Đề tài Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH An và D

Lời Mở đầu Trước đây nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liên bao cấp, việc sản xuất kinh doanh cái gì, cho ai, như thế nào đều do Nhà nước quyết định, sản phẩm hàng hoá đến tay người tiêu dùng theo hình thức phân phối với chất lượng và dịch vụ bất kể ra sao thì người tiêu dùng vẫn phải chấp nhận. Từ ngày đất nước thực hiện công cuộc "đổi mới", chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, nó cho phép doanh nghiệp được tự do ra các quyết định trong khuôn khổ quy định để có thể tồn tại, phát triển và thắng thế trong sự cạnh tranh diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Muốn làm được việc này doanh nghiệp phải tạo được chữ "tín" trong lòng khách hàng và doanh nghiệp phải đặc biệt chú ý đến hoạt động marketing trong hoạt động kinh doanh của mình. Công ty An&D ra đời trong cơ chế thị trường, là một trong những Công ty tư nhân đầu tiên của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm nhập khẩu. Từ vài năm trở lại đây ngày càng có nhiều chủ thể tham gia vào lĩnh vực này, sức ép cạnh tranh ngày càng tăng lên. Làm sao để Công ty không những đứng vững được trong kinh tế thị trường mà còn phát triển vững mạnh là vấn đề luôn làm day dứt ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Trong thời gian ngắn thực tập tại Công ty, em đã cố gắng tìm hiểu Công ty cả về cơ cấu tổ chức lẫn hoạt động nhằm củng cố và nâng cao các kiến thức đã được học trên cơ sở áp dụng giữa lý thuyết đã học và thực tế nghiệp vụ chuyên môn của ngành nghề. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô của trường Đại học Thương mại, đặc biệt là T.s Chu Thị Thuỷ người đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc hoàn thành bản báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Công ty TNHH An&D và các cán bộ nhân viên đã dành cho em trong quá trình thực tập tại Công ty. Nội dung của báo cáo gồm: Phần I: Sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH An&D. Phần II: Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Phần III: Đánh giá công tác quản trị và các kiến nghị, đề xuất. Mục lục Lời mở đầu 1 Phần I: Quá trình hình thành và phát triển của 3 I. Cơ cấu tổ chức bộ máy 3 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH AN&D. 3 2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH AN&D. 3 2.1 Công ty bao gồm những chức năng sau: 3 2.2 Công ty có nhiệm vụ sau: 4 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 4 3.1. Ban giám đốc: 5 3.2. Phòng hành chính - kế toán: 5 3.3. Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm (Phòng sản phẩm): 5 3.4. Phòng Marketing: 6 3.5. Phòng điều hành: 6 3.6. Phòng Sale (kinh doanh): 6 3.7. Phòng hướng dẫn: 6 4. Giới thiệu sơ bộ về ngành nghề kinh doanh. 6 II. Môi trường kinh doanh của Công ty. 7 1. Môi trường kinh doanh bên ngoài Công ty. 7 2. Môi trường cạnh tranh. 8 3. Môi trường bên trong. 9 4. Nhận xét chung về khó khăn và thuận lợi của Công ty do môi trường kinh doanh đem lại. 10 Phần II: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH AN & D 12 I. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của cty TNHH AN&D. 12 1. Tình hình bán ra của Công ty AN&D theo mặt hàng: 12 2. Tình hình bán ra của Công ty theo thị trường: 14 3. Tình hình bán ra của Công ty: 16 II. Tình hình mua và dữ trữ. 18 1. Tình hình mua hàng của Công ty: 18 2. Mua theo nguồn dự trữ: 20 III. Tình hình lao động tiền lương. 22 1. Tổng số lao động và kết cấu lao động của Công ty: 22 2. Về tổ chức và quản lý lao động. 24 3. Năng suất lao động của Công ty: 25 IV. Vốn và nguồn vốn của Công ty 27 1. Vốn và cơ cấu vốn: 27 2. Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn: 29 3. Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá thực trạng tài chính của An&D. 31 3.1. Thực trạng tài chính của Công ty: 31 3.2. Tình hình nộp ngân sách và thực hiện nghĩa vụ của Công ty: 33 3.3. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả chủ yếu của Công ty An&D: 35 Phần III: Phân tích và đánh giá công tác quản trị của Công ty AN&D, các kiến nghị đề xuất 38 I. Đánh giá công tác quản trị theo chức năng. 38 1. Công tác hoạch định. 38 2. Công tác tổ chức. 39 3. Công tác lãnh đạo. 40 4. Công tác kiểm soát. 41 II. Phân tích đánh giá công tác quản trị theo các hoạt động tác nghiệp. 42 1. Công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá. 42 2. Công tác quản trị mua hàng. 43 3. Công tác quản trị nhân sự. 43 4. Công tác quản trị tài chính. 44 5. Quản trị chiến lược. 45 III. Các kiến nghị và đề xuất. 45 1. Các kiến nghị. 45 2. Các đề xuất tính chất phương hướng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. 46 Kết luận 47

docx51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2337 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH An và D, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
«n cña ngµnh nghÒ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« cña tr­êng §¹i häc Th­¬ng m¹i, ®Æc biÖt lµ T.s Chu ThÞ Thuû ng­êi ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong viÖc hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o C«ng ty TNHH An&D vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn ®· dµnh cho em trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty. Néi dung cña b¸o c¸o gåm: PhÇn I: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH An&D. PhÇn II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. PhÇn III: §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ vµ c¸c kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt. PhÇn I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH AN&D I. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH AN&D. C«ng ty TNHH An&D ®­îc thµnh lËp ngµy 19/5/2000. C«ng ty ®­îc thµnh lËp víi biªn chÕ lóc ®Çu chØ cã 4 ng­êi hiÖn nay do quy m« ho¹t ®éng kinh doanh më réng sè nh©n viªn ®· lµ 27 ng­êi trong biªn chÕ chÝnh thøc, ngoµi ra theo thêi vô cßn cã tíi hµng tr¨m nh©n viªn lµm viÖc hîp ®ång theo vô viÖc C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh víi ngµnh nghÒ xuÊt nhËp khÈu thùc phÈm. Tõ n¨m 2001 ®Õn nay lµ thêi kú ph¸t triÓn m¹nh cña C«ng ty víi doanh thu liªn tôc t¨ng nhanh, trong n¨m 2002 cã bÞ gi¶m do ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi, nh­ng sù gi¶m sót lµ kh«ng ®¸ng kÓ. C¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty æn ®Þnh, C«ng ty lu«n ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm thùc phÈm míi nh»m lµm phong phó thªm mÆt hµng vµ t¨ng søc c¹nh tranh, ®em l¹i lîi nhuËn ngµy mét cao cho C«ng ty. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty TNHH An&D. 2.1 C«ng ty bao gåm nh÷ng chøc n¨ng sau: - C«ng ty cã t­ c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam - C«ng ty cã ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh - C«ng ty cã vèn vµ tµi s¶n riªng - C«ng ty cã con dÊu vµ më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam Lµ C«ng ty t­ nh©n chuyªn ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu thùc phÈm, cung cÊp c¸c s¶n phÈm thùc phÈm cho c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n lín nhá trong vµ ngoµi n­íc. 2.2 C«ng ty cã nhiÖm vô sau: + C«ng ty chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty + Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n nh»m sö dông hîp lý lao ®éng, tµi s¶n vËt t­ vµ vèn ®¶m b¶o ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. + ChÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c b¹n hµng. Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi ®èi víi c¸c nh©n viªn trong C«ng ty. + Tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña nh©n viªn trong C«ng ty 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cñaC«ng ty TNHH An&D Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng ®iÒu hµnh Phßng s¶n phÈm Phßng Marketing Phßng HC-KT Phßng Sale Phßng h­íng dÉn 3.1. Ban gi¸m ®èc: §øng ®Çu C«ng ty lµ gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty, giao dÞch quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c, ký hîp ®ång. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®Ò ra chiÕn l­îc kinh doanh, x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh dµi h¹n, ng¾n h¹n sau ®ã tæ chøc thùc hiÖn. - Gi¸m ®èc cã quyÒn ph©n c«ng, ®iÒu hµnh c¸c bé phËn cÊp d­íi, ra c¸c quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt, n©ng bËc l­¬ng, ký kÕt hîp ®ång lao ®éng víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. - Phã gi¸m ®èc lµ ng­êi tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ nghiÖp vô kinh doanh, c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh, trùc tiÕp theo dâi vµ chØ ®¹o viÖc nhËn c¸c ch­¬ng tr×nh cña ®èi t¸c, tiÕp nhËn vµ tr¶ lêi vÒ néi dung còng nh­ gi¸ c¶ dÞch vô cho kh¸ch hµng. 3.2. Phßng hµnh chÝnh - kÕ to¸n: - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty, b¸o c¸o th­êng xuyªn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, gióp C«ng ty kÞp thêi ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch kinh doanh phï hîp. LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty, ghi chÐp sæ s¸ch, thèng kª sè liÖu ®¶m b¶o th«ng tin b»ng sè kÞp thêi chÝnh x¸c. - Gióp gi¸m ®èc qu¶n lý vÊn ®Ò nh©n sù cña C«ng ty, tæ chøc, ph©n bæ c«ng viÖc cho nh©n viªn, theo dâi viÖc thùc hiÖn néi quy cña c¸n bé, nh©n viªn trong C«ng ty. - ChÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n vµ sö dông con dÊu theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ cña gi¸m ®èc. B¶o qu¶n, sö dông vµ ®Ò xuÊt mua b¸n trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña v¨n phßng vµ C«ng ty. 3.3. Phßng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm (Phßng s¶n phÈm): Lu«n lu«n nghiªn cøu, t×m ra c¸c s¶n phÈm míi vÒ thùc phÈm, nh»m lµm phong phó thªm mÆt hµng cña C«ng ty n©ng cao tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. 3.4. Phßng Marketing: T×m hiÓu thÞ tr­êng, n¾m b¾t nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, c¸c th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, giíi thiÖu, qu¶ng b¸ c¸c s¶n phÈm vÒ thùc phÈm nhÊt lµ c¸c s¶n phÈm míi cho kh¸ch hµng. Nghiªn cøu nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng trªn tõng lo¹i thÞ tr­êng ®Ó gióp C«ng ty cã chiÕn l­îc s¶n phÈm tíi thÞ tr­êng ®ã. 3.5. Phßng ®iÒu hµnh: Cã nhiÖm vô chuÈn bÞ tr­íc cho viÖc thùc hiÖn c¸c lo¹i dÞch vô nhu cÇu ®èi víi kh¸ch hµng khi cã yªu cÇu. Xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh ®ét xuÊt trong khi thùc hiÖn dÞch vô víi kh¸ch hµng. Phßng ®iÒu hµnh gióp cho viÖc thùc hiÖn dÞch vô c¸c nhu cÇu diÔn ra mét c¸ch tr«i ch¶y, hîp lý, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô cña C«ng ty 3.6. Phßng Sale (kinh doanh): §Ò ra c¸c ph­¬ng h­íng kinh doanh, c¸c chiÕn l­îc vÒ gi¸ c¶, mÆt hµng. TiÕp nhËn c¸c hîp ®ång ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, ®Þnh gi¸, tr¶ lêi kh¸ch hµng vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi hîp ®ång vµ phèi hîp víi c¸c phßng kh¸c ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång víi kh¸ch hµng. 3.7. Phßng h­íng dÉn: Cã nhiÖm vô ph©n c«ng vµ phèi hîp gi÷a c¸c h­íng dÉn ®Ó lµm nèt phÇn cuèi trong viÖc thùc hiÖn dÞch vô cÇn thiÕt ®èi víi kh¸ch hµng.H­íng dÉn kh¸ch hµng vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn nh÷ng thùc phÈm nhËp khÈu n­íc ngoµi. Víi t­ c¸ch lµ ng­êi ®¹i diÖn cña C«ng ty vµ c¶ cña ®Êt n­íc Ngoµi c¸c phßng trªn ra cßn cã ban b¶o vÖ cã nhiÖm vô b¶o vÖ tµi s¶n cña C«ng ty, b¶o vÖ ph­¬ng tiÖn cña C«ng ty vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn. 4. Giíi thiÖu s¬ bé vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh. C«ng ty TNHH An&D víi ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ vÒ c¸c mÆt hµng nhËp khÈu vÒ thùc phÈm t­¬i sèng nh­: c¸ håi, thÞt bß óc, c¸ trøng, ®å hép, c¸c laäi r­îu vang cña Ph¸p, óc... Ngoµi ra, C«ng ty cßn xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng thùc phÈm ¨n nhanh cña ViÖt Nam ra n­íc ngoµi. Nh­ng chñ yÕu vÉn lµ nhËp khÈu. II. M«i tr­êng kinh doanh cña C«ng ty. 1. M«i tr­êng kinh doanh bªn ngoµi C«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay: chÝnh trÞ æn ®Þnh, nÒn kinh tÕ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, luËt ph¸p ®ang dÇn ®­îc hoµn thiÖn vµ theo h­íng cã lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc,vµ ®©y còng lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho C«ng ty nãi riªng . Tuy ViÖt Nam hiÖn nay ch­a cã luËt vÒ chÕ biÕn thùc phÈm nh­ng nhËn thÊy tÇm quan träng vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi nµy ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. ChÝnh phñ ®· b·i bá nhiÒu lo¹i giÊy tê, thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt ®· lµm c¶n trë sù ph¸t triÓn cña ngµnh trong nhiÒu n¨m. Trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay Nhµ n­íc vÉn lu«n ®ãng vai trß lµ ng­êi ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn cho c¸c ngµnh nãi chung vµ ngµnh thùc phÈm nãi riªng. Vµi n¨m gÇn ®©y Nhµ n­íc ®· cã mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh nh­ ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, h¹ tÇng. HiÖn nay Nhµ n­íc ®ang cã chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh tû gi¸ hèi ®o¸i, tû gi¸ cña ®« la so víi ®ång ViÖt nam ®ang t¨ng lªn, ®iÒu nµy cã lîi cho c¸c nhµ xuÊt khÈu vµ c¶ C«ng ty v× C«ng ty nhËn ®« la vµ thanh to¸n b»ng ®ång. C«ng ty hiÖn nay ®· cã hîp ®ång ký kÕt víi gÇn 70 b¹n hµng chñ yÕu thuéc Ch©u ¢u vµ Ch©u óc. Hä cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ th­êng ®ßi hái dÞch vô víi chÊt l­îng t­¬ng ®èi cao. C«ng ty lu«n s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu cña tÊt c¶ mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng, môc tiªu lµ t¨ng doanh thu vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, b¸n cho ng­êi cã tiÒn chø kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i b¸n cho ng­êi nhiÒu tiÒn. C«ng ty hiÖn nay còng ®· cã hîp ®ång víi c¸c nhµ cung cÊp trong n­íc: ký hîp ®ång víi hÇu hÕt c¸c kh¸ch s¹n 3-5 sao trªn kh¾p l·nh thæ ViÖt Nam, c¸c nhµ hµng, c¸c kh¸ch s¹n ®Þa ph­¬ng, c¸c C«ng ty biÓu diÔn, c¸c dÞch vô vËn chuyÓn vµ dÞch vô c«ng céng kh¸c... Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh C«ng ty còng ®· nhËn ®­îc sù ñng hé cña c¸c c¬ quan qu¶n lý ®Þa ph­¬ng vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý vÒ thùc phÈm trong viÖc ®¶m b¶o an ninh trËt tù còng nh­ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thñ tôc cã tÝnh ph¸p lý. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i C«ng ty kh«ng gÆp nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh, v× th­¬ng tr­êng lµ chiÕn tr­êng. Sù c¹nh tranh vÒ c¸c mÆt hµng thùc phÈm nãi riªng vµ c¸c mÆt hµng kh¸c nãi chung trªn thÞ tr­êng lµ rÊt khèc liÖt. Riªng trong lÜnh vùc vÒ c¸c mÆt hµng thùc phÈm th× qu¶ cßn lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu c¸c mÆt hµng vÒ thùc phÈm ®­îc ®em ra c¹nh tranh. Trong sè ®ã cã nh÷ng mÆt hµng ch­a ®­îc ng­êi tiªu dïng thõa nhËn. Nã ®ßi hái cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i lËp ®­îc ra c¸c ph­¬ng ph¸p vÒ marketing ®Ó ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn s¶n phÈm ®ã. MÆt kh¸c, c¸c C«ng ty vÒ thùc phÈm còng xuÊt hiÖn kh¸ nhiÒu, nªn C«ng ty ta ph¶i lµm sao c¹nh tranh mét c¸ch lµm lµnh m¹nh vµ cã hiÖu qu¶ ®èi víi nh÷ng C«ng ty kh¸c bµng c¸ch gi¶m gi¸ s¶n phÈm, h×nh thøc khuyÕn m¹i... ®Ó nh»m thu hót kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh. §©y hiÖn nay còng vµ ®©y còng lµ khã kh¨n chung cña ngµnh. 2. M«i tr­êng c¹nh tranh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty còng nh­ thêi gian hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai sau nµy, c¸c yÕu tè kinh tÕ x· héi cña c¶ n­íc cã ¶nh h­ëng v« cïng lín ®Õn viÖc thµnh c«ng cña C«ng ty. V× lµ mét C«ng ty kinh doanh Th­¬ng M¹i nªn C«ng ty ph¶i tr«ng chê vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc vµ cña khu vùc mµ ®¬n vÞ c­ tró. Mäi chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ ®Òu ®­a ®Õn cho C«ng ty nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh. Trong giai ®o¹n võa qua còng nh­ hiÖn nay do sù ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc dÉn ®Õn ngoµi c¸c C«ng ty thùc phÈm lín cña Nhµ n­íc cã bÒ dµy ho¹t ®éng ra, vµi n¨m gÇn ®©y xuÊt hiÖn mét lo¹t c¸c C«ng ty thùc phÈm t­ nh©n míi vµ ®iÒu nµy lµm cho C«ng ty ®ang ph¶i ®øng tr­íc mét sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t, ®ã còng lµ quy luËt cña kinh tÕ thÞ tr­êng. Tuy nhiªn C«ng ty còng cã nh÷ng thuËn lîi nhÊt ®Þnh bëi bÒ dµy ho¹t ®éng, cã hîp ®ång víi nhiÒu ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ hîp ®ång víi nhiÒu nguån cung cÊp trong n­íc vµ víi mét ®éi ngò nh©n viªn n¨ng ®éng, nhiÒu kinh nghiÖm ch¾c h¼n C«ng ty sÏ ®øng v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. 3. M«i tr­êng bªn trong. Nh©n sù: Qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hiÖn nay C«ng ty ®· cã 53 c¸n bé, nh©n viªn trong ®ã cã 4 ng­êi tr×nh ®é trªn ®¹i häc, 25 ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc . Cho thÊy tr×nh ®é cña lao ®éng trong C«ng ty cao, ®é tuæi trung b×nh cña toµn nh©n viªn trong C«ng ty lµ 30,3 tuæi, ®©y lµ ®é tuæi ®ñ ®é chÝn c¶ trong trong c«ng viÖc vµ cuéc sèng, lµ lùc l­îng trÎ, n¨ng ®éng. Tµi chÝnh: Do ®Æc tr­ng cña ngµnh thùc phÈm kh«ng cÇn ®Çu t­ nhiÒu vÒ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, trong ho¹t ®éng nhiÒu khi lµ viÖc thanh to¸n hé vµ th­êng ®­îc kh¸ch hµng tr¶ tiÒn tr­íc do ®ã yªu cÇu vÒ vèn cña C«ng ty kh«ng cao, C«ng ty TNHH An&D cã vèn ®iÒu lÖ lµ: 625 triÖu ®ång, trªn phÇn vèn c¬ b¶n ®ã C«ng ty thùc hiÖn kinh doanh. Ngoµi ra C«ng ty cßn huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c nh­ vay ng¾n h¹n, sö dông nguån nî ch­a ®Õn h¹n tr¶ vµ c¸c nguån vèn kh¸c ®ñ cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty TNHH An&D cã c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o tiªu chuÈn kinh doanh vµ s¶n xuÊt víi trang thiÕt bÞ m¸y mãc tèt, ®Çy ®ñ. Trong C«ng ty, nh×n chung gi÷a c¸c phßng ban gi÷a gi¸m ®èc vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cã sù phèi hîp ®ång bé t¹o thµnh mét khèi thèng nhÊt trong c«ng viÖc. Sù nç lùc, cè g¾ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ sù s¸ng suèt, quyÕt ®o¸n cña Ban l·nh ®¹o ®· gióp cho C«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, hµng n¨m hoµn thµnh vµ v­ît kÕ ho¹ch ®Ò ra. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn g¾n bã víi C«ng ty, hä ®­îc bæ xung lÉn cho nhau gi÷a nh÷ng ng­êi tham gia c«ng t¸c l©u n¨m cã kinh nghiÖm vµ ®éi ngò c¸n bé trÎ ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc vµ d¹y nghÒ ®Ó t¹o thµnh søc m¹nh tËp thÓ ®¶m b¶o cho viÖc kinh doanh, s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao. C«ng ty kinh doanh vÒ dÞch vô thùc phÈm nªn lu«n nghiªn cøu t¹o ra nh÷ng thùc phÈm míi, mang ®Ëm phong tôc tËp qu¸n vµ con ng­êi ViÖt Nam lµm phong phó thªm vµ t¹o søc c¹nh tranh cho C«ng ty. 4. NhËn xÐt chung vÒ khã kh¨n vµ thuËn lîi cña C«ng ty do m«i tr­êng kinh doanh ®em l¹i. * ThuËn l¬i: HiÖn nay C«ng ty TNHH An&D ®ang kinh doanh chñ yÕu lµ xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng thùc phÈm i vµ cung cÊp cho c¸c nhµ hµng kh¸ch s¹n trong n­íc vµ n­íc ngoµi. LÜnh vùc nµy cã nhiÒu c¬ héi do sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ vµ sù ph¸t triÓn ®i lªn cña ®Êt n­íc ®ã lµ ®Çu t­ cho ngµnh dÞch vô nhiÒu h¬n, thu hót nguån ngo¹i tÖ m¹nh vµo ®Êt n­íc vµ ngoµi ra ®êi sèng ng­êi d©n còng ®­îc n©ng cao nhu cÇu sö dông th­ëng thøc c¸c thùc phÈm chÊt l­îng cao t¨ng. Cïng víi nh÷ng thuËn lîi ®ã C«ng ty cßn nhËn ®­îc sù t¹o ®iÒu kiÖn, chØ ®¹o cña Bé Th­¬ng M¹i víi nh÷ng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch míi th«ng tho¸ng h¬n. C«ng ty cßn cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng nh©n cò còng nh­ míi lu«n ®oµn kÕt g¾n bã víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, ®ång thêi C«ng ty còng cã nh÷ng kinh nghiÖm rÊt quý b¸u rót ra tõ nh÷ng n¨m ho¹t ®éng tr­íc ®©y ®Ó gióp cho C«ng ty cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu kinh tÕ còng nh­ môc tiªu x· héi cña m×nh. * Nh÷ng khã kh¨n: Lµ mét C«ng ty kinh doanh dÞch vô víi nguån vèn chñ së h÷u nhá nªn nhiÒu khi kh«ng chñ ®éng vÒ nguån vèn cho nh÷ng th­¬ng vô lín. C«ng ty míi tham gia vµo kinh doanh ®­îc Ýt n¨m nªn uy tÝn trªn thÞ tr­êng ch­a lín vµ th­¬ng hiÖu cña C«ng ty ch­a thùc sù cã mÆt réng r·i trªn thÞ tr­êng néi ®Þa còng nh­ quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã tr­íc sù ®æi míi cña ®Êt n­íc viÖc ra ®êi cña nhiÒu C«ng ty kh¸c t¹o lªn sù c¹nh tranh lín ®èi víi C«ng ty TNHH An&D. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn g¾n bã song còng cßn nhiÒu bÊt cËp vÒ n¨ng lùc, vÒ tr×nh ®é vµ t¸c phong lao ®éng. §èi víi nh÷ng ng­êi cã thêi gian c«ng t¸c l©u n¨m trong thêi gian bao cÊp tuy cã ®­îc ®µo t¹o l¹i nh­ng chØ víi nh÷ng líp bæ tóc ng¾n ngµy nªn kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu c«ng viÖc hiÖn t¹i trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ míi, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay. PhÇn II Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Cty tnhh an&d I. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña cty TNHH an&d. 1. T×nh h×nh b¸n ra cña C«ng ty An&D theo mÆt hµng: B¶ng 1. T×nh b¸n ra cña C«ng ty mÆt hµng 2003 - 2005. §¬n vÞ: ngh×n ®ång. STT ChØ tiªu 2003 2004 2005 So s¸nh 2004/2003 2005/2004 CL % CL % 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 C¸ håi 5.915.692 5.863.437 6.584.210 -52.255 -0,9 720.773 12,3 2 ThÞt bß óc 3.441.857 2.983.152 4.023.684 -458.705 -13,3 1.040.532 34,9 3 R­îu vang 1.398.255 1.440.142 1.585.088 41.887 3,0 144.946 10,1 Tæng gi¸ trÞ 10.755.804 10.286.731 12.192.982 -469.073 -4,4 1.906.251 18,5 (Nguån:Phßng KTTC - C«ng ty TNHH An&D) * NhËn xÐt: Theo b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh b¸n ra doanh thu cña C«ng ty n¨m 2004 gi¶m so víi 2003 lµ 4,4%. Tuy l­îng kh¸ch cña C«ng ty cã t¨ng nh­ng do C«ng ty ®· gi¶m gi¸ b¸n cho c¸c kh¸ch hµng v× nguyªn nh©n: Do sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu C«ng ty kinh doanh thùc phÈm míi khiÕn søc c¹nh tranh cña C«ng ty gi¶m. N¨m 2005 doanh sè b¸n ra cña C«ng ty ®· t¨ng 18,5% so víi n¨m 2004. Do viÖc doanh thu cña n¨m 2004 gi¶m nªn ®øng tr­íc t×nh h×nh ®ã C«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch marketing s¶n phÈm, gi¶m gi¸ hµng b¸n, cã c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i, t×m kiÕm ®èi t¸c khai th¸c tèt thÞ tr­êng nªn n¨m 2005 ®· thu ®­îc kÕt qu¶ víi sè t¨ng tuyÖt ®èi lµ: 1.906.251 ngh×n ®ång. 2. T×nh h×nh b¸n ra cña C«ng ty theo thÞ tr­êng: B¶ng 2. T×nh h×nh b¸n ra cña C«ng ty theo thÞ tr­êng 2003-2005. §¬n vÞ: ngh×n ®ång STT ChØ tiªu 2003 2004 2005 So s¸nh 2004/2003 2005/2004 CL % CL % 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 Ch©u ¸ 1.075.580 1.440.142 975.439 364.562 33,9 -464.703 -32,3 2 Ch©u óc 1.613.370 617.204 853.508 -996.166 -61,7 236.304 38,3 3 Ch©u ©u 8.066.850 8.229.385 10.364.035 162.535 2,0 2.134.650 25,9 Tæng gi¸ trÞ 10.755.804 10.286.731 12.192.982 -469.073 -4,4 1.906.251 18,5 (Nguån:Phßng KTTC - C«ng ty TNHH An&D) * NhËn xÐt: N¨m 2004 viÖc b¸n ra cña C«ng ty cho thÞ tr­êng Ch©u óc gi¶m m¹nh chØ cßn 38,3% so víi n¨m 2003. Tr­íc t×nh h×nh ®ã C«ng ty ®· tËp trung vµo khai th¸c thÞ tr­êng Ch©u ¸ vµ Ch©u ¢u vµ ë hai thÞ tr­êng nµy doanh sè cña C«ng ty còng ®­îc n©ng lªn. Ch©u ¸ lµ 33,9% vµ Ch©u ¢u lµ 2%. Tuy cã sù nç lùc nh­ vËy nh­ng do céng thªm søc Ðp c¹nh tranh cña c¸c C«ng ty kh¸c buéc C«ng ty ph¶i h¹ gi¸ b¸n vµ do ®ã ¶nh h­ëng tíi tæng doanh thu cña c¶ n¨m cña C«ng ty chØ cßn 95,6% so víi n¨m 2003 víi sè tuyÖt ®èi lµ: 1.906.251 ngh×n ®ång. N¨m 2005 riªng doanh thu cña thÞ tr­êng Ch©u ¸ bÞ gi¶m do C«ng ty mÊt ®i phÇn lín kh¸ch ë thÞ tr­êng Ch©u ¸ ,chØ cßn 67,7% so víi n¨m 2004 do t×nh h×nh an ninh cña c¸c khu vù kh«ng ®­îc tèt, ®Æc biÖt lµ §«ng Nam ¸ liªn tiÕp x¶y ra c¸c cuéc khñng bè vµ b¹o n¹n. Doanh thu t¹i c¸c thÞ tr­êng kh¸c tiÕp tôc ®­îc c¶i thiÖn vµ t¨ng cao riªng t¹i thÞ tr­êng Ch©u óc C«ng ty ®· dÇn lÊy l¹i ®­îc thÞ phÇn t¨ng 38,3% so víi n¨m 2004 t­¬ng øng t¨ng 236.304 ngh×n ®ång. 3. T×nh h×nh b¸n ra cña C«ng ty: B¶ng 3. T×nh h×nh b¸n hµng cña C«ng ty An&D. §¬n vÞ: ngh×n ®ång STT ChØ tiªu 2003 2004 2005 So s¸nh 2004/2003 2005/2004 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % CL % CL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Quý‎ I 3.119.183 29 3.291.753 32 8.779.824 31 172.570 5,5 5.488.071 166,7 2 Quý‎ II 2.473.834 23 2.674.550 26 3.048.245 25 200.716 8,1 373.695 14,0 3 Quý III 1.398.254 13 1.028.673 10 1.463.157 12 -369.581 -26,4 434.484 42,2 4 Quý IV 3.764.533 35 3.291.755 32 3.901.756 32 -472.778 -12,6 610.001 18,5 C¶ n¨m 10.755.804 100 10.286.754 100 12.192.982 100 -469.050 -4,4 1.906.228 18,5 (Nguån:Phßng KTTC - C«ng ty TNHH An&D) *NhËn xÐt: Tõ nh÷ng d÷ liÖu ë b¶ng ta thÊy trong IV quý l­îng hµng b¸n ra cña C«ng ty bao giê còng lín h¬n quý II vµ quý III. N¨m 2003 Quý I vµ IV lµ 29% vµ 35% so víi Quý II vµ Quý III lµ 23% vµ 13%. N¨m 2004 Quý I vµ IV lµ 32% vµ 33% so víi quý II vµ III lµ 26% vµ 10%. Nguyªn nh©n lµ do cuèi n¨m nhu cÇu vÒ c¸c mÆt hµng thùc phÈm ®èi víi ng­êi tiªu dïng t¨ng ®ét biÕn, nhÊt lµ nh÷ng ngµy gi¸p tÕt cuèi n¨m .N¨m 2004 quý III vµ IV doanh thu cã gi¶m ®«i chót v× chØ bÞ ¶nh h­ëng do gi¸n ®o¹n nguån kh¸ch tõ Ch©u ¸. II. T×nh h×nh mua vµ d÷ tr÷. 1. T×nh h×nh mua hµng cña C«ng ty: B¶ng 4. Mua theo c¬ cÊu hµng 2003 - 2005. §¬n vÞ: ngh×n ®ång STT ChØ tiªu 2003 2004 2005 So s¸nh 2004/2003 2005/2004 CL % CL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 C¸ håi 5.915.692 5.863.437 6.584.210 -52.255 -0,9 720.773 12,3 2 ThÞt bß óc 3.441.857 2.983.152 4.023.684 -458.705 -13,3 1.040.532 34,9 3 R­îu vang 1.398.255 1.440.142 1.585.088 41.887 3,0 144.946 10,1 Tæng gi¸ trÞ 10.755.804 10.286.731 12.192.982 -469.073 -4,4 1.906.251 18,5 (Nguån:Phßng KTTC - C«ng ty TNHH An&D) * NhËn xÐt: Qua b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh mua hµng n¨m 2004 l¹i Ýt h¬n so víi n¨m 2003 v× trong n¨m 2003 cã tån l¹i mét sè mÆt hµng mµ ch­a tiªu thô ®­îc hÕt. Cô thÓ lµ gi¶m 4,4% t­¬ng øng gi¶m 469.073 ngh×n ®ång. Nh­ng n¨m 2005 l¹i s¶n phÈm mua vµo so víi n¨m 2004 l¹i t­¬ng ®èi t¨ng. Cô thÓ lµ t¨ng kho¶ng 18,5% t­¬ng øng 1.906.251 ngh×n ®ång. Lµ‎ do cña viÖc t¨ng vÒ mua hµng ho¸ lµ do n¨m 2004 ®· gi¶i quyÕt ®­îc mét sè mÆt hµng tån tõ n¨m 2003. §ång thêi søc mua cña ng­êi d©n n¨m 2004 còng t¨ng ®¸ng kÓ tõ thÞ tr­êng néi ®Þa lÉn thÞ tr­êng n­íc ngoµi. §iÒu ®ã ®· thóc ®Èy viÖc nhËp hµng cña C«ng ty t¨ng m¹nh. Mua hµng n¨m 2005 so víi n¨m 2004 t¨ng cao phï hîp víi viÖc b¸n cña n¨m 2005. 2. Mua theo nguån dù tr÷: B¶ng 5. T×nh h×nh mua theo nguån dù tr÷ 2003 - 2005. §¬n vÞ: ngh×n ®ång STT ChØ tiªu 2003 2004 2005 So s¸nh 2004/2003 2005/2004 CL % CL % 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 C¸ håi 2.988.917 2.751.453 3.442.484 -237.464 -7,9 691.031 25,1 2 ThÞt bß óc 986.675 759.020 1.271.526 -227.655 -23,1 512.506 67,5 3 R­îu vang 3.985.259 4.269.197 4.664.010 283.938 7,1 394.813 9,2 4 DÞch vô kh¸c 2.092.205 1.707.801 1.776.768 -384.404 -18,4 68.967 4,0 Tæng gi¸ trÞ 9.963.056 9.487.772 11.104.788 -475.284 -4,8 1.617.016 17,0 (Nguån:Phßng KTTC - C«ng ty TNHH An&D) *NhËn xÐt: Do sù thay ®æi cña c¬ cÊu mÆt hµng b¸n ra, do ®ã nã ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh mua vµo theo nguån dù tr÷. Mét sè mÆt hµng thùc phÈm dù tr÷ bÞ thay ®æi do viÖc C«ng ty h­íng tíi nh÷ng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc kh¸c nhau mµ ë ®ã nhu cÇu thùc phÈm còng kh¸c. L­îng thùc phÈm d÷ tr÷ bÞ tån kho mét sè mÆt hµng. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do n¨m 2004 do sù c¹nh tranh cña c¸c C«ng ty cung cÊp thùc phÈm trong n­íc nªn mét sè nhµ hµng kh¸ch s¹n lín ®· kh«ng ®Æt mua hµng cña C«ng ty. V× vËy mét sè mÆt hµng còng bÞ tån kho nªn n¨m 2004 tæng gi¸ trÞ gi¶m 4,8% t­¬ng øng 475.284 ngh×n ®ång trong ®ã: trong lÜnh vùc nhµ hµng gi¶m (15,5%); kh¸ch s¹n (18%); c¸c dÞch vô kh¸c (18,37%). T×nh h×nh mua vµo cña C«ng ty n¨m 2005 nãi chung ®Òu t¨ng m¹nh tæng gi¸ trÞ t¨ng 17% t­¬ng øng 1.617.016 ngh×n ®ång lý do lµ viÖc b¸n ra rÊt tèt. §Æc biÖt ë kh©u nhµ hµng l­îng mua vµo cña C«ng ty t¨ng m¹nh 68%. §©y còng lµ mét ®iÒu rÊt b×nh th­êng trong lÜnh vùc kinh doanh thùc phÈm v× C«ng ty b¸n dÞch vô theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. III. T×nh h×nh lao ®éng tiÒn l­¬ng. 1. Tæng sè lao ®éng vµ kÕt cÊu lao ®éng cña C«ng ty: B¶ng 6. T×nh h×nh lao ®éng & kÕt cÊu lao ®éng cña C«ng ty 2003 - 2005. §¬n vÞ tÝnh: ng­êi STT ChØ tiªu 2003 2004 2005 So s¸nh 2004/2003 2005/2004 CL % CL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1. Tæng sè L§ 40 45 53 5 12,5 8 18 2 L§ trùc tiÕp 20 22 26 2 10 4 18 3 L§ gi¸n tiÕp 20 23 27 3 15 4 17 4 2.Tr×nh ®é L§ 40 45 53 5 13 8 18 5 Trªn ®¹i häc 4 4 4 0 0 0 0 6 §¹i häc 20 22 25 2 10 3 14 7 Trung häc 12 15 20 3 25 5 3 8 Phæ th«ng 4 4 4 0 0 0 0 (Nguån:Phßng KTTC - C«ng ty TNHH An&D) *NhËn xÐt: Do ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lu«n ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m qua vµ ®Ó ®¸p øng cho sù ph¸t triÓn ®ã C«ng ty còng lu«n cã nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng viÖc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Cô thÓ n¨m 2003 lao ®éng cña C«ng ty lµ 40 ng­êi, n¨m 2004 t¨ng sè lao ®éng lµ 45 ng­êi t¨ng 5 ng­êi so víi n¨m 2003, t­¬ng ®­¬ng kho¶ng12,5%. N¨m 2005 t¨ng thªm 8 ng­êi ®­a tæng sè lao ®éng cña C«ng ty lªn 53 ng­êi t¨ng kho¶ng 18% so víi n¨m 2004. Do tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm cña c«ng viÖc ®ßi hái ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao. HiÖn nay C«ng ty cã 53 nh©n viªn nh­ng chØ cã 4 lao ®éng phæ th«ng (b¶o vÖ) cßn l¹i 49 cã tr×nh ®é trung cÊp trë lªn chiÕm 92,6%. ThÊy r»ng C«ng ty cã mét ®éi ngò lao ®éng cao do ®ã sÏ gióp cho C«ng ty cã b­íc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c sau nµy. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã mét l­îng lín lao ®éng gi¸n tiÕp lµm hîp ®ång theo thêi vô, hoÆc theo thêi viÖc víi sè l­îng cã lóc lªn ®Õn hµng tr¨m ng­êi. §iÒu nµy chøng tá lao ®éng do tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña ngµnh nghÒ. 2. VÒ tæ chøc vµ qu¶n l‎y lao ®éng. §­îc tæ chøc thµnh c¸c phßng, ban, tõng lÜnh vùc, c«ng viÖc ®­îc giao cho c¸c c¸ nh©n cô thÓ, tõng ng­êi ®Òu ph¶i hoµn thµnh tèt c«ng viÖc còng nh­ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®­îc giao cô thÓ vµ bao giê còng cã thêi h¹n ph¶i hoµn thµnh. C¸ch ph©n c«ng lao ®éng hîp lý nµy lµm cho mäi ng­êi ®Òu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc ®­îc giao kh«ng thÓ û n¹i vµo ng­êi kh¸c. Trong c«ng viÖc nÕu hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng viÖc còng nh­ ®¹t v­ît møc chØ tiªu ®Ò ra th× sÏ cã th­ëng ®­îc tr¶ vµo kú l­¬ng hµng th¸ng. Còng nh­ nÕu ai kh«ng chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh cña C«ng ty ®Ò ra hay kh«ng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô c«ng viÖc cña m×nh th× ph¶i chÞu h×nh thøc kû luËt kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy mµ trong tËp thÓ C«ng ty An&D lu«n cã kh«ng khÝ c¹nh tranh trong c«ng viÖc nh­ng l¹i rÊt ®oµn kÕt trong néi bé. C¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Òu cã nh÷ng chÕ ®é kh«ng kh¸c g× so víi mét doang nghiÖp nhµ n­íc. §ã còng chÝnh lµ l‎ do ®Ó ng­êi lao ®éng c¶m th¸y rÊt yªn t©m khi lµm viÖc ë C«ng ty. 3. N¨ng suÊt lao ®éng cña C«ng ty: BiÓu 7. N¨ng suÊt lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn giai ®o¹n 2000 - 2002. §¬n vÞ. ngh×n ®ång STT ChØ tiªu 2003 2004 2005 So s¸nh 2004/2003 2005/2004 CL % CL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Doanh thu thuÇn 10.755.804 10.286.731 12.192.982 -469.073 -4,4 1.906.251 18,5 2 NSL§BQ/NV 537.790 411.469 451.592 -126.321 -23,5 40.123 9,8 3 Tæng quü l­¬ng (n¨m) 266.455 282.814 370.534 16.359 6,1 87.720 31,0 4 L­¬ng BQ/nv 1.110,2 942,7 1.143 -167,5 -15,1 200,3 21,2 (Nguån:Phßng KTTC - C«ng ty TNHH An&D) * NhËn xÐt: Qua c¸c sè liÖu trªn b¶ng ta thÊy n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña nh©n viªn n¨m 2004 gi¶m nhiÒu so víi n¨m 2003 lµ 23,5% t­¬ng øng gi¶m 126.321 ngh×n ®ång lµm cho møc l­¬ng b×nh qu©n gi¶m 15,1% t­¬ng øng gi¶m 167,5 ngh×n ®ång. Sù suy gi¶m nµy do nhiÒu nguyªn nh©n: thø nhÊt do sù bÊt c¹nh tranh cña c¸c C«ng ty trªn thÞ tr­êng nªn C«ng ty ®· ph¶i gi¶m gi¸ ®Ó c¹nh tranh (nh­ ®· nªu). Thø 2 n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m do viÖc tÝnh b×nh qu©n cho c¶ n¨m lao ®éng míi, sè nµy cã thÓ do ®­îc nhËn vµo C«ng ty kh«ng ph¶i ngay tõ ®Çu n¨m vµ ch­a quen viÖc nªn hiÖu qu¶ ch­a cao. N¨m 2005 so víi 2004 n¨ng suÊt lao ®éng nh©n viªn ®· t¨ng lªn 9,8% t­¬ng øng t¨ng 40.123 ngh×n ®ång lµm cho møc l­¬ng b×nh qu©n còng t¨ng theo víi tû lÖ lµ 21,2% t­¬ng øng t¨ng 200,3 ngh×n ®ång. Nh×n trªn b¶ng ta thÊy møc l­¬ng b×nh qu©n cña n¨m 2004 gi¶m 15,1% t­¬ng øng gi¶m 167,5 ngh×n ®ång nguyªn nh©n do C«ng ty gÆp khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng kÝn (kh«ng ai ®­îc biÕt l­¬ng cña ng­êi kh¸c) nh»m tr¸nh sù ghen tÞ, ®è kþ trong néi bé nh©n viªn. C«ng ty tr¶ l­¬ng theo n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc, cã dùa trªn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã chÕ ®é khen th­ëng trong c¸c dÞp lÔ tÕt, cã th¸ng l­¬ng thø 13 vµ cã chÕ ®é c«ng t¸c phÝ (phÇn mÒm) cho nh©n viªn ph¶i ®i c«ng t¸c ngo¹i tØnh do ®Æc thï cña ngµnh. IV. Vèn vµ nguån vèn cña C«ng ty 1. Vèn vµ c¬ cÊu vèn: B¶ng 8. C¬ cÊu vèn cña C«ng ty 2003 - 2005. §¬n vÞ: ngh×n ®ång STT ChØ tiªu 2003 2004 2005 So s¸nh 2004/2003 2005/2004 CL % CL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Vèn l­u ®éng b»ng tiÒn 1.497.000 1.578.000 18.650.000 81.000 5,4 287.000 18,2 2 Vèn cè ®Þnh b»ng tiÒn 620.000 670.000 750.000 50.000 8,1 80.000 11,9 3 Tæng sè vèn 2.117.000 2.248.000 2.615.000 131.000 6,2 367.000 16,3 (Nguån:Phßng KTTC - C«ng ty TNHH An&D) * NhËn xÐt: Nh×n vµo c¸c sè liÖu trªn b¶ng ta thÊy l­îng vèn cña C«ng ty liªn tôc t¨ng trong c¸c n¨m cô thÓ n¨m 2004 t¨ng so víi 2003 lµ 131.000 ngh×n ®ång t­¬ng øng víi 6,2%. N¨m 2005 so víi 2004 lµ 16,3% t­¬ng øng 367.000 ngh×n ®ång. Râ rµng ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp n¨m 2004 lµ kh«ng cao nÕu ®em so møc sinh lêi tõ vèn. §ång thêi ta thÊy r»ng sè vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi thÊp, ch­a ®¸p øng ®­îc nh÷ng hîp ®ång kinh doanh lín, ®iÒu nµy lµ mét trë ng¹i v« cïng lín cho viÖc C«ng ty muèn më réng kinh doanh còng nh­ muèn ph¸t triÓn lín m¹nh. 2. Nguån vèn vµ c¬ cÊu nguån vèn: B¶ng 9: Nguån vèn vµ c¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty 2003 - 2005. §¬n vÞ: ngh×n ®ång STT ChØ tiªu 2003 2004 2005 So s¸nh 2004/2003 2005/2004 CL % CL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Nguån vèn chñ sö h÷u 1.260.000 1.330.000 1.455.000 70.000 5,6 125.000 9,4 2 Vèn vay - Vay ng¾n h¹n - Vay dµi h¹n 857.000 918.000 1.160.000 61.000 7,1 242.000 26,4 0 0 0 0 0 0 0 Tæng céng 2.117.000 2.248.000 2.615.000 131.000 6,2 367.000 16,3 (Nguån:Phßng KTTC - C«ng ty TNHH An&D) * NhËn xÐt: Nguån vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp chiÕm phÇn lín trong tæng sè vèn cña C«ng ty chøng tá vÒ kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh cao cña doanh nghiÖp. Nguån vèn chñ së h÷u liªn tôc t¨ng trong c¸c n¨m nh­ng lµ yªu cÇu cña ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty vÉn ph¶i t¨ng l­îng vèn vay trong c¸c n¨m ®Ó b¶o ®¶m viÖc xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng trong vµ ngoµi n­íc ®­îc tèt, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng. Cô thÓ lµ: N¨m 2004 so víi n¨m 2003 tæng vèn cña C«ng ty t¨ng 6,2% t­¬ng øng t¨ng 131.000 ngh×n ®ång, trong ®ã cã c¶ vèn chñ së h÷u vµ vèn vay. N¨m 2005 so víi 2004 t¨ng 16,3% t­¬ng øng t¨ng 367.000 ngh×n ®ång. §iÒu nµy chøng minh r»ng C«ng ty ngµy cµng cÇn ph¶i tËp trung vµo vèn ®Ó cã thÓ khai th¸c tèt vµ lµm t¨ng l­îng hµng ngµy mét phong phó cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. * §¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: Trong ®iÒu kiÖn tµi chÝnh chung cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay, hÇu nh­ ®¬n vÞ nµo còng thiÕu vèn kinh doanh. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh thùc phÈm yªu cÇu vÒ ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt cao, trong kinh doanh nªn cÇn nhiÒu vèn vµ nhiÒu khi lµ h×nh thøc thanh to¸n hé, kh¸ch hµng th­êng tr¶ tiÒn mua hµng tr­íc nªn vèn th­êng ®­îc quay vßng nhanh vµ C«ng ty cã kh¶ n¨ng tù chñ vèn chñ së h÷u cña C«ng ty lµ 1455000 ngh×n ®ång so víi nguån vèn vay chØ lµ 1160000. 3. C¸c chØ tiªu chñ yÕu ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña An&D. 3.1. Thùc tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty: B¶ng 10. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty n¨m 2003-2005. §¬n vÞ: ngh×n ®ång STT ChØ tiªu 2003 2004 2005 So s¸nh 2004/2003 2005/2004 CL % CL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Doanh thu 10.755.804 10.286.731 12.192.982 -469.073 -4,4 1.906.251 18,5 2 Chi phÝ 10.612.433 10.231.855 12.039.999 -380.578 -3,6 1.808.144 17,7 3 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 143.371 54.876 152.983 -88.495 -61,7 98.107 178,8 (Nguån:Phßng KTTC - C«ng ty TNHH An&D) * NhËn xÐt: Theo sè liÖu cña b¶ng ta thÊy n¨m 2004 kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty kh«ng cao, lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña C«ng ty chØ ®¹t 54.876 ngh×n ®ång gi¶m nhiÒu so víi n¨m 2003 cô thÓ lµ gi¶m 88.495 ngh×n ®ång t­¬ng øng gi¶m 61,7%. Nguyªn nh©n ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n biÕn ®æi ®· nªu cßn do sù bÊt hîp lý trong kÕ ho¹ch chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cña C«ng ty. Trong ®ã cã viÖc gi¶m gi¸ c¹nh tranh. Nh­ng sang n¨m 2005 C«ng ty lËp tøc ®· cã sù ®iÒu chØnh vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh ®· chøng minh cho sù ®óng ®¾n trong viÖc ho¹ch ®Þnh ®­êng lèi cña C«ng ty. N¨m 2005 lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña C«ng ty ®· t¨ng vät lµ 152.983 ngh×n ®ång lÊy l¹i thÕ c©n b»ng lín h¬n rÊt nhiÒu so víi n¨m 2004. 3.2. T×nh h×nh nép ng©n s¸ch vµ thùc hiÖn nghÜa vô cña C«ng ty: B¶ng 11. T×nh h×nh nép ng©n s¸ch cña C«ng ty 2003 - 2005. §¬n vÞ: ngh×n ®ång STT ChØ tiªu 2003 2004 2005 So s¸nh 2004/2003 2005/2004 CL % CL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ThuÕ GTGT 14.337,1 5.487,6 15.298,3 -8.849,5 -61,7 9.810,7 178,8 2 ThuÕ m«n bµi 850 850 850 0 0,0 0 0,0 3 ThuÕ TNDN 45.878,7 17.560,3 48.954,6 -28.318,4 -61,7 31.394,3 178,8 (Nguån:Phßng KTTC - C«ng ty TNHH An&D) * NhËn xÐt: C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. §ãng thuÕ ®Çy ®ñ cô thÓ thuÕ GTGT n¨m 2004 lµ 5.487,6 ngh×n/th¸ng gi¶m ®i so víi n¨m 2003 lµ 8.849,5 ngh×n ®ång t­¬ng øng gi¶m 61,7%, thuÕ m«n bµi 850 ngh×n/n¨m, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 17.560,3 ngh×n ®ång/th¸ng còng gi¶m ®i 61,7% so víi n¨m 2003 t­¬ng øng gi¶m 28.318,4 ngh×n ®ång. Nguyªn nh©n sè thuÕ nép gi¶m lµ do doanh thu cña C«ng ty n¨m 2004 lµ thÊp h¬n n¨m 2003 v× vËy % thuÕ còng gi¶m ®i. §Õn n¨m 2005 khi doanh thu C«ng ty t¨ng m¹nh th× sè tiÒn thuÕ nép Nhµ n­íc cña C«ng ty còng rÊt cao. Cô thÓ thuÕ GTGT lµ 15.298,3 ngh×n ®ång t¨ng h¬n n¨m 2004 lµ 178,8% t­¬ng øng t¨ng 9.810,7 ngh×n ®ång; cßn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 48.954,6 ngh×n ®ång t¨ng 178,8% t­¬ng øng t¨ng 31.394,3 ngh×n ®ång. 3.3. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ chñ yÕu cña C«ng ty An&D: B¶ng 12. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cña C«ng ty n¨m 03-05. §¬n vÞ: ngh×n ®ång STT ChØ tiªu 2003 2004 2005 So s¸nh 2004/2003 2005/2004 CL % CL % 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 C¸ håi 2.988.917 2.751.453 3.442.484 -237.464 -7,9 691.031 25,1 2 ThÞt bß óc 986.675 759.020 1.271.526 -227.655 -23,1 512.506 67,5 3 R­îu vang 3.985.259 4.269.197 4.664.010 283.938 7,1 394.813 9,2 4 DÞch vô kh¸c 2.092.205 1.707.801 1.776.768 -384.404 -18,4 68.967 4,0 Tæng gi¸ trÞ 9.963.056 9.487.772 11.104.788 -475.284 -4,8 1.617.016 17,0 (Nguån:Phßng KTTC - C«ng ty TNHH An&D) * NhËn xÐt: Tõ b¶ng trªn ta thÊy r»ng n¨m 2004 tæng gi¸ trÞ c¸c dÞch vô cña C«ng ty ®Òu gi¶m so víi n¨m 2003 lµ 4,8% t­¬ng øng gi¶m 475.284 ngh×n ®ång. Nguyªn nh©n lµ do trong n¨m 2004 C«ng ty ®· tiÕn hµnh më réng thÞ tr­êng, víi nhiÒu thÞ tr­êng míi ch­a cã kh¸ch hµng hoÆc kh¸ch hµng ®Æt hµng víi sè l­îng nhá dÉn ®Õn hµng cña C«ng ty bÞ tån kho, céng thªm trong mét thÞ tr­êng cò cña C«ng ty ®· bÞ c¸c C«ng ty thùc phÈm kh¸c c¹nh tranh quyÕt liÖt. §Õn n¨m 2005 ta thÊy tæng gi¸ trÞ c¸c dÞch vô cña C«ng ty l¹i t¨ng m¹nh so víi n¨m 2004 lµ 17% t­¬ng øng t¨ng 1.617.016 ngh×n ®ång. §iÒu nµy cho thÊy chiÕn l­îc më réng thÞ tr­êng cña C«ng ty ®· th¾ng lîi sau n¨m 2004 bÞ gi¶m sót th× ®Õn nay C«ng ty ®· cã thªm nhiÒu thÞ tr­êng míi víi l­îng tiªu thô lín vµ æn ®Þnh. PhÇn III Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ cña C«ng ty An&D, c¸c kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt * §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ cña C«ng ty : C«ng t¸c qu¶n trÞ lµ mét c«ng viÖc v« cïng khã kh¨n ®ßi hái nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã kiÕn thøc trong nhiÒu lÜnh vùc, cã sù thÝch øng nhanh víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ, C«ng ty nµo cã nhµ qu¶n trÞ tèt th× ch¾c ch¾n C«ng ty ®ã sÏ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. Qu¶n trÞ tèt sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cao cho doanh nghiÖp "Mét ng­êi lo b»ng kho ng­êi lµm" I. §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ theo chøc n¨ng. 1. C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh. Trong khi ho¹t ®éng mäi C«ng ty ®Òu ph¶i tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn ®Òu ®Æn v× nÕu kh«ng ph¸t triÓn hoÆc sù ph¸t triÓn kh«ng diÔn ra ®Òu ®Æn th× doanh nghiÖp sÏ mÊt dÇn kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ mÊt dÇn kh¸ch hµng. T¹p lËp c¨n cø ®Ó x©y dùng môc tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty c¨n cø vµo tèc ®é ph¸t triÓn vµ chØ sè t¨ng tr­ëng cña C«ng ty vµ toµn ngµnh, c¸c ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung cña Nhµ n­íc, cña c¸c ban ngµnh cã liªn quan. C«ng ty lu«n ®Ò ra môc tiªu ph¸t triÓn cho m×nh c¨n cø vµo tæng l­îng kh¸ch vµ doanh thu cña n¨m ,c¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh trong kú kÕ ho¹ch tr­íc. Môc tiªu gåm cã môc tiªu tr­íc m¾t cho n¨m sau vµ môc tiªu l©u dµi cho c¸c n¨m tiÕp theo tõ ®ã ®Ò ra c¸c ph­¬ng ¸n vµ lùa chän ph­¬ng ¸n kinh doanh thÝch hîp. ViÖc ho¹ch ®Þnh th­êng do ban gi¸m ®èc ®Ò ra vµ cã sù phèi hîp giao nhiÖm vô cho c¸c phßng marketing, Sale, s¶n phÈm. Tõ kÕt qu¶ cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, nghiªn cøu t©m lý së thÝch, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng C«ng ty sÏ ®Ò ra chiÕn l­îc thÞ tr­êng môc tiªu, ph¸t triÓn s¶n phÈm nh»m ®¸p øng tèt h¬n cho nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu ®· ®Ò ra C«ng ty lu«n cã kÕ ho¹ch më réng thÞ tr­êng, lµm quen víi c¸c b¹n hµng cã thÕ m¹nh vµ tiÒm n¨ng ®Ó gióp cho lÜnh vùc cña m×nh ngµy cµng ph¸t triÓn, khai th¸c tèt h¬n thÞ tr­êng truyÒn thèng b»ng viÖc giao cho phßng s¶n phÈm vµ marketing nghiªn cøu t¹o ra c¸c s¶n phÈm vÒ chÕ biÕn thùc phÈm míi, vµ phßng qu¶ng c¸o ra thÞ tr­êng nh»m t¨ng søc thu hót, c¹nh tranh ®èi víi ng­êi tiªu dïng. 2. C«ng t¸c tæ chøc. Trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp, tæ chøc ®­îc coi lµ mét chøc n¨ng c¬ b¶n lµ mét c«ng t¸c rÊt quan träng nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Þnh. Tæ chøc lµ mét qu¸ tr×nh hai mÆt: c«ng viÖc tæ chøc vµ cÊu tróc tæ chøc, chóng cã liªn quan mËt thiÕt vµ chi phèi lÉn nhau. NÕu c«ng t¸c tæ chøc kh«ng ®­îc thùc hiÖn tèt, kh«ng t¹o nªn mét cÊu tróc hîp lý sÏ g©y ra nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p cho c«ng t¸c qu¶n trÞ. §Ó cã sù thÝch øng víi sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh, ®ßi hái cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh, C«ng ty ®· tæ chøc m« h×nh qu¶n lý theo c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn chøc n¨ng, ­u ®iÓm cña nã lµ chÝnh s¸ch tÝnh tËp trung cao, gän nhÑ, linh ho¹t vµ n¨ng ®éng. C¸c nh©n viªn cã c¬ héi hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh vµ cïng víi sù hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ chiÕn l­îc nªn ®· t¹o ra ®­îc mét nÒ nÕp tæ chøc vµ c¬ cÊu tæ chøc kh¸ phï hîp cho viÖc ho¹ch ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty. §ãng gãp vµo sù thµnh c«ng cña C«ng ty ph¶i kÓ ®Õn n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña ban l·nh ®¹o cïng víi sù nhËn thøc râ vÒ vai trß vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý chiÕn l­îc vµ viÖc x©y dùng, thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty. ThÓ hiÖn râ vÊn ®Ò nµy trong thùc tÕ lµ viÖc C«ng ty th­êng xuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng ho¹t ®éng kinh doanh vµ thùc tr¹ng cña m×nh ®Ó tõ ®ã ®iÒu chØnh c¸c môc tiªu, kÕ ho¹ch cho phï hîp víi t×nh h×nh chung vµ cã tÝnh kh¶ thi. C¸c phßng ban còng cã nhiÖm vô ho¹ch ®Þnh c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc ®Ó thùc thi nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch ®ã. Sau khi c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc ®· ®­îc thùc thi th× hä l¹i cã nhiÖm vô kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh ®Ó cã ®Þnh h­íng cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Nãi chung c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty lµ hoµn toµn hîp lý, gän nhÑ, tËp trung nã ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty. H×nh thøc lu«n ®i theo cïng chøc n¨ng. 3. C«ng t¸c l·nh ®¹o. L·nh ®¹o lµ mét c«ng viÖc mang tÝnh nghÖ thuËt cao ®ßi hái nhµ qu¶n trÞ ph¶i thËt sù khÐo lÐo võa cøng r¾n võa mÒm dÎo. BiÕt l·nh ®¹o lµ biÕt lµm cho ng­êi d­íi quyÒn høng thó lµm viÖc d­íi sù chØ huy cña m×nh, cïng nhau phÊn ®Êu tíi môc tiªu chung C«ng ty ®­îc c¬ cÊu theo m« h×nh trùc tuyÕn, gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò cña C«ng ty, do ®ã phong c¸ch l·nh ®¹o ®­îc ¸p dông trong C«ng ty lµ phong c¸ch l·nh ®¹o chuyªn quyÒn, nã ®óng víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, l·nh ®¹o C«ng ty ®· biÕt kÕt hîp hµi hoµ c¸c môc tiªu, thóc ®Èy nh©n viªn h­íng tíi môc tiªu chung cña C«ng ty. L·nh ®¹o C«ng ty còng thùc sù lµ chç dùa tinh thÇn cho nh©n viªn, hä lµm cho nh©n viªn tho¶ m·n nh÷ng mong muèn vµ Ýt ph¶i lo l¾ng, suy nghÜ vÒ cuéc sèng vËt chÊt, tõ ®ã toµn t©m toµn ý cèng hiÕn cho C«ng ty. VÊn ®Ò nµy t¸c ®éng trë l¹i doanh nghiÖp v× chÝnh nh©n viªn lµ ng­êi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp, t¹o nªn nÒn t¶ng cña doanh nghiÖp. Trong c«ng viÖc l·nh ®¹o yªu cÇu mäi ng­êi ph¶i thùc sù nghiªm tóc, l·nh ®¹o còng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n viªn hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao. Ngoµi c«ng viÖc th× l·nh ®¹o vµ nh©n viªn th­êng cã nh÷ng buæi nãi chuyÖn d©n chñ, nh÷ng buæi th¶o luËn, liªn hoan toµn C«ng ty, gi÷a l·nh ®¹o vµ nh©n viªn hÇu nh­ kh«ng cã kho¶ng c¸ch mäi ng­êi ®oµn kÕt ®ïm bäc nhau nh­ trong mét gia ®×nh. §iÒu nµy t¹o ra mét nÐt v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp. 4. C«ng t¸c kiÓm so¸t. KiÓm so¸t lµ mét qu¸ tr×nh ®o l­êng c¸c kÕt qu¶ thùc hiÖn, so s¸nh víi c¸c tiªu chuÈn, ph¸t hiÖn sai lÖch vµ nguyªn nh©n, tiÕn hµnh c¸c ®iÒu chØnh nh»m lµm cho kÕt qu¶ cuèi cïng phï hîp víi kÕt qu¶ hay môc tiªu mong muèn. Do c¬ cÊu nh©n viªn cña C«ng ty gän nhÑ nªn l·nh ®¹o C«ng ty trùc tiÕp kiÓm so¸t kh«ng cÇn ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng kiÓm so¸t chuyªn nghiÖp. L·nh ®¹o C«ng ty lu«n chñ ®éng kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn cña c¸c phßng ban trong C«ng ty, ®Æc biÖtlµ c¸c phßng nh­ marketing, Sale, phßng s¶n phÈm ®Ó t×m ra nh÷ng sai sã (nÕu cã) ®Ó tõ ®ã t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n, ®Ò ra ph­¬ng h­íng ®iÒu chØnh trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu. V× c¸c phßng nµy cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn viÖc b¸n dÞch vô, v× ®©y lµ ®Æc tr­ng cña du lÞch cã b¸n tèt th× míi mua tèt ®­îc. C«ng ty còng gi¸n tiÕp kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña bé phËn h­íng dÉn vÒ chiÕn l­îc phôc vô vµ viÖc cã ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô cho kh¸ch hµng kh«ng qua c¸c tê nhËn xÐt gãp ý kiÕn cña kh¸ch hµng qua mçi ®oµn kh¸ch. C¸c tê gãp ý ®­îc C«ng ty göi ®Õn tËn tay kh¸ch hµng vµ nã ®­îc gãi kÝn göi vÒ C«ng ty qua h­íng dÉn, qua c¸c tê gãp ý, nhËn xÐt nµy mµ C«ng ty còng biÕt ®­îc chÊt l­îng phôc vô cña nhµ cung cÊp dÞch vô vµ tõ ®ã cã kÕ ho¹ch lùa chän nguån cung cÊp lµm sao võa ®Ó cã gi¸ mua rÎ h¬n võa cã thÓ tho¶ m·n tèt h¬n yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ vÉn gi÷ ®­¬c uy tÝn cña C«ng ty. II. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ theo c¸c ho¹t ®éng t¸c nghiÖp. 1. C«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vÊn ®Ò bøc xóc vµ lµm ®au ®Çu c¸c nhµ doanh nghiÖp kh«ng chØ lµ viÖc chuÈn bÞ ®Çu vµo tèt mµ cßn lo ®Çu ra cho c¸c s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cña m×nh, bëi ®Çu vµo tèt ch­a ch¾c ®Çu ra ®· tèt. ChÝnh v× nh÷ng kh¾t khe cña thÞ tr­êng vµ sù c¹nh tranh ®· buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i nh×n nhËn l¹i chÝnh m×nh ®Ó h­íng tíi phôc vô kh¸ch hµng ngµy cµng tèt h¬n. TÊt c¶ c¸c môc tiªu hay nhiÖm vô mµ C«ng ty muèn ®¹t ®­îc ®Òu ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô. C«ng ty TNHH An&D chuyªn kinh doanh trong lÜnh vùc vÒ c¸c s¶n phÈm thùc phÈm. Kh¸ch hµng cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng tõ c¸c kh¸ch s¹n lín bÐ, ®Õn c¸c nhµ hµng. Ngoµi ra C«ng ty cßn më réng mét sè kh¸ch s¹n ë c¸c thÞ tr­êng trªn thÕ giíi . Do nguån hµng ®Õn tõ nhiÒu quèc gia kh¸c nhau nªn khi vÒ ®Õn thÞ tr­êng ViÖt nam ®ßi hái ph¶i cã mét kh©u tiÕp thÞ s¶n phÈm ®éc ®¸o. ph¶i giíi thiÖu lµm sao cho thÞ tr­êng trong n­íc yªu thÝch s¶n phÈm cña m×nh, v× mçi ng­êi ®Òu cã nh÷ng nhu cÇu, së thÝch, thÞ hiÕu kh¸c nhau, lµm cho c¸i riªng hoµ hîp ®­îc víi c¸i chung. Do ®ã ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã nh÷ng mÆt hµng vÒ thùc phÈm ®a d¹ng võa ®Ó tho¶ m·n mét c¸ch tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng, kh¸ch hµng cã nhiÒu sù lùa chän cho ý thÝch cña m×nh, võa ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty kh¸c cïng kinh doanh trong lÜnh vùc nµy. §iÒu nµy ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã nh÷ng tÝnh to¸n lµm sao cho phï hîp ®Ó s½n sµng phôc vô kh¸ch hµng. Trªn thùc tÕ C«ng ty ®· lu«n tho¶ m·n mäi yªu cÇu tõ phÝa kh¸ch hµng. Qua ®ã C«ng ty còng ®· dù b¸o vÒ nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm thùc phÈm tõ ®ã cã ph­¬ng ¸n thay ®æi mét phÇn hoÆc t×m ra nh÷ng s¶n phÈm hoµn toµn míi l¹ nh­ng vÉn lµm cho ng­êi tiªu dïng trong n­íc camt thÊy hîp khÈu vÞ khi dïng nh÷ng s¶n phÈm cña C«ng ty. VÊn ®Ò gi¸ c¶ còng lµ mét vÊn ®Ò quan träng n»m trong chiÕn l­îc c¹nh tranh cña C«ng ty. Ph­¬ng h­íng tÝnh gi¸ ®­îc sö dông lµ céng ®ñ c¸c lo¹i chi phÝ vµ thªm mét tû lÖ l·i nhÊt ®Þnh. Do ®ã ®Ó gi¶m gi¸ n©ng cao tÝnh c¹nh tranh chØ cã mét c¸ch h÷u hiÖu nhÊt ®ã lµm gi¶m thiÓu c¸c chi phÝ nh­ chi phÝ giao dÞch chi phÝ ®iÖn tho¹i, chi phÝ vËn chuyÓn... trong nh÷ng n¨m qua b»ng sù cè g¾ng, nç lùc cña m×nh C«ng ty ®· ®­îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ lµ chÊt l­îng phôc vô tèt h¬n mµ gi¸ c¶ l¹i "mÒm" h¬n c¸c C«ng ty kh¸c. 2. C«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng. §Ó n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng ngµy cµng tèt h¬n C«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch ký kÕt hîp ®ång víi nhiÒu nhµ cung øng trong tõng lo¹i h×nh dÞch vô nh­ kh¸ch s¹n, nhµ hµng, dÞch vô vËn chuyÓn... ®Ó võa tr¸nh ®­îc nguy c¬ thiÕu nguån cung øng trong mïa cao ®iÓm vµ ®Ó cã c¬ së so s¸nh sù t­¬ng quan vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng gi÷a c¸c nhµ cung øng. C«ng ty lu«n ­u tiªn mua cña c¸c nhµ cung øng tèt, th­êng xuyªn do ®ã còng cã ®­îc mét ®éi ngò c¸c nhµ cung øng lu«n s½n sµng ­u tiªn phôc vô cho C«ng ty bÊt kÓ mïa cao ®iÓm hay thÊp ®iÓm. Trong sù ph¸t triÓn hiÖn nay cña ngµnh thùc phÈm, l­îng kh¸ch vµo ngµy cµng ®«ng, do ®ã xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu nhµ cung øng. ViÖc lùa chän c¸c nhµ cung øng ngµy cµng trë nªn kh«ng cßn khã kh¨n l¾m ®èi víi doanh nghiÖp nh­ng vÊn ®Ò lµ lµm sao cã ®­îc c¸c nhµ cung øng tèt lu«n lu«n s½n sµng céng t¸c víi C«ng ty. 3. C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù. C«ng ty lu«n coi träng yÕu tè con ng­êi lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n ®­a ®Õn mäi thµnh c«ng trong hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai.Do ®ã ®Ó ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh vµ ®Ó t¹o ra nh÷ng lîi thÕ c¹nh tranh th× viÖc ®Çu t­ ®Ó ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt cho nh©n viªn trong toµn C«ng ty lµ hÕt søc quan träng. C«ng ty cã riªng mét quü dµnh cho viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng kiÕn thøc cho nh©n viªn vµ ®Æc biÖt lµ co ®éi ngò h­íng dÉn nh÷ng ng­êi th­êng xuyªn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, nh»m t×m hiÓu xem thÞ hiÕu cung cña hä vÒ ¨n uèng lµ g×, cã phï hîp víi c¸c s¶n phÈm mµ C«ng ty ®ang b¸n trªn thÞ tr­êng hay kh«ng. ViÖc tuyÓn dông nh©n sù còng ®­îc C«ng ty ®Æc biÖt coi träng, nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn vµoC«ng ty hÇu hÕt lµ nh÷ng ng­êi Ýt nhiÒu ®· cã kinh nghiÖm c«ng t¸c, ®­îc tuyÓn qua c¸c kú thi s¸t h¹ch, pháng vÊn ®­îc lùa chän qua c¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc hîp ®ång thêi vô cho C«ng ty tr­íc khi vµo biªn chÕ chÝnh thøc. Ngoµi viÖc tr¶ l­¬ng (C«ng ty ¸p dông tr¶ l­¬ng theo n¨ng lùc lµm viÖc cña tõng ng­êi, tr¶ l­¬ng kÝn) C«ng ty cßn cã nh÷ng chÝnh s¸ch khen th­ëng phï hîp kÞp thêi ®éng viªn ®­îc tinh thÇn phÊn ®Êu cña c¸c c¸ nh©n. C«ng ty cã khen th­ëng c«ng khai ®èi víi nh÷ng ng­êi cã thµnh tÝch ®Æc biÖt, cã b×nh xÐt thi ®ua 6 th¸ng, 1 n¨m, cã th¸ng l­¬ng thø 13 th­ëng vµo tÊt c¶ c¸c dÞp lÔ tÕt, tæ chøc sinh nhËt cho nh©n viªn theo th¸ng. C«ng ty cßn tham gia ®ãng b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi lao ®éng. L·nh ®¹o C«ng ty hoµ ®ång víi nh©n viªn th­êng xuyªn cã nh÷ng buæi giao l­u, sinh ho¹t tËp thÓ mét c¸ch d©n chñ ®Ó mäi ng­êi cã dÞp bµy tá t©m sù nguyÖn väng, nh÷ng khóc m¾c trong mäi vÊn ®Ò. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cã nh÷ng kû luËt lao ®éng chÆt chÏ, linh ho¹t ®· t¹o ®­îc kh«ng khÝ lµm viÖc cã tÝnh khoa häc vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng 4. C«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh. Do thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp nªn C«ng ty ®· nhanh chãng thóc ®Èy viÖc b¸n hµng mét c¸ch cã hiÖu qña. H¬n n÷a nguån tµi chÝnh cña C«ng ty ®ang dÇn m¹nh lªn vµ cã tÝnh tù chñ cao, Ýt phô thuéc vµo bªn ngoµi chøng tá ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty ®ang rÊt tèt. §©y còng lµ nhê vµo tr×nh ®é qu¶n l‎ tµi chÝnh cña gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n. 5. Qu¶n trÞ chiÕn l­îc. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu ho¹ch ®Þnh cho m×nh chiÕn l­îc kinh doanh, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. C«ng ty TNHH An&D còng ho¹ch ®Þnh cho m×nh chiÕn l­îc kinh doanh tËp trung vµo mét sè thÞ tr­êng träng ®iÓm víi nh÷ng s¶n phÈm ®Æc thï. ChiÕn l­îc ®ang theo ®uæi ®ang mang l¹i nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh th«ng qua doanh thu vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. III. C¸c kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt. 1. C¸c kiÕn nghÞ. §èi víi Nhµ n­íc: Nhµ n­íc nªn cã mét c¸i nh×n toµn diÖn h¬n n÷a, nhËn thøc râ tÇm quan träng cña ngµnh chÕ biÕn thùc phÈm, xu h­íng ph¸t triÓn cña nã .NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn thu nhËp cña ng­êi d©n cµng cao th× hä cµng cã nhu cÇu nghØ ng¬i vui ch¬i - ¨n uèng sÏ cã c¬ héi ph¸t triÓn, ¶nh h­ëng cña ngµnh chÕ biÕn thùc phÈm tíi c¸c ngµnh dÞch vô kh¸c tõ ®ã ®Þnh ra chiÕn l­îc, cã c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch, qu¶ng c¸o thùc phÈm trong n­íc ra n­íc ngoµi, më réng sù hîp t¸c quèc tÕ vÒ thùc phÈm, cã c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng phôc vô cho ph¸t triÓn ngµnh chÕ biÕn thùc phÈm vµ sù ph¸t triÓn chung cña doanh nghiÖp. §èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý h÷u quan: ngµnh chÕ biÕn thùc phÈm ®èi víi n­íc ta vÉn cßn non trÎ chóng ta vÉn ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc qu¶n lý thùc phÈm do ®ã c¸c c¬ quan chøc n¨ng còng cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p chÊn chØnh kh«ng c¬ së t­ nh©n kh«ng cã giÊy phÐp hµnh nghÒ vÒ chÕ biÕn an toµn vÖ sinh thùc phÈm ®­îc phÐp ho¹t ®éng trµn lan, mang tÝnh tù ph¸t nh­ hiÖn nay. B¶o vÖ cho c¸c C«ng ty t­ nh©n còng nh­ nhµ n­íc cã ®ñ giÊy chøng nhËn cña Së Y tÕ cÊp yªn t©m ph¸t triÓn, ®ång thêi tr¸nh ®­îc sù thiÖt thßi do sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh. §èi víi l·nh ®¹o C«ng ty: t¹o ®iÒu kiÖn tèt h¬n n÷a gióp cho nh©n viªn hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao víi hiÖu qu¶ cao. 2. C¸c ®Ò xuÊt tÝnh chÊt ph­¬ng h­íng nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. - C«ng ty cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, nghiªn cøu thÞ tr­êng nh»m më réng thÞ tr­êng. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng th× C«ng ty cÇn t¨ng c­êng theo c¸c h­íng sau: + C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i g¾n víi viÖc më réng thÞ tr­êng tøc lµ më réng quy m« kinh doanh t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn, h­íng ra thÞ tr­êng kh¸c ngoµi thÞ tr­êng truyÒn thèng + C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ x¸c ®Þnh nhu cÇu mµ cßn gióp cho C«ng ty lùa chän ®­îc nh÷ng s¶n phÈm kinh doanh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt, muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty cÇn ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é nghiÖp vô, n¨ng ®éng ®Ó n¾m b¾t c¸c th«ng tin kÞp thêi chÝnh x¸c. + Gi÷ v÷ng thÞ tr­êng träng ®iÓm, kÕt hîp víi ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm: kh«ng ngõng ®Çu t­ nghiªn cøu t¹o ra c¸c mÆt hµng vÒ thùc phÈm míi lµm phong phó thªm , t¨ng thªm lîi thÕ c¹nh tranh cña C«ng ty, cñng cè mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng, víi c¸c nhµ cung cÊp ®Ó cã thÓ më réng ho¹t ®éng kinh doanh vµ cïng cã thÓm g¶m ®­îc gi¸ thµnh. - C«ng ty còng nªn ®Çu t­ göi ng­êi ®i thùc tÕ häc hái kinh nghiÖm ë c¸c quèc gia cã nÒn du lÞch tiªn tiÕn, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kÕ cËn cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty trong t­¬ng lai. KÕt luËN Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Sù c¹nh tranh diÔn ra ngµy cµng quyÕt liÖt "th­¬ng tr­êng nh­ chiÕn tr­êng". Trªn thùc tÕ kinh doanh nhiÒu doanh nghiÖp ®· rÊt thµnh c«ng vµ còng kh«ng Ýt doanh nghiÖp ®i tíi chç ph¸ s¶n. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn thµnh c«ng hay ph¸ s¶n th× còng rÊt nhiÒu nh­ng nã tùu trung ë nh÷ng ®iÓm sau "chØ nh÷ng c¬ cÊu, tæ chøc kinh tÕ nµo ®¸p øng nhu cÇu x· héi mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt míi sèng cßn, nghÜa lµ cung cÊp cho x· héi nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng víi gi¸ ®ñ tr¶ chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã vµ ®em l¹i mét phÇn l·i cho chÝnh m×nh" Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®ang lín dÇn lªn vÒ quy m« vµ ph¹m vi ho¹t ®éng, ngµy cµng ph¶i ®èi phã víi sù phøc t¹p gia t¨ng vµ sù c¹nh tranh gay g¾t ®Ó tån t¹i. ChÝnh trong m«i tr­êng ®Çy sù biÕn ®éng nµy c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ph¶i quan t©m lín h¬n tíi viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc, môc tiªu kinh doanh nh»m t¹o ra cho m×nh mét h­íng ®i ®óng ®¾n, t¹o thªm nh÷ng lîi thÕ c¹nh tranh cho riªng m×nh so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c v× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Víi sù cè g¾ng, nç lùc cao cña toµn thÓ l·nh ®¹o, nh©n viªn trong toµn C«ng ty, hy väng r»ng C«ng ty TNHH An&D sÏ tiÕn xa h¬n n÷a vµ chiÕn th¾ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp víi kiÕn thøc vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ. Néi dung cña b¶n b¸o c¸o nµy ch¾c ch¾n sÏ cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa vµ l·nh ®¹o, nh©n viªn trong C«ng ty TNHH An&D ®Ó b¸o c¸o thùc tËp nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp Môc lôc Lêi më ®Çu 1 PhÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty AN&D 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBáo cáo thực tập tại Công ty TNHH AN & D.docx
Luận văn liên quan