Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực nước ta hiện nay

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Nội dung 2 I. Thực trạng của nguồn nhân lực giáo dục đại học nước ta và nguyên nhân tồn tại, yếu kém. 2 1. Thực trạng của nguồn nhân lực giáo dục nước ta 2 2. Nguyên nhân của những tồn tại và yếu kém 5 II. Những giải phải chủ yếu nhằm nhằm phát triển nguồn nhân lực ở nước ta 6 1. Hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với giáo dục đại học và nguồn nhân lực của nó 6 2. Cải thiện môi trường giáo dục, nâng cao mức sống và chất lượng của nguồn nhân lực 7 III. Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược cho sự phát triển nguồn nhân lực của giáo dục đại học 8 1. Nhiệm vụ và mục tiêu 8 2. Nhiệm vụ và nguyên tắc định chiến lược 8 Kết luận 10 Tài liệu tham khảo 11 Phần cam đoan 12 LỜI MỞ ĐẦU Về vai trò người thầy trong giáo dục, xã hội Việt Nam thường định hướng theo các triết lý truyền thống “Không thày đố mày làm nên”, “muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, và gần đây làsự du nhập của triết lý “Không có học sinh tồi, chỉ có thầy giáo kém”. Tuy nhiên, khi cuộc sống có nhiều biến đổi lớn thì các triết lý và chân lý của nó cũng phải thay đổi. Giáo dục, trong đó có giáo dục đại học là một yếu tố và bộ phận nhạy cảm trong đời sống xã hội. Những tác động, nhân tố mới từ bên ngoài vào nước ta như Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, xu thế toàn cầu hoá và kinh tế tri thức đã buộc ngành giáo dục phải đối mặt với thách thức gay gắt đồng thời cũng mở ra những cơ hội phát triển mới. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu về nhân lực của giáo dục đại học Việt Nam và cách thức phát triển nó trong một tương lai gần là một việc làm khó khăn song cũng rất cần thiết. Bài viết của em gồm các nội dungchính sau: I. Thực trạng của nguồn nhân lực giáo dục đại học ở nước tavà nguyên nhân của những tồn tại và yếu kém. 1. Thực trạng của nguồn nhân lực giáo dục đại học ở nước ta . 2. Nguyên nhân của những tồn tại và yếu kém. II. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học ở nước ta. 1. Hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học và nguồn nhân lực của nó. 2. Cải thiện môi trường giáo dục ,nâng cao mức sống và chất lượng của nguồn nhân lực. III. Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược cho sự phát triển nguồn nhân lực của giáo dục đại học. 1. nhiệm vụ và mục tiêu. 2. Nhiệm vụ và nguyên tắc định chiến lược. Vì đây là lần đầu tiên em viết tiểu luận,chắc chắn sẽ mắc phải nhược điểm và thiếu xót.Vậy em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô để bài tiểu luận của em dược tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy đã giúp em hoàn thành bài tiểu luận này.

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2585 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu VÒ vai trß ng­êi thÇy trong gi¸o dôc, x· héi ViÖt Nam th­êng ®Þnh h­íng theo c¸c triÕt lý truyÒn thèng “Kh«ng thµy ®è mµy lµm nªn”, “muèn con hay ch÷ ph¶i yªu lÊy thÇy”, vµ gÇn ®©y lµsù du nhËp cña triÕt lý “Kh«ng cã häc sinh tåi, chØ cã thÇy gi¸o kÐm”. Tuy nhiªn, khi cuéc sèng cã nhiÒu biÕn ®æi lín th× c¸c triÕt lý vµ ch©n lý cña nã còng ph¶i thay ®æi. Gi¸o dôc, trong ®ã cã gi¸o dôc ®¹i häc lµ mét yÕu tè vµ bé phËn nh¹y c¶m trong ®êi sèng x· héi. Nh÷ng t¸c ®éng, nh©n tè míi tõ bªn ngoµi vµo n­íc ta nh­ C¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ kinh tÕ tri thøc… ®· buéc ngµnh gi¸o dôc ph¶i ®èi mÆt víi th¸ch thøc gay g¾t ®ång thêi còng më ra nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn míi. Trong bèi c¶nh ®ã, nghiªn cøu vÒ nh©n lùc cña gi¸o dôc ®¹i häc ViÖt Nam vµ c¸ch thøc ph¸t triÓn nã trong mét t­¬ng lai gÇn lµ mét viÖc lµm khã kh¨n song còng rÊt cÇn thiÕt. Bµi viÕt cña em gåm c¸c néi dungchÝnh sau: I. Thùc tr¹ng cña nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc ë n­íc tavµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i vµ yÕu kÐm. 1. Thùc tr¹ng cña nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc ë n­íc ta . 2. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i vµ yÕu kÐm. II. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc ë n­íc ta. 1. Hoµn thiÖn c¬ chÕ vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi gi¸o dôc ®¹i häc vµ nguån nh©n lùc cña nã. 2. C¶i thiÖn m«i tr­êng gi¸o dôc ,n©ng cao møc sèng vµ chÊt l­îng cña nguån nh©n lùc. III. NhiÖm vô vµ môc tiªu chiÕn l­îc cho sù ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña gi¸o dôc ®¹i häc. 1. nhiÖm vô vµ môc tiªu. 2. NhiÖm vô vµ nguyªn t¾c ®Þnh chiÕn l­îc. V× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn em viÕt tiÓu luËn,ch¾c ch¾n sÏ m¾c ph¶i nh­îc ®iÓm vµ thiÕu xãt.VËy em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« ®Ó bµi tiÓu luËn cña em d­îc tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn cña thÇy ®· gióp em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. Néi dung I. Thùc tr¹ng cña nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc ë n­íc nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ,yÕu kÐm. 1. Thùc tr¹ng cña nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc ë n­íc ta. Nguån nh©n lùc gi¸o dôc n­íc ta ®ang ph¶i ®èi mÆt víi mét vÊn ®Ò nan gi¶i :nhu c©u häc tËp cña x· héi vµ quy m« ®µo t¹o t¨ng nhanh trong khi ®ã sè l­îng vµ n¨ng lùc cña ®äi ngò gi¸o viªn cã giíi h¹n vµ kh¶ n¨ng t¨ng chËm.qua ®iÒu tra cho thÊy,kh«ng ph¶i tr­êng ®¹i häc nµo còng cã tèc ®é t¨ng tr­ëng vÒ quy m« ®µo t¹o nh­ nhau. .C¸c tr­êng ®¹i häc thuéc nhãm ngµnh ®µo t¹o vÒ luËt ,kinh tÕ ,kinh doanh ,ngo¹i ng÷ …t¨ng tr­ëng m¹nh vÒ quy m« ®µo t¹o .HiÖn t­îng 1 thÇy gi¶ng cho líp häc trªn 100 häc viªn diÔn ra mét cach phæ biÕn .ë nh÷ng bé m«n cã nhiÒu giê gi¶ng,th­êng mçi gi¸o viªn mét n¨m lªn líp v­ît giê chuÈn cña Bé quy ®Þnh.Ph¶i lªn líp víi c­êng ®é cao ,sè thêi gian qu¸ nhiÒu sÏ t¸c ®éng hai mÆt tíi chÊt l­¬ng sèng cña gi¸o viªn vµ bé phËn qu¶n lý gi¸o dôc kÌm theo.Hä cã c¬ héi c¶i thiÖn cuéc sèng;mÆt kh¸c ,hä sÏ mÊt ®i c¬ héi vµ thêi gian tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp luyÖn thÓ thao,båi d­ìng søc khoÎ,häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc ®Ó cËp nhËt kiÕn thøc,n©ng cao tr×nh ®é vµ kü n¨ng chuyªn m«n .NÕu nh÷ng gi¸o viªn cã qu¸ nhiÒu tiÕt gi¶ng mµ vÉn cè g¾ng tham gia häc tËp nh­ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sÜ,tiÕn sÜ hoÆc nghiªn cøu khoa häc th× do sù c©u thóc vÒ thêi gian hä sÏ ph¶i hoµn thµnh c«ng viÖc trªn mét c¸ch chiÕu lÖ vµ nhanh nhÊt miÔn lµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶.ChÝnh nh÷ng nguyªn nh©n ®· dÉn tíi kÕt qu¶ tÊt yÕu sÏ ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi chÊt l­îng gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu khoa häc cña gi¸o viªn. HiÖn t­îng c¨t xÐm bµi gi¶ng, bít giê lªn líp, gép líp hoÆc bá líp ®· diÔn ra ë quy m« lín ¶nh h­ëng xÊu tíi quy chÕ vµ kû luËt gi¸o dôc. Vµ ®iÒu nµy nÕu tån t¹i l©u ngµy sÏ dÉn ®Õn mét th¸i ®é vµ lÒ lèi lµm viÖc chung chØ coi träng sè l­îng, kÕt qu¶ mµ coi nhÑ chÊt l­îng, hiÖu qu¶ trong sù nghiÖp “trång ng­êi”. §©y thùc sù lµ mét nguy c¬ vµ th¸ch thøc lín ®èi víi gi¸o dôc ®¹i häc ViÖt Nam hiÖn nay. VÊn ®Ò nan gi¶i ®èi víi gi¸o dôc ®¹i häc hiÖn nay lµ trong khi quy m« ®µo t¹o t¨ng gÊp nhiÒu lÇn nh­ hiÖn nay th× kh«ng thÓ gi¶i quyÕt triÖt ®Ó vÊn ®Ò. Thu nhËp chÝnh cña gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc cßn ë møc thÊp khiÕn hä ph¶i t¨ng thªm thu nhËp tõ c¸c nguån kh¸c lµ nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn sù xuèng cÊp vÒ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. Nh­ vËy, nh÷ng tiªu cùc cña gi¸o dôc ®¹i häc n­íc ta trong c¬ chÕ thÞ tr­êng xuÊt ph¸t tõ c¬ së kinh tÕ vµ chÕ ®é tr¶ c«ng lao ®éng bÊt hîp lý cña nã. §ã võa lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan võa lµ nguyªn nh©n chñ quan. Muèn ng¨n chÆn, tiÕn tíi chÊm døt c¸c hiÖn t­îng suy tho¸i ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, xu h­íng th­¬ng m¹i ho¸ ®µo t¹o vµ cÊp b»ng, th× cÇn c¶i thiÖn ®­îc thu nhËp chÝnh ®¸ng trong nguån nh©n lùc cña gi¸o dôc ®µo t¹o, cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p t¹o ra nhiÒu c¬ héi cho phÐp nh©n sù trong ngµnh n©ng cao møc sèng vµ chÊt l­îng sèng mét c¸ch ®µng hoµng chÝnh ®¸ng. M«i tr­êng gi¸o dôc ch­a t¹o ra ®­îc bÇu kh«ng khÝ h¨ng say, phÊn khëi lµm viÖc vµ tinh thÇn lao ®éng s¸ng t¹o cña ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn c¸c tr­êng ®¹i häc. MÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ t¹o ra xu h­íng th­¬ng m¹i ho¸ gi¸o dôc mét c¸ch tù ph¸t, víi c¸c tÖ n¹n cña nã lµ thãi ch¹y chät trong thi cö, b»ng gi¶, xin vµ mua ®iÓm…HiÖn nay phÇn lín gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu gi÷ v÷ng b¶n lÜnh chÝnh trÞ vµ ®¹o ®øc nhµ gi¸o, ®Êu tranh chèng c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc trong gi¸o dôc ®¹i häc. Nh­ng còng cã mét sè c¸ nh©n, tËp thÓ ®· lîi dông nghÒ nghiÖp vµ vÞ thÕ cña m×nh ®Ó kiÕm lîi mét c¸ch bÊt chÝnh. Mét sè hiÖn t­îng tiªu cùc nµy ®· bÞ ph¸t gi¸c, bÞ c«ng luËn lªn ¸n ,g©y nªn sù bÊt b×nh trong d­ luËn x· héi, ¶nh h­ëng xÊu tíi uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña gi¸o viªn. Cã thÓ nãi r»ng m«i tr­êng gi¸o dôc ë n­íc ta tö khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Õn nay ®· bÞ xuèng cÊp so víi tr­íc ®©y. M«i tr­êng bªn trong c¸c tr­êng ®¹i häc hiÖn nay còng cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. Ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ khoa häc rÊt cÇn mét bÇu kh«ng khÝ d©n chñ , ®oµn kÕt gi÷a c¸c chñ thÓ gi¸o dôc.Song trong thùc tÕ , vÉn cßn hiÖn t­îng mÊt d©n chñ vµ hiÖn t­îng bÌ ph¸i diÔn ra, g©y nªn t©m tr¹ng ch¸n n¶n, bÊt lùc cña bé phËn gi¸o viªn vµ c¸n bé cÊp d­íi. Ngoµi ra t©m lý cµo b»ng, ®è kþ “xÊu ®Òu h¬n tèt lái”, t©m lý côc bé vµ b¶n vÞ “tr©u ta ¨n cá ®ång ta”, thãi gia tr­ëng “mét ng­êi lµm quan c¶ hä ®­îc nhê”… cßn tån t¹i trong c¸c tr­êng ®¹i häc, d­íi c¸c h×nh thøc tinh vi g©y c¶n trë qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nguån nh©n lùc gi¸o dôc. C¬ cÊu cña nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc cßn mÊt c©n ®èi vµ bÊt hîp lý gi÷a c¸c lÜnh vùc, chuyªn m«n, søc m¹nh hÖ thèng yÕu. ChÊt l­îng nguån nh©n lùc hiÖn ë møc thÊp. Thµnh tùu ®Çu tiªn cña ngµnh gi¸o dôc n­íc ta lµ ®· ®µo t¹o ®­îc mét nguån nh©n lùc kh¸ ®«ng, cã tr×nh ®é vµ kü n¨ng lao ®éng. §­¬ng nhiªn, trong nguån nh©n lùc cña gi¸o dôc ®¹i häc n­íc ta c¬ cÊu c¸c ngµnh chÝnh còng tån ®äng sù bÊt hîp lý. Qua sè liÖu gi¸n tiÕp vÒ c¬ cÊu ngµnh häc cña c¸c PGS (nay lµ tiÕn sÜ) ®­îc cÊp b»ng ®Õn n¨m 1998 lµ: Khoa häc qu©n sù :3% Khoa häc n«ng nghiÖp:8% Khoa häc kinh tÕ : 11% Khoa häc tù nhiªn: 22% Khoa häc y d­îc:16% Khoa häc x· héi (c¶ s­ ph¹m): lµ 40%(1) Theo thèng kª trªn th× nguån nh©n lùc bËc cao thuéc ngµnh x· héi, tù nhiªn chiÕm tû lÖ cao nhÊt, thÊp nhÊt lµ khoa häc n«ng nghiÖp vµ qu©n sù. Sù mÊt hîp lý vµ ®iÓm yÕu cña nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc cßn thÓ hiÖn ë sè nh©n sù cã tr×nh ®é cao chØ chiÕm 1 tû lÖ thÊp trong c¬ cÊu nguån nh©n lùc. T×nh tr¹ng thÊt tho¸t “ch¶y m¸u chÊt x¸m” vÉn ®ang tiÕp tôc diÔn ra trong khi ngµnh l¹i ch­a biÕt c¸ch thu hót, ph¸t huy trÝ tuÖ tõ c¸c nguån bªn ngoµi. Bªn c¹nh ®ã lµ nguy c¬ vÒ sù hôt hÉng gi÷a c¸c thÕ hÖ cña nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc. 2. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i vµ yÕu kÐm. Quan ®iÓm cña §¶ng coi “gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ cèt s¸ch hµng ®Çu” ch­a ®­îc qu¸n triÖt s©u s¾c vµ biÕn thµnh hµnh ®éng thùc tiÔn c¸ch m¹ng ë tÊt c¶ c¸c cÊp c¸c ngµnh, tõ tÇng líp c¸n bé l·nh ®¹o xuèng ®Õn tõng ng­êi d©n ®Ó t¹o ra sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ ®ång bé trong toµn x· héi, ch­a trë thµnh sù nghiÖp cña toµn d©n. Tõ ngµnh gi¸o dôc ®Õn c¸c ngµnh, c¸c cÊp kh¸c cßn tån t¹i mét t×nh tr¹ng chung lµ ngµnh nµo cÊp nµo còng cã gi¸o dôc lµ quan träng vµ ph¶i quan t©m ®Õn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, nh­ng trong viÖc lµm th× l¹i thiÕu quan t©m ®óng møc ®Õn sù ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña chÝnh c¬ quan ®¬n vÞ m×nh. “ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc ch­a cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ñ m¹nh vÒ chÝnh s¸ch, c¬ chÕ vµ biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn, ®Ó thÓ hiÖn ®Çy ®ñ quan ®iÓm coi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. C¸c chÝnh s¸ch ®· ban hµnh ch­a ®­îc khuyÕn khÝch nghÒ d¹y häc vµ nh÷ng gi¸o viªn ®Õn d¹y ë nh÷ng vïng khã kh¨n, ch­a ®éng viªn ®­îc nh÷ng gi¸o viªn d¹y giái vµ gi¸o viªn cã tr×nh ®é cao. TiÒn l­¬ng gi¸o viªn ch­a ®­îc tho¶ ®¸ng” (2). Nguyªn nh©n kh¸ch quan khiÕn cho c¸c tr­êng ph¶i xoay së ®Ó tån t¹i, dÔ dÉn ®Õn nh÷ng sai ph¹m vÒ chÕ ®é tµi chÝnh, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn kû c­¬ng vµ m«i tr­êng gi¸o dôc cña tr­êng ®¹i häc lµ do Nhµ n­íc cÊp kinh phÝ qu¸ Ýt l¹i cßn thiÕu. N¨ng llùc qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi gi¸o dôc ®¹i häc cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã nh÷ng mÆt yÕu kÐm, bÊt cËp chñ quan cña ngµnh vÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc. ViÖc thay ®æi qu¸ th­êng xuyªn chñ tr­¬ng ®æi míi vÒ m« h×nh gi¸o dôc ®¹i häc ë n­íc ta ®· t¹o ra t×nh tr¹ng thiÕu sù æn ®Þnh cÇn thiÕt vÒ tæ chøc vµ g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c hoÆch ®Þnh nguån nh©n lùc cña ngµnh,tr­êng. Bé ch­a x©y dùng ®­îc mét quy chÕ qu¶n lý ngµnh ®Ó ®iÓu chØnh quan hÖ gi÷a bé vµ c¸c tr­êng mét c¸ch hîp lý vµ hiÖu qu¶. V× vËy, “ cã t×nh tr¹ng võa «m ®åm sù vô, võa bu«ng láng chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc , ch­a thùc hiÖn tèt sù qu¶n lý thèng nhÊt, gi÷ v÷ng kû c­¬ng trong c«ng t¸c gi¸o dôc, ®ång thêi ch­a ph¸t huy chñ ®éng vµ tr¸ch nhiÖm cña ®Þa ph­¬ng vµ nhµ tr­êng”(3). C«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù cña c¸c tr­êng ®¹i häc vÉn ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc vµ chËm thay ®æi vÒ ph­¬ng thøc, c«ng nghÖ qu¶n lý, v× vËy hiÖu qu¶ chung lµ thÊp. Cã thÓ nãi r»ng, xÐt vÒ mÆt c«ng nghÖ, c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng hiÖn nay ch­a cã sù tiÕn bé v­ît bËc, ch­a cã mét sù thay ®æi míi triÖt ®Ó so víi cung c¸ch lµm c«ng viÖc thêi quan liªu bao cÊp. Nh×n chung tr×nh ®é c«ng nghÖ qu¶n trÞ cßn ë møc thÊp so víi c¸c n­íc tiªn tiÕn. §©y chÝnh lµ mét nguyªn nh©n c¬ b¶n khiÕn cho c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù cña c¸c tr­êng ®¹i häc cao ®¼ng ch­a t¹o ra ®­îc sù hµi lßng vµ phÊn khëi cña nh©n sù, ch­a ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ tæ chøc cao vµ do ®ã h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc cña n­íc ta. II. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë n­íc ta. 1. Hoµn thiÖn c¬ chÕ vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi gi¸o dôc ®¹i häc vµ nguån nh©n lùc cña nã. a>Hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc vµ c¬ chÕ qu¶n lý ngµnh. CÇn ph¶i triÖt ®Ó vµ nhÊt qu¸n thùc hiÖn nguyªn t¾c ph©n cÊp vµ ph©n quyÒn qu¶n lý gi÷a Bé víi c¸c tr­êng,c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc kh¸c t¨ng quyÒn lùc vµ tr¸ch nhiÖm cho c¸c c¬ së gi¸o dôc ®Ó gi¶m bít c«ng viÖc cho bé. CÇn cã mét c¬ chÕ ®¶m b¶o cho c¸c tr­êng ®¹i häc cã quyÒn lîi,tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ chÊt l­îng ®µo t¹o trªn c¬ së tù quyÕt, tù qu¶n vÒ sè l­îng nh©n sù vµ ta×o chÝnh theo ph¸p luËt. Bªn c¹nh miÔn gi¶m häc phÝ cho sinh viªn s­ ph¹m Bé cÇn cã chÝnh s¸ch thu häc phÝ mÒm dÎo cho c¸c tr­êng c«ng lËp.Nªn cã quy chÕ vÒ tØ lÖ gi¸o viªn c¬ h÷u trªn sè gi¸o viªn ®­îc mêi gi¶ng thùc sù. NÕu lµm tèt c«ng viÖc nµy,Bé buéc c¸c tr­êng®¹i häc ph¶i x©y dùng mét ®éi ngò t­¬ng xøngvíi quy m« vµ chÊt l­îng ®µo t¹o.Vµ nh­ vËy,sÏ t¹o ra nhiÒu viÖc lµm tõ lÜnh vùc dÞch vô ®µo t¹o bËc cao. b>N©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lýnhµ n­íc vÒ gi¸o dôc ®µo t¹o ®¹i häc. CÇn cã mét ch­¬ng tr×nh x©y dùng hÖ thèng quy chÕ gi¸o dôc ®¹i häc,®iÒu chØnh h­ính dÉn c¸c tr­êngvµ cuéc sèng gi¸o dôc kh¸c trong c¸c c«ng viÖc chÝnh cña ngµnh.Thªm n÷a ,nªn cã mét ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu x©y dùng mét v¨n ban quy ®ÞnhvÒ ®¹o ®øc ng­êi thÇy ®èi víi nh©n sù trong ngµnh.muèn hoµn thµnh c«ng viÖc nµy c¬ quan bé gi¸o dôc ph¶i cã ®éi ngò nh©n sù m¹nh,lµm viÖc hiÖu qu¶ cao. 2. C¶i thiÖn m«i tr­êng gi¸o dôc n©ng caomøc sèng vµ chÊt l­îng cña nguån nh©n lùc. C¶i thiÖn m«i tr­êng gi¸o dôc víi môc tiªu kû c­¬ng,d©n chñ vµ nh©n v¨n.c¸c c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc cÇn coi träng viÖc x©y dùng, hoµn thiÖn c¬ chÕ d©n chñ vµ quan träng h¬n lµ gi÷ g×n vµ ph¸t huy bÇu kh«ng khÝ d©n chñ ®Ó ph¸t huy ®­îc trÝ tuÖ tËp thÓ tõ nguån tµi nguyªn nh©n sù cña m×nh. N©ng cao møc sèng cña nh©n sù b»ng thu nhËp chÝnh ®¸ng.CÇn cã chÝnh s¸ch ­u tiªn gi¶i quyÕt nhu cÇu nhµ ë cho ngµnh gi¸o dôc ®¹i häc,®Æc biÖt ®èi víi bé phËn gi¸o viªn cã häc hµm,cã th©m niªn c«ng t¸c,b»ng c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp. N©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng th«ng qua ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc ®µo t¹o vµ viÖc rÌn luyÖn båi d÷¬ng søc khoÎ th­êng xuyªn.N©ng cao, më réng vµ ®Çu t­ míi cho c¬ së vËt chÊt kü thuËt ,cho c¸c cë gi¸o dôc ®¹i häc. Khai th¸c mäi nguån lùc vµ c¬ héi thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. ¸p dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ qu¶n trÞ nh©n sù hiÖn ®¹i t¹i c¸ c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc. III. NhiÖm vô vµ môc tiªu chiÕn l­îc cho sù ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña gi¸o dôc ®¹i häc. 1. NhiÖm vô vµ môc tiªu: TuyÓn chän,sö dông ,®µo t¹o,ph¸t triÓn ®­îc mét nguån nh©n lùc ®ñ vÒ sè l­îng ,chÊt l­îng vµ hiÖu suÊt lao ®éng cao,c¬ cÊu hîp lý,cã sù tiÕp nèi liªn tôc gi÷a c¸c thÕ hÖ ®Ó lµm chñ thÓ cña sù nghiÖp gi¸o dôc ®¹i häc ViÖt Nam th¬× kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc cÇn cã ®ñ tr×nh ®é vµn¨ng lùc phÈm chÊt vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp,b¶n lÜnh chÝnh trÞ vµ b¶n s¾c v¨n ho¸, ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô mµ ®¶ng vµ nhµ n­íc giao cho,biÕt tæ chøc ph¸t huynéi lù kÕt hîp víi sù ph¸t triÓn hîp t¸c c¹nh tranh quèc tÕ cã hiÖu qu¶,x©y dùng giaoÝ dôc ®¹i häc vn®¹t quy m« vµ chÊt l­îng chñ lùc vµ ®i ®Çu trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn nÒn kt tri thøc cña nuøc ta. 2. NhiÖm vô vµ nguyªn t¾c ®Þnh chiÕn l­îc; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc ph¶i qu¸n triÖt quan ®iÓm gi¸o dôc ®¹i häc cïng víi khoa häc c«ng nghÖ lµ quèc s¸ch hµng ®Çu vµ gi¸o dôc ph¶i ®i tr­íc mét b­íc so víi tr×nh ®é ph¸t triÎen kinh tÕ, x· héi hiÖn t¹i ®Ó t¹o c¬ së vµ lùc l­îng thùc hiÖn chiÕn l­îc ®i t¾t, ®ãn ®Çu trong sù nghiÖp cn ho¸ hiÖn ®¹i ho¸,nhanh chãng ®­a n­íc ta héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ tri thøc. Thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc ,gi¸o dôc cho mäi ng­êi,c¶ n­íc trë thµnh mét x· héi häc tËp,ph¸t huy néi lùc cña ngµnh vµ c¸c nguån lùc kh¸c trong n­íc kÕt hîp víi viÖc khai th¸c, ph¸t triÓn nguån nnh©n lùc tõ bªn ngoµi th«ng qua më réng vµ ®a dang ho¸ hîp t¸c quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc. PhÊn ®¸u x©y dùng mét nguån nh©n lùc m¹nh ®ñ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng .Chó träng vµ ­u tiªn xu h­íng trÎ ho¸ ®éi ngò ,kÕt hîp víi th¸i ®é träng kinh nghiÖm vµ th©m niªn gi¶ng d¹y. LÊy viÖc ph¸t triÓn ®µo t¹o,häc tËp lµ ph­¬ng thøc chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.X©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh vµ t¹o ra ®iÒu kiÖn c¬ së thuËn lîi ®Ó mäi nh©n sù trong ngµnh ®Òu cã thÓ t¨ng thu nhËp chÝnh ®¸ng,n©ng møc sèng vµ chÊt l­îng sèng ,ph¸t triÓn toµn diÖn b»ng c¸ch tÝch cùc tham gia c«ng t¸c gi¶ng , nghiªn cøu khoa häc. KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c«ng t¸c kiÓm tra vµ gi¸m s¸t víi viÖc ph¸t huy tinh thÇn d©n chñ vµ tù quanr t¹i c¸c tæ chøc gi¸o dôc ®¹i häc. VËn dông khoa häc vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo viÖc qu¶n lý, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña gi¸o dôc ®¹i häc ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý tµi nguyªn nh©n sù cña c¸c tæ chø gi¸o dôc. phÇn kÕt luËn Tõ mét ngµn n¨m nay,gi¸o dôc ®¹i häc kh«ng chØ lµ th­íc ®o tr×nh ®é v¨n minh v¨n ho¸ cña mét d©n téc,mµ cßn lµ c¬ së ®µo t¹o ra c¸c thÕ hÖ hiÒn tµi-nh©n tè quyÕt ®Þnh sù h­ng thÞnh cña mét ®Êt n­íc. Tr­ëng thµnh trong mét hoµn c¶nh kh¸ng chiÕn ,víi mét nhãm tri thøc yªu n­íc,ph¶i tù tay lao ®éng x©y dùng tr­êng líp, võa gi¶ng d¹y l¹i t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tham gia ®¸nh giÆc,®éi ngò nh©n sù cña gi¸o dôc ®¹i häc n­íc ta kh«ng ngõng lín m¹nh.v­ît qua nh÷ng khã kh¨n gian khæ ®Ó thi ®ua “d¹y tèt ,häc tèt”,ho¹t ®éng víi mét hiÖu qu¶ cao,lµ chñ thÓ cña sù nghiÖp ®µo t¹o nguån nh©n lùc vµ nh©n tµi cho ®Êt n­íc. Nguån nh©n lùc cña gi¸o dôc ®¹i häc ë thêi kú ®æi míi ®· cã b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc c¶ vÒ l­îng vµ chÊt cïng víi xu thÕ më réng quy m« ®µo t¹o.th¸ch thøc lín nhÊt ®ãi víi nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc n­íc talµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò gi÷ v÷ng vµ t¨ng quy m« ®µo t¹o ®ång thêi kh«ng ®Ó cho chÊt l­îng ®µo t¹o gi¶m xuèng,mÆt kh¸c,kh«ng ngõng t¨ng thªm chÊt l­îng ,®¸p øng yªu cÇu cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. C¸c nguyªn t¾c vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña gi¸o dôc ®¹i häc xÐt ®Õn cïng xuÊt ph¸t tõ mét triÕt lý qu¶n lý:kÕt hîp gi÷a søc m¹nh tinh thÇn ,b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc víi tÝnh tiªn tiÕn vµ tÝnh hiÖu qu¶ cao cña khoa häc c«ng nghÖ .qu¶n lý hiÖn ®¹i ®Ó v¹ch ra ®Þnh h­íng chiÕn l­îc phat triÓn ®óng ®¾n,ph¸t huy ®­îc søc m¹nh cña tµi trÝ ViÖt Nam vµ tinh thÇn ®oµn kÕt céng ®ång,thùc hiÖn nguyªn t¾c ®i t¾t ®ãn ®Çu trong con ®­êng ph¸t triÓn. s¸ch tham kh¶o : 1.” Gi¸o dôc ViÖt Nam tr­íc ng­ìng cöa thÕ kû XXI” Ph¹m Minh H¹c. 2.V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn 2 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸VIII. 3. V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn 2 Ban chÊp hµnh trung ­¬ng kho¸VIII phÇn cam ®oan Cuèi cïng em xin cam kÕt nh÷ng g× em viÕt trªn ®©y thùc sù do chÝnh b¶n th©n em t×m kiÕm tµi liÖu,kh«ng sao chÐp ,kh«ng thuª ng­êi lµm hé.Nh÷ng phÇn tham kh¶o ®­îc trÝch ë d­íi. Mét lÇn n÷a em xin c¸m ¬n thÇy ®· gióp em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Néi dung 2 I. Thùc tr¹ng cña nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®¹i häc n­íc ta vµ nguyªn nh©n tån t¹i, yÕu kÐm. 2 1. Thùc tr¹ng cña nguån nh©n lùc gi¸o dôc n­íc ta 2 2. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i vµ yÕu kÐm 5 II. Nh÷ng gi¶i ph¶i chñ yÕu nh»m nh»m ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë n­íc ta 6 1. Hoµn thiÖn c¬ chÕ vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi gi¸o dôc ®¹i häc vµ nguån nh©n lùc cña nã 6 2. C¶i thiÖn m«i tr­êng gi¸o dôc, n©ng cao møc sèng vµ chÊt l­îng cña nguån nh©n lùc 7 III. NhiÖm vô vµ môc tiªu chiÕn l­îc cho sù ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña gi¸o dôc ®¹i häc 8 1. NhiÖm vô vµ môc tiªu 8 2. NhiÖm vô vµ nguyªn t¾c ®Þnh chiÕn l­îc 8 KÕt luËn 10 Tµi liÖu tham kh¶o 11 PhÇn cam ®oan 12

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực nước ta hiện nay.DOC
Luận văn liên quan