Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quản trị nhân sự tại Khách sạn Hòa Bình

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quản trị nhân sự tại doanh nghiệp tư nhân câu lạc bộ Hòa Bình Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu CHương 3: giới thiệu khái quát về khách sạn hòa bình CHương 4: Thực trạng nhân sự tại khách sạn hòa bình chương 5: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nhân sự tại ks hòa bình kết luận

pdf107 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quản trị nhân sự tại Khách sạn Hòa Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
D z4 D{dE| AEfTDn=nA2 _EflDCD0 p>(=4 DD>D>CYgDN=>"/gA/ ^EfdDI]_D ^Ef]_DIAAD QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ dc ptC" TDn=n> ;C98D3DS( BD)8D3D$HC B*8D3D$B C*8D3D CD$8D3D$HC CD$339 89CD*9CDDv((U>/1 ]^DIA]D lDn=n> {A`E| ^EfTDn=n> A_EflDCD0 lDn=n>!@A!3$2OECD9CNCFCJCD> D>CYDN8D;C4=>Dn=n>C"/gA/ ]_ Ef `D I ]AD =>]`DIAAD ]^Ef]ADIAAD R># EH 7. /&'Ba. 7% QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ `e Er˜™F? ihdDI]_D;CCQE=FCD;gD>D>CYDN@A!.gD> D>CYgDN => C CQ CDF/(HC C D;"/gA/ @A! . D) ? "/ gA/>F);lD;3($B"/gA/E>(=4Ch`DI]]D=> ]^DI]_D1gD Ch]_DIAADD+;(U CD;"/gA/@A! .D)? "/gA/lD;3($B"/gA/D+E>(=4Ch]_DI]`D1gD=/Ch ]`DIAADD+;CD;"/gA/@A!.!D>D>CYgDN=>D)?"/ gA/18DAD7A=>CB>CDE$:($08D3DDTC FYD"/ gA/=,AD7ACD>D>CYgDN=W;CDQD)? "/gA/Dn=n$08D3DDA=>AD7A=>CB{OWDYD Dn=n>=>tC">(=4CCA=>AD7A=>CB|1lD"0D=/ P"/@A3C!DCD;"/gA/1 i;AD"=$*$> C TDn=nA2D $*D" 0>(=4 DCD>D>CYgDN=>"/gA/ID+Dn=n?AB1 7A>/>DFD*.C8DD;(Dn=nA2 F8D3D =W) o OnF$YDCD0 QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ `] YCD"DE.&,=3#14DE .4:C;DC .E;@3Ay?(nS{;e\FG|q8![v;FI5SNSevDr]NSFN;B› A kSPj Gt[vS<=Q7{ E5T7PjS| ˆ5;58:7P5TS !=4 {dE| lDCD0 !(!FDCCC!=4C> ! F8D3D=> C>YBD3D C)FD,DA DF >( A F (U F >( Ch ]_D D0( CF $9 ]_D D0( FA 8‚CDAC {_E| AEfAT$4O"On ]EfTD?( ;"/!D ]EflDCD0 -A!. oFDRFCDF/CD9!C,3CD9CN$4 D4 CDB T F D?( ; D =C !D 3 DC48D3 FBD3D ! CA Ch `D I ]]D => ]^D i ]` HC> {_E| ^Ef TDn=nA2 ]EfDCD0 lDn C3D HC > D? B OF C! E(> \=>Dn=nOND=nHC>@A3D8D3DA C# AEfdDI]_D AEf]_DIAAD R># EH 7. /&'Ba. 7% QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ `A Er˜™F? iDYD8‚CDAC8D0;C$(1g9A=>F$(L!/FDR B @AF$9D4CDB$4F\ P>(3$(YC BDC$Y FBD3D 1CED*DDXDRCD9CNCD);8D3D$FAC#(> 8D0$*CDF/CD9DF/ oFDRF8NCDE P>(!(A/CJ FBD3D 9A /AA8D3D$D)5 P"/TCC4D8D3D1 @33@N;5N]lFx<ES{;P5TS D@DCCDCE 9B"DE! </#CCC2 D Ž(UYD;!DT(0D>>/OCQYDC9D>D DT(0=>AB>/1D!DT(0$*O308DF C >(=41 z>AB(UCD3BD3D ;CD<,DACD$AF$:CD*DR CD>DCJD5DDR=D({9A;| FD"=1B9C@A!$3D3 P>( QD=4C!!CDQ\DH$FFDRD,DCD<Lo DC9A=D(Y@A/ FBD3D 1 DFCD$AF8D'CDQ FBD3D 2(;f †DF3($B †B9C3CQ †DFDTD>D0$> †lD)DDDJD ADC$:$3D389C@A! P; CDF(F FD"=Ch YDCQYD=>DFCD$AF8D'CDQ1xU3D"C$3D3CD>D CJD$C$*CQYD$3D3FCD$AF8D'CDQ P$3D3AB E1 BD3D OF=>^CADJ$:$3D3D"=f †xCD>D0=4 †DD4Y@A/ F@AF †DF(F0C3$>CD: xUCADJCB$F>]e$:(D=/9AD"=D>CD>DCBC!^CA DJ P$C^e$:(1 QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ `^ )C*DE9BDC!cC_DC'GDE!Ae3B; CCC2 D gDRCED*D"=$*Y$:(CD$AFf †BD3DC?$YCLATC †9$>F †gDR>/@AFC;E$Y0=4D7A?CD} †gD"=; 389>(C?? ATC QYD P$7LATC=FDFCD$AF8D'CDQY$:(DD" =1z,=/9AD"=>(=4LATC S;CD:$*D^e$:(C]CD3 zFDD"(m8u AC >$:ABS3D>D=8D0$#=>D> CD4 3D LoD ChDCw 8D3D $6$F FDRD,D CDC3DD4(=CDTCnCD:13D>D==D( 8uAC$*DF>(A(<$YS=FC3DD4(=CDTC1 gD"=NCh$:(CD$AF8D=D(DRYOA$*L'(>= D(DDf=D(Y@A/ F@AFQ(CDn=n>( (TCC> !0O .1 gDRCED*$*L'(>=D(Q(<$YHfzD(D( CDR@A/$ND F@AF >((TC C> !0OB.DF/vA CD!@A3 (C> !;3CNF1g9A=D(HD"= PC8:($:(NCh $:(CD$AF=>D6CDEFC?d CD31]?(;A C8:( $:( PND(YC=>DA/:YD1]?(;^C8:($:( PN$A=41CED*>((TCC> !CD,D"=D!2CDE=> C72CDE$*ChO=>D>CD31g9AB.CY(SC> ! F BD3D PN$A=4=>2CDE1  )C*DE9BDCC gEF$YD+;CD:>($#>(CBC8DD9C$*C3DD4( F DC8D3D $;>,1 QDR@A$ND=7ACF$Y89CD*=F DR$7A84nCD: F8D3D 1BD3D $6$FF3@A/$ND=7 C3D D4( FEF$Y(YC3Dƒ>=>nCD:f QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ `_ iFD9C>DR@A/$NDnCD:=7CCCC8D3D f@A/$NDoF =>DD"=!DT(0D>>/CD~D"=:ACCFDn FC>=4 D1@A/$NDnCD:>/ P8D9D"=8D0CD:CDS(S=> CDD4$#1 i-A/$ND=7;.8D9A F8D3Df9A8D3D;CDFD7; . 8D9AD!SD'8‚%ChDC9C=>!@A/9C(YC3DD*.1g9A D" = 8D0 CD: ! @A/9C $* CD, D! 3 3 F/ D T C DH 3($BYDDRE>/ PLo.=T$7=>BSC,(3D!@A/9C1 †BD0$*CFD6=F8D3D1 †C6/CD:D4 @AFC"(1 †lD!ND D6DH1 †jE3PD!CD0CDE$:!@A/9C=T$71 i-A/$ND=7!=4C> !=>J(C8DOFD1BD0$*(FTC8[C> !>F8DX8D3D CF8D$*D€1DTC8[$2=C>$FF8DX8D3D D!$*8&(CD'T/D€FoF;DR8. FCQYD@AF=> $*D€ F3($B8D3D 1DD$;D"=8D0$*D€C9CY J(C8DOFDDHDR CD0 C @AF$9DC$Y8DOFD F 8D3D DTC8[FCh8DDRE;C3DD4(DD€1TC!3C> 4A F8D3D $*>J(C=JOnDfCD0C8D3DOFDCDATA D)FY(3/\  5BDC!c,#1P C"DE D!AE 9BC BD ,1DE D4 .4 z>DC(UCD3CF8DC9D>D,DACD$AFDF3($B P O>D CDE F $: S D' . 89 5 D 8D9A  F D" = $: ! @A/9C CDXF $3 DR A/4 = F D" =1 D D $; F 3( $B 5TCD0CDD"==7C,DD,DDC$Y FBD3D CCD3 =hF@AF$:D"=D:Aƒ=7>(=4 F(,D1 g9AC@A3C,D>(=4D"=;DRCFDDT8D9A $*!@A/9C F(DDF$9 D C CD, ; CD:8D9A CD' C,D C QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ `b FAfgD"= C C98D9A=FF CQDH CQYD{E C C93( 3C(,D|9ACQYD8D0!@A/9CCDXF$3DH8D0$ CDv(@A/7 CD,3 lD;3($B C CED*lD;3($B8D0! @A/9C $* CD,G3( $B P > E D" Lo AB E1gDR 8D9A CFD DT$*!@A/9CCD'ChTD"=8D0$*8D9A=*CT =>D+$*C9L#CC9=FECC93( 3C(,D1 g>AYDCD3G3( 3C= F3D"= PCDELA/C D 3$2D4 F D"=1xn $JD F3AYH%>/>$:CD!A=730=4$6@AF89DD0 =4C9CD'3=T$7=7DTC* !Dv(OND=nDH=7TC<(YCCD0 C>8D3(>3D"=@AFC"( R)C;Dab!c"DEDCE 9B"DE! < FA D7A ?( DC $Y BD3D $6 #C F $* D7A 8D D4( C0C3@A!.DTC >0C3$3D389C@A!0=41lDD3 $3D3 FBD3D $*L'( >DD3 C9Y(=T$7$7A$* 08DF(DD1zF ;(HC FD7ACD>D=CDFCD$AF8D' CDQ P>(D0C3$3D38D3D@AF=>0ZD1 A/DDFCD$AF8D'CDQ$FF^CADJ$:$3D3>@A3JC =>DFnCD:1;DRCADJnCD:D$:$3D3C>O4D1 iBD3D ;DJD 3DY$:(CD$AFD*.=>DRON$H4C 8NCDE8DJDCDJD D? F/F$Y FD"=1 iD9Lo.=D(DFCD$AF8D'CDQDF$FFnCD: Ch CED*=D(1BD0;@A/$ND ƒ >= D(DR, CD,$* L'(>=D(D=>=D(DR,CD,L'(>=D(H1D+;DA DA >= D(@A/$ND FBD3D ) CED*HDF/D D /9A $*$3D3 CD'!(CJD1"/>DU;CD:D3C DDR$3D3 CD=N FT@A!.1B=F@A/$ND=7C3DD4(C> !58D0@A/$NDn CD:>((TCC> !;3CNFDA>HDF/D1;((HOEBD3D QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ `d ;@A/$NDnCD:C3DD4( FD"=>D!>(,DDF@A/$NDn CD:9AD"= FD(DR$7A8D!>>HDF/D1 iY@A/ FBD3D ;@A/$NDDHCDPD>D= FD"= C=4!@A/9C8D9A F8D3DD>=F@A/$ND>/ P;DD> CD4CD3$Y FD"==F8D3DD>1g"FDTC*Dn=n=>A/CJ FBD3D CCDNCE1 iDJD 3D CF$ CD0 C$*L'( >DJD 3D(Q F8D3D DJD 3D>/>(YCCDR$:((DCC9C.@A!. FBD3D C)FD,DA1DF6D$A0CD7ADY$:$!(!ZCTC!DRF; $7A,(AB;$7A$*D#. SD'1D'@AF$:( FT@A! . D:A9C=7DR,$FOtF>$7A84CD9C$:8D3D CDD4CBC 0=4 F(,D1 iA/D=4D"T!@A/9C8D9A FBD3D )YYD D91gD"=D+$* C9L#=FE@A! . C C9 F(,D(>8D0 $* H % T 6D $ F DTC $: C,D >/ A/4 = F (,D1 CED*T @A! . C C9! @A/9C 8D0 CDXF$3(>8D0DD€ D"=CC98D9ATFD P"/CD4CD$9@A/7* FD" =„=>58D0;@A/$NDnCD:CDEF!@A/9C8D9A>F"A$: D=T$7$*!@A/9CDFDD;1zF@A/$NDDD4C CD,TC (DDCACD FE@A!.„9A8D0=7"AO> P"/TCC YY1 igD,DADJD 3D8u8AC FBD3D C)FD,DA$ <?$'D 58D0"/3@A3FDEF$Y @33y<EqgF4q8!q8![v;  R )C*DE 9B DC !c 9BcD 3( /# DE'$ 3#1 4DE ,1DE CC2 D iBD3D $6$FF3@A/$ND=7>/D+(YC3DTCDHCDPnCD: >@A/$ND=7CDEF>(=4>/D+D€?(>/D+tO"CYD+ CDF !\ QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ `` iBD3D PDNAC3DD4(D3 !D:(L6DY=>>(CD Cn CDFDC3=F3@A‚!D:(1BD3D $;;=>3@A‚!D:( FAf !D:(/C9!D:(CDTCD4!D:(L6DY{B($FACDF !CFF $Y4DD7D4\|1!D:(L6DY P$*C!DD"= FA8D DT(O<CD*$2F$Y1 igD"= P$*DQ$/$ 3DJD 3DCDQ$>C(> 8D3D 3On1 ixUD"=$*D+D€]A>/C]?({]>/k]CD3|1< FA(Ub?( >(=4 CBD3D D"= P$* C? CD(]>/D+ D€1E/ CED*n CD: ; CD:!@A/9CDD"=D+D€E C D7A>/Cn8D0@A3C B>/$*D+C?(1 RC'-DE:C:,3'-DE 3DCJD(>BD3D C)FD,DA3OnD4F/; !C9TC D7A=>OO$*$!D;F1BD3D C!OFCD'D<OFD0 =4=>C,D$YDA/(01BD3D 3OnCD'@A/$ND FpAC F$YfCBCD:A>a]e1eee$2F$YC,D$YCAT; CBCD:A>]a=>$D=>F$}>A^_1xD4 B ]_IC$]1]^_1eee$O>DDD"=Dn=nFDTCD4 F/>_ddIC$^1``b1eee$O>DDlD;3($B1x<C3 OnD>/0>(=4$/$ _aDkCA1 gD"=>(CD(E=>>/CDE>/D+CADH>/tC9C P $*C!Z]beŒC7 FE>(=4,DCDE{C$ =FD4 B]b |1gD" = C$(9A > T@A! . P$* C! CD(]b1eee $k$(9A>D"=CDE P$*C!CD(]e1eee$k$(1 gD=/C7 F3YD"=>f 7ˆ3(UC7!L BE>(=4†3(U C7 !L]bL BE >( CD(=>>/ CDE >/D+ CA D+tD+C9C1 CDAD FD"=ˆC7†C7DnDJ†C7CDQ QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ `a g9AC@A3C,DDn=n8D3D;CDQCD(DD"=CD,D" =$*D€D1 RC :C==DCC_13'-DE D'D9$YD4D>D FFCFD>CD3BD3D D!C9D>DCJD C3CJDCD(3@A‚8D3>@A‚C71;>@A‚!D:(L6DY @A‚!D:(/C9=>@A‚!D:(CDTCD41 %L#b'! D+c B1 -A‚!D:(L6DY$*D,DCD>DO=4CJD=>CJD=>DDJ ! LATC8DOFD FBD3D 1C>CD3BD3D C9D>DCJDCJD@A‚ !D:(L6DYCD'C+4@A/$NDCC BC7CDC9D!C!D3 Y0D"=CCD3=>D"D3$BC*;@AF$9=4 oOnF$Y1 -A‚!D:(L6DY$*CD9CDZ(CFA2=BC>C*D0 D"=CCED*B($FACDF !CFF$Y(TC <\ BD3D 5L"/O@A‚!D:(L6DYZ3DCJDCD'Cu4@A/ $NDCC BC7TD38D!DnT F3YD" =CDC9D3C DCCD31u4CJD!D:(L6DY>AeŒC$;]bŒ >OBD3D C C9 CJDYbŒ) >O3YD"=8D3D $;=>$*ChCC9=>CD31 '%L#b'! D$FG -A‚!D:(/ C9 CD'@A/$ND FD9$Y C> DJDD4F/ 5$* D,D CD>D Ch DF A2f(YC D O OFD D4 $; CJD => D DJ 8D OFD !LATCD>CD3CD'Cu 4@A/$NDCJDCC BC7CDC9 D!C!(YCDOEF$Y3DDNA=>$*ChCC9=> F D1 u4CJD!D:(/C9 FBD3D D4F/Q(<_bŒC$;^Œ $*CJD=>DDJ8DOFD]bŒCh=>TD<=n F3Y D"=C8D3D QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ `c -A‚!D:( / C9 $* oOn$: CDFD C3 38D! C78D3(DRF 4D=4DJ CDAB11DE F$YCCED*B($FA CDF !„3 8D!$;!D:(/C9$*YD@AFDA/C3DOFD,DCD<(AF !D:(/C91  %L#b'! DF ,F H -A‚!D:(CDTCD4$*D,DCD>DCh^A2fBD3D CJD]Œ $*CJD=>DDJ8DOFD]ŒCh=>TD<=n FD"= ]ŒO" 3DgD>FDC!1-A‚!D:(CDTCD4$* oOn$:C* TDD"=CCED*NCDTCD41  RC43'-DEC'GDEfe3B; "/DJD>(YCCDRDJD 3D$#$SD*. FBD3D ; D@AFCC=48DA/98DJD3YD"=D4CC,DDRFC 0=48DOFD1D9$Y8D'CDQ$6$*L"/OCD'DRCADAv nCD: FAf %*-A@"7,HE B=F F$Y C,D$YF$}=>$D CD,^?( C? ] YCD(e^]=>D4 B„$B=FF$YC,D$YCATCQLABCD,A ?(C?]YCD(e]a=>D4 B1 xYCD"=;CD:$*"T9A;$/$ 3$7A84 FAf i :($3D3 FD"=$;>CBC=78DD4(C,D$YDA/(0 C3DD4(C0=41 i ;=NCJCBC8D3D (>=NCJ>/=WCD9CD!OA/C, i ;(YC=NCJ(F$*CFCD'DAA F8D3D '%( 0 & T _F Ad& 7 3D3$:L€C CDQ >0n! C@A! .8D3D =F3 (n$JDD /9A>f †?CD(CDAD †lD3CDA/8D!? FD"= QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ ae p CDQ F D" = $* CJD OF => 89C @A! D> CD>D 0 =41g9AD"=D> CD>D CBC0=4 CD, P; B$:(CD$AF >^e9A D> CD>D LATC S P $* Y $:(1< C? CD(] $:( P $* CDQ ] >/1zJOnCD>DCJDCD$AF>^b$:( P$*CDQb>/=> ABCD31CED*D"=8D0D>CD>DCBC PNCh$:(CD$AF 9ANCh]$:(C/=>ABCD31zJOnD"=D+ $CAa$:(CD, PNChA>/ FCD3$;  %(&-!NT _F Ad"H /,HT & g> CDQD"=)$*DQ CD(DRDnT8D3 DfDnTC7L?DD<=n1gDRD"= 8D0>(=>ED>DD3D9ACF 3 P$*DnT]e1eee$C7? CF 9A C F D7A 5 P $* Dn T ]e1eee$ C7 ? D7A1z>DR >/tC9CBD3D ;CDQCD(DD"=OF=>ŒC7! F(UE1lDJF@A"$Y P@A/9C$NDCu4Œ>/1 g>8D'CDQZ=CDTCBD3D );DJD 3D8D'CDQ =7(HC CDCDDD"=1z>DROND]kd=>9CADABD3D ;CD3D=>C7D FD"=D"=> ;DXCD,AB?(5 P$*CDQC71AB?(BD3D ;C DDCJDLATC SC?(=>$*DT/8D' F@AF$CDF(@AF1  RR)C;Dab!c"DE9BD3SCT3#13#14DE iBD3D ; @A/ $ND TC n CD: =7 @A/7 * F D" = CD0 @AF DXFFF$YCCD:$*D9DC>CD:D"=C$DY0 D"=AB?($7A>/>(!(A/L!/FCFDDTF$YC @AF C$7A84@A!. F$YOtO>D=>(DD1BD3D ; @AFC"(C>O4$B=FD"==7(HC=CDTCWCDCDDJD 3D>/ D3CDA/C3OnFC=48JDCDJDD"==>RD"D"=1A/ D=W);DD9C0C3C!DD"=1 QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ a] iDEFC?DD"=>8D3O>DTC>$B=FD"=; C,D$YF$}=>$D=>(UC?DD4F/>JC1 ix< FD"=BD3D $!(!DD;AY BC(< CBCD:AD<8D0F1gChT@A!.$F BD"= F8D3D D+; AY BCA,D1 iDJD 3D>Z C=4 C! E >(CD(=>>/ CDE >/D+ CAD+ t C9C FBD3D {ˆ]beŒE >(,D CDE| >DF DE D* =F @A/ $ND FpAC pFY >( CD4C D @A/7 * F E F $Y1D'$7Ad] FpACpFYEF$Y>(=4CD(E=>>/ CDE P$* C! JCDTCZ]beŒ FE >(,D CDE >( CD(E=>>/D+D>CACD,Cu4>/JCDTC>AeeŒ=>>(CD(E=> >/tC9CCD,Cu4>/JCDTC>^eeŒ1 iBD3D 8D0;DJD 3DCDQCCD:$7A>/JC CF $> 89CRF33D"CEYD1        QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ aA CEFy >/-&F(+(Ez>*E'EEBE,E-) +-E0.1E ZZZZ y3A!:F5TS{;FNSF<=mcj;nP5Q 0C3CA/:DD";.DsFTCF8D;!DDQCC9 $9DTC*F$Y1C>CD40C3DAvND"$2DsF=F=4 !(FCCDEFC9C84(DDJ$>C1"/>F$AC$:"F8D! ?FC9C,D$YDA/(0 F$Y5F$Y1 gD$6C,D>/QC0C3CA/:OnF$YQBD3D C)FD,D A;D7A$:(C9Y;CD:D4DTC*Ch8D"ACD<CA/:On$9D,D CD<YOACA/:On1;(YC=T$7$3$*@AFC"(C@A3C,D CA/:DD"f †BD3D  D $Y D C DC $Y CDA D#C < o = Z 3DD4=F(YC B CE$DF$}=>CATDA/D4C $NF>$:;$*$Y5F$YC,D$YF †@A3C,DCA/:On5L'(L€CD(C#$9? F DR$BC*$*AC1B=F$BC*ACD2 FD$*AC D CF D C @A3 C,D DX=T => CDo =4 =W D! $* $3D 3 0ZDDR C,D$Y DA/(0 FDF Z=F/AAD+D]CACD,D P$*ACD =>1gDR,O@A/$NDC$'($;> 8D3D@AF,D$}CYY 8D3D 1 CD C9 D# CF $6 CDT/ D7A OFD D4 $ =% O D,D CD>DDR&D38J(>DF FDRD;(>/>ODR& ECD"DD>89C=FDFA1g9AC@A3C,DCA/:On;D7A$B C*AC@A3CD,BD3D P8D;CA/:$*D"C>CDC 1 †C4 F/ 8D3D D+ 3 On D D3 DX =T $B =F E $*CA/:D1A/F59C$*A=4C FDX=T>/1;DJD> $3D 3 C CD: 8D! ? F E DX=T(> CB JC CDE F D DJ1 QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ a^ CFDFCD:$3D3DJDL3Q;)NDDBQ CJDD @AF F EDX=T1DD3OnD,DCD<DX=TDCTC!3YD; CD:3OnCD((YC BD,DCD<CDCA/:8D3DChYD$:DED*=F CJDDTC0=41nCD:Df A/:D" DD)BDOFDDDDJD=>89C3 CD,CD(D,DCD/ P#8:(CF C,D$YDA/(08DD4(=>D"3D F<=DJDL3 D1 A/:D" DYDA2tC"=>Dn=n>CD,CD(]=) CD $>( CD FA 8D DX =T1 z4 >/ P # $3D 3 $* 8D! ?FC9=>C,D$YRDJDL3D1 z4 C9D>D CD(DD3 8D3 CA/(TC CDE F=> CB8€(D D9A8D3D C9D>DCD,;DsF>D$6!($*DDJ$>C FA >/=>DTC*Dn=n5 P$*"F1 †BD3D DA/:O F oOnF$YD*$2SD=> O>DDDED*=FD9CDNCE=>$:@A3C,D oOnF$YDDC DC D D3C DA/ D9C 8D! ? F E F $Y1 "/ > (YC C DR A/D" C F 8D34CRFD4A@A!8DOFD F CD>DD8D C9 gD>F=>D"1 y3!:F5TS{;FNS[:!FI! xYC B$;;DZ(#D0C3$>C FBD3D C)FD,DA $CD4A@A!FDf ig>DF3($B=>3Y@A!.BD3D DFDRD" =,DCDED;DR:AD4CBC C0=4$:$F$$>C DA/ "ACDF(ODR8D;FDO>DDDChATF$} F$}D\DZ(DAvN$Y5@A!.DA/(0891 iB=F3$*CDATA/4CBD3D (ECD(DA/F>3 !=;A/ CJ F3 CE C>D1zFDR89 CD!=> QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ a_ (F(~ODA/FATY=F8DD4(CDC9 F3Y@A!. BD3D P>(D$*CDATA/4$CD4A@A!FD1 iE/=>DAA=>?C>DJD F(,DBD3D ;CD:/AA CEOANDCD9C89DC,D$>CDD"=BD3D 1gDR DC,DCD9>/;D4A@A!F=,;=hFAT89CD<CD'/AA F DF3($B$: A$#8DA/9C$:( FD"==hFDED*=F=?D;F $HCDE FBD3D D"= P!(CDT/5=>OtC9CDAD1 iC$7A84D3Y@A!.ptC"A2=>Dn=n>$* " F 8D! ? F C9 Z R DTC > C t C"1gD" = > $6 CD>DCDqD=?CD,DDCD(R8D31 i3Y@A!.CDD4$>CD€DYDA2=>Dn=n > D" = F A Y D >/ CDF/ D DFA CF $ 0 =4 D DFA 8D!]$9ACA$:DDXCD(D4=n FDFA1CED*8D3D FYD?AB@A3$0D"=A2;CD:DUC*DD"=Dn =n>=>*1gD"= FC=4 DgD>D>=>"/gA/5;CD: $* $> C CD( D4 =n Dn =n > $: DU C* D D" = Dn =n > DR#$08D3D„=,CF=> FA8D$6C4C=4 D(F>(=4 DD> D> C8DDn=n8D3D CD, C=4 DDC$Y; CD:#Y DDn=n1CC$Y$>CD€>/CDD4=>DRCD3JC8D3D $:8D0!DDQ$9? ATCDA y3K!:F5TS{;FNSe\FG|2}cj;nP5Q DD=4"FD4A@A!CA/:On=>$>C$:;$*$Y5 D"= CF/D7FE 6D$8D3D D!;8D!? CD O4$:BCJF$YDDED*=FC,D$YDA/(0=>CJDDTC0=4 DZ(D3CDA/D9C QCE F(UD"==>8D0"/6DJC>? F D1FA$"/>(YC B$7LATC=FDF6D$=70C3BCJF$YDDE D*=FDA/(0DZ(C?D4A@A! oOnF$Y FBD3D f QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ ab iG3($BCD'DCD(8D;F$>C T@A!.D>D>I8D3D $:"F8D!?@A!.D:A9C=70=4D4C F(,DC>O4 D1 ilD;3($BgD>D>$*$>CDA/ "AD=7DA/(0 D4C$:"FD4A@A!8DOFD=,YDgD>D>;=NCJD9*=> D9(DFOFDCDA FBD3D C)FD,DA1 igD"=89C3$ND*CD)8DOFD$*$>C T D9iD99(;?$:D:A9C>!=78DvADODO%$ND* C4$:$ND*DJDL3D1C4CD"=>/>(=4D /9A>OF =>!(CJD=>8DD4(1 iQD)DDDJD$*$>CCD( T@A!. D>DDJD$:@A!.YD F(,DCBCD1 iB9C3CQ$*$>CCD(D4=n89C3CQ$:@A!. 3DCBCD1 ipF$YDCD0CYDDFD9 F>D"zE$* $>C8‚CDACDFD9>!$:CFDRCD(DD# CD(CD$ F>D"zE1 ig A"DA/:^D"= C C=4 D {]E FYDgD> D>=>AE FYD"/gA/|$*$>CD4=nDn=nA2 FD;(Dn=nA2 FBD3D =,D4CD;(>/$F;^F$Y DCD01 iFA FC=4 DgD>D>>(=4Ch]_DIAADCDF/=,]^DIA]D1 DQ=,=>E(CFD>D>CD(=4 DLSC$ACh]`DDH]aD(FC9Cn$6C4Ch]^DI]_D8D0; C=4 D58D0 F1DEF>(=4 FFA8€O>$9AAD>DED* =FCDEFDn=n FD>D>1 iYD9CD(]9D;>(=4Ch]_DIAAD$:E=F9 CQDn=nD C4=>AD7A CB D99 CD<?Dn=n8D3DQY D"/gA/=>CDF/(HC9CQ@A!.9Ch]cDIAAD1 QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ ad iŽD;(Dn=nA2 FBD3D ;^D"=F($:Dn=F !=4=DA/:D>D. F8D3DCCED*$;C98D3D$>=,D4 C(UFC F!=4YD8D3D D+;A!=41D"0AD" =A2D(U F C$(8€O> ]dD$: C3D@A3 C! DD"= C $(1 i>CD4=nFD8D3D DCFD FYD8D3D $>CD4=ntC"DDRD"=DF$*$>C FCtC"1 igB CJ CDEF >(=4 F C CQYD"/gA/D FAfCDF/=,>(ChdDI]_DCD,DFF>(A8D!CDEF>(=4A 3 ChaDI]AD$:E=FCD;D>D>CYgDN@A!.D>D>CYgDN=> CDF/(HCCD;"/gA/@A!.D)?"/gA/AD7ACh]dDIAeD E=FCD;"/gA/@A!.D)?"/gA/=>CDF/(HCCD;gD> D>CYgDN@A!.D>D>CYgDN1 i8‚CDACD"0]EC$(Ch]aDD0(CF$9`DD0( FA$:8NCDE8DSDn3 BDDXC8D3D 1 iDYDDn=n>CDF/$TA FF(=>R FD B* F( JCDTCFZ=FR$:DED*=F /AADFDD=>O DA/: D7A F0=4Dn=n1 iD)8DOFDCDA/DA/:0C3$:;JCDTCAF($:Ot CD D4 3 DC $Y F C9 CDA CD CD0 C $: L"/ O89 DD 8D OFD(F8'C\ i@A3C,D oOnF$YD#.CDRYDD" =C~CA9A;D"=$6FCA8D0DED*=F0=4D4CCD, A"DA/: FYD8D31zJOnDYDDn=n>D"=C~ 9A;D"=$6 F CA8D0)DED*RF CD, A" DA/:D FY DA29DHHC>1 y3@!:F5TS{;FNS[N;5N i : $3D 3 CD>D CJD CD $AF F D" = C> O4 D CD, ; DRCADJnCD:D1gDRCADJ$*$7LATC$;>f QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ a` †xCD>D0=4$*F1CADJ>/D#CF$3D 3L'(D"=;D>CD>DDRYOA0=4$6$*D"0DF/ 8D0=>DTC*D>CD>D;=*C> ($* FTC8D0DF/ D+CDD4(<CBCD:A$*F1 †D3$YD>D=C0=41ADJ>/OE$:$3D3CDCD C3D D4( F D" = C 0 =4 ; =, * JD DA F C CD: DF/ 8D01(WA$B=FD"=OF@A/7{$3D3T@A!.|=>CD CDDDXAC9$:C"FCF/D71 †B‚?D4=nDA/(01ADJ>/$3D3(DCD S(=RDA/(0D4=n„8D!?D"CJDLo.C,DDAB„8D!? @AFD4=F$BC3=>8D3DD>{$3D3T@A!.=>D"=Dn=n|=> DD3>(=4;8DFDDF/8D0„; 389! C9DD3 >(=4$:C?? ATC8D0„8D!?C9CDA=>=OnDR89CD< (F FA(UCDAT1 †BD! ?DB D* @A! .1A DJ >/ OE$:$3D 3 8D! ? C DDD" =>8D!?8DA/98DJDD"=>(=4{$3D3T @A!.|„8D!?>(=4$Y=>DBD*CBC=F$2D41 †gD(D+DDTD>DY@A/@AF †DF(F0C3$>CD: xUCADJCB$F>b$:(C?OCh]CFbC<=F3(<$Y 8€(DF$CCA,D8D3=>CBC1B$F>^e$:(1 i@A/$NDCDCƒ>DRCED*=D(>>D=>H1 †gDR=D($*L'(>DfBD0$'!CCFDn8D0 $#@A/$ND8D0CDD4FC>=4 DC>(=4$>(Ct8D0 @A3]E=7 F(8D0@A3]E>((TCC> !CN3Ch]C4A$2CQLAB ;CD3$Y8D9(D6=F8D3DCFD62>CE>(=41xU=D( PNCh]$:(1 †gDR=D($*L'(>Hf$>(Ct@A3]ENChA$:(C. X=4]>/Ch^$:(=7 F(D]ENChA$:(>((TCC> !CN3 QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ aa D] C4A$2 ChA$:(1DD=4 Ch$:( PN C8:($:(CD'@A/ $NDD4D>D F@AF1 †ED*D(C>CY(SC> !=>C9CYJ(C8DOFD FBD3D 1ED*>/ PN FCD!1 iDD=4DABCD3$:,DACD$AF=>SD'.89 F D"= ) F D"=w1xn$JD FAY8D! 3C>/>f †D9C$*DAA FD"=$:3OnDJD 3DD" DED*1 †D9C$*@AF$:( FD"==73DC$YCBD3D †3D33/9ACB@A/9C$ND$9 S; FD"=1 †! CD4 3 =T $7 C2 C FBD3D C DC $Y DJD 3D D" @AFD4F$Y111 AY8D! 3C $* CDD4 OFD,D CD<D3C D(UD"=(YC !4C8DR/9ACBA/D"!DDQ$9() FD" =$B=F(,D$F>(=41nCD:Df †DEF>(=4=>8DB*0=4;N@A3C!8D0 †D9$Y$6Y;CDXF$38D0 † D3 $Y F 3 $2 D4 8D0 8DJ C >( =4 ; D)F $2 8D0 †7A84>(=4;FC>8D0DC4>(=4;$/$ DF †TC;$BLo0Z=FCTC!D"=8D0 gD"= P$3D=>DR(n$6$*4C8D>(>CSD4(1 DFCD$AF8D'CDQ PCD*89C@A!$:D"CJDL'($F BD"= D>)DF/8D0D>)=FDJD 3D> F@AF1:Ch$;$7FDR DJD 3D@A!CND" DD*.1 iBD3D $HC DR CDE CD;. C DROt D, CDT/$: 8D3DD>; CD:Q CD;. C CED*D"=Dn=nDF CBC1‡ 89 F8D3DD>5;D >(D=4$3D3 CD $AF FD"= 8D3D@AFD1 QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ ac iBD3D   CF/ D" = C $; ; Y @A/ F @AF => DR@A/$ND=7@A/7D=> C3DD4( FD"=1lD3C CF/D(U D"=(F=>>(=4$:DS(SC=>CDJDDDFD=F(0CE>( =4(FDZ(!(FCDR FD(8D0$3;1 i@A/C,D!@A/9C8D9ADD€D"=HCC9 TFD9AT@A!.CC98D0!@A/9CCDXF$31 y3y!:F5TS{;FNSx<EqgF4q8! DF 6D$;89DD"FD4A@A!8DOFD$: C? CDA DDD"=Ch$;(F;CD:RD"DRD"=X>(=4"AO> CBD3D 1 igCDD4D9$YC!=>E>(CD(DD"=$#=F @A/$ND FD3AC$:$!(!@A/7* FEF$Y1 ig>8D' CDQ3D"; CD(DJD 3D8D' CDQ C CD: DDRYD$C=>=*CD+CA$7F17A>/C?E $>89CC ChYD(EEDT$TA=,(n$JDDA P>(DC,D$Y F D"=D3CC:$2$7ADTC*Dn=n$2DTC=>D>D!D1 : oOn$)v/C7DZ($!(!D !LATCD3CC:OA/C, $Y5F$Y;C,D$Y8‚CDACF=F.CD<8uACCBC111CD,0C3@A!. CDE F C8D3D D!$H4C$* C1z,=/$B=FD>@A! CN OFDD4(YC CDR 0 C3D! CDELA/$*@AF C"(D> $A>D!CD'Oƒ$/$ 0C3CD D3CD48NCDEDR.89TC$2DHDR("ACDAW;CD:L!/FC D"DBC7=>C7CDQDEF$Y$:@AF$;; $7AD+D CD!$3=>D*.1 gD=/$:8DA/98DJDEF$Y>(=4CD,8D3D D!; DJD 3DD9$YC7 LD4CDAC@A!. F3D>@A!CN1  QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ ce CEF~ "#E$*EEF ZZZZ ~3AlFq<r -A!CND" >(YCYD8D0CD:CD9AC@A!CN8DOFD1 g>/F/8D3CD9CN$6$*D4$D3CD,DCFDRF3D CD:8D OFDCDAY=7DTC*1…9ACB@A/9C$NDDTC*$;DJD>D"CB E1DJD=,CD98D0OFDD4>;CD:>=F0C3@A!CND" 1 D D $; C @A3 C,D D3C C: 8D C9 L6 DY F(YC @AB F ; DA$H4C>C78DC9D>D;FD7ACD>DD Fz4CgF(D4 F/C7iF$YA0C2C =>;(B@AFD4CDU@AF f F$Y@A/9C$ND$9 C7 )(< P C3$Y$9(< B FEF$Y1 C:AƒC(@AFC FDJD 3D@A!CND" BD3D C)FD,D A$68DFCD3C4C$:DJD 3D>/=> oOn;D(YC0n$)v/DRA D4A$:@A! .=>D3C C:DC$Y8DOFD F(,D5D"F ? ATCF$Y F3YD"=C8D3D 1A/DC@A3C,D @A!CND" BD3D 8D0C3D8DXDR F ;CDXChDC$YCA/: D$9@A!.CDEF1xZDR$7LATCDXCD!D3 P; D>(DDC$Y@A!CND" CBD3D $*D>CD4D ~35l;6 xYC=>89DN$B=FgD>F 8D;8D? F>D8DOFD8D3D D4F/$:DC$Y 8DOFD8D3D ;D4A@A!;(YC B=T$7(>gD>FAC"(! @A/9C$B=F>DD FAf i ! 3 CD Cn D>D DJD C 8D OFDf 3 T/ D€ 8D OFD FAFixF F' =5 CE 8FF8'\ => C? CDE D o On F T/ D€>/1 QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ c] ij8DOFDBD3D DNA!DDQQ/9ACB(EF=nQz? C;FD:DF=>jAND@AFC"($93 !Dv(OAND FC+DD> D!@A!38DA/9DC=>89C=E$"/>DC$Y;CD:CDAD#C(YC *8D3D F=>8€O>(EF=nOA ND1gDZ( oOn F$Y C>D D4A@A!DC3D#CD,@A3D>U8DCD,N@A3C!1 igD>F C$7A84=7 C> DJD CDA98D3$:8JD CDJD D3C C: F>D8DOFD8D3D 1  B=F3CE$>COANDCD,CDELA/DCCD0C CD C9$:$(FDD3$> CDDED*=F/AA F3jFD D4OAND1           QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ cA *"'> ]1BK#?FK!AB6>AB(B[ecB( 6> 3F>*8YYC R:WWf%ggD>LATC!DJDCN@ABFC>gY1 A1DDND{Aeeb|1&!FFM FGC#- \ & NgD>LATC!C> gY1 ^1 gA/t DN lDjA {Ae]e|1&! FFM L# FF 7  D D1           QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ c^ (f"f (jqjSA?.E;Sn[\5]lF!NO7 AL P: B      2@FhEF#A - ` A  B *-E   —*-EEFEE A3@A@ 3A@~ 3~A~  1 7 => 3 8D! C $ C7 c_A ]1b]` d]^  1ACC>DJDSD   138D!D!CDASD ]b_ ^AA ]Aa z z1C>C28D A`] ^ed ]1c]c z z1> !SD _` ]d . .—*-E *E ~3B~@ B3K~ A 3AAK  1> !B$ND d1ab` c1^dA c1aaA  1DTC$Y !$AC   1 3 8D! $A C C> DJD O> D  z z1> !O>D8D3 ]e` A^] žEF/EF*-E 3KA AA3y A3AB  EFUE$&E   —EŸ(B AAB Ay~ AA~  1g*SD ]]c ]bd `]d  1g*O>D  . .—$&EY- ¡ 3yB AA3KyA A3 Ay  1zBD QDRA a1Abc ]]1^b] ]A1e`b  1-A‚8D'CDQD#*   žEF/EFEFUE$&E 3KA AA3y A3AB QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ c_  V3D F@AFCDCf \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1     g>/\CD3]]?(Ae]e      G3($B            ‘B’-“qgG          QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ cb (jqjS?tt!IF[v;]5c!8c<q6SSw8]NS2IO7 AL P: B ` E$¢E A  B 3"H‰F]NS E;Hˆ5 y3~~ 3~y K3B@ BD3D@ABC9 gE A^] A_^ ^]d BD3DCF gE Ab1_^` Aa1eAA ^a1dda 3 !8F<FSNS!IF[v; G5T<[9; A3Ay~ 3y AA3 y 4 4A$2 ^1a`a _1]]bA b1^_A` C>D;F 4A$2 ]1_ba] ]1dcbb A1]edA >D"zE 4A$2 ]1]bbd ]1^e^d ]1`Ac^ DCDAA2 4A$2 ]1e_`] ]1ecc] ]1_bA] (D 4A$2 ]^]c ]`ac Accb GHC =>D>D;F 4A$2 ab^ ]A`` ]bbA 0 ATCA2 Œ _aA bA bab  V3D F@AFCDCf \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1     g>/\CD3]]?(Ae]e      G3($B            ‘B’-“qgG  QC6, DE!AE :C:DCUC1ADC FDE#F@DC E  E !"#$ cd (jqjSK?.N!SN!]lFx<E!IF[v;]5c!8O7 AL P: B      2@FhEF#A - ` A  B ] jFDCDA3D>=>ATOND=n `1`bd a1bAe ]]1_]e A 38D!!(ChOFDCDA  ^ jFDCDACDA=73D>=>ATOND =n `1`bd a1bAe ]]1_]e _ G3=BD>3 A1be` A1aAd _1b_a b p*DAY=73D>=>ATOND=n b1A_a b1dcb d1adA d jFDCDADC$YC>DJD _ b c ` DDJC>DJD eA e_ a DDJ@A!.8DOFD _1ae_ b1ea` d1ee] c p*DACDAChDC$Y8DOFD __a d]A a`e ]e DAD8D3 A_ ]A^ ` ]] DDJ8D3  ]A p*DA8D3 A_ ]A^ ` ]^ *DA89C3CFCDA9 _`A `^b a`` ]_ DDJCDA9CDADOFDD4 ]^A ]aa ]b^ ]b p*DA FACDA9CDADOFDD4 ^_e b_a `A^  V3D F@AFCDCf \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\     g>/\CD3]]?(Ae]e      G3($B            ‘B’-“qgG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfThực trạng và giải pháp hoàn thiện quản trị nhân sự tại Khách sạn Hòa Bình.pdf