Đề tài Thực tập tại Traco - Giao nhận hàng hóa

Lời mở đầu Dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá quốc tế gắn liền với sự phát triển của mỗi nước đó. Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, cùng với sự tác động của quá trình toàn cầu hoá, tự do hoá thương mại quốc tế, việc phát triển các hoạt động thương mại quốc tế có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Việc nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề liên quan đến giao vận tải hàng hoá quốc tế đang là một yêu cầu cấp thiết đối với những cán bộ làm công tác giao nhận vận tải, xuất nhập khẩu hàng hoá. Giao nhận cũng là một môn học quan trọng của những sinh viên khoa kinh tế ngoại thương. Tương lai sẽ là những cán bộ nghiệp vụ ngoại thương và giao nhận, các sinh viên cần phải trang bị cho mình những kiến thức thực tế bổ ích và cần thiết. Vì vậy những đợt thực tập tại các công ty giao nhận vận tải là quan trọng để cho các sinh viên bổ sung những kiến thức đã học trên ghế nhà trường. TRACO là một công ty giao nhận có uy tín và kinh nghiệm lâu năm.

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2575 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Traco - Giao nhận hàng hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu DÞch vô giao nhËn vËn t¶i hµng ho¸ quèc tÕ g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña mçi n­íc ®ã. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, cïng víi sù t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, tù do ho¸ th­¬ng m¹i quèc tÕ, viÖc ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng. ViÖc nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn giao vËn t¶i hµng ho¸ quèc tÕ ®ang lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi nh÷ng c¸n bé lµm c«ng t¸c giao nhËn vËn t¶i, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. Giao nhËn còng lµ mét m«n häc quan träng cña nh÷ng sinh viªn khoa kinh tÕ ngo¹i th­¬ng. T­¬ng lai sÏ lµ nh÷ng c¸n bé nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng vµ giao nhËn, c¸c sinh viªn cÇn ph¶i trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ bæ Ých vµ cÇn thiÕt. V× vËy nh÷ng ®ît thùc tËp t¹i c¸c c«ng ty giao nhËn vËn t¶i lµ quan träng ®Ó cho c¸c sinh viªn bæ sung nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trªn ghÕ nhµ tr­êng. TRACO lµ mét c«ng ty giao nhËn cã uy tÝn vµ kinh nghiÖm l©u n¨m. Qua ®ît thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· häc hái ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých cho m×nh. Ch­¬ng 1: Giíi thiÖu vÒ c«ng ty. 1. Tªn c«ng ty : C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i 1-TRACO (Orient transport forwarding joint stock company) Head office : 45 §inh Tiªn Hoµng, quËn Hång Bµng, H¶i Phßng, VN. Tel : 84.31.745027 _ 745657 – 745133 _ 822440 Fax : 84.31.745679 _ 746614 E_mail : traco@hn.vnn.vn Mob : 0913241805 _ 0913241806 _ 0913241807 VAT Code : 0200380768 im-export Code : 0200380768 2. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña c«ng ty : VËn t¶i xÕp dì hµng ho¸ th«ng th­êng, hµng siªu tr­êng, siªu träng, container, hµng qu¸ c¶nh, hµng xuÊt nhËp khÈu. VËn t¶i ®a ph­¬ng thøc. Giao nhËn kho vËn, kiÓm ®Õm hµng hãa, thùc hiÖn thñ tôc th«ng quan, kinh doanh kho b·i. Logistics (tiÕp vËn, hËu cÇn) cho nhµ s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i. §¹i lý tµu biÓn, hµng kh«ng, m«i giíi hµng h¶i. Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu tæng hîp. 3. Vµi nÐt vÒ c«ng ty: - TRACO lµ doanh nghiÖp trùc thuéc bé GTVT, tiÒn th©n lµ c«ng ty §¹i lý VËn t¶i. ®­îc thµnh lËp n¨m 1969, lµ doanh nghiÖp ®Çu tiªn cña VN ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ®¹i lý vËn t¶i, liªn hiÖp vËn chuyÓn, giao nhËn hµng xuÊt nhËp khÈu, hµng siªu tr­êng, siªu träng, thiÕt bÞ toµn bé,...Tr¶i qua h¬n 30 n¨m tÝch lòy kinh nghiÖm, víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n ®­îc ®µo t¹o, trang thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, ngµy nay TRACO lµ doanh nghiÖp hµng ®Çu vÒ vËn t¶i, giao nhËn kho vËn vµ logistics cña ViÖt Nam. - TRACO lµ cæ ®«ng: C«ng ty cæ phÇn c¶ng VËt C¸ch, C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn C¶ng §×nh Vò,... M¹ng l­íi kho tµng bÕn b·i cña TRACO t¹i c¸c ®Çu mèi giao th«ng trong toµn quèc ®· gãp phÇn t¹o nªn hÖ thèng Traco-logistics hoµn chØnh, thuËn tiÖn phôc vô kh¸ch hµng. - TRACO héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn chuÈn vÒ giao nhËn kho vËn Quèc tÕ vµ ®­îc quyÒn ký ph¸t vËn ®¬n FBL theo Quy t¾c chøng chØ vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc (UNCTAD/ICC Publication 481). TRACO sÔ mang ®Õn cho c¸c b¹n nh÷ng ph­¬ng ¸n vËn t¶i, giao nhËn kho vËn vµ logistics an toµn, thuËn lîi vµ kinh tÕ nhÊt. - TRACO lµ héi viªn hiÖp héi ®¹i lý vµ m«i giíi hµng h¶i VN VISABA. Víi ®éi ngò c¸n bé ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u, giµu kinh nghiÖm mÉn c¸n, TRACO ®· lµm ®¹i lý tµu biÓn cho nhiÒu h·ng tµu quèc tÕ. - TRACO, ngoµi vËn t¶i hµng ho¸ th«ng th­êng b»ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i th«ng dông, Traco cßn vËn t¶i nh÷ng lo¹i hµng ho¸ kh¸c b»ng ph­¬ng tiÖn chuyªn dông. Th­¬ng m¹i, XNK hµng ho¸, n«ng s¶n, vËt t­, kim lo¹i ®en, kim lo¹i mµu, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, thi c«ng c¬ giíi v.v. - TRACO lµ doanh nghiÖp ®Çu tiªn ë VN cung c¸p dÞch vô logistics cho kh¸ch hµng. Tr¶i qua hµng chôc n¨m kinh nghiÖm, TRACO n©ng cao qua tr×nh lËp kÕ ho¹ch, chän ph­¬ng ¸n tèi ­u thùc hiÖn qu¶n lý vµ kiÓm so¸t viÖc di chuyÓn vµ b¶o qu¶n cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ vµ thêi gian víi nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm còng nh­ c¸c th«ng tin t­¬ng øng tõ giai ®o¹n tiÒn s¶n xuÊt ®Õn khi hµng ho¸ ®Õn tËn tay ng­¬i tiªu dïng cuèi cïng, tho¶ m·n tèi ®a c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng. TRACO s½n sµng t­ vÊn cho kh¸ch hµng thùc hiÖn mét phÇn hoÆc toµn bé dÞch vô Logistics tiªn tiÕn nµy. 4. C¸c phßng ban cña c«ng ty : Phßng Nh©n chÝnh : 031.822440 _ 0913241804 Phßng Kinh doanh : 031.745657 _ 0913241805 Phßng Logistics : 031.745660 _ 0913245958 Phßng giao nhËn : 031.810613 _ 0913245962 Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : 031.745737 _ 0913242521 §éi vËn t¶i : 42 Lª Th¸nh T«ng, Ng« QuyÒn, HP. (§iÖn tho¹i : 031.825109). Trong ®ã, phßng kinh doanh lµ phßng cã vai trß rÊt quan träng trong c«ng ty. §©y lµ n¬i tiÕp nhËn c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng, lËp c¸c chøng tõ, tiÕp nhËn c¸c chøng tõ, chuyÓn cho tõng phßng ban kh¸c c¸c c«ng viÖc liªn quan. Phßng Kinh doanh: Chøc n¨ng: Tham m­u cho l·nh ®¹o C«ng ty trong c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh , chÝnh s¸ch kh¸ch hµng; tæ chøc, ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh. X©y dùng, tr×nh l·nh ®¹o C«ng ty ban hµnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ trong ho¹t ®éng kinh doanh. Thay mÆt l·nh ®¹o C«ng ty qu¶n lý c¸c chØ tiªu kinh tÕ, phæ biÕn, theo dâi kiÓm tra gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c yªu cÇu nghiÖp vô trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý rñi ro ®èi víi hµng ho¸ vµ tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty. §Ò xuÊt biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ. §¸p øng tèt yªu cÇu cña kh¸ch hµng, thùc hiÖn tãt nghÜa vô víi c¸c nhµ cung øng, tËp hîp hå s¬ thùc hiÖn quyÕt to¸n hîp ®ång, ®¸nh gi¸ b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh theo kú kÕ ho¹ch; ®Ò xu©t c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh. Xóc tiÕn Marketing, thùc hµnh khai th¸c më réng thÞ tr­êng, ®æi míi c«ng nghÖ, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. NhiÖm vô: So¹n th¶o tr×nh l·nh ®¹o chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng ty, nghiªn cøu t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, ho¹t ®éng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, yªu cÇu cña kh¸ch hµng, tèc ®é ph¸t triÓn cña KHKT ®Ó x¸c ®Þnh b­íc ®i trong tõng giai ®o¹n. X¸c ®Þnh lÜnh vùc vµ quy m« ®Çu t­ hîp lý ®Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty. X©y dùng tr×nh l·nh ®¹o c«ng ty vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tr×nh ®¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn th«ng qua, cô thÓ ho¸ c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Ó kiÓm so¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong tõng giai ®o¹n, x¸c ®Þnh ®óng thÕ m¹nh, tiÒm n¨ng c¸c nguån lùc, lîi thÕ dÞch vô, thÞ tr­êng môc tiªu, kh¸ch hµng chñ yÕu ®Ó ¸p dông c¸cbiÖn ph¸p hîp lý trong tõng thêi ®iÓm. Th­êng xuyªn liªn tôc nghiªn cøu ph©n tÝch thÞ tr­êng, vËn dông chÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ n­íc, quan s¸t sù vËn ®éng cña c¸c luång hµng, c¬ cÊu ph­¬ng tiÖn, møc ®é ho¹t ®éng cña c¸c nhµ cung øng, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. TiÕp tôc ®Èy m¹nh hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c ë thÞ tr­êng Trung Quèc ®Ó khai th¸c dÞch vô qu¸ c¶nh vµo Trung Quèc qua cöa khÈu H¶i Phßng vµ dÞch vô vËn t¶i biÓn tõ c¸c c¶ng nam Trung Quèc ®i TP HCM, ASEAN vµ ng­îc l¹i. Nghiªn cøu biÖn ph¸p hîp t¸c hiÖu qu¶ víi c¸c ®èi t¸c s¶n xuÊt kinh doanh thÐp, ph©n bãn ®Ó tham gia vµo qu¸ tr×nh dÞch vô giao nhËn vËn t¶i - logistics cho c¸c mÆt hµng s¾t thÐp, ph©n bãn, ho¸ chÊt ë ASEAN, c¸c n­íc §«ng B¾c ¸, Trung §«ng vµo VN. Nghiªn cøu m« h×nh, xóc tiÕn thÞ tr­êng, tham m­u x©y dùng bé m¸y ®Ó khai th¸c dÞch vô ph©n phèi hµng ho¸ khi b·i §×nh Vò hoµn thµnh ®­a vµo sö dông. Ph©n tÝch yªu cÇu cña kh¸ch hµng, kh¶o s¸t lËp ph­¬ng ¸n tæ chøc vËn t¶i, tÝnh to¸n c¸c ph­¬ng ¸n kinh tÕ, t­ vÊn cho kh¸ch hµng, so¹n th¶o vµ tham m­u ký kÕt c¸c hîp ®ång giao nhËn vËn t¶i. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn; x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c chØ tiªu kinh tÕ, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mâi H§, mçi l« hµng Ghi nhËn, tæng hîp, b¸o c¸o vµ phæ biÕn kÞp thêi yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Õn l·nh ®¹o c«ng ty, ®Õn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Thèng nhÊt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt víi kh¸ch hµng, víi c¸c nhµ cung øng. Thèng nhÊt biÖn ph¸p ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, th¸o gì khã kh¨n cña c¸c nhµ cung øng víi bé phËn ®iÒu ®é s¶n xuÊt vµ khai th¸c vËn t¶i, c¸c ®¬n vÞ GN, Logistics. Tæng hîp kÕt qu¶ ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång; ph©n tÝch hiÖu qu¶ ®Õn tõng l« hµng. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch, theo ®Þnh kú quý, 6 th¸ng, n¨m. Tham m­u ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm so¸t qu¸ tr×nh b¶o hiÓm rñi ro cho hµng ho¸ trong vËn t¶i, rñi ro ®èi víi tr¸ch nhiÖm d©n sù cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô. Phèi hîp víi phßng TCKT thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n víi kh¸ch hµng, víi c¸c nhµ cung øng. Phèi hîp víi phßng Nh©n chÝnh, C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn trong c«ng t¸c ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc trong c«ng ty. T¨ng c­êng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô CBCNV, tiªu chuÈn ho¸ c¸c chøc danh; chuyªn nghiÖp ho¸ mäi c«ng t¸c. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc, phæ biÕn cho mäi ng­êi trong ®¬n vÞ hiÓu vµ tù gi¸c thùc hµnh TriÕt lý kinh doanh, ChÝnh s¸ch chÊt l­îng vµ môc tiªu chÊt l­îng cña c«ng ty, cña phßng. Ch­¬ng 2: C¬ së lý thuyÕt m«n giao nhËn. 1, Giao nhËn: Nãi mét c¸ch ng¾n gän, giao nhËn hµng ho¸ lµ tËp hîp nh÷ng nghiÖp vô, thñ tôc cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh vËn t¶i nh»m thùc hiÖn viÖc di chuyÓn hµng ho¸ tõ n¬i göi hµng (ng­êi göi hµng) ®Õn n¬i nhËn hµng (ng­êi nhËn hµng). Doanh nghiÖp giao nhËn lµ DN kinh doanh c¸c lo¹i dÞch vô giao nhËn hµng ho¸ bao gåm: DN giao nhËn vËn t¶i hµng ho¸ trong n­íc vµ doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i hµng ho¸ quèc tÕ. 2, C¸c lo¹i dÞch vô giao nhËn hµng ho¸: Lo¹i dÞch vô thay mÆt ng­êi göi hµng (ng­êi xuÊt khÈu). Lo¹i dÞch vô thay mÆt ng­êi nhËn hµng (ng­êi nhËp khÈu). DÞch vô giao nhËn hµng ho¸ ®Æc biÖt. Nh÷ng dÞch vô kh¸c. 3, Vai trß cña ng­êi giao nhËn trong th­¬ng m¹i quèc tÕ. Ngµnh giao nhËn vËn t¶i ph¸t triÓn tÊt yÕu kÐo theo sù ph¸t triÓn hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng trùc tiÕp phôc vô giao nhËn vÈn t¶i nh­: bÕn c¶ng, ®­êng bé, ®­êng s«ng, ®­êng s¾t, s©n bay v.v. Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, cïng víi sù t¸c ®éng cña tù do th­¬ng m¹i ho¸ quèc tÕ, c¸c ho¹t ®éng giao nhËn ngµy mét t¨ng tr­ëng m¹nh gãp phÇn lµm cho nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ph¸t triÓn nhÞp nhµng, c©n ®èi. Ng­êi lµm dÞch vô giao nhËn hµng ho¸ võa lµ mét nhµ vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc, võa lµ nhµ tæ chøc, nhµ kiÕn tróc cña vËn t¶i. Hä ph¶i lùa chän ph­¬ng tiÖn, ng­êi vËn t¶i thÝch hîp, tuyÕn ®­êng thÝch hîp cã hiÖu qu¶ kinh tÕ nhÊt vµ ®øng ra trùc tiÕp vËn t¶i hay tæ chøc thu xÕp qu¸ tr×nh vËn t¶i cña toµn chÆng víi nhiÒu lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c nhau nh­: tµu thuû, « t«, m¸y bay... vËn chuyÓn qua nhiÒu n­íc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi chñ hµng. V× vËy, chñ hµng chØ cÇn ký mét hîp ®ång vËn t¶i víi ng­êi giao nhËn nh­ng hµng ho¸ ®­îc vËn chuyÓn an toµn , kÞp thêi víi gi¸ c­íc hîp lý tõ kho nhµ xuÊt khÈu tíi kho nhµ nhËp khÈu (door to door service), tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian, gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn vµ n©ng cao ®­îc tÝnh c¹nh tranh cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Tr­íc ®©y, ng­êi giao nhËn chØ lµm ®¹i lý (agent) thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc do c¸c nhµ XNK ñy th¸c. Song cïng víi sù ph¸t triÓn th­¬ng m¹i quèc tÕ vµ tiÐn bé kü thuËt trong ngµnh vËn t¶i mµ dÞch vô giao nhËn còng ®ùoc më réng h¬n. Ngµy nay, ng­êi giao nhËn ®ãng vai trß rÊt quan träng trong th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i quèc tÕ. Ng­êi giao nhËn kh«ng chØ lµm c¸c thñ tôc h¶i quan hoÆc thuª tµu mµ cßn cung cÊp dÞch vô trän gãi vÒ toµn bé qu¸ tr×nh vËn t¶i vµ ph©n phèi hµng ho¸. Ng­êi giao nhËn ®· lµm nh÷ng chøc n¨ng sau ®©y: M«i giíi H¶i quan: ng­êi giao nhËn thay mÆt ng­êi xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®Ó khai b¸o, lµm thñ tôc h¶i quan hay m«i giíi h¶i quan. Lµm ®¹i lý: ng­êi giao nhËn nhËn uû th¸c tõ chñ hµng hoÆc tõ ng­êi chuyªn chë ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau nh­ nhËn hµng, giao hµng, l­u kho trªn c¬ së hîp ®ång uû th¸c. Lo liÖu chuyÓn t¶i vµ tiÕp göi hµng ho¸ (transhipment and on-carriage): khi hµng ho¸ ph¶i chuyÓn t¶i hoÆc qu¸ c¶nh qua n­íc thø ba, ng­êi giao nhËn sÏ lo liÖu thñ tôc qu¸ c¶nh hoÆc tæ chøc chuyÓn t¶i hµng ho¸ tõ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nµy sang ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c hoÆc giao hµng ®Õn tay ng­êi nhËn. L­u kho hµng ho¸ (warehousing): trong tr­êng hîp ph¶i l­u kho hµng ho¸ tr­íc khi xuÊt khÈu hÆc sau khi nhËp khÈu, ng­êi giao nhËn sÏ lo liÖu viÖc ®ã b»ng ph­¬ng tiÖn cña m×nh hoÆc thuª ng­êi kh¸c vµ ph©n phèi hµng ho¸ nÕu cÇn. Ng­êi gom hµng (consolidator): trong vËn t¶i hµng ho¸ b»ng container, dÞch vô gom hµng lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc nh»m biÕn hµng lÎ (less than container load - FCL) thµnh hµng nguyªn (full container load - FCL) ®Ó tËn dông søc chë hoÆc chØ lµ ®¹i lý. Ng­êi chuyªn chë (carrier): ng­êi giao nhËn trùc tiÕp ký hîp ®ång vËn t¶i víi chñ hµng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chuyªn chë hµng ho¸ tõ n¬i nµy ®Õn mét n¬i kh¸c. Ng­êi giao nhËn ®ãng vai trß lµ ng­êi thÇu chuyªn chë (contracting carrier) nÕu anh ta ký hîp ®ßng mµ kh«ng chuyªn chë. NÕu anh ta trùc tiÕp chuyªn chë th× anh ta lµ ng­êi chuyªn chë thùc tÕ (performing carrier). Dï lµ ng­êi chuyªn chë g× th× vÉn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµng ho¸, kh«ng nh÷ng vÒ hµnh vi lçi lÇm cña m×nh mµ c¶ nh÷ng ng­êi mµ anh ta sö dông, vµ cã thÓ ph¸t hµnh vËn ®¬n. Ng­êi kinh doanh VT§PT (Multimodal Transport Operator - MTO): cung cÊp dÞch vô vËn t¶i ®i suèt hay cßn gäi lµ vËn t¶i tõ cöa ®Õn cöa. MTO thùc chÊt lµ ng­êi chuyªn chë, th­êng lµ chuyªn chë theo hîp ®ång vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi hµng ho¸. Ch­¬ng 3: C¸c kü thuËt nghiÖp vô c¬ b¶n trong giao nhËn hµng ho¸. 1, Thu gom hµng ho¸ XNK. Trong chuyªn chë hµng ho¸ b»ng container, dÞch vô gom hµng lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Gom hµng (Consolidation) lµ viÖc tËp hîp nh÷ng l« hµng lÎ tõ nhiÒu ng­êi göi cïng mét n¬i ®i, thµnh mét l« hµng nguyªn ®Ó göi vµ giao cho ng­êi nhËn ë cïng mét n¬i ®Õn. Ng­êi gom hµng sÏ tiÕn hµnh gom hµng theo nh÷ng quy tr×nh sau ®©y: Ng­êi gom hµng nhËn c¸c l« hµng lÎ tõ nhiÒu ng­êi göi hµng kh¸c nhau t¹i tr¹m giao nhËn, ®ãng gãi hµng lÎ (CFS). Ng­êi gom hµng tËp hîp l¹i thµnh l« hµng nguyªn, kiÓm tra h¶i quan vµ ®ãng vµo container t¹i CFS. Ng­êi gom hµng göi c¸c container nµy b»ng ®­êng biÓn, ®­êng s¾t hoÆc ®­êng hµng kh«ng...cho ®¹i lý cña m×nh t¹i n¬i ®Õn. §¹i lý cña ng­êi gom hµng t¹i n¬i ®Õn nhËn c¸c container nay, dì hµng ra vµ giao cho ng­êi nhËn t¹i CFS cña n¬i ®Õn. Vai trß ng­êi gom hµng: Khi nhËn hµng tõ ng­êi göi hµng lÎ, ng­êi gom hµng sÏ nh©n danh m×nh cÊp vËn ®¬n gom hµng (House Bill of Lading) hoÆc biªn b¶n nhËn hµng (Forwarder’s Certificate ß Receip) cho tõng chñ hµng lÎ. T¹i n¬i ®Õn, ng­êi nhËn hµng ph¶i xuÊt tr×nh vËn ®¬n gom hµng míi ®­îc nhËn hµng. VÒ nguyªn t¾c, ng­êi gom hµng ph¶i ®ãng vai trß lµ ng­êi chuyªn chë (carrier) v× anh ta ®· cam kÕt vËn chuyÓn hµng ho¸ tõ mét n¬i nµy ®Õn mét n¬i kh¸c. Tuy nhiªn, do vËn ®¬n gom hµng ch­a ®­îc Phßng th­¬ng m¹i quèc tÕ th«ng qua vµ cã néi dung kh«ng thèng nhÊt trªn toµn thÕ giíi nªn cã nh÷ng vËn ®¬n gom hµng chØ ®ãng vai trß lµ ®¹i lý (agent). V× vËy, trong ho¹t ®éng cña m×nh, ng­êi gom hµng cã thÓ ®ãng vai trß lµ ng­êi chuyªn chë hoÆc chØ lµ ®¹i lý phô thuéc vµo vËn ®¬n mµ hä cÊp. NÕu ng­êi gom hµng cÊp FBL (VËn ®¬n VT§PT cña FIATA) th× hä lu«n lu«n ®ãng vai trß lµ ng­êi chuyªn chë. Trong ho¹t ®éng cña m×nh, ng­êi gom hµng cã thÓ sö dông dÞch vô vËn t¶i cña ng­êi chñ c¸c ph­¬ng thøc vËn t¶i kh¸c nhau (®­êng bé, ®­êng biÓn, ®­êng hµng kh«ng,...). 2, Ph­¬ng ph¸p thiÕt lËp c¸c chøng tõ chñ yÕu trong giao nhËn hµng ho¸ XNK nh­: B/L, C/O, Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i, thñ tôc mua b¶o hiÓm hµng ho¸ XNK,... a) VËn ®¬n (Bill of Lading - B/L): B/L lµ chøng tõ quan träng, nã lµ b»ng chøng vÒ viÖc ng­êi vËn chuyÓn ®· nhËn lªn tµu sè hµng ho¸ nh­ ®· ghi râ trong vËn ®¬n ®Ó vËn chuyÓn ®Õn n¬i tr¶ hµng. B/L do ng­êi chuyªn chë hoÆc ®¹i diÖn cña ng­êi chuyªn chë ph¸t hµnh cho ng­êi göi hµng sau khi hµng ho¸ ®· ®­îc xÕp lªn tµu hoÆc sau khi nhËn hµng ®Ó xÕp. VËn ®¬n ®­îc thiÕt lËp khi ng­êi göi hµng yªu cÇu chñ tµu dµnh cho m×nh mét chç trªn tµu ®Ó chuyªn chë hµng ho¸ tõ c¶ng nµy ®Õn c¶ng kh¸c b»ng c¸ch göi giÊy l­u c­íc tíi h·ng tµu. Khi h·ng tµu ®ång ý ®Ó chë th× khi nhËn hµng, h·ng tµu sÏ ph¸t hµnh vËn ®¬n cho ng­êi göi hµng. VËn ®¬n khi ®· ph¸t hµnh nghÜa lµ chñ tµu cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc vËn chuyÓn l« hµng. b) GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (Certificate of origin - C/O): C/O lµ mét chøng tõ ghi n¬i s¶n xuÊt ra hµng ho¸. Chøng tõ nµy cÇn thiÕt cho c¬ quan h¶i quan ®Ó tuú theo chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vËn dông c¸c chÕ ®é ­u ®·i khi tÝnh thuÕ. Nã còng cÇn thiÕt cho viÖc theo dâi thùc hiÖn chÕ ®é h¹n ng¹ch, nã nãi lªn phÈm chÊt cña hµng ho¸ bëi v× ®Æc ®iÓm ®Þa ph­¬ng vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng hµng ho¸. C/O ®­îc thiÕt lËp sau khi ®· hoµn tÊt thñ tôc H¶i quan, hµng ®· ®­îc xÕp lªn tµu vµ cã vËn ®¬n gèc. C/O do phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp cÊp, trªn c¬ së kª khai cña nhµ s¶n xuÊt. C/O còng cã thÓ do chÝnh nhµ s¶n xuÊt cÊp ®Ó chøng nhËn xuÊt xø cña hµng hãa. Bé hå s¬ xuÊt tr×nh ®Ó lÊy C/O gåm: 01 tê khai gèc. B/L gèc. 01 packing list. 01 commercial invoice. Sau ®ã, phßng th­¬ng m¹i sÏ foto gi÷ l¹i mét b¶n vµ tr¶ b¶n gèc. c) Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i (Commercial Invoice): §©y lµ chøng tõ do ng­êi b¸n lËp ®Ó ®ßi ng­êi mua tr¶ sè tiÒn ghi trong ho¸ ®¬n. Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i bao gåm nh÷ng th«ng tin cô thÓ vÒ hµng ho¸ nh­ sè l­îng, miªu t¶, gi¸ mua, n­íc xuÊt xø, chi phÝ vËn chuyÓn,... LËp Invoice c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n gi÷a 2 bªn vµ Packing List. d) Thñ tôc mua b¶o hiÓm hµng ho¸ XNK: Tuú vµo c¸c ®iÒu kiÖn giao hµng mµ ng­êi mua hay ng­êi b¸n mua b¶o hiÓm.. §Ó mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸, ng­êi mua b¶o hiÓm cÇn cã nh÷ng chøng tõ sau: VËn ®¬n - B/L Commercial Invoice Packing List Ng­êi mua b¶o hiÓm xuÊt tr×nh nh÷ng chøng tõ nµy cho c¬ quan b¶o hiÓm, c¬ quan ®ã sÏ cÊp chøng tõ b¶o hiÓm lµ b»ng chøng cña hîp ®ång b¶o hiÓm. Chøng tõ b¶o hiÓm th­êng ®­îc dïng lµ ®¬n b¶o hiÓm (Insurance Policy) hoÆc giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm (Insurance Certificate). 3) Tr×nh tù vµ thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan: §Ó th«ng quan cho mét l« hµng XK hay NK, ng­êi khai h¶i quan ph¶i lËp mét bé chøng tõ theo quy ®Þnh, tuú theo hµng lµ XK hay NK ®Ó lËp chøng tõ, gåm chøng tõ ph¶i nép vµ chøng tõ ph¶i xuÊt tr×nh. Ng­êi khai HQ cÇm bé hå s¬ gåm c¸c chøng tõ trªn mang ®Õn c¬ quan HQ lµm thñ tôc. Nh©n viªn HQ sÏ tiÕp nhËn vµ kiÓm tra bé hå s¬. Sau ®ã chuyÓn sang b­íc kiÓm tra thùc tÕ vµ kiÓm tra tÝnh thuÕ hµng ho¸. Tuú theo ®èi t­îng hµng ho¸, hµng NK hay XK ,... mµ c¬ quan HQ quyÕt ®Þnh viÖc kiÓm tra, viÖc tÝnh thuÕ. 4) KhiÕu n¹i båi th­êng: Khi nhËn hµng nhËp khÈu, ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra hµng ho¸ ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng mÊt m¸t tæn thÊt cña hµng hãa, kÞp thêi ®ßi båi th­êng vÒ c¸c sù cè ®ã. Mét sè chøng tõ cã thÓ lµm c¬ së ph¸p lý ban ®Çu ®Ó khiÕu n¹i ®ßi båi th­êng, ®ã lµ: Biªn b¶n kª khai hµng thõa thiÕu. Biªn b¶n hµng h­ háng ®æ vì. Biªn b¶n gi¸m ®Þnh phÈm chÊt. Biªn b¶n gi¸m ®Þnh sè l­îng, träng l­îng. Biªn b¶n gi¸m ®Þnh cña c«ng ty b¶o hiÓm. Th­ khiÕu n¹i. Th­ dù kh¸ng. ................ Ch­¬ng 4: Quy tr×nh giao nhËn hµng ho¸ b»ng ®­êng biÓn. §©y lµ quy tr×nh giao nhËn hµng ho¸ b»ng ®­êng biÓn do TRACO ®¶m nhiÖm d­íi sù ñy quyÒn cña C«ng ty liªn doanh s¶n suÊt thÐp ViÖt - Uc. 1) C¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh xuÊt nhËp khÈu, t¹i c¶ng Th¸i Lan vÒ c¶ng H¶i Phßng (VN). Bªn nhËp khÈu: VINAUSTEEL LIMITED (C«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt thÐp ViÖt - óc). §Þa chØ: km 9, VËt C¸ch, Qu¸n Toan, Hång Bµng, H¶i Phßng, ViÖt Nam. Bªn xuÊt khÈu: HITACHI METALS SINGAPORE PTE.,LTD. No. 12 Gul Avenue, Singapore. Hai bªn thùc hiÖn viÖc mua b¸n phô tïng thay thÕ cho m¸y c¸n thÐp míi 100% theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång No. 01/03 - HITACHI, date 19/08/2003kÌm víi Appendix No. 04. Hµng ho¸ sÏ ®­îc vËn chuyÓn (trong container 20’) b»ng ®­êng biÓn tõ c¶ng Laem Chabang (Th¸i Lan) tíi c¶ng H¶i Phßng (ViÖt Nam) víi ®iÒu kiÖn giao hµng lµ CIF H¶i Phßng (Incoterm 1990), ph­¬ng thøc thanh to¸n lµ L/C. §Ó thùc hiÖn hîp ®ång, bªn XK göi hµng cho h·ng chuyªn chë Hapag-Lloid, h·ng nµy nhËn hµng ®Ó chë vµ ph¸t hµnh vËn ®¬n No.HLCUBKK050615041. Hapag Lloid sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm chë hµng tíi tËn c¶ng H¶i Phßng, göi ‘giÊy b¸o nhËn hµng’ tíi ng­êi nhËn hµng trªn B/L ®Ó ng­êi nµy lµm c¸c thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸. §Ó thùc hiÖn toµn bé qu¸ tr×nh NK hµng ho¸, bªn NK ph¶i nhËn bé hå s¬ gèc do bªn XK khÈu göi ®Õn qua ng©n hµng. V× thanh to¸n gi÷a 2 bªn b»ng L/C nªn bªn NK ph¶i më L/C tr­íc ®ã, nhËn bé hå s¬ ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi L/C. Sau khi nhËn hå s¬, bªn NK uû quyÒn choTRACO thay m×nh thùc hiÖn viÖc nhËn l« hµng trªn, lµm thñ tôc h¶i quan vµ vËn chuyÓn hµng vÒ kho cho bªn NK. §ång thêi bªn NK còng göi toµn bé nh÷ng chøng tõ cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trªn cïng víi biªn b¶n uû quyÒn cho TRACO. Bªn TRACO tiÕp nhËn vµ thùc hiÖn dÞch vô giao nhËn vËn chuyÓn vÒ tËn kho cña kh¸ch hµng. 2) C¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh giao nhËn vËn chuyÓn mµ TRACO thùc hiÖn: GiÊy ®¨ng ký kinh doanh (nÕu lµ lÇn ®Çu tiªn lµm thñ tôc HQ). GiÊy phÐp NK (nÕu cÇn), M· sè thuÕ vµ m· sè XNK. Hîp ®ång th­¬ng m¹i. Commercial Invoice. Packing List. VËn ®¬n (B/L). GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (Certificate of Origin-C/O). Th­ tÝn dông (Letter of Credit-L/C), nÕu thanh to¸n theo L/C. GiÊy chøng nhËn chÊt l­îng, sè l­îng,... (nÕu cã). GiÊy uû quyÒn. GiÊy giíi thiÖu. Tê khai HQ. 3) C¸c b­íc thùc hiÖn: a) LÊy lÖnh giao hµng (D/O) t¹i h·ng tµu. Sau khi nhËn ®­îc ‘giÊy b¸o nhËn hµng’ th× c¨n cø vµo ®ã, TRACO ®Õn h·ng tµu ®Ó lÊy lÖnh giao hµng. GiÊy b¸o nhËn hµng cho biÕt ngµy giê hµng ®Õn, tªn tµu, sè chuyÕn. Khi ®Õn h·ng tµu cÇn mang theo: GiÊy uû quyÒn cña bªn NK. GiÊy giíi thiÖu. GiÊy b¸o nhËn hµng. VËn ®¬n. Bªn c¹nh ®ã, ph¶i mang theolÖ phÝ nép cho h·ng tµu (gäi lµ phÝ chøng tõ) vµ tiÒn ®Æt cäc (gäi lµ tiÒn c­îc vá cont) ®Ó cã thÓ m­în cont vÒ kho cña bªn NK. Sau ®ã h·ng tµu sÏ cÊp 2 hoÆc 3 b¶n D/O (Delivery Order): Mét b¶n lµm thñ tôc HQ. Mét b¶n ®­a ra c¶ng ®Ó lÊy hµng vÒ. Mét b¶n ®Ó l­u. b) Lµm thñ tôc HQ. §Ó th«ng quan cho l« hµng NK th× ph¶i ®¨ng ký lµm thñ tôc HQ t¹i c¬ quan HQ. Bé chøng tõ lµm thñ tôc HQ gåm: Tê khai HQ: 02 b¶n Hîp ®ång th­¬ng m¹i: 01 b¶n sao Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i: 01 b¶n gèc B¶n kª chi tiÕt: 01 b¶n gèc GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (nÕu cÇn): 01 b¶n gèc LÖnh giao hµng: 01 b¶n gèc VËn ®¬n: 01 b¶n sao GiÊy uû quyÒn; 01 b¶n gèc Bé hå s¬ nµy do TRACO cÇm lªn c¬ quan HQ lµm thñ tôc. Nh©n viªn HQ kiÓm tra bé hå s¬, ghi sè tê khai. T¹i ®©y sÏ ph¶i nép lÖ phÝ HQ. Sau khi hoµn tÊt hå s¬, HQ sÏ cÊp ’giÊy th«ng b¸o thuÕ, thu chªnh lÖch gi¸’®Ó thu tiÒn thuÕ cña l« hµng. GiÊy nµy TRACO sÏ göi l¹i bªn NK ®Ó hä ®i nép thuÕ. Sau ®ã sÏ ®¨ng ký kiÓm ho¸ l« hµng nÕu lµ hµng ph¶i kiÓm ho¸. Cßn nÕu hµng kh«ng ph¶i kiÓm ho¸ (hµng miÔn kiÓm) th× th«i. L« hµng phô tïng thay thÕ nµy lµ hµng miÔn kiÓm. Bé hå s¬ HQ sau khi ®­îc Tr­ëng côc HQ ®ãng dÊu, ký vµo ®ã th× coi nh­ l« hµng ®· ®­îc th«ng quan (cã nép c¸c kho¶n lÖ phÝ). C¬ quan HQ sÏ tr¶ tê khai HQ cho ng­êi më (b¶n l­u ng­êi khai HQ). c) LÊy hµng t¹i b·i cña c¶ng. ViÖc lÊy hµng t¹i b·i cña c¶ng cµng sím cµng tètv× gi¶m ®­îc chi phÝ l­u kho b·i, phÝ thuª container. Muèn lÊy hµng vÒ th× ph¶i mang c¸c chøng tõ sau ®Õn kho hµng t¹i c¶ng xuÊt tr×nh: Tê khai HQ GiÊy uû quyÒn GiÊy giíi thiÖu LÖnh giao hµng D/O GiÊy m­în vá cont Sau ®ã c¶ng sÏ cÊp lÖnh giao hµng t¹i c¶ng (lÖnh xuÊt kho b·i). LÖnh xuÊt kho b·i t­¬ng ®­¬ng víi phiÕu giao nhËn container (cã l­u ý ®Õn t×nh tr¹ng cña vá container). T¹i kho b·i cña c¶ng, ng­êi ta sÏ xem xÐt c¸c chøng trªn, tÝnh ngµy l­u container, thu tiÒn l­u. Sau khi nép tiÒn kho b·i, sÏ ®­îc cÊp biªn b¶n giao hµng, giÊy ra khái cæng. TRACO sÏ sö dông ®éi xe cña m×nh lÊy hµng, nÕu kh«ng sÏ thuª ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó ®­a hµng ra khái cæng. Ngoµi ra cßn ph¶i tr¶ tiÒn dÞch vô n©ng container lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn do c«ng nh©n ë c¶ng lµm. Vµ ®Õn khi tr¶ vá container th× ph¶i tr¶ tiÒn dÞch vô h¹ vá container. C¸c b·i tr¹m container khi ®Õn lÊy hµng vµ tr¶ vá (®Þa ®iÓm m­în vá, ®Þa ®iÓm tr¶ vá) ®Òu do h·ng tµu quy ®Þnh. TRACO c¨n cø vµo ®Þa ®iÓm kho b·i ®· quy ®Þnh cña h¶ng tµu ®Ó mang c¸c chøng tõ ®Õn lÊy hµng vµ tr¶ vá. Khi ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn (« t«) ra khái cæng cña c¶ng th× ph¶i xuÊt tr×nh biªn b¶n giao hµng, giÊy ra khái cæng th× b¶o vÖ míi cho xe ra. Sau khi vËn chuyÓn hµng vÒ kho cho bªn NK th× ph¶i ®em tr¶ vá, ®Õn h·ng tµu lÊy tiÒn c­îc vá vµ thanh to¸n phÝ m­în. NÕu m­în container trong vßng 5 ngµy ®Çu th× ®­îc miÔn phÝ, cßn tõ ngµy thø 6 trë ®i th× ph¶i tr¶ thªm tiÒn, chi phÝ sÏ t¨ng theo sè ngµy m­în tuú theo quy ®Þnh cña h·ng tµu. TRACO nhËn dÞch vô vËn chuyÓn hµng tíi tËn kho cña ng­êi NK Cã thªm b­íc ’Giao nhËn t¹i n¬i tr¶ hµng’ nh­ sau: d) Giao nhËn t¹i n¬i tr¶ hµng (ë ®©y lµ kho ng­êi NK). Sau khi ®iÒu xe ®Õn c¶ng, TRACO sÏ vËn chuyÓn hµng vÒ tËn kho n¬i ng­êi NK yªu cÇu. Chøng tõ chñ yÕu ë kh©u nµy ®ã lµ ‘giÊy vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng « t« do TRACO lËp. TRACO lµ mét c«ng ty thùc hiÖn dÞch vô, viÖc thùc hiÖn tèt vµ nhanh chãng mäi c«ng viÖc mµ kh¸ch hµng yªu cÇu, còng nh­ viÖc tÝnh to¸n chi phÝ vµ viÖc thùc hiÖn kÞp thêi mäi c«ng viÖc lµ rÊt quan träng. TÊt c¶ c¸c kh©u, c¸c b­íc, c¸c chi phÝ ph¶i ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ nhanh chãng, nÕu kh«ng sÏ cã nhiÒu chi phÝ ph¸t sinh ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn cña c«ng ty. Trªn ®©y lµ qu¸ tr×nh giao nhËn hµng NK cña TRACO theo sù uû quyÒn cña ng­êi NK lµ VINAUSTEEL, tõ khi tiÕp nhËn bé hå s¬ lµm thñ tôc th«ng quan cho l« hµng NK ®Õn khi giao hµng cho tËn kho ng­êi NK. KÕt luËn Qua mét thêi gian dµi thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i 1-TRACO, em ®· tiÕp thu ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ quan träng, bæ sung cho nh÷ng kiÕn thøc lý thuyÕt trªn líp. Giao nhËn lµ mét nghiÖp vô quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng cña ®Êt n­íc, còng lµ mät m«n häc chuyªn ngµnh cña kinh tÕ ngo¹i th­¬ng. ViÖc n¾m b¾t c¸c kü thuËt nghiÖp vô c¬ b¶n cña c¸n bé ngo¹i th­¬ng lµ mét yªu cÇu vµ lµ mét ®ßi hái hÕt søc quan träng. V× vËy nh÷ng sinh viªn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng cÇn ý thøc h¬n n÷a trong viÖc bæ sung kiÕn thøc cho m×nh, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ nh­ hiÖn nay. Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng 1: Giíi thiÖu vÒ c«ng ty 2 Ch­¬ng 2: C¬ së lý thuyÕt m«n giao nhËn 7 Ch­¬ng 3: C¸c kü thuËt nghiÖp vô c¬ b¶n trong giao nhËn hµng ho¸ 10 Ch­¬ng 4: Quy tr×nh giao nhËn hµng ho¸ b»ng ®­êng biÓn 14 KÕt luËn 19 Môc lôc 20

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Traco - Đề tài giao nhận hàng hóa.doc