Đề tài Thực trạng, giảI pháp và những kiến nghị với nhà nước của Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội

Ở nước ta trong quá trình đổi mới phát triển nền kinh tế thị trường.Doanh nghiêp nhà nước ngoài ý nghĩa đóng vai trò chủ đạo của nền kinh tế, nó còn giữ một vị trí chính trị đặc biệt quan trọng đó là;duy trì chế độ công hữu, đại diện cho sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân, đặc trưng của xã hội chủ nghĩa.Vì vậy mà hiệu quả của DNNN là rất quan trọng . Trong xu thế hội nhập, Việt Nam tham gia AFTA, APEC Các doanh nghiệp nhà nước đứng trước thử thách to lớn nhưng cuãng có không ít cơ hội để phát triển.Cổ phần hoá DNNN hiện nay nhằm làm cho các doanh nghiệp hội đủ các yếu tố cần thiết cũng chính là các cơ hội để doanh nghiệp thử sức “Mang chuông đi đánh xứ người”đồng thời đưa công cuộc đổi mới phát triển đất nước đến thành công Cổ phần hoá xã hội ở nước ta hiện nay là một xu hướng tát yếu bởi lẽ nó đi đúng yêu cầu tiến trình xã hội hoá sản xuất.Cổ phần hoá DNNN là thực hiện một cuộc cách mạng về sở hữu để cho quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ cuả lực lượng sản xuất tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất phát triển nhanh hơn nữa. Cổ phần hoá là vấn đề phức tạp không chỉ đối với VN mà đa số các nước như Ba Lan ,Trung Quốc, Nga và đặc biệt đối với VN đây là hoạt động rất mới mẻ.Do vậy quá trình thực hiện tất sẽ có những vướng mắc khó khăn.Việc xử lý những vướng mắc khó khăn đó là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2417 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng, giảI pháp và những kiến nghị với nhà nước của Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Nãi §Çu Trong kho¶ng tõ n¨m 1989, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam thùc sù b­íc vµo c¶I c¸ch nh»m chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­¬ng cã sù ®IÒu tiÕt cña nhµ n­íc. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nãi trªn, hÖ thèng DNNN béc lé nhiÒu yÕu ®IÓm kh«ng phï hîp víi qu¸ tr×nh vµ môc tiªu ph¸t triÓn. ViÖc c¶I c¸ch DNNN trë thµnh yªu cÇu bøc xóc nh»m ®¶m b¶o cho khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc thùc hiÖn ®­îc vai trß chñ ®¹o, ®¶m b¶o c©n ®èi chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ, gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Cæ phÇn ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng,chñ lùc cña qóa tr×nh c¶I c¸ch tõ khi cã quyÕt ®Þnh 202/CT-CP ngµy 08/06/1992 vÒ viÖc “Chñ tr­¬ng thÝ ®IÓm chuyÓn mét sè DNNN thµnh c«ng ty cæ phÇn”. Néi dung chñ yÕu cña ®Ò tµI lµ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò cæ phÇn ho¸ DNNN ë n­íc ta hiÖn nay,tr×nh tù tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸, t×nh h×nh tæ chøc vµ tµI chÝnh cña mét c«ng ty cæ phÇn.Cô thÓ lµ C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô Gi¶I trÝ Hµ Néi. KÕt cÊu cña ®Ò tµI gåm 3 phÇn: I.Nh÷ng nÐt chung vÒ cæ phÇn ho¸ II.C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô Gi¶I trÝ Hµ Néi III.Thùc tr¹ng,gi¶I ph¸p vµ nh÷ng kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc néi dung I.Nh÷ng nÐt chung vÒ cæ phÇn ho¸ 1.Kh¸i niÖm vÒ cæ phÇn ho¸ Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp mµ Nhµ n­íc thÊy kh«ng cÇn n¾m gi÷ 100% vèn ®Çu t­, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp cã cæ phÇn lµm chñ thùc sù doanh nghiÖp, huy ®éng vèn toµn x· héi ®Ó ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn doanh nghiÖp gãp phÇn t¨ng tr­ëng kinh tÕ. 2.C¸c thñ tôc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ Hå s¬ xin phÐp thµnh lËp c«ng ty Sau khi c©n nh¾c, tÝnh to¸n, ®¸nh gi¸ kü ®iÒu kiÖn thùc tÕ, ®iÒu kiÖn chñ thÓ vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c, c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi muèn thµnh lËp c«ng ty th× c¸c s¸ng lËp viªn ph¶i cã ®¬n xin phÐp thµnh lËp c«ng ty. Sau khi ®· hoµn chØnh hå s¬ xin phÐp thµnh lËp c«ng ty, ng­êi xin phÐp thµnh lËp c«ng ty ph¶i göi hå s¬ ®Õn Së qu¶n lý nghµnh kinh tÕ kü thuËt mµ doanh nghiÖp dù ®Þnh kinh doanh.Së qu¶n lý nghµnh kinh tÕ kü thuËt tiÕp nhËn hå s¬, tæ chøc häp lÊy ý kiÕn cña c¬ quan.C©­n cø vµo kÕt qu¶ cuéc häp ®Ó lµm thñ tôc b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng vÒ viÖc cÊp hoÆc tõ chèi giÊy phÐp thµnh lËp c«ng ty. Sau khi nhËn ®­îc hå s¬ xin phÐp thµnh lËp c«ng ty, Uû ban nh©n d©n TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng göi mét bé hå s¬ bé, c¬ quan ngang bé vµ c¬ quan thuéc chÝnh phñ qu¶n lý nghµnh, lÜnh vùc liªn quan. -§¨ng ký kinh doanh ViÖc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp C«ng ty lµ sù ghi nhËn ng­êi muèn thµnh lËp C«ng ty cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thµnh lËp C«ng ty.Cßn viÖc ®¨ng ký kinh doanh lµ viÖc khai sinh vÒ mÆt ph¸p lý sù ra ®êi cña C«ng ty, lµ sù x¸c nhËn t­ c¸ch ph¸p nh©n, quyÒn ®­îc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty LuËt C«ng ty vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c ghi nhËn, ®¨ng ký kinh doanh lµ mét thñ tôc b¾t buéc vµ chØ sau khi ®¨ng ký kinh doanh C«ng ty míi ®­îc phÐp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. 3.Thµnh viªn C«ng ty -Thµnh viªn c«ng ty lµ ng­êi ®· gãp tµi s¶n vµo C«ng ty vµ cã quyÒn së h÷u mét phÇn tµi s¶n cña C«ng ty. -Thµnh viªn C«ng ty gåm c¸c thµnh viªn ®øng ra thµnh lËp C«ng ty, thµnh viªn lµm c«ng t¸c qu¶n lý C«ng ty vµ nh÷ng c¸ nh©n, tæ chøc, doanh nghiÖp tham gia gãp tµi s¶n vµo C«ng ty . -§¹i héi ®ång bÊt th­êng lµ ®¹i héi chØ ®­îc triÖu tËp ®Ó söa ®æi ®iÒu lÖ C«ng ty.TÝnh bÊt th­êng cña ®¹i héi nãi lªn r»ng ®¹i héi sÏ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò quan träng.B×nh th­êng ho¹t ®éng cña C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh trªn c¬ së ®iÒu lÖ.Khi cã nh÷ng thay ®æi nµo ®ã ,néi dung ®iÒu lÖ kh«ng phï hîp th× ph¶i söa ®æi, bæ sung.§iÒu lÖ lµ b¶n cam kÕt gi÷a c¸c thµnh viªn vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng cña C«ng ty…chØ cã c¸c thµnh viªn míi cã quyÒn söa ®æi, viÖc söa ®æi tiÕn hµnh ë §¹i héi ®ång. II.C«ng ty cæ phÇn DÞch vô Gi¶i trÝ Hµ Néi C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô Gi¶i trÝ Hµ Néi ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 3800/GP-UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi ngµy 11/11/1998 vµ giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 055096 cÊp ngµy 11/11/1998 cña Së KÕ ho¹ch §Çu t­ Hµ Néi. 1.T×nh h×nh tæ chøc cña C«ng ty -Héi ®ång qu¶n trÞ:Lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò ho¹t ®éng cña C«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn ®¹i héi cæ ®«ng -Ban gi¸m ®èc:§øng ®Çu lµ tæng gi¸m ®èc C«ng ty do héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm cã nhiÖm vô thay mÆt c¸c cæ ®«ng chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy trong toµn c«ng ty.ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc h«i ®ång qu¶n trÞ vÒ nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®­îc giao. -D­íi tæng Gi¸m ®èc lµ 3 Phã tæng gi¸m ®èc gióp viÖc,do tæng Gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vµ th«ng qua héi ®ång qu¶n trÞ,phô tr¸ch c¸c m¶ng ho¹t ®éng trong c«ng ty.Cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña bé phËn m×nh phô tr¸ch cho tæng gi¸m ®èc. -Bé phËn v¨n phßng cã chøc n¨ng tham m­u gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh, ch¨m lo nh÷ng ho¹t ®éng nhá th­êng ngµy cña C«ng ty: + Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n, ch¨m lo vÊn ®Ò sæ s¸ch thu chi hµng ngµy cña C«ng ty. + LËp kÕ ho¹ch sö dông vèn, ®­a ra c¸c biÖn ph¸p sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶ vµ tr×nh lªn gi¸m ®èc. + Thèng kª t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Ó göi lªn ban gi¸m ®èc vµ Héi ®ång qu¶n trÞ + Ch¨m lo c¸c v¨n phßng phÈm vµ thiÕt bÞ m¸y mãc trong C«ng ty. + X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh marketting vµ c¸c buæi biÓu diÔn v¨n nghÖ trong C«ng ty… S¬ ®å tæ chøc nh©n sù c«ng ty cæ phÇn dÞch vô gi¶i trÝ Hµ Néi C«ng viªn n­íc Tæng gi¸m ®èc Phã TG§ PT Kü thuËt Phã TG§ PT kinh doanh & tµi chÝnh Kh¸ch ®oµn Marketing Tµi chÝnh kÕ to¸n Kinh doanh tæng hîp Kinh doanh Èm thùc Phã TG§ PT Marketing Tæ chøc ho¹t ®éng C«ng viªn VÇng Tr¨ng Héi ®ång Qu¶n trÞ Kü thuËt Qu¶n lý dù ¸n 2.T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty a.LÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lµ kinh doanh dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ c¸c trß ch¬i trªn mÆt n­íc vµ trªn kh«ng.DÞch vô v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao…Cho thuª ®Þa ®iÓm héi nghÞ.DÞch vô ¨n uèng gi¶i kh¸t.§¹i lý mua b¸n, ký göi hµng ho¸.VËn chuyÓn kh¸ch du lÞch b.HiÖu qu¶ ho¹t ®éng -VÒ vèn:C«ng Viªn Hå T©y ®­îc ®Çu t­ x©y dùng tõ n¨m 1999 vµ ®­a vµo ho¹t ®éng tõng phÇn kÕt hîp víi ®Çu t­ bæ sung.C«ng viªn N­íc lµ h¹ng môc ®Çu tiªn chÝnh thøc ®­a vµo ho¹t ®éng tõ th¸ng 5/2000,C«ng viªn VÇng Tr¨ng ®­îc khai tr­¬ng vµo th¸ng 7/2000 vµ më réng qui m« vµo 12/2001.T×nh h×nh vèn cña C«ng ty tÝnh ®Õn n¨m 2001 lµ 155.640 triÖu ®ång.Trong ®ã vèn l­u ®éng lµ 26.370 triÖu ®ång t­¬ng ®­¬ng víi 16,9% cßn l¹i lµ vèn cè ®Þnh.So víi n¨m 2000 th× vèn l­u ®éng trong n¨m 2001 ®· t¨ng lªn 1.308 triÖu ®ång t­¬ng øng 5,2%.MÆc dï tû lÖ vèn l­u ®éng cã t¨ng lªn nh­ng so víi tæng vèn kinh doanh trong kú th× tØ lÖ nµy vÉn cßn thÊp. Víi nh÷ng g× ®· ph©n tÝch ë trªn ta thÊy r»ng,t×nh h×nh sö dông vèn nãi chung cña c«ng ty lµ ch­a tèt.MÆc dï l­îng vèn kinh doanh ®· t¨ng lªn theo tõng n¨m, nh­ng lîi nhuËn thu ®­îc tõ mçi ®ång vèn ch­a cao vµ æn ®Þnh.Trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty cÇn ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶ h¬n nh»m lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña mçi ®ång vèn 3.HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Lao ®éng cã mét vai trß hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp,nã lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh.V× vËy, sö dông nguån nh©n lùc nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t kÕt qña tèt nhÊt lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho mäi doanh nghiÖp. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña c«ng ty kh«ng ®­îc æn ®Þnh.N¨m 2000 lao ®éng t¹o ra ®­îc 85 triÖu ®ång doanh thu,trong khi n¨m 2001 chØ ®¹t 68triÖu ®ång, gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 17 triÖu ®ång t­¬ng ®­¬ng 20%.N¨m 2000 sè lao ®éng b×nh qu©n cña c«ng ty lµ 285 ng­êi, nh­ng b­íc sang 2001 ®· t¨ng lªn 372 ng­êi,kÐo theo tæng quü l­¬ng t¨ng.N¨m 2000 tæng quü l­¬ng cña c«ng ty lµ 3.712 triÖu ®ång,sang n¨m 2001 lµ 5.130 triÖu t¨ng h¬n so víi n¨m 2000 lµ 1.418 triÖu ®ång.Tuy nhiªn,®iÒu ®ã cung kh«ng lµm cho kh¶ n¨ng sinh lêi cña mçi lao ®éng t¨ng lªn mµ chØ tiªu nµy cßn gi¶m ®i ®¸ng kÓ. Qua ®ã ta thÊy t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña c«ng ty ch­a hoµn toµn tèt.Muèn ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao trong nh÷ng n¨m tíi, c«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p tèt h¬n n÷a trong viÖc sö dông lao ®éng còng nh­ trong c«ng t¸c ®µo t¹o 4.§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh qua doanh thu PhÇn lín doanh thu c¸c lo¹i h×nh kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m 2003 ®Òu t¨ng lªn ®¸ng kÓ so víi n¨m 2002.N¨m 2003 doanh thu ®¹t ®­îc cña c«ng viªn VÇng Tr¨ng la 3.863 triÖu ®ång, chiÕm 11% tæng doanh thu.Trong khi con s«a nµy trong n¨m 2002 chØ ®¹t 2.124 triÖu ®ång chiÕm 4,6% doanh thu.Doanh thu cña C«ng viªn VÇng Tr¨ng t¨ng lªn lµm doanh thu cña c¸c lo¹i hinh kinh doanh Èm thùc, b¸n hµng, doanh thu kh¸c còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ.Kinh doanh Èm thùc ®¹t 5.222 triÖu ®ång chiÕm 16% tæng doanh thu,trong khi ®ã con sè nµy n¨m 2002 lµ 3.769 triÖu ®ång chiÕm 11,4%.Doanh thu b¸n hµng vµ doanh thu kh¸c lÇn l­ît lµ 4,8 % vµ 3,9% tæng doanh thu n¨m 2002. Víi nh÷ng sè liÖu ®· ph©n tÝch ë trªn cho ta thÊy trong hai n¨m qua c¸c lo¹i h×nh kinh doanh cña C«ng Viªn Hå T©y lµ kh¸ tèt, mÆc dï ®©y lµ mét lo¹i h×nh kinh doanh kh¸ míi ë n­íc ta.Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng Viªn Hå T©y sÏ lµ mét ®Þa chØ v¨n ho¸,du lÞch lý t­ëng kh«ng chØ cho nh©n d©n thñ ®« vµ c¸c tØnh phÝa b¾c mµ cßn ®èi víi du kh¸ch n­íc ngoµi tíi thñ ®« Hµ Néi III.Mét sè kiÕn nghi víi nhµ n­íc Nhµ n­íc cã vai trß quan träng trong c«ng viÖc t¹o ra m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi .HÖ thèng chÕ ®é ph¸p lý ®ång bé, thñ tôc ®¬n gi¶n gän nhÑ, bé m¸y qu¶n lý lµm viÖc ngiªm tóc, cã hiÖu qu¶ sÏ t¹o diÒu kiÖn tèt cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ tè nhÊt. C¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc nh­:ChÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu ph¶i râ rµng, ®ång bé chÆt chÏ, ®ång bé vµ æn ®Þnh.C¸c thñ tôc cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu, c¸c thñ tôc h¶i quan ph¶i nhanh chãng, thèng nhÊt .C¸n bé lµm c«ng t¸c cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu, c¸n bé h¶i quan ph¶i nghiªm tóc, kh«ng ®­îc s¸ch nhiÔu, kh«ng quan liªu. NÕu c¬ quan h¶i quan lµm viÖc kh«ng ®óng, g©y thiÖt h¹i cho c¸c doanh nghiÖp th× yªu cÇu c¬ quan h¶i quan ph¶i cã tr¸ch nhiÖm båi th­êng tho¶ ®¸ng. KÕt luËn ë n­íc ta trong qu¸ tr×nh ®æi míi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.Doanh nghiªp nhµ n­íc ngoµi ý nghÜa ®ãng vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ, nã cßn gi÷ mét vÞ trÝ chÝnh trÞ ®Æc biÖt quan träng ®ã lµ;duy tr× chÕ ®é c«ng h÷u, ®¹i diÖn cho së h÷u nhµ n­íc, së h÷u toµn d©n, ®Æc tr­ng cña x· héi chñ nghÜa.V× vËy mµ hiÖu qu¶ cña DNNN lµ rÊt quan träng . Trong xu thÕ héi nhËp, ViÖt Nam tham gia AFTA, APEC… C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®øng tr­íc thö th¸ch to lín nh­ng cu·ng cã kh«ng Ýt c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn.Cæ phÇn ho¸ DNNN hiÖn nay nh»m lµm cho c¸c doanh nghiÖp héi ®ñ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt còng chÝnh lµ c¸c c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp thö søc “Mang chu«ng ®i ®¸nh xø ng­êi”®ång thêi ®­a c«ng cuéc ®æi míi ph¸t triÓn ®Êt n­íc ®Õn thµnh c«ng Cæ phÇn ho¸ x· héi ë n­íc ta hiÖn nay lµ mét xu h­íng t¸t yÕu bëi lÏ nã ®i ®óng yªu cÇu tiÕn tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt.Cæ phÇn ho¸ DNNN lµ thùc hiÖn mét cuéc c¸ch m¹ng vÒ së h÷u ®Ó cho quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cu¶ lùc l­îng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh h¬n n÷a. Cæ phÇn ho¸ lµ vÊn ®Ò phøc t¹p kh«ng chØ ®èi víi VN mµ ®a sè c¸c n­íc nh­ Ba Lan ,Trung Quèc, Nga …vµ ®Æc biÖt ®èi víi VN ®©y lµ ho¹t ®éng rÊt míi mÎ.Do vËy qu¸ tr×nh thùc hiÖn tÊt sÏ cã nh÷ng v­íng m¾c khã kh¨n.ViÖc xö lý nh÷ng v­íng m¾c khã kh¨n ®ã lµ nhiÖm vô träng t©m hiÖn nay Tµi liÖu tham kh¶o 1. Cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN ë ViÖt Nam, NXB Thèng kª 1997 2. V¨n kiÖn Héi nghÞ TW lÇn thø 4 kho¸ 8 §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam 3. Cæ phÇn ho¸ DNNN, HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy, NXB Thèng kª 1998 4. C«ng ty cæ phÇn vµ chuyÓn DNNN thµnh C«ng ty cæ phÇn. PTS §oµn V¨n H¹nh, NXB Thèng kª 1998 5. Gi¸o tr×nh LuËt kinh tÕ tr­êng §H Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Néi dung I. Nh÷ng nÐt chung vÒ cæ phÇn ho¸ 2 1. Kh¸i niÖm vÒ cæ phÇn ho¸ 2 2. C¸c thñ tôc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ 2 3. Thµnh viªn c«ng ty 3 II. C«ng ty cæ phÇn DÞch vô gi¶i trÝ Hµ Néi 3 1. T×nh h×nh tæ chøc cña c«ng ty 3 2. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty 6 3. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng 6 4. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh qua doanh thu 7 III. Mét sè kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc 8 KÕt luËn 9 Tµi liÖu tham kh¶o 10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập Tại Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan