Đề tài Thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) Hà Nội

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội là một chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, đặt trụ sở chính tại số 2 - Lạc Trung, phạm vi hoạt động chủ yếu trên địa bàn Hà Nội. Quyết định số 56/QĐ tháng 8 năm 1998 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đã ra đời góp phần tích cực vào sự nghiêp phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Với quy mô hoạt động trên 2.564 chi nhánh Ngân hàng từ tỉnh đến huyện, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam có vị trí là ngân hàng quản lý. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội là một trong 2.564 chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, đóng vai trò tạo nguồn vốn, cung cấp các hình thức dịch vụ Ngân hàng, đáp ứng các nhu cầu tín dụng của các thành phần kinh tế trên địa bàn, góp phần thực hiện các mục tiêu, chương trình, giải pháp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề ra; định hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội có tên giao dịch quốc tế: Việt Nam Bank forAgriculture and rural development - Hà Nội Baranch Trụ sở: Số 2 Lạc Trung Ngày 26/3/1988 với Nghị định 55/HĐBT, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội được thành lập, đóng vai trò quản lý với các Ngân hàng cấp Quận, Huyện, dựa trên các văn bản của Thành uỷ và cơ quan cấp trên, đồng thời đóng vai trò là một tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng.

doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2791 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1- LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ mét chi nh¸nh thuéc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam, ®Æt trô së chÝnh t¹i sè 2 - L¹c Trung, ph¹m vi ho¹t ®éng chñ yÕu trªn ®Þa bµn Hµ Néi. QuyÕt ®Þnh sè 56/Q§ th¸ng 8 n¨m 1998 cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· ra ®êi gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiªp ph¸t triÓn kinh tÕ, kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ, thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®Êt n­íc. Víi quy m« ho¹t ®éng trªn 2.564 chi nh¸nh Ng©n hµng tõ tØnh ®Õn huyÖn, Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam cã vÞ trÝ lµ ng©n hµng qu¶n lý. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi lµ mét trong 2.564 chi nh¸nh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, ®ãng vai trß t¹o nguån vèn, cung cÊp c¸c h×nh thøc dÞch vô Ng©n hµng, ®¸p øng c¸c nhu cÇu tÝn dông cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn, gãp phÇn thùc hiÖn c¸c môc tiªu, ch­¬ng tr×nh, gi¶i ph¸p Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ®Ò ra; ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam vµ c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi cã tªn giao dÞch quèc tÕ: ViÖt Nam Bank forAgriculture and rural development - Hµ Néi Baranch Trô së: Sè 2 L¹c Trung Ngµy 26/3/1988 víi NghÞ ®Þnh 55/H§BT, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ®­îc thµnh lËp, ®ãng vai trß qu¶n lý víi c¸c Ng©n hµng cÊp QuËn, HuyÖn, dùa trªn c¸c v¨n b¶n cña Thµnh uû vµ c¬ quan cÊp trªn, ®ång thêi ®ãng vai trß lµ mét tæ chøc kinh doanh trong lÜnh vùc Ng©n hµng. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ®­îc ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh theo chÕ ®é Thñ tr­ëng vµ ®¶m b¶o nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Qu¶n lý vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c¸n bé thuéc bé m¸y theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam. Ngoµi tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch chung, Gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña mét sè chuyªn ®Ò theo sù ph©n c«ng b»ng v¨n b¶n trong Ban Gi¸m ®èc. Phã Gi¸m ®èc N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi cã nhiÖm vô: Gióp Gi¸m ®èc chñ ®¹o, ®iÒu hµnh mét sè mÆt ho¹t ®éng theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ c¸c nhiÖm vô ®­îc giao theo chÕ ®é quy ®Þnh. Bµn b¹c vµ tham gia ý kiÕn víi Gi¸m ®èc trong viÖc thùc hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c cña chi nh¸nh theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Mçi phßng nghiÖp vô ë Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi do mét Tr­ëng phßng ®iÒu hµnh vµ cã mét sè phã phßng gióp viÖc. Tr­ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc toµn bé c¸c mÆt c«ng t¸c cña phßng trªn c¬ së chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc giao. S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi Gi¸m ®èc - c¸c Phã Gi¸m ®èc Phßng Kinh doanh Phßng KÕ to¸n Phßng ng©n quü Phßng hµnh chÝnh nh©n sù Phßng KÕ ho¹ch Phßng Thanh to¸n quèc tÕ Phßng kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé 2.1. Phßng kinh doanh Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng gåm 23 ng­êi, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - Lµ n¬i tiÕn hµnh giao dÞch, ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng khi hä cã nhu cÇu vay vèn cña ng©n hµng - Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng nh»m më réng theo h­íng ®Çu t­ tÝn dông khÐp kÝn; s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tiªu thô, xuÊt khÈu vµ g¾n tÝn dông s¶n xuÊt, l­u th«ng vµ tiªu dïng. - Ph©n tÝch kinh tÕ theo ngµnh, nghÒ kinh tÕ kü thuËt, danh môc kh¸ch hµng lùa chän biÖn ph¸p cho vay an toµn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. - ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông theo ph©n cÊp uû quyÒn. - ThÈm ®Þnh dù ¸n, hoµn thiÖn h«g s¬ tr×nh ng©n hµng N«ng nghiÖp cÊp trªn theo ph©n cÊp uû quyÒn. - TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn hå s¬ tr×nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp cÊp trªn theo ph©n cÊp uû quyÒn - TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån vèn trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Trùc tiÕp lµm dÞch vô uû th¸c nguån vèn thuéc ChÝnh phñ, Bé, ngµnh kh¸c vµ tæ chøc kinh tÕ c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc. - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh tÝn dông thÝ ®iÓm, thö nghiÖm trong ®Þa bµn, ®ång thêi theo dâi, ®¸nh gi¸, s¬ kÕt, tæng kÕt. - Th­êng xuyªn ph©n lo¹i d­ nî, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ t×m h­íng kh¾c phôc. - Gióp gi¸m ®èc chi nh¸nh chØ ®¹o, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi trùc thuéc trªn ®Þa bµn. - Tæng hîp vµ b¸o c¸o kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi giao. 2.2. Phßng kÕ to¸n: Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng gåm 18 ng­êi, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ng©n hµng vÒ mÆt tµi chÝnh, ghi chÐp, tÝnh to¸n, cËp nhËt c¸c sè liÖu ph¸t sinh hµng ngµy, cung cÊp th«ng tin cho ban l·nh ®¹o ®Ó ra quyÕt ®Þnh vµ lu«n tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n­íc còng nh­ quy ®Þnh vÒ ngo¹i tÖ. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi giao. 2.3. Phßng ng©n quü: Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng gåm 19 ng­êi - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi trªn ®Þa bµn. - Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo quy ®Þnh - Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong vµ ngoµi n­íc - ChÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn kho quü vµ ®Þnh møc tån quü theo quy ®Þnh 2.4. Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: Gåm 18 c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - X©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cña chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm th­êng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc gi¸m ®èc chi nh¸nh phª duyÖt. - X©y dùng vµ triÓn khai ch­¬ng tr×nh giao ban néi bé chi nh¸nh vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc, trùc tiÕp lµm th­ ký tæng hîp cho gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. - Lµ ®Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch hµng ®Õn lµm viÖc vµ c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh. - Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh, thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th­, lÔ t©n, ph­¬ng tiÖn giao th«ng b¶o vÖ, y tÕ. - Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ theo chØ ®¹o cña Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. - §Çu mèi trong viÖc ch¨m lo ®ång sèng vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn, th¨m hái èm ®au, hiÕu, hû c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Gi¶i quyÕt nh÷ng chÕ ®é quy ®Þnh víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®µo t¹o vµ tuyÓn mé nh©n viªn cña ng©n hµng. 2.5. Phßng kÕ ho¹ch: Cã 3 c¸n bé c«ng nh©n viªn - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt chiÕn l­îc kh¸ch hµng, chiÕn l­îc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph­¬ng. - X©y dùng kÕ ho¹ch kim ng¹ch ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n theo ®Þnh h­íng kinh doanh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp. - Tæng hîp theo dâi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh vµ quyÕt to¸n kÕ ho¹ch ®Õn c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n trªn ®Þa bµn. - C©n ®èi nguån vèn, sö dông vèn vµ ®iÒu ho¸ vèn kinh doanh ®èi víi c¸c chi nh¸nh trªn ®Þa bµn. - Tæng hîp, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh quý, n¨m. Dù th¶o c¸c b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt. - §Çu mèi thùc hiÖn th«ng tin phßng ngõa rñi ro vµ sö lý rñi ro tÝn dông... 2.6. Phßng thanh to¸n quèc tÕ: Gåm 7 c¸n bé c«ng nh©n viªn Phßng Thanh to¸n quèc tÕ víi c¬ cÊu gåm mét tr­ëng phßng, mét phã phßng vµ n¨m nh©n viªn. Phßng nµy cã nhiÖm vô thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i cña chi nh¸nh, trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng t¹i Héi së, tæ chøc ho¹t ®éng, ghi chÐp mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i t¹i Héi së. Thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ qua Ng©n hµng cho mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng. 2.7. Phßng kiÓm so¸t: Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng gåm 7 ng­êi, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - KiÓm tra c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo NghÞ quyÕt cña Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng. - KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh quy tr×nh nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh ph¸p luËt. - Gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi vÒ ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô ng©n hµng. - KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña b¸o c¸o tµi chÝnh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, viÖc tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c chÕ ®é vÒ chÝnh s¸ch kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, cña Ng©n hµng. - B¸o c¸o Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp, Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi kÕt qu¶ kiÓm tra vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p sö lý, kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm, tån t¹i. - Lµm ®Çu mèi trong viÖc kiÓm to¸n ®éc lËp, thanh tra kiÓm so¸t cña ngµnh ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan ph¸p luËt kh¸c, ®Õn lµm viÖc víi chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. 3- T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi, giai ®o¹n 1996 - 2000 Tõ n¨m 1996 ®Õn nay, ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ViÖt Nam nãi chung vµ ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi nãi riªng tiÕp tôc thùc hiÖn 3 môc tiªu vµ 4 ®Þnh h­íng cña ngµnh. Trong sù ph¸t triÓn ®Çu tiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, v÷ng t×n vµo n¨ng lùc cña chÝnh m×nh, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi tiÕp tôc ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng, xøng ®¸ng lµ Ng©n hµng quèc doanh - Ng©n hµng ®i ®Çu trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, x©y dùng n«ng th«n giÇu ®Ñp, phån vinh ®ång thêi lµ Ng©n hµng ®¸ng tin cËy cña mäi ng­êi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. NghiÖp vô chÝnh cña Ng©n hµng lµ duy ®éng vèn vµ cho vay, tr­íc ®©y nguån vèn chÝnh cña Ng©n hµng lÊy tõ Ng©n hµng lÊy tõ Ng©n s¸ch Nhµ n­íc chØ mét phÇn nhá lµ tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, b­íc sang giai ®o¹n míi theo ph¸p lÖnh Ng©n hµng 90 ®­îc ban hµnh, chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ®· thùc hiÖn ®æi míi toµn diÖn ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn ®­îc më réng víi c¸c ®ît ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu. H×nh thøc nµy rÊt cã hiÖu qu¶ trong viÖc gia t¨ng nguån vèn cho Ng©n hµng, gi¶m tû träng vèn Ng©n s¸ch trong tæng nguån vèn cña chi nh¸nh Ng©n hµng. Trong nh÷ng n¨m qua tÝn dông Ng©n hµng ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá trong sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu nÒn kinh tÕ t¹i ®Þa bµn, gi¶m sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo gi÷a néi thµnh vµ ngo¹i thµnh, ®Æc biÖt Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ®· gãp phÇn to lín trong ®Çu t­ vµo c¸c ch­¬ng tr×nh thu mua l­¬ng thùc, ph©n bãn, thuèc trõ s©u c¸c lo¹i... N¨m 1997, ®· ®Çu t­ cho h¬n 125.000 tÊn g¹o, 29 triÖu USD nhËp khÈu ph©n bãn hç trî cho C«ng ty kinh doanh vËt t­ n«ng nghiÖp phôc vô cho bµ con n«ng d©n kÞp thêi. B¶ng 1: C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng trong 2 n¨m 1999 - 2000 §¬n vÞ: triÖu ®ång Nguån vèn huy ®éng 31/12/1999 31/12/2000 % 2000/1999 I- TiÒn göi b»ng ViÖt Nam ®ång 421.687 1.349.099 319,9% - Kh«ng kú h¹n 313.405 855.990 273% - Cã kú h¹n d­íi 12 th¸ng 1108.282 461.091 425,8% II- TiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ 64.970 90.422 139% - Kh«ng cã kú h¹n 8.475 5.458 64% - Cã kú h¹n tõ 12 th¸ng trë lªn 23.763 57.087 240% III- TiÒn göi cña c¸c TCTD trong n­íc 925.024 171.429 18,5% - ViÖt Nam ®ång 773.6233 5.458 19,4% - Ngo¹i tÖ 151.401 21.038 13,9 IV- C¸c giÊy tê cã gi¸ ®· ph¸t hµnh 534.161 424.665 79,5% - Chøng chØ tiÒn göi 202 93 46% - C¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c 533.959 424.572 79,5% Tæng céng 1.945.842 2.035.615 104,6% Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña NHN0 & PTNT - Hµ Néi Nh×n vµo b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng cho thÊy tæng nguån vèn huy ®éng t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m 2000 t¨ng 89.773 triÖu ®ång so víi n¨m 1999, sè t­¬ng ®èi t¨ng 4,6%. Trong hai n¨m qua, chi nh¸nh lu«n trong t×nh tr¹ng thõa vèn vµ thùc hiÖn ®iÒu chuyÓn vèn 5.905 tû vÒ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam. §iÒu ®ã chøng të sù t¨ng tr­ëng v÷ng m¹nh vÒ nguån vèn t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho ho¹t ®éng tÝn dông. MÆt kh¸c thõa vèn còng lµ mét thùc tr¹ng ®ßi hái nh÷ng gi¶i ph¸p tèi ­u trong c©n ®èi nguån vèn vµ sö dông vèn ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. B¶ng 2: C¬ cÊu tÝn dông cña NHN0 & PTNT - Hµ Néi §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu 31/12/1999 31/12/2000 1- D­ nî cho vay ng¾n h¹n 813.507 85,6% 800.258 86% 2- D­ nî cho vay trung h¹n 134.846 14,2% 129.549 13,9% 3- D­ nî cho vay kh¸c 1.242 0,2% 1.189 0,1% Tæng d­ nî 949.595 100% 930.996 100% Nguån: b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña NHN0 & PTNT - Hµ Néi Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy, h×nh thøc tÝn dông chñ yÕu cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ tÝn dông ng¾n h¹n chiÕm tû träng 85,7% trong tæng d­ nî tÝn dông, n¨m 1999 chiÕm 86%, nguyªn nh©n lµ do nguån vèn chñ yÕu cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ nguån huy ®éng ng¾n h¹n. mÆt kh¸c ®Æc ®iÓm cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ khèi l­îng lín, thêi gian sö dông l©u, vßng quay vèn chËm, do vËy nguån vèn huy ®éng khã cã thÓ ®¸p øng ®­îc vµ do ®Æc thï cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ nguån vèn huy ®éng ng¾n h¹n. MÆt kh¸c ®Æc ®iÓm cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ khèi l­îng lín, thêi gian sö dông l©u, vßng quay vèn chËm, do vËy nguån vèn huy ®éng khã cã thÓ ®¸p øng ®­îc vµ do ®Æc thï cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ phôc vô cho nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh thêi vô. 4- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña ng©n hµng phôc vô ng­êi thÌo Hµ Néi trong thêi gian qua. Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua ®­îc xem nh­ mét giai ®o¹n thö nghiÖm quan träng. Trªn c¬ së nghiªn cøu thùc tiÔn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®Ó tiÕp tôc ®iÒu chØnh, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, x©y dùng mét m« h×nh qu¶n lý phï hîp thùc hiÖn tèt dù ¸n tÝn dông trong ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña chÝnh phñ. Sau ®©y lµ nh÷ng mÆt lµm ®­îc vµ ch­a lµm ®­îc cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. 1. Nh÷ng mÆt lµm ®­îc. Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh sè 56/Q§, thùc thi mét thÓ chÕ chÝnh s¸ch ®­îc n«ng d©n ®ång t×nh, h­íng øng, thÓ hiÖn ®­êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng, ChÝnh phñ. §©y lµ gi¶i ph¸p rÊt cô thÓ, gãp phÇn æn ®Þnh kinh tÕ x· héi thùc hiÖn môc tiªu x· héi, c«ng b»ng v¨n minh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, m« h×nh tæ chøc ®­îc thiÕt lËp theo ph­¬ng ph¸p nµy ®· tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ x· héi, tËn dông ®­îc nh©n lùc, c«ng nghÖ m¹ng l­íi cña ng©n hµng quèc doanh; tËp trung ®­îc vèn, kü thuËt chuyÓn tiÕp hç trî ng­êi nghÌo (mµ kh«ng ph¶i chi phÝ tuyÓn nh©n lùc, kh«ng t¨ng thªm c¸c chi phÝ mua s¾m, x©y dùng c¬ së vËt chÊt). Do vËy triÓn khai ®­îc nhanh trªn ph¹m vi ®Þa bµn Hµ Néi vÒ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi c¬ chÕ qu¶n lý ho¹ch to¸n theo hÖ thèng nhÊt, ph©n ®Þnh râ nguån vèn, sö dông vèn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp Hµ Néi cã thÓ nãi, ho¹t ®éng cña NHN0 Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua ®· mang l¹i hiÖu qu¶, gãp phÇn thiÕt thùc ph¸t triÓn kinh tÕ vµ æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi trªn ®Þa bµn thñ ®«. - LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö ph¸t triÓn ngµnh tµi chÝnh - ng©n hµng ë ViÖt Nam nãi chung ®· thiÕt lËp ®­îc kªnh tÝn dông riªng ®Ó hç trî tµi chÝnh cho ng­êi nghÌo, thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho hé nghÌo cã vèn s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, tõng b­íc lµm quen víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Hµng n¨m, vèn cña NHN0 Hµ Néi t¨ng tr­ëng kh¸, sau 5 n¨m ho¹t ®éng ®· cã 4.500 tû ®ång, gÇn 1 triÖu hé nghÌo ®ang cã quan hÖ vay vèn. Vèn cña Nhµ n­íc ®· thùc sù ®Õn tay ng­êi nghÌo, ng­êi nghÌo vay vèn kh¸ ®Çy ®ñ, nî qu¸ h¹n thêi ®iÓm hiÖn nay (nÕu lo¹i trõ nî thiÖt h¹i cho thiªn ta) lµ 1,67%, tû lÖ thu l·i b×nh qu©n ®¹t 85%. Theo thèng kª ®· cã hµng ngµn hé nghÌo ®­îc vay vèn tho¸i khái ng­ìng nghÌo ®ãi theo chuÈn mùc hiÖn nay ®êi sèng hµng v¹n hé nghÌo ®· ®­îc c¶i thiÖn h¬n. Chñ tr­¬ng ng©n s¸ch Nhµ n­íc hç trî vèn th«ng qua bï chªnh lÖch l·i suÊt huy ®éng vèn vµ sö dông ph­¬ng ph¸p tÝn dông ng©n hµng ®Ó hç trî vèn cho ng­êi nghÌo (thay v× nguån vèn cÊp tõ ng©n s¸ch cã h¹n b»ng ph­¬ng ph¸p huy ®éng vèn trong d©n c­, phÇn chªnh lÖch l·i suÊt cho vay ®­îc ng©n s¸ch cÊp bï) ®· t¹o ra khèi l­îng lín h¬n nhiÒu lÇn so víi c¸ch ®Çu t­ trùc tiÕp tõ ng©n s¸ch tr­íc ®ay. Chñ tr­¬ng sö dông hÖ thèng c¸c NHTM lµm dÞch vô huy ®éng vèn lín h¬n nhiÒu lÇn so víi c¸ch ®Çu t­ trùc tiÕp tõ ng©n s¸ch tr­íc ®ay. Chñ tr­¬ng sö dông hÖ thèng c¸c NHTM lµm dÞch vô huy ®éng vèn vµ cho vay ®­îc ph¸t huy søc m¹nh néi lùc trong x· héi, gi¶m chi phÝ qu¶n lý. §©y lµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý rÎ tiÒn nhÊt. Phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Ó thùc tÕ hiÖn nay. M« h×nh qu¶n lý ®· huy ®éng ®­îc søc m¹nh tæng hîp cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi vÒ c¸c nguån lùc, hµng ngµn ng­êi lao ®éng tù nguyÖn tËn t×nh v× ng­êi nghÌo, thÓ hiÖn b¶n chÊt tèt ®Ñp cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. 2- Nh÷ng mÆt ch­a lµm ®ùoc vµ nh÷ng tån t¹i trong ho¹t ®éng cña NHN0 Hµ Néi . 2.1. Tån t¹i vÒ m« h×nh qu¶n lý: Tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc ®iÒu hµnh ®iÒu theo hÖ thèng kiªm nhiÖm nªn cã ý kiÕn cho r»ng, c¬ b¶n ng©n hµng c¬ së thiªn vÒ tr¸ch nhiÖm kinh doanh, Ýt quan t©m tíi chÊt l­îng cña tÝn dông cho vay hé nghÌo ë c¸c vïng s©u, vïng xa, ®iÒu kiÖn vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc rÊt khã kh¨n, h¹n chÕ ®Õn viÖc cung cÊp dÞch vô tÝn dông cho hé nghÌo ë c¸c vïng nµy. Bªn c¹nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña ban ®¹i diÖn héi ®ång qu¶n trÞ c¸c cÊp cã mét sè n¬i ban ®¹i diÖn héi ®ång qu¶n trÞ (chñ yÕu ë cÊp huyÖn) ho¹t ®éng kh«ng ®Òu, thiÕu sù chØ ®¹o kiÓm tra, gi¸m s¸t cña ban ®¹i diÖn, sù phèi hîp víi c¸c ban ngµnh §oµn thÓ ch­a th­êng xuyªn, cßn nhiÒu bÊt cËp, nhÊt lµ trong viÖc tuyªn truyÒn c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông hé nghÌo, h­íng dÉn c¸ch lµm ¨n, chØ dÉn thÞ tr­êng ®Ó ph¸t sinh c¸c tiªu cùc trong viÖc sö dông vèn vay lµ nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng tÝn dông. 2.2. Nh÷ng tån t¹i trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch tÝn dông c¬ chÕ ®iÒu hµnh. Sù ho¹t ®éng cña NHN0 Hµ Néi trong thêi gian qua, xÐt vÒ b¶n chÊt vèn tÝn dông hé nghÌo, cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch võa mang tÝnh chÊt ho¹t ®éng nh­ mét quü tµi chÝnh vµ mang tÝnh chÊt ho¹t ®éng nh­ mét ng©n hµng. TÝnh chñ ®éng trong ho¹t ®éng cña NHN0 Hµ Néi cßn h¹n chÕ, nguån vèn huy ®éng phô thuéc vµo møc cÊp bï chªnh lÖch l·i suÊt tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Lµ h×nh thøc tÝn dông chÝnh s¸ch cã ­u ®·i nªn mang trong m×nh nã lµ tÝnh bÒn v÷ng kh«ng cao. Do vËy sù ph¸t triÓn cña NHN0 Hµ Néi phô thuéc vµo tµi trî tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc, cho vay theo chÝnh s¸ch ­u ®·i rÊt kh¸c víi ho¹t ®éng tÝn dông truyÒn thèng cña ng©n hµng. §iÒu nµy lµm nµy sinh nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ ph­¬ng ph¸p cung cÊp tÝn dông cho hé nghÌo. Cã quan ®iÓm cho r»ng cÇn cÊp tÝn dông cho hé nghÌo theo l·i suÊt th­¬ng m¹i trªn c¬ së tæ chøc mét ng©n hµng th­¬ng m¹i; quan ®iÓm kh¸c vÊn gi÷a kªnh tÝn dông cã chÝnh s¸ch ­u ®·i cho vay ®èi víi hé nghÌo, v× ®©y lµ gi¶i ph¸p t×nh thÕ trùc tiÕp mang tÝnh lÞch sö, khi nÒn kinh tÕ ®· ph¸t triÓn, ®êi sèng cña bé phËn d©n c­ nghÌo ®· kh¸ lªn, lóc ®ã chuyÓn hä ®i theo tÝn dông cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. ViÖc x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông cho vay trùc tiÕp ¸p dông chung cho hé nghÌo c¸c vïng trong c¶ n­íc lµ ch­ phï hîp víi tËp qu¸n canh t¸c vµ së h÷u ®Êt ®ai. Khi ph©n tÝch nguyªn nh©n nî qu¸ h¹n cao ë mét sè vïng thÊy r»ng hé nghÌo th­êng sö dông ®Êt ®ai, cÇm cè, lµm thuª. §èi víi c¸c hé nµy tiÒn vay chñ yÕu phÇn lín ®­îc sö dông vµo c¸c môc ®Ých tiªu dïng nªn kh«ng thÓ thu håi nî. V× vËy, cÇn ph¶i ®­îc nghiªn cøu chÝnh s¸ch tÝn dông kh¸c phï hîp t¹o cho hä gi¶i quyÕt viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp. Sù phèi hîp lång ghÐp dù ¸n tÝn dông trong ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ch­a tèt. Bµi häc kinh nghiÖm cho thÊy nh÷ng n¬i nµo kªnh tÝn dông hé nghÌo ®i tr­íc ®éc lËp víi c¸c dù ¸n kh¸c, vèn tÝn dông kÐm hiÖu qu¶ bëi ë c¸c vïng s©u, vïng xa, vïng cã tû lÖ hé nghÌo ®ãi cao, cÇn ph¶i phèi hîp ®Çu t­ tr­íc vÒ c¬ së h¹ tÇng, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, h­íng dÉn c¸ch lµm ¨n, kü thuËt khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, chØ dÉn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cã nh­ vËy hé nghÌo míi cã thÓ tiÕp cËn vèn tÝn dông. MÆt kh¸c viÖc tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch tÝn dông hé nghÌo thùc hiÖn ch­a tèt, nhiÒu hé nghÌo ë vïng s©u, vïng xa kh«ng ph©n biÖt ®­îc vèn tÝn dông víi vèn cÊp ph¸t cho kh«ng. §©y lµ nguyªn nh©n ph¸t sinh nî khã ®ßi. 3- Nguyªn nh©n cña nh÷ng yÕu kÐm vµ tån t¹i nªu trªn a- Nguyªn nh©n kh¸ch quan: - Do hé nghÌo thiÕu kiÕn thøc, kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt vµ ch­a ®­îc hç trî tèt vÒ c¸c dÞch vô khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m. ChÝnh v× vËy mµ viÖc sö dông nguån vèn vay tõ NHN0 th­êng sai môc ®Ých kÐm hiÖu qu¶. - Ph¶i g¸nh chÞu rñi ro do thiªn tai, dÞch bÖnh, thªm vµo ®ã lµ gi¸ c¶ bÕp bªnh dÉn ®Õn hé nghÌo s¶n xuÊt kinh doanh th­êng bÞ thua lç vµ kh«ng hoµn tr¶ ®­îc vèn vay. Do thÞ tr­êng tiªu thô kh«ng æn ®Þnh: khi c¸c hé gia ®×nh vèn ®Çu t­ vµo ch¨n nu«i, trång c©y ¨n qu¶. Theo yªu cÇu cña mét sè doanh nghiÖp nh­ng ®Õn khi thu ho¹ch, xuÊt chuång th× l¹i kh«ng tiªu thô ®­îc. C¸c doanh nghiÖp ®«i khi cßn kÐo dµi nªn ra nhiÒu nguyªn nh©n mµ kh«ng thu mua kÞp thêi dÉn ®Õn ø ®äng vèn, ®«i khi cßn hao mßn vµ t¨ng thªm kho¶n chi phÝ ph¸t sinh. Do nguån vèn vay lµ cã h¹n, trong khi ®ã mét sè vïng th× l¹i cÇn vèn vay dµi h¹n ®Ó ®Çu t­ vµo trång c©y l©u n¨m th× vÉn ch­a ®­îc vay vèn th× NHN0 ph¶i ®¸nh gi¸ xem trong kho¶ng bao l©u th× thu håi vèn nh»m tr¸nh nî tån ®äng qu¸ l©u. b- Nguyªn nh©n chñ quan: Do chÝnh s¸ch tÝn dông ®«i khi ch­a hîp lý, chËm c¶i tiÕn, khi ph¸t sinh tiÒn vay kh«ng phï hîp víi thêi vô s¶n xuÊt. Møc vèn vay thêi kú ®Çu qu¸ nhá ch­a phï hîp víi ®èi t­îng ®Çu t­ cho nªn ng­êi nghÌo ®· sö dông vèn vay kh«ng cã hiÖu qu¶ dÉn ®Õn nî qu¸ h¹n. Do c¸c hé nghÌo khi cã vèn th× rÊt lóng tóng kh«ng biÕt nªn ®Çu t­ vµo ®Çu t­ v× hä ch­a ®­îc h­íng dÉn c¸ch lµm ¨n nªn n¨ng suÊt lao ®éng th­êng thÊp. Do trong qu¶n lý ®iÒu hµnh ë mét sè ®Þa ph­¬ng kh«ng chÊp hµnh nghiªm c¸c quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch tÝn dông cho vay hé nghÌo. Do mét sè UBND x· tù ý thu l·i tiÒn vay cña hé nghÌo cho môc ®Ých cña x· nh­: x©y dùng c¬ së h¹ tÇng (lµm ®­êng, x©y dùng ®­êng d©y ®iÖn) tr¶ nî tiÒn ®iÖn. Mét sè n¬i cßn tù ý thu thªm lÖ phÝ cña hé nghÌo (khi muèn vay thªm) ®Ó lËp quü cña x· quü cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi, bªn c¹nh ®ã cã mét sè tæ tr­ëng vay vèn tù ý thu nî, thu l·i cña nh©n d©n mµ kh«ng nép cho ng©n hµng, thËm chÝ cã c¸n bé ng©n hµng tham «, lîi dông tiÒn vay cña hé nghÌo sö dông sai môc ®Ých. Do viÖc xÐt duyÖt kh«ng ®óng ®èi t­îng cho vay lµ hé nghÌo mµ chñ yÕu lµ hé ®ãi. Do viÖc quan t©m, ®«n ®èc viÖc thu nî ë mét sã n¬i thùc hiÖn ch­a tèt, do khèi l­îng c«ng viÖc cña c¸n bé tÝn dông lín v× ph¶i ho¹t ®éng kiªm nhiÖm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập Tại ngânhàng NHNo&PTNT (AgriBank) Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan