®é h­u trÝ trong hµng th¸ng khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ tuæi ®êi vµ thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi nh­ sau. + Nam 60 tuæi, n÷ 55 tuæi, trõ nh÷ng tr­êng hîp ng­êi lao ®éng lµm nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i ë vïng cao, h¶i ®¶o, tr­êng hîp kh¸c do chÝnh phñ quy ®Þnh th× thêi gian nµy sÏ Ýt h¬n. + §· ®ãng b¶o hiÔm ®ñ 20 n¨m. + NÕu ng­êi lao ®éng ®· ®ñ tuæi ®êi quy ®Þnh nh­ trªn mµ ch­a ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi th× còng ®­îc h­ëng chÕ ®é h­u trÝ hµng th¸ng nh­ng víi møc thÊp h¬n, hoÆc ng­êi lao ®éng ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 20 n¨m nh­ng ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn tuæi ®êi Ýt nhÊt 50 tuæi ®êi víi nam, 45 tuæi ®èi víi n÷ mµ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn. 2.3.6. ChÕ ®é tö tuÊt. ChÕ ®é nµy ¸p dông ®èi víi ng­êi lao ®éng cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi mµ bÞ chÕt tai n¹n lao ®éng, èm ®au trong thêi gian lµm viÖc hoÆc nghØ viÖc, chÕ ®é nµy bao gåm: + Chi phÝ mai t¸ng. + ChÕ ®é tiÒn tÊt: phô thuéc vµo møc n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi vµ hoµn c¶nh gia ®×nh. - Nh­ vËy b¶o hiÓm x· héi võa mang tÝnh kinh tÕ võa mang tÝnh s©u s¾c, cho nªn ng­êi lao ®éng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm còng nh­ quúen ®ãng b¶o hiÓm x· héi vµ nhËn l¹i khi gÆp rñi ro hoÆc nghØ h­u. TiÒn ®ãng b¶o hiÓm x· héi sÏ lµm gi¶m mét phÇn thu nhËp hµng th¸ng nh­ng còng cã khi lµm t¨ng thªm nguån thu nhËp. PhÇn IV: Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn c«ng t¸c thï lao lao ®éng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ t¹o ®éng lùc. 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng tr¶ thï lao lao ®éng hîp lý. Môc tiªu lín nhÊt cña mét hÖ thèng tr¶ c«ng lao ®éng hîp lý vµ hiÖu qu¶ lµ nh»m thu hót, duy tr× mét ®éi ngò lao ®éng cã chÊt l­îng cao. TiÒn l­¬ng lµ kho¶n thu nhËp chñ yÕu cña ng­êi lao ®éng dïng ®Ó ®¶m b¶o cho cuéc sèng b¶n th©n vµ gia ®×nh hä, song còng lµ kho¶n chi phÝ cÊu thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. V× vËy, lùa chän h×nh thøc tr¶ l­¬ng chÕ ®é tr¶ l­¬ng hîp lý, tr¶ ®óng, ®ñ vµ kÞp thêi.Cã nh­ vËy ng­êi lao ®éng míi cã thÓ yªn t©m, h¨ng h¸i s¶n xuÊt gióp cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. TiÒn l­¬ng ®­îc chi tr¶ hîp lý sÏ trë thµnh mét ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy con ng­êi h¨ng say lao ®éng, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt vµ tõ ®ã sÏ g¾n bã víi doanh nghiÖp, yªu thÝch c«ng viÖc cña m×nh. Tr¶ l­¬ng hîp lý cã thÓ gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt nh­ng vÉn thu ®­îc lîi nhuËn cao. Bëi khi tr¶ l­¬ng ®· trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n th× n¨ng suÊt cña hä sÏ t¨ng lªn lµm cho hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng t¨ng lªn. §iÒu ®ã thùc sù cã ý nghÜa ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp ë n­íc ta khi mµ hä vÉn ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ ®¸ng ra hä cÇn ph¶i gi÷ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay. V× thÕ, cÇn ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c m« t¶ c«ng viÖc nh»m ph©n ®Þnh râ rµng chøc n¨ng nhiÖm vô cho tõng vÞ trÝ c«ng viÖc, ®ång thêi hoµn thiÖn viÖc ®¸nh gi¸ c«ng viÖc vµ ph©n lo¹i chóng. Song song víi nã lµ ph¶i lµm tèt c«ng t¸c ®¸nh gÝa sù thùc hiÖn c«ng viÖc ®Ó tiÕn tíi hoµn thiÖn qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh l­¬ng cho tõng c¸ nh©n ng­êi lao ®éng. Víi C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi viÖc tr¶ c«ng lao ®éng còng ®Òu cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm nhÊt ®Þnh. Chóng ta cÇn xem xÐt vµ ¸p dông nh÷ng vÊn ®Ò trªn mét c¸ch phï hîp ®Ó huyÕn khÝch tinh thÇn lao ®éng, lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng®èi víi tæ chøc ngµy mét hiÖu qu¶, ®em l¹i lîi Ých chungcho C«ng ty, vµ lîi Ých riªng cho tõng ng­êi lao ®éng. §¶m b¶o vai trß ®éng lùc cña tiÒn l­¬ng ®èi víi ng­êi lao ®éng. 2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ thï lao lao ®éng. 2.1. X©y dùng ®éi ngò lµm c«ng t¸c tiÒn l­¬ng. Ph¶i ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc ®· ®¹t ®­îc, nh÷ng thµnh c«ng ®ã dùa vµo kinh nghiÖm cña c¸n bé lao ®éng – tiÒn l­¬ng. Muèn ph¸t huy ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c nµy th× C«ng ty ph¶i t¨ng c­êng thªm c¸n bé tiÒn l­¬ng. Víi ®éi ngò c¸n bé ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc trong lÜnh vùc nµy vµ kinh nghiÖm trong ngµnh c¬ khÝ. HiÖn nay c¸n bé lµm c«ng t¸c tiÒn l­¬ng ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc chñ yÕu lµ nh÷ng ng­êi lµm viÖc l©u n¨m, giµu kinh nghiÖm, nh­ng l¹i yÕu vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n. Sè l­îng c¸n bé lµm c«ng t¸c tiÒn l­¬ng ®óng chuyªn ngµnh rÊt hiÕm. §Ó cñng cè c¸n bé lµm c«ng t¸c tiÒn l­¬ng C«ng ty ph¶i kÕt hîp víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó liªn hÖ trùc tiÕp víi mét sè tr­êng ®¹i häc ®Ó tuyÓn thªm nh©n viªn ®óng chuyªn ngµnh m×nh ®ang cÇn. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cã thÓ ®­a ra sè c¸n bé ®ang phô tr¸ch c«ng t¸c tiÒn l­¬ng ®i båi d­ìng thªm vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n. KÕt hîp gi÷a hai lùc l­îng c¸n bé nµy. C«ng ty sÏ ph¸t huy ®­îc kinh nghiÖm còng nh­ c¸c ph­¬ng ph¸p khoa häc. C«ng ty cÇn x©y dùng ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o vµ c¸n bé chuyªn tr¸ch võa cã tr×nh ®é chuyªn m«n, võa cã kiÕn thøc vÒ tiÒn l­¬ng. Nh­ vËy hä sÏ thùc hiÖn mét c¸ch kh¸ch quan vµ c«ng b»ng viÖc chÊm c«ng cho ®iÓm, tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng. T¹o ra ®éng lùc lao ®éng cao cho ng­êi lao ®éng. Quy chÕ tiÒn l­¬ng míi ph¸t huy t¸c dông. 2.2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng. Hçu hÕt c¸c møc lao ®éng cña C«ng ty hiÖn nay kh«ng phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Do vËy mµ C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng l¹i c¸c møc lao ®éng, ®Ó tõ ®ã giao ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc chÝnh x¸c. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. ChØ khi cã ®­îc møc lao ®éng hîp lý th× ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho ®¬n vÞ s¶n phÈm míi ®­îc x©y dùng mét c¸ch chÝnh x¸c. Tõ ®ã mµ viÖc x¸c ®Þnh vµ tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n ®­îc chÝnh x¸c. C«ng ty cÇn tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc sau: Hoµn thiÖn bé m¸y lµm c«ng t¸c ®Þnh møc Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p x©y dùng møc lao ®éng. Tuú theo tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña mçi s¶n phÈm c«ng viÖc mµ C«ng ty sö dôngs ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc lao ®éng cho phï hîp. Theo dâi vµ ®iÒu chØnh møc 2.3. TiÕn hµnh ph©n tÝch c«ng viÖc. §Ó c¸ch thøc tÝnh ®iÓm, quy ra hÖ sè, råi x¸c ®Þnh l­¬ng ®­îc chÝnh x¸c, c«ng b»ng. Tõ ®ã thóc ®Èy lao ®éng lµm viÖc th× C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc. Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ qu¸ tr×nh thu thËp c¸c t­ liÖu vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c th«ng tin quan träng cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cô thÓ trong tæ chøc ®Ó lµm râ vÒ mÆt b¶n chÊt cña tõng c«ng viÖc ®ã. KÕt qu¶ cña ph©n tÝch c«ng viÖc sÏ gióp Ých rÊt nhiÒu cho viÖc ®¸nh gi¸ c«ng viÖc c¸c kÕt qu¶ cña ph©n tÝch c«ng viÖc. a. B¶n m« t¶ c«ng viÖc: bao gåm c¸c néi dung: tªn c«ng viÖc bé phËn trùc thuéc, tãm t¾t vÒ c¸c nhiÖm vô, ®iÒu kiÖn lµm viÖc… b. B¶n x¸c ®Þnh yªu cÇu c«ng viÖc víi ng­êi thùc hiÖn c«ng viÖc: lµ nh÷ng ®ßi hái cña c«ng viÖc ®èi víi ng­êi thùc hiÖn c«ng viÖc vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng, kinh nghiÖm, th©m niªn, phÈm chÊt lao ®éng. c. B¶ng tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc: lµ hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn ®Ó ph¶n ¸nh c¸c yªu cÇu c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng ®Ó hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng m« t¶ c«ng viÖc. C«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc ë C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua kh«ng ®­îc thùc hiÖn. C«ng ty chØ ®­a ra c¸c yªu cÇu cña mét sè c«ng viÖc qu¶n lý ®èi víi ng­êi thùc hiÖn c«ng viÖc. Do vËy mµ trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc hÖ thèng tr¶ c«ng hîp lý, bè trÝ lao ®éng hîp lý… 2.4. C¶i tiÕn c«ng t¸c tiÒn th­ëng cña C«ng ty. a. Bá chÕ ®é th­ëng tõ quü l­¬ng th«ng qua h×nh thøc bæ sung l­¬ng: ChÕ ®é th­ëng nµy chñ yÕu xÐt ®Õn ý thøc chÊp hµnh kû luËt lao ®éng vÒ thêi gian lµm viÖc cña c«ng nh©n, mµ yÕu tè nµy ®· ®­îc tÝnh ®Õn trong tiÕn tr×nh x©y dùng ph­¬ng thøc tr¶ l­¬ng thùc chÊt cña chÕ ®é th­ëng nµy th× tiÒn l­¬ng lµ mét phÇn tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. V× nguån tiÒn th­ëng ®­îc trÝch ra tõ quü l­¬ng. Do ®ã mµ viÖc khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng th«ng qua h×nh thøc tiÒn th­ëng nµy lµ kh«ng cao. b. TiÕp tôc ¸p dông h×nh thøc tiÒn l­¬ng tiÕt kiÖm vËt t­, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt. §Ó hai h×nh thøc th­ëng nµy thùc sù ph¸t huy hiÖu qu¶ cña nã th× C«ng ty ph¶i cã c¸c c¶i tiÕn. * §èi víi h×nh thøc tiÒn th­ëng tiÕt kiÖm vËt t­, nguyªn liÖu, thu håi phÕ liÖu. ChØ tiªu tiÕt kiÖm vËt t­ lµ hoµn thµnh v­ît møc tiªu hao vËt t­. §iÒu quan träng lµ ph¶i x©y dùng ®­îc c¸c møc tiªu hao vËt t­ cã c¨n cø khoa häc vµ hîp lý. §iÒu kiÖn th­ëng tiÕt kiÖm vËt t­: c«ng nh©n ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm. * §èi víi h×nh thøc tiÒn th­ëng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña C«ng ty. M¸y mãc thiÕt bÞ cò kü l¹c hËu, trong khi dã thiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu ®ã buéc C«ng ty ph¶i khai th¸c hÕt c¸c nguån lùc s½n cã cña C«ng ty. Th«ng qua h×nh thøc th­ëng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, C«ng ty khai th¸c tèi ®a tiÒm n¨ng cña ng­êi lao ®éng trong C«ng ty. §iÒu nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc khi ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau. Møc l­¬ng cho s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ph¶i ®­îc n©ng lªn. Kh«ng nªn quy ®Þnh møc l­¬ng th­ëng theo mét tû lÖ phÇn tr¨m so víi gi¸ trÞ lµm lîi. Mµ tuú thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ. C«ng ty cã c¸c møc th­ëng kh¸c nhau. Th­ëng ph¶i kÞp thêi. §iÒu nµy cã t¸c ®éng lín ®Õn toµn bé ng­êi lao ®éng trong C«ng ty. c. §­a vµo ¸p dông h×nh thøc tiÒn th­ëng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Ngµy nay c¸c doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng th× s¶n phÈm cña hä ph¶i ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn vµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®iÒu ®ã lµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i cã chÊt l­îng. d. §­a vµo ¸p dông h×nh thøc tiÒn l­¬ng th­ëng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. H×nh thøc th­ëng nµy sÏ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, hîp lý ho¸ c¸c thao t¸c lao ®éng. Khi ¸p dông theo sè l­îng mµ bá qua chÊt l­îng. Kh«ng ch¹y theo sè l­îng mµ bá qua chÊt l­îng N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®ång thêi ph¶i gi¶m tiªu hao vËt t­ trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. 2.5. Tæ chøc n¬i lµm viÖc vµ n©ng cao chÊt l­îng m«i tr­êng lµm viÖc cho CBCNV trong C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi. §iÒu kiÖn lao ®éng vµ m«i tr­êng lµm viÖc ®ang lµ vÊn ®Ò næi cém chung cña hÇu hÕt c¸c C«ng ty. Nh÷ng yÕu tè cña ®iÒu kiÖn m«i tr­êng lao ®éng cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng. Víi ®iÒu kiÖn lao ®éng sÊu, c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng kh«ng ®¶m b¶o… sÏ lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng, g©y t©m tr¹ng mái mÖt trong lao ®éng. V× vËy mét ®iÒu kiÖn trong lao ®éng hîp lý vµ m«i tr­êng lao ®éng ®­îc ®¶m b¶o sÏ lµ nguån ®éng lùc rÊt lín ®èi víi ng­êi lao ®éng vµ nh­ vËy ng­êi lao ®éng cã thÓ yªn t©m lµm viÖc n¨ng suÊt, chÊt l­îng ®¹t hiÖu qu¶. Víi ®Æc ®iÓm nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh lµ chñ yÕu s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng c«ng cô c¬ khÝ, do ®ã vÊn ®Ò chèng tiÕng ån, ®Æc biÖt quan träng nhÊt lµ víi ho¹t ®éng lao ®éng qu¶n lý nã ®ßi hái lµ ph¶i yªn tÜnh vµ tËp trung cao. V× vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc trong viÖc chèng ån. C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· lµm ®­îc phÇn nµo c«ng t¸c nµy nh­ng ch­a triÖt ®Ó. §Ó n©ng cao chÊt l­îng m«i tr­êng lao ®éng C«ng ty cÇn ph¶i lµm tèt c¸c biÖn ph¸p sau: * C¸c biÖn ph¸p vÒ mÆt tæ chøc: tiÕn hµnh bè trÝ s¾p xÕp hîp lý n¬i lµm viÖc cña c¸c ph©n x­ëng trong C«ng ty nh­ ®­a c¸c m¸y mãc ph¸t sinh tiÕng ån ra khái phßng lµm viÖc cña chuyªn viªn kü thuËt nghiÖp vô… * C¸c biÖn ph¸p chèng tiÕng ån tõ nguån ph¸t sinh, tøc lµ th«ng qua viÖc c¶i tiÕn thiÕt kÕ còng nh­ lùa chän c¸c vËt liÖu thÝch hîp ®Ó gi¶m bít tiÕng ån ra khái phßng lµm viÖc cña chuyªn viªn kü thuËt nghiÖp vô… - Bªn c¹nh ®ã, bÇu kh«ng khÝ t©m lý tËp thÓ lµ yÕu tè ¶nh h­ëng lín ®Õn kh¶ n¨ng lao ®éng vµ do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. V× thÕ, ®Ó t¹o ra bÇu kh«ng khÝ tèt ®Ñp cã thÓ thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p sau: - Lùa chän, bè trÝ, sö dông hîp lý c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ®¸nh gi¸ ®óng gi¸ ®óng møc kÕt qu¶ lao ®éng c¶u hä còng nh­ sö dông thï lao lao ®éng nh­ c¬ khÝ ho¸, gi¶m nhÑ tai n¹n lao ®éng, ®Çu t­ vµo an toµn, vÖ sinh phßng bÖnh… §Æc biÖt qua nghiªn cøu ®iÒu kiÖn lao ®éng trong C«ng ty, mét ®Æc ®iÓm ®¸ng chó ý lµ hiÖn tr¹ng m¸y mãc, thiÕt bÞ cña C«ng ty hiÖn nay cßn cã rÊt nhiÒu m¸y mãc cò. §Ó trang bÞ m¸y mãc míi hoµn toµn lµ mét khã kh¨n lín v× nguån tµi chÝnh ch× cã h¹n. Nªn viÖc tèt nhÊt lµ C«ng ty nªn tæ chøc ta bè vµ söa ch÷a m¸y mãc theo ®Þnh kú vµo hµng tuÇn hoÆc hµng th¸ng (tuú vµo lo¹i m¸y) ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông cña m¸y mãc vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. Song song víi c¸c h×nh thøc víi c¸c chÝnh s¸ch trªn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng c¸ nh©n còng ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ ®¶m b¶o nh­: trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng c¸ nh©n, c¸c dông cô an toµn khi lµm viÖc. - Lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc tèt n¬i lµm viÖc vµ chÊt l­îng m«i tr­êng lao ®éng tèt lµ mét c«ng t¸c ®éng lùc h÷u hiÖu ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, v× ®iÒu kiÖn m«i tr­êng lµm viÖc s¹ch sÏ, tho¶i m¸i kh«ng sî « nhiÔm, sÏ ®¶m b¶o søc khoÎ cho lao ®éng. §iÒu nµy cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ®éng lùc lµm viÖc vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 3. Ch­¬ng tr×nh n©ng cao cuéc sèng cho ng­êi lao ®éng t¹i c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi. Tõ khi ®­îc thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm, cã nh÷ng lóc ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh­ng nhiÒu khi con ®­êng còng ®Çy gian nan vÊt v¶, nhÊt lµ khi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng chuyÓn sang c¬ chÕ míi – c¬ chÕ thÞ tr­êng, d­íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, ban gi¸m ®èc víi sù ®ãng gãp to lín cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, C«ng ty ®· thùc sù t×m ®­îc chç ®øng cho m×nh. Tuy nhiªn qua thêi gian thùc tÕ vµ ph©n tÝch t×nh h×nh cô thÓ ë C«ng ty ngoµi nh÷ng ­u ®iÓm ®· nãi trªn hiÖn nay C«ng ty vÉn cßn mét sè tån t¹i vµ khã kh¨n ®Æc thï cña ngµnh c¬ khÝ ViÖt Nam nãi chung vµ b¶n th©n nãi riªng do ®ã lµm h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty còng nh­ kh¶ n¨ng t¨ng thªm thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. ChÝnh v× vËy víi kiÕn thøc vµ lý luËn thùc tÕ ®· häc em m¹nh d¹n ®­a ra vµi kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p ®Ó c«ng ty xem xÐt nh»m n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. 3.1. T¨ng thï lao t¹o nguån thu nhËp. - Cã thÓ nãi r»ng ®Êt n­íc ta tõ thêi më cöa vµ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· thay ®æi vµ khëi s¾c rÊt nhiÒu, ®êi sèng ng­êi d©n kh«ng ngõng ®­îc t¨ng lªn, nhu cÇu ngµy cµng cao c¶ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn bëi vËy ng­êi lao ®éng bao giê còng muèn t¨ng thªm thu nhËp ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu cña cuéc sèng. C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi kh«ng thÓ ®øng bªn lÒ cña xu h­íng Êy do ®ã C«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm t¹o c«ng ¨n viÖc lµm ®Çy ®ñ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn hµng th¸ng ph¶i tr¶ mét kho¶n tiÒn l­¬ng t­¬ng øng víi søc lao ®éng mµ hä ®· hao phÝ nh­ng ®ång thêi ph¶i cã xu h­íng x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh, t¹o thªm viÖc lµm, t¨ng thªm thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, ®©y lµ mét nhu cÇu hÕt søc thiÕt thùc vµ ®ßi hái ph¶i duy tr× th­êng xuyªn. Nh­ng xÐt ®Õn cïng muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy th× C«ng ty ph¶i b¸n ®­îc hµng vµ tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm mµ C«ng ty lµm ra ®Ó tõ ®ã t¨ng thªm doanh thu vµ lîi nhuËn. Nh­ vËy vÊn ®Ò cèt yÐu vµ cÇn bµn b¹c ë c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. So víi mÊy n¨m tr­íc ®©y c«ng t¸c nµy ë C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· ®­îc ®Èy m¹nh, rÊt nhiÒu doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ. Song cßn mét sè tån t¹i sau ®©y lµm h¹n chÕ c«ng t¸c nµy. + ChÊt l­îng s¶n phÈm ch­a thùc sù ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng ®Æc biÖt lµ ng­êi tiªu dïng n­íc ngoµi. Tån t¹i nµy lµ do hÇu hÕt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña nhµ m¸y ®· cò vµ l¹c hËu c«ng nghÖ s¶n xuÊt cßn yÕu kÐm. + Gi¸ trÞ s¶n phÈm cßn cao + M¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm ch­a ®­îc më réng + C«ng t¸c qu¶ng c¸o, marketing ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc./ + Nh÷ng tån t¹i nµy sÏ lµm søc c¹nh tranh cña C«ng ty, ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm. V× vËy lµm gi¶m viÖc t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cho C«ng ty. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn vµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c nµy c«ng ty nªn lµm c¸c c«ng viÖc sau: 3.2. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §©y lµ yÕu tè hµng ®Çu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n phÈm. QuyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña s¶n phÈm lµ ng­êi tiªu dïng chø kh«ng ph¶i lµ mét thÕ lùc hay uy quyÒn nµo, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nÕu chÊt l­îng kh«ng tèt th× ch¾c ch¾n mét ®iÒu s¶n phÈm nµy chØ tån t¹i khi míi ra ®êi v× nã ch­a cã thêi gian cho ng­êi lao ®éng thö nghiÖm. Nh­ng sau ®ã dï cã b¸n víi gi¸ mµ d©n gian gäi lµ “rÎ nh­ bÌo” th× ch¾c ch¾n còng kh«ng b¸n ®­îc v× gi¸ c¶ b©y giê kh«ng cßn lµ sù hÊp dÉn ®èi víi ng­êi mua n÷a. H¬n n÷a khi b¸n d­íi møc hoµ vèn nÕu cµng s¶n xuÊt nhiÒu th× doanh nghiÖp cµng thua lç, tèt h¬n hÕt lµ ngõng s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã vµ nã kÐo theo rÊt nhiÒu nguy c¬ kh¸c ®Õn víi doanh nghiÖp. Víi b¶n tÝnh ng­êi ViÖt Nam lµ coi träng ®é bÒn do ®ã C«ng ty nªn quan t©m nghiªn cøu t×m tßi c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. Tuy nhiªn c¸i khã kh¨n nhÊt mµ C«ng ty gÆp ph¶i lµ vÊn ®Ò m¸y mãc thiÕt bÞ, hÇu hÕt m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty ®· qu¸ cò vµ l¹c hËu nªn ®é chÝnh x¸c vµ an toµn cña s¶n phÈm t¹o ra kh«ng cao nÕu ®Çu t­ ®æi míi hµng lo¹t th× t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng cho phÐp. Do ®ã C«ng ty cã thÓ c¶i thiÖn b»ng c¸ch trÝch tõ quü s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc huy ®éng vèn nh»n rçi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn víi l·i suÊt ­u ®·i ®Ó ®æi míi mét sè trang thiÕt bÞ ë kh©u quan träng cÇn thiÕt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®ang cã nhu cÇu lín trªn thÞ tr­êng hoÆc thùc sù ch­a cã søc c¹nh tranh. C«ng ty còng ph¶i hÕt søc coi träng c«ng t¸c söa ch÷a c¬ ®iÖn, hµng th¸ng ph¶i cã kÕ ho¹ch ®¹i tu vµ mua thªm phô tïng míi ®Ó söa ch÷a håi phôc l¹i c¸c thiÕt bÞ h­ háng nÆng hoÆc xuèng cÊp nh­ng ch­a cã kh¶ n¨ng thay míi, mÆt kh¸c c«ng nh©n ®øng m¸y ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ch¨mlo, b¶o qu¶n m¸y mãc kh«ng ®Ó d¬ bÈn, thiÕu dÇu mì dÉn ®Õn h­ háng m¸y. L·nh ®¹o tõng ph©n x­ëng ph¶i gióp c«ng nh©n cña m×nh hiÓu ®­îc r»ng m¸y mãc lµ tµi s¶n v« gi¸, lµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cña hä, gi¸ trÞ m¸y mãc rÊt cao nÕu kh«ng gi÷ g×n b¶o qu¶n ng­êi c«ng nh©n kh«ng cã dông cô lao ®éng, kh«ng lµm ra s¶n phÈm, kh«ng cã thu nhËp, v× vËy cuéc sèng kh«ng ®­îc ®¶m b¶o. Tuy nhiªn nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm cßn phô thuéc vµo nh÷ng ng­êi trùc tiÕp s¶n xuÊt. Do vËy cïng víi viÖc söa ch÷a ®æi míi trang thiÕt bÞ C«ng ty còng nªn cã h­íng s¾p xÕp s¶n xuÊt vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n ®Ó tõ ®ã n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm t¨ng thªm thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Cã thÓ b»ng c¸ch huÊn luyÖn th­êng xuyªn t¹i doanh nghiÖp hoÆc tæ chøc c¸c cuéc thi ®ua tay nghÒ cho toµn bé c«ng nh©n ®Ó khuyÕn khÝch hä ®ång thêi qua ®ã gióp hä nhËn ra nh÷ng mÆt m¹nh yÕu cña m×nh ®Ó chÊn chØnh ngay. C«ng ty còng cã thÓ göi hä ®i ®µo t¹o ë kh¾p n¬i, tÊt c¶ nh»m x©y dùng mét ®éi ngò nh©n c«ng cã tay nghÒ vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cao. Nhê vËy mµ gi¶m ®­îc s¶n phÈm sai, háng, chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc hoµn thiÖn r»ng. 3.1.3. H¹ gi¸ thµnh, gi¶m gi¸ b¸n s¶n phÈm. Gi¸ c¶ còng lµ mét ®éng lùc quan träng ®èi víi ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam bëi v× nh×n chung thu nhËp ®¹i bé phËn ng­êi d©n cßn thÊp ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng­êi n«ng d©n, c¸c thÞ trÊn nhá, mÆc dï t©m lý th× ai còng thÝch ®Ñp, thÝch bÒn nh­ng nh×n ®Õn gi¸ c¶ th× ph¶i c© nh¾c. Do m¸y mãc cña C«ng ty hÇu hÕt ®· cò nªn kh«ng nh÷ng gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng vµ cßn lµm t¨ng tû lÖ phÕ phÈm tiªu hao nguyªn vËt liÖu mÆt kh¸c nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty ®Òu lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu ®¾t tiÒn, mét sè nguyªn vËt liÖu ph¶i ®Æt tõ n­íc ngoµi víi gi¸ rÊt cao nªn kho¶n chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu rÊt ®¾t gi¸ b¸n còng kh«ng h¹ thÊp ®­îc. Trong khi ®ã ngµy nay trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh, cã thÓ chÊt l­îng kh«ng b»ng nh­ng mÉu m· ®Ñp vµ gi¸ l¹i rÎ h¬n v× vËy cã sù thu hót rÊt lín ®èi víi ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam. C«ng ty muèn cã khèi l­îng tiªu thô lín, thÞ tr­êng réng th× ph¶i t©m niÖm r»ng s¶n phÈm m×nh lµm ra phô vô ®a sè ng­êi tiªu dïng chø kh«ng ph¶i mét bé phËn nµo ®ã, mµ hÇu hÕt ng­êi d©n cã thu nhËp thÊp lµm sao cã thÓ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng nh­îc ®iÓm ®ã, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¶m gi¸ b¸n lµ yÕu tè quan träng mµ C«ng ty cÇn ph¶i lµm. Theo em C«ng ty cã thÓ dïng mét sè gi¶i ph¸p sau: + §èi víi nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ s¶n phÈm th× vÉn ph¶i nhËp tõ n­íc ngoµi ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng, nh­ng ®èi víi nguyªn vËt liÖu cã thÓ thay thÕ c«ng ty nªn t×m mua ë khu c«ng nghiÖp gang thÐp Th¸i Nguyªn, nh­ thÕ gi¸ c¶ v·n mÒn h¬n, ®ång thêi gi¶m ®­îc chi phÝ thua mua,chi phÝ vËn chuyÓn song song ®ã nªn c¶i thiÖn gi©y chuyÒn s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nhÊt lµ tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu sÏ lµm tiÒn l­¬ng ng­êi lao ®éng tang lªn nh­ng chi phÝ tiÒn l­¬ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm sÏ gi¶m ®i, nªn cã thÓ h¹ gi¸ thµnh. + §èi víi c¸c ph©n x­ëng ph¶i sö dông hÕt søc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu còng nh­ nhiªn vËt liÖu tr¸nh tham « l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu. + C«ng ty nªn sö dông biÖn ph¸p “g¾n tiÒn l­¬ng víi sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm” ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm h¬n còng nh­ khuyÕn khÝch hä tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu cho ph©n x­ëng. §ång thêi c¸n bé lµm c«ng t¸c kü thuËt, vËt t­ ph¶i x©y dùng chÝnh s¸ch ®Þnh møc vËt t­ vµ th­êng xuyªn kiÓm tra theo dâi ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng vi ph¹m v« tr¸ch nhiÖm, ph¶i cã chÕ ®é th­ëng ph¹t nghiªm kh¾c. Nh÷ng biÖn ph¸p trªn cã t¸c ®ông gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ gi¶m gi¸ b¸n trong khi ®ã vÉn ®¶m b¶o ®­îc vÒ chÊt l­îng còng nh­ tÝnh n¨ng mÉu m·, t¸c dông cña s¶n phÈm. Nhê vËy t×nh h×nh tiªu thô cña C«ng ty ®­îc ®Èy m¹nh t¹o ra nguån doanh thu lín, lîi nhuËn cao tõ ®ã c¶i thiÖn ®­îc thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. 3.1.4. Më réng thÞ tr­êng tiªu thô hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶ng c¸o, marketing. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn nhiÒu nhu cÇu cuéc sèng ®­îc n©ng cao lªn do ®ã nhu cÇu s¶n xuÊt còng cÇn ph¶i ®a d¹ng h¬n. Sau khi nghiªn cøu t×m hiÓu nhu cÇu ng­êi tiªu dïng C«ng ty ®· cho ra hµng lo¹t c¸c s¶n phÈm nh­ vßng bi, b¸nh r¨ng c¸c lo¹i nh­ng thÞ tr­êng tiªu thô ch­a ®­îc më réng. §Ó gi¶i quyÕt tån t¹i nµy C«ng ty nªn tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng, më réng m¹ng l­íi tiªu thô, cã thÓ bè trÝ thªm mét sè ®¹i lý, cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm ë mét sè ®Þa ph­¬ng cã nhu cÇu tiªu dïng lín vµ mét sè tØnh thµnh trong n­íc. C«ng ty còng cã thÓ t×m kiÕm b¹n hµng ®Ó cung cÊp s¶n phÈm vµ nªn cöa mét sè c¸n bé ®i th¨m dß, t×m hiÓu nhu cÇu, thùc tÕ ë c¸c ®Þa ph­¬ng, tØnh thµnh ®Ó cã sè l­îng cung øng cho phï hîp. Qu¶ng c¸o lµ mét h×nh thøc mµ c¸c doanh nghiÖp th­êng ¸p dông nh»m môc ®Ých giíi thiÖu cho ng­êi tiªu dïng biÕt ®Õn s¶n phÈm cña m×nh còng nh­ tÝnh n¨ng, t¸c dông, ®é bÒn, h×nh thøc cña s¶n phÈm tõ ®ã gióp ng­êi tiªu dïng lùa chän s¶n phÈm. HiÖn nay ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®­îc ph¸t triÓn trªn mäi ph­¬ng diÖn, cã thÓ xem qu¶ng c¸o ®­îc ph¸t triÓn trªn mäi ph­¬ng tiÖn, cã thÓ xem qu¶ng c¸o trªn ti vi, nghe ®µi hoÆc ngay c¶ ngoµi ®­êng b¹n còng cã thÓ ®äc ®­îc nh÷ng dßng qu¶ng c¸o cña c¸c h·ng, c¸c C«ng ty xuÊt hiÖn trªn ¸o cña thanh niªn, trªn thµnh xª « t«, t­êng nhµ cao tÇng, qu¶ng c¸o b»ng Pano – AppÝch trªn ®­êng phè vµ rÊt nhiÒu c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o kh¸c n÷a. Nãi tãm l¹i tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p ®­îc ®­a ra ë trªn lµ nh»m ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty vµ nh÷ng biÖn ph¸p nµy sÏ mang l¹i t¸c dông tõ hai phÝa. + Mét lµ khi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ®­îc ®Èy m¹nh khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô lín, sÏ ®ßi hái s¶n xuÊt nhiÒu h¬n do ®ã sÏ t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng tõ ®ã lµm t¨ng thªm tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp cho hä. + Hai lµ khi tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm doanh thu cña C«ng ty sÏ t¨ng lªn, lîi nhuËn thu ®­îc nhiÒu sÏ lµm t¨ng tæng quü l­¬ng còng nh­ c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng th­ëng cña C«ng ty víi ng­êi lao ®éng v× vËy thu nhËp cña hä còng ®­îc t¨ng lªn. PhÇn V: KÕt luËn T¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng lµ mét vÊn ®Ò quan träng ®Æt ra víi mäi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nhµ qu¶n lý cã thùc sù quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy th× míi cã kh¶ n¨ng khai th¸c ph¸t huy n¨ng lùc ho¹t ®éng tèt nhÊt ë ng­êi lao ®éng ®Ó ®­a doanh nghiÖp m×nh ph¸t triÓn. Do vËy, kh«ng ngõng hoµn thiÖnc c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch ng­êi lao ®éng lµ mét ®ßi hái cÊp thiÕt lu«n ®Æt ra ®èi víi nh÷ng nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng, cÇn ph¶i quan t©m kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch vµo tinh thÇn mét c¸ch hîp lý vµ ph¶i phï hîp víi tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ. C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®ang ®Èy m¹nh ho¹t ®éng t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng, tuy nhiªn vÉn cßn cã nhiÒu ®iÒu ch­a hoµn thiÖn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Lµ mét sinh viªn thùc tËp t¹i C«ng ty trong thêi gian ng¾n, em ®· t×mhiÓu vÊn ®Ò vµ m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc kÝch thÝch ng­êi lao ®éng víi mong muèn ®ãng gãp ®­îc phÇn nµo cho ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian tíi. V× ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt cßn nh×eu sai sãt. Em mong nhËn ®­îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña c«, chó trong C«ng ty, thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc tèt h¬n. Em ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o “NguyÔn V©n §iÒm” khoa kinh tÕ lao ®éng ®· h­íng dÉn em chu ®¸o, gióp em hoµn thiÖn bµi b¸o c¸o nµy. NhËn xÐt cña c¸n bé h­íng dÉn Sinh viªn Tr­¬ng Thanh H¶i ®· thùc tËp t¹i C«ng ty tõ ngµy ®Õn ngµy 3/5/03 trong qu¸ tr×nh thùc tËp, sinh viªn Tr­¬ng Thanh H¶i ®· chÊp hµnh tèt néi quy cña C«ng ty, ®¶m b¶o thêi gian yªu cÇu cña nhµ tr­êng còng nh­ cña C«ng ty, hoµn thµnh tèt c¸c c«ng viÖc ®­îc giao, chÞu khã häc hái, nghiªn cøu tµi liÖu, t×m hiÓu th«ng tin thùc tÕ ®Ó phôc vô cho ®Ò tµi cña m×nh. §Ò tµi cña sinh viªn Tr­¬ng Thanh H¶i ®· ph¶n ¸nh ®­îc phÇn nµo t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®­a ra cã tÝnh kh¶ thi. Trong ®iÒu kiÖn cho phÐp C«ng ty sÏ xem xÐt ®Ó ¸p dông. Ch÷ ký cña c¸n bé h­íng dÉn Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn I: C¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò thï lao, lao ®éng vµ t¸c dông t¹o ®éng lùc cña thï lao cho ng­êi lao ®éng 2 1. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ thï lao 2 2. HÖ thèng thï lao lao ®éng 2 2.1. HÖ thèng tiÒn l­¬ng 2 2.2. C¸ch tr¶ l­¬ng 3 2.3. C¸c d¹ng khen th­ëng 6 2.4. C¸c d¹ng phóc lîi kh¸c 7 3. Kh¸i niÖm ®éng lùc vµ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi ®éng lùc 7 3.1. Kh¸i niÖm ®éng lùc 7 3.2. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi ®éng lùc 7 4. Vai trß, môc ®Ých, ý nghÜa cña t¹o ®éng lùc 10 4.1. Vai trß cña c«ng t¸c t¹o ®éng lùc 10 4.2. Môc dÝch cña c«ng t¸c t¹o ®éng lùc 10 4.3. ý nghÜa cña c«ng t¸c t¹o ®éng lùc trong lao ®éng 11 4.4. Mèi quan hÖ gi÷a thï lao vµ ®éng lùc 11 5. C¸c häc thuyÕt vÒ t¹o ®éng lùc 12 5.1. Häc thuyÕt vÒ sù t¨ng tr­ëng tÝch cùc cña B.Fskiner Skiner nãi r»ng: 12 5.2. ThuyÕt ®éng c¬ thóc ®Èy theo hy väng cña V.Room V.Room ®­a ra c«ng thøcs 12 5.3. Häc thuyÕt vÒ sù c«ng b»ng cña S.ADAM 13 5.4. Häc thuyÕt vÒ hÖ thèng hai yÕu tè cña F.Herzberg 13 5.5. Häc thuyÕt vÒ môc tiªu cña E.Geal 13 PhÇn II: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi 15 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi 15 1. Tr­íc thêi kú ®æi míi lµ nhµ m¸y chÕ t¹o c«ng cô – tiÒn th©n cña C«ng ty c¬ c¬ Hµ Néi, lµ ®øa con ®Çu dµn vµ còng lµ ®Çu tiªn cña ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o t­ liÖu s¶n xuÊt cho c¶ n­íc 15 1.1. Tõ n¨m 1958 – 1965 15 1.2. Giai ®o¹n 1966 – 1967 16 1.3. Giai ®o¹n tõ 1976 – 1986 16 2. Sau thêi kú ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ 16 3. Môc tiªu, nhiÖm vô, ph¹m vi ho¹t ®éng vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi 17 3.1. Môc tiªu 17 3.2. NhiÖm vô 18 3.3. Ph¹m vi ho¹t ®éng 18 3.4. QuyÒn h¹n 18 4. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi 19 II. Mét sè ®Æc ®iÓm cã t¸c ®éng ®Õn thï lao lao ®éng vµ t¸c dông ®éng lùc cña thï lao lao ®éng t¹i C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi 20 1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng 20 2. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh 21 3. §Æc ®iÓm vÒ qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng 21 4. §Æc ®iÓm vÒ tµi s¶n – nguån vèn 22 5. Nhµ x­ëng m¸y mãc thiÕt bÞ 23 6. Nguyªn vËt liÖu 23 7. Yªu cÇu thùc tiÔn, tÝnh bøc thiÕt cña t¹o ®éng lùc ë C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi 24 PhÇn III: Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c thï lao lao ®éng vµ t¸c dông cho ®éng lùc cña thï lao lao ®éng ë C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi 26 1. §¸nh gi¸ vÒ ®éng lùc lao ®éng ë C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi 26 1.1. §¸nh gi¸ qua viÖc qu¶n lý chÊt l­îng lao ®éng ë C«ng ty 26 1.2. §¸nh gi¸ qua viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 28 1.3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thï lao cña ng­êi lao ®éng ë C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi 28 1.4. §¸nh gi¸ qua viÖc thu hót lùc l­îng lao ®éng ë C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi 32 2. Thùc tr¹ng cña thï lao lao ®éng vµ t¸c dông t¹o ®éng lùc cña thï lao t¹i C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi 33 2.1. Ph©n tÝch c«ng t¸c tr¶ c«ng, tr¶ l­¬ng cña C«ng ty 33 2.2. C«ng t¸c tiÒn l­¬ng 37 2.3. HÖ thèng phóc lîi vµ dÞch vô 39 PhÇn IV: Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn c«ng t¸c thï lao lao ®éng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ t¹o ®éng lùc 42 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng tr¶ thï lao lao ®éng hîp lý 42 2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ thï lao lao ®éng 43 2.1. X©y dùng ®éi ngò lµm c«ng t¸c tiÒn l­¬ng 43 2.2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng 43 2.3. TiÕn hµnh ph©n tÝch c«ng viÖc 44 2.4. C¶i tiÕn c«ng t¸c tiÒn th­ëng cña C«ng ty 45 2.5 Tæ chøc n¬i lµm viÖc vµ n©ng cao chÊt l­îng m«i tr­êng lµm viÖc cho CBCVN trong C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi 46 3. Ch­¬ng tr×nh n©ng cao cuéc sèng cho ng­êi lao ®éng t¹i C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi 48 3.1. T¨ng thï lao t¹o nguån thu nhËp 48 3.2. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm 49 PhÇn V: KÕt luËn 54

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThù lao lao động và tác đụng tạo động lực của thù lao tại Công ty cơ khí Hà Nội.doc
Luận văn liên quan