Đề tài Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Minh Hoàng Mai

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, nền kinh tế thị trường đã phát triển tới một trình độ cao. Theo xu thế tất yếu, Việt Nam đã dần dần hoà nhập vào nền kinh tế thế giới và ngày càng chứng tỏ được vị thế cũng như tầm quan trọng của mình trên trường quốc tế. Điều này gây ra không ít những khó khăn, thách thức mới cho Việt Nam nhưng trong dài hạn nó sẽ mang lại cho Việt Nam nhiều thuận lợi, cơ hội và thị trường mới. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh sôi động giữa các Doanh nghiệp hay các ngành nghề với nhau trên phạm vi rộng lớn đòi hỏi các Doanh nghiệp phải nhạy bén, linh hoạt để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao với giá cả hợp lý, để có thể mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu hết sức quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế, tài chính bởi nếu tiết kiệm chi phí sản xuất, tránh lãng phí vốn bao giờ cũng có ý nghĩa to lớn trong việc tăng nguồn vốn tích luỹ của Doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế Quốc dân, mở rộng sản xuất và từng bước cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên trong Doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thì việc tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm luôn là động lực thôi thúc và là kim chỉ nam trong phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, mặt khác nó còn phản ánh trình độ quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, phản ánh khả năng sản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh của sản phẩm của Doanh nghiệp cũng như uy tín của Doanh nghiệp trên thị trường. Với kiến thức đã được thầy cô truyền thụ trong thời gian học tập tại trường cộng với những kiến thức thực tế em có được sau khi thực tập tại Công ty TNHH Minh Hoàng Mai, em xin trình bày trong báo cáo thực tập này của mình những nhận định đánh giá và ý kiến riêng về tình hình của Công ty. Báo cáo thực tập của em gồm 3 phần: Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Minh Hoàng Mai Phần 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Minh Hoàng Mai Phần 3: Nhận xét và kết luận.

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2337 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Minh Hoàng Mai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu HiÖn nay, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· ph¸t triÓn tíi mét tr×nh ®é cao. Theo xu thÕ tÊt yÕu, ViÖt Nam ®· dÇn dÇn hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ ngµy cµng chøng tá ®­îc vÞ thÕ còng nh­ tÇm quan träng cña m×nh trªn tr­êng quèc tÕ. §iÒu nµy g©y ra kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc míi cho ViÖt Nam nh­ng trong dµi h¹n nã sÏ mang l¹i cho ViÖt Nam nhiÒu thuËn lîi, c¬ héi vµ thÞ tr­êng míi. Bªn c¹nh ®ã, sù c¹nh tranh s«i ®éng gi÷a c¸c Doanh nghiÖp hay c¸c ngµnh nghÒ víi nhau trªn ph¹m vi réng lín ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i nh¹y bÐn, linh ho¹t ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao víi gi¸ c¶ hîp lý, ®Ó cã thÓ më réng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu hÕt søc quan träng trong hÖ thèng c¸c chØ tiªu kinh tÕ, tµi chÝnh bëi nÕu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, tr¸nh l·ng phÝ vèn bao giê còng cã ý nghÜa to lín trong viÖc t¨ng nguån vèn tÝch luü cña Doanh nghiÖp còng nh­ cña nÒn kinh tÕ Quèc d©n, më réng s¶n xuÊt vµ tõng b­íc c¶i thiÖn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n lµ ®éng lùc th«i thóc vµ lµ kim chØ nam trong ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp, mÆt kh¸c nã cßn ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶, ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp còng nh­ uy tÝn cña Doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Víi kiÕn thøc ®· ®­îc thÇy c« truyÒn thô trong thêi gian häc tËp t¹i tr­êng céng víi nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ em cã ®­îc sau khi thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai, em xin tr×nh bµy trong b¸o c¸o thùc tËp nµy cña m×nh nh÷ng nhËn ®Þnh ®¸nh gi¸ vµ ý kiÕn riªng vÒ t×nh h×nh cña C«ng ty. B¸o c¸o thùc tËp cña em gåm 3 phÇn: PhÇn 1: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai PhÇn 3: NhËn xÐt vµ kÕt luËn. PhÇn 1:Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Do nhu cÇu cña x· héi vÒ c¸c lo¹i m¸y mãc vµ thiÕt bÞ nh»m phôc vô cho ngµnh c«ng nghiÖp nªn C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai ®­îc thµnh lËp. §Þa chØ C«ng ty: Nhµ 1406 - 14B - Khu §TM §Þnh C«ng - Hoµng Mai - Hµ Néi. Tr¶i qua vµi n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty kinh doanh ®· dÇn cã hiÖu qu¶ vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, doanh thu vµ lîi nhuËn cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng. C«ng ty ®· ra quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch kinh doanh ®óng ®¾n, mét mÆt do sù chØ ®¹o qu¶n lý ®óng ®¾n cña ban gi¸m ®èc, mÆt kh¸c do sù cè g¾ng cña toµn thÓ c¸c phßng ban, ng­êi lao ®éng nªn C«ng ty kinh doanh rÊt tèt. §Ó theo kÞp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ C«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña nÒn kinh tÕ ®ång thêi C«ng ty còng ®æi míi c¬ cÊu qu¶n lý, bé m¸y tæ chøc qu¶n lý. Ngoµi ra C«ng ty cßn chó träng, quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó theo kÞp víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. HiÖn nay sè lao ®éng cña C«ng ty lµ 300 ng­êi trong ®ã sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt chiÕm kho¶ng 65%. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y s¶n l­îng vµ doanh thu cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng. S¶n phÈm cña C«ng ty lµ cÇu trôc vµ khu«n mÉu c¸c lo¹i. Trong suèt thêi gian ho¹t ®éng s¶n xuÊt C«ng ty lu«n ®¶m b¶o chÊt l­îng cña tõng s¶n phÈm do C«ng ty chÕ t¹o ra. 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai lµ mét doanh nghiÖp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã tµi kho¶n vµ cã con dÊu riªng, ho¹t ®éng cã quy m« võa ph¶i, tiÕn hµnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo h×nh thøc tËp trung. Gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n Phßng qu¶n lý - s¶n xuÊt Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh Phßng kü thuËt - kÕ ho¹ch Ph©n x­ëng c¬ khÝ Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn Ph©n x­ëng l¾p r¸p I & II S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai Do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nªn bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc, c¸c phßng ban, ph©n x­ëng. - Gi¸m ®èc : §iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn theo ph­¬ng ¸n kinh doanh ®· ®­îc lËp tr­íc. - Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh : Cã nhiÖm vô vµ chøc n¨ng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng, ®µo t¹o, sö dông c¸n bé hîp lý, qu¶n trÞ vµ b¶o vÖ nh©n sù cña c«ng ty, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - Phßng kü thuËt - kinh doanh : Phßng cã nhiÖm vô lËp c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, thøc hiÖn biÖn ph¸p kÕ ho¹ch, kiÓm tra kü thuËt chÊt l­îng s¶n phÈm, n¨ng suÊt lao ®éng, qu¶n lý kü thuËt, chñ ®éng s¸ng t¹o trong viÖc ®æi míi c«ng nghÖ, mÆt hµng. - Phßng qu¶n lý - s¶n xuÊt : Phßng nµy theo dâi qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, x¸c ®Þnh khèi l­îng hoµn thµnh, dë dang. - Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n : Cã nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m, tËp hîp c¸c chi phÝ cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt mét c¸ch hîp lý, thùc hiÖn h¹ch to¸n l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty hµng th¸ng, tæ chøc b¶o qu¶n sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai tæ chøc s¶n xuÊt thµnh 4 ph©n x­ëng: Ph©n x­ëng l¾p r¸p I vµ II, ph©n x­ëng c¬ khÝ, ph©n x­ëng c¬ ®iÖn, bªn c¹nh ®ã cã c¸c tæ ®éi l­u ®éng. TÊt c¶ bé m¸y ®Òu gän nhÑ, hîp lý, ®ñ kh¶ n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §øng ®Çu mçi ph©n x­ëng lµ qu¶n ®èc ph©n x­ëng. 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai KÕ to¸n - tµi chÝnh lµ mét ph©n hÖ th«ng tin thuéc hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n, thùc hiÖn chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi s¶n ,nguån vèn còng nh­ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý cña nhiÒu ®èi t­îng kh¸c nhau, bªn trong còng nh­ bªn ngoµi doanh nghiÖp . ChÊt l­îng cña th«ng tin kÕ to¸n - tµi chÝnh ¶nh h­ëng lín vµ trùc tiÕp ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña doanh nghiÖp vµ cña nhiÒu ®èi t­îng cã mèi quan hÖ kinh tÕ, tµi chÝnh víi doanh nghiÖp. V× vËy mét cö nh©n kÕ to¸n - tµi chÝnh kh«ng nh÷ng ph¶i n¾m ®­îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh mµ cßn ph¶i n¾m ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ tµi chÝnh trong mét doanh nghiÖp cô thÓ , thÊy ®­îc nh÷ng thµnh c«ng trong viÖc thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c ®ã còng nh­ nh÷ng khã kh¨n vµ bÊt cËp khi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ,qua ®ã ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña chóng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®¹t ®­îc vµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu nhÊt ®Þnh cña doanh nghiÖp. §Ó hiÓu vµ ®¸nh gi¸ ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tµi chÝnh- kÕ to¸n ®èi víi mét doanh nghiÖp cô thÓ th× kh«ng thÓ chØ häc trªn s¸ch vë mµ ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc tÕ t¹i doanh nghiÖp ®ã. Bé m¸y cña c«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai ®­îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung ®Ó phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña c«ng ty. Theo ®ã, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tËp trung ë phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. T¹i c¸c ph©n x­ëng kh«ng bè trÝ nh©n viªn kÕ to¸n mµ chØ cã nh©n viªn thèng kª ghi chÐp c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh ban ®Çu vµ chuyÓn vÒ phßng tµi vô cña c«ng ty ®Ó c¸c nh©n viªn kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ kÕ to¸n. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü KÕ to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n vËt t­ TSC§ KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n tæng hîp CP, tÝnh gi¸ thµnh SP Nguån: Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n NhiÖm vô cña tõng bé phËn kÕ to¸n theo s¬ ®å trªn nh­ sau: - KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n, chÞu tr¸nh nhiÖm cao nhÊt vÒ ho¹t ®éng kÕ to¸n trong c«ng ty, tæ chøc ®iÒu hµnh bé m¸y kÕ to¸n, kiÓm tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm viÖc ghi chÐp lu©n chuyÓn chøng tõ. Ngoµi ra kÕ to¸n tr­ëng cßn chän lùa c¶i tiÕn h×nh thøc kÕ to¸n cho phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty, lµ ng­êi gióp cho gi¸m ®èc ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng trong kinh doanh. - Kế toán tổng hợp: Thường xuyên đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện công việc của các phần hành kế toán khác. Hàng tuần, tháng, quý thực hiện kiểm tra đối chiếu số liệu với các phần hành kế toán khác. Lập đầy đủ, kịp thời, chính xác báo cáo tài chính theo quy định của Công ty và Nhà nước. - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: Cã chøc n¨ng theo dâi khèi l­îng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn, ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh thu chi t¨ng gi¶m cña c¸c lo¹i tiÒn. - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng: Lµ theo dâi, tÝnh to¸n chÝnh x¸c sè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, ®«n ®èc viÖc thanh to¸n kÞp thêi ®óng h¹n, kiÓm tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm chÆt chÏ t×nh h×nh lao ®éng, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng. - KÕ to¸n vËt t­, tµi s¶n cè ®Þnh: Cã nhiÖm vô theo dâi c¬ cÊu vÒ tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô dông cô vµ tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña nã, t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c tµi s¶n cè ®Þnh nh­ míi mua, thanh lý m¸y mãc, thiÕt bÞ, tÝnh chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - Thñ quü: Cã nhiÖm vô qu¶n lý sè tiÒn mÆt cña c«ng ty, ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn mÆt t¹i quü, vµo sæ s¸ch cã liªn quan. - §ång thêi do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, do tr×nh ®é qu¶n lý vµ sù chuyªn m«n ho¸ trong lao ®éng kÕ to¸n, c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc "NhËt ký chøng tõ" trong viÖc tæ chøc h¹ch to¸n. C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ tÝnh gi¸ vèn thùc tÕ nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô s¶n xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p ®Ých danh. Theo ph­¬ng ph¸p nµy xuÊt vËt liÖu nµo th× lÊy ®¬n gi¸ nhËp kho cña vËt liÖu Êy ®Ó tÝnh gi¸ vèn thùc tÕ. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy v× phÇn lín vËt t­ vÒ th­êng xuÊt dïng lu«n. - C«ng ty tÝnh khÊu hao cho TSC§ theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu. C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai hiÖn ®ang ¸p dông nh÷ng tµi kho¶n sau: TK111, TK112, TK113, TK121, TK151, TK153, TK154, TK155, TK156, TK211, TK214, TK333, TK334, TK621, TK622, TK627,… Bªn c¹nh ®ã, ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, trong hÖ thèng tµi kho¶n cña C«ng ty cã chi tiÕt thªm c¸c tµi kho¶n, vÝ dô nh­ TK152 ®­îc chi tiÕt thµnh 1521(b¸n thµnh phÈm..), 1522(VL chÝnh), 1523(NVL phô), 1524(nhiªn liÖu), 1525(phô tïng thay thÕ), 1528(phÕ liÖu), hoÆc TK154 ®­îc chi tiÕt thµnh 1541(chi phÝ SXKD dë dang giai ®o¹n 1), 1542(chi phÝ SXKD dë dang giai ®o¹n 2), 1543(chi phÝ SXKD dë dang giai ®o¹n 3). Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ t¹i C«ng ty ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Chøng tõ gèc B¶ng kª Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký chøng tõ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Nguån: Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra phÇn 2:Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TNHH Minh hoµng mai 2.1. §Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghÖ cña c«ng ty Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ë c«ng ty lµ quy tr×nh chÕ biÕn kiÓu liªn tôc bao gåm nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ cÊu thµnh. S¶n phÈm cña nhµ m¸y lµ cÇu trôc l¨n vµ c¸c lo¹i khu«n mÉu, tuy nhiªn kÝch th­íc cña c¸c cÇu trôc vµ khu«n mÉu l¹i rÊt ®a d¹ng, phong phó. Sè l­îng s¶n phÈm kh«ng lín, mçi ph©n x­ëng cã thÓ ®ång thêi gia c«ng chÕ biÕn nhiÒu mÆt hµng. C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai lµ doanh nghiÖp cã h×nh thøc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng gia c«ng (mçi ®¬n ®Æt hµng gåm nhiÒu m· hµng kh¸c nhau vÒ mÉu m·. Do vËy quy tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty còng ®a d¹ng vµ phong phó. §Ó cã ®­îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp ph¶i tr¶i qua mét quy tr×nh s¶n xuÊt víi nhiÒu c«ng ®o¹n kh¸c nhau. B¾t ®Çu tõ nh÷ng nguyªn vËt liÖu nhËp vÒ ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt. C¨n cø vµo tµi liÖu cña tõng m· hµng bé phËn kü thuËt kÕ ho¹ch ®o kÝch th­íc vµ thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm khu«n mÉu vµ cÇu trôc theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng sau ®ã giao cho c¸c ph©n x­ëng lµm. Tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, vÒ yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh«ng chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng. Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm toµn bé nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu c«ng ty dïng ®Ó s¶n xuÊt trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm. §©y lµ kho¶n môc chi phÝ chiÕm tû träng kh¸ lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty. §Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt m¸y n©ng h¹ chñ yÕu lµ gia c«ng c¬ khÝ vµ l¾p r¸p kÕt cÊu. - Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cã thÓ ®­îc m« t¶ nh­ sau: + Nguyªn vËt liÖu vµ b¸n thµnh phÈm mua vÒ ®­îc ph©n lo¹i vµ nhËp kho, vËt liÖu thÐp tr­íc tiªn ®­îc ®­a vµo bé phËn t¹o ph«i, ë ®©y chóng ®­îc pha c¾t vµ s¬ chÕ theo thiÕt kÕ. + Ph©n x­ëng c¬ khÝ ®­îc trang bÞ mét sè néi m¸y tiÖn, phay, bµo ... ®Ó s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt cã yªu cÇu c«ng nghÖ kh«ng cao, cßn c¸c chi tiÕt ®ßi hái kü thuËt cao th× ®­îc ®Æt hµng gia c«ng t¹i c¬ së kh¸c. Ho¹t ®éng cña ph©n x­ëng nµy chÞu sù ®iÒu phèi cña kü s­ chñ nhiÖm c«ng tr×nh. + Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn thùc hiÖn c«ng viÖc l¾p r¸p ®iÖn cho s¶n phÈm + Toµn bé c«ng viÖc l¾p r¸p ®­îc thùc hiÖn c¸c cÇu trôc l¾p ®Æt trong nhµ x­ëng. S¶n phÈm sau khi l¾p r¸p ®­îc chuyÓn qua c«ng ®o¹n hoµn thiÖn b»ng hÖ thèng ®­êng goßng t¹i ®©y chóng ®­îc lµm s¹ch b»ng m¸y phun c¸t, kiÓm tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm mèi hµn b»ng m¸y siªu ©m vµ sau ®ã ®­a qua khu vùc s¬n trang trÝ. Sau khi hoµn thiÖn thiÕt bÞ ®­îc th¸o ra xÕp l¹i vËn chuyÓn ®i l¾p ®Æt cho kh¸ch hµng. 2.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Tµi chÝnh lµ mèi quan hÖ cña vèn vµ nguån vèn. XÐt theo ph¹m vi ho¹t ®éng cña c¸c mèi quan hÖ tµi chÝnh trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i bao gåm: Quan hÖ tµi chÝnh gi÷a doanh nghiÖp th­¬ng m¹i víi nhµ n­íc, thÓ hiÖn mèi quan hÖ hai chiÒu: nhµ n­íc cã thÓ cÊp vèn cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, c¸c c«ng ty cæ phÇn cã vèn cña nhµ n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc. Quan hÖ tµi chÝnh gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ tr­êng: thÞ tr­êng vèn vµ thÞ tr­êng hµng ho¸; mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp th­¬ng m¹i víi ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông, c«ng ty b¶o hiÓm, c«ng ty tµi chÝnh ... thÓ hiÖn trong qu¸ tr×nh huy ®éng vèn hay tr¶ nî Mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c, c¸c doanh nghiÖp kh¸c, c¸c tæ chøc x· héi cã liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n hµng ho¸ diÔn ra trªn thÞ tr­êng hµng ho¸ Quan hÖ tµi chÝnh trong néi bé doanh nghiÖp B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét B¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh ph¶n ¸nh tæng hîp doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong mét doanh nghiÖp. Nh­ vËy, c¨n cø vµo sè liÖu trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña mét c«ng ty chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ã trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh . D­íi ®©y lµ ®¸nh gi¸ tæng kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: B¶ng: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh N¨m 2007 - 2008 §¬n vÞ tÝnh: VND ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 Sè chªnh lÖch Møc t¨ng (gi¶m) Tû lÖ (%) 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 24,952,730.259 26,753,542,365 1,800,812,110 7.22 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 22,073,480,000 24,154,540,000 2,081,060,000 9.43 3. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 2,879,250,259 2,599,002,365 (280,247,894) (9.73) 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 6,736,485 49,567,034 42,830,549 635.79 5. Chi phÝ tµi chÝnh 1,051,424,689 982,563,372 (68,861,317) (6.55) 6. Chi phÝ b¸n hµng 0 0 0 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 612,793,000 104,448,454 (508,344,546) (82.95) 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 1,221,769,055 1,561,557,573 339,788,518 27.81 9. Thu nhËp kh¸c 655,000 3,249,000 2,594,000 396.03 10. Chi phÝ kh¸c 4,650,000 6,258,493 1,608,493 34.59 11. Lîi nhuËn kh¸c (3,995,000) (3,009,493) 985,507 (24.67) 12. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 1,217,774,055 1,558,548,080 340,774,025 27.98 13. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 340,976,735 436,393,462 95,416,727 27.98 14. Lîi nhuËn sau thuÕ 876,797,320 1,122,154,618 245,357,298 27.98 Nguån: Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong 2 n¨m: 2007 - 2008 Ta nhËn thÊy r¾ng kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty kh¸ æn ®Þnh v× lîi nhuËn vµ doanh thu cña n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty kinh doanh cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn chóng ta cÇn ph¶i ph©n tÝch kü h¬n ®Ó thÊy râ sù t¨ng tr­ëng nµy, sau ®©y lµ nh÷ng ph©n tÝch cô thÓ: ChØ tiªu Doanh thu thuÇn cña c«ng ty : Doanh thu thuÇn cña c«ng ty n¨m 2008 lµ 26,753,542,365 ®ång t¨ng 1,800,812,110 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 7.22%. Tæng doanh thu n¨m 2008 t¨ng lªn so víi n¨m 2007 ®iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· thùc hiªn tèt chiÕn l­îc kinh doanh, ®ång thêi ph¶n ¸nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· cã uy tÝn, c«ng ty ®· më réng qui m« s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng vµ ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng ngµy cµng quan t©m tíi c«ng ty. ChØ tiªu Gi¸ vèn hµng b¸n cña c«ng ty: Gi¸ vèn hµng b¸n cña c«ng ty n¨m 2008 lµ 24,154,540,000 ®ång t¨ng 2,081,060,000 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 9.43%. Mµ tû lÖ doanh thu n¨m 2007 so víi n¨m 2008 chØ t¨ng 7.22% . Nh­ vËy, tû lÖ gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng nhanh h¬n so víi tû lÖ t¨ng doanh thu. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n khiÕn cho lîi nhuËn c«ng ty kh«ng t¨ng cao. V× thÕ trong nh÷ng n¨m tíi, c«ng ty cÇn gi¶m gi¸ vèn hµng b¸n b»ng c¸ch lùa chän gi¶i ph¸p tèi ­u nhÊt vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng, ®ång thêi duy tr× tû lÖ cña c¸c chi phÝ mét c¸ch hîp lý, ®Ó n©ng cao lîi nhuËn. ChØ tiªu chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2008 lµ 104,448,454 ®ång ®· gi¶m ®i 508,344,546 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ gi¶m lµ 82.95%. §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty ®· cã sù thay ®æi m¹nh mÏ vÒ c¬ cÊu tæ chøc, m¹nh d¹n c¾t bá nh÷ng tån t¹i bÊt hîp lý ®Ó cã ®­îc nh÷ng thay ®æi tÝch cùc nµy. ChØ tiªu lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2008 lµ 1,561,557,573 ®ång ®· t¨ng 339,788,518 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ 27.81%. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2008 t¨ng lµ do doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2008 t¨ng 42,830,549 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ 635.79% ®ång thêi chi phÝ tµi chÝnh vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2008 gi¶m so víi n¨m 2007. Chi phÝ tµi chÝnh n¨m 2008 lµ 982,563,372 gi¶m 68,861,317 so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ 6.55%. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2008 lµ 104,448,454 gi¶m 508,344,546 so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ 82.95%. ChØ tiªu lîi nhuËn sau thuÕ: chØ tiªu nµy cã tû lÖ thuËn víi doanh thu thuÇn cña c«ng ty. N¨m 2008, lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty ®¹t ®­îc 1,122,154,618 ®ång t¨ng 245,357,298 ®ång so víi n¨m 2007, t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 27.98%. §iÒu nµy cho thÊy møc tæng doanh thu t¨ng ®ång thêi kÐo theo lîi nhuËn còng t¨ng theo. Nh­ng tû träng gi¸ vèn trong tæng doanh thu l¹i cã xu h­íng t¨ng cao. Do ®ã trong nh÷ng n¨m tiÕp theo ®Ó gi¶m gi¸ vèn c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m gi¶m bít chi phÝ ph¸t sinh do thiÕt bÞ kh«ng ®¹t yªu cÇu. Lîi nhuËn c«ng ty tuy t¨ng nh­ng tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu vÉn cßn thÊp, v× vËy trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p gióp tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh nh»m gãp phÇn n©ng cao lîi nhuËn. 2.3. T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty. C«ng t¸c ph©n cÊp tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: Qu¶n lý tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng nhÊt trong c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty, ®­îc t¸ch rêi ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n th«ng tin. ViÖc ph©n nhãm c¸c ®èi t­îng qu¶n lý tµi chÝnh vµ ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh gióp c«ng ty cã thÓ theo dâi ,ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ng¾n h¹n còng nh­ dµi h¹n. §èi t­îng qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty gåm: tµi s¶n, nguån vèn; c¸c kho¶n doanh thu, chi phÝ, thuÕ vµ lÖ phÝ ph¶i nép, thu nhËp cña doanh nghiÖp; t×nh h×nh trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü. Víi ®èi t­îng qu¶n lý lµ tµi s¶n, c«ng ty thùc hiÖn qu¶n lý theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh: ®¸nh gi¸ hµng tån kho theo gi¸ thùc tÕ, h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn; víi tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng ty tiÕn hµnh qu¶n lý chÆt chÏ trªn hai mÆt nguyªn gi¸ vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh hµng kú theo nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao do bé tµi chÝnh quy ®Þnh. Nguån vèn cña c«ng ty gåm vèn chñ së h÷u vµ vèn huy ®éng, c«ng ty qu¶n lý theo tõng nguån h×nh thµn. Tµi s¶n lµ tiÒn, vËt t­, hµng hãa còng ®­îc kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh cã quy m« ho¹t ®éng võa. C¸c bé phËn qu¶n lý ®­îc ph©n c«ng qu¶n lý tµi chÝnh vÒ c¸c mÆt kh¸c nhau tïy theo chøc n¨ng chuyªn m«n cña m×nh: bé phËn kinh doanh qu¶n lý vÒ qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n ; bé phËn tµi chÝnh- kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµ qu¶n lý vÒ gi¸ trÞ tµi s¶n, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc, hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho bé phËn tæ chøc ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tµi chÝnh phï hîp. KÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty ph¶n ¸nh c¸c néi dung ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú kÕ ho¹ch, bao gåm kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng¾n h¹n, kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh dµi h¹n. ViÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh do phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n thùc hiÖn. KÕ to¸n tr­ëng ngoµi viÖc phô tr¸ch c«ng viÖc chung d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, hµng quÝ lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh c¨n cø vµo sè vèn ng©n s¸ch cÊp vµ vèn tù cã trªn c¬ së so s¸nh víi t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c quÝ tr­íc, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, quyÕt to¸n vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty Tµi s¶n vµ nguån vèn lµ nh÷ng yÕu tè quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. ViÖc ®¶m b¶o ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ tµi s¶n lµ mét vÊn ®Ò cèt yÕu ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶. B¶ng: C©n §èi kÕ to¸n N¨m 2007 - 2008 §¬n vÞ tÝnh: VND ChØ tiªu Sè n¨m 2007 Sè n¨m 2008 Sè chªnh lÖch Møc t¨ng(gi¶m) Tû lÖ (%) I. Tµi s¶n l­u ®éng vµ §Çu t­ ng¾n h¹n 21,408,712,000 30,220,265,633 8,811,553,633 41.16 1 .TiÒn 1,849,768,987 4,803,678,956 2,953,909,969 159.69 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 18,345,687,000 20,203,143,000 1,857,456,000 10.12 3. Hµng tån kho 1,203,456,123 5,124,320,020 3,920,863,897 325.80 4. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 9,800,000 89,123,657 79,323,657 809.42 II. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ §Çu t­ dµi h¹n 2,456,347,000 6,631,863,201 4,175,516,201 169.99 1. Tµi s¶n cè ®Þnh 2,456,347,000 5,167,364,000 2,711,017,000 110.37 2.Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 968,264,201 968,264,201 3.Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n. 496,235.000 496,235,000 Tæng Tµi S¶n 23,865,059,000 36,852,068,834 12,987,009,834 54.42 I. Nî ph¶i tr¶ 21,238,950,020 25,289,468,011 4,050,517,990 19.07 1. Nî ng¾n h¹n 12,096,796,000 19,267,798,897 7,171,002,890 59.28 2. Nî dµi h¹n 1,207,696,456 5,906,302,100 4,698,605,644 389.05 3. Nî kh¸c 7,934,457,564 115,367,014 (7,819,090,550) (98.54) II. Nguån Vèn Chñ Së H÷u 2,626,108,980 11,562,600,823 8,936,491,840 340.29 1. Nguån vèn - quü 1,968,976,035 11,345,652,327 9,376,676,285 476.22 2. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 657,132,945 216,948,496 (440,184,449) 66.98 Tæng Nguån Vèn 23,865,059,000 36,852,068,834 12,987,009,834 54.42 Nguån: Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n So s¸nh sè liÖu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña n¨m 2007 víi n¨m 2008 ta nhËn thÊy qui m« vèn kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2008 ®Òu t¨ng h¬n so víi n¨m 2007, cô thÓ lµ: VÒ tµi s¶n : Tæng tµi s¶n n¨m 2008 lµ: 36,852,068,834 ®ång t¨ng lªn 12,987,009,834 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 54.42% do: - Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n n¨m 2008 lµ 30,220,265,633 ®ång t¨ng lªn 8,811,553,633 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 41.16%, trong ®ã: + TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn mÆt n¨m 2008 lµ 4,803,678,956 ®ång t¨ng lªn 2,953,909,969 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 159.69%, lµm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi vµ kh¶ n¨ng huy ®éng tiÒn cña c«ng ty ®­îc tèt h¬n. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty v× c«ng ty cã thÓ chi tr¶ cho nhµ cung cÊp trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt, do ®ã c«ng ty sÏ t¹o ®­îc niÒm tin, uy tÝn cho ng­êi cung cÊp vµ c¸c ng©n hµng. + C¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2008 lµ 20,203,143,000 ®ång t¨ng lªn 1,857,456,000 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 10.12%. + Hµng tån kho n¨m 2008 lµ 5,124,320,020 ®ång t¨ng lªn 3,920,863,897 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 325.80%. - Tµi s¶n cè ®Þnh vµ §Çu t­ dµi h¹n n¨m 2008 lµ 6,631,863,201 ®ång t¨ng lªn 4,175,516,201 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 169.99% lµ do c«ng ty thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua s¾m c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ míi nh»m phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc diÔn ra ®ªu ®Æn , t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ cã hiÖu qu¶. VÒ nguån vèn: Tæng nguån vèn n¨m 2008 lµ 36,852,068,834 ®ång t¨ng lªn 12,987,009,834 so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 54.42%, do: - Nî ng¾n h¹n n¨m 2008 lµ 19,267,798,897 ®ång t¨ng 7,171,002,890 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 59.28% chñ yÕu lµ t¨ng tõ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n, vay ng¾n h¹n, ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé kh¸c ... §iÒu nµy chøng tá phÇn c«ng ty chiÕm dông vèn tõ nhµ cung cÊp t¨ng lªn ®Ó ®Çu t­ cho tµi s¶n l­u ®éng nh­ng ®ång thêi c«ng ty còng khã chñ ®éng trong viÖc sö dông vèn trong 1 thêi gian nhÊt ®Þnh v× nî ng¾n h¹n th­êng lµ kh«ng æn ®Þnh. - Nî dµi h¹n n¨m 2008 lµ 5,906,302,100 ®ång t¨ng 4,698,605,644 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 389.05%. §iÒu nµy chøng tá cho kho¶n môc chi phÝ tr¶ l·i cña c«ng ty lµ rÊt lín v× c«ng ty ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ thay thÕ cho c¸c m¸y mãc cò ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tèt h¬n. - Nguån vèn vµ quü cña c«ng ty n¨m 2008 lµ 11,345,652,327 ®ång t¨ng 9,376,676,285 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 476.22%. Nh÷ng kho¶n môc nµy ®­îc c«ng ty trÝch ra tõ lîi nhuËn cña c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh. 2.4. Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n. Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trong mét doanh nghiÖp lµ viÖc ph©n tÝch c¸c hiÖn t­îng, qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m nhËn thøc, ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®óng ®¾n vµ kh¸ch quan t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· ®¹t ®­îc, ®ång thêi t×m ra nh÷ng m©u thuÉn tån t¹i vµ nh÷ng nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn, më réng quan hÖ kinh tÕ víi nhiÒu n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, cïng víi tèc ®é ph¸t triÓn chãng mÆt cña s¶n xuÊt hµng hãa vµ sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng th× c«ng t¸c ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ l¹i cµng trë nªn cÊp thiÕt ®Ó cã ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c vµ ®óng lóc. C«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng ë c«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai. C«ng t¸c nµy còng do phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh ®¶m nhiÖm d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc trªn c¬ së ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô chung cña toµn c«ng ty . §èi t­îng tiÕn hµnh ph©n tÝch chñ yÕu lµ c¸c hiÖn t­îng kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i : tõ kh©u mua nguyªn vËt liÖu vËt t­ trong n­íc hoÆc nhËp khÈu cho ®Õn kh©u tiªu thô hµng hãa. C«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ®­îc tiÕn hµnh trªn c¬ së c¸c sè liÖu vµ th«ng tin thu ®­îc tõ viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n vµ tµi chÝnh ë c«ng ty. Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i c«ng ty: §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ®Ó thÊy ®­îc nh÷ng tiÕn bé vµ h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu , kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· ®¹t ®­îc trong kú, ®ång thêi t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. §¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn vµ xu h­íng cña c¸c hiÖn t­îng hoÆc qu¸ tr×nh kinh tÕ ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng th«ng tin dù b¸o vÒ t×nh h×nh kÕt qu¶ kinh doanh cho kú tíi. 2.4.1. C¬ cÊu tµi s¶n , nguån vèn. ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2007 N¨m 2008 Chªnh lÖch TSL§ & §TNH / Tæng TS % 89.71 82.0 (7.71) TSC§ & §TDH / Tæng TS % 10.29 17.99 7.7 Nî ph¶i tr¶ / Tæng NV % 88.99 68.62 (20.37) NVCSH / Tæng NV % 11.0 31.38 20.38 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy: Tû träng TSL§ & §TNH / Tæng TS n¨m 2008 lµ 82.0% gi¶m 7.71% so víi n¨m 2007, nh­ng tû träng TSC§ & §TDH / Tæng TS n¨m 2008 lµ 17.99% t¨ng 7.7% so víi n¨m 2007, do n¨m 2008 c«ng ty ®· mua s¾m tµi s¶n míi phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty b¾t ®Çu ®Çu t­ vµo TSC§ thÓ hiÖn n¨ng lùc vµ xu h­íng ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty. - VÒ nguån vèn: Tû träng Nî ph¶i tr¶ / Tæng NV n¨m 2008 lµ 68.62% ®· gi¶m ®i 20.37% so víi n¨m 2007, vµ tû träng NVCSH / Tæng NV n¨m 2008 lµ 31.38% t¨ng lªn 20.38% so víi n¨m 2007. Tû lÖ nî ph¶i tr¶ lín h¬n rÊt nhiÒu lÇn so víi vèn chñ së h÷u. §iÒu nµy chøng tá r»ng kh¨ n¨ng chiÕm dông vèn cña c«ng ty rÊt lín nh­ng nã còng cho thÊy kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty cßn yÕu, cho nªn c«ng ty cÇn ph¶i cè g¾ng n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh cña m×nh ®Ó c¬ cÊu ngån vèn ®­îc hîp lý h¬n. 2.4.2. ChØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n. ChØ tiªu C«ng thøc tÝnh §¬n vÞ tÝnh N¨m 2007 N¨m 2008 Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi Tæng TSL§ Tæng Nî ng¾n h¹n LÇn 1.77 1.57 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh TSL§ - Hµng tån kho Tæng Nî ng¾n h¹n LÇn 1.67 1.30 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy: Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi cña c«ng ty n¨m 2008 lµ 1.57 lÇn, ®· gi¶m ®i 0.2 lÇn so víi n¨m 2007. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi n¨m 2008 vÉn lín h¬n 1, ®iÒu ®ã cho thÊy dù tr÷ tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty d­ thõa ®Ó trang tr¶i cho c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. ChØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña c«ng ty n¨m 2007 lµ 1.67 lÇn, cßn n¨m 2008 lµ 1.30 lÇn . Nh­ vËy n¨m 2008 chØ tiªu nµy gi¶m 0.37 lÇn so víi n¨m 2007, nh­ng chØ tiªu nµy vÉn ë trong møc an toµn (tøc kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh t­¬ng ®èi tèt). HÖ sè nµy gi¶m trong n¨m 2008 lµ do c¸c chØ tiªu tµi s¶n l­u ®éng, hµng tån kho, nî ng¾n h¹n ®Òu t¨ng nh­ng tèc ®é t¨ng cña hµng tån kho vµ nî ng¾n h¹n lín h¬n tèc ®é t¨ng tµi s¶n l­u ®éng. Nî ng¾n h¹n t¨ng lµ do n¨m 2008 c«ng ty ®· t¨ng kho¶n vay ng¾n h¹n ®Ó mua s¾m nguyªn vËt liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. H¬n n÷a l­îng hµng tån kho còng t¨ng kh¸ nhiÒu so víi n¨m 2007, hµng tån kho t¨ng chñ yÕu lµ do nguyªn vËt liÖu trong kho t¨ng, ®iÒu ®ã cho thÊy c«ng t¸c dù tr÷ hµng tån kho cña c«ng ty n¨m 2008 t¨ng so víi n¨m 2007. 2.4.3. ChØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi. ChØ tiªu C«ng thøc §¬n vÞ tÝnh N¨m 2007 N¨m 2008 Tû suÊt lîi nhuËn rßng Lîi nhuËn rßng Doanh thu thuÇn % 3.51 4.19 Tû suÊt sinh lêi trªn tæng tµi s¶n Lîi nhuËn rßng Tæng tµi s¶n % 3.67 3.04 Tû suÊt sinh lêi trªn vèn chñ së h÷u Lîi nhuËn rßng Vèn chñ së h÷u % 33.38 9.7 ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn rßng n¨m 2008 lµ 4.19%, cã nghÜa lµ mét ®ång doanh thu t¹o ®­îc 0.0419 ®ång lîi nhuËn. Qua ph©n tÝch trªn ta thÊy lîi nhuËn vµ doanh thu cña n¨m 2008 cao h¬n n¨m 2007, tû suÊt lîi nhuËn rßng n¨m 2008 t¨ng so víi n¨m 2007 lµ do tèc ®é t¨ng doanh thu nhá h¬n tèc ®é t¨ng lîi nhuËn, ®iÒu ®ã ph¶n ¸nh c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ cña c«ng ty. ChØ tiªu tû suÊt sinh lêi trªn tæng tµi s¶n n¨m 2008 lµ 3.04%, tøc lµ mét ®ång vèn ®Çu t­ cho tµi s¶n t¹o ra 0.0304 ®ång lîi nhuËn, cßn n¨m 2007 th× mét ®ång vèn ®Çu t­ cho tµi s¶n t¹o ra ®­îc 3.67 ®ång lîi nhuËn. Nh­ vËy tû suÊt n¨m 2008 ®· gi¶m 0.63% so víi n¨m 2007, së dÜ cã sù gi¶m nµy lµ do tû lÖ t¨ng tæng tµi s¶n cña n¨m 2008 so víi n¨m 2007 lµ 54.42% nhanh h¬n rÊt nhiÒu so víi tû lÖ t¨ng lîi nhuËn sau thuÕ lµ 27.98%. ChØ tiªu lîi nhuËn sau thuÕ trªn nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2008 lµ 9.7%, nghÜa lµ mét ®ång vèn bá ra t¹o ®­îc 0.097 ®ång lîi nhuËn . MÆc dï chØ tiªu nµy cña c«ng ty ®¹t ®­îc ë møc ®é cao, nh­ng so víi n¨m 2007 tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn chñ së h÷u n¨m 2008 ®· gi¶m ®i 23.68% , ®iÒu nµy cho thÊy viÖc sö dông vèn chñ së h÷u n¨m 2008 ch­a tèt (kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ së h÷u gi¶m). Nguyªn nh©n cña sù gi¶m nµy lµ do n¨m 2008 nguån vèn chñ së h÷u b×nh qu©n t¨ng 8,936,491,840 ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 340.29% trong khi ®ã lîi nhuËn sau thuÕ chØ t¨ng cã 27.98%. 2.5. Thùc tr¹ng nguån nh©n lùc vµ c¸c chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp. Thµnh qu¶ cña doanh nghiÖp cã ®­îc nh­ ngµy h«m nay lµ lu«n dùa vµo yÕu tè con ng­êi. ChÝnh v× thÕ, ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, th× c«ng ty kh«ng chØ quan t©m ®Õn c¸c chØ tiªu tµi chÝnh mµ cßn rÊt quan t©m tíi vÊn ®Ò vÒ nh©n sù vµ chÝnh s¸ch ®·i ngé ®èi víi ng­êi lao ®éng. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng ®ã, ban l·nh ®¹o c«ng ty víi sù trî gióp chÝnh cña phßng tæ chøc ®· ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp nh»m chän ®óng ng­êi, ®óng viÖc t¹o ®­îc sù æn ®Þnh còng nh­ kh«ng bá l·ng phÝ lao ®éng . D­íi ®©y lµ thèng kª vÒ t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty trong 2 n¨m gÇn ®©y: ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2007 N¨m 2008 Sè l­îng lao ®éng Ng­êi 300 300 Lao ®éng trùc tiÕp Ng­êi 195 195 Lao ®éng gi¸n tiÕp Ng­êi 105 105 Tæng thu nhËp §ång 6,278,956,000 6,598,972,000 Thu nhËp b×nh qu©n §ång 1,650,000 1,700,000 VÒ thu nhËp b×nh qu©n trªn th¸ng kh¸ cao, do ®ã nã sÏ gióp cho ng­êi lao ®éng yªn t©m lµm viªc h¬n. Thêi gian lao ®éng vµ nghØ ng¬i: Ng­êi lao ®éng lµm viÖc kh«ng qu¸ 8 giê/ ngµy vµ kh«ng qu¸ 48 giê / tuÇn. §èi víi bé phËn qu¶n lý, ngµy nghØ chÝnh thøc hµng tuÇn vµo Thø b¶y vµ Chñ nhËt. §èi víi c¸c c«ng nh©n trùc tiÕp x©y dùng c¸c c«ng tr×nh th× ngµy nghØ sÏ ®­îc c¸c §éi tr­ëng s¾p xÕp ph©n c«ng nh»m t¹o sù tho¶i m¸i cho ng­êi lao ®éng mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc tiÕn ®é cña c«ng tr×nh. - Quü phóc lîi: Bao gåm c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp èm ®au cho ng­êi lao ®éng. Gi¸m ®èc lu«n quan t©m th¨m hái ®éng viªn kÞp thêi ®Õn c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty mçi khi cã chuyÖn vui nh­ hû hay chuyÖn buån nh­ hiÕu, ®iÒu ®ã ®· lµm t¨ng lßng nhiÖt t×nh cña ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc vµ gióp hä yªn t©m c«ng t¸c. - Quü BHXH: TÊt c¶ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®Òu ®­îc tham gia ®ãng BHXH, BHYT theo quy ®Þnh cña LuËt lao ®éng . - VÒ chÕ ®é ®·i ngé: Hµng n¨m c«ng ty tæ chøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i tham quan, cuèi n¨m cã quµ tÕt cho toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty. Gi¸m ®èc lu«n ®­a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó ng­êi lao ®éng phÊn ®Êu tõ ®ã ®¸nh gi¸ n¨ng lùc lµm viÖc cña tõng ng­êi vµ xÐt cho hä ®¹t ®­îc møc phÇn th­ëng cao theo c¸c møc ®é kh¸c nhau. - ChÝnh s¸ch ®µo t¹o ng­êi lao ®éng: c«ng ty lu«n ®Æt vÊn ®Ò an toµn cho ng­êi lao ®éng lªn hµng ®Çu. §Þnh kú c«ng ty lu«n tæ chøc c¸c líp häc vÒ an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n viªn, ®ång thêi hµng n¨m c«ng ty cã nh÷ng líp ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô cho nh©n viªn theo c¸c chøc n¨ng cña tõng bé phËn ®Ó n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô cho ng­êi lao ®éng. - Qua b¶ng thèng kª t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty trong 2 n¨m ë trªn ta thÊy c«ng ty ®· duy tr× tèt lùc l­îng lao ®éng c¶ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp gióp ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra æn ®Þnh. Ngoµi ra thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng ty n¨m 2008 lµ 1,700,000 ®· t¨ng so víi n¨m 2007 lµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy lùc l­îng lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n n÷a. PhÇn 3: NhËn xÐt vµ kÕt luËn Sau thêi gian thùc tËp, ®­îc häc hái, cä s¸t thùc tÕ t¹i c«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai, em rót ra mét sè ý kiÕn, nhËn xÐt nh­ sau: 3.1. §¸nh gi¸ chung vÒ m«i tr­êng kinh doanh ë C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai. HiÖn nay c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ vµ c«ng nh©n cña c«ng ty cã ®Çy ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc c«ng t¸c vµ tay nghÒ giái. TËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lu«n ®oµn kÕt chÆt chÏ, quyÕt t©m thay ®æi cung c¸ch lµm ¨n, tõng b­íc hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, sù linh ho¹t vµ nh¹y bÐn trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý s¶n xuÊt ®· thùc sù trë thµnh ®ßn bÈy tÝch cùc cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, hoµn thiÖn cña doanh nghiÖp. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¶ n­íc, c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty còng ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn. C«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty ngµy cµng khoa häc h¬n. Víi nh÷ng sè liÖu tµi chÝnh nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng thµnh c«ng cña C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai. Tuy nhiªn còng nh­ nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c, c«ng ty còng cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cÇn ph¶i kh¾c phôc. 3.1.1. ThuËn lîi: Sau vµi n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· t¹o ®­îc c¸c mèi quan hÖ uy tÝn víi b¹n hµng, ®ång thêi c«ng ty ®· gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty t­¬ng ®èi gän nhÑ, hîp lý. C¸c phßng ban chøc n¨ng ho¹t ®éng b­íc ®Çu cã hiÖu qu¶ trong viÖc gi¸m s¸t kü thuËt, thi c«ng s¶n xuÊt vµ tham m­u cho Gi¸m ®èc theo chøc n¨ng, nghiÖp vô cña m×nh. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh, n¾m b¾t ®­îc thÞ tr­êng, t¹o mèi quan hÖ víi b¹n hµng. ChÊt l­îng c«ng tr×nh ngµy cµng ®­îc n©ng cao c¶ vÒ kü thuËt vµ mü thuËt. T¹o tiÒn ®Ò cho c«ng ty ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng trong lÜnh vùc c¬ khÝ c¬ b¶n, kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ cã nhiÒu c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay. Kh«ng chØ cã ®éi ngò c¸n bé giµu kinh nghiÖm vµ t©m huyÕt mµ c«ng ty cßn cã mét ®éi ngò c¸n bé trÎ ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy, n¨ng ®éng. §éi ngò nh©n viªn qu¶n lý cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã n¨ng lùc, lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Ban l·nh ®¹o c«ng ty lu«n quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt còng nh­ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô. C«ng ty cö nh÷ng nh©n viªn ­u tó ®i häc thªm, n©ng cao kiÕn thøc ®Ó vÒ phôc vô cho c«ng ty ®­îc tèt h¬n. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty lu«n hoµn thµnh nghÜa vô thuÕ víi Nhµ n­íc, thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ nghiªm chØnh mäi nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc. 3.1.2. Khã kh¨n: C«ng viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh rÊt phøc t¹p v× ph¶i dïng nhiÒu sæ chi tiÕt, b¶ng ph©n bæ. Vµ c«ng viÖc tÝnh l­¬ng còng cËp rËp vµo cuèi th¸ng. §Ó gi¶m bít sè l­îng ghi chÐp, khèi l­îng c«ng viÖc vµ ®Ó ®¸p øng tèt viÖc cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho l·nh ®¹o ®ång thêi ®Ó gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ph¸t huy ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm th× phßng tµi vô cña c«ng ty nªn ®­îc trang bÞ nh÷ng ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i h¬n. C«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng cßn gÆp khã kh¨n v× sè vèn bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông lín, vèn bÞ ø ®äng nhiÒu trong kh©u dù tr÷. §iÒu nµy dÉn ®Õn t¨ng chi phÝ l­u kho, chi phÝ ®ßi nî. §Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c th× gi¸ thµnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp nªn C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai còng cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng sao cho phï hîp víi thÞ tr­êng. Nh÷ng khã kh¨n cßn tån t¹i ë trªn ®· thùc sù trë thµnh nh÷ng mÆt h¹n chÕ lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, ®Õn lîi nhuËn cña C«ng ty. §Ó kh¾c phôc nh÷ng mÆt h¹n chÕ ®ã C«ng ty ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý, thiÕt thùc, kÞp thêi ®Ó dÇn dÇn xo¸ ®i nh÷ng khã kh¨n ®ã, ®Ó cã thÓ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. 3.2. Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Liªn tôc c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng, t×m hiÓu th¨m dß thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng, vµ ph¶i t¹o ®­îc niÒm tin, uy tÝn cho kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty. T¨ng c­êng ho¹t ®éng cña vèn, khai t¸c triÖt ®Ó nguån vèn tÝn dông ­u ®·i víi møc l·i suÊt thÊp. Qu¶n lý tèt c¸c kho¶n ph¶i thu, kho¶n ®Õn h¹n hoÆc qu¸ h¹n ®Ó kÞp thêi cã biÖn ph¸p thÝch hîp, tr¸nh t×nh tr¹ng vèn cña c«ng ty bÞ chiÕm dông bëi c¸c kh¸ch hµng qu¸ l©u.T¨ng c­êng t×m kiÕm nh÷ng nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô rÎ nh­ng vÉn ®¶m b¶o ch¸t l­îng ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. TÝch cùc t×m kiÕm , më réng thÞ tr­êng ë c¸c khu vùc träng ®iÓm trªn ®Êt n­íc vµ th©m nhËp thÞ tr­êng ngoµi n­íc. 3.3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. C«ng ty d­íi sù l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc c«ng ty ®· quyÕt t©m phÊn ®Êu n©ng cao gi¸ trÞ s¶n l­îng, më réng thÞ tr­êng tiªu thô. TiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ lµm viÖc cña C«ng ty theo h­íng ®éc lËp, hiÖu qu¶ vµ lµm ¨n cã l·i trªn c¬ së Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña C«ng ty. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi lµ gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn vµ thu nhËp trong doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm: ChÊt l­îng vµ gi¸ thµnh lµ uy tÝn, lµ hiÖu qu¶, lµ c¸ch tiÕp thÞ tèt nhÊt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Môc tiªu cña c«ng ty lµ ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng víi chÊt l­îng tèt nhÊt. Ph¸t huy cao ®é mäi nguån lùc ®Ó x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tri thøc cao, cã ®êi sèng vËt chÊt æn ®Þnh vµ ®êi sèng tinh thÇn phong phó. T¨ng c­êng quan hÖ, më réng thÞ tr­êng ®Ó chuÈn bÞ cho tèt c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thÝch nghi víi qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ®Êt n­íc. C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai sÏ phÊn ®Êu v­ît qua khã kh¨n thö th¸ch, gi÷ v÷ng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o viÖc lµm, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®Ò ra. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i tu©n thñ theo c¸c quy luËt cña thÞ tr­êng vµ hµnh lang ph¸p lý cña nã. C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai víi kh¶ n¨ng l·nh ®¹o tµi t×nh cña Ban l·nh ®¹o cïng sù ®oµn kÕt mét lßng cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®· cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, cã mét vÞ thÕ tèt trong ngµnh trong nhiÒu n¨m qua. Trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng vµ thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai, em nhËn thÊy r»ng trªn lý thuyÕt vµ trong thùc tÕ cã 1 kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh. B¶n th©n em ®· cè g¾ng tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, kinh nghiÖm thùc tÕ còng nh­ t×m hiÓu t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ ®Æc biÖt lµ ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty em ®· hoµn thµnh tèt b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. Cuèi cïng em xin c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong tr­êng, c¸c c« chó , c¸c anh chÞ trong C«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2009 Sinh viªn Ph¹m Ph­¬ng Th¶o. nhËn xÐt cña gi¸o viªn chÊm BCTTTH ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Môc Lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Minh Hoàng Mai.doc
Luận văn liên quan