Đề tài Thực trạng huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở Hà Nội

Bộ Tài chính. 5. TS. Nguyễn Thị Lan, Ngân hàng Nhà nước TP. Hà Nội. 6. TS. Trương Thị Minh, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 7. Ths. Phạm Thị Thanh Bình, Viện NCPT KT-XH Hà Nội. 8. Ths. Cấn Quang Tuấn, Văn phòng UBND- HĐND TP. Hà Nội. 9. CN. Nguyễn Huy Dương, Viện NCPT KT-XH Hà Nội 10. Ths. Nguyễn Thị Diễm Hằng, Viện NCPT KT-XH Hà Nội 11. Ths. Nguyễn Thị Kim Nhã, Tổng cục Thống kê. 12. TS, Nguyễn Duy Phong, Sở Tài chính Hà Nội 13. TS. Trần Xuân Hải, Khoa sau đại học - Học viện Tài chính - Bộ Tài chính 14. TS. Lê Viết Thái, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương ; Bộ KH&ĐT Đề tài được sự phối hợp, giúp đỡ của nhiều tập thể và cá nhân khác trong Viện NCPT KT-XH Hà Nội, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT. BẢNG CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CK Chứng khoán CP Cổ phiếu CSHT Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp GPMB Giải phóng mặt bằng HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho Bạc nhà nước KH-CN Khoa học - công nghệ NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NSNN Ngân sách nhà nước QSD Quyền sử dụng TP CQĐP Trái phiếu chính quyền địa phương TPCP Trái phiếu chính phủ TTGDCK Trung tâm giao dịch chứng khoán TTTC Thị trường tài chính UBND Uỷ ban nhân dân XDCB Xây dựng cơ bản XHH Xã hội hóa MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU6 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN DÀI HẠN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 7 I.1. Khái niệm và vai trò của vốn dài hạn. 7 I.2. Đặc điểm vốn đầu tư phát triển dài hạn. 9 I.3. Các phương thức huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế Thủ đô. 11 I.3.1. Huy động và sử dụng vốn dài hạn thông qua kênh Ngân sách Nhà nước. 11 I.3.2. Huy động và sử dụng vốn dài hạn thông qua các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng. 17 I.3.3. Huy động và sử dụng vốn thông qua thị trường tài chính17 I.3.4. Huy động và sử dụng vốn dài hạn thông qua hình thức thuê mua tài chính. 20 I.3.5. Huy động và sử dụng vốn dài hạn thông qua các kênh khác30 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN DÀI HẠN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở HÀ NỘI. 33 II.1. Đánh giá chung thực trạng khai thác và sử dụng vốn dài hạn đầu tư phát triển kinh tế Hà Nội những năm gần đây. 33 II.2. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua ngân sách nhà nước43 II. 2.1. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua kênh vốn XDCB tập trung của NSNN Thành phố. 43 II.2.2. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua KBNN50 II.3. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua các ngân hàng thương mại57 II.3.1. Tình hình huy động vốn dài hạn. 57 II.3.2. Tình hình sử dụng vốn dài hạn. 58 II.3.3. Những vấn đề đáng chú ý trong việc khai thác và sử dụng vốn dài hạn của các NHTM Hà Nội.60 II.4. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua thị trường tài chính63 II.4.1. Đặc điểm của thị trường tài chính Việt Nam và Hà Nội63 II.4.2. Hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán chính thức.66 II.4.3. Hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán ở thị trường tự do.70 II.4.4. Sự cần thiết và vai trò của trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội đối với kinh tế Thủ đô và cả nước. 73 II.5. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua thuê mua tài chính. 75 II.6. Huy động vốn qua đấu giá quyền sử dụng đất78 II.6.1. Cơ sở và nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất79 II.6.2. Ưu điểm và hạn chế trong đấu giá quyền sử dụng đất:82 II.6.3. Kết quả thực hiện đấu giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua. 83 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN DÀI HẠN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI. 89 III.1. Quan điểm, phương hướng chung trong huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở Hà Nội thời gian tới.89 III.2. Phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn đầu tư phát triển dài hạn qua ngân sách nhà nước. 93 III.3. Phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn đầu tư dài hạn qua KBNN102 III.3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn thông qua KBNN106 III.4. Những phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn qua các ngân hàng thương mại109 III.4.1. Phương hướng và giải pháp tăng cường huy động vốn dài hạn qua các NHTM109 III.4.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay trung và dài hạn của các NHTM112 III.5. Những phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn qua thị trường tài chính.115 III.5.1. Mô hình tổ chức hoạt động tại TTGDCK Hà Nội.116 III.5.2. Về các giải pháp tổ chức thực hiện.125 III.6. Phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn qua hoạt động thuê mua tài chính ở Hà Nội137 III.7. Phương hướng và các giải pháp khác để tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn đầu tư phát triển kinh tế Thủ đô141 III.7.1. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư dài hạn phát triển kinh tế dưới nhiều loại hình doanh nghiệp. 141 III.7.2. Phát triển hệ thống các Quỹ nhằm thu hút thêm nguồn vốn đầu tư143 III.7.3. Mở rộng đấu giá quyền sử dụng đất cho các mục đích kinh doanh144 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 146 * Kết luận. 146 * Các kiến nghị147 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO152 PHỤ LỤC. 153

doc158 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2407 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiªn cøu ®Ò xuÊt ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh b¾t buéc c¸c c«ng ty cæ phÇn nãi chung vµ c¸c c«ng ty nhá vµ võa nãi riªng thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c«ng khai ho¸ th«ng tin. NÕu lµm ®­îc nh­ vËy, sÏ tr¸nh ®­îc sù kh¸c biÖt trong c¬ chÕ qu¶n lý gi÷a c¸c c«ng ty niªm yÕt vµ c«ng ty ch­a niªm yÕt, tõ ®ã t¹o ®éng lùc cho c¸c doanh nghiÖp tù nguyÖn tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n. + Nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« t¹o thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng chøng kho¸n; + Nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ söa ®æi NghÞ ®Þnh 64 nh»m kh¾c phôc mét sè h¹n chÕ lµm gi¶m tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc b¸n cæ phÇn Nhµ n­íc ra c«ng chóng, ®Æc biÖt lµ t¹o ra nh÷ng c¬ chÕ míi ®ÓkhuyÕn khÝch doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ vµo niªm yÕt, thËm chÝ lµ yªu cÇu doanh nghiÖp khi cæ phÇn ho¸ ph¶i g¾n víi viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu ra bªn ngoµi vµ niªm yÕt trªn TTCK; + TiÕp tôc nghiªn cøu chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, phÝ hîp lý ®Ó khuyÕn khÝch c¸c ®èi t­îng tham gia thÞ tr­êng nh­: c¸c c«ng ty niªm yÕt, c«ng ty chøng kho¸n, quü ®Çu t­ chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü vµ c¸c nhµ ®Çu t­. b. VÒ phÝa Ban ®æi míi doanh nghiÖp: §Èy nhanh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ DNNN m¹nh h¬n n÷a, g¾n ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp víi thÞ tr­êng chøng kho¸n theo h­íng lùa chän c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i ra niªm yÕt, cæ phÇn ho¸ g¾n víi niªm yÕt. c. VÒ phÝa Ng©n hµng Nhµ n­íc: + Ban hµnh chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi hîp lý ®Ó cã t¸c dông thóc ®Èy thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¸t triÓn vµ më réng sù liªn kÕt gi÷a thÞ tr­êng vèn trong n­íc víi quèc tÕ, thu hót thªm ®­îc c¸c luång vèn ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi, ®ång thêi gióp cho nÒn kinh tÕ trong n­íc tr¸nh ®­îc c¸c t¸c ®éng tiªu cùc khi xÈy ra c¸c cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh. + §æi míi c¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt ®Ó g¾n kÕt thÞ tr­êng tiÒn tÖ víi thÞ tr­êng chøng kho¸n, t¹o thµnh mét thÞ tr­êng tµi chÝnh thèng nhÊt vµ ph¸t triÓn mét c¸ch ®ång bé. + KhuyÕn khÝch c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i tÝch cùc tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n víi vai trß lµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian, tæ chøc niªm yÕt vµ nhµ ®Çu t­ ®Þnh chÕ. d. VÒ phÝa Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­: CÇn sím ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ ®èi víi viÖc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi sang ho¹t ®éng theo h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn ®Ó niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, nh»m t¹o thªm hµng ho¸ cho thÞ tr­êng chøng kho¸n nãi chung vµ TTGDCK Hµ Néi nãi riªng. * §èi víi chÝnh quyÒn thµnh phè Hµ Néi ViÖc x©y dùng thÞ tr­êng chøng kho¸n trªn ®Þa bµn Thñ ®« cÇn ®­îc coi lµ mét nhiÖm vô ­u tiªn trong c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña chÝnh quyÒn thµnh phè Qua kinh nghiÖm cña TP.HCM cho thÊy, chÝnh quyÒn thµnh phè ®· ®ãng mét vai trß rÊt to lín trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn TTGDCK TP.HCM th«ng qua nh÷ng ®ãng gãp cô thÓ nh­: t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cho TTGDCK ho¹t ®éng; khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc c¸ nh©n ®Çu t­ tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n; gãp vèn thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n... MÆc dï, nh÷ng ®ãng gãp cña TTGDCK TP.HCM ®èi víi nÒn kinh tÕ ch­a thËt sù t­¬ng xøng víi nh÷ng mong ®îi, thÕ nh­ng nh÷ng kinh nghiÖm vÒ viÖc chia sÎ tr¸ch nhiÖm x©y dùng thÞ tr­êng chøng kho¸n cña chÝnh quyÒn thµnh phè víi c¸c c¬ quan qu¶n lý ®· cho thÊy vai trß quan träng cña lùc l­îng nµy. Trªn c¬ së kinh nghiÖm ®ã, ®Ó hiÖn thùc ho¸ môc tiªu sím ®­a TTGDCK Hµ Néi vµo ho¹t ®éng, chÝnh quyÒn thµnh phè Hµ Néi cÇn cã ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng vµ sù chØ ®¹o cô thÓ vÒ c¸c vÊn ®Ò sau: - G¾n ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ DNNN cña thµnh phè víi thÞ tr­êng chøng kho¸n, g¾n qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u víi viÖc b¸n cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp th«ng qua TTGDCK vµ niªm yÕt c¸c chøng kho¸n nµy trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n sÏ lµ c¬ së ®¶m b¶o nguån cung hµng ho¸ ban ®Çu cho thÞ tr­êng. - TriÓn khai h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®« thÞ qua thÞ tr­êng chøng kho¸n. TTGDCK Hµ Néi khi ®­îc thµnh lËp ngoµi ý nghÜa gióp cho c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè huy ®éng vèn, cßn lµ kªnh huy ®éng vèn trùc tiÕp cho Thñ ®« th«ng qua viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®« thÞ, nhÊt lµ tr¸i phiÕu c«ng tr×nh phôc vô cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ lín, träng ®iÓm cña Thñ ®«. ViÖc ®Êu thÇu vµ niªm yÕt phiÕu ®« thÞ trªn TTGDCK Hµ néi sÏ t¹o ra mét nguån hµng ho¸ to lín cho TTGDCK Hµ néi. - Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp cña thµnh phè tham gia gãp vèn thµnh lËp c¸c quü ®Çu t­ chøng kho¸n vµ c«ng ty chøng kho¸n thuéc thµnh phè nh­ kinh nghiÖm cña TP.HCM. C¸c tæ chøc tµi chÝnh nµy sÏ gióp cho Thñ ®« chñ ®éng trong viÖc: + T×m nguån vèn vµ hç trî c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña Thñ ®« trong t­¬ng lai; + T­ vÊn cho c¸c c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ trªn ®Þa bµn thµnh phè vÒ cæ phÇn ho¸, tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n; - Phèi hîp víi UBCKNN, TTGDCK Hµ Néi trong viÖc tuyªn truyÒn vµ phæ biÕn kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n cho l·nh ®¹o c¸c Së, ban, ngµnh, c«ng chóng ®Çu t­ vµ c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi ®Ó t¨ng c­êng sù hiÓu biÕt vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n, gãp phÇn t¨ng cung vµ cÇu vÒ hµng ho¸ cho thÞ tr­êng. III.6. Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p huy ®éng, sö dông vèn qua ho¹t ®éng thuª mua tµi chÝnh ë Hµ Néi §Ó gãp phÇn phôc vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn Thñ ®« mét c¸ch hiÖu qu¶, kÞp thêi vµ ®óng h­íng, viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng thuª mua tµi chÝnh ph¶i g¾n víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®Æc biÖt lµ víi ®Þnh h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña Thñ ®«, ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng dÞch vô - c«ng nghiÖp cã hµm l­îng c«ng nghÖ cao vµ n«ng nghiÖp s¹ch trªn c¬ së xuÊt ph¸t tõ lîi Ých cña c¶ hai phÝa (ng­êi cho thuª vµ ng­êi ®i thuª); ph¶i dùa trªn nguån lùc hiÖn cã cña Hµ Néi vµ khai th¸c tèi ®a nguån lùc trong c¶ n­íc vµ n­íc ngoµi. H¬n n÷a, thuª mua tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng cã ph¹m vi réng c¶ vÒ lÜnh vùc, kh«ng gian vµ thêi gian, cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé mang tÝnh quèc gia. V× vËy, Hµ Néi cÇn thùc hiÖn hoÆc phèi hîp vµ kiÕn nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: Thø nhÊt, hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thuª mua tµi chÝnh mét c¸ch th«ng tho¸ng, ®ång bé ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi chñ së h÷u tµi s¶n còng nh­ sù thuËn lîi vµ quyÒn lîi c¸c bªn tham gia hîp ®ång thuª mua tµi chÝnh. - VÒ c¬ chÕ nguån vèn cña c«ng ty thuª mua tµi chÝnh, cÇn cho phÐp c«ng ty ®­îc thùc hiÖn nhiÒu h×nh thøc nh­ vay vèn ng©n hµng, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, vay c¸c tæ chøc tµi chÝnh (vay trung vµ dµi h¹n) vµ mua m¸y mãc, thiÕt bÞ tr¶ chËm. Cho phÐp c«ng ty thuª mua tµi chÝnh ®­îc ¸p dông tû lÖ vèn vay so víi vèn tù cã ë møc cao h¬n c¸c tæ chøc tÝn dông v× c¸c c«ng ty chØ ®­îc sö dông vèn tù cã vµ vay dµi h¹n, kh«ng ®­îc sö dông nguån tiÒn göi vµ so víi tÝn dông th«ng th­êng, thuª mua tµi chÝnh Ýt rñi ro h¬n. CÇn ®a d¹ng ho¸ ph­¬ng thøc thu tiÒn thuª, gãp phÇn h¹n chÕ rñi ro ®èi víi ng­êi cho thuª mua vµ thu hót kh¸ch hµng, bao gåm c¸c ph­¬ng thøc sau: + Sè tiÒn thuª ®­îc thu ®Òu nhau trong c¸c kú h¹n thanh to¸n theo hîp ®ång. Ph­¬ng thøc nµy ®­îc ¸p dông cho nh÷ng ng­êi ®i thuª cã uy tÝn cao, tµi s¶n chËm lçi thêi vµ dÔ b¸n l¹i hay thuª mua tiÕp, tµi s¶n mang hiÖu qu¶ kinh tÕ cho ng­êi ®i thuª ngay sau khi sö dông vµ æn ®Þnh trong thêi h¹n hîp ®ång. + Sè tiÒn thuª ®­îc thu t¨ng hay gi¶m dÇn ë c¸c kú h¹n trong thêi h¹n hîp ®ång. Ph­¬ng thøc nµy ¸p dông cho tr­êng hîp ng­êi ®i thuª cã ®­îc ng­êi thuª mua tin cËy hay kh«ng, tµi s¶n cã tèc ®é lçi thêi cao hay thÊp. + Ng­êi thuª mua thu håi tr­íc mét sè kú h¹n cuèi cïng ngay khi thuª mua, sau ®ã cã thÓ ¸p dông mét trong nh÷ng ph­¬ng thøc nªu trªn cho sè nî cßn l¹i. Ph­¬ng thøc nµy ¸p dông cho nh÷ng tr­êng hîp ng­êi ®i thuª kh«ng ®­îc tin t­ëng, tµi s¶n nhanh lçi thêi, ho¹t ®éng cña ng­êi ®i thuª ®Òu ®Æn vµ tµi s¶n ph¸t huy t¸c dông ®Òu nhau trong suèt thêi h¹n hîp ®ång. + C¸c kú h¹n thanh to¸n kh«ng ®Òu nhau vµ møc thanh to¸n còng kh¸c nhau. Ph­¬ng thøc nµy ¸p dông cho tr­êng hîp ng­êi ®i thuª cã ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh thêi vô. Thuª mua tµi chÝnh lµ h×nh thøc cung øng vèn trung vµ dµi h¹n nªn rñi ro sÏ cao h¬n cho vay ng¾n h¹n; ®èi t­îng thuª mua l¹i chñ yÕu lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá, doanh nghiÖp t¸i c¬ cÊu, nªn ®é rñi ro cao h¬n c¸c ®èi t­îng kh¸c. Thªm vµo ®ã, chi phÝ thuª mua tµi chÝnh th­êng cao do ph¶i huy ®éng, sö dông vèn trung vµ dµi h¹n víi l·i suÊt cao vµ ph¶i bï ®¾p c¸c chi phÝ qu¶n lý. V× vËy, cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i, khuyÕn khÝch ®èi víi ho¹t ®éng thuª mua tµi chÝnh, cô thÓ lµ: + ¦u tiªn cung øng vèn tÝn dông ­u ®·i tõ nguån vèn tÝn dông nhµ n­íc, tõ nguån vay vÒ cho vay l¹i cña ChÝnh phñ (nh÷ng nguån nµy cã l·i suÊt thÊp). + Cho phÐp thùc hiÖn nghiÖp vô t¸i cÊp vèn cña Ng©n hµng nhµ n­íc ®èi víi nh÷ng hîp ®ång thuª mua cã chÊt l­îng cao, d· ®­îc thùc hiÖn tèt vµ thêi h¹n thanh to¸n tiÒn thuª cßn l¹i d­íi 1 n¨m. + Sím h×nh thµnh c¸c trung t©m giao dÞch, mua b¸n m¸y mãc, thiÕt bÞ cò ®Ó th¸o gì khã kh¨n cho c¸c c«ng ty thuª mua tµi chÝnh trong viÖc thu håi vèn v× khi kÕt thóc hîp ®ång hoÆc v× lý do nµo ®ã mµ hîp ®ång thuª mua tµi chÝnh kÕt thóc tr­íc h¹n, viÖc t×m ng­êi thuª l¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ nµy lµ hÕt søc khã kh¨n. + Cã chÝnh s¸ch miÔn, gi¶m thuÕ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty thuª mua tµi chÝnh cã ®iÒu kiÖn gi¶m tiÒn thuª; cô thÓ lµ thuÕ xuÊt nhËp khÈu, thuÕ chuyÓn nh­îng quyÒn së h÷u tµi s¶n, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi ho¹t ®éng thuª mua tµi chÝnh. Trong khi ch­a cã thÞ tr­êng thiÕt bÞ cò, cÇn cho phÐp t¸i xuÊt khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ cò khi hÕt h¹n thuª vµ ®­îc miÔn thuÕ xuÊt khÈu. + VÒ chi phÝ qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, thuª mua tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng cßn míi mÎ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ta, ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty thuª mua th­êng rÊt réng. Do ®ã, viÖc quy ®Þnh khèng chÕ tû lÖ chi phÝ qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ cña c¸c c«ng ty thuª mua tµi chÝnh cÇn réng h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kh¸c vµ so víi c¸c tæ chøc tÝn dông. - KhuyÕn khÝch vµ cã chÕ tµi ®Ó c¸c c«ng ty thuª mua tµi chÝnh t¨ng c­êng thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p h¹n chÕ rñi ro nh­: thùc hiÖn b¶o l·nh cña ng­êi thø 3 cho viÖc thùc hiÖn cam kÕt cña hîp ®ång; thùc hiÖn b¶o hiÓm tµi s¶n; cã biÖn ph¸p rµng buéc ng­êi ®i thuª, nhµ cung cÊp ®èi víi tµi s¶n thuª mua; quy ®Þnh cô thÓ quyÒn ®­îc mua tµi s¶n khi kÕt thóc hîp ®ång. - Cho phÐp ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh ®Ó h¹n chÕ rñi ro nh­: cã ph­¬ng thøc hoµn sè tiÒn tµi trî nhanh (thùc hiÖn khÊu hao nhanh ®èi víi tµi s¶n thuª mua...), céng vµo tiÒn thuª hÖ sè ®iÒu chØnh rñi ro, lËp dù phßng, ¸p dông l·i suÊt th¶ næi... Thø hai, khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc tµi chÝnh vµ c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng tham gia vµo ho¹t déng thuª mua tµi chÝnh. - KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c c«ng ty thuª mua tµi chÝnh, mµ tr­íc hÕt lµ c«ng ty thuéc c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i v×: + C¸c ph­¬ng thøc cho vay vèn hiÖn nay cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vèn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ víi ng©n hµng do c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn cña tÝn dông th«ng th­êng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ nhiÒu doanh nghiÖp khã ®¹t ®­îc ®Ó tiÕp cËn nguån vèn nµy, vÝ dô nh­ ®iÒu kiÖn vÒ tµi s¶n thÕ chÊp. + Nhu cÇu ®a d¹ng hãa c¸c ph­¬ng thøc cÊp vèn tÝn dông ®ang ®ßi hái c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i cã c¸c h×nh thøc cung øng tÝn dông míi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn huy ®éng ®­îc. - KhuyÕn khÝch thµnh lËp c«ng ty thuª mua tµi chÝnh ë mäi thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã chó träng kinh tÕ nhµ n­íc, thùc hiÖn liªn kÕt, liªn doanh c¶ trong vµ ngoµi n­íc. Nh÷ng ng©n hµng th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn ®­îc khuyÕn khÝch ®Ó sím ph¸t triÓn nghiÖp vô nµy c¶ tõ h×nh thøc liªn doanh vµ thµnh lËp c«ng ty thuª mua tµi chÝnh. HiÖn nay, c¸c ®Þnh chÕ nh­ c«ng ty thuª mua tµi chÝnh liªn doanh gi÷a ng©n hµng VN víi ng©n hµng n­íc ngoµi hoÆc c«ng ty thuª mua n­íc ngoµi; chi nh¸nh cña c«ng ty thuª mua tµi chÝnh n­íc ngoµi ch­a ®­îc thµnh lËp hoÆc ho¹t ®éng thuª mua tµi chÝnh; c¸c chi nh¸nh cña ng©n hµng n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam cung xch­a ®­îc phÐp thùc hiÖn ho¹t ®éng nµy. V× vËy theo chóng t«i, nªn cho phÐp vµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c ®Þnh chÕ hoÆc c¸c h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng sau: + Cho phÐp c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c c«ng ty tµi chÝnh quy m« lín ®­îc thùc hiÖn ho¹t ®éng thuª mua tµi chÝnh; ph¸t triÓn c¸c c«ng ty trùc thuéc ng©n hµng hoÆc c«ng ty tµi chÝnh (m« h×nh nµy cã nhiÒu ­u ®iÓm nh­ ng©n hµng hç trî c«ng ty giíi thiÖu kh¸ch hµng, gióp c«ng ty huy ®éng vèn d­íi nhiÒu h×nh thøc, trùc tiÕp cho c«ng ty vay vèn d­íi h×nh thøc t¸i cÊp vèn, b¶o l·nh cho c«ng ty ®Ó vay vèn vµ mua thiÕt bÞ tr¶ chËm, chia sÎ mét phÇn rñi ro víi c«ng ty b»ng c¸ch b¶o l·nh cho ng­êi ®i thuª). + Cho phÐp thµnh lËp vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty liªn doanh, bao gåm c¶ liªn doanh trong n­íc (®èi t¸c tham gia lµ c¸c ng©n hµng, c¸c c«ng ty tµi chÝnh vµ doanh nghiÖp trong n­íc cã nhiÒu kinh nghiÖm trong xuÊt nhËp khÈu vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ) nh­ng ®èi t¸c lµ c¸c tæ chøc tÝn dông trong c«ng ty thuª mua tµi chÝnh ph¶i chiÕm tû lÖ vèn ®ñ lín ®Ó chi phèi ho¹t ®éng cña c«ng ty; c«ng ty liªn doanh víi ®èi t¸c n­íc ngoµi (®èi t¸c ViÖt Nam lµ c¸c ng©n hµng, c«ng ty tµi chÝnh, c«ng ty thuª mua tµi chÝnh). + Cho thµnh lËp chi nh¸nh c«ng ty thuª mua tµi chÝnh n­íc ngoµi ®Ó khai th¸c nguån vèn nhËp khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ho¹t ®éng vµ t¨ng kinh nghiÖm cña c¸c c«ng ty thuª mua tµi chÝnh trong n­íc, cung cÊp dÞch vô t­ vÊn cho c¸c c«ng ty thuª mua trong n­íc. + Cho phÐp c¸c ng©n hµng, c«ng ty tµi chÝnh n­íc ngoµi thµnh lËp c«ng ty thuª mua tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam nÕu hä cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµy. + Cho phÐp c¸c c«ng ty s¶n xuÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ cã quy m« lín (chiÕm phÇn lín thÞ phÇn) ho¹t ®éng thuª mua m¸y mãc, thiÕt bÞ do hä s¶n xuÊt ra ®èi víi c¸c kh¸ch hµng vµ theo ph­¬ng thøc thÝch hîp cho hä lùa chän, kÓ c¶ ph­¬ng ph¸p båi hoµn (tøc cho thuª m¸y mãc vµ nhËn thanh to¸n b»ng s¶n phÈm). + Riªng ®èi víi bÊt ®éng s¶n lµ nhµ ë, cÇn ph¸t triÓn c«ng ty kinh doanh vµ ph¸t triÓn nhµ ®Ó thùc hiÖn viÖc thuª mua nhµ víi ®ång thêi c¶ 3 ph­¬ng thøc: b¸n ho¸ gi¸, b¸n tr¶ gãp, thuª mua theo hîp ®ång thanh to¸n toµn bé. HiÖn nay, viÖc thuª mua nhµ cña Thµnh phè võa mang t×nh chÊt thuª mua, võa mang tÝnh chÊt thuª th«ng th­êng, chÝnh sù kh«ng râ rµng ®ã ®· dÉn tíi viÖc qu¶n lý nhµ thuª mua vµ c¸ch gi¶i quyÕt vÒ chuyÓn nh­îng nhµ ë gÆp nhiÒu khã kh¨n do ng­êi ®i thuª mÆc dï ®· tr¶ tiÒn thuª l©u dµi (nh÷ng hîp ®ång ®­îc ký nèi tiÕp nhau) nh­ng vÉn kh«ng ®­îc quyÒn së h÷u c¨n nhµ mµ hä ®ang thuª, dÉn ®Õn thiÕu tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý vµ sö dông. §Æc biÖt, cÇn tæ chøc vµ thùc hiÖn tèt viÖc ®¨ng ký quyÒn së h÷u tµi s¶n thuª mua ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng cña c«ng ty thuª mua tµi chÝnh, tr¸nh tr­êng hîp bªn thuª sö dông tµi s¶n thuª mua vµo môc ®Ých cÇm cè, thÕ chÊp, b¸n… §ång thêi, còng cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî ho¹t ®éng th«ng tin, tuyªn truyÒn; hç trî ®µo t¹o vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng liªn kÕt quèc tÕ nh»m më réng ®èi t­îng thuª tµi s¶n lµ tÊt c¶ c¸c tæ chøc kinh tÕ chøng minh ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n tiÒn thuª cña m×nh (theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, bªn thuª chØ lµ c¸c doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp theo ph¸p luËt vÒ doanh nghiÖp, cÇn më réng ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c nh­ HTX...). III.7. Ph­¬ng h­íng vµ c¸c gi¶i ph¸p kh¸c ®Ó t¨ng c­êng huy ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn dµi h¹n ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ Thñ ®« III.7.1. KhuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t­ dµi h¹n ph¸t triÓn kinh tÕ d­íi nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp Thø nhÊt, viÖc ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµ hÕt søc quan träng nh»m thu hót nguån vèn ®Çu t­ dµi h¹n tõ trong d©n c­. Trong giai ®o¹n tr­íc m¾t, cÇn tiÕp tôc CCHN ®Ó khuyÕn khÝch h¬n n÷a viÖc thµnh lËp c«ng ty TNHH tõ 2 thµnh viªn trë lªn, c«ng ty cæ phÇn víi së h÷u ®a d¹ng, quy m« gän nhÑ, hiÖu qu¶, phï häp víi LuËt doanh nghiÖp vµ LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc. Quan t©m hç trî c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n x©y dùng ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp, dù b¸o thÞ tr­êng tèt, trau dåi kü n¨ng qu¶n lÝ ®Ó t¹o ra nhiÒu lîi nhuËn cho doanh nghiÖp , tõ ®ã cã thÓ huy ®éng vèn trùc tiÕp tõ nh÷nh ng­êi th©n, b¹n bÌ ®Ó bæ sung cho nguån vèn ban ®Çu, lµm cho qui m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®­îc më réng. §Æc biÖt, cÇn khÝch lÖ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung vèn trªn c¬ së võa më réng tù do hãa lÜnh vùc ®Çu t­ vµ æn ®Þnh hãa chÝnh s¸ch ®Çu t­, gi¶i quyÕt nhanh c¸c thñ tôc thµnh lËp doanh nghiÖp, võa ph¶i sím cã quy ho¹ch ®Çu t­ tæng thÓ trong toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung, trong tõng lÜnh vùc ph¸t triÓn nãi riªng vµ gi¶m thiÓu nghÜa vô tµi chÝnh cña DN víi NSNN, ®­a ra c¸c ­u ®·i tµi chÝnh t¨ng tû lÖ thuËn víi thêi h¹n vµ quy m« ®Çu t­ dµi h¹n cña DN. Thø hai, h×nh thµnh c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín ®a së h÷u nh»m tËp trung vèn t¨ng c­êng ®Çu t­ dµi h¹n ph¶i trë thµnh kh©u ®ét ph¸ trong qu¸ tr×nh t¸i cÊu tróc khu vùc DN ë ViÖt Nam nãi chung, ë Hµ Néi nãi riªng. §øng tr­íc thùc tÕ t×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu, nhiÒu doanh nghiÖp ë tr×nh ®é thñ c«ng, sè tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong s¶n xuÊt chiÕm tû lÖ chñ yÕu trong tæng sè vèn cña DN, mµ phÇn lín l¹i lµ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, th× viÖc ®Çu t­ dµi h¹n ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt, ®æi míi vµ hiÖn ®¹i hãa trang thiÕt bÞ, c«g nghÖ s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm c¹nh tranh víi hµng ho¸ nhËp khÈu trong t×nh h×nh nh­ vËy võa lµ nhu cÇu bøc thiÕt, võa lµ ®ßi hái cao, nÕu kh«ng nãi lµ qu¸ søc cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kÓ c¶ Nhµ n­íc lÉn ngoµi nhµ n­íc. H¬n n÷a, viÖc ®Çu t­ dµi h¹n nh­ vËy cho 1 DN nhá, kÓ c¶ võa, còng th­êng tèn kÐm vµ Ýt hiÖu qu¶ h¬n ®Çu t­ cho 1 tËp ®oµn kinh tÕ hoÆc nh÷ng DN lín. V× vËy, cÇn khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp trong n­íc liªn kÕt, liªn doanh ®Ó trë thµnh c¸c tËp ®oµn lín ®ñ vèn vµ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Çu t­ theo kÕ ho¹ch tæng thÓ, dµi h¹n nh»m c¶i thiÖn c¨n b¶n vµ hiÖu qu¶ søc c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng thÕ giíi. Thùc tÕ ®· cho thÊy trong vµi n¨m gÇn ®©y x¶y ra t×nh tr¹ng nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt nam cã nguån vèn Ýt , v× thÕ khi liªn doanh víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®a sè chØ gãp vènb»ng ®Êt ®ai , nhµ x­ëng vµ th­êng chØ cã mét tû lÖ cæ phÇn tõ 20 – 40 % trong c¸c xÝ nghiÖp liªn doanh víi n­íc ngoµi. Do ®ã , phÝa c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam th­êng Ýt chñ ®éng, Ýt cã lîi trong c¸c xÝ nghiÖp liªn doanh. §iÒu nµy ®Æt ra vÊn ®Ò lµ nhµ n­íc cÇn khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp trong n­íc liªn doanh víi nhau tr­íc (tøc lµ tËp trung vèn tr­íc) ®Ó t¹o ra mét l­îng vèn thùc sù m¹nh , sau ®ã liªn doanh víi n­íc ngoµi. B»ng c¸ch nµy, phÝa ®èi t¸c ViÖt nam cã thÓ giµnh ®­îc mét tû lÖ cæ phÇn thÝch ®¸ng vµ sÏ kh«ng bÞ Ðp trong c¸c doanh nghiÖp liªn doanh. CÇn kÕt hîp ngay trong néi dung, c¸ch thøc vµ môc tiªu qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ cung víi qu¸ tr×nh liªn doanh, liªn kÕt nh»m ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng tÝch tô vµ tËp trung vèn. Cã thÓ lÊy mét sè DNNN m¹nh, lµm ¨n hiÖu qu¶ vµ cã søc hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc ®Ó tiÕn hµnh cæ phÇn hãa, b¸n cæ phiÕu c«ng khai trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Nhµ n­íc (th«ng qua c«ng ty ®Çu t­ tµi chÝnh nhµ n­íc) sÏ b¸n dÇn, thËm chÝ b¸n toµn bé sè cæ phiÕu do nhµ n­íc n¾m gi÷, ®Ó rót vèn ®Çu t­ vµo lÜnh vùc, dù ¸n kh¸c cã t¸c dông tiÕp tôc t¹o ®iÒu kiÖn thu hót vèn ®Çu t­ trong n­íc ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn dµi h¹n… Thø ba, thu hót m¹nh vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc bªn trong vµ ph¸t huy lîi thÕ cña Hµ néi cÇn ®­îc quan t©m ®óng møc h¬n. Trong khi nhÊn m¹nh nguån vèn trong n­íc, kh«ng ®­îc phÐp coi nhÑ vèn ®Çu t­ trùc tiÕp tõ n­íc ngoµi trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ Thñ ®«. ThËm chÝ, tr­íc m¾t FDI vÉn sÏ tiÕp tôc ®ãng vai trß quan träng kh«ng chØ lµ nguån vèn dµi h¹n bæ sung, mµ cßn lµ ®éng lùc m¹nh trong viÖc kÝch ho¹t nguån vèn dµi h¹n trong n­íc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ Thñ ®«. §Ó ®¹t ®­îc yªu cÇu nµy, ngoµi nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn thiÕt liªn quan kh¸c, cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc bæ sung quy ®Þnh thÝch hîp cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc ®Çu t­ kh«ng h¹n chÕ vµo c¸c c«ng ty cæ phÇn Nhµ n­íc vµ c¸c c«ng ty cæ phÇn kh¸c, còng nh­ tù cæ phÇn hãa chÝnh c«ng ty cña m×nh. Sím thùc hiÖn thèng nhÊt chÕ ®é thuÕ vµ l­¬ng tèi thiÓu cho ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ doanh nghiÖp trong n­íc, kh«ng ph©n biÖt së h÷u. Ban hµnh danh môc lÜnh vùc kh«ng cho phÐp ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ chÊm døt qu¸ tr×nh t¹m ho·n cÊp giÊy phÐp ®èi víi mét sè lÜnh vùc vµ ho¹t ®éng c«ng nghiÖp vµ kh¼ng ®Þnh trong quy ®Þnh ph¸p lÝ lµ tÊt c¶ c¸c dù ¸n ë c¸c lÜnh vùc kh«ng n»m trong danh môc ®ã sÏ ®­îc ®¨ng ký. III.7.2. Ph¸t triÓn hÖ thèng c¸c Quü nh»m thu hót thªm nguån vèn ®Çu t­ Tr­íc m¾t, cÇn t¨ng m¹nh nguån vèn (tõ 3 – 5 lÇn møc hiÖn nay) vµ më réng quy m«, thêi h¹n, ®èi t­îng cho vay cña Quü hç trî n«ng d©n vµ ng­êi nghÌo ph¸t triÓn s¶n xuÊt,còng nh­ Quü cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm gióp n«ng d©n vµ ng­êi nghÌo t¹o thªm viÖc lµm, ph¸t triÓn s¶n xuÊt , chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn. Ngoµi ra thµnh phè cÇn sím h×nh thµnh Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn thµnh phè trªn c¬ së Quü ph¸t triÓn nhµ hiÖn cã ®Ó t¹o lËp mét c«ng cô huy ®éng vµ sö dông hiÖu qu¶ h¬n nguån vèn dµi h¹n cho ph¸t triÓn Thñ ®«. Thµnh lËp thªm Quü b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c DN võa vµ nhá, Quü khoa häc - c«ng nghÖ thµnh phè vµ mét sè Quü ®Çu t­ m¹o hiÓm, Quü ®Çu t­ tµi chÝnh kh¸c… ®Ó ®a d¹ng hãa nguån vµ ph­¬ng thøc ®Çu t­ dµi h¹n trªn ®Þa bµn Thñ ®«. CÇn cã nh÷ng ®Ò ¸n thµnh lËp cô thÓ cho tõng quü. III.7.3. Më réng ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c môc ®Ých kinh doanh Quy chế đấu giá đất hiện hành đã tạo xung lực tích cực, lành mạnh hơn cho quan hệ cung - cầu về đất diễn ra khá bất thường những năm gần đây vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Tỷ lệ đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng trong thực tế chỉ chiếm khoảng 40% đất thuộc diện đấu giá, 60% còn lại là để xây dựng hạ tầng cơ sở và các công trình công cộng. Việc thành phố ứng trước nguồn vốn từ ngân sách cho các khu vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật trước khi đưa đất ra đấu giá đã làm cho đất đưa ra đấu giá hấp dẫn hơn với nhà đầu tư. Các dự án đấu giá đất thời gian qua cho thấy tiềm lực tài chính của tổ chức, cá nhân trong nước còn rất mạnh. Dù giá sàn đất đưa ra đấu giá khá cao (do cộng cả chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật ban đầu...) nhưng giá trúng bao giờ cũng cao hơn giá sàn từ 20% đến 25%, thậm chí tới trên dưới 100%. Tuy nhiên, việc đấu giá ở mỗi nơi đang được thực hiện theo những quy định riêng khác nhau, chưa thực sự thống nhất và đồng bộ. Theo chỉ đạo, các quận, huyện, xã phường phải công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cho dân biết. Các bản quy hoạch này phải được để ở trụ sở các cơ quan nói trên, nh­ng trªn thùc tÕ cũng có nơi chưa thực hiện thật tốt chủ trương trên. MÆc dï lượng đất giao dịch của Hà Nội được đưa thêm vào thị trường qua các cuộc đấu giá đã góp phần hạn chế những cơn sốt đất (trong trường hợp người tham dự có ý định đầu cơ thì rủi ro rất cao bởi theo quy định, đất đã đấu giá sau một thời gian quy định nếu không tiến hành đầu tư xây dựng sẽ bị thu hồi), nh­ng việc đấu giá đất cũng phần nào gây ra hiện tượng giá ảo. §iÒu nµy mét phÇn cßn do thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn chưa đủ và rộng rãi để mọi người được tiếp cận và được quyền tham gia đấu giá. Mặt khác, vẫn tồn tại tình trạng đầu cơ đất đai. Ngoµi ra, công tác lập, duyệt quy hoạch tổng mặt bằng một số dự án vẫn bị chậm, không đáp ứng được kế hoạch đề ra; thủ tục đầu tư, xây dựng vẫn còn nặng nề chưa phát huy tính chủ động của các quận, huyện; tại một số dự án còn lúng túng trong công tác chuẩn bị hồ sơ thực hiện công tác đấu giá QSD đất. §øng tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò trªn, hiện nay có hai luồng ý kiến về đấu giá: Thø nhÊt, ñng hé viÖc tiÕp tôc duy tr× h×nh thøc ®Êu gi¸; Có nghĩa rằng Nhà nước đã giao đất là phải đấu giá. Thø hai, cho r»ng nên suy tính cẩn thận đối với việc đấu giá. Những trường hợp đấu giá tác động tốt đến thị trường quyền sử dụng đất thì nên thực hiện và chỉ áp dụng triệt để nguyên tắc đấu giá QSD đất hi đất được giao cho mục đích kinh doanh. Đấu giá đất nên tiến hành triệt để đối với những khu vực quy hoạch phát triển nhà cao cấp, biệt thự; nhưng không nên áp dụng đối với diện tích quy hoạch để xây dựng các khu tái định cư tập trung của Thành phố hoặc xây dựng nhà dành cho đối tượng có thu nhập trung bình, vì đấu giá đất có thể đẩy giá thành nhà ở cao lên, người thu nhập trung bình trở xuống không có cơ hội tạo lập được chỗ ở. Chóng t«i cho r»ng ý kiÕn thø hai lµ ®¸ng nghiªn cøu ®Ó b¶o ®¶m sù phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña Hµ Néi. §ång thêi, cần xem xét đến những vấn đề nảy sinh trong giai đoạn “hậu đấu giá đất”. Cần phải quy định chặt chẽ về sử dụng đất trong những dự án kinh doanh bất động sản, bất kể là đất được giao, được thuê hay mua thông qua đấu giá. Chủ đầu tư chỉ được bán sản phẩm đã hoàn chỉnh sau khi đã xây dựng xong toàn bộ cơ sở hạ tầng, tránh tình trạng lộn xộn về quy hoạch như hiện nay. Để hạn chế tiêu cực trong việc định giá và bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước, UBND thành phố nên ban hành quy định về việc thẩm định giá bán bất động sản thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố. Giá bán tài sản nhà nước bằng giá giao dịch trên thị trường. Những bất động sản thuộc sở hữu nhà nước đã được UBND Thành phố duyệt giá, phải tiến hành các thủ tục mua bán và nộp tiền vào ngân sách trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo giá. Nếu đối tượng mua tài sản nhà nước trả chậm quá 90 ngày thì phải định lại giá trị bất động sản của Nhà nước. Nên có cơ chế định giá đất linh hoạt phù hợp với cơ chế quản lý thị trường bất động sản trong nền kinh tế thị trường, việc điều chỉnh để xoá bỏ bao cấp về giá đất phải tiến hành đồng thời với việc tăng cường quản lý đất đai, chống đầu cơ. Cần có những quy định chặt chẽ hơn để tránh lạm dụng, để việc đấu giá đất không góp phần đẩy giá đất lên quá cao; phải quy định rõ thủ tục đấu giá đối với từng loại đất sử dụng vào các mục đích khác nhau, phát triển các giao dịch chính thức. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ * KÕt luËn Tãm l¹i, toµn bé sù tr×nh bµy trªn ®©y cho phÐp rót ra nh÷ng kÕt luËn chñ yÕu sau: 1. Vèn ®Çu t­ dµi h¹n trong n­íc lu«n cã vai trß quan träng hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña Thñ ®« Hµ Néi. Trªn thùc tÕ, thµnh phè ®· quan t©m ¸p dông kÕt hîp c¸c kªnh, c«ng cô ngµy cµng ®a d¹ng, ngµy cµng hoµn chØnh h¬n ®Ó khai th¸c ngµy cµng nhiÒu h¬n, c¸c nguån vèn nµy cho sù nghiÖp CNH, H§H trªn ®Þa bµn, còng nh­ trªn ph¹m vi c¶ n­íc. 2. Trong thêi gian qua, viÖc huy ®éng vµ sö dông vèn dµi h¹n cho ®Çu t­ ph¸t triÓn ë Hµ Néi chñ yÕu lµ th«ng qua kªnh NSNN (qua vèn XDCB tËp trung vµ huy ®éng vèn b»ng tr¸i phiÕu ChÝnh phñ qua KBNN) vµ kªnh tÝn dông cu¶ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Ngoµi ra, mét sè kªnh kh¸c còng ®­îc quan t©m nh­ c¸c Quü (Quü ph¸ triÓn nhµ, Quü hç trî ph¸t triÓn, Quü khuyÕn n«ng, Quü hç trî n«ng d©n vµ ng­êi nghÌo, Quü t¹o viÖc lµm...), khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t­ trùc tiÕp dµi h¹n, ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt... Tuy nhiªn, vÒ tæng thÓ c¸c kªnh vµ c«ng cô, ph­¬ng thøc huy ®éng vèn dµi h¹n ch­a thùc sù phong phó, linh ho¹t, nhiÒu c«ng cô huy ®éng nhiÒu ­u ®iÓm vµ phï hîp c¬ chÕ thÞ tr­êng ch­a ®­îc ¸p dông réng r·i (nh­ thÞ tr­êng chøng kho¸n, thuª mua tµi chÝnh, c¸c Quü vµ c«ng ty ®Çu t­ tµi chÝnh chuyªn nghiÖp ngoµi khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc v.v...). V× vËy, mÆc dï tæng vèn huy ®éng t¨ng lªn, song cßn ch­a khai th¸c ®­îc hÕt tiÒm n¨ng vèn ®Çu t­ dµi h¹n cho ph¸t triÓn kinh tÕ Thñ ®«. 3. Vèn huy ®éng cho ®Çu t­ dµi h¹n ph¸t triÓn kinh tÕ Thñ ®« vÒ c¬ b¶n ®· ®­îc ®Çu t­ ®óng c¸c ­u tiªn mµ thµnh phè lùa chän (ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn 5 nhãm ngµnh c«ng nghiÖp chñ lùc cña thµnh phè...). Vèn ®Çu t­ ®· ph¸t huy phÇn nµo hiÖu qu¶, gãp phÇn c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng chuyÓn dÞch c¬ cÊu vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, c¶i thiÖn c¶nh quan, m«i tr­êng ®« thÞ, vµ n©ng cao chÊt l­îng sèng cña nh©n d©n. Tuy nhiªn, cã thÓ nãi, c¸c nguån vèn ®Çu t­ dµi h¹n nµy ®a phÇn tËp trung vµo c¸c ®èi t­îng lµ DNNN vµ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng, chø ch­a ®ñ vµ ch­a quan t©m ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t­ dµi h¹n ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¬ së kinh doanh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, nhÊt lµ kinh tÕ tËp thÓ vµ t­ nh©n trong n­íc. 4. Thùc tÕ ®ang cho thÊy cßn nhiÒu khã kh¨n, v­íng m¾c, bÊt cËp vµ vÊn ®Ò ®Æt ra c¶ trong huy ®éng vµ sö dông vèn dµi h¹n cho ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ Thñ ®«. Tuy nhiªn nh÷ng khã kh¨n ®ã ®ang tõng b­íc ®­îc nhËn thøc vµ gi¶i quyÕt. 5. Trong thêi gian tíi, ®Ó t¨ng c­êng khai th¸c vµ sö dông hiÖu qu¶ h¬n c¸c nguån vèn dµi h¹n trong n­íc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn Thñ ®« cÇn qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c ®ång bé, ®a d¹ng, linh ho¹t vµ thÞ tr­êng hãa c¸c kªnh, c«ng cô vµ ph­¬ng thøc huy ®éng vèn, tu©n thñ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vµ b¸m s¸t c¸c ®Þnh h­íng ­u tiªn ph¸t triÓn Thñ ®« mµ Thµnh uû, H§ND - UBND thµnh phè ®· x¸c ®Þnh. CÇn ph©n cÊp, uû quyÒn m¹nh h¬n vµ qu¶n lý chÆt chÏ h¬n nguån vèn XDCB tËp trung cña thµnh phè, më réng vµ quan t©m ®óng møc h¬n viÖc sö dông kªnh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®« thÞ qua KBNN; khuyÕn khÝch ph¸t triÓn vµ qu¶n lý vËn hµnh lµnh m¹nh, an toµn thÞ tr­êng chøng kho¸n; ph¸t triÓn vµ sö dông linh ho¹t c¸c Quü, c«ng ty ®Çu t­ tµi chÝnh cña thµnh phè; sö dông réng r·i vµ hoµn thiÖn h¬n c¬ chÕ ®Êu gi¸ qsd ®Êt kh«ng chØ cho x©y dùng nhµ, mµ cßn cho viÖc giao, cÊp ®Êt x©y dùng mÆt b»ng s¶n xuÊt - kinh doanh. §Æc biÖt, cÇn t¹o ®ét ph¸ trong c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ vµ c¸i cÊu tróc khèi doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t¨ng c­êng ®Çu t­ trùc tiÕp dµi h¹n cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Ph©n c«ng vµ phèi hîp chÆt chÏ, hiÖu qu¶ cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng lµ ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu ®Ó tiÕn hµnh cã hiÖu qu¶ c¸c gi¶i ph¸p cÇn thiÕt cho viÖc t¨ng c­êng khai th«ng vµ sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn trong n­íc cho ph¸t triÓn kinh tÕ Thñ ®« theo c¸c yªu cÇu, ®Þnh h­íng ®· nªu. * C¸c kiÕn nghÞ 1. Thµnh phè cÇn cã kÕ ho¹ch, ®Ò ¸n tæng thÓ vÒ ph¸t triÓn thÞ tr­êng cèn Hµ Néi. Tr­íc mÆt, Thµnh phè phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh ®Ó tËp trung chØ ®¹o sím ®­a TTGDCK Hµ Néi vµo ho¹t ®éng vµ vËn hµnh lµnh m¹nh. §¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng huy ®éng vµ sö dông vèn dµi h¹n trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh còng nh­ cho sù vËn hµnh an toµn vµ hiÖu qu¶ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n: hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý; T¨ng c­êng tuyªn truyÒn n©ng cao nhËn thøc x· héi vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho ho¹t ®éng cña TTTC, TTCK. Phèi hîp vµ liªn kÕt ho¹t ®éng cña Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ néi víi thÞ tr­êng tµi chÝnh trong c¶ n­íc vµ c¸c n­íc trong khu vùc; T¨ng c­êng sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña UBND Thµnh phè ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh- tiÒn tÖ trªn ®Þa bµn Thµnh phè. Ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ngµnh cã liªn quan trong viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng tµi chÝnh; ph¸t triÓn vµ b¶o ®¶m chÊt l­îng hÖ thèng th«ng tin cho sù vËn hµnh cña TTTC, TTCK (th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch, ph¸p luËt; vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ chÊt l­îng chøng kho¸n cña doanh nghiÖp, cña Dù ¸n, c«ng tr×nh; vÒ t×nh h×nh cung - cÇu TTCK). N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ph©n tÝch, dù b¸o t×nh h×nh kinh tÕ - tµi chÝnh - tiÒn tÖ, ®Æc biÖt lµ diÔn biÕn cña l·i suÊt trong n­íc vµ thÕ giíi ®Ó cã c¨n cø ho¹ch ®Þnh vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi c¬ chÕ chÝnh s¸ch, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng tµi chÝnh; B¶o ®¶m an ninh vµ phßng chèng téi ph¹m c¸c ho¹t ®éng cña TTTC, TTCK (t¨ng c­êng vµ n©ng cao chÊt l­îng chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n, ®¸nh gi¸ hÖ sè tÝn nhiÖm; chÕ ®é ®¨ng ký ho¹t ®éng trªn TTCK; c¸c dÞch vô t­ vÊn vµ trî gióp ph¸p lý trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp liªn quan ®Õn TTTC vµ TTCK...). 2. Thµnh phè tËp trung chØ ®¹o lÊy mét vµi DNNN lín vµ khuyÕn khÝch c¸c DN cã vèn §TNN, cã søc hÊp dÉn ®Çu t­ t­ nh©n ®Ó tiÕn hµnh CPH, thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¸i cÊu tróc c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn theo h­íng h×nh thµnh c¸c DN lín, tËp ®oµn kinh doanh ®a së h÷u, sù g¾n bã, tin cËy, tËp trung vèn vµ më réng ®Çu t­ dµi h¹n ph¸t triÓn kinh tÕ; ®Æc biÖt, cÇn ®¶m b¶o tÊt c¶ c¸c DNNN tiÕn hµnh CPH trong thêi gian tíi cÇn cã tû lÖ tèi thiÓu 20 - 40% gi¸ trÞ cæ phiÕu b¸n ra ngoµi trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. TÝnh ®ñ gi¸ trÞ ®Êt ®ai vµ th­¬ng hiÖu, c¸c tµi s¶n v« h×nh kh¸c cña DN vµo gi¸ trÞ DN khi CPH. Phèi hîp chÆt chÏ vµ nhÞp nhµng gi÷a c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ DNNN vµ ®­a c¸c c«ng ty vµo niªm yÕt trªn thÞ tr­êng. §èi víi c¸c c«ng ty cã triÓn väng ®ñ tiªu chuÈn niªm yÕt th× ngay tõ lóc ®Çu chuÈn bÞ cæ phÇn ho¸ cÇn cã sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh­ Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n, Së Tµi chÝnh vËt gi¸, Ban ®æi míi doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn ngay quy tr×nh ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng vµ ®­a c«ng ty vµo niªm yÕt. §èi víi viÖc b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu cho doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, ngo¹i trõ c¸c cæ phiÕu ­u ®·i cho ng­êi lao ®éng, cæ phiÕu do nhµ n­íc n¾m gi÷, c¸c cæ phiÕu cßn l¹i cÇn ®­îc tæ chøc ph©n phèi th«ng qua thÞ tr­êng chøng kho¸n. ThÝ ®iÓm viÖc thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc c¬ së h¹ tÇng, thùc hiÖn ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu vµ ®­a c¸c lo¹i c«ng ty nµy vµo niªm yÕt t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. 3. §¶m b¶o sù tiÕp cËn nguån vèn ®Çu t­ dµi h¹n thuËn lîi vµ b×nh ®¼ng nh­ nhau gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Xãa sù bao cÊp vèn d­íi mäi h×nh thøc cho c¸c DNNN vµ chèng h×nh sù hãa c¸c tranh chÊp, sù cè vay - tr¶ nî gi÷a DN - ng©n hµng th­¬ng m¹i. T¨ng c­êng cho vay trung, dµi h¹n theo dù ¸n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, doanh nghiÖp d©n doanh; coi träng viÖc khai th¸c vèn cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian phi ng©n hµng cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn trªn ®Þa bµn; më réng cho vay tr¶ gãp, cho vay ®ång tµi trî víi nh÷ng dù ¸n cã nhu cÇu vèn lín; ­u tiªn cho vay dµi h¹n ®èi víi c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, c¸c dù ¸n t¹o quü nhµ cho t¸i ®Þnh c­ gi¶i phãng mÆt b»ng vµ c¸c dù ¸n x©y dùng c¸c khu ®« thÞ míi cña Thñ ®«. KÕt hîp gi÷a cho vay ng¾n h¹n vµ cho vay trung vµ dµi h¹n ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, nhÊt lµ c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng - ®iÓm du lÞch - sinh th¸i - v¨n ho¸,... cho vay ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm, cho vay kinh tÕ hîp t¸c x· vµ kinh tÕ hé gia ®×nh; ®Èy m¹nh cho vay tiªu dïng nh­ cho vay ®Ó mua nhµ ë, mua s¾m ph­¬ng tiÖn tiªu dïng cã trÞ gi¸ lín... VÒ phÝa ChÝnh phñ: CÇn sím söa ®æi NghÞ ®Þnh 48/1998/N§-CP vÒ Chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tiÔn, thèng nhÊt víi quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp vµ c¸c NghÞ ®Þnh liªn quan; sím söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh 178/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ c¸c vÊn ®Ò: x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n b¶o ®¶m khi cho vay, khi ph¸t m¹i thu håi nî; quyÒn vµ thñ tôc xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay, møc vèn tù cã tham gia trong c¸c dù ¸n vay vèn 4. Ph¸t triÓn hÖ thèng ®¨ng ký tµi s¶n giao dÞch ®¶m b¶o vµ hÖ thèng th«ng tin doanh nghiÖp (kÓ c¶ th«ng tin vÒ trô së, doanh thu, thuÕ nép, nî...) trªn WEBSITE cña thµnh phè tiÕn tíi nèi m¹ng toµn quèc. 5. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ t¹o thuËn lîi cho thµnh lËp vµ ph¸t triÓn c¸c C«ng ty ®¸nh gi¸ hÖ sè tÝn nhiÖm doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp, c¸c dÞch vô kÕ to¸n, ®Þnh gi¸ tµi s¶n, c«ng ty mua b¸n nî, c¸c c«ng ty vµ quü tµi chÝnh ho¹t ®éng theo kiÓu Quü ®Çu t­ rñi ro vµ thuª mua tµi chÝnh... Quü b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c DN võa vµ nhá... Thµnh lËp Quü b¶o hiÓm ®Çu t­ ®Ó khuyÕn khÝch DN ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc míi, thuéc ®Þnh h­íng ­u tiªn cña Thµnh phè. §¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc vay vèn cña ng©n hµng vµ më réng cho vay tÝn chÊp víi c¨n cø vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh vµ nép thuÕ 3 n¨m gÇn ®©y cña DN, vµo n¨ng lùc cña DN vµ ®éi ngò l·nh ®¹o, còng nh­ vµo tÝnh kh¶ thi, sinh lîi cña dù ¸n. Më réng h×nh thøc ®ång tµi trî, cïng ®Çu t­ cña c¸c ng©n hµng cho DN. 6. LËp ®éi ®Æc nhiÖm chuyªn tr¸ch chèng tham nhòng trong x©y dùng c¬ b¶n tõ nguån XDCB tËp trung cña thµnh phè, trong ho¹t ®éng cña c¸c Quü vµ ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn cã cña thµnh phè, trong ®ã cã nhiÖm vô thÈm ®Þnh chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n ®· triÓn khai b»ng c¸c nguån vèn XDCB tËp trung, Quü vµ ng©n hµng nµy... nh»m t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nhµ n­íc cho ®Çu t­ dµi h¹n ph¸t triÓn kinh tÕ. 7. X©y dùng quy chÕ vµ thèng nhÊt ¸p dông quy tr×nh vµ néi dung, tû lÖ vµ ph­¬ng h­íng sö dông tiÒn tõ ®Çu t­ qsd ®Êt trªn ®Þa bµn thµnh phè. ¸p dông ®Êu gi¸ QSD ®Êt cho tÊt c¶ tr­êng hîp giao, thuª mua ®Êt x©y dùng nhµ, mÆt b»ng s¶n xuÊt - kinh doanh trong tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn, linh vùc kinh tÕ. Thµnh lËp Quü ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt víi chøc n¨ng lµ c«ng cô qu¶n lÝ tµi chÝnh thèng nhÊt ®èi víi c¸c dù ¸n ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt vµ gãp phÇn huy ®éng vèn dµi h¹n cho ®Çu t­ ph¸t triÓn Thñ ®«. Nguån thu cña Quü lµ trÝch tû lÖ c¸c kho¶n thu tõ ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c ®Þa ph­¬ng. NhiÖm vô chi chñ yÕu lµ, thø nhÊt, t¹m øng vèn cho x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt vµ thu håi vèn t¹m øng tõ kinh phÝ thu ®­îc qua thùc hiÖn ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt nµy; Thø hai, hç trî gi¶i phãng mÆt b»ng cho c¸c dù ¸n ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt cña thµnh phè (trong ®ã cã viÖc hç trî trùc tiÕp cho nh÷ng ng­êi trong diÖn gi¶i táa mÆt b»ng); Thø ba, trùc tiÕp tµi trî cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn dµi h¹n cña thµnh phè; Thø t­, lµ nguån dù tr÷ vµ t¹o vèn dµi h¹n bæ sung cho c©n ®èi ng©n s¸ch thµnh phè hµng n¨m. 8. KiÕn nghÞ TW bæ sung LuËt ®Êt ®ai liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u kh«ng gian x©y dùng, kh«ng gian kinh tÕ, (nhÊt lµ c¸c nhµ cao tÇng) ®Ó t¹o c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng gãp qsd ®Êt gi÷a ng­êi cã ®Êt víi doanh nghiÖp, nhµ ®Çu t­ cã kh¶ n¨ng ®Ó ®Çu t­ dµi h¹n x©y dùng mÆt b»ng s¶n xuÊt-kinh doanh cho DN, c¶i thiÖn nhµ ë cho ng­êi cã ®Êt (kÓ c¶ néi ®«), c¶i thiÖn c¶nh quan ®« thÞ, gãp phÇn t¨ng ®Çu t­ dµi h¹n t­ nh©n vµ ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi Thñ ®«. 9. C¶i c¸ch hÖ thèng t­ ph¸p thµnh phè nh»m t¨ng c­êng n¨ng lùc vµ hiÖu lùc qu¶n lý Nhµ n­íc trong viÖc ®iÒu tra, xö lý nhanh, døt ®iÓm, hiÖu qu¶ c¸c tranh chÊp kinh tÕ liªn quan ®Õn nî khã ®ßi, c¸c hiÖn t­îng lõa ®¶o vµ phßng chèng c¸c téi ph¹m kinh tÕ míi g¾n víi c¸c ho¹t ®éng huy ®éng vµ cho vay dµi h¹n ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ (nhÊt lµ trong ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n, thuª mua tµi chÝnh vµ c¸c Quü ®Çu t­ tµi chÝnh kh¸c). 10. X· héi hãa theo h­íng tù do hãa ®Çu t­ m¹nh h¬n n÷a, thùc chÊt h¬n, cho phÐp c¸c DN ngoµi Nhµ n­íc ®Çu t­ b×nh ®¼ng, kh«ng h¹n chÕ vµo c¸c lÜnh vùc dÞch vô c«ng Ých trªn ®Þa bµn: vÖ sinh m«i tr­êng, cung cÊp n­íc s¹ch, vËn t¶i HKCC, kÓ c¶ cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ ®¶m b¶o yÕu tè ®Çu ra cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ (trõ trong c¸c lÜnh vùc ®Æc biÖt cã quy ®Þnh cÊm cña Nhµ n­íc). 11. T¨ng c­êng vai trß, vÞ thÕ Thñ ®« trong viÖc phèi hîp liªn ngµnh, liªn tØnh, liªn vïng vµ liªn quèc gia trong huy ®éng vµ sö dông vèn dµi h¹n cho ®Çu t­ ph¸t triÓn trong vµ ngoµi ®Þa bµn Hµ Néi, nhÊt lµ viÖc t¹o thuËn lîi cho Dn cña Hµ Néi vµ c¸c tØnh ®Çu t­ vµo ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c tØnh. 12. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n chÝnh thøc ë Hµ néi ®Ó t¨ng nhu cÇu sö dông vèn dµi h¹n. TiÕn hµnh hîp ph¸p ho¸ quyÒn sö dông ®Êt vµ së h÷u c¸c tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt th«ng qua viÖc ®Èy m¹nh cÊp giÊy chøng nhËn sö dông vµ së h÷u bÊt ®éng s¶n ®Ó c¸c ph¸p nh©n vµ thÓ nh©n cã ®iÒu kiÖn vay vèn ng©n hµng. 13. Ng©n hµng Nhµ n­íc cho phÐp më réng c¸c ®èi t­îng ®­îc thùc hiÖn cho vay ®ång tµi trî. HiÖn nay chØ cã c¸c tæ chøc thuéc ®èi t­îng ®iÒu chØnh cña LuËt c¸c TCTD míi ®­îc phÐp cho vay ®ång tµi trî. 14. Bªn c¹nh ®ã nhµ n­íc cÇn cã quy ®Þnh vÒ chÕ ®é thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n ®èi víi tÊt c¶ c¸c tæ chøc kinh tÕ nh»m h¹n chÕ tèi ®a h×nh thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, võa thu hót ®­îc c¸c luång tiÒn nhµn rçi trong x· héi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, l¹i võa khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc tÝn dông ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn dÞch vô thanh to¸n chÊt l­îng cao. 15. Tæng kiÓm kª tµi s¶n c«ng, bãc t¸ch phÇn sö dông qu¸ ®Þnh møc, sö dông sai môc ®Ých, phÇn lÊn chiÕm, bá hoang... ®Ó tæ chøc thu håi vµ chøng kho¸n hãa, l­u th«ng trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, t¹o nguån vèn ®Çu t­ dµi h¹n cho thµnh phè. 16. X©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c nguyªn t¾c, quy tr×nh, c¬ chÕ qu¶n lÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng tr×nh, tr¸i phiÕu ®« thÞ cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ dµi h¹n x©y dùng vµ ph¸t triÓn Thñ ®«. Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o TrÇn V¨n T¸ vµ B¹ch ThÞ Minh HuyÒn (chñ biªn). §æi míi chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, Nxb Tµi chÝnh, Hµ Néi, 6/1996. TrÇn Ngäc Hiªn. Sù h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ trong chÆng ®­êng ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é, Nxb Sù thËt, Hµ Néi, 1987. Ph¹m Khiªm Ých - NguyÔn §×nh Phan (chñ biªn) C«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa ë ViÖt Nam vµ c¸c n­íc trong khu vùc, Nxb Thèng Kª, Hµ Néi, 1994. Ph¹m Xu©n Nam (chñ biªn). Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hãa c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam - triÓn väng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, Nxb Khoa häc x· héi, Hµ Néi, 1994. Vâ §¹i L­îc (chñ biªn). ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ®æi míi, Nxb Khoa häc x· héi, Hµ Néi, 1994. LuËn ¸n PTS. NguyÔn V¨n Lai - Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m huy ®éng vèn trong n­íc phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam - Hµ Néi, 1996. Lu¹n ¸n PTS. Ph¹m Ngäc QuyÕt - Nh÷ng gi¶i ph¸p tµi chÝnh huy ®éng vèn trong n­íc ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam - Hµ Néi, 1996. LuËn ¸n PTS. Hoµng ViÖt Trung - TÝn dông ng©n hµng trong viÖc thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trªn ®Þa bµn Hµ Néi - Hµ Néi, 1996. NguyÔn V¨n Phóc - LuËn ¸n th¹c sÜ - Huy ®éng vèn trong n­íc ®Ó phôc vô c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Hµ Néi 1996. T¹p chÝ ThÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ T¹p chÝ Kinh tÕ vµ dù b¸o T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ T¹p chÝ Céng s¶n T¹p chÝ Nghiªn cøu lý luËn T¹p chÝ Gi¸o dôc lý luËn B¸o Nh©n d©n Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam Mét sè t¹p chÝ vµ b¸o kh¸c. B¸o c¸o ho¹t ®éng tµi chÝnh - tÝn dông hµng n¨m cña UBND Tp Hµ Néi vµ Côc Thèng kª Hµ Néi. Phô lôc Phô lôc 1 Quy m« vµ tèc ®é t¨ng vèn ®Çu t­ x· héi cña Hµ néi thêi kú kÕ ho¹ch 5 n¨m 1996-2000 §¬n vÞ: Tû ®ång STT Nguån vèn 1996 1997 1998 1999 2000 BQ1997-2000 A Tæng sè vèn ®Çu t x· héi 13020.9 15436.2 13326 12300.5 15426.5 69510.1 I §Çu t trong níc 6043.9 6612.2 6095 10680.7 13624.6 43056.4 1 Vèn ®Çu t cña Nhµ níc 1438.9 1827.2 1875 2226.4 3026.9 10394.4 a Vèn ng©n s¸ch 1199.8 1454.9 1461 1846.4 2576.9 8539 b Vèn tÝn dông ®Çu t NN 239.1 372.3 414 380 450 1855.4 2 Vèn doanh nghiÖp NN ®Çu t­ 2300 2325 1960 5479.6 7147.4 19212 3 Vèn §T cña kinh tÕ ngoµi NN 1990 2088 1860 1950.6 2324.5 10213.1 4 Vèn d©n tù ®Çu t 315 372 400 1024.1 1125.8 3236.9 II Vèn ®Çu t níc ngoµi 6977 8824 7231 1619.8 1801.9 26453.7 Trong ®ã: 1 Vèn FDI 6655 8544 6786 1213.8 1595.9 24794.7 2 Vèn ODA 302 240 445 406 206 1599 B Tèc ®é t¨ng trëng vèn 18.55 -13.67 -7.70 25.41 4.62 I §Çu t trong níc 9.40 -7.82 75.24 27.56 31.36 1 Vèn ®Çu t cña Nhµ níc 26.99 2.62 18.74 35.95 27.59 a Vèn ng©n s¸ch 21.26 0.42 26.38 39.56 28.69 b Vèn tÝn dông ®Çu t NN 55.71 11.20 -8.21 18.42 22.05 2 Vèn doanh nghiÖp NN ®Çu t 1.09 -15.70 179.57 30.44 52.69 3 Vèn §T cña kinh tÕ ngoµi NN 4.92 -10.92 4.87 19.17 4.20 4 Vèn d©n tù ®Çu t 18.10 7.53 156.03 9.93 64.35 II Vèn ®Çu t níc ngoµi 26.47 -18.05 -77.60 11.24 -18.54 1 Vèn FDI 28.38 -20.58 -82.11 31.48 -19.00 2 Vèn ODA -20.53 85.42 -8.76 -49.26 -7.95 Ghi chó: 4,62% lµ tèc ®é t¨ng b×nh qu©n trong 4 n¨m tõ 1997-2000 (Nguồn: NHNN chi nhánh Thành phố Hà Nội) Phô lôc 2 C¬ cÊu vèn ®Çu t­ trong n­íc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ: % 1996 1997 1998 1999 2000 BQ 96-2000 Tæng ®Çu t­ trong níc 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1 Vèn ®Çu t­ cña Nhµ níc 23.81 27.63 30.76 20.85 22.22 24.14 a Vèn ng©n s¸ch 19.85 22.00 23.97 17.29 18.91 19.83 b Vèn tÝn dông ®Ç t­ NN 3.96 5.63 6.79 3.56 3.30 4.31 2 Vèn doanh nghiÖp NN ®Çu t­ 38.05 35.16 32.16 51.30 52.46 44.62 3 Vèn §T cña kinh tÕ ngoµi NN 32.93 31.58 30.52 18.26 17.06 23.72 4 Vèn d©n tù ®Çu t­ 5.21 5.63 6.56 9.59 8.26 7.52 (Nguån: Së KH&§T Hµ Néi) Phô lôc 3 Quy m« vµ tèc ®é t¨ng vèn ®Çu t­ ph©n theo ngµnh cña Hµ néi giai ®o¹n 1996-2000 STT ChØ tiªu 1996 1997 1998 1999 2000 BQ 96-2000 I Tæng vèn ®Çu t (tû ®ång) 13020.9 15436 13326 12300.5 15426.5 69509.9 1 N«ng - l©m - Thuû s¶n 140.6 150.5 159.2 163.4 195.3 809 2 C«ng nghiÖp - X©y dùng 7053.3 8141.4 7510.2 4038.5 5380.4 32123.8 3 DÞch vô 5827 7144.1 5656.6 8098.6 9850.8 36577.1 Trong ®ã: - Th¬ng nghiÖp, kh¸ch s¹n 2517.7 3011.1 1640.7 2379 4071 13620 - VËn t¶I TT liªn l¹c 2451 2385 1295.9 1160 901 8192.9 - KD tµi s¶n vµ DV t vÊn 618.6 729.6 1129.9 1247 877 4602.1 - Phôc vô c¸ nh©n vµ céng ®ång 161.2 653.8 1058.4 1454 1561 4888.4 II Tèc ®é t¨ng hµng n¨m (%) 18.55 -13.67 -7.70 25.41 4.62 1 N«ng - l©m - Thuû s¶n 7.04 5.78 2.64 19.52 9.73 2 C«ng nghiÖp - X©y dùng 15.43 -7.75 -46.23 33.23 -5.93 3 DÞch vô 22.60 -20.82 43.17 21.64 17.26 Trong ®ã: - Th¬ng nghiÖp, kh¸ch s¹n 19.60 -45.51 45.00 71.12 15.42 - VËn t¶i TT liªn l¹c -2.69 -45.66 -10.49 -22.33 -15.81 - KD tµi s¶n vµ DV t vÊn 17.94 54.87 10.36 -29.67 10.44 - Phôc vô c¸ nh©n vµ céng ®ång 305.58 61.88 37.38 7.36 217.09 III C¬ cÊu (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1 N«ng - l©m - Thuû s¶n 1.08 0.97 1.19 1.33 1.27 1.16 2 C«ng nghiÖp - X©y dùng 54.17 52.74 56.36 32.83 34.88 46.21 3 DÞch vô 44.75 46.28 42.45 65.84 63.86 52.62 Trong ®ã: - Th¬ng nghiÖp, kh¸ch s¹n 19.34 19.51 12.31 19.34 26.39 19.59 - VËn t¶i TT liªn l¹c 18.82 15.45 9.72 9.43 5.84 11.79 - KD tµi s¶n vµ DV t vÊn 4.75 4.73 8.48 10.14 5.69 6.62 - Phôc vô c¸ nh©n vµ céng ®ång 1.24 4.24 7.94 11.82 10.12 7.03 (Nguån: Së KH&§T Hµ Néi) Phô lôc 4 C¬ cÊu kü thuËt cña vèn ®Çu t­ XDCB cña ®Þa ph­¬ng Giai ®o¹n 1996-2000 (Vèn Nhµ n­íc) §¬n vÞ: % 1996 1997 1998 1999 2000 BQ 96-2000 Tæng sè 100 100 100 100 100 100 1. X©y l¾p 39.84 37.11 31.76 51.47 58.68 46.1 2. ThiÕt bÞ 7.69 27.39 8.04 19.88 8.73 14.18 3. KiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c 52.47 35.5 60.2 28.65 32.59 39.72 (Nguån: Së KH&§THN) Phô lôc 5 DiÔn biÕn tæng vèn ®Çu t­, GDP t¨ng thªm vµ hÖ sè ICOR theo ngµnh kinh tÕ trªn ®Þa bµn Hµ néi giai ®o¹n 1996-2000 1996 1997 1998 1999 2000 BQ 96-2000 I. Tæng vèn ®Çu t (tû ®ång) 13020.9 15436.0 13326.0 12300.5 15426.5 69509.9 1. N«ng - l©m - Thuû s¶n 140.6 150.5 159.2 163.4 195.3 809.0 2. C«ng nghiÖp - X©y dùng 7053.3 8141.4 7510.2 4038.5 5380.4 32123.8 3. DÞch vô 5827.0 7144.1 5656.6 8098.6 9850.8 36577.1 II. GDP t¨ng thªm (tû ®ång - gi¸ thùc tÕ) 2792.9 2778.6 4011.8 2956.4 3581.0 16120.7 1. N«ng - l©m - Thuû s¶n 105.0 56.6 6.9 36.0 45.0 249.5 2. C«ng nghiÖp - X©y dùng 1245.5 1050.0 1691.8 1463.3 1521.0 6971.6 3. DÞch vô 1442.4 1672.0 2313.1 1457.1 2015.0 8899.6 III. HÖ sè ICOR 4.7 5.6 3.3 4.2 4.3 4.3 1. N«ng - l©m - Thuû s¶n 1.3 2.7 23.1 4.5 4.3 3.2 2. C«ng nghiÖp - X©y dùng 5.7 7.8 4.4 2.8 3.5 4.6 3. DÞch vô 4.0 4.3 2.4 5.6 4.9 4.1 (Nguån: Së KH&§T Hµ Néi) Phô lôc 6 HiÖu qu¶ ®Çu t­ tÝnh b»ng hÖ sè ICOR theo khu vùc kinh tÕ ë Hµ néi giai ®o¹n 1996-2000 1996 1997 1998 1999 2000 BQ 96-2000 Tæng GDP t¨ng thªm (tû ®ång) 2793 2778 4012 2956 3581 16120 1. Khu vùc Nhµ níc 1199 2181 2576 1479 2662 10097 2. Khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi 820 498 792 463 427 3000 3. Khu vùc ngoµi Nhµ níc 774 99 644 1014 492 3023 4. ICOR chung (lÇn) 4.7 4.8 3.8 4.16 4.3 4.3 5. ICOR khu vùc Nhµ níc 3.1 1.9 1.5 5.2 3.8 2.9 6. ICOR khu vùc ®Çu t níc ngoµi 8.5 17.7 9.1 3.5 4.2 8.8 7. ICOR khu vùc ngoµi Nhµ níc 3 24.8 3.5 2.9 7 4.4 (Nguån: Së KH&§T Hµ Néi) Phô lôc 7 C¬ cÊu c¸c ngµnh dÞch vô §¬n vÞ: % 1996 1997 1998 1999 2000 Tæng c¸c ngµnh dÞch vô 100 100 100 100 100 - Ngµnh Th­¬ng m¹i 23.8 20.9 21.6 24.7 25.1 - Ngµnh Kh¸ch s¹n - Nhµ hµng 7.4 8.1 6.7 6.7 6.6 - Ngµnh VËn t¶i - B­u ®iÖn 26.2 26.7 22.4 20.5 20.3 Trong ®ã: B­u ®iÖn 5.6 5.3 6.0 5.4 5.0 - Tµi chÝnh tÝn dông 4.1 3.9 6.2 6.3 6.2 - Kinh doanh tµi s¶n vµ DV t­ vÊn 8.6 7.8 10.8 11.3 11.2 - Gi¸o dôc 9.0 8.9 9.2 8.5 8.7 - Y tÕ 4.0 3.9 3.8 3.6 3.7 - C¸c ngµnh cßn l¹i 16.9 19.8 19.3 18.4 18.2 (Nguån: Së KH&§T Hµ Néi) Phô lôc 8 dù b¸o nhu cÇu tæng vèn ®Çu t x· héi trªn ®Þa bµn hµ néi thêi kú 2001-2005 §VT: Tû ®ång, gi¸ hiÖn hµnh Néi dung BQ1 n¨m g/® Giai ®o¹n C¬ cÊu (%) Dù b¸o BQ 1 n¨m Dù b¸o g/® C¬ cÊu (%) 1996-2000 1996-2000 1996-2000 g/® 2001-2005 2001-2005 2001-2005 Tæng sè 13,902.02 69,510.10 100.00 24,571 122,855 100.00 A- Vèn trong níc 8,611.28 43,056.40 61.94 16,571 82,855 67.44 1. Vèn ®Çu t ph¸t triÓn thuéc NSNN 1,707.80 8,539.00 12.28 4,711 23,557 19.17 2. Vèn tÝn dông ®Çu t theo KH Nhµ níc 371.08 1,855.40 2.67 934 4,668 3.80 3. Vèn ®Çu t cña c¸c DNNN 3,842.40 19,212.00 27.64 4,734 23,670 19.27 4. Vèn ®Çu t cña c¸c DN ngoµi nhµ níc 2,042.60 10,213.10 14.69 4,914 24,570 20.00 5. Vèn cña d©n vµ c¸c nguån kh¸c 647.30 3,236.90 4.66 1,278 6,390 5.20 B- Vèn ngoµi níc 5,290.70 26,453.70 38.06 8,000 40,000 32.56 1. Vèn FDI (®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi) 4,958.90 24,794.70 35.67 6,960 34,800 28.33 2. Vèn ODA 319.80 1,599.00 2.30 1,040 5,200 4.23 (Nguån: Së KH&§T Hµ Néi) Nguån: Së KÕ ho¹ch §Çu t Hµ néi Phô lôc 9: DiÔn biÕn huy ®éng vèn vµ c¬ cÊu vèn huy ®éng cña c¸c TCTD trªn ®Þa bµn Hµ Néi giai ®o¹n 1997-2002 N¨m Tæng sè vèn huy ®éng (triÖu VND) Tèc ®é t¨ng (%) C¬ cÊu :Tæng sè =100% TiÒn göi cña c¸c tæ chøc KT- XH (%) TiÒn göi d©n c­ (%) 1997 32.006.000 100 52,02 47,98 1998 40.318.000 125,97 57,4 42,6 1999 55.417.000 137,45 50,4 49,6 2000 73.800.000 133,17 51,8 48,2 2001 98.519.000 133,49 57,4 42,6 2002 122.050.000 123,88 56,1 43,9 Nguån: Chi Nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­íc TP. Hµ Néi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở hà nội.DOC
Luận văn liên quan