Đề tài Thực trạng cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 1996 - 2000

Mục lục Trang LỜI NÓI ĐẦU 1   PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ CNH-HĐH ĐẤT NỚC 3 I. Những vấn đề chung về lao động 3 1. Lao đông và những nhân tố ảnh hởng lao động: 3 1.1. Lao động và nguồn lao động: 3 1.1.1. Lao động: 3 1.1.2. Nguồn lao động : 3 1.2. Các yếu tố ảnh hởng đến số lợng lao động: 6 1.3. Các yếu tố ảnh hởng đến chất lợng lao động: 7 2. Thị trờng lao động: 8 2.1. Khái niệm thị trờng lao động : 8 2.2. Cung lao động và các nhân tố ảnh hởng : 8 2.3. Cầu lao động và các nhân tố ảnh hởng 9 3. Vai trò của lao động với tăng trởng và phát triển kinh tế 10 3.1. Lập luận của các trờng phái kinh tế vế lao động với tăng trởng và phát triển kinh tế : 10 3.2. Tăng trởng kinh tế theo mô hình Cobb- Douglas 11 3.3. Vai trò của lao động trong quá trình phát triển kinh tế xã hội: 12 3.3.1. Nguồn lao động là yếu tố hàng đầu quyết định sự phát triển của lực lợng sản xuất : 12 3.3.2. Nguồn lao động là động lực to lớn của quá trình phát triển kinh tế xã hội : 12 3.3.3. Nguồn lao động với t cách là lực lợng tiêu dùng luôn là mục đích của sự phát triển kinh tế xã hội : 13 II. Một số vấn đề chung về chuyển dịch cơ cấu lao động 13 1. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu lao động 13 1.1. Cơ cấu lao động : 13 1.2. Chuyển dịch cơ cấu lao động: 14 2. Ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu lao động: 15 3. Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu cung lao động và chuyển dịch cơ cấu sử dụng lao động : 16 4. Tính tất yếu của chuyển dịch cơ cấu lao động: 17 5.Xu huớng chuyển dịch cơ cấu lao đông trong thời kỳ CNH-HĐH: 18 5.1. Căc cứ xác định xu hớng 18 5.2 Xu hớng chuyển dịch cơ cấu lao động 20 II. Các lý thuyết liên quan đến chuyển dịch cơ cấu lao động: 21 1. Mô hình hai khu vực của A .Lewis: 21 2. Mô hình tân cổ điển về mối quan hệ giữa hai khu vực : 23 3. Mô hình hai khu vực của T.Oshima 24 III. Kinh nghiệm của các nớc về chuyển dịch cơ cấu lao động trong thời kỳ CNH-HĐH đất nớc: 25 1.Trung Quốc : 25 2. Đài Loan : 25 3.Malaixia: 26   PHẦN II: THỰC TRẠNG CƠ CẤU LAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN 1996-2000 27 I. Đặc điểm về dân số và lao động: 27 1. Đặc điểm về dân số: 27 1.1 Đặc điểm về qui mô và cơ cấu dân số : 27 2. Đặc điểm về lực lợng lao động của viêt nam: 30 2.1. Lợi thế về qui mô và chất lợng nguồn lao động: 30 2.2 những mặt hạn chế : 30 II. Thực trạng cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động thời kỳ 1996-2000: 31 1. Thực trang cơ cấu cung lao động : 31 1.1. Qui mô lực lợng lao động: 31 1.2. Về cơ cấu số lơng nguồn lao động : 32 1.3. Cơ cấu chất lợng nguồn lao động : 34 1.3.1.Trình độ văn hoá của lực lợng lao động 34 1.3.2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật : 37 2. Cơ cấu sử dụng lao động. 41 2.1. Cơ cấu lao động theo ngành: 41 2.2.Cơ cấu lao động theo vùng: 43 III.Đánh giá chung về cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 1996-2000: 48 1.Những kết quả đạt đợc: 48 1.1. Xu thế chuyển dịch cơ cấu lao động theo số lợng và chất lợng 48 1.2. Tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động đối với tăng trởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 49 1.3. Tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động đối với việc giải quyết việc làm và tăng thu nhập : 50 2.Những tồn tại và nguyên nhân 51 PHẦN III : ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP KINH TẾ CHỦ YẾU NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG THỜI KÌ CNH- HĐH GIAI ĐOẠN 2001-2010 54 I. Quan điểm chuyển dịch cơ cấu lao động trong thời kì cnh-hđh: 54 1. Căn cứ xác định quan điểm : 54 1.1 Nội dung và yêu cầu của CNH-HĐH thời kì 2001-2010 54 1.2 Thực hiện mục tiêu tăng trởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 55 1.3Dự báo dân số và nguồn lao động trong giai đoạn 2001-2010: 55 2.Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 2001-2010 58 II. Định hớng chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 2001-2010: 59 1. Mục tiêu: 59 1.1 mục tiêu tổng quát: 59 1.2. Mục tiêu cụ thể: 59 2. Định hớng chuyển dịch : 60 2.1 Chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành: 60 2.2 Chuyển dịch cơ cấu lao động theo trình độ: 61 2.3 Chuyển dịch cơ cấu lao động theo vùng lãnh thổ: 62 III. Các giải pháp kinh tế chủ yếu : 63 1. Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng CNH - HĐH: 63 2. CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn : 64 3. Phát triển các nghành nghề ở nông thôn: 65 4. Nâng cao chất lợng nguồn nhân lực: 66 5. Chính sách thu hút và phân bổ vốn đầu t giữa các ngành, vùng lãnh thổ: 67 6. Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ: 69   KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70   DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 6047 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 1996 - 2000, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng n«ng nghiÖp chØ gi¶m ®­îc b×nh qu©n 0.8% n¨m .®ång b»ng s«ng Hång 5.3%/n¨m MiÒn nói vµ Trung du phÝa B¾c ,T©y nguyªn hµng n¨m vÉn t¨ng tõ 4-16% ®iÒu nµy ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng di c­ tù do tõ miÒn xu«i lªn miÒn nói lao ®éng di c­ nµy chñ yÕu tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë nh÷ng vïng ®Êt ®ai cßn nhiÒu tiÒm n¨ng cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× lao ®éng n«ng nghiÖp vÉn cã xu h­íng t¨ng c¶ vÒ tuyÖt ®èi lÉn t­¬ng ®èi vµ nh­ vËy sù dÞch chuyÓn lao ®éng sang c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ë c¸c vïng nµy cßn rÊt h¹n chÕ ,ë c¸c vïng ®ång b»ng níi cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp nh­ §«ng Nam Bé lao ®éng n«ng nghiÖp vÉn t¨ng víi tèc ®é cao 11.4%/n¨m ë 3 vïng quan träng lµ §BSH, DHMT, §BSCL lao ®éng n«ng nghiÖp chiÕm tû träng thÊp h¬n con sè trung b×nh chung cña c¶ n­íc ( 79% ) tõ 3-8% t­¬ng øng lµ 76.82% ,74.95% vµ 71.68% cho thÊy sù ph¸t triÓn c¸c ho¹t déng phi n«ng nghiÖp ë c¸c vïng nµy cao h¬n møc trung b×nh cña n«ng th«n toµn quèc vungf cã tû lÖ lao ®éng n«ng nghiÖp thÊp nhÊt lµ §NB (54.4%) n¬i ®­îc coi lµ ®øng thøa ba vÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ,tiÓu thñ c«ng nghiÖp ,sau hai thµnh phè lµ Hµ Néi vµ Thµnh PHè Hå ChÝ Minh ngùoc l¹i c¸c vïng kh¸c miÒn nói phÝa B¾c ,trung du B¾c Bé ,Khu 4 Cò vµ T©y nguyªn cã tû lÖ lao ®éng n«ng nghiÖp cao h¬n møc trung b×nh chung cña c¶ n­íc tõ 4-13% t­¬ng øng lµ 92.48%,82.54% ,86.33% do ®ã còng cã thÓ nhËn ®Þnh r»ng sù ph¸t triÓn c¸c ho¹t dénh phi n«ng nghiÖp ch­a m¹nh mÏ ®Ó cã thÓ thu hót sè l­¬ngj lín lao ®éng n«ng nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng n«ng nghiÖp n«ng th«n III.§¸nh gi¸ chung vÒ c¬ cÊu lao ®éng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trong giai ®o¹n 1996-2000: 1.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc: 1.1. Xu thÕ chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo sè l­îng vµ chÊt l­îng ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trong thêi gian qua nh×n chung lµ ®óng quy luËt theo h­íng tÝch cùc : Theo ngµnh : lao ®éng n«ng nghiÖp gi¶m c¶ vÒ tuyÖt ®èi lÉn t­¬ng ®èi lao ®éng trong c«ng nghiÖp t¨ng vÒ tuyÖt ®èi lÉn t­¬ng ®èi n¨m 1996 lao ®éng n«ng nghiÖp cã 23601918 ng­êi chiÕm tû träng 69.8 % ®Õn n¨m 2000 gi¶m xuèng cßn 22965670 ng­êi vµ tû träng cßn 63.1 trong tæng sè lao ®éng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng tõ 3566513 chiÕm 10.55%trong tæng sè n¨m 1996, t¨ng lªn 471437 ng­êi víi tû träng 13% vµo n¨m 2000 .lao ®éng dÞch vô t¨ng tõ 6643564 ng­êi chiÕm tû träng 19.65% trong tæng sè lªn 8698569 víi tû träng 23.9% vµo n¨m 2000 Theo tr×nh ®é c¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é chuyÓn dÞch theo h­íng t¨ng lao ®éng qua ®µo t¹o ,lao ®éng cã tr×nh ®é cã chuyªn m«n kü thuËt c¶ vÒ tuyÖt ®èi lÉn tû träng :N¨m 19996 sè lao ®éng ®· qua ®µo t¹o lµ 4.1 triÖu chiÕm 11.81 % trong tæng lùc l­îng lao ®éng ®· t¨ng lªn 5.99 triÖu víi tû träng 15.51 % vµo n¨m 2000 trong ®ã lao ®éng cã tr×nh ®é tõ s¬ cÊp ,häc nghÒ ,c«ng nh©n kü thuËt t¨ng tõ 1.995 triÖu víi tû träng 5.63% n¨m 1996 lªn 2.61 triÖu víi tû träng 6.785 n¨m 2000 .lao ®éng cã tr×nh ®é trung häc chuyªn nghiÖp t¨ng tõ 1,34 triÖu víi tû träng 3.86% n¨m 1996 lªn 1.87 triÖu víi tû träng 4.84% vµo n¨m 2000 lao ®éng cã tr×nh ®é tõ C§,§H trë lªn t¨ng tõ 806 ngh×n chiÕm 2.32% trong tæng sè vµo n¨m 1996 t¨ng lªn 1.5 triÖu chiÕm tû träng 3.89% vµo n¨m 2000 C¬ cÊu lao ®éng theo l·nh thæ ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc .Trong nh÷ng n¨m qua ®¶ng vµ nhµ n­íc ®· cã mhiÒu chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch viÖc di d©n di chuyÓn lao ®éng ®Õn nh÷ng vïng kinh tÕ míi :T©y nguyªn ,§¨k l¾c ®· gãp phÇn di chuyÓn mét phÇn lín lao ®éng tõ c¸c vïng ®ång b»ng, ®« thÞ lµ nh÷ng n¬i tËp trung qu¸ nhiÒu d©n sè vµ lao ®éng ®Õn c¸c vïng miÒn nói vµ trung du ,gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng 1.2. T¸c ®éng cña chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng ®èi víi t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ: ChuyÓn dÞch c¬ c¸u lao ®éng theo h­íng tÝch cùc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ngµnh :Trong giai ®o¹n 19996-2000 tû träng lao ®éng n«ng nghiÖp gi¶m tõ 69.8% n¨m 1996 xuèng cßn 62.56 n¨m 2000 GDP n«ng nghiÖp gi¶m tõ 27.76% n¨m 1996 xuèng cßn 24.3 % n¨m 2000 t­¬ng øng lao ®éng trong c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng tõ 10.55% n¨m 1996 lªn 13% n¨m 2000 ,GDP t¨ng tõ 29.73% lªn 36.6% .Lao ®éng trong ngµnh dÞch vô t¨ng víi tèc ®é kh¸ cao tõ 19.65% n¨m 1996 lªn 23% n¨m 2000 tuy nhiªn tû träng ngµnh dÞch vô trong GDP trong giai ®o¹n 1996-2000 l¹i cã xu h­íng gi¶m xuèng ,sù gi¶m nµy lµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tho× kú nµy ,tuy nhiªn do tèc ®é t¨ng tr­ëng cña ngµnh dÞch vô trong thêi gian qua lµ kh¸ cao nªn ®· thu hót mét l­îng lín lao ®éng trong thêi gian qua B¶ng: C¬ cÊu lao ®éng vµ c¬ cÊu GDP theo ngµnh 1996-2000 §¬n vÞ tÝnh (%) 1996 1997 1998 1999 2000 CN&XD - GDP - L§ 29.73 10,55 32.06 10.01 32.59 11.98 34.5 12.45 36.96 13.0 N-L-N -GDP -L§ 27.76 69.8 25.77 65.84 25.75 63.49 25.4 63.0 24.3 63.1 DÞch vô -GDP -L§ 42.51 19.65 42.17 24.09 41.66 24.58 40,1 23.94 39.1 23.0 Nguån: Vô lao ®éng v¨n x·- Bé kÕ ho¹ch & ®Çu t­ C¬ cÊu lao ®éng dÞch chuyÓn theo h­íng chÊt l­îng ngµy cµng cao t¨ng tû träng lao ®éng ®· qua ®µo t¹o ,lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ sang c¸c ngµnh cã hµm l­îng trÝ tuÖ vµ hµm l­äng khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng cao 1.3. T¸c ®éng cña chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp : Sù chuyÓn dÞch m¹nh mÏ c¬ cÊu lao ®éng trong thêi gian qua ®· cã t¸c déng tÝch cùc ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng ,trong5 n¨m 1996-2000 sè ng­êi cã viÖc lµm t¨ng tõ 34.6 triÖu lªn 40.7 triÖu tøc t¨ng 6.1 triÖu hay 17.6% ,b×nh qu©n hµng n¨m t¨ng 3.2% .Nh×n chung sè lao ®éng ®­îc thu hót vµo trong nÒn kinh tÕ quèc d©n thêi kú 1996-2000 cã xu h­íng t¨ng h¬n thêi kú 1991-1995 B¶ng: Sè lao ®éng ®­îc thu hót vµo c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n vµ ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm 1996-2000 1996 1997 1998 1999 2000 Tæng sè 35791.9 36994.2 3894.0 39394 40694 CN&X©Y DÙNG 44885.5 4632.5 4858.0 5089 53339 N-L-N 24775.3 2543.4 2607.5 26697 27374 DÞch vô 6528.1 6918.3 7261.0 7608 789000 Sè L§ cã viÖc lµm míi ®­îc t¨ng thªm hµng n¨m 1202.3 1199.8 1200 1200 1200 Nguån vô lao ®éng v¨n x· Bé KÕ ho¹ch §Çu t­ Khu vùc n«ng l©m ng­ nghiÖp ®· æn ®Þnh viÖc lµm cho 23.5 triÖu lao ®éng vµ thu hót thªm gÇn 2 triÖu lao ®éng míi khu vùc c«ng nghiÖp x©y dùng ,tiÓu thñ c«ng nghiÖp thu hót thªm gÇn 2,2 triÖu lao ®éng khu vùc dÞch vô cã b­íc ph¸t triÓn m¹nh ®ac thu hót thªm tõ 2.3®Õn 2.4 triÖu lao ®éng .C¬ cÊu viÖc lµm ®· cã bwocs chuyÓn dÞch râ rÖt theo h­íng t¨ng sè l­îng viÖc lµm trong kÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng tõ 13% n¨m 1996 lªn 17.6% n¨m 2000 sè l­îng viÖc lµm trong ngµnh dÞch vô t¨ng tõ 19.5% n¨m 1996 lªn 22% n¨m 2000 .Sè l­îng viÖc lµm trong khu vùc n«ng- l©m- ng­ nghiÖp gi¶m tõ 67.5% n¨m 1996 xuèng cßn 63.1% n¨m 2000 tû lÖ thÊt nghiÖp cña khu vùc thµnh thi duy tr× ë møc 6.5% gi¶m 35% so víi ®Çu nh÷ng n¨m 1990 tû lÖ sö dông lao ®éng ë khu vùc n«ng th«n t¨ng lªn 74% 2.Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n a.VÒ c¬ cÊu lao ®éng : Tû träng lao ®éng ®· qua ®µo t¹o cßn thÊp : §Õn n¨m 2000 c¶ n­íc cã kho¶ng 7,5 triÖu ng­êi ®· qua ®µo t¹o trong ®ã C§ ,§H trë lªn lµ 1.3 triÖu THCN 1.4 triÖu CNKT 4.9 triÖu chiÕm 20% trong tæng lùc l­îng lao ®éng vµ t¨ng kh¸ nhanh b×nh qu©n 7.3%/n¨m trong giai ®o¹n 1990-2000 gÊp 1.8 lÇn giai ®o¹n 1980-1989 nh­ng ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ lao ®éng kü thuËt cho ph¸t triÓn kinh tÕ xÉ héi (theo FM Harbison trong mét chu kú dµi tèc ®é t¨ng viÖc lµm cña lao ®éng ®· qua ®µo t¹o (ld cã kü thuËt )th­êng gÊp 2-3 lÇn tèc ®é t¨ng GDP ) tû träng lao ®éng ®· qua ®µo t¹o trong tæng sè lao ®éng trong ®é tuæi cña n­íc ta t¨ng tõ 10.4% n¨m 1989 lªn 12.2% n¨m 1995 vµ 20% n¨m 2000 con sè nÇy cßn thÊp so víi môc tiªu §H VIII ®Ò ra lµ 22-25% hay kho¶ng 10 triÖu ng­êi .Tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o trong tæng sè lao ®éng lµm viÖc trtong nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ 12.7% n¨m 1995 vµ ­íc ®¹t 19.5% n¨m 2000 lµ qu¸ thÊp ( tû lÖ nµy cña c¸c n­íc trong khu vùc vµo kho¶ng 49-50% ) Tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cña lao ®éng ®· t¨ng lªn nhiÒu nh­ng nh×n chung cßn thÊp ®Æc biÖt lµ ë khu vùc n«ng th«n vµ cã sù kh¸c biÖt lín gi÷a c¸c vïng l·nh thæ .Theo ®iÒu tra lao ®éng viÖc lµm 1998 tû lÖ lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy trong lùc l­îng lao ®éng ®ang lµm viÖc cña c¶ n­íc lµ 13,31% (thµnh thÞ lµ 33,4%, n«ng th«n lµ 8,1% ).Cao nhÊt lµ §«ng Nam Bé 21.1% ,tiÕp ®Õn lµ ®ång b»ng s«ng Hång 17.5% vµ thÊp nhÊt lµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long 8.8% . C¶ n­íc hiÖn cã 900 ngh×n c«ng nh©n ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy trong thêi gÝan qua trong ®ã chØ cã 8% lµ c«ng nh©n kü thuËt cao nÕu so s¸nh víi 3 giai ®o¹n cña tr×nh ®é kü thuËt tõ thñ c«ng lªn c¬ khÝ ho¸nh­ n­íc ta hiÖn nay th× ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt ë n­íc ta lµ qu¸ thÊp ch­a ®¸p øng ®­îc yeu cÇu cña sù nghiÖp CNH-H§H C¬ cÊu lao ®éng qua ®µo t¹o theo cÊp tr×nh ®é cßn bÊt hîp lÝ rÊt thiÕu c«ng nh©n vµ lao ®éng kü thuËt trong hÇu hÕt c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n ®Òu ë t×nh tr¹ng thõa thÇy thiÕu thî B¶ng: C¬ cÊu tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt trong c¸c ngµnh 1989 1996 CN&XD 1/1,79/8,17 1/0.88/7.4 N-L-N 1/4,15/5,86 1/5.5/4.83 Hµnh chÝnh sù nghiÖp 1/1.4/0.7 1/1.15/0.11 toµn bé nÒn kinh tÕ 1/1.68/2.3 1/1.6/4.3 Trong tæng sè lao ®éng ®· qua ®µo t¹o ,tû lÖ c«ng nh©n kü thuËt cã b»ng vµ khoong cã b»ng chØ chiÕm tû lÖ rÊt nhá trong khi sè ng­êi cã tr×nh ®é cao C§,§H trë lªn l¹i chiÕm kh¸ cao. CÊu tróc ®µo t¹o cña lùc l­îng lao ®éng ®· qua ®µo t¹o vèn ®· bÊt hîp lÝ nay cµng bÊt hîp lÝ h¬n .N¨m 1996 cÊu tróc ®µo t¹o lµ 1-1.7-2.4 t­ong øng víi 1 lao ®éng cã tr×nh ®é C§,§H vµ trªn §H th× cã 1.7 lao ®éng cã tr×nh ®é THCN vµ 2.4 lao ®éng cã tr×nh ®é tõ s¬ cÊp häc nghÒ vµ CNKT n¨m 2000 cÊu tróc nµy lµ 1-1.2-1.7 trong khi môc tiªu nghÞ quyÕt §HVIII ®Ò ra lµ 1-4-10 .Trong thêi gian 1990-2000 víi tèc ®é t¨ng C§,§H vµ trªn §H lµ3.65% /n¨m THCN 1.45%/n¨m CNKT ( kÓ c¶ ng¾n h¹n vµ dµi h¹n ) lµ 9.5%/n¨m .C¬ cÊu lao ®éng ®· qua ®µo t¹o trong thêi gian qua ®· b¾t ®Çu thay ®æi nh­ng cßn chËm vµ nÕu kh«ng ®iÒu chØnh th× c¬ cÊu ®ã vÉn cßn bÊt hîp lÝ h¬n ®ång thêi chÊt l­îng ®µo t¹o thÊp vµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ b¸t hîp lÝ tÊt yÕu sÏg©y ra nh÷ng hËu qu¶ xÊu .Tû lÖ thÊt nghiÖp cña lao ®éng ®· qua ®· qua ®µo t¹o ®Æc biÖt lµ ë cÊp C§,§H trë lªn lµ kh¸ cao vµ t¨ng nhanh sÏ g©y ra mét sù l·ng phÝ lín cho x· héi C¬ cÊu lao ®éng ®· qua ®µo t¹o ®ang lµm viÖc trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ quèc d©n còng cßn bÊt hîp lÝ Trong nhãm ngµnh n«ng –l©m-ng­ víi h¬n 70% lùc l­îng lao ®éng nh­ng chØ cã kho¶ng 14% lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt .lao ®éng kü thuËt tËp trung trong khu vùc dÞch vô lªn tíi h¬n 52% chñ yÕu lµ trong ngµnh GDvµ y tÕ .Trong khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y ®ùng cã 34.%.§iÒu nµy dÉn tíi sù kh¸c nhau vÒ tû lÖ lao ®éng ®· qua ®µo t¹o ®ang lµm viÖc trong c¸c ngµnh kinh tÕ (CN&XD 27.7%,dÞch vô 21.8%, N-L-N chØ cã 3.85% ) Trªn c¸c vïng l·nh thæ c¶ n­íc còng diÔn ra sù bÊt hîp lÝ vÒ tû träng lao ®éng ®· qua ®µo t¹o trong ttæng lùc l­îng lao ®éng ®ang lµm viÖc trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n gi÷a c¸c vïng l·nh thæ .Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra lao ®éng viÖc lµm n¨m 1996 trong tæng sè lao ®éng ®ang lµm viÖc trong nhãm ngµnh CN&XD tû träng lao ®éng ®· qua ®µo t¹o lµ 27.7% cao nhÈt s lµ ®ång b»ng s«ng Hång ,§«ng Nam Bé ,trung du miÒn nói b¾c bé ( 30-37%) thÊp nhÊt lµ duyªn h¶i miÒn Trung ,®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ T©y nguyªn 18.2% trong kh«Ýi ngµnh dÞch vô lµ 21.,8% cßn trong l©m nghiÖp chØ cã 3.85% cao nhÊt lµ ®ång b»ng S«ng Hång, §«ng Nam Bé trªn 5% thÊp nhÊt lµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long lµ 0.88% B¶ng: C¬ cÊu lao ®éng ®· qua ®µo t¹o ®ang lµm viÖc trong c¸c ngµnh &vïng n¨m 1996 Tæng sè N-L-N CN& XD DÞch vô C¶ n­íc 10.5 27.7 3.86 21.83 §BSH 13.7 35.5 5.5 38.7 M.Nói & T .Du 9.77 37.02 4.61 40.9 B¾c Trung bé 9.18 25.32 4.98 26.36 D.H M.Trung 7.89 18.73 2.62 19.59 T©y Nguyªn 8.03 20.35 3.0 31.44 §«ng Nam Bé 17.39 30.53 5.32 18.42 §BSCL 6.33 20.7 0.88 15.13 Nguån: ®iÒu tra lao ®éng viÖc lµm n¨m 1996 TCTK Lao ®éng tËp tung chñ yÕu lµ ë Hµ Néi vµ Thµnh Phè Hå ChÝ Minh .Vïng ®ång b»ng s«ng Hång chiÕm 36.7% §«ng Nam Bé 17.1% .NhÊt lµ ë c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm b¾c Bé vµ Nam Bé ë c¸c vïng T©y nguyªn vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long chØ chiÕm tû träng rÊt nhá trong tæng sè lùc l­îng lao ®éng c¶ n­íc c¬ cÊu lao ®éng ®· qua ®µo t¹o ®ang lµm viÖc trong c¸c ngµnh còng cßn bÊt hîp lÝ. Mçi giai ®o¹n cña tr×nh ®é c«ng nghÖ cÇn cã coa cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é thÝch hîp t­¬ng øng ë giai ®o¹n ba tõ thñ c«ng lªn c¬ khÝ ho¸ nh­ ViÖt Nam hiÖn nay c¬ cÊu lao ®éng cÇn cã 1§H ,4THCN, 20 CN lµnh nghÒ, 60 CNkh«ng lµnh nghÒ vµ 15 lao ®éng gi¶n ®¬n (1/4/20/60/15) Thùc tÕ ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2000 cã tû lÖ t­¬ng øng lµ 3.62/3.7/14.55*/7.8(* gåm c¶ lµnh nghÒ vµ kh«ng lµnh nghÒ). C¬ cÊu ®ã rÊt bÊt hîp lÝ v× tû lÖ CNKT lµ qua thÊp vµ lao ®éng gi¶n ®¬n lµ qua nhiÒu tãm l¹i .Tr×nh ®é kü thuËt ,tay nghÒ ,kü n¨ng cña ®éi ngò lao ®éng cßn thÊp ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®Æt ra cña sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc PhÇn III §ÞNH H¦íng vµ c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ chñ yÕu nh»m chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trong thêi k× CNH- H§H giai ®o¹n 2001-2010 I. Quan ®iÓm chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trong thêi k× cnh-h®h: 1. C¨n cø x¸c ®Þnh quan ®iÓm : 1.1 Néi dung vµ yªu cÇu cña CNH-H§H thêi k× 2001-2010 §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Õn n¨m 2020 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp th× giai ®o¹n tõ nay ®Õn 2010 ph¶i x©y dùng ®­îc nÒn t¶ng cua rmét n­íc c«ng nghiÖp víi nh÷ng néi dung chñ yÕu lµ: X©y dùng tiÒm lùc vÒ kinh tÕ vµ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt ®¸p øng ®­îc yªucÇu ngµy cµng cao cña sùu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi,x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt t­ liÖu s¶n xuÊt quan träng,c¸c ngµnh c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao c«ng nghiÖp quèc phßng,®­a nÒn n«ng nghiÖp n­íc ta h­íng tíi hiÖn ®¹i,ph¸t triÓn c¸c dÞch vô c¬ b¶n vµ x©y dùng tiÒm lùc vµ c«ng nghÖ ngµy cµng cao Trªn c¬ së hiªu qu¶ tæng hîp vÒ kinh tÕ x· héi tr­íc m¾t vµ l©u dµi,triÓn khai x©y dùng mét sè c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng vµ c¬ së c«ng nghiÖp s¶n xuÊt t­ liÖu s¶n xuÊt quan träng cÇn thiÕt ®¸p øng yªu cÇn ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ vµ quèc phßng an ninh Coi träng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n n©ng cao tr×nh ®é vµ chÊt l­îng n«ng nghiÖp ,ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp ,kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi n«ng th«n ,x©y dùng c¸c ®iÓm kinh tÕ ®« thÞ c¸c khu c«ng nghiÖp v¨n ho¸ x· héi.ChuyÓn dÞch nhanh c¬ cÊu lao ®éng t¹o viÖc lµm n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt v¨n ho¸ vµ tinh thÇn cña d©n c­ n«ng th«n ngµy cµng cao Ph¸t triÓn m¹nh mÏ nguån lùc con ng­êi viÖt nam víi yªu cÇu ngµy cµng cao §Þnh h×nh vÒ c¬ b¶n vµ vËn hµnh th«ng suèt cã hiÖ qu¶ kinh tÕ thÞ tr­êng x· héi chñ nghÜa víi vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc Nh­ vËy ®Ó thùc hiÖn nh÷ng néi dung vµ yªn cÇu cña sùu nghiÖp CNH-H§H ®¸t n­íc trong thêi gian tíi th× viÖc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng nh»m t¹o ra moät c¬ cÊu lao ®éng hîp lÝ víi chÊt l­îngh ngµy cµng cao lµ mét gi¶i ph¸p c¨n b¶n vµ tÝch cùc ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp CNH-H§H giai ®o¹n 2001-2010 1.2 Thùc hiÖn môc tiªu t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ: Môc tiªu t¨ng tr­ëng trong giai ®o¹n 2001-2010 lµ ®­a GDP t¨ng gÊp ®«i n¨m 2000 víi tèc ®é t¨ng 7.2%/n¨m chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ theo h­oÐng gi¶m tØ träng n«ng l©m ng­ nghiÖp trong GDP tõ 23,4% n¨m 2000 xuèng cßn 20-21% n¨m 2005 vµ 16-17% vµo n¨m 2010.t¨ng tØ träng ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng trong GDP tõ 36.65 n¨m 2000 lªn 39-39% n¨m 2005 vµ 40-41% n¨m 2010 t¨ng tØ träng th­¬ng m¹i dÞch vô trong GDP tõ 39.1% n¨m 2000 lªn 41-42% n¨m 2005 vµ 42-43% n¨m 2010 1.3Dù b¸o d©n sè vµ nguån lao ®éng trong giai ®o¹n 2001-2010: Tõ sè liÖu gèc cña cuéc ®iÒu tra d©n sè ngµy 1-4-1999 tæng côcthèng kª ®· ®­a ra c¸c ph­¬ng ph¸pn dù b¸o d©n sè thêi k× 2001-2010 trong ®ã ph­¬ng ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao lµ B¶ng : Quy m« vµ c¬ cÊu d©n sè giai ®o¹n 2001-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 Tæng d©n sè 77.700 78.431 79.292 80.266 81.339 82.492 87.352 Nam 38.193 38.616 39.101 39.640 40.224 40.844 43.516 N÷ 39.507 39.815 40.190 40.626 41.115 41.649 43.836 Theo khu vùc Thµnh thÞ TØ träng(%) N«ng th«n 18.740 24,0 58.960 19.500 24,86 58.931 20.280 25,58 59.011 21.120 26,31 59.146 22.010 27,06 59.329 29.960 27,83 59.532 28.320 32,42 59.032 D­íi tuæi L§ TØ träng(%) 26.022 33.49 25.457 32,44 24.963 31,48 24.531 30,56 24.145 29,68 23.796 28,85 21.774 24,93 Trong tuæi L§ (%) 44.338 57,06 45.638 58,19 46.965 59,23 48.310 60,19 49.669 61,06 59.029 61,86 57.123 65,39 Trªn tuæi L§ (%) 7.340 9,45 7.336 9,35 7.364 9,29 7.426 9,25 7.525 9,25 7.668 9,30 8.456 9,68 Nguån: dù b¸o cña tæng côc thèng kª vÒ d©n sè lao ®éng 2001-2010 Theo ph­¬ng ¸n ®· chän d©n sè n¨m 2005 sÏ cã kho¶ng 85,5 triÖu nguêi d©n sè n¨m 2010 sÏ cã 87,3 triÖu tØ lÖ t¨ng tù nhiªn sÏ gi¶m tõ 1,43% n¨m 1999 xuèng cßn 1,17% n¨m 2010 vµ tiÕp tôc gi¶m trong nh÷ng n¨m tiÕp theo.Víi quy m« nh­ trªn viÖt nam vÉn lµ mét n­íc ®«ng d©n thø 11-12 trªn thÕ giíi Møc gia t¨ng d©n sè hµng n¨mcßn kh¸ caovµ nh÷ng thay ®æi vÒ c¬ cÊu d©n sè lµm ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi cÇn gi¶i quyÕt nh­ sau: Møc gia t¨ng d©n sè hµng n¨m trong thêi k× 2001-2010 liªn tôc gi¶m dÇn tõ 1,2 triÖu n¨m 2000 xuèng cßn kho¶ng 1,0 triÖu n¨m 2010 t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc t¨ng GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¸p uyøng nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n vµ tõng b­íc c¶i thiÖn cuéc sèng cho nh©n d©n Sè trÎ em sinh ra hµng n¨m t­¬ng ®èi æn ®Þnh ë møc 1,6-1,7 triÖu trong suèt thêi k× vµ cã xu h­íng gi¶m dÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tËp trung ®Çu t­ n©ng cao chÊt l­îng guiaã dôc nãi chung vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn gi¸o dôc cho nh÷ng vïng khã kh¨nb do nh÷ng vïng nµy cßn cã møc gia t¨ng caop vÒ sè trª em trong tuæi ®Õn tr­êng Sè thanh niªn b­íc vµo tuæi lao ®éng hµng n¨m kh¸ cao mÆc dï sÏ gi¶m chËm tõ 1,78 triÖu n¨m 2000 xuèng cßn 1,66 triÖu n¨m 2010 ©tj ra yªu cÇu rÊt lín cho c«ng t¸c ®µo t¹o nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm trong thêi gian tíi C¬ cÊu d©n sè b¾t ®Çu chuyÓn sang qu¸ tr×nh giµ ho¸ sè l­îng trÎ em tõ 0-14 tuæi cã xu h­íng gi¶m dÇn vÒ tuyÖt ®èi vµ tØ träng,sè nguêi trªn tuæi lao ®éng t¨ng tõ 7,3 triÖu ng­êi n¨m 2000 lªn 7,6 triÖu n¨m 2005 vµ 8,4 triÖu n¨m 2010 ®atù ra nhu cÇu ngµy cµng lín vÒ ch¨m sãc cho ng­êi cao tuæi Dù b¸o nguån lao ®éng : Dù b¸o nguån lao ®éng c¶ n­íc vµ trªn c¸c vïng D©n sè trong tuæi lao ®éng cã xu h­íng ngµy cµng t¨ng c¶ vÒ tuyÖt ®èi còng nh­ tØ träng .®Õn n¨m 2005 cã 51 triÖu ng­êi chiÕm 62,1% trong d©n sè ®Õn n¨m 2010 cã 57 triÖu chiÕm 64,7% b×nh qu©n trong giai ®o¹n 2001-2010 t¨ng tõ 1,2-1,2 triÖu ng­êi/n¨m tæng céng 10 n¨m t¨ng gÇn 12 triÖu ng­êi.Sè ng­êia vµo tuæi lao ®éng gi¶m dÇn nªn sè l­îng t¨ng thªm còng gi¶m dÇn qua c¸c n¨m.§©y lµ mét xu h­íng tÝch cùc nh­ng trong thêi k× 5 n¨m tíi møc ®é gi¶m nµy cßn rÊt nhá ®©y sÏ vÉn lµ mét søc Ðp ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ g©y c¶c trë cho viÖc ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trong thêi gian tíi ®Æc biÖt lµ trong thêi k× kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 Tõ n¨m 2006 trë ®i møc ®é gi¶m nµy cao h¬n nªn cã thÓ cã nhiÒu thuËn lîi h¬n B¶ng: D©n sè trong tuæi lao ®éng §¬n vÞ tÝnh:1000 ng­ßi N¨m DS trong tuæi L§ Sè ng­ßi vµo tuæi L§ Sè ng­ßi ra khái tuæi L§ Møc t¨ng bq (KH5n¨m) Tèc ®é t¨ng bq (%) 1995 38955 1045,4 2,92 2000 46076 1780 340 1404,4 3,40 2005 52100 1710 394 1240,0 2,55 2010 56820 1610 558 970 1,80 Nguån: ViÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi(Bé KH&§T) Trªn c¸c vïng l·nh thæ theo sù ph¸t triÓn tù nhiªn dù b¸o d©n sè trong tuæi lao ®éng trªn c¸c vïng nh­ sau: B¶ng: D©n sè trong tu«Ø lao ®éng ®Õn n¨m 2010 §¬n vÞ tÝnh:1000 ng­êi,(%) 2000 2005 2010 Møc t¨ng 01-05 Møc t¨ng 06-10 C¶ n­íc 45170 51580 57080 6410 5500 §«ng B¾c 6250 7310 8210 1060 900 T©y B¾c 1230 1470 1700 240 230 §BSH 8900 9970 10790 1070 820 B¾c Trung Bé 5460 6400 7290 940 890 DH NTB 3730 4250 4800 529 550 T©y Nguyªn 1660 1960 2300 300 340 §«ng NB 7970 9110 9780 1140 800 §BSCL 9640 11180 12260 1540 1080 Nguån: TCTK §Õn n¨m 2010 phÇn lín nguån lao ®éng cña c¶ n­íc tËp trung chñ yÕu ë 3 vïng(76%) trong ®ã §BSCL 12,3 triÖu chiÕm 21,6% ®ång b»ng s«ng Hång 10,8 triÖu chiÕm 18,9% ®«ng nam bé 9,78 triÖu chiÕm 17,1% lao ®éng c¶ n­íc c¸c vïng miÒn nói t©y nguyªn vµ t©y b¾c chØ chiÕm sè l­îng lao ®éng rÊt nhá(t©y nguyªn 2,3 triÖu,t©y b¾c 1,7 triÖu) nh­ vËy trong 10 n¨m tíi nh÷ng vïng nµy cã thÓ thiÕu nguån lao ®éng song cÇn ph¶i c©n nh¾c ®Õn viÖc di c­ cã quy m« lín vÒ d©n sè vµ nguån lao ®éng ®Õn c¸c vïng nµy §Æc ®iÓm vÒ nguån lao ®éng :d©n sè trong ®é tuæt lao ®éng tiÕp tôc t¨ng nhanh c¶ vÒ tuyÖt ®èi vµ tØ träng cho ®Õn n¨m 2005 vµ møc ta­ng sÏ gi¶m dÇn sau 2005 møc t¨ng cña thêi k× 2001-2005 gÇn 7,0 triÖu ng­êi b×nh qu©n 1,4 triÖu ng­êi/n¨m víi tèc ®é t¨ng lµ 2,7% n¨m thêi k× 2006-2010 møc t¨ng lµ 5,5 triÖu b×nh qu©n 1,1 triÖu/n¨m víi tèc ®é t¨ng lµ 2,1 % /n¨m Thêi k× 2001-2005 sè thanh niªn b­íc vµo tuæi lao ®éng (15 tuæi)lµ 9,2 triÖu ng­êi b×nh qu©n 1,8 triÖu ng­êi/n¨m sè ng­êi ra khái tuæi lao ®éng kho¶ng 2 triÖu ng­êi b×nh qu©n 400 ngh×n ng­êi/n¨m nªn møc gia t»n d©n sè trong tuæi lao ®éng trong thêi k× nµy kh¸ cao cïng víi sè ng­êi ch­a ®­îc ®aßv t¹o nghÒ ch­a cã viÖc lµm vµ thiÕu viÖc lµm tõ 5 n¨m tr­íc chuyªn sang nªn ®µo t¹o nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm tiÕp tôc trë thµnh ¸p lùc lín nhÊt lµ trong kÕ ho¹ch 2001-2005 Thêi k× 2005-2010 sè ng­êi b­íc vµo tuëi lao ®éng lµ 8,75 triÖu t¨ng b×nh qu©n 1,75 triÖu/n¨m sè ng­êi ra khái tuæi lao ®éng lµ 2,62 triÖu b×nh qu©n 520 ngh×n/n¨m lµm cho møc t¨ng tuyÖt ®èi vµ nhÞp t¨ng d©n sè trong tuæi lao ®éng tuy cã gi¶m bít nh­ng møc t¨ng nµy vÉn t­¬ng ®èi cao v× vËy yªu cÇu cña viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×ng chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo h­íng CNH-H§H nh»m t¹o ra mét c¬ cÊu viÖc lµm thÝch hîp,gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng,thùc hiÖn môc tiªu t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ lµ mét nhiÖm vô ®­îc ®Æt lªn vÞ trÝ hµng ®Çu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm trong thêi gian tíi 2.Quan ®iÓm vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trong giai ®o¹n 2001-2010 Quan ®iÓm 1: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng ph¶i g¾n víi môc tiªu t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ Quan ®iÓm 2: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng ph¶i g¾n víi môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi Quan ®iÓm 3:chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng ph¶i h­íng tíi môc tiªu toµn dông lao ®éng gi¶m lao ®éng d­ thõa vµ thêi gian nhµn rçi ®ång thêi võa b¶o ®¶m tõng b­íc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ lao ®éng Quan ®iÓm 4: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng kh«ng chØ h­íng vµo môc tiªu sè l­îng mµ quan träng h¬n lµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng ngu«ng lao ®éng Quan ®iÓm 5: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng nh»m thùc hiÖn ph©n bè mét c¸ch hîp lÝ nguån lao ®éng trªn c¸c vïng l·nh thæ Quan ®iÓm 6: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo h­íng khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ vÒ nguån lao ®éng thùc hiÖn môc tiªu CNH-H§H Quan ®iÓm 7: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng ph¶i theo h­íng ®ång bé II. §Þnh h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trong giai ®o¹n 2001-2010: 1. Môc tiªu: 1.1 môc tiªu tæng qu¸t: Tõ quan ®iÓm c¬ b¶n vµ ®Þch h­íng chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n­íc trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong thêi kú kÕ ho¹ch 2001-2010 lµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi nhÞp ®é t­¬ng ®èi cao vµ æn ®Þnh chuyÓn dÞch m¹nh mÏ c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng CNH-H§H, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ,®Þnh h×nh thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN, c¶i thiÖn râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸ vµ tinh thÇn cña nh©n d©n th× viÖc th­c hiÖn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng môc tiªu lµ nh»m t¹o ra mét c¬ cÊu lao ®éng hîp lý vµ chÊt l­îng ngµy cµng cao 1.2. Môc tiªu cô thÓ: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo ngµnh: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo ngµnh theo h­íng :gi¶m tû träng lao ®éng n«ng nghiÖp tõ 63,10% n¨m 2000 xuèng 57% vµo n¨m 2005 vµ khoang 51-52% vµo n¨m 2010 T¨ng tû präng lao ®éng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng tõ 13% n¨m 2000 lªn 20% vµo n¨m 2005 vµ 22-23% vµo n¨m 2010 T¨ng tû träng lao ®éng trong ngµnh dÞch vô tõ 23,9% n¨m 2000 lªn 25-26% vµo n¨m 2010 C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é chuyÓn dÞch theo h­íng: N©ng tû lÖ lao ®éng ®· qua ®oµ t¹o t­ 20% n¨m 2000 lªn 30% vµo n¨m 2005 vµ 35-38 % vµo n¨m 2010, c¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é lµnh nghÒ hîp lý T¨ng nhanh tû träng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt tõ 15% n¨m 2000 lªn 22% vµo n¨m 2005 vµ 30% vµo n¨m 2010 ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo vïng l·nh thæ: theo h­íng ph©n bè mét c¸ch hîp lý nguån lao ®éng trªn c¸c vïng ,®Þch h­íng c¸c dßng di chuyÓn lao ®éng dùa vµo nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ kh¶n n¨ng t¹o viÖc lµm cña tõng vïng, tõng khu vùc 2. §Þnh h­íng chuyÓn dÞch : 2.1 ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo ngµnh: ChuyÓn dÞch c¬ c¸u lao ®éng theo ngµnh theo h­íng kinh tÕ : gi¶m c¶ vÒ tuyÖt ®èi vµ tû träng lao ®éng trong n«ng nghiªp, t¨ng tuyÖt ®èi vµ tû träng lao ®éng trong ngµnh CN&XD vµ dÞch vô nh»m t¹o ra mét c¬ cÊu lao ®éng theo ngµnh phï hîp víi c¬ cÊu kinh tÕ ngµnh theo h­íng CNH-H§H: B¶ng: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo ngµnh giai ®o¹n 2001-2010 : 2000 2005 2010 Tæng sè: 36.395.674 39.718.664 42.041.654 N«ng-l©m-ng­ (%) 22.965.670 63.10 22.639.638 57.0 21.441.243 51.0 CN& XD (%) 4.731.437 13.0 7.943.732 20.0 9.699.580 23.0 DÞch vô (%) 8.698.567 23.9 9.135.294 23.0 10.930.831 26.0 Nguån : Vô lao ®éng v¨n x·, Bé KH& §T Thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trong khu vùc n«ng nghiªp n«ng th«n theo h­íng gi¶m vÒ c¶ tuyÖt ®èi vµ tû träng lao ®éng trong khu vùc n«ng nghiÖp, t¨ng tuyÖt ®èi vµ tû träng lao déng trong c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp n«ng th«n: vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ lµm dÞch vô n«ng nghiªp n«ng th«n. chuyÓn mét phÇn lao ®éng trång lóa sang ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc ch¨n nu«i vµ nu«i trång thuû s¶n trång c©y rau qu¶ vµ c©y c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. §©y lµ mét h­íng chuyÓn dich tÝch cùc vµ mang tÝnh tÊt yÕu cña mäi quèc gia trong qu¸ tr×nh CNH-H§H, nhÊt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ n­íc ta hiÖn nay sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp & x©y dùng vµ dÞch vô thµnh thÞ vÉn ch­a ®ñ m¹nh ®Ó thu hót mét sè l­îng lín lao ®éng tõ khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n ®ång thêi cã ý nghÜa ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng t¹i chç t¨ng thu nhËp cho ng­ßi lao ®éng. Gi¶m mét phÇn søc Ðp cho khu v­c thµnh thÞ trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi phøc t¹p khi sè lao ®éng dÞch chuyÓn mét c¸ch t­ ph¸t vµ tËp trung qu¸ møc vµo c¸c thµnh phè lín 2.2 ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu theo tr×nh ®é theo h­íng t¨ng nhanh tû träng lao ®éng d· qua ®µo t¹o lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt ngµy cµng cao ,t¹o ra mét c¬ cÊu ngµy cµng hîp lÝ Trong thêi gian tíi cÇn ph¶i ­u tiªn ph¸t triÓn ®éi ngò lao ®éng ®· qua ®µo t¹o ,®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lÝ ,®éi ngò tham m­u c¸c nhµ kinh doanh giái ,c¸c nnhµ khoa häc vµ c«ng nh©n cã kü thuËt cao c«ng nh©n lµnh nghÒ trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi .H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nguån lao ®éng víi chÊt l­îng cao ph¹uc vô nh÷ng linmhx vùc kinh tÕ mòi nhän cã hiÖu qu¶ cao gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng quan hÖ cung cÇu lao ®éng cã kü n¨ng tr×nh ®é kü thutËt cao nh»m ®¸p øng yªu cÇu tiÕp nhËn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i c¸c bÝ quyÕt kiÕn thøc kinh nghiÖm qu¶n lÝ trªn c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung ,c¸c khu chÕ xuÊt lµ nh©n tè hµng ®Çu trong viÖc khai th¸c thÕ m¹nh cña quèc gia ®Ó ®¹t tèc ®é ph¸t triÓn cao ®ång thêi phÊt huy t¸c dông cña ®éi ngò lao ®éng T¨ng tû träng ®éi ngò cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt :Mét trong nh÷ng môc tiªu cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ gi¶i quyÕt viÖck lµm trong thêi úy c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ giai ®o¹n 2001-2010 lµ n©ng tû lÖ lao ®éng ®· qua ®µo t¹o tõ 22% n¨m 2000 lªn 30% n¨m 2005 vµ 40% n¨m 2010 .Theo dù tÝnh ®Ò thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô trªn th× tèc ®é t¨ng lao ®éng ®· qua ®µo t¹o cña viÖct Nam trong thêi kú tíi cµan ®¹t lµ 9.4%/n¨m trong ®ã thêi kú 2001-2005 cÇn ®¹t lµ 9.2%/n¨m thêi kú 2006 –2010 cÇn ®¹t lµ 9.7%/n¨m §Ó thùc hiÖn môc tiªu chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng vµo n¨m 2010 trong c¸c khu vùc n«ng nghiÖp ,c«ng nghiÖp vµ dÞch vô t­¬ng øng lµ 50,23.27 cÇn cã sù ®iÒu chØnh môc tiªu ®µo t¹o nghÒ cho lao ®éng theo c¸c cÊp tr×nh ®é kh¸c nhau .Trong thêi kú 2001-2005 cÇn ph¶i ®µo t¹o thªm 1.3 triÖu ng­êi trong ®ã thêi kú 2001-2005 cÇn ®µo t¹o cÇn ®µo t¹o 1 triÖu ng­êi /n¨m vµ thêin kú 2005-2010 cÇn t¨ng 1.5 lÇn §ång thêi cÇn ph¶i cã sù chuyÓn dÞch m¹nh mÏ c¬ cÊu ®µo t¹o theo c¸c cÊp tr×nh ®é ­u tiªn cho ph¸t triÓn ®µo t¹o nghÒ theo ­íc tÝnh sè ng­êi cÇn ®aß t¹o b×nh qu©nmçi n¨m lµ trªn 880 ngµn trong ®ã thêi kú 2001-2005 lµ 626 ngh×n vµ thêi k× sau lµ 1 triÖu trong ®ã sè c«ng nh©n kÜ thuËt dµo h¹n cÇn ®µo t¹o kho¶ng 200 ngh×n ng­êi/n¨m Theo c¬ cÊu lao ®éng ®µo t¹o thªm vÒ c¬ b¶n ®· kh¾c phôc ®­îc sù thiÕu hôt lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kÜ thuËt ®¶m b¶o c¬ cÊu ®µo t¹o gi÷a cao ®¼ng,®¹i häc so víi trung häc chuyªn nghiÖp vµ ®µo t¹o nghÒ lµ 1-2.5-5.2 vµo n¨m 2005vµ 1-3-7 vµo n¨m 2010 gÇn t­¬ng ®­¬ng víi c¬ cÊu cña c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi T¨ng c­êng ®µo t¹o nghÒ cho lao ®éng n«ng th«n ®Æc biÖt lµ n«ng d©n ë c¸c vïng ven ®« thÞ lín bÞ mÊt ®Êt do qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ nhanh nh»m chuyÓn sang lµm c¸c nghµnh nghÒ c«ng nghiÖp ,tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô n«ng th«n ®Õn n¨m 2010 n©ng tØ lÖ lao ®éng n«ng th«n ®· qua ®µo t¹o lªn 30% C¬ cÊu tr×nh ®é lµnh nghÒ cña ®éi ngò lao ®éng chuyÓn dÞch theo h­íng yªu cÇu trÝ tuÖ ngµy cµng cao g¾n víi c¬ cÊu c«ng nghÖ míi ®ã lµ c¬ cÊu gåm nhiÒu tr×nh ®é c«ng nghÖ nhiÒu lo¹i quy m« trong ®ã ­u tiªn c¸c lo¹i h×nh tr×nh ®é tiªn tiÕn thÝch hîp 2.3 ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo vïng l·nh thæ: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng nãi chung vµ c¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é nãi riªng gãp phÇn lµm gi¶m bít sù mÊt c©n ®èi vÒ cung cÇu lao ®éng cña tõng vïng l·nh thæ,thùc hiÖn môc tiªu t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong thêi gian tíi c¬ cÊu lao ®éng theo vïng l·nh thæ cÇn chuyÓn dÞch theo h­íng sau Bªn c¹nh viÖc ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch lao ®éng trong n«ng nghiÖp n«ng th«n theo h­íng gi¶m tØ träng lao ®éng n«ng nghiÖp t¨ng tØ träng lao ®éng trong c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng n«ng th«n theo h­íng “li n«ng bÊt li h­¬ng” ®Ó h¹n chÕ dßng di d©n vµ dÞch chuyÓn lao ®éng tõ n«ng th«n ra thµnh thÞ ngµy cµng lín cÇn ®Þnh h­íng viÖc dÞch chuyÓn lao ®éng tõ n«ng nghiÖp n«ng th«n vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ë khu vùc thµnh thÞ ®ã lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng nh­ c«ng nghiÖp chÕ biÕn,giµy da ,may mÆc, §Èy m¹nh qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn nguån lao ®éng theo vïng l·nh thæ dÞch chuyÓn mét phÇn lao ®éng tõ c¸c vïng ®«ngf b»ng ®«ng d©n ®Êt ®ai h¹n chÕ lªn c¸c vïng miÒn nói vµ trung du ®Ó lµm ¨n sinh sèng t¨ng c­êng viÖc khai hoang më réng diÖn tÝch canh t¸c ph¸t triÓn c¸c vïng kinh tÕ míi.HiÖn nay vïng §«ng Nam Bé vµ ®ång b»ng s«ng cöu long cßn 20-22% diÖn tÝch ®Êt ch­a khai hoang vïng T©y nguyªn vµ miÒn nói trung du phÝa b¾c cßn trªn 50% Duyªn H¶i miÒn trung vµ B¾c trung bé cßn trªn 40%.ViÖc më réng diÖn tÝch ®Êt canh t¸c ®­îc khai hoang sÏ gãp phÇn lµm t¨ng diÖn tÝch ®Êt canh t¸c t¨ng s¶n l­îng c©y trång vµ vËt nu«i gãp phÇn thùc hiÑn môc tiªu t¨ng tr­ëng gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng ë c¸c vïng §Èy m¹nh qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn lao ®éng ®· qua ®µo t¹o trªn c¸c vïng l·nh thæ nh»m ®¹t ®­îc mét c¬ cÊu sö dông hîp lÝ vÒ lao ®éng cã tr×nh ®é cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt gi÷a c¸c vïng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy nhµ n­íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸h thÝch hîp ®Ó thu hót lao ®éng ®· qua ®µo t¹o lµm viÖc t¹i c¸c vïng n«ng th«n miÒn nói vïng s©u vïng xa III. C¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ chñ yÕu : 1. Thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng CNH - H§H: T¨ng nhanh tû träng cña khu vùc CN&XD vµ dÞch vô ,gi¶m tû träng khu vùc n«ng nghiÖp `nh»m t¹o c¬ cÊu cña mét nÒn kinh tÕ cã kh¶ n¨ng t¹o thªm nhiÌu viÖc lµm míi vµ thu hót ngµy cµng nhiÒu lùc l­îng lao ®éng Trong c«ng nghiÖp :Ph¸t triÓn m¹nh nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp ®ang cã cã lîi thÕ vÒ lao ®éng vµ tµi nguyªn ,t¹o ra ®­îc nhiÒu viÖc lµmcho ng­êi lao ®éng t¨ng thu ngo¹i tÖ ,gãp phÇn c¶i thiÖn c¸n c©n th­¬ng m¹i .§©y chñ yÕu lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng -l©m -thuû s¶n :g¹o ,cµ phª ,cao su tù nhiªn,thuû s¶n vµ nh÷ng ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng nh­ giµy da ,may mÆc 'Trong khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ,c¬ cÊu ngµnh nghÒ n«ng th«n theo h­íng gi¶m tû trong n«ng nghiÖp t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiÖp ,tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô n«ng th«n tr­íc hÕt cÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕtronglÜnh vùc n«ng -l©m- ng­ nghiÖp theo h­íng ®a canh ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt c©y trång vËt nu«i ®­a nhanh tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt ,n©ng cao chÊt l­îng vµ sù c¹nh tranh cña s¶n phÈm .CÇn quy ho¹ch l¹i c¸c vïng chuyªn canh thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i cho phï hîp víi lîi thÕ tõng vïng ,tõng ®Þa ph­¬ng ,ph¸t riÓn c«ng nghiÖp ,tiÓu tñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô n«ng th«n theo h­íng ®­a c«ng nghiÖp g¾n víi vïng nguyªn liÖu vµ thÞ tr­êng n«ng th«n .T¹o sù liªn kÕt g¾n bã gi÷a c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp thu hót lao ®éng d­ thöa trong n«ng nghiÖp ,n«ng th«n .Tr­íc m¾t cÇn tËp trung ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn sö dông nguyªn liÖu t¹i chç nh­ mÝa ®­êng ,cµ phª ,chÌ ,rau qu¶ chÕ biÕn gç vµ h¶i s¶n .Ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng nh­ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng thñ c«ng mü nghÖ dÖt may gia c«ng... kh«i phôc c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ míi ,ph¸t triÓn c¸c ngµnh dÞch vô n«ng nghiÖp n«ng th«n 2. CNH-H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n : Thóc ®Èy qu¸ tr×nh H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n b»ng viÖc thùc hiÖn thñy lîi ho¸, c¬ khÝ ho¸, ®iÖn khÝ ho¸, ho¸ häc hãa, sinh häc ho¸ nh»m t¨ng n¨ng suÊt c©y trång vËt nu«i, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng tronh n«ng nghiÖp ,t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng tro trong n«ng nghiÖp n«ng th«n Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng-l©m-thuû s¶n g¾n víi c¸c vïng nguyªn liÖuvíi c«ng nghÖ ngµy cµng tiªn tiÕn ®­îc coi lµ ho¹t ®éng then chèt ®Ó giò vòng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc lµm t¨ng gi¸ trÞ gia t¨ng cña c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp ®ång thêi t¹o ®­îc nhiÒu viÖc lµm gãp phÇn thu hót mét l­îng lín lao ®éng trong n«ng nghiÖp Ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp thu hót nhiÒu lao ®éng :cïng víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m thñ s¶n cÇn ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ nh­ dÖt may ,giµy da gèm sø ,vËt liÖu x©y dùng c¬ khÝ chÕ t¹o vµ s÷a ch÷a c«ng cô lao déng n«ng nghiÖp .ë c¸c vïng ven ®« thÞ cã thÓ ph¸t triÓn c¸c ngµnh l¾p r¸p c¬ khÝ hoÆc gia c«ng kh¸c lµ vÖ tinh cho c¸c trung t©m c«ng nghiÖp th­¬ng m¹i vµ dÞch vô ®ay lµ c¸c ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng do ®ã viÖc ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh nµy cã t¸c dông thu hót nhiÒu lao ®éng trong n«ng nghiÖp gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm ,t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc chuuyÓn dÞch lao ®éng n«ng nghiÖp n«ng th«n Ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ tiÓ thñ c«ng nghiÖp víi quy m« hé gia ®×nh ,chó träng ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng ®¸p øng nhu cÇu t¹i chç vµ xuÊt khÈu c¸c ngµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp cæ truyÒn ®­îc h×nh thµnh vµ tån t¹i trong c¸c lµng x· chuyªn lµm n«ng nghiÖp ®­îc coi lµ nghÒ phô lóc n«ng nhµn vµ trong c¶ c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng .§i ®«i víi viÖc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ cæ truyÒn cã thÓ më ra c¸c lµng nghÒ míi phï hîp ví nhu cÇu thÞ tr­êng gi¶i quyÕt lao ®éng t¹i chç trong n«ng th«n Thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ n«ng th«n lµm c¬ së cho viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng trong n«ng th«n .Nhµ n­íc kÝch thÝch qu¶ tr×nh nµy b»ng c¸ch hç trî x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng nh­: Giao th«ng, ®iÖn n­íc,th«ng tin liªn l¹c, c¸c trung t©m th­¬ng m¹i dÞch vô ..KhuyÕn khÝch d©n c­ n«ng th«n tù t¹o viÖc lµm ngay t¹i quª nhµ 3. Ph¸t triÓn c¸c nghµnh nghÒ ë n«ng th«n: §©y lµ mét gi¶i ph¸p tÝch cùc cã ý nghÜa tr­íc m¾t vµ l©u dµi nh»m chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trong khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n sang c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp. Thùc tÕ ë hÇu hÕt c¸c lµng x· vïng n«ng th«n n­íc ta hiÖn nay ®Òu Ýt nhiÒu cã c¸c ho¹t ®éng tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. C¸c ho¹t ®éng nµy ®ang ®­îc phôc håi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y .®Æc biÖt lµ nh÷ng lµng nghÒ truyÒn thèng ,nh÷ng vïng ven ®« thÞ gÇn c¸c trung t©m c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i vµ dÞch vô TiÒm n¨ng ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng nµy cßn rÊt lín vµ ®a d¹ng tõ nghÒ mäc rÒn ,x©y dùng ,dÖt may da c«ng, m©y tre ®an ®Õn xay x¸t ,chÕ biÕn ,s÷a ch÷a ,bu«n b¸n dÞch vô n«ng nghiÖp n«ng th«n .NhiÒu n¬i kÕt hîp ph¸t triÓn c¸c nghÒ truyÒn thèng vµ c¸c nghÒ dÞch vô míi thu hót tõ 60-80% sè hé vµ ng­êi lao ®éng tham gia .theo sè liÖu ®iÒu tra kinh tÕ x· héi kÓ c¶ miÒn nói c¸c tØnh phÝa b¾c còng nh­ phÝa nam ®Òu cho kÕt qu¶ cho thÊy ë ®©u cã c¸c ngµnh nghÒ vµ dÞch vô ph¸t triÓn th× ë ®ã cã tû lÖ sö dông lao ®éng cao h¬n tû tréng lao ®éng phi n«ng nghiªp cao vµ kh«ng cã lao ®éng d­ thõa trong n«ng th«n mét sè n¬i cã c¸c lµng nghÒ vµ c¸c ho¹y ®énh phi n«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh­ ninh hiÖp, B¸t Trµng (Gia L©m -Hµ Néi) §×nh B¶ng (Hµ B¾c §øc Giang (Hµ T©y ) ®· ph¶i thuª m­ín vµ sö dông lao ®éng tõ bªn ngoµi Trong thêi gian tíi ®i ®«i víi viÖc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ cæ truyÒn c¸c lµng nghÌe truyÒn thèng cã thÓ më ra c¸c lµng nghÒ m¬Ýi ,ngµnh nghÒ míi phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng .mét mÆt cÇn kÕ thõa b¶o tån nh÷ng kü n¨ng kü x¶o ,tay nghÒ cña c¸c nghÖ nh©n ,duy tr× gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®©n téc ,mÆt kh¸c cÇn trang bÞ thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao gi¸ trÞ vµ chÊt l­îng s¶n phÈm §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt nh­:­u ®·i vÒ vèn ,miÔn gi¶m thuÕ ,hç trî t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cã c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi c¸c nghÖ nh©n ,thî giái ,c¸c chÝnh s¸ch hç trî c«ng t¸c ®µo t¹o ®Ó nh÷ng ngµnh nghÒ truyÒn thèng kh«ng bÞ mai mét 4. N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc: §Ó cã mét nguån nh©n lùc víi chÊt l­îng cao cÇn ph¶i cã th¬× gian .®iÒu nµy ®· ®­îc ®¶ng vµ nhµ n­íc nhËn thøc rÊt râ vµ ®Ò ra trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi trªn kh¾p c¶ n­íc .tuy nhiªn chóng ta míi chØ chó ý nhiÒu ®Õn sè l­îng mµ ch­a ®Çu t­ thÝch ®¸ng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng .trong thêi gian tíi ®Ó cã mét nguån lao ®éng cã chÊt l­îng ngµy cµng cao ®¸p øng nhu cÇu cho sù nghiÖp CNH-H§H ,thùc hiÖn môc tiªu t¨ng tr­áng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ,thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo h­¬ng CNH-H§H cÇn ph¶i: Ch¨m lo ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch d¹y vµ häc nghÒ ®èi víi ng­êi lao ®éng theo ph­¬ng ch©m x· héi ho¸ gi¸o dôc ®µo t¹o .®Çu tiªn lµ víi thanh niªn ®Æc biÖt lµ thanh niªn n«ng th«n ,phô n÷ ,lao ®éng d«i d­ ra do s¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. phæ cËp phæ th«ng trung häc cho ng­êi lao ®éng g¾n liÒn víi n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o trong cÊc cÊp nh»m t¹o ra mét mÆt b»ng d©n trÝ tèi thiÓu vµ n©ng cao n¨ng lùc cho ng­êi lao ®éng ®Ó ng­êi lao ®éng cã ®ñ n¨ng lùc tiÕp cËn ®­îc víi c¸c ch­¬ng tr×nh ®aß t¹o båi d­ìng kiÕn thøc s©u vÒ chuyªn m«n ,nghiÖp vô khoa häc kü thuËt Ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c tr­êng d¹y nghÒ nh»m t¹o ra mét c¬ cÊu hîp lý gi÷a lùc l­îng lao ®éng ,c©n ®èi l¹i tû lÖ g­Üa lao ®éng lµnh nghÒ vµ tû lÖ lao ®éng cã tr×nh ®é C§,§H,gi­a kü s­ lý thuyÕt vµ kü s­ thùc hµnh ph©n bè l¹i sè l­îng chuyªn gia gi÷a c¸c lÜnh vùc kinh tÕ ®¸p ­ng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. H­íng nghiÖp d¹y nghÒ cÇn ®­îc tiÕn hµnh cã hÖ thèng t¹i c¸c tr­êng, c¸c tr­êng d¹y nghÒ cÇn chuÈn ho¸ c¸c gi¸o tr×nh ®óc rutt kinh nghiÖm ®Ó cã ph­¬ng ph¸p d¹y nhÒ ®Êp øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Æt ra ,phï hîp víi thÞ tr­êng lao ®éng X©y dùng vµ hoµn chØnh hÖ thèng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong ®ã ®Æc biÖt coi träng c¸c chinhs s¸ch sau: TËp trung ®Çu t­ tho· ®¸ng vµo ®µo t¹o cho c¸c khu c«ng nghiÖp c¸c khu c«ng nghÖ cao KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp gi¸o viªn vµ ng­êi häc trong lÜnh vùc ®µo t¹o nghÒ. KhuyÕn khÝch ng­êi häc nghÒ ph¸t triÓn tµi n¨ng vµ më ®­êng cho hä ph¸t triÓn kh«ng h¹n chÕ tµi n¨ng cña m×nh. KhuyÕn khÝch vËt chÊt vµ ®·i ngé tho· ®¸ng ®èi víi ng­êi lao ®éng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ ( TiÒn l­¬ng, phô cÊp, båi d­ìng v©t, chÊt cho c¸c gi¸o viªn, nghÖ nh©n d¹y vµ truyÒn nghÒ). N©ng cao chÊt l­îng lao ®éng trong khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n. §èi víi lao ®éng trong khu vùc n«ng l©m ng­ nghiÖp cÇn më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o c¸c h×nh thøc ®µo t¹o víi c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn n«ng, l©m ng­. X©y dùng m¹ng l­íi ®µo t¹o tíi tõng x· nh»m g¾n ®µo t¹o víi sö dông lao ®éng n«ng nghiÖp víi n«ng th«n. §èi víi lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông trong n«ng nghiÖp cÇn ph¶i ®­îc ®µo t¹o ®Ó t¨ng c¬ héi cã viÖc lµm trong c¸c lÜnh vùc phi n«ng nghiÖp t¹i ®Þa bµn n«ng th«n. Theo h­íng nµy cÇn sím tiÕn hµnh quy ho¹ch m¹ng l­íi d¹y nghÒ trªn ®Þa bµn n«ng th«n. §æi míi ch­¬ng tr×nh, néi dung, ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o phï hîp víi ®èi t­îng ®­îc ®µo t¹o. Ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc ®µo t¹o di ®éng. T¨ng nguån lùc ®Çu t­ ph¸t triÓn nghÒ trong n«ng th«n. §µo t¹o nghÒ cÇn c¨n cø trªn c¬ së c¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh, coi träng c«ng t¸c nhu cÇu lao ®éng theo tr×nh ®é chuyªn m«n kû thuËt tr¸nh t×nh tr¹ng ®µo t¹o trµn lan theo phong trµo dÉn ®Õn d­ thõa lao ®éng trong ngµnh nµy nh­ng l¹i thiÕu lao ®éng trong ngµnh kh¸c. Ph¸t triÓn c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ theo yªu cÇu cña ng­pêi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng ®¶m b¶o tû lÖ c©n ®èi lao ®éng qua ®µo t¹o víi nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ x· héi. CÇn chuyÓn dÞch vµ x©y dùng c¬ cÊu gi÷a ®µo t¹o vµ sö dông lao ®éng mét c¸ch hîp lý: Trong giai ®o¹n tíi 2001-2005 cÇn x©y dùng c¬ cÊu ®µo t¹o theo h­íng 1-2-5 ®Ó ®Õn n¨m giai ®o¹n 2006- 2010 chuyÓn dÞch tõng b­íc tgeo h­íng 1-3-7 gÇn víi c¬ cÊu cña c¸c n­íc trong khu vùc. 5. ChÝnh s¸ch thu hót vµ ph©n bæ vèn ®Çu t­ gi÷a c¸c ngµnh, vïng l·nh thæ: Vèn lµ mét yÕu tè cã vai trß quan träng lµ ®éng lùc cña t¨mg tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. ViÖc thay ®æi khèi l­îng vµ c¬ cÊu vèn ®Çu t­ cã chÕ ®é chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kÌm theo sÏ quyÕt ®Þnh co­ cÊu s¶n xuÊt vµ tõ ®ã nã sÏ thóc ®Èy viÖc ph¸t triÓn l¹i lùc l­îng s¶n xuÊt ( chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng) gi÷a c¸c ngµnh vµ c¸c vïng kinh tÕ . MÆt kh¸c sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt víi sù thay ®èi tû lÖ ®Çu t­ cho khoa häc c«ng nghÖ cho c¸c ngµnh phi s¶n xuÊt lµ t¨ng n¨ng suÊt lµ yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn chuyÓn chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo khu vùc. Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay víi khèi l­îng vèn ®Çu t­ toµn x· héi cßn h¹n chÕ nhÊt lµ nguån vèn mµ nhµ n­íc chi viÖn trùc tiÕp cßn thÊp cÇn ph¶i cè g¨ng h×nh thµnh ®­îc c¬ cÊu ®Çu t­ theo h­íng tÝch cùc, h­íng theo ®i vµo khai th¸c lîi thÕ cña tõng ngµnh tõng vïng ®Ó ph¸t triÓn. §ã lµ mét gi¶i ph¸p tÝch cùc vµ ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ co­ cÊu lao ®éng theo h­íng CNH-H§H. Trong thêi gian tíi bªn c¹nh tËp trung ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh c«ng nghÖ cao cã gi¸ trÞ gia t¨ng lãn cÇn ­u tiªn ®Çu t­ cho c¸c ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng nh»m t¹o viÖc lµm vµ thu hót lao ®éng tõ n«ng nghÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng. V× vËy c¬ cÊu ®Çu t­ theo ngµnh cÇn ®iÒu chØnh theo h­íng t¨ng tû träng vèn ®Çu t­ cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng, dÞch vô ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ®ang cã lîi thÕ vÒ lao ®éng vµ tµi nguyªn nh»m t¹o ra ®­îc nhiÒu viÖc lµm( c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m thuû s¶n: G¹o, cµ phª, cao su) vµ nh÷ng ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng nh­ dÖt may dµy da. Trªn c¸c vïng l·nh thæ cÇn chó träng h¬n n÷a viÖc ®Çu t­ cho c¸c vïng khã kh¨n. Nhµ n­íc ph¶i b»ng mäi biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch ­u tiªn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng tr­íc hÕt lµ m¹ng l­íi giao th«ng, cung cÊp n­íc s¹ch, cÊp ®iÖn, gi¸o dôc ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ vµ chÊt l­îng nguån nh©n lùc nh»m tõng b­íc c¶i thiÖn tõng b­íc m«i tru­êng ®Çu t­ t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn kÐo theo sù ph¸t triÓn cña c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi. VÒ c¬ cÊu kinh tÕ ®èi víi c¸c vïng khã kh¨n chËm ph¸t triÓn sÏ ®­îc bè trÝ l¹i trªn c¬ së ph¸t huy lîi thÕ cu¶ tõng vïng tõng khu vùc, tõng b­íc t¹o c¸c ®iÓm ®« thÞ, c¸c côm kinh tÕ kü thuËt t¹o thµnh h¹t nh©n thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ chung cho c¸c vïng. Hæ trî ®Çu t­ cho c¸c vïng l·nh thæ chËm ph¸t triÓn ®Ó ph¸t huy c¸c tiÒm n¨ng t¹i chæ vµ gi¶m bít khã kh¨n b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i, vèn v¨y ­u ®¶i n­íc ngoµi ®Ó ®Çu t­ cho c¸c vïng l·nh thæ biªn giíi h¶i ®¶o vïng s©u vïng xa vïng ®ång bµo d©n téc khã kh¨n ë mÒn nói. TËp trung ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng t¹o ®iÒu kiÖn cho vÞc giao l­u kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi gi÷a c¸c vïng. Cã c¸c chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn g¾n víi nguån nguyªn liÖu t¹i chæ t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trªn c¸c vïng nµy 6. Ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá: C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá kh«ng chØ cã vai trß quan träng ®èi víi t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ mµ cßn cã vai trß to lín trong viÖc t¹o ra nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Tuy nhiªn trong thêi gian qua viÖc ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ h¹n chÕ nh­: Trë ng¹i do quy m« nhá, trë ng¹i vÒ vèn, c«ng nghÖ, lao ®éng vµ thÞ tr­êng tiªu thô. Trong thêi gian tíi ®Ó ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch hç trî theo h­íng sau: T¹o m«i tr­êng b×nh ®¼ng cho sù ph¸t triÓn cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. ë ®ã c¸c chñ thÓ kinh doanh ®Òu cã c¬ héi nh­ nhau còng nh­ th¸ch thøc nh­ nhau ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh. Trong m«i tr­êng b×nh ®¼ng nµy c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá kh«ng bÞ t¸ch rêi ra ®Ó ®­îc ®èi xö ®Æc biÖt. Tuy nhiªn do nh÷ng h¹n chÕ xuÊt ph¸t tõ quy m« nhá mµ c¸c doanh nghiÖp nµy cÇn cã mét sù hæ trî cã tÝnh ®Þnh h­íng ®Ó cã thÓ tham gia vµo thÞ tr­êng nh­ c¸c doanh nghiÖp lín. ViÖc x©y dùng c¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp nghiÖp võa vµ nhá kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc hæ trî c¸c doanh nghiÖp nghiÖp võa vµ nhá v­ît qua nh÷ng trî ng¹i do quy m« nhá mµ cßn ph¸t huy ®­îc nh÷ng lîi thÕ do quy m« nhá cña doanh nghiÖp mang l¹i. H×nh thµnh c¸c tæ chøc hæ trî ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp nghiÖp võa vµ nhá ®Æc biÖt lµ cã mét c¬ quan cña chÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng chÝnh s¸ch xóc tiÕn lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy, ®ã cã thÓ lµ( Héi ®ång khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá) Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hç trî cac doanh nghiÖp võa vµ nhá vÒ tµi chÝnh, vèn tÝnh dông, chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ, mÆt b»ng c¬ së s¶n xuÊt. Më réng kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña doanh nghiÖp võa vµ nhá víi c¸c nguån vèn theo h­íng t¹o ra mét c¬ cÊu vèn mÒm dÎo h¬n, cho phÐp c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá tiÕp cËn víi c¸c nguån vèn n­íc ngoµi b»ng c¸ch cho phÐp c¸c c«ng ty b¸n méy sè cæ phiÕu cho nhÇ ®Çu t­ n­íc ngoµi, khuyÕn khÝch vµ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tham gia nhiÒu h¬n vµo c¸c c«ng ty liªn doanh, xem xÐt viÖc thµnh lËp quü b¶o l¸nh tiÕn dông hæ trî cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. H×nh thµnh c¸c tæ chøc t­ vÊn cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nh÷ng th«ng tin vÒ thi tr­êng, gióp c¸c doanh nghiÖp doanh nghiÖp võa vµ nhá n©ng cÊp c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bi, ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt kinh doanh n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Trªn ®©y lµ mét sè ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p kinh tÕ c¬ b¶n vµ chñ yÕu nh¨m chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trong thêi kú CNH-H§H giai ®o¹n 20001-2010. ViÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng nµy kh«ng thÓ thùc hiÖn mét c¸ch ®éc lËp ®­îc mµ ph¶i ®Æt trong mèi quan hÖ víi c¸c nh©n tè kinh tÕ x· héi kh¸c. V× vËy khi ho¹ch ®Þnh c¸c ®­êng lèi chÝnh s¸ch ®Þnh h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng cÇn ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng nh©n tè nµy. Trong ®è t¸c ®äng cña vèn, ®Æc biÖt t¨ng dÇn tû träng ®Çu t­ cho con ng­êi, cho khoa häc c«ng nghÖ, thay ®æi c¬ cÊu ®Çu t­ theo vïng thµnh thÞ vµ n«ng th«n, thay ®æi c¬ cÊu ®Çu t­ trong c«ng nghiÖp... sÏ t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó lµm phï hîp gi­a cung vµ cÇu lao ®éng VÒ phÝa cung lao ®éng : Thóc ®Èy ®Çu t­ cho con ng­êi sÏ ®æi míi vµ n©ng cao chÊt l­îng nguån lao ®éng mµ chÝnh ®©y sÏ lµ ®iÓm mÊu chèt ®Ó thùc hiÖn sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu lao ®éng ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt VÒ phÝa cÇu : Khèi l­îng, c¬ cÊu vèn ®Çu t­ vµ hÖ thèng chÝnh s¸ch kÌm theo sÏ quyÕt ®Þnh c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ nã sÏ thóc ®Èy trë l¹i s­ chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng. MÆt kh¸c sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt víi sù thay ®æi tû lÖ ®Çu t­ cho khoa häc c«ng nghÖ, cho c¸c nghµnh phi n«ng nghiÖp sÏ gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ mét yÕ tè quan träng t¸c ®éng ®Õn c¬ cÊu lao ®éng theo nghµnh vµ vïng l·nh thæ. Cuèi cïng mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Ths NguyÔn ThÞ Kim Dung ®· tËn t×nh h­íng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c« gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c thÊy c« gi¸o trong khoa KH&PT ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n . Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh: Kinh tÕ lao ®éng - §HKTQD 2. Gi¸o tr×nh: Kinh tÕ ph¸t triÓn - TËp I vµ tËp II §HKTQD 3. NghÞ quyÕt §¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø VIII, lÇn thø IX 4. S¸ch: Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng n«ng th«n - NXB n«ng nghiÖp 5. T¹p chÝ: ThÞ tr­êng lao ®éng - C¸c sè n¨m 2000 vµ 2001,sè 1,2,n¨m 2002 6. T¹p chÝ: Kinh tÕ ph¸t triÓn - C¸c sè 45,49,50 n¨m 2001 7. T¹p chÝ : Nghiªn cøu kinh tÕ - Sè 12 \1999,sè 12\2000 8. T¹p chÝ: Kinh tÕ vµ dù b¸o - Sè 12\1999 9. T¹p chÝ: Kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng - Sè 3\1999 10. T¹p chÝ: Nghiªn cøu lý luËn - Sè 10\2000 11. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm 2001-2010 cña Bé KÕ häach vµ §Çu T­ 12. B¸o c¸o t×nh h×nh lao ®éng viÖc lµm vµ kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm 201-2005 Bé KÕ Ho¹ch vµ §Çu T­ 13. C¸c tµi liÖu kh¸c vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 1996-2000.DOC