Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao thanh toán xuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội

Lời nói đầu Ngày nay, song song với quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, thương mại quốc tế ngày càng có điều kiện phát triển. Trong nền kinh tế mỗi nước, hoạt động kinh tế đối ngoại giữ vai trò cực kỳ quan trọng, đây chính là cầu nối của từng quốc gia với các nước khác trên thế giới. Là một nước đang phát triển, Việt Nam đang xích lại gần thế giới thông qua chiếc cầu nối thương mại quốc tế. Phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại giúp cho Việt Nam sử dụng có hiệu quả hơn nguồn nhân lực, tài nguyên, nguồn vốn tự có của mình và tạo được vị trí thích hợp trong dây chuyền hợp tác và phân công lao động quốc tế. Việt Nam đang trong thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Nền kinh tế mở cửa đã thực sự tạo đà phát triển mạnh cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, cho các doanh nghiệp và ngân hàng tham gia vào lĩnh vực xuất nhập khẩu đặc biệt là trong công tác thanh toán quốc tế. Công tác thanh toán quốc tế được coi là mục tiêu trọng tâm trong các hoạt động phục vụ kinh tế đối ngoại của đất nước. Là một phương thức thanh toán phổ biến, phương thức thanh toán tín dụng chứng từ có nhiều ưu điểm hơn các phương thức khác. Tuy nhiên trong quá trình tham gia thương mại quốc tế chúng ta chưa đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi phức tạp về nghiệp vụ, vì thế trên thực tế hiệu quả sử dụng phương thức này còn thấp và bị hạn chế nhiều. Điều này thúc đẩy các ngân hàng hơn bao giờ hết phải nâng cao hiệu quả sử dụng phương thức tín dụng chứng từ nhằm bảo vệ quyền lợi cho chính bản thân ngân hàng cũng như quyền lợi của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước. Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội là một ngân hàng luôn quan tâm đến vấn đề này. Ngân hàng đã liên tục cải tiến và đổi mới các hoạt động của mình nhằm nâng cao hiệu quả trong các hoạt động thanh toán quốc tế. Qua đề tài em muốn nghiên cứu về phương thức tín dụng chứng từ và thực tiễn áp dụng phương thức tín dụng chứng từ (PTTDCT) trong thanh toán xuất nhập khẩu và cụ thể là tại ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội. Từ đó em muốn đề ra một số giải pháp hữu hiệu cho việc nâng cao hiệu quả, giảm các thiệt hại và tổn thất cho ngân hàng cũng như doanh nghiệp trong thanh toán xuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ. Khoá luận sử dụng những phương pháp nghiên cứu khác nhau như tổng hợp phân tích, phương pháp thống kê liệt kê so sánh, kết hợp tìm hiểu về lý thuyết với phân tích thực tiễn tại ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội để làm cơ sở cho các kết luận từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả. Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận gồm ba chương: Chương I : Lý luận chung về phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu Chương II: Thực trạng thanh toán xuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu

doc100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2308 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao thanh toán xuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n biÕn tÝch cùc vµ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ ®¸ng khÝch lÖ nh­ng m¶ng ng©n hµng b¸n lÎ ch­a thùc sù ®­îc quan t©m ®óng møc vµ ®Çu t­ thÝch ®¸ng. Tuy vËy, ngay tõ ®Çu n¨m 1995 l·nh ®¹o Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ®· quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµo dù ¸n c«ng nghÖ ng©n hµng b¸n lÎ víi tªn gäi: HÖ thèng Ng©n hµng b¸n lÎ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng - TÇm nh×n 2010, viÕt t¾t lµ VCB-2010.ViÖc triÓn khai dù ¸n mét mÆt nh»m thùc hiÖn chiÕn l­îc øng dông c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i vµo ho¹t ®éng ng©n hµng, mÆt kh¸c ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh. b. VCB-2010 : · C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt vµ nghiÖp vô cña VCB-2010 : ViÖc øng dôngVCB-2010 t¹o ra nhiÒu thay ®æi víi Ng©n hµng trªn nhiÒu lÜnh vùc nh­ t­ duy qu¶n lý, quy tr×nh nghiÖp vô.. Do ®ã viÖc øng dông VCB-2010 dÉn ®Õn : - Thay ®æi quan ®iÓm vÒ phôc vô kh¸ch hµng trong toµn bé Ng©n hµng; - Thay ®æi quy tr×nh xö lý nghiÖp vô cña Ng©n hµng: theo h­íng chuÈn ho¸, khoa häc, chuyªn m«n ho¸ nh»m tËn dông tèi ®a nguån nh©n lùc cña Ng©n hµng; - Cung cÊp kh¶ n¨ng ho¹t ®éng trùc tuyÕn, t¹o ®iÒu kiÖn qu¶n lý tËp trung tµi kho¶n kh¸ch hµng; - ChuÈn ho¸ hÖ thèng th«ng tin kh¸ch hµng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng vµ rñi ro kh¸ch hµng, n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý cña c¸c bé phËn hç trî, phôc vô viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh tËp trung t¹i ng©n hµng . - §¶m b¶o tÝnh an toµn vµ kh¶ n¨ng b¶o mËt th«ng tin d÷ liÖu cña Ng©n hµng vµ cho kh¸ch hµng. · Nh÷ng lîi Ých ®èi víi kh¸ch hµng - c¸c dÞch vô øng dông trªn VCB-2010: Kh¸ch hµng ®­îc phôc vô rÊt nhanh th«ng qua chØ mét nh©n viªn víi thêi gian giao dÞch gi¶m xuèng tèi ®a. Víi VCB-2010, kh¸ch hµng cßn ®­îc cung cÊp nhiÒu s¶n phÈm vµ dÞch vô ng©n hµng quèc tÕ mµ trong giai ®äan hiÖn nay ch­a ng©n hµng ViÖt Nam nµo cã ®­îc. - Víi m« h×nh mét cöa trong giao dÞch, kh¸ch hµng ®­îc cung cÊp nhiÒu lo¹i dÞch vô t¹i mét quÇy vµ thêi gian phôc vô gi¶m tèi ®a. - C¸c dÞch vô ng©n hµng quèc tÕ ®­îc cung cÊp cho kh¸ch hµng t¹i ViÖt Nam bao gåm qu¶n lý vèn tù ®éng, chuyÓn tiÒn tù ®éng, tr¶ l­¬ng tù ®éng.. Ngoµi ra, víi VCB-2010 Ng©n hµng cã nÒn t¶ng ®Ó x©y dùng hÖ thèng cung cÊp dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö cho kh¸ch hµng -VCB-2010 cho phÐp Ng©n hµng cung cÊp tøc thêi mäi th«ng tin tõ tæng hîp ®Õn chi tiÕt vÒ mäi ho¹t ®éng trªn tµi kho¶n cña kh¸ch hµng t¹i Ng©n hµng.. ®iÒu nµy ®Æc biÖt h÷u Ých ®èi víi c¸c C«ng ty mÑ trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng VCB vµ C«ng ty con. II Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p Th­¬ng m¹i quèc tÕ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ t¸c ®éng kh«ng nhá vµo ho¹t ®éng kinh tÕ cña mçi n­íc. Ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ c¸c n­íc. Mét lÜnh vùc kh«ng t¸ch rêi cña th­¬ng m¹i quèc tÕ chÝnh lµ quy tr×nh thanh to¸n gi÷a c¸c n­íc víi nhau. Lµ mét ph­¬ng thøc cã hiÖu qu¶, ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ ®­îc rÊt nhiÒu doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trong vµ ngoµi n­íc chän lµm ph­¬ng thøc thanh to¸n tiÒn hµng. Mét c¸ch trùc tiÕp nã ¶nh h­ëng tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña quèc gia. Nh­ng c¸i g× còng cã mÆt tiªu cùc cña nã. Ph­¬ng thøc thanh to¸n tiÒn hµng b»ng L/C th­êng chøa ®ùng rÊt nhiÒu rñi ro mµ c¸c ng©n hµng th­êng kh«ng tr¸nh khái vµ dÉn tíi viÖc thanh to¸n L/C ®¹t hiÖu qu¶ kh«ng cao. Do ®ã viÖc ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ trong thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt vµ quan träng mµ c¸c ng©n hµng ph¶i ®Æt lªn vÞ trÝ hµng ®Çu. H¬n n÷a, hiÖn nay víi chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ, mét m«i tr­êng kinh doanh míi xuÊt hiÖn víi tÝnh c¹nh tranh cao ®an xen gi÷a nh÷ng yÕu tè thuËn lîi vµ khã kh¨n cho Ng©n hµng VCB trªn mäi lÜnh vùc. Ng©n hµng VCB lµ mét ng©n hµng lín n»m trong m¹ng l­íi ng©n hµng cã chi nh¸nh r¶i ®Òu trªn toµn quèc cña ViÖt Nam. §iÒu nµy gióp VCB thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh thuËn lîi h¬n. §ång thêi, VCB cã mét ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô ng©n hµng, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. §ã lµ nh÷ng thuËn lîi t¹o nªn lîi thÕ c¹nh tranh cho ng©n hµng, qua ®ã ng©n hµng cã ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh ®Æc biÖt trong ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng tÝn dông chøng tõ. Tuy nhiªn, ng©n hµng còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng trë ng¹i t¸c ®éng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng. ViÖc ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ ph¶i n»m trong mèi quan hÖ tæng thÓ cña c¸c gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng mÆt h¹n chÕ sau cña ng©n hµng trong thêi gian tíi: - N©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh ®Æc biÖt lµ vèn tù cã b»ng ngo¹i tÖ - ChÊt l­îng tµi s¶n Cã thÊp do mét bé phËn lín tµi s¶n Cã kh«ng sinh lêi, ®äng trong nî khã ®ßi. - Nh×n chung tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé qu¶n lý cÇn ®­îc n©ng cao h¬n n÷a, nhiÒu kinh nghiÖm cò thiÕu c¸c kiÕn thøc vÒ gi¸ trÞ kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c nghiÖp vô ng©n hµng hiÖn ®¹i, ngo¹i ng÷, tin häc cÇn ®­îc c¶i thiÖn ®Ó ®¸p øng h¬n n÷a yªu cÇu kinh doanh vµ héi nhËp quèc tÕ. - ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc tiªn tiÕn trong ho¹t ®éng kinh doanh cßn h¹n chÕ, ch­a ®ång bé lµm gi¶m søc c¹nh tranh cña ng©n hµng. - Cßn ph¶i chÞu nhiÒu søc c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi - Ho¹t ®éng kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé ch­a cao vÒ chÊt l­îng chuyªn m«n vµ m« h×nh tæ chøc nªn vÉn ch­a dù b¸o ng¨n chÆn ®­îc nh÷ng vi ph¹m g©y ra hËu qu¶ nghiªm träng. Kinh nghiÖm ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cßn h¹n chÕ. 2. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ 2.1. Hoµn thiÖn quy tr×nh thanh to¸n tÝn dông chøng tõ Quy tr×nh thanh to¸n lµ nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. Dï sai sãt nhá trong quy tr×nh thùc hiÖn còng dÉn ®Õn nh÷ng rñi ro trong thanh to¸n. V× thÕ ng©n hµng cÇn ph¶i th­êng xuyªn thay ®æi n©ng cao sù hoµn thiÖn cña quy tr×nh thanh to¸n. Hoµn thiÖn quy tr×nh thanh to¸n tÝn dông chøng tõ cÇn ph¶i tiÕn hµnh sao cho thñ tôc ®¬n gi¶n, nhanh gän nh­ng vÉn chÝnh x¸c, chÆt chÏ vµ cã tÝnh hÊp dÉn cao, thu hót ®­îc kh¸ch hµng, ®ång thêi gi¶m ®­îc cµng nhiÒu chi phÝ cµng tèt, trªn c¬ së ®ã gi¶m møc phÝ dÞch vô ®¸p øng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng. · Hoµn thiÖn thanh to¸n L/C hµng xuÊt Trong nghiÖp vô thanh to¸n L/C hµng xuÊt th× th«ng th­êng c¸c ng©n hµng cña n­íc xuÊt khÈu th­êng ®ãng vai trß lµ ng©n hµng th«ng b¸o. Sù hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng th«ng b¸o sÏ mang l¹i lîi Ých cho kh¸ch hµng cña m×nh, còng nh­ lîi Ých cho quèc gia. V× vËy trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu thÊy cã dÊu hiÖu bÊt æn th× ng©n hµng ph¶i th«ng b¸o nhanh chãng vµ ®Çy ®ñ nhÊt. Ng©n hµng th«ng b¸o tham gia vµo ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ víi t­ c¸ch lµ ng©n hµng cung øng dÞch vô thu phÝ vµ kh«ng bÞ rµng buéc tr¸ch nhiÖm ph¶i thanh to¸n. Tuy nhiªn quyÒn lêi lu«n ®i ®«i víi nghÜa vô. Trong thùc tÕ ng©n hµng th«ng b¸o cã thÓ nhËn ®­îc th­ tÝn dông b»ng ®iÖn (Telex, Swift) kh«ng ®Çy ®ñ vµ kh«ng râ rµng cã thÓ do sai m· test hoÆc kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc mÉu ®iÖn, trong tr­êng hîp nµy NHTB ph¶i yªu cÇu NHPH më l¹i th­ tÝn dông ®ã hoÆc cung cÊp m· test chÝnh x¸c nh»m phßng ngõa gÆp ph¶i th­ tÝn dông gi¶. NÕu ng©n hµng th«ng b¸o ®­îc ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu th«ng b¸o cho ng­êi xuÊt khÈu ë n­íc thø ba kh«ng ph¶i lµ n­íc mµ ng©n hµng th«ng b¸o ®ang ho¹t ®éng mµ ng©n hµng th«ng b¸o kh«ng muèn th«ng b¸o nh÷ng th­ tÝn dông kiÓu nh­ thÕ th× ph¶i göi ngay lËp tøc quyÕt ®Þnh cña m×nh cho ng©n hµng më biÕt mét c¸ch kÞp thêi b»ng ph­¬ng tiÖn th«ng b¸o nhanh nhÊt mµ ng©n hµng hiÖn cã. Ngoµi t­ c¸ch lµ ng©n hµng cung øng dÞch vô thu phÝ, ng©n hµng th«ng b¸o cßn cã thÓ ®­îc yªu cÇu x¸c nhËn th­ tÝn dông. Trong tr­êng hîp nµy ng©n hµng x¸c nhËn sÏ ph¶i g¸nh chÞu rñi ro cïng ng©n hµng më. NghiÖp vô nµy chØ ®­îc thùc hiÖn víi nh÷ng ng©n hµng më ®­îc Ng©n hµng VCB cÊp tÝn dông, cã uy tÝn hoÆc cã quan hÖ lµm ¨n l©u n¨m víi Ng©n hµng VCB. Tuy nhiªn vÉn cã thÓ x¸c nhËn ®èi víi c¸c ng©n hµng më kh«ng ph¶i lµ kh¸ch hµng quen thuéc nh­ng ph¶i nghiªn cøu kü kh¸ch hµng vµ yªu cÇu ®­îc chiÕt khÊu toµn bé chøng tõ nh»m phßng tr¸nh kh¶ n¨ng bé chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n. §èi víi nh÷ng quèc gia t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng æn ®Þnh, khñng ho¶ng kinh tÕ cã thÓ dÉn ®Õn viÖc hµng lo¹t c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông bÞ ®ãng cöa. Víi nh÷ng L/C ®­îc më ë ng©n hµng nh÷ng n­íc nµy kh«ng nªn chiÕt khÊu chøng tõ v× ®é rñi ro lµ rÊt cao. Trong nghiÖp vô chiÕt khÊu chøng tõ hiÖn nay th× Ng©n hµng VCB míi chØ ¸p dông phæ biÕn lµ h×nh thøc chiÕt khÊu truy ®ßi, cßn h×nh thøc chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi ®­îc ¸p dông ch­a nhiÒu. Së dÜ nh­ vËy, bëi v× trong hoµn c¶nh hiÖn nay Ng©n hµng VCB ch­a hoµn toµn ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông h×nh thøc chiÕt khÊu cã kh¶ n¨ng rñi ro cao nµy. Nh÷ng tr­êng hîp ¸p dông h×nh thøc chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi ®Òu ®em l¹i thiÖt h¹i Ýt nhiÒu cho ng©n hµng .Tuy nhiªn, trong t­¬ng lai ng©n hµng nªn ®­a ra h×nh thøc nµy ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, t¹o uy tÝn vµ lßng tin cËy trong kh¸ch hµng. Kh«ng ph¶i v× nã cã nhiÒu rñi ro mµ ta kh«ng ¸p dông, mµ ta ph¶i t×m hiÓu nghiªn cøu kü l­ìng vÒ nã sao cho khi ho¹t ®éng th× sÏ h¹n chÕ ®­îc rñi ro xuèng møc thÊp nhÊt. §Ó ng¨n ngõa rñi ro trong chiÕt khÊu chøng tõ cÇn ph¶i chuÈn bÞ kü nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ chñ quan cho nã. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu kh¸ch quan lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c¸c bªn, ng©n hµng cÇn x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng th«ng tin gåm c¸c kªnh néi bé vµ kªnh ngoµi ng©n hµng. Trong néi bé ng©n hµng cÇn cã sù kÕt hîp gi÷a c¸c phßng chøc n¨ng, gi÷a c¸c ng©n hµng VCB trong cïng hÖ thèng. Bªn c¹nh ®ã ng©n hµng còng cÇn thiÕt lËp mét hÖ thèng th«ng tin gi÷a c¸c ng©n hµng vÒ t×nh h×nh vay nî, uy tÝn cña doanh nghiÖp, ph¸t huy hiÖu qu¶ cña bé m¸y th«ng tin gi÷a c¸c ng©n hµng ®¹i lý ®Ó cã th«ng tin chÝnh x¸c vÒ ng©n hµng më th­ tÝn dông vµ nhµ xuÊt khÈu. NÕu c¸c kªnh th«ng tin nµy ®­îc tæ chøc tèt ng©n hµng cßn biÕt ®­îc xu h­íng cña thÞ tr­êng trong thêi gian tíi. Cô thÓ, ng©n hµng cÇn th«ng qua hÖ thèng th«ng tin ®Ó nghiªn cøu t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ cña n­íc nhµ nhËp khÈu ®Ó quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hay tõ chèi chiÕt khÊu cho bé chøng tõ cña nhµ xuÊt khÈu. §èi víi nh÷ng quèc gia ®ang cã néi chiÕn, chiÕn tranh s¾c téc hay t×nh h×nh chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh, khñng ho¶ng kinh tÕ th× ng©n hµng kh«ng nªn chiÕt khÊu bé chøng tõ v× rñi ro cao. H¬n n÷a, ng©n hµng còng cÇn xem xÐt ®Õn c¸c yÕu tè nh­: - Uy tÝn cña nhµ xuÊt khÈu, thùc tr¹ng ho¹t ®éng vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña nhµ xuÊt khÈu. §©y lµ yÕu tè quan träng vµ quyÕt ®Þnh ®èi víi ng©n hµng ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh ®ång ý hay tõ chèi chiÕt khÊu bé chøng tõ. - Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng më. - Lo¹i hµng ho¸ vµ møc biÕn ®éng gi¸ c¶ cña lo¹i hµng ho¸ nµy trªn thÞ tr­êng. - Mèi quan hÖ gi÷a nhµ xuÊt khÈu vµ nhµ nhËp khÈu. - §èi víi nh÷ng tÝn dông th­ cã ®iÒu kho¶n mËp mê rèi r¾m dÔ ph¸t sinh tranh chÊp, ng©n hµng kh«ng nªn chiÕt khÊu bé chøng tõ v× rñi ro cao. · Hoµn thiÖn quy tr×nh thanh to¸n L/C hµng nhËp Trong quy tr×nh nµy chóng ta cÇn chó ý tíi mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n liªn quan tíi rñi ro trong thanh to¸n th­ tÝn dông hµng nhËp sau ®©y: - §Þnh møc ký quü mét c¸ch hîp lý §Þnh møc ký quü mét c¸ch hîp lý lµ ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó ng©n hµng h¹n chÕ vµ tr¸nh ®­îc rñi ro trong qu¸ tr×nh thanh to¸n hµng nhËp. Bëi v× trong tr­êng hîp nµy ng©n hµng th­êng ®ãng vai trß lµ ng©n hµng më th­ tÝn dông hoÆc lµ ng©n hµng b¶o ®¶m viÖc thanh to¸n cña ng©n hµng më cho ng­êi xuÊt khÈu khi hä tr×nh ®­îc bé chøng tõ hîp lÖ. NÕu kh«ng cã kho¶n ký quü th× ng­êi nhËp khÈu cã thÓ kh«ng thanh to¸n cho ng©n hµng khi mµ ng©n hµng ®· thanh to¸n cho ng­êi xuÊt khÈu. Tuy nhiªn ®Þnh møc ký quü lµ mét viÖc lµm kh«ng ®¬n gi¶n bëi lÏ víi møc ký quü qu¸ cao th× sÏ g©y khã kh¨n cho nhµ nhËp khÈu, nhµ nhËp khÈu s½n sµng tõ bá ng©n hµng chuyÓn sang quan hÖ víi ng©n hµng kh¸c chÊp nhËn møc ký quü thÊp h¬n, nh­ vËy lµ ®· lµm gi¶m uy tÝn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng trong thêi buæi kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay. Cßn nÕu ®Þnh møc ký quü qu¸ thÊp sÏ kh«ng ®¶m b¶o thùc hiÖn cam kÕt cña kh¸ch hµng vµ nÕu kh«ng may cã rñi ro xÈy ra th× hËu qu¶ cña nã sÏ rÊt lín. ViÖc ®­a ra ®Þnh møc ký quü hîp lý cÇn ph¶i ®­îc c¸c chuyªn gia nghiªn cøu kü, c¨n cø vµo nh÷ng yÕu tè sau ®©y: + Uy tÝn vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña nhµ nhËp khÈu: ®iÒu nµy ®­îc thÈm ®Þnh th«ng qua qu¸ tr×nh lµm ¨n l©u dµi víi kh¸ch hµng, nÕu cã uy tÝn s½n th× ng©n hµng cã thÓ chÊp nhËn møc ký quü thÊp ®Ó gi÷ quan hÖ l©u dµi. Cßn nÕu míi quan hÖ hoÆc quan hÖ lÇn ®Çu th× ph¶i t×m kiÕm th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, kiÓm tra tµi kho¶n cña kh¸ch hµng, nh­ng ®Ó h¹n chÕ rñi ro th× chóng ta vÉn ph¶i ®Æt møc ký quü cao, thËm trÝ cã thÓ lªn tíi 100% so víi gi¸ trÞ cña th­ tÝn dông. Trong tr­êng hîp cã ng­êi b¶o l·nh th× cÇn ph¶i xem xÐt møc ®é uy tÝn cña ng­êi b¶o l·nh ®Ó ®Þnh møc, ®ång thêi còng ph¶i cã nh÷ng ký kÕt cô thÓ víi ng­êi b¶o l·nh. + Kh¶ n¨ng tiªu thô hµng nhËp vÒ: Víi nh÷ng mÆt hµng nhËp vÒ cho môc ®Ých kinh doanh, ph¶i t×m hiÓu vµ c©n nh¾c xem kh¶ n¨ng tiªu thô cña l« hµng ®ã nh­ thÕ nµo. LiÖu nã cã phï víi thÞ hiÕu hay kh«ng, liÖu cã ®­îc ng­êi mua chÊp nhËn hay kh«ng, kh¶ n¨ng thu håi vèn trong kho¶ng thêi gian lµ bao l©u...Tuú theo kh¶ n¨ng tiªu thô cao hay thÊp mµ ng©n hµng sÏ ®­a ra møc ký quü cho phï hîp. + HiÖu qu¶ kinh tÕ cña l« hµng nhËp vÒ: §Þnh møc ký quü ph¶i cao h¬n tû suÊt lîi nhuËn mµ l« hµng mang l¹i bëi v× trong tr­êng hîp nhµ nhËp khÈu thÕ chÊp b»ng c¶ l« hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ng©n hµng më th× ng©n hµng khi ©ý sÏ cã quyÒn ®Þnh ®o¹t víi l« hµng. Gi¸ chuyÓn nh­îng ph¶i lµm sao ®¶m b¶o cho ng©n hµng thanh to¸n víi n­íc ngoµi. + Tû lÖ tr­ît gi¸ cña ®ång tiÒn: Trong thêi kú tû gi¸ biÕn ®éng m¹nh, ng©n hµng ph¶i dù ®o¸n t×nh h×nh, tõ ®ã ®iÒu chØnh møc ký quü ®Ó tr¸nh rñi ro vÒ tû gi¸. Tû lÖ ®iÒu chØnh ph¶i t­¬ng øng víi tû lÖ tr­ît gi¸ cña ®ång tiÒn trong thê gian tíi. §©y lµ mét yÕu tè cßn t­¬ng ®èi khã kh¨n víi c¸c ng©n hµng ta hiÖn nay. Th­êng th× c¸c ng©n hµng ch­a quan t©m tíi yÕu tè nµy nhiÒu. - CÇn liªn hÖ chÆt chÏ víi kh¸ch hµng ®Ó h¹n chÕ rñi ro vµ lõa ®¶o th­¬ng m¹i Khi nhËn ®­îc bé chøng tõ, Ng©n hµng VCB nªn liªn hÖ víi ng­êi mua ®Ó n¾m v÷ng th«ng tin xem ng­êi b¸n giao hµng nh­ thÕ nµo? Ng­êi mua cã s½n sµng thanh to¸n hay kh«ng? NÕu bé chøng tõ thanh to¸n hoµn toµn phï hîp nh­ng hµng ho¸ l¹i cã vÊn ®Ò th× ph¶i gi¶i thÝch víi ng­êi mua lµ nghÜa vô cña ng©n hµng lµ ph¶i thanh to¸n ®ång thêi ®Ò nghÞ ng­êi mua tiÕp xóc víi ng­êi b¸n ®Ó khiÕu n¹i. NÕu hµng ho¸ kh«ng giao nh­ng vÉn cã bé chøng tõ xuÊt tr×nh th× ph¶i ng­ng ngay viÖc thanh to¸n, nÕu cÇn ph¶i cã sù can thiÖp cña luËt ph¸p. Nh÷ng tr­êng hîp nh­ vËy cÇn cã c«ng v¨n cña ng­êi mua göi cho ng©n hµng. - C©n nh¾c c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o thanh to¸n Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ sù chu chuyÓn cña bé chøng tõ nhiÒu khi xÈy ra tr­ßng hîp hµng ho¸ ®Õn tr­íc bé chøng tõ, trong tr­êng hîp nµy nÕu ®Ó qu¸ thêi gian gia ©n th× nhµ nhËp khÈu sÏ ph¶i chÞu thªm chi phÝ kho b·i. Do ®ã, ®Ó ®Ò phßng tr­êng hîp nµy xÈy ra th× c¸c nhµ nhËp khÈu th­êng ®Ò nghÞ ng©n hµng cho phÐp 1/3 cu¶ bé chøng tõ ®­îc göi trùc tiÕp cho nhµ nhËp khÈu, 2/3 cña bé chøng tõ cßn l¹i sÏ ®­îc chuyÓn qua ng©n hµng më th­ tÝn dông. Nh­ thÕ th× nhµ nhËp khÈu cã thÓ lÊy ®­îc vËn ®¬n tr­íc ®Ó nhËn hµng vµ khi nhËn hµng råi th× hä cã thÓ tõ chèi thanh to¸n, g©y thiÖt h¹i cho ng©n hµng. Khi Êy trong tr­êng hîp nµy nÕu chÊp nhËn ®iÒu kiÖn ®ã cña nhµ nhËp khÈu th× nhÊt thiÕt vËn ®¬n ph¶i theo lÖnh cña ng©n hµng më ®Ó ®¶m b¶o quyÒn ®Þnh ®o¹t vµ kiÓm so¸t bé chøng tõ cho ng©n hµng më th«ng qua h×nh thøc ký hËu. NÕu nhµ nhËp khÈu l¹i yªu cÇu vËn ®¬n theo lÖnh cña nhµ nhËp khÈu th× ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ tµi kho¶n tiÒn göi vµ tµi kho¶n tiÒn vay cña kh¸ch hµng. - Xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn ®ßi tiÒn §ßi tiÒn b»ng ®iÖn lµ h×nh thøc trong ®ã b¶o l­u quyÒn ®ßi l¹i. NghÜa lµ sau khi ®· chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn thanh to¸n cho b¸n, nÕu bé chøng tõ cã lçi vµ nhµ nhËp khÈu tõ chèi thanh to¸n th× ng©n hµng më cã quyÒn ®ßi nhµ nhËp khÈu tr¶ l¹i tiÒn. Tuy nhiªn trong thùc tÕ kh¶ n¨ng hoµn l¹i tiÒn cña nhµ xuÊt khÈu lµ rÊt khã, cßn tuú thuéc vµo thiÖn chÝ cña hä vµ khã tr¸nh khái nh÷ng tranh chÊp xÈy ra. V× thÕ ng©n hµng cã thÓ ®­a ra c¸c diÒu kiÖn ®ßi tiÒn trong th­ tÝn dông cho nhµ xuÊt khÈu, ch¼ng h¹n nh­ yªu cÇu nhµ xuÊt khÈu cho phÐp ng©n hµng mµ nhµ xuÊt khÈu më tµi kho¶n ®­îc phÐp can thiÖp khi cã truêng hîp ®ßi l¹i tiÒn, khi Êy sù lµm viÖc gi÷a c¸c ng©n hµng sÏ thuËn tiÖn h¬n, nhÊt lµ khi nh©n hµng cña nhµ xuÊt khÈu cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng më. 2.2. Gi¶i ph¸p chiÕn l­îc kh¸ch hµng Víi ph­¬ng ch©m “ng©n hµng tån t¹i bëi kh¸ch hµng”, chÝnh s¸ch kh¸ch hµng cã mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong toµn bé ho¹t ®éng cña ng©n hµng nÕu kh«ng nãi lµ mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Trong t×nh h×nh xo¸ bá sù ®éc quyÒn kinh doanh ®èi ngo¹i cña Vietcombank, sù ra ®êi cña hµng lo¹t c¸c NHTM cæ phÇn, c«ng ty tµi chÝnh vµ nhÊt lµ sù gãp mÆt cña c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi, gi¶i ph¸p vÒ mét chÝnh s¸ch kh¸ch hµng ®óng ®¾n sÏ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh vÞ trÝ cña mçi ng©n hµng trong cuéc c¹nh tranh quyÕt liÖt nµy.Th¾ng lîi cña chÝnh s¸ch kh¸ch hµng lµ th¾ng lîi cña sù kÕt hîp thùc hiÖn tèt mét lo¹t c¸c c«ng t¸c kh¸c nhau. ChiÕn l­îc kh¸ch hµng bao gåm nh÷ng néi dung sau: · N©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng Mét phong c¸ch giao tiÕp lÞch sù v¨n minh lÞch sù lµ nghÖ thuËt gi÷ kh¸ch hµng cã hiÖu qu¶ nhÊt. Sù quyÕt ®Þnh lùa chä ng©n hµng cña kh¸ch hµng trong giao dÞch phÇn nhiÒu lµ do th¸i ®é giao tiÕp cña c¸n bé ng©n hµng. Kh¸ch hµng lu«n cÇn ®Õn mét ng©n hµng kh«ng g©y khã kh¨n cho hä, s½n sµng h­íng dÉn vµ gióp ®ì hä trong mäi ho¹t ®éng giao dÞch. Bªn c¹nh ®ã chóng ta cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®Ó phôc vô kh¸ch hµng còng nh­ thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng linh ho¹t ®èi víi tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng. Ng©n hµng nªn cã chÝnh s¸ch ­u tiªn ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng quen, lµm ¨n cã uy tÝn, t¹o cho hä nh÷ng ­u ®·i vÒ vèn vay hay kh«ng ph¶i ký quü.v.v. Cßn ®èi víi mäi kh¸ch hµng kh¸c ng©n hµng cè g¾ng gi¶m chi phÝ, ®iÒu kiÖn ký quü më L/C sao cho phï hîp. Ng©n hµng nªn coi lîi Ých kh¸ch hµng còng lµ lîi Ých cña m×nh, khi cã nh÷ng tranh chÊp x¶y ra cÇn ®Êu tranh ®Õn cïng ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho kh¸ch hµng vµ còng lµ quyÒn lîi cña chÝnh m×nh. Ng©n hµng còng nªn ®ãng vai trß tham m­u ®Ó tr¸nh bÞ ®éng sau nµy. · T¨ng c­êng c«ng t¸c cè vÊn kh¸ch hµng * §èi víi c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu C¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu th­êng g©y ra rñi ro cho ng©n hµng th«ng b¸o, ng©n hµng chiÕt khÊu khi hä lËp bé chøng tõ kh«ng hoµn h¶o vµ bÞ tõ chèi thanh to¸n. §Ó tr¸nh c¸c rñi ro ®ã ng©n hµng cã thÓ cè vÊn cho kh¸ch hµng ®Æt biÖt lµ c¸c kh¸ch hµng míi hoÆc Ýt tham gia vµo c¸c hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ ë mét sè vÊn ®Ò sau ®©y: - Cè vÊn cho ®¬n vÞ xuÊt khÈu yªu cÇu bªn mua më cho m×nh mét th­ tÝn dông ®¶m b¶o nhÊt. HiÖn nay lo¹i th­ tÝn dông kh«ng huû ngang cã x¸c nhËn vµ miÔn truy ®ßi lµ cã lîi nhÊt cho ng­êi b¸n. Tuy nhiªn kh«ng nhÊt thiÕt tr­êng hîp nµo còng ph¶i më th­ tÝn dông x¸c nhËn bëi v× chi phÝ x¸c nhËn cao vµ bªn nhËp khÈu ph¶i ký quü tai ng©n hµng më, vµ nÕu khã kh¨n víi nhµ nhËp khÈu th× hä cã thÓ kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång th­¬ng m¹i. - Cè vÊn cho ®¬n vÞ xuÊt khÈu trong viÖc chän ng©n hµng më th­ tÝn dông vµ ng©n hµng thanh to¸n, bêi v× trong lÜnh vùc nµy ng©n hµng sÏ am hiÓu h¬n rÊt nhiÒu so víi nhµ xuÊt khÈu. Nh÷ng ng©n hµng cµng lín, cµng cã uy tÝn, quan hÖ tèt vµ th­êng xuyªn thanh to¸n sßng ph¼ng th× viÖc thanh to¸n sÏ dÔ dµng vµ thuËn tiÖn h¬n - Cè vÊn cho kh¸ch hµng c¸ch thøc ®ßi tiÒn b»ng th­ hay b»ng ®iÖn. Th­ tÝn dông cho phÐp ®ßi tiÒn b»ng ®iÖn lµ lo¹i cã lîi h¬n tÊt c¶ v× nã gióp cho mäi giao dÞch ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng gãp phÇn rót ng¾n thêi gian thanh to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh vßng quay cña vèn. - Cè vÊn cho ®¬n vÞ xuÊt khÈu c¸c ®iÒu kiÖn bÊt lîi cña th­ tÝn dông nh­ thêi h¹n giao hµng, thêi h¹n th­ tÝn dông, c¸c chøng tõ mµ khã kh¨n trong viÖc cã ®­îc... ®Ó ng­êi xuÊt khÈu cã thÓ yªu cÇu ng©n hµng më tu chØnh l¹i th­ tÝn dông cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh. - Ng©n hµng còng nªn cè vÊn cho kh¸ch hµng c¸ch gi¶i quyÕt khi bé chøng tõ cã sai sãt. Xem xÐt kü l­ìng c¸c lý do tõ chèi ng©n hµng më th­ tÝn dông ®­a ra cã hîp lý hay kh«ng. NÕu bé chøng tõ cã sai sãt nghiªm träng nªn cè vÊn cho kh¸ch hµng chuyÓn sang h×nh thøc nhê thu. Trong tr­êng hîp mµ hµng ho¸ ®· chuyÓn sang n­íc ngoµi nh­ng ng©n hµng më vÉn tõ chèi thanh to¸n th× nªn cè vÊn cho kh¸ch hµng trong viÖc t×m nguån tiªu thô, h¹n chÕ thêi gian l­u kho lµm t¨ng chi phÝ hoÆc gi¶m phÈm chÊt. Còng cÇn cè g¾ng t×m hiÓu vµ cè vÊn cho kh¸ch hµng trong tr­êng hîp ®ã cã nªn khiÕu kiÖn hay kh«ng vµ nÕu cã th× nªn thùc hiÖn nh­ thÕ nµo. * §èi víi ®¬n vÞ nhËp khÈu Ng­êi nhËp khÈu g©y ra rñi ro cho ng©n hµng khi hä mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n hoÆc cè t×nh vi ph¹m c¸c cam kÕt. Khi ®ã ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cho nhµ nhËp khÈu vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng©n hµng cÇn cè vÊn cho hä nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: - Cè vÊn cho nhµ nhËp khÈu nªn më lo¹i th­ tÝn dông nµo cho phï hîp. Nhµ nhËp khÈu cÇn tho¶ thuËn víi ®èi t¸c nªn h¹n chÕ më th­ tÝn dông chuyÓn nh­îng v× thñ tôc lßng vßng g©y khã kh¨n trong thanh to¸n. Còng kh«ng nªn më th­ tÝn dông miÔn truy ®ßi, bëi nÕu nh­ thÕ th× nhµ xuÊt khÈu cã thÓ vi ph¹m hîp ®ång, hä cã thÓ chuyÓn hµng Ýt h¬n sè l­îng, kÐm phÈm chÊt... nh­ng hä vÉn lÊy ®­îc ®ñ bé chøng tõ hîp lÖ. - Cè vÊn cho ®¬n vÞ nhËp khÈu trong viÖc ®­a c¸c ®iÒu kho¶n vµo th­ tÝn dông. Kh«ng nªn ®­a qu¸ nhiÒu ®iÒu kho¶n vµo trong th­ tÝn dông v× cã thÓ dÉn ®Õn sai sãt còng nh­ g©y nhiÒu khã kh¨n cho nhµ xuÊt khÈu khiÕn hä kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu tu chØnh, nh­ thÕ sÏ g©y tèn phÝ kh«ng cÇn thiÕt, tèn thêi gian giao dÞch l¹i. - Cè vÊn cho ®¬n vÞ trong viÖc chÊp nhËn c¸c yªu cÇu cña bªn b¸n khi më th­ tÝn dông, söa ®æi th­ tÝn dông sao cho kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých cña m×nh. Trong lÜnh vùc nµy ng©n hµng lµ bªn cã nhiÒu kinh nghiÖm nhÊt nªn cã thÓ biÕt ®­îc yªu cÇu nµo lµ cã thÓ chÊp nhËn ®­îc vµ yªu cÇu nµo lµ kh«ng thÓ chÊp nhËn ®­îc, mµ ®­a ra ý kiÕn cho nhµ nhËp khÈu. - §Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ qu¶ng c¸o Bªn c¹nh viÖc thµnh lËp mét bé phËn tiÕp thÞ ®Ó th­êng xuyªn t×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, ng©n hµng còng nªn th­êng xuyªn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng ®Ó cïng trao ®æi rót kinh nghiÖm vµ t×m hiÓu vÒ UCP, vÒ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng, t×m hiÓu c¸c th«ng tin thÞ tr­êng... C¸c héi nghÞ nµy kh«ng nh÷ng gióp kh¸ch hµng rót ra ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm trong thanh to¸n quèc tÕ mµ cßn lµ c¬ héi ®Ó khuÕch tr­¬ng qu¶ng c¸o cho ho¹t ®éng thanh to¸n cña ng©n hµng. t¨ng c­êng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o nh»m thu hót c¸c doanh nghiÖp cã t×nh h×nh tµi chÝnh tèt, cã ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hoÆc cã nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ vÒ giao dÞch vµ thanh to¸n quèc tÕ t¹i ng©n hµng. 2.3. T¨ng c­êng c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ tÝnh chÊt ®a d¹ng phøc t¹p cña th«ng lÖ, tËp qu¸n quèc tÕ, sù ®iÒu chØnh kh¸c nhau cña luËt ph¸p c¸c n­íc ®èi giao dÞch ng©n hµng, Ng©n hµng VCB lu«n chó träng t¨ng c­êng c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o. C¸n bé ng©n hµng ph¶i lµ nh÷ng ng­êi am hiÓu vÒ kü thuËt tinh th«ng nghiÖp vô, n¾m v÷ng ph¸p luËt vµ luËt lÖ quèc tÕ ®Ó cã thÓ xö lý kÞp thêi c¸c nghiÖp vô thanh to¸n trong mäi t×nh huèng. §Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, Ng©n hµng VCB ®· x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é, am hiÓu nghÒ nghiÖp, cã nh©n c¸ch vµ t©m hån trong s¸ng. Tr­íc hÕt cÇn x©y dùng toµn ngµnh tõ l·nh ®¹o ®Õn c¸n bé c«ng nh©n viªn, tõ Trung ­¬ng ®Õn c¸c chi nh¸nh VCB vµ c¸c c«ng ty trùc thuéc. §oµn kÕt ®Ó t¹o lªn mét søc m¹nh tæng hîp. §iÒu nµy kh«ng chØ cã ý nghÜa víi c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n mµ cho bÊt kú mét phßng chøc n¨ng nµo. Nh÷ng c¸n bé cßn bÞ h¹n chÕ vÒ mÆt nµy hay mÆt kh¸c sÏ nhËn ®­îc sù gióp ®ì tõ c¸c ®ång nghiÖp cña m×nh ®Ó tiÕn bé thªm. Nh÷ng chi nh¸nh VCB mµ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ ch­a cao sÏ ®­îc sù hç trî tõ c¸c chi nh¸nh VCB kh¸c. Mäi ng­êi cïng lµm viÖc vµ cïng tin t­ëng lÉn nhau, kh¸ch hµng sÏ tin t­ëng vµo hä, niÒm tin Êy sÏ t¹o ra mét søc m¹nh lín lao v­ît qua mäi gian lao thö th¸ch. §Ó cñng cè niÒm tin, viÖc ph¸t huy vai trß, viÖc ph¸t huy vai trß cña §¶ng viªn, §oµn thanh niªn vµ C«ng ®oµn lµ hÕt søc cÇn thiÕt, t¹o lªn mét khÝ thÕ lao ®éng s¸ng t¹o vµ t×nh c¶m g¾n bã céng ®ång tr¸ch nhiÖm trong mäi c«ng viÖc. §oµn thanh niªn vµ C«ng ®oµn cÇn tÝch cùc h¬n n÷a trong viÖc ph¸t ®éng c¸c phong trµo ®oµn thÓ, bªn c¹nh ®ã phèi hîp víi héi phô n÷ vµ thanh niªn x©y dùng môc ®Ých chung cho c¸n bé toµn hÖ thèng. Thø hai lµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n, ngo¹i ng÷, ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin cña thanh to¸n viªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kÞp thêi nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu qua ng©n hµng. §Ó cã ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé ®ñ m¹nh, Ng©n hµng VCB ph¶i cã c¶ mét chiÕn l­îc tuyÓn chän vµ ®µo t¹o trªn c¬ së quy ho¹ch ®· ®­îc x¸c ®Þnh. Néi dung ®µo t¹o cÇn ph¶i ®­îc chó träng vÒ c¶ kiÕn thøc kinh tÕ, nghiÖp vô chuyªn m«n, ®ång thêi ®Æc biÖt coi träng c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc t­ t­ëng, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cho thanh to¸n viªn. CÇn ph¶i h×nh thµnh nªn trong mçi c¸n bé ng©n hµng mét lý t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp ®Ó hä g¾n chÆt t­¬ng lai vµ sù nghiÖp cña m×nh vµo sù nghiÖp chung cña ng©n hµng, coi mçi thµnh tùu, tån t¹i cña ng©n hµng lµ cña chÝnh m×nh, cã sù ®ãng gãp vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong ®ã. Tõ ®ã mçi c¸n bé ph¶i cè g¾ng hÕt søc m×nh nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng viÖc hoÆc lÜnh vùc mµ m×nh phô tr¸ch, lu«n suy nghÜ vµ hµnh ®éng v× sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña hÖ thèng. Mçi c¸n bé cña Ng©n hµng VCB võa ph¶i thÓ hiÖn b¶n chÊt cña mét c¸n bé ng©n hµng nãi chung nh­ng ph¶i cã nh÷ng nÐt ®Ñp riªng cña m×nh, nh÷ng néi dung riªng cña m×nh. Tæ chøc ®µo t¹o cã träng ®iÓm theo nh÷ng tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh ®èi víi nh÷ng c¸n bé trong quy ho¹ch, nh÷ng c¸n bé cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn vµ biÕt ph¸t huy trong thùc tiÔn ®Ó t¹o lËp nªn ®éi ngò c¸n bé nßng cèt cña Ng©n hµng VCB. C«ng t¸c ®µo t¹o ph¶i g¾n liÒn víi viÖc sö dông c¸n bé, bao gåm c¶ c¸n bé l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn. Cã ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cô thÓ víi tõng cÊp c¸n bé. ViÖc ®µo t¹o c¸n bé kh«ng chØ gióp hä hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao mµ ph¶i ®Ó cho mçi c¸n bé cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy kh¶ n¨ng vµ së tr­êng cña m×nh. Tõ ®ã x¸c ®Þnh viÖc quy ho¹ch, ®µo t¹o c¸n bé theo quy m« h×nh chãp t¹o lªn mÆt b»ng v÷ng ch¾c nh­ng cã träng t©m, träng ®iÓm bæ xung nguån lùc ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o xøng ®¸ng cã ®ñ tµi ®øc, ®¶m b¶o tÝnh kÕ thõa liªn tôc vµ ph¸t triÓn. Trong nh©n tè con ng­êi, cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng kh¶ n¨ng tù rÌn luyÖn cña ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o. Ng­êi l·nh ®¹o ph¶i lµ tÊm g­¬ng trong s¸ng cho ®ång nghiÖp, tËn tôy trong c«ng viÖc, trong s¹ch, liªm khiÕt chÝ c«ng v« t­ trong nÕp sèng t¹o lªn ®iÓm tùa v÷ng ch¾c cho tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña hÖ thèng. §©y lµ vÊn ®Ò mµ Ng©n hµng VCB nãi chung vµ Phßng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng th­êng xuyªn quan t©m tíi. Trong nh÷ng n¨m qua ng©n hµng ®· nhiÒu lÇn tæ chøc c¸c cuéc h«i th¶o, c¸c buæi thùc tËp, kh¶o s¸t n©ng cao nghiÖp vô... còng nh­ viÖc gøi c¸c c¸n bé ®i häc tËp. C¸c c¸n ng©n hµng kh«ng nh÷ng ®­îc häc tËp ë trong n­íc mµ cßn ®­îc tham gia häc tËp ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi nh­ Singapore, NhËt b¶n, Hµn quèc, Malaixia, Mü, Ph¸p...C¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ë ®©y còng thuêng xuyªn ®­îc cö ®i c¸c ng©n hµng kh¸c trong vµ ngoµi n­íc ®Ó häc hái kinh nghiÖm. HiÖn nay c«ng t¸c t¹i Phßng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng VCB cã tÊt c¶ s¸u ng­êi, th× cã mét ng­êi hiÖn ®ang häc tËp vµ nghiªn cøu vÒ nghiÖp vô t¹i Malayxia, cßn l¹i n¨m ng­êi trong n­íc còng ®ang tham gia c¸c líp häc n©ng cao nghiÖp vô. 2.4. Më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng, hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc Nh»m n©ng cao chÊt l­îng phôc vô, còng nh­ c¶i thiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, Ng©n hµng VCB ph¶i tõng b­íc tiÕn hµnh c¶i tæ c¬ cÊu, quy m« cña m×nh cho hîp lý. Muèn t¨ng doanh sè, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× ph¶i cã mét quy m« ®ñ lín, nh­ng ph¶i lµ chÊt l­îng. ViÖc më réng quy m« cÇn c¨n cø vµo thùc tr¹ng kh¸ch hµng cña m×nh. Quy m« kh¸ch hµng hµng n¨m cã t¨ng hay kh«ng, t­¬ng lai sÏ cã nh÷ng kh¸ch hµng nµo, cã nh÷ng ng©n hµng nµo cïng tham gia c¹nh tranh...§ã lµ nh÷ng c©u hái mµ c¸c nhµ nghiªn cøu cÇn tr¶ lêi ®Ó x©y nªn mét quy m« cho hîp lý nhÊt. MÆc dï më réng vÒ quy m« nh­ng vÉn lu«n ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c tinh gän, hiÖu qu¶, kh«ng më réng å ¹t. Lµ mét ng©n hµng mang cÊp thµnh phè, nh­ng thiÕt nghÜ lµ mét ng©n hµng ho¹t ®éng t¹i ®Þa bµn thñ ®«, h¬n n÷a lµ ng©n hµng cã kinh nghiÖm nhÊt ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i, Ng©n hµng VCB còng nªn më thªm mét sè ng©n hµng chi nh¸nh ë n­íc ngoµi ®Ó thuËn tiÖn trong viÖc giao dÞch, th«ng tin vµ qu¸ tr×nh thanh to¸n quèc tÕ. NÕu ®iÒu kiÖn kh«ng cho phÐp th× ng©n hµng nªn th­êng xuyªn quan hÖ víi c¸c chi nh¸nh VCB ë n­íc ngoµi nhê sù gióp ®ì tõ ViÖt Nam, ®ång thêi ®Èy m¹nh quan hÖ ®¹i lý víi c¸c ng©n hµng trªn thÕ giíi ®Ó tr¸nh ph¶i thanh to¸n L/C qua trung gian. Muèn thùc hiÖn ®­îc biÖn ph¸p nµy th× Ng©n hµng VCB cÇn cñng cè vµ n©ng cao uy tÝn cña m×nh bëi chÝnh kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n cña ng©n hµng. Quan hÖ nµy tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thanh to¸n ®­îc nhanh chãng vµ thuËn tiÖn, phôc vô tèt cho yªu cÇu kinh doanh vµ ®¶m b¶o lîi Ých cña kh¸ch hµng. VÒ c¬ cÊu tæ chøc th× hiÖn nay t¹i ng©n hµng lµ t­¬ng ®èi hiÖu qu¶, c¸c mèi quan hÖ däc, ngang t­¬ng ®èi râ rµng vµ mËt thiÕt. Phßng thanh to¸n vÒ c¬ b¶n lµ ho¹t ®éng ®éc lËp trong mèi quan hÖ chung. Tuy nhiªn ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh th× phßng thanh to¸n cÇn cã sù gióp ®ì nhiÖt t×nh v× c«ng viÖc chung tõ c¸c phßng ban chøc n¨ng kh¸c nh­ c¸c phßng TÝn dông, KÕ to¸n, Ng©n quü...®ång thêi hoµn thiÖn h¬n n÷a c¬ cÊu ®Ó ®¶m b¶o x©y dùng ®­îc mét bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh gän nhÑ, chÆt chÏ, ph©n ®Þnh râ rµng tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. 2.5. TiÕp tôc ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng C«ng nghÖ ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trong huy ®éng vµ sö dông vèn, ®Èy nhanh tèc ®é thanh to¸n vµ qu¶n lý th«ng tin. Víi chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ hoµ nhËp céng ®ång thÕ giíi, hiÖn nay nhiÖm vô hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt ph¶i ®­îc hiÖn ®¹i ho¸ dÇn cïng hÖ thèng vi tÝnh ®ång bé vµ hoµn chØnh cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thanh to¸n qua hiÖp héi viÔn th«ng tµi chÝnh liªn ng©n hµng toµn cÇu (SWIFT) Lµ mét ng©n hµng cã quy m« lín Ng©n hµng VCB ®ang tõng b­íc ¸p dông c¸c thµnh tùu cña khoa häc vµo trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Ng©n hµng ®· trang bÞ nhiÒu m¸y tÝnh hiÖn ®¹i, c¸c m¸y fax, m¸y ®iÖn t©n tiÕn. §Æc biÖt ng©n hµng cßn ®ang tiÕn hµnh nèi m¹ng víi c¸c kh¸ch hµng th­êng xuyªn ®Ó t¹o sù nhanh chãng vµ thuËn tiÖn trong c¸c giao dÞch víi c¸c kh¸ch hµng. HÖ thèng thanh to¸n SWIFT còng ®­îc ng©n hµng ¸p dông ®Çu tiªn vµ cã nh÷ng hiÖu qu¶ cao trong thanh to¸n vµ chuyÓn tiÒn. Tuy cßn nhiÒu khã kh¨n vµ h¹n chÕ, nh­ng sù cè g¾ng cña ng©n hµng trong viÖc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i n©ng cao kh¶ n¨ng phôc vô kh¸ch hµng ®· cho chóng ta thÊy ®­îc quyÕt t©m cña ng©n hµng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®em l¹i lîi Ých cho kh¸ch hµng vµ cho chÝnh m×nh. 2.6. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra vµ kiÓm so¸t §Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®i ®óng hµnh lang ph¸p lý ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t. C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu sau: - Lùa chän c¸c c¸n bé tham gia kiÓm tra kiÓm so¸t lµ nh÷ng ng­êi c«ng t­ ph©n minh, gi¸m s¸t ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu ®¹t hiÖu qu¶ cao - Ph¸t hiÖn, uèn n¾n kÞp thêi ®Ó n©ng cao nhËn thøc toµn diÖn cho thanh to¸n viªn, ®­a ra nh÷ng ý kiÕn t­ vÊn x©y dùng ®éi ngò c¸n bé cã ®øc cã tµi, x©y dùng kû c­¬ng chÊp hµnh ph¸p luËt nghiªm tóc, thµnh lËp ®­îc mèi quan hÖ tæng hoµ trong tõng c¬ së. - Gi¶i quyÕt døt ®iÓm, nghiªm kh¾c c¸c vô viÖc vi ph¹m tuú theo møc ®é, hoµn c¶nh, sè lÇn ®Ó duy tr× ®­îc mét tËp thÓ trong s¹ch. - Hîp t¸c n©ng cao tinh thÇn c¶nh gi¸c víi c¸c ©m m­u chèng ph¸ tõ bªn ngoµi nh­ c¸c vô lõa ®¶o thanh to¸n quèc tÕ vµ tõ bªn trong nh­ tham nhòng, bÌ ph¸i. - ViÖc kiÓm tra kiÓm so¸t ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch thiÕt thùc tr¸nh tiÕn hµnh mang tÝnh h×nh thøc. C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t cña Ng©n hµng VCB trong nh÷ng n¨m võa qua ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn ë tÊt c¶ c¸c kh©u nghiÖp vô. Ngoµi kiÓm so¸t nghiÖp vô b×nh th­êng hµng ngµy, hÖ thèng kiÓm tra kiÓm so¸t cßn tËp trung kiÓm tra c¸c nghiÖp vô ho¹t ®éng träng yÕu. Qua kiÓm tra ph¸t hiÖn kÞp thêi nhiÒu sai lÇm, kiÕn nghÞ yªu cÇu tu chØnh, kh¾c phôc vµ xö lý c¸c c¸n bé cã sai ph¹m, tõ ®ã gãp phÇn h¹n chÕ c¸c rñi ro cho ng©n hµng trong ®ã cã rñi ro trong thanh to¸n quèc tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. HiÖn nay c¸c c¸n bé kiÓm tra cña ng©n hµng cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm tû lÖ 90%, nhiÒu c¸n bé cã hai b»ng: b»ng chuyªn m«n vµ b»ng ph¸p lý. ChÝnh v× vËy chÊt l­îng cña c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t trong toµn hÖ thèng ®· ngµy cµng ®­îc n©ng cao, c«ng t¸c t­ vÊn ph¸p luËt ®· thu ®­îc kÕt qu¶ tèt, nhÊt lµ t­ vÊn ph¸p luËt trong viÖc xö lý tµi s¶n thÕ chÊp, khëi kiÖn kh¸ch hµng, c¸c vô viÖc liªn quan ®Õn khëi tè, ®iÒu tra xÐt xö c¸c vô ¸n, b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng©n hµng. 2.7. Gi¶i ph¸p vÒ nguån ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n L/C Ngo¹i tÖ lu«n lµ vÊn ®Ò ®­îc Ng©n hµng VCB hÕt søc quan t©m. HiÖn nay ng©n hµng ®ang l©m vµo t×nh tr¹ng khan hiÕm ngo¹i tÖ v× thÕ ng©n hµng cÇn cñng cè m¹ng l­íi kinh doanh cña m×nh, t¨ng tr­ëng nguån vèn ®Æc biÖt lµ nguån vèn ngo¹i tÖ ®Ó cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n L/C. Muèn thÕ ng©n hµng cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ, t¨ng c¸c bµn thu ®æi ngo¹i tÖ, qu¶n lý viÖc sö dông ngo¹i tÖ vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng t¸i t¹o ngo¹i tÖ ®Ó phôc vô thanh to¸n hµng xuÊt nhËp khÈu. Nguån thanh to¸n L/C xuÊt khÈu chÝnh lµ mét nguån vèn æn ®Þnh vµ chñ ®éng ®Ó thanh to¸n L/C nhËp khÈu v× vËy ph¶i quan t©m trong viÖc ph¸t triÓn nghiÖp vô nµy b»ng c¸ch më réng h¬n n÷a h×nh thøc cho vay thu mua vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Ng©n hµng cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i víi kh¸ch hµng cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu nh­ t­ vÊn miÔn phÝ ngay tõ khi ký hîp ®ång, nhËn L/C hay khi cã v­íng m¾c x¶y ra, h­íng dÉn hä lËp bé chøng tõ xin thanh to¸n .v.v. ®Ó t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng tin t­ëng vµ ®Õn giao dÞch t¹i ng©n hµng. 2.8. KiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc Víi chñ tr­¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng XHCN, vai trß ®iÒu khiÓn vÜ m« nÒn kinh tÕ cña nhµ n­íc ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh. Xu h­íng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®em l¹i mét c¬ héi lín cho sù ph¸t triÓn cña mçi quèc gia, ®ång thêi còng lµ th¸ch thøc cho c¸c quèc gia hoÆc ph¸t triÓn hoÆc tôt hËu. Lóc nµy rÊt cÇn ®Õn bµn tay ®Þnh h­íng cña ChÝnh phñ ®Ó con tÇu quèc gia ®i ®Õn môc tiªu cña m×nh. Thanh to¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung còng nh­ ph­ong thøc tÝn dông chøng tõ nãi riªng, do liªn quan ®Õn yÕu tè quèc tÕ - mét yÕu tè t­¬ng ®èi réng lín vµ ®a d¹ng nªn rÊt cÇn ®Õn nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp, víi môc tiªu cña tõng thêi kú ®Ó ho¹t ®éng ngµy cµng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn. Qua ®ã còng cã thÓ h¹n chÕ bít ®­îc nhiÒu khóc m¾c trong qu¸ tr×nh thanh to¸n mµ h¹n chÕ ®­îc phÇn nµo sù rñi ro. ·CÇn cã nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý cho giao dÞch thanh to¸n quèc tÕ Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn tíi rñi ro ph¸p ký trong thanh to¸n tÝn dông chøng tõ lµ sù h¹n chÕ vµ thiÕu v¾ng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒu chØnh trong quan hÖ giòa c¸c bªn trong quy tr×nh nghiÖp vô. ë ViÖt Nam hiÖn nay, ngoµi UCP 500 vµ mét sè th«ng lÖ quèc tÕ kh¸c, ta kh«ng cã mét v¨n b¶n ph¸p quy nµo ®Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ ph¸p lý gi÷a giao dÞch hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ cña ng­êi mua vµ ng­êi b¸n víi giao dÞch tÝn dông chøng tõ cña ng©n hµng. Khi cã tranh chÊp xÈy ra, Träng tµi quèc tÕ cã thÓ ph¸n quyÕt ®èi víi quan hÖ hai bªn mua vµ b¸n mµ kh«ng ®Ò cËp ®Õn quan hÖ chi tr¶ gi÷a c¸c ng©n hµng. Nh­ vËy chØ ¸p dông UCP 500 vµo giao dÞch tÝn dông chøng tõ lµ ch­a ®ñ víi c¸c ng©n hµng t¹i ViÖt Nam khi cã xÈy ra tranh chÊp. ChÝnh phñ cÇn cã nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý míi vÒ mèi quan hÖ hîp ®ång ngo¹i th­¬ng vµ thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, nªu lªn quyÒn h¹n, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ nhËp khÈu, nhµ xuÊt khÈu vµ ng©n hµng khi tham gia vµo quan hÖ tÝn dông chøng tõ. Tr­íc hÕt nªn ®Ò cËp vµ lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: - CÇn quy ®Þnh râ sù giíi h¹n c¸c ®iÒu kho¶n cña th­ tÝn dông mµ nhµ nhËp khÈu ®­a ra ®Ó gióp cho nhµ xuÊt khÈu vµ ng©n hµng cã thÓ thùc hiÖn vµ thùc hiÖn quy tr×nh mét c¸ch nhanh chãng. - QuyÒn ®­îc miÔn thanh to¸n cña ng©n hµng më khi quan hÖ giao nhËn hµng bÞ träng tµi tuyªn ¸n huû bá. - QuyÒn ®­îc nhËn hµng cña ng©n hµng më khi ng­êi thÕ chÊp l« hµng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. - QuyÒn ®­îc b¶o l­u chiÕt khÊu cña ng©n hµng trong quan hÖ mua ®øt b¸n ®o¹n. CÇn ph¶i cã quy chÕ chiÕt khÊu hèi phiÕu lËp theo th­ tÝn dông cô thÓ ho¸ luËt quèc tÕ lµm c¬ së gi¶i quyÕt tranh chÊp gi÷a ng©n hµng chiÕt khÊu víi nhµ xuÊt khÈu H¬n n÷a xÐt vÒ ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña th­ tÝn dông th× nã hoµn toµn ®éc lËp víi hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ. Khi cã tranh chÊp th­¬ng m¹i xÈy ra trong quan hÖ gi÷a ng­êi xuÊt khÈu vµ ng­êi nhËp khÈu th× sÏ ®­îc ®iÒu chØnh bëi luËt kinh tÕ cña mét quèc gia nµo ®ã hoÆc b»ng c¸c th«ng lÖ quèc tÕ, vËy cßn khi xÈy ra tranh chÊp vÒ th­ tÝn dông th× nh­ thÕ nµo, th­ tÝn dông cã ph¶i lµ hîp ®ång kinh tÕ hay kh«ng. Theo §iÒu 12 ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ, Toµ ¸n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n sau ®©y: - C¸c tranh chÊp vÒ hîp ®ång kinh tÕ gi÷a ph¸p nh©n víi ph¸p nh©n, gi÷a ph¸p nh©n víi c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh. - C¸c tranh chÊp gi÷a c¸c c«ng ty víi c¸c thµnh viªn cña c«ng ty víi nhau liªn quan ®Õn viÖc thµnh lËp, ho¹t ®éng, gi¶i thÓ c«ng ty. - C¸c tranh chÊp liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu. - C¸c tranh chÊp kinh tÕ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tranh chÊp ph¸t sinh trong nghiÖp vô thanh to¸n tÝn dông chøng tõ kh«ng thuéc ba lo¹i trªn nh­ng cã thuéc lo¹i cuèi cïng hay kh«ng th× ta l¹i hoµn toµn kh«ng quy ®Þnh. V× thÕ chóng ta cÇn ph¶i tõng b­íc ban hµnh vµ hoµn thiÖn dÇn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. ·Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu §Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, nhµ n­íc ph¶i t¨ng c­êng hiÖu lùc c¸c v¨n b¶n vµ thñ tôc xuÊt nhËp khÈu. Thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy, mÆc dï ChÝnh phñ cho phÐp tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Õu ®­îc tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nh­ng vÉn cßn nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng cßn yÕu kÐm, h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é kü thuËt nghiÖp vô còng nh­, còng nh­ tr×nh ®é qu¶n lý nãi chung. V× thÕ thiÕt nghÜ ChÝnh phñ cã thÓ ban hµnh c¸c quy chÕ vÒ c¸c ®iÒu kiÖn tµi chÝnh, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô, tÇm cì cña doanh nghiÖp khi tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Cã thÓ c¸c ®¬n vÞ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp th× cã thÓ th«ng qua uû th¸c ®Ó h¹n chÕ xuèng møc thÊp nhÊt rñi ro cã thÓ xÈy ra. Tuy nhiªn c¸c thÓ chÕ, thñ tôc xuÊt nhËp khÈu cÇn ph¶i t¹o nªn sù c©n b»ng gi÷a khuyÕn khÝch vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. HiÖn nay chñ tr­¬ng cÊp quèc gia vÒ xuÊt nhËp khÈu ®ang t¹o lîi thÕ cho doanh nghiÖp nµy, bÊt lîi cho doanh nghiÖp kh¸c lµm mÊt c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu g©y lªn tån ®äng nhiÒu lo¹i vËt t­ (s¾t thÐp, xi m¨ng, ®­êng...). T×nh tr¹ng nhËp khÈu trµn lan lµm cho s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ bÞ ®×nh trÖ, hµng ho¸ trong n­íc s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thô ®­îc. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp cñng cè vµ duy tr× thÞ tr­êng, h¹n chÕ rñi ro mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä. Cô thÓ nh­: - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch trî cÊp xuÊt nhËp khÈu th«ng qua chÕ ®é l·i xuÊt ­u ®·i, c©n ®èi cung cÇu, h¹n chÕ c¸c c¬n sèt hµng ho¸. - Nhµ n­íc cÇn ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ xuÊt nhËp khÈu phï hîp, æn ®Þnh. Trªn thùc tÕ th× biÓu thuÕ xuÊt nhËp khÈu còng th­êng xuyªn thay ®æi nªn c¸c doanh nghiÖp kh«ng dù ®o¸n ®­îc t×nh h×nh, nªn còng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c¸c vÊn ®Ò nµy, nhÊt lµ khi bÞ t¨ng thuÕ, g©y thiÖt h¹i cho c¸c doanh nghiÖp, mµ còng lµ g©y rñi ro cho c¸c ng©n hµng. - ChÝnh phñ cÇn cã nh÷ng th«ng tin gi¸ c¶ kÞp thêi vÒ thÞ tr­êng thÕ giíi. §©y lµ biÖn ph¸p quan träng trong c«ng t¸c phßng ngõa rñi ro trong thanh to¸n. NÕu thiÕu th«ng tin gi¸ c¶, c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu sÏ kh«ng cËp nhËt ®­îc t×nh h×nh thÕ giíi, g©y thiÖt h¹i trong giao dÞch, nhÊt lµ trong tr­êng hîp doanh nghiÖp më c¸c th­ tÝn dông tr¶ chËm. 2.9. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc Mét lµ: Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng, tiÕn hµnh thµnh lËp thÞ tr­êng hèi ®o¸i ë ViÖt Nam. Trong thêi gian tíi Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn cã c¸c biÖn ph¸p sau: Gi¸m s¸t vµ buéc c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i xö lý tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña m×nh trong ngµy b»ng viÖc mua hoÆc b¸n ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng. Më réng ®èi t­îng tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. Ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô vay m­în ngo¹i tÖ, nghiÖp vô ®Çu c¬, nghiÖp vô tiÒn göi qua ®ªm vµ c¸c h×nh thøc mua b¸n ngo¹i tÖ nh­: mua b¸n kú h¹n, hîp ®ång t­¬ng lai, ho¸n ®æi ngo¹i tÖ, quyÒn mua, quyÒn b¸n,... CÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a vai trß cña Ng©n hµng Nhµ n­íc trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. Hai lµ: C«ng t¸c ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tû gi¸ cÇn linh ho¹t phï hîp víi thùc tÕ. Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ mét yÕu tè nh¹y c¶m, nã kh«ng nh÷ng ¶nh h­ëng tíi lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu mµ cßn t¸c ®éng tíi toµn bé c¸c mÆt ho¹t ®éng cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. ViÖc lùa chän chÕ ®é tû gi¸ th¶ næi cã sù ®iÒu tiÕt qu¶n lý cña nhµ n­íc lµ hoµn toµn hîp lý, song cÇn ®æi míi c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ theo h­íng tù do ho¸ dÇn víi nh÷ng b­íc ®i thÝch hîp. Ba lµ: T¨ng c­êng chÊt l­îng ho¹t ®éng cña trung t©m th«ng tin tÝn dông ng©n hµng nhµ n­íc . ViÖc thu thËp, ph©n tÝch, xö lý kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, quan hÖ tÝn dông, kh¶ n¨ng thanh to¸n, t­ c¸ch ph¸p nh©n cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ n­íc ngoµi lµ v« cïng quan träng. §Ó c«ng t¸c phßng ngõa rñi ro ®¹t hiÖu qu¶ cao, Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn t¨ng c­êng trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin hiÖn ®¹i cho trung t©m ®Ó cã ®iÒu kiÖn thu thËp th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi. CÇn ph¶i cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch vµ b¾t buéc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông vÒ viÖc cung cÊp th­êng xuyªn c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh d­ nî cña c¸c doanh nghiÖp t¹i tæ chøc tÝn dông... 2.10. KiÕn nghÞ ®èi víi kh¸ch hµng ·. N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng vµ tr×nh ®é thanh to¸n quèc tÕ Mét vÊn ®Ò bøc thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam lµ ph¶i tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, tr×nh ®é ph¸p lý trong th­¬ng m¹i quèc tÕ. Ngoµi c¸c ngiÖp vô ngo¹i th­¬ng, doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m v÷ng nghiÖp vô vµ th«ng lÖ thanh to¸n quèc tÕ, cô thÓ cÇn ph¶i n¾m v÷ng néi dung UCP vµ c¸c th«ng lÖ quèc tÕ kh¸c ®Ó hiÓu r»ng hîp ®ång vµ L/C, chøng tõ vµ hµng ho¸ lµ ®éc lËp nhau, cÇn n©ng cao kü n¨ng trong viÖc lËp chøng tõ vµ kiÓm tra néi dung L/C... Mçi doanh nghiÖp nªn cã mét bé phËn ph¸p chÕ hoÆc sö dông t­ vÊn ph¸p lý ®Ó tr¸nh ®­îc c¸c bÊt ®ång hoÆc tranh chÊp cã thÓ x¶y ra trong kinh doanh vµ trong thanh to¸n. Khi so¹n th¶o hîp ®ång ngo¹i th­¬ng, doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m hiÓu kü cµng vÒ thñ tôc, c©n nh¾c kü c¸c ®iÒu kho¶n, ®Æc biÖt lµ ®iÒu kho¶n thanh to¸n tr­íc khi ký, hîp ®ång ph¶i sö dông ng«n ng÷ râ rµng, chÝnh x¸c... V× c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®«ng chÆt chÏ sÏ lµ c¬ së ®Ó lµm tèt viÖc thanh to¸n L/C sau nµy vµ khi quyÕt ®inh lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n L/C ph¶i hÕt søc chó ý ®Õn yªu cÇu nghiªm ngÆt cña bé chøng tõ. ·. T×m hiÓu kü vµ lùa chän ®óng b¹n hµng n­íc ngoµi Bªn c¹nh viÖc thËn träng khi ký kÕt hîp ®ång, c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu cÇn t×m hiÓu kü vÒ ®èi t¸c n­íc ngoµi v× dï hîp ®ång cã chÆt chÏ ®Õn ®©u nh­ng nÕu c¸c ®èi t¸c cè t×nh lõa ®¶o th× quyÒn lîi cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÉn cã thÓ bÞ vi ph¹m. C¸c vô tranh chÊp x¶y ra ®Òu lµ do doanh nghiÖp ch­a chó träng chän ®óng ®èi t¸c trong kinh doanh. ViÖc t×m hiÓu thùc lùc vµ uy tÝn cña b¹n hµng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. HiÖn nay, khi c¸c ng©n hµng ViÖt Nam cßn ch­a cung cÊp nghiÖp vô nµy, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ th«ng qua Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam (VCCI), Trung t©m Th«ng tin tÝn dông thuéc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ®Ó cã c¸c th«ng tin ®¸ng tin cËy vÒ ®èi t¸c lµm ¨n. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhê c¸c ng©n hµng phôc vô m×nh t×m hiÓu ®èi t¸c kinh doanh th«ng qua hÖ thèng c¸c ng©n hµng ®¹i lý t¹i n­íc ngoµi. Trong quan hÖ mua b¸n víi n­íc ngoµi cÇn ph¶i tu©n thñ th«ng lÖ quèc tÕ kh«ng tr¸i víi luËt ph¸p quy ®Þnh cña ViÖt Nam, kh«ng nªn v× lîi nhuËn ng¾n h¹n mµ lµm ¨n thiÕu trung thùc, ®¸nh mÊt uy tÝn cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ cña nÒn kinh tÕ nãi chung, g©y thiÖt h¹i cho lîi Ých l©u dµi cña quèc gia còng nh­ cña doanh nghiÖp. ·. Tranh thñ sù t­ vÊn cña c¸c ng©n hµng kh¸c §Ó tr¸nh rñi ro cho m×nh, c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam ngoµi viÖc tranh thñ sù hç trî vÒ vèn tõ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cßn cÇn ph¶i dùa vµo c¸c ng©n hµng ®Ó n¾m b¾t thªm th«ng tin, xin t­ vÊn thªm vÒ c¸c ®iÒu kho¶n thanh to¸n quèc tÕ tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th­¬ng. Ngay c¶ khi cã c¸c tranh chÊp x¶y ra th× ng©n hµng còng cã thÓ h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a c¸c thiÖt h¹i cho kh¸ch hµng ViÖt Nam nhÊt lµ thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn b»ng L/C. Tãm l¹i, trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ thanh to¸n quèc tÕ b»ng tÝn dông chøng tõ cña Ng©n hµng VCB. ViÖc ph¸t triÓn cña ngµnh ng©n hµng nãi chung vµ cña Ng©n hµng VCB nãi riªng trong lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ còng nh­ mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®Òu cã ý nghÜa hÕt søc to lín ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l­îc mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· ®Ó ra. KÕt luËn Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng thanh to¸n tÝn dông chøng tõ lµ mét trong nh÷ng nh©n tè gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, lµ c¬ së ®Ó hoµ nhËp vµ b×nh ®¼ng trªn thÞ tr­êng th­¬ng m¹i quèc tÕ. Bëi vËy, thanh to¸n tÝn dông chøng tõ ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng nãi chung vµ cña Ng©n hµng VCB nãi riªng. NghiÖp vô thanh to¸n tÝn dông chøng tõ nh×n chung cßn cã nhiÒu ®iÒu míi mÎ ®èi víi c¸c ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam do chóng ta chØ võa míi chuyÓn sang “nÒn kinh tÕ më” kho¶ng h¬n mét thËp niªn l¹i ®©y. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng thanh to¸n tÝn dông chøng tõ vÉn ®· vµ ®ang ®­îc chó träng ph¸t triÓn t¹i Ng©n hµng VCB vµ ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu t¹i ng©n hµng. Tuy nhiªn ho¹t ®éng nµy kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã nh÷ng tån t¹i. MÆc dï ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu b»ng tÝn dông th­ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh tuy nhiªn kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc nh÷ng khã kh¨n mµ ph­¬ng thøc nµy ®ang gÆp ph¶i. Nã vÉn lµ mèi ®e däa ®èi víi ng©n hµng vµ c¶ c¸c kh¸ch hµng. Tr­íc t×nh h×nh ®ã cïng víi søc Ðp c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng kh¸c, Ng©n hµng VCB cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh vµ nh÷ng hiÖu qu¶ ng©n hµng ®· ®¹t ®­îc trong kinh doanh ®èi ngo¹i, gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c cßn tån ®äng, n©ng cao vÞ thÕ cña ng©n hµng.ViÖc thùc thi c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ trong thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ lu«n ®­îc Ng©n hµng VCB coi lµ nhiÖm vô hµng ®Çu. Tuy nhiªn, viÖc vËn dông nh­ thÕ nµo trong thùc tÕ kh«ng dÔ chót nµo, bëi lÏ nã sÏ ¶nh h­ëng tíi lîi Ých cña kh¸ch hµng vµ nhiÒu khi vËn dông qu¸ chÆt chÏ v« t×nh sÏ ph¸ vì mèi quan hÖ truyÒn thèng tèt ®Ñp gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Do ®ã, vËn dông c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ mét c¸ch thÝch hîp chÝnh lµ nghÖ thuËt kinh doanh cña ng©n hµng. Víi môc tiªu t×m ra c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nhÊt kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i còng nh­ cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu, kho¸ luËn nµy ®· tËp trung nghiªn cøu s©u vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, hÖ thèng ho¸ nh÷ng lý luËn tæng quan vÒ ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¹i Ng©n hµng VCB trong 5 n¨m gÇn ®©y (1997 - 2001). §ång thêi kho¸ luËn còng nªu lªn mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng h¹n chÕ ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ cña Ng©n hµng VCB d­íi c¸c gãc ®é kh¸c nhau: tõ b¶n th©n Ng©n hµng VCB, tõ phÝa kh¸ch hµng vµ c¸c nguyªn nh©n tõ m«i tr­êng vÜ m«. Qua ®ã, kho¸ luËn rót ra ®­îc c¸c bµi häc mét phÇn nh»m ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ cña ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ trong thanh to¸n quèc tÕ, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu rñi ro, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, mÆt kh¸c ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ®Ó kh¾c phôc vµ gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i trong ho¹t ®éng thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng thøc nµy trong thêi gian tíi. Mét lÇn n÷a em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi GS.TS NguyÔn §øc Dþ ®· h­íng dÉn em hoµn thµnh kho¸ luËn. Xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c c« chó Phßng Thanh to¸n quèc tÕ, Ng©n hµng VCB ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó kho¸ luËn ®­îc nhanh chãng hoµn thµnh. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh thanh to¸n Quèc tÕ trong ngo¹i th­¬ng - PGS. NG¦T §inh Xu©n Tr×nh - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc - tr­êng §¹i häc ngo¹i th­¬ng Hµ Néi 1998. §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp bé : H­íng dÉn sö dông c¸c chøng tõ th«ng dông trong xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ - PGS. NG¦T §inh Xu©n Tr×nh - Hµ Néi , 1995. §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp bé : C¸c tranh chÊp th­êng ph¸t sinh tõ hîp ®ång xuÊt nhËp khÈuh gi÷a doanh nghiÖp ViÖt Nam víi doanh nghiÖp n­íc ngoµi vµ c¸ch gi¶i quyÕt - PGS, PTS Hoµng Ngäc ThiÕt. Hµ Néi, 1999. LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông - Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia - 1998. LuËt Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam - Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia. TiÒn tÖ, ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh - Frederic S. Mishkin - Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt 1999. B¸o c¸o th­êng niªn 1998, 1999, 2000, 2001 Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam. B¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh 1998, 1999, 2000, 2001 - Chi nh¸nh ng©n hµng ngo¹i th­¬ng Hµ Néi. T¹p chÝ Credit Insight quý 2/2001 Quy tr×nh kü thuËt nghiÖp vô thanh to¸n tÝn dông chøng tõ vµ nhê thu kÌm chøng tõ - Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN.doc
  • docB×a.doc
Luận văn liên quan