Đề tài Thực tập tại nhà máy gạch lát hoa và má phanh ô tô Hà Nội

Lời mở đầu Để trang bị cho mình nhưng hành trang cần thiết trước khi ra trường và tạo lập cuộc sống mới trong tương lai thì bất kỳ sinh viên nào cũng phải trải qua quá trình đi thực tại các cơ quan, đơn vị ở bên ngoài. Quá trình thực tập sẽ giúp mỗi sinh viên nắm vững hơn những lý luận đã được học trong trường và qua đó sẽ giúp bổ sung thêm lượng kiến thức cần thiết thông qua việc đi tìm hiểu hoạt động thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị . Nhận thức được điều trên và có sự đồng ý của nhà trường, trong thời gian qua em đã thực tập tại Nhà máy gạch lát hoa và má phanh ô tô Hà Nội. Trong quá trình thực tập tại đây em đã tích luỹ được một số kinh nghiệm bổ ích cho bản thân. Công việc thực tập không những giúp em khẳng định lại những gì đã được nghiên cứu trên cơ sở lý thuyết mà còn giúp em thấy được những điểm giống và khác nhau giữa lý thuyết và thực tế để từ đó có thể vận dụng những lý luận vào thực tế. Sau một thời gian thực tập ở nhà máy gạch lát hoa và má phanh ô tô Hà Nội em đã hiểu được một phần nào sự hình thành và phát triển của nhà máy. Tại đây có một hệ thống làm việc quy củ; các phòng ban , bộ phận có những chức năng, nhiệm vụ riêng biệt và bộ máy nhân sự được quản lý chặt chẽ. Ngoài lời mở đầu và phần kết luận, những vấn đề trên sẽ được trình bày rõ hơn qua những nội dung sau : Phần I : tình hình xây dựng và phát triển của nhà máy gạch lát hoa và má phanh ô tô Hà Nội . Phần II : tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy gạch lát hoa và má phanh ô tô Hà Nội . Phần Iii . các nghiệp vụ chủ yếu về công tác quản trị văn phòng .

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực tập tại nhà máy gạch lát hoa và má phanh ô tô Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu §Ó trang bÞ cho m×nh nh­ng hµnh trang cÇn thiÕt tr­íc khi ra tr­êng vµ t¹o lËp cuéc sèng míi trong t­¬ng lai th× bÊt kú sinh viªn nµo còng ph¶i tr¶i qua qu¸ tr×nh ®i thùc t¹i c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ë bªn ngoµi. Qu¸ tr×nh thùc tËp sÏ gióp mçi sinh viªn n¾m v÷ng h¬n nh÷ng lý luËn ®· ®­îc häc trong tr­êng vµ qua ®ã sÏ gióp bæ sung thªm l­îng kiÕn thøc cÇn thiÕt th«ng qua viÖc ®i t×m hiÓu ho¹t ®éng thùc tiÔn ë tõng c¬ quan, ®¬n vÞ . NhËn thøc ®­îc ®iÒu trªn vµ cã sù ®ång ý cña nhµ tr­êng, trong thêi gian qua em ®· thùc tËp t¹i Nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ®©y em ®· tÝch luü ®­îc mét sè kinh nghiÖm bæ Ých cho b¶n th©n. C«ng viÖc thùc tËp kh«ng nh÷ng gióp em kh¼ng ®Þnh l¹i nh÷ng g× ®· ®­îc nghiªn cøu trªn c¬ së lý thuyÕt mµ cßn gióp em thÊy ®­îc nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ ®Ó tõ ®ã cã thÓ vËn dông nh÷ng lý luËn vµo thùc tÕ. Sau mét thêi gian thùc tËp ë nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi em ®· hiÓu ®­îc mét phÇn nµo sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y. T¹i ®©y cã mét hÖ thèng lµm viÖc quy cñ; c¸c phßng ban , bé phËn cã nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng biÖt vµ bé m¸y nh©n sù ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ. Ngoµi lêi më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, nh÷ng vÊn ®Ò trªn sÏ ®­îc tr×nh bµy râ h¬n qua nh÷ng néi dung sau : PhÇn I : t×nh h×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi . PhÇn II : t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi . PhÇn Iii . c¸c nghiÖp vô chñ yÕu vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ v¨n phßng . PhÇn I: t×nh h×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi 1 . VÞ trÝ ®Þa lý vµ tæ chøc cña Nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi - Tªn hiÖn t¹i cña nhµ m¸y : Nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi + §Þa chØ : X· §¹i Mç HuyÖn Tõ Liªm - Hµ Néi. §iÖn tho¹i : 8390363 + §Þa chØ giao dÞch chÝnh : 45B Hoµng Hoa Th¸m - Hµ Néi Nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, tù chñ. Nhµ m¸y lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng. + Nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi n»m ë Km2 ®­êng 70 nèi liÒn thÞ x· Hµ §«ng víi huyÖn Quèc Oai, c¸ch trung t©m Hµ Néi 13 Km2 vÒ phÝa T©y Nam. - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn : TiÒn th©n cña nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi lµ mét tæ chøc gåm 6 ng­êi . Môc ®Ých ban ®Çu lµ nghiªn cøu ®Ó s¶n xuÊt tÊm lîp fibrociment. Nhµ m¸y ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 24 / BCN – KH ngµy 08 / 01 / 1958 víi tªn gäi lµ nhµ m¸y Fibrociment Hµ Néi trùc thuéc Côc khai kho¸ng vµ luyÖn kim, lóc bÊy giê cã kho¶ng 145 c¸n bé c«ng nh©n viªn . N¨m 1966 , nhµ m¸y trë thµnh ®¬n vÞ trùc thuéc côc ho¸ chÊt vµ b¾t ®Çu ®­îc giao nhiÖm vô nghiªn cøu vËt liÖu ma s¸t ( m¸ phanh « t« ) . Qua nghiªn cøu thµnh c«ng, nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt ®­îc 2000 kg m¸ phanh « t«. Tõ ®ã cho ®Õn nay, mÆt hµng ®ã lu«n lµ mÆt hµng chñ yÕu cña nhµ m¸y. Tõ n¨m 1973 cho ®Õn nay, ®¬n vÞ chñ qu¶n cña nhµ m¸y lµ Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng – BXD. N¨m 1994, nhµ m¸y ngõng s¶n xuÊt ngãi Fibrociment víi lÝ do s¶n phÈm nµy kh«ng cßn lµ mÆt hµng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Sau ®ã, nhµ m¸y ®­îc giao nhiÖm vô s¶n xuÊt g¹ch l¸t hoa. N¨m 1978 ph©n x­ëng s¶n xuÊt g¹ch cña nhµ m¸y ®­îc thµnh lËp víi 30 m¸y Ðp thuû tinh vµ 120 c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Cho ®Õn cuèi n¨m1997 th× 2 s¶n phÈm g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« vÉn lµ nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng cña nhµ m¸y vµ ®Òu ®· ®­îc tÆng huy ch­¬ng vµng t¹i héi chî triÓn l·m thµnh tùu kinh tÕ VN. Th¸ng 3/ 1993 theo quyÕt ®Þnh sè 082 A/ BXD – TCL§ cña bé x©y dùng, nhµ m¸y ®æi tªn thµnh nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi trùc thuéc liªn hiÖp thuû tinh vµ gèm x©y dùng – BCN ( nay ®æi tªn thµnh Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng – BXD ). Theo ®¨ng kÝ kinh doanh sè 108218 ngµy 25 / 05/ 1993, ngµnh nghÒ kinh doanh cña nhµ m¸y gåm s¶n xuÊt kinh doanh tÊm lîp, m¸ phanh. Trong ®¨ng kÝ thay ®æi kinh doanh lÇn 1 ngµy 14/ 9 / 1995 nhµ m¸y bæ sung ®¨ng kÝ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, hoµn thiÖn trang trÝ néi thÊt. Trong ®¨ng kÝ thay ®æi kinh doanh lÇn 2 ngµy 29 / 10/ 1998, nhµ m¸y ®· bæ sung ®¨ng kÝ s¶n xuÊt kinh doanh in Ên c¸c chÕ phÈm bao b× theo quyÕt ®Þnh sè 354 / Q§ - BXD vµo ngµy16/ 6/ 1998. Song song víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt hiÖn t¹i, nhµ m¸y ®ang chuÈn bÞ triÓn khai dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u, më réng d©y chyÒn s¶n xuÊt bao b× c¸c t«ng sãng c«ng suÊt 4.5 triÖu m2/ n¨m víi tæng vèn ®Çu t­ gÇn 18 tØ ®ång. Tr¶i qua 40 n¨m ho¹t ®éng vµ tr­ëng thµnh, nhµ m¸y ®· kh«ng ngõng ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt bao gåm ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao hiÖu lùc thiÕt bÞ vµ hÖ thèng nhµ x­ëng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô trong n­íc ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng. 2 . Chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc cña Nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Né A. M« h×nh tæ chøc cña nhµ m¸y: Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng TCHC TCKT KT KHVT XD PX Ph©n x­ëng MP bao b× B. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c ®¬n vÞ: a. Gi¸m ®èc: - Cã nhiÖm vô ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y trªn c¬ së SXKD cã hiÖu qu¶ vµ ®êi sèng CBCNV ngµy cµng ®­îc n©ng cao. - L·nh ®¹o toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng cña nhµ m¸y, ®¶m b¶o SXKD ®¹t nhÞp ®é ph¸t triÓn cao, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ¸p dông kü thuËt míi, tæ chøc lao ®éng trong s¶n xuÊt vµ qu¶n lý mét c¸ch khoa häc . - B¶o ®¶m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô kÕ ho¹ch Tæng c«ng ty giao ®óng nh÷ng chØ tiªu vÒ khèi l­îng, chÊt l­îng; hoµn thµnh mäi nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. - Cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®­îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 13 cña b¶n “ §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi ” do Tæng c«ng ty quy ®Þnh. - Trùc tiÕp chØ ®¹o nghiÖp vô c¸c phßng: Tæ chøc hµnh chÝnh, KÕ to¸n tµi chÝnh, KÕ ho¹ch ®Çu t­, Kinh doanh b. Phã Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi gióp viÖc gi¸m ®èc vµ phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc sau: - Trùc tiÕp chØ ®¹o viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt hµng ngµy cña 2 ph©n x­ëng. - Trùc tiÕp chØ ®¹o phßng kü thuËt, x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch kü thuËt vµ triÓn väng ph¸t triÓn kü thuËt cña nhµ m¸y. - Phô tr¸ch XDCB, söa ch÷a lín, m¸y mãc thiÕt bÞ cña nhµ m¸y. - Phô tr¸ch c«ng t¸c an toµn,VSCN vµ BHL§. - ChØ ®¹o viÖc x©y dùng c¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ thùc nghiÖm. - ChØ ®¹o viÖc thi n©ng bËc cho c«ng nh©n vµ ®¶m b¶o viÖc ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cho c¸n bé kü thuËt. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. - Trùc thay khi Gi¸m ®èc ®i v¾ng. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc nhµ m¸y vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng. - QuyÒn h¹n: ®­îc ký vµo c¸c v¨n b¶n thuéc lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. c. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh - Qu¶n lý vÒ con ng­êi vµ tham m­u cho Gi¸m ®èc c¸c vÊn ®Ò chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña nhµ n­íc liªn quan ®Õn lao ®éng trong nhµ m¸y. - §¶m b¶o lùc l­îng CBVC cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô theo yªu cÇu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - Tæ chøc nghiÖp vô v¨n th­, l­u tr÷ tµi liÖu vµ chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn vËt chÊt cho c¸c bé phËn trong nhµ m¸y ho¹t ®éng tèt . - Tæ chøc b¶o vÖ tµi s¶n, PCCC, an ninh trËt tù, b¶o vÖ néi bé trong nhµ m¸y. - QuyÒn h¹n: Cã quyÒn ®Ò nghÞ n©ng l­¬ng, n©ng bËc, khen th­ëng, kû luËt cho CBCNV trong nhµ m¸y vµ ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc ®iÒu phèi lao ®éng trong nhµ m¸y. d. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n - Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: + Gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña nhµ m¸y nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao trong viÖc sö dông vèn. + Tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, ®¶m b¶o nguån tµi chÝnh cho c¸c nhiÖm vô, kÕ ho¹ch cña nhµ m¸y vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c yªu cÇu, nhiÖm vô vµ nguyªn t¾c cña c«ng t¸c tµi chÝnh. + B¶o toµn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn SXKD. + Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c nghÜa vô ®èi vãi ng©n s¸ch nhµ n­íc - QuyÒn h¹n: Cã quyÒn ®éc lËp vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô theo sù h­íng dÉn cña c¬ quan kÕ to¸n cÊp trªn. Cã quyÒn yªu cÇu tÊt c¶ c¸c bé phËn trong nhµ m¸y chuyÓn ®Çy ®ñ, kÞp th¬× nh÷ng sè liÖu phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n e. Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t­: - Chøc n¨ng: + Nghiªn cøu chiÕn l­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn, nghiªn cøu thÞ tr­êng + Cung cÊp vËt t­ + X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n, ng¾n h¹n - NhiÖm vô: + §iÒu tra t×nh h×nh ph¸t triÓn chung cña c¶ n­íc vµ khu vùc ®Ó ®Ò ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña nhµ m¸y +TÝnh gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm + §¶m b¶o cung cÊp vËt t­ cho qu¶ tr×nh s¶n xuÊt + Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt - QuyÒn h¹n: cã quyÒn ®Ò nghÞ t¨ng, gi¶m gi¸ b¸n f. Phßng kü thuËt - Chøc n¨ng: Qu¶n lý c¸c mÆt vÒ khoa häc, kü thuËt nh­: + Qu¶n lý c«ng nghÖ s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ, tæ chøc thùc hiÖn c¶i tiÕn, ®æi míi còng nh­ øng dông nh÷ng tiÕn bé kü thuËt. + Qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm - NhiÖm vô: Qu¶n lý khoa häc, kü thuËt. Qu¶n lý c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ - QuyÒn h¹n: Cã quyÒn ph¸t hiÖn, ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh hoÆc ®×nh chØ trong ph¹m vi quyÒn h¹n ®­îc giao vµ chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. g. Phßng kinh doanh - Chøc n¨ng: + Qu¶n lý kho s¶n phÈm, hµng ho¸ cña nhµ m¸y. + Nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh dµi h¹n, ng¾n h¹n. - NhiÖm vô: + Tæ chøc tiªu thô c¸c lo¹i s¶n phÈm m¸ phanh vµ bao b× cña nhµ m¸y + Kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸ theo ngµnh nghÒ ®¨ng ký - QuyÒn h¹n: Cã quyÒn ®Ò nghÞ møc hoa hång cho c¸c ®¹i lý vµ kh¸ch hµng h. Ph©n x­ëng s¶n xuÊt Qu¶n ®èc ph©n x­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ cña ph©n x­ëng. - Hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mµ nhµ m¸y giao ®óng tiÕn ®é víi n¨ng suÊt, chÊt l­îng ®óng yªu cÇu. - §¶m b¶o tuyÖt ®«Ý cho ng­êi lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ. - Cã tr¸ch nhiÖm t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt cho c¸c tæ chøc quÇn chóng cña ph©n x­ëng ho¹t ®éng. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, nghiªm chØnh mäi quy ®Þnh, néi quy cña nhµ m¸y ®èi víi ph©n x­ëng. - Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ, ®¶m b¶o s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®óng tiªu chuÈn chÊt l­îng mµ nhµ m¸y quy ®Þnh. - QuyÒn h¹n: + Cã quyÒn ®iÒu phèi lao ®éng trong ph¹m vi ph©n x­ëng + §­îc phÐp cho c«ng nh©n nghØ viÖc tõ 1 ngµy trë xuèng + Cã quyÒn ®×nh chØ kh«ng cho c«ng nh©n lµm viÖc nÕu vi ph¹m kØ luËt lao ®éng vµ b¸o c¸o Gi¸m ®èc + Cã quyÒn ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc khen th­ëng, kû luËt c«ng nh©n trong ph©n x­ëng PhÇn ii: T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh Trong nh÷ng n¨m võa qua nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. Nh­ng nhê sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña l·nh ®¹o nhµ m¸y, cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn còng nh­ ®· øng dông vµ c¶i tiÕn ®­îc c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña nhµ m¸y nªn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Sau ®©y lµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®¹t ®­îc cña nhµ m¸y tõ n¨m1998 ®Õn 2002. 1. C¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp : N¨m 1998, nhµ m¸y s¶n xuÊt 3 lo¹i s¶n phÈm lµ: m¸ phanh, g¹ch l¸t vµ vá hép bao b× carton . Cßn tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2002, nhµ m¸y chØ s¶n xuÊt 2 lo¹i s¶n phÈm lµ: m¸ phanh vµ vá hép bao b× carton . 2. Khèi l­îng s¶n xuÊt theo k× trong n¨m: a. N¨m 1998: - S¶n xuÊt m¸ phanh: S¶n xuÊt m¸ phanh n¨m 1998 nh×n chung gÆp nhiÒu khã kh¨n, n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ lín nh­ng do tèc ®é tiªu thô chËm nªn ph¶i ®iÒu chØnh gi¶m khèi l­îng s¶n xuÊt. ViÖc gi¶m l­îng s¶n xuÊt ®· t¹o thªm khã kh¨n cho nhµ m¸y nh­ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lªn vµ bè trÝ viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. - S¶n xuÊt g¹ch l¸t: Khèi l­îng s¶n xuÊt ®­îc lµ: 492.782 viªn. B¾t ®Çu tõ quý IV dõng s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy. - S¶n xuÊt vá hép bao b×: Vá hép bao b× s¶n xuÊt ®­îc 603.546 chiÕc t­¬ng ®­¬ng 178.250m2. Thùc tÕ n¨m 1998 nhµ m¸y chØ s¶n xuÊt 4 th¸ng, tõ th¸ng 9 ®Õn hÕt th¸ng 12 s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn cò, tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 12 míi b¾t ®Çu s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn míi. b. N¨m 1999: - S¶n xuÊt bao b×: S¶n l­îng s¶n xuÊt ®¹t 1.122.776 m2 t¨ng so víi kÕ ho¹ch 12,27% - S¶n xuÊt m¸ phanh: Khèi l­îng s¶n xuÊt 116,2 tÊn ®¹t 97% kÕ ho¹ch, t¨ng 13,6% so cïng kú n¨m 1998. S¶n l­îng s¶n xuÊt nãi chung còng nh­ s¶n l­îng s¶n phÈm míi cßn thÊp, ­íc tÝnh s¶n l­îng s¶n xuÊt m¸ phanh míi chØ ®¸p øng 6,13% tæng nhu cÇu thÞ tr­êng, m¸ phanh xe m¸y chØ míi chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá. c. N¨m 2000: - S¶n xuÊt bao b×: Khèi l­îng s¶n xuÊt ®¹t 1.633.574m2 v­ît so víi kÕ ho¹ch vµ t¨ng 46% so víi n¨m 1999 - S¶n xuÊt m¸ phanh: Khèi l­îng lµ 101.438kg ®¹t kÕ ho¹ch vµ b»ng 87% so víi n¨m 1999 d. N¨m 2001: - Khèi l­îng bao b× carton: Khèi l­îng lµ 2.895.956m2 ®¹t 95% kÕ ho¹ch vµ b»ng 177% so víi n¨m 2000. - S¶n xuÊt m¸ phanh: Khèi l­îng lµ 124.761kg ®¹t 116% kÕ ho¹ch vµ b»ng 122% so víi n¨m 2000. e. N¨m 2002: - Khèi l­îng bao b× carton : 4.437.400m2 - Khèi l­îng m¸ phanh : 120.000kg - Kinh doanh VLXD : 3.500 triÖu ®ång 3. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm: a. N¨m 1998: - T×nh h×nh tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm: + S¶n phÈm s¶n xuÊt: S¶n xuÊt m¸ phanh « t«, g¹ch l¸t hoa xi m¨ng, bao b× carton. Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt + HÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm gåm: Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm: gåm 2 cöa hµng trong ®ã 2 cöa hµng t¹i ®Þa ®iÓm 45B Hoµng Hoa Th¸m b¸n s¶n phÈm cña nhµ m¸y s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. b. N¨m 1999: Tæng doanh thu cña n¨m 1999 lµ 12.800 triÖu ®ång ®¹t 11,3% kÕ ho¹ch vµ t¨ng109% so víi n¨m 1998. + S¶n l­îng tiªu thô: . Bao b× carton: 1.075.618m2 t¨ng 7.5% so víi kÕ ho¹ch. . M¸ phanh: 102,6 tÊn ®¹t 68,4% kÕ ho¹ch b»ng 82,7% cïng kú 1998. + Bao b× carton: Doanh thu 6.519 triªô ®ång ®¹t 109.6% kÕ ho¹ch vµ chiÕm 51% tæng doanh thu. c. N¨m 2000: - Tæng doanh thu: ®¹t 15.038 triÖu ®ång v­ît kÕ ho¹ch vµ t¨ng 18% so víi n¨m 1999 - S¶n l­îng tiªu thô: + Bao b× carton lµ 1.646.448m2 v­ît kÕ ho¹ch 3%vµ t¨ng 46% so víi n¨m 1999 + M¸ phanh lµ111.824kg b»ng 93% kÕ ho¹ch 93%vµ t¨ng 9% so víi n¨m 1999 d. N¨m 2001: - S¶n l­îng tiªu thô: + Bao b×: 2.707.407m2 ®¹t 90% kÕ ho¹ch, b»ng 164% so víi n¨m 2000 + M¸ phanh: 112.614kg 99% kÕ ho¹ch - Tån kho cuèi kú: + Bao b×: 178.235m2 t¨ng 75% so víi n¨m 2000 + M¸ phanh: 75.890kg t¨ng 23% so víi n¨m 2000 e. N¨m 2002: - Bao b× : 4.437.400m2 - M¸ phanh : 120.000kg - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng : 3.500 triÖu ®ång 4. Tæng gi¸ trÞ vµ tæng doanh thu: a. N¨m 1998: ChØ tiªu M¸ phanh ( kg ) G¹ch l¸t(viªn) Bao b× (Hép) K.§ ngoµi cb Hµng ®¹i lý Tiªuthô kh¸c Céng S¶n l­îng tiªu thô 124.061 727.927 559.201 Doanh Thu 3.009.909 980.637 936.986 825.296 135.424 243.251 631.508 b. N¨m 1999: ChØ tiªu - Tæng gi¸ trÞ + Gi¸ trÞ SXCN + Gi¸ trÞ kh¸c - Tæng doanh thu + Doanh thu SXCN + Doanh thu kh¸c §vt 1000® “ “ “ “ “ Thùc hiÖn n¨m 1998 4.607.000 3.691.000 916.000 6.131.000 4.927.000 1.204.000 KÕ ho¹ch n¨m 1999 6.885.000 5.000.000 1.885.000 11.000.000 9.000.000 2.000.000 Thùc hiÖn n¨m 1999 9.663.199 6.852.447 2.810.752 12.800.191 9.373.010 3.427.113 TH 1999 TH 98 210 178 306 209 190 284 KH 99 140 137 149 116 104 171 c. N¨m 2000: ChØ tiªu § v t Thùc hiÖn N¨m 1999 KÕ ho¹ch N¨m 2000 Thùc hiÖn N¨m 2000 % So s¸nh thùc hiÖn 2000 99 00 Tæng gi¸ trÞ 1000 ® 9.663.199 12.788.888 13.270.876 137 104 Gi¸ trÞ SXCN ‘’ 6.852.447 10.888. 888 11.104.171 162 102 Gi¸ trÞ SXCN kh¸c ‘’ 2.810.175 1.900.000 2.166.705 77 114 Tæng doanh thu ‘’ 12.800.191 14.500.000 15.038.683 118 104 Doanh thu SXCN ‘’ 9.373.010 12.500.000 12.745.383 136 102 Doanh thu SX kh¸c ‘’ 3.427.113 2.000.000 2.293.300 70 115 d. N¨m 2001: ChØ tiªu § v t Thùc hiÖn 2000 KÕ ho¹ch 2001 Thùc hiÖn 2001 % So s¸nh thùc hiÖn 2001 TH 2000 KH 2001 Tæng gi¸ trÞ 1000® 13.387.000 21.494.000 21.234.000 158 98,8 Gi¸ trÞ SXCN 1000® 11.104.000 18.644.000 18.384.000 165 98,6 Gi¸ trÞ SXCN kh¸c 1000® 2.283.000 2.850.000 2.850.000 124,8 100 Tæng DT 1000® 15.035.000 26.560.000 23.268.000 154 87 Doanh thu SXCN 1000® 12.572.000 23.560.000 19.813.000 157 84 Doanh thu SX kh¸c 1000® 2.463.000 3.000.000 3.455.000 140 115 e. N¨m 2002: ChØ tiªu § v t Thùc hiÖn 2001 KÕ ho¹ch 2002 % So s¸nh thùc hiÖn 2000 02 01 - Tæng gi¸ trÞ 1000 ® 21.234.000 32.492.444 153 157 122 159 170 101 + Gi¸ trÞ SXCN 1000 ® 18.384.000 28.992.444 + Gi¸ trÞ SXCN kh¸c 1000 ® 2.850.000 3.500.000 - Tæng doanh thu 1000 ® 23.267.990 37.193.648 + Doanh thu SXCN 1000 ® 19.812.436 33.693.648 + Doanh thu SX kh¸c 1000 ® 3.455.563 3.500.000 5. Quy tr×nh s¶n xuÊt a. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bao b× c¸c t«ng sãng - C¸c c«ng ®o¹n chÝnh: ChuÈn bÞ nguyªn liÖu, ®Þnh h×nh vµ kÝch cì, bÕ t¹o h×nh triÓn khai vµ kÝch cña s¶n phÈm vµ in l­íi, hoµn thiÖn s¶n phÈm: dËp ghim hoÆc gi¸n c¹nh hép. - Nguyªn liÖu: + Nguyªn liÖu chÝnh : lµ giÊy cuén c¸c lo¹i ( kraf, duplex ) + Nguyªn liÖu phô: Bét s¾n, PAV, xót ®Ó t¹o hå d¸n, thuèc tÝm, axit oxalic, dÇu ho¶ xö lÝ l­íi in vµ mùc in - Quy tr×nh s¶n xuÊt bao b× c¸c t«ng sãng theo tr×nh tù: + C¾t khæ: GiÊy cuén ®­îc kÐo trªn mét b¨ng chuyÒn vµ ®­a ra mét m¸y c¾t khæ. T¹i ®©y giÊy sÏ ®­îc c¾t ra theo ®óng kÝch th­íc ®· ®­îc ®Þnh tr­íc tuú theo yªu cÇu s¶n xuÊt.. + T¹o ph«i: NÕu ph©n theo ®é dµy, máng cña s¶n phÈm th× bao b× c¸c t«ng sãng ë nhµ m¸y cã 2 lo¹i lµ 5 líp vµ 3 líp. Sau khi giÊy ®· ®­îc c¾t khæ, nã sÏ ®­îc ph©n lo¹i ®Ó lµm c¸c líp kh¸c nhau trong tÊm b×a. TÊt c¶ c¸c lo¹i giÊy ®­îc ph©n lo¹i nh­ trªn sÏ ®­îc cho ch¹y qua mét líp gäi lµ m¸y sãng. Sau ®ã, c¸c líp giÊy nµy sÏ ®­îc ghÐp l¹i víi nhau khi ch¹y qua mét b¨ng chuyÒn, ë gi÷a c¸c líp giÊy sÏ quÐt mét líp hå lµm tõ bét s¾n th«ng qua mét hÖ thèng ë trong nhµ m¸y. + C¸n giÊy: §Ó t¹o ®­îc sù liªn kÕt gi÷a c¸c líp vµ cho ra nh÷ng tÊm b×a c¸c t«ng sãng th× ph«i ph¶i ®­îc ch¹y qua mét hÖ thèng gäi lµ m¸y c¸n l»n ngang vµ däc. HÖ thèng nµy kh«ng nh÷ng cã t¸c dông c¸n l»n cho giÊy ph¼ng mµ cßn lµm hå sèng gi÷a c¸c líp ®­îc chÝn th«ng qua c¸c d©y may so ®­îc ®èt b»ng ®Þªn sÏ truyÒn nhiÖt cho c¸c thanh l¨n. Nh­ vËy kÕt thóc giai ®o¹n nµy sÏ cho ra mét gi¶i b×a c¸c t«ng ch¹y trªn mét b¨ng chuyÒn. + M¸y bÕ hoÆc m¸y næ: §©y lµ nh÷ng m¸y cã t¸c dông t¹o nÕp gÊp hay xÎ r·nh ®Ó ng­êi thî gÊp theo nÕp nµy vµ t¹o nªn chiÕc hép . + Ghim, d¸n c¹nh hép: §©y lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng ®Ó t¹o nªn chiÕc hép bao b× c¸c t«ng hoµn chØnh. Toµn bé giai ®o¹n nµy còng ®­îc lµm thñ c«ng GiÊy cuén c¸c lo¹i M¸y c¾t khæ giÊy GiÊy mÆt GiÊy sãng GiÊy v¸ch GiÊy sãng GiÊy ®¸y M¸y t¹o sãng Ph«i 3 líp hoÆc 5 líp M¸y c¸n l»n däc M¸y c¸n l»n ngang M¸y bÕ hoÆc m¸y bæ In l­íi Ghim, d¸n c¹nh hép KSC NhËp kho thµnh phÈm - C¬ cÊu ph©n x­ëng: §øng ®Çu ph©n x­ëng lµ mét qu¶n ®èc, cã c¬ cÊu nh­ sau: Tæ c¾t ; tæ lµm ; tæ ghim , d¸n c¹nh hép ; bé phËn qu¶n lÝ phôc vô . b. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt m¸ phanh « t« . - C¸c c«ng ®o¹n chÝnh : gåm chuÈn bÞ nguyªn liÖu, trén, Ðp sãng t¹o h×nh, hoµn thiÖn s¶n phÈm ( Mµi vµ khoan ) . - Nguyªn liÖu : + Nguyªn liÖu chÝnh : Ami¨ng : 60 - 70% (Ami¨ng crizotin ), nhùa J 1051 ; 20% ( Nhùa phenol formaldehyde ) . + Nguyªn liÖu phô : ¤xit kim lo¹i (¤xit s¾t Fe2O3, «xit kÏm ZnO ), bét cao su t¸i sinh, m¹t ®ång vµ c¸c phô gia kh¸c …. + C¸c nguyªn liÖu phô nµy cã t¸c dông t¨ng ®é xèp, æn ®Þnh nhiÖt, gi¶m mµi mßn. Ngoµi ra chóng cã thÓ lµ chÊt ®én ®Ó gi¶m gi¸ thµnh hoÆc t¹o mµu . - S¶n phÈm: M¸ phanh « t« c¸c lo¹i nh­ « t« zil, Kama, ifa… Ngoµi ra theo yªu cÇu cña thÞ tr­êng, nhµ m¸y còng s¶n xuÊt c¶ m¸ phanh xe m¸y . C¬ cÊu ph©n x­ëng : §øng ®Çu ph©n x­ëng lµ qu¶n ®èc, gåm c¸c bé phËn sau : Tæ trén, tæ Ðp, tæ hoµn thiÖn, bé phËn qu¶n lý ChuÈn bÞ phèi liÖu Ðp t¹o h×nh L­u ho¸ Gia c«ng KCS D¸n tem NhËp kho - ChuÈn bÞ phèi liÖu : Trén kh« - Ðp t¹o h×nh - L­u ho¸ : C¸c vËt liÖu sau khi Ðp t¹o h×nh sÏ ®­îc ®­a vµo lß l­u ho¸ nh»m môc ®Ých : + Rót ng¾n thêi gian Ðp + §¶m b¶o sù ph¶n øng tiÕp tôc diÔn ra, æn ®Þnh kÕt cÊu cña s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng - Gia c«ng gåm khoan vµ mµi + Mµi : gåm mµi trong vµ mµi ngoµi Sau khi Ðp, mÆt cong ngoµi cña s¶n phÈm ®­îc mµi ®Ó khíp víi vµnh t¨m bua « t«, mÆt cong trong còng ®­îc mµi ®Ó khíp víi mÆt cong cña x­¬ng phanh. Qu¸ tr×nh nµy ®­îc tiÕn hµnh trªn c¸c m¸y chuyªn dông. + Khoan : lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt m¸ phanh. M¸ phanh ph¶i ®­îc ®­a vµo m¸y khoan ®Ó t¹o lç vÝt vµo x­¬ng phanh. Tr­íc khi nhËp kho, thµnh phÈm nµy ph¶i qua bé phËn gia c«ng, vÖ sinh vµ ph¶i kiÓm tra chÊt luîng qua bé phËn KCS vµ d¸n tem cña nhµ m¸y . c. Trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt Tr­íc n¨m 1997, ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt cña nhµ m¸y lµ ë 45B Hoµng Hoa Th¸m - HN gåm 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt m¸ phanh « t« vµ g¹ch l¸t nhµ. Tõ n¨m 1997 ®Õn nay, ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt nµy chuyÓn xuèng §¹i Mç Tõ Liªm - HN gåm 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt m¸ phanh « t« vµ bao b× c¸c t«ng sãng. Trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt bao gåm : TT Tªn thiÕt bÞ m¸y mãc Sè l­îng c¸i, bé T×nh tr¹ng N­íc s¶n xuÊt chÕ t¹o PH¢N X¦ëng m¸ phanh 1 M¸y trén liÖu 2 TB VN 2 M¸y Ðp thuû lùc 400 3 Míi TQ 3 M¸y Ðp thuû lùc 250T 3 Cò TiÖp Kh¾c 4 M¸y Ðp thuû lùc nhá 3 Cò Liªn X« 5 M¸y mµi m¸ phanh 2 Míi TQ 6 M¸y khoan m¸ phanh 1 Míi TQ 7 Lß lu ho¸ 1 Míi TQ 8 HÖ thèng hót bôi khoan m¸ phanh 1 TB VN PH¢N X­ëng bao b× 9 M¸y khæ 0,95 m 1 Cò VN 10 M¸y khæ 1,40 m 1 TB VN 11 M¸y c¸n l»n däc 2 TB VN 12 M¸y c¸n l»n ngang 2 Cò VN 13 M¸y bæ 2 Cò VN 14 M¸y c­a giÊy 1 Cò VN 15 M¸y dËp ghim 2 TB VN 16 M¸y bÕ hép 2 TB VN 17 M¸y hót ch©n kh«ng 1 TB VN 18 M¸y khuÊy hå d¸n 2 Cò VN 6. H¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh a. N¨m 1998 - B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1998: ChØ tiªu M¸ phanh ( kg ) G¹ch l¸t(viªn) Bao b× (Hép) K.§ Ngoµi CB Hµng ®¹i lý Tiªu thô kh¸c Céng S¶n l­îng tiªu thô 124.061 727.927 559.201 Doanh Thu 3.009.909 980.637 936.986 825.296 135.424 243.251 6.131.508 ThuÕ DT 30.099.505 39.225.588 18.739.737 16.505.934 20.313.608 9.489.056 134.373.018 DTT 2.964.074.710 937.094.102 918.247.123 808.790.741 115.110.447 233.762.764 5.977.079.887 Gi¸ vèn hµng b¸n 2.118.995.483 785.610.988 816.776.798 676.646.338 4.398.029.607 CP b¸n hµng 223.787.640 70.750.605 13.980.000 61.063.700 81.507.225 451.089.170 L·i(+),lç(-) 51.960.826 13.195.185 47.297.825 0 16.336.662 4.213.264 2.691.742 - b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc n¨m 1998 ChØ tiªu Sè ph¶i nép n¨m tr­íc chuyÓn sang Sè ph¶i nép trong kú Sè ph¶i nép luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè ®· nép trong kú Sè ®· nép luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè cßn ph¶i nép ThuÕ 190.295 365.322 365.322 263. 341 263.341 292.277 1.ThuÕ doanh thu (hoÆc V.A.T) 60.471.322 134.373 134.373 14.000.000 14.000.000 54.844 2.ThuÕ lîi tøc 159.205 155.205 15.205.545 3.ThuÕ nhµ ®Êt 122.336 229.549 229.549 106.735 106.735 245.150 4. C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 1.400. 000 1.400. 000 1.400.000 1.400. 000 Tæng sè 190.295 365.322 365.322 263.341 263.341 292.277 b. N¨m 1999 : C¸c chØ tiªu tæng hîp ChØ tiªu - Tæng gi¸ trÞ + Gi¸ trÞ SXCN + Gi¸ trÞ kh¸c - Tæng doanh thu + Doanh thu SXCN + Doanh thu kh¸c - Thùc hiÖn ®Çu t­ - Tr¶ nî ®Çu t­ + Tr¶ gèc + Tr¶ l·i - Lao ®éng b×nh qu©n -Thu nhËpb×nh qu©n §vt 1000® “ “ “ “ 1000 ® “ “ “ Ng­êi 1000 ® Thùc hiÖn n¨m 1998 4.607.000 3.691.000 916.000 6.131.000 4.927.000 1.204.000 365.000 263.000 673.062 600.062 137 516 KÕ ho¹ch n¨m 1999 6.885.000 5.000.000 1.885.000 11.000.000 9.000.000 2.000.000 640.623 463.000 1.285.360 854.280 147 645 Thùc hiÖn n¨m 1999 9.663.199 6.852.447 2.810.752 12.800.191 9.373.010 3.427.113 376.000 290.000 378.349 2.039.000 141 733 TTH 1999 TH 98 210 178 306 209 190 284 103 110 8,6 160 182 136 103 142 KH 99 140 137 149 116 104 171 59 87 95 95 96 114 c. N¨m 2000 : ChØ tiªu § v t Thùc hiÖn N¨m 1999 KÕ ho¹ch N¨m 2000 Thùc hiÖn N¨m 2000 % So s¸nh thùc hiÖn 2000 99 00 Tæng gi¸ trÞ 1000 ® 9.663.199 12.788.888 13.270.876 137 104 Gi¸ trÞ SXCN ‘’ 6.852.447 10.888. 888 11.104.171 162 102 Gi¸ trÞ SXCN kh¸c ‘’ 2.810.175 1.900.000 2.166.705 77 114 Tæng doanh thu ‘’ 12.800.191 14.500.000 15.038.683 118 104 Doanh thu SXCN ‘’ 9.373.010 12.500.000 12.745.383 136 102 Doanh thu SX kh¸c ‘’ 3.427.113 2.000.000 2.293.300 70 115 Tr¶ nî ®Çu t­ ‘’ 2.039.000 2.048.000 2.210.722 108 108 Lao ®éng b×nh qu©n Ng­êi 141 170 146 104 86 Thu nhËp b×nh qu©n 1000 ® 733 940 1.009 138 107 L·i thùc hiÖn 1000 ® 180.000 511.306 284 d. N¨m 2001 ChØ tiªu § v t Thùc hiÖn 2000 KÕ ho¹ch 2001 Thùc hiÖn 2001 % So s¸nh thùc hiÖn 2001 TH 2000 KH 2001 Tæng gi¸ trÞ 1000® 13.387.000 21.494.000 21.234.000 158 98,8 Gi¸ trÞ SXCN ‘’ 11.104.000 18.644.000 18.384.000 165 98,6 Gi¸ trÞ SXCN kh¸c ‘’ 2.283.000 2.850.000 2.850.000 124,8 100 Tæng DT ‘’ 15.035.000 26.560.000 23.268.000 154 87 Doanh thu SXCN ‘’ 12.572.000 23.560.000 19.813.000 157 84 Doanh thu SX kh¸c ‘’ 2.463.000 3.000.000 3.455.000 140 115 Tr¶ nî ®Çu t­ 1000® 2.210.7222 3.210.397 3.132.265 141 97 Tæng quÜl­¬ng 1000® 1.813.320 2.612.736 2.648.772 146 101 L·i thùc hiÖn 1000 ® 180.000 511.306 284 e. N¨m 2002 biÓu tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt n¨m 2002 Stt Chi PhÝ Thùc hiÖn 2000 KÕ ho¹ch 2001 Thùc hiÖn 2001 %T¨ng gi¶m So TH 2000 So KH 2001 A Chi phÝ s¶n xuÊt 11.589.458 20.138.552 18.060.217 156 90 1 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu 6.564.964 12.585.986 10.787.462 164 86 2 TiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm…c«ng nh©n SX 1.309.332 1.774.473 1.989.167 152 112 3 Chi phÝ SX chung 1.540.988 2.923.092 2.548.521 165 87 4 Gi¸ vèn hµng kinh doanh 2.183.173 2.855.000 2.735.065 125 96 B Chi phÝ b¸n hµng 663.009.959 1.265.793 962.932 145 76 C Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 2.160.769.193 3.369.470.200 4.210.075.036 195 125 Tæng céng 14.422.264 24.773.815 23.233.225 7. §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc - Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña nhµ m¸y: tÝnh ®Õn th¸ng 5 n¨m 2000 lµ 141 ng­êi trong ®ã cã 63 n÷, 73 nam. - Tr×nh ®é chuyªn m«n : §¹i häc : 20 ng­êi Trung cÊp : 04 ng­êi PTTH( 10 / 10 ; 12/ 12 ) : 117 ng­êi - Thùc tr¹ng vÒ thu nhËp lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp ë nhµ m¸y : L·nh ®¹o nhµ m¸y lu«n quan t©m ®Õn søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng víi c¸c viÖc lµm cô thÓ + Ph©n c«ng phï hîp víi søc khoÎ ng­êi lao ®éng + Trang bÞ, cÊp ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn BHL§ + Hµng n¨m tiÕn hµnh kiÓm tra m«i tr­êng lao ®éng vµ kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho CBCNV, ®Æc biÖt cho nh÷ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. KÕt qu¶ kh¸m søc khoÎ cho CBCNV nh­ sau : Tæng sè ng­êi ®­îc kh¸m : 100, trong ®ã : nam 60 vµ n÷ : 40 Nh×n chung søc khoÎ cña CBCNV nhµ m¸y tèt, chñ yÕu lµ søc khoÎ lo¹i 1 vµ lo¹i 2(chiÕm 84%). HÇu hÕt c¸c bÖnh cña ng­êi lao ®éng lµ bÖnh th«ng th­êng, c¸c bÖnh vÒ tai mòi häng vµ vÒ m¾t cã tû lÖ t­ong ®èi cao. Sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®Òu cã søc khoÎ ®¶m b¶o yªu cÇu s¶n xuÊt . - ChÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ B¶o hé lao ®éng : ChÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ cña nhµ m¸y lu«n lµ vÊn ®Ò ®­îc ­u tiªn, thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña nhµ n­íc. C¸c c«ng nh©n ®­îc h­ëng c¸c quyÒn lîi nh­: vÒ chÕ ®é nghØ ng¬i ( ngµy 8h, cã ¨n tr­a, c¸c ngµy lÔ vµ ngµy kh¸c ®­îc nghØ ®óng quy ®Þnh cña nhµ n­íc); c¸c chÕ ®é vÒ vÖ sinh ( nh­ nhµ t¾m, nhµ vÖ sinh …). Bªn c¹nh ®ã, nhµ m¸y ®· cã 1 phßng y tÕ riªng víi 1 b¸c sü ®Ó th­êng xuyªn hoÆc ®Þnh kú kh¸m søc khoÎ cho c«ng nh©n theo c¸c chÕ ®é cña nhµ n­íc vµ còng cã c¶ sæ s¸ch theo dâi søc khoÎ cho tõng c«ng nh©n. Ngoµi ra, viÖc trang bÞ PTBVCN ®­îc thùc hiÖn kh¸ tèt nh­ trang cÊp mò, quÇn ¸o, g¨ng tay …vµ lu«n ®­îc c¸n bé cã thÈm quyÒn nh¾c nhë thùc hiÖn th­êng xuyªn viÖc sö dông ®óng nguyªn t¾c. - Lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng thùc tÕ : N¨m 1998 : + Cã thÓ nãi lµ mét n¨m c¨ng th¼ng vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm ®èi víi nhµ m¸y. Mét mÆt do thu hÑp s¶n xuÊt v× tiªu thô s¶n phÈm khã kh¨n, mÆt kh¸c do tõ ®Çu quý IV nhµ m¸y dõng s¶n xuÊt g¹ch l¸t vµ gi¶i thÓ ph©n x­ëng s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Víi chñ ch­¬ng vµ biÖn ph¸p phï hîp, nhµ m¸y ®· bè trÝ viÖc lµm cho hÇu hÕt sè lao ®éng cña ph©n x­ëng g¹ch l¸t lµm viÖc t¹i ph©n x­ëng bao b× vµ tuyÓn dông thªm mét sè c«ng nh©n míi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt thùc tÕ. Tæng sè lao ®éng n¨m 1998 lµ 137 ng­êi trong ®ã c«ng nh©n s¶n xuÊt chÝnh lµ 112 ng­êi, c«ng nh©n ho¹t ®éng kh¸c lµ 25 ng­êi. + Nhµ m¸y lu«n thùc hiÖn nghiªm tóc chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ chÕ ®é B¶o hé lao ®éng, tiÒn l­¬ng, chÕ ®é nghØ h­u, mÊt søc vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng. + §· trang bÞ hoµn chØnh hÖ thèng an toµn m¸y mãc thiÕt bÞ, hÖ thèng hót bôi vµ quÇn ¸o b¶o hé cho c«ng nh©n. + Trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n tµi chÝnh nhµ m¸yvÉn lu«n thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n ®óng kú h¹n vµ tæ chøc cho 50% CBCNV ®i nghØ m¸t t¹i SÇm S¬n. + Tæng quü l­¬ng n¨m 1998 lµ : 780.556.000 ®ång, l­¬ng b×nh qu©n ®¹t 516.800 ®ång/ ng­êi/ th¸ng. - N¨m 1999: + Lao ®éng: Tæng sè lao ®éng n¨m 1999 lµ 141 ng­êi b»ng 103% so víi n¨m 1998. MÆc dï víi sè lao ®éng t¨ng lªn Ýt, qui m« s¶n xuÊt t¨ng nhanh nh­ng víi tinh thÇn cè g¾ng kh¾c phôc khã kh¨n vµ tinh thÇn lao ®éng chÞu khã, nhiÖt t×nh nªn ®· ®¹t doanh thu 12.800 triÖu ®ång t¨ng h¬n 2 lÇn so víi n¨m 1998. Nhµ m¸y lu«n thùc hiÖn nghiªm tóc chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ chÕ ®é B¶o hé lao ®éng, tiÒn l­¬ng, chÕ ®é nghØ h­u, mÊt søc vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng: . Ký hîp ®ång víi 100% CBCNV theo luËt lao ®éng. Kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho CBCNV . Trang bÞ ®Çy ®ñ BHL§, an toµn lao ®éng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng. . Trong ®iÒu kiÖn cßn nhiÒu khã kh¨n nhµ m¸y vÉn duy tr× ®Òu ®Æn c¸c chÕ ®é: tæ chøc ¨n ca cho CBCNV; nép ®ñ BHXH theo qui ®Þnh; tæ chøc sinh nhËt vµ th¨m hái hiÕu hØ, trî cÊp cho ng­êi lao ®éng cã khã kh¨n trong ®êi sèng. . Tæ chøc cho 50% CBCNV®i nghØ m¸t Cöa Lß víi kinh phÝ 30 triÖu ®ång. + TiÒn l­¬ng: Tæng quü l­¬ng n¨m 1999 lµ : 1.240 triÖu ®ång b»ng 159% so víi n¨m 1998, b×nh qu©n 733.000 ®ång/ ng­êi/ th¸ng vµ ®­îc thanh to¸n ®óng kú h¹n trong th¸ng. - N¨m 2000 : + Thùc hiÖn chÕ ®é víi ng­êi lao ®éng: Trong sè lao ®éng b×nh qu©n n¨m 2000 lµ 146 ng­êi b»ng 104% so víi n¨m 1999, trong ®ã lao ®éng n÷ lµ 63 ng­êi. Nhµ m¸y lu«n thùc hiÖn nghiªm tóc chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ chÕ ®é B¶o hé lao ®éng, tiÒn l­¬ng, chÕ ®é nghØ h­u, mÊt søc vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng, cô thÓ: . Ký hîp ®ång víi 100% CBCNV theo luËt lao ®éng . Kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho CBCNV . Trang bÞ ®Çy ®ñ BHL§, an toµn lao ®éng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng. Nép ®ñ BHXH theo qui ®Þnh . Tæ chøc ¨n ca, sinh nhËt vµ tæ chøc cho 50% CBCNV®i nghØ m¸t Cöa Lß. + TiÒn l­¬ng: Tæng quü l­¬ng n¨m 2000 lµ 1.831 triÖu ®ång, trong ®ã BHXH lµ 62.64 triÖu ®ång, thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng lµ1.009.000 ®ång/ ng­êi/ th¸ng t¨ng 7,3% so víi kÕ ho¹ch vµ t¨ng 37,6% so víi n¨m 1999 ®­îc thanh to¸n ®óng kú h¹n trong th¸ng. N¨m 2001: + TiÒn l­¬ng: Tæng quü l­¬ng n¨m 2000 lµ 2.649 triÖu ®ång b»ng 128% so víi n¨m 2000 vµ 101% so víi kÕ ho¹ch. + Thu nhËp b×nh qu©n lµ 1.371.000 ®ång/ ng­êi/ th¸ng t¨ng 5,8% so víi kÕ ho¹ch vµ b»ng 132% so víi cïng kú n¨m 2000, lÜnh ®óng h¹n 2 lÇn trong th¸ng. + VÒ chÊt l­îng lao ®éng: C¬ b¶n chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. Trong n¨m ®· tæ chøc thi n©ng bËc cho 45 ng­êi vµ tuyÓn dông mét sè c«ng nh©n ®Ó vËn hµnh m¸y míi N¨m 2002: + TiÒn l­¬ng: Tæng quü l­¬ng n¨m 2002 lµ 3 triÖu ®ång b»ng 130% so víi n¨m 2001 + Nhµ m¸y lu«n thùc hiÖn nghiªm tóc chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ chÕ ®é B¶o hé lao ®éng, tiÒn l­¬ng, chÕ ®é nghØ h­u, mÊt søc vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng, cô thÓ: . Ký hîp ®ång víi 100% CBCNV theo luËt lao ®éng. Kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho CBCNV. Nép ®ñ BHXH theo qui ®Þnh . Trang bÞ ®Çy ®ñ BHL§, an toµn lao ®éng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng . Tæ chøc ¨n ca, sinh nhËt vµ tæ chøc cho 50% CBCNV®i nghØ m¸t Cöa Lß. + Cã nh÷ng chÝnh s¸ch khen th­ëng hîp lý PhÇn iii c¸c nghiÖp vô chñ yÕu vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ v¨n phßng: 1. Tæ chøc bé phËn v¨n phßng: V¨n phßng lµ mét bé phËn rÊt quan träng ¶nh h­ëng ®Õn nhiÒu lÜnh vùc trong nhµ m¸y. Th«ng qua v¨n phßng, l·nh ®¹o cã thÓ biÕt ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh nh­ thÕ nµo, tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt kÞp thêi. C¸c quyÕt ®Þnh ban hµnh cña l·nh ®¹o ®Òu dùa vµo nh÷ng th«ng tin ®­îc l­u gi÷ trong v¨n phßng. Quan träng h¬n c¶ lµ c«ng t¸c v¨n th­, l­u tr÷ trong v¨n phßng cã tÇm quan träng rÊt lín ®èi víi toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña nhµ m¸y v× trong bé phËn nµy c¸c th«ng tin ®­îc l­u gi÷ cËn thÈn vµ mang tÝnh x¸c thùc. Gåm c¸c phßng sau: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh - Qu¶n lý vÒ con ng­êi vµ tham m­u cho Gi¸m ®èc c¸c vÊn ®Ò chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña nhµ n­íc liªn quan ®Õn lao ®éng trong nhµ m¸y. - §¶m b¶o lùc l­îng CBVC cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô theo yªu cÇu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - Tæ chøc nghiÖp vô v¨n th­, l­u tr÷ tµi liÖu vµ chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn vËt chÊt cho c¸c bé phËn trong nhµ m¸y ho¹t ®éng tèt . - Tæ chøc b¶o vÖ tµi s¶n, PCCC, an ninh trËt tù, b¶o vÖ néi bé trong nhµ m¸y. - QuyÒn h¹n: + Cã quyÒn ®Ò nghÞ n©ng l­¬ng, n©ng bËc, khen th­ëng, kû luËt cho CBCNV trong nhµ m¸y. + §Ò nghÞ Gi¸m ®èc ®iÒu phèi lao ®éng trong nhµ m¸y. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: - Gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña nhµ m¸y nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao trong viÖc sö dông vèn. - Tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, ®¶m b¶o nguån tµi chÝnh cho c¸c nhiÖm vô, kÕ ho¹ch cña nhµ m¸y vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c yªu cÇu, nhiÖm vô vµ nguyªn t¾c cña c«ng t¸c tµi chÝnh. - B¶o toµn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn SXKD. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c nghÜa vô ®èi vãi ng©n s¸ch nhµ n­íc. QuyÒn h¹n: + Cã quyÒn ®éc lËp vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô theo sù h­íng dÉn cña c¬ quan kÕ to¸n cÊp trªn. + Cã quyÒn yªu cÇu tÊt c¶ c¸c bé phËn trong nhµ m¸y chuyÓn ®Çy ®ñ, kÞp th¬× nh÷ng sè liÖu phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n. Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t­: Chøc n¨ng: - Nghiªn cøu chiÕn l­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng - Cung cÊp vËt t­, x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n, ng¾n h¹n NhiÖm vô: - §iÒu tra t×nh h×nh ph¸t triÓn chung cña c¶ n­íc vµ khu vùc ®Ó ®Ò ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña nhµ m¸y - TÝnh gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm. §¶m b¶o cung cÊp vËt t­ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt QuyÒn h¹n: Cã quyÒn ®Ò nghÞ t¨ng, gi¶m gi¸ b¸n: Phßng kü thuËt Chøc n¨ng: Qu¶n lý c¸c mÆt vÒ khoa häc, kü thuËt nh­: - Qu¶n lý c«ng nghÖ s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ, tæ chøc thùc hiÖn c¶i tiÕn, ®æi míi còng nh­ øng dông nh÷ng tiÕn bé kü thuËt. - Qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm NhiÖm vô: - Qu¶n lý khoa häc, kü thuËt - Qu¶n lý c«ng nghÖ s¶n xuÊt - Qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ QuyÒn h¹n: Cã quyÒn ph¸t hiÖn, ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh hoÆc ®×nh chØ trong ph¹m vi quyÒn h¹n ®­îc giao vµ chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. Phßng kinh doanh Chøc n¨ng: - Qu¶n lý kho s¶n phÈm, hµng ho¸ cña nhµ m¸y. - Nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh dµi h¹n, ng¾n h¹n. + Tæ chøc ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i. + X©y dùng chÝnh s¸ch b¸n hµng, dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng + Më c¸c ®¹i lý trong toµn quèc + So¹n th¶o vµ ký c¸c hîp ®ång ®¹i lý, hîp ®ång b¸n s¶n phÈm NhiÖm vô: - Tæ chøc tiªu thô c¸c lo¹i s¶n phÈm m¸ phanh vµ bao b× cña nhµ m¸y - Kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸ theo ngµnh nghÒ ®¨ng ký QuyÒn h¹n: Cã quyÒn ®Ò nghÞ møc hoa hång cho c¸c ®¹i lý vµ kh¸ch hµng 2. C¸c nghiÖp vô chñ yÕu cña v¨n phßng: - VÒ c¸c th«ng tin, ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch …cña nhµ m¸y ®Òu do tr­ëng phßng hoÆc phã phßng thùc hiÖn b»ng c¸c v¨n b¶n chÝnh thøc ®­a xuèng cho ng­êi cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt. Hä sÏ cã tr¸ch nhiÖm lËp ra c¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng cho nhµ m¸y. - C«ng t¸c v¨n th­, l­u tr÷: Khi c¸c c«ng v¨n, giÊy tê ®Õn nhµ m¸y ®Òu chuyÓn qua nh©n viªn v¨n th­. Ng­êi v¨n th­ sÏ xem xÐt, kiÓm tra c¸c v¨n b¶n råi chuyÓn t¬Ý c¸c phßng ban cã liªn quan tíi c¸c v¨n b¶n ®ã. Trong tr­êng hîp ng­êi v¨n th­ v¾ng mÆt th× th­ ký cã thÓ lµm thay. Ng­êi v¨n th­ sÏ tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c lo¹i v¨n b¶n ®Ó c«ng nhËn c¸c v¨n b¶n ®ã cã tÝnh hîp ph¸p. T¹i nhµ m¸y n¬i l­u tr÷ c¸c c«ng v¨n, giÊy tê ®­îc b¶o qu¶n chÆt chÏ vµ ®­îc ph©n ra tõng « ®Ó riªng c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau. Th­êng xuyªn cã ng­êi lau dän vµ söa l¹i nh÷ng v¨n b¶n bÞ r¸ch, háng… - VÒ nh©n sù: T¹i ®©y tr­ëng phßng lµ ng­êi cã vÞ trÝ quan träng ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña v¨n phßng. N¬i lµm viÖc cña nhµ m¸y ®­îc bè trÝ s¹ch sÏ, ng¨n n¾p vµ cã b¶ng ghi râ chøc danh cña tõng ng­ßi. Cã phßng ¨n, phßng nghØ … cho c¸n bé nh©n viªn vµ n¬i ®Ó xe rÊt réng r·i, an toµn. Tuú theo tr×nh ®é vµ n¨ng lùc mµ nhµ m¸y cã sù ph©n c«ng c«ng viÖc phï hîp. Sè l­îng c¸n bé trong nhµ m¸y ®­îc theo dâi chÆt chÏ. §èi víi nh÷ng c¸n bé nh©n viªn cã thµnh tÝch th× nhµ m¸y cã chÝnh s¸ch khen th­ëng hîp lý vµ kÞp thêi. L·nh ®¹o nhµ m¸y lu«n quan t©m ®Õn ®êi sèng cña c¸n bé nh©n viªn b»ng chÕ ®é l­¬ng phï hîp vµ thõ¬ng xuyªn tæ chøc cho nh©n viªn ®i nghØ m¸t, th¨m quan , du lÞch ngoµi ra cßn cã chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ… - Phßng tµi vô: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh trong nhµ m¸y. KÕ to¸n cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh chi tiªu cho nhµ m¸y. TÊt c¶ c¸c kho¶n chi, thu ®Òu ph¶i ghi sæ theo dâi vµ ®Õn cu«Ý th¸ng ph¶i b¸o c¸o l¹i víi cÊp trªn. Mäi giÊy tê liªn quan ®Õn tµi chÝnh ®Òu ®­îc ghi cÈn thËn vµ cÊt gi÷ n¬i quy ®Þnh. Hµng th¸ng nh©n viªn kÕ to¸n ®Òu b¸o c¸o l¹i t×nh h×nh tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn vµ lç l·i cña nhµ m¸y. phÇn kÕt luËn: 1. NhËn xÐt chung vÒ hoat ®éng cña nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi: NhËn xÐt chung vÒ ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm cña nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi: Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ, em ®· hiÓu ®­îc râ mét phÇn nµo t×nh h×nh ho¹t ®éng cña nhµ m¸y. - ¦u ®iÓm: N¨m 2002 mÆc dï cã nh÷ng khã kh¨n nh­ng ®­îc sù quan t©m cña Tæng c«ng ty, sù phÊn ®Êu cña c¸n bé nh©n viªn nªn s¶n xuÊt kinh doanh b­íc ®Çu ®¹t kÕt qu¶ rÊt khÝch lÖ, t¹o ®µ cho c¸c n¨m tiÕp theo, tr­íc m¾t lµ n¨m 2003. Sau ®©y lµ nh÷ng mÆt ®· thùc hiÖn ®­îc cña nhµ m¸y: + N¨m 2002 toµn nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi ®· nç lùc phÊn ®Êu hoµn thµnh toµn diÖn vµ v­ît møc kÕ ho¹ch ®­îc giao, ®¸p øng ®­îc mét phÇn nµo viÖc lµm còng nh­ thu nhËp phôc vô ®êi sèng cho c¸n bé nh©n viªn cña nhµ m¸y. + T¨ng c­êng gi¸o dôc ý thøc tr¸ch nhiÖm, t¸c phong kû luËt cho c¸n bé nh©n viªn, g¾n lîi Ých c¸ nh©n víi chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. + Nhµ m¸y tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý, khoa häc, ph¸t huy ®­îcn¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Æc biÖt lµ m¸y in offset. + Nhµ m¸y ®· hoµn thiÖn ®­îc hÖ thèng ®Þnh møc kinh tÕ- kü thuËt,c¸c néi quy, chøc n¨ng, nhiÖm vô... + Quan träng h¬n lµ nhµ m¸y ®· t¹o dùng ®­îc mèi quan hÖ ®èi t¸c chiÕn l­îc víi c¸c b¹n hµng lín, cã c¬ chÕ øng xö mÒm dÎo, linh ho¹t trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc, cña Tæng c«ng ty,cña nhµ m¸y. - Nh­îc ®iÓm: Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®­îc nhµ m¸y cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò sau: + Nhµ m¸y vÉn ch­a hoµn thiÖn ®­îc c«ng nghÖ s¶n xuÊt m¸ phanh, bao b× nªn chÊt l­îng s¶n phÈm ch­a cao. + Ch­a xö lý kiªn quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong s¶n xuÊt kinh doanh vÒ tiÕn ®é, nhÞp ®é s¶n xuÊt chÊt l­îng s¶n phÈm. + Ch­a khai th¸c më réng thÞ tr­êng tiªu thô bao b×, m¸ phanh. NhËn xÐt chung vÒ ho¹t ®éng v¨n phßng cña nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi: C«ng t¸c v¨n phßng cña nhµ m¸y mét phÇn nµo ®· ph¸t huy ®­îc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. Lµ bé phËn tham m­u gióp cho l·nh ®¹o gi¶i quyÕt tèt nh÷ng c«ng viÖc ®iÒu hµnh trong c¬ quan còng nh­ trong c«ng t¸c g¾n kÕt c¸c bé phËn trong c¬ quan. Ho¹t ®éng v¨n phßng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c phßng ban vµ ®oµn thÓ hoµn thµnh ®­îc c«ng viÖc do l·nh ®¹o giao. ViÖc x©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng ®Òu do Ch¸nh v¨n phßng ®¶m nhËn vµ giao tr¸ch nhiÖm cô thÓ cho tõng c¸n bé. L·nh ®¹o sÏ dùa vµo nh÷ng quy chÕ ®ã qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña nhµ m¸y vµ cã nh÷ng h×nh thøc kû luËt thÝch hîp ®èi víi nh÷ng hµnh vi sai tr¸i cña c¸n bé trong c¬ quan. T¹i ®©y, trong c«ng t¸c v¨n th­, l­u tr÷ th× mäi giÊy tê, tµi liÖu ®Òu ®­îc chuyÓn ®Õn cho nh©n viªn v¨n th­ xem xÐt, ph©n lo¹i vµ ®­a lªn c¸c bé phËn cã liªn quan. 2. ý kiÕn cña c¸ nh©n sau khi thùc tËp: Trong thêi gian ®i thùc tÕ võa qua ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c c«, c¸c b¸c lµm viÖc trong nhµ m¸y em ®· hiÓu h¬n vÒ c¬ chÕ vËn hµnh cña mét doanh nghiÖp nhµ n­íc. Qu¸ tr×nh thùc tËp ®· gióp em n¾m v÷ng h¬n nh÷ng lý luËn ®· ®­îc häc trong tr­êng qua th«ng qua nh÷ng l­îng kiÕn thøc thu thËp ®­îc. §iÒu nµy sÏ gióp Ých rÊt nhiÒu cho c«ng viÖc sau nµy. BÊt k× mét ®¬n vÞ nµo ®Òu còng cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p, c¸ch thøc tæ chøc v¨n phßng riªng víi tõng chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ. Do tr×nh ®é chuyªn m«n cã h¹n nªn em kh«ng cã ®­îc nhËn xÐt cô thÓ vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. Em chØ cã mét ý kiÕn nhá vÒ chuyÕn ®i thùc tËp võa qua lµ nhµ m¸y tuy ®· ph©n c«ng c¸n bé thùc hiÖn ®­îc c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc cña tõng bé phËn, phßng ban trong nhµ m¸y nh­ng ch­a ®Çy ®ñ vµ ch­a ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Nhµ m¸y nªn t¨ng c­êng thùc hiÖn tèt chøc n¨ng tæng hîp vµ ®Æc biÖt ph¶i thùc hiÖn tèt h¬n n÷a chøc n¨ng tham m­u cña V¨n phßng. §Ó hoµn thµnh ®­îc b¸o c¸o nµy ngoµi sù gióp ®ì cña c¸c c«, c¸c b¸c lµm viÖc trong nhµ m¸y em cßn cã sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy T¹ H÷u ¸nh. V× vËy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c¸c c«, c¸c b¸c vµ thÇy gi¸o T¹ H÷u ¸nh ®· gióp ®ì em trong kho¶ng thêi gian qua.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại nhà máy gạch lát hoa và má phanh ô tô Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan