Đề tài Thực trạng và giải pháp thúc đẩy cố phần hóa ở Việt Nam

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, VII, VIII và Hiến pháp 1992 đều khẳng định: Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế nhiều thành đó, kinh tế quốc doanh được xác định giữ vai trò chủ đạo. Xuất phát từ thực trạng kinh doanh kém hiệu quả của hệ thống doanh nghiệp Nhà nước và để kinh tế quốc doanh giữ được vai trò chủ đạo, cần phải đổi mới một cách căn bản hoạt động của loại hình doan nghiệp này. Mục tiêu của quá trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước là từng bước phát huy có hiệu quả vai trò của doanh nghiệp Nhà nước như một công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước chi phối điều tiết sự phát triển của nền kinh tế theo định hướng đã vạch ra. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là một giải pháp quan trọng để đổi mới quan hệ sở hữu trong doanh nghiệp Nhà nước. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước nhằm đa dạng hoá hình thức sở hữu, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, tạo động lực cho người lao động làm chủ doanh nghiệp. Mặt khác, cổ phần hoá là một giải pháp quan trọng góp phần hình thành thị trường chứng khoán ở nước ta - một công cụ quan trọng, thiết yếu cho sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước nhưng đến nay việc thực hiện còn chậm. Xuất phát từ mục tiêu, lợi ích cũng như tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta, với việc nghiên cứu thực trạng cổ phần hoá để tổng kết những mặt được và những mặt còn tồn tại nhằm đưa ra những giải pháp đẩy nhanh hơn, hoàn thiện hơn quá trình này là một việc làm có ý nghĩa rất quan trọng, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1964 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp thúc đẩy cố phần hóa ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
9 - 1990 c¶ n­íc cã 12.084 doanh nghiÖp trong tÊt c¶ c¸c ngµnh c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ do nhiÒu cÊp qu¶n lý. Sau khi thùc hiÖn viÖc tæ chøc s¾p xÕp l¹i theo quyÕt ®Þnh 315/H§BT ngµy 1 - 9 - 1990 vµ thµnh lËp l¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc theo nghÞ ®Þnh 388/ H§BT vµ ngµy 20 - 11 - 1991 vµ sau hµng lo¹t c¶i c¸ch, ®Õn nay doanh nghiÖp nhµ n­íc vÉn cßn kho¶ng 5800 doanh nghiÖp (theo sè liÖu cña vô ®¨ng ký kinh doanh - Bé kÕ ho¹ch ®Çu t­). Trong ®ã cã kho¶ng 30% lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc do c¸c bé ngµnh trung ­¬ng qu¶n lý vµ kho¶ng 70% doanh nghiÖp do uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng qu¶n lý. §Õn n¨m 1995, sè l­îng c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vÉn chiÕm tû träng lín so víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh: trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp lµ 78,8%; X©y dùng c¬ b¶n: 49%; tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm: 99,6%, giao th«ng vËn t¶i, b­u ®iÖn: 54%; th­¬ng nghiÖp, vËt t­: 46,5%. Sau 5 n¨m ®æi míi vµ ®iÒu hµnh, sè l­îng c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ë n­íc ta gi¶m gÇn song nh­ vËy vÉn cßn qu¸ nhiÒu. C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn nay vÉn cßn tån t¹i ë hÇu hÕt c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc, ®iÒu ®ã lµ kh«ng cÇn thiÕt. H¬n n÷a víi sè l­îng doanh nghiÖp nhµ n­íc nhiÒu nh­ vËy lµm v­ît qu¸ kh¶ n¨ng nguån lùc vÒ vèn vµ c¸n bé qu¶n lý cña n­íc ta hiÖn cã. HÖ thèng doanh nghiÖp nhµ n­íc ph©n bè cßn nhiÒu bÊt hîp lý. C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc chñ yÕu tËp trung ë c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, thµnh phè Hå ChÝ Minh. NhiÒu vïng cña ®Êt n­íc cã nguån tµi nguyªn phong phó, lao ®éng dåi dµo ë miÒn nói phÝa B¾c hÇu nh­ kh«ng cã doanh nghiÖp nhµ n­íc. Sù ph©n t¸n cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ë c¸c ngµnh c¸c lÜnh vùc dÉn ®Õn c¸c t×nh tr¹ng trªn cïng mét ®Þa bµn l·nh thæ doanh nghiÖp nhµ n­íc cña Trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng ho¹t ®éng chång chÐo, c¹nh tranh lÉn nhau mét c¸ch v« tæ chøc, g©y khã kh¨n cho nhau trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay, phÇn lín c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ta cã quy m« nhá vµ ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. Theo sè liÖu thèng kª cña Bé Tµi chÝnh, tæng sè vèn Nhµ n­íc t¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ 70.184 tû ®ång, b×nh qu©n mét doanh nghiÖp lµ 11,6 tû ®ång t­¬ng ®­¬ng víi vèn mét doanh nghiÖp lo¹i nhá ë c¸c n­íc nh­ Th¸i Lan, In®«nªxia, Malaysia. §Õn nay vÉn cßn 46,1% doanh nghiÖp nhµ n­íc cã sè lao ®éng d­íi 100 ng­êi vµ gÇn 50% doanh nghiÖp nhµ n­íc cã møc vèn d­íi 1 tû ®ång, trong ®ã gÇn mét nöa sè vèn d­íi 500 triÖu ®ång. C¸c doanh nghiÖp cã sè vèn lín tõ 100 tû trë lªn chØ chiÕm 1,5% tæng sè doanh nghiÖp. Sè doanh nghiÖp cã tõ 1000 lao ®éng trë lªn chØ chiÕm 4% trong tæng sè doanh nghiÖp. Vèn thùc tÕ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc chØ b»ng 80% vèn hiÖn cã do kinh doanh thua lç, c«ng nî khã ®ßi, tµi s¶n mÊt m¸t, kÐm phÈm chÊt ch­a ®­îc xö lý. Riªng vèn l­u ®éng cã 14.239 tû ®ång vµ chØ cã 50% ®­îc huy ®éng vµo kinh doanh, 50% cßn l¹i n»m ë lç, c«ng nî khã ®ßi. C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ë n­íc ta hiÖn nay, do quy m« nhá, vèn Ýt kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, më réng s¶n xuÊt kinh doanh nªn yÕu søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ còng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng doanh nghiÖp nhµ n­íc. Trõ mét sè rÊt Ýt (18%) doanh nghiÖp nhµ n­íc míi ®­îc ®Çu t­ (sau n¨m 1986) cßn chñ yÕu ®­îc thµnh lËp tõ l©u cã tr×nh ®é kü thuËt thÊp, c«ng nghÖ l¹c hËu. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ 61,4% so víi nguyªn gi¸. Theo ®¸nh gi¸ cña Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng: m¸y mãc thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp nhµ n­íc l¹c hËu víi thÕ giíi tõ 10 - 20 n¨m. Theo ®iÒu tra cña Tæng côc thèng kª: thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp nhµ n­íc l¹c hËu tõ 2 - 3 thÕ hÖ. C¸c doanh nghiÖp TW cã tíi 54,3% tr×nh ®é thñ c«ng, 41% tr×nh ®é c¬ khÝ vµ 3,7% tr×nh ®é tù ®éng. Doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng cßn l¹c hËu h¬n; chØ cã 2% tr×nh ®é tù ®éng, 24% tr×nh ®é c¬ khÝ vµ 74% tr×nh ®é thñ c«ng. NhiÒu thiÕt bÞ trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc sau 14 - 15 n¨m míi ®­îc thay ®æi, thËm chÝ trong mét sè ngµnh vÉn sö dông thiÕt bÞ tõ n¨m 1938 - 1940 trong khi ®ã thêi gian ®æi míi thiÕt bÞ ë c¸c n­íc kh¸c trung b×nh lµ 5 n¨m. C¸c b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc cho thÊy chØ cã kho¶ng 15% s¶n phÈm c«ng nghiÖp cña ta ®¹t tiªu chuÈn xuÊt khÈu: 65% sè s¶n phÈm ®¹t møc d­íi trung b×nh ®Ó tiªu dïng néi ®Þa, 20% sè s¶n phÈm kÐm chÊt l­îng. HiÖn t­îng hµng ho¸ ø ®äng víi khèi l­îng lín vµ chiÕm h¬n 10% sè vèn l­u ®éng cña toµn x· héi. ChÝnh do c«ng nghÖ l¹c hËu nªn n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nhµ n­íc kÐm. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra xÐt vÒ mÆt hiÖn vËt, n¨ng suÊt lao ®éng cña ta vÒ chÕ biÕn dÇu thùc vËt chØ b»ng 10% møc thÕ giíi, vÒ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm dÖt, giÊy, may chØ b»ng 30% ®Õn 40% møc cña thÕ giíi, vÒ thi c«ng cÇu ®­êng chØ b»ng 1/20 møc cña Ph¸p. HiÖn nay, viÖc qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc ch­a hîp lý. Mét mÆt c¸c c¬ quan chñ qu¶n vÉn can thiÖp kh¸ s©u vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, mÆt kh¸c trong nhiÒu lÜnh vùc ho¹t ®éng ®Æc biÖt lµ qu¶n lý tµi chÝnh l¹i bÞ bu«ng láng. §iÒu nµy h¹n chÕ quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ång thêi lµm cho Nhµ n­íc mÊt vai trß thùc sù lµ ng­êi chñ së h÷u vµ t¹o c¬ héi cho nhiÒu c¸ nh©n l¹m dông, chiÕm ®o¹t tµi s¶n c«ng ®Ó lµm giµu c¸ nh©n, hoÆc lµm ¨n phi ph¸p. Trong mét sè doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®éi ngò c¸n bé chñ chèt cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tæ chøc qu¶n lý ch­a ®ñ tiªu chuÈn v× kh«ng ®ñ søc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong s¶n xuÊt kinh doanh. NhiÒu gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng ®· ph¶i vµo tï v× tham « tµi s¶n cña Nhµ n­íc, vi ph¹m chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nhµ n­íc cßn thÊp. MÊy n¨m gÇn ®©y, s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc b¾t ®Çu ®­îc phôc håi vµ ph¸t triÓn, nh­ng nh×n chung hiÖu qu¶ vÉn cßn thÊp, thÊp nhÊt lµ ë c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt. Trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®ang ho¹t ®éng chØ cã 11,28% doanh nghiÖp cã tû suÊt lîi nhuËn tõ 15%/n¨m trë lªn trong ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt vµ 4,3% doanh nghiÖp nhµ n­íc cã tû suÊt lîi nhuËn tõ 20%/n¨m trong c¸c ngµnh dÞch vô. Tû träng tiªu hao vËt chÊt trong tæng s¶n phÈm x· héi cña khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc cao gÊp 2 lÇn so víi kinh tÕ t­ nh©n. HÖ sè sinh lêi cña khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc rÊt thÊp. HÖ sè sinh lêi cña vèn l­u ®éng tÝnh chung chØ ®¹t 7%/n¨m trong ®ã ngµnh giao th«ng vËn t¶i 2%/n¨m, ngµnh c«ng nghiÖp kho¶ng 3%/n¨m, ngµnh th­¬ng nghiÖp ®¹ta 22%/n¨m. C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng thu lç chiÕm tû träng lín. Cô thÓ ë thêi ®iÓm 1997 chØ cã 76% ho¹t ®éng cã l·i ë møc thÊp, 22% doanh nghiÖp bÞ thua lç, b×nh qu©n mçi doanh nghiÖp lç 0,6 tû ®ång/n¨m, 2% doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng thua lç, nh­ng kh«ng cã l·i. C¸c sè liÖu ®ã cho thÊy viÖc lµm ¨n thua lç cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· g©y ra tæn thÊt lín cho ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®­a ®Õn viÖc béi chi ng©n s¸ch. Tõ n¨m 1989 ®Õn nay, nÒn kinh tÕ ®· thùc sù b­íc sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· ®­îc thay ®æi theo h­íng tù do ho¸ gi¸ c¶, chi phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc cho bï lç, bï gi¸, bæ sung vèn l­u ®éng cho khu vùc nµy ®· gi¶m ®¸ng kÓ. Nh­ng t­ t­ëng bao cÊp trong ®Çu t­ vÉn cßn nÆng nÒ. Hµng n¨m 85% vèn tÝn dông víi l·i suÊt ­u ®·i ®­îc dµnh cho doanh nghiÖp nhµ n­íc vay. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc kh«ng b¶o toµn ®­îc nguån vèn nhµ n­íc ®Çu t­. Theo b¸o c¸o cña Tæng côc thèng kª, nh×n chung c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc míi chØ b¶o toµn ®­îc vèn l­u ®éng, cßn vèn cè ®Þnh th× míi b¶o toµn ë møc 50% so víi chØ sè l¹m ph¸t. Hai ngµnh chiÕm gi÷ vèn lín nhÊt lµ c«ng nghiÖp vµ th­¬ng nghiÖp (72,52%) l¹i lµ ngµnh cã tû lÖ thÊt tho¸t vèn lín nhÊt (16,41% vµ 14,95%). VÊn ®Ò nî nÇn vßng vo mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n cßn diÔn ra kh¸ nghiªm träng do t×nh tr¹ng qu¶n lý cña nhµ n­íc vÒ tµi chÝnh cßn láng lÎo, tõ ®ã n¹n tham nhòng l·ng phÝ diÔn ra møc b¸o ®éng. Tõ sù ph©n tÝch trªn ta cã thÓ rót ra kÕt luËn vÒ thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc ë n­íc ta hiÖn nay. - Sè l­îng c¸c doanh nghiÖp qu¸ nhiÒu vµ bè trÝ kh«ng hîp lý. - Quy m« cña doanh nghiÖp nhµ n­íc cßn nhá bÐ. - Kü thuËt vµ c«ng nghÖ ë c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cßn l¹c hËu. - ViÖc qu¶n lý ®èi víi hÖ thèng doanh nghiÖp nhµ n­íc cßn yÕu kÐm. - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cßn thÊp. Tõ b¶n chÊt còng nh­ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc, chóng ta cã thÓ thÊy mét vÊn ®Ò lín trong c¬ chÕ qu¶n lý hiÖn nay lµm cho doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng ch­a cã hiÖu qu¶ lµ: C¬ chÕ thùc hiÖn quyÒn së h÷u toµn d©n trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ ch­a râ rµng. Ng­êi ®¹i diÖn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp nhµ n­íc ch­a ®­îc x¸c ®Þnh cô thÓ do ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng v« chñ hoÆc qu¸ nhiÒu chñ trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Do kh«ng cã sù ph©n biÖt ®Çy ®ñ quyÒn së h÷u Nhµ n­íc vµ quyÒn qu¶n lý kinh doanh cña gi¸m ®èc vµ tËp thÓ ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp nªn tµi s¶n cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh«ng ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶. Ng­êi lao ®éng ch­a thùc sù g¾n bã, lµm viÖc hÕt søc v× doanh nghiÖp. Mét sè nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®· lîi dông chøc quyÒn bßn rót tµi s¶n cña Nhµ n­íc lµm giµu cho c¸ nh©n. 2.2. Chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc ta vÒ qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. XuÊt ph¸t tõ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng yÕu kÐm cña hÖ thèng doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ nh÷ng ®ßi hái cÊp b¸ch ph¶i cã mét gi¶i ph¸p thÝch hîp cho khu doanh nghiÖp Nhµ n­íc. §©y lµ mét chñ tr­¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta trong lÜnh vùc c¶i c¸ch doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Gi¶i ph¸p chuyÓn xÝ nghiÖp quèc doanh thµnh c«ng ty cæ phÇn lÇn ®Çu ®­îc ®Ò cËp trong QuyÕt ®Þnh sè 143 - H§BT ngµy 10 - 5 - 1990 cña Héi ®ång bé tr­ëng vÒ viÖc tæng kÕt thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 217 - H§BT ngµy 14 - 11 - 1987, c¸c nghÞ ®Þnh 50 - H§BT ngµy 22 - 3 - 1988 vÒ lµm thö viÖc tiÕp tôc ®æi míi qu¶n lý xÝ nghiÖp quèc doanh. V¨n b¶n nµy ®Ò cËp viÖc nghiªn cøu vµ lµm thö vÒ m« hh×nh chuyÓn xÝ nghiÖp quèc doanh thµnh c«ng ty cæ phÇn. ViÖc chuyÓn xÝ nghiÖp quèc doanh thµnh c«ng ty cæ phÇn trong giai ®o¹n nµy lµ hÕt søc míi mÎ ë n­íc ta v× lóc ®ã luËt c«ng ty ch­a ®­îc ban hµnh. QuyÕt ®Þnh 143 - H§BT ngµy 5 - 10 - 1990 chØ quy ®Þnh mét vµi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn cæ phÇn ho¸ ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc nh­: môc ®Ých cña viÖc lµm thö, ®iÒu kiÖn c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh ®­îc chän ®Ó tæ chøc thµnh c«ng ty cæ phÇn. Cã thÓ nãi chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta vÒ cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp ®· cã tõ rÊt sím, chØ sau vµi n¨m khi n­íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. Nã chøng tá sù nhËn thøc ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta vÒ vai trß cña c«ng ty cæ phÇn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp quèc doanh vµ chän ®óng h­íng ®i ®óng trong viÖc c¶i c¸ch c¸c doanh nghiÖp nµy. Chñ tr­¬ng ®ã cßn ®­îc thÓ hiÖn râ trong NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 2 - Ban hµnh Trung ­¬ng kho¸ VII (11/1991):”ChuyÓn mét sè doanh nghiÖp quèc doanh cã ®iÒu kiÖn thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ thµnh mét sè c«ng ty quèc doanh cæ phÇn míi, ph¶i lµm thÝ ®iÓm, chØ ®¹o chÆt chÏ, rót kinh nghiÖm chu ®¸o tr­íc khi më réng trong ph¹m vi thÝch hîp. Ngµy 8 - 6- 1992, Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng (nay lµ Thñ t­íng ChÝnh phñ) ban hµnh quyÕt ®Þnh 202/CT vÒ viÖc tiÕp tôc lµm thÝ ®iÓm chuyÓn mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn ¸p dông t¹i c¸c doanh nghiÖp ®­îc chän lµm thÝ ®iÓm. QuyÕt ®Þnh vµ ®Ò ¸n nµy sÏ quy ®Þnh t­¬ng ®èi râ vÌ môc tiªu, ®èi t­îng, c¸ch thøc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ còng nh­ c¸ch thøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. Còng trong ngµy 8 - 6 - 1992, Chñ tÞch H§BT ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh 203/CT kÌm theo danh s¸ch cña 7 doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc chän ®Ó ChÝnh phñ chØ ®¹o thùc hiÖn thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸. Theo ®iÒu 2 Q§ 202/CT, Chñ tÞch H§BT uû quyÒn cho Bé tr­ëng Tµi chÝnh xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh vÒ danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc phÐp lµm thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ do c¸c bé vµ uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng ®Ò nghÞ. Tuy nhiªn, quyÕt ®Þnh 202/CT vµ chØ thÞ 84/TTg cña Thñ t­íng chÝnh phñ ch­a cã nh÷ng quy ®Þnh hîp lý vÒ quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng vµ doanh nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ còng nh­ ch­a cã quy ®Þnh râ rµng chÆt chÏ vÒ quy tr×nh thùc hiÖn. §Ó kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc, c¸c v¨n kiÖn cña §¶ng ban hµnh trong c¸c n¨m 1994, 1995, 1996, 1997 ®Òu ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy. Cô thÓ: NghÞ quyÕt héi nghÞ toµn quèc ban chÊp hµnh TW kho¸ II, NghÞ quyÕt sè 10 NQ/TW cña Bé chÝnh trÞ ®Òu kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc. §Æc biÖt, NghÞ quyÕt §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII (th¸ng 7/1996) kh¼ng ®Þnh: “Tæng kÕt kinh nghiÖm, hoµn chØnh khu«n khæ ph¸p lý ®Ó triÓn khai tÝch cùc vµ v÷ng ch¾c viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc nh»m t¹o thªm ®éng lùc míi trong qu¶n lý, huy ®éng vèn thªm cho yªu cÇu ph¸t triÓn vµ ®iÒu chØnh c¬ cÊu doanh nghiÖp nhµ n­íc. Trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, tiÒn thu ®­îc do b¸n cæ phÇn cña doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t­ l¹i ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh”. C¸c v¨n kiÖn cña ®¶ng nªu trªn ®· thÓ hiÖn quyÕt t©m ®Èy nhanh tèc ®é cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc víi quy m« vµ trªn lÜnh vùc réng lín h¬n. §Ó ®¸p øng nhu cÇu cÊp thiÕt ®ã, ngµy 7/5/1996, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 28/CP vÒ viÖc chuyÓn mét sè doanh nghiÖp nhµ n­íc sang c«ng ty cæ phÇn. Cã thÓ nã NghÞ ®Þnh 28/CP lµ mét mèc quan träng ®¸nh dÊu b­íc chuyÓn tõ giai ®o¹n thÝ ®iÓm sang giai ®o¹n thùc sù triÓn khai ch­ong tr×nh cæ phÇn ho¸. Vµ míi ®©y chÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 44/CP ngµy 29/6/1998 vÒ chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn thay thÕ cho NghÞ ®Þnh 28/CP, trong ®ã c¸c vÊn ®Ò nh­ môc tiªu cæ phÇn ho¸, ®iÒu kiÖn ®Ó lùa chän doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, h×nh thøc cæ phÇn ho¸, viÖc tæ chøc thùc hiÖn... ®· quy ®Þnh râ rµng vµ cô thÓ h¬n NghÞ ®Þnh 28/CP tr­íc ®ã. 2.3. Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ kÕt qu¶ b­íc ®Çu. Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ë n­íc ta vÒ c¬ b¶n cã thÓ chia lµm hai giai ®o¹n: 2.3.1. Thêi kú thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ (6/1992 ®Õn hÕt n¨m 1996) Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 202/CT ngµy 8/6/1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng (nay lµ Thñ t­íng ChÝnh phñ) vÒ viÖc tiÕp tôc thÝ ®iÓm chuyÓn mét sè doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn, c¸c Bé, ngµnh ®· h­íng dÉn doanh nghiÖp nhµ n­íc ®¨ng ký thùc hiÖn thÝ ®iÓm chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn. Trªn c¬ së sè l­îng doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· ®¨ng ký, Chñ tÞch héi ®ång Bé tr­ëng (nay lµ Thñ t­íng chÝnh phñ) ®· chän 7 doanh nghiÖp nhµ n­íc do ChÝnh phñ chØ ®¹o thÝ ®iÓm chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn, ®ã lµ: 1. Nhµ m¸y xµ phßng ViÖt Nam (Bé c«ng nghiÖp) 2. Nhµ m¸y diªm Thèng nhÊt (Bé c«ng nghiÖp) 3. XÝ nghiÖp nguyªn vËt liÖu chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc Hµ Néi (Bé N«ng nghiÖp). 4. XÝ nghiÖp chÕ biÕn gç l¹ng Long b×nh (Bé n«ng nghiÖp), 5. C«ng ty vËt t­ tæng hîp H¶i H­ng (Bé Th­¬ng m¹i). 6. XÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao b× (thµnh phè Hµ Néi). 7. XÝ nghiÖp dÖt da may Lagamex (thµnh phè Hå ChÝ Minh). Sau mét thêi gian lµm thö, 7 doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc ChÝnh phñ chän lµm thÝ ®iÓm ®Òu xin rót lui, hoÆc kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ nh­ Legamex, nhµ m¸y xµ phßng ViÖt Nam... H¬n 30 doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký víi Bé tµi chÝnh ®Ó thÝ ®iÓm thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµ 3 doanh nghiÖp nhµ n­íc xin chuyÓn thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n theo chØ thÞ 84/TTg. Cã 5 doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc phÐp chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, ®ã lµ: 1. C«ng ty cæ phÇn §¹i lý liªn hiÖp vËn chuyÓn (thuéc Bé giao th«ng). 2. C«ng ty cæ phÇn C¬ ®iÖn l¹nh (TP Hå ChÝ Minh) 3. C«ng ty cæ phÇn giÇy HiÖp An ( Bé C«ng nghiÖp). 4. C«ng ty cæ phÇn chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu Long An (tØnh Long An) 5. C«ng ty cæ phÇn chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc (Bé c«ng nghiÖp). Trong mét thêi gian thùc hiÖn thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸, tuy sè l­îng c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn cßn Ýt song giai ®o¹n thÝ ®iÓm ®· ®em l¹i mét sè kÕt qu¶ ®¸ng chó ý: · Qu¸ tr×nh thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ ®· huy ®éng ®­îc mét l­îng vèn quan träng trong nh©n d©n. Qua b¸n cæ phiÕu, nhµ n­íc ®· thu ®­îc 14,165 tû ®ång tiÒn mÆt nép vµo ng©n s¸ch. §©y lµ sè vèn quan träng lµm t¨ng tµi s¶n thuéc së h÷u nhµ n­íc ®Ó ®Çu t­ vµo chiÒu s©u, ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng doanh nghiÖp nhµ n­íc. · T¹i c¸c doanh nghiÖp ®· cæ phÇn ho¸, 100% c¸n bé c«ng nh©n viªn tham gia mua cæ phiÕu. Khi ng­êi lao ®éng cã vèn trong c«ng ty, lîi Ých cña hä g¾n víi lîi Ých c«ng ty v× vËy hä lµm viÖc víi tr¸ch nhiÖm cao v× quyÒn lîi cña m×nh; mÆt kh¸c hä còng yªu cÇu héi ®ång qu¶n trÞ vµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ph¶i chØ ®¹o vµ tæ chøc ®Ó c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. · HiÖu qu¶ cña c¸c c«ng ty nµy t¨ng lªn râ rÖt. C¸c chØ tiªu kinh tÕ nh­ doanh thu t¨ng b×nh qu©n 56,9%/n¨m; lîi nhuËn t¨ng 70,2%; nép ng©n s¸ch t¨ng 89%/n¨m; tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu lµ 14,10%. · Vèn cña c¸c doanh nghiÖp nµy t¨ng lªn ®¸ng kÓ. TÝnh b×nh qu©n vèn cña c¸c doanh nghiÖp mçi n¨m t¨ng 45%. · Ng­êi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp nµy t¨ng 46,8%, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng t¨ng 20%/n¨m. · Nhµ n­íc vÉn gi÷ ®­îc vai trß l·nh ®¹o doanh nghiÖp nhê duy tr× tû lÖ cæ phiÕu chi phèi, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng b»ng luËt ph¸p vµ néi dung c¸c ®iÒu lÖ ho¹t ®éng phï hîp víi quy ®Þnh cña nhµ n­íc. TÝnh ®Õn hÕt thêi gian thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ (hÕt n¨m 1996) tæng sè doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn lµ 12 doanh nghiÖp. D­íi ®©y lµ danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp vµ mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp ®ã sau thêi gian cæ phÇn ho¸. Sau ®©y lµ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cô thÓ ë mét sè doanh nghiÖp thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸: C«ng ty ®¹i lý liªn hiÖp vËn chuyÓn GEMADEPT ChØ tiªu §VT Tr­íc CPH Sau CPH 1992 1993 1994 1995 1996 1. Doanh thu Tr. ®ång 11.120 16.530 24.134 47.538 65.046 2. Nép NS Tr.®ång 3.336 3.750 8.700 16.530 25.117 3. L·i Tr. ®ång 3.400 3.700 8.800 15.200 23.000 4. Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi/th¸ng 1000 ®ång 850 900 1.200 1.400 2.000 5. Lao ®éng Ng­êi 56 320 Nguån: Ban cæ phÇn ho¸ Bé Tµi chÝnh. C«ng ty ®¹i lý liªn hiÖp vËn chuyÓn chuyÓn lµm dÞch vô vËn chuyÓn tõ kho cña ng­êi göi ®Õn kho cu¶ ng­êi nhËn b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn ®­êng bé, ®­êng thuû, ®­êng biÓn tíi c¸c c¶ng quèc tÕ. C«ng ty lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®Çu tiªn ë n­íc ta ®­îc tiÕn hµnh thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸. Doanh nghiÖp nµy ®­îc chÝnh thøc chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn vµo ngµy 01/07/1993. Tæng sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty sau cæ phÇn ho¸ lµ 6.207.655.000 ®ång ®­îc chia thµnh 31.038 cæ phiÕu víi mÖnh gi¸ 200.000; trong ®ã tû lÖ cæ phÇn cña nhµ n­íc lµ 18%, cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty lµ 77%, cña cæ ®«ng ngoµi lµ 5%. Sau 3 n¨m ho¹t ®éng kÓ tõ ngµy chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, sè lao ®éng cña c«ng ty t¨ng tõ 56 ng­êi (n¨m 1993) lªn 320 ng­êi (n¨m 1996). Doanh thu n¨m 1996 t¨ng gÊp gÇn 4 lÇn so víi n¨m 1993, nép ng©n s¸ch cña c«ng ty còng t¨ng tõ 3.750 (1993) lªn 25.117 (1996) tøc kho¶ng 6,6 lÇn, thu nhËp ng­êi lao ®éng t¨ng tõ 900.00 (n¨m 1993) lªn 2. 000.000 (n¨m 1996). C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn l¹nh (REE). C«ng ty ®iÖn l¹nh ®­îc thµnh lËp n¨m 1987 trªn c¬ së c«ng ty liÖn hîp thiÕt bÞ l¹nh trùc thuéc Së c«ng nghiÖp thµnh phè Hå ChÝ Minh. Ngay tõ míi thµnh lËp, c«ng ty ®· tæ chøc l¹i bé m¸y gän nhÑ, ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n duy nhÊt, n¨ng ®éng trong qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ®· m¹nh d¹n nhËp c¸c thiÕt bÞ l¹nh víi ph­¬ng thøc tr¶ chËm, tiªu thô nhanh hµng nhËp, thanh to¸n kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ phÇn nî tr¶ chËm cho bªn n­íc ngoµi. Còng chÝnh tõ thµnh c«ng trong ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng, tÝch tô vµ tËp trung t­ b¶n ®­îc h×nh thµnh, c«ng ty ®· thµnh lËp 2 c«ng ty liªn doanh: C«ng ty liªn doanh CERVICO (liªn doanh víi c«ng ty MEKONG - mét c«ng ty ViÖt kiÒu ë §øc) nh»m l¾p r¸p thiÕt bÞ l¹nh trong n­íc, vèn ®Çu t­ lµ 820.000 USD. C«ng ty liªn doanh REEYOUNG (liªn doanh víi c«ng ty BOUYONG cña Nam TriÒu Tiªn) chuyªn s¶n xuÊta tói s¸ch xuÊt khÈu, vèn ®Çu t­ 1.600.000 USD. Trong nh÷ng n¨m tr­íc cæ phÇn ho¸, c«ng ty ho¹t ®éng thùc sù cã hiÖu qu¶. C«ng ty lu«n dù ®o¸n ®óng nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong n­íc nªn ®· t¹o ®­îc mét sè l­îng hµng ho¸, thiÕt bÞ vËt t­ dù tr÷ ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu cña kh¸ch hµng, t¹o ®­îc niÒm tin vµ gi÷ ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng. Th¸ng 11/1993 theo quyÕt ®Þnh sè 1707/Q§ - UB cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh, c«ng ty c¬ ®iÖn l¹nh chÝnh thøc ®­îc chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn. Tæng sè vèn ®iÒu lÖ míi thµnh lËp cña c«ng ty lµ 16 tû ®ång ®­îc chia thµnh 160.000 cæ phÇn víi mÖnh gi¸ mét cæ phiÕu lµ 100.000 ®ång, nhµ n­íc chiÕm tû lÖ cæ phÇn lµ 30% (gåm 4 ®¹i diÖn cæ ®«ng), c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty lµ 50% (gåm 212 cæ ®«ng), c¸c cæ ®«ng ngoµi c«ng ty lµ 20% (gåm 238 cæ ®«ng). Cæ ®«ng lµ c¸n bé c«ng nh©n c«ng ty ®­îc mua kh«ng qu¸ 5% tæng sè cæ phiÕu, cæ ®«ng ngoµi c«ng ty kh«ng ®­îc mua qu¸ 0,5% tæng sè cæ phiÕu. Nh­ vËy cæ ®«ng lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty kh«ng ®­îc mua cæ phÇn qu¸ 800 triÖu ®ång, cæ ®«ng ngoµi c«ng ty kh«ng ®­îc mua cæ phÇn qu¸ 800 triÖu. Ngoµi ra, c¸c cæ ®«ng lµ nh©n viªn c«ng ty cßn ®­îc vay tiÒn víi l·i suÊt ­u ®·i, ®­îc chia quü khen th­ëng vµ phóc lîi cßn l¹i ®Ó cã thÓ mua cæ phiÕu. Ba n¨m sau khi cæ phÇn ho¸, tæng sè vèn cña c«ng ty t¨ng tõ 16 tû ®ång (n¨m 1993) lªn 30 tû ®ång (n¨m 1996), doanh thu n¨m 1996 t¨ng gÊp 5 lÇn so víi n¨m 1993. Sè lao ®éng n¨m 1996 t¨ng h¬n 3 lÇn so víi nh÷ng n¨m c«ng ty ch­a ®­îc cæ phÇn ho¸. Tæng thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ®¹t 1.800.000/cæ phÇn. C«ng ty ®ang nghiªn cøu sÏ b¸n tiÕp cæ phÇn ­u ®·i cho 2/3 sè c«ng nh©n míi ®­îc tuyÓn vµo lµm, nh»m thu hót thªm sè ng­êi cã tay nghÒ cao. N¨m 1996, c«ng ty ®­îc nhµ n­íc cho phÐp ph¸t hµnh thö tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi b»ng ngo¹i tÖ vµ b¸n cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi víi tæng gi¸ trÞ 5 triÖu USD, l·i suÊta 4,5%/n¨m. C¸c tr¸i phiÕu ®­îc chuyÓn ®æi thµnh cæ phiÕu trong quý 3/1996, tr¸i chñ ®­îc chuyÓn thµnh cæ ®«ng sÏ kh«ng ®­îc tham gia Héi ®ång qu¶n trÞ. ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Tr­íc CPH Sau CPH 1992 1993 1994 1995 1996 1. Doanh thu Tr. ®ång 42.000 45.000 77.000 214.000 277.000 2. Nép NS Tr. ®ång 2.570 54.370 13.126 48.000 61.000 3. L·i Tr. ®ång 6.800 7.300 11.300 21.300 5.000 4. Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi/th¸ng 1000®ång 774 1.200 1.400 1.500 1.800 5. Lao ®éng Ng­êi 200 800 Nguån: Ban cæ phÇn ho¸ Bé Tµi chÝnh C«ng ty cæ phÇn giÇy HiÖp An. C«ng ty giÇy HiÖp An lµ doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i giµy dÐp phôc vô thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu. C«ng ty ®­îc chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn th¸ng 8/1994 víi tæng gi¸ trÞ doanh nghiÖp lµ 4,793 tû ®ång. Trong ®ã nhµ n­íc gi÷ 30% vèn cæ phÇn, c¸n bé c«ng nh©n c«ng ty gi÷ 35,5%, cæ ®«ng ngoµi doanh nghiÖp gi÷ 34,8%. Doanh thu n¨m 1996 t¨ng xÊp xØ gÊp 2 lÇn víi n¨m 1993, nép ng©n s¸ch n¨m 1996 t¨ng 5,3 tû ®ång so víi n¨m 1993. Thu nhËp ng­êi lao ®éng t¨ng tõ 420.000®/ng­êi/th¸ng lªn 1.200.000/ng­êi/th¸ng. D­íi ®©y lµ mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi cña c«ng ty. ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Tr­íc CPH Sau CPH 1993 1994 1995 1996 1. Doanh thu Tr. ®ång 11.200 13.493 18.624 25.639 2. Nép ng©n s¸ch Tr. ®ång 2.100 2.800 5.200 8.100 3. L·i Tr. ®ång 2.718 3.152 5.412 7.918 4. Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi/th¸ng 1000 ®ång 420 470 850 1.200 5. Lao ®éng Ng­êi 380 400 Nguån: Ban cæ phÇn Bé tµi chÝnh 2.3.2. Thêi kú sau thÝ ®iÓm (tõ cuèi n¨m 1996 ®Õn nay) Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 28/CP (7/5/1996) vÒ chuyÓn c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc sang c«ng ty cæ phÇn, thêi kú sau thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ (tõ cuèi n¨m 1996 ®Õn th¸ng 2 n¨m 1999) ®· cã 134 doanh nghiÖp ®­îc chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, tÝnh chung c¶ thêi kú thÝ ®iÓm hiÖn nay cã tÊt c¶ 146 doanh nghiÖp (theo b¸o c¸o cña Ban cæ phÇn ho¸, bé tµi chÝnh). Tõ b¶ng danh s¸ch (phô lôc), chóng ta thÊy tèc ®é cæ phÇn ho¸ diÔn ra cßn chËm, sè c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn “nhá giät” trong c¸c n¨m 1993 - 1997, cô thÓ n¨m 1993: 2 donah nghiÖp; n¨m 1994: 1 doanh nghiÖp; n¨m 1995: 2 doanh nghiÖp; n¨m 1996: 7 doanh nghiÖp vµ n¨m 1997: 4 doanh nghiÖp. Sang n¨m 1998 ®· cã sù tiÕn bé: 102 doanh nghiÖp. Nh­ vËy sè doanh nghiÖp chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn n¨m 1998 lín h¬n nhiÒu so víi sè doanh nghiÖp chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn cña c¸c n¨m tr­íc c«ng l¹i. Song kÕ ho¹ch ®Ò ra: thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ thµnh c«ng 150 doanh nghiÖp trong n¨m 1998 th× con sè 102 c«ng ty cæ phÇn ch­a ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. B­íc sang n¨m 1999, ChÝnh phñ ®Æt ra kÕ ho¹ch sÏ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ thªm kho¶ng 400 doanh nghiÖp. Theo Ban ®æi míi qu¶n lý doanh nghiÖp trung ­¬ng th× tõ ®Çu n¨m ®Õn nay ®· cã thªm 42 doanh nghiÖp nhµ n­íc chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn víi tæng sè vèn ®iÒu lÖ gÇn 180 tû ®ång. Trong sè ®ã cã gÇn 23 doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp x©y dùng, 10 doanh nghiÖp dÞch vô th­¬ng m¹i, 3 doanh nghiÖp giao th«ng vËn t¶i vµ 5 doanh nghiÖp n«ng - l©m - thuû s¶n. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá, chØ cã 3 doanh nghiÖp cã vèn ®iÒu lÖ tõ 10 tû ®ång trë lªn lµ c«ng ty cæ phÇn bao b× BØm S¬n thuéc Tæng c«ng ty xi m¨ng (38 tû ®ång), c«ng ty cæ phÇn ®iÖn c¬ thuéc Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam (25 tû ®ång) vµ c«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu T©n §Þnh thuéc thµnh phè Hå ChÝ Minh (10 tû ®ång). C¸c ®Þa ph­¬ng vµ ngµnh triÓn khai cæ phÇn ho¸ tÝch cùc nhÊt lµ tØnh B×nh §Þnh (4 doanh nghiÖp), thµnh phè Hå ChÝ Minh (4 doanh nghiÖp), Tæng c«ng ty cµ phª (3 doanh nghiÖp), Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam (2 doanh nghiÖp)... Trong sè 34 doanh nghiÖp hoµn thµnh thñ tôc b¸n cæ phiÕu ®· cã 12 doanh nghiÖp kh«ng cã cæ phÇn cña Nhµ n­íc vµ 27 doanh nghiÖp cã cæ phÇn cña cæ ®«ng ngoµi doanh nghiÖp. Nh­ vËy, theo kÕ ho¹ch ®Æt ra cho n¨m 1999 lµ sÏ cæ phÇn ho¸ tõ 400 - 600 doanh nghiÖp th× con sè 42 doanh nghiÖp nhµ n­íc míi ®­îc cæ phÇn ho¸ tõ ®Çu n¨m ®Õn nay chØ b»ng 1/10 kÕ ho¹ch. Vµ tõ giê ®Õn cuèi n¨m, chóng ta ph¶i cæ phÇn ho¸ thªm h¬n 300 doanh nghiÖp n÷a. KÕt qu¶ b­íc ®Çu. · VÒ phÝa doanh nghiÖp, nh×n chung ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn sau khi cæ phÇn ho¸ ®Òu cã hiÖu qu¶, c¸c chØ tiªu t¨ng nhiÒu lÇn so víi khi cßn lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, biÓu hiÖn trªn c¶ 3 mÆt lîi Ých cña: lao ®éng - doanh nghiÖp - Nhµ n­íc. ViÖc huy ®éng vèn cña c«ng ty cæ phÇn chñ yÕu ®Çu t­ chiÒu s©u, ®æi míi c«ng nghÖ nªn n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao h¬n tr­íc, ®em l¹i lîi nhuËn cao h¬n. C¬ c©ó vèn së h÷u trong c¸c c«ng ty cæ phÇn, tû lÖ vèn së h÷u nhµ n­íc chiÕm tû lÖ cao nhÊt so víi c¸c së h÷u kh¸c. Nhµ n­íc n¾m tõ 18% ®Õn 51% (B×nh qu©n 41%) cæ phÇn c«ng ty; cæ ®«ng lµ ng­êi lao ®éng tõ 18% ®Õn 50% c¸ biÖt cã doanh nghiÖp trªn 70% (b×nh qu©n 30%) cæ phÇn c«ng ty; sè cæ phÇn cßn l¹i lµ thuéc cæ ®«ng ngoµi x· héi n¾m gi÷ (b×nh qu©n 29%). · VÒ phÝa nhµ n­íc, ngoµi viÖc nhµ n­íc t¨ng thu c¸c kho¶n thu tõ doanh nghiÖp nh­ thuÕ lîi tøc do doanh nghiÖp ho¹t ®éng hiÖu qu¶, nhµ n­íc cßn thu ®­îc mét l­îng vèn tõ c¸c nguån ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ nh­ sè thu vÒ tiÒn b¸n cæ phiÕu. VÝ dô sè thu vÒ cæ phÇn ho¸ tÝnh ®Õn hÕt n¨m 1997 nh­ sau: TiÒn thu vÒ b¸n cæ phiÕu: 30. 207 triÖu ®ång Lîi tøc cña Nhµ n­íc t¹i c¸c c«ng ty cæ phÇn: 6.995 triÖu ®ång L·i tiÒn vay mua chÞu cæ phÇn Nhµ n­íc: 522 triÖu ®ång. Tæng c«ng: 37. 724 triÖu ®ång. · VÒ phÝa ng­êi lao ®éng: ng­êi lao ®éng ®· g¾n ®­îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh víi lîi Ých cña b¶n th©n, cña doanh nghiÖp, ®ång thêi ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn lµm chñ doanh nghiÖp. Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng cao h¬n khi cßn lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc tõ 1,5 - 2 lÇn, bªn c¹nh ®ã ng­êi lao ®éng cßn nguån thu tõ lîi tøc cæ phÇn kho¶ng 22% - 24%/n¨m. ViÖc lµm cña ng­êi lao ®éng ®­îc ®¶m b¶o, h¬n thÕ ngoµi sè lao ®éng cò, c¸c c«ng ty cæ phÇn cßn thu hót thªm nhiÒu lao ®éng ngoµi x· héi vµo lµm viÖc. Trong mét sè c«ng ty cæ phÇn, ng­êi lao ®éng ®· ®Ò cö ®¹i diÖn cña m×nh tham gia qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña ch­¬ng tr×nh hç trî ph¸t triÓn dù ¸n Mªk«ng (Mekong Project Development Facility - MPDF) n¨m 1998 trong 13 doanh nghiÖp ®­îc kh¶o s¸ta ®· thµnh lËp Héi ®ång qu¶n trÞ; 3 c«ng ty ng­êi ngoµi ®¹i diÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¶m nhËn chñ tÞch héi ®ång vµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, 2 c«ng ty kh¸c gi÷ 1 trong 2 träng tr¸ch trªn. 2.2. Nh÷ng thuËn lîi, nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i cña qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp ë n­íc ta. 2.2.1. VÒ c¸c yÕu tè thuËn lîi. - §iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng ph¸p lý vÒ c¬ b¶n ®­îc x¸c lËp ®Æt tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. ViÖc thùc hiÖn “th­¬ng m¹i ho¸” c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ lµ tiÒn ®Ò c¬ b¶n vµ cÇn thiÕt ®Ó tõng b­íc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. - ChÝnh phñ ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ quyÕt t©m thùc hiÖn. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n luËt vµ d­íi luËt nh»m thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc, nh­ luËt c«ng ty, quyÕt ®Þnh 315 vµ 330 vÒ s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt trong khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc, NghÞ ®Þnh 388 - H§BT vÒ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®Æc biÖt lµ QuyÕt ®Þnh 202 - H§BT vµ chØ thÞ 84 - TTg cña Thñ t­íng chÝnh phñ vÒ thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp nhµ n­íc... Ngoµi ra, cßn cã c¸c quyÕt ®Þnh, th«ng t­ cña c¸c bé vµ liªn bé ®Ó cô thÓ ho¸ viÖc thùc hiÖn vÊn ®Ò nµy. §iÒu nµy gãp phÇn x¸c ®Þnh râ quan ®iÓm vµ ph­¬ng h­íng chØ ®¹o thèng nhÊt ë mäi cÊp, mäi ngµnh cho ®Õn tõng doanh nghiÖp triÓn khai thùc hiÖn. - T×nh h×nh kinh tÕ ®Êt n­íc ®· cã nhiÒu biÕn ®æi theo h­íng tÝch cùc. Gi¸ c¶ thÞ tr­êng ®· ®­îc duy tr× t­¬ng ®èi æn ®Þnh, møc l¹m ph¸t ®· ®­îc kiÒm chÕ ®ång tiÒn ViÖt Nam ®· gi÷ ®­îc gi¸, l·i suÊt ë møc khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu nµy t¹o cho ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ t©m lý cho mäi ng­êi muèn ®Çu t­ th«ng qua h×nh thøc mua cæ phiÕu trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc cæ phÇn ho¸. - Nhê nh÷ng ®æi míi trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cña nhµ n­íc mÊy n¨m qua, thu nhËp cña d©n c­ ®­îc n©ng cao. Sè ng­êi kh¸ gi¶ ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n ngµy cµng nhiÒu. §©y lµ l­îng cÇu tiÒm n¨ng cÇn ph¶i ®¸p øng cho c¸c chøng kho¸n ph¸t hµnh ë nh÷ng doanh nghiÖp ®­îc cæ phÇn ho¸. - Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng víi thêi gian ch­a l©u nh­ng ®· xuÊt hiÖn ®éi ngò c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®· thÝch øng ®­îc vÒ ý thøc t¸c phong vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh vÒ n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. §iÒu nµy sÏ lµm cho ng­êi ®Çu t­ yªn t©m bá vèn, gãp phÇn thuËn lîi cho viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc. - Víi luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu chi nh¸nh ng©n hµng kinh doanh cña n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®· gãp phÇn t¹o m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ b»ng cæ phiÕu vµo c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc sÏ ®­îc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. Ngoµi ra víi nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn phong phó cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc sÏ lµ nh÷ng bµi häc bæ Ých vµ quý gi¸ ®Ó Nhµ n­íc tiÕn hµnh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ë ViÖt Nam. 2.2.2. VÒ c¸c yÕu tè khã kh¨n vµ c¶n trë. Khã kh¨n vµ c¶n trë lín nhÊt trong qu¸ tr×nh t­ nh©n ho¸ vµ cæ phÇn ho¸ ë nhiÒu n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ §«ng ¢u lµ khu vùc t­ nh©n nhá bÐ vµ yÕu ít. ®èi víi ViÖt Nam còng nh­ vËy, khi hµng chôc n¨m khu vùc nµy ®­îc coi lµ ®èi t­îng c¶i t¹o XHCN. Sù nhá bÐ vµ yÕu ít cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ph¶n ¸nh tr×nh ®é chËm ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng trong ®ã h×nh th¸i doanh nghiÖp mét chñ tù m×nh ®øng ra kinh doanh lµ phæ biÕn, h×nh th¸i c«ng ty cæ phÇn cßn xa l¹ víi hÇu hÕt mäi ng­êi. §iÒu nµy g©y ra sù bì ngì, lóng tóng cho c¶ ng­êi ®Çu t­ lÉn ng­êi sö dông vèn ®Çu t­ d­íi h×nh thøc cæ phiÕu do ®ã lµm cho viÖc tiÕn hµnh ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ ë n­íc ta ph¶i thùc hiÖn trong mét thêi gian dµi song song víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn h×nh th¸i c«ng ty cæ phÇn còng nh­ x¸c lËp m«i tr­êng ph¸p lý t­¬ng øng. - Cïng víi sù yÕu ít vµ nhá bÐ cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n lµ sù thiÕu v¾ng mét thÞ tr­êng tµi chÝnh thùc sù trong ®ã cã thÞ tr­êng chøng kho¸n. Nh­ trªn ®· tr×nh bµy, thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ trung t©m ph¶n ¸nh tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty cæ phÇn trong mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng: nã võa lµ ®iÒu kiÖn võa lµ tÊm g­¬ng ph¶n chiÕu sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty còng nh­ huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh. 2.2.3. Môc tiªu cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh môc tiªu cña c¸c cæ phÇn ho¸ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ®Ò ra c¸c h×nh thøc cæ phÇn ho¸, quy ho¹ch ®èi t­îng cæ phÇn ho¸, møc ®é cæ phÇn ho¸ còng nh­ c¸c b­íc tiÕn hµnh. Tuú t heo t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x· héi cña mçi n­íc mµ môc tiªu cæ phÇn ho¸, t­ nh©n ho¸ ë c¸c n­íc kh¸c nhau ®­îc x¸c ®Þnh kh¸c nhau. ë n­íc ta, môc tiªu cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc kh¸c nhiÒu so víi c¸c n­íc. §iÒu nµy b¾t nguån tõ c¸c nguyªn t¾c chi phèi qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc d­íi ®©y: Thø nhÊt, viÖc cæ phÇn ho¸ ph¶i gãp phÇn n©ng cao vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ quèc doanh trong nÒn kinh tÕ n­íc nhµ, lµm cho tµi s¶n thuéc së h÷u cña nhµ n­íc ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶. Thø hai, doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc së h÷u toµn d©n mµ nhµ n­íc lµ ng­êi ®¹i diÖn chñ së h÷u. Do vËy, cæ phÇn ho¸ ph¶i n»m trong ch­¬ng tr×nh tæng thÓ vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi do nhµ n­íc v¹ch ra chø kh«ng thÓ do sù chñ ®éng s¸ng t¹o cña tõng doanh nghiÖp. C¸c môc tiªu cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc ë n­íc ta ®­îc quy ®Þnh trong QuyÕt ®Þnh 202/CT ngµy 8/6/1992, NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 7/5/1996 chØ gi÷ l¹i hai trong sè ba môc tiªu quy ®Þnh trong QuyÕt ®Þnh 202/CT. Theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 1 NghÞ ®Þnh 44/CP, viÖc chuyÓn mét sè doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn nh»m 2 môc tiªu: Môc tiªu thø nhÊt, huy ®éng vèn cña c«ng nh©n viªn chøc trong doanh nghiÖp, c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn doanh nghiÖp. HiÖn nay mét vÊn ®Ò khã kh¨n cho doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ thiÕu vèn ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nhµ n­íc kh«ng thÓ vµ còng kh«ng nªn cÊp vèn cho mét khu vùc lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶. Do ®ã, muèn cã vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn, doanh nghiÖp Nhµ n­íc cÇn b¸n cæ phÇn cho c«ng nh©n viªn chøc, c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc vµ th«ng qua ®ã chuyÓn thµnh c¸c cæ phÇn. Sù thay ®æi c¬ cÊu së h÷u trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc sÏ thu hót c¸c nguån vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong x· héi. Cã thÓ nãi ®©y lµ môc tiªu cÇn thiÕt, tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn ë n­íc ta l¹i khÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n bëi v× trong thùc tÕ c¸c nhµ ®Çu t­ chØ bá gãp vèn vµo nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i cßn c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c ngµnh lÜnh vùc kh«ng cã triÓn väng th× khã cã thÓ thu hót ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­. Do ®ã ®Ó thu hót vèn tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, chóng ta cÇn x¸c ®Þnh vµ lùa chän kü l­ìng c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ x¸c ®Þnh b­íc ®i cô thÓ ®Ó cæ phÇn ho¸. Môc tiªu thø hai, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng nh©n viªn chøc trong doanh nghiÖp cã cæ phÇn, cã ®iÒu kiÖn ®Ó lµm chñ thùc sù, t¹o thªm ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶. Khi mua cæ phiÕu cña c«ng ty, ng­êi lao ®éng sÏ trë thµnh cæ ®«ng ng­êi chñ thùc sù cã quyÒn vµ tham gia qu¶n lý doanh nghiÖp nh­: tham gia dù ®¹i héi cæ ®«ng ®Ó bÇu c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ thµnh viªn ban kiÓm so¸t, tham gia biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty... Cã thÓ nãi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµm thay ®æi ph­¬ng thøc qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Nh÷ng c¸n bé qu¶n lý chñ chèt trong doanh nghiÖp kh«ng ph¶i chØ do nhµ n­íc cö mµ do ®¹i héi ®ång bÇu ra. Ng­êi gãp vèn cã quyÒn bÇu ra nh÷ng ng­êi m×nh cho lµ xøng ®¸ng thay mÆt hä qu¶n lý doanh nghiÖp. Nh÷ng c¸n bé qu¶n lý ®­îc bÇu còng ph¶i hÕt søc víi c«ng ty ®Ó thóc ®Èy doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Trong môc tiªu nµy, vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m lµ th¸i ®é cña ng­êi lao ®éng trong viÖc thùuc hiÖn quyÒn lµm chñ thùc sù cña m×nh. Tr­íc ®©y trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc chÕ ®é bao cÊp ®· h×nh thµnh mét nÕp nghÜ phæ biÕn r»ng ng­êi lao ®éng lµ ®èi t­îng ®­îc Nhµ n­íc ch¨m lo, ®­îc h­ëng mét møc thu nhËp nhÊt ®Þnh. Do ®ã, khi doanh nghiÖp Nhµ n­íc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn, ng­êi lao ®éng dÓ n¶y sinh t©m lý no sî vÒ c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cña b¶n th©n. V× vËy, ®Ó ®¹t ®­îc môctiªu nµy, Nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch ­u ®·i, hîp lý cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong doanh nghiÖp. Ngoµi hai môc tiªu chÝnh trªn ®©y, qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc ë n­íc ta cßn gãp phÇn: - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ng©n s¸ch. Bêi v× qua viÖc cæ phÇn ho¸, mét mÆt Nhµ n­íc kh«ng cßn ph¶i bao cÊp b»ng vèn ng©n s¸ch cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc yÕu kÐm n÷a. MÆt kh¸c, Nhµ n­íc b¸n ®­îc mét sè tµi s¶n b»ng c¸c cæ phÇn ho¸ sÏ cã thªm nguån thu cho ng©n s¸ch vµ ®­a c¸c tµi ®ã vµo sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n cho x· héi. - Gi¶m bít sù can thiÖp qu¸ møc cña Nhµ n­íc vµ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o trong kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. - T¹o tiÒn ®Ò cho viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ë n­íc ta trong t­¬ng lai. Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p ®Èy nhanh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. 3.1. C¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ 3.1.1. VÒ t­ t­ëng quan ®iÓm cæ phÇn ho¸ §èi víi c¸c doanh nghiÖp: ng­êi l·nh ®¹o (gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc hÇu hÕt lµ do chÕ ®é bæ nhiÖm mµ cã, do vËy khi chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn dÔ g× gi÷ ®­îc chøc vô ®ã tr­íc ®¹i héi cæ ®«ng. Sau khi cæ phÇn th× nh÷ng quyÒn lùc quan träng nhÊt thuéc vÒ ®¹i héi cæ ®«ng vµ Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp Nhµ n­íc tr­íc ®©y gi¶ sö cã t¸i cö lµm gi¸m ®èc ®iÒu hµnh th× chØ ®ãng vai trß thùc thi cña hai tæ chøc nãi trªn mµ th«i. Héi ®ång cña gi¸m ®èc cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña ban kiÓm so¸t (nh­ ®· nªn ë tr­¬ng mét), cña Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty. LÏ ®­¬ng nhiªn thu nhËp cña gi¸m ®èc sÏ bÞ gi¶m xuèng, kh«ng cßn hÉp dÉn, quyÒn hµnh l¹i bÞ h¹n chÕ. Ch¾c ch¾n tr­íc ng­ìng cöa cæ phÇn ho¸, c¸c vÞ gi¸m ®èc quèc doanh Ýt nhiÒu ®Òu cã t©m t­ m¾c mí, Ýt nhiÖt t×nh ®èi víi ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸. Cßn víi kh¶ n¨ng xÊu h¬n, vÞ trÝ c«ng t¸c cña gi¸m ®èc cã thÓ bÞ thay ®æi, thËm chÝ cã thÓ bÞ mÊt viÖc th× hËu qu¶ cßn tåi tÖ h¬n. ChÝnh v× lÏ ®ã gi¸m ®èc c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc th­êng cã t©m lý kh«ng muèn cæ phÇn ho¸, chuyÓn ®æi së h÷u, mÆc dï ®· nhËn thøc ®­îc khã kh¨n trong c¹nh tranh thÞ tr­êng, vµ biÕt r»ng doanh nghiÖp cã thÓ nguy c¬ suy sôp trong cuéc c¹nh tranh thÞ tr­êng ngµy mét gay g¾t. T©m lý chung cña c¸c vÞ gi¸m ®èc doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ “cßn n­íc cßn t¸t”, t¸t ®­îc ngµy nµo hay ngµy ®ã. Cßn vÒ phÝa ng­êi lao ®éng, hä sau khi cæ phÇn ho¸ cã thÓ bÞ mÊt viÖc, hoÆc quyÒn lîi kh«ng ®­îc ®¶m b¶o, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò mua, mua chÞu vµ ®­îc cÊp cæ phiÕu. ThÕ lµ tõ trªn xuèng d­íi kÕt thµnh nh÷ng m¶ng trong nhËn thøc vµ hµnh ®éng. §Ó ®¶m b¶o an toµn vµ gi÷ ®­îc “ghÕ”, tr¸nh ®­îc nguy c¬ “®i chÖch h­íng XHCH”, th­îng s¸ch lµ kh«ng s¾n tay vµo c«ng t¸c nµy. Lµm thÕ nµo ®Ó gi¶i to¶ nh÷ng v­íng m¾c vÒ t­ t­ëng quan ®iÓm vµ nhËn thøc trªn ®©y? Tr­íc hÕt, ph¶i t¹o sù thèng nhÊt trong nhËn thøc vÒ chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc. Mét lµ, cæ phÇn ho¸ mét bé phËn doanh nghiÖp nhµ n­íc kh«ng dÉn ®Õn nguy c¬ chÖch h­íng XHCN vµ lµm suy yÕu kinh tÕ nhµ n­íc, bëi lÏ: Trong c¬ cÊu kinh tÕ quèc d©n, nhµ n­íc vÉn n¾m gi÷ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc c¸c ngµnh then chèt, träng yÕu t¹o nÒn t¶ng cho nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ søc m¹nh cña nhµ n­íc XHCN. XÐt trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, tµi s¶n nhµ n­íc kh«ng bÞ suy gi¶m mµ cßn cã kh¶ n¨ng t¨ng nhê lîi tøc cæ phÇn cña nhµ n­íc vµ sù ®ãng gãp cña c¸c c«ng ty cæ phÇn lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc. Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ®­îc tiÕn hµnh d­íi sù l·nh ®¹o tËp trung cña §¶ng vµ sù chØ ®¹o chÆt chÏ cña nhµ n­íc XHCN. Hai lµ, cæ phÇn ho¸ kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn quyÒn lîi vµ vÞ trÝ cña mçi ng­êi trong doanh nghiÖp nÕu hä thùc sù cã kh¶ n¨ng vµ cã ®ãng gãp tÝch cùc vµo ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §ã lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cæ phÇn ho¸ mµ chóng ta thùc hiÖn. §Ó cã thÓ ®­a nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n trªn ®©y ®Õn tÊt c¶ c¸c c¬ quan l·nh ®¹o c¸c ngµnh, c¸c cÊp, ®Õn tõng doanh nghiÖp vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lao ®éng lµm viÖc trong doanh nghiÖp, Nhµ n­íc cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc tuyªn truyÒn réng r·i trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ chñ tr­¬ng, môc tiªu, quan ®iÓm còng nh­ lîi Ých vÒ sù cÇn thiÕt cña cæ phÇn ho¸ trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. 3.1.2. VÒ m«i tr­êng ph¸p lý cho viÖc cæ phÇn ho¸. M«i tr­êng ph¸p lý cña nhµ n­íc bao gåm hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp liªn quan ®Õn cæ phÇn ho¸. Tõ khi chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc ®Ò cËp lÇn ®Çu tiªn trong NghÞ quyÕt ®Þnh héi nghÞ lÇn 2 - Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng kho¸ 7 (th¸ng 11/1991) cho ®Õn nay ®· cã tæng céng 27 v¨n b¶n ph¸p quy trùc tiÕp liªn quan ®Õn cæ phÇn ho¸. VÒ sè l­îng, tuy c¸c v¨n b¶n ph¸p lý trùc tiÕp chØ ®¹o qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ nh­ vËy lµ kh¸ nhiÒu, nh­ng ch­a cã mét v¨n b¶n ph¸p lý nµo ®ñ tÇm quyÕt s¸ch ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh mét qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ trªn diÖn réng nh­ luËt, ph¸p lÖnh. §èi víi c¸c v¨n b¶n gi¸n tiÕp liªn quan ®Õn cæ phÇn ho¸ th× cßn thiÕu m¶ng luËt vÒ chøng kho¸n, kinh doanh chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. VÒ chÊt l­îng, mét sè néi dung trong c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn ch­a râ rµng, thiÕu cô thÓ, nhiÒu vÊn ®Ò ch­a ®­îc kh¼ng ®Þnh døt kho¸t nh­: tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng trong viÖc chØ ®¹o cæ phÇn ho¸; thÈm quyÒn cña ®¹i diÖn chñ së h÷u víi viÖc cæ phÇn ho¸; cæ phÇn ho¸ lµ tù nguyÖn hay b¾t buéc; viÖc b¸n cæ phÇn cho ng­êi n­íc ngoµi cã quy ®Þnh nh­ng ch­a cã v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i vÒ chÝnh s¸ch ph¸p luËt trªn ®©y, c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÇn ph¶i l¾ng nghe ý kiÕn tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp ®· hoµn tÊt vµ ®ang hoµn tÊt cæ phÇn ho¸ vµ c¶ nh÷ng doanh nghiÖp ch­a tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ®Ó cô thÓ ho¸, chi tiÕt ho¸ nh÷ng ®iÓm cßn “chung chung”, ban hµnh thªm nh÷ng quy ®Þnh cßn thiÕu. §ßi hái sù ®ång bé cña hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy ngay trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay lµ ®iÒu kh«ng thùc tÕ, song ®· ®Õn lóc chóng ta ph¶i cã ngay mét bé luËt cæ phÇn ho¸ hoÆc luËt c«ng ty cæ phÇn bëi v× ch­a cã luËt, ch­a cã ph¸p lÖnh th× ch­a cã c¨n cø ph¸p lý ®Ó thùc hiÖn, ch­a cã c¨n cø ®Ó ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p quy d­íi luËt, vµ nh­ vËy viÖc thùc hiÖn sÏ rÊt khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã, viÖc dù th¶o vµ sím ban hµnh luËt vÒ chøng kho¸n, kinh doanh chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n còng sÏ gãp phÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é cæ phÇn ho¸ vµ viÖc h×nh thµnh thÞ tr­êng vèn ë n­íc ta. 3.1.3. HÖ thèng c¸c c¬ quan qu¶n lý c«ng t¸c cæ phÇn ho¸. VÒ tæng thÓ, bé mÊy qu¶n lý hµnh chÝnh vÒ cæ phÇn ho¸ tæ chøc chØ ®¹o ch­a tËp trung, thiÕu tÝnh nhÊt qu¸n gi÷a trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, gi÷a c¸c bé ngµnh. VÝ dô cã nh÷ng doanh nghiÖp ®· lµm xong thñ tôc nh­ng chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vÉn kh«ng cho phÐp ho¹t ®éng, g©y khã kh¨n kh«ng Ýt cho doanh nghiÖp cæ phÇn, t¹o t©m lý ch¶n n¶n trong c¸c cæ ®«ng v× trong vßng 2 n¨m ®ã vèn kh«ng ®­îc lu©n chuyÓn (nh­ c«ng ty chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu Long An, c«ng ty chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc VIFOCO...) §Ó gi¶i quyÕt, nhµ n­íc ph¶i më réng quyÒn h¹n còng nh­ tr¸ch nhiÖm cña ban chØ ®¹o trung ­¬ng cæ phÇn ho¸. HoÆc nhµ n­íc cã thÓ thµnh lËp mét Tæng côc chñ qu¶n hoÆc t­¬ng ®­¬ng nh­ vËy chuyªn tr¸ch vÒ cæ phÇn ho¸ ®Ó ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn. C¬ quan chuyªn tr¸ch nµy sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, chØ ®¹o vµ cã ®ñ thÈm quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn cæ phÇn ho¸ còng nh­ phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c c¬ quan h÷u quan, ®ång thêi còng ph¶i quy ®Þnh râ quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña c¸c cÊp c¬ quan nµy, tr¸nh sù “chång chÐo, lÊn s©u” cña nhau, tr¸nh t×nh tr¹ng cÊp trªn “bµn vµo”, cÊp d­íi “bµn ra” nh­ trong thêi gian võa qua, dÉn tíi sù ch¸n n¶n cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc muèn cæ phÇn ho¸. Mét yªu cÇu quan träng n÷a lµ ph¶i tËp trung vÒ ®©y c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n, cã tr×nh ®é, quy ®Þnh râ r»ng vÒ tr¸ch nhiÖm cña tõng ng­êi. T¨ng c­êng h¬n n÷a vai trß chñ ®¹o cña trung ­¬ng. ChÝnh phñ ph¶i ®Èy m¹nh viÖc kiÖn toµn tæ chøc bé m¸y chØ ®¹o cæ phÇn ho¸ tõng trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng theo h­íng gäi nhÑ, thiÕt thùc, ®ång thêi t¨ng c­êng sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña Nhµ n­íc trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ®Ó ®¶m b¶o ®óng chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. 3.1.4. ChÝnh s¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. CÇn quy ®Þnh mét sè ­u ®·i thiÕt thùc ®èi víi doanh nghiÖp. Ch¼ng h¹n cho phÐp t¸ch sè tµi s¶n kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông vµ cã tµi s¶n kh«ng phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh ra khái gi¸ trÞ doanh nghiÖp nh»m trî gióp doanh nghiÖp gi¶m bít g¸nh nÆng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Nh÷ng tµi s¶n nµy sÏ ®­îc chuyÓn giao l¹i cho nhµ n­íc ®Ó xö lý phï hîp víi ph¸p luËt hiÖn hµnh. NÕu doanh nghiÖp cã yªu cÇu ®Çu t­ chiÒu s©u, më réng s¶n xuÊt theo ph­¬ng ¸n ®­îc duyÖt th× cho phÐp doanh nghiÖp sö dông mét phÇn sè tiÒn b¸n cæ phiÕu ngoµi ph¹m vi cæ phÇn gi÷ l¹i thuéc së h÷u nhµ n­íc theo h×nh thøc vay tÝn dông cña ng©n s¸ch. * Xo¸ bá sù ph©n biÖt ®èi xö kh«ng hîp lý gi÷a doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. C¸c DNNN râ rµng lµ cßn ®­îc h­ëng ­u ®·i cña nhµ n­íc nhiÒu h¬n c«ng ty cæ phÇn nãi riªng vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh nãi chung vÒ XNK, vÒ ®Þa ®iÓm, tÝn dông, vay vèn ng©n hµng. §Ó cã thÓ thùc sù xo¸ bá sù ph©n biÖt ®èi xö kh«ng hîp lý gi÷a DNNN vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, nhµ n­íc cÇn ph¶i tõng b­íc xo¸ bá sù bao cÊp dµnh cho c¸c DNNN, cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh nh»m n©ng cao vai trß cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh ph¸t triÓn b»ng nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nh­: chÝnh s¸ch thuÕ, quyÒn XNK, vay vèn ng©n hµng, t¹o ®iÒu kiÖn cho khu vùc nµy liªn doanh víi n­íc ngoµi, qua ®ã t¹o m«i tr­êng b×nh ®¼ng gi÷a c¸c khu vùc kinh tÕ, gi÷a ®Çu t­ trong n­íc vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi gãp phÇn ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam. * Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. Theo th«ng t­ sè 50 TC/TCDN, gia trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Gi¸ trÞ doanh nghiÖp Gi¸ trÞ doanh nghiÖp = sau khi kiÓm kª + (-) gi¸ trÞ lîi thÕ + chi phÝ tiÕn hµnh CPH ®¸nh gi¸ l¹i. Theo c«ng thøc nãi trªn, mäi tµi s¶n doanh nghiÖp ®Òu ®­îc kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i theo gi¸ hiÖn hµnh. Song theo sè liÖu ®iÒu tra thèng kª, ë hÇu hÕt c¸c DNNN, tr×nh ®é m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ l¹c hËu tõ 2 - 3 thÕ hÖ, thËm chÝ cã doanh nghiÖp l¹c hËu tõ 4 - 5 thÕ hÖ. MÆt kh¸c, th«ng t­ 50TC/TCDN quy ®Þnh “Toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh sau khi ®· kiÓm kª vµ ®­îc tÝnh trªn gi¸ sæ s¸ch doanh nghiÖp c¨n cø vµo chÊt l­îng cßn l¹i vµ gi¸ hiÖn hµnh cña tõng tµi s¶n, gi¸ trÞ tµi s¶n v« h×nh ®Ó x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n thùc cßn”. VÊn ®Ò ë ®©y lµ x¸c ®Þnh gi¸ hiÖn hµnh. Nh­ chóng ta ®Òu biÕt, tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ vËt chÊt cã nhiÒu nh­ng tùu chung l¹i cã thÓ sö dông c¸c tiªu chuÈn sau: gi¸ trÞ mua vµo, gi¸ trÞ thanh lý, gi¸ trÞ ®æi míi, gi¸ trÞ nh­îng b¸n. ChÝnh v× vËy, nhµ n­íc nªn quy ®Þnh cô thÓ “gi¸ hiÖn hµnh” trong viÖc ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n. * Thñ tôc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc. HiÖn nay, thñ tôc hµnh chÝnh ®Ó cæ phÇn ho¸ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cßn kh¸ r­êm rµ, tèn kÐm. Mét doanh nghiÖp nhµ n­íc trÞ gi¸ 2 tû ®ång chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn mµ hµng chôc l­ît ®oµn c¸n bé ®Õn kiÓm tra, kiÓm to¸n, thÈm ®Þnh kiÓm to¸n... råi sau ®ã míi tr×nh bé, ngµnh , UBND tØnh thµnh phè, tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt... biÕt bao cöa ¶i mµ doanh nghiÖp ph¶i chÞu ®ùng. Mçi cöa ¶i kÐo dµi kh«ng biÕt bao nhiªu thêi gian. §iÒu nµy cã lÏ kh«ng ph¶i do mét c¬ quan hay mét c¸ nh©n nµo mµ do mçi kh©u chËm mét Ýt, do thiÕu tr¸ch nhiÖm, thiÕu nhiÖt t×nh vµ quan liªu. ViÖc lo¹i bá nh÷ng thñ tôc r­êm rµ, x©y dùng mét quy tr×nh cæ phÇn ho¸ DNNN gän nhÑ, qu¶n lý chÆt chÏ vµ tr¸nh ®­îc nh÷ng chi phÝ do doanh nghiÖp ph¶i bá ra do lµm ¶nh h­ëng tíi tói tiÒn cña ng©n s¸ch lµ v« cïng quan träng. Bªn c¹nh ®ã viÖc phèi hîp cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng, thèng nhÊt qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn tõ TW tíi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng, c¬ së sÏ gãp phÇn tÝch cùc ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸. KÕt luËn Trong qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ kinh tÕ ë n­íc ta,yªu cÇu ®æi míi toµn diÖn khu vùc kinh tÕ quèc doanh cã vai trß quyÕt ®Þnh vµ rÊt bøc xóc. Cæ phÇn ho¸ lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng ®Ó thùc sù kh¾c phôc t×nh tr¹ng kÐm hiÖu qu¶ cña c¸c DNNN, thu hót vèn, c¶i tiÕn qu¶n lý nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. Thùc chÊt cæ phÇn ho¸ nh»m môc tiªu chuyÓn h×nh thøc së h÷u nhµ n­íc sang h×nh thøc së h÷u tËp thÓ, c¸c cæ ®«ng theo h­íng ®a d¹ng ho¸ xö lý, võa ®¶m b¶o yªu cÇu ®ßi hái cña mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, võa ®¶m b¶o doanh nghiÖp nhµ n­íc cã thñ thùc sù. Cæ phÇn ho¸ lµ mét c«ng viÖc hÕt søc míi mÎ vµ khã kh¨n. Bëi vËy mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng ®­îc ®Æt ra trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ lµ ph¶i t×m ra ®­îc nh÷ng thµnh c«ng vµ thÊt b¹i ®Ó t×m ra nh÷ng kinh nghiÖm cÇn thiÕt nh»m tiÕn tíi x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ cæ phÇn ho¸ phï hîp víi ®Êt n­íc. Nh÷ng gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®­îc nªu ra trong ®Ò ¸n sÏ phÇn nµo th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c cßn tån t¹i trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸. Hy väng r»ng víi quyÕt t©m cao cña §¶ng vµ nhµ n­íc, niÒm tin cña nh©n d©n cïng víi viÖc thùc hiÖn ®ång bé nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nªu trªn, ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ sÏ gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh c«ng vµ gãp phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn nhanh, m¹nh bÒn v÷ng cña nÒn kinh tÕ ®em l¹i sù phån vinh cho ®Êt n­íc. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc - C¬ së lý luËn vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn, NguyÔn Ngäc Quang, NXB Khoa häc x· héi. 2. Hái ®¸p vÒ cæ phÇn ho¸ DNNN, Hoµng C«ng Thi, NXB Thèng kª. 3. Kinh tÕ quèc doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, §µo Xu©n S©m, Ng« Quang Minh, NXB Khoa häc x· héi. 4. B¸o c¸o tæng qu¸t t×nh h×nh doanh nghiÖp nhµ n­íc, Bé Tµi chÝnh th¸ng 12/1997. 5. B¸o c¸o vÒ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ DNNN, Bé Tµi chÝnh th¸ng 12/1998.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp thúc đẩy cố phần hóa ở Việt Nam.doc
Luận văn liên quan