Đề tài Thực tập Tại Công ty Thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc Tổng Công ty Than

LỜI MỞ ĐẦU Được sự giới thiệu của trường đại học dân lập quản lý và kinh doanh, em đã liên hệ và được công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp thuộc tổng công ty than đồng ý cho đi thực tập tại phòng kinh doanh và phòng xuất nhập khẩu. Sau thời gian 3 tuần đi thực tập tại công ty, được các cô chú ở phòng kinh doanh và xuất nhập khẩu giúp đỡ, và em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập của mình em xin đưa ra bản báo cáo tổng hợp về công tác quản lý và nhập khẩu hàng hoá tại công ty. Nội dung bao gồm 3 phần. Chương 1: Đặc điểm của công ty nơi mình đang đi thực tập. Chương 2: Nội dung. Chương 3: Kết quả. Tuy nhiên, do giới hạn về bài viết, thời gian nghiên cứu và hiểu biết lý luận cũng như thực tiễn còn hạn chế bản báo cáo chắc chắn không tránh khỏi có những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đánh giá của thầy cô, để giúp em trong quá trình công tác và ngiên cưú sau này. Em xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô chú trong phòng kinh doanh và xuất nhập khẩu, CÔNG TY THƯONG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP thuộc TỔNG CÔNG TY THAN, đã giúp em hoàn thành bản báo cáo này. Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập Tại Công ty Thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc Tổng Công ty Than, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LêI Më §ÇU §­îc sù giíi thiÖu cña tr­êng ®¹i häc d©n lËp qu¶n lý vµ kinh doanh, em ®· liªn hÖ vµ ®­îc c«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô tæng hîp thuéc tæng c«ng ty than ®ång ý cho ®i thùc tËp t¹i phßng kinh doanh vµ phßng xuÊt nhËp khÈu. Sau thêi gian 3 tuÇn ®i thùc tËp t¹i c«ng ty, ®­îc c¸c c« chó ë phßng kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu gióp ®ì, vµ em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh em xin ®­a ra b¶n b¸o c¸o tæng hîp vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c«ng ty. Néi dung bao gåm 3 phÇn. ch­¬ng 1: §Æc ®iÓm cña c«ng ty n¬i m×nh ®ang ®i thùc tËp. ch­¬ng 2: Néi dung. ch­¬ng 3: KÕt qu¶. Tuy nhiªn, do giíi h¹n vÒ bµi viÕt, thêi gian nghiªn cøu vµ hiÓu biÕt lý luËn còng nh­ thùc tiÔn cßn h¹n chÕ b¶n b¸o c¸o ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt. em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña thÇy c«, ®Ó gióp em trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ ngiªn c­ó sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó trong phßng kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu, c«ng ty th­ong m¹i vµ dÞch vô tæng hîp thuéc tæng c«ng ty than, ®· gióp em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. ch­¬ng 1 Tæng qu¸t vÒ c«ng ty th­ong m¹i vµ dÞch vô tæng hîp I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty Th­¬ng M¹i vµ DÞch Vô Tæng Hîp thuéc Tæng C«ng Ty Than ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së n©ng cÊp C«ng Ty DÞch vô Tæng Hîp ngµnh n¨ng l­îng, thuéc c«ng ty Than Néi §Þa, kÓ tõ ngµy 1/04/1995. Trô së chÝnh cña c«ng ty hiÖn nay ®Æt t¹i sè 10 phè Hå XU¢N H¦¥NG-THµNH PHè H¶I PHßNG. Cã sè vèn kinh doanh: 3. 784. 454. 876 ®ång. Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 2. 243. 288. 709 ®ång Vèn l­u ®éng: 1. 541. 196. 709 ®ång. C«ng ty Th­¬ng M¹i vµ DÞch vô Tæng hîp (tªn giao dÞch quèc tÕ: GENERAL SERVICE AND TRADING COMPANY. ViÕt t¾t lµ: G. A. T. Co )lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, mét ®¬n vÞ thµnh viªn thuéc Tæng C«ng Ty Than VIÖT NAM, ®­îc thµnh lËp theo nghÞ ®Þnh 13/CP ngµy 27/1/1995 cña thñ t­íng chÝnh phñ vµ theo quyÕt ®Þnh sè 135/NL-TCCB-LD ngµy 4/3/1995 cña bé tr­ëng bé n¨ng l­îng, C«ng ty ®­îc giao nhiÖm vô ®¶m b¶o vÒ cung øng vÒ vËt t­ thiÕt bÞ, phô tïng cho s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ b¶n ngµnh than vµ mäi nhu cÇu vÒ ®êi sèng vËt chÊt nghØ ng¬i vµ du lÞch cña ngµnh. Thùc hiÖn kinh doanh ®a ngµnh nghÒ theo ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn chung cña c«ng nghiÖp than phï hop víi yªu cÇu vµ nhiÖm vô ®­îc giao. C«ng ty Th­ong M¹i vµ DÞch Vô Tæng Hîp lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, lµ ®¬n vÞ kinh tÕ chÞu sù qu¶n lý toµn diÖn vµ trùc tiÕp cña Tæng C«ng Ty Than ViÖt Nam vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña c¸c c¬ quan ph¸p luËt Nhµ N­íc. XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc c«ng ty Th­¬ng M¹i vµ DÞch vô Tæng Hîp vµ Tr­ëng Ban Tæ Chøc Nh©n Sù nay thµnh lËp chi nh¸nh C«ng ty Th­¬ng M¹i vµ DÞch Vô Tæng Hîp t¹i hµ néi gäi t¾t lµ chi nh¸nh Hµ NéI trùc thuéc C«ng Ty Th­¬ng M¹i vµ DÞch Vô Tæng Hîp. Trô së lµm viÖc: Sè 33- L¸ng H¹-§èng §a -Hµ Néi. - II. Chøc n¨ngvµ nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty. Chi nh¸nh C«ng Ty Th­¬ng M¹i vµ DÞch Vô Tæng Hîp, cã nhiÖm vô thõa uû nhiÖm vµ ®¹i diÖn cña gi¸m ®èc C«ng Ty Th­¬ng M¹i vµ DÞch Vô Tæng Hîp, quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi ngµnh trªn ®Þa bµn hµ néi, ®Ó khai th¸c c¸c lo¹i vËt t­, thiÕt bÞ, phô tïng cho s¶n xuÊt x©y dùng vµ c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c phôc vô ®êi sèng theo nhu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh than vµ trªn c¬ së hîp ®ång kinh tÕ. Tæ chøc tiÕp nhËn c¸c lo¹i vËt t­, thiÕt bÞ, hµng ho¸ cña c«ng ty ®­a vÒ hµ néi vµ cung øng ®Õn c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu theo hîp ®ång kinh tÕ do c«ng ty ký hoÆc uû quyÒn cho chi nh¸nh ký theo ph©n cÊp. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc c«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô tæng hîp giao vµ uû quyÒn. Chi nh¸nh hµ néi cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, ®­îc më tµi kho¶n chuyªn thu chuyªn chi t¹i ng©n hµng, ®­îc ®¨ng ký kinh doanh theo luËt ®Þnh. Tæ chøc vµ biªn chÕ cô thÓ cña chi nh¸nh do gi¸m ®èc c«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô tæng hîp qui ®Þnh. III. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña C«ng Ty Th­¬ng M¹i vµ DÞch Vô Tæng Hîp. Víi quy m« vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty nªn viÖc tæ chøc kinh doanh, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Bao gåm gi¸m ®èc chi nh¸nh, phã gi¸m ®èc, vµ 4 phßng ban trong ®ã bao gåm: phßng kinh doanh néi ®Þa, phßng xuÊt nhËp khÈu, phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n, phßng hµnh chÝnh - qu¶n trÞ. s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña chi nh¸nh Gi¸m ®èc Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng XuÊt nhËp khÈu Phßng Kinh doanh néi ®Þa Phßng Hµnh chÝnh · Gi¸m ®èc: Lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, do héi ®ång qu¶n lý bÇu ra cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng c«ng ty theo chÕ ®é thñ t­ãng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn tr­íc tæng gi¸m ®èc tæng c«ng ty than viÖt nam. Chi nh¸nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh vµ triÓn khai ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, theo ®óng ph¸p luËt vµ nghÜa vô cña nhµ n­íc. · Phã gi¸m ®èc: Theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña, phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp phô tr¸ch kh©u xuÊt nhËp khÈu, vµ....lµm trî lý, ®¶m nhiÖm c«ng viÖc khi gi¸m ®èc v¾ng mÆt. · Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Tham m­u cho gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé lao ®éng, tiÒn th­ëng, ®µo t¹o, qu¶n lý m¹ng l­íi c«ng t¸c thanh tra, b¶o vÖ khen th­ëng vµ kû luËt. · Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n: Thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m ®èc vÒ mÆt tµi chÝnh;h­ãng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm travµ thu thËp ®Çy ®ñ kÞp thêi th«ng tin gióp gi¸m ®èc cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n kÞp thêi. cã tr¸ch nhiÖm tham m­u vµ gióp gi¸m ®èc qu¶n lý c¸c nguån vèn, viÖc chi tiªu, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh doanh, lËp sæ s¸ch kÕ to¸n, h¹ch to¸n vµ b¸o c¸o ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc vµ cña tæng c«ng ty. · Phßng kinh doanh néi ®Þa: Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô phßng kinh doanh lµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng ®­îc ký kÕt gi÷a c«ng ty vµ b¹n hµng, thùc hiÖn c¸c dÞch vô uû th¸c, h­ëng hoa hång....Ngoµi ra tham m­u cho gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c nghiÖp vô ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý chÊt l­îng hµng ho¸ cña c«ng ty, thùc hiÖn nhiªm vô lËp kÕ ho¹ch, nghiªn cøu vµ tiÕp cËn thÞ tr­êng, x©y dùng kÕ ho¹ch, b¸n hµng ho¸. · Phßng xuÊt nhËp khÈu: Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô lµ xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng, ®ãn nhËn c¸c hµng ho¸ mµ c«ng ty ký kÕt ®­îc chuyÓn qua hµ néi vµ chuyÓn ®Õn nh÷ng n¬i cã nhu cÇu theo hîp ®ång kinh tÕ.. IV. C¬ cÊu bé m¸y xuÊt nhËp khÈu t¹i chi nh¸nh c«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô tæng hîp hµ néi. Phßng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty bao gåm 5 c¸n bé ®Òu qua ®µo t¹o cã tr×nh ®é tõ ®¹i häc –th¹c sü, cã chuyªn m«n nghiÖp vô v÷ng vµng, cã kinh nghiÖm thùc tÕ ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶ lý vµ nhiÖm vô ®­îc giao. NhiÖm vô cña c¸c c¸n bé phßng xuÊt nhËp khÈu: * Tr­ëng phßng: - ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña phßng xuÊt nhËp khÈu. Lµ ng­êi gióp gi¸m ®èc tæ chøc vµ chØ ®¹o toµn bé c«ng viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ do c«ng ty ký kÕt hoÆc chi nh¸nh ký kÕt theo hîp ®ång kinh tÕ trong toµn c«ng ty. - KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n vÒ xuÊt hay nhËp khÈu hµng ho¸ vµ hoµn thµnh nghÜa vô mµ c«ng ty giao phã. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tõ kh©u ký kÕt hîp ®ång cho ®Õn kh©u nhËn hµng ho¸ hay giao hµng. * Phã phßng: - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tr­ëng phßng vÒ c¸c c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng. - Theo dâi kiÓm tra c¸c chøng tõ xuÊt nhËp khÈu. - Theo dâi kiÓm tra gi¶i quyÕt c¸c phÇn viÖc khi tr­ëng phßng ®i v¾ng, phô tr¸ch c«ng t¸c néi bé cña phßng, l­u tr÷ c¸c tµi liÖu thuéc phÇn viÖc ®­îc ph©n c«ng. ch­¬ng 2 T×nh h×nh hO¹T §éNG NHËP KHÈU HµNG HO¸ CñA C¤NG TY I. thùc tr¹ng ho¹t ®éng vÒ nhËp khÈu phôc vô ngµnh than Lµ mét n­íc rÊt giµu tµi nguyªn thiªn nhiªn phôc vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ nhiÒu øng dông kh¸c trong ®ã than ®ãng vai trß quan träng trong viÖc s¶n xuÊt vµ nhËp khÈu. Do hoµn c¶nh lÞch sö kh¸ ®Æc biÖt, nªn viÖt nam ch­a cã kh¶ n¨ng tù t¹o ra c¸c trang thiÕt bÞ, ®Ó phôc vô cho viÖc khai th¸c than vµ còng nh­ c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn kh¸c. V× vËy nhu cÇu nhËp khÈu c¸c c«ng nghÖ m¸y mãc, thiÕt bÞ lµ cÇn thiÕt ®Ó kÕt hîp víi nguån lîi s½n cã trong n­íc, s¶n xuÊt phôc vô nhu cÇu trong n­íc vµ xuÊt khÈu, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu ng­êi lao ®éng, gi¶m c¸c tÖ n¹n x· héi vµ t¹o nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh. II. nghiÖp vô nhËp khÈu ®­îc thùc hiÖn t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô tæng hîp. C«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô tæng hîp còng nh­ nhiÒu c«ng ty cã giÊy phÐp nhËp khÈu trùc tiÕp kh¸c, võa nhËp ®Ó phôc vô cho ngµnh than, võa nhËp uû th¸c cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c b¹n hµng. Hai h×nh thøc nhËp chÝnh mµ c«ng ty ¸p dông lµ nhËp khÈu trùc tiÕp vµ nhËp khÈu uû th¸c. 1. NhËp khÈu uû th¸c. · Nh©n viªn phßng xuÊt nhËp khÈu, sau khi nhËn hîp ®ång hoÆc yªu cÇu nhËp uû th¸c, sÏ trªn c¬ së vµ kh¶ n¨ng tiÒm lùc cña c«ng ty ( tµi chÝnh, sù uy tÝn cña c«ng ty uû th¸c ) mµ quyÕt ®Þnh: + cã nªn ký hîp ®ång hay kh«ng. + phßng nhËp khÈu cã tr¸ch nhiÖm liªn l¹c víi bªn ng­êi n­íc ngoµi, ®Ó tho¶ thuËn vµ nhËn hµng, chë hµng ®Õn cho ng­êi uû th¸c. + th«ng th­êng ngoµi chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì ngo¹i quan thuÕ nhËp khÈu... mµ bªn uû th¸c ph¶i thanh to¸n cho c«ng ty, chi phÝ uû th¸c c«ng ty th­êng lÊy vµo kho¶ng 0, 5 - 2 % trªn toµn bé gi¸ trÞ hîp ®ång. 2. NhËp khÈu trùc tiÕp: §èi víi nhËp khÈu trùc tiÕp, nh©n viªn phßng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty tù lùa chän b¹n hµng, mÆt hµng, ký kÕt hîp ®ång vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu. 3. §µm ph¸n ký kÕt. ë c«ng ty nµy bé phËn chuÈn bÞ dù ¸n ®Çu t­, chuyªn ngiªn cøu thÞ tr­êng th«ng qua kinh nghiÖm cña c¸c c¸n bé xuÊt nhËp khÈu, ®Ó lùa chän b¹n hµng quyÕt ®Þnh gi¸ c¶. Th«ng th­êng hîp ®ång nhËp khÈu, ®­îc ký kÕt theo ph­¬ng thøc bªn n­íc ngoµi göi b¶n chµo hµng hoÆc chµo hµng qua ®iÖn tho¹i, thÊy khi ®· tho¶ thuËn ®­îc gi¸ c¶ vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c, bªn n­íc ngoµi sÏ fax hîp ®ång mÉu ®· ký s½n sµng, nÕu thÊy hîp ®ång nµy cã thÓ chÊp nhËn ®­îc kh«ng cÇn söa, c«ng ty sÏ ký, hîp ®ång coi nh­ ®· ®­îc ký kÕt kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc fax ®ã. ViÖc thùc hiÖn hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn nh­ hîp ®ång b×nh th­êng. H×nh thøc ký hîp ®ång qua ®µm ph¸n trùc tiÕp th­êng sö dông trong nh÷ng th­¬ng vô khã kh¨n hoÆc cã gi¸ trÞ lín. 4. Ho¹t ®éng thanh to¸n hîp ®ång nhËp khÈu. Thanh to¸n hîp ®ång nhËp khÈu t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô tæng hîp th­êng ®­îc ¸p dông thùc hiÖn th«ng qua h×nh thøc L/C. Th«ng th­êng sau khi ký hîp ®ång, trong thêi gian më L/C, phßng xuÊt nhËp khÈu sÏ chuyÓn hîp ®ång vµ c¸c phô lôc hîp ®ång, c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn phßng kÕ to¸n tµi vô, phßng nµy cã tr¸ch nhiÖm lËp ®¬n xin më L/C göi ®Õn ng©n hµng. Phßng xuÊt nhËp khÈu kiÓm tra L/C, nhanh chãng th«ng b¸o cho phßng kÕ to¸n tµi vô hoÆc liªn l¹c th¼ng víi ng©n hµng khi hai bªn cã tho¶ thuËn kÐo dµi thêi h¹n giao hµng hoÆc cã söa ®æi g× trong L/C ®· më. §èi víi c¸c hîp ®ång uû th¸c, tuú theo quy ®Þnh cña hîp ®ång n¬i mµ c«ng ty yªu cÇu, bªn uû th¸c më L/C víi gi¸ trÞ theo hîp ®ång hoÆc c«ng ty tù më L/C vµ chi phÝ më L/C còng nh­ trÞ gi¸ hîp ®ång bªn uû th¸c ph¶i tr¶. 5. Kinh doanh hµng sau khi nhËp khÈu. Hµng ho¸ sau khi nhËp khÈu tøc lµ sau khi cËp c¶ng sÏ ®­îc göi ®Õn cho c«ng ty uû th¸c, nÕu lµ hîp ®ång uû th¸c. §èi víi hîp ®ång trùc tiÕp c«ng ty sÏ trùc tiÕp nhËn hµng vµ l­u kho ®Ó chê phßng kinh doanh t×m kiÕm b¹n hµng. Khi ký kÕt hîp ®ång b¸n hµng phßng kinh doanh néi ®Þa hoÆc theo ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Õn cho kh¸ch hµng hoÆc tù kh¸ch hµng thuª ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn. 6. Mét sè mÆt hµng c«ng ty ®· nhËp: C«ng ty ®· nhËp mét sè mÆt hµng nh­: + m¸y xóc + m¸y ñi + xan g¹t ®­êng + « t« t¶i trung xa + cÇn cÈu + vµ c¸c phô tïng trang thiÕt bÞ kh¸c. ch­¬ng 3 kÕt qu¶ I. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong 4 n¨m (1997-th¸ng 9 n¨m 2000). Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tõ quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tù do c¹nh tranh, c«ng ty ®· tù v­¬n lªn vµ chiÕm vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng. Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu ®· ®¹t ®­îc: C¸c chØ tiªu 1997 1998 1999 Th¸ng9/2000 Tæng doanh thu 12. 807. 785. 752 13. 726. 368. 970 17. 813. 974. 532 20. 826. 804. 242 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 131. 136. 272 91. 863. 585 106. 044. 384 84. 954. 186 Chi phÝ 1. 010. 351. 245 1. 101. 502. 727 1. 137. 817. 029 1. 334. 813. 494 Qua b¶ng sè liÖu trªn, ta thÊy doanh thu cña c«ng ty tõ n¨m 1997 cho ®Õn 9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 t¨ng nªn ®¸ng kÓ. KÕt qu¶ trªn cho ta thÊy sù kh«n khÐo trong kinh doanh cña c«ng ty ®· nhanh chãng n¾m b¾t vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, thu ®­îc lîi nhuËn cao. Tõ viÖc kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®· c¶i thiÖn ®­îc ®êi sèng cña c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty. §Ó b¾t kÞp víi sù ph¸t triÓn ®Õn chãng mÆt cña c¸c n­íc trong khu vùc ®«ng nam ¸ còng nh­ toµn thÕ giíi. ChÝnh phñ cho nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt vµ t¸i xuÊt c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n, n©ng cao chi thøc tÝnh s¸ng t¹o häc hái trong c«ng viÖc, nhËp khÈu hµng ho¸ cßn t¹o ra sù c¹nh tranh víi c¸c doanh ngiÖp trong n­íc vµ khai th¸c ®­îc nh÷ng tµi nguyªn thiªn nhiªn mµ m×nh s½n cã nh­ than, quÆng.... Nh­ vËy môc ®Ých cña chÝnh s¸ch n­¬c ta vÒ nhËp khÈu lµ: · NhËp khÈu chñ yÕu lµ vËt t­ phô tïng cho s¶n xuÊt hay tiªu dïng thiÕt yÕu mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt ch­a ®¸p øng nhu cÇu. · NhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé d©y chuyÒn m¸y mãc tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®æi míi c«ng nghÖ, ­u tiªn nhËp khÈu kü thuËt c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng hãa xuÊt khÈu. II. kÕt luËn. Lµ mét c«ng ty chuyªn nhËp khÈu c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó khai th¸c má vµ c¸c s¶n phÈm ®­îc chÕ biÕn tõ than, c«ng ty ®· biÕt dùa vµo tiÒm n¨ng cña thiªn nhiªn vµ vÞ trÝ cña ®Êt n­íc ®Ó t¹o ra lîi nhuËn b»ng sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé cña c«ng ty b»ng chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n, ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty t«i, cã ®­îc b¶n b¸o c¸o nµy lµ nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña ban gi¸m ®èc vµ toµn thÓ c¸n bé phßng nhËp khÈu còng nh­ c¸c phßng ban kh¸c ®· gióp t«i n¾m b¾t thªm ®­îc mét sè kiÕn thøc thùc tÕ vÒ nhËp khÈu hµng ho¸ ë ®©y t«i còng mong muèn bÇy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh ®Õn thÇy c« cña khoa th­¬ng m¹i tr­êng ®¹i häc d©n lËp qu¶n lý vµ kinh doanh, vµ ®Æc biÖt lµ thÇy nguyÔn b¸ l©m ®· tËn t×nh h­íng dÉn t«i hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. Tuy nhiªn do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ kinh nghiÖm nªn b¶n b¸o c¸o khã tr¸nh kháinh÷ng sai xãt nhÊt ®Þnh. KÝnh mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ nh÷ng ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập Tại Công ty Thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc Tổng Công ty Than.DOC
Luận văn liên quan