Đề tài Thực tập tại hội đồng nhân dân tỉnh

LÝ do chän ®Ò tµi: Héi ®ång nh©n d©n lµ c¬ quan §¹i biÓu cña nh©n d©n, lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng, thay mÆt nh©n d©n sö dông quyÒn lùc nhµ n­íc vµ lµ gèc cña chÝnh quyÒn nh©n d©n. v× vËy ë bÊt k× thêi ®iÓm nµo còng ph¶i chó ý ®æi míi tæ chøc va ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n. Trong t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc hiÖn nay th× viªc x©y dùng tæ chøc vµ ®Ò ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n trë nªn v« cïng cÊp thiÕt. V× vËy t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “§æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho bµi tËp lín cña m×nh. 2. T×nh h×nh nghiªn cøu: ViÖc nghiªn cøu vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n trong x· héi ngµy nay kh«ng ph¶i lµ b©y giê míi ®Æt ra mµ tõ l©u ®· ®­îc c¸c häc gi¶, c¸c ViÖn nghiªn cøu, c¸c tr­êng §¹i häc hÕt søc quan t©m nh­ : ViÖn Nghiªn cøu ph¸t triÓn Thµnh phè Hå ChÝ Minh (2007). §Ò tµi “Nghiªn cøu nh»m cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh’’. TS §ç Ngäc H¶i (2007). “Ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa trong ho¹t ®éng ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng ë n­íc ta hiÖn nay”. TS Mai §øc Léc (2008). “§æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp t¹i thµnh phè §µ N½ng” Tr­êng C¸n bé thµnh phè Hå ChÝ Minh (2006). “§æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng v¨n phßng Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n thµnh phè nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña thµnh phè Hå ChÝ Minh”. 3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: §èi t­îng nghiªn cøu cña bµi tËp lín lµ Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh. Ph¹m vi nghiªn cøu lµ Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An (Kho¸ XV, nhiÖm k× 2004 - 2011). C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n ®­îc quy ®Þnh trong HiÕn ph¸p n¨m 1946, n¨m 1959, n¨m 1980 vµ n¨m 1992 (söa ®æi). Do h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian, h¬n n÷a b¶n th©n cßn lµ mét sinh viªn, tr×nh ®é häc vÊn cßn nhiÒu h¹n chÕ, kh¶ n¨ng vËn dông c¸c nguån t­ liÖu hÕt søc khã kh¨n. Cho nªn bµi tËp lín cña t«i cßn dõng l¹i ë nghiªn cøu b­íc ®Çu. 4. Môc ®Ých nghiªn cøu: Môc ®Ých nghiªn cøu cña bµi tËp lín lµ nh»m lµm næi bËt nh÷ng ­u ®iÓm, nh÷ng h¹n chÕ trong c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n nãi chung vµ Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An nãi riªng tõ ®ã thÊy ®­îc cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng, ®æi míi ë bé phËn nµo vµ x©y dùng ®æi míi nh­ thÕ nµo. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh cña x· héi trong xu thÕ héi nhËp. 5. Nguån tµi liÖu vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: Do cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ khã kh¨n vÒ nguån tµi liÖu còng nh­ c¸c sè liÖu thùc tÕ cho nªn ®Ó phôc vô cho viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy t«i chñ yÕu dïng c¸c tµi liÖu: LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n (2003); LuËt HiÕn Ph¸p ViÖt Nam (1992); Ph¸p lÖnh vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ cña Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ë mçi cÊp; mét sè tµi liÖu nghiªn cøu vÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n, mét sè t­ liÖu kh¸c trªn m¹ng Internet, cïng víi gi¸o tr×nh LuËt HiÕn ph¸p ViÖt Nam. Lµm ®Ò tµi thuéc lÜnh vùc luËt HiÕn ph¸p ViÖt Nam nªn khi tiÕn hµnh nghiªn cøu, t«i chñ yÕu sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp vµ so s¸nh. 6. Bè côc bµi tËp lín: Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, tµi liÖu tham kh¶o, néi dung cña bµi tËp lín chia lµm 2 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: LÝ luËn chung vÒ Héi ®ång nh©n d©n. 1.1. Kh¸i niÖm vÒ Héi ®ång nh©n d©n. 1.2. VÞ trÝ, tÝnh chÊt, chøc n¨ng cña Héi ®ång nh©n d©n. 1.3. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång nh©n d©n. 1.4. C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n. 1.4.1. C¬ cÊu tæ chøc cña Héi ®ång nh©n d©n. 1.4.2. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n. Ch­¬ng 2: Thùc tiÔn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh. ( Liªn hÖ Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An kho¸ XV nhiÖm k× 2004 - 2011 ). 2.1. Kh¸i qu¸t ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ – x· héi tØnh NghÖ An. 2.2. Thùc tr¹ng tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An: 2.2.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An: (Kho¸ XV nhiÖm k× 2004 – 2011) 2.2.1.1 Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An. 2.2.1.2. C¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An. 2.2.1.3. C¸c tæ §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n tØnh. 2.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An (N¨m 2008) 2.3.1. Tæ chøc c¸c k× häp cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh kho¸ XV. 2.3.2. Ho¹t ®éng c«ng t¸c tiÕp d©n. 2.3.3. Néi dung ho¹t ®éng t¹i k× häp. 2.3.4. Ho¹t ®éng thÈm tra gi¸m s¸t ho¹t ®«ng cña c¸c Ban ngµnh. 2.4. NhËn xÐt vÒ chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An. 2.5. Nh÷ng tån t¹i, thiÕu sãt, nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc. 2.6. Ph­¬ng h­íng vµ mét sè kiÕn nghÞ. 2.6.1. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng. 2.6.2. Mét sè kiÕn nghÞ.

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2015 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực tập tại hội đồng nhân dân tỉnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h©n d©n sö dông quyÒn lùc nhµ n­íc vµ lµ gèc cña chÝnh quyÒn nh©n d©n. C¸c c¬ quan nhµ n­íc kh¸c ®Òu do Quèc héi vµ Héi ®ång nh©n d©n thµnh lËp. Héi ®ång nh©n d©n thay mÆt nh©n d©n ®Þa ph­¬ng sö dông quyÒn lùc nhµ n­íc trong ph¹m vi ®Þa ph­¬ng m×nh. Héi ®ång nh©n d©n trong nhµ n­íc ta lµ nh÷ng tæ chøc chÝnh quyÒn gÇn gòi nh©n d©n nhÊt, hiÓu râ t©m t­, nguyÖn väng vµ yªu cÇu cña nh©n d©n, n¾m v÷ng nh­ng ®Æc ®iÓm cña ®Þa ph­¬ng, do ®ã mµ n¾m vµ quyÕt ®Þnh mäi c«ng viÖc s¸t hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. Héi ®ång nh©n d©n cßn lµ mét tæ chøc cã tÝnh chÊt quÇn chóng, bao gåm c¸c ®¹i biÓu cña mäi tÇng líp nh©n d©n, c¸c d©n téc, t«n gi¸o, nh÷ng c«ng d©n, n«ng d©n trÝ thøc ­u tó cïng nhau bµn b¹c vµ gi¶i quyÕt mäi c«ng viÖc quan träng cña ®Þa ph­¬ng. Héi ®ång nh©n d©n kh«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nh©n d©n ®Þa ph­¬ng mµ cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chÝnh quyÒn cÊp trªn. Héi ®ång nh©n d©n mét mÆt ph¶i ch¨m lo x©y dùng ®Þa ph­¬ng vÒ mäi mÆt, ®¶m b¶o ph¸t triÓn Kinh tÕ vµ v¨n ho¸ nh»m n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng, mÆt kh¸c ph¶i hoµn thµnh nhiÖm vô cña cÊp trªn giao cho. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n n¨m 2003 th× Héi ®ång nh©n d©n cã 3 chøc n¨ng chñ yÕu sau ®©y: Mét lµ, quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ë ®Þa ph­¬ng, nh­ quyÕt ®Þnh nh÷ng chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p quan träng ®Ó ph¸t huy tiÒm n¨ng cña ®Þa ph­¬ng, x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Þa ph­¬ng vÒ Kinh tÕ - x· héi, cñng cè Quèc phßng an ninh, kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng, lµm trßn nghÜa vô cña ®Þa ph­¬ng ®èi víi c¶ n­íc; Hai lµ, ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn vµ trung ­¬ng ë ®Þa ph­¬ng; Ba lµ, thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t ®èi víi ho¹t ®éng cña Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n, Toµ ¸n nh©n d©n, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n cïng cÊp; gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n; gi¸m s¸t viÖc tu©n theo ph¸p luËt cña c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ cña c«ng d©n ë ®Þa ph­¬ng. 1.3. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång nh©n d©n. §Ó thÓ hiÖn quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng, Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt cña ®Þa ph­¬ng. Héi ®ång nh©n d©n ®­îc HiÕn ph¸p n¨m 1992 (söa ®æi) vµ luËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n 2003 giao cho nhiÒu nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n nh»m thùc hiÖn c«ng cuéc x©y dùng ®Þa ph­¬ng vÒ mäi mÆt vµ gãp phÇn vµo sù nghiÖp c¸ch m¹ng chung cña c¶ n­íc, thùc hiÖn th¾ng lîi cña c«ng cuéc ®æi míi. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Héi ®ång nh©n d©n ®­îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 1, ®iÒu 3, ®iÒu 7, ®iÒu 9, ®iÒu 10 cña luËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n n¨m 2003. Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh nh÷ng chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p quan träng ®Ó ph¸t huy tiÒm n¨ng cña ®Þa ph­¬ng, x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Þa ph­¬ng vÒ kinh tÕ – x· héi, cñng cè quèc phßng, an ninh, kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng, lµm trßn nghÜa vô cña ®Þa ph­¬ng ®èi víi c¶ n­íc. Héi ®ång nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t ®èi víi ho¹t ®éng cña Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n, Toµ ¸n nh©n d©n, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n cïng cÊp; Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n; gi¸m s¸t viÖc tu©n theo ph¸p luËt cña c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ cña c«ng d©n ®Þa ph­¬ng. Héi ®ång nh©n d©n tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Héi ®ång nh©n d©n thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh theo HiÕn ph¸p, luËt vµ c¸c v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc cÇp trªn; ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, t¨ng c­êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa, ng¨n ngõa vµ chèng c¸c biÓu hiÖn quan liªu, h¸ch dÞch cöa quyÒn, tham nhòng, l·ng phÝ, v« tr¸ch nhiÖm vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c cña c¸n bé, c«ng chøc vµ trong bé m¸y chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. Héi ®ång nh©n d©n chÞu sù gi¸m s¸t vµ h­íng dÉn ho¹t ®éng cña Uû ban Th­êng vô Quèc héi, chÞu sù h­íng dÉn vµ kiÓm tra cña ChÝnh phñ trong viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn theo quy ®Þnh cña Uû ban Th­êng vô Quèc héi. Trong ho¹t ®éng cña m×nh, Héi ®ång nh©n d©n, Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n, c¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n vµ ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n phèi hîp chÆt chÏ víi Ban Th­êng trùc Uû ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn cña mÆt trËn, c¸c tæ chøc x· héi ch¨m lo vµ b¶o vÖ lîi Ých cña nh©n d©n, vËn ®éng nh©n d©n tham gia vµo viÖc qu¶n lÝ nhµ n­íc vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. Khi quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò thuéc nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh, Héi ®ång nh©n d©n ra NghÞ quyÕt vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt ®ã. 1.4. C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n. 1.4.1. C¬ cÊu tæ chøc cña Héi ®ång nh©n d©n. Theo LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uỷ ban nh©n d©n (2003) t¹i ®iÒu 4, ®iÒu 5, c¬ cÊu tæ chøc cña Héi ®ång nh©n d©n ®­îc quy ®Þnh: - Héi ®ång nh©n d©n ®­îc tæ chøc ë c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sau ®©y. + TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng (gäi chung lµ cÊp tØnh). + HuyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (gäi chung lµ cÊp huyÖn). + X·, ph­êng, thi trÊn (gäi chung lµ cÊp x·). - Sè l­îng §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n vµ thÓ thøc bÇu cö §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp do LuËt bÇu cö §¹i biÓu héi ®ång nh©n d©n quy ®Þnh. - C¬ cÊu tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n ®­îc quy ®Þnh nh­ sau. + Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp cã Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n, Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n do Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp bÇu ra; Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn gåm Chñ tÞch, Phã chñ tÞch vµ Uû viªn Th­êng trùc; Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n cÊp x· gåm Chñ tÞch, Phã chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n. Thµnh viªn cña Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n kh«ng thÓ ®ång thêi lµ thµnh viªn cña Uû ban nh©n d©n cïng cÊp. + Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn cã c¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n. Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh thµnh lËp ba Ban: Ban Kinh tÕ vµ ng©n s¸ch; Ban V¨n ho¸ - x· héi; Ban Ph¸p chÕ; N¬i nµo cã nhiÒu d©n téc th× cã thÓ thµnh lËp Ban D©n téc. Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn thµnh lËp hai Ban; Ban Kinh tÕ - x· héi; Ban Ph¸p chÕ. Sè l­îng thµnh viªn cña mçi Ban do Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp quyÕt ®Þnh. Thµnh viªn cña c¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n kh«ng thÓ ®ång thêi lµ thµnh viªn cña Uû ban nh©n d©n cïng cÊp. Tr­ëng ban cña Héi ®ång nh©n d©n kh«ng thÓ ®ång thêi lµ thñ tr­ëng c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n, ViÖn tr­ëng viÖn KiÓm s¸t nh©n d©n, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n cïng cÊp. 1.4.2. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n: §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh, HiÕn ph¸p vµ LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ®· quy ®Þnh, Héi ®ång nh©n d©n ho¹t ®éng theo c¸c h×nh thøc sau. 1.4.2.1. Tæ chøc c¸c k× häp cña Héi ®ång nh©n d©n: C¸c k× häp chiÕm vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n, bëi v×, ®ã lµ h×nh thøc ho¹t ®éng chñ yÕu vµ quan träng nhÊt cña Héi ®ång nh©n d©n. Héi ®ång nh©n d©n häp th­êng lÖ mçi n¨m 2 k×. Ngoµi k× häp th­êng lÖ Héi ®ång nh©n d©n cßn tæ chøc c¸c ki häp chuyªn ®Ò hoÆc k× häp bÊt th­êng theo ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n, chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cïng cÊp, hoÆc khi cã Ýt nhÊt mét phÇn ba tæng sè §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp yªu cÇu. 1.4.2.2. Ho¹t ®éng cña Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n: Theo HiÕn ph¸p vµ LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n quy ®Þnh Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc sau. - TriÖu tËp vµ chñ to¹ c¸c k× häp cña Héi ®ång nh©n d©n; phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n trong viÖc chuÈn bÞ k× häp cña Héi ®ång nh©n d©n.; - §«n ®èc, kiÓm tra ñy ban nh©n d©n cïng cÊp vµ c¸c c¬ quan nhµ n­íc kh¸c ë ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n; - Gi¸m s¸t viÖc thi hµnh ph¸p luËt t¹i ®Þa ph­¬ng; - §iÒu hoµ ho¹t ®éng cña c¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n, xem xÐt kÕt qu¶ gi¸m s¸t cña c¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n khi cÇn thiÕt vµ b¸o c¸o Héi ®ång nh©n d©n t¹i k× häp gÇn nhÊt; gi÷ mèi liªn hÖ víi §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n; tæng hîp c¸c chÊt vÊn cña §¹i biÓu héi ®ång nh©n d©n ®Ó b¸o c¸o Héi ®ång nh©n d©n; - TiÕp d©n, ®«n ®èc, kiÓm tra vµ xem xÐt t×nh h×nh gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ, khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n; tæng h¬p ý kiÕn, nguyÖn väng cña nh©n d©n ®Ó b¸o c¸o t¹i k× häp cña Héi ®ång nh©n d©n; - Phª chuÈn kÕt qu¶ bÇu chñ tÞch, phã chñ tÞch, uû viªn Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n cÊp d­íi trùc tiÕp; - Gi÷ mèi liªn hÖ vµ phèi hîp c«ng t¸c víi ban th­êng trùc Uû ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam; 1.4.2.3. Ho¹t ®éng cña c¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n: C¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n lµ h×nh thøc tham gia tËp thÓ cña c¸c §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n vµo viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Héi ®ång nh©n d©n vµ ®Ó gióp Héi ®ång nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n ho¹t ®«ng trªn c¸c lÜnh vùc sau; - Tham gia chuÈn bÞ c¸c k× häp cña Héi ®ång nh©n d©n. - ThÈm tra c¸c b¸o c¸o ®Ò ¸n do Héi ®ång nh©n d©n HoÆc th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n ph©n c«ng; - Gióp Héi ®ång nh©n d©n gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña Uû ban nh©n d©n vµ c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n, ho¹t ®éng cña Toµ ¸n, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n cïng cÊp; - Gióp Héi ®ång nh©n d©n gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ c«ng d©n trong viÖc thi hµnh HiÕn ph¸p, luËt, c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn vµ c¸c nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp; - B¸o c¸o kÕt qu¶ gi¸m s¸t víi Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n khi cÇn thiÕt; 1.4.2.4. Ho¹t ®éng cña c¸c §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n: Ho¹t ®éng cña §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n gãp phÇn quan träng vµo viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng c«ng t¸c cña Héi ®ång nh©n d©n. §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc nh­. - Tham dù c¸c k× häp cña Héi ®ång nh©n d©n; - Tham gia th¶o luËn vµ biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Héi ®ång nh©n d©n; - Liªn hÖ chÆt chÏ víi cö tri, thu thËp ph¶n ¸nh vµ nguyÖn väng cña cö tri; b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p víi cö tri; b¸o c¸o ho¹t ®éng cña m×nh vµ cña Héi ®ång nh©n d©n víi cö tri; tr¶ lêi nh÷ng yªu cÇu vµ kiÕn nghÞ cña cö tri. - Sau mçi k× häp Héi ®ång nh©n d©n th× b¸o c¸o kÕt qu¶ k× häp víi cö tri; phæ biÕn vµ gi¶i thÝch c¸c nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n vËn ®éng vµ cïng víi nh©n d©n thùc hiÖn nghÞ quyÕt. - Khi cã ®¬n khiÕu n¹i tè c¸o, §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu, kÞp thêi chuyÓn ®Õn ng­êi cã thÈm quyÒn theo dâi vµ gi¶i quyÕt, ®«n ®èc theo dâi gi¶i quyÕt, ®ång thêi b¸o cho ng­êi khiÕu n¹i tè c¸o biÕt. Ch­¬ng 2: Thùc tiÔn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh. ( Liªn hÖ Héi ®ång nh©n d©n tØnh nghÖ an NhiÖm k× 2004 – 2011) 2.1. Kh¸i qu¸t ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ – x· héi tØnh NghÖ An. TØnh NghÖ An n»m ë vïng B¾c Trung Bé n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, víi diÖn tÝch16.498,5 km2, d©n sè lµ 3.103.400 ng­êi (s¬ l­îc n¨m 2007 cña tæng côc thèng kª), bao gåm c¸c d©n téc nh­ Kinh, Th¸i, H’m«ng, ¥®u… TØnh NghÖ An cã 1 Thµnh phè: TP Vinh; 2 ThÞ x·: TX Cöa Lß, TX Th¸i Hoµ; vµ 17 HuyÖn: DiÔn Ch©u, Quúnh L­u, Yªn Thµnh, §« L­¬ng, Nghi Léc, H­ng Nguyªn, Nam §µn, Thanh Ch­¬ng, T©n K×, Anh S¬n, Con cu«ng, NghÜa §µn, Quú Hîp, Quú Ch©u, QuÕ Phong, T­¬ng D­¬ng, K× S¬n. VÒ to¹ ®é ®Þa lÝ tØnh NghÖ An n»m tõ 18033’10’’ ®Õn 19024’43’’ vÜ ®é B¾c vµ tõ 103052’53’’ ®Õn 105045’50’’ kinh ®é §«ng. PhÝa B¾c gi¸p tØnh Thanh Ho¸ víi ®­êng biªn dµi 196,13 km; phÝa Nam gi¸p tØnh Hµ TÜnh víi ®­¬ng biªn dµi 92,6 km; phÝa T©y gi¸p víi n­íc b¹n Lµo víi ®­êng biªn dµi 419 km; phÝa §«ng gi¸p víi biÓn §«ng víi ®­êng bê biÓn dµi 82 km. Víi khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, chÞu sù t¸c ®éng cña giã T©y Nam ph©n ra hai mïa râ rÖt: mïa m­a (th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3), mïa kh« (th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10). §Þa h×nh 83% lµ ®åi nói, víi m¹ng l­íi s«ng ngßi dµy ®Æc vµ c¸c cöa s«ng lín. NghÖ An cã nhiÒu má kho¸ng s¶n vÝ tr÷ l­îng lín nh­: ThiÕc, s¾t, ®¸ v«i, ®Êt sÐt, cao lanh... TØnh NghÖ An cã m¹ng l­íi giao th«ng t­¬ng ®èi ph¸t triÓn víi c¸c tuyÕn ®­¬ng huyªt m¹ch nh­ tuyÕn quèc lé 1A, tuyÕn ®­êng s¾t B¾c Nam, s©n bay Vinh... Bªn c¹nh ®ã th× cßn cã mét khèi l­îng c¬ së vËt chÊt kh¸ hoµn thiÖn nh­ c¸c tr¹m ngiªn cøu, tr¹i gièng, tr¹i nu«i trång, nhµ m¸y chÕ biÕn, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, cÇu cèng… Ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ-x· héi th× tØnh NghÖ An cßn cã c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t­ ph¸t triÓn cña c¶ trong n­íc vµ n­íc ngoµi vÒ nhiÒu mÆt ( kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸…) ViÖt Nam gia nhËp WTO më ra nhiÒu c¬ héi ®Ó ®Êt n­íc ViÖt Nam ph¸t triÓn còng nh­ nh÷ng h×nh thµnh nªn nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc cho viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ – x· héi, ®¶m b¶o an ninh quèc phßng…cña ®Êt n­íc ViÖt Nam nãi chung vµ tØnh NghÖ An nãi riªng. Víi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ – x· héi (cã c¶ thuËn lîi vµ khã kh¨n) ®ã th× vai trß cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An trë nªn v« cïng quan träng vµ cÇn thiÕt trong viÖc tæ chøc vµ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng trong mäi lÜnh vùc kinh tÕ – x· héi, an ninh quèc phßng, v¨n ho¸ t­ t­ëng, gi¸o dôc y tÕ… cho nh©n d©n trong tØnh nh»m ®­a NghÖ An trë thµnh mét tØnh ph¸t triÒn cña c¶ n­íc. 2.2. Thùc tr¹ng tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An: 2.2.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An: (Kho¸ XV nhiÖm k× 2004 – 2011) - Theo b¸o c¸o kÕt qu¶ bÇu cö ®¹i biÓu héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An kho¸ XV nhiÖm k× 2004 – 2011 th× tæng sè §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n tØnh lµ 94 ng­êi. + Trong ®ã: Nam: 70 (®¹t 74,47%) N÷: 24 (®¹t 25,53%) D©n téc thiÓu sè: 12 (®¹t 12.8%) T«n gi¸o: 03 (®¹t 3.19%) + Tr×nh ®é: §¹i häc: 56 ( ®¹t 59.57%) Trªn ®¹i häc: 13 (®¹t 13.83%) Trung cÊp: 11 (®¹t 11,7%) S¬ cÊp: 2 (®¹t 2,12%) Tõ ®Çu nhiÖm k× ®Õn nay (30/4/2009) cã 5 vÞ ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n ®· chuyÓn c«ng t¸c gåm: ¤ng Lª Do·n Hîp ¤ng NguyÔn §¨ng Thµnh ¤ng NguyÔn Hång Tr­êng ¤ng NguyÔn C¶nh HiÒn ¤ng Hoµng träng H­ng ®Õn nay §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n tØnh kho¸ XV nhiÖm k× 2004 – 2011 cßn 89 ng­êi. T¹i k× häp thø nhÊt Héi ®ång nh©n d©n tØnh ®· bÇu ra Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n, c¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n vµ ph©n Tæ §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n tØnh nh­ sau: 2.2.1.1 Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An: T¹i k× häp thø nhÊt Héi ®ång nh©n d©n tØnh bÇu ra th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n tØnh gåm: - ¤ng Lª Do·n Hîp – Uû viªn Trung ­¬ng §¶ng, BÝ th­ TØnh uû, Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n tØnh. - Bµ Bïi ThÞ Thu H­¬ng – TØnh Uû viªn, Phã chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n tØnh. - ¤ng NguyÔn V¨n TrÞ – Uû viªn th­êng trùc Héi ®«ng nh©n d©n tØnh. Sau khi «ng Lª Do·n Hîp ®­îc Trung ­¬ng ®iÒu ®éng ®i nhËn nhiÖm vô míi , Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An ®· bÇu «ng NguyÔn ThÕ Trung gi÷ chøc vô Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An kho¸ XV nhiÖm k× 2004 – 2011. vËy Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An kho¸ XV hiÖn nay gåm c¸c ¤ng, Bµ nh­ sau. - ¤ng NguyÔn ThÕ Trung – Uû viªn Trung ­¬ng §¶ng, BÝ th­ TØnh uû, chñ tÞch Héi ®«ng nh©n d©n tØnh. - Bµ Bïi ThÞ Thu H­¬ng – TØnh uû viªn, Phã chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n tØnh. - ¤ng NguyÔn V¨n TrÞ – Uû viªn th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n tØnh 2.2.1.2. C¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An: a/ Ban Kinh tÕ - ng©n s¸ch Héi ®«ng nh©n d©n tØnh: TT Hä vµ tªn Chøc vô Ghi chó 1 NguyÔn V¨n TrÞ Tr­ëng ban Chuyªn tr¸ch 2 Hå SÜ §ång Phã Tr­ëng ban Kiªm nhiÖm 3 Phan Thanh TØnh Phã Tr­ëng ban Kiªm nhiÖm 4 Ph¹m Anh TuÊn Phã Tr­ëng ban Kiªm nhiÖm 5 Hoµng §¨ng H¶o Thµnh viªn 6 Vâ ViÕt Thanh Thµnh viªn 7 NguyÔn H÷u Phµng Thµnh viªn 8 NguyÔn V¨n §é Thµnh viªn 9 Phan V¨n T©n Thµnh viªn 10 Ph¹m V¨n TÊn Thµnh viªn b/ Ban V¨n ho¸ - x· héi Héi ®ång nh©n d©n tØnh: TT Hä vµ tªn Chøc vô Ghi chó 1 Hoµng Xu©n L­¬ng Tr­ëng ban Kiªm nhiÖm 2 Hoµng ThÞ Quúnh Anh Phã Tr­ëng ban Chuyªn tr¸ch 3 NguyÔn ThÞ Liªn Phã Tr­ëng ban Kiªm nhiÖm 4 NguyÔn H÷u L©m Phã Tr­ëng ban Kiªm nhiÖm 5 L­¬ng Minh DÇn Thµnh viªn 6 NguyÔn V¨n Ph­íc Thµnh viªn 7 Hoµng Träng H­ng Thµnh viªn ChuyÓn c«ng t¸c 8 Lª Th¸i Hoµ Thµnh viªn 9 NguyÔn Xu©n S¸u Thµnh viªn 10 Cao V¨n ChÝnh Thµnh viªn c/ Ban Ph¸p chÕ Héi ®ång nh©n d©n tØnh: TT Hä vµ tªn Chøc vô Ghi chó 1 §Ëu §×nh LiÔu Tr­ëng ban Kiªm nhiÖm 2 TrÇn V¨n M·o Phã Tr­ëng ban Chuyªn tr¸ch 3 NguyÔn Th­ Th¸i Phã Tr­ëng ban Kiªm nhiÖm 4 Cao Xu©n Khu«ng Phã Tr­ëng ban Kiªm nhiÖm 5 Vò ThÞ Mai Duyªn Thµnh viªn 6 NguyÔn Hång NhÞ Thµnh viªn 7 Cao §¨ng VÜnh Thµnh viªn 8 NguyÔn Quang H¹nh Thµnh viªn 9 NguyÔn V¨n Ph­íc Thµnh viªn 10 TrÇn H÷u Dung Thµnh viªn d/ Ban D©n téc Héi ®ång nh©n d©n tØnh: TT Hä vµ tªn Chøc vô Ghi chó 1 Vi Xu©n TuyÕt Tr­ëng ban Chuyªn tr¸ch 2 Lª Tr­êng Danh Phã Tr­ëng ban Kiªm nhiÖm 3 Côt Thi NguyÖt Phã Tr­ëng ban Kiªm nhiÖm 4 Vi L­u B×nh Phã Tr­ëng ban Kiªm nhiÖm 5 L« ChÝ Kiªm Thµnh viªn 6 Vi ThÞ HuÖ Thµnh viªn 7 Võ M¸i L×a Thµnh viªn 8 L­¬ng ThÞ V©n Thµnh viªn 9 Vi Xu©n Gi¸p Thµnh viªn 2.2.1.3. C¸c tæ §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n tØnh: §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An cã tæng sè 89 §¹i biÓu ®­îc chia lµm 19 tæ. TT Tæ Tªn tæ Sè l­îng §¹i biÓu I H­ng Nguyªn 3 II Nghi Léc 6 III Quúnh L­u 8 IV DiÔn Ch©u 8 V ThÞ x· Cöa Lß 3 VI QuÕ Phong 3 VII Quú Ch©u 3 VIII Anh S¬n 4 IX Quú Hîp 4 X Yªn Thµnh 7 XI §« L­¬ng 5 XII Thanh Ch­¬ng 7 XIII Con Cu«ng 3 XIV T­¬ng D­¬ng 2 XV Nam §µn 4 XVI Thµnh phè Vinh 7 XVII T©n K× 4 XVIII NghÜa §µn vµ ThÞ x· Th¸i Hoµ 5 XIX K× S¬n 3 2.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An: (N¨m 2008) 2.3.1. Tæ chøc c¸c k× häp cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh kho¸ XV. C¸c k× häp cña H«i ®ång nh©n d©n chiÕm vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong ho¹t ®«ng cña Héi ®ång nh©n d©n.Trong n¨m 2008 Th­êng trùc héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An ®· tæ chøc 3 K× häp Héi ®ång nh©n d©n tØnh. K× häp thø 12 (k× häp bÊt th­êng) diÔn ra tõ 6 ®Õn 9 th¸ng 2 n¨m 2009. K× häp thø 13 diÔn ra tõ 1 ®Õn 4 th¸ng 6 n¨m 2008. K× häp thø 14 diÔn ra tõ 17 ®Õn 20 th¸ng 12 n¨m 2008. 2.3.2. Ho¹t ®éng c«ng t¸c tiÕp d©n. C«ng t¸c tiÕp d©n; tiÕp nhËn vµ gi¶i quyÕt ®¬n khiÕu n¹i. TÝnh tõ ®Çu n¨m 2008 cho ®Õn ngµy 15/11/2008 Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n ®· tiÕp d©n 5.072 l­ît ng­êi; TiÕp nhËn vµ xö lÝ 4.870 ®¬n khiÕu n¹i, tè c¸o, ph¶n ¸nh, kiÕn nghÞ…trong ®ã sè vô viÖc thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt lµ 1.465 vô viÖc, ®· gi¶i quyÕt 1.367 vô viÖc, ®¹t tØ lÖ 93,3%. 2.3.3. Néi dung ho¹t ®éng t¹i k× häp. - Héi ®ång nh©n d©n tØnh ®· xem xÐt, quyÕt ®Þnh vµ ban hµnh nhiÒu chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ®¶m b¶o an ninh, quèc phßng n¨m 2008 trªn ®Þa bµn tØnh. - Th­êng trùc H§ND tr¶ lêi c¸c c©u hái chÊt vÊn liªn quan ®Õn c¸c lÜnh vùc nh­ kinh tÕ chÝnh s¸ch, v¨n ho¸ giao dôc, an ninh quèc phßng… - T¹i 2 k× häp thø 12 diÔn ra tõ ngµy mång 6 ®Õn ngµy m«ng 9 th¸ng 2 n¨m 2008 vµ k× häp thø 13 diÔn ra tõ ngµy mång 1 ®Õn ngµy mång 4 th¸ng 6 n¨m 2008 Héi ®ång nh©n d©n tØnh ®· ban hµnh 9 nghÞ quyÕt, cô thÓ nh­ sau: NghÞ quyÕt sè 236/2008/NQ-H§ND ngµy 9/2/2008 vÒ viÖc x¸c nhËn kÕt qu¶ miÔn nhiÖm chøc vô Uû viªn UBND tØnh nhiÖm k× 2004-2009. NghÞ quyÕt sè 237/2008/NQ-H§ND ngµy 9/2/2008 vÒ viÖc x¸c nhËn kÕt qu¶ bÇu cö bæ sung uû viªn UBND tØnh NghÖ An nhiÖm k× 2004-2009. NghÞ quyÕt sè 238/2008/NQ-H§ND ngµy 9/2/2008 vÒ nhiÖm vô n¨m 2009. NghÞ quyÕt sè 239/2008/NQ-H§ND ngµy 9/2/2008 vÒ viÖc phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 2007. NghÞ quyÕt sè 240/2008/NQ-H§ND ngµy 4/6/2008 vÒ dù to¸n vµ ph©n bæ ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 2009. NghÞ quyÕt sè 241/2008/NQ-H§ND ngµy 4/6/2008 vÒ kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n n¨m 2009. NghÞ quyÕt sè 242/2008/NQ-H§ND ngµy 4/6/2008 th«ng qua nguyªn t¾c ®Þnh gi¸ vµ phª duyÖt khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®Ó x©y dùng b¶ng gi¸ ®Êt n¨m 2009 trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An. NghÞ quyÕt sè 244/2008/NQ-H§ND ngµy 4/6/2008 vÒ viÖc th«ng qua quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng biÓn, ven biÓn tØnh NghÖ An ®Õn n¨m 2020. NghÞ quyÕt sè 245/2008/NQ-H§ND ngµy 4/6/2008 vÒ viÖc th«ng qua “Quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn vµ sö dông c¸c lo¹i kho¸ng s¶n trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An giai ®o¹n 2009-2020”(trõ c¸c kho¸ng s¶n vËt liÖu x©y dùng vµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt xi m¨ng). - T¹i k× häp thø 14 cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh diÔn ra tõ ngµy 17 ®Õn ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2008 ®· ban hµnh 15 nghÞ quyÕt, cô thÓ nh­ sau: - NghÞ quyÕt sè 246/2008/NQ-H§ND vÒ viÖc ban hµnh tØ lÖ thu phÝ tr­íc b¹ ®èi víi «t« chë ng­êi d­íi 10 chç ngåi trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An. NghÞ quyÕt sè 247/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ viÖc th«ng qua ®èi t­îng, møc thu phÝ b¶o vÖ m«i truêng ®èi víi ho¹t ®éng khai th¸c kho¸ng s¶n trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An. NghÞ quyÕt sè 248/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ b¸n nhµ thuéc së h÷u nhµ n­íc cho ng­êi ®ang thuª theo NghÞ ®Þnh 61/CP ngµy 05/7/1994 cña ChÝnh phñ t¹i Khu chung c­ Quang Trung, Thµnh phè Vinh, NghÖ An. NghÞ quyÕt sè 249/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ viÖc th«ng qua møc thu vµ tØ lÖ trÝch nép ng©n s¸ch lÖ phÝ ®¨ng kÝ vµ phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An. NghÞ quyÕt sè 250/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é hç trî ®èi víi Uû viªn Th­êng trùc MÆt trËn Tæ quèc vµ Uû viªn th­êng trùc cña c¸c ®oµn thÓ ë x·, ph­êng, thÞ trÊn trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An. NghÞ quyÕt sè 251/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch x©y dùng thiÕt chÕ v¨n ho¸ - th«ng tin – thÓ thao ®¹t chuÈn Quèc gia ë c¬ së tØnh NghÖ An ®Õn 2020. NghÞ quyÕt sè 252/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung NghÞ quyÕt sè 207/2007/NQ-H§ND ngµy 14/12/2007 cña Héi dång nh©n d©n kho¸ XV vÒ mét sè chÝnh s¸ch hç trî ®Çu t­ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ thuû s¶n giai ®o¹n 2008–2010. NghÞ quyÕt sè 253/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é hç trî ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc t¨ng c­êng vÒ c¸c huyÖn, x· träng ®iÓm vïng ®ång bµo ®©n téc thiÓu sè, vïng gi¸o, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n cßn nhiÒu yÕu kÐm vµ lùc l­îng vò trang t¨ng c­êng vÒ c¸c x· biªn giíi trªn ®Þa bµn tØnh nghÖ An. NghÞ quyÕt sè 254/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ chÕ ®é phô cÊp cho c¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc t¹i bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ theo c¬ chÕ mét cöa. NghÞ quyÕt sè 255/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung NghÞ QuyÕt sè 227/2008/NQ-H§ND cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh vÒ mét sè chÝnh s¸ch ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc tØnh NghÖ An ë n­íc ngoµi giai ®o¹n 2008-2015 cã tÝnh ®Õn 2020 NghÞ quyÕt sè 256/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ viÖc xö lÝ kÕt qu¶ tæng rµ so¸t v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do Héi ®ång nh©n d©n tØnh ban hµnh t­ n¨m 1976 ®Õn ngµy 31/12/2007. NghÞ quyÕt sè 257/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ viÖc ban hµnh c¬ chÕ khuyÕn khÝch, hç trî c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ, nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm hµng ho¸ ë NghÖ An. NghÞ quyÕt sè 258/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§ND tØnh n¨m 2009. NghÞ quyÕt sè 259/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ ch­¬ng tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ n¨m 2009. NghÞ quyÕt sè 260/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ viÖc ®Ò nghÞ c«ng nhËn thÞ x· Cöa Lß tõ ®« thÞ lo¹i IV lªn ®« thÞ lo¹i III. 2.3.4. Ho¹t ®éng thÈm tra gi¸m s¸t ho¹t ®«ng cña c¸c Ban ngµnh. Héi ®ång nh©n d©n tØnh nghÖ An cã 4 Ban lµ: Ban kinh tÕ – ng©n s¸ch; Ban v¨n ho¸ - x· héi; Ban ph¸p chÕ; Ban d©n téc. Th­êng trùc H§ND phèi hîp cïng c¸c ban chuyªn tr¸ch tæ chøc c¸c cuéc gi¸m s¸t tËp trung vµo mét sè lÜnh lùc chÝnh nh­: C«ng t¸c tiÕp d©n, gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i, quyÕt to¸n ng©n s¸ch thu chi 2007, thùc hiÖn dù to¸n thu chi 2008, dù to¸n vµ ph©n bæ ng©n s¸ch n¨m 2009…Cô thÓ: * Ban kinh tÕ – ng©n s¸ch. - ThÈm tra quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng n¨m 2007. + Tæng thu ng©n s¸ch nhµ n­íc trªn ®Þa bµn n¨m 2007 lµ 7.224.595 triÖu ®ång (trong ®ã thu c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng lµ 6.602.236 triÖu ®ång). Bao gåm: Thu bæ sung ng©n s¸ch tõ Trung ­¬ng: 3.712.607 triÖu ®ång. KÕt d­ n¨m tr­íc chuyÓn qua, thu chuyÓn nguån, thu vay ®Çu t­ ph¸t triÓn… : 836.339 triÖu ®ång. Thu ng©n s¸ch: 2.675.647 triÖu ®ång. Trong ®ã: Thu néi ®Þa thùc hiÖn 1.713.271 triÖu ®ång ®¹t 120% dù to¸n H§ND tØnh giao. Cã 13/17 kho¶n ®¹t vµ v­ît dù to¸n. Cã 4/17 kho¶n thu kh«ng ®¹t dù to¸n. Thu thuÕ XNK: 569.234 triÖu ®ång, ®¹t 116% dù to¸n H§ND tØnh giao. Thu kh«ng c©n ®èi ng©n s¸ch: 393.142 triÖu ®ång + Chi ng©n s¸ch: tæng chi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng n¨m 2007 lµ 5.176.068 triÖu ®ång, ®¹t 112% dù kiÕn. Trong ®ã: Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn 1.611.818 triÖu ®ång. Chi th­êng xuyªn 3.564.250 triÖu ®ång ®¹t 110% dù to¸n. - Ho¹t ®éng thÈm tra t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n thu chi ng©n s¸ch n¨m 2008. + Tæng thu ng©n s¸ch ­íc thùc hiÖn 2.450 tû ®ång, trong ®oa: Thu c©n ®èi ng©n s¸ch 2.290 tû ®ång, ®¹t 105% dù to¸n H§ND tØnh giao..so víi thu c©n ®èi ng©n s¸ch n¨m 2007 th× thu c©n ®èi ng©n s¸ch n¨m 2008 t¨ng 0.33%, trong ®ã: Thu néi ®Þa 1.740 tû ®ång. T¨ng 1,6% so víi cïng k× n¨m 2007 Thu néi ®Þa trõ tiÒn sö dông ®Êt ®¹t 112,6% dù to¸n. T¨ng 10,1% so víi cïng k× n¨m 2007. ThuÕ XNK 550 tû ®ång, ®¹t 78.6% dù to¸n vµ b»ng 96.6% so víi cïng k× n¨m 2007. + Chi ng©n s¸ch. Dù to¸n H§ND tØnh giao 5.006.900 triÖu ®ång, thùc hiÖn 6.337.452 triÖu ®ång, cô thÓ: Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn v­ît 18,5% Chi th­êng xuyªn t¨ng 31%. Cô thÓ, chi trî gi¸, trî c­íc c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch t¨ng 39,1%, chi sù nghiÖp kinh tÕ t¨ng 63%, chi sù nghiÖp Gi¸o dôc vµ ®ao t¹o t¨ng 16,7%, chi qu¶n lÝ hµnh chÝnh t¨ng 22%... - ThÈm tra dù to¸n, ph­¬ng ¸n ph©n bæ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng n¨m 2009. + Dù to¸n thu ng©n s¸ch 2.373,5 tû ®ång, t¨ng 192,4 tû ®ång (t¨ng 8,8%) so víi dù to¸n tØnh giao n¨m 2008. Thu néi ®Þa t¨ng 352,4 tû ®ång ( t¨ng 23,8%) so víi dù to¸n n¨m 2008. ThuÕ XNK 540 tû ®ång. + Dù to¸n chi ng©n s¸ch. Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn 23,7% Chi th­êng xuyªn 24,7%. * Ban V¨n ho¸ - x· héi: - Ho¹t ®éng thÈm tra trong lÜnh vùc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. TØ lÖ hé nghÌo gi¶m ®¸ng kÓ tõ 20,84% n¨m 2007 xuèng cßn 17% n¨m 2008. N¨m 2008 gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 26.370 lao ®éng trong ®ã viÖc lµm míi chØ tËp trung ë 10.000 lao ®éng. Tæng sè lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ 11 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t 39.000 ng­êi, n©ng tØ lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ lªn 24,5%; cã 1005 hé nghÌo ®­îc vay vèn tÝn dông ­u ®·i Trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2008 tØnh NghÖ An ®­a ®­îc 5682 ng­êi ®i xuÊt khÈu lao ®éng. Nguån thu nhËp do xuÊt khÈu lao ®éng chuyÓn vÒ tØnh qua c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2008 kho¶ng 61 triÖu USD. - Ho¹t ®éng thÈm tra trong lÜnh vùc Gi¸o dôc. 100% x·, ph­êng, thÞ trÊn cã tr­êng mÇm non; C«ng t¸c huy ®éng trÎ 6 tuæi vµo líp 1 ®¹t tØ lÖ 99.4%; Häc sinh tèt nghiÖp tiÓu häc vµo líp 6 ®¹t tØ lÖ 99.7%; 97,68% x·, ph­êng, thÞ trÊn cã trung t©m häc tËp céng ®ång. * Ban Ph¸p chÕ. - ThÈm tra trong c«ng t¸c phßng chèng tham nhòng. Trong n¨m 2008 ph¸t hiÖn tæng gi¸ trÞ sai ph¹m 85,6 tû ®ång, 348,961 m2 ®Êt c¸c lo¹i; tæ chøc 196 cuéc thanh tra kinh tÕ x· héi, ph¸t hiÖn sai ph¹m 35,4 tØ ®ång, kiÕn nghÞ xö lÝ 3 tËp thÓ, 48 c¸ nh©n vi ph¹m; ChuyÓn cho c¬ quan ®iÒu tra 4 vô viÖc. - ThÈm tra c«ng t¸c thi hµnh ¸n d©n sù. Trong n¨m 2008 kÕt qu¶ thi hµnh xong hoµn toµn ¸n d©n sù ®¹t 79% vÒ sè vô; 65% vÒ sè tiÒn. Ho¹t ®éng cña ban chØ ®¹o thi hµnh ¸n d©n sù cßn ch­a cao, sè ¸n ch­a ®­îc thi hµnh cßn chiÕm kho¶ng 18%, sè tiÒn ph¶i thi hµnh tån ®äng cßn lín (93.911.657.000 ®). * Ban D©n téc. - ThÈm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 134. QuyÕt ®Þnh 134/2004/Q§-TTG ngµy 20/7/2007 vÒ mét sè chÝnh s¸ch hç trî ®Êt s¶n xuÊt, ®Êt ë, nhµ ë, n­íc sinh ho¹t cho ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo , ®êi sèng khã kh¨n. N¨m 2008 hoµn thµnh viÖc hç trî nhµ ë cho hé gia ®×nh thuéc diÖn 134 ®¹t 100% kÕ ho¹ch giao cho (5.225 hé , vèn 37.620 triÖu ®ång) Thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch x©y dông l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh n­íc sinh ho¹t cång ®ång tËp trung cña n¨m 2008 víi khèi kl­¬ng thùc hiÖn ®¹t 95% chØ tiªu giao cho (n¨m 2008 cã 51 c«ng tr×nh) - ThÈm tra viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh 135 giai ®o¹n II vÒ viÖc ®Çu t­ cña ChÝnh phñ gióp ®ì c¸c x· miÒn nói ®Æc biÖt khã kh¨n x©y d­ng c¬ së h¹ tÇng. N¨m 2008 vèn thùc hiÖn x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng ®¹t 94% kÕ ho¹ch n¨m ( 170 tû ®ång/ 180.8 tû ®ång); Vèn thùc hiÖn hç trî s¶n xuÊt ®¹t 78% kÕ ho¹ch (23.8 tû ®ång/ 30.6 tû ®ång); Vèn ®Çu t­ tËp huÊn ®µo t¹o ®¹t 85.6% (12/ 13.7 tû ®ång); Vèn hç trî ®êi sèng, trî gióp ph¸p lÝ ®­îc thùc hiÖn 8.4% kÕ ho¹ch 9/ 109 tØ ®ång. - ThÈm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch trî c­íc trî gi¸ cho ®ång bµo miÒn nói, d©n téc thiÓu sè, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n. N¨m 2008 thùc hiÖn viÖc trî c­íc trî gi¸ ®èi víi gièng c©y trång vËt nu«i, trî gi¸ ph©n bãn muèi ¨n vµ dÇu ho¶ ®­îc hoµn thµnh 95,2% kÕ ho¹ch ( 17.510 triÖu ®ång so víi 18.382 triÖu ®ång chØ tiªu giao) . 2.4. NhËn xÐt vÒ chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An: Qua ho¹t ®éng gi¸m s¸t ë c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c Ban ngµnh th× nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh kho¸ XV qua c¸c k× häp ®· ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh, c¸c ngµnh, c¸c cÊp chÝnh quyÒn, ®Þa ph­¬ng triÓn khai thùc hiÖn kÞp thêi.Ho¹t ®éng gi¸m s¸t ®· tõng b­íc ®i vµo chiÒu s©u, thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶, ®· b¸m vµo kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ chØ tiªu nghÞ quyÕt ®Ó chØ râ nh÷ng vÊn ®Ò lµm ®­îc vµ ch­a lµm ®­îc. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t phï hîp víi môc tiªu gi¸m s¸t. Sù phèi hîp th­êng xuyªn vµ chÆt chÏ gi÷a c¸c ®oµn cña Héi ®ång nh©n d©n, ®oµn §¹i biÓu Quèc héi tØnh, Uû ban mÆt trËn Tæ quèc tØnh, c¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh vµ Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n c¸c huyÖn thµnh thÞ nªn ho¹t ®éng gi¸m s¸t ngµy cµng cã chÊt l­îng. Sau gi¸m s¸t cã kÕt luËn, chØ ra nh÷ng tån t¹i vµ Th­¬ng trùc Héi ®ång nh©n d©n tØnh ®· cã nh÷ng yªu cÇu kiÕn nghÞ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. §· tæ chøc c¸c k× häp Héi ®ång nh©n d©n kÞp thêi, chÊt luîng ho¹t ®éng trong mçi k× häp ngµy cµng cao. ViÖc ®iÒu hµnh k× häp ®· ®­îc c¶i tiÕn ®¸ng kÓ, dµnh nhiÒu thêi gian cho viÖc th¶o luËn, chÊt vÊn vµ tr¶ lêi chÊt vÊn, ®· rót ng¾n thêi gian ®äc b¸o c¸o t¹i héi tr­êng. Kh«ng khÝ k× häp cëi më, d©n chñ, ®· ph¸t huy ®­îc tÝnh th¶o luËn tËp thÓ vµ biÓu quyÕt. C«ng t¸c tuyªn truyÒn t¹i c¸c k× häp trong n¨m 2008 còng ®· ®­îc quan t©m chØ ®¹o mét c¸ch chñ ®éng tr­íc, trong vµ sau k× häp. C«ng t¸c tuyªn truyÒn trong ho¹t ®éng thÈm tra, ho¹t ®éng gi¸m s¸t t¹i c¸c k× häp còng ®· ®­îc quan t©m chó träng. §· truyÒn h×nh trùc tiÕp c¸c k× häp ®Ó cö tri theo dâi vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña §¹i biÓu. §­êng d©y tiÕp nhËn th«ng tin cña c¸c k× häp Héi ®ång nh©n d©n ®· ®­îc cö tri quan t©m vµ ph¶n ¸nh nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc ®Ó chñ to¹ k× häp lùa chän c¸c vÊn ®Ò ®iÓn h×nh g¾n vµo ho¹t ®éng chÊt vÊn t¹i k× häp. Néi dung chÊt vÊn vµ tr¶ lêi chÊt vÊn t¹i c¸c k× häp ngµy cµng cã chÊt l­îng h¬n, ho¹t ®éng chÊt vÊn vµ tr¶ lêi chÊt vÊn ®· ®i ®óng träng t©m. C«ng t¸c tiÕp xóc cö tri ngµy cµng ®­îc chó träng. §· tiÕn hµnh ®­îc c¸c cuéc tiÕp xóc c­ tri, tr¶ lêi c¸c th¾c m¾c mµ cö tri nªu ra vµ tËp hîp ®­îc c¸c th¾c m¾c chua gi¶i quyÕt ®­îc ®Ó chuyÓn cho c¸c c¬ quan ban ngµnh. Ho¹t ®éng cña c¸c ban ngµnh ngµy cµng cã chÊt l­¬ng cao, tØ lÖ hoµn thµnh c¸c chØ tiªu cña c¸c nghÞ quyÕt mµ Héi ®ång nh©n d©n ®­a ra ngµy cµng cao. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña c¸c ban ngµnh ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶ cao. KÕt qu¶ thÈm tra c¸c b¸o c¸o, ®Ò ¸n do Héi ®ång nh©n d©n hoÆc Th­êng trùc Héi ®«ng nh©n dan ®­a ra ®¹t kÕt chÊt l­¬ng ngay cang cao. C«ng t¸c phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n víi c¸c Ban trong Héi ®ång nh©n d©n Vµ c¸c tæ §¹i biÓu ngµy cµng hoµn thiÖn vµ ®¹t hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt c«ng viÖc cao. 2.5. Nh÷ng tån t¹i, thiÕu sãt, nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc: 2.5.1. Nh÷ng tån t¹i, thiÕu sãt: Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, n¨m 2008 ho¹t ®éng cña Th­êng trùc, c¸c Ban, c¸c tæ §¹i biÓu, c¸c §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n TØnh vÉn cßn béc lé mét sè tån t¹i, h¹n chÕ cÇn tËp trung kh¾c phôc, cô thÓ: * Trong c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô. - Mét sè cuéc gi¸m s¸t ®¹t hiÖu qu¶ ch­a cao. - ViÖc phèi hîp trong ho¹t ®éng gi¸m s¸t cã lóc ch­a chÆt chÏ vµ ch­a ®ång bé, ®Ò c­¬ng gi¸m s¸t cßn chung chung thiÕu cô thÓ. - KÕt luËn sau gi¸n s¸t cßm chËm. Ho¹t ®éng ®«n ®èc, kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, c¸c kÕ ho¹ch ®Ò ra cßn ch­a ®­îc chó träng ®óng møc. - Mét sè §¹i biÓu, thµnh viªn cña c¸c Ban Héi ®ång nh©n d©n kh«ng chñ ®éng cËp nhËt th«ng tin, mét sè chuyªn viªn tham m­u, gióp viÖc, phôc vô ch­a cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu cho §¹i biÓu, nhÊt lµ c¸c v¨n b¶n liªn quan cña c¸c c¬ quan cÊp trªn. - Mét sè ®¹i biÓu ch­a x©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c cho m×nh, sù phèi hîp gi÷a c¸c thµnh viªn trong c¸c tæ cßn láng lÎo. - Mét sè tæ kh«ng cã b¸o c¸o ho¹t ®éng vµ tæng hîp kiÕn nghÞ cña cö tri vÒ Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n tØnh theo quy ®Þnh. - C«ng t¸c tiÕp d©n, tiÕp xóc cö tri cña c¸c §¹i biÓu ch­a ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, vÉn mang nÆng tÝnh h×nh thøc. - NhiÒu §¹i biÓu kh«ng gi¶i ®¸p ®­îc c¸c ®Ò xu¸t, kiÕn nghÞ cña c­ tri, kh«ng kiÓm tra ®· ®­îc gi¶i quyÕt hay ch­a, nªn cö tri kh«ng ®ång t×nh. Ho¹t ®éng cña c¸c tæ §¹i biÓu ch­a ®ång ®Òu. ViÖc thùc hiÖn chÕ ®é th«ng tin, b¸o c¸o cã lóc ch­a nghiªm tóc. - Mét sè §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n v½n ch­a s¾p xÕp thêi gian ®Ó thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cña m×nh, ch­a ph¶n ¸nh kÞp thêi ý kiÕn, kiÕn nghÞ cña cö tri tíi Héi ®ång nh©n d©n tØnh. - NhiÒu §¹i biÓu h¹n chÕ vÒ mÆt cËp nhËt th«ng tin, tiÕp xóc cö tri, ho¹t ®éng t¹i c¸c k× häp vµ trong lÜnh vùc gi¸m s¸t. - Th­êng trùc vµ c¸c ban cßn ®ang bÞ ®éng trong c«ng t¸c thÈm tra c¸c b¸o c¸o, tê tr×nh cña Uû ban nh©n d©n tØnh v× göi ®Õn chËm, chÊt l­îng ch­a cao. Ho¹t ®«ng chÊt vÊn t¹i k× häp vÉn cßn biÎu hiÖn nÓ nang, nÐ tr¸nh, ng¹i va ch¹m. - Tæ chøc häp giao ban Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n cßn ch­a theo ®óng quy chÕ. - Häp c¸c Ban theo ®Þnh k× cßn ch­a ®­îc tæ chøc ®Çy ®ñ, ®óng thêi gian vµ ch­¬ng tr×nh. - ViÖc tæ chøc kiÓm tra, ®«n ®èc, ®¸nh gi¸ ®èi víi ho¹t ®éng cña c¸ tæ §¹i biÓu ch­a ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc. * Trong c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé. - Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña mét sè §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n cßn ch­a cao, kÓ c¶ mét sè c¸n bé l·nh ®¹o chñ chèt trong Héi ®ång nh©n d©n ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nhiÖm vô. - Trong ho¹t ®éng mét sè §¹i biÓu cßn ch­a cã ý thøc tù phª b×nh vµ phª b×nh, ch­a chÊp hµnh nghiªm chØnh kØ luËt ho¹t ®éng. - Sè l­îng §¹i biÓu kiªm nhiÖm nhiÒu chøc vô trong Héi ®ång nh©n d©n cßn chiÕm tØ lÖ cao. 2.5.2. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i thiÕu sãt: * Nguyªn nh©n chñ quan. - Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña mét sè §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n tØnh, kÓ c¶ mét sè c¸n bé l·nh ®¹o cßn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô trong t×nh h×nh hiÖn nay dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh ch­a cao. - ViÖc tæ ch­c c«ng t¸c qu¶n lÝ, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña Th­êng trùc, Ban ngµnh, c¸c tæ §¹i biÓu chua khoa häc, cßn mang nÆng tÝnh h×nh thøc. - Mét sè §¹i biÓu cßn ch­a v÷ng vµng vÒ b¶n lÜnh chÝnh trÞ, nghÒ nghiÖp, cßn h¹n chÕ kiÕn thøc nghÒ nghiÖp, ch­a kÞp thêi chñ ®éng ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c ho¹t ®éng. - C«ng t¸c gi¸m s¸t §¹i biÓu; c«ng t¸c thanh tra kiÓm tra ng¨n chÆn vµ xö lÝ vi ph¹m cña c¸c c¬ quan ban ngµnh diÔn ra ch­a th­êng xuyªn g©y ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn chÊt l­îng ho¹t ®éng. - ThiÕu sù nhÊt qu¸n trong c¸c ho¹t ®éng cña Th­êng trùc, c¸c ban ngµnh, c¸c tæ cña Héi ®ång nh©n d©n. * Nguyªn nh©n kh¸ch quan. - C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n ngµy cµng ®­îc më réng vÒ quy m«, phøc t¹p vÒ tÝnh chÊt. Trong khi ®ã sè l­îng §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n l¹i cã h¹n t¹o ra ¸p lùc rÊt lín trong c«ng viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao trong hoµn c¶nh hiÖn nay. - Do nguån kinh phÝ h¹n hÑp nªn viÖc tæ chøc c¸c kho¸ båi d­ìng cho §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¶ vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô lÉn ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cßn nhiªu h¹n chÕ. - c¸c v¨n b¶n luËt, v¨n b¶n h­íng dÉn ho¹t ®éng ®­a ra cßn ch­a kÞp thêi g©y rÊt nhiÌu khã kh¨n trong c«ng t¸c ho¹t ®éng. 2.5.3. Gi¶i ph¸p kh¾c phôc: * BiÖn ph¸p vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô: - §æi míi m¹nh mÏ ph­¬ng thøc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh, thñ tôc hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n theo h­íng nhanh, gän, hiÖu qu¶, vµ thuËn lîi cho c«ng d©n. - C¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng vµ lÒ lèi lµm viÖc, ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n, ®Æc biÖt lµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò §¹i biÓu lµ c¸n bé l·nh ®¹o cña Héi ®ång nh©n d©n. - Nghiªm tóc kØ luËt phª b×nh c¸c bé phËn, Ban ngµnh trong Héi ®ång nh©n d©n kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ò ra. - T¨ng c­êng ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, båi d­ìng n©ng cao vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cho Th­êng trùc, c¸c Ban ngµnh cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh. T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé, c«ng chøc, §¹i biÓu ph¸t triÓn tinh thÇn tù häc tËp nghiªn cøu n©ng cao tr×nh ®é nh»m ®¸p øng nhu cÇu c«ng t¸c. - T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ, thanh tra, gi¸m s¸t c¸c bé phËn, Ban ngµnh trong Héi ®ång nh©n d©n. - T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, tæng kÕt thùc tiÔn ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña cÊp trªn nh»m kÞp thêi th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c trong c«ng t¸c ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n. - T¨ng c­êng viÖc tiÕp xóc cö tri, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ, tr¶ lêi c¸c th¾c m¾c, khiÕu n¹i tè c¸o cña nh©n d©n. - T¨ng c­êng chøc n¨ng gi¸m s¸t cña nh©n d©n ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña c¸c cÊp c¸c ngµnh trong tØnh. - TËp trung x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng, triÓn khai c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng Ban. - §«n ®èc, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c kiÕn nghÞ sau gi¸m s¸t cña c¸c Ban. * BiÖn ph¸p vÒ tæ chøc c¸n bé. - TiÕp tôc kiÖn toµn vÒ mÆt tæ chøc cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh. Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng tr×nh ®é chÝnh trÞ, chuyªn m«n, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh. - Chó träng x©y dùng ®éi ngò §¹i biÓu chuyªn tr¸ch, h¹n chÕ sè l­îng §¹i biÓu kiªm nhiÖm nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho §¹i biÓu chuyªn t©m vµo lÜnh vùc hoat ®éng cña m×nh. - X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n khoa häc, nh»m n©ng cao chÊt l­¬ng ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n. - Kh«ng ngõng n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc còng nh­ nghiÖp vô cña §¹i biÓu Héi ®«ng nh©n d©n. - T¨ng c­¬ng c«ng t¸c qu¶n lÝ, thanh tra, kiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn, xö lÝ ®èi víi c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ cã hµnh vi lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó tham nhòng, l·ng phÝ. 2.6. Ph­¬ng h­íng vµ mét sè kiÕn nghÞ: 2.6.1. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng. C¨n cø vµo nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong n¨m qua vµ nh÷ng tån t¹i, thiÕu sãt cÇn kh¾c phôc, ®ång thêi c¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô, lÜnh vùc ho¹t ®éng th× Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An cÇn tËp trung thùc hiÖn tèt mét sè nhiÖm vô träng t©m c«ng t¸c sau: - TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c chØ thÞ, c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng, c¸c NghÞ quyÕt cña Quèc héi, Uû ban Th­êng vô Quèc héi liªn quan ®Õn lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n. - §Èy m¹nh tiÕn ®é ho¹t ®éng vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¶i quyÕt c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh. - Kh¾c phôc triÖt ®Ó c¸c ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc cña c¸c ban ngµnh ®· qu¸ thêi gian ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Kiªn quyÕt kh«ng ®Ó xÈy ra t×nh tr¹ng dù ¸n treo, t¨ng c­¬ng c«ng t¸c kh¾c phôc sai sãt thiÕu sãt trong c¸c ho¹t ®éng cña Héi ®«ng nh©n d©n cÊp tØnh nãi chung vµ tØnh NghÖ An nãi riªng. - TiÕp tôc ®æi míi c¸ch thøc thÈm tra c¸c ho¹t ®ång cña c¸c Ban ngµnh, c¸c tæ §¹i biÓu. - T¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp xóc cö tri, t¨ng c­êng gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña cö tri, më réng c¸ch thøc tiÕp xóc cö tri ngoµi c¸c cuéc tiÕp xóc trùc tiÕp th× x©y dùng thªm c¸c h×nh thøc kh¸c nh­ chÊt vÊn trùc tuyÕn… - KÞp thêi gi¶i quyÕt c¸c ®¬n khiÕu n¹i, tè c¸o cña nh©n d©n vÒ c«ng t¸c ho¹t ®éng cña Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n, c¸c Ban, c¸c Tæ §¹i biÓu. Kh«ng ®Ó c¸c ®¬n khiÕu n¹i, tè c¸o kÐo dµi, viÖc gi¶i quyÕt ®¬n khiÕu n¹i tè c¸o ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, ®óng ph¸p luËt, kh«ng g©y phiÒn hµ cho nh©n d©n. - §Èy m¹nh h¬n n÷a phong trµo thi ®ua gi÷a c¸c Ban ngµnh, c¸c Tæ §¹i biÓu, g¾n liÒn víi c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng víi viÖc hoµn thµnh c¸c chØ tiªu c«ng t¸c ®Ò ra. 2.6.2. Mét sè kiÕn nghÞ: Trong t×nh h×nh míi cña ®Êt n­íc, ®Æc biÖt lµ khi ViÖt Nam gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO th× c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n ngµy cµng më réng h¬n vÒ quy m« ho¹t ®éng; khã kh¨n, phøc t¹p h¬n vÒ tÝnh chÊt c«ng viÖc. §ßi hái Héi ®ång nh©n d©n, §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña m×nh còng nh­ ngµy cµng kiÖn toµn h¬n bé m¸y c¬ cÊu tæ chøc trong Héi ®ång nh©n d©n nh»m ®¸p øng ®ßi hái trong xu thÕ héi nhËp cña ®Êt n­íc nãi chung vµ hoµn c¶nh tØnh NghÖ An nãi riªng. V× vËy vÊn ®Ò “§æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh” ®· ®­îc ®Æt ra. HiÖn nay Nhµ n­íc ta ®ang thÝ ®iÓm viÖc bá Héi ®ång nh©n d©n ë cÊp QuËn, HuyÖn. C¶ n­íc hiÖn nay cã 10 TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng tham gia dù ¸n thÝ ®iÓm nµy lµ TP Hå ChÝ Minh; Lµo Cai; VÜnh Phóc; H¶i Phßng; Nam §Þnh; Qu¶ng TrÞ; §µ N½ng; Phó Yªn; Bµ RÞa – Vòng Tµu vµ Kiªn Giang. MÆc dï NghÖ An kh«ng n»m trong sè nh÷ng TØnh, Thµnh Phè thÝ ®iÓm nh­ng trong t­¬ng lai nÕu viÖc thÝ ®iÓm bá Héi ®ång nh©n d©n cÊp QuËn, HuyÖn ®¹t hiÖu qu¶ cao th× nhµ n­íc ta sÏ tiÕn hµnh b·i bá H«i ®ång nh©n d©n cÊp QuËn, HuyÖn. Lóc ®ã vai trß cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh nãi chung vµ Héi ®ång nh©n d©n tØnh nghÖ An nãi riªng sÏ trë nªn v« cïng quan träng. V× vËy viÖc ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh trë thµnh mét vÊn ®Ò v« cïng cÊp thiÕt. * VÒ ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc ë Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh. - Më réng c¬ cÊu tæ chøc cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh. - X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc Héi ®«ng nh©n d©n ë cÊp tØnh mét c¸ch khoa häc hîp lÝ, theo chiÒu s©u. - Lùa chän nh÷ng §¹i biÓu cã ®ñ n¨ng lùc còng nh­ phÈm chÊt nghÒ nghiÖp lªn n¾m gi÷ nh÷ng vÞ trÝ quan träng trong Héi ®ång nh©n d©n. - Kh«ng ngõng kiÖn toµn c¸c Ban ngµnh, c¸c Tæ §¹i biÓu, Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n. §Æc biÖt chó träng ®µo t¹o theo chiÒu s©u vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. - T¨ng c­êng c¸c kho¸ ®µo t¹o n©ng cao n¨ng tr×nh ®é cho ®éi ngò §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n vÒ ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng. * N©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh. - N©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, tr­íc hÕt lµ ph¶i n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c k× häp. Trong k× häp cÇn ®æi míi ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy b¸o c¸o, c¶i tiÕn h×nh thøc chÊt vÊn vµ tr¶ lêi chÊt vÊn cña §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n vµ cö tri ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ n­íc cïng cÊp; ®æi míi ph­¬ng ph¸p ®iÒu hµnh k× häp; ®¶m b¶o quy tr×nh so¹n th¶o vµ th«ng qua nghÞ quyÕt cña c¸c k× häp. - Héi ®ång nh©n d©n, §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n ph¶i n¾m v÷ng ®­êng lèi quan ®iÓm cña §¶ng, ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vµ c¸c chñ tr­¬ng cña c¸c cÊp uû §¶ng. N¾m v÷ng t×nh h×nh thùc tÕ ë tØnh th«ng qua c«ng t¸c gi¸m s¸t, tiÕp xóc cö tri vµ c¸c k× häp Héi ®ång nh©n d©n. Tõ ®ã lùa chän nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu cña tØnh ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt trong tõng thêi k×. - Trong tõng thêi k× Héi ®ång nh©n d©n cÇn lùa chän ®øng nh÷ng vÊn ®Ò träng t©m, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nguyÖn väng chÝnh ®¸ng cña ®«ng ®¶o cö tri, phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña tØnh ®Ó ®­a ra c¸c k× häp bµn vµ quyÕt nghÞ. - C«ng t¸c ®«n ®èc, triÓn khai thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn lµ nh÷ng kh©u rÊt quan träng, cÇn cã ch­¬ng tr×nh hµng n¨m, cã kÕ ho¹ch thùc hiÖn chÆt chÏ, kÞp thêi kiÕn nghÞ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt vµ ®«n ®èc thùc hiÖn ®Õn cïng. - CÇn phèi hîp chÆt chÏ h¬n n÷a víi Uû ban nh©n d©n, Uû ban MÆt trËn Tæ quèc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Th­êng trùc Héi ®«ng nh©n d©n, c¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n, kÞp thêi trao ®æi ®Ó Uû ban nh©n d©n chØ ®¹o gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan næi lªn trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh. - Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n ph¶i chñ ®éng h¬n trong viÖc gióp Héi ®ång nh©n d©n ch¨m lo, båi d­ìng n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña §¹i biÓu Héi ®ång nhan d©n, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n ho¹t ®éng. - Héi ®ång nh©n d©n cÇn tiÕp tôc ®æi míi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng, ®Ò cao d©n chñ trong mäi ho¹t ®éng, ®Æc biÖt lµ trong c¸c k× häp, ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ vµ thùc quyÒn cña Héi ®ång nh©n d©n theo luËt ®Þnh. - §Èy m¹nh h¬n n÷a phong trµo thi ®ua gi÷a c¸c ban ngµnh, g¾n c«ng t¸c thi ®ua khªn th­ën víi viÖc hoµn thµnh c¸c chØ tiªu c«ng t¸c ®Ò ra. - Ngoµi ra ph¶i th­êng xuyªn ®Èy m¹nh Gi¸o dôc rÌn luyÖn ®éi ngò §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n vÒ phÈm chÊt, chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, tr¸ch nhiÖm ®Ó thùc sù trë thµnh ng­êi ®¹i diÖn cho nh©n d©n. C – kÕt luËn. Khi ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña mçi ®Þa ph­¬ng, mçi quèc gia ng­êi ta th­êng ®¸nh gi¸ dùa trªn tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. §Ó thùc hiÖn quan ®iÓm ®ã, nhµ n­íc víi vai trß trô cét cña hÖ thèng chÝnh trÞ, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ®ang ®æi míi m¹nh mÏ, toµn diÖn tõ c«ng t¸c x©y dùng ph¸p luËt, x©y dùng chiÕn l­îc quy ho¹ch ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch hµng n¨m, kÕ ho¹ch dµi h¹n, c¸c thÓ chÕ, c¶i c¸ch hµnh chÝnh…®Õn c«ng t¸c tæ chøc chØ ®¹o ®iÒu hµnh thùc hiÖn cña c¸c c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, ®­a ph¸p luËt, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc vµo cuéc sèng. ë ®Þa ph­¬ng, Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh cã vai trß rÊt c¬ b¶n ®èi víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. T¹i §iÒu 1 LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n n¨m 2003 ®· x¸c ®Þnh râ: “Héi ®ång nh©n d©n lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng, do nh©n d©n ®Þa ph­¬ng bÇu ra, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vµ c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn…” Víi ba chøc n¨ng c¬ b¶n lµ quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quan träng ë ®Þa ph­¬ng, ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh, vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn th× Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n trªn mäi lÜnh vùc ®êi sèng Kinh tÕ – X· héi … ë ®Þa ph­¬ng theo luËt ®Þnh. N­íc ta ®ang trong thêi k× ®æi míi, c¶i c¸ch, më cöa vµ chñ ®éng héi nhËp Quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña §¶ng ta lµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, t¨ng c­¬ng kinh tÕ g¾n liÒn víi gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi. Sù ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh ®ßi hái tõ mäi ®Þa ph­¬ng trªn c¶ n­íc, ë mäi c©p, mäi ngµnh, mäi lÜnh vùc thuéc tr¸ch nhiÖm cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ, cña toµn §¶ng toµn d©n. C«ng t¸c æn ®Þnh chÝnh trÞ, æn ®Þnh x· héi, ph¸t triÓn kinh tÕ, c©n b»ng m«i tr­êng sinh th¸i cã mèi quan hÖ biÖn chøng, gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ nµy sÏ t¹o nªn sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña mçi ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc. Thµnh tùu cña tØnh NghÖ An nh÷ng n¨m ®æi míi võa qua rÊt to lín: NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, x· héi æn ®Þnh, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. NiÒm tin cña nh©n d©n vµo §¶ng vµo Nhµ n­íc ngµy cµng v÷ng ch¾c. §ã lµ yÕu tè t¹o nªn bÒn v÷ng chÝnh trÞ x· héi, ®¶m b¶o cho ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Tuy nhiªn c¸c yÕu tè tiÒm Èn trong x· héi cã nguy c¬ vÒ g©p mÊt æn ®Þnh, ph¸ vì sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng còng xuÊt hiÖn ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc nãi chung vµ tØnh NghÖ An nãi riªng. G©y mÊt c©n ®èi vÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ víi ®Çu t­ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ x· héi; sù khai th¸c tµi nguyªn qu¸ møc g©y mÊt c©n b»ng sinh th¸i vµ « nhiÔm m«i tr­êng; sù ph©n ho¸ giµu nghÌo m¹nh, sù chªnh lÖch lín vÒ møc sèng gi÷a ®« thÞ vµ vïng n«ng th«n miÒn nói; sù yÕu kÐm vÒ gi¸o dôc, y tÕ; sù yÕu kÐm trong qu¶n lÝ nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai, tµi nguyªn, gi¶i phãng mÆt b»ng; sù gia t¨ng c¸c tÖ n¹n x· héi, ®Æc biÖt lµ tÖ n¹n ma tuý, m¹i d©m, tai n¹n giao th«ng, tham nhòng, bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An qua ho¹t ®éng thùc tÕ ®· gãp phÇn rÊt quan träng t¹o nªn sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña tØnh. Tuy nhiªn cßn nhiÒu h¹n chÕ khã kh¨n cÇn ph¶i ®­îc kh¾c phôc. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã th× cÇn kh«ng ngõng x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n CÊp tØnh nãi chung vµ tØnh NghÖ An nãi riªng mét c¸ch hoµn thiÖn vµ theo chiÒu s©u. Kh«ng ngõng n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, ph¸t huy b¶n chÊt d©n chñ cña c¬ quan d©n cö ë ®Þa ph­¬ng ®Ó gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i vµ nguy c¬ mÊt æn ®Þnh, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ®Þa ph­¬ng. Tãm l¹i ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n chiÕm mét vÞ trÝ v« cïng quan träng. Kh«ng chØ lµ c¬ quan ®¹i diÖn cña nh©n d©n, thay mÆt nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn lùc cña nhµ n­íc mµ cßn cñng cè niÒm tin cña nh©n d©n vµo §¶ng, vµo Nhµ n­íc. Vµ vÊn ®Ò ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp nãi chung vµ tØnh NghÖ An nãi riªng trë nªn v« cïng cÇn thiÕt nh»m ®­a NghÖ An trë thµnh mét tØnh ph¸t triÓn cña c¶ n­íc, gãp phÇn ngµy cµng cñng cè vÞ thÕ cña n­íc ViÖt Nam trªn tr­êng Quèc tÕ. danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh LuËt HiÕn ph¸p ViÖt Nam, Nhµ xuÊt b¶n C«ng An Nh©n D©n, Hµ Néi-2007. 2. LuËt HiÕn ph¸p ViÖt Nam (söa ®æi 1992), Nhµ xuÊt b¶n Lao §éng X· Héi. 3. LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n (söa ®æi 2003), Nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª. 4. LuËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh TrÞ Quèc Gia. 5. Gi¸o tr×nh LÝ luËn chung vÒ Nhµ n­íc vµ Ph¸p luËt, Nhµ xuÊt b¶n T­ Ph¸p, Hµ Néi-2007. 6. NghÞ quyÕt sè 259/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 vÒ ch­¬ng tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ n¨m 2009. 7. Website LuËt ViÖt Nam.com. 8. Website Th­ viÖn LuËt.com. 9. Website Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An.com 10. KØ yÕu kú häp thø 14 Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An kho¸ XV. 11. §Ò tµi “Nghiªn cøu nh»m cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh’’. ViÖn Nghiªn cøu ph¸t triÓn Thµnh phè Hå ChÝ Minh(2007). 12. §Ò tµi “Ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa trong ho¹t ®éng ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng ë n­íc ta hiÖn nay”. TS §ç Ngäc H¶i (2007). 13. §Ò tµi “§æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp t¹i thµnh phè §µ N½ng”. TS Mai §øc Léc (2008). 14. “§æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng v¨n phßng Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n thµnh phè nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña thµnh phè Hå ChÝ Minh”. Tr­êng C¸n bé thµnh phè Hå ChÝ Minh (2006).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại hội đồng nhân dân tỉnh.doc
Luận văn liên quan