Đề tài Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình

Lời nói đầu Để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường, thì việc thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu cái mới nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý là một yêu cầu khách quan mang tính cấp thiết đối với bất kì một doanh nghiệp nào. Qua thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên và được sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo, phòng tổ chức lao động Công ty em đã lựa chọn đề tài: "Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình" làm luận văn tốt nghiệp. Đây là một đề tài mang tính thực tiễn cao, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình và các doanh nghiệp sản xuất nói chung. Nội dung và kết cấu của luận văn gồm 2 phần chính sau: Phần I: Khái quát chung về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình Phần II. Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình. Do trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đề tài của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự phê bình, đóng góp ý kiến của thầy cô giáo và bạn đọc để bài viết được hoàn thiện hơn.

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1880 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, th× viÖc th­êng xuyªn nghiªn cøu, t×m hiÓu c¸i míi nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan mang tÝnh cÊp thiÕt ®èi víi bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo. Qua thêi gian nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh, nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn vµ ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o, phßng tæ chøc lao ®éng C«ng ty em ®· lùa chän ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. §©y lµ mét ®Ò tµi mang tÝnh thùc tiÔn cao, cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung. Néi dung vµ kÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 2 phÇn chÝnh sau: PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh PhÇn II. Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh. Do tr×nh ®é lý luËn vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù phª b×nh, ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o vµ b¹n ®äc ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn thiÖn h¬n. PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng ba ®×nh 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh C«ng Ty Cæ PhÇn §Çu t­ vµ X©y dùng Ba §×nh lµ mét doanh nghiÖp cæ phÇn ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 3381 QDUB ngµy 4/8/2000 cña UBND Thµnh phè Hµ néi. C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ, x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp…. C«ng ty gåm 2 xÝ nghiÖp thµnh viªn víi kinh nghiÖm l©u n¨m ho¹t ®éng trong ngµnh x©y dùng. Môc tiªu cña c«ng ty lµ ph¸t huy truyÒn thèng phÊn ®Êu ph¸t triÓn më réng thÞ tr­êng h¬n n÷a trë thµnh c«ng ty cã tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh tÇm cì trong ngµnh x©y dùng. Trô së chÝnh: 46 NguyÔn Tr­êng Té – Ba §×nh – Hµ néi Tªn giao dÞch quèc tÕ: Ba §×nh – Construction investment joint stock company Tªn viÕt t¾t: Sacisjco Chøc n¨ng cña c«ng ty: C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm nhËn, sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o qu¶n vµ ph¸t triÓn vèn do nhµ n­íc giao; nhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c do nhµ n­íc giao ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ nh÷ng nhiÖm vô kh¸c. Tæ chøc qu¶n lý, triÓn khai c«ng t¸c nghiªn cøu øng dông khoa häc kü thuËt, thùc hiÖn ®Çu t­ chiÒu s©u, ®æi míi khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. NhiÖm vô cña c«ng ty §Çu t­: + LËp, qu¶n lý thùc hiÖn ®Çu t­ c¸c dù ¸n x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ, khu d©n c­. + Liªn doanh, liªn kÕt ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ T­ vÊn: + T­ vÊn ®Çu t­, t­ vÊn x©y dùng + Cung cÊp th«ng tin vÒ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­ vµ x©y dùng vÒ nhµ ®Êt. + T­ vÊn vµ dÞch vô cho c¸c chñ ®Çu t­ vÒ c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng. X©y dùng: + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, thÓ thao vui ch¬i gi¶i trÝ + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. Kinh doanh: + Mua b¸n nhµ cöa, dÞch vô chuyÓn ®æi quyÒn së h÷u + S¶n xuÊt kinh doanh cÊu kiÖn vËt liÖu x©y dùng c¸c lo¹i + Kinh doanh nhµ, kh¸ch s¹n, dÞch vô du lÞch vµ vui ch¬i gi¶i trÝ + Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 2.1 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ho¹t ®éng ®Çu t­ víi mét c¬ së vËt chÊt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trong lÜnh vùc x©y dùng nh»m hoµn thiÖn muc tiªu ®Èy lïi tôt hËu, tõng b­íc cñng cè x©y dùng c«ng ty trë thµnh mét doanh nghiÖp v÷ng m¹nh trong lÜnh vùc x©y dùng. C«ng ty ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ. C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ph­¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng thuéc nhiÒu ngµnh chó träng c«ng t¸c thÞ tr­êng v× ®©y lµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho viÖc duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ g¾n liªn víi viÖc n©ng cao tay nghÒ, kh¶ n¨ng n¾m b¾t vµ më réng thÞ tr­êng cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn vµ c¸n bé qu¶n lý. Tæng doanh thu, lîi nhuËn vµ c¸c c¸c chØ tiªu kh¸c ®Òu t¨ng ®Æc biÖt lµ tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tæng c«ng ty ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®iÒu nµy cã gi¸ trÞ to lín trong viÖc khuyÕn khÝch tinh thÇn h¨ng h¸i lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn bëi ®êi sèng vËt chÊt cña hä ®­îc b¶o ®¶m. Vµ ®©y còng chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm cho kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t¨ng lªn. Song ®ßi hái ph¶i cã sù kÕt hîp víi c¸c c«ng t¸c kh¸c nh­, kinh doanh tiÕp thÞ, ®æi míi c«ng nghÖ, chÊt l­îng s¶n phÈm, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, qu¶n lý kÜ thuËt vµ c«ng t¸c nh©n sù... KÕt qu¶ kinh doanh ChØ tiªu 2001 2002 2003 1. Doanh thu (tr.®ång) 18.000 19.569 22.106 2. Lîi nhuËn (tr.®ång) 153 174 223 3. Thu nhËp b×nh qu©n (ngh×n ®ång) 930 1.100 1.270 VÒ doanh thu n¨m 2002 t¨ng 8,7% so víi n¨m 2001, n¨m 2003 t¨ng 12,96% ®¹t 22.106 triÖu ®ång. VÒ lîi nhuËn n¨m 2002 t¨ng 13,73% so víi n¨m 2001, n¨m 2003 t¨ng 28,16% ®¹t 223 triÖu ®ång VÒ thu nhËp b×nh qu©n n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tr­íc Qua b¶ng trªn ta thÊy c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh ®ang thùc sù ®i lªn, thùc sù ®· hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ míi. Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t, c«ng ty ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh. Cïng víi chuyÓn biÕn cña ngµnh x©y dùng nãi chung, C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng ®· thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ ban ®Çu trong viÖc tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, tiÕn hµnh s¶n xuÊt kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp ngµy cµng nhiÒu hµng ho¸ cho s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, c«ng ty ph¶i khai th¸c, tËn dông n¨ng lùc s¶n xuÊt, quy ®Þnh khoa häc kü thuËt, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. §ã lµ mét minh chøng cô thÓ trong c¸ch tæ chøc qu¶n lý tæ chøc s¶n xuÊt. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã chuyÓn biÕn tÝch cùc, tèc ®é t¨ng tr­ëng cao lµ nhê c«ng ty ®· biÕt tù ®æi míi vÒ nhiÒu mÆt, tõ h×nh thøc ®Õn néi dung. ViÖc b¸m s¸t thÞ tr­êng, ph¸t huy néi lùc m¹nh d¹n ®Çu t­ t­ëng nh­ thËt ®¬n gi¶n nh­ng nã l¹i lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh vËn ®éng hÕt m×nh tõ gi¸m ®èc ®Õn toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, do vËy c«ng ty ®­îc quyÒn qu¶n lý, sö dông vèn, ®Êt ®ai, tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña nhµ n­íc giao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Do ®ã, C«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô nép Ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. C¸c kho¶n mµ c«ng ty ph¶i nép lµ thuÕ VAT, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ kh¸c vµ nép cÊp trªn. T×nh h×nh nép ng©n s¸ch §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2003 Nép Ng©n s¸ch 516 Nép cÊp trªn 1.046 2.2. Nh÷ng ­u vµ nh­îc ®iÓm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng Ba §×nh * ¦u ®iÓm Mét lµ: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty ®· chän ®­îc h­íng ®i ®óng ®¾n, phï hîp víi nhiÖm vô thùc t¹i, chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty trong t­¬ng lai vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. Ngay tõ n¨m ®Çu thµnh lËp cho ®Õn nay hµng n¨m C«ng ty ®Òu ®¹t møc lîi nhuËn kh¸ cao so víi c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh. Hai lµ, C«ng ty cã ®éi ngò l·nh ®¹o cã tr×nh ®é, nh¹y bÐn víi thÞ tr­êng. §éi ngò l·nh ®¹o tõ Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, c¸c tr­ëng, phã c¸c phßng, ban ®Òu cã b»ng ®¹i häc. §ång thêi bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty kh«ng ngõng ®­îc kiÖn toµn, c«ng t¸c tuyÓn dông vµ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò lao ®éng ®­îc chó träng, tõng b­íc ®· chÊn chØnh c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng, ®Þnh møc nguyªn nhiªn vËt liÖu vµ kho¸n tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm, s¾p xÕp bè trÝ lùc l­îng lao ®éng phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ vµ yªu cÇu cña c«ng viÖc, cã chÕ ®é båi d­ìng kÞp thêi ®èi víi ng­êi lao ®éng lµm thªm giê gãp phÇn khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i s¶n xuÊt, tù nguyÖnlµm thªm giê ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh träng ®iÓm cÇn hoµn thµnh tr­íc tiÕn ®é thi c«ng nh»m phôc vô cho c¸c môc ®Ých chÝnh trÞ x· héi hoÆc chuyÓn sang thi c«ng c¸c c«ng tr×nh míi th¾ng thÇu. Ba lµ: c«ng ty lu«n chó träng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm, cã biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng tiªn tiÕn, cã ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ cã tr¸ch nhiÖm cao víi c«ng viÖc. C«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu tiÕn bé khoa kü thuËt vµo s¶n xuÊt, mua s¾m ®­îc nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho thi c«ng hiÖn ®¹i ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng ®ßi hái cña c¸c c«ng tr×nh thi c«ng, ®ång thêi khuyÕn khÝch ®­îc c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¸t huy nhiÒu s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng cho C«ng ty vµ tiÕt kiÖm ®­îc nhiÒu chi phÝ qua ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Bèn lµ; c«ng ty ®· chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ Tæng c«ng ty vÒ chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª vµ b¸o c¸o trong lÜnh vùc tµi chÝnh, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, thùc hiÖn nghiªm chØnh nghÜa vô nép Ng©n s¸ch víi Nhµ n­íc vµ cÊp trªn. * Tån t¹i, h¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, hiÖn nay C«ng ty vÉn cßn mét sè mÆt tån t¹i cÇn sím ®­îc kh¾c phôc: Mét lµ, c«ng t¸c ®Êu thÇu, t×m kiÕm viÖc lµm ch­a ®¸p øng ®­îc víi nhiÖm vô ®­îc giao, víi tiÒm lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, con ng­êi cña c«ng ty. ThÓ hiÖn sù quan t©m ch­a ®óng møc tíi c«ng t¸c tiÕp thÞ, c«ng t¸c ®èi ngo¹i… C¸c c«ng tr×nh x©y dùng chñ yÕu lµ do Tæng c«ng ty giao thÇu. C«ng t¸c ®Êu thÇu thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®¹t hiÖu qu¶ thÊp. Bµi thÇu ch­a cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc chñ ®Çu t­. Hai lµ, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®Ò ra. §éi ngò lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch cßn yÕu, hÇu hÕt lµ nh©n viªn trÎ míi ra tr­êng, kinh nghiÖm cßn thiÕu, ch­a cã kh¶ n¨ng tæng hîp dÉn tíi trong c«ng viÖc cßn nhiÒu lóng tóng, sai sãt, hiÖu qu¶ c«ng viÖc ch­a cao, cßn ®uæi theo c«ng viÖc. Lùc l­îng lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch cßn máng, ch­a tù gi¸c häc hái phÊn ®Êu. Ba lµ, C«ng t¸c tiÒn l­¬ng cßn cã bÊt cËp, qu¶n lý ch­a chÆt chÏ thèng nhÊt vµ viÖc phèi hîp chÊm c«ng gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng víi c¸c ®éi tíi viÖc tr¶ l­¬ng ch­a thËt chÝnh x¸c, trïng lÆp vµ cã tr­êng hîp ch­a c«ng b»ng. C«ng t¸c thu håi c«ng nî, c«ng t¸c h¹ch to¸n cßn kÐm. C«ng t¸c quyÕt to¸n ®Þnh kú thùc hiÖn ch­a tèt. Bèn lµ, sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng cã hiÖu qu¶ ch­a cao. Ch¼ng h¹n sù phèi hîp gi÷a phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch vµ phßng tµi vô kh«ng tèt dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nî ®äng qu¸ nhiÒu trong thanh to¸n hîp ®ång víi kh¸ch hµng, còng nh­ thu håi tõ c¸c chñ ®Çu t­. N¨m lµ, c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng cßn ®¬n ®iÖu, Ýt t¸c dông, nhiÒu biÖn ph¸p cßn mang tÝnh h×nh thøc… Ngoµi ra C«ng ty ch­a t¹o ®­îc m«i tr­êng thuËn lîi ®Çy ®ñ cho ng­êi lao ®éng phÊn khëi, yªn t©m lao ®éng. 3. N¨ng lùc lao ®éng cña c«ng ty HiÖn nay tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty bao gåm: 117 ng­êi. Trong ®ã 11 c¸n bé qu¶n lý cßn l¹i 106 c«ng nh©n s¶n xuÊt thuéc c¸c XÝ nghiÖp. B¶ng c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty Sè TT Lo¹i lao ®éng Tæng sè Tr×nh ®é §é tuæi Giíi tÝnh §H TC SC 35 35-50 50 Nam N÷ 1 Nh©n viªn Qu¶n lý 11 9 0 2 4 3 4 8 3 2 Nh©n viªn Kü thuËt 18 10 4 4 8 5 4 16 2 3 Nh©n viªn kh¸c 88 5 0 83 50 28 10 60 28 4 Tæng sè 117 24 4 89 62 36 19 84 33 5 Tû träng so víi tæng sè lao ®éng 20% 3% 77% 52% 30% 18% 71% 29% Tû lÖ lao ®éng tr×nh ®¹i häc toµn c«ng ty lµ 24/117, chiÕm 20%. Trong ®ã: Lao ®éng qu¶n lý cã tû lÖ ®¹i häc lµ 30% Lao ®éng kü thuËt cã tû lÖ ®¹i häc lµ 41% Nh©n viªn lao ®éng kh¸c cã tû lÖ ®¹i häc lµ 20%. Qua b¶ng c¬ cÊu lao ®éng kh¸c cã tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp lµm viÖc lµ 77% lµ t­¬ng ®èi thÊp trong khi lao ®éng qu¶n lý lµ 23%. §©y còng lµ t×nh tr¹ng chung cña c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã c«ng ty còng cÇn xem xÐt vµ bè trÝ l¹i lùc l­îng lao ®éng cho phï hîp. PhÇn II Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh 1. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh do Nhµ n­íc giao. Do vËy bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty còng cã nh÷ng ®iÓm gièng víi nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c. C¨n cø vµo chøc n¨ng cña tõng bé phËn tr­íc hÕt mçi thµnh viªn ph¶i ý thøc ®­îc vai trß cña m×nh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Muèn cho mét bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng dµi l©u liªn tôc, nhÑ nhµng ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, th× tr­íc hÕt tõng ng­êi ph¶i lµm trßn tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc cña m×nh trªn c¬ së ®ã n¾m v÷ng mèi quan hÖ h÷u c¬ ®Ó cung cÊp vµ thu nhËn c¸c th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kÞp thêi ®Çy ®ñ cho c¸c bé phËn cã liªn quan. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm ®ã, c¸c bé phËn c«ng ty ®· t¹o ®­îc mèi quan hÖ mËt thiÕt lu«n hç trî cho nhau gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh kÞp thêi chÝnh x¸c. 1.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty: Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc Phã G§KT Phã G§KD P. DA P. TCHC P. KH §T P. TCKT XN 2 XN 1 P. QLCL P.TM + Héi ®ång qu¶n trÞ: do §¹i héi ®ång cæ ®«ng c«ng ty bÇu ra. Héi ®ång qu¶n trÞ cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých quyÒn lîi cña c«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Héi ®ång cã nhiÖm vô: QuyÕt ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng ty QuyÕt ®Þnh huy ®éng thªm vèn theo c¸c h×nh thøc QuyÕt ®Þnh ph­¬ng ¸n ®Çu t­ QuyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng, tiÕp thÞ vµ c«ng nghÖ; th«ng qua hîp ®ång mua, b¸n, cho vay vµ hîp ®ång kh¸c cã gi¸ trÞ lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña c«ng ty. Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc gi¸m ®èc vµ c¸n bé qu¶n lý quan träng kh¸c cña c«ng ty; quyÕt ®Þnh møc l­¬ng vµ lîi Ých cña c¸n bé qu¶n lÝ ®ã. QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, quy chÕ qu¶n lý néi bé c«ng ty, quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty con, lËp chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn vµ viÖc gãp vèn mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp kh¸c. KiÕn nghÞ viÖc tæ chøc l¹i hoÆc gi¶i thÓ c«ng ty ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ®¹i héi ®ång cæ ®«ng vÒ nh÷ng sai ph¹m trong qu¶n lý, vi ph¹m ®iÒu lÖ, vi ph¹m ph¸p luËt, g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty…. + Gi¸m ®èc: do H§QT bæ nhiÖm lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc H§QT vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®Ó giao, gi¸m ®èc c«ng ty cã quyÒn vµ nghÜa vô sau: QuyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña H§QT Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh vÒ ph­¬ng ¸n ®Çu t­ cña c«ng ty. KiÕn nghÞ ph­¬ng ¸n bè trÝ c¬ cÊu tæ chøc, quy chÕ qu¶n lý néi bé c«ng ty. + Phã gi¸m ®èc c«ng ty: do H§QT bæ nhiÖm Tham m­u cho gi¸m ®èc trong ho¹t ®éng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh Ngoµi c¸c c«ng t¸c ®­îc ph©n c«ng cô thÓ th× cÇn cã sù trao ®æi n¾m b¾t néi dung c«ng viÖc cã liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc khi cÇn, ®¶m b¶o mäi ho¹t ®éng tiÕn ®é nhÞp nhµng vµ sù ®iÒu hµnh cña gi¸m ®èc. Tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý c¸c nguån lùc cña c«ng ty. X©y dùng quy chÕ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. * Phã gi¸m ®èc kü thuËt: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt kü thuËt c«ng nghÖ... ChØ ®¹o s¶n xuÊt thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch mµ ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ò ra. * Phã gi¸m ®èc kinh doanh kiªm gi¸m ®èc xÝ nghiÖp kinh doanh XuÊt nhËp khÈu tæng hîp + Chøc n¨ng: Gióp ban gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch ho¹t ®éng kinh tÕ vµ ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña c«ng ty - NhiÖm vô: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ viÖc chØ ®¹o gi¸m s¸t gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc hµng ngµy cña c¸c ®¬n vÞ vÒ: - KÕ to¸n, thèng kª tµi chÝnh - KÕ ho¹ch kinh doanh - Ban th­ ký héi ®ång kinh doanh - Ban ®Êu thÇu ®Þnh gi¸ - ChØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n ®Êu thÇu, c¸c mèi quan hÖ kinh doanh trong vµ ngoµi n­íc. - Thay mÆt gi¸m ®èc ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ cã gi¸ trÞ ®Õn 200 triÖu ®ång - §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n tæ chøc s¾p xÕp l¹i lao ®éng, söa ®æi bæ sung c¸c quy chÕ quy ®Þnh cña c«ng ty vÒ lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. Tr×nh ®é ban gi¸m ®èc TT Chøc danh Ngµnh ®µo t¹o Tr×nh ®é 1 Gi¸m ®èc X©y dùng §¹i häc 2 Phã gi¸m ®èc kü thuËt - §¹i häc 3 Phã gi¸m ®èc kinh doanh Kinh tÕ §¹i häc Qua biÓu trªn ta thÊy ngµnh nghÒ ®µo t¹o cña ban gi¸m ®èc lµ phï hîp víi tÝnh chÊt ngµnh x©y dùng bëi v× ng­êi l·nh ®¹o c«ng ty x©y dùng mµ kh«ng hiÓu biÕt vÒ kü thuËt x©y dùng th× sÏ khã cã thÓ l·nh ®¹o ®­îc. MÆt kh¸c Ban gi¸m ®èc ®· ®­îc ®µo t¹o qua c¸c tr­êng líp qu¶n lý, chuyªn m«n nghiÖp vô, lý luËn chÝnh trÞ. Qua s¬ ®å tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty chóng ta thÊy râ tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh ®­îc x©y dùng theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng 1.2. T×nh h×nh thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong c«ng ty C¨n cø vµo quy m« ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty mµ ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô rÊt râ rµng cho c¸c bé phËn ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong toµn c«ng ty. C¨n cø vµo néi dung quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn vµ c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tiÔn cña c«ng ty, ngoµi nh÷ng ®iÓm tèt, nhiÒu ®iÓm ®· ®¹t ®­îc trong quy ®Þnh ®ã tÊt nhiªn vÉn cßn nh÷ng ®iÓm ch­a tèt. - Tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c c¸n bé qu¶n lý ch­a ®­îc ®µo t¹o cã hÖ thèng, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô nhiÒu lÜnh vùc cßn yÕu dÉn ®Õn t×nh tr¹ng û l¹i vµo cÊp trªn vµ g©y ¸ch t¾c trong s¶n xuÊt. - C¸c quy ®Þnh vÒ b¸o c¸o, kiÓm tra ®· ®­îc nªu râ rµng nh­ng nhiÒu khi vÉn bÞ lÇm lçi, nhiÒu khi cã b¸o c¸o nh­ng l¹i kh«ng chÆt chÏ, nãi chung ch­a ®i vµo nÒn nÕp, lèi lµm viÖc cña ng­êi qu¶n lý ch­a cã t¸c phong c«ng nghiÖp. - ViÖc kiÓm tra gi¸m s¸t c«ng viÖc cña cÊp d­íi cã lµm nh­ng ch­a nghiªm tóc, nhiÒu khi bu«ng láng dÉn ®Õn hËu qu¶ tai h¹i. - Th¸i ®é lµm viÖc nhiÒu khi ch­a thùc sù tù nguyÖn, nguyªn nh©n lµ do vÊn ®Ò ph©n phèi lao ®éng ch­a thËt ®óng møc v×: - §¸nh gi¸ søc lao ®éng cña bé phËn qu¶n lý nh©n lùc ch­a tèt. - ViÖc ®iÒu hµnh thùc hiÖn tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh nhiÒu lóc kh«ng æn ®Þnh, cã lóc thõa, lóc thiÕu lao ®éng. V× vËy c¸c c¸n bé l·nh ®¹o ®ang cè g¾ng t×m kiÕm hîp ®ång chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, t¹o nguån thu, t¨ng møc l­¬ng b×nh qu©n cña c«ng nh©n lªn, ngoµi ra c«ng ty còng quyÕt ®Þnh th­ëng cho ng­êi ph¸t minh, s¸ng chÕ, c¶i tiÕn kü thuËt, chÕ ®é ¨n uèng, nghØ ng¬i cho c¸n bé c«ng nh©n lµm ca, kÝp. - ViÖc chång chÐo nhiÖm vô gi÷a c¸c nh©n viªn trong phßng lµ kh«ng cã nh­ng chång chÐo nhiÖm vô gi÷a c¸c phßng ban nµy víi phßng ban kh¸c th× ®· x¶y ra, t×nh tr¹ng nµy ®ang dÇn ®­îc kh¾c phôc bëi v× do sinh ra nhiÒu phßng ban. - ¶nh h­ëng cña viÖc thu thËp th«ng tin qua c¸c phßng cã liªn quan nhiÒu khi cã sai xãt t¹i mét phßng nµo ®ã sÏ dÉn ®Õn sai xãt d©y chuyÒn lµm háng c¶ qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin bëi v× nhiÒu khi kÕt qu¶ ghi chÐp cña phßng nµy lµ con sè, t­ liÖu cho ho¹t ®éng cña phßng kia vµ ng­îc l¹i. Nh­ vËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i ®ßi hái sù nç lùc trong c«ng viÖc. 1.3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban c«ng ty Phßng ban lµ ®¬n vÞ chuyªn m«n nghiÖp vô cã tr¸ch nhiÖm tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý doanh nghiÖp vµ thùc hiÖn chøc n¨ng chuyªn m«n, nh»m chÊp hµnh còng nh­ thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ c¬ quan chñ qu¶n theo ®óng ph¸p luËt. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. - Chøc n¨ng: Gióp gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ trong doanh nghiÖp theo c¬ chÕ qu¶n lý míi - NhiÖm vô: - Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, thèng kª, ghi chÐp, tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c trung thùc, kÞp thêi, ®Çy ®ñ toµn bé tµi s¶n vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - TÝnh to¸n vµ trÝch nép ®Çy ®ñ, ®óng, kÞp thêi c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch, nép cÊp trªn, ®Ó l¹i c«ng ty c¸c quü, thanh to¸n ®óng hÑn tiÒn vay, c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶. - X¸c ®Þnh vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi kiÓm kª tµi s¶n hµng kú, chuÈn bÞ kÞp thêi, ®Çy ®ñ thñ tôc vµ tµi liÖu cho viÖc xö lý c¸c kho¶n mÊt m¸t, h­ háng, ®ång thêi ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý. - Tæ chøc kiÓm tra, xÐt duyÖt c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n thèng kª cña c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi göi lªn. - Tæ chøc phæ biÕn, h­íng dÉn thi hµnh kÞp thêi c¸c chÕ ®é thÓ lÖ tµi chÝnh thèng kª cña Nhµ n­íc vµ cÊp trªn göi xuèng. - Tæ chøc b¶o qu¶n l­u tr÷ tµi liÖu, gi÷ bÝ mËt c¸c sè liÖu tµi chÝnh theo quy ®Þnh b¶o mËt Nhµ n­íc ban hµnh. Phßng tæ chøc lao ®éng + Chøc n¨ng: gióp gi¸m ®èc ra c¸c quyÕt ®Þnh, quy ®Þnh vÒ néi quy, quy chÕ vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng, tæ chøc nh©n sù, vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh s¸ch x· héi theo quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc. + NhiÖm vô: So¹n th¶o c¸c v¨n b¶n vÒ tæ chøc nh©n sù, bæ nhiÖm miÔn nhiÖm, ®iÒu ®éng, tuyÓn dông, x©y dùng néi quy, quy chÕ vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ liªn hÖ víi c¸c c¬ quan b¶o hiÓm lµm thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch sau khi ®· ®­îc gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh cho thi hµnh. Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t­: Tham m­u cho H§QT vµ gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc, triÓn khai, chØ ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch, vËt t­, thiÕt bÞ. Phßng dù ¸n: Ph©n tÝch thÞ tr­êng më réng c¸c dù ¸n, lËp hå s¬ thÇu. Phßng qu¶n lý x©y dùng Cã chøc n¨ng qu¶n lý, h­íng dÉn thùc hiÖn viÖc khai th¸c cã hiÖu qu¶, c¸c thiÕt bÞ, xe m¸y, c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh, quy ph¹m kü thuËt trong sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, qu¶n lý c«ng tr×nh. Thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn, b¶o hé lao ®éng. 2. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh Qua s¬ ®å qu¶n lý cña c«ng ty ta thÊy râ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh ®­îc x©y dùng theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Theo kiÓu c¬ cÊu nµy gi¸m ®èc c«ng ty ®­îc c¸c phßng ban chøc n¨ng tham m­u tr­íc khi ra mét quyÕt ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn nhiÖm vô cña c«ng ty HÖ thèng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty gäi lµ hÖ thèng qu¶n lý theo tuyÕn. Mèi quan hÖ c¸c cÊp trong hÖ thèng nµy lµ quan hÖ theo chiÒu däc tõ Ban gi¸m ®èc xuèng c¸c phßng ban vµ tõ Ban gi¸m ®èc xuèng c¸c ®éi, xÝ nghiÖp. ViÖc bè trÝ c¸c cÊp theo ngµnh däc nh­ vËy cã c¸c ­u vµ nh­îc ®iÓm sau: * ¦u ®iÓm: - Gióp gi¸m ®èc c«ng ty n¾m s¸t ®­îc c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty - TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty ®Òu chÞ sù chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty ®Òu thèng nhÊt. - Ban gi¸m ®èc kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. Nh­îc ®iÓm: - Gi¸m ®èc c«ng ty cßn ph¶i xö lý qu¸ nhiÒu c«ng viÖc do ph¶i qu¶n lý tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ, thiÕu sù ph©n cÊp uû quyÒn. Nh­ vËy nhiÖm vô cña ban gi¸m ®èc qu¸ nÆng nÒ, trong khi nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ phßng ban l¹i ®¬n gi¶n. C¸c phßng ban kh«ng trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ d­íi m×nh. C¸ch xö lý nµy lµm cho c¸c phßng ban kh«ng chñ ®éng ®­îc khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña m×nh, ®ång thêi kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt. Nguy hiÓm h¬n lµ nÕu c¸c phßng ban trong c«ng ty kh«ng phèi hîp chÆt chÏ, ¨n khíp sÏ dÉn ®Õn chång chÐo, thËm chÝ tr¸i ng­îc nhau gi÷a c¸c chØ thÞ h­íng dÉn. - Phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban trong c«ng ty ch­a tèt. Thêi gian xö lý c¸c th«ng tin th­êng chËm, ch­a ph¸t huy ®­îc tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña c¸c phßng ban. Nh­ vËy ë ®©y nªn ch¨ng cã mét m« h×nh qu¶n lý míi theo kiÓu ph©n cÊp ë ®ã quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm kh«ng chØ tËp trung ë ban l·nh ®¹o vµ bé phËn chøc n¨ng mµ ph¶i ®­îc më réng ®Õn tõng c¸ nh©n, tõng bé phËn nhá, lµm sao mäi ng­êi ®Òu cã quyÒn, cã tr¸ch nhiÖm sö dông tèt c¸c nguån lùc cña m×nh phôc vô cho lîi Ých cña m×nh vµ lîi Ých cña toµn c«ng ty. - ViÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong c«ng ty còng ch­a tèt. Nguyªn nh©n lµ do thiÕu sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n mét c¸ch chÝnh x¸c vµ râ rµng gi÷a c¸c bé phËn trong bé m¸y qu¶n lý. C¬ së cña chøc n¨ng tæ chøc lµ mèi quan hÖ tån t¹i trong mäi x· héi. Mét nhµ phª b×nh ®· nãi. "§Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶, ngoµi viÖc biÕt thuyÕt phôc... cßn ph¶i biÕt tæ chøc thùc hiÖn n÷a". ViÖc c¶i tiÕn tæ chøc hoµn toµn kh«ng nhÊt thiÕt ®ßi hái ph¶i chi phÝ thªm c¸c thiÕt bÞ vµ søc lao ®éng mµ nªn ch¨ng lµ ®i theo h­íng sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vËt t­ lao ®éng hiÖn cã hoÆc thay ®æi tû lÖ gi÷a chóng trong néi bé c¸c nguån ®ã. Do ®ã ®iÒu quan träng lµ ph¶i nhËn thøc ®­îc s©u s¾c thùc chÊt cña quy luËt kh¸ch quan ®ã lµ ph¶i biÕt tiÕt kiÖm thêi gian, tr¸nh l·ng phÝ, nhÊt lµ ph¶i lµm viÖc theo t¸c phong c«ng nghiÖp. 2.1. Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phßng ban Theo kiÓu c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn chøc n¨ng gi¸m ®èc c«ng ty ®­îc 2 phã gi¸m ®èc tham m­u vÒ tõng chøc n¨ng tr­íc khi ra quyÕt ®Þnh. Gi¸m ®èc c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt vµ toµn quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan trong néi bé c«ng ty. Víi kiÓu c¬ cÊu nµy cã mèi quan hÖ theo chiÒu däc vµ chiÒu ngang. - Quan hÖ theo chiÒu däc: HÖ thèng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty gäi lµ hÖ thèng qu¶n lý theo tuyÕn, mèi quan hÖ ë ®©y thÓ hiÖn tõ trªn xuèng gäi lµ quan hÖ theo chiÒu däc. Qu¶n lý ®iÒu hµnh däc tõ cÊp trªn xuèng c¸c phßng ban vµ xuèng c¸c xÝ nghiÖp. C¸n bé qu¶n lý ®¶m nhiÖm mét sè nhiÖm vô, mét sè kh©u nhÊt ®Þnh phï hîp víi n¨ng lùc, së tr­êng cña tõng ng­êi. §øng ®Çu c¸c phßng ban lµ c¸c tr­ëng phßng, ban chuyªn m«n nghiÖp vô nµy chÞu tr¸ch nhiÖm chØ huy vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh. Trªn c¬ së chuyªn m«n n¨ng lùc cña mçi nh©n viªn trong mçi phßng ban, tr­ëng phßng sÏ ph©n c«ng c«ng viÖc cho tõng ng­êi vµ ng­êi ®ã sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tr­ëng phßng. Tuy nhiªn viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc ®«i lóc ch­a ®óng ng­êi ®óng viÖc dÉn ®Õn hiÖu qu¶ c«ng viÖc ch­a cao. Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c«ng viÖc c¸c bé phËn chøc n¨ng ®Òu ph¶i b¸o c¸o víi cÊp trªn, nh­ng mÆt nµy còng kh«ng ®­îc kÞp thêi. MÆt kh¸c c«ng ty ®· ®Ò ra mét sè quy chÕ qu¶n lý nh­: quy chÕ ph©n cÊp tµi chÝnh, quy ®Þnh vÒ qu¶n lý hîp ®ång vµ mét sè quy ®Þnh kh¸c vÒ tuyÓn chän lao ®éng... Môc ®Ých lµ nh»m gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng cña c¸c khèi ®Ó khi ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc c«ng ty, ®Òu ®­îc gi¸m ®èc ®­a xuèng c¸c phßng ban chøc n¨ng xem xÐt tr­íc khi quyÕt ®Þnh. Qua s¬ ®å tæ chøc ta thÊy C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh cã 7 phßng ban vµ c¸c xÝ nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung lµ c¸c tr­ëng phßng, gi¸m ®èc xÝ nghiÖp... §i s©u cô thÓ tõng phßng ban, xÝ nghiÖp ta thÊy mçi ng­êi cã mét nhiÖm vô nhÊt ®Þnh ®­îc cÊp trªn giao phã vµ ng­êi ®ã ph¶i cã nghÜa vô thùc hiÖn ch¼ng h¹n: ph¶i thu thËp, chÝnh lý, bæ sung nh÷ng th«ng tin ban ®Çu vÒ mét sè lÜnh vùc, mét sè vÊn ®Ò ®­îc quy ®Þnh tr­íc, sau ®ã b¸o c¸o cho tr­ëng phßng, tr­ëng phßng cã nhiÖm vô xö lý c¸c th«ng tin Êy ®Ó ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt c«ng viÖc. VÒ hîp t¸c gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng ë c«ng ty vÉn cßn th¶ láng, trong khi lµm viÖc vÉn cßn duy tr× phong c¸ch quan liªu, ch­a cã t¸c phong c«ng nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch c«ng viÖc cã lóc thñ tr­ëng nµy sö dông kÕt qu¶ cña nh©n viªn ë bé phËn kh¸c, hoÆc tµi liÖu kÕt qu¶ cña ban kia... Nh­ vËy viÖc chËm trÔ hoÆc sai sãt vµ thiÕu chÝnh x¸c ë c¸c phßng ban nµy sÏ dÔ dµng lan truyÒn ra c¸c phßng ban kh¸c, vµ mét lo¹i sai sãt, thiÕu chÝnh x¸c kÐo theo, do ®ã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. ViÖc bè trÝ c¸c cÊp theo chiÒu däc nh­ trªn gióp gi¸m ®èc c«ng ty n¾m s¸t ®­îc c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. Tuy nhiªn kiÓu bè trÝ nh­ vËy còng béc lé nh­îc ®iÓm nh­: thêi gian xö lý c¸c th«ng tin th­êng chËm, v× ph¶i th«ng qua c¸c phßng ban chøc n¨ng råi míi tíi ph©n x­ëng vµ cuèi cïng míi tíi ng­êi c«ng nh©n. Gi÷a c¸c phßng ban trong c«ng ty nÕu kh«ng phèi hîp tèt, kh«ng nhÞp nhµng ¨n ý th× sÏ dÉn ®Õn chång chÐo, thËm chÝ cã thÓ tr¸i ng­îc nhau hoÆc hiÓu sai vÊn ®Ò trong viÖc ban hµnh c¸c chØ thÞ h­íng dÉn. - Quan hÖ theo chiÒu ngang: Toµn bé hÖ thèng qu¶n lý ®­îc chia ra thµnh nhiÒu chøc n¨ng vµ ph©n c«ng lao ®éng sao cho ®óng ng­êi, ®óng viÖc. ViÖc ph©n bè theo chøc n¨ng lµ c¨n cø vµo tr×nh ®é chuyªn m«n, kü n¨ng, kü x¶o, cïng c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng kh¸c cña lao ®éng qu¶n lý, ph©n nhãm lao ®éng qu¶n lý cã cïng chøc n¨ng vµo mét bé phËn, tõ ®ã thµnh lËp lªn c¸c phßng ban, c¸c phßng ban nµy cã träng tr¸ch ph©n c«ng cho c¸c lao ®éng trong phßng. Quan hÖ theo chiÒu ngang yªu cÇu c¸c phßng ban ph¶i cã sù phèi kÕt hîp víi nhau trong viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc. Tuy nhiªn mèi quan hÖ nµy t¹i c«ng ty nhiÒu lóc ch­a ¨n khíp dÉn ®Õn c«ng viÖc bÞ ïn t¾c. Muèn kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy ph¶i cã ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt nh­: §Þnh râ tÝnh chÊt c«ng viÖc, giao nhiÖm vô cho tõng ng­êi, tõng phßng ban, ph©n x­ëng râ rµng tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ chång chÐo c«ng viÖc vµ tr¸nh bÞ ®ïn ®Èy, û l¹i... Nh÷ng c«ng viÖc mµ sö dông kÕt qu¶ cña nhau th× ph¶i cã quy ®Þnh râ vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm chuyÓn giao hoÆc th«ng b¸o sè liÖu, møc ®é kÕt qu¶ cã liªn quan. 2.2. Nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc Qua t×m hiÓu ph©n tÝch c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh ta thÊy viÖc bè trÝ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cã nhiÒu biÕn ®æi míi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®ã lµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, nhÑ nhµng h¬n, ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban, ph©n x­ëng, vµ cña tõng c¸ nh©n trong c«ng ty, x¾p xÕp ®óng ng­êi ®óng viÖc nªn qua nh÷ng n¨m qua doanh thu cña c«ng ty liªn tôc t¨ng lªn, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn, nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc 100% so víi kÕ ho¹ch, gãp phÇn quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. 2.3. Nh÷ng tån t¹i trong c¬ cÊu Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc c«ng ty vÉn cßn cã nh÷ng tån t¹i nh­: + Gi¸m ®èc c«ng ty ®«i khi ch­a l¾ng nghe hÕt ý kiÕn cña c¸c bé phËn tham m­u trong c¸c viÖc nh­: ph­¬ng h­íng, môc tiªu, kÕ ho¹ch hµng n¨m, vÊn ®Ò hîp t¸c kinh tÕ, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, thµnh lËp, s¸t nhËp ®¬n vÞ... + C¸c phã gi¸m ®èc ch­a chñ ®éng t×m kiÕm hîp ®ång, ch­a chñ ®éng ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc vÒ viÖc xin ®æi, ®iÒu chØnh c¸c néi quy, quy chÕ... ch­a hîp lý ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. Ngoµi ra ch­a chñ ®éng ban hµnh c¸c mÖnh lÖnh h­íng dÉn cÊp d­íi thùc thi nhiÖm vô trong ph¹m vi c«ng viÖc cña m×nh phô tr¸ch. + Nh÷ng tån t¹i trong c¸c phßng ban gi¸n tiÕp - C¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c phßng ban vµ thùc tiÔn viÖc ®iÒu tra kh¶o s¸t th× nh÷ng phßng ban nµy vÉn ch­a hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm mét ng­êi tham m­u cho ban gi¸m ®èc, ch­a gióp ban gi¸m ®èc n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh ®èi néi, ®èi ngo¹i mét c¸ch s©u s¾c. Ch­a thùc sù b¸m s¸t ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó theo dâi ph¸t hiÖn nh÷ng m©u thuÉn ph¸t sinh, ch­a phèi hîp chÆt chÏ c¸c ®¬n vÞ nµy ®Ó t×m ra mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu. - VÊn ®Ò hîp t¸c gi÷a c¸c phßng ban cßn h¹n chÕ, th¶ láng, bu«ng tr«i, khi lµm viÖc ch­a cã t¸c phong c«ng nghiÖp. - Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch c«ng tiÖc cßn nhiÒu t×nh tr¹ng ¸ch t¾c nh­ th«ng tin chËm, thiÕu chÝnh x¸c mét c¸ch d©y chuyÒn g©y ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kÐo theo sù lén xén vµ g©y mÊt ®oµn kÕt trong néi bé. - ViÖc ph©n c«ng lao ®éng cßn ch­a hîp lý ch­a phï hîp víi tr×nh ®é, giíi tÝnh, ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thÓ ph¸t huy mét c¸ch tèi ®a n¨ng lùc cña m×nh, kÝch thÝch sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, vÉn cßn th¸i ®é thiÕu tù gi¸c, kh«ng tù nguyÖn trong c«ng viÖc. + Nh÷ng tån t¹i trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc tiÕp - Ch­a chñ ®éng, c©n ®èi thiÕt bÞ lao ®éng, ch­a ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n khi triÓn khai kÕ ho¹ch vµ hîp ®ång kinh tÕ. - Lùc l­îng c¸n bé kü thuËt ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cßn qu¸ máng, tr×nh ®é kh«ng ®ång ®Òu, mét sè c¸n bé trÎ cÇn ®­îc ®µo t¹o thªm. - C«ng t¸c tiÕt kiÖm chi phÝ ch­a cã nh÷ng chØ tiªu cô thÓ ®Ó lÊy nã lµm mèc kiÓm tra, gi¸m s¸t, thùc hiÖn. - Ch­a nh¹y bÐn trong c«ng t¸c lËp vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m - Trong khi ®iÒu hµnh, thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt cã nhiÒu ¸ch t¾c nh­ tæ tr­ëng, c¸n bé cã liªn quan cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt ch­a nç lùc cè g¾ng gi¶i quyÕt triÖt ®Ó (mét phÇn lµ do tr×nh ®é qu¶n lý) mét phÇn lµ do chuyªn m«n. Sè l­îng c¸n bé qu¶n lý cao trong c¸c ®¬n vÞ nµy cßn h¹n chÕ, nhiÖm vô ®ßi hái ph¶i biÕt tæ chøc lao ®éng vµ ph©n c«ng lao ®éng. - Trong mét sè ®¬n vÞ s¶n xuÊt c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn ch­a quan t©m vµ ch­a hiÓu biÕt s©u réng ®Õn c«ng t¸c ISO nªn cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o. 3. Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n 3.1 Bæ sung thªm phßng marketing Víi ®Æc ®iÓm thÞ tr­êng hiÖn t¹i, sù c¹nh tranh khèc liÖt lµm cho c¸c c«ng ty rÊt khã kh¨n ®Ó cã ®­îc mét chç ®øng, ®ßi hái ph¶i cã c¸c nghiÖp vô cÇn thiÕt ®Ó khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm, hµng ho¸ cña m×nh ®­a s¶n phÈm hµng ho¸ cña m×nh ®Õn víi ng­êi tiªu dïng. HiÖn t¹i mét sè c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn kh¸ch hµng ®­îc ph©n t¸n ë tõng phßng ban lµm cho sù quan t©m ®Õn kh¸ch hµng d­íi møc cÇn thiÕt trong nhiÒu n¨m, thÞ tr­êng cña c«ng ty kh«ng ph¸t triÓn, chñ yÕu phô thuéc vµo c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng. Trong khi trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu biÕn ®éng, nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh (c¸c c«ng ty trong n­íc vµ c«ng ty n­íc ngoµi) xuÊt hiÖn. §Ó cã thÓ tån t¹i trªn thÞ tr­êng c«ng ty ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty. C«ng ty ph¶i tù chñ t×m kiÕm c¸c c¬ héi cho s¶n phÈm cña m×nh nh»m ®­a c«ng ty ®øng v÷ng trªn con ®­êng ph¸t triÓn. C«ng ty ph¶i cã mét phßng chuyªn tr¸ch vÒ c¸c vÊn ®Ò s¶n phÈm hµng ho¸ cña m×nh, vÊn ®Ò kh¸ch hµng tõ ®ã ®­a ra ®­îc kÕt luËn cÇn thiÕt gióp cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty ®ã lµ phßng marketing * C¬ cÊu cña phßng marketing C¬ cÊu tæ chøc phßng marketing Tr­ëng phßng marketing Nh©n viªn Nghiªn cøu thÞ tr­êng kh¸ch hµng Nh©n viªn - Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc - S¶n phÈm Nh©n viªn Qu¶ng c¸o Ng­êi ®øng ®Çu phßng marketing ph¶i lµ ng­êi cã kiÕn thøc s©u réng vÒ kinh tÕ, c¸c quy luËt kinh tÕ, kiÕn thøc vÒ marketing vµ ph¶i cã tµi qu¶n lý. Tèt nhÊt lµ cã tr×nh ®é cö nh©n kinh tÕ trë lªn, c¸c nh©n viªn trong phßng còng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô marketing vµ còng ph¶i cã kiÕn thøc s©u réng vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng. * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng - Thùc hiÖn nghiªn cøu, t×m hiÓu kh¸ch hµng, thÞ tr­êng. - TiÕn hµnh c¸c h×nh thøc xóc tiÕn, qu¶ng c¸o, ®Þnh gi¸ vµ ph©n phèi... sao cho s¶n phÈm cña C«ng ty tiªu thô ®­îc nhiÒu vµ mang l¹i lîi nhuËn tèi ®a. - §­a ra ®­îc c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n phÈm. - KÕt hîp c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc ®ã. - Xö lý c¸c th¾c m¾c cña kh¸ch hµng, nh÷ng vÊn ®Ò víi kh¸ch hµng. - Nghiªn cøu t×m ra c¸c h­íng ph¸t triÓn míi - Ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­îc marketing - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao. * C¬ chÕ ho¹t ®éng cña phßng Tr­ëng phßng qu¶n lý chung c¶ phßng, giao nhiÖm vô cho tõng c¸ nh©n, bé phËn thùc hiÖn, c¸c bé phËn c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn vµ b¸o c¸o trùc tiÕp víi tr­ëng phßng vµ tr­ëng phßng sÏ b¸o c¸o cho gi¸m ®èc. Phßng Marketing sÏ chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña phã gi¸m ®èc kinh doanh 3.2. X©y dùng c¬ chÕ ho¹t ®éng Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty liªn tôc tù ®æi míi vµ tù hoµn thiÖn m×nh nh­ng vÉn cßn mét sè h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. Víi c¬ chÕ lµm viÖc nh­ hiÖn nay ®· lµm cho ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban vµ cña mçi c¸ nh©n ch­a ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng vµ sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o, ý thøc tr¸ch nhiÖm ë mçi phßng ban, ph©n x­ëng vµ ë mçi c¸ nh©n. VËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét c¬ chÕ lµm viÖc hîp lý h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy hiÖu qu¶ c«ng viÖc mét c¸ch ®ång bé, h­íng vµo môc tiªu chung cña c«ng ty. §Ó cã mét c¬ chÕ lµm viÖc tèt ®ßi hái c«ng ty ph¶i thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu sau. - C«ng ty ph¶i x©y dùng mét thêi gian lµm viÖc cô thÓ ®èi víi tõng phßng ban, tõng xÝ nghiÖp, tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®©y lµ thêi gian mang tÝnh chÊt b¾t buéc. Ngoµi ra c«ng ty cßn x©y dùng mét thêi gian lµm viÖc mang tÝnh chÊt mÒm dÎo t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã nhu cÇu lµm thªm ®Ó t¨ng thu nhËp vµ tËn dông n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng ty ph¶i x©y dùng mét chÕ ®é lµm viÖc hîp lý t¹o ra sù liªn kÕt hîp lý gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng trong c«ng ty ®Ó nh»m h­íng vµo môc tiªu chung cña c«ng ty. - C«ng ty ph¶i x©y dùng quy chÕ vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, tiÒn ph¹t, ch¨m sãc y tÕ ®èi víi tõng ®èi t­îng, tõng lÜnh vùc cô thÓ vµ thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. - C«ng ty ph¶i quy ®Þnh vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc g¾n liÒn víi thêi gian lµm viÖc cña tõng ng­êi, quy ®Þnh vÒ n¨ng suÊt lao ®éng. §èi víi mçi mét c«ng viÖc cô thÓ ®ßi hái ph¶i cã mét quy chÕ kÌm theo nh»m môc ®Ých ®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸, kiÓm tra møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña c«ng viÖc ®ã. C«ng ty ngoµi viÖc x©y dùng quy chÕ lµm viÖc chung ®ßi hái ph¶i x©y dùng mét quy chÕ lµm viÖc riªng ¸p dông ®èi víi tõng bé phËn, chøc n¨ng, vµ tõng ®èi t­îng cô thÓ. VÝ dô: Ngoµi viÖc x©y dùng quy chÕ vÒ thêi gian lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ¸p dông ®èi víi ®èi t­îng ¨n l­¬ng th¸ng cßn x©y dùng quy chÕ vÒ thêi gian lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®èi víi ®èi t­îng lµm thªm ca, kÝp vµ g¾n liÒn víi nã ta x©y dùng mét chÕ ®é thu nhËp cô thÓ. C«ng ty ph¶i lu«n tuyªn tryÒn, gi¸o dôc, phæ biÕn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ quy chÕ. B¾t buéc c«ng nh©n viªn ph¶i hiÓu vµ tu©n thñ quy chÕ. Mçi mét quy chÕ ®­îc ban hµnh ®ßi hái c«ng nh©n viªn ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh nÕu kh«ng sÏ ¸p dông xö lý b»ng c¸c h×nh ph¹t. VÝ dô: nÕu c«ng nh©n viªn kh«ng ®Õn ®óng giê lµm viÖc th× cã thÓ ph¹t mét møc tiÒn nµo ®ã... 3.3. X©y dùng mèi quan hÖ hîp lý gi÷a c¸c bé phËn Mçi phßng ban ®Òu cã chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc quy ®Þnh cô thÓ. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i cã sù phèi kÕt hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn víi nhau, cã nh­ vËy c«ng viÖc ®­îc gi¶i quyÕt míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. Tr­íc hÕt l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i ph¶i x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cña tõng c¸ nh©n bé phËn. Tr¸nh t×nh tr¹ng chång chÐo nhiÒu ng­êi cïng coi viÖc ®ã ®óng ë vÞ trÝ chøc n¨ng cña m×nh, hay ng­îc l¹i cã nh÷ng c«ng viÖc kh«ng ai coi ®ã thuéc chøc n¨ng cña m×nh. Dùa trªn c¬ së chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng bé phËn mµ c«ng ty ph¶i x©y dùng mét mèi quan hÖ hîp lý gi÷a c¸c bé phËn víi nhau ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc hoµn thµnh c«ng viÖc. Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c«ng viÖc c¸c bé phËn tr­íc ph¶i hoµn thµnh c«ng viÖc theo quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh, nÕu yªu cÇu c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i phèi kÕt hîp víi c¸c bé phËn kh¸c th× ph¶i tiÕn hµnh bµn b¹c th¶o luËn víi nh÷ng bé phËn ®ã ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc tr¸nh viÖc ®ïn ®Èy c«ng viÖc. Mäi vÊn ®Ò ph¸t sinh ®Òu ph¶i ®­îc ®­a ra xem xÐt vµ tr×nh l·nh ®¹o cÊp trªn ®Ó gi¶i quyÕt. §Ó x©y dùng mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn mét c¸ch hîp lý ta ph¶i xem xÐt trªn c¸c yÕu tè sau: - Tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, s¾p xÕp l¹i lao ®éng, s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý khoa häc, tr¸nh trïng l¾p, chång chÐo, Ýt ®Çu mèi. Bè trÝ c¸n bé chñ chèt cã n¨ng lùc chuyªn m«n v÷ng vµng t¹i c¸c vÞ trÝ chñ chèt. - C¸c bé phËn quan hÖ theo chiÒu däc th× bé phËn cÊp d­íi ph¶i thùc hiÖn tu©n thñ nh÷ng yªu cÇu cña cÊp trªn nh­ng kh«ng ph¶i tu©n thñ mét c¸ch thô ®éng mµ cã sù ph¶n håi ®èi víi cÊp trªn. NÕu c«ng viÖc ®­îc gi¶i quyÕt dï tèt hay kh«ng tèt ®Òu ®­îc ph¶n håi ®Ó l·nh ®¹o cÊp trªn cã nh÷ng ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm. - C¸c bé phËn quan hÖ theo chiÒu ngang ph¶i cã mèi quan hÖ qua l¹i víi nhau t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì nhau trong c«ng viÖc ®Ó h­íng tíi môc tiªu chung cña tæ chøc 3.3. TuyÓn vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé * TuyÓn dông nh©n sù TuyÓn dông nh©n sù lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p mµ tr­íc ®ã l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i ph©n tÝch c«ng viÖc vµ ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n sù mét c¸ch cô thÓ. ViÖc tuyÓn dông xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu c«ng viÖc (chøc n¨ng, quyÒn h¹n, nhiÖm vô) cña mçi chøc danh. Tõ ®ã ®i ®Õn cÇn tuyÓn bao nhiªu ng­êi, tr×nh ®é nh­ thÕ nµo cho phï hîp, mçi mét ng­êi dï giái ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ lµm tèt mäi viÖc, cÇn tuyÓn ®óng ng­êi vµo ®óng viÖc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Trong c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng cã nh÷ng viÖc cÇn lµm: - Dù b¸o nguån nh©n sù: Dùa vµo qui m« hiÖn cã vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn dµi h¹n cña doanh nghiÖp, còng nh­ tiªn ®o¸n nh÷ng biÕn ®éng cã thÓ x¶y ra trong t­¬ng lai vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt, kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi mµ dù ®o¸n vµ tÝnh to¸n nhu cÇu cÇn cã vÒ nh©n sù (sè l­îng, chñng lo¹i, kÕt cÊu, tr×nh ®é chuyªn m«n). C¨n cø ®Ó dù ®o¸n lµ: + Xu h­íng ph¸t triÓn hoÆc thay ®æi vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng nh©n sù trong nh÷ng n¨m tr­íc. + Quan hÖ t­¬ng quan gi÷a nh©n sù vµ c¸c chØ tiªu kh¸c trong doanh nghiÖp (N¨ng suÊt lao ®éng, tèc ®é ¸p dông kü thuËt, c«ng nghÖ míi...). + ý kiÕn dù b¸o cña c¸c chuyªn gia khi ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña c¸c biÕn ®æi thuéc m«i tr­êng bªn ngoµi tíi vÊn ®Ò nh©n sù. C©n ®èi gi÷a nhu cÇu cÇn vÒ nh©n sù víi sè l­îng thùc tÕ hiÖn cã ta cã thÓ tÝnh ®­îc sè l­îng cÇn tuyÓn dông. - C¸c nguån tuyÓn dông: · Nguån cung cÊp øng cö viªn tõ néi bé c«ng ty: Cã nhiÒu nguån cung cÊp øng cö viªn vµo chøc vô hoÆc c«ng viÖc trèng cña c«ng ty nh­ tuyÓn trùc tiÕp tõ c¸c nh©n viªn ®ang lµm cho tæ chøc ®ã, tuyÓn ng­êi theo h×nh thøc qu¶ng c¸o, tuyÓn ng­êi th«ng qua c¸c c¬ quan dÞch vô lao ®éng. Trong ®ã h×nh thøc tuyÓn trùc tiÕp tõ c¸c nh©n viªn ®ang lµm trong c«ng ty ®­îc ­u tiªn h¬n vµ ®­îc thùc hiÖn qua: + C¸c nh©n viªn hiÖn h÷u. + B¹n bÌ cña c«ng nh©n hiÖn h÷u. + C¸c nh©n viªn cò. · Nguån cung cÊp øng cö viªn tõ bªn ngoµi c«ng ty: Nguån cung cÊp øng cö viªn tõ bªn ngoµi ®­îc thùc hiÖn khi nguån cung cÊp bªn trong kh«ng ®¸p øng nhu cÇu, viÖc tuyÓn dông nµy th­êng ph¶i dùa trªn c¬ së dù b¸o t×nh h×nh kinh tÕ nãi chung, ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng ®Þa ph­¬ng vµ ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng nghÒ nghiÖp. C¸c h×nh thøc chñ yÕu ®Ó thu hót øng cö viªn cÇn tuyÓn dông tõ bªn ngoµi: + Qu¶ng c¸o + Nh÷ng ng­êi tù ý xin viÖc + C¸c tr­êng §¹i häc vµ cao ®¼ng + C¸c c¬ quan lao ®éng kh¸c. Trªn c¬ së ®ã khi tuyÓn dông ph¶i theo tr×nh tù sau: + ChuÈn bÞ tæ chøc tuyÓn dông + Th«ng b¸o tuyÓn dông + Thu thËp vµ nghiªn cøu hå s¬ + KiÓm tra, s¸t h¹ch, tr¾c nghiÖm + Kh¸m søc khoÎ + Ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông. §Ó qu¸ tr×nh tuyÓn dông ®­îc kh¸ch quan chÝnh x¸c, tuyÓn ®­îc nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n phï hîp víi c«ng viÖc th× nh÷ng ng­êi trong héi ®ång tuyÓn dông ph¶i cã ®Çy ®ñ phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ n¨ng lùc chuyªn m«n trong nh÷ng ngµnh mµ c«ng ty cÇn tuyÓn. ViÖc tuyÓn dông ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu lµ tuyÓn dông ®­îc nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n, tr×nh ®é v÷ng vµng, cã kiÕn thøc x· héi, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt vµ nhiÖt t×nh say mª víi c«ng viÖc. * §µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé C«ng ty muèn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× tr­íc hÕt ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã n¨ng lùc, cã tr×nh ®é. V× vËy ®µo t¹o vµ båi d­ìng nh©n lùc lµ mét yªu cÇu quan träng ®èi víi c«ng ty nh»m n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc, tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng trong viÖc ®ãng gãp vµo ho¹t ®éng cña (tæ chøc) C«ng ty. §Ó viÖc ®µo t¹o cã hiÖu qu¶, L·nh ®¹o c«ng ty nªn c¨n cø vµo thùc tr¹ng nh©n sù hiÖn t¹i, môc tiªu ho¹t ®éng hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai, c¨n cø vµo vai trß chøc danh vÞ trÝ c«ng viÖc mµ hä ®¶m nhËn, c¸c chÝnh s¸ch quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, c¸c néi quy, quy chÕ cña C«ng ty. C«ng ty nªn tæ chøc ®µo t¹o theo mét sè lo¹i h×nh sau: §µo t¹o lóc míi nhËn viÖc, môc ®Ých lµm cho nh©n viªn míi nhËn viÖc quen víi c«ng viÖc, tiÕp xóc víi c¸c trang thiÕt bÞ, víi m«i tr­êng ho¹t ®éng, víi c«ng viÖc nµy sÏ lµm cho nh©n viªn míi ®Õn lµm viÖc cã Ên t­îng tèt, cã mèi quan hÖ th©n thiÖn víi mäi ng­êi vµ sím h×nh thµnh t­ tr­ëng trung thµnh víi c«ng ty. §µo t¹o lóc ®ang lµm viÖc do lo¹i lao ®éng nµy ®ang lµm viÖc v× ph¶i lùa chän thêi gian ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n mét c¸ch hîp lý nhÊt mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. §µo t¹o c«ng viÖc cho t­¬ng lai: c«ng ty nªn chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch chän mét sè ng­êi trÎ tuæi, cã n¨ng lùc ®Ó n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc, ®Ó n¾m b¾t ®­îc c«ng nghÖ míi. 3.4. Bè trÝ c¬ cÊu nh©n lùc trong c«ng ty. §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc, tÝnh s¸ng t¹o cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn th× ho¹t ®éng tuyÓn vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé lµ ch­a ®ñ. NÕu ta chØ biÕt tuyÓn ®­îc nh÷ng c¸n bé tèt, ®¹o t¹o ®­îc ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, nghiÖp vô giái mµ ta kh«ng bè trÝ ®­îc vµo nh÷ng c«ng viÖc hîp lý víi ®óng n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n cña hä th× viÖc tuyÓn vµ ®µo t¹o còng kh«ng ph¸t huy ®­îc tÝnh tèi ­u cña nã. VÝ thÕ vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i x©y dùng mét c¬ cÊu nh©n lùc trong c«ng ty sao cho hîp lý, thÓ hiÖn ®­îc ®óng chøc n¨ng vµ nhiÖm cña tõng ng­êi, ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao nhÊt nh»m thùc hiÖn ®­îc môc tiªu chung cña tæ chøc víi chi phÝ nhá nhÊt, hiÖu qu¶ c«ng viÖc lµ lín nhÊt. 3.5. Mét sè biÖn ph¸p kh¸c + Tæ chøc n¬i lµm viªc, t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc vÒ t¹o bÇu kh«ng khÝ tèt. C«ng t¸c tæ chøc n¬i lµm viÖc lµ rÊt cÇn thiÕt, nã cã t¸c dông thiÕt thùc ®èi víi qu¸ tr×nh lao ®éng. Quan s¸t t¹i n¬i lµm viÖc cña c«ng ty cßn khã kh¨n, phßng lµm viÖc cßn chËt hÑp, trang thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cßn h¹n chÕ. V× vËy c«ng ty cÇn trang bÞ thªm hÖ thèng m¸y tÝnh dïng trong qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®­îc chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. Bªn c¹nh ®ã ban gi¸m ®èc c«ng ty cÇn ph¶i t¹o ra bÇu kh«ng khÝ t©m lý vui vÎ h¬n, ®oµn kÕt h¬n ®Ó cho lao ®éng qu¶n lý lµm viÖc nhiÖt t×nh vµ tho¶i m¸i h¬n. Cô thÓ nh­: - Cã kÕ ho¹ch båi d­ìng c¸n bé c«ng nh©n viªn theo yªu cÇu cña c¸c phßng ban chøc n¨ng vÒ ®¬n vÞ s¶n xuÊt còng nh­ b¶n th©n hä. - C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, n©ng cao phóc lîi vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Sö dông biÖn ph¸p gi¸o dôc vµ thuyÕt phôc n©ng cao tinh thÇn lµm viÖc, lµm chñ tËp thÓ, t¹o ra tinh thÇn ®oµn kÕt yªu th­¬ng, g¾n bã víi nhau. + BiÖn ph¸p kinh tÕ. BiÖn ph¸p kinh tÕ mµ c«ng ty ¸p dông chñ yÕu lµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¹o thªm viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, kÝch thÝch hä lµm viÖc tÝch cùc. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty nªn ¸p dông ®ßn bÈy kinh tÕ lµm cho c¸c phßng ban chøc n¨ng còng n­h ®¬n vÞ s¶n xuÊt, ng­êi lao ®éng quan t©m vµ cã tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ kÕt qu¶ nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Ò ra vµ cã h­íng cho c¸c ph©n x­ëng, ng­êi lao ®éng vµo viÖc gi¶i quyÕt nhiÖm vô kÕ ho¹ch mét c¸ch s¸ng t¹o, kh«ng cÇn cã sù t¸c ®éng tiªu th­êng xuyªn vµ trùc tiÕp vÒ mÆt s¶n xuÊt, hµnh chÝnh cña cÊp trªn. Mét sè biÖn ph¸p cô thÓ trong c«ng ty cã thÓ ¸p dông lµ: - KhuyÕn khÝch vËt chÊt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ hoµn thµnh vµ v­ît chØ tiªu kÕ ho¹ch. - Th­ëng b»ng vËt chÊt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n ®ãng gãp ý kiÕn vÒ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. - §éng viªn khuyÕn khÝch b»ng vËt chÊt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n tÝch cùc t×m kiÕm nguån hµng, thÞ tr­êng tiªu thô, cã s¸ng kiÕn vÒ biÖn ph¸p qu¶n lý kinh tÕ hiÖu qu¶. KÕt luËn Qua nghiªn cøu qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Ba §×nh em thÊy c«ng ty lµ mét tæ chøc v÷ng m¹nh lu«n t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn theo thêi gian cô thÓ lµ doanh thu vµ lîi nhuËn cña c«ng ty liªn tôc t¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®ång thêi ®¶m b¶o viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn tån t¹i nh÷ng yÕu kÐm cÇn ph¶i söa ®æi bæ sung ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong ngµnh c¬ khÝ. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã th× viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty lµ hÕt søc cÇn thiÕt tµi s¶n vµ nã ®ang lµ vÊn ®Ò ®­îc §¶ng uû, ban l·nh ®¹o c«ng ty hÕt søc quan t©m gi¶i quyÕt. Qua t×m hiÓu thùc tÕ kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· ®­îc trang bÞ ë nhµ tr­êng ®· gióp em hiÓu thªm nhiÒu ®iÒu míi mÎ vÒ c«ng t¸c hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cho c«ng ty. Do thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ ®©y lµ lÇn ®Çu t×m hiÓu vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty, nªn c¸c ý kiÕn cña em kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña thÇy gi¸o h­íng dÉn, phßng tæ chøc lao ®éng ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o GS.TS §ç Hoµng Toµn, Gi¸o tr×nh Khoa häc qu¶n lý- TËp 2 – NXB Khoa häc kü thuËt, Hµ Néi 2002. GS.TS §ç Hoµng Toµn, TS. Mai V¨n B­u, Gi¸o tr×nh qu¶n lý kinh tÕ- TËp 1,2 – NXB khoa häc kü thuËt, Hµ néi 2000. TS. Mai V¨n B­u, TS. Phan Kim ChiÕn, Lý thuyÕt qu¶n trÞ kinh doanh, NXB Khoa häc kü thuËt 1999. NguyÔn V¨n B×nh- Khoa häc tæ chøc vµ qu¶n lý: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn thùc tiÔn- Trung t©m nghiªn cøu khoa häc tæ chøc vµ qu¶n lý- NXB thèng kª - 1999. NguyÔn H¶i S¶n- Qu¶n trÞ häc- NXB thèng kª 1998. TS. Mai V¨n B­u- Gi¸o tr×nh lý thuyÕt qu¶n trÞ kinh doanh- Khoa khoa häc qu¶n lý- NXB khoa häc kü thuËt n¨m 2001. Tµi liÖu thùc tÕ cña c«ng ty: + Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. + KÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty. + Nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty. + KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõ n¨m 2000-2002. + Vµ mét sè tµi liÖu kh¸c. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình.doc
Luận văn liên quan