Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Quận Cầu Giấy

Tài liệu tham khảo. ã Sách và giáo trình: - Giáo trình quản lý Nhà nước về đất đai và nhà ở- PGS,TSKH Lê Đình Thắng chủ biên. - Giáo trình kinh tế tài nguyên đất- PGS,TS Ngô Đức Cát chủ biên. - Giáo trình đăng ký- thống kê đất đai- PGS,TSKH Lê Đình Thắng và Ths Đỗ Đức Đôi chủ biên. - Văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý và sử dụng đất- nhà xuất bản Xây dựng. - Mác- Anghen( toàn tập- tập 25- nhà xuất bản Chính trị quốc gia. - Adam Smith- của cải của các dân tộc- nhà xuất bản Giáo dục. ã Tạp trí địa chính các số: - Số 1-2002 bài: phát triển đất đo thị và một số vấn đề cần tập trung nghiên cứu. - Số 11-2002 bài: vấn đề tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai cấp huyện trong giai đoạn hiện nay. - Số 10-2002 bài: quản lý và sử dụng đất đai cần tiết kiệm và hiệu quả. - Số 6- 2001 bài: nguyên nhân và giải pháp khắc phục việc cấp giấy chứng nhận chậm. - Số 1-2001 bài: một số vấn đề chủ yếu để tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai và thị trường bất động sản. - Số 12-2000 bài: quản lý đất ở Việt Nam qua các giai đoạn. - Số 9-2000 bài: những phương pháp luận trong quản lý sử dụng đất. - Số 7-2000 bài: đào tạo nhân viên địa chính một hướng đi mới nâng cao chất lượng cán bộ địa chính cơ sở. - Số 8-1999 bài: tổng cục địa chính tiếp tục đưa ra một số biện pháp giúp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Và các số: số 2,3,7,8 năm 2002, số 8 năm 2001 . ã Luận văn các khoá trước. Mục lục. Lời nói đầu. 1 chương I. Cơ sơ lý luận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 3 I. Vị trí và vai trò của đất đai. 3 1. Khái niệm. 3 2. Vị trí và vai trò của đất đai. 5 a. Vị trí và vai trò của đất đai đối với đời sống của con người. 5 b. Vị trí và vai trò của đất đai đối với sự phát triển các ngành kinh tế. 6 II. Phân loại đất đai. 7 1. Đặc điểm của đất đai. 7 2. Phân loại đất đai 12 a. Phân loại theo mục đích sử dụng. 12 b. Theo chủ thể sử dụng. 13 III. Quyền sử dụng đất và sự cần thiết của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 14 1. Khái niệm về quyền sử dụng đất. 14 2. Khái niệm về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 14 3. Sự cần thiết của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 15 IV. những yếu tố ảnh hưởng tới việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 21 1. Đặc điểm tự nhiên. 21 2. Điều kiện phát triển kinh tế. 21 3. Điều kiện chính trị- xã hội. 21 V. Những quy định về đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 22 1. Yêu cầu chung của của công tác cấp giấy chứng nhận. 22 2. Cơ sở pháp lý của giấy chứng nhận. 23 3. Những qui định về xem xét và cấp giấy chứng nhận. 25 a. Các trường hợp được xét cấp giấy chứng nhận: 25 b. Các trường hợp phải xem xét xử lý trước khi cấp giấy chứng nhận. 27 c. Các trường hợp không được xem xét cấp giấy chứng nhận. 27 4. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. 28 5. Quy trình cấp giấy chứng nhận. 29 Chương II. Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Quận Cầu Giấy. 30 I. Đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Quận Cầu Giấy. 30 1. Điều kiện tự nhiên. 30 a. Vị trí địa lý. 30 b. Thời tiết và khí hậu. 30 c. Đặc điểm đất đai và địa hình. 31 2. Điều kiện kinh tế, xã hội. 31 a. Điều kiện kinh tế. 31 b. Điều kiện xã hội. 32 II. Thực trạng quỹ đất và tình hình giao đất của Quận Cầu Giấy. 34 1. Thực trạng quỹ đất và tình hình biến động đất đai. 34 2. Tình hình giao đất và sử dụng đất tại Quận. 38 III. Tổ chức đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quận Cầu Giấy. 42 1. Đối tượng phải kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 42 2. Thủ tục xét cấp giấy chứng nhận. 43 3. Các khoản thu khi cấp giấy chứng nhận. 46 IV. Thực trạng xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quận Cầu Giấy. 49 V. Đánh giá chung. 56 1. Những kết quả đạt được. 56 2. Những tồn tại. 57 3. Nguyên nhân. 58 Chương III. Quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao việc cấp giấy chứng nhận. 59 I. Phương hướng nhằm đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận. 59 1. Quan điểm. 59 2. Phương hướng thực hiện. 61 II. Giải pháp. 63 1. Về tổ chức. 63 2. Giải pháp về nhân sự. 64 3. Cải tiến quy trình cấp giấy chứng nhận. 64 4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. 64 5. ứng dụng công nghệ tin học. 64 6. Giải pháp về tài chính. 64 7. Giải pháp về thuế. 64 8. Một số giải pháp khác. 64 Kết luận 64 Tài liệu tham khảo. 64 Mục lục. 64 Lời nói đầu. 1. Tính cấp thiết của đề tài Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Hiện nay, Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà quá trình công nghiệp hoá bao giờ cũng kéo theo quá trình đô thị hoá. Chính vì vậy mà vai trò của đất đai trong đời sống con người lại càng trở lên quan trọng hơn. Khi đất đai đai đã trở lên có giá trị lớn thì các tiêu cực xung quanh vấn đề quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai lại càng nhiều hơn. Do đó, Nhà nước cần phải tăng cường công tác quản lý đối với đất đai hơn. Để thực hiện tốt công việc này thì trước hết cần phải có cơ sở để quản lý. Chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được sự quan tâm của các cơ quan có thẩm quyền nhằm tạo ra một hệ thống hồ sơ hoàn chỉnh về đất đai phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Thực hiện Nghị định 60CP/ và Quyết định 69QĐ-UB/ Quận Cầu Giấy đã từng bước tổ chức thực hiện kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tinh thần rất cao. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thì công tác cấp giấy chứng nhận còn gặp rất nhiều khó khăn cần giải quyết. Trong thời gian thực tập tại phòng Địa chính- Nhà đất và Đô thị Quận Cầu Giấy em đã chọn đề tài: “ Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Quận Cầu Giay”^'. 2. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề. Làm rõ những vấn đề lý luận về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tìm hiểu các qui định pháp lý của Nhà nước và Thành phố Hà Nội có liên quan đến công tác này. Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cấp Quận thông qua ví dụ của Quận Cầu Giấy. Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói chung và ở Cầu Giấy nói riêng. 3. Phương pháp nghiên cứu. Đề tài vận dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. Phương pháp kinh tế dựa trên cơ sở thực tế để xây dựng, bổ xung hoàn thiện dần các vấn đề Đề tài vận dụng các phương pháp nghiên cứu phân tích thống kê trên các bảng biểu báo cáo kết quả hàng năm. 4. Kết cấu bài viết. Bài viết gồm: lời mở đầu, phần nội dung và kết luận. Nội dung bài viết có 3 phần chính sau: Chương I: Cơ sở lý luận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chương II: Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Quận Cầu Giấy. ChuơngIII+: Quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao việc cấp giấy chứng nhận. Trong quá trình thực tập tại cơ quan em xin chân thành cám ơn các cô chú và các bác đã giúp em tìm hiểu và hoàn thành bài viết này. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo: GS-TSKH Lê Đình Thắng đã hướng dẫn em hoàn thành bài viết này.

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2391 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Quận Cầu Giấy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ióp Chñ tÞch UBND QuËn thµnh lËp §oµn kiÓm tra viÖc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp cña c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n trªn ®Þa bµn. B­íc ®Çu cho thÊy: trªn ®Þa bµn QuËn tõ n¨m 1993 tíi nay, ®Æc biÖt lµ thêi gian tr­íc khi thµnh lËp QuËn cã kh¸ nhiÒu vô vi ph¹m sö dông ®Êt n«ng nghiÖp mµ næi cém lµ hiÖn t­îng tù ý chuyÓn nh­îng, chuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiªp lµm nhµ ë (231 tr­êng hîp chuyÓn nh­îng, chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, víi diÖn tÝch vi ph¹m kho¶ng 3,8 ha). KÕt qu¶ nµy ®· ®­îc tæng hîp, b¸o c¸o QuËn vµ thµnh phè. Sau khi thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª ®Êt ®ai vµ c«ng t¸c kiÓm tra viÖc sö dông ®Êt cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n th× QuËn tiÕp tôc chØ ®¹o, h­íng dÉn c¸c ph­êng thèng kª diÖn tÝch ®Êt kÑt, ®Êt hoang ho¸ ®ang cã nguy c¬ bÞ lÊn chiÕm giao cho UBND ph­êng qu¶n lý sö dông vµo c¸c môc ®Ých c«ng céng cña c¸c ph­êng nh­: x©y dùng nhµ trÎ, s©n ch¬i, trång c©y xanh…. ®­a viÖc qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai vµo nÒ nÕp vµ tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng lÊn chiÕm, l·ng phÝ quü ®Êt. Cô thÓ viÖc thu håi ®Êt nh­ sau: N¨m 2001 theo thèng kª th× toµn QuËn cã kho¶ng 10 ha ®Êt kÑt, ®Êt hoang ho¸. UBND QuËn ®· chØ ®¹o vµ ra quyÕt ®Þnh thu håi 4,45 ha ®Êt kÑt, ®Êt hoang ho¸ ®ang cã nguy c¬ bÞ lÊn chiÕm. Trong ®ã: Ph­êng Trung hoµ: 1,53 ha Ph­êng DÞch väng: 1,36 ha Ph­êng NghÜa ®«: 1,12 ha Ph­êng Yªn hoµ: 0,27 ha Ph­êng Quan hoa: 0,17 ha N¨m 2002, theo ph©n cÊp vµ thÈm quyÒn, phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt vµ §« thÞ ®· tham m­u gióp UBND QuËn ra ®­îc 8 quyÕt ®Þnh thu håi 25100 m2 ®Êt kÑt, ®Êt hoang ho¸. Tæ chøc ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt t¹i QuËn CÇu GiÊy. §èi t­îng ph¶i kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. §èi t­îng kª khai ®¨ng ký ®Êt lµ tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, hé gia ®×nh sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn QuËn CÇu GiÊy theo ®óng ph¸p luËt. Nh÷ng ng­êi nµy bao gåm: Chñ hé hoÆc ng­êi ®­îc chñ hé uû quyÒn thay mÆt cho hé gia ®×nh sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn QuËn. Trong mäi tr­êng hîp th× ng­êi ®øng tªn trong h« s¬ ®¨ng ký vÉn lµ chñ hé. C¸c c¸ nh©n sö dông ®Êt hîp ph¸p trªn ®Þa bµn QuËn hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn. C¸c tæ chøc sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn QuËn lµ: c¬ quan Nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi, tæ chøc kinh tÕ trong n­íc, tæ chøc kinh tÕ n­íc ngoµi, liªn doanh gi÷a mét bªn lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam víi mét bªn lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi th× ng­êi kª khai ®¨ng ký lµ thñ tr­ëng hoÆc ng­êi ®­îc thñ tr­ëng uû quyÒn nh­ng ng­êi ®øng tªn ®¨ng ký ph¶i lµ tªn cña tæ chøc sö dông ®Êt. C¸c ®¬n vÞ sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn QuËn thuéc Bé quèc phßng vµ Bé c«ng an sÏ do c¸c ®¬n vÞ chñ qu¶n ®øng tªn kª khai ®¨ng ký. V¨n phßng UBND ph­êng. Thñ tôc xÐt cÊp giÊy chøng nhËn. UBND cÊp ph­êng h­íng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc kª khai ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt; phæ biÕn ®Õn tõng tæ d©n phè n«i dung qui ®Þnh nµy vµ c«ng khai c¸c néi dung trong qu¸ tr×nh ph©n lo¹i hå s¬ xin cÊp giÊy chøng nhËn t¹i ®Þa ph­¬ng, chuyÓn hå s¬ ®Õn UBND cÊp QuËn thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt. Hå s¬ xin cÊp giÊy chøng nhËn bao gåm nh÷ng giÊy tê sau: Tê khai ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt, trong ®ã, s¬ ®å thöa ®Êt ®­îc chñ sö dông ®Êt tù vÏ vµ ®­îc c¸c chñ liÒn kÒ ký vµo (theo mÉu qui ®Þnh). §¬n xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (theo mÉu qui ®Þnh). B¶n sao c¸c giÊy tê cã liªn quan ®Õn quyÒn sö dông ®Êt. B¶n sao sæ hé khÈu. ViÖc tæ chøc ph©n lo¹i vµ x¸c nh©n hå s¬ kª khai ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt t¹i cÊp ph­êng bao gåm c¸c néi dung sau: UBND cÊp ph­êng tiÕn hµnh thµnh lËp héi ®ång ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cÊp ph­êng bao gåm nh÷ng thµnh phÇn sau: Chñ tÞch Héi ®ång lµ chñ tÞch UBND cÊp ph­êng. Uû viªn th­êng trùc lµ c¸n bé ®Þa chÝnh ph­êng. C¸c uû viªn gåm: §¹i diÖn mÆt trËn tæ quèc ph­êng, tr­ëng c«ng an ph­êng. Khi ph©n lo¹i vµ x¸c nhËn h« s¬ cña khu vùc nµo th× tæ tr­ëng hoÆc côm tr­ëng d©n phè khu vùc ®ã ®­îc mêi tham gia h«i ®ång. Héi ®ång kª khai ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cÊp ph­êng cã tr¸ch nhiÖm gióp UBND cÊp ph­êng ph©n lo¹i vµ x¸c nhËn tõng hå s¬. ViÖc ph©n lo¹i hå s¬ nh­ sau: Héi ®ång ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt ë cÊp ph­êng cã tr¸ch nhiÖm x¸c nhËn cho tõng hå s¬ vÒ diÖn tÝch ®Êt, nguån gèc vµ thêi ®iÓm sö dông ®Êt, ranh giíi vµ mèc giíi sö dông, t×nh tr¹ng tranh chÊp hoÆc khiÕu n¹i vÒ quyÒn sö dông ®Êt. Héi ®ång lËp biªn b¶n ph©n lo¹i hå s¬ theo c¸c nhãm sau: C¸c hå s¬ ®­îc xÐt cÊp giÊy chøng nhËn: UBND ph­êng lËp danh s¸ch kÌm theo hå s¬ kª khai ®¨ng ký vµ chuyÓn lªn Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt hoÆc ®Ò nghÞ chñ sö dông ®Êt trùc tiÕp nép hå s¬ t¹i Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt ®Ó thÈm ®Þnh vµ tr×nh UBND Thµnh phè xÐt cÊp ngay giÊy chøng nhËn. C¸c hå s¬ ph¶i xem xÐt tr­íc khi cÊp giÊy chøng nhËn: Héi ®ång lËp hå s¬ ®Ò nghÞ chñ tÞch UBND cÊp ph­êng b¸o c¸o UBND cÊp QuËn thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt. Hå s¬ gåm cã: Tê tr×nh cña Chñ tÞch UBND cÊp ph­êng ®Ò nghÞ xÐt duyÖt cÊp giÊy chøng nhËn. Biªn b¶n ph©n lo¹i hå s¬ cña Héi ®ång kª khai ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cÊp ph­êng. Danh s¸ch kÌm theo hå s¬ kª khai ®¨ng ký cña c¸c tr­êng hîp ®­îc ®Ò nghÞ xÐt cÊp giÊy chøng nhËn. C¸c hå s¬ tr­íc khi b¸o c¸o UBND cÊp QuËn hoÆc chuyÓn Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt UBND cÊp ph­êng ph¶i niªm yÕt c«ng khai kÕt qu¶ ph©n lo¹i t¹i trô së UBND ph­êng trong thêi gian 10 ngµy vµ th«ng b¸o cho nh©n d©n ®Þa ph­¬ng biÕt. C¸c tr­êng hîp khiÕu n¹i, Héi ®ång kª khai ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cÊp ph­êng ph¶i tæ chøc thÈm tra, x¸c minh vµ lËp biªn b¶n chuyÓn c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®Ó sö lý. UBND cÊp ph­êng cã tr¸ch nhiÖm c¨n cø kÕt qu¶ ph©n lo¹i hå s¬ cña Héi ®ång ®¨ng ký cÊp ph­êng tæ chøc lËp sæ môc kª vµ sæ ®Þa chÝnh. Sæ môc kª vµ sæ ®Þa chÝnh ®­îc lËp thµnh 3 bé ®­îc UBND ph­êng vµ gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt ký duyÖt. Sæ môc kª vµ sæ ®Þa chÝnh ®­îc giao cho UBND ph­êng, UBND QuËn vµ Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt mçi tæ chøc 1 bé ®Ó qu¶n lý vµ theo dâi trong qu¸ tr×nh cÊp giÊy chøng nhËn. C¸c tr­êng hîp cã giÊy tê hîp lÖ, ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc xÐt cÊp ngay giÊy chøng nhËn th× ®­îc cÊp ®æi giÊy chøng nhËn thay cho giÊy tê cò. Trong tr­êng hîp nµy chñ nhµ cã thÓ nép trùc tiÕp hå s¬ t¹i Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh hå s¬ tr×nh UBND Thµnh phè cÊp giÊy chøng nhËn hoÆc cã thÓ nép hå s¬ xin cÊp ®æi trùc tiÕp t¹i phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt QuËn hoÆc UBND ph­êng, phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt QuËn vµ UBND ph­êng cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra hå s¬, x¸c nhËn vµ chuyÓn Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt ®Ó tr×nh UBND Thµnh phè cÊp giÊy chøng nhËn. ViÖc tæ chøc xÐt duyÖt hå s¬ ë cÊp QuËn diÔn ra nh­ sau: trong thêi gian 10 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ cña cÊp ph­êng chuyÓn lªn, Héi ®ång xÐt cÊp giÊy chøng nhËn cÊp QuËn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc xÐt cÊp giÊy chøng nhËn. Héi ®ång ®­îc thµnh lËp gåm c¸c thµnh viªn nh­ sau: Chñ tÞch Héi ®ång lµ Chñ tÞch hoÆc phã CT UBND phô tr¸ch nhµ ®Êt. Uû viªn th­êng trùc: tr­ëng phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt cÊp QuËn. C¸c uû viªn: ®¹i diÖn l·nh ®¹o MTTQQ cÊp QuËn; tr­ëng phßng x©y dùng cÊp QuËn; ®¹i diÖn Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt. Héi ®ång cÊp QuËn cã tr¸ch nhiÖm gióp UBND QuËn thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt hå s¬ do UBND cÊp ph­êng chuyÓn lªn vµ c«ng bè c«ng khai: C¸c tr­êng hîp ®Ò nghÞ UBND Thµnh phè cÊp giÊy chøng nhËn; C¸c tr­êng hîp ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy chøng nhËn, ph¶i bæ xung hå s¬; C¸c tr­êng hîp kh«ng ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn. Sau khi xÐt duyÖt, Chñ tÞch UBND cÊp QuËn lËp hå s¬ cÊp giÊy chøng nhËn (víi c¸c tr­êng hîp ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn) chuyÓn Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt ®Ó tr×nh UBND Thµnh phè phª duyÖt. Hå s¬ gåm: toµn bé hå s¬ do cÊp ph­êng chuyÓn lªn cÊp QuËn; biªn b¶n xÐt duyÖt cña Héi ®ång xÐt cÊp giÊy chøng nhËn cÊp QuËn; tê tr×nh cña Chñ tÞch UBND cÊp QuËn ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn. C¸c kho¶n thu khi cÊp giÊy chøng nhËn. Theo qui ®Þnh th× c¸c tr­êng hîp sö dông ®Êt sau ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt: Ng­êi sö dông ®Êt ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt ®Ó sö dông vµo c¸c môc ®Ých sau: hå gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông lµm nhµ ë; tæ chøc kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n hoÆc cho thuª; tæ chøc kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nh­îng hoÆc cho thuª quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi kÕt cÊu h¹ tÇng ®ã; tæ chøc kinh tÕ ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó t¹o vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng theo dù ¸n do Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. Ng­êi ®ang sö dông ®Êt ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông tõ c¸c lo¹i ®Êt sau sang sö dông vµo c¸c môc ®Ých ®· nãi ë trªn: ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi; ®Êt sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng; ®Êt chuyªn dïng vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c tr­íc ®©y khi ®­îc giao ®Êt kh«ng ph¶i trae tiÒn sö dông ®Êt; ®Êt ®· ®­îc Nhµ n­íc cho thuª. Ng­êi sö dông ®Êt ch­a cã giÊy tê hîp lÖ vÒ quyÒn sö dông ®Êt, nh­ng nay ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, trõ c¸c tr­êng hîp ph¸p luËt qui ®Þnh kh¸c. Ng­êi sö dông ®Êt ®­îc mua nhµ ë ®ang thuª, nhµ thanh ly, nhµ ho¸ gi¸ thuéc së h÷u Nhµ n­íc, trõ c¸c tr­êng hîp ph¸p luËt qui ®Þnh kh¸c. Cô thÓ møc thu tiÒn sö dông ®Êt ®­îc qui ®Þnh nh­ sau: Møc thu tiÒn sö dông ®Êt khi ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt. Ng­êi sö dông ®Êt ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých ®· nªu trªn mµ kh«ng ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt cho ng­êi cã ®Êt bÞ thu håi th× ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt; tr­êng hîp ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i th× ®­îc trõ sè tiÒn thùc tÕ ®· bá ra ®Òn bï thiÖt h¹i nh­ng møc trõ tèi ®a kh«ng v­ît qu¸ 90% tiÒn sö dông ph¶i nép. Møc thu tiªn sö dông ®Êt khi ®­îc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt. - §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n: Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt ao, ®Êt v­ên, ®Êt chuyªn dïng n»m trong khu d©n c­ ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn sang ®Êt lµm nhµ ë th× kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch trong h¹n møc ®Êt ë. NÕu lµ chuyÓn tõ ®Êt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ®Êt cã mÆt n­íc nu«i tr«ng thuû s¶n, ®Êt lµm muèi sang lµm ®Êt ë theo ®óng quy ho¹ch ®­îc duyÖt th× ph¶i nép 40% tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch ®Êt trong h¹n møc ®Êt ë. C¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt ®­îc Nhµ n­íc giao cho tæ chøc sö dông kh«ng ph¶i vµo môc ®Ých lµm nhµ ë vµ kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt nh­ng c¸c tæ chøc nµy ®· tù ph©n chia cho c¸c c¸ nh©n ®Ó lµm nhµ ë nÕu ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh sau: nÕu thêi ®iÓm ph©n chia nhµ ®Êt tr­íc ngµy 15/10/ 1993, th× ng­êi ®ang sö dông ®Êt ph¶i nép 40% tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch trong h¹n møc ®Êt ë, ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch ®Êt v­ît h¹n møc ®Êt ë. NÕu thêi ®iÓm ph©n chia ®Êt tõ ngµy 15-10-1993 trë vÒ sau th× ng­êi sö dông ®Êt ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt. - §èi víi tæ chøc. C¸c tæ chøc ®­îc phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt theo c¸c quy ®Þnh nãi trªn th× ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt. C¸c tæ chøc ®ang sö dông ®Êt thuª, khi ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn sang x©y dùng nhµ ë, kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nh­îng hoÆc cho thuª, ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt; tæ chøc ®· nép tiÒn thuª ®Êt th× ®­îc trø sè tiÒn thuª cßn d­; tr­êng hîp ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt thuª th× ®­îc trõ sè tiÒn thùc tÕ ®· ®Òn bï nh­ng kh«ng qu¸ 90% sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép. Thu tiÒn sö dông ®Êt khi xÐt cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Ng­êi ®ang sö dông ®Êt mµ kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ vÒ quyÒn sö dông ®Êt nh­ng phï hîp víi quy ho¹ch vµ kh«ng cã tranh chÊp khi ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt nh­ sau: tr­êng hîp sö dông ®Êt æn ®Þnh tr­íc ngµy 18-12-1980 th× kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi phÇn diÖn tÝch trong h¹n møc ®Êt ë. Tr­êng hîp sö dông ®Êt æn ®Þnh tõ ngµy 18-12-1980 ®Õn tr­íc ngµy 15-10-1993 th× ph¶i nép 20% tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch trong h¹n møc. Tr­êng hîp sö dông ®Êt æn ®Þnh tõ sau ngµy 15-10-1993 th× ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt. NÕu do nhËn chuyÓn nh­îng cña ng­êi sö dông ®Êt tr­íc ®ã kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ, chØ cã giÊy tê mua b¸n, chuyÓn nh­îng gi÷a hai bªn ®­îc UBND ph­êng x¸c nhËn th× ph¶i nép 40% tiÒn sö dông ®Êt. TÊt c¶ phÇn diÖn tÝch ®Êt ngoµi h¹n møc ®Òu ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt. Thùc tr¹ng xÐt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt t¹i QuËn CÇu GiÊy. C«ng t¸c kª khai ®¨ng ký nhµ ë, ®Êt ë, cÊp GCN quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë lµ mét c«ng viÖc míi liªn quan ®Õn quyÒn lîi vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch ph¶i ®ãng nép cho Nhµ n­íc cña c¸c hé sö dông ®Êt. V× vËy, viÖc triÓn khai c«ng t¸c ban ®Çu ë c¸c ph­êng vµ QuËn cßn nhiÒu khã kh¨n, v­íng m¾c. §©y lµ c«ng t¸c ®ßi hái sù thËn träng, ®¶m b¶o c«ng khai vµ theo ®óng quy tr×nh h­íng dÉn cña Së §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt. Nh­ng QuËn ®· chØ ®¹o c¸c ph­êng thùc hiÖn nghiªm tóc nghÞ ®Þnh 60/CP vµ QuyÕt ®Þnh 69/Q§-UB vµ b­íc ®Çu ®· dµnh ®­îc mét sè kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan. Toµn QuËn CÇu GiÊy cßn kho¶ng 233,68 ha ®Êt n«ng nghiÖp vµ 2,96 ha ®Êt l©m nghiÖp nh­ng QuËn ®· ngõng cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông cho hai lo¹i ®Êt nµy v× CÇu giÊy lµ mét QuËn néi thµnh nªn ®Êt ®ai cña QuËn ®· ®­îc quy ho¹ch cho ph¸t triÓn ®« thÞ. Tr­íc khi thµnh lËp QuËn th× c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn míi chØ ®­îc thùc hiÖn ë hai ph­êng Trung Hoµ vµ Yªn Hoµ, tr­íc lµ hai x· cña huyÖn Tõ Liªm. Sè giÊy chøng nhËn ®· cÊp lµ 1.254 giÊy. Nay sè giÊy chøng nhËn nµy ®ang ®­îc tiÕn hµnh ®æi giÊy chøng nhËn míi. TÝnh ®Õn hÕt n¨m 1999 th× toµn QuËn cã tæng sè tr­êng hîp ph¶i cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ 21500 tr­êng hîp, trong ®ã cã kho¶ng 19000 tr­êng hîp lµ së h÷u t­ nh©n, th× ®· cã 18651 hå s¬ kª khai ®¨ng ký ®¹t 98,16%. Nh­ng c«ng t¸c ph©n lo¹i hå s¬ ë ph­êng cßn chËm. Tuy nhiªn, ®©y ®· lµ mét cè g¾ng lín cña c¸c ph­êng trong b­íc ®Çu tiÕn hµnh c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn. S¬ dÜ nh­ vËy v×: viÖc x¸c nhËn nguån gèc sö dông ®Êt lµ mét c«ng viÖc rÊt khã, trong lóc hå s¬ giÊy tê liªn quan ®Õn nguån gèc sö dông ®Êt rÊt Ýt, hå s¬ kª khai vÒ nguån gèc kh«ng râ, b¶n ®å vµ sæ ®Þa chÝnh hîp lÖ cña ph­êng l­u gi÷ kh«ng ®Çy ®ñ ( Ph­êng Yªn Hoµ kh«ng cã b¶n ®å n¨m 1987, ph­êng Mai DÞch cã Sæ Môc kª ruéng ®Êt n¨m 1987 nh­ng kh«ng ghi lo¹i ®Êt ). B¶n ®å §Þa chÝnh ®o vÏ n¨m 1994 ë c¸c ph­êng tíi nay cã nhiÒu thay ®æi song ch­a ®­îc chØnh lý do biÕn ®éng ®Êt ®ai nh­: chia t¸ch cho con, mua b¸n, chuyÓn nh­îng... Do vËy, khi viÕt b¶n th¶o GiÊy chøng nhËn ph¶i ®o vÏ, t¸ch thöa mÊt nhiÒu thêi gian, c«ng søc. C¸n bé §Þa chÝnh chuyªn tr¸ch ë ph­êng bËn nhiÒu c«ng viÖc. C¸n bé ®Þa chÝnh lµm hîp ®ång ch­a cã kinh nghiÖm, tr×nh ®é cßn ch­a ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô , do vËy ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn. Do sù chËm trÔ trong ph©n lo¹i hå s¬ ë ph­êng mµ viÖc xÐt duyÖt hå s¬ ë cÊp QuËn còng bÞ ¶nh h­ëng theo t­ ®ã lµm gi¶m tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë QuËn. Cô thÓ: ®Õn hÕt n¨m 1999 QuËn míi chØ cÊp ®­îc 1173 giÊy chøng nhËn. B­íc sang n¨m 2000, ®­îc sù chØ ®¹o chÆt chÏ cña phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt nªn tiÕn ®é ph©n lo¹i hå s¬ ë ph­êng ®· cã tiÕn bé h¬n. kÕt qu¶ ®¹t ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: BiÓu sè 6. TiÕn ®é xÐt cÊp giÊy chøng nhËn n¨m 2000 §¬n vÞ: giÊy stt Ph­êng Hs kª khai Hs ph©n lo¹i t¹i ph­êng Hs xÐt duyÖt tai QuËn Hs®· chuyÓn tp Hs ®· ®­îc cÊp GCN 1. NghÜa §« 3.400 962 928 928 765 2. Quan Hoa 2.913 455 452 452 288 3. Mai DÞch 2.485 512 448 433 369 4. NghÜa T©n 1.200 166 155 155 261 5. DÞch Väng 3.385 620 582 582 561 6. Trung Hoµ 2.560 663 500 494 480 7. Yªn Hoµ 3.086 619 530 530 477 Tæng 19.047 4.015 3.595 3.574 3.191 (Nguån sè liÖu:B¸o c¸o n¨m 2000phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt vµ §« thÞ QuËn CÇu GiÊy) Tæng sè hå s¬ kª khai lµ 19047 hå s¬ t¨ng so víi n¨m 1999 lµ: 396 hå s¬. CÊp ph­êng ®· thùc hiÖn ph©n lo¹i ®­îc 4015 hå s¬. C¸c ph­êng NghÜa §«, DÞch Väng, Trung Hoµ ®· tËp trung chØ ®¹o nªn kÕt qu¶ ®¹t cao. Ph­êng NghÜa T©n ®· chuyÓn gÇn hÕt hè s¬ thuéc gia ®×nh c¸ nh©n cßn l¹i nh÷ng hå s¬ thuéc nhµ c¬ quan tËp thÓ do kª khai ban ®Çu kh«ng ®Çy ®ñ ph¶i bæ sung nªn n¨m 2000 ph­êng NghÜa T©n cã sè l­îng hå s¬ ph©n lo¹i thÊp. N¨m 2000 th× c¸c ph­êng ®· chuyÓn QuËn ®­îc 3595 hå s¬. QuËn ®· xÐt duyÖt vµ chuyÓn Thµnh phè ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn ®­îc 3574 hå s¬. So víi kÕ ho¹ch Thµnh phè giao lµ 3000 hå s¬ th× QuËn ®· v­ît chØ tiªu 19% t­¬ng ®­¬ng 574 hå s¬. Sè hå s¬ ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn lµ 3191 hå s¬ v­ît chØ tiªu 6,27% tøc 191 giÊy chøng nhËn. NÕu tÝnh c¶ sè hå s¬ chuyÓn th¼ng Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt kh«ng qua QuËn th× sè hå s¬ ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn lµ 3309 hå s¬. N¨m 2001 Thµnh phè giao chØ tiªu cho QuËn lµ 3500 hå s¬, UBND QuËn chØ ®¹o phÊn ®Êu ®¹t 7500 hå s¬. §©y lµ mét môc tiªu kh¸ cao. Do ®ã ®Ó thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra th× trong thêi gian tíi QuËn cÇn t¨ng c­êng c¸n bé chuyªn m«n ®Ó ph©n lo¹i vµ chuÈn bÞ hå s¬ cÊp ph­êng (kÓ c¶ ¸p dông chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng). §«n ®èc ®Èy m¹nh tiÕn ®é thùc hiÖn, kiªn quyÕt kh«ng gi¶m chØ tiªu, phÊn ®Êu hoµn thµnh kÕ ho¹ch. UBND c¸c ph­êng cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký vµo sæ §Þa chÝnh vµ sæ cÊp giÊy chøng nhËn cho c¸c tr­êng hîp ®· ®­îc Thµnh phè cÊp giÊy chøng nhËn. Khi ng­êi sö dông muèn thùc hiÖn c¸c quyÒn theo luËt ®Þnh th× phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn UBND cÊp ph­êng thùc hÑn ®óng thñ tôc. QuËn cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt tæ chøc kiÓm tra tiÕn ®é thùc hiÖn cô thÓ t¹i c¸c ph­êng, gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c v­íng m¾c trong c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn. KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë QuËn trong n¨m 2001 ®· dµnh ®­îc nh÷ng tiÕn bé v­ît bËc. Cô thÓ tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2001 ®· thù hiÖn ®­îc ®­îc thÓ hiÖn trong biÓu sè 7: BiÓu sè 7. KÕt qu¶ cÊp giÊy chøng nhËn ®Õn n¨m2001. §¬n vÞ: giÊy Stt Ph­êng Hs kª khai Hs ph©n lo¹i t¹i ph­êng Hs xÐt duyÖt tai QuËn Hs ®· ®­îc cÊp GCN 1. NghÜa §« 3.462 2.184 2.162 1.623 2. Quan Hoa 2.978 1.305 1.298 740 3. Mai DÞch 2.680 1.407 1.386 802 4. NghÜa T©n 1.235 609 581 416 5. DÞch Väng 3.482 1.794 1.784 1.103 6. Trung Hoµ 2.590 1.522 1.492 974 7. Yªn Hoµ 3.181 1.638 1.593 1.007 Tæng 19.608 10.504 10.296 6.665 (Nguån sè liÖu:B¸o c¸o n¨m 2001 phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt vµ §« thÞ QuËn CÇu GiÊy) TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2001 th× toµn QuËn ®· xÐt duyÖt hå s¬ chuyÓn lªn Thµnh phè ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn ®­îc 10296 hå s¬; trong ®ã n¨m 2001 lµ 4027 hå s¬ ®¹t 115% kÕ ho¹ch Thµnh phè giao. Ph­êng NghÜa T©n c¬ b¶n ®· hoµn thµnh c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë, ph­ßng Quan Hoa ®· cÊp ®­îc 80%. Sè giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë vµ quyÒn së h÷u nhµ ë Thµnh phè ®· ký vµ chuyÓn l¹i cho QuËn lµ 6.665 giÊy. TÝnh riªng n¨m 2001 th× QuËn ®· cÊp ®­îc 3502 (tÝnh c¶ sè hå s¬ chuyÓn th¼ng Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt kh«ng qua QuËn)giÊy chøng nhËn v­ît kÕ ho¹ch 3500 giÊy 0,6%. Vµ tÝnh tõ khi b¾t ®Çu cÊp giÊy chøng nhËn ®Õn hÕt n¨m 2001 toµn QuËn ®· cÊp ®­îc kho¶ng 7984 giÊy chøng nhËn ®¹t 47,18% sè giÊy chøng nhËn cÇn cÊp. Së dÜ cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ nhê mét sè nguyªn nh©n sau: - ViÖc c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong c«ng t¸c xÐt cÊp giÊy chøng nhËn nh­ gi¶m bít thµnh viªn cña héi ®ång xÐt duyÖt cÊp QuËn, ®¬n gi¶n ho¸ ph­¬ng thøc ph©n lo¹i hå s¬ cÊp ph­êng…. Nhê ®ã sè l­îng hå s¬ ®­îc xÐt duyÖt cÊp giÊy chøng nhËn ®É t¨ng nhanh vµ chÊt l­îng còng cao h¬n. - C«ng t¸c viÕt giÊy chøng nhËn ®· ®­îc c¶i tiÕn, trang bÞ thªm m¸y tÝnh. Cã sù chØ ®¹o s¸t sao cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ®ång thêi cã sù phèi hîp chÆt chÏ cña c¸c ngµnh cã liªn quan. TiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®­îc QuËn b­íc sang n¨m 2002 víi kÕ ho¹ch Thµnh phè giao lµ 3500 hå s¬. §­íc sù chØ ®¹o cña QuËn uû, Héi ®ång nh©n d©n, UBND QuËn vµ sù h­íng dÉn cña Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt, phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt vµ §« thÞ QuËn ®· triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c, kÕt qu¶ c¸c ph­êng ®¹t ®­îc nh­ sau: BiÓu sè 8. KÕt qu¶ cÊp giÊy chøng nhËn n¨m 2002. §¬n vÞ: giÊy Stt Ph­êng Hå s¬ chuyÓn QuËn so kÕ ho¹ch Hå s¬ chuyÓn Thµnh phè %hå s¬ chuyÓn QuËn so kÕ ho¹ch 1. NghÜa §« 671/650 558 119 2. Quan Hoa 318/300 308 105 3. Mai DÞch 331/600 265 100 4. NghÜa T©n 55/50 55 55 5. DÞch Väng 835/700 623 103 6. Trung Hoµ 632/600 606 106 7. Yªn Hoµ 600/600 551 110 8. Hå s¬ tån vµ chuyÓn th¼ng Së §C-N§ 900 Tæng 3193 3875/3500 % hå s¬ chuyÓn Thµnh phè so kÕ ho¹ch: 110 (Nguån sè liÖu:B¸o c¸o n¨m 2002 phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt vµ §« thÞ QuËn CÇu GiÊy) Nh×n chung trong n¨m 2002 c¸c ph­êng ®· hoµn thµnh vµ v­ît chØ tiªu, riªng ph­êng NghÜa T©n ®· hoµn thµnh c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn. Tuy nhiªn, tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc ë c¸c ph­êng kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c th¸ng trong n¨m. Trong thêi kú 6 th¸ng ®Çu n¨m, tiÕn ®é triÓn khai c«ng t¸c ë c¸c ph­êng cßn rÊt chËm do ph­êng bËn nhiÒu c«ng viÖc do bÇu cö quèc héi, thùc hiÖn ChØ thÞ 17 nªn ch­a tËp chung chØ ®¹o. Hå s¬ kª khai ch­a hoµn thiÖn, cã nhiÒu v­íng m¾c vÒ nguån gèc ®Êt, hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt biÕn ®éng nhiÒu so víi b¶n ®å, c¸n bé ®Þa chÝnh ph­êng ph¶i trùc tiÕp ®i ®o vÏ tõng hé. KÕt qu¶ 6 th¸ng ®Çu n¨m, hå s¬ c¸c ph­êng chuyÓn QuËn míi chØ ®¹t 25,6% so víi kÕ ho¹ch, hå s¬ QuËn tr×nh Thµnh phè ®¹t 22,8% so víi kÕ ho¹ch. Trong 6 th¸ng cuèi n¨m, ®­îc sù chØ ®¹o cña Thµnh phè, sù quan t©m chØ ®¹o cña QuËn uû, H§ND QuËn, ®Æc biÖt ®­îc sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Chñ tÞch UBND QuËn ®· th­êng xuyªn häp giao ban víi c¸c ph­êng, theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn, ®«n ®èc c¸c ph­êng ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn nhÊt lµ 3 th¸ng cuèi n¨m Phßng ®· phèi hîp víi Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt tiÕn hµnh kiÓm tra tõng ph­êng ®Ó th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c cßn tån t¹i. KÕt qu¶ ®a sè c¸c ph­êng ®¹t vµ v­ît chØ tiªu, riªng ph­êng Mai DÞch do hå s¬ thøc hiÖn theo nghÞ ®Þnh 60CP cßn rÊt Ýt vµ hå s¬ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn cÊp giÊy chøng nhËn, UBND ph­êng ®· cã c«ng v¨n tr×nh bµy víi UBND QuËn vµ ®­îc UBND QuËn nhÊt trÝ ®iÒu chØnh l¹i kÕ ho¹ch giao. N¨m 2003 QuËn CÇu GiÊy ®¨ng ký phÊn ®Êu hoµn thµnh xong toµn bé 1500 hå s¬ c¸c ®èi t­îng trong diÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë theo nghÞ ®Þnh 60/CP vµ QuyÕt ®Þnh 69/Q§-UB vµ hÕt n¨m 2003 c¬ b¶n hoµn thµnh c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë trªn ®Þa bµn QuËn. §¸nh gi¸ chung. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Tõ nh÷ng ph©n tÝch ë trªn ta thÊy: trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn QuËn CÇu GiÊy theo NghÞ ®Þnh 60/CP ngµy 5/7/1994 cña ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh 69/Q§-UB ngµy 18/8/1999 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Theo b¸o c¸o cña c¸c ph­êng vµ tæng hîp kÕt qu¶ cÊp giÊy chøng nhËn cña phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt vµ §« thÞ vµ b¸o c¸o cña Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt tr×nh UBND Thµnh phè th× kÕt qu¶ thu ®­îc trong 3 n¨m gÇn ®©y nh­ sau: BiÓu sè 9. Tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn cÊp giÊy chøng nhËn c¸c n¨m. N¨m Tiªu chÝ 2000 2001 2002 KÕ ho¹ch 3000 3500 3500 Thùc hiÖn 3574 4027 3875 % thùc hiÖn kÕ ho¹ch 119,13 115.06 110,71 (Nguån sè liÖu:B¸o c¸o c¸c n¨m phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt vµ §« thÞ QuËn CÇu GiÊy) Tõ ®å thÞ trªn ta thÊy trong 3 n¨m gÇn ®©y QuËn lu«n v­ît chØ tiªu ®­îc giao. N¨m 2000 v­ît chØ tiªu 19,13%; n¨m 2001 v­ît chØ tiªu15,06%; n¨m 2002 v­ît chØ tiªu 10,71%. TÝnh tõ khi triÓn khai ®Õn nay, tæng sè hå s¬ toµn QuËn ®· kª khai theo nghÞ ®Þnh 60/CP lµ 16.235 hå s¬. Sè hå s¬ ®· tr×nh Thµnh phè cÊp giÊy chøng nhËn lµ 11.269 hå s¬; sè hå s¬ ®· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn lµ 9650 hå s¬ (tÝnh c¶ sè hå s¬ chuyÓn th¼ng Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt kh«ng th«ng qua QuËn). Do cã thµnh tÝch trªn nªn Thµnh phè ®· biÓu d­¬ng QuËn CÇu GiÊy lµ ®¬n vÞ hoµn thµnh chØ tiªu cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë ®Çu tiªn cña thµnh phè. Nh÷ng tån t¹i. - Hå s¬ kª khai ban ®Çu kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng cã c¸c giÊy tê kÌm theo, nh­ nguån gèc sö dông ®Êt kh«ng râ, ch­a t¸ch thöa trong b¶n ®å, s¬ ®å vÏ kÝch th­íc nhµ, ®Êt thiÕu nhiÒu. - ChÕ ®é chÝnh s¸ch ph¶i ®ãng nép cho Nhµ n­íc cßn nhiÒu phøc t¹p, sè hå s¬ cÇn ph¶i hoµn thiÖn cho ®ñ ®iÒu kiÖn xÐt duyÖt giÊy chøng nhËn th× d©n kh«ng hoµn thiÖn. Mét sè c¬ quan cã nhµ tËp thÓ kª khai kh«ng ®ñ néi dung, khi UBND ph­êng mêi ra ®Ó hoµn thiÖn hå s¬ th× kh«ng ®Õn, nhiÒu hå s¬ nhµ ë, ®Êt ë ch­a ®­îc hoµn thiÖn, v× vËy, kÕt qu¶ cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë tuy v­ît chØ tiªu kÕ ho¹ch Thµnh phè nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña nh©n d©n. TÝnh ®Õn nay toµn QuËn vÉn cßn kho¶ng 223 tr­êng hîp ch­a kª khai theo nghÞ ®Þnh 60/CP. Sè hå s¬ cßn ph¶i thùc hiÖn ®Ó cÊp giÊy chøng nhËn theo nghÞ ®Þnh 60/CP lµ 4.917 hå s¬. Trong ®ã sè hå s¬ cã kh¶ n¨ng cÊp giÊy chøng nhËn lµ 1355 hå s¬ con l¹i 3562 hå s¬ bÞ v­íng m¾c ( nh÷ng v­íng m¾c nµy chñ yÕu lµ do kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch, ®Êt tranh chÊp, lµm nhµ trªn ®Êt canh t¸c, ®Êt x©y dùng ki èt vµ ®Êt kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ). Nh­ vËy viÖc triÓn khai cÊp giÊy chøng nhËn n¨m 2003 cßn l¹i sè hå s¬ rÊt phøc t¹p. Nguyªn nh©n. Do tr­íc ®©y, viÖc qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai bÞ bu«ng láng qu¸ l©u. C¬ quan Nhµ n­íc thiÕu hå s¬ ®Ó qu¶n lý. Tõ ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®Êt ®ai bÞ lÊn chiÕm, tranh chÊp ®Êt ®ai x¶y ra… cã nhiÒu vô viÖc x¶y ra phøc t¹p, kh«ng cã c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt. ViÖc bu«ng láng qu¶n lý song song víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ®· lµm n¶y sinh vµ ph¸t triÓn hiÖn t­îng mua b¸n nhµ ®Êt tr¸i phÐp nªn chñ nhµ kh«ng cã ®ñ giÊy tê hîp lÖ. Do QuËn míi ®­îc thµnh lËp tõ 7 x· chuyÓn thµnh ph­êng nªn bé m¸y l·nh ®¹o c¸c ph­êng cßn ch­a t­¬ng søng víi tÇm vãc cña c¸c ®¬n vÞ ®« thÞ. TrØnh ®é d©n trÝ kh«ng ®ång ®Òu. §iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng kª khai hå s¬ ®¨ng ký. Trªn ®Þa bµn QuËn cã nhiÒu ®¬n vÞ, c¬ quan cã nhµ tù qu¶n hoÆc tù chia ®Êt ®Ó lµm nhµ ë, tù chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông… c¸c ®èi t­îng nµy th­êng kh«ng muèn kª khai ®¨ng ký hoÆc chËm trÔ trong viÖc kª khai ®¨ng ký tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é chung cña toµn QuËn. C¸c qui ®Þnh ph¸p lý vÒ kª khai ®¨ng ký ch­a hîp lý, tho¶ ®¸ng nh­ quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ tr­íc b¹, mÉu giÊy chøng nhËn, thñ tôc cßn r­êm rµ… nªn g©y cho ng­êi d©n t©m lý ng¹i ®i ®¨ng ký. Ch­¬ng III. Quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao viÖc cÊp giÊy chøng nhËn. Ph­¬ng h­íng nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn. Quan ®iÓm. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu trªn cho chóng ta thÊy râ tÇm quan träng cña ®Êt ®ai còng nh­ vai trß qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi. Nh­ ta thÊy ë bÊt kú mét x· héi nµo, viÖc kª khai ®¨ng ký, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, thiÕt lËp hå s¬ ®Þa chÝnh ®Òu hÕt søc cÇn thiÕt vµ bøc b¸ch, môc tiªu chñ yÕu cña c«ng t¸c nµy lµ n¾m ch¾c t×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai, phôc vô cho viÖc thu thuÕ ®Êt, t¹o c¬ së ph¸p lý cho viÖc b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng­êi sö dông ®Êt. ë mçi thêi kú cã thÓ ¸p dông nhiÒu chÕ ®é qu¶n lý, nhiÒu lo¹i hå s¬ kh¸c nhau ®Ó võa phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh, võa tÝnh tíi môc tiªu l©u dµi lµ x©y dùng mét hÖ thèng hå s¬ ®Þa chÝnh thèng nhÊt. Tuy nhiªn, trong c¸c chÕ ®é qu¶n lý, mäi hÖ thèng hå s¬ thiÕt lËp th× viÖc x¸c ®Þnh chuÈn c¸c quyÒn sö dông ®Êt lu«n ®­îc coi träng. Yªu cÇu ph¸p lý cña hÖ thèng hå s¬ ngµy cµng ®Çy ®ñ, thèng nhÊt vµ chÆt chÏ h¬n. HÖ thèng hå s¬ ®Þa chÝnh d­íi c¸c chÕ ®é nh×n chung ®Òu cã nhiÒu chñng lo¹i, lu«n bao gåm hai nhãm tµi liÖu: nhãm lËp theo thø tù thöa vµ nhãm lËp theo thø tù chñ sö dông ®Êt ®Ó tra cøu. Xu h­íng chung, c¸c hÖ thèng hå s¬ ngµy cµng nhiÒu tµi liÖu. §iÒu ®ã ph¶n ¸nh lÞch sö sö dông ®Êt rÊt phøc t¹p vµ t×nh tr¹ng sö dông ®Êt ®ai ngµy cµng manh món ë ViÖt Nam. Do tån t¹i cña lÞch sö vµ c¬ chÕ qu¶n lý ®Êt ®ai, nhµ ë tr­íc ®©y bÞ bu«ng láng, vÊn ®Ò nhµ ®Êt t¹i ®« thÞ lu«n lµ vÊn ®Ò mang tÝnh x· héi phøc t¹p vµ nhËy c¶m, liªn quan ®Õn quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña mäi c«ng d©n. ViÖc ®ßi l¹i ®Êt mµ Nhµ n­íc ®ang qu¶n lý do tr­íc ®©y thùc hiÖn chÝnh s¸ch c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa vÒ nhµ ®Êt ®· giao cho ng­êi kh¸c sö dông do thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ, Nhµ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th× viÖc x¸c ®Þnh quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n t¹i ®« thÞ hiÖn nay lµ vÊn ®Ò bøc sóc ®­îc sù quan t©m cña toµn x· héi. §Æc biÖt ®Êt ®« thÞ trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi víi c¸c h×nh thøc sö dông ®Êt vµ ®èi t­îng sö dông ®Êt hÕt søc ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Tèc ®é ®« thÞ ho¸ diÔn ra nhanh dÉn ®Õn nhu cÇu vÒ ®Êt t¨ng lªn rÊt lín do ®ã xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng mua b¸n, chuyÓn nh­îng, thõa kÕ, thÕ chÊp… nhµ ®Êt kh«ng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, x©y dùng nhµ kh«ng phÐp, sai phÐp, vi ph¹m quy ho¹ch ®« thÞ, lÊn chiÕm ®Êt c«ng… diÔn ra rÊt phæ biÕn, h¬n thÕ n÷a c«ng t¸c qu¶n lý bÞ bu«ng láng trong thêi gian dµi khiÕn c«ng t¸c lËp hå s¬ qu¶n lý trë lªn cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt. X¸c ®Þnh chñ sö dông ®Êt chÝnh x¸c, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chñ sö dông ®Êt lµ viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn. C«ng t¸c kª khai ®¨ng ký, xÐt cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p, lu«n ®i s©u ®i s¸t víi nh©n d©n. MÆt kh¸c, víi tèc ®é ®« thÞ ho¸ nh­ hiÖn nay, møc ®é chuyÓn dÞch vÒ ®Êt ®ai diÔn ra rÊt m¹nh mÏ nh­ mua b¸n, chuyÓn nh­îng, thõa kÕ, thÕ chÊp… t×nh tr¹ng lÊn chiÕm ®Êt sö dông ®Êt sai môc ®Ých, x©y dùng nhµ kh«ng phÐp, vi ph¹m quy ho¹ch ®« thÞ x¶y ra rÊt phæ biÕn. ViÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp, khiÕu n¹i, tè c¸o ch­a ®­îc kÞp thêi, kÐo dµi lµm t¨ng tÝnh phøc t¹p cña vô kiÖn. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, c¸c cÊp, c¸c ngµnh cÇn ph¶i sö lý nghiªm minh, døt ®iÓm c¸c vô viÖc tr¸nh t×nh tr¹ng tån ®äng hå s¬, g©y bÊt b×nh trong nh©n d©n. C¸n bé ®­îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn c«ng t¸c nµy cÇn qu¸n triÖt t­ t­ëng chÊp hµnh nghiªm chØnh mäi qui ®Þnh cña Nhµ n­íc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, linh ho¹t kh«ng m¸y mãc. §ång thêi ng­êi sö dông ®Êt ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c qui dÞnh cña Nhµ n­íc, ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh ®èi víi Nhµ n­íc. ViÖc tæ chøc chØ ®¹o cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ph¶i xuyªn suèt, qu¶n lý chÆt chÏ ®Õn tõng cÊp, tõng kh©u cña c«ng viÖc. C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, ®«n ®èc thùc hiÖn c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký, xÐt cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ph¶i chÆt chÏ, kÞp thêi. Nhµ n­íc cÇn cã c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cho c¸c c¸n bé thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc thuËn lîi cµ gi¶i quyÕt cacs v­íng m¾c cho nh©n d©n. Ph­¬ng h­íng thùc hiÖn. C«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai nãi trung vµ c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt nãi riªng lµ mét néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc. C«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi nãi chung vµ cña c¸c chñ thÓ sö dông ®Êt nãi riªng. HiÖn nay, t×nh tr¹ng x©m ph¹m quyÒn së h÷u ®Êt, t×nh tr¹ng lÊn chiÕm, mua b¸n vµ chuyÓn nh­îng tr¸i phÐp quyÒn sö dông ®Êt vÉn lµ hiÖn t­îng phæ biÕn. §iÒu nµy lµm tæn h¹i nghiªm träng ®Õn chÕ ®é së h÷u ®Êt ®ai x· héi chñ nghÜa. Qu¶n lý ®Êt ®ai lµ mét biÖn ph¸p, c¸ch thøc quan träng mµ Nhµ n­íc dïng ®Ó ng¨n chÆn hoÆc h¹n chÕ nh÷ng hµnh vi x©m ph¹m, b¶o vÖ quyÒn lîi cña chñ së h÷u ®Êt ®ai vµ ng­êi sö dông ®Êt. MÆt kh¸c, c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn l¹i lµ mét néi dung quan träng cña qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. Th«ng qua nã c¸c c¬ quan Nhµ n­íc n¾m b¾t ®­îc thùc tr¹ng t×nh h×nh sö dông ®Êt ®Õn tõng thöa ®Êt, chñ sö dông ®Êt cô thÓ. Do vËy viÖc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy lµ mét biÖn ph¸p quan träng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai, h¹n chÕ nh÷ng tiªu cùc trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt. Trong thêi gian tíi, ®Ó thùc hiÖn tèt viªc kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn t¹i QuËn CÇu GiÊy, phôc vô cho viÖc qu¶n lý ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn QuËn, QuËn ®· x¸c ®Þnh cho m×nh ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô nh­ sau: TiÕp tôc triÓn khai c«ng t¸c cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD§¥, phÊn ®Êu hoµn thµnh viÖc kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn theo NghÞ ®Þnh 60/CP vµ quyÕt ®Þnh 69/Q§-UB ®óng kÕ ho¹ch ®­îc giao. §Õn hÕt n¨m 2003 th× c¬ b¶n hoµn thµnh c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn trªn ®Þa bµn QuËn. Thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kh¸c cña qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai nh»m t¹o c¬ së cho c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn nh­: ChØnh lý biÕn ®éng ®Êt ®ai trªn b¶n ®å lËp sæ ®Þa chÝnh c¸c ph­êng, tæng hîp diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt theo ®Þnh kú h»ng n¨m ®Ó b¸o c¸o QuËn, Thµnh phè. Qu¶n lý vµ theo dâi viÖc sö dông ®Êt cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc, c¬ quan ®¬n vÞ, ph¸t hiÖn nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt, LuËt ®Êt ®ai, kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt gi¶i quyÕt. Tham gia c¸c Héi ®ång ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng QuËn, cïng th¸o gì gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i trong nh©n d©n. Gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c ®¬n th­ khiÕu n¹i vÒ tranh chÊp ®Êt ®ai. Gi¶i ph¸p. VÒ tæ chøc. MÆc dï c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn trong c¸c n¨m qua ®Òu v­ît chØ tiªu ®­îc giao nh­ng nh×n chung tèc ®é thùc hiÖn vÉn cßn ch©m. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn tíi t×nh tr¹ng nµy lµ khi ng­êi sö dông ®Êt lµm thñ tôc kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn th× hä ph¶i qu¸ nhiÒu c¬ quan Nhµ n­íc vµ qua rÊt nhiÒu lÇn. Thèng kª l¹i th× thÊy r»ng, theo quy tr×nh vµ sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm, hiÖn nay ng­êi d©n muèn lµm thñ tôc xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u nhµ th× tèi thiÓu ph¶i ®Õn c¸c c¬ quan chøc n¨ng sau: Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt; Côc thuÕ; Së X©y dùng phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt vµ §« thÞ; Kho b¹c Nhµ n­íc. NÕu mçi lÇn cã trôc trÆc ( mµ th­êng lµ cã trôc trÆc) th× sè lÇn ®Õn c¸c c¬ quan nµy l¹i t¨ng lªn, thËm trÝ t¨ng gÊp ®«i. ChÝnh v× vËy, thêi gian tèi thiÓu ®Ó thùc hiÖn ®ñ c¸c c«ng ®o¹n nµy ph¶i kÐo dµi tõ 3 ®Õn 5 th¸ng. §iÒu ®ã lµm cho ng­êi d©n tèn kÐm tiÒn b¹c vµ thêi gian g©y ra sù bÊt m·n. Còng tõ ®ã ng­êi d©n ng¹i ®i kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn, lµm cho c«ng t¸c nµy lu«n gÆp khã kh¨n vµ chËm trÔ. VËy gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy lµ g×? Theo em th× gi¶ ph¸p ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy lµ: chóng ta nªn x©y dùng mét c¬ quan chuyªn tr¸ch lµm nhiÖm vô kª khai ®¨ng ký ®Êt ®ai riªng. Thµnh phÇn cña c¬ quan nµy bao gåm ®¹i diÖn cña Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt, ®¹i diÖn cña Côc thuÕ, ®¹i diÖn cña phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt vµ §« thÞ, ®¹i diÖn cña Kho b¹c Nhµ n­íc. NÕu c¬ quan nµy ®­îc thµnh lËp, nã sÏ gióp cho ng­êi d©n ®ì tèn kÐm thêi gian vµ tiÒn cña cho viÖc ®i l¹i tõ c¬ quan nµy sang c¬ quan kh¸c. H¬n n÷a nã còng gióp cho viÖc ph¸t hiÖn vµ söa ch÷a c¸c sai sãt trong qu¸ tr×nh kª khai ®¨ng ký ®­îc nhanh chãng vµ kÞp thêi h¬n. ViÖc thµnh lËp c¬ quan nµy còng gióp cho thêi gian l­u chuyÓn hå s¬ gi÷a c¸c c«ng ®o¹n ng¾n h¬n. H¬n n÷a, c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ qu¶n lý hå s¬ ®Êt ®ai l¹i cã c¸c ®Æc tr­ng riªng so víi c¸c c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai kh¸c. Do ®ã, viÖc thµnh lËp mét c¬ quan riªng phô tr¸ch lÜnh vùc nµy lµ hoµn toµn hîp lý. Mét c¸ch kh¸c ®Ó lµm gi¶m thêi gian, t¨ng tèc ®é cÊp giÊy chøng nhËn lµ thµnh lËp vµ ph¸t triÓn hÖ thèng hµnh chÝnh c«ng. Bé phËn nµy sÏ ®Õn tËn nhµ nh÷ng ng­êi d©n gióp hä thøc hiÖn kª khai ®¨ng ký ®Êt ®ai nÕu ®­îc yªu cÇu. Gi¶i ph¸p vÒ nh©n sù. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh ®Þa chÝnh ®Õn n¨m 2010 lµ: hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ ®o ®¹c b¶n ®å; phÊn ®Êu hÕt n¨m 2010 ®¹t tr×nh ®é mét ngµnh ®Þa chÝnh hiÖn ®¹i ngang tÇm víi c¸c n­íc ph¸t triÓn trong khu vùc, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc; cã hÖ thèng chÝnh s¸ch ph¸p luËt hoµn chØnh; hÖ thèng ®o ®¹c b¶n ®å c¬ b¶n thèng nhÊt; hÖ thèng qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai trë thµnh c«ng cô qu¶n lý ®Ó Nhµ n­íc tiÕn hµnh viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt vµ thu håi ®Êt; hÖ thèng ®¨ng ký ®Êt ®ai hiÖn ®¹i…. phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt vµ §« thÞ QuËn CÇu GiÊy còng n»m trong hÖ thèng cña ngµnh ®Þa chÝnh nªn nã còng cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung nh­ vËy. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ®ã, phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt vµ §« thÞ QuËn cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé m¹nh vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, n¾m v÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña thÕ giíi, cã kh¶ n¨ng vËn dông vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo ®óng thùc tiÔn. Nh­ng thùc tÕ cho thÊy: ®éi ngò c¸n bé hiÖn nay cña chóng ta cßn xa míi ®Ët ®­îc nh­ vËy. §éi ngò c¸n bé cña ta thiÕu c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. VÒ sè l­îng, chóng ta cßn thiÕu rÊt nhiÒu c¸n bé ®Þa chÝnh ®Æc biÖt lµ ë cÊp ph­êg. VÒ chÊt l­îng cña c¸n bé, thùc tÕ mét phÇn kh«ng nhá c¸c c¸n bé ®Þa chÝnh ®­îc dµo t¹o tõ nh÷ng chuyªn ngµnh Ýt liªn quan ®Õn nghiÖp vô qu¶n lý ®Êt ®ai. PhÇn lín c¸n bé ®Þa chÝnh ph­ên chØ míi qua c¸c líp tËp huÊn, mét sã Ýt ®­îc ®µo t¹o trung cÊp nh­ng còng chØ ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n, ch­a cã ®ñ c¸c kiÕn thøc vÒ chÝnh s¸ch ph¸p luËt ®Êt ®ai, vÒ néi dung qu¶n lý, vÒ c¸c vÊn ®Ò trong c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. §ã lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm h¹n chÕ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai nãi chung vµ c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn nãi riªng. Do ®ã, ®Ó x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh ®ñ c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng, v÷ng vµng vÒ chÝnh trÞ, giái vÒ chuyªn m«n ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh ®Þa chÝnh nãi chung vµ ph¸t triÓn phßng §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt vµ §« thÞ QuËn nãi riªng th× trong thêi gian tíi QuËn cÇn cã kÕ ho¹ch tham gia ®µo t¹o vµ tiÕn hµnh ®µo t¹o l¹i c¸n bé theo mäi cÊp ®é. §µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc: phèi hîp víi Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o chØ ®¹o c¸c tr­êng ®ai häc, c¸c viÖn nghiªn cøu cã liªn quan tæ chøc c¸c khoa, bé m«n ®Þa chÝnh, tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh ngµnh häc ®Þa chÝnh bËc ®¹i häc vµ sau ®¹i häc. §µo t¹o hÖ cao ®¼ng: tõng b­íc t¨ng c­êng n¨ng lùc ®Ó tiÕn tíi n©ng c¸c tr­êng trung häc ®Þa chÝnh thuéc Tæng côc ®Þa chÝnh nay lµ Së Tµi nguyªn m«i tr­êng thµnh tr­êng cao ®¼ng ®Þa chÝnh, x©y dùng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh cho ngµnh häc ®Þa chÝnh hÖ cao ®¼ng. §µo t¹o trung häc vµ ®µo t¹o nghÒ: cÇn x©y dùng, cñng cè, t¨ng c­êng n¨ng lùc c¸c khoa, bé m«n ®Þa chÝnh cña c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. CÇn ban hµnh c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o,ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nh©n viªn ®Þa chÝnh. Cuèi cïng lµ vÊn ®Ò ®µo t¹o l¹i c¸n bé ®Þa chÝnh: ®©y lµ khÝa c¹nh mµ QuËn cã thÓ trùc tiÕp tham gia. QuËn cÇn xem xÐt, sµng läc c¸c c¸n bé cña m×nh ®Ó chän ra nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc còng nh­ nh÷ng ng­êi mµ nghiÖp vô ®· bÞ mai mét göi ®i ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ, tr×nh ®é qu¶n lý Nhµ n­íc, chuyªn m«n. Nh×nh chung ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh©n viªn ®Þa chÝnh lµ mét h­íng ®i míi nh»m ®a d¹ng ho¸ cÊp ®µo t¹o vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®µo t¹o. C¸c ®Þa ph­¬ng cÇn phèi hîp víi c¸c tr­êng më c¸c líp ®µo t¹o phï hîp víi tr×nh ®é cña c¸n bé c¬ së, nhanh chãng chuÈn ho¸ cho c¸n bé ®Þa chÝnh cÊp ph­êng. C¶i tiÕn quy tr×nh cÊp giÊy chøng nhËn. Theo quy tr×nh kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hiÖn hµnh th× ®Ó ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ng­êi sö dông ®Êt ph¶i tr¶i qua 5 b­íc, ph¶i th«ng qua UBND 3 cÊp: cÊp ph­êng (ph©n lo¹i hå s¬), cÊp QuËn (xÐt duyÖt t¹i QuËn), cÊp Thµnh phè (ký giÊy chøng nhËn). Trong khi ®ã, viÖc ký giÊy chøng nhËn ë UBND c¸c cÊp rÊt chËm do bËn nhiÒu viÖc quan träng h¬n. Do ®ã, nªn hay ch¨ng, viÖc ký giÊy chøng nhËn ®­îc uû quyÒn cho UBND cÊp QuËn, huyÖn. Nh­ vËy viÖc cÊp giÊy chøng nhËn sÏ gi¶m bít ®­îc mét giai ®o¹n, tiÕt kiÖm thêi gian cho nh©n d©n vµ tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn còng ®­îc nhanh h¬n. MÆt kh¸c, ngay trong mçi kh©u cña quy tr×nh còng cÇn ®­îc c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng, tr¸nh sai sãt. VÝ dô nh­: h­íng dÉn cÆn kÏ cho chñ sö dông trong viÖc kª khai, tr¸nh sai sãt trong kª khai hå s¬; c¶i tiÕn ph­¬ng thøc ®o vÏ thöa ®Êt tr¸nh g©y t×nh tr¹ng khiÕu kiÖn do ®o vÏ kh«ng chÝnh x¸c…. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra. C«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sÏ kh«ng thÓ tiÕn hµnh nÕu thiÕu c¸c sè liÖu cña ®o ®¹c, ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i ®Êt vµ c¸c b¶n ®å ®Þa chÝnh. Trong khi ®ã, c¸c c«ng viÖc nµy ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh vÒ kÜ thuËt rÊt phøc t¹p do c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai ban hµnh. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, c¸c c«ng t¸c nµy vÉn kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kÜ thuËt. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt bÞ ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu. Do ®ã ®Ó t¨ng c­êng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn th× viÖc tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra ®èi víi c«ng t¸c ®o ®¹c, kh¶o s¸t lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh lµ hÕt søc cÇn thiÕt. ViÖc thanh tra, kiÓm tra cÇn tËp trung vµo mét sè néi dung c¬ b¶n sau: TiÕn hµnh kiÓm tra viÖc chØ ®¹o, thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµng n¨m cña c«ng t¸c ®o ®¹c, kh¶o s¸t lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh. KiÓm tra chÊt l­îng cña c¸c s¶n phÈm ®o ®¹c, kh¶o s¸t lËp b¶n ®å. KiÓm tra c¸c t­ liÖu hiÖn cã, kiÓm tra viÖc l­u tr÷ hå s¬ vµ t­ liÖu ®o ®¹c b¶n ®å. KiÓm tra viÖc sö dông kinh phÝ trong c«ng t¸c ®o ®¸c lËp b¶n ®å, tr¸nh t×nh tr¹ng sö dông l·ng phÝ, sö dông sai môc ®Ých. C«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt còng chØ ®­îc tiÕn hµnh khi ®· cã ®Çy ®ñ chøng cø vÒ t×nh tr¹ng ph¸p lý cña ®Êt ®ai. ViÖc nµy l¹i do Héi ®ång kª khai cÊp ph­êng thùc hiÖn. Trong khi ®ã ,nh÷ng thµnh viªn cña Héi ®ång kª khai ®¨ng ký cÊp ph­êng hiÖn nay th­êng kh«ng n¾m b¾t hÕt ®­îc t×nh tr¹ng ph¸p lý cña ®Êt ®ai cña tõng hé gia ®×nh. Thªm vµo ®ã, hå s¬ vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai l¹i kh«ng ®­îc cËp nhËp th­êng xuyªn do cã nh÷ng thêi gian bÞ bu«ng láng. Do ®ã rÊt dÔ ph¸t sinh t×nh tr¹ng tiªu cùc, sai sãt (c¸c sai sãt th­êng m¾c lµ: x¸c ®inh sai thêi ®iÓm sö dông, sai môc ®Ých sö dông…) c¸c sai sãt nµy cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi quyÒn vµ nghÜa vô cña chñ sö dông ®Êt. V× vËy, c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra ®èi víi c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn lµ mét tÊt yÕu vµ cÇn tËp trung vµo mét sè céi dung chñ yÕu sau: KiÓm tra viÖc chØ ®¹o ®«n ®èc thùc hiÖn cña UBND c¸c cÊp ®èi víi c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn. KiÓm tra viÖc tu©n theo c¸c qui ®Þnh vÒ qu¸ tr×nh kª khai ®¨ng ký, thñ tôc ®¨ng ký…. KiÓm tra viÖc thiÕt lËp, b¶o qu¶n, l­u tr­ hå s¬ ®Þa chÝnh cña c¬ së. Trªn c¬ së ®ã chóng ta cã thÓ b¶o ®¶m ®­îc sù chÝnh x¸c cña c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn, ®¶m b¶o sù c«ng b»ng, tr¸nh ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò tiªu cùc ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. øng dông c«ng nghÖ tin häc. Ngµy nay, c«ng nghÖ th«ng tin t¸c ®éng ®Õn mäi mÆt cña ®êi sèng kinh tÕ- x· héi cña loµi ng­êi. LÜnh vùc qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai còng n»m trong xu thÕ chung ®ã. HiÖn nay, ®· cã rÊt nhiÒu phÇn mÒm ®­îc viÕt ®Ó phôc vô cho môc ®Ých qu¶n lý ®Êt ®ai nh­: phÇn mÒm Map-infor, Access, oracal, arc infor… ®Æc biÖt, chóng ta ®ang tõng b­íc ®­a phÇn mÒm FAMIS vµ CADDB vµo øng dông trong c«ng t¸c ®¨ng ký ®Êt ban ®Çu vµ ®¨ng ký biÕn ®éng. Qua qu¸ tr×nh thö nghiÖm ban ®Çu ®· thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan. TiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn ®· ®­îc ®Èy nhanh, nÕu nh­ tr­íc ®©y 90% khèi l­îng c«ng viÖc lµ lµm thñ c«ng th× nay chØ cßn kho¶ng 45%. C¸c tµi liÖu vµ hå s¬ ®­îc lËp b»ng c«ng nghÖ tin häc cã tÝnh th«ng nhÊt cao, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c h¬n so víi ph­¬ng ph¸p thñ c«ng. Tuy nhiªn, phÇn mÒm FAMIS vµ CADDB vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. PhÇn mÒm ph¶i chÊp nhËn qu¶n lý thñ c«ng kÕt hîp víi hiÖn ®¹i. Do yÕu tè lÞch sö ®Ó l¹i nªn mét thöa ®Êt th­êng cã rÊt nhiÒu lo¹i sè thöa, phÇn mÒm còng ph¶i chÊp nhËn ®Ó l­u tr÷ c¶ qu¸ tr×nh biÕn ®éng. MÆt kh¸c trong qu¸ tr×nh øng dông tin häc vµo qu¶n lý ®Êt ®ai ®· cho thÊy tr×nh ®é tin häc cña nhiÒu c¸n bä cßn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. V× vËy, trong thêi gian tíi cÇn ph¶i tiÕp tôc chØnh söa vµ n©ng cÊp phÇn mÒm nµy cho phï hîp víi thùc tÕ c«ng viÖc ®ång thêi ph¶i chó träng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé sö dông thµnh th¹o c¸c phÇn mÒm tin häc nµy. Gi¶i ph¸p vÒ tµi chÝnh. VÊn ®Ò tµi chÝnh còng lµ mét trë ng¹i lín trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Tr­íc khi ChÝnh phñ ban hµnh QuyÕt ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn ghi nî tiÒn sö dông ®Êt th× sè l­îng hå s¬ ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn lµ rÊt thÊp. Sau khi cã qui ®Þnh cho ng­êi sö dông ®Êt ®­îc ghi nî vµo giÊy chøng nhËn th× sè l­îng ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn, do gi¸ ®Êt t¨ng nhanh nªn viÖc nép tiÒn sö dông ®Êt, thuÕ tr­íc b¹… ®· trë thµnh mét g¸nh nÆng cho chñ sö dông ®Êt, cã tr­êng hîp ph¶i nép 20-30 triÖu thËm trÝ hµng tr¨m triÖu ®èi víi c¸c tr­êng hîp ë thµnh phè lín. Trong khi ®ã, thêi gian tr¶ nî l¹i chØ cã 1 n¨m. §iÒu nµy ®· lµm cho c¸c chñ sö dông ®Êt kh«ng ®Õn lµm nghÜa vô tµi chÝnh. §Ó kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh thÝch hîp h¬n nh­: gi¶m thuÕ tr­íc b¹, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt, thuÕ chuyÓn nh­îng t¨ng thêi gian ghi nî…. Gi¶i ph¸p vÒ thuÕ. Thùc tÕ cho thÊy: thuÕ ®­îc thu rÊt l©u vµ phøc t¹p nhÊt lµ ®èi víi c¸c tr­êng hîp ®· cã chñ quyÒn t¹m hoÆc trÝch do tr­íc ®©y cã sù thay ®æi diÖn tÝch ®Êt. Do phßng thuÕ tr­íc b¹ cã Ýt nh©n viªn l¹i ph¶i thu nhiÒu lo¹i s¾c thuÕ nªn viÖc thu thuÕ ®Êt bÞ chËm trÔ. MÆt kh¸c, khi ®· cã tê khai ë ph­êng råi th× Côc thuÕ vÉn kh«ng thÓ c¨n cø ngay vµo ®ã ®Ó tÝnh thuÕ ®­îc mµ ph¶i cö ng­êi xuèng thùc tÕ kiÓm tra sau ®ã mang hå s¬ vÒ côc ®Ó tr­ëng phßng ®ãng dÊu. Gi¶i ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy lµ: ngµnh thuÕ xem xÐt bá tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c tr­êng hîp ®· cã chñ quyÒn t¹m nay ph¶i ®æi l¹i. Ngµnh thuÕ nªn uû quyÒn cho 1 c¸n bé tÝnh thuÕ mµ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i mang vÒ Côc kiÓm tra vµ ®ãng dÊu. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c. CÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn cho chñ sö dông ®Êt c¸c chñ tr­¬ng vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc còng nh­ c¸c kÕ ho¹ch cña ®Þa ph­¬ng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Th«ng qua ®ã, lµm cho ng­êi sö dông ®Êt hiÓu râ quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh trong viÖc sö dông ®Êt, tõ ®ã hä tù nguyÖn vµ tÝch cùc h¬n trong viÖc kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua trong c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn gi÷a c¸c c¸n bé, vµ cã nh÷ng phÇn th­ëng khuÕn khÝch nh÷ng c¸n bé cã thµnh tÝch tèt. KÕt luËn Qua ®ît thùc tËp t¹i phßng ®Þa chÝnh- nhµ ®Êt QuËn CÇu GÊy. §­îc sù chØ b¶o vµ h­íng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« vµ c¸c chuyªn viªn trong c¬ quan, ®ång thêi qua thùc tÕ t×m hiÓu em thÊy ®­îc nh÷ng næi bËt vÒ t×nh h×nh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®ai nh­ sau: C«ng t¸c xÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®ai ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ. VÒ chinh s¸ch, luËt ®Êt ®ai ®ang tõng b­íc ®­îc hoµn thiÖn. Ngµy cµng vËn dông c¸c chÝnh s¸ch vµo lÝch vùc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n, s©u réng h¬n gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò mµ tr­íc ®©y cho lµ bÕ t¾c hoÆc ch­a thÓ gi¶i quyÕt ®­îc. C«ng t¸c qu¶n lý ®· dÇn ®i vµo nÒ nÕp thùc hiÖn ®óng ph¸p luËt. Tæ chøc cña bé m¸y qu¶n lý vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cã tÝnh thèng nhÊt cao tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. §éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh còng lín m¹nh h¬n c¶ vÒ l­îng vµ chÊt. C¸c c¸n bé ®· ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n h¬n, lµm viÖc cã tÝnh khoa häc vµ nhanh nhËy h¬n. ViÖc øng dông khoa häc kü thuËt vµo lÜnh vùc ®Þa chÝnh, ®Æc biÖt lµ vËn dông c«ng nghÖ tin häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®· lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt gi¶m mét c¸ch nhanh chãng vÒ thêi gian vµ chi phÝ. Qua tõng thêi kú kh¸c nhau §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt ®óng ®¾n, x¸c ®Þnh ®­êng lèi kinh tÕ hîp lý, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, con ng­êi mçi ®Þa ph­¬ng. §Æc biÖt lÇ phï hîp víi tõng thêi kú ph¸t triÓn ®· x©y dùng ®Êt n­íc ta ngµy mét giÇu m¹nh vµ v÷ng ch¾c trªn con ®­êng XHCN. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t vÉn®­îc cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp cÇn ph¶i ®iÒu chØnh vµ söa ®æi ®Ó hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c qu¶n lý vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, ®Ó qu¶n lý ®Êt ®ai chÆt chÏ h¬n ch¸nh lµm thÊt tho¸t quü ®Êt ®ang ngµy cµng Ýt. ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ mét néi dung qu¶n lý cña Nhµ n­íc nh»m qu¶n lý ®Êt theo mét hÖ thèng chÆt chÏ tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þ ph­¬ng, t¹o c¬ së ph¸p lý gi÷a ng­êi sö dông ®Êt vµ nhµ n­íc khi thùc hiÖn quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh. ThÊy ®­îc tÇm quan träng cña viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Bµi viÕt nµy ®· ph©n tÝch vµ nÕu lªn nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ vµ ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt cho c«ng viÖc nµy. Tuy nhiªn víi thêi gian thùc tËp ng¾n vµ ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi thôc tÕ cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt nµy míi chØ nªu lªn nh÷ng thùc tr¹ng chung hiÖn ®ang gÆp ph¶i. Cho nªn khi ®i vµo thùc tÕ ch¾c h¼n sÏ gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n mµ ë bµi viÕt nµy ch­a thÓ nªu hÕt. V× thÕ qua bµi viÕt nµy rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña cña ng­êi ®äc ®Ó ®i s©u t×m hiÓu, ph©n tÝch ®Ó t×m ra ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt nh»m thóc ®Èy vµ hoµn thiÖn h¬n viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Víi suy nghÜ ch©n thµnh trªn ®©y em xin phÐp khÐp l¹i bµi viÕt: “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë QuËn CÇu GiÊy”. Do kiÕn thøc lý luËn cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp ng¾n vµ khã kh¨n trong viÖc t×m hiÓu vµ tiÕp cËn víi c¸c tµi liÖu. Ch¾c ch¾n bµi viÕt cßn ch­a s©u s¾c vµ hoµn thiªn, ®Ó cã ®­îc sù hiÓu biÕt s©u réng h¬n em rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì, gãp ý chØ b¶o cña c¸c thÇy c« vµ nh÷ng ai ®· vµ ®ang quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. Tµi liÖu tham kh¶o. S¸ch vµ gi¸o tr×nh: Gi¸o tr×nh qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë- PGS,TSKH Lª §×nh Th¾ng chñ biªn. Gi¸o tr×nh kinh tÕ tµi nguyªn ®Êt- PGS,TS Ng« §øc C¸t chñ biªn. Gi¸o tr×nh ®¨ng ký- thèng kª ®Êt ®ai- PGS,TSKH Lª §×nh Th¾ng vµ Ths §ç §øc §«i chñ biªn. V¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn qu¶n lý vµ sö dông ®Êt- nhµ xuÊt b¶n X©y dùng. M¸c- ¡nghen toµn tËp- tËp 25- nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia. Adam Smith- cña c¶i cña c¸c d©n téc- nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. T¹p trÝ ®Þa chÝnh c¸c sè: Sè 1-2002 bµi: ph¸t triÓn ®Êt ®o thÞ vµ mét sè vÊn ®Ò cÇn tËp trung nghiªn cøu. Sè 11-2002 bµi: vÊn ®Ò tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai cÊp huyÖn trong giai ®o¹n hiÖn nay. Sè 10-2002 bµi: qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai cÇn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. Sè 6- 2001 bµi: nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc viÖc cÊp giÊy chøng nhËn chËm. Sè 1-2001 bµi: mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu ®Ó t¨ng c­êng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. Sè 12-2000 bµi: qu¶n lý ®Êt ë ViÖt Nam qua c¸c giai ®o¹n. Sè 9-2000 bµi: nh÷ng ph­¬ng ph¸p luËn trong qu¶n lý sö dông ®Êt. Sè 7-2000 bµi: ®µo t¹o nh©n viªn ®Þa chÝnh mét h­íng ®i míi n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé ®Þa chÝnh c¬ së. Sè 8-1999 bµi: tæng côc ®Þa chÝnh tiÕp tôc ®­a ra mét sè biÖn ph¸p gióp ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Vµ c¸c sè: sè 2,3,7,8 n¨m 2002, sè 8 n¨m 2001…. LuËn v¨n c¸c kho¸ tr­íc. Môc lôc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Quận Cầu Giấy.DOC
Luận văn liên quan