Đề tài Thực trạng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU Trước khi chuyển sang cơ chế thị trường toàn bộ nền kinh tế nước ta hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoa tập trung bao cấp, hoạt động của toàn bộ hệ thống ngân hàng cũng bị chi phối bởi cơ chế này. Hệ thống ngân hàng hoạt động theo cơ chế một cấp, ngân hàng nhà nước vừa đảm nhận chức năng quản lý nhà nước về hệ thống tiền tệ tín dụng, vừa nhận chức năng kinh doanh. Nhưng trên thực tế các nghiệp vụ kinh doanh hoàn toàn được thực hiện dưới sự chỉ đạo bằng kế hoạch cuả nhà nước. Vốn hoạt động của ngân hàng phần lớn được lấy từ nguồn vốn cấp pháp, chứ không phải từ nguồn vốn huy động từ xã hội . Bước sang cơ chế thị trường, hệ thống ngân hàng được chia thành 2 cấp: Ngân hàng nhà nước thực hiện chức năng quản lý vĩ mô, hệ thống NHTM thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ những nguồn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế. Và hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh quan trọng nhất đem lại phần lớn lợi nhuận cho NHTM nhưng đây cũng là hoạt động có nhiều rủi ro nhất. Trong cơ chế thị trường các ngân hàng thương mại bị chi phối bởi những quy luật cạnh tranh khắc nghiệt. Để đạt được hiệu quả hoạt động lớn nhất các NHTM phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trong nền kinh tế thị trường. Đề án chỉ nêu lên một phần nào đó các vấn đề này, đề án bao gồm: Chương I: Tín dụng ngân hàng và chất lượng tín dụng của NHTM trong nền kinh tế thị trường. Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng của các NHTM ở Việt Nam.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2968 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®· ®­îc chuyªn nghiÖp bëi c¸c ng©n hµng. 2. Ph©n lo¹i ViÖc ph©n lo¹i tÝn dông kh¸ cÇn thiÕt sÏ hç trî cho môc ®Ých qu¶n lý cña ng©n hµng. *Dùa vµo kú h¹n c¸c kho¶n tÝn dông: thêi h¹n giao vèn cho kh¸ch hµng sö dông. TÝn dông ng¾n h¹n: d­íi 12 th¸ng sö dông ®Çu t­ vµo tµi s¶n l­u ®éng, tÝn dông trung h¹n tõ 1 n¨m ®Õn 3 n¨m. TÝn dông dµi h¹n lín h¬n 3 n¨m hoÆc 5 n¨m, trong mét kho¶ng thêi gian dµi c¸c NHTM kh«ng cho vay dµi h¹n, thËm chÝ kh«ng cho vay trung h¹n bëi v× thiÕu c¸c c«ng cô qu¶n lý rñi ro, vµ nhÊt lµ thiÕu nguån vèn l©u dµi vµ khã huy ®éng vèn. C¸c nghiÖp vô dµi h¹n nµy ®­îc c¸c tæ chøc “chuyªn ngµnh” tù do ho¹t ®éng víi c¸c nguån vèn vay chñ yÕu qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ tµi trî cho ®Çu t­ qua huy ®éng tiÕt kiÖm gi¸n tiÕp. NHTM gi÷ vai trß trung gian gi÷a thÞ tr­êng tµi chÝnh vµ doanh nghiÖp. ChØ b¾t ®Çu tõ nh÷ng n¨m 70 c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i míi b¾t ®Çu ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong lÜnh vùc c¸c nghiÖp vô dµi h¹n nh­ng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng 1 c¸ch tèt nhÊt, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i dÇn chó ý tíi phÇn thÞ tr­êng cho vay dµi h¹n. *Theo tÝnh chÊt ®¶m b¶o kho¶n vay - TÝn dông cã ®¶m b¶o. - TÝn dông kh«ng ®¶m b¶o. §Ó nhËn ®­îc vèn ng­êi vay ph¶i ký hîp ®ång tÝn dông, c¸c b­íc hoµn thµnh mét hîp ®ång tÝn dông lµ: + KiÓm tra kh¶ n¨ng vay vµ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña ng­êi vay. + KÝ hîp ®ång tÝn dông. + KÝ hîp ®ång ®¶m b¶o tÝn dông. §¶m b¶o tiÒn vay cã ý nghÜa quan träng v× xÐt cho cïng ®¶m b¶o tiÒn vay lµ ®¶m b¶o lîi nhuËn cho ng©n hµng, trªn thùc tÕ c¸c lo¹i quan träng nhÊt cña ®¶m b¶o tÝn dông gåm cã: +B¶o l·nh: hîp ®ång cam kÕt ®¬n ph­¬ng mµ ng­êi b¶o l·nh cam kÕt víi ng­êi cho vay sÏ chi tr¶ kho¶n nî cña ng­êi vay khi cÇn thiÕt. +§¶m b¶o: ®©y lµ ho¹t ®éng cña ®¹i lý kinh tÕ nã kh¸c víi b¶o l·nh lµ nã kh«ng bæ sung cho giao dÞch chÝnh. Trong ho¹t ®éng ng©n hµng kh«ng Ýt tr­êng hîp ng­êi vay ph¶i cã cam kÕt ®¶m b¶o tr¶ nî cña ng©n hµng kh¸c. Khi cÊp ®¶m b¶o, ng©n hµng sÏ lµ ng­êi ®¶m b¶o ®èi víi ng­êi cho vay, chi tr¶ sè tiÒn nhÊt ®Þnh khi x¶y ra tr­êng hîp ®¶m b¶o. +CÇm cè giÊy tê cã gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ tµi s¶n kh¸c: QuyÒn cÇm cè: yªu cÇu vËt chÊt ®èi ®éng s¶n cña ng­êi kh¸c hoÆc yªu cÇu ®­îc quyÒn nhËn kho¶n båi th­êng tõ viÖc b¸n tµi s¶n cÇm cè, nÕu ng­êi vay nî kh«ng tr¶ ®­îc nî. ViÖc cÇm cè nµy kh«ng nh÷ng tr¶ ®ñ nî mµ cßn c¶ sè l·i tiÒn vay vµ sè tiÒn béi ­íc tr¶ do kh«ng thùc hiÖn ®­îc cam kÕt. QuyÒn cÇm cè quy ®Þnh tµi s¶n cÇm cè theo sù ®ång ý cña ng­êi vay vµ cho vay ph¶i ®­îc chuyÓn cho ng­êi cho vay lµ ng­êi së h÷u trùc tiÕp, cßn ng­êi vay chØ cßn lµ ng­êi së h÷u gi¸n tiÕp tµi s¶n cÇm cè. Trong ho¹t ®éng ng©n hµng ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ ng­êi vay kh«ng cßn quyÒn sö dông, khi ng­êi vay kh«ng thùc hiÖn ®­îc cam kÕt th× ng©n hµng cã thÓ b¸n tµi s¶n ®ã. + ChuyÓn tµi s¶n ®¶m b¶o. - Ng©n hµng cã quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n cÇm cè nh­ng ®ång thêi chuyÓn cho ng­êi vay ®¶m b¶o ®ã ®Ó hä tiÕp tôc sö dông. + Nh­îng l¹i c¸c yªu cÇu chi tr¶ vµ c¸c ho¸ ®¬n: NÕu ng­êi vay cã c¸c yªu cÇu chi tr¶ ®èi víi ng­êi thø 3, th× hä nh­îng l¹i cho ng©n hµng lµm ®¶m b¶o tÝn dông. CÇm cè bÊt ®éng s¶n : CÇm cè nhµ cöa cã tÇm quan träng kh¸ lín . Nh­ng ng©n hµng cã thÓ dùa vµo uy tÝn cña kh¸ch hµng ®Ó cho vay kh«ng cÇn b¶o ®¶m. Cho vay kh«ng cÇn b¶o ®¶m ®ang lµ mét th¸ch thøc ®èi víi ngµnh ng©n hµng. *Dùa vµo h×nh th¸i tån t¹i cña vèn tÝn dông ta cã thÓ ph©n lo¹i thµnh: tÝn dông b»ng tiÒn vµ tÝn dông b»ng hiÖn vËt. TÝn dông b»ng hiÖn vËt tøc lµ vèn tÝn dông tån t¹i d­íi h×nh thøc hiÖn vËt; cã thÓ c¸c doanh nghiÖp mua b¸n chÞu gi÷a nhau hoÆc thuª tµi s¶n… H×nh thøc tÝn dông nµy cã ®é an toµn kh¸ cao, v× ng­êi cho vay n¾m së h÷u vÒ mÆt ph¸p lý ®­îc ph¸p luËt b¶o vÖ, tµi s¶n cã tÝnh láng kÐm, khã chuyÓn ®æi, v× vËy cã thÓ hiÖn vËt dÔ dµng thu håi khi cÇn thiÕt. ii. tÝn dông ng©n hµng 1. Vai trß cña tÝn dông TÝn dông sÏ ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn trong ho¹t ®éng x©y dùng kinh doanh. C¸c ng©n hµng sÏ ®ãng vai trß trung gian thu hót nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong x· héi ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ®Çu t­ vÒ x©y dùng vµ kinh doanh, tøc lµ ®· chuyÓn vèn tõ nh÷ng ng­êi kh«ng cã c¬ héi ®Çu t­ sinh lîi tíi nh÷ng ng­êi cã c¬ héi. TÝn dông ®¶m b¶o nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n trong x· héi, ng­êi tiªu dïng cã thÓ chän thêi ®iÓm ®Ó mua s¾m tèt nhÊt, cung cÊp vèn cho nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu mua c¸i hä cÇn, kh«ng cÇn ph¶i chê ®Õn khi tiÕt kiÖm ®ñ mãn tiÒn ®Ó mua. C¸c tæ chøc tÝn dông khi cho kh¸ch hµng vay vèn muèn vèn ®­îc sö dông ®óng môc ®Ých cã hiÖu qu¶, ph¶i gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng, sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng còng nh­ toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ chung cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Khi tÝn dông ®­îc chuyªn nghiÖp ho¸ chi phÝ ®Ó vay vèn sÏ gi¶m thiÓu, tiÕt kiÖm chi phÝ l­u th«ng, æn ®Þnh thÞ tr­êng. Ng©n hµng sÏ cã rÊt nhiÒu nh÷ng h×nh thøc huy ®éng vèn: tÝn phiÕu, th­¬ng phiÕu, cæ phÇn. C¸c h×nh thøc ®Çu t­ còng rÊt ®a d¹ng, ®Çu t­ vµo x©y dùng c¬ b¶n cho vay ng¾n h¹n trung h¹n dµi h¹n. TÝn dông c¸i thiÖn ®êi sèng kinh tÕ cña mçi ng­êi trong x· héi, nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng, ph¸t triÓn. 2. C¸c lo¹i tÝn dông ng©n hµng TÝn dông ng©n hµng lµ tÝn dông cã sù tham gia cña c¸c ng©n hµng ®ãng vai trß lµ c¸c trung gian trong tÝn dông. Ho¹t ®éng theo h×nh thøc vay ®Ó cho vay. Vèn tÝn dông ng©n hµng d­íi h×nh thøc tiÒn tÖ, ®· ®­îc gi¶i phãng ra khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Vai trß trung gian cña ng©n hµng lµ tÊt yÕu bëi v× cã nhu cÇu vÒ vèn, cã vèn t¹m thêi nhµn rçi sÏ xuÊt hiÖn vai trß trung gian tµi chÝnh cña ng©n hµng. Qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn tÝn dông t­¬ng ®èi ®éc lËp víi sù vËn ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn, tÝn dông cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu c¶ vÒ khèi l­îng, sè l­îng, thêi gian. Vèn tÝn dông cã thÓ chuyÓn ®æi ®a d¹ng gi÷a c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nhau, bëi nã cã tÝnh láng cao. TÝn dông cã ®é rñi ro t­¬ng ®èi cao. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c nhau dÇn ®­îc h×nh thµnh vµ ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn vµ ®a d¹ng ho¸. §©y chÝnh lµ biÓu hiÖn cña ng©n hµng kh«ng nh÷ng thÝch nghi víi nhu cÇu cña t¸i s¶n xuÊt mµ cßn thu hót nhiÒu nhÊt kh¸ch hµng b»ng viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c lÜnh vùc tÝn dông. §©y lµ mét vµi nÐt rÊt c¬ b¶n vÒ c¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng. 1. TÝn dông v·ng lai - TÝn dông mµ ng©n hµng cÊp cho kh¸ch hµng cña m×nh b»ng néi tÖ hoÆc ngo¹i tÖ theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng cã thÓ ®­îc sö dông nh­ng kh«ng v­ît qu¸ sè tiÒn tèi ®a quy ®Þnh trong hîp ®ång. ViÖc tÝnh sè d­ c¸c kho¶n nép vµ rót khái tµi kho¶n ®­îc tiÕn hµnh sau nh÷ng thêi gian quy ®Þnh trong hîp ®ång, ®ång thêi thanh to¸n c¸c kho¶n chi tr¶ tÝn dông trªn tµi kho¶n thèng nhÊt cña ng©n hµng. Kh¸ch hµng cña ng©n hµng cã quan hÖ th­¬ng m¹i víi nhiÒu b¹n hµng lµ ng­êi cung cÊp còng nh­ ng­êi mua gi÷a hä th­êng xuyªn ph¸t sinh nh÷ng cam kÕt vµ c¸c yªu cÇu tiÒn tÖ mµ khèi l­îng cã thÓ thay ®æi. Ng©n hµng nhËn tiÕn hµnh c¸c thanh to¸n vÒ c¸c yªu cÇu vµ c¸c cam kÕt th­êng xuyªn cña hä ®Ó hîp lý ho¸ chu chuyÓn chi tr¶ cña kh¸ch hµng. Tr­êng hîp x¶y ra lµ c¸c kho¶n nî t¹m thêi cña kh¸ch hµng v­ît c¸c kho¶n thu cña hä vµ trªn tµi kho¶n kh«ng cã vèn ®Ó bï ®¾p chªnh lÖch ®ã, nÕn kh¸ch hµng ph¶i ký kÕt hîp ®ång víi ng©n hµng vÒ viÖc xin cÊp tÝn dông v·ng lai. Kh¸ch hµng cã thÓ th­êng xuyªn sö dông toµn bé sè tiÒn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång, hoÆc kh«ng sö dông trong mét thêi gian dµi v× c¸c kho¶n thu th­êng xuyªn bï ®¾p c¸c kho¶n nî ph¸t sinh cña chñ tµi kho¶n. TÝn dông v·ng lai ®­îc sö dông tuú thuéc vµo t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. Theo quan ®iÓm kh¶ n¨ng sö dông th× tÝn dông v·ng lai lµ tÝn dông trung h¹n vµ dµi h¹n. TÝn dông v·ng lai ®­îc cÊp chñ yÕu ®Ó bæ sung vèn cho s¶n xuÊt vµ l­u th«ng th­êng xuyªn . TÝn dông v·ng lai cã thÓ cÊp cho kh¸ch hµng d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau: tiÒn mÆt, chuyÓn tiÒn chi tr¶ tÝn phiÕu, mua giÊy tê cã gi¸… 2. TÝn dông chÊp nhËn TÝn dông chÊp nhËn liªn quan ®Õn th­¬ng phiÕu. TÝn dông chÊp nhËn lµ tÝn dông mµ ng©n hµng chÊp nhËn chuyÓn tiÒn mµ kh¸ch hµng lËp cho m×nh víi ®iÒu kiÖn kh¸ch hµng hoµn tr¶ tiÒn vay khi th­¬ng phiÕu tíi h¹n chi tr¶. Nh­ vËy ng©n hµng cã thÓ chi tr¶ hoÆc kú phiÕu ®­îc xuÊt tr×nh. ViÖc chÊp nhËn cña c¸c ng©n hµng lín th­êng lµ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n khi chuyÓn kú phiÕu cho ng­êi thø ba ng­êi ph¸t hµnh kû phiÕu cã thÓ sö dông kú phiÕu víi c¸c môc ®Ých kh¸ch nhau, nh­ ®Ó chi tr¶ hµng ho¸ ®Ó chiÕt khÊu ë c¸c ng©n hµng kh¸c ®«i khi kú phiÕu n»m l¹i ng©n hµng ®· chÊp nhËn nã hoÆc ®­îc chiÕt khÊu ngay sau khi chÊp nhËn cïng mét ng©n hµng cã thÓ thùc hiÖn 2 nghiÖp vô nèi tiÕp nhau: chÊp nhËn vµ chiÕt khÊu kú phiÕu. TÝn dông chÊp nhËn thuéc nhãm tÝn dông ng¾n h¹n. 3. TÝn dông thÕ chÊp -TÝn dông thÕ chÊp lµ kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n ®­îc thÕ chÊp b»ng bÊt ®éng s¶n hoÆc tr¸i quyÒn khi cÊp tÝn dông thÕ chÊp ®­îc ®¸nh gi¸ kh«ng theo gi¸ trÞ ®Çy ®ñ mµ bÞ chiÕt khÊu tuú thuéc vµo lo¹i ®éng s¶n vµ rñi ro tiªu thô ®éng s¶n ®ã. C¸c lo¹i thÕ chÊp quan träng nhÊt cã: a. TÝn dông thÕ chÊp c¸c giÊy tê cã gi¸ §©y lµ h×nh thøc quan träng nhÊt bëi v× nghiÖp vô nhËn thÕ chÊp vµ ®¸nh gi¸ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh«ng phøc t¹p. b. TÝn dông thÕ chÊp hµng ho¸ H×nh thøc nµy rÊt th«ng dông th­êng c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cho phÐp kh¸ch hµng göi hµng ë kho cña m×nh vµ hµng ®ã dïng ®Ó ®¶m b¶o nh÷ng sè tiÒn ng©n hµng øng cho kh¸ch hµng. c. TÝn dông thÕ chÊp kim lo¹i quý HiÖn nay Ýt ®­îc sö dông, vËt thÕ chÊp th­êng lµ nh÷ng ®ång tiÒn vµng, thái b¹c, b¹ch kim, gi¸ thÕ chÊp th­êng lµ 95% gi¸ hiÖn hµnh. d. TÝn dông thÕ chÊp c¸c yªu chi tr¶ VËt thÕ chÊpp lµ c¸c yªu cÇi tµi chÝnh kh¸c nhau nh­: tiÒn göi tiÕt kiÖm, b¶o hiÓm, yªu cÇu chi tr¶ l­¬ng, cÇm cè bÊt ®éng s¶n. 4. TÝn dông ®­îc hoµn tr¶ b»ng c¸c phÇn b»ng nhau trong n¨m. a. TÝn dông tr¶ dÇn: chñ yÕu lµ tÝn dông trung h¹n, tÝn dông tiªu dïng, lo¹i tÝn dông nµy cßn ®­îc sö dông trong du lÞch. + Lo¹i “A” ®©y lµ kho¶n vay trùc tiÕp còng ®­îc tr¶ trùc tiÕp cña kh¸ch hµng ®èi víi ng©n hµng , tiÒn còng ®­îc tr¶ trùc tiÕp cho ng©n hµng. + Lo¹i “B” ng©n hµng cho kh¸ch hµng vay cã sù kÕt hîp chÆt chÏ víi th­¬ng nghiÖp. Ng­êi mua chØ nép 20-30% gi¸ trÞ hµng ho¸, sè cßn l¹i sÏ ®­îc ng©n hµng cho vay. Ng©n hµng vµ th­¬ng nghiÖp sÏ kÝ kÕt hîp ®ång vÒ viÖc cÊp tÝn dông tr¶ dÇn. Hîp ®ång nµy buéc ng©n hµng chuyÓn cho th­¬ng nghiÖp 80% gi¸ trÞ hµng ho¸, sè tiÒn 20% do kh¸ch hµng nép ®­îc gi÷ t¹i ng©n hµng ®­îc dïng lµm ®¶m b¶o tÝn dông. Sau khi kh¸ch hµng tr¶ hÕt nî, ng©n hµng sÏ chuyÓn sè tiÒn (20%) cho cöa hµng. Trong tr­êng hîp kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cöa hµng sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n vay. + Lo¹i “C” cã sö dông kú phiÕu, ng­êi mua nép 25-40% gi¸ trÞ hµng ho¸, sè cßn l¹i ®­îc lËp c¸c kú phiÕu. b. TÝn dông nhá - Chñ yÕu lµ tÝn dông tiªu dïng kh¸ch hµng lµ ng­êi cã thu nhËp v÷ng ch¾c, kho¶n vay nµy kh«ng cÇn ký hîp ®ång tÝn dông. Ng­êi vay xuÊt tr×nh ho¸ ®¬n mua hµng vµ giÊy tr¶ l­¬ng. 5. TÝn dông b¶o l·nh - B¶o l·nh thùc ra kh«ng ph¶i lµ cho vay v× ng­êi b¶o l·nh kh«ng hÒ øng tiÒn mµ chØ nhËn b¶o ®¶m cho ng­êi cã nî ®èi víi chñ nî th«i. ChØ khi nµo con nî kh«ng tr¶ ®­îc nî míi ph¶i tr¶ nî hé. Sù b¶o l·nh th­êng ®­îc ¸p dông trong nh÷ng tr­êng hîp mµ mét th­¬ng gia muèn mua chÞu mét th­¬ng gia kh¸c. VÝ dô mét th­¬ng gia ViÖt Nam muèn mua chÞu mét th­¬ng gia Ph¸p, vµ ph¶i ký mét th­¬ng phiÕu nh­ng ng­êi b¸n ng©n ng¹i r»ng th­¬ng gia ViÖt Nam kh«ng tr¶ ®­îc nî buéc th­¬ng gia ViÖt Nam ph¶i ®­îc 1 ng©n hµng b¶o l·nh. B¶o l·nh lµ mét hµnh vi cã thÓ gÆp nhiÒu rñi ro, ®Ó b¶o l·nh ng©n hµng ph¶i nghiªn cøu thËn träng uy tÝn vµ n¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. B¶o l·nh th­êng ®­îc thùc hiÖn trong c¸c tr­êng hîp sau: +B¶o l·nh ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ ®i vay ng©n hµng kh¸c, ®Æc biÖt vay c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi. + B¶o l·nh vÒ ®ãng thuÕ cho nhµ n­íc + Bµo l·nh vÒ c¸c hîp ®ång ®Êu thÇu. TÝn dông b¶o l·nh cã thÓ lµ dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. 6. C¸c nghiÖp vô liªn kÕt tÝn dông. - Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cña ng©n hµng kh«ng Ýt c¸c tr­êng hîp møc vay (hoÆc møc rñi ro) mµ mét ng©n hµng kh«ng tù m×nh ®¶m ®­¬ng næi. CÇn cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c ng©n hµng, Trong liªn kÕt ®ã cã mét ng©n hµng ®øng ra lµm ®Çu mèi ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng theo ®iÒu kiÖn cña c¸c ng©n hµng liªn kÕt ®­a ra, ký hîp ®ång tÝn dông, thu hót vèn cña c¸c ng©n hµng liªn kÕt vµ chuyÓn giao cho kh¸ch hµng thu nî vµ chia l·i. Sù liªn kÕt nµy ®­îc gi¶i t¸n sau mçi hîp ®ång, song còng cã sù liªn kÕt l©u dµi ®­îc triÖu tËp l¹i khi cã mét hîp ®ång lín. iii. chÊt l­îng tÝn dông c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, lµ nguån thu quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn ngµnh ng©n hµng. ChÊt l­îng tÝn dông cµng cao thÓ hiÖn møc ®ãng gãp cña mét ho¹t ®éng ng©n hµng ®èi víi x· héi cµng lín. ChÊt l­îng tÝn dông cao lµ ®iÒu kiÖn tr­íc hÕt ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ngµnh ng©n hµng. 1. ChÊt l­îng tÝn dông NhiÒu ý kiÕn cho r»ng chÊt l­îng tÝn dông chÝnh lµ kÕt qu¶ cña c¸c kho¶n tÝn dông ®­îc thùc hiÖn trän vÑn, ng­êi vay thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt vay tiÒn, ng©n hµng thu ®­îc c¶ gèc lÉn l·i ®óng h¹n. ý kiÕn trªn còng ®óng nh­ng kh«ng mang ý bao qu¸t. ChÊt l­îng tÝn dông thÓ hiÖn b»ng lîi Ých cña nguån thu nhËp cña nguån lîi nhuËn bao gåm lîi Ých h÷u h×nh vµ lîi Ých v« h×nh vµ lîi Ých kinh tÕ x· héi. 2. C¸c yÕu tè cÊu thµnh chÊt l­îng tÝn dông. a. Vèn tiÒn tÖ kh¶ dông - Bao gåm vèn tù cã, vèn chñ së h÷u, vèn huy ®éng. Vèn huy ®éng lµ bé phËn chñ lùc quan träng nhÊt trong nguån vèn kh¶ dông cña ng©n hµng. Ng©n hµng ®i vay ®Ó cho vay. V× vËy ®Ó huy ®éng vèn t¹o nguån vèn kh¶ dông hïng hËu ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng tõ ®ã më réng tÝn dông vµ qua ®ã n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. ViÖc huy ®éng vèn ¶nh h­ëng trùc tiÕp bëi: møc l·i suÊt møc l¹m ph¸t, chÊt l­îng dÞch vô vµ uy tÝn ng©n hµng. b. Dù tr÷ b¾t buéc Do ng©n hµng nhµ n­íc quy ®Þnh vÒ c«ng cô ®iÒu chØnh l­îng cung øng tiÒn tÖ, c¸c ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm ph¸p lý quy ®Þnh ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ vÒ l­îng dù tr÷ b¾t buéc ký göi t¹i ng©n hµng nhµ n­íc. Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc lµm gi¶m l­îng vèn tiÒn tÖ kh¶ dông vµ lµ ph¸p lÖnh kh«ng thÓ tho¸i th¸c. c. Vèn thanh kho¸n hiÖn hµnh - C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i lu«n ph¶i ®Ó dµnh vèn thanh kho¶n hiÖn hµnh tõ vèn tiÒn tÖ kh¶ dông ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n tr­íc m¾t cho ng­êi göi tiÒn. - Møc vèn thanh kho¶n ph¶i ®­îc tÝnh to¸n ®óng ®¶m b¶o, kh«ng l·ng phÝ vèn kh¶ dông, ®ång thêi kh«ng g©y ra t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng, thiÕu hôt vèn thanh to¸n. d. Nî khã ®ßi kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi. §©y lµ yÕu tè nguy hiÓm lµm xÊu chÊt l­îng tÝn dông ng©n hµng, cã thÓ dÉn tíi ng©n hµng bÞ mÊt ng­êi, mÊt cña, bÞ sËp tiÖm. ChÊt l­îng tÝn dông ng©n hµng cao nhÊt lµ khi ng©n hµng kh«ng cã nî khã ®ßi. e. Dù phßng rñi ro: Theo th«ng lÖ chung quèc tÕ hµng n¨m ng©n hµng kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi tæng d­ nî. NÕu c¸c kho¶n vay ®· qua h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi ph¶i ®­îc trÝch quü dù phßng rñi ro ®Ó bï ®¾p mét phÇn hoÆc toµn bé, tuú theo tÝnh chÊt cña kho¶n nî khi sè nî khi sè nî ®· ®­îc bï ®¾p sau ®ã l¹i thu ®­îc nî sÏ ®­îc coi lµ thu nhËp cña ng©n hµng. Dù phßng rñi ro cã tr­êng hîp kh¸ lín lµm cho vèn kh¶ dông cña ng©n hµng sôt gi¶m nghiªm träng. f. L·i suÊt tÝn dông ng©n hµng ë n­íc ta, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i thùc hiÖn l·i suÊt cho vay n»m trong l·i suÊt trÇn cña ng©n hµng nhµ n­íc kh«ng ®­îc vËn dông t¨ng l·i suÊt v­ît trÇn nµy. HiÖn nay chóng ta ®ang ®i t×m vµ tiÕn tíi sÏ thùc hiÖn l·i suÊt c¬ b¶n ®Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh vµ tÝnh chñ ®éng trong kinh doanh cña c¸c ng©n hµng. g. Thêi h¹n cho vay Thêi h¹n cho vay ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn l·i suÊt vµ møc tiÒn vay. ViÖc tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh thêi h¹n cho vay lµ rÊt quan träng, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn nguån thu lîi nhuËn cña ng©n hµng. Ng©n hµng ph¶i tÝnh to¸n sao cho thêi h¹n vay phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o ®iÒu kiÖn cho bªn vay tr¶ nî ®óng h¹n. Thêi h¹n cho vay cña nhiÒu kho¶n tÝn dông ®­îc liªn tôc hµi hoµ, h¹n chÕ thêi gian ®äng vèn, vèn kh¶ dông kh«ng sinh lêi. Sau khi ®¸nh gi¸ s¬ bé c¸c yÕu tè cÊu thµnh chÊt l­îng tÝn dông ta cã thÓ ®i ®Õn kÕt luËn cã 3 nh©n tè chÝnh ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông lµ: - Ng©n hµng th­¬ng m¹i - Kh¸ch hµng - M«i tr­êng vÜ m«. 3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 3.1. C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i Nh­ ë phÇn trªn ta ®· xem xÐt, ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc ®i vay ®Ó cho vay. V× vËy kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ nh÷ng tiªu thøc ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña mét ng©n hµng. ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh kh«ng chØ trong n­íc mµ cßn trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. V× vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®Çu t­ nghiªn cøu, ph¸t triÓn ®æi míi trang thiÕt bÞ kü thuËt. C¸c doanh nghiÖp cÇn cã mét nguån vèn ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn. T¹i sao ng©n hµng cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc tr¸ch nhiÖm nµy? bëi v× ng©n hµng cã kh¶ n¨ng: +Kh¶ n¨ng tËp hîp vèn: trªn thùc tÕ nhiÒu c¸ nh©n vµ tæ chøc cã tiÒn ®· t×m c¸ch ®Çu t­ vèn cña m×nh vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sinh lêi song ®· vÊp ph¶i nh÷ng h¹n chÕ do vèn cña hä kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vèn cña nh÷ng ng­êi cÇn vèn (nhu cÇu nµy bao gåm: yÕu tè vÒ sè l­îng thêi gian….). §Æc biÖt trªn thÞ tr­êng vèn quy m« kinh tÕ chØ cã thÓ ®¹t ®­îc b»ng c¸ch tËp hîp nh÷ng sè tiÒn nhá thµnh nh÷ng sè tiÒn lín ®Ó nh»m ®¸p øng nhu cÇu ng­êi vay. §iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n trong nguån vèn cña NHTM víi c¸c doanh nghiÖp phi tµi chÝnh lµ NHTM kinh doanh chñ yÕu b»ng nguån vèn huy ®éng tõ nÒn kinh tÕ cßn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn nguån vèn tù cã lµ chÝnh. §Ó ®¸nh gi¸ nguån vèn cña mét ng©n hµng chóng ta sö dông 2 chØ sè: ChØ sè 1 = x 100 ChØ sè 2 = x 100 ChØ sè 1 cho phÐp ta x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng vµ quy m« thu hót vèn tõ nÒn kinh tÕ cña NHTM chØ sè 2 lµ chØ sè c¬ cÊu vèn huy ®éng. Bªn c¹nh viÖc huy ®éng vèn d­íi d¹ng tiÒn göi, c¸c NHTM cßn cã thÓ thu hót vèn d­íi d¹ng ®i vay. Khi thiÕu vèn kinh doanh ng©n hµng cã thÓ ®i vay NHTm, c¸c tæ tÝn dông trong n­íc, tæ chøc tÝn dông n­íc ngoµi…ng©n hµng th­¬ng m¹i (NHTM) cã thÓ vay vèn c¸c tæ chøc tÝn dông trong n­íc vµ n­íc ngoµi vµ chi phÝ ng©n hµng ph¶i tr¶ lín h¬n vèn huy ®éng trùc tiÕp tõ nÒn kinh tÕ d­íi d¹ng tiÒn göi tiÕt kiÖm hoÆc tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i chØ ®i vay khi ph¶i ®èi phã víi nh÷ng rñi ro vÒ thanh kho¶n, ngo¹i hèi. C¸c NHTM cã thÓ vay vèn ë NHNN theo quy ®Þnh cña NHNN, c¸c NHNN tØnh thµnh phè chØ ®­îc xÐt cho vay thanh to¸n bï trõ cßn nh÷ng kho¶n vay kh¸c ph¶i do ng©n hµng trung ­¬ng quy ®Þnh. VÒ ng©n hµng TW muèn tËp trung qu¶n lý nh»m kiÓm so¸t chÆt chÏ khèi l­îng tiÒn l­u th«ng. Song viÖc lµm nµy g©y khã kh¨n cho NHTM v× nÕu muèn nhËn ®­îc vèn vay, NHTM ph¶i tèn nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ trong khi ®ã ®iÒu kiÖn kinh doanh kh«ng cho phÐp chê ®îi. Sè l­îng nh÷ng ng©n hµng th­¬ng m¹i vay vèn cña NHNN kh«ng nhiÒu. Ngoµi ra, NHTM cã thÓ vay c¸c tæ chøc tÝn dông n­íc ngoµi, vèn vay lµ nh÷ng ngo¹i tÖ m¹nh. §Ó vay ®­îc vèn cña tæ chøc tÝn dông n­íc ngoµi, NHTM ph¶i lµ doanh nghiÖp cã uy tÝn, ho¹t ®éng ®a d¹ng, quan hÖ quèc tÕ tèt, c«ng nghÖ ng©n hµng tiªn tiÕn… míi ®­îc sù ®ång ý cña NHNN. MÆc dï ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc cÊp tÝn dông cña NH n­íc ngoµi rÊt khã kh¨n nh­ng nÕu ®­îc cÊp ng©n hµng sÏ nhËn ®­îc sè vèn lín víi l·i suÊt thÊp (l·i suÊt ngo¹i tÖ), chi phÝ giao dÞch nhá. HiÖu qu¶ cuèi cïng lµ chi phÝ b×nh qu©n trªn mét ®ång vèn nhá h¬n rÊt nhiÒu so víi chi phÝ ph¶i tr¶ cho mét ®ång vèn huy ®éng trong n­íc. §©y lµ mét sè tr­êng hîp c¸ biÖt, v× vËy huy ®éng vèn trong n­íc rÊt quan träng. HiÖn nay, n­íc ta vÉn ch­a hoµn chØnh ®­îc mét l·i suÊt c¬ b¶n. Møc l¹m ph¸t còng ®­îc khèng chÕ bëi chÝnh s¸ch vÜ m« cña nhµ n­íc. V× vËy, ®Ó n¾m ®­îc phÇn th¾ng trong huy ®éng vèn th× ng©n hµng cÇn cã uy tÝn cao, chÊt l­îng dÞch vô tèt. §Ó n©ng cao ®­îc chÊt l­îng tÝn dông c¸c tÝn dông c¸c ng©n hµng cÇn ph¶i nhËn biÕt ®­îc nh÷ng thÕ m¹nh mµ b¶n th©n cña ng©n hµng m×nh ®Ó thu hót kh¸ch hµng. +VÞ thÕ do ®Þa ®iÓm vÞ trÝ ho¹t ®éng: nÕu mét ng©n hµng ®Æt trô së ë c¹nh mét ng©n hµng kh¸c cã nhiÒu ­u thÕ hoÆc n¬i ®Æt trô së kh«ng phï hîp, th× viÖc kinh doanh sÏ kh¸ khã kh¨n. VÞ trÝ ®Æt trô së ph¶i phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng kinh doanh lµ nh÷ng vÞ trÝ tËp trung d©n c­, gÇn nh÷ng trung t©m th­¬ng m¹i lín. + BÒ dµy ho¹t ®éng cña ng©n hµng sÏ t¹o cho ng©n hµng nh÷ng kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ. + Quy m« vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng sÏ gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò chiÕn l­îc. + Kh¸ch hµng còng rÊt quan t©m ®Õn tÝnh chÊt së h÷u cña lo¹i h×nh ng©n hµng th­¬ng m¹i,kh¸ch hµng rÊt tin t­ëng ®èi víi c¸c NHTM quèc doanh. + §éi ngò c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng chÝnh lµ bé mÆt cña ng©n hµng. Ng©n hµng cÇn quan t©m ®Õn tr×nh ®é c¸n bé, nh©n viªn ng©n hµng kh«ng chØ lµ tr×nh ®é chuyªn m«n mµ cßn lµ th¸i ®é, phong c¸ch giao tiÕp, c­ xö cã v¨n ho¸, v¨n minh lÞch sù. + Vµ vÊn ®Ò quan träng nhÊt mµ kh¸ch hµng quan t©m lµ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ dÞch vô cung cÊp. ChÊt l­îng dÞch vô lµ: - TÝnh chÊt kÞp thêi, chÝnh x¸c, an toµn vµ tiÖn lîi cña dÞch vô. - C«ng nghÖ ng©n hµng. - Uy tÝn trong thanh to¸n. -Tr×nh ®é kü thuËt nghiÖp vô, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng. - §Þa ®iÓm cung cÊp dÞch vô thuËn lîi an toµn. - Thñ tôc ®¬n gi¸ phøc t¹p. Gi¸ c¶ dÞch vô : - L·i suÊt huy ®éng vèn, l·i suÊt cho vay. - PhÝ ®­îc. N¾m ch¾c ®­îc nh÷ng yÕu tè trªn, ng©n hµng míi cã thÓ dÔ dµng n©ng cao søc c¹nh tranh còng nh­ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. Ngoµi viÖc quan t©m ®Õn huy ®éng vèn, cã ®­îc l­îng vèn hïng hËu ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng ng©n hµng cßn 1 vÊn ®Ò nan gi¶i cÇn quan t©m ®ã lµ nî qu¸ h¹n (nî xÊu). 3.2. Nî qu¸ h¹n Trong hÖ thèng ng©n hµng, nî qu¸ h¹n lµ tån t¹i c¬ b¶n nhÊt, nÕu kh«ng nhanh chãng kh¾c phôc sÏ ®e do¹ trùc tiÕp ®Õn sù lµnh m¹nh vµ an toµn cña hÖ thèng ng©n hµng còng nh­ t×nh h×nh kinh tÕ – x· héi. B¶n chÊt hiÖn t­îng nî qu¸ h¹n trong kinh doanh tÝn dông Chóng ta xem xÐt mèi quan hÖ tÝn dông hoµn h¶o gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, ®ã lµ sù hoµn tr¶ ®Çy ®ñ c¶ gèc lÉn l·i cho ng©n hµng ®Õn thêi ®iÓm ®¸o h¹n. Cßn nî qu¸ h¹n ph¸t sinh tõ mèi quan hÖ tÝn dông kh«ng hoµn h¶o, kh¸ch hµng (ng­êi ®i vay) kh«ng thùc hiÖn ®­îc nghÜa vô tr¶ nî cña m×nh cho ng©n hµng ®óng h¹n. Qu¸ tr×nh tÝn dông ®­îc cÊu thµnh tõ hai qu¸ tr×nh riªng biÖt: qu¸ tr×nh vay vµ qu¸ tr×nh tr¶ nî. Mét chu tr×nh cña tÝn dông bao gåm 3 giai ®o¹n, giai ®o¹n thø nhÊt: giai ®o¹n ph©n phèi tÝn dông d­íi h×nh thøc cho vay. Gi¸ trÞ vèn tÝn dông ®­îc chuyÓn sang ng­êi vay, mét bªn nhËn ®­îc gi¸ trÞ vµ mét bªn nh­êng gi¸ trÞ. Giai ®o¹n thø hai: sö dông trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Ng­êi ®i vay sÏ sö dông gi¸ trÞ vèn tÝn dông ®Ó ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng kinh doanh. Giai ®o¹n thø ba: giai ®o¹n hoµn tr¶ tÝn dông, ng­êi ®i vay hoµn tr¶ cho ng­êi vay kÌm theo phÇn l·i tho¶ thuËn. §©y lµ mét chu tr×nh khÐp kÝn, nh­ng giai ®o¹n thø ba lµ giai ®o¹n ®Æc tr­ng nhÊt cña mét quan hÖ tÝn dông hoµn h¶o, nã kh¸c biÖt quan hÖ tÝn dông víi nh÷ng quan hÖ tµi chÝnh kh¸c. Nî qu¸ h¹n lµ sù vi ph¹m hai ®Æc tr­ng cña tÝn dông ®ã lµ ®Æc tr­ng vÒ thêi h¹n vµ tÝnh hoµn tr¶ ®Çy ®ñ. Thêi h¹n lµ kho¶ng thêi gian tõ khi ng­êi ®i vay nhËn ®­îc kho¸n tÝn dông cho ®Õn khi ng­êi cho vay nhËn ®­îc l­îng gi¸ trÞ bao gåm c¶ gèc lÉn l·i theo tho¶ thuËn. §Ó ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n cña mét ng©n hµng ng­êi ta cã thÓ sö dông tû lÖ nî qu¸ h¹n trªn tæng d­ nî, tøc lµ: Tû lÖ nî qu¸ h¹n = . 100 Cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh nî qu¸ h¹n kh¸c nhau nÕu c¨n cø vµo: Thêi gian -Nî qu¸ h¹n ph¸t sinh t¹m thêi cã thÓ thu håi trong thêi gian ng¾n. - Nî qu¸ h¹n sau thêi gian míi thu håi ®­îc. - Nî qu¸ h¹n kh«ng thÓ thu håi ®­îc (thêi gian kh«ng x¸c ®Þnh) Kh¶ n¨ng thu håi - Nî qu¸ h¹n thu håi ®­îc 100% - Nî qu¸ h¹n thu håi ®­îc 1 phÇn - Nî qu¸ h¹n mÊt tr¾ng. Møc ®é ®¶m b¶o - Nî qu¸ h¹n ®­îc ®¶m b¶o hoµn toµn - Nî qu¸ h¹n ®­îc ®¶m b¶o mét phÇn - Nî qu¸ h¹n kh«ng ®­îc ®¶m b¶o. Nî qu¸ h¹n g©y thiÖt h¹i cho NHTM cô thÓ lµ: -Nî qu¸ h¹n dÉn ®Õn sù ø ®äng vèn, chu tr×nh tÝn dông lµ mét vßng quay khÐp kÝn , gi¶ sö nî qu¸ h¹n cã thÓ thu håi sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh tøc lµ ®· lµm cho thêi h¹n vßng quay thùc tÕ lín h¬n vßn quay tÝn dông ®· tho¶ thuËn, nh­ vËy ®· lµm gi¶m tíi ®é chu chuyÓn vèn tÝn dông dÉn ®Õn lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn, gi¶m lîi nhuËn cña ng©n hµng. - Nî qu¸ h¹n trong kinh doanh tÝn dông cña NHTM lµm gi¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n. Bëi v× NHTM ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c “®i vay ®Ó cho vay” tøc lµ huy ®éng vèn sau ®ã cho vay lÊy l·i thu lîi nhuËn tr¶ l·i cho sè vèn ®· huy ®éng, nh­ng nî qu¸ h¹n ®· lµm cho ng©n hµng kh«ng thu ®­îc vèn vµ l·i ®Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã. + Mét NHTM mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹m thêi sÏ lµm gi¶m uy tÝn kinh doanh cña ng©n hµng cã thÓ dÉn ®Õn hiÖn t­îng ng­êi göi tiÒn ®ång lo¹t rót tiÒn ®Èy ng©n hµng ®i tíi ph¸ s¶n. C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n lu«n lu«n chøa ®ùng kh¶ n¨ng kh«ng thu håi ®­îc vèn vay 1 phÇn hoÆc toµn bé. Ng©n hµng mÊt vèn tøc lµ gi¶m kh¶ n¨ng kinh doanh, gi¶m lîi nhuËn, nÕu sè vèn qu¸ lín b­íc cuèi cïng lµ ph¸ s¶n. Nî qu¸ h¹n sÏ lµm gi¶m chÊt l­îng tÝn dông, gi¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n cã nhiÒu, nh­ng cã thÓ xÕp vµo c¸c lo¹i nguyªn nh©n chñ yÕu sau. Nguyªn nh©n tõ kh¸ch hµng - Rñi ro trong c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng. + Do sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng cÊp: gi¸ nguyªn liÖu, thiÕu nguyªn liÖu. - Cung v­ît cÇu, hµng ho¸ Õ ®äng, chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - Kh¸ch hµng sö dông vèn sai môc ®Ých, g©y l·ng phÝ vèn, mÊt vèn, ®©y ®­îc gäi lµ rñi ro ®¹o ®øc. - Nguån lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, chñ dù ¸n kh«ng lµnh m¹nh, kh¶ n¨ng thanh to¸n kÐm. C¸c nguån thu doanh nghiÖp rÊt h¹n chÕ nh­ng khèi l­îng c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n qu¸ lín. Nguyªn nh©n tõ ng©n hµng + Ng©n hµng ch­a thËt chó träng vµo môc tiªu cña c¸c kho¶n vay, tÝnh to¸n kh«ng chÝnh x¸c hiÖu qu¶ ®Çu t­ dù ¸n xin vay dÉn ®Õn c¸c quy ®Þnh sai lÇm trong cho vay. + Ng©n hµng ®¸nh gi¸ ch­a ®óng vÒ c¸c kho¶n vay, vÒ ng­êi ®i vay, chñ quan tin t­ëng vµo kh¸ch hµng quen cña m×nh coi nhÑ kh©u kiÓm tra kh«ng nç lùc kiÓm tra t×nh h×nh tµi chÝnh, phi tµi chÝnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn t¹i, t­¬ng lai, nguån tr¶ nî…. + C¸n bé tÝn dông kh«ng cã kinh nghiÖm kh«ng am hiÓu vÒ ngµnh kinh doanh mµ m×nh ®ang tµi trî, thiÕu sè liÖu thèng kª, cho tiªu ®Ó ph©n tÝch so s¸nh, ®¸nh gi¸ vai trß vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trong ngµnh, kh¶ n¨ng thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai, chu kú, vßng ®êi cña s¶n phÈm. + Ng©n hµng qu¸ quan t©m tin t­ëng vµo tµi s¶n thÕ chÊp, b¶o ®¶m thÕ chÊp coi nhÑ c«ng t¸c phßng ngõa rñi ro, kiÓm tra gi¸m s¸t, ®èi víi dù ¸n xin vay, kh«ng n¾m v÷ng t×nh h×nh sö dông vèn vay, kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p xö lý ng¨n chÆn kÞp thêi khi cã dÊu hiÖu xÊu cña kho¶n vay. - Qu¸ dùa vµo dù ¸n ®Çu t­, vµo kho¶n cho vay vµ ch¹y theo sè l­îng cho vay, cho vay cµng nhiÒu cµng tèt, chó träng kh«ng ®óng møc ®Õn chÊt l­îng tÝn dông. - C¸n bé tÝn dông kh«ng bao qu¸t hÕt c¸c ®iÓm yÕu vÒ mÆt ph¸p lý hoÆc c¸c sai sãt kh¸ch quan chñ quan kh¸c, trong hå s¬ chøng tõ xin vay cña doanh nghiÖp. - ThiÕu th«ng tin tÝn dông, th«ng tin tÝn dông kh«ng chÝnh x¸c, kÞp thêi, ch­a cã “danh s¸ch ph©n lo¹i doanh nghiÖp”, ch­a ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp mét c¸ch ®óng ®¾n. - Ng©n hµng thiÕu mét c¬ cÊu theo dâi, qu¶n lý rñi ro. C¸c nguyªn nh©n kh¸c a. Rñi ro do hoµn c¶nh kinh tÕ x· héi trong n­íc - NÕu nÒn kinh tÕ trong n­íc ®ang ë t×nh tr¹ng suy tho¸i, s¶n xuÊt bÞ ®×nh ®èn, thu nhËp cña mçi thµnh viªn trong x· héi bÞ gi¶m, ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng tr¶ nî ng©n hµng hoµn thiÖn nhiÒu biÕn ®éng kh¸c, l¹m ph¸t thiªn nhiªn, thiªn tai, dÞch ho¹. b. Nh©n tè chÝnh s¸ch Nh÷ng thay ®æi vÒ chÝnh trÞ, chÝnh s¸ch, chÕ ®é, luËt ph¸p, nh÷ng thay ®æi ®ã cã ¶nh h­ëng kh«ng Ýt nhiÒu tíi quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. V× vËy qua phÇn chóng ta ph©n tÝch, nÕu mét ng©n hµng thiÕu mét chÝnh s¸ch cho vay râ rµng, kh«ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm thùc tr¹ng kinh tÕ bao gåm ®Þnh h­íng chung trong viÖc cho vay, chÕ ®é tÝn dông ng¾n h¹n, ®óng h¹n, dµi h¹nm c¸c quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o cho vay, vÒ lo¹i kh¸ch hµng mµ ng©n hµng quan t©m… sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi chÊt l­îng tÝn dông, gi¶m kh¶ n¨ng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi cña tÝn dông. Trong chÝnh s¸ch cho vay cña ng©n hµng th× ®èi t­îng mµ ng©n hµng cÇn ph¶i quan t©m nhiÒu nhÊt lµ kh¸ch hµng. 3.3. Kh¸ch hµng Khi cÊp tÝn dông, ng©n hµng cÇn ph¶i hiÓu râ kh¸ch hµng, v× kh¸ch hµng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ cña vèn vay, t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d­ míi tõ vèn vay. HiÓu râ kh¸ch hµng lµ b­íc t¹o lËp c¬ së ban ®Çu ®Ó cho ng©n hµng lµm c¨n cø ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh trong cho vay. §Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng, ng©n hµng cÇn ph¶i dùa vµo: +Tµi liÖu thuyÕt minh vÒ viÖc vay vèn: kÕ ho¹ch hoÆc ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh, giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. + C¸c tµi liÖu kÕ to¸n ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, b¶ng tæng kÕt tµi s¶n, b¶n thuyÕt minh vÒ t×nh h×nh c«ng nî, b¶n gi¶i tr×nh vÒ kÕt qu¶ kinh doanh, b¶n ph©n tÝch chi tiÕt lç l·i. +C¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn ®¶m b¶o tÝn dông. - Ngoµi ra cßn nhiÒu th«ng tin kh¸c: nh­ pháng vÊn trùc tiÕp ng­êi vay, th«ng tin qua hå s¬ l­u tr÷ vÒ ng­êi vay t¹i ng©n hµng. Th«ng tin qua c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ kinh tÕ víi ng­êi vay, th«ng tin cña trung t©m CIC… C¸c ng©n hµng th­êng ®­a ra c¸c tiªu chuÈn ®Ó xem xÐt nh­ tiªu chuÈn 5C Capacity: N¨ng lùc ho¹t ®éng Capital: Vèn Charater: §Æc ®iÓm (®Æc tÝnh) Coditions: §iÒu kiÖn Collatral: VËt chÊt thÕ chÊp. Tiªu chuÈn 5p Purpose: Môc ®Ých Payment: Tr¶ nî Protection: B¶o vÖ Policy: chÝnh s¸ch Price: Gi¸ c¶ Vµ c¸c NHTM th­êng ®¸nh gi¸ trªn c¸c mÆt chñ yÕu sau. 3.3.1. N¨ng lùc ph¸p lý cña kh¸ch hµng. Gi¶ sö mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp muèn vay vèn th× tæ chøc, doanh nghiÖp ®ã ph¶i cã t­ c¸ch ph¸p nh©n hoÆc cã ®¨ng ký kinh doanh míi ®­îc phÐp ký hîp ®ång kinh tÕ, còng nh­ lµ hîp ®ång tÝn dông. Ng©n hµng th­êng ®ßi hái kh¸ch hµng cung cÊp cho ng©n hµng c¸c tµi liÖu: + QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp. + GiÊy phÐp kinh doanh do cÊp thÈm quyÒn cÊp. + QuyÕt ®Þnh tæ chøc. Vµ mét sè giÊy tê kh¸c. Cßn ®èi víi mét c¸ nh©n lµ nh÷ng ng­êi cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý vµ n¨ng lùc hµnh vi, cã hé khÈu nh­ng th­êng tró trªn cïng ®Þa bµnvíi ng©n hµng cho vay. 3.3.2. Uy tÝn ng­êi vay vèn. §èi víi mét kh¸ch hµng cò th× ng©n hµng ®· n¾m ®­îc 1 l­îng lín th«ng tin vÒ tÝnh trung thùc c¸c nguån tµi chÝnh vµ vµ n¨ng lùc cña kh¸ch hµng, th«ng tin vÒ tÝnh nghiªm tóc trong tr¶ nî, tÝnh æn ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh. Cßn ®èi víi mét kh¸ch hµng míi, phô thuéc vµo nhiÒu vµo sù giíi thiÖu, vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c quan hÖ víi doanh nghiÖp. 3.3.3. T×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Kh¸ch hµng cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh lµ c¬ së quan träng ®¶m b¶o tÝnh tù chñ, chñ ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî trong t­¬ng lai. §©y lµ c¨n cø quan träng ®Ó ng©n hµng quyÕt ®Þnh cã cho vay hay kh«ng? Cho vay bao nhiªu?. §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, c¸c ng©n hµng sö dông c¸c “tû lÖ tµi chÝnh” Ph©n tÝch tû lÖ tµi chÝnh lµ mét trong nhiÒu ph­¬ng ph¸p cã thÓ sö dông hç trî cho c«ng t¸c ph©n tÝch vµ t×m hiÓu c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña kh¸ch hµng trong ®¸nh gi¸ tÝn dông. Khi ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu ng©n hµng ph¶i so s¸nh kú nµy víi kú tr­íc, so s¸nh sè thùc tÕ víi kÕ ho¹ch ®Ó thÊy møc ®é ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. So s¸nh c¸c tiªu chuÈn chung còng nh­ tiªu chuÈn riªng cña ngµnh ®Ó ®¸nh gÝa doanh nghiÖp trong mèi quan hÖ víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c t×nh h×nh tµi chÝnh vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn lùa chän chÝnh x¸c ®èi t­îng ®Çu t­. B¶n chÊt cña tÝn dông lµ tÝnh hoµn tr¶, chóng ra kh«ng nªn x©y dùng mét hÖ thèng chØ tiªu lùa chän qu¸ chi tiÕt lµm xa rêi b¶n chÊt khi t×m kh¸ch hµng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cho vay. Trong kinh doanh ng©n hµng, viÖc kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®­îc nî cã nguyªn nh©n quan träng lµ ng©n hµng ®· cã quyÕt ®Þnh cho vay sai lÇm v× kh«ng n¾m ®­îc t×nh h×nh kinh doanh cña kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, qu¶n trÞ vµ c¸c sù kiÖn cã liªn quan ®Õn t­¬ng lai cña kh¸ch hµng. §Ó c¹nh tranh trong kinh doanh ng©n hµng cÇn ph¶i n¾m b¾t chÝnh x¸c, kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ®¸p øng, cã thÓ gióp kh¸ch hµng n¾m nh÷ng c¬ héi kinh doanh. Nh©n tè thø ba ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông lµ m«i tr­êng vÜ m«. 3.4. M«i tr­êng vÜ m« - M«i tr­êng kinh tÕ kh«ng æn ®Þnh sÏ g©y c¶n trë cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn vay ng©n hµng dÉn ®Õn khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc tr¶ nî ng©n hµng. - Nh÷ng quy ®Þnh chÝnh s¸ch cña ng©n hµng nhµ n­íc cã tÝnh quyÕt ®Þnh trong ®Þnh h­íng kinh doanh tÝn dông cña hÖ thèng NHTM. M«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng nãi riªng vµ cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ nãi chung lµ mét nhan tè quan träng. HÖ thèng ph¸p luËt quèc gia víi c¸c bé luËt, v¨n b¶n d­íi luËt ch­a ®­îc ®Çy ®ñ sÏ kh«ng ®¶m b¶o m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ g©y nªn nh÷ng rñi ro trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng tr¶ nî ng©n hµng cña doanh nghiÖp. - ¶nh h­ëng cña chu kú kinh tÕ, l¹m ph¸t gi¶m … nÕu khi cÊp tÝn dông vµo thêi ®iÓm “®Ønh” cña chu kú kinh tÕ, ®­îc ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè khi b¾t buéc ph¶i ph¸t m·i ®Ó thu håi nî ng©n hµng sÏ bÞ thua lç. Sù sôp ®æ cña thÞ tr­êng tµi s¶n lµm c¸c ng©n hµng NhËt B¶n, Hµn Quèc vµ c¸c n­íc §«ng Nam ¸ ®Òu ngËp trong c¸c kho¶n cho vay khã ®ßi hoÆc c¸c vô EPCO, Minh Phông ë ViÖt Nam lµ nh÷ng vÝ dô ®iÓn h×nh. - Ng©n hµng nhµ n­íc t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña hÖ thèng NHTM b»ng viÖc quy ®Þnh : +Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc nh»m lµm t¨ng gi¶m l­îng vèn kh¶ dông. +TrÇn l·i suÊt. +TØ lÖ trÝch lËp quü dù phßng rñi ro. Hµnh lang ph¸p lý còng nh­ viÖc kiÓm so¸t ho¹t ®éng tÝn dông ch­a ®ång bé, t¹o ra nhiÒu khe hë, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc cÊp tÝn dông sai nguyªn t¾c, tæn thÊt cña c¶i vËt chÊt cña nh©n d©n. Ch­¬ng ii: thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c nhtm ë ViÖt Nam. C¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam i. thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn ng©n hµng cña c¸c nhtm ë ViÖt Nam. N¨m 2000 sù thay ®æi c¬ cÊu thu nhËp lµ ®Æc ®iÓm næi bËt cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng©n hµng cã quy m« lín, nh÷ng ng©n hµng th­¬ng m¹i ho¹t ®éng chñ yÕu ë ®« thÞ. Tû träng doanh thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông gi¶m xuèng thu tõ dÞch vô vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c t¨ng lªn. Cô thÓ tõ c¸c nguån sau: - Thu tõ nghiÖp vô tiÒn göi tËp trung lµ chªnh lÖch tõ tr¶ l·i cho nhËn tiÒn göi USD ë trong n­íc, víi thu l·i tõ tiÒn göi USD ë n­íc ngoµi. NÕu l·i suÊt tiÒn göi USD kú h¹n 12 th¸ng ë c¸c NHTM tõ 5,2%-5.5% vµ 5,8% n¨m th× l·i suÊt tiÒn göi USD trªn thÞ tr­êng Mü cïng kú h¹n lªn tíi 6,5%. - Thu tõ nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ. Nh×n vµo diÔn biÕn tû gi¸ trong n¨m th× liªn tôc t¨ng lªn rÊt Ýt khi gi¶m. Mua mét l­îng ngo¹i tÖ tuÇn nµy th× tuÇn sau ®· kh¸c. Bªn c¹nh ®ã l­îng ngo¹i tÖ mua ®­îc t¨ng lªn nhê vµo kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng nhanh. ChØ trong 11 th¸ng riªng kim ng¹ch ®· t¨ng 25% so víi cïng kú h¹n n¨m tr­íc. - Thu tõ dÞch vô thanh to¸n bao gåm kÓ c¶ chiÕt khÊu bé chøng tõ L/C kÓ c¶ thanh to¸n trong n­íc. - Thu tõ ®Çu t­ vµo giÊy tê cã gi¸; tÝn phiÕu NHTM, tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu chÝnh phñ… Víi tæng khèi l­îng vèn ®Çu t­ kho¶ng 1500 tû ®ång tÝn phiÕu NHTM vµ 5000 tû ®ång tÝn phiÕu kho b¹c nhµ n­íc. MÆc dï cã xu h­íng t¨ng nguån thu tõ dÞch vô vµ c¸c ho¹t ®éng vÉn chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng doanh thu cña NHTM, nhÊt lµ c¸c NHTM cæ phÇn n«ng th«n vµ c¸c NHTM cã ho¹t ®éng chñ yÕu ë n«ng th«n. C¬ chÕ ®iÒu hµnh theo l·i suÊt c¬ b¶n tõ ®Çu th¸ng 8/2000 cña NHNN ®· thóc ®Èy m¹nh mÏ ho¹t ®éng c¹nh tranh vÒ l·i suÊt, ®¸p øng yªu cÇu c¹nh tranh trong lÜnh vùc tÝn dông gi÷a c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Nh÷ng NHTM lín ®Þa bµn ho¹t ®éng chñ yÕu ë ®ã th× thuËn lîi vÒ huy ®éng vèn nhÊt lµ huy ®éng tiÒn göi kh«ng kú h¹n vµ tiÒn göi thanh to¸n cã lîi thÕ râ rÖt. Bëi thÕ m¹nh ®ã còng ®i kÌm víi thu hót c¸c kh¸ch hµng lµ c¸c DNNN, tæng c«ng ty 90-91 c¸c dù ¸n lín, l·i suÊt cho vay néi tÖ cña c¸c NHTM nµy b»ng víi l·i suÊt huy ®éng vèn cña NHTM. Mét sè NHTM quèc doanh cho c¸c kh¸ch hµng lín vay víi l·i suÊt chØ cã 0,62%-0,65% th¸ng thËm chÝ cã løc d­íi 0,6% th¸ng trong khi ®ã l·i suÊt huy ®éng vèn cña mét sè NHTM cæ phÇn cã kú h¹n tõ 12 th¸ng ®Õn 24 th¸ng lªn tíi 0,6%-0,62% th¸ng. Cuéc c¹nh tranh nµy tiÕp tôc ®Èy c¸c NHTM quy m« nhá cµng ®Õn chç khã kh¨n h¬n. §ång thêi møc ®é chªnh lÖch l·i suÊt cho vay gi÷a ®èi t­îng nµy chØ b»ng 50% l·i suÊt cho vay cña ®èi t­îng kh¸c. NÕu c¸c tæng c«ng ty lín cña nhµ n­íc chØ ph¶i vay víi l·i suÊt 0,62%-0,65% th¸ng t¹i c¸c NHTM quèc doanh th× hé n«ng d©n lµ thµnh viªn ph¶i vay vèn cña QTDND víi l·i suÊt lµ 1,2% -1,25%. §©y chÝnh lµ nh÷ng hé gia ®×nh khã kh¨n ch­a cã ®iÒu kiÖn vay vèn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh, hä ph¶i chÞu thiÖt thßi tr­íc c¬ chÕ l·i suÊt míi tr­íc ®©y kho¶ng c¸ch chªnh lÖch nµy chØ kho¶ng 30-35%. TÝn dông ng©n hµng lu«n lu«n g¾n liÒn víi m«i tr­êng cña nÒn kinh tÕ víi c¸c lÜnh vùc kinh tÕ. N¨m 2000 nÒn kinh tÕ n­íc ta t¨ng tr­ëng kh¸, tiªu biÓu lµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, cã nguyªn nh©n quan träng tõ c¸c gi¶i ph¸p tiÒn tÖ tÝn dông an toµn. §Æc biÖt lµ t¨ng tr­ëng cho c¸c kim ng¹ch xuÊt khÈu, c¸c mÆt hµng rau qu¶, thuû s¶n, h¹t ®iÒu, cao su… riªng mÆt hµng thuû s¶n ®¹t møc 1,45 triÖu USD. §©y lµ thuËn lîi cho vèn tÝn dông cña c¸c NHTM ®Çu t­ trong c¸c kh©u s¶n xuÊt thu mua, chÕ biÕn, xuÊt khÈu… c¸c ngµnh tr­íc ®©y cã c¸c s¶n phÈm bÞ tån ®äng khã tiªu thô, gi¸ b¸n thÊp, ho¹t ®éng thua lç, nî ®äng vèn ng©n hµng víi khèi l­îng lín ph¶i gi·n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n nî nh­: xi m¨ng lß ®øng, mÝa ®­êng, g¹ch tr¸ng men, cao su… th× nay gi¸ b¸n ®· c¶i thiÖn t×nh h×nh tiªu thô kh¶ quan. TiÒn vèn vay vµ l·i treo ®· thu håi ®­îc song l¹i xuÊt hiÖn nh÷ng khã kh¨n míi. Hµng dÖt may, giµy da… tr­íc ®©y cã kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng tr­ëng kh¸, nh­ng n¨m 2000 kh«ng ®¹t kÕ ho¹ch thËm chÝ cßn gi¶m hoÆc diÔn biÕn kh«ng æn ®Þnh trong n¨m, lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång tÝn dông. C¸c lÜnh vùc cã kim ng¹ch xuÊt khÈu lín th­êng t¨ng tr­ëng cao: g¹o, cµ phª… th× n¨m nay hÕt søc khã kh¨n, kim ng¹ch gi¶m, gi¸ xuÊt khÈu gi¶m, hµng tån ®äng . Vèn tÝn dông cho vay còng ph¶i gi·n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n nî, kho¶n vèn cho vay cò ch­a thu ®­îc lªn ph¶i cho vay míi ®Ó thu mua. §Æc biÖt sau khi chÝnh phñ quyÕt ®Þnh hç trî l·i suÊt vèn vay ng©n hµng cho t¹m tr÷ 60.000 tÊn cµ phª nh©n, th× gi¸ thu mua l¹i tiÕp tôc gi¶m tõ 7500-8000 ®ång/kg cµ phª nh©n xuèng cßn 5.500-6000 ®/kg cã thêi ®iÓm xuèng cßn 5000 ®ång/kg. Gi¸ cµ phª cuèi mçi vô cã ®­îc c¸i thiÖn hay kh«ng? Nh­ng l­îng cµ phª t¹m tr÷ tån kho cña n¨m nay c«ng viÖc víi s¶n l­îng cµ phª thu ho¹ch cña niªn vô sÏ lµm cho nguån cµ phª cho thÞ tr­êng t¨ng gÊp béi. T×nh h×nh nµy sÏ g©y lo l¾ng h¬n cho sè vèn tÝn dông 4000-5000 tû ®ång ®Çu t­ cho c¸c lÜnh vùc liªn quan trùc tiÕp ®Õn cµ phª. ë §ång b»ng s«ng cöu long thÞ tr­êng vèn tÝn dông n«ng th«n lín nhÊt c¶ n­íc, sè vèn ph¶i khoanh nî, gi·n nî do ®ît lò lôt n¨m nay lªn tíi gÇn 1000 tû ®ång, ®ã lµ ch­a kÓ ®Õn sè vèn tÝn dông ph¶i xö lý cña ch­¬ng tr×nh cho vay t©n nÒn nhµ vµ lµm nhµ trªn cäc, cho vay thu mua lóa g¹o, cho vay ®¸nh b¾t c¸ xa bê. N¨m 2000 lÜnh vùc xuÊt khÈu g¹o gÆp nhiÒu khã kh¨n, gi¸ h¹, thÞ tr­êng thu hÑp, kÓ c¶ s¶n l­îng vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu g¹o ®Òu gi¶m. Mµ theo tÝnh quy luËt, cø sau mét ®ît lò lôt, ®­îc phï sa båi ®¾p th× vô tíi c©y lóa ë §ång b»ng s«ng Cöu Long sÏ ph¸t triÓn tèt h¬n, cho n¨ng suÊt vµ s¶n l­îng c©y l­¬ng thùc cao h¬n, v× vËy víi s¶n l­îng lóa g¹o tån kho vµ t¹m tr÷ vô tr­íc lµm t¨ng cung vÒ lóa g¹o xuÊt khÈu, g©y ¸p lùc lín vÒ thÞ tr­êng. T×nh h×nh nµy sÏ g©y ¸p lùc lín lªn chÊt l­îng tÝn dông ng©n hµng. ¦íc tÝnh ®Õn hÕt th¸ng 12/2000, d­ nî tÝn dông cña hÖ thèng ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ t¨ng 21% so víi cuèi n¨m 1999 (®Õn hÕt th¸ng 10/2000 t¨ng 18,8%, t¨ng ®¸ng kÓ so víi møc t¨ng 19,1% cña n¨m 1999; 16,4% n¨m 1998). §ång thêi ­íc tÝnh tû lÖ nî qu¸ h¹n chØ ë møc 11,7% gi¶m gÇn 1,28% so víi 13,5% n¨m 1999. Song tæng sè vèn bÞ nî qua h¹n th× t¨ng lªn, bªn c¹nh ®ã xuÊt hiÖn mét lo¹t kho¶n nî khoanh míi kh«ng thÓ xuÊt hiÖn trong tû lÖ nî qu¸ h¹n. C¸c kho¶n nî nµy tËp trung ë vïng lò lôt ®ång b»ng s«ng Cöu Long ë vïng miÒn trung ë c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu g¹o, xuÊt khÈu cµ phª. Sè tµi s¶n thÕ chÊp ®ãng b¨ng ngµy cµng xuèng cÊp mét gi¸, khã xö lý. M«i tr­êng vÜ m« cho ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng dÇn dÇn ®i vµo æn ®Þnh, râ rµng an toµn h¬n. - C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc s¾p xÕp l¹i. Mét sè doanh nghiÖp ®­îc cæ phÇn ho¸, nhiÒu doanh nghiÖp ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc hiÖu qu¶ cña m×nh nhÊt lµ c¸c Tæng c«ng ty 90-91. - LuËt doanh nghiÖp míi ban hµnh cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 1/1/2000. §· thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp míi, tËp trung ë c¸c thµnh phè lín Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh. - C¸c hé gia ®×nh s¶n xuÊt ë n«ng th«n ®ang ®Þnh h×nh râ nÐt. Ngµnh chøc n¨ng ®· ban hµnh tiªn chÝ cô thÓ xÕp lo¹i trang tr¹i tõ ®ã cã c¸c quy chÕ cô thÓ vÒ ho¹t ®éng tÝn dông thùc hiÖn víi hä. Tuy vËy viÖc gióp ®ì cho ng­êi nghÌo vay vèn cßn chËm ®­îc thùc hiÖn, cßn nhiÒu v­íng m¾c cÇn ®­îc th¸o gì. M«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng tÝn dông ®­îc hoµn thiÖn ®Çy ®ñ râ rµng, chÆt chÏ vµ phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ h¬n. NHNN ®· chØnh söa, bæ sung ban hµnh míi mét lo¹t quyÕt ®Þnh, th«ng t­ phï hîp víi c¬ chÕ hiÖn nay, nh÷ng v­íng m¾c s¬ hë, chång chÐo cña c¬ chÕ cò ®­îc th¸o gì, b·i bá lµm cho ho¹t ®éng tÝn dông ®­îc thuËn lîi h¬n, t¨ng tÝnh tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cho c¸c tæ chøc tÝn dông. Nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý quan träng ®­îc tËp trung ban hµnh trong thêi gian qua, tËp trung trong 6 th¸ng ®Çu n¨m bao gåm. - QuyÕt ®Þnh sè 266/2000 ngµy 18/8/2000 vÒ viÖc cho vay kh«ng cã tµi s¶n b¶o ®¶m ®èi víi NHTM cæ phÇn, c«ng ty tµi chÝnh cæ phÇn vµ ng©n hµng liªn doanh. - QuyÕt ®Þnh sè 283/2000 ngµy 25/8/2000 ban hµnh quy chÕ b¶o l·nh ng©n hµng. - QuyÕt ®Þnh sè 284/2000 ngµy 25/8/2000 ban hµnh quy chÕ cho vay cña TCTD ®èi víi kh¸ch hµng. Th«ng t­ sè 06/2000 ngµy 4/4/2000 vµ th«ng t­ sè 10/2000 ngµy 31/8/2000 h­íng dÉn thùc hiÖn b¶o ®¶m tiÒn vay cña TCTD. QuyÕt ®Þnh sè 418/2000 ngµy 21/9/2000 vÒ ®èi t­îng cho vay b»ng ngo¹i tÖ. Vµ nhiÒu quyÕt ®Þnh kh¸c, víi nhiÒu nç lùc, b»ng nhiÒu quyÕt ®Þnh, v¨n b¶n th¸o gì nãi trªn céng víi ®iÒu kiÖn nhu cÇu kh¸ch quan vÒ vèn cña nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng tÝn dông ®­îc më réng nhanh chãng trong c¸c th¸ng cuèi n¨m. NÕu nh­ ®Õn hÕt quý I/2000 d­ nî cho vay cña ng©n hµng míi t¨ng 3,84% so víi 31/12/1999 th× ®Õn hÕt quý II ®· t¨ng 11,% hÕt quý III t¨ng 14,8% hÕt th¸ng 10 t¨ng 18,8% vµ dù kiÕn hÕt n¨m 2000 t¨ng 21% so víi cuèi n¨m 1999. Tuy nhiªn, tÝnh rñi ro ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông còng cã xu h­íng t¨ng lªn, c¸c TCTD ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng rñi ro trong cho vay. §Æc biÖt lµ cã thÓ gia t¨ng rñi ro vÒ ®¹o ®øc do chÝnh c¸c c¸n bé tÝn dông trong viÖc thùc hiÖn c¸c thÓ lÖ chÕ ®é g©y ra, d­ nî tiÕp tôc t¨ng nhanh, trong khi sè l­îng c¸n bé tÝn dông hÇu nh­ kh«ng t¨ng, ®iÒu kiÖn giao th«ng ë n«ng th«n kh«ng ®­îc c¶i thiÖn, lµm t¨ng ¸p lùc ®èi víi c¸c c¸n bé tÝn dông, lµm t¨ng rñi ro trong tÝn dông. C¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt míi, trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng ph¸p lý míi, ho¹t ®éng cña TCTD s«i ®éng h¬n, còng lµm t¨ng nguy c¬ h¹ thÊp tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ tÝn dông, t¨ng tÝnh rñi ro trong lÜnh vùc nµy. ii. C¸c gi¶i ph¸p chÝnh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ng©n hµng ë ViÖt Nam. 1. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ n¾m ch¾c kh¸ch hµng Ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng ®óng ®¾n, ng©n hµng vµ kh¸ch hµng lu«n g¾n bã víi nhau, mèi quan hÖ nµy lu«n tån t¹i kh¸ch quan lu«n bæ sung vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nhau cïng ph¸t triÓn. CÇn thiÕt ph¶i ®¸nh gi¸ cho kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ kh¸ch hµng uy tÝn. Kh¸ch hµng truyÒn thèng lµ kh¸ch hµng víi ng©n hµng theo thêi gian vµ néi dung ho¹t ®éng : cã c¶ qu¸ tr×nh lÞch sö, hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai, g¾n liÒn víi ng©n hµng tõ nh÷ng ®Çu vµ ®Õn nay vÉn ph¸t triÓn tèt. §èi víi kh¸ch hµng cã uy tÝn cã thÓ võa lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng, ®iÒu dÔ nhËn thÊy ë c¸c doanh nghiÖp nµy ®Òu lµ doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc, vay m­în vµ tr¶ nî sßng ph¼ng, cã tr¸ch nhiÖm víi ®ång vèn, sö dông vèn cã hiÖu qu¶, chi tiªu ®óng chÕ ®é, kinh doanh cã l·i. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng nµy, khi x©y dùng chiÕn l­îc ng©n hµng ph¶i hÕt søc quan t©m, g¾n ho¹t ®éng ng©n hµng víi ho¹t ®éng kh¸ch hµng, thÈm ®Þnh vµ ®Çu t­ kÞp thêi c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶. CÇn x©y dùng trong lßng c¸c kh¸ch hµng nµy h×nh ¶nh ng©n hµng lu«n gÇn g÷i vµ hç trî kÞp thêi ®Ó s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao cho x· héi. Cã chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý ­u ®·i vµ më réng thÞ tr­êng, thÞ phÇn th«ng qua ho¹t ®éng ng©n hµng. - Ph¶i x©y dùng mèi quan hÖ tèt gi÷a ng©n hµng vµ doanh nghiÖp nh­ ng­êi b¹n ®ång hµnh, cã quan hÖ g¾n bã vµ t¸c ®éng qua l¹i. Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp lµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng vµ ng­îc l¹i cã thÓ cã thÓ nãi trong bèi c¶nh hiÖn nay ho¹t ®éng ng©n hµng ngµy cµng khã, chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt cho vay vµ huy ®éng chØ dao ®éng trong kho¶ng tõ 0,15%-0,2% thµng, do vËy ngoµi ho¹t ®éng tÝn dông cÇn cung cÊp c¸c dÞch vô cho kh¸ch hµng víi møc phÝ dÔ chÊp nhËn vµo nh÷ng ®Þnh kú 6 th¸ng, mang tÝnh truyÒn thèng, g¾n bã trªn c¬ së ®ã ®i s©u s¸t t×m hiÓu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc cung øng vèn s¸t, ®óng. Lµm tèt viÖc nµy sÏ gióp gi¶m thÊp tû lÖ nî qu¸ h¹n. Vèn tÝn dông t¨ng tr­ëng vµ nÒn kinh tÕ sÏ t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng. Tõ mèi quan hÖ tèt nµy th× sÏ cã sù hiÓu biÖt lÉn nhau, th«ng c¶m vµ ý thøc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cña c¶ 2 phÝa sÏ lµ c¬ së ®Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. -Nªn ®Æt ph­¬ng ¸n dù phßng tr¶ nî vay ng©n hµng cña ng­êi vay. Sù chñ ®éng nµy cã t¸c dông rÊt lín ®Ó ng¨n chÆn nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra, còng cÇn ph¶i ®a d¹ng kh¸ch hµng ph©n t¸n rñi ro kh«ng nªn qu¸ tËp trung vµo mét sè ®èi t­îng kh¸ch hµng mét sè ngµnh nghÒ. 2. C¶i tiÕn ho¹t ®éng cña ng©n hµng phï víi c¬ chÕ míi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña chÝnh ng©n hµng ®ã. C¸c ng©n hµng cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng cã nhiÒu biÕn ®éng song còng cã thÕ chÊp nhËn ph¸ s¶n bëi sù yÕu kÐm trong kinh doanh. Nh­ng dï ë gèc ®é nµo th× tr¸ch nhiÖm ng©n hµng ®èi víi vèn vay lµ rÊt lín, bëi ho¹t ®éng cña ng©n hµng cã nhiÒu ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng kinh tÕ -x· héi cña mét quèc gia. Do vËy ng©n hµng cÇn ph¶i chñ ®éng víi c¸c quyÕt ®Þnh cho vay. Ph¶i x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé ng©n hµng tinh th«ng vÒ nghiÖp vô, hiÓu biÕt ph¸p luËt vµ ®¹o ®øc trong kinh doanh. YÕu tè con ng­êi lu«n lµ yÕu tè chñ ®¹o cña mäi ho¹t ®éng v× con ng­êi lµ chñ thÓ. NHTM cÇn nh÷ng c¸n bé chuyªn m«n s©u s¾c, ph¶i cã ®¹o ®øc ®Ó lµm chñ b¶n th©n trong xö lý nghiÖp vô, kh«ng lµm ph­¬ng h¹i ®Õn quyÒn lîi chung. X©y dùng mét ®éi ngò c«ng chøc viªn ®óng tiªu chuÈn, hiÓu biÕt ph¸p luËt vµ lµm ®óng ph¸p luËt nhê sù n¨ng ®éng, kinh doanh cña nh÷ng c¸n bé nµy míi cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. Còng cÇn t¨ng c­¬ng ho¹t ®éng kiÓm so¸t néi bé ®¶m b¶o chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn thuÕ vµ quy tr×nh tÝn dông, cÇn thiÕt tæ chøc kiÓm tra chÐo vÒ ®Þa bµn c¸n bé tÝn dông phô tr¸ch. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c th«ng tin khi quyÕt ®Þnh cho vay th× ng©n hµng ph¶i n¾m ®­îc th«ng tin vÒ kh¸ch hµng v× vËy chÊt l­îng th«ng tin lµ rÊt quan träng. Ph¶i n¾m b¾t thêi c¬, thêi ®iÓm më réng tÝn dông, më réng tÝn dông ph¶i ®i ®«i ®¶m b¶o chÊt l­îng tÝn dông. Kh«ng ngõng n©ng cao hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña m×nh, th­êng xuyªn tæ chøc ph©n lo¹i kh¸ch hµng, cã nh÷ng biÖn ph¸p thu håi nî sím trong nh÷ng tr­êng hîp bÊt th­êng. Mäi sù cè g¾ng cña ng©n hµng cÇn cã sù gióp ®ì cña nhµ n­íc ®Ó t¹o ra: 3. M«i tr­êng vÜ m« æn ®Þnh gãp phÇn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vèn tÝn dông ng©n hµng cÊp cho nÒn kinh tÕ. - HiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña 1 nÒn kinh tÕ ®­îc biÓu hiÖn bëi hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ ®ã. Do vËy ®Ó t¨ng sù hÊp thô vèn cña c¸c doanh nghiÖp th× ChÝnh phñ cÇn cã c¸c biÖn ph¸p hç trî thÝch hîp nh­ hç trî ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, t¨ng n¨ng suÊt ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh vµ tù ®æi míi chÝnh m×nh. Bé tµi chÝnh cÇn cÊp ®ñ vèn cho DNNN, cã nh­ vËy c¸c doanh nghiÖp míi v­ît qua khã kh¨n vµ v­ît lªn doanh nghiÖp cã lµnh m¹nh th× nÒn kinh tÕ míi v÷ng ch¾c vµ ph¸t triÓn, ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng tÊt yÕu sÏ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. Ng©n hµng ho¹t ®éng rÊt cÇn mét m«i tr­êng ph¸p lý hoµn chØnh. NHNN cÇn sím tæng kÕt sau mét thêi gian ®iÒu hµnh theo l·i suÊt c¬ b¶n, ChÝnh phñ xem xÐt, cã chñ tr­¬ng chØ ®¹o c¸c Bé ngµnh h÷u quan, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸, tæng kÕt c¸c ch­¬ng tr×nh hç trî l·i suÊt vèn vay ng©n hµng cña ng©n s¸ch nhµ n­íc ®èi víi c¸c DNNN thu mua n«ng s¶n xuÊt khÈu. Bëi v× môc tiªu lµ hç trî ng­êi s¶n xuÊt kh«ng bÞ thua lç, kh«ng bÞ thiÖt h¹i, gi÷ l¹i diÖn tÝch c©y c«ng nghiÖp. KÕt luËn TÝn dông lµ nghiÖp vô gÆp nhiÒu rñi ro nhÊt nh­ng còng lµ nghiÖp vô mang l¹i lîi nhuËn chiÕm tû träng lín nhÊt trong doanh thu cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. Ho¹t ®éng tÝn dông kh«ng chØ ®em l¹i lîi nhuËn cña ng©n hµng, mµnã cßn ¶nh h­ëng bëi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ – x· héi, lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. ChÊt l­îng tÝn dông lµ mèi quan t©m cña mäi ng©n hµng, mäi nÒn kinh tÕ. N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông tøc lµ ®· gãp phÇn n©ng cao thóc ®Èy ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi tiÕn bé lµm t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, thóc ®Èy d©n giµu n­íc m¹nh. B­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nÒn kinh tÕ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ ho¹t ®éng ng©n hµng trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng v­íng m¾c. Nh­ng ®Ó nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng th× kh«ng thÓ kh«ng më réng tÝn dông ®Çu t­. Khi ®­îc th¸o gì khã kh¨n v­íng m¾c NHTM ho¹t ®éng thuËn lîi sÏ kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn vµ thùc hiÖn t¨ng tr­ëng kinh tÕ. NHTM sÏ ®Æt ®­îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông cao nhÊ. HiÖu qu¶ kinh doanh cña hÖ thèng NHTM sÏ lµ sù t¨ng tr­ëng hoÆc suy tho¸i mçi nÒn kinh tÕ quèc gia. §Ò ¸n nµy chØ ®Ò cËp ®Õn 1 phÇn rÊt nhá vÒ chÊt l­îng tÝn dông vµ cßn nhiÒu thiÕu sãt v× vËy xin ®­îc c« gi¸o gióp ®ì ®Ó nh÷ng bµi viÕt sau ®­îc tèt h¬n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng hoạt động tín dụng của các NHTM ở Việt Nam.DOC