Đề tài Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình

MỤC LỤC Mục lục 1 Mở đầu 2 Chương I: Những lý luận cơ bản về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 4 1.1. Du lịch và các điều kiện phát triển du lịch. 4 1.1.1 Một số khái niệm về du lịch. 4 1.1.2 Các điều kiện phát triển du lịch. 4 1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch 6 1.2.1. Khái niệm 6 1.2.2. Đặc điểm 6 Chương 2: Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình 10 2.1. Khái quát về Phong Nha - Quảng Bình 10 2.2. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình 11 2.2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lưu trú 11 2.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ăn uống 13 2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ vận chuyển 14 2.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ trung gian, bổ sung. 14 2.3. Đánh giá chung về thực trạng và tình hình sử dụng, và khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình. 15 Chương III: Một số ý kiến nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác cơ sở vật chất phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình 17 3.1. Một số giải pháp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình 17 3.1.1. Về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lưu trú: 17 3.1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ăn uống: 18 3.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ vận chuyển 18 3.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dịch vụ bổ sung 19 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình 20 Kết luận 21 Tài liệu tham khảo 22 MỞ ĐẦU Ngành du lịch từ trước đến nay vẫn được coi là “Ngành công nghiệp không khói”. Nó thực sự là một ngành kinh tế quan trọng trong thời đại ngày nay vì nó đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng triệu lao động ,nó là một nguồn làm tăng thu nhập quốc dân, là phương thức hiệu quả để phân phối lại thu nhập giữa các quốc gia và đIều chỉnh cán cân thương mại quốc tế. Ngày nay, hoà trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập và phát triển với các chính sách mở cửa của nền kinh tế và chính sách ngoại giao mới “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới” đã làm cho du lịch ngày càng phát triển. Du khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng và với nhiều mục đích khác nhau như: nghỉ ngơi giải trí, tìm hiểu về phong tục tập quán, văn hoá, thưởng ngoạn phong cảnh và tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh. Nhìn nhận được sự phát triển ngày càng mạnh và hiệu quả mà du lịch có thể mang lại cho nền kinh tế của đất nước. Việt nam gần đây đã trú trọng đầu tư phát triển ngành du lịch. Nhà nước đã có nhiều chính sách thích hợp để thúc đẩy sự phát triển của du lịch, đưa đất nước Việt Nam, con người Việt Nam ra giới thiệu với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam Để thực hiện tốt nhiện vụ trên thì ngoài việc khai thác và bảo tồn các tài nguyên du lịch ,đào tạo con người thì một vấn đề không thể bỏ qua đó là vấn đề nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại các đIểm đến. Đây là một yếu tố quan trọng tạo sức mạnh để cạnh tranh với các nước trong khu vực và các quốc gia trên thế giới. Thấy rõ được tầm quan trọng của "Ngành công nghiệp không khói" và xuất phát từ xu hướng phát triển chung. Trường Đại học Dân lập Phương Đông và khoa Quản Trị Kinh Doanh đã tổ chức cho simh viên lớp 744 - Quản Trị Du Lịch đi kiến tập thực tế: Hà Nội- Phong Nha – Huế. Trong khoảng thời gian năm ngày bốn đêm từ 12/04/2003 đến 16/04/2003. Sau chuyến đi thực tế. Em đã chọn đề tàI “Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha- Quảng Bình" làm đề tài của mình Nội dung của đề tài bao gồm các phần chính sau : Chương I: Những lý luận cơ bản về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch Chương II: Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình Chương III: Một số ý kiến nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha- Quảng Bình

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3604 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Më ®Çu Ngµnh du lÞch tõ tr­íc ®Õn nay vÉn ®­îc coi lµ “Ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi”. Nã thùc sù lµ mét ngµnh kinh tÕ quan träng trong thêi ®¹i ngµy nay v× nã ®· t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng triÖu lao ®éng ,nã lµ mét nguån lµm t¨ng thu nhËp quèc d©n, lµ ph­¬ng thøc hiÖu qu¶ ®Ó ph©n phèi l¹i thu nhËp gi÷a c¸c quèc gia vµ ®IÒu chØnh c¸n c©n th­¬ng m¹i quèc tÕ. Ngµy nay, hoµ trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, héi nhËp vµ ph¸t triÓn víi c¸c chÝnh s¸ch më cöa cña nÒn kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch ngo¹i giao míi “ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi” ®· lµm cho du lÞch ngµy cµng ph¸t triÓn. Du kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam ngµy cµng t¨ng vµ víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nh­: nghØ ng¬i gi¶i trÝ, t×m hiÓu vÒ phong tôc tËp qu¸n, v¨n ho¸, th­ëng ngo¹n phong c¶nh vµ t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t­ kinh doanh. Nh×n nhËn ®­îc sù ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh vµ hiÖu qu¶ mµ du lÞch cã thÓ mang l¹i cho nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. ViÖt nam gÇn ®©y ®· tró träng ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh du lÞch. Nhµ n­íc ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña du lÞch, ®­a ®Êt n­íc ViÖt Nam, con ng­êi ViÖt Nam ra giíi thiÖu víi thÕ giíi vµ ®­a thÕ giíi ®Õn víi ViÖt Nam §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖn vô trªn th× ngoµi viÖc khai th¸c vµ b¶o tån c¸c tµi nguyªn du lÞch ,®µo t¹o con ng­êi th× mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ bá qua ®ã lµ vÊn ®Ò n©ng cao c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch t¹i c¸c ®IÓm ®Õn. §©y lµ mét yÕu tè quan träng t¹o søc m¹nh ®Ó c¹nh tranh víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. ThÊy râ ®­îc tÇm quan träng cña "Ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi" vµ xuÊt ph¸t tõ xu h­íng ph¸t triÓn chung. Tr­êng §¹i häc D©n lËp Ph­¬ng §«ng vµ khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh ®· tæ chøc cho simh viªn líp 744 - Qu¶n TrÞ Du LÞch ®i kiÕn tËp thùc tÕ: Hµ Néi- Phong Nha – HuÕ. Trong kho¶ng thêi gian n¨m ngµy bèn ®ªm tõ 12/04/2003 ®Õn 16/04/2003. Sau chuyÕn ®i thùc tÕ. Em ®· chän ®Ò tµI “Thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch t¹i Phong Nha- Qu¶ng B×nh" lµm ®Ò tµi cña m×nh Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm c¸c phÇn chÝnh sau : Ch­¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch t¹i Phong Nha - Qu¶ng B×nh Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m t¨ng c­êng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông, khai th¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch t¹i Phong Nha- Qu¶ng B×nh Ch­¬ng I Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch 1.1. Du lÞch vµ c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch. 1.1.1 Kh¸i niÖm du lÞch. Con ng­êi lu«n muèn t×m hiÓu vÒ thÕ giíi xung quanh . V× vËy, du lÞch ®· xuÊt hiÖn vµ ®· trë thµnh mét hiÖn t­îng kh¸ quan träng trong ®êi sèng cña con ng­êi. Tuy nhiªn, kh¸i niÖm du lÞch cã nhiÒu c¸ch hiÓy do ®­îc tiÕp cËn b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Sau ®©y lµ mét sè quan niÖm vÒ du lÞch. Theo gi¸o s­ thôy sÜ lµ Hunziker vµ Krapf ®· kh¸i qu¸t : "Du lÞch lµ tæng hîp c¸c hiÖn t­îng vµ c¸c mèi quan hÖ n¶y sinh tõ viÖc ®i l¹i vµ l­u tró cña nh÷ng ng­êi ngoµi ®Þa ph­¬ng - nh÷ng ng­êi kh«ng cã môc ®Ých ®Þnh c­ vµ kh«ng liªn quan tíi bÊt cø ho¹t ®éng kiÕm tiÒn nµo". quan niÖm nµy ®­îc hiÖp héi quèc tÕ c¸c chuyªn gai khoa häc vÒ du lÞch thõa nhËn. Theo I. I Pir«gionic (1985) : "Du lÞch lµ mét d¹ng ho¹t ®éng cña d©n c­ trong thêi gian rçi liªn quan víi sù di chuyÓn vµ l­u l¹i t¹m thêi bªn ngoµi n¬i c­ tró th­êng xuyªn nh»m nghØ ng¬i, ch÷a bÖnh, ph¸t triÓn thÓ chÊt vµ tinh thÇn, n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc v¨n hãa hoÆc thÓ thao kÌm theo viÖc tiªu thô nh÷ng gi¸ trÞ vÒ tù nhiªn, kinh tÕ vµ hãa. Theo ph¸p lÖnh du lÞch, ®iÒu 10 : " Du lÞch lµ ho¹t ®éng cña con ng­êi ngoµi n¬i c­ tró th­êng xuyªn cña m×nh nh»m tháa m·n nhu cÇu th¨m quan, gi¶i trÝ, nghØ d­ìng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh". 1.1.2 C¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch. Ngµnh du lÞch chØ ra ®êi khi cã ®ñ nh÷ng tiÒn ®Ò lµm n¶y sinh c¸c ho¹t ®éng du lÞch vµ kinh doanh du lÞch. Do ®ã, ngµnh du lÞch sÏ ph¸t triÓn nhanh khi c¸c tiÒn ®Ò ra ®êi cña ngµnh ®­îc cñng cè vµ t¨ng c­êng. Song xem xÐt trªn ph¹m vi mét quèc gia cô thÓ th× ph¸t triÓn ngµnh du lÞch ngoµi c¸c tiÒn ®Ò nªu trªn cÇn héi tô thªm c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau : Thø nhÊt : ®Ó ph¸t triÓn du lÞch c¸c vïng, c¸c quèc gia ph¶i cã c¸c tµi nguyªn du lÞch. du lÞch lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã ®Þnh h­íng tµi nguyªn râ rÖt. T¸i nguyªn du lÞch ¶nh h­ëng trùc tiÕt ®Õn tæ chøc l·nh thæ cña ngµnh du lÞch, dÕn cÊu tróc vµ chuyªn m«n hãa cña vïng du lÞch. Quy m« ho¹t ®éng du lÞch cña mét vïng, mét quèc gia ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l­îng nguån tµi nguyªn du lÞch. Nguån tµi nguyªn du lÞch cßn quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh chÊt mïa vô trong kinh doanh du lÞch, nhÞp ®iÖu cña dßng kh¸ch du lÞch. Do vËy, tµi nguyªn du lÞch cã thÓ ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng ®Ó t¹o vïng du lÞch vµ quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn du lÞch cña mét quèc gia . Víi vai trß nh­ vËy, ph¸t triÓn du lÞch kh«ng thÓ t¸ch rêi nguån tµi nguyªn du lÞch lµ mét nguyªn t¾c trong quy ho¹ch ph¸t triªn du lÞch cña mçi vïng, mçi quèc gia. MÆt kh¸c, còng cÇn nhËn thøc r»ng nguån tµi nguyªn ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh kinh doanh ph¶i ®­îc ph¸t hiÖn, khai th¸c ®ång thêi víi ý thøc b¶o vÖ t«n t¹o, lµm giµu h¬n c¸c nguèn tµi nguyªn ®ã. Thø hai: Mét ®iÒu kiÖn kh¸c còng ¶nh h­ëng hÕt søc quan träng ®Õn ph¸t triÓn nÒn du lÞch lµ c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng phôc vô du lÞch. C¬ së h¹ tÇng nãi chung cã vai trß ®Æc biÖt ®èi víi viÖc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch. C¬ së h¹ tÇng phôc vô du lÞch bao gåm hÖ thèng ®­êng xµ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng cïng c¸c c«ng tr×nh cung c¸p ®iÖn, n­íc, th«ng tin liªn l¹c trong ®ã m¹ng l­íi ®­êng x¸ vµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®ãng vai trß quan träng hµng ®Çu. du lÞch g¾n víi sù di chuyÓn cña con ng­êi trªn mét kháng c¸ch nhÊt ®Þnh. Mét ®Þa ®iÓm cã thÓ cã søc hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch du lÞch nh­ng vÉn kh«ng thÓ khai th¸c ®­îc khi thiÕu c¸c ®iÒu kiÖn giao th«ng thuËn lîi. Nh­ v¹y, ®Ó ph¸t triªn du lÞch th× c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng lµ ®ßn bÈy quan träng cho kh¶ n¨ng khai th¸c c¸c tµi nguyªn du lÞch vµ chØ cã th«ng qua m¹ng l­íi giao th«ng thuËn lîi, nhanh chãng th× du lÞch míi trë thµnh mét hiÖn t­îng phæ biÕn trong x· héi. §iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo sù ph¸t triÓn cña tiÕn bé khoa häc x· héi vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ®iÒu ®ã lý gi¶i t¹i sao ë c¸c n­¬c cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th­êng ngµnh du lÞch cã sù ph¸t triÓn m¹nh h¬n. ngoµi ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së h¹ tÇng trªn, c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nh­ m¹ng l­íi y tÕ, b¶o hiÓm ...còng ¶nh h­ëng quan träng ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kinh doanh du lÞch cña mçi vïng, mçi quèc gia. Thø ba: Nhu cÇu vµ cÇu du lÞch ph¸t triÓn . trong ph¸t triÓn kinh doanh du lÞch sÏ kh«ng thÓ bá qua vai trß cña yÕu tè "nhu cÇu", nhu cÇu t¨ng lªn lµ mét ®éng lùc chñ yÕu cho c¸c chiÕn l­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch. nhu cÇu vµ cÇu du lÞch cña mét quèc gia phô thuéc chñ yÕu vµo c¸c yÕu tè nh­ : Thu nhËp, tr×nh ®é nhËn thøc, thêi gian rçi ...Trong bèi c¶nh du lÞch ®ang trë thµnh mét xu thÕ cã tÝnh ®¹i chóng vµ c¶ thÕ giíi ®ang xÝh l¹i gÇn nhau xãa bá dÇn nh÷ng ranh giíi kh¸c biÖt vÒ chÝnh trÞ th× nhu cÇu va cÇu vÒ du lÞch sÏ t¨ng lªn kh«ng ngõng. Thø t­ : C¸c ®iÒu kiÖn vÒ an ninh chÝnh trÞ, trËt tù vµ an toµn x· héi cho du kh¸ch du lÞch. du lÞch chØ xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn trong mét ®iÒu kiÖn hßa b×nh, trËt tù vµ an toµn x· héi ®­îc ®¶m b¶o. ng­îc l¹i t¹i c¸c quèc gia cã chiÕn tranh hoÆc cã nhiÒu vÊn ®Ò vÒ trËt tù vµ an toµn x· héi nh­ : trém c¾p, g©y gæ ...sÏ h¹n chÕ rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng thu hót du kh¸ch. Vëy cã thÓ nãi, diÕu kiÖn vÒ an ninh chÝch trÞ, trËt tù vµ an toµn x· héi lµ ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt quan träng cã t¸c dông hoÆc thóc ®Èy hoÆc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ. 1.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt ngµnh du lÞch 1.2.1. Kh¸i niÖm C¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch lµ toµn bé c¸c ph­¬ng tiÖn tham gia vµo viÖc khai th¸c c¸c tiÒm na­ng du lÞch t¹o ra vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô hµng ho¸ du lÞch (s¶n phÈm du lÞch) nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. 1.2.2. §Æc ®iÓm C¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch cã nhiÒu ®Æc ®iÓm kh¸c nhau, b¾t nguån tõ ®Æc tr­ng cña toµn bé ho¹t ®éng du lÞch vµ ®Æc tr­ng cña nhu cÇu du lÞch, ®­îc tËp trung ë c¸c ®Æc ®iÓm quan träng sau: a) Phô thuéc lín vµo tµi nguyªn du lÞch. Môc ®Ých cña c¸c chuyÕn ®i du lÞch lµ ®Ó sö dông c¸c tµi nguyªn du lÞch, nh­ ®èi víi thÓ lo¹i du lÞch nghØ biÓn th× c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña lo¹i nµy l¹i cÇn nhiÒu ®Õn nhµ nghØ, kh¸ch s¹n, phao b¬i, dông cô thÓ thao d­íi n­íc... Víi lo¹i du lÞch ch÷a bÖnh l¹i cÇn x©y dùng c¸c khu nhµ ®iÒu d­ìng ®Ó ch÷a bÖnh nh­ c¸c khu suèi kho¸ng. VÞ trÝ cña tµi nguyªn du lÞch lµ c¬ së ®Ó bè trÝ hîp lý c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch, lµ tiÒn ®Ò c¨n b¶n ®Ó h×nh thµnh c¸c trung t©m du lÞch. Tµi nguyªn du lÞch ¶nh h­ëng tíi c«ng suÊt, thÓ lo¹i, thø h¹ng cña hÇu hÕt c¸c thµnh phÇn cña CSVCKT du lÞch, kh¶ n¨ng tiÕp nhËn cña tµi nguyªn du lÞch lµ ®Ó c¬ së x¸c ®Þnh c«ng suÊt cña c¸c c«ng tr×nh phôc vô du lÞch, søc hÊp dÉn cña chóng ¶nh h­ëng tíi thø h¹ng cña c¸c c¬ së nµy. VÝ dô vÞ trÝ cña tµi nguyªn du lÞch nh­ khu Tam §¶o sÏ kh¸c h¼n víi tµi nguyªn du lÞch d­íi thµnh phè Hµ Néi. Ng­îc l¹i vÒ phÇn m×nh c¬ së vËt chÊt kü thuËt còng ¶nh h­ëng tíi tµi nguyªn du lÞch theo 2 h­íng: H­íng tÝch cùc: sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a tµi nguyªn du lÞch vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch lµ gi¶i ph¸p khai th¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt cã hiÖu qu¶ cao, lµm t¨ng tÝnh hÊp dÉn cho tµi nguyªn du lÞch, kh¾c phôc phÇn nµo bÊt lîi cña thêi vô du lÞch mang l¹i. VÝ dô nh­ ®èi víi c¸c khu kh¸ch s¹n nghØ biÓn ngoµi thêi vô chÝnh ra, nÕu c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch cho phÐp khai th¸c ®­îc ®¨ng cai c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ, c¸c m«n thÓ thao th× sÏ kÐo dµi ®­îc thêi vô du lÞch. Tuy nhiªn b¶n th©n sù hÊp dÉn cña tµi nguyªn du lÞch sÏ lµ nh©n tè thu hót kh¸ch vµ t¨ng c«ng suÊt sö dông c¬ së vËt chÊt kü thuËt, khai th¸c ®­îc triÖt ®Ó yÕu tè tµi nguyªn du lÞch. H­íng tiªu cùc: C¬ së vËt chÊt kü thuËt h«ng cã sù thiÕt kÕ ®ång bé, khoa häc trong viÖc x©y dùng cã thÓ lµm ph¸ vì m«i tr­êng sinh th¸i vµ tµi nguyªn du lÞch, lµm mÊt ®i tÝnh hÊp dÉn cña tµi nguyªn du lÞch. b) TÝnh ®ång bé trong x©y dùng vµ sö dông: §Æc ®iÓm nµy xuÊt ph¸t tõ tÝnh tæng hîp cña nhu cÇu du lÞch. Ho¹t ®éng du lÞch ngµy nay kh«ng chØ lµ viÖc l­u tró ®¬n thuÇn hay chØ lµ ¨n uèng mµ cßn bao hµm c¶ nghØ ng¬i, ch÷a bÖnh, n©ng cao kiÕn thøc v¨n ho¸ x· héi. Tõ ®ã cã thÓ quan niÖm r»ng ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n hiÖn nay lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh tæng hîp bao gåm 3 ho¹t ®éng chÝnh lµ kinh doanh l­u tró, kinh doanh ¨n uèng vµ kinh doanh dÞch vô bæ sung. Theo sù nhËn ®Þnh cña c¸c chuyªn gia vÒ kh¸ch s¹n du lÞch, còng nh­ xu h­íng ph¸t triÓn cña nã hiÖn nay th× quy m« kh¸ch s¹n trong t­¬ng lai sÏ thùc sù trë thµnh mét "thµnh phè thu nhá. NghÜa lµ kh¸ch s¹n lµ n¬i cung cÊp bÊt cø mét thø g× mµ kh¸ch yªu cÇu, khai th¸c ®­îc tèi ®a sù tiªu dïng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô cña kh¸ch trong thêi gian kh¸ch l­u l¹i t¹i kh¸ch s¹n. c) Gi¸ trÞ cña mét ®¬n vÞ c«ng suÊt sö dông cao: Nhu cÇu du lÞch lµ mét nhu cÇu cao cÊp cña con ng­êi, kh¸ch du lÞch kh«ng muèn cã c¶m gi¸c nh­ ë nhµ trong qu¸ tr×nh ®i du lÞch, bao giê hä còng ®ßi hái cao vÒ khung c¶nh vµ m«i tr­êng nghØ ng¬i nh­ c¸c toµ nhµ sang träng, tiÖn nghi hiÖn ®¹i, cao cÊp, dÞch vô ®Çy ®ñ, m«i tr­êng s¹ch ®Ñp... ®Ó t¹o ra ®­îc nh÷ng c«ng tr×nh vµ m«i tr­êng nh­ vËy ®ßi hái ph¶i cã chi phÝ rÊt lín. NhiÒu khi chi phÝ ®Ó t¹o ra m«i tr­êng còng lín kh«ng kÐm g× chi phÝ t¹o ra nh÷ng thµnh phÇn chÝnh. Theo tæng kÕt cña tæ chøc du lÞch thÕ giíi, viÖc ®Çu t­ vµo lÜnh vùc du lÞch ®ßi hái l­îng vèn kh«ng kÐm vèn ®Çu t­ vµo lÜnh vùc c«ng nghiÖp. MÆt kh¸c tÝnh thêi vô trong du lÞch còng lµ mét nh©n tè g©y nªn gi¸ trÞ cao cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt sö dông c¬ së vËt chÊt kü thuËt. Chi phÝ cho sù t¹o ra vµ duy tr× c¬ së vËt chÊt kü thuËt chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh cña s¶n phÈm du lÞch. d) Thêi gian hao mßn thµnh phÇn chÝnh cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt t­¬ng ®èi l©u: Tuy r»ng gi¸ trÞ cña mét ®¬n vÞ c«ng suÊt sö dông cao nh­ng phÇn lín nã ®­îc ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh trong kh¸ch s¹n nh­ c¬ së l­u tró, ¨n uèng, m¹ng l­íi th­¬ng nghiÖp... C¸c c«ng tr×nh nµy tån t¹i ®­îc trong thêi gian dµi, cã thÓ 10 n¨m, 20 n¨m do vËy thêi gian khÊu hao t­¬ng ®èi dµi. Trong c¬ cÊu tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch, c¸c dÞch vô chiÕm tû träng lín mµ c¸c dÞch vô l¹i chñ yÕu do con ng­êi vµ c¸c yÕu tè kh¸c nh­ thÈm mü, c¶nh quan m«i tr­êng t¹o ra, sù tham gia cña m¸y mãc thiÕt bÞ lµ h¹n chÕ. Do vËy thêi gian hao mßn thµnh phÇn chÝnh cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt t­¬ng ®èi l©u dµi. d) Mét sè c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®­îc sö dông kh«ng c©n ®èi. Nguyªn nh©n nµy lµ do tÝnh chÊt thêi vô trong du lÞch g©y lªn ë mét sè n¬i b·i biÓn, lÔ héi... c«ng suÊt sö dông thay ®æi theo th¸ng trong n¨m, tuÇn trong th¸ng vµ ngµy trong tuÇn. Sù thay ®æi nµy lµ do ¶nh h­ëng cña mïa vô du lÞch, vµo mïa du lÞch c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®­îc sö dông ë møc ®é cao nhÊt nh­ng v¸o cuèi mïa, cña lÔ héi th× l­îng kh¸ch l¹i gi¶m h¼n. Do vËy, muèn sö dông ®­îc ®ång bé c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch gi¶m bít ®­îc tÝnh thêi vô trong du lÞch ®ßi hái c¸c nhµ tæ chøc cÇn cã nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc nh­ kÐo dµi thêi vô du lÞch, ®¨ng ký kinh doanh c¸c héi th¶o, héi nghÞ, c¸c thÕ vËn héi thÓ thao. Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch t¹i phong nha - qu¶ng b×nh 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ Phong Nha - Qu¶ng B×nh Phong Nha - Qu¶ng B×nh ®· ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn nh­ lµ mét n¬i cã "§Ö nhÊt kú quan" víi vÎ ®Ñp kú diÖu, ngo¹i môc ®­îc t¹o ho¸, kú c«ng ban tÆng, Phong Nha n¬i ®· lµm ®¾m say trong lßng bao du kh¸ch, cïng víi c¶nh quan thiªn nhiªn tuyÖt ®Ñp. N¬i mµ th¸ng 4/1997 ®· cã mét cuéc héi th¶o khoa häc vÒ di tÝch danh th¾ng phong nha ®­îc tæ chøc t¹i Qu¶ng B×nh. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho biÕt Phong Nha cã 7 c¸i nhÊt: 1. Hang n­íc gi¶i nhÊt 2. Cöa hµng cao vµ réng nhÊt 3. B·i c¸t vµ ®¸ réng vµ ®Ñp nhÊt 4. Hå ngÇm ®Ñp nhÊt 5. Th¹ch nhò tr¸ng lÖ vµ kú ¶o nhÊt 6. Dßng s«ng ngÇm dµi nhÊt ViÖt Nam (13969m) 7. Hang kh« réng vµ ®Ñp nhÊt Ngoµi ra Phong Nha - KÎ Bµng cßn mang trªn m×nh tuyÕn ®­êng tr­êng s¬n huyÒn tho¹i, n¬i ghi dÊu bao nhiªu c«ng, kú tÝch cña mét thêi hµo hïng, oanh liÖt, vÎ vang cña d©n téc trong mét thêi kú chèng Mü. Phong Nha - KÎ Bµng cßn tån t¹i tong nã mét khu rõng nguyªn sinh nhiÖt ®íi víi bao ®iÒu kú thó, bÝ Èn cña thiªn nhiªn. Phong Nha - Kú Bµng lµ n¬i héi tô ®Çy ®ñ c¸c gi¸ trÞ thÈm mü, c¶nh quan, ®Þa chÊt, gi¸ trÞ v¨n ho¸, lÞch sö, sinh häc... mµ khi«ng noi­ nµo cã ®­îc. 2.2. Thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch t¹i Phong Nha - Qu¶ng B×nh 2.2.1. C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô l­u tró Nãi ®Õn l­u tró c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch th× kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô l­u tró. V× nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nh»m n©ng cao chÊt l­îng còng nh­ gi¸ trÞ cña ®iÓm ®Õn. HiÖn nay, t¹i khu vùc nhµ nghØ Phong Nha c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô l­u tró bao gåm hai khu nhµ víi soã phßng lµ 26 phßng. Khu nhµ I cã 2 tÇng gåm 20 phßng khu nhµ II cã 2 tÇng, tÇng 2 cã 5 phßng ®Ó phôc vô l­u tró cßn tÇng 1 lµ khu nhµ ¨n vµ nhµ bÕp. Trong ®ã: B¶ng 1: C¬ cÊu gi¸ phßng cña nhµ nghØ Phong Nha - Qu¶ng B×nh STT Lo¹i phßng Møc gi¸ (VN§) Lo¹i I 200.000 Lo¹i II 120.000 C¸c trang thiÕt bÞ trong phßng gåm cã: B¶ng 2: Trang thiÕt bÞ trong phßng nghØ t¹i Phong Nha - Qu¶ng B×nh STT Chñng lo¹i C¸c trang thiÕt bÞ 1 §å gç Gi­êng ngñ, bµn ghÕ lµm viÖc 2 §å v¶i §Öm mót, v¶i bäc ®Öm, ga tr¶i gi­êng 3 §å ®iÖn §Ìn ngñ, ®Ìn phßng, ti vi..., 4 Sµnh sø Cèc thuû tinh, bé Êm chÐn uèng trµ + phÝch 5 C¸c lo¹i kh¸c DÐp ®i trong phßng, néi quy phßng... 6 Trang thiÕt bÞ trong nhµ vÖ sinh Vßi hoa sen, lavabo, cèc ®¸nh r¨ng, hép giÊy vÖ sinh... Nh×n chung c¸c trang thiÕt bÞ tai nhµ nghØ cßn ch­a phï hîp, mét sè ch­a ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n ®èi víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô l­u tró cña mét nhµ nghØ. VÒ sè l­îng: sè l­îng phßng cña nhµ nghØ kh«ng nhiÒu do vËy g©y khã kh¨n khi ph¶i tiÕp c¸c ®oµn kh¸ch ®«ng. §©y lµ mét ®iÒu bÊt lîi ®èi víi mét doanh nghiÖp khi muèn t¨ng doanh thu cña doanh nghiÖp v× nh­ chóng ta ®· biÕt trong mét chuyÕn du lÞch th× chi phÝ giµnh cho l­u tró cã thÓ chiÕm 30% tæng chi phÝ. VÒ chÊt l­îng: chÊt l­îng cña phßng nghØ ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch, hÖ thèng n­íc sinh ho¹t chÊt l­îng cßn kÐm, hÖ thèng ¸nh s¸ng trong phßng cßn ch­a phï hîp, nhÊt lµ hÖ thèng ®Ìn ngñ vµ ®Ìn chiÕu s¸ng. VÒ thÈm mü: nhµ nghØ ch­a chó ý ®Õn nhu cÇu thÈm mü cña kh¸ch, trong phßng kh«ng cã hÖ thèng tranh, ¶nh treo t­êng hoa t­¬i... vµ c¸ch bè trÝ phßng ch­a phï hîp, kh«ng hµi hoµ víi c¸c trang thiÕt bÞ trong phßng . Møc ®é an toµn, an ninh: nhµ nghØ ®· tró träng ®Õn vÊn ®Ò an toµn cña kh¸ch trong thêi gian l­u tró thÓ hiÖn b»ng hÖ thèng ®­êng ®iÖn cã ®­êng d©y dÉn ngÇm, nhµ nghØ cã b¶o vÖ 24/24 giê. VÒ møc ®é vÖ sinh: Kh¸ch sÏ c¶m thÊy hµi lßng khi b­íc vµo trong phßng. Hµng ngµy, ga gèi trong phßng ®­îc nh©n viªn buång thay míi, c¸c ®å vËt ®­îc lau trïi s¹ch sÏ t¹o cho kh¸ch c¶m gi¸c nh­ ng­êi ®Çu tiªn sö dông. Phßng vÖ sinh ®­îc dän s¹ch, khö trïng hµng ngµy. Khu vÖ sinh bªn ngoµi nhµ nghØ còng ®­îc quan t©m ®¸ng kÓ. Nhµ nghØ vÉn ®ang tõng b­íc n©ng cÊp trang thiÕt bÞ trong phßng ®Ó tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch. HiÖn nay nhµ nghØ ®ang cè g¾ng khai th¸c mäi nguån vèn ®Ó ®Çu t­ c¶i t¹o, n©ng cÊp x©y dùng nh÷ng h¹ng môc c«ng tr×nh míi. VÊn ®Ò hoµn thiÖn cã së vËt chÊt kü thuËt kh«ng ph¶i lµ mét lóc gi¶i quyÕt ngay ®­îc mµ cÇn ph¶i cã thêi gian. §©y lµ mét khã kh¨n, th¸ch thøc lín ®èi víi nhµ nghØ, kh¸ch s¹n nãi chung vµ víi nhµ nghØ Phong Nha nãi riªng. V× vËy viÖc thay ®æi c¸c thiÕt bÞ ®ã ®ßi hái chi phÝ cao, tèn nhiÒu c«ng søc. Song cÇn ph¶i thay thÕ ®Ó phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch ®Ó nhµ nghØ kh«ng bÞ mÊt ®i tÝnh c¹nh tranh víi c¸c nhµ nghØ kh¸c. 2.2.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô ¨n uèng C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô ¨n uèng bao gåm nhµ ¨n, bÕp, quÇy bar. §©y còng lµ mét yÕu tè nh»m n©ng cao chÊt l­îng cña chuyÕn du lÞch. Nã gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc lµm hµi lßng du kh¸ch khi ®Õn víi khu du lÞch. Khi ®Õn víi Phong Nha kh¸ch sÏ thÊy khu nhµ ¨n, ë nhµ nghØ Phong Nha -Qu¶ng B×nh cã quy m« nhá gåm hai phßng th«ng nhau. Phßng thø nhÊt cã 2 d·y bµn víi hai bµn ¨n cã diÖn tÝch lµ 15m2. Phßng thø hai cã hai d·y bµn víi 4 bµn ¨n cã diÖn tÝch lµ 25m2 víi quy m« phßng ¨n nh­ vËy th× nhµ nghØ sÏ gÆp khã kh¨n khi ph¶i tiÕp ®oµn kh¸ch víi sè l­îng ®«ng dÉn ®Õn chÊt l­îng phôc vô cña nhµ nghØ bÞ gi¶m sót kÐo theo uy tÝn cña doanh nghiÖp còng bÞ gi¶m. §©y lµ mét ®iÒu tèi kþ trong kinh doanh nhÊt lµ trong kinh doanh du lÞch, mét lo¹i h×nh kinh doanh mang tÝnh dÞch vô lµ chñ yÕu. NÕu t×nh tr¹ng nµy kh«ng c¶i thiÖn th× Phong Nha - Qu¶ng B×nh sÏ mÊt dÇn tÝnh hÊp dÉn cña m×nh. Do vËy ®©y lµ vÊn ®Ò ph¶i lµm ngay cña nhµ nghØ Phong Nha nãi riªng còng nh­ C«ng ty du lÞch Qu¶ng B×nh nãi chung. VÒ chÊt l­îng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô ¨n uèng cña nhµ nghØ Phong Nha ch­a ®­îc quan t©m, ®Çu t­ nhiÒu ®Ó thu hót kh¸ch. Trong nhµ ¨n vÉn ch­a cã hÖ thèng tñ l¹nh ®Ó phôc vô ®å uèng, hÖ thèng qu¹t trÇn ph©n bè ch­a phï hîp nªn khi du kh¸ch ngåi trong nhµ ¨n sÏ c¶m thÊy khã chÞu dÉn ®Õn sù kh«ng hµi lßng trong c¸c b÷a ¨n. Ngoµi ra chÊt l­îng c¸c ®å dïng phôc vô cho ¨n uèng cßn kÐm, vÉn cßn hiÖn t­îng sö dông l¹i nhiÒu lÇn, nh÷ng ®å dïng kÐm chÊt l­îng nh­: ®òa cò, b¸t mÎ..., bªn c¹nh ®ã kh«ng gian cña phßng ¨n cßn ch­a phï hîp, thiÕu hÖ thèng th«ng giã, ¸nh s¸ng mÆt trêi. Nhµ nghØ cÇn më mét sè cöa sæ lín ®Ó tËn dông bÇu kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng, m«i tr­êng xung quanh. VÒ thÈm mü: khu vùc nhµ ¨n vÉn ch­a cã hÖ thèng c©y xanh, tranh ¶nh treo t­êng, hÖ thèng trang trÝ phï hîp, mµ nh÷ng c¬ së vËt chÊt nµy rÊt quan träng trong mét phßng ¨n, nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn t©m lý cña kh¸ch, nÕu cã hÖ thèng c¬ së vËt chÊt ®Çy ®ñ sÏ t¹o cho du kh¸ch cã c¶m gi¸c tho¶i m¸i vµ nã t¹o lªn mét b÷a ¨n cã chÊt l­îng cao. Nh÷ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt nµy ®Òu cã chi phÝ kh«ng cao nh­ng nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ cña chÊt l­îng phôc vô. V× vËy nhµ nghØ cÇn ph¶i ®Çu t­ nh÷ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt nµy ngay lËp tøc. VÒ møc ®é an toµn, an ninh: t¹o cho nhµ nghØ Phong Nha khu nhµ bÕp n»m kÒ víi khu vùc nhµ n¨n nªn dÔ dµng trong viÖc vËn chuyÓn thøc ¨n tõ bÕp lªn phßng ¨n nh­ng nã l¹i lµ nguyªn nh©n g©y nªn sù nãng bøc, ngét ng¹t khi ngåi trong phßng ¨n. Nã dÔ g©y nªn sù ho¶ ho¹n dÉn ®Õn mÊt an toµn cho du kh¸ch mµ ®iÒu nµy lµ kh«ng thÓ bá qua v× trong mét chuyÕn ®i du lÞch th× ®é an toµn cña du kh¸ch lu«n ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. §é µn toµn còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng lý do ®Ó kh¸ch lùa chän tuyÕn ®iÓm du lÞch. Do vËy c¸c nhµ qu¶n lý ë Phong Nha cÇn kh¾c phôc ngay t×nh tr¹ng nµy ®Ó thu hót kh¸ch. 2.2.3. C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô vËn chuyÓn VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt ë ®©y ®¬n s¬, ch­a ®a d¹ng, ë ®©y ch­a cã c¸c lo¹i h×nh vËn chuyÓn th« s¬, truyÒn thèng ®Ó phôc vô cho du kh¸ch còng nh­ xe ngùa, phµ... ®©y lµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn rÊt hÊp dÉn kh¸ch ®Æc biÖt lµ ng­êi n­íc ngoµi, nh÷ng ng­êi cã møc chi tr¶ cao cho chuyÕn hµnh tr×nh cña m×nh. 2.2.4. C¬ së vËt chÊt kü thuËt dÞch vô trung gian, bæ sung. VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt dÞch vô bæ sung ë ®©y rÊt nghÌo nµn, du kh¸ch ®Õn ®©y kh«ng biÕt mua g×, ch¬i trß g×. Bëi ë ®©y chØ cã mét cöa hµng b¸n ®å l­u niÖm nh­ng trong ®ã c¸c lo¹i hµng kh«ng ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ Ýt vÒ sè l­îng chØ cã mét vµi ®å l­u niÖm nh­ng ®· ®­îc b¸n phæ biÕn ë rÊt nhiÒu n¬i, nªn nã kh«ng mang nÐt riªng vµ nã kh«ng thÓ coi lµ s¶n phÈm ®Æc tr­ng cña vïng ®ã ®­îc. Cßn vÒ hÖ thèng viÔn th«ng, ë Phong Nha chØ cã mét b­u ®iÖn víi chÊt l­îng phôc vô cßn kÐm, b­u ®iÖn vÉn ®Ó kh¸ch ph¶i lµm víi chÊt l­îng vµ lu«n ®Ó kh¸ch trong t×nh tr¹ng ®îi chê dÉn ®Õn g©y c¶m gi¸c khã chÞu cho kh¸ch. HÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch. ë mét ®Þa ®iÓm cã nguån tµi nguyªn lín nh­ ë Phong Nha mµ lµ chØ cã mét b­u ®iÖn víi hai buång ®iÖn tho¹i, ë trong kh«ng cã hÖ thèng ®iÒu hoµ, kh«ng cã b¶ng ®iÖn tö tÝnh thêi gian tù ®éng vµ møc gi¸ c­íc l¹i qu¸ cao so víi quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, víi th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn b­u ®iÖn kh«ng nhiÖt t×nh víi thêi gian ®ãng cöa b­u ®iÖn cßn sím míi 20h sau khi kh¸ch ¨n, uèng míi cã thêi gian ®i d¹o, gäi ®iÖn th× b­u ®iÖn l¹i ®ãng cöa, trong khi c¸c dÞch vô ®iÖn tho¹i t­ nh©n xung quanh nhµ nghØ l¹i qu¸ Ýt vµ ®ãng cöa qu¸ sím. HÖ thèng ¸nh s¸ng cña nhµ nghØ Phong Nha vÉn ch­a ®¹t tiªu chuÈn xung quanh nh÷ng nhµ nghØ ch­a cã ®Ìn cao ¸p chiÕu s¸ng vµo buæi tèi nªn nÕu kh¸ch du lÞch b­íc ra khái phßng vµo buæi tèi hä cã cã c¶m gi¸c nh­ m×nh ®ang ë mét n¬i rÊt hÎo l¸nh c¸ch sa víi thÕ giíi hä ®ang sèng. 2.3. §¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng vµ t×nh h×nh sö dông, vµ khai th¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch t¹i Phong Nha - Qu¶ng B×nh. Qua sù ph©n tÝch vÒ thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¹i Phong Nha - Qu¶ng B×nh ta thÊy: ThuËn lîi: Nhµ nghØ Phong Nha - Qu¶ng B×nh n»m bªn c¹nh S«ng Son n¬i cã thÓ coi nh­ lµ mét chiÕc m¸y ®iÒu hoµ cho khu nhµ nghØ trong n­íc ngµy hÌ hay trong nh÷ng ngµy cã "giã lµo" thæi qua, xung quanh nhµ nghØ cßn cã con ®­êng tr­êng s¬n huyÒn tho¹i, n¬i ghi dÊu bao chiÕn c«ng, kú tÝch cña mét thêi hµo hïng vµ oanh liÖt cña d©n téc ta. Phong Nha - KÎ Bµng cßn tån t¹i trong nã mét khu rõng nguyªn sinh nhiÖt ®íi víi bao ®iÒu kú thó, bÝ Èn cña thiªn nhiªn. Phong Nha sÏ trë thµnh di s¶n thÕ giíi trong mét thêi gian kh«ng xa, n¬i cã diÖn tÝch réng, kh«ng gian tho¸ng ®·ng, m¸t mÎ vµ yªn tÜnh cho nghØ ng¬i, th¨m quan th¾ng c¶nh. §iÒu nµy cã søc hÊp dÉn rÊt lín ®èi víi du kh¸ch trong n­íc vµ quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã nhµ nghØ Phong Nha - Qu¶ng B×nh ®ang c¶i thiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, n©ng cao kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh c¸n bé, nh©n viªn. Hä ®­îc ph¸t huy tinh thÇn lµm chñ n¨ng ®éng s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n viªn, c¸n bé ®i häc thªm ®Ó n©ng cao kiÕn thøc chuyªn ngµnh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng phôc vô du kh¸ch. Khã kh¨n: Nhµ nghØ Phong Nha thuéc C«ng ty du lÞch Qu¶ng B×nh ®­îc thµnh lËp kh¸ l©u nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn h¹n chÕ, c¸c trang thiÕt bÞ ch­a ®­îc ®æi míi vµ thiÕu ®ång bé g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn t©m lý tiªu dung cña kh¸ch vµ g©y khã kh¨n trong viÖc h­íng dÉn sö dông còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý, söa ch÷a, b¶o qu¶n. Bªn c¹nh ®ã cßn cã sù hao mßn v« h×nh vµ h÷u h×nh cña c¸c trang thiÕt bÞ ®· ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶, chÊt l­îng phôc vô du kh¸ch. Ch­¬ng III Mét sè ý kiÕn nh»m t¨ng c­êng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông, khai th¸c c¬ së vËt chÊt phôc vô du lÞch t¹i Phong Nha - Qu¶ng B×nh 3.1. Mét sè gi¶i ph¸p t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch t¹i Phong Nha - Qu¶ng B×nh 3.1.1. VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô l­u tró: §Ó thu hót ®­îc ngµy cµng nhiÒu kh¸ch kh«ng chØ kh¸ch th¨m quan trong ngµnh mµ cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nghØ qua ®ªm cña kh¸ch th× nhµ nghØ Phong Nha ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng phôc vô l­u tró ®Ó ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ vµ thu hót kh¸ch ®Æc biÖt lµ kh¸ch n­íc ngoµi. §©y lµ nguån tµi nguyªn ®em l¹i nguån ngo¹i tÖ lín hiÖn nay vµ trong t­¬ng cña bÊt kú C«ng ty du lÞch nµo. Nh­ng hiÖn nay ë khu du lÞch phong Nha c¬ së vËt chÊt kü thuËt l¹i kh«ng ®¹t chØ tiªu quèc tÕ nªn ch­a thu hót ®­îc nh÷ng kh¸ch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao mµ chØ ®¸p øng ®­îc nh÷ng nguån kh¸c cã møc chi tr¶ thÊp mµ l­îng kh¸ch hiÖn nay l¹i lµ nguån thu chñ yÕu cña khu du lÞch Phong Nha nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng cao chÝnh v× vËy C«ng ty nªn ®Çu t­ m¹nh vµo viÖc x©y dùng nh÷ng kh¸ch s¹n nhµ nghØ ®­îc xÕp hµng sao ®óng tiªu chuÈn quèc tÕ ®Ó thu hót kh¸ch tr¸nh t×nh tr¹ng kh¸ch ®Õn ®©y th¨m quan buæi s¸ng th× buæi tèi ph¶i vµo thÞ x· nghØ - n¬i c¸ch xa khu th¾ng c¶nh Phong Nha kho¶ng 35km. ChØ v× c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô l­u tró ë ®©y kh«ng ®¹t tiªu chuÈn, kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch. Ngoµi ra nhµ nghØ phong Nha còng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn trang thiÕt bÞ néi thÊt cña c¸c phßng nh­ hÖ thèng ®iÖn, hÖ thèng an toµn... nhµ nghØ Phong Nha còng cÇn ph¶i ®Çu t­ thªm mét sè trang thiÕt bÞ nh­ hÖ thèng tñ ®ùng ®å dïng hµng ngµy, hÖ thèng tñ, kÐt an toµn ®Ó ®ùng ®å trang søc, ®å cã gi¸ trÞ... vµ nhµ nghØ còng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò vÖ sinh trong phßng vµ khu vùc bªn ngoµi, nh÷ng khu l©n cËn n¬i kh¸ch sö dông dÞch vô l­u tró. Bªn c¹nh ®ã nhµ nghØ cÇn ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò thÈm mü cña phßng nghØ h¬n. VÝ dô, nhµ nghØ cÇn ph¶i mua thªm ¶nh, tranh ®Ó trang trÝ trong phßng, mçi phßng nªn cã Ýt nhÊt mét lä hoa t­¬i ®Ó g©y sù tho¶i m¸i cho du kh¸ch sau mét ngµy ®i th¨m ®éng vÒ. Ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò trªn th× cÇn ph¶i chó ý ®Õn hÖ thèng qu¹t, ®Ìn ngñ sao cho phï hîp víi gian phßng vµ thÞ hiÕu cña du kh¸ch. 3.1.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô ¨n uèng: ¡n uèng còng lµ lo¹i nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi kh¸ch du lÞchi vµ ho¹t ®éng ¨n uèng ®· trë thµnh mét ho¹t ®éng kinh doanh ®¸ng kÓ trong du lÞch. Tham gia phôc vô ¨n uèng bao gåm cã c¸c lo¹i h×h nh­ nhµ hµng, c¸c qu¸n bar, qu¸n cµ phª... tån t¹i ®éc lËp hoÆc cã thÓ lµ bé phËn kh¸ch du lÞch võa cã thÓ phôc vô d©n c­ ë ®Þa ph­¬ng. Trong phôc vô ¨n uèng du lÞch c¸c nhµ kinh doanh th­êng khai th¸c nÐt Èm thùc truyÒn thèng, ®Æc tr­ng ®Þa ph­¬ng n¬i kh¸c ®Õn du lÞch nh­ng ë ®©y th× vÉn ch­a lµm ®­îc ®iÒu ®ã míi chØ cã hai phßng ¨n, mét quÇy bar vµ mét nhµ bÕp vÉn kh«ng ®¹t tiªu chuÈn do ®ã cÇn ph¶i ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn m¹nh dÞch vô ¨n uèng víi quy m« lín ®¹t tiªu chuÈn ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch ®Æt ra. Tr­íc hÕt lµ ph¶i tu bæ l¹i khu phßng ¨n ®· cã cho hîp lý tho¸ng m¸t dÔ chÞu ®Ó kh¸ch c¶m thÊy tho¶i m¸i khi ¨n uèng. Víi quy m« lín ®Ó ®Õn ®©y kh¸ch cã thÓ th­ëng thøc ®­îc nh÷ng mãn ¨n mµ chØ ë ®ã míi cã, ®©y chÝnh lµ ®iÒu cÇn ph¶i lµm. Sau ®ã lµ ph¶i tuyÓn dông l¹i hoÆc ®µo t¹o l¹i toµn bé ®Çu bÕp trong c«ng ty cã tay nghÒ tr×nh ®é cao ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi mäi yªu cÇu cña kh¸ch tr¸nh t×nh tr¹ng kh¸ch yªu cÇu nhµ hµng mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc. TiÕp ®ã lµ mua s¾m dông cô tiªn tiÕn hiÖu qu¶ phôc vô nÊu ¨n c¸c mãn ¨n ®­îc tiÕp nh­ bÕp lß vi sãng... 3.1.3. C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô vËn chuyÓn T¹i Phong Nha - Qu¶ng B×nh cÇn ph¶i cã thªm c¸c lo¹i h×nh vËn chuyÓn mang tÝnh ®éc ®¸o nh­: xe ngùa ®Ó ®­a du kh¸ch tíi ®éng Phong Nha b»ng ®­êng bé tõ khu nhµ nghØ, cã thÓ khi cã lo¹i h×nh vËn chuyÓn nµy sÏ t¹o ra mét Ên t­îng, c¶m gi¸c kh¸c l¹ thó vÞ cho du kh¸ch. Du lÞch lµ sù kh¸m nh÷ng thó míi l¹, nh÷ng c¶m gi¸c mµ b×nh th­êng hiÕm cã ®­îc chÝnh v× vËy mµ c¸c nµh kinh doanh du lÞch lu«n ph¶i vËn ®éng, phÊn ®Êu, t×m tßi ®Ó cã nh÷ng c¸i míi thu hót sù chó ý cña du kh¸ch. 3.1.4. C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô bæ sung Cung cÊp c¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ lµ mét bé phËn kh«ng kÐm phÇn quan träng trong du lÞch v× nã t¹o ra sù hÊp dÉn, thu hót vµ l«i kÐo kh¸ch du lÞch. Mµ ë khu du lÞch Phong Nha - Qu¶ng B×nh hÇu nh­ kh«ng cã dÞch vô bæ sung ®©y lµ mét ®iÓm yÕu cÇn ph¶i kh¾c phôc ngay ®Ó ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch ®Õn th¨m. Ph¶i x©y dùng lªn nh÷ng bÓ b¬i, dÞch vô giÆt lµ, t¾m x«ng h¬i, cöa hµng ®å l­u niÖm, tÈm quÊt... ®©y lµ nguån thu mµ c«ng ty hÇu nh­ kh«ng cã ®­îc kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ còng chÝnh do nguyªn nh©n nµy g©y lªn do ®ã c«ng ty ph¶i quan t©m vµ ®Çu t­ ®Ó trong t­¬ng lai kh«ng xa ®©y chÝnh lµ mét ®iÓm du lÞch hÊp dÉn thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch du lÞch ®Õn ®©y tham quan vui ch¬i gi¶i trÝ mµ kh«ng chØ cã kh¸ch du lÞch néi ®Þa mµ cßn c¶ kh¸ch du lÞch quèc tÕ. §©y lµ mét sè gi¶i ph¸p mµ t«i ®· ®­a ra nh»m hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch t¹i ®iÓm ®Õn Phong Nha - Qu¶ng B×nh. Theo t«i ®ã lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch cÇn ph¶i lµm ngay ®Ó ®¸p øng ®­îc mäi yªu cÇu cña kh¸ch ®Æt ra vµ ®Ó trong t­¬ng lai kh«ng xa ®©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng ®iÓm ®Õn hÊp dÉn quan träng cña ViÖt Nam vµ ®ã còng lµ mét n¬i hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Ó kh¸m ph¸ nh÷ng bÝ Èn mµ ®éng Phong Nha cã hiÖn nay vµ nã chÝnh lµ ®iÒu quan träng cÇn ph¶i ®¹t ®­îc cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam nãi chung vµ cña du lÞch tØnh Qu¶ng B×nh nãi riªng muèn lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× tØnh Qu¶ng B×nh cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t­ ®óng ®¾n hîp lý kÞp thêi ®Ó n©ng cao chÊt l­îng phôc vô vµ ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c dÞch vô. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông, khai th¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch t¹i Phong Nha - Qu¶ng B×nh Nhµ nghØ phong nha Qu¶ng B×nh nªn ®­a c¸n bé nh©n viªn ®i häc thªm c¸c líp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é ®Ó cã thÓ phôc vô kh¸ch ®­îc tèt h¬n. Nhµ nghØ nªn thuª nh÷ng ®Çu bÕp giái cã kh¶ n¨ng nÊu c¸c b÷a ¨n ¢u, ¸, c¸c ®Æc s¶n cña vïng ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch. Bªn c¹nh ®ã nhµ nghØ nªn n©ng cao c¬ së vËt chÊt phôc vô l­u tró dùa trªn nh÷ng c¬ së vËt chÊt hiÖn cã nh­ mua s¾m thªm mét sè thiÕt bÞ cã chi phÝ kh«ng cao nh­ c©y c¶nh ®Ó tranh trÝ phßng nh»m n©ng thÈm mü phßng ë cho du kh¸ch ®Ó t¹o sù hµi lßng mçi khi kh¸ch sö dông dÞch vô l­u tró ë Phong Nha - Qu¶ng B×nh. KÕt luËn Ngµy na, khi ®êi sèng cña con ng­êi ®· ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ th× du lÞch trë thµnh mét nhu cÇu tÊt yÕu cña mçi ng­êi. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa ®ã mµ hÇu hÕt c¸c quèc gia ®Òu cè g¾ng ph¸t triÓn du lÞch thµnh mét nÒn kinh tÕ mòi nhän. ViÖt Nam lµ mét n­íc cã rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn du lÞch nh­: cã khÝ hËu «n hoµ, cã tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó, th¾ng c¶nh ®Ñp, con ng­êi ViÖt Nam th©n thiÖn cëi më. Nh­ng ®ã chØ lµ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch nÕu muèn cã ®iÒu kiÖn ®ñ th× du lÞch ViÖt Nam cÇn ph¶i n©ng cao c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch t¹i c¸c ®iÓm ®Õn ®Ó cã sù thu hót kh¸ch néi ®Þa còng nh­ kh¸ch quèc tÕ nhiÒu h¬n. ChÝnh c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó ph¸t triÓn du lÞch, ®Ó c¹nh tranh du lÞch víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ quèc tÕ. NÕu chóng ta cã ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch tèt, cã tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ñp sÏ lµ mét ®iÓm ®Õn lý t­ëng cho du kh¸ch. N¾m b¾t ®­îc thùc tÕ ®ã nhµ nghØ Phong Nha - Qu¶ng B×nh nãi riªng vµ du lÞch ViÖt Nam nãi chung ®· vµ ®ang tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó ®i lªn mÆc dï phÝa tr­íc cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n nh­ng em tin r»ng du lÞch ViÖt Nam sÏ ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong mét t­¬ng lai kh«ng xa vµ chÝnh du lÞch sÏ ®­a ®Êt n­íc, con ng­êi ViÖt Nam ra giíi thiÖu víi thÕ giíi vµ ®­a thÕ giíi ®Õn víi ViÖt Nam. §©y lµ b¶n b¸o c¸o em thùc hiÖn sau chuyÕn ®i thùc tÕ Hµ Néi - Phong Nha - HuÕ do tr­êng §¹i häc D©n lËp Ph­¬ng ®«ng vµ Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh tæ chøc cho sinh viªn líp 744 - Qu¶n trÞ du lÞch, víi sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa. MÆc dï ®· tham kh¶o nhiÒu s¸ch b¸o vµ ý kiÕn cña thÇy c«, b¹n bÌ song bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« ®Ó bµi b¸o c¸o cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa qu¶n trÞ kinh doanh vµ ®Æc biÖt lµ tiÕn sü NguyÔn V¨n M¹nh cïng c« gi¸o chñ nhiÖm Ph¹m Hång Ph­¬ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng em thùc hiÖn chuyÕn ®i nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Vò §øc Minh, tæng quan vÒ du lÞch, Nxb gi¸o dôc, 1999 2. NguyÔn Minh TuÖ, ®Þa lý du lÞch, Nxb Thµnh phè HCM, 1997 3. C«ng ty du lÞch Qu¶ng B×nh, Phong Nha ®Ö nhÊt kú quan, 2002 nhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha- Quảng Bình.DOC
Luận văn liên quan