Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa

Tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; - Phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; - Cải cách thủ tục hành chính cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; - Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực, hiệu quả; - Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; - Cải cách tài chính công theo hướng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực góp phần đảm bảo an ninh tài chính; - Chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0.

docx13 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Lượt xem: 1901 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần I MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, cải cách hành chính có thể được coi như một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta thường xuyên đưa ra đường lối chỉ đạo và ban hành các chính sách trong lĩnh vực cải cách hành chính. Công tác cải cách hành chính không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng một cấp chính quyền, một lĩnh vực nào mà nó là nhiệm vụ chung và có thể nói là hàng đầu của toàn thể bộ máy chính trị, các cấp chính quyền và nhân dân. Tại Đại hội XI, Đảng chỉ đạo: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập mới trường cạnh tranh lành mạnh và cải cách hành chính”, “bãi bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ chức và công dân”, “tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phòng, chống tham nhũng lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí”, “đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng khắc phục tình trạng rườm rà, bất hợp lý về thủ tục”, “đẩy mạnh cải cách lập pháp, hành pháp và tư pháp”, “thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính quốc gia”. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thiện thể chế hành chính dân chủ - pháp quyền, quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước; giảm mạnh, bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức; đẩy nhanh việc áp dụng chính phủ điện tử” Khánh Hòa là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có vị trí đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ ra biển đối với Nam Tây Nguyên, gắn kết với các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Để xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2020, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều đề cập và coi trọng nội dung cải cách thủ tục hành chính gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, với đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như một điểm đột phá. Cải cách hành chính có vị trí quan trọng, luôn là một trong hai khâu đột phá trong nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Trong những năm gần đây, công tác cái cách hành chính đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Các nhiệm vụ, giải pháp cái cách hành chính được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm tiến độ đề ra và đạt hiệu quả cao. Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “khó đến đâu, gỡ đến đó”, một số mô hình, sáng kiến, giải pháp cái cách hành chính đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa vẫn còn tồn tại một số khó khăn. Vì lý do đó, em chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa” để báo cáo sau chuyến đi thực tế của lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K24 hệ tập trung tại tỉnh Khánh Hòa. Phần II NỘI DUNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BỘ MÀY HÀNH CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA Về mặt đơn vị hành chính, Khánh Hòa có 2 thành phố là Nha Trang và Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, 6 huyện là Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm và huyện đảo Trường Sa. Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa gồm có 8 thành viên. Ông Nguyễn Tấn Tuân là Chủ tịch HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ông Lê Đức Vinh; 3 phó chủ tịch là ông Trần Sơn Hải; ông Nguyễn Đắc Tài; ông Đào Công Thiên và 18 Ủy viên UBND tỉnh. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh: Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc. Tính đến ngày 30/5/2017, toàn tỉnh Khánh Hòa có 2278 biên chế công chức trong cơ quan tổ, chức hành chính, trong đó biên chế công chức theo chức vụ lãnh đạo là 788; biên chế công chức theo chức danh chuyên môn là 1167; hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 323. (Số liệu thống kê của Sở nội vụ tỉnh Khánh Hòa). 2. THỰC TRẠNG CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH KHÁNH HÒA 2.1. Kết quả Nhiều nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh đã được triển khai kịp thời, trong đó có cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và một số nội dung quan trọng về hiện đại hóa hành chính. Các chỉ số có liên quan đến cái cách hành chính được phê duyệt và công bố kịp thời, công khai, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức rõ hơn kết quả, tác động của cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; qua đó có biện pháp khắc phục những hạn chế bất cập, chung tay xây dựng bộ máy hành chính tỉnh ngày càng hiện đại, hiệu quả. 2.1.1 Cải cách thể chế, hoàn thiện quy định chính sách Việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được UBND tỉnh tổ chức thực hiện đầy đủ và đùng quy định, đã ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch công tác pháp chế năm 2018, kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bán tỉnh Khánh Hòa kỳ 2014-2018. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 33 văn bản quy phạm pháp luật (06 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 27 Quyết định của của UBND tỉnh). 2.1.2 Cải cách thủ tục hành chính Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp trình UBND tỉnh ban hành 69 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, trong đó 463 thủ tục ban hành mới, 82 thủ tục sửa đổi bổ sung, 377 thủ tục bãi bỏ. Tổng số thủ tục hành chính ở 3 cấp hiện nay là 1.864 thủ tục. Trong đó cấp tỉnh là 1.431 thủ tục, cấp huyện là 285, cấp xã là 148. Một trong những nội dung quan trọng khác của cải cách thủ tục hành chính đó là việc thực hiện cơ chế "một cửa" trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay tại tất cả các xã, huyện, thị xã, thành phố đều đã có bộ phận một cửa, đã điều động cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, cử cán bộ phụ trách bộ phận một cửa. 100% các xã, huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của bộ phận một cửa, tổ chức thực hiện việc công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận một cửa. Đã xuất hiện những sáng kiến mới trong phục vụ người dân tại UBND huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội... Từ đó, nhiều nội dung thuộc công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân được nâng cao chất lượng. So với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn giảm 3,04 %. Hệ thống tin nhắn tự động SMS đã gửi hơn 198.000 tin nhắn miễn phí đến số điện thoại di động của khách hàng để thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ, nâng tổng số tin nhắn được gửi lên trên 352.000 tin nhắn, góp phần giảm thời gian đi lại cho khách hàng và giảm thiểu hồ sơ trễ hạn. Các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận/trả kết quả trên 73.000 hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích...Số hồ sơ trực tuyến đã được tiếp nhận và giải quyết thành công là 44.740 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 15.01%. 2.1.3 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2018 (2.076 chỉ tiêu biên chế so với 2.278 biên chế công chức năm 2017). Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục thi tuyển chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc các phòng chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh. Gửi hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định 11 trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của thành phố nói chung và của cấp huyện nói riêng được quan tâm đổi mới cải tiến nội dung, chương trình và phương thức; chú trọng bồi dưỡng về kỹ năng thực hành; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành tổ chức, công chức làm công tác tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, huyện, thị xã, thành phố về cải cách hành chính, văn hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ hỗ trợ cho giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã kết hợp giữa lý thuyết với tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm với một số đơn vị làm tốt. 2.1.4 Tài chính công Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế: Các cơ quan hành chính ở các xã, huyện, thị xã và thành phố đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động đề ra các biện pháp sử dụng tiết kiệm kinh phí trong khi vẫn đáp ứng được nhiệm vụ ngày càng cao. Tổng kết năm 2017, tiết kiệm chi từ khoán chi quản lý hành chính được 42.477 triệu đồng (khối tỉnh 22.146 triệu đổng, khối huyện 154.141 triệu đồng). Có 199/204 đơn vị tiết kiệm được kinh phí, trong đó các đơn vị thuộc tỉnh là 53/54 đơn vị, chiếm 98%; cấp huyện là 146/150 đơn vị chiếm 97%. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Đến nay tại các cấp trên địa bàn tỉnh đã bàn giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp. Đa số các đơn vị sự nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố được giao quyền tự chủ tài chính đã phát huy được quyền tự chủ, chủ động khai thác các nguồn thu sự nghiệp, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ, chủ động sử dụng các nguồn kinh phí theo yêu cầu hoạt động của đơn vị, đảm bảo được chi tiêu có hiệu quả và tiết kiệm trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ. 2.1.5 Hiện đại hóa nền hành chính công: Toàn tỉnh có 35 website, 165 trang thông tin điện tử công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, 181 trang thông tin quản lý văn bản điều hành và hơn 1.200 chứng thư số chuyên dùng tại các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã, 4.600 tài khoản thư điện tử công vụ được cấp phát cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân. Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển trên môi trường mạng trên tổng số các văn bản gửi/nhận giữa các cơ quan, đơn vị và trong nội bộ cơ quan đơn vị đạt 89%. Trong đó chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng không kèm theo văn bản giấy đạt 69.6%. Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. 137/137 đơn vị cấp xã áp dụng ISO 9001:2008. Từ những kết quả đạt được như trên, chỉ số cải cách hành chính (PAR index) năm 2017 của tỉnh Khánh Hòa tăng 06 bậc, xếp thứ hạng 6/63 tỉnh thành, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 01 bậc so với năm trước. Có 6 tiêu chí đạt chỉ số thành phần từ 80% trở lên, trong đó 1 tiêu chí trên 90% (cải cách thủ tục hành chính đạt 95,98%). Tất cả các tiêu chí đều có chỉ số thành phần cao hơn mức trung bình chung của các tỉnh, thành phố, trong đó tiêu chí hiện đại hóa hành chính, cao hơn 21,47%. Đây là năm thứ 6 tỉnh Khánh Hòa có Chỉ số cái cách hành chính (Par Index) cao hơn mức trung bình chung của các tỉnh, thành và cũng là năm thứ 5 liên tiếp tăng vị trí xếp hạng. 3. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 3.1 Tồn tại, hạn chế: Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến thực hiện cải cách hành chính, công tác chỉ đạo tổ chức triển khai còn thiếu đồng bộ, một số nội dung nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 chưa triển khai thực hiện. Bộ phận một cửa của một số cơ quan đơn vị chưa bố trí đủ công chức chuyên trách, trình độ năng lực chuyên môn còn hạn chế, tính chuyên nghiệp chưa cao. Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thông nhất là trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất đai còn nhiều vướng mắc. Một số nơi, cơ chế một cửa liên thông hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Tổ chức bộ máy tuy đã được sắp xếp lại, số đầu mối cơ quan chuyên môn tham mưu về công tác quản lý nhà nước có giảm, nhưng một số Ban quản lý, đơn vị sự nghiệp còn có sự chồng chéo, hiệu quả hoạt động chưa cao, thiếu sự ổn định. Tuy chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có được nâng cao hơn trước, song số cán bộ, công chức có trình độ, kỹ năng chuyên môn, tính chuyên nghiệp cao chưa nhiều.Trong nhiều cơ quan, tổ chức, việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng và quản lý cán bộ công chức có xu hướng nặng về văn bằng, chứng chỉ, chưa chú trọng nhiều đến năng lực của cán bộ công chức. Việc đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với nhu cầu sử dụng; chưa có cơ chế và chính sách phù hợp để thúc đẩy việc nâng cao chất lượng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; xuất hiện hiện tượng nguồn nhân lực chất lượng cao đang có xu hướng dịch chuyển sang khu vực tư. Tiến độ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, thiếu đồng bộ, đầu tư dàn trải, hiệu quả chưa được như mong muốn. 3.2 Nguyên nhân: Nguyên nhân khách quan: Khối lượng công việc cần giải quyết trên địa bàn tỉnh rất lớn, đa dạng, phức tạp, trong khi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ở một số lĩnh vực ban hành không đồng bộ, một số nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn, bất hợp lý chậm được sửa đổi, bổ sung. Thiếu chính sách đãi ngộ phù hợp, khuyến khích cán bộ, công chức hành chính, đồng thời chưa có chế tài xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị gây cản trở hoặc không thực hiện cơ chế một cửa. Do đó, chưa tạo được động lực thực hiện cơ chế một cửa một cách tốt nhất. Nguyên nhân chủ quan: Việc thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh ở một số địa phương, cơ sở trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính còn thiếu năng động, chưa quyết liệt; một số sở ngành còn trì trệ; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự vào cuộc, còn chỉ đạo chung chung; cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính chưa được quan tâm đúng mức, tính ổn định thấp; kỷ luật, kỷ cương trong cải cách hành chính chưa nghiêm; công tác tự kiểm tra, giám sát ở không ít cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên; việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp sai phạm còn thiếu kiên quyết; công tác tuyên truyền vẫn còn hạn chế, chưa có kế hoạch đồng bộ, toàn diện về công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Một bộ phận cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhất là những việc khó, nổi cộm, bức xúc. Một số cán bộ, công chức hành chính không thực hiện đúng quy định về nhiệm vụ, công vụ, gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức còn chậm; chính sách, chế độ cán bộ, công chức chưa phù hợp; chưa mạnh dạn thực sự đổi mới về công tác cán bộ. 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Một là, rà soát, cập nhật, bổ sung, công khai các thủ tục hành chính; giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, tăng tỷ lệ hồ sơ đúng và sớm hạn; quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tránh yêu cầu thêm những thành phần hồ sơ không đúng quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, có biện pháp hữu hiệu để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Hai là, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện bất cập, hạn chế và có giải pháp khắc phục, giải quyết kịp thời, định, góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI, cải thiện Chỉ số SIPAS của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Ba là, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp. Tổ chức đối thoại lần thứ 2 năm 2018 với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bốn là, tiếp tục theo dõi việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo đúng quy định; thẩm định các quy trình, quy chế giải quyết thủ tục hành chính liên thông. Triển khai kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 2; điều tra, khảo sát mức độ  hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018; hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng cải cách hành chính và triển khai đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2018; ban hành, triển khai kế hoạch tập huấn cải cách hành chính năm 2018. Năm là, hoàn thành các hạng mục của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tổ chức lễ khai trương Trung tâm; triển khai xây dựng Đề án thí điểm mô hình Khu dân cư điện tử. PHẦN III KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 1.Kiến nghị: - Tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; - Phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; - Cải cách thủ tục hành chính cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; - Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực, hiệu quả; - Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; - Cải cách tài chính công theo hướng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực góp phần đảm bảo an ninh tài chính; - Chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0. 2. Kết luận Cải cách hành chính có thể nói là một yêu cầu tất yếu của chính quyền các cấp, từ Trung ương tới địa phương. Trong giai đoạn 2016-2020, các tỉnh, thành phố nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng đã có những nỗ lực và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh Khánh Hòa với vị trí đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ ra biển đối với Nam Tây Nguyên, gắn kết với các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, vì vậy yêu cầu cải cách hành chính cần phải được chú trọng và coi là nhiệm vụ hàng đầu. Để thực hiện được tốt công tác cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa, cần có sự chung sức, chung lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân, để tạo nên một nền hành chính vững mạnh, trong sạch, đảm bảo các mục tiêu của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là một nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Báo cáo thu hoạch “Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa” được thực hiện trong thời gian ngắn do vậy vẫn còn có một số thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để hoàn thiện hơn. PHẦN IV TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. 2. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 13/6/2013 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. 3. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 4. Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 5. Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính” 6. Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về “Ban hành kế hoạch cài cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018” 7. Công văn số 1957/UBND-KSTTHC ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh về việc “Tham mưu thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” 8. Báo cáo số 1565/BC-SNV ngày 04/7/2018 của Sở nội vụ tỉnh Khánh Hòa về “Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018” 9. Báo cáo số 191/BC – UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về “Tình hình, kết quả cái cách hành chính quý III năm 2018 của tỉnh Khánh Hòa” 10. Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cái cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh” NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHẤM BÀI ...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxcai_cach_hanh_chinh_2173_2089831.docx
Luận văn liên quan