Đề tài Thực trạng văn hoá trong kinh doanh - Nguyên nhân và giải pháp

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Nội dung 2 Chương I: Văn hoá kinh doanh là gì? 2 1. Nguồn gốc của văn hoá kinh doanh. 2 2. Khái niệm văn hoá trong kinh doanh. 2 2.1. Văn hoá và hoạt động của văn hoá trong kinh doanh. 2 2.2. Các yếu tố văn hoá trong kinh doanh. 2 Chương II: Tác dụng của văn hoá trong kinh doanh 4 1. Thực trạng văn hoá trong kinh doanh hiện nay. 4 1.1.Thực trạng nền kinh tế thị trường trong sự phát triển xã hội. 4 1.2. Những cách kiếm lời hiện nay. 4 2. những hoạt động của văn hoá trong kinh doanh - ảnh hưởng. 5 2.1. Hoạt động của văn hoá trong kinh doanh. 5 2.2. Những ảnh hưởng của văn hoá trong kinh doanh. 5 2.3. Nền tảng của văn hoá trong kinh doanh. 7 2.4. Thái độ của các nhà doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế. 9 3. Nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên. 11 3.1. Vì lợi ích cá nhân của các nhà tư bản 11 3.2. Thiếu ý thức văn hoá. 11 3.3. Ảnh hưởng của sự tăng trưởng kinh tế. 11 4. Hướng giải quyết. 11 4.1. Kết hợp văn hoá vào trong kinh doanh. 12 4.2. Các nhà doanh nghiệp cần phải có sự tìm tòi sáng tạo. 12 4.3. Cái tâm của các nhà doanh nghiệp. 12 Kết luận 13 Danh mục tài liệu tham khảo 14

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng văn hoá trong kinh doanh - Nguyên nhân và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta hiÖn nay v¨n ho¸ trong kinh doanh cã tÇm quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, nã ®iÒu tiÕt c¸c ho¹t ®éng kinh doanh theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn toµn diÖn, cïng víi qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¬ chÕ qu¶n lý trong kinh doanh ®­îc s¾p xÕp cã tæ chøc v¨n ho¸. V¨n ho¸ lµ g×? TruyÒn thèng cña v¨n ho¸, thÕ nµo lµ v¨n ho¸ trong kinh doanh? Cã thÓ nãi v¨n ho¸ lµ sù kÕt tinh nh÷ng tinh hoa tèt ®Ñp cña d©n téc. Tõ bao ®êi nay, qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi vµ tån t¹i tíi ngµy nay. TruyÒn thèng cña v¨n ho¸ cã tõ rÊt l©u ®êi, qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nã gi÷ l¹i vµ truyÒn l¹i vµ truyÒn l¹i cho con ch¸u mai sau. §ã lµ vÊn ®Ò v¨n ho¸ vµ truyÒn thèng cña v¨n ho¸, vËy cßn “v¨n ho¸ trong kinh doanh ” th× sao cã thÓ hiÓu theo nghÜa nã lµ mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a hai lÜnh vùc d­êng nh­ tanh b¹ch nhau, cã néi dung hÕt søc phong phó vµ phøc t¹p. Trong bµi viÕt t«i xin ®Ò cËp tíi vÊn ®Ò trªn, víi kÕt cÊu nh­ vËy bµi viÕt cã ®Ò cËp tíi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau. Thùc tr¹ng v¨n ho¸ trong kinh doanh. Ho¹t ®éng cña v¨n ho¸ trong kinh doanh. Nguyªn nh©n H­íng gi¶i quyÕt MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng vµ sù næ lùc cña b¶n th©n do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng sai sãt, rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa. Néi dung Ch­¬ng i: V¨n ho¸ kinh doanh lµ g×? 1. Nguån gèc cña v¨n ho¸ kinh doanh. TruyÒn thèng cña v¨n ho¸ ë n­íc ta cã tõ kh¸ l©u ®êi, víi tr×nh ®é d©n trÝ cao, cã truyÒn thèng hiÕu häc. §ã lµ vèn quý nhÊt ®Ó cã thÓ trong c¶nh nghÌo nµn mµ lµm nªn sù nghiÖp lín vÌ x©y dùng ®Êt n­íc. §Ó khai th¸c nguån vèn quý nµy, cÇn lµm mét cuéc x©y dùng l¹i cã tÝnh c¬ b¶n víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ g¾n liÒn víi cuéc c¶i c¸ch s©u s¾c trong hÖ thèng gi¸o dôc còng nh­ trong c¬ chÕ sö dông lao ®«ng vµ c¸n bé. §ã ph¶i ch¨ng lµ khÝa c¹nh thêi sù c¬ b¶n nhÊt cña viÖc ph¸t huy nh©n tè v¨n ho¸ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. 2. Kh¸i niÖm v¨n ho¸ trong kinh doanh. 2.1. V¨n ho¸ vµ ho¹t ®éng cña v¨n ho¸ trong kinh doanh. B¶n th©n cña ho¹t ®éng kinh doanh D­íi mäi h×nh thøc lµ mét ho¹t ®éng v¨n ho¸, bëi nã ®¸p øng nhu cÇu h­ëng thô, hay th­ëng thøc cña con ng­êi, ph¶i vÊt v¶ l¾m míi biÕn ®Çu ®¸ thµnh s¶n phÈm vµ chuyÓn nã tíi n¬i tiªu dïng, lµm ®Ñp mèi quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi vµ m«i tr­êng sèng cña hä. ChÝnh c¸i yªu cÇu cao vÒ chÊt l­îng, ngµy cµng nhiÒu vÒ sè l­îng cña ng­êi tiªu dïng ®· kÝch thÝch sù s¸ng t¹o vµ biÕn sù cè g¾ng kh«ng mÖt mái cña c¸c thµnh viªn tham gia c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. 2.2. C¸c yÕu tè v¨n ho¸ trong kinh doanh. YÕu tè v¨n ho¸ trong kinh doanh chÝnh lµ ho¹t ®éng ®em l¹i c¸i ®Ñp, c¸i tiÖn nghi tõ mäi nhµ. Kh«ng tho¶ m·n víi nh÷ng g× ®· cã h«m nay, c¸c nhµ thiÕt kÕ mÜ thuËt, nhµ s¶n xuÊt, nhµ kinh doanh… ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn mÉu m·, øng dông nh÷ng thµnh tùu míi nhÊt cña khoa häc vµ c«ng nghÖ vµo qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm vµ ®éi ngò c¸c nhµ th­¬ng nghiÖp ®· kh«ng qu¶n ng¹i ®­êng x¸ xa x«i ®­a s¶n phÈm ®ã tíi n¬i tiªu thô… tõng b­íc h×nh thµnh mét m¹ng l­íi kinh doanh xuyªn quèc gia, ho¹t ®éng nµy thóc ®Èy x· héi tiÕn lªn theo h­íng v¨n minh vµ hiÖn ®¹i. VËy v¨n ho¸ trong kinh doanh lµ quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a 2 lÜnh vùc ®em l¹i c¸i ®Ñp, c¸i thiÖn. Ch­¬ng II: T¸c dông cña v¨n ho¸ trong kinh doanh 1. Thùc tr¹ng v¨n ho¸ trong kinh doanh hiÖn nay. 1.1.Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng trong sù ph¸t triÓn x· héi. Ngµy nay nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang ph¸t triÓn trong tr¹ng th¸i ®èi lËp nhau, mét mÆt kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸, mÆt kh¸c sù tån t¹i c¸c quan hÖ n« dÞch b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, c¸c quèc gia th× v¨n ho¸ trong kinh doanh lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Nãi tíi kinh doanh tr­íc hÕt lµ ph¶i nãi tíi ®Çu t­ bu«n b¸n vµ ph©n phèi c¸c hµng ho¸ dÞch vô nh»m môc ®Ých kiÕm lêi, lîi nhuËn ®ã nh»m thùc hiÖn viÖc t¸i ®Çu t­ t¸i s¶n xuÊt, võa ®¶m b¶o lîi Ých t¸i ®Çu t­ t¸i s¶n xuÊt hîp lý, còng nh­ ng­êi lao ®«ng cã vËy th× kinh doanh míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn bëi vËy hiÖn nay cã rÊt nhiÒu c¸ch kiÕm lêi kh¸c nhau. Nh­ng nh­ chóng ta biÓu thÞ thùc tÕ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· ph¸t triÓn l©u n¨m ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi còng nh­ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cßn non trÎ ë ViÖt Nam ta thÊy cã nhiÒu c¸ch kiÕm lêi nh­: 1.2. Nh÷ng c¸ch kiÕm lêi hiÖn nay. - KiÕm lêi b»ng sù bãc lét qu¸ møc søc lao ®«ng cña ng­êi lµm c«ng kiÒn, cho nh÷ng ng­êi nµy hä chØ ®ñ tån t¹i víi mét møc sèng tèi thiÓu. - KiÕm lêi b»ng c¸ch khai th¸c bõa b·i c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn g©y « nhiÔm m«i tr­êng vµ ph¸ vì sù mÊt c©n b»ng sinh th¸i. - KiÕm lêi b»ng c¸ch lµm hµng gi¶, bu«n lËu trèn thuÕ, lõa ®¶o, ®Çu c¬ tÝch tr÷, Ých kû, h¹i nh©n d©n ®èi víi c¶ trong vµ ngoµi n­íc. - Cïng víi nh÷ng c¸ch kiÕm lêi trªn th× ta cã c¸ch kiÕm lêi kh¸c ®ã lµ c¸ch kiÕm lêi b»ng sù nhanh n¹y n¾m b¾t th«ng tin, ra søc c¶i tiÕn kü thuËt vµ c«ng nghÖ, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu vµ nhiªn liÖu, quan t©m tÝch ®¸ng tíi ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi lµm c«ng, båi d­ìng vµ ph¸t huy tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña hä trong viÖc t¹o ra gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ dÞch vô cã chÊt l­îng tèt, h×nh thøc ®Ñp vµ gi¸ c¶ hîp lý, ®¸p øng víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng, gi÷ ®­îc ch÷ tÝn ®èi víi ng­êi tiªu dïng vµ b¹n hµng c¶ trong vµ ngoµi n­íc. Cã thÓ nãi ba c¸ch kiÕm lêi ®Çu tiªn lµ nh÷ng tåi tÖ cña lèi kinh doanh, ®ã lµ lèi kinh doanh chíp giËt, thiÕu v¨n ho¸, vµ ®¹o ®øc, ph¶n tù nhiªn vµ râ rµng lµ kh«ng thÓ tån t¹i l©u bÒn do sù thiÕu cÈn, sai lÇm cña b¶n th©n nh÷ng c¸ch kiÕm lêi dã vµ do sù ph¶n ®èi cña x· héi. Ba c¸ch kiÕm lêi trªn nh­ vËy cßn c¸ch kiÕm lêi cuèi cïng th× sao? Chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc nh÷ng mÆt ­u viÖt cña ph­¬ng thøc kinh doanh cã v¨n ho¸, nã ®¶m b¶o ®­îc c¸i ®óng, c¸i tÊt yÕu tèt ®Ñp vèn lµ nh÷ng gi¸ trÞ cèt lâi cña v¨n ho¸ víi c¸i lêi lµ c¸c môc ®Ých trùc tiÕp cña kinh doanh vµ kh«ng chØ cã vËy nã cßn ®¶m b¶o ®­îc sù tån t¹i hay diÖt väng cña doanh nghiÖp. Thùc tr¹ng cña v¨n ho¸ trong kinh doanh qu¶ lµ vÊn ®Ò nan r¶i lµm sao cã thÓ triÖt bá nh÷ng mÆt sÊu vµ ¸p dông hiÖu qu¶ nh÷ng ­u biÖt cña nã. 2. nh÷ng ho¹t ®éng cña v¨n ho¸ trong kinh doanh - ¶nh h­ëng. 2.1. Ho¹t ®éng cña v¨n ho¸ trong kinh doanh. B¶n th©n ho¹t ®éng kinh doanh d­íi mäi h×nh thøc lµ ho¹t ®éng v¨n ho¸ nã ®¸p øng nhu cÇu cÇn h­ëng thô hay th­ëng thøc cña con ng­êi, ph¶i vÊt v¶ l¾m míi biÕn ®Êt ®¸ thµnh s¶n phÈm vµ chuyÓn tíi n¬i tiªu dïng vµ lµm ®Ñp mèi quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi vµ m«i tr­êng sèng cña hä. ChÝnh c¸c yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ chÊt l­îng, ngµy cµng nhiÒu vÒ sè l­îng cña ng­êi tiªu dïng ®· kÝch thÝch sù s¸ng t¹o v« biªn, sù cè g¾ng kh«ng mÖt mái cña c¸c thµnh viªn tham gia ho¹t ®éng kinh doanh. 2.2. Nh÷ng ¶nh h­ëng cña v¨n ho¸ trong kinh doanh. V¨n ho¸ trong kinh doanh chÝnh lµ ®em l¹i c¸i ®Ñp cÝa tiÖn nghi tíi mäi nhµ. Kh«ng tho¶ m·n víi nh÷ng g× ®· cã h«m nay, c¸c nhµ thiÕt kÕ mü thuËt, nhµ s¶n xuÊt nhµ kinh doanh… ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn mÉu m·, øng dông nh÷ng thµnh tùu míi nhÊt cña khoa häc vµ c«ng nghÖ vµo qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm vµ ®éi ngò c¸c nhµ th­¬ng nghiÖp ®· kh«ng qu¶n ng¹i vÊt v¶, ®­êng x¸ xa x«i ®­a tíi n¬i ng­êi tiªu thô….. tõng b­íc h×nh thµnh mét m¹ng l­íi kinh doanh xuyªn quèc gia, xuyªn lôc ®Þa vµ còng tõ ho¹t ®éng nµy thóc ®Èy x· héi tiÕn lªn theo h­íng v¨n minh hiÖn ®¹i. V¨n ho¸ trong kinh doanh cßn thÓ hiÖn mèi h sù giao l­u gi÷a c¸c vïng c¸c miÒn cña mçi quèc gia, gi÷a c¸c bªn quèc gia vµ cã tÝnh toµn cÇu mµ s¶n phÈm lµ ph­¬ng tiÖn chuyÓn giao c¸c th«ng tin v¨n minh vµ tiÕn bé tõ n­íc nµy qua n­íc kh¸c. V¨n ho¸ kinh doanh cßn thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua, ng­êi mua cã tiÒn nªn hä cã quyÒn chän s¶n phÈm mµ m×nh cã nhu cÇu víi nh÷ng chØ tiªu vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng s¶n phÈm. Ng­êi b¸n cè b¸n tá lßng kÝnh träng víi ng­êi mua bëi hä hiÓu r»ng chÝnh kh¸ch hµng lµ ©n nh©n “th­îng ®Õ” trªn thÞ tr­êng. Cßn nhµ s¶n xuÊt l¹i cäi sù thµnh ®¹t trongkd lµ nguyªn nh©n g©y nªn sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña hä rÊt t«n träng quan hÖ b¸n – mua trªn thÞ tr­êng. ViÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cã thÎ lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸c quan hÖ x· héi bíi nã thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiÕn triÓn cña x· héi. ChÝnh lîi nhuËn do kinh doanh ®em l¹i nã ®· t¹o ra tiÒm lùc kinh tÕ, khoa häc – kü thuËt cho mçi ®¬n vÞ hay c¸ nh©n tham gia kinh doanh, còng cã nghÜa lµ nÕu d©n giÇu th× n­íc m¹nh vµ tõ ®ã “phó quý sinh lÔ nghÜa” tøc lµ mét quan hÖ v¨n ho¸ ®­îc duy tr× trªn c¬ së mäi ng­êi ®Òu lao ®«ng vµ tham gia chuyÓn ho¸ thµnh qu¶ lao ®«ng d­íi h×nh thøc kinh doanh, tõ ®ã mäi ng­êi th«ng c¶m vµ hiÓu biÕt nhau h¬n, cã ®iÒu kiÖn ®Ó sèng “cã v¨n ho¸ h¬n”. Trong sù ®iÒu tiÕt cã tÝnh kh¸ch quan cña “c¬ chÕ thÞ tr­êng n¨ng ®éng” c¸i v¨n ho¸ trong kinh doanh lµ c¬ së ®iÒu tiÕt mäi mèi quan hÖ trong kinh doanh. Tuy nhiªn còng ph¶i nh×n nhËn yÕu tè v¨n ho¸ trong kinh doanh lµ nh­ nhau. KiÕm lêi cña mäi ho¹t ®éng trong kinh doanh lµ nh­ nhau, nÕu th« lç th× kh«ng thÓ tån t¹i, do ®ã xuÊt hiÖn c¸i nghÖ thuËt kinh doanh. Th« lç th× kh«ng thÓ tån t¹i, do ®ã xuÊt hiÖn c¸c “nghÖ thuËt kinh doanh ” … võa cã tÝnh chÊt h­íng thiÖn, tµi tö, võa cã tÝnh c¹nh tranh quyÕt liÖt ®Î tßn t¹i vµ ph¸t triÓn thÝch hîp víi c«ng viÖc trªn th­¬ng tr­êng. Ai cã trÝ, cã lùc th× v­ît qua nh÷ng biÕn ®éng ghª gím kh«ng l­êng tr­íc ®­îc vµ v­¬n lªn. Lóc nµy yÕu tè v¨n ho¸ trong kinh doanh chÝnh lµ b¶n lÜnh ng­êi tham gia kinh doanh. NhiÒu tÊm g­¬ng thµnh ®¹t cña c¸c danh nh©n næi tiÕng ®· chøng minh ®iÒu ®ã. 2.3. NÒn t¶ng cña v¨n ho¸ trong kinh doanh. V¨n ho¸ kinh doanh lo¹i trõ nhau hay bæ sung cho nhau cho ®Õn nay, cã lÏ kh«ng cßn mÊy ng­êi suy nghÜ r»ng 2 lÜnh vùc nµy lo¹i trõ nhau nh­ng kinh doanh thÕ nµo lµ c¬ b¶n vµ yÕu tè v¨n ho¸ chi phèi kinh doanh ®Õn møc ®é nµo lµ cã v¨n ho¸ vµ yÕu tè v¨n ho¸ chi phèi kinh doanh ®Õn møc ®é nµo vÉn cßn lµ vÊn ®Ò kh¸ ®au ®Çu, ®èi víi c¸c nhµ doanh nghiÖp lîi nhuËn lµ môc tiªu chÝnh cña c¸c nhµ doanh nghiÖp. §Ó ®¬n vÞ m×nh cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn, hä t×m mäi ph­¬ng c¸ch ®Ó lµm ra l·i. ChÝnh lîi nhuËn nµy ®· lµm cho kinh doanh s¸t ph¹t nhau, thËm chÝ lo¹i trõ nhau. Cã thÓ nãi lîi nhuËn cã khuynh h­íng ph©n ho¸ con ng­êi, lµm cho quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi ngµy mét xÊu ®i vµ ®ã còng lµ nguån gèc cña sù tha ho¸, suy ®èi ®¹o ®øc x· héi vµ lµ céi rÓ cña nhiÒu cuéc c¹nh tranh trong qu¸ khø. VËy nÒn t¶ng cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ cã v¨n ho¸ quyÕt ®Þnh lîi nhuËn trong t¨ng tr­ëng kinh tÕ, mÆc dï vËy nh­ng cã lóc ng­êi ta quªn ®i yÕu tè v¨n ho¸ vµ thËm trÝ cßn nghØ r»ng kinh doanh chi phèi vµ bao chïm c¶ v¨n ho¸. Mçi mét d©n téc ®Òu cã nÒn v¨n ho¸ riªng, nh©n c¸ch riªng vµ trong tõng khu vùc c¸c nÒn v¨n ho¸ còng cã nÐt t­¬ng ®ång. Khi nãi vÒ v¨n ho¸ n«ng nghiÖp hay v¨n ho¸ c«ng nghiÖp lµ bao chïm c¶ yÕu tè kinh doanh nãi c¸ch kh¸c ë bÊt cø mét nÒn kinh tÕ cña d©n téc nµo còng in ®Ëm dÊu Ên v¨n ho¸ cña d©n téc ®ã, kh«ng thÓ t¸ch rêi vµ còng kh«ng thÓ ®i ng­îc l¹i quy luËt nµy. NÕu chóng ta suy nghÜ vµ hµnh ®éng tr¸i ng­îc, coi yÕu tè v¨n ho¸, xem nhÑ ®Æc tÝnh trong ho¹t ®éng kinh tÕ, kinh doanh, chóng ta sÏ ph¶i tr¶ gi¸ ®¾t, ®iÒu nµy thÓ hiÖn râ trong thêi gian víi nhau. §Æc ®iÓm cña nÒn viÖt nam n«ng nghiÖp hay nÒn v¨n minh lóa n­íc ë khu vùc Ch©u ¸ ®ßi hái mäi ng­êi cïng lµm viÖc, cïng phô thuéc vµo nhau vµ cã tr¸ch nhiÖm víi nhau gióp ®ì nhau, n©ng c¸nh cho nhau ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých tèt ®Ñp trong kinh doanh, bëi v× tÝnh c¸ch v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc còng nh­ tÝnh c¸ch v¨n ho¸ cña khu vùc v¨n ho¸ quèc tÕ kh«ng cho phÐp v× quyÒn lîi trong kinh doanh mµ lµm h¹i ®Õn sù ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c, lµm tæn th­¬ng ®Õn uy tÝn vµ quyÒn lîi cña c¸c ®¬n vÞ kh¸, ®ã sù c¹nh tranh thiÕu lµnh m¹nh, ý nghÜa tÝch cùc cña c¹nh tranh lµ ®Ó cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn chø kh«ng ph¶i lµ sù c¹nh tranh ®Ó tiªu diÖt lÉn nhau. C¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh dÉn tíi nhiÒu t¸c h¹i, ¶nh h­ëng tíi t¸c ®éng ®¹o ®øc còng nh­ ®êi sèng t×nh c¶m, tinh thÇn cña c¸ nh©n, tËp thÓ ®ång thêi còng lµm h­ h¹i m«i tr­êng tù nhiªn, m«i tr­êng sèng vµ lµm viÖc. NÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam lµ nÒn v¨n ho¸ n«ng nghiÖp lµng x· vµ d©n téc lµ ®¬n vÞ c¬ së. C¸c gi¸ trÞ gia ®×nh va céng ®ång ®­îc ®Æt trªn gi¸ trÞ c¸ nh©n, nhËn thøc nµy hÕt søc quan träng v× nã gióp c¸c nhµ kinh doanh, c¸c nhµ ®Çu t­ ®­îc tÝnh chÊt v¨n ho¸ ViÖt nam ®Ó tr¸nh nh÷ng khã kh¨n thÊt b¹i do kh«ng hiÓu hÕt t©m lý cña c¸c d©n téc. Tõ ngµn x­a «ng cha ta ®· ®¸nh gi¸ cao ho¹t ®éng kinh doanh xem kinh doanh lµ con ®­êng lµm giµu nhanh nhÊt. “th­¬ng phi bÊt phó”. ¤ng cha ta ®· d¹y ph¶i gi÷ lÊy ch÷ tÝn lµm ®Çu “mét lÇn mÊt tÝn v¹n lÇn mÊt tin” coi träng nh÷ng liªn kÕt kinh doanh thµnh nh÷ng hiÖp héi ngµnh nghÒ “mua cã b¹n, b¸n cã ph­êng” viÖc quy ho¹ch Hµ Néi cæ thµnh 36 phè ph­êng kÌm theo ngµnh nghÒ lµ cã nói ®éc ®¸o lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ ë n­íc ta. MÆc dï xem träng kinh doanh nh­ng «ng cha ta kh«ng xem träng lµm viÖc lç l·i lµ lín, mµ xem kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®i ®©y ®ã, tiÕp xóc víi x· héi hcä ®­îc nhiÒu hay lÏ ph¶i. “§i bu«n ch¼ng lç th× lêi §i xa cho thÊy mÆt trêi mÆt tr¨ng” Tuy duy cña «ng cha ta tõ ngµn x­a cho tíi nay vÉn vßn mang tÝnh thêi ®¹i xem kinh doanh chØ lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó con ng­êi cã dÞp tiÕp xóc víi x· héi ng­êi x­a ®Æt ch÷ nh©n lªn hµng ®Çu. NguyÔn Tr¶i tõ thÕ kû 15 ®· nªu cao ®¹o lý nh©n nghÜa cña d©n téc ta, mçi d©n téc “Th¾ng kh«ng kiªu, b¹i kh«ng n¶n” mét d©n téc cã truyÒn thèng “nh­êng c¬m xÎ ¸o”, “lµ lµnh ®ïm l¸ r¸ch”, mét d©n téc s½n sµng hi sinh quyÒn lîi cña c¸ nh©n cho x· héi “Ng­êi ¨n th× cßn, c¬m ¨n th× hÕt, xem tiÒn b¹c chØ lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó cã cuéc sèng Êm no chø kh«ng ph¶i lµ môc tiªu chÝnh cña con ng­êi” “tiÒn tµi nh­ phÇn thá, nh©n nghÜa té thiªn kim” Chóng ta nµy nay thõa h­ëng c¶ mét gi¸ trÞ tinh thÇn to lín mang tÝnh thêi ®¹i nh­ thÕ qu¶ thËt manø. Nh­ng trong ®iÒu kiÖn më cöa hiÖn nay c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng ®¹o ®øc ®ang bÞ c¸c luång gi¸ lÇn ¸i mä ho¹t ®éng cña kinh doanh, con ng­êi s½n sµng dïng mäi thñ ®o¹n ®Ó ®¹t ®­îc nhiÒu lîi nhuËn, cµng nhiÒu cµng tèt. NhiÒu ng­êi rÊt l¹c quan nh­ng may m¾n lµ vµo thêi c¸c vua Hïng tíi nay, nh©n d©n ta ®· ®­îc rÌn luyÖn thö th¸ch qua c¸c cuéc ®Êu tranh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc. ChÝnh tõ nÒn v¨n ho¸ d©n téc ®· lµ l¸ ch¾n, lµ c¸i läc khæng lå lùa chän tiÕp thu nh÷ng luång giã th¬m tho, hiÖn ®¹i, ®ång thêi lo¹i bá nh÷ng g× xÊu xa, v« ®¹o ®øc cña nh÷ng nh©n tè ngo¹i lai ®Ó b¶o vÖ d©n téc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Nh­ vËy b¶o tån vµ ph¸t huy v¨n ho¸ d©n téc, bao gåm tiÕp thu cã th¸i ®é cëi më, khoa häc vµ ®óng ®¾n cña chóng ta trong thêi kú më cöa hiÖn nay, sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých d©n téc vµ lîi Ých cña c¸c nhµ ®Çu t­ sÏ t¹o ®µ cho nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc t¨ng tr­ëng, sím hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ chung cña céng ®ång quèc tÕ mµ vÉn kh«ng lµm mÊt b¶n s¾c d©n téc. 2.4. Th¸i ®é cña c¸c nhµ doanh nghiÖp trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ. V¨n ho¸ kh«ng nh÷ng cã trong lîi nhuËn ®¬n thuÇn mµ cßn ph¶i quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn c¸c khÝa c¹nh cña x· héi cña ho¹t ®éng kinh doanh nã chi phèi tõ kh©u x©y dùng kÕ ho¹ch, h×nh thµnh chiÕn l­îc kinh doanh, chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Õn viÖc tæ chøc kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn. §ã chÝnh lµ tÝnh nh©n v¨n cña ho¹t ®éng kinh doanh. Vµo trong céng ®ång d©n téc x· héi. Mèi quan hÖ x· héi mang tÝnh chÊt truyÒn thèng, bã buéc, c¸c doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc thËn träng trong viÖc xö lý. Kh«ng cã mét doanh nghiÖp nµo tån t¹i vµ ph¸t triÓn mµ kh«ng cã mãi quan hÖ víi nhau, hay nãi c¸ch kh¸c, c¸c phóc lîi x· héi mµ doanh nghiÖp ®­îc h­ëng ®· quy ®Þnh, hä ph¶i cã nghÜa vô ®ãng gãp tho¶ ®¸ng cho x· héi. ViÖc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc, tham gia ho¹t ®éng x· héi tõ thiÖn, t«n träng nh÷ng quy luËt ®¹o ®øc x· héi, quan hÖ kinh doanh lµ th¸i ®é v¨n ho¸ tèi thiÓu cña c¸c doanh nghiÖp. NÕu lµm ng­îc l¹i, v« h×nh doanh nghiÖp ®· tõ chèi céi nguån vµ nghÜa vô cña m×nh, vµ nh­ thÕ còng cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ®· tù tha ho¸ vµ t¸ch rêi khái céng ®ång d©n téc. Trong ph¹m vi néi bé doanh nghiÖp, v¨n ho¸ thÓ hiÖn ë viÖc tæ chøc kinh doanh nh©n c¸ch cña con ng­êi l·nh ®¹o vµ ng­êi lao ®«ng. Doanh nghiÖp kh«ngnªn chØ chó träng ®Õn lîi nhuËn mµ ®¬n thuÇn lµ ph¶i xem ng­êi lao ®«ng võa lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn kinh doanh, võa lµ môc tiªu cña ho¹t ®éng kinh doanh cÇn xem ®¬n vÞ kinh doanh lµ mét gia ®×nh lín, trong ®ã mçi thµnh viªn cã tr¸ch nhiÖm ph¶i hµnh ®éng v× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn hay xa xót cña mét doanh nghiÖp. Néi dung v¨n ho¸ cña mét doanh nghiÖp cßn thÓ hiÖn ë th¸i ®é víi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong th­¬ng tr­êng “th¾ng kh«ng kiªu, b¹i kh«ng n¶n”. §ã l¹i lµ th¸i ®é ®óng ®¾n mang ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n tÝnh to¸n ®Ó ®­a c¶ ®¬n vÞ cña m×nh ®i lªn vµ lóc h­ng thÞnh vÉn ph¶i lo l¾ng lµm sao ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, kh«ng ph¸ s¶n. Cïng víi th¸i ®é thÓ hiÖn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét doanh nghiÖp th× viÖc x¸c ®Þnh vµ ®­a nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt, ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i vµo c¸c mÆt qu¶n lý, qu¶n lý kinh doanh chØ nh»m môc tiªu cao c¶ lµ phôc vô cho con ng­êi – con ng­êi chø kh«ng thÓ v× lîi nhuËn, v× hiÖu qu¶ kinh tÕ ®¬n thuÇn mµ ®¸nh mÊt ®i b¶n s¾c d©n téc, ®¸nh mÊt nÒn v¨n ho¸ lµ vèn tinh thÇn lu«n ®­îc bæ sung tõ sù tiÒn sinh ®éng cña c¸c thÕ hÖ kÕ tiÕp nhau. Ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i nh»m kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸i lîi vµ c¸i thiÖn, c¸i ®Ñp, chø kh«ng v× nh÷ng lîi Ých thÊp hÌn, lµm mÊt nh©n c¸ch cña con ng­êi ViÖt Nam ®· ®­îc rÌn ®óc nªn tõ nh÷ng di s¶n quý b¸u cña truyÒn thèng d©n téc. NÕu kh«ng lµm ®­îc nh­ vËy th× chóng ta sÏ lµ nh÷ng ng­êi cã téi víi bÒ trªn vµ víi nh©n lo¹i loµi ng­êi. 3. Nguyªn nh©n dÉn tíi thùc tr¹ng trªn. Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu c¸ch kiÕm lêi kh¸c nhau nh­ chóng ta thÊy trong thùc tÕ th­êng thÓ hiÖn c¸ch kiÕm lêi ®· nªu trªn v× tr­íc hÕt ta thÊy. 3.1. V× lîi Ých c¸ nh©n cña c¸c nhµ t­ b¶n Tr­íc hÕt c¸c nhµ t­ b¶n muèn cã nhiÒu lêi th× buéc ph¶i nghÜ ra nhiÒu c¸ch kiÕm lêi kh¸c nhau: VÝ dô nh­ c¸ch kiÕm lêi b»ng sù bãc lét qu¸ møc søc lao ®«ng cña ng­êi c«ng nh©n khiÕn cho c«ng nh©n chØ ®ñ tån t¹i víi møc sèng tèi thiÓu râ rµng muèn cã nhiÒu lîi nhuËn th× hä sÏ ¸p dông mét trong sè nh÷ng c¸ch kiÕm lêi trªn mµ mét trong sè c¸ch ®ã lµ bãc lét søc lao ®«ng. T­ b¶n muèn biÕn gi¸ trÞ cña søc lao ®«ng cña c«ng nh©n thµh cña riªng hä, mµ c«ng nh©n míi lµ ng­êi xøng ®¸ng h­ëng thµnh qu¶ ®ã. 3.2. ThiÕu ý thøc v¨n ho¸. Nh­ chóng ta ®· biÕt v¨n ho¸ trong kinh doanh lµ phÇn kh«ng thÓ thiÕu nã kh«ng thÓ t¸ch b¹ch nhau ra, chÝnh v× thÕ mµ v¨n ho¸ lµ vÊn ®Ò quan träng trong kinh doanh, hai c¸i lu«n song hµnh tån t¹i cïng nhau nÕu kinh doanh thiÕu v¨n ho¸ th× viÖc kinh doanh ®ã tr­íc sau dÉn tíi ®æ bÓ. 3.3. ¶nh h­ëng cña sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ. T¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ kÐo theo sù khñng ho¶ng x· héi, gia ®×nh vµ t©m lý c¸ nh©n. T×nh h×nh ®ã lµm cho nh÷ng vÊn ®Ò ®èi néi ngµy cµng trë nªn gay g¾t h¬n, vµ vÊn ®Ò ®èi ngo¹i ë c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn ®ång thêi. T¨ng tr­ëng kinh tÕ ®i ®«i víi sù më réng vµ bÊt cong cña x· héi, tµn ph¸ m«i tr­êng hËu qu¶ cña t×nh tr¹ng nµy kh«ng chØ ®­a ®Õn sù k×m h·m t¨ng tr­ëng kinh tÕ, mµ cßn uy hiÕp sù sèng cßn cña c¶ loµi ng­êi. §©y cã thÓ nãi lµ mét th¶m ho¹. 4. H­íng gi¶i quyÕt. Víi nh÷ng nguyªn nh©n trªn chóng ta thÊy nã rÊt lµ phøc t¹p, nh­ng kh«ng bëi vËy, mµ chóng ta chÞu lïi b­íc chóng ta cã thÓ tuyªn truyÒn kÕt hîp yÕu tè v¨n ho¸ vµo trong kinh doanh ®Ó c¸c nhµ doanh nghiÖp nhËn thøc ®­îc v¨n ho¸ vµ kinh doanh lµ 2 mÆt kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau. Tõ ®ã cã c¸ch ¸p dông thiÕt thùc ®èi víi doanh nghiÖp cña m×nh. 4.1. KÕt hîp v¨n ho¸ vµo trong kinh doanh. B»ng nhiÒu con ®­êng kh¸c gióp mäi doanh nghiÖp nhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã vµ vËn dông s¸ng t¹o vµo trong doanh nghiÖp cña m×nh, b»ng c¸c th«ng tin ®¹i chóng, s¸ch b¸o ti vi, ®µi truyÒn thanh, tõ ®ã më mang thªm tÇm nhËn thøc cña m×nh vÒ v¨n ho¸ trong kinh doanh ®Ó vËn dông s¸ng t¹o cã hiÖu qu¶ tèi ­u. 4.2. C¸c nhµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã sù t×m tßi s¸ng t¹o. S¸ng t¹o t×m tßi häc hái kh«ng nh÷ng trong s¸ch vë, b¸o chÝ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin mµ cßn ph¶i häc hái c¶ träng t©m cña c¸c nhµ doanh nghiÖp. 4.3. C¸i t©m cña c¸c nhµ doanh nghiÖp. Kinh doanh ®ßi hái c¸c nhµ doanh nghiÖp tr­íc hÕt ph¶i cã t©m, c¸i t©m cña nhµ doanh nghiÖp. C¸c nhµ doanh nghiÖp tr­íc hÕt ph¶i cã tµi n¨ng. Tµi n¨ng trong viÖc n¾m b¾t c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ vµ vËn dông s¸ng t¹o vµo quy tr×nh s¶n xuÊt lµm cho hµm l­îng trÝ tuÖ trong méi ®¬n vÞ s¶n phÈm ngµy cµng t¨ng lªn, ®ång thêi sù tiªu hao n¨ng l­îng, nguyªn liÖu ngµy cµng gi¶m bít tµi n¨ng trong viÖc t×m hiÓu, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña thÞ tr­êng, dù b¸o ®­îc chiÒu h­íng thay ®æi cña cung – cÇu, tõ ®ã mµ cã thÓ ®i tr­íc vµ ®ãn ®Çu trong viÖc v¹ch kÕ ho¹ch hµnh ®éng cña doanh nghiÖp. Tµi n¨ng trong qu¶n lý tµi chÝnh ®Ó mçi ®ång vèn bá ra ®Òu mang l¹i hieuÑ qu¶ kinh tÕ mµ h«ng ®Ó s¶y ra l¶ng phÝ, thÊt tho¸t. Tµi n¨ng ph¶i ®i ®«i víi ®¹o ®øc v× ®¹o ®øc lµ nÒn t¶ng nh©n c¸ch lµm cho tµi n¨ng cña doanh nghiÖp ®­îc nh©n lªn. KÕt luËn Tãm l¹i “V¨n ho¸ trong kinh doanh ” lµ sù næ lùc chñ quan cña ng­êi tham gia kinh doanh, chÝnh hä thùc sù ®· vµ ®ang gãp c«ng søc cho sù tiÕn bé cña x· héi, song còng chÝnh hä nÕu kh«ng ®ñ søc vµ lùc, nh©n vµ trÝ sÏ cã nh÷ng hµnh vi ph¶n v¨n ho¸ trong kinh doanh. Do vËy v¨n ho¸ trong kinh doanh ®iÒu tiÕt mèi quan hÖ nµy nä chÝnh lµ mét ho¹t ®éng nh©n v¨n cã tÝnh gia ®×nh, tÝnh quèc gia vµ tÝnh quèc tÕ s©u s¾c, ®­îc ®iÒu tiÕt trong mét gi¶i ph¸p tæng thÓ v× sù tiÕn bé vµ v¨n minh cña x· héi. §ång thêi chóng ta cÇn x¸c ®Þnh l¹i viÖc ®­a thµnh tùu khoa häc kü thuËt, ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i. Kinh doanh môc ®Ých cao c¶ lµ phôc vô con ng­êi – con ng­êi chø kh«ng thÓ chØ v× lîi nhuËn, v× hiÖu qu¶ kinh tÕ ®¬n thuÇn lu«n ®­îc bæ sung tõ thùc tiÔn sinh ®éng cña c¸c thÕ hÖ kÕ tiÕp nhau. Ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i cã sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸i lîi vµ c¸i thiÖn, c¸i ®Ñp chø kh«ng v× lîi Ých thÊp hÌn lµm mÊt nh©n c¸ch cña con ng­êi. Víi ng­êi viÖt nam chóng ta ®· ®­îc rÌn ®óc nªn tõ nh÷ng di s¶n quý b¸u cña truyÒn thèng d©n téc. NÕu kh«ng lµm ®­îc nh­ vËy th× chóng ta lµ nh÷ng ng­êi cã téi víi tæ tiªn vµ c¶ nh©n lo¹i tiÕn bé cña x· héi loµi ng­êi. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o V¨n ho¸ vµ kinh doanh GS. Ph¹m Xu©n Nam (Trung t©m KHXH vµ nh©n v¨n quèc gia) 2. Mét vµi kh¸i niÖm vÒ sù kÕt hîp v¨n ho¸ víi kinh doanh theo h­íng ph¸t triÓn bÒn vøng. TS. SHALARD CHAI – RAMITANONDH 3. V¨n ho¸ vµ lèi sèng – Hµnh trang vµo thÕ kû 21 Thanh Lª 4. V¨n hoa trong kinh doanh KS. Hµ Träng Dòng 5. MÊy suy nghÜ vÒ nh©n tè v¨n ho¸ trong kinh doanh. TrÇn ThÞ Lan 6. Nh©n tè v¨n ho¸ trong n­íc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt nam. GS. §µo Xu©n S©m 7. V¨n ho¸ kinh doanh ë n­íc ta – thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. PGS.PTS. §ç Huy môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng văn hoá trong kinh doanh - Nguyên nhân và giải pháp.DOC