Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện quy trình hợp đồng xuất khẩu tại Công ty CP xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Bình

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 2 1.1. KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 2 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng xuất khẩu 2 1.1.2. Điều kiện hiệu lực của HĐXK 2 1.1.3. Phân loại HĐXK 2 1.1.4. Nội dung chủ yếu của HĐXK 3 1.2. QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HĐXK 5 1.2.1. Mở thư tín dụng (L/C) và kiểm tra thư tín dụng 5 1.2.2. Chuẩn bị hàng xuất khẩu 5 1.2.3. Kiểm tra hàng XK trước khi giao hàng 6 1.2.4. Thuê phương tiện vận tải 6 1.2.5. Mua bảo hiểm cho hàng hóa 7 1.2.6. Làm thủ tục hải quan 7 1.2.7. Giao hàng cho phương tiện vận tải 7 1.2.8. Làm thủ tục thanh toán 7 1.2.9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có) 8 1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 9 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN QUẢNG BÌNH 10 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN QUẢNG BÌNH 10 2.1.1. Thông tin tóm tắt về Công ty 10 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Bình 10 2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN TẠI CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN QUẢNG BÌNH 12 2.2.1. Giục mở L/C và kiểm tra L/C 13 2.2.2. Chuẩn bị hàng xuất khẩu 13 2.2.3. Kiểm tra hàng xuất khẩu 14 2.2.4. Thuê phương tiện vận tải 14 2.2.5. Làm thủ tục hải quan 15 2.2.6. Giao hàng cho phương tiện vận tải 15 2.2.7. Làm thủ tục thanh toán 16 2.2.8. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 17 2.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN TẠI CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN QUẢNG BÌNH 17 2.3.1. Những kết quả đạt được 17 2.3.2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 18 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN QUẢNG BÌNH 20 3.1. ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN QUẢNG BÌNH 20 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH HĐXK THỦY SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN QUẢNG BÌNH 21 3.2.1. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường 21 3.2.2. Tiến hành đàm phán với sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có được các hợp đồng khả thi và không bị rơi vào thế bất lợi 22 3.2.3. Làm thật tốt và nghiêm túc công tác chuẩn bị hàng hoá xuất khẩu phù hợp với yêu cầu của hợp đồng và tính chất của loại hàng xuất khẩu 22 3.2.4. Tăng cường công tác giám sát và điều hành thực hiện hợp đồng với tính kịp thời và nghiêm túc 23 3.2.5. Nhạy bén và kịp thời phát hiện và khắc phục những sai sót có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng thời nâng cao công tác thực hiện các khâu trong tổ chức thực hiện quy trình hợp đồng. 24 3.2.6. Tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu 27 3.2.7. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ nhân viên, đảm bảo các điều kiện cần thiết về thông tin cũng như các phương tiện vật chất - kỹ thuật cho quá trình thực hiện Hợp đồng xuất khẩu 28 KẾT LUẬN 30 PHỤ LỤC 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 MỞ ĐẦU 1. Ý nghĩa của Đề tài nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, IX, X tiếp tục đường lối đổi mới và mở cửa nền kinh tế, thực hiện chiến lược công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước là "hướng mạnh vào xuất khẩu". Trong số các mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam, Thủy sản đang trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực và hấp dẫn. Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Quảng Bình chủ yếu là kinh doanh xuất khẩu với mặt hàng chủ đạo là mực đông lạnh. Công ty cũng đã thực hiện khá tốt các hoạt động xuất khẩu và đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên thực tế cho thấy, số lư¬ợng hợp đồng ký kết với đối tác n¬ước ngoài còn ít, hiệu quả hoạt động XK Thuỷ sản còn thấp. Nguyên nhân, ngoài khó khăn khách quan về nguồn hàng, công ty còn có hạn chế, vướng mắc ở một số khâu trong quy trình thực hiện hợp đồng XK Thủy sản. Với nhận thức đó, trên cơ sở những kiến thức đã học và sự hướng dẫn,giúp đỡ của các cán bộ nhân viên trong công ty, em chọn đề tài: "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện quy trình hợp đồng xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Bình" làm bài luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích của Đề tài Phân tích, đánh giá thực trạng quy trình thực hiện HĐXK mặt hàng thủy sản của Công ty CP XNK TS QB trong thời gian qua. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu và kịp thời nhằm hoàn thiện quy trình XK mặt hàng thủy sản của Công ty. 3. Đối t¬ượng, phạm vi nghiên cứu Từ thực trạng kinh doanh của Công ty nghiên cứu quy trình tổ chức thực hiện HĐXK hàng thuỷ sản của Công ty CP XNK TS QB trong thời gian vài năm gần đây. 4. Kết cấu: Ngoài Mở đầu, Kết luận, Phụ lục, luận văn có 3 chương: Chương 1. Khái quát về quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Chương 2. Thực trạng tổ chức thực hiện quy trình hợp đồng xuất khẩu thủy sản tại công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Bình. Chương 3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện quy trình hợp đồng xuất khẩu thủy sản tại công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Bình. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 1.1. KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng xuất khẩu a. Khái niệm HĐXK là sự thoả thuận giữa các bên có trụ sở kinh doanh ở các quốc gia khác nhau, theo đó một bên gọi là bên bán (bên xuất khẩu - XK) có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu cho một bên khác gọi là bên mua (bên nhập khẩu - NK) một tài sản nhất định gọi là hàng hóa. Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng. b. Đặc điểm - Chủ thể của HĐ là bên bán (bên XK) và bên mua (bên NK) có trụ sở kinh doanh tại các nước khác nhau. Đối tượng của HĐ là hàng hóa hoặc dịch vụ. - Bản chất của HĐXK là sự thoả thuận của các bên ký kết hợp đồng. 1.1.2. Điều kiện hiệu lực của HĐXK Theo điều 81 Luật Th¬ương mại Việt Nam quy định hợp đồng thươn¬g mại quốc tế có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: - Chủ thể của HĐ là bên mua và bên bán phải có tư cách pháp lý, chủ thể bên nước ngoài là thương nhân và tư cách pháp lý của họ được xác định căn cứ theo pháp luật nước họ. Chủ thể Việt Nam phải là thương nhân được phép hoạt động thương mại trực tiếp với nước ngoài. Hàng hóa theo hợp đồng là những hàng hóa được phép mua bán theo quy định của pháp luật của nước bên mua và nước bên bán. - HĐXK phải có nội dung chủ yếu là: tên hàng, số l¬ượng, quy cách phẩm chất, giá cả, phư¬ơng thức thanh toán, thời hạn giao nhận hàng. - Hợp đồng thương mại quốc tế phải được lập thành văn bản. 1.1.3. Phân loại HĐXK - Xét theo thời gian thực hiện có Hợp đồng ngắn hạn và hợp đồng dài hạn. - Xét theo quan hệ kinh doanh có các loại: Hợp đồng XK, hợp đồng NK, hợp đồng ủy thác, hợp đồng môi giới, hợp đồng đại lý và hợp đồng gia công quốc tế. - Theo hình thức HĐ có 2 loại: hình thức văn bản và hình thức miệng. 1.1.4. Nội dung chủ yếu của HĐXK a. Phần trình bày chung: - Số hiệu hợp đồng (Contract No .): tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra, giám sát, điều hành và thực hiện Hợp đồng giữa các bên. - Địa điểm và ngày ký kết HĐ: Nằm ở cuối hợp đồng, nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận gì thêm thì hợp đồng sẽ có hiệu lực pháp lý kể từ ngày kí kết. - Tên và địa chỉ của các bên tham gia ký HĐ: ghi đầy đủ, chính xác tên (theo giấy phép thành lập), địa chỉ, người đại diện, chức vụ của các chủ thể HĐ. - Các định nghĩa dùng trong HĐ (General Definition): Trong HĐ có thể sử dụng các thuật ngữ mà các thuật ngữ này ở các quốc gia khác nhau có thể hiểu theo những cách khác nhau, để tránh sự hiểu nhầm, những thuật ngữ hay những vấn đề quan trọng phải được định nghĩa.

doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2712 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện quy trình hợp đồng xuất khẩu tại Công ty CP xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giao hµng cho ph­¬ng tiÖn vËn t¶i §èi víi hµng xuÊt khÈu bao gåm c¸c ph­¬ng thøc giao hµng: * Giao hµng víi tµu biÓn; Giao hµng khi chuyÓn chë b»ng Container. * Giao hµng cho vËn t¶i ®­êng s¾t ; Giao hµng cho vËn t¶i ®­êng bé. * Giao hµng hµng kh«ng. 1.2.8. Lµm thñ tôc thanh to¸n * Thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông (L/C) NÕu Hîp ®ång xuÊt khÈu quy ®Þnh viÖc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông th× bªn xuÊt tr­íc khi ®Õn thêi h¹n tho¶ thuËn trong hîp ®ång ph¶i nh¾c nhë, ®«n ®èc ng­êi mua më L/C theo ®óng yªu cÇu cña hai bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång. Sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o vÒ viÖc më L/C cÇn kiÓm tra kÜ l­ìng néi dung cña L/C. Néi dung cña L/C ph¶i phï hîp víi néi dung cña hîp ®ång. NÕu néi dung cña hîp ®ång kh«ng phï hîp víi L/ C mµ ng­êi xuÊt khÈu ph¶i chÊp nhËn vµ tiÕn hµnh giao hµng theo hîp ®ång th× ng­êi xuÊt khÈu sÏ kh«ng ®­îc thanh to¸n tiÒn. Ng­îc l¹i, nÕu thùc hiÖn theo yªu cÇu cña L/C th× vi ph¹m hîp ®ång. Do ®ã, khi ph¸t hiÖn néi dung cña L/C kh«ng phï hîp víi hîp ®ång hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn. Ng­êi XK ph¶i yªu cÇu ng­êi NK vµ ng©n hµng më L/C söa ®æi L/C theo ®óng néi dung trong hîp ®ång mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn. ChØ khi ng­êi xuÊt khÈu ®­îc b¶n söa ®æi L/C theo ®óng yªu cÇu cña m×nh tõ ng©n hµng më L/C th× míi tiÕn hµnh giao hµng vµ lËp bé chøng tõ theo yªu cÇu cña L/C xuÊt tr×nh cho ng©n hµng më L/C th«ng qua ng©n hµng th«ng b¸o ®Ó ®ßi tiÒn. *Thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc nhê thu Thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc nhê thu gåm 2 lo¹i: - Nhê thu phiÕu tr¬n lµ ph­¬ng thøc ng­êi b¸n nhê ng©n hµng thu hé tiÒn hèi phiÕu ë ng­êi mua kh«ng kÌm theo ®iÒu kiÖn g×. - Nhê thu kÌm chøng tõ lµ ph­¬ng thøc ng­êi b¸n sau khi giao hµng xong sÏ lËp bé chøng tõ thanh to¸n vµ nhê ng©n hµng thu hé víi ®iÒu kiÖn lµ ng­êi mua ph¶i tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn tr¶ tiÒn th× míi giao chøng tõ ®Ó hä nhËn hµng. Cã 2 lo¹i lµ nhê thu tr¶ tiÒn ngay (D/P) vµ nhê thu chÊp nhËn tr¶ tiÒn (D/A). *Thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc tr¶ tiÒn mÆt :Ng­êi mua thanh to¸n cho ng­êi b¸n b»ng tiÒn mÆt khi ký hîp ®ång hoÆc ®Æt hµng (CWD) hoÆc tr­íc khi giao hµng (CBD) hoÆc khi ng­êi b¸n giao hµng (COD) hoÆc khi ng­êi b¸n xuÊt tr×nh chøng tõ (CAD). C¸c chøng tõ th­êng sö dông trong thùc hiÖn hîp ®ång. - Hãa ®¬n th­¬ng m¹i: lµ chøng tõ phôc vô cho c«ng t¸c thanh to¸n. - B¶ng kª khai chi tiÕt vµ phiÕu ®ãng gãi b¶ng kª chi tiÕt hµng hãa. - PhiÕu chøng nhËn sè l­îng hoÆc träng l­îng, phÈm chÊt hµng hãa. - PhiÕu chøng nhËn xuÊt xø, chøng nhËn kiÓm dÞch hµng hãa. - Chøng tõ vËn t¶i,chøng tõ b¶o hiÓm vµ giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. 1.2.9. KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i (nÕu cã) Khi kh¸ch hµng cã sù vi ph¹m nh÷ng tho¶ thuËn ®· ®­îc ký kÕt th× doanh nghiÖp XK cã thÓ khiÕu n¹i víi träng tµi hoÆc trong c¸c tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ kiÖn ra Toµ ¸n. ViÖc tiÕn hµnh khiÕu n¹i ph¶i ®­îc tiÕn hµnh kÞp thêi, thËn träng, tØ mØ dùa trªn nh÷ng c¨n cø chøng tõ kÌm theo. Ng­îc l¹i, nÕu doanh nghiÖp XK bÞ khiÕu n¹i th× cÇn nghiªm tóc, thËn träng xem xÐt yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi. Doanh nghiÖp cã thÓ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i b»ng nh÷ng c¸ch sau: - Giao bï hµng thiÕu ë nh÷ng l« sau. - §ßi tiÒn, ®æi l¹i hµng bÞ háng hoÆc söa ch÷a nh÷ng h­ háng. - Gi¶m gi¸ hµng XK, kho¶n tiÒn gi¶m trõ ®­îc tÝnh b»ng hµng giao sau nµy. Doanh nghiÖp chØ cã thÓ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i trong thêi h¹n ghi trong hîp ®ång, ngoµi thêi gian ®ã cã thÓ tõ chèi viÖc gi¶i quyÕt. 1.3. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu Thùc hiÖn tèt H§XK lµ thùc hiÖn mét chuçi c¸c c«ng viÖc kÕ tiÕp ®an xen chÆt chÏ víi nhau, ph¶i dùa trªn c¬ së thùc hiÖn tèt tõng m¾c xÝch c«ng viÖc theo mét tr×nh tù logic kÕ tiÕp nhau. Mçi kh©u trong quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång ®Òu cã sù liªn quan tíi nhau, lµm tèt kh©u nµo sÏ lµ tiÒn ®Ò cho viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña kh©u sau mét c¸ch nhanh chãng. VÝ dô nÕu chuÈn bÞ hµng diÔn ra nhanh chãng, hµng ho¸ ®­îc tËp trung, bao b× ký m· hiÖu ®Çy ®ñ th× viÖc tiÕn hµnh kiÓm tra cña c¸c c¬ quan, tæ chøc gi¸m ®Þnh sÏ dÔ dµng h¬n, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn H§XK cña c«ng ty. Tuy nhiªn trong tr­êng hîp ng­îc l¹i sÏ cã nh÷ng ¶nh h­ëng quan träng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: - Trong kh©u më L/C, nÕu bªn b¸n kh«ng giôc bªn mua më L/C ®óng thêi h¹n, bªn b¸n më L/C sai sãt so víi quy ®Þnh trong H§ lµm c«ng t¸c thanh to¸n sÏ chËm trÔ ¶nh h­ëng ®Õn kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty. - Mét sù chuÈn bÞ hµng XK kh«ng tèt kh«ng nh÷ng giao hµng kh«ng ®óng thêi h¹n, kh«ng ®óng chÊt l­îng, sè l­îng mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn H§, quan hÖ lµm ¨n víi ®èi t¸c còng tõ ®ã mµ trë nªn xÊu ®i. - §èi víi qu¸ tr×nh lµm thñ tôc h¶i quan, nÕu kh«ng chó träng ®Õn viÖc khai tê h¶i quan vµ lËp hå s¬ h¶i quan cho khíp víi thùc tÕ hµng ho¸ vµ bé chøng tõ vÒ hµng ho¸, sÏ x¶y ra sù kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c giÊy tê trong hå s¬ sÏ dÉn ®Õn ph¶i lµm l¹i mÊt nhiÒu thêi gian vµ chËm tiÕn ®é giao hµng. Ch­¬ng 2 thùc tr¹ng tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh Hîp ®ång xuÊt khÈu thuû s¶n t¹i C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu thñy s¶n Qu¶ng B×nh 2.1. Tæng quan vÒ C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu Thñy s¶n Qu¶ng B×nh 2.1.1. Th«ng tin tãm t¾t vÒ C«ng ty - Tªn C«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn XuÊt NhËp KhÈu Thuû s¶n Qu¶ng B×nh (CP XNK TS QB). - Tªn giao dÞch: QUANG BINH SEAPRODUCTS IMPORT - EXPORT JOINT STOCT COMPANY - Trô së ®ãng t¹i: Sè 8A ®­êng H­¬ng Giang - TP §ång Híi - Qu¶ng B×nh. C«ng ty CP XNK TS QB tr­íc ®©y lµ XÝ nghiÖp §«ng l¹nh §ång Híi, tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu tæng hîp §ång Híi ®­îc thµnh lËp th¸ng 8 n¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh sè 1777/Q§-UB ngµy 31/12/1986 cña UBND TØnh B×nh TrÞ Thiªn. Thùc hiÖn viÖc cæ phÇn hãa DNNN, UBND TØnh Qu¶ng B×nh cã QuyÕt ®Þnh sè 06/2003/Q§-UB ngµy 01/03/2003 chuyÓn ®æi XÝ nghiÖp §«ng l¹nh §ång Híi thµnh C«ng ty Cæ phÇn XNK Thñy s¶n Qu¶ng B×nh. * S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty (xem Phô lôc 1) 2.1.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu Thñy s¶n Qu¶ng B×nh a. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty - Tæ chøc thùc hiÖn nu«i trång, khai th¸c, thu mua nguyªn liÖu, s¶n xuÊt chÕ biÕn vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng thñy h¶i s¶n, n«ng s¶n, sóc s¶n, l©m s¶n. - Kinh doanh XNK trùc tiÕp thñy h¶i s¶n, n«ng s¶n, sóc s¶n, l©m s¶n vµ c¸c lo¹i nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, hµng hãa phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong, ngoµi ngµnh. - S¶n xuÊt vµ dÞch vô b¶o tr× b¶o d­ìng, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ c¬ ®iÖn l¹nh, c¬ khÝ, m¸y mãc vµ c¸c s¶n phÈm dÖt may. - DÞch vô vËn chuyÓn, gia c«ng, b¶o qu¶n hµng ®«ng l¹nh. - DÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng. - Kinh doanh nhµ kh¸ch, kh¸ch s¹n, dÞch vô du lÞch. b. ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn XNK Thñy s¶n Qu¶ng B×nh cã m¹ng l­íi thÞ tr­êng tiªu thô t­¬ng ®èi æn ®Þnh. - ThÞ tr­êng trong n­íc chñ yÕu lµ c¸c C«ng ty: SEAPRODEX §µ N½ng, SEAPRODEX Hµ Néi, C«ng ty TNHH Hoµng Lai TP Hå ChÝ Minh, C«ng ty TNHH thùc phÈm Anh §µo - Nha Trang, C«ng ty XNK Qu¶ng TrÞ, XÝ nghiÖp nu«i trång Qu¶ng B×nh, C«ng ty Thñy s¶n HuÕ, Chi nh¸nh chÊt l­îng ë §µ N½ng... vµ c¸c c¸ nh©n trong vµ ngoµi tØnh thu mua víi sè l­îng kh¸ lín. - C«ng ty cßn cã quan hÖ lµm ¨n víi nh÷ng C«ng ty n­íc ngoµi nh­: C«ng ty KINHONH, C«ng ty KYORITSU SHOJI, c«ng ty KAHNAM (NhËt B¶n), C«ng ty NIPONSUISAN, C«ng ty SUN WAH (Hång K«ng), LINCHINFAO (§µi Loan). c. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty CP XNK TS QB (xem phô lôc2) B¶ng sè liÖu trªn cho thÊy C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Do cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh­ C«ng ty cã vÞ trÝ ®ãng ë phÝa nam §ång Híi, bªn c¹nh bê s«ng NhËt LÖ; lµ ®¬n vÞ cã tæng sè vèn kinh doanh vµo lo¹i lín trªn ®Þa bµn TØnh; cã nguån vèn tù cã t­¬ng ®èi lín, vèn vay Ýt nªn chi phÝ vay tÝnh vµo gi¸ thµnh kh«ng lín, chñ ®éng xoay vßng vèn kinh doanh... cho nªn so víi n¨m 2005 mét sè chØ tiªu thùc hiÖn cña n¨m 2006 ®· cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Tæng sè vèn kinh doanh n¨m 2007 so víi n¨m 2005 t¨ng tõ 6.558 triÖu ®ång lªn 8.617,8 triÖu ®ång, viÖc t¨ng nguån vèn lµm cho viÖc ®Çu t­ vµo t¸i s¶n xuÊt më réng, quy m« doanh nghiÖp ®­îc më réng vµ n©ng cao h¬n tr­íc. N¨m 2006 doanh thu thuÇn lµ 26.629 triÖu ®ång t¨ng 66,1%, t­¬ng ®­¬ng 10.600 triÖu ®ång so víi n¨m 2005. §©y lµ tÝn hiÖu rÊt kh¶ quan chøng tá quy m« kinh doanh cña doanh nghiÖp t¨ng, nguyªn nh©n lµ do C«ng ty ®· sö dông nhiÒu h×nh thøc tiªu thô kh¸c nhau, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ phÇn, ®¸p øng ®­îc thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. Ngoµi ra, c¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty n¨m 2006 còng t¨ng h¬n so víi n¨m 2005. ViÖc t¨ng chi phÝ lªn còng sÏ cã nh÷ng ¶nh h­ëng ®Õn c«ng viÖc kinh doanh . C«ng ty cÇn ph¶i t×m hiÓu nguyªn nh©n, ®Ò ra biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm vµ gi¶m bít c¸c kho¶n chi phÝ nµy. Tæng hîp sù ¶nh h­ëng cña tÊt c¶ c¸c chØ tiªu trªn qua c¸c n¨m: n¨m 2005, n¨m 2006 cho thÊy lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng kh¸ m¹nh. §iÒu nµy chøng tá ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn kh«ng ngõng, quy m« s¶n xuÊt ®­îc më réng, s¶n l­îng tiªu thô t¨ng, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng trong C«ng ty ®· ®­îc n©ng cao. Tuy nhiªn do sù c¹nh tranh lu«n diÔn ra ngµy cµng quyÕt liÖt, thªm vµo ®ã lµ sù kh¾c nghiÖt cña thêi tiÕt, viÖc ®¸nh b¾t h¶i s¶n trµn lan kh«ng theo quy ho¹ch nªn tr÷ l­îng ®¸nh b¾t cña ng­êi d©n trong vïng cã chiÒu h­íng gi¶m sót vµ sù khan hiÕm cña nguån nguyªn liÖu ®· lµm cho s¶n l­îng thu mua nguyªn liÖu bÞ gi¶m, lµm cho ®Çu vµo gia t¨ng v× vËy dÉn ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty ®Çu n¨m 2007 cã xu h­íng gi¶m sót. *KÕt qu¶ ho¹t ®éng XK cña c«ng ty CP XNK TS QB ( xem phô lôc 3) §èi chiÕu b¶ng 2 víi b¶ng 1 cã thÓ thÊy tæng doanh thu cña C«ng ty ®a phÇn lµ nhê xuÊt khÈu. Tr­íc ®©y hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ mùc kh« lét da cao cÊp vµ mùc kh« nguyªn da. Nh­ng gÇn ®©y, s¶n l­îng mùc kh« chÕ biÕn gi¶m xuèng m¹nh, C«ng ty tËp trung s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng ®«ng nhiÒu h¬n vµ coi mÆt hµng mùc ®«ng lµ chñ ®¹o. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu mùc ®«ng trong hai n¨m qua còng cã t¨ng lªn, n¨m 2005 ®¹t 999,737 ngh×n USD ®Õn n¨m 2006 ®¹t 1.630.300 ngh×n USD. Tuy nhiªn, mÆt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty h¹n hÑp, chñ yÕu lµ mùc ®«ng. M¹ng l­íi thÞ tr­êng tiªu thô th× bã hÑp, chØ tËp trung ë mét sè n­íc nh­ NhËt B¶n, Hång K«ng, §µi Loan. ChÝnh v× mÆt hµng h¹n hÑp, thÞ tr­êng bã hÑp nªn tèc ®é t¨ng tr­ëng kh«ng cao. V× vËy C«ng ty cÇn ph¶i ph¸t triÓn mÆt hµng tiªu thô còng nh­ thÞ tr­êng tiªu thô hµng xuÊt khÈu ®Ó mÆt hµng xuÊt khÈu ngµy cµng nhiÒu vµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu réng r·i vµ æn ®Þnh h¬n. 2.2. Thùc tr¹ng tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh Hîp ®ång xuÊt khÈu thñy s¶n t¹i C«ng ty Cp XNK thñy s¶n Qu¶ng B×nh *Quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn H§XK t¹i CT CP XNK TS QB(xem phô lôc4) 2.2.1. Giôc më L/C vµ kiÓm tra L/C Trong viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång, C«ng ty th­êng thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ nªn sau khi hîp ®ång ®­îc ký kÕt, C«ng ty sÏ nh¾c nhë, giôc bªn nhËp khÈu më ngay L/C vµ tiÕn hµnh kiÓm tra L/C cã phï hîp víi hîp ®ång hay kh«ng. NÕu phï hîp C«ng ty sÏ tiÕn hµnh thùc hiÖn hîp ®ång ®· kÝ kÕt. ViÖc giôc më L/C vµ kiÓm tra L/C lµ rÊt quan träng, nã thÓ hiÖn râ môc ®Ých muèn nhËn hµng vµ ®¶m b¶o r»ng C«ng ty sÏ ®­îc thanh to¸n cña bªn mua hµng. Tõ ®ã, C«ng ty cã c¬ së ch¾c ch¾n bá vèn ra thu mua hµng ®¸p øng nhu cÇu xuÊt khÈu. 2.2.2. ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu a. Thu mua hµng thñy s¶n MÆt hµng thñy s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty chñ yÕu ®­îc thu mua trªn ®Þa bµn TØnh Qu¶ng B×nh. V× TØnh Qu¶ng B×nh cã tr÷ l­îng h¶i s¶n kho¶ng 99.000 tÊn, kh¶ n¨ng khai th¸c cho phÐp trªn 40.000 tÊn/n¨m. Nguån lîi h¶i s¶n biÓn ®a d¹ng, phong phó vµ cã nhiÒu gièng loµi cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. §Æc biÖt lµ c¸c lo¹i mùc èng, mùc nang lµ s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu cña C«ng ty cã kh¶ n¨ng cho phÐp khai th¸c 8.000 ®Õn 10.000 tÊn/n¨m. Ngoµi ra C«ng ty cßn thu mua t¹i c¸c c¶ng ngo¹i tØnh, tæng s¶n l­îng thu mua chiÕm 18% gåm c¸c ®Þa bµn: Qu¶ng TrÞ, Hµ TÜnh, NghÖ An, Thanh Hãa. * VÒ gi¸ thu mua: Do gi¸ hµng thuû s¶n t­¬ng ®èi æn ®Þnh nªn viÖc tho¶ thuËn gi¸ c¶ víi c¸c ®¬n vÞ thu mua th­êng diÔn ra nhanh chãng, thuËn lîi. Nh­ng còng cã tr­êng hîp cÇn gÊp hµng ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký kÕt, C«ng ty còng ph¶i chÞu møc gi¸ cao h¬n ®Ó ®¶m b¶o uy tÝn cho C«ng ty víi bªn n­íc ngoµi. * VÒ sè l­îng cung øng: Tïy thuéc vµo sè l­îng ®· ký kÕt vµ kh¶ n¨ng cung øng cña tõng ch©n hµng ®Ó C«ng ty n¾m râ vµ cã kÕ ho¹ch thu mua cô thÓ, ®¶m b¶o ®ñ sè l­îng cÇn thiÕt. * VÒ chÊt l­îng hµng cung øng: C«ng ty nhËn biÕt r»ng ®©y lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng, ¶nh h­ëng tíi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång vµ quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty ®· thËn träng trong viÖc lùa chän mÆt hµng ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng cña tõng ch©n hµng. * VÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n ®­îc C«ng ty sö dông chñ yÕu lµ thanh to¸n ngay, øng tr­íc thanh to¸n sau, chuyÓn kho¶n. b. Bao b× ®ãng gãi hµng hãa MÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña C«ng ty lµ mùc ®«ng, ph¶i ®¶m b¶o ®é t­¬i sèng nªn kh©u ®ãng gãi còng kh¸ phøc t¹p. Sau khi s¶n phÈm ®­îc chÕ biÕn, s¶n phÈm ®ã ®­îc ®ãng b»ng khay xèp, sau ®ã ®­a khay xèp vµo trong tói hót ch©n kh«ng PA (cÊp ®«ng), cuèi cïng s¶n phÈm ®­îc ®ãng l¹i b»ng thïng carton. c. KÎ ký m· hiÖu hµng hãa ViÖc kÎ ký hiÖu m· hiÖu cho hµng thuû s¶n xuÊt khÈu kh«ng qu¸ cÇu kú, tèn kÐm. Sau khi hµng ho¸ ®­îc ®ãng gãi vµo thïng, C«ng ty tiÕn hµnh ký m· hiÖu lªn bao b× bªn ngoµi nh»m th«ng b¸o nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc giao nhËn, bèc dì vµ b¶o qu¶n hµng ho¸. Th«ng th­êng trªn bao b× sÏ ghi tªn ng­êi nhËn, ng­êi göi, träng l­îng, ®Þa ®iÓm hµng ®Õn… 2.2.3. KiÓm tra hµng xuÊt khÈu Tr­íc khi giao hµng C«ng ty kiÓm tra kü l­ìng hµng xuÊt khÈu. Th«ng th­êng néi dung chñ yÕu mµ C«ng ty kiÓm tra lµ vÒ chÊt l­îng, sè l­îng, bao b×... nh»m ®¶m b¶o phï hîp víi hîp ®ång. ViÖc kiÓm tra chÊt l­îng, sè l­îng hµng thñy s¶n ®­îc c«ng ty cö ng­êi kiÓm lÇn thø nhÊt t¹i n¬i thu mua. T¹i ®©y c¸c c¸n bé cña c«ng ty xem xÐt vµ kiÓm tra chÊt l­îng cã ®¶m b¶o ®é t­¬i sèng vµ ®ñ vÒ sè l­îng ch­a. Khi chuÈn bÞ giao hµng cho ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, c¸n bé C«ng ty dùa vµo ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång ®Ó tiÕp tôc kiÓm tra chÊt l­îng, sè l­îng, bao b×, kÝ hiÖu hµng hãa theo ®óng hîp ®ång. 2.2.4. Thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i Kh©u quan träng ®Çu tiªn trong c«ng viÖc thuª ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn lµ t×m hiÓu vÒ ph­¬ng tiÖn cÇn thuª. NhËn biÕt ®­îc ®iÒu ®ã nªn khi thuª tµu, C«ng ty lu«n nghiªn cøu kü, t×m kiÕm th«ng tin vÒ c¸c h·ng tµu vµ cö c¸c c¸n bé n¾m ch¾c nghiÖp vô thuª tµu vµ giµu kinh nghiÖm ®¶m nhËn. C«ng viÖc thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: C«ng ty thuª container t¹i c¶ng H¶i Phßng, ký hîp ®ång thuª xe kÐo container tõ c¶ng H¶i Phßng vÒ x­ëng chÕ biÕn s¶n phÈm cña C«ng ty. Sau khi xÕp hµng lªn container, tiÕp tôc chë container ra c¶ng H¶i Phßng. §iÒu kiÖn giao hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ FOB H¶i Phßng vµ mét sè tr­êng hîp ¸p dông ®iÒu kiÖn CIF, khi ®ã C«ng ty sÏ tiÕn hµnh nghiÖp vô thuª tµu. C«ng ty ®· lùa chän ph­¬ng thøc thuª tµu chî lµ do c«ng ty th­êng ¸p dông ph­¬ng ph¸p göi hµng nguyªn container, thêi gian ®µm ph¸n thuª tµu vµ chuyªn chë ®­îc rót ng¾n v× nghiÖp vô thuª tµu ®¬n gi¶n vµ tµu ch¹y theo lÞch tr×nh ®· ®Þnh, mÆt kh¸c c«ng ty kh«ng ph¶i lo viÖc xÕp dì hµng ho¸ v× phÝ tæn xÕp dì ®· bao gåm trong c­íc phÝ. Tuy nhiªn sö dông ph­¬ng thøc thuª tµu chî th× c«ng ty ph¶i chÞu c­íc phÝ cao h¬n so víi tµu chuyÕn. Sau khi x¸c ®Þnh sè l­îng hµng cÇn chuyªn chë tuyÕn ®­êng vËn t¶i, nghiªn cøu vÒ hµnh tr×nh vËn chuyÓn C«ng ty sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång thuª tµu víi h·ng tµu ®· lùa chän, sau ®ã lËp b¶ng kª khai hµng vµ l­u th«ng khoang. 2.2.5. Lµm thñ tôc h¶i quan Tr­íc khi lµm thñ tôc giao hµng lªn tµu th× nh©n viªn cña C«ng ty tiÕn hµnh lµm thñ tôc h¶i quan gåm: - Khai b¸o h¶i quan vµ nép bé chøng tõ hµng ho¸: C«ng ty nhËn tê khai h¶i quan vµ tiÕn hµnh khai b¸o chi tiÕt vÒ l« hµng xuÊt khÈu víi c¸c néi dung nh­: chÊt l­îng, sè l­îng, trÞ gi¸, tªn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, xuÊt khÈu ®Õn n­íc nµo... Sau khi hoµn thµnh hå s¬ h¶i quan, C«ng ty sÏ nép tê khai cho c¬ quan H¶i quan cïng víi c¸c chøng tõ cÇn thiÕt ®Ó chøng minh tÝnh hîp ph¸p cña l« hµng. Bé chøng tõ hµng xuÊt cña c«ng ty bao gåm: + Tê khai h¶i quan. + Hîp ®ång mua b¸n. + B¶ng kª khai hµng xuÊt bao gåm l­îng vµ tiÒn. + Bé chøng tõ ng©n hµng gåm: hãa ®¬n, b¶ng kª khai hµng b¸n, giÊy chøng nhËn chÊt l­îng, giÊy chøng nhËn nguån gèc xuÊt xø, vËn ®¬n cña h·ng tµu. - XuÊt tr×nh hµng ho¸ ®Ó c¬ quan h¶i quan tiÕn hµnh kiÓm tra, so s¸nh l« hµng xuÊt khÈu cã phï hîp víi hîp ®ång hay kh«ng. Khi tiÕn hanh lµm thñ tôc nµy, c«ng ty ®· kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, hµng ho¸ trong mét sè l« hµng kh«ng ®ñ sè l­îng nh­ trong hîp ®ång. MÆc dï ®ã chØ lµ sù chªnh lÖch nhá kh«ng ®ang kÓ nh­ng l¹i lµm cho tiÕn ®é giao hµng bÞ chËm l¹i. 2.2.6. Giao hµng cho ph­¬ng tiÖn vËn t¶i §iÒu kiÖn giao hµng mµ c«ng ty th­êng sö dông khi XK hµng thñy s¶n ra n­íc ngoµi lµ FOB. Do ®ã c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc nh­ sau: - Giao hµng lªn tµu do ng­êi mua chØ ®Þnh t¹i c¶ng quy ®Þnh: c¸n bé c«ng ty lµm thñ tôc th«ng quan XK, tiÕn hµnh kiÓm tra hµng vµ lÊy giÊy chøng nhËn vÒ chÊt l­îng. Sau ®ã th«ng b¸o cho kh¸ch hµng vÒ sè l­îng, chÊt l­îng… cña l« hµng ®Ó kh¸ch hµng lùa chän ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cho phï hîp. C¸n bé cña c«ng ty th­êng xuyªn liªn l¹c víi c¬ quan ®iÒu hµnh c¶ng ®Ó n¾m v÷ng kÕ ho¹ch giao hµng nh­: ngµy, giê tµu ®Õn c¶ng vµ bèc hµng. - C«ng ty cung cÊp cho kh¸ch hµng bé chøng tõ gåm: biªn lai thuyÒn phã, giÊy göi hµng ®­êng biÓn, vËn ®¬n ®­êng biÓn, giÊy chøng nhËn xuÊt xø vµ c¸c giÊy tê kh¸c theo tháa thuËn gi÷a hai bªn. Khi sö dông ®iÒu kiÖn nµy c«ng ty th­êng ë t×nh tr¹ng bÞ ®éng trong giao hµng. - Ngoµi ra, viÖc giao hµng cña c«ng ty th­êng ®­îc thùc hiÖn b»ng container (giao hµng chiÕm ®ñ container), c«ng ty tiÕn hµnh ®¨ng kÝ thuª container t­¬ng thÝch víi sè l­îng hµng giao vµ vËn chuyÓn container rçng vÒ ®Þa ®iÓm ®ãng hµng, tiÕp ®Õn lµm thñ tôc h¶i quan, mêi h¶i quan ®Õn kiÓm hãa ®Ó xÕp hµng vµo container, sau ®ã thuª « t« vËn chuyÓn container ra c¶ng vµ thuª tµu biÓn vËn chuyÓn ®Õn c¶ng nhËp khÈu. Tuy nhiªn viÖc giao hµng cña c«ng ty ®«i khi gÆp khã kh¨n do hµng giao cña c«ng ty kh«ng ®óng lÞch tr×nh cña c¬ quan ®iÒu hµnh c¶ng, ®iÒu nµy lµm trÔ thêi gian vËn chuyÓn vµ bèc xÕp hµng lªn tµu. 2.2.7. Lµm thñ tôc thanh to¸n HiÖn nay ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ (L/C) vÉn lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu cña c«ng ty. V× ph­¬ng thøc nµy cã ­u ®iÓm lín lµ C«ng ty ch¾c ch¾n ®­îc thanh to¸n nÕu L/C phï hîp víi hîp ®ång. Víi ph­¬ng thøc nµy, C«ng ty giôc bªn mua më L/C vµ kiÓm tra L/C, nÕu phï hîp víi H§XK ®· ký kÕt th× C«ng ty tiÕn hµnh giao hµng. Sau khi giao hµng sÏ lËp bé chøng tõ theo yªu cÇu cña L/C xuÊt tr×nh cho ng©n hµng më L/C, th«ng qua ng©n hµng th«ng b¸o ®Ó ®ßi tiÒn. Ng©n hµng më L/C kiÓm tra bé chøng tõ nÕu phï hîp víi L/C th× tr¶ tiÒn cho ng­êi xuÊt khÈu. Ngoµi ra, mét sè Hîp ®ång xuÊt khÈu cña C«ng ty ®­îc thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn (TTR) ¸p dông ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng l©u n¨m. Sö dông ph­¬ng thøc nµy tuy ®¬n gi¶n nh­ng c«ng ty ph¶i chÞu hiÖu qu¶ thÊp do kh¸ch hµng lîi dông ph­¬ng thøc thanh to¸n TTR nªn kÐo dµi thêi gian thanh to¸n. 2.2.8. KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång xuÊt khÈu, C«ng ty kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nh­: Giao hµng chËm, sè l­îng ch­a ®ñ... Khi x¶y ra tr­êng hîp nh­ vËy b¹n hµng cña c«ng ty ®· kiÕn nghÞ, phµn nµn. Tuy nhiªn do C«ng ty kÞp thêi söa ch÷a, ®iÒu chØnh, kÞp thêi hoµ gi¶i, th­¬ng l­îng, dµn xÕp æn tho¶ v× vËy kh«ng ®Ó x¶y ra mét vô tranh chÊp, khiÕu n¹i nµo. VÝ dô nh­ khi c«ng ty giao hµng kh«ng ®ñ sè l­îng, c«ng ty ®· th­¬ng l­îng ®­îc víi kh¸ch hµng giao bæ sung hµng thiÕu hôt vµo cïng giao víi l« hµng tiÕp sau. 2.3. §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn quy tr×nh Hîp ®ång xuÊt khÈu thñy s¶n t¹i C«ng ty Cp XNK Thñy s¶n Qu¶ng B×nh 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc B¶ng 3. T×nh h×nh thùc hiÖn Hîp ®ång xuÊt khÈu n¨m 2005 - 2006 N¨m 2005 N¨m 2006 KÕ ho¹ch Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Hîp ®ång ký kÕt 18 18 23 22 Hîp ®ång thùc hiÖn 18 18 23 22 Hîp ®ång cã sai sãt 1 0 2 0 Nguån: B¸o c¸o kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty Víi nhiÒu nç lùc phÊn ®Êu trong thêi gian C«ng ty Cæ phÇn XNK Thñy s¶n Qu¶ng B×nh ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan: - T×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thuû s¶n cña C«ng ty nh×n chung kh¸ tèt. §a phÇn C«ng ty lu«n ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é hîp ®ång vµ sè l­îng hîp ®ång sai sãt lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Do ®ã c¸c chØ tiªu ®Æt ra C«ng ty hoµn thµnh kh¸ tèt. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng lªn ®¸ng kÓ, nÕu nh­ n¨m 2005 ®¹t 999.737 ngh×n USD t¨ng 10,7% so víi n¨m 2004. Sang n¨m 2006, gi¸ trÞ xuÊt khÈu lµ 1.630 ngh×n USD t¨ng 63,1% so víi n¨m 2005. §iÒu nµy gãp phÇn t¨ng doanh thu cña C«ng ty. §ã lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng kh¼ng ®Þnh sù tiÕn bé trong viÖc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång xuÊt khÈu cña C«ng ty. - Trong quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thñy s¶n vÒ c¬ b¶n c«ng ty thùc hiÖn kh¸ thµnh c«ng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Nhê thùc hiÖn tèt hîp ®ång mµ sè hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch lµ rÊt tèt, ®Æc biÖt trong sè c¸c hîp ®ång ®­îc kÝ kÕt th× kh«ng cã hîp ®ång nµo sai sãt nghiªm träng ®Õn møc kh¸ch hµng ph¶i khiÕu n¹i. MÆt kh¸c, kh¸ch hµng nhËp khÈu cña C«ng ty lµ kh¸ch quen nªn C«ng ty lu«n nhËn ®­îc sù hîp t¸c tõ phÝa ®èi t¸c n­íc ngoµi, Ýt cã t×nh tr¹ng lõa ®¶o. 2.3.2. Nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng, nh­ng ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu nãi riªng vÉn ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao do trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång c«ng ty kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ béc lé mét sè ®iÓm h¹n chÕ. * Trong kh©u thu mua hµng thñy s¶n: C«ng t¸c thu mua hµng vÊt v¶, gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ ®«i khi cßn bÞ ®éng. Nguyªn nh©n lµ do hÖ thèng ch©n hµng cña C«ng ty kh«ng nhiÒu vµ ch­a cã hÖ thèng ch©n hµng ph©n bè réng r·i. MÆt kh¸c cßn tïy thuéc vµo yÕu tè thêi tiÕt, t×nh h×nh thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi, diÔn biÕn phøc t¹p nh­ næi giã to, b·o g©y c¶n trë cho viÖc ®¸nh b¾t h¶i s¶n lµm cho mÆt hµng XK trë nªn khan hiÕm. * Trong kh©u giao hµng cho ph­¬ng tiÖn vËn t¶i: ViÖc giao hµng cña C«ng ty ®«i khi gÆp khã kh¨n do hµng giao kh«ng ®óng lÞch tr×nh cña c¬ quan ®iÒu hµnh c¶ng, ®iÒu nµy lµm trÔ thêi gian vËn chuyÓn ¶nh h­ëng xÊu tíi kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång. Ngoµi ra c«ng ty th­êng XK theo ®iÒu kiÖn FOB ®· lµm gi¶m mét phÇn lîi nhuËn tõ nghiÖp vô thuª tµu. * Trong kh©u thanh to¸n: Ph­¬ng thøc thanh to¸n cßn bã hÑp, ¸p dông ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng L/C cßn tån t¹i khã kh¨n nh­ lµm mÊt nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ sö dông vèn lín, nguyªn nh©n lµ do khi më L/C cã nhiÒu tËp qu¸n n­íc nhËp khÈu mµ C«ng ty kh«ng tho¶ m·n, thêi gian giao dÞch b»ng L/C qua nhiÒu c«ng ®o¹n. MÆt kh¸c t×nh tr¹ng chËm thanh to¸n tiÒn hµng vÉn tån t¹i do nhiÒu kh¸ch hµng quen lîi dông ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng ®iÖn chuyÓn tiÒn (TTR) nªn kÐo dµi thêi gian thanh to¸n. * ThÞ tr­êng chÝnh cña CT CP XNK TS QB lµ thÞ tr­êng NhËt B¶n, nh­ng viÖc xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n do ChÝnh phñ NhËt B¶n t¨ng c­êng thùc hiÖn luËt vÖ sinh thùc phÈm, kiÓm tra d­ l­îng kh¸ng sinh trong s¶n phÈm dÉn ®Õn nguy c¬ s¶n phÈm bÞ tr¶ l¹i, t¨ng thªm chi phÝ, chËm thêi gian th«ng quan. * M¹ng l­íi thÞ tr­êng tiªu thô cña C«ng ty qu¸ Ýt, chñ yÕu lµ NhËt B¶n, mét b¹n hµng khã tÝnh nªn sè hîp ®ång ®­îc ký kÕt vµ thùc hiÖn lµ kh«ng nhiÒu. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, ®iÓn h×nh lµ kh©u s¬ chÕ, kiÓm tra cßn cã nh÷ng sai sãt nguyªn nh©n lµ do mèi quan hÖ vµ giao dÞch cßn h¹n hÑp, c«ng ty chØ thu mua hµng nhá lÎ, h«m nay thu mua chç nay, ngµy mai l¹i chç kh¸c, ch­a cã hÖ thèng thu mua lín vµ æn ®Þnh do ®ã viÖc kiÓm tra hµng ho¸ rÊt khã kh¨n. §ång thêi ®éi ngò lao ®éng víi tr×nh ®é chuyªn m«n cßn nhiÒu h¹n chÕ, viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ch­a thËt kü l­ìng nªn vÉn cã nh÷ng thiÕu sãt. * Nguån lîi biÓn ngµy mét c¹n kiÖt, viÖc nu«i trång, ®¸nh b¾t, khai th¸c thuû s¶n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn nguån nguyªn liÖu nãi chung nhÊt lµ mÆt hµng chñ lùc bÞ c¹nh tranh gay g¾t, gi¸ mua nguyªn liÖu ngµy cµng t¨ng nh­ng gi¸ xuÊt khÈu cã xu thÕ gi¶m lµ nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ. Tãm l¹i, cã thÓ nãi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt vµ tham gia vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi biÕn ®éng ®· ®em l¹i cho C«ng ty nhiÒu c¬ héi thuËn lîi còng nh­ th¸ch thøc, khã kh¨n. Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï ph¶i ®èi mÆt víi m«i tr­êng kinh doanh phøc t¹p nh­ng C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng vµ hoµn thµnh kh¸ tèt chØ tiªu ®Ò ra. §iÒu nµy t¹o nÒn mãng quan träng b­íc ®Çu, tõ ®ã chuÈn bÞ hoµn thiÖn h¬n n÷a viÖc tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh H§XK trong t­¬ng lai. Ch­¬ng 3 Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång xuÊt khÈu t¹i C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Thñy s¶n Qu¶ng B×nh 3.1. §Þnh h­íng xuÊt khÈu thñy s¶n cña C«ng ty Cæ phÇn XNK thñy s¶n qu¶ng b×nh - TiÕp tôc gi÷ v÷ng ch÷ tÝn, g¾n bã chÆt chÏ víi ®Þa ph­¬ng, gi¶i quyÕt hµi hoµ lîi Ých gi÷a C«ng ty vµ b¹n hµng, quan hÖ sßng ph¼ng vµ cïng cã lîi. Duy tr× thÞ tr­êng ®· cã ®ång thêi C«ng ty sÏ tiÕp cËn thÞ tr­êng míi vµ thiÕt lËp quan hÖ víi c¸c b¹n hµng míi nh»m n©ng cao kim ng¹ch xuÊt khÈu. - Thùc hiÖn ®a d¹ng hãa mÆt hµng xuÊt khÈu, ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn nh»m ®¶m b¶o mét phÇn nguån hµng cho ho¹t ®éng XK. - §Çu t­ n©ng cÊp vµ ®æi míi trang thiÕt bÞ nhµ m¸y chÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu, sö dông c«ng nghÖ vµ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm nh»m v­ît rµo c¶n kü thuËt. - Bæ sung ®éi ngò c¸n bé cèt c¸n, ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng, ®Æc biÖt lµ c¸n bé nghiÖp vô kinh doanh xuÊt khÈu n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cho c¸n bé phßng nghiÖp vô. - VÒ viÖc tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång XK, C«ng ty chó träng tÊt c¶ c¸c kh©u, tõ viÖc lùa chän b¹n hµng, tæ chøc ký kÕt hîp ®ång râ rµng, chÝnh x¸c ®Õn viÖc lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n phï hîp vµ triÓn khai nhanh gän vµ bµi b¶n c¸c kh©u trong quy tr×nh sao cho ®¹t hiÖu qña kinh tÕ cao vµ gi÷ d­îc ch÷ tÝn víi b¹n hµng * Mét sè chØ tiªu cô thÓ n¨m 2007: - Tæng kim ng¹ch XNK: 1.500.000 USD - Nép c¸c lo¹i thuÕ: 100.000.000 VND. - Cæ tøc 12% - 24%/n¨m. - TrÝch nép b¶o hiÓm c¸c lo¹i ®Çy ®ñ cho ng­êi lao ®éng. - Xóc tiÕn c«ng t¸c kh¶o s¸t lËp ph­¬ng ¸n kh¶ thi vay nguån vèn ­u ®·i kh«ng l·i suÊt ®Ó khi cã ®iÒu kiÖn th× x©y míi hoÆc n©ng cÊp ph©n x­ëng. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn viÖc tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh H§XK thñy s¶n t¹i C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Thñy s¶n Qu¶ng B×nh 3.2.1. Hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh SXKD còng ®Òu ph¶i nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ tr­êng. Bëi v× cã nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ tr­êng th× míi biÕt ®­îc nhu cÇu vµ thÞ hiÖu cña kh¸ch hµng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. Th«ng tin vÒ thÞ tr­êng gi¸ c¶, quy m« thÞ tr­êng, nh÷ng khu vùc thÞ tr­êng cho nh÷ng c¬ héi tiªu thô hÊp dÉn nhÊt, th«ng tin vÒ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, luËt lÖ th­¬ng m¹i thÞ tr­êng… kh«ng nh÷ng gióp cho viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò kinh doanh mµ cßn t¹o c¬ së gióp ng­êi qu¶n lý ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp, ®óng ®¾n. Khi ®µm ph¸n hoÆc chuÈn bÞ ký hîp ®ång nÕu cã c¸c th«ng tin mét c¸ch cã hÖ thèng vµ cËp nhËt sÏ tr¸nh ®­îc c¸c s¬ suÊt g©y nªn thiÖt h¹i. Do ®ã C«ng ty nªn tiÕn hµnh thiÕt lËp phßng chuyªn tr¸ch ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó lµm c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸c kü l­ìng, v× ®©y chÝnh lµ b­íc ®Çu ®Ó ký kÕt hîp ®ång vµ thùc hiÖn hîp ®ång. §Æc biÖt lµ nghiªn cøu thÞ tr­êng ngoµi n­íc. §èi t­îng chñ yÕu nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi lµ: - Nghiªn cøu vÒ dung l­îng thÞ tr­êng: Dung l­îng thÞ tr­êng lµ khèi l­îng hµng ho¸ cã thÓ tiªu thô hoÆc nhËp khÈu trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Dung l­îng kh«ng cè ®Þnh mµ thay ®æi tuú t×nh h×nh, nhÊt lµ thay ®æi do quan hÖ gi÷a cung vµ cÇu. Nghiªn cøu vÒ dung l­îng ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu thËt cña thÞ tr­êng, tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña C«ng ty vµo thÞ tr­êng ®ã. - Nghiªn cøu c¸c ®iÒu kiÖn vËn t¶i: C­íc phÝ vËn t¶i vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i gãp phÇn quan träng trong tiÕn tr×nh Hîp ®ång xuÊt khÈu v× vËy C«ng ty nªn tiÕn hµnh nghiªn cøu gi¸ c­íc vËn t¶i, c¸c c¶ng, kho, møc bèc dì, qua ®ã t×m ph­¬ng ¸n tèi ­u vÒ c­íc phÝ vµ ph­¬ng tiÖn cho C«ng ty. - Nghiªn cøu c¸c ®èi t¸c truyÒn thèng vµ ®èi t¸c míi, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc tµi chÝnh vµ ch÷ TÝn cña hä ®Ó cã ®èi s¸ch thÝch hîp: C«ng ty nªn nghiªn cøu ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh tµi chÝnh, th¸i ®é chÝnh trÞ vµ kinh tÕ, kh¶ n¨ng cÊp tÝn dông, c¸c ph­¬ng thøc mua b¸n cña c¸c C«ng ty n­íc ngoµi ®Ó lùa chän c¸c C«ng ty cã kh¶ n¨ng ký kÕt hîp ®ång. * Khi nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi nªn sö dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p: - Sö dông c¸c lo¹i b¸o chÝ, c¸c Ên phÈm vµ qua m¹ng internet ®©y lµ c¸ch nghiªn cøu t¹i bµn lµm viÖc phæ biÕn vµ dÔ lµm nhÊt. - Nghiªn cøu trùc tiÕp ë thÞ tr­êng tiªu thô: C«ng ty ph¶i cö ng­êi ®Õn thÞ tr­êng ®Ó nghiªn cøu t¹i chç. Ph­¬ng ph¸p nµy tuy phøc t¹p vµ tèn kÐm nh­ng còng lµ ph­¬ng ph¸p hiÖu qu¶, thiÕt thùc nhÊt. Qua viÖc nghiªn cøu tiÕp xóc ë thÞ tr­êng cã thÓ t¹o ®­îc c¸c quan hÖ trùc tiÕp víi ng­êi mua hµng. - Ph­¬ng ph¸p b¸n thö ®Ó t×m hiÓu t×nh h×nh thÞ tr­êng hµng ho¸. Qua ®ã, ng­êi xuÊt khÈu cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu toµn diÖn. Sau khi b¸n thö, thu nhËp th«ng tin vÒ hµng cña C«ng ty m×nh, c¶i tiÕn ®Ó xuÊt khÈu lín h¬n, hiÖu qu¶ h¬n 3.2.2. TiÕn hµnh ®µm ph¸n víi sù chuÈn bÞ kü l­ìng ®Ó cã ®­îc c¸c hîp ®ång kh¶ thi vµ kh«ng bÞ r¬i vµo thÕ bÊt lîi Cã nhiÒu h×nh thøc ®µm ph¸n giao dÞch.Nªn cã sù lùa chän sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng ®èi t¸c Ng­êi giao dÞch, ®µm ph¸n cña C«ng ty cÇn lùa chän vµ n¾m v÷ng yªu cÇu vµ kü n¨ng cña tõng h×nh thøc ®µm ph¸n ®Ó ®¹t kÕt qu¶ mong muèn. * §èi víi ®µm ph¸n qua th­ tõ, ®iÖn tÝn: C«ng ty CP XNK TS QB cã m¹ng l­íi thÞ tr­êng tiªu thô bã hÑp nªn cÇn sö dông h×nh thøc nµy ®Ó b¾t ®Çu quan hÖ, t×m b¹n hµng míi. MÆt kh¸c, hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cã mét sè hîp ®ång trÞ gi¸ nhá, vÊn ®Ò dÔ diÔn ®¹t nªn sö dông h×nh thøc ®µm ph¸n nµy. * §èi víi ®µm ph¸n giao dÞch b»ng gÆp mÆt trùc tiÕp: Sè hîp ®ång xuÊt khÈu mµ C«ng ty ®· ký kÕt vµ thùc hiÖn kh«ng nhiÒu, mÆt kh¸c C«ng ty còng cã mét sè Hîp ®ång xuÊt khÈu víi gi¸ trÞ lín. Do ®ã nªn chän h×nh thøc ®µm ph¸n nµy, tuy tèn kÐm nh­ng h×nh thøc giao dÞch nµy rÊt quan träng, dÔ t¹o ®­îc ®iÒu kiÖn kÕt thóc ®µm ph¸n ®Ó ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång. 3.2.3. Lµm thËt tèt vµ nghiªm tóc c«ng t¸c chuÈn bÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu phï hîp víi yªu cÇu cña hîp ®ång vµ tÝnh chÊt cña lo¹i hµng xuÊt khÈu Thùc tÕ cho thÊy, thêi gian võa qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi chung vµ quy tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång xuÊt khÈu thuû s¶n nãi riªng cña C«ng ty ch­a cao do c«ng t¸c thu mua hµng thuû s¶n xuÊt khÈu cßn nhiÒu h¹n chÕ. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do C«ng ty ch­a chñ ®éng trong kh©u thu mua nguån hµng xuÊt khÈu. V× vËy gi¶i ph¸p cÊp b¸ch vµ quan träng hiÖn nay C«ng ty cÇn h­íng tíi lµ nh»m n©ng cao h¬n n÷a c«ng t¸c thu mua hµng xuÊt khÈu. + Tæ chøc tèt m¹ng l­íi thu mua hµng thuû s¶n xuÊt khÈu æn ®Þnh cã chÊt l­îng: Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c ch©n hµng, thiÕt lËp c¸c kªnh thu mua phï hîp. VÊn ®Ò ®Æt ra cho C«ng ty ®ã lµ “x©y dùng, cñng cè vµ hîp t¸c, quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c ch©n hµng” nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ hiÖu qu¶ nhÊt cña C«ng ty trong kh©u thu mua hµng ho¸. XÐt vÒ l©u dµi th× biÖn ph¸p quan träng vµ tèi ­u h¬n c¶ lµ thiÕt lËp hÖ thèng thu mua riªng cho hµng thñy s¶n xuÊt khÈu. + §Çu t­ vµ x©y dùng c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, cïng víi viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng chÕ biÕn, tæ chøc vµ qu¶n lý chÆt chÏ viÖc b¶o qu¶n hµng xuÊt khÈu. + Hoµn thiÖn vµ n©ng cao kü thuËt thu mua, ph©n lo¹i, s¬ chÕ, b¶o qu¶n thuû s¶n xuÊt khÈu ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng hµng sau khi thu mua. 3.2.4. T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh thùc hiÖn hîp ®ång víi tÝnh kÞp thêi vµ nghiªm tóc - Ph©n c«ng tõng ng­êi n¾m gi÷ c¸c th«ng tin vµ t×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu ®èi víi tõng thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng thÞ tr­êng lín. Tõ ®ã sÏ gióp C«ng ty kiÓm so¸t chÆt chÏ h¬n viÖc thùc hiÖn hîp ®ång, c«ng viÖc cña tõng phßng ban còng nh­ c¸c nh©n viªn ®­îc theo dâi mét c¸ch tËp trung, cÈn thËn h¬n. - Mçi phßng kinh doanh sau khi ký hîp ®ång xuÊt khÈu ph¶i lªn kÕ ho¹ch cô thÓ cho c«ng viÖc, tõng kh©u, tõng giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ó cã thÓ gi¶i quyÕt nhanh chãng c¸c v­íng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. - C«ng ty ph¶i t¹o sù liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nh­ bé phËn thu mua hµng xuÊt khÈu, bé phËn vËn chuyÓn, thanh to¸n tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng hµng hay kh«ng ®ñ hµng. - Sau khi thùc hiÖn xong 1 hîp ®ång hoÆc sau 1 giai ®o¹n kinh doanh nhÊt ®Þnh, c¸c phßng nªn tæ chøc ®¸nh gi¸ l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, chØ ra nh÷ng sai sãt cÇn söa ch÷a, ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc còng nh­ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ rót ra bµi häc kinh nghiÖm ®Ó c¸c lÇn thùc hiÖn Hîp ®ång xuÊt khÈu tiÕp theo ®­îc thuËn lîi h¬n vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. 3.2.5. Nh¹y bÐn vµ kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc nh÷ng sai sãt cã thÓ n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång thêi n©ng cao c«ng t¸c thùc hiÖn c¸c kh©u trong tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång. Khi thùc hiÖn hîp ®ång, nh÷ng sai sãt dï lín hay nhá th× còng kh«ng thÓ tr¸nh khái. V× vËy khi ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt ®ã cÇn ph¶i t×m c¸c biÖn ph¸p phï hîp ®Ó söa ch÷a, ®ång thêi rót kinh nghiÖm cho nh÷ng lÇn sau. * Trong kh©u kiÓm tra hµng tr­íc khi xuÊt khÈu KiÓm tra hµng xuÊt khÈu lµ c«ng viÖc hÕt søc phøc t¹p, tèn nhiÒu c«ng søc, dÔ sai sãt vµ x¶y ra tranh chÊp. Gi¶i ph¸p chung ®Ó kh¾c phôc c¸c khã kh¨n vµ tån t¹i ®ã lµ ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm, xö lý ®óng ng­êi, ®óng viÖc. §iÒu kho¶n vÒ chÊt l­îng trong hîp ®ång ph¶i ®­îc quy ®Þnh thËt chi tiÕt vµ cô thÓ, ®Æc biÖt ph¶i thèng nhÊt theo mét tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh. C«ng ty ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé n¾m ch¾c nghiÖp vô, hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ quy tr×nh xuÊt khÈu. §Ó chÊt l­îng hµng hãa ®­îc kiÓm tra nhanh chãng, chÝnh x¸c, ®é tin cËy cao, gi¶m thiÓu nh÷ng sai sãt C«ng ty nªn chän nh÷ng nhµ cung øng lµ ®èi t¸c quen thuéc, cã uy tÝn... * Trong kh©u thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i Trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu, viÖc giµnh quyÒn thuª tµu lµ mét viÖc quan träng, nghiÖp vô nµy gióp cho C«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc ngo¹i tÖ vµ t¨ng lÜnh vùc kinh doanh mét c¸ch v« h×nh. Do vËy viÖc söa ch÷a nh÷ng sai sãt, ®ång thêi n©ng cao nghiÖp vô thuª tµu lµ ®iÒu cÊp thiÕt C«ng ty ph¶i lµm. HiÖn nay C«ng ty ®ang ®øng tr­íc sù lùa chän lµ trùc tiÕp thuª tµu hay m«i giíi, thuª tµu trong n­íc hay n­íc ngoµi. Tr­íc m¾t víi ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng hiÖn cã, ngµnh vËn t¶i ®­êng biÓn ch­a ph¸t triÓn. Nªn ®èi víi b¹n hµng ë xa vËn chuyÓn víi khèi l­îng lín, thêi gian vËn chuyÓn dµi th× C«ng ty nªn thuª tµu cña n­íc ngoµi. Cßn b¹n hµng gÇn, khèi l­îng xuÊt khÈu nhá th× cã thÓ sö dông ®éi tµu trong n­íc. Tuú theo khèi l­îng hµng xuÊt khÈu lín hay nhá mµ C«ng ty quyÕt ®Þnh thuª tµu chî hay tµu chuyÕn. Ngoµi ra thÞ tr­êng tµu kh«ng æn ®Þnh, c¸c th«ng tin th­êng xuyªn thay ®æi do vËy c«ng ty cÇn thiÕt lËp 1 hÖ thèng th«ng tin cËp nhËt vÒ thÞ tr­êng tµu nh­ vÒ gi¸ thuª tµu, ®é tuæi cña tµu, träng t¶i cña tµu ®Ó tr¸nh m¾c ph¶i nh÷ng sai sãt vµ tr¸nh x¶y ra rñi ro. * Mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ V× ®iÒu kiÖn vµ c¬ së giao hµng chñ yÕu cña c«ng ty lµ ®iÒu kiÖn FOB, mäi rñi ro sau khi giao hµng ®Òu thuéc vÒ ng­êi mua nªn c«ng ty th­êng kh«ng mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸. Tuy nhiªn, trong mét sè tr­êng hîp c«ng ty vÉn sö dông ®iÒu kiÖn giao hµng ho¸ CIF, vµ rñi ro thuéc vÒ ng­êi b¸n cã thÓ x¶y ra bÊt kú lóc nµo. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i dùa vµo ®iÒu kho¶n giao hµng trong hîp ®ång, tÝnh chÊt hµng ho¸, tµu ®i qua nh÷ng khu vùc nµo mµ chän ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm ®Ó mua. Mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ lµ mét kü thuËt, mét biÖn ph¸p ®Ó khi hµng ho¸ bÞ tæn thÊt th× ®­îc ®Òn bï. HiÖn nay c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ë n­íc ta rÊt ph¸t triÓn vÒ nguån lùc, ®Æc biÖt lµ c«ng ty b¶o hiÓm B¶o ViÖt. Do ®ã khi mua b¶o hiÓm c«ng ty cÇn lùa chän ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm nµo ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ nh­ng khi hµng ho¸ gÆp rñi ro th× ®­îc båi th­êng ®ñ bï ®¾p cho hµng thÊt tho¸t. §èi víi c«ng ty, trong tr­êng hîp sö dông ®iÒu kiÖn giao hµng lµ CIF chØ cÇn mua b¶o hiÓm theo ®iÒu kiÖn ICC (C) lµ ®­îc. * Kh©u lµm thñ tôc h¶i quan Trong kh©u nµy, qu¸ tr×nh lµm thñ tôc h¶i quan C«ng ty cÇn ph¶i chó ý ®Õn viÖc khai tê h¶i quan vµ lËp hå s¬ h¶i quan cho khíp víi thùc tÕ hµng ho¸ vµ bé chøng tõ vÒ hµng ho¸. V× nÕu x¶y ra sù kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c giÊy tê trong hå s¬ sÏ dÉn ®Õn ph¶i lµm l¹i, mÊt nhiÒu thêi gian vµ chËm tiÕn ®é giao hµng. * N©ng cao c«ng t¸c giao hµng cho ph­¬ng tiÖn vËn t¶i §Ó cã thÓ giao hµng mét c¸ch nhanh chãng th× hµng XK cña c«ng ty lóc nµo còng ph¶i ë trong tr¹ng th¸i s½n sµng giao. Khi nhËn ®­îc h­íng dÉn giao hµng cho ®èi t¸c th× ph¶i nhanh chãng ®­a hµng ®Õn ®iÓm tËp kÕt. ViÖc giao hµng cÇn ph¶i chó ý ®Õn viÖc tËp kÕt hµng sao cho ®óng thêi ®iÓm ®Ó tr¸nh l·ng phÝ do viÖc ®Õn sím hay ®Õn muén. §ång thêi trong qu¸ tr×nh bèc hµng c«ng ty ph¶i cö ng­êi theo dâi , gi¸m s¸t ®Ó giao hµng ®óng sè l­îng tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu hay thõa . * Kh©u lµm thñ tôc thanh to¸n Trong kh©u thanh to¸n hay x¶y ra sai sãt vµ rñi ro nhÊt, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng lín ®Õn doanh sè cña C«ng ty. Do ®ã khi lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n C«ng ty cÇn ph¶i chó ý ®Õn ®èi t¸c cña m×nh, vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä, th«ng qua th«ng tin cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh­ Ng©n hµng trong vµ ngoµi n­íc; Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam còng nh­ c¸c ®èi t¸c l©u n¨m. §iÒu nµy cã thÓ gióp gi¶m thiÓu rñi ro trong thanh to¸n. HiÖn nay C«ng ty th­êng ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n chñ yÕu lµ L/C, h×nh thøc thanh to¸n nµy tuy ®¶m b¶o nh­ng còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng rñi ro. V× vËy C«ng ty cÇn ph¶i am hiÓu thËt kü c¸c tËp qu¸n cña c¸c n­íc nhËp khÈu, nÕu kh«ng am hiÓu thËt kü c¸c tËp qu¸n cña c¸c n­íc nhËp khÈu th× kh«ng nªn giao dÞch b»ng ph­¬ng thøc nµy. CÇn ph¶i n©ng cao c«ng t¸c kiÓm tra L/C: - C«ng ty ph¶i cö c¸n bé bé kinh doanh XK n¾m v÷ng hîp ®ång mµ m×nh ®ang thùc hiÖn, cã th¸i ®é lµm viÖc cÈn thËn, tØ mØ vµ thËn träng trong c«ng viÖc ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra L/C. - Ph¶i kiÓm tra vµ ®¶m b¶o néi dung cña L/C lµ râ rµng, kh«ng m¬ hå, cô thÓ chi tiÕt, kh«ng m©u thuÉn nhau vµ ®Æc biÖt lµ L/C ph¶i hoµn toµn phï hîp víi hîp ®ång ®· kÝ kÕt c¶ vÒ néi dung lÉn h×nh thøc. - NÕu ph¸t hiÖn sai sãt, c¸n bé kiÓm tra L/C cÇn th«ng b¸o ngay cho bªn NK vµ ®Ò nghÞ s÷a ch÷a ngay L/C, kh«ng giao hµng khi L/C ch­a phï hîp vãi quy ®Þnh trong hîp ®ång ®Ó tr¸nh thiÖt h¹i kh«ng ®¸ng cã vÒ sau. - ViÖc kiÓm tra L/C ph¶i ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ c¸n bé kiÓm tra ph¶i lµ nguêi cã kinh nghiÖm, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cao vÒ nghiÖp vô kinh doanh XNK. * N¾m v÷ng nguyªn t¾c khiÕu n¹i ®ång thêi ®Ò ra biÖn ph¸p gi¶i quyÕt khiÕu n¹i phï hîp. Trong thêi gian qua, tuy c«ng ty ch­a x¶y ra sai sãt lín nªn ch­a x¶y ra vô tranh chÊp khiÕu n¹i nµo. Tuy nhiªn ®èi víi mÆt hµng mùc ®«ng l¹nh XK dÔ háng do t¸c ®éng cña thêi gian, m«i tr­êng nªn kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh khái c¸c sai sãt ¶nh h­ëng ®Õn quyÒn lîi cña mçi bªn. Do vËy, ®Ó h¹n chÕ c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh, n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ x· héi trong tr­êng hîp x¶y ra khiÕu n¹i c«ng ty cÇn: - N¾m v÷ng nguyªn t¾c xö lý trong khiÕu n¹i: + Khi ng­êi mua khiÕu n¹i ng­êi b¸n vÒ l« hµng nµo th× ng­êi mua vÉn ph¶i nhËn l« hµng tiÕp theo. KhiÕu n¹i mét l« hµng kh«ng thÓ lµ c¬ së, lµ cí ®Ó tõ chèi nhËn hµng tiÕp theo l¹i cµng kh«ng lµ cí ®Ó tõ chèi tiÕp tôc thi hµnh hîp ®ång. + Ng­êi b¸n cã quyÒn kiÓm tra t¹i chç nh÷ng chøng minh cña ng­êi mua vÒ khiÕu n¹i. Sau mét sè ngµy tõ khi nhËn ®­îc khiÕu n¹i, ng­êi b¸n ph¶i cö ®¹i diÖn ®Õn kiÓm tra l¹i hoÆc uû th¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ë n­íc NK lµm viÖc ®ã. Ng­êi b¸n ph¶i xem xÐt khiÕu n¹i trong thêi h¹n quy ®Þnh vµ b¸o ngay quyÕt ®Þnh cña m×nh cho ng­êi mua biÕt (®ång ý hoÆc tõ chèi víi khiÕu n¹i). + Quy ®Þnh râ c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp, ®¶m b¶o thêi gian khëi kiÖn vµ ®ñ bé hå s¬. §iÒu kho¶n khiÕu n¹i, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh cña c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam lµ thµnh viªn nh­: hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i, c¬ chÕ gi¶i quyÕt tranh chÊp vµo WTO. - T×m ra c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt khiÕu n¹i phï hîp: cã thÓ dïng mét hay vµi biÖn ph¸p sau ®©y do hai bªn tho¶ thuËn: + Giao bæ sung cho ®ñ sè hµng thiÕu hôt vµo mét lÇn hoÆc cïng giao víi l« hµng tiÕp sau; + Gi¶m gi¸ sè hµng khiÕu n¹i hoÆc h¹ gi¸ c¶ l« hµng tû lÖ thuËn víi hµng cã khuyÕt tËt. + KhÊu trõ mét sè tiÒn quy ®Þnh vÒ hµng khiÕu n¹i khi ng­êi b¸n thanh to¸n l« hµng tiÕp cña H§ hoÆc khi thanh to¸n. Nh×n chung, gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®èi víi ®iÒu kho¶n khiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i chÝnh lµ hoµn thiÖn tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh H§XK. 3.2.6. TiÕp tôc cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu Bªn c¹nh nh÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng, c«ng ty nªn tÝch cùc tiÒm kiÕm c¸c thÞ tr­êng míi cã møc tiªu thô lín vµ phï hîp víi mÆt hµng cña c«ng ty nh­ EU, Mü... Tïy theo t­ng mÆt hµng XK mµ ®Æt ra träng t©m thÞ tr­êng ph¸t triÓn cho phï hîp. §Ó c«ng ty më réng ®ùîc thÞ tr­êng tiªu thô hµng XK nªn: - Lµm c«ng t¸c th«ng tin th­¬ng m¹i phôc vô cho ho¹t ®éng XK: x¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty m×nh, qua ®ã ®Ò ra chñ tr­¬ng vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i. CÇn biÕt tr­íc hÕt lµ nh÷ng th«ng tin cËp nhËt vÒ gi¸ c¶, vÒ thÞ tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc c«ng ty cÇn b¸n hµng ë ®©u vµ theo ph­¬ng thøc nµo cho hiÖu qu¶ nhÊt. - Qu¶ng c¸o hµng XK: tïy theo môc ®Ých qu¶ng c¸o ®Ó t×m ®­îc lo¹i qu¶ng c¸o phï hîp víi c«ng ty. §èi víi c«ng ty, cÇn t×m kiÕm thÞ tr­êng míi nªn sö dông h×nh thøc qu¶ng c¸o ban ®Çu nh»m giíi thiÖu víi thÞ tr­êng tiªu dïng hµng hãa cña c«ng ty b»ng c¸ch ®­a c¸c th«ng tin vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶, t¸c dông cña hµng hãa, giíi thiÖu n¬i b¸n vµ ®iÒu kiÖn mua hµng. Ngoµi ra, c«ng ty nªn sö dông h×nh thøc qu¶ng c¸o b¶o vÖ nh»m môc ®Ých gi÷ v÷ng nhu cÇu vÒ hµng ®ang b¸n ë thÞ tr­êng. Qu¶ng c¸o nµy mang tÝnh c©n nh¾c, l­u ý ng­êi tiªu dïng, gi÷ kh¸ch, g¾n hä víi hµng hãa cña c«ng ty. Khi qu¶ng c¸o ngo¹i th­¬ng, muèn ®¹t kÕt qu¶ tèt ng­êi XK kh«ng nh÷ng ph¶i biÕt ®Æc thï cña tõng thÞ tr­êng ngoµi n­íc mµ cßn ph¶i biÕt thÞ tr­êng cÇn g×, ®ßi hái thÕ nµo, biÕt tæ chøc c¸ch tiªu thô thÝch hîp, biÕt thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng còng nh­ phong tôc tËp qu¸n, kh¶ n¨ng mua hµng cña kh¸ch hµng. Ph¶i nh»m vµo ®èi t­îng thÞ tr­êng cô thÓ mµ ®¸p øng yªu cÇu cña hä. Nªn sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o nh­: b¸o chÝ, m¹ng internet, c¸c b¶ng h­íng dÉn giíi thiÖu th­êng xuyªn, Ên phÈm…Tæ chøc tèt qu¶ng c¸o, c¸c chi phÝ sÏ ®­îc bï ®¾p. 3.2.7. N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé nh©n viªn, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ th«ng tin còng nh­ c¸c ph­¬ng tiÖn vËt chÊt - kü thuËt cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång xuÊt khÈu ChÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng lµ yÕu tè tiªn quyÕt ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò v­íng m¾c cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ thiÕu ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn Hîp ®ång xuÊt khÈu. Do ®ã, C«ng ty cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p: - TiÕp tôc tuyÓn dông vµ bæ sung c¸n bé nghiÖp vô xuÊt khÈu trÎ cã n¨ng lùc, cã chÝnh s¸ch träng dông, khuyÕn khÝch, chÕ ®é l­¬ng th­ëng thÝch hîp ®èi víi c¸n bé cã chuyªn m«n giái, lµm viÖc cã hiÖu qu¶ cao vµ cã thµnh tÝch c«ng t¸c tèt. - Båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô kinh doanh XNK cho c¸n bé nh©n viªn b»ng c¸ch th­êng xuyªn cö c¸n bé theo häc c¸c líp chuyªn s©u vÒ ho¹t ®éng kinh doanh XNK t¹i c¸c tr­êng chuyªn ngµnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé cña C«ng ty tham dù c¸c kho¸ häc n­íc ngoµi nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. - Cung cÊp th«ng tin cËp nhËt cña c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh míi cho c¸n bé nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu, mêi c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi cã uy tÝn vÒ hç trî kinh nghiÖm vµ chuyªn m«n trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu. Cã thÓ nãi, quy tr×nh XK cã nhiÒu c«ng ®o¹n kh¸c nhau mçi c«ng ®o¹n cã c«ng viÖc riªng nh­ng l¹i liªn quan mËt thiÕt víi nhau, kÕt qu¶ cña c«ng ®o¹n nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ cña c«ng ®o¹n kia. §Ó tr¸nh l¹ng phÝ thêi gian khi thùc hiÖn mét H§XK, c«ng ty nªn tËp trung nh©n lùc ®Ó gi¶i quyÕt vµ kÕt hîp c¸c nghiÖp vô trong cïng mét thêi gian. §Ò xuÊt nµy ®­a ra víi môc ®Ých rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn H§, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, tËn dông thêi c¬ kinh doanh. Ngoµi ra cã rÊt nhiÒu c¸ch kÕt hîp kh¸c mµ c«ng ty cã thÓ nghiªn cøu ®Ó ¸p dông cho phï hîp víi ®¬n vÞ cña m×nh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ b»ng c¸ch x©y dùng ph­¬ng ¸n thùc hiÖn H§ cã hÖ thèng, tr¸nh khái sù chång chÐo vµ gi¶m thiÕu ®­îc nh÷ng sai ph¹m cã thÓ m¾c ph¶i; qua ®ã còng gióp cho nh©n viªn xö lý mét c¸ch dÔ dµng h¬n c¸c sai ph¹m cã thÓ x¶y ra. KÕt luËn C«ng ty Cæ phÇn XNK Thñy s¶n Qu¶ng B×nh tõ khi thµnh lËp ®Õn nay tr¶i qua h¬n 20 n¨m, ®· cã nhiÒu tiÕn bé trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu Thñy s¶n nãi riªng. §èi víi C«ng ty th× mÆt hµng xuÊt khÈu mùc lµ chñ ®¹o chiÕm h¬n 90% tæng doanh thu cña C«ng ty, hµng n¨m ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo kim ng¹ch xuÊt khÈu cña TØnh Qu¶ng B×nh. Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cña C«ng ty ®­îc ghi nhËn lµ nhê phÇn lín vµo viÖc tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Tuy nhiªn, trong c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång xuÊt khÈu Thñy s¶n cña C«ng ty vÉn cßn mét sè h¹n chÕ cÇn gi¶i quyÕt triÖt ®Ó. V× vËy viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ nh»m hoµn thiÖn tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh hîp dång xuÊt khÈu Thuû s¶n cho C«ng ty lµ ®iÒu quan träng vµ cã ý nghÜa cÊp b¸ch. LuËn v¨n ®· thùc hiÖn ®­îc môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò ra trªn c¬ së ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ tõ ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång xuÊt khÈu Thuû s¶n t¹i C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Thuû s¶n Qu¶ng B×nh. §Ò xuÊt cña LuËn v¨n míi chØ lµ nh÷ng ý kiÕn b­íc ®Çu cÇn ®­îc bæ sung vµ kiÓm nghiÖm trong thùc tiÔn Do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn LuËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong sù gióp ®ì vµ gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh, chu ®¸o cña ThÇy gi¸o GS.TS T« Xu©n D©n cïng toµn thÓ c¸c c«, chó c¸n bé trong C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Thñy s¶n Qu¶ng B×nh ®· h­íng dÉn, gióp ®ì em hoµn thµnh bµi LuËn v¨n tèt nghiÖp nµy. Phô lôc Phô lôc 1. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty CP XNK TS QB Héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc C«ng Ty Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kü thuËt-KCS Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh C¸c tr¹m thu mua, dÞch vô Ph©n x­ëng hµng kh« Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn Ph©n x­ëng hµng ®«ng Phô lôc 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty CP XNK Thñy s¶n Qu¶ng B×nh TT ChØ tiªu §VT N¨m 2005 N¨m 2006 Quý I/2007 1 Tæng sè vèn kinh doanh Tr.VND 6.558.031.264 7.520.681.279 8.617.816.681 2 Tæng doanh thu Tr.VND 16.029.038.269 26.629.885.074 3.930.608.842 3 Tæng kim ng¹ch XNK 1000USD 999.738 1.630.229 4 Doanh thu thuÇn Tr.VND 16.029.038.269 26.629.885.074 3.930.608.842 5 Gi¸ vèn hµng b¸n Tr.VND 14.003.237.518 22.354.616.955 3.398.132.707 6 Lîi nhuËn gép Tr.VND 2.025.800.751 4.274.268.119 541.476.135 7 Nép ng©n s¸ch Tr.VND 132.668.000 219.930.000 Nguån: b¸o c¸o kinh doanh hµng n¨m cña c«ng ty Phô lôc 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng XK cña C«ng ty CP XNK TS Qu¶ng B×nh §VT ThÞ tr­êng tiªu thô N¨m 2005 N¨m 2006 L­îng TrÞ gi¸ L­îng TrÞ gi¸ I. XuÊt khÈu trùc tiÕp (1000USD) - Mùc ®«ng kg NhËt B¶n, Hång K«ng 149.968,3 965.428,86 240.516 1.621.900,96 II. XuÊt khÈu uû th¸c (1000USD) - Mùc ®«ng kg NhËt B¶n, §µi Loan 18.293,2 34.308,8 589,2 18.329,00 Nguån: B¸o c¸o kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty Phô lôc 4. S¬ ®å quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn Hîp ®ång xuÊt khÈu t¹i Cty CP XNK TS QB 1. Giôc më L/c vµ kiÓm tra L/C 2. ChuÈn bÞ hµng XK 3. KiÓm tra hµng XK 4. Thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 5. Lµm thñ tôc h¶i quan 6. Giao hµng 7. Lµm thñ tôc thanh to¸n 8. KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i (Nguån: Phßng KÕ ho¹ch - kinh doanh cña C«ng ty) Phô lôc 5. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ TØnh Qu¶ng B×nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y B¶ng 1. C¬ cÊu tæng s¶n phÈm trªn ®Þa bµn ph©n theo khu vùc kinh tÕ §¬n vÞ tÝnh: % N¨m Tæng sè N«ng, L©m, Ng­ nghiÖp C«ng nghiÖp vµ X©y dùng DÞch vô 2002 100 34,6 27,4 38 2003 100 33,7 28,9 37,4 2004 100 32,5 29,9 37,6 2005 100 29,7 32,1 38,26 2006 100 30,9 37,6 40,5 B¶ng 2. XuÊt khÈu hµng hãa trªn ®Þa bµn §¬n vÞ tÝnh:1000 USD N¨m 2002 2003 2004 2005 2006 Tæng trÞ gi¸ XK 13.070 18.247 24.432 28.925 35.900 Hµng c«ng nghiÖp nÆng vµ kho¸ng s¶n 1.657 5.092 4.510 4.910 6.059 Hµng c«ng nghiÖp nhÑ vµ thñ c«ng nghiÖp 180 340 228 300 357 Hµng n«ng s¶n 2.869 8.238 15.946 18.735 23.926 Hµng l©m s¶n 524 571 535 625 655 Hµng thñy s¶n 5.957 3.738 3.213 4.355 4.903 B¶ng 3. NhËp khÈu hµng hãa trªn ®Þa bµn. §¬n vÞ tÝnh: 1000 USD N¨m 2002 2003 2004 2005 2006 TrÞ gi¸ nhËp khÈu 29.923 17.479 16.450 18.150 19.100 tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh Qu¶n lý vµ NghiÖp vô Kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ – PGS. TS TrÇn V¨n Chu – Tr­êng §H Kinh doanh vµ C«ng nghÖ HN. Gi¸o tr×nh NghiÖp vô kü thuËt Th­¬ng m¹i quèc tÕ – Tr­êng §H Th­¬ng M¹i NghÞ ®Þnh sè 12/ 2006 / N§ - CP cña Thñ T­íng ChÝnh phñ (2006) quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt Th­¬ng m¹i vÒ hîp ®ång mua, b¸n hµng hãa quèc tÕ vµ c¸c ho¹t ®éng mua, b¸n, gia c«ng vµ qu¸ c¶nh hµng hãa víi n­íc ngoµi, Hµ Néi. ChØ thÞ sè 22 /2000 / CT – TT cña Thñ T­íng ChÝnh phñ vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn XNK thêi kú 2001 – 2010, Hµ Néi. C¸c tµi liÖu phßng kÕ to¸n vµ phßng kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn XNK Thñy s¶n Qu¶ng B×nh. S¸ch niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng B×nh 2005. Mét sè th«ng tin cËp nhËt tõ trang web: www.fistenet.gov.vn. www.quangbinh.gov.vn NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện quy trình hợp đồng xuất khẩu tại Công ty CP XNK thuỷ sản Quảng Bình.DOC
Luận văn liên quan