Đề tài Thực trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông

Lời mở đầu Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường đến nay tuy còn mới mẻ nhưng nó đã cuốn hút hầu hết các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia. Từ đây, nhiều doanh nghiệp đã bắt kịp được với cơ chế mới và kinh doanh có hiệu quả, tuy nhiên cũng có không ít những doanh nghiệp vẫn nằm trong tình trạng làm ăn thua lỗ và đứng trước nguy cơ phá sản. Bởi trong cơ chế mới các doanh nghiệp cùng sản xuất hàng hoá, cùng tồn tại cạnh tranh và bình đẳng với nhau trước pháp luật, đã tạo đà cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ bằng sự đào thải những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thay thế bằng những doanh nghiệp có năng lực, nhạy bén và có khả năng phát triển. Vậy vấn đề quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp sản xuất đó chính là hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp phải thực hiện tốt nguyên tắc hạch toán kinh doanh “lấy thu bù chi và có lãi”. Một trong những khâu ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sx kinh doanh của doanh nghiệp là khâu tiêu thụ sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm là để tiêu thụ và hoạt động đó diễn ra trên thị trường ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt. Vì vậy, làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp có nguồn tài chính để tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng, tăng nhanh vòng quay của vốn và đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Đồng thời, qua đó cũng tạo điều kiện cho nền kinh tế tăng trưởng, phát triển và hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Xuất phát từ ý nghĩa và vai trò đó, các nhà sản xuất kinh doanh không ngừng hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm sao cho phù hợp với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, phức tạp của nền kinh tế thị trường và làm thế nào để đẩy mạnh khả năng tiêu thụ sản phẩm là cả một quá trình nghiên cứu, phân tích, đánh giá một cách chính xác tình hình mọi mặt của doanh nghiệp mình: tình hình thị trường, tình hình đối thủ cạnh tranh, tình hình kinh tế xã hội . Trên cơ sở đó, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần có sự quản lý sáng suốt, linh hoạt, nhạy bén và năng động để vạch ra những hướng đi đúng đắn nhất. Làm tốt được những điều đó thì doanh nghiệp mới khẳng định được sự tồn tại và phát triển của mình, nếu không doanh nghiệp sẽ tự đào thải mình ra khỏi thị trường. Hoà cùng với không khí chung của nền kinh tế đất nước, ngành sành sứ thuỷ tinh công nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng tham gia vào quá trình đổi mới, Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông với hoạt động chính là sản xuất kinh doanh sản phẩm phích nước nóng và bóng đèn điện các loại, đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và việc đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm đang trở thành vấn đề bức xúc nhất và được đặt lên vị trí quan tâm hàng đầu của công ty. Xuất phát từ quan điểm này, trong thời gian được về thực tập tại Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông, tôi đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu về công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty thông qua đề tài “Thực trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông”. Nội dung đề tài bao gồm: Chương I: Những vấn đề cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương II: Thực trạng công tác tiêu thụ ở Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông. Chương III: Một số phương hướng và biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh tiêu thụ ở Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông. Mục lục Lời mở đầu. 4 Chương I: Những vấn đề cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 6 1.1 Khái niệm, vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm. 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. 6 1.1.2 Sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. 8 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ và biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. 9 1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm. 9 1.2.2 Các biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm. 14 Chương II: Thực trạng công tác tiêu thụ ở Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông. 20 2.1 Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. 20 2.1.1 Quá trình hình thành công ty. 20 2.1.2 Đặc điểm về tổ chức, quản lý sản xuất của công ty. 23 2.1.3 Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 24 2.1.4 Đặc điểm về sản phẩm của công ty. 25 2.1.5 Đánh giá chung về hoạt động của công ty. 27 2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2000. 28 2.2.1 Công tác lập kế hoạch tiêu thụ và doanh thu tiêu thụ của công ty. 28 2.2.2 Tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2000. 31 Chương III: Một số phương hướng và biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông. 35 3.1 Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 35 3.2 Những giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh tiêu thụ ở Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông. 35 3.2.1 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. 36 3.2.2 Hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức bán hàng. 37 3.2.3 Nâng cao chất lượng, đa dạng hoá và cải tiến mẫu msản phẩm. 38 3.2.4 Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. 40 3.2.5 Tăng cường sử dụng triệt để các biện pháp tài chính để thúc đẩy tiêu thụ. 42 3.2.6 Xây dựng chiến lược quảng cáo tổng hợp nhiều hình thức nhưng tiết kiệm và hiệu quả. 43 Kết luận. 45 Tài liệu tham khảo. 46

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2263 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vá bãng ChiÒu dµi §Çu ®Ìn 110/220 110/220 110/220 110/220 110/220 110/220 110/220 110/220 110/220 110/220 110/220 10 15 25 25 40 60 75 100 150 200 300 Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear 45 45 45 60 60 60 60 60 80 80 90 68 68 68 105 105 105 105 105 160 160 160 E27-B22 E27-B22 E27-B22 E27-B22 E27-B22 E27-B22 E27-B22 E27-B22 E27-B22 E27-B22 E27-B40 + S¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc tiªu thô ë thÞ tr­êng kh¾p trong c¶ n­íc vµ mét sè thÞ tr­êng n­íc ngoµi. MÆc dï vËy, s¶n phÈm cña c«ng ty mang tÝnh mïa vô, theo sè liÖu thèng kª nhiÒu n¨m cho thÊy viÖc tiªu thô chØ diÔn ra nhanh ë c¸c th¸ng 12,1,2. §iÒu nµy cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý kho. + §èi t­îng kh¸ch hµng trùc tiÕp vµ chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c c«ng ty t¹p phÈm, b¸ch ho¸ t¹i c¸c trung t©m thµnh phè lín. C«ng ty cung cÊp s¶n phÈm th«ng qua hîp ®ång vµ ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. + ViÖc tæ chøc kªnh tiªu thô, sö dông c¸c h×nh thøc tiªu thô ë mçi doanh nghiÖp ®Òu chÞu ¶nh h­ëng tõ nhiÒu nh©n tè nh­ sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng hµng ho¸ trong n­íc, ®Æc thï hµng ho¸ cña c«ng ty.... ë C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng ¸p dông kªnh ph©n phèi: Kªnh1 Kªnh2 C«ng ty C«ng ty Ng­êi b¸n bu«n Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi tiªu dïng Ng­êi tiªu dïng Trong c¸c kªnh tiªu thô trªn th× kªnh 1 ®­îc c«ng ty ¸p dông nhiÒu nhÊt. Do vËy còng lµ kªnh mang l¹i doanh thu lín nhÊt. Do thÞ tr­êng cña c«ng ty t­¬ng ®èi réng, s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc tiªu thô ë hÇu nh­ trªn ph¹m vi toµn quèc nªn c«ng ty kh«ng thÓ ph©n phèi s¶n phÈm ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng ®­îc. §¹i bé phËn s¶n phÈm ®­îc tiªu thô th«ng qua c¸c nhµ b¸n bu«n, sau ®ã lµ c¸c nhµ b¸n lÎ vµ cuèi cïng míi ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. 2.1.5 §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty. + ¦u ®iÓm: Nhê lu«n b¸m s¸t thÞ tr­êng nªn viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt ®· thùc sù g¾n liÒn víi ho¹t ®éng tiªu thô vµ ®­îc phèi hîp mét c¸ch nhÞp nhµng do ®ã lu«n ®¶m b¶o vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr­êng. C«ng ty ®· ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. C«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn chÊt l­îng s¶n phÈm , tõ ®ã t¹o lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc, ®¶m b¶o æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn. S¶n phÈm cña c«ng ty ®· thuyÕt phôc ®­îc mét sè l­îng lín kh¸ch hµng b»ng chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. §iÒu ®ã cho thÊy chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cña c«ng ty rÊt hîp lý. Nh÷ng chÝnh s¸ch nµy t¹o cho s¶n phÈm cã mét søc c¹nh tranh lín trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam, nhiÒu lÇn lät vµo Topten ®­îc ng­êi tiªu dïng ­a thÝch. Uu tÝn cña c«ng ty trong quan hÖ kinh doanh ngµy cµng cao, thÕ vµ lùc cña c«ng ty ®­îc tÝch luü kh¸; néi bé c«ng ty ®¹t ®­îc ®é thèng nhÊt ý chÝ vµ ho¹t ®éng cao; kinh nghiÖm vÒ ho¹t ®éng tiªu thô trong c¬ chÕ thÞ tr­êng tÝch luü ®­îc nhiÒu bµi häc quý. + Nh­îc ®iÓm: C«ng t¸c Marketing ch­a ®­îc ®Ò cao, sù hiÓu biÕt vÒ Marketing cßn Ýt, viÖc n¾m b¾t c¸c kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng vµ sù thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña nhiÒu c¸n bé cßn h¹n chÕ do hÇu hÕt c¸c c¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty ®Òu lµ nh÷ng ng­êi t­¬ng ®èi lín tuæi, ®­îc ®µo t¹o vµ tr­ëng thµnh trong thêi kú nÒn kinh tÕ n­íc ta cßn bao cÊp. ChÝnh v× thÕ, cã lóc ch­a thùc sù lµ c«ng cô ®¾c lùc cho c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty. ViÖc qu¶ng c¸o tiÕp thÞ, xóc tiÕn b¸n hµng, mÉu m·, nh·n m¸c, bao b× s¶n phÈm ch­a ®­îc quan t©m nhiÒu. 2.2 T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty n¨m 2000. 2.2.1 C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô vµ doanh thu tiªu thô cña c«ng ty. a. LËp kÕ ho¹ch tiªu thô. §Ó chuÈn bÞ cho s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m, mçi doanh nghiÖp ph¶i lËp cho m×nh rÊt nhiÒu kÕ ho¹ch nh­: kÕ ho¹ch vËt t­, kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng, kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµ x©y dùng c¬ b¶n, kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm...tÊt c¶ tËp hîp thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Trong bµi viÕt vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty th× vÊn ®Ò ®­îc ®Æt ra xem xÐt vµ nghiªn cøu lµ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô vµ doanh thu tiªu thô. KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm lµ viÖc dù ®o¸n tr­íc sè l­îng s¶n phÈm sÏ ®­îc tiªu thô trong kú kÕ ho¹ch, ®¬n gi¸ b¸n s¶n phÈm kú kÕ ho¹ch, doanh thu tiªu thô s¶n phÈm sÏ ®¹t ®­îc trong kú kÕ ho¹ch ®Ó tõ ®ã c«ng ty cã thÓ chñ ®éng tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao. Th«ng qua kÕ ho¹ch ®· lËp c«ng ty cã thÓ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm nãi riªng ®i ®óng h­íng ®· ®Þnh, nÕu c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm kh«ng khoa häc, kh«ng chÝnh x¸c th× qu¸ tr×nh tiªu thô sÏ bÞ ®éng, tiªu thô kh«ng phï hîp víi s¶n xuÊt sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi còng ¶nh h­ëng ®Õn hµng lo¹t kÕ ho¹ch kh¸c. Nh­ vËy, c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm lµ ®iÒu cÇn thiÕt cho c«ng ty tr­íc khi b­íc vµo s¶n xuÊt kinh doanh, nã t¹o ra sù chñ ®éng trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. KÕ ho¹ch tiªu thô vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty. * Ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch tiªu thô vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm: dùa vµo ®Æc ®iÓm tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh, c«ng ty ®· lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cho c¶ n¨m. Trong kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm n¨m cã ph©n chia sè l­îng s¶n phÈm theo tõng quý, trong kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm quý l¹i ph©n chia sè l­îng s¶n phÈm theo tõng th¸ng. * C¨n cø lËp kÕ ho¹ch: viÖc lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm c¨n cø chñ yÕu vµo t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm thùc tÕ cña n¨m tr­íc, kÕt qu¶ dù ®o¸n nhu cÇu thÞ tr­êng n¨m kÕ ho¹ch, c¸c ®¬n ®Æt hµng, c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt gi÷a c«ng ty víi kh¸ch hµng tr­íc thêi ®iÓm lËp kÕ ho¹ch. * Thêi ®iÓm lËp kÕ ho¹ch: c«ng ty lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cho n¨m sau th­êng vµo gi÷a quý IV n¨m b¸o c¸o. §©y còng lµ thêi ®iÓm c«ng ty lËp c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tµi chÝnh, kü thuËt. b. KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty n¨m 2000. Trong n¨m 2000, kÕ ho¹ch tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc lËp nh­ sau (biÓu sè 1) - Cét Tªn s¶n phÈm ®­îc lËp chi tiÕt cho ba lo¹i s¶n phÈm lµ bãng ®Ìn trßn, ®Ìn huúnh quang vµ ruét phÝch n­íc. - Hai cét Sè l­îng tiªu thô n¨m 1999 vµ Doanh thu tiªu thô n¨m 1999 ®­îc tæng hîp tõ c¸c sæ s¸ch, chøng tõ b¸o c¸o s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña c«ng ty trong n¨m 1999. - Cét Sè l­îng kÕ ho¹ch n¨m 2000 ®­îc lËp trªn c¬ së c¨n cø vµo ®¬n ®Æt hµng, hîp ®ång ®· ký kÕt, kÕt hîp víi viÖc dù ®o¸n nhu cÇu thÞ tr­êng n¨m 2000, kÕt qu¶ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm n¨m 1999 vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty. - Cét §¬n gi¸ b×nh qu©n kÕ ho¹ch n¨m 2000 ®­îc lËp c¨n cø vµo ®¬n gi¸ b×nh qu©n mçi s¶n phÈm n¨m 1999 vµ kÕt qu¶ cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng nh­ t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng ®Ó tÝnh cho n¨m sau. - Cét Doanh thu dù kiÕn n¨m 2000 ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nh©n sè l­îng s¶n phÈm kÕ ho¹ch n¨m 2000 víi ®¬n gi¸ b×nh qu©n kÕ ho¹ch cña tõng lo¹i s¶n phÈm. Ngoµi kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ®­îc lËp cho c¶ n¨m, c«ng ty cßn lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cho tõng quý. §Ó chi tiÕt chóng ta cã thÓ xem kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng quý, cô thÓ ë ®©y ta lÊy kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña quý I (biÓu sè 2). Ta thÊy r»ng tõ sè l­îng s¶n phÈm dù kiÕn tiªu thô trong quý I cña n¨m 2000, c«ng ty sÏ chia ra sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô hµng th¸ng nh­ng kh«ng ph¶i ph©n bæ ®Òu cho tõng th¸ng bëi tÝnh mïa vô cña s¶n phÈm cña c«ng ty. Qua c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng ta cã thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt sau: - C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. MÆc dï viÖc lËp kÕ ho¹ch tiªu thô lµ hÕt søc khã kh¨n, ph¶i dùa trªn nhiÒu c¨n cø khoa häc nh»m ®­a ra ®­îc nh÷ng con sè t­¬ng ®èi chÝnh x¸c víi thùc tÕ tiªu thô. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· quan t©m ®Õn viÖc më réng nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó dù kiÕn nhu cÇu tiªu dïng, tõ ®ã cã c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt; kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ®ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt, më réng thÞ tr­êng, ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô dÉn ®Õn t¨ng doanh thu vµ chiÕm lÜnh ®­îc thÞ phÇn. - Ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch tiªu thô cña c«ng ty cô thÓ, chi tiÕt cho tõng th¸ng, tõng quý phï hîp víi ®Æc ®iÓm tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty, thuËn lîi cho c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. C«ng ty ®· lËp kÕ ho¹ch tiªu thô dùa trªn t×nh h×nh tiªu thô thùc tÕ n¨m tr­íc, dù ®o¸n nhu cÇu n¨m kÕ ho¹ch vµ nhu cÇu t¹i thêi ®iÓm trong n¨m nh»m ®¹t tíi sù trïng khíp gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Trong kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2000 cña c«ng ty, doanh thu dù kiÕn sÏ ®¹t 174.904.000.000®, t¨ng 20.893.000.000® so víi n¨m 1999, víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 113,56%. Ta thÊy r»ng doanh thu dù kiÕn n¨m 2000 t¨ng lªn so víi n¨m 1999 chñ yÕu lµ do mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n: - Sè l­îng ®¬n ®Æt hµng, hîp ®ång tiªu thô t¨ng lªn lµm cho doanh thu dù kiÕn t¨ng. - Sè l­îng s¶n phÈm dù kiÕn tiªu thô t¹i thÞ tr­êng trong n­íc n¨m 2000 t¨ng lªn so víi n¨m 1999 còng lµm cho doanh thu tiªu thô dù kiÕn t¨ng lªn, cô thÓ: + VÒ sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô: Q ®Ìn trßn t¨ng tõ 23.202.000 chiÕc (1999) lªn 24.500.000 chiÕc (2000) tøc lµ dù kiÕn t¨ng tiªu thô 1.298.000 chiÕc víi tû lÖ t¨ng 105,59%; Q ®Ìn huúnh quang t¨ng tõ 5.122.000 chiÕc (1999) lªn 6.500.000 chiÕc (2000) tøc lµ dù kiÕn t¨ng tiªu thô 1.378.000 chiÕc víi tû lÖ t¨ng 126,9%; Q ruét phÝch t¨ng tõ 1.882.000 chiÕc (1999) lªn 2.000.000 chiÕc (2000) tøc lµ dù kiÕn t¨ng tiªu thô 118.000 chiÕc víi tû lÖ t¨ng 106,26%. Sù t¨ng lªn vÒ sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô vµ doanh thu tiªu thô dù kiÕn lµ mét biÓu hiÖn ®¸ng mõng, chøng tá c«ng ty ®· cã nhiÒu thµnh tÝch trong viÖc gi÷ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng, ®ång thêi còng thÓ hiÖn sù n¨ng ®éng trong viÖc t×m kiÕm b¹n hµng míi vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô. + VÒ gi¸ c¶ tÝnh cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm tiªu thô: nh×n chung gi¸ c¶ cña c¸c s¶n phÈm ®Òu cã biÕn ®éng so víi thùc tÕ n¨m 1999, song sù biÕn ®éng lµ kh«ng ®¸ng kÓ: Gi¸ bãng ®Ìn trßn dù kiÕn t¨ng tõ 1812® (1999) lªn 2000 ® tøc lµ t¨ng 118®. Gi¸ ®Ìn huúnh quang dù kiÕn gi¶m tõ 13.585® (1999) xuèng 13.000® (2000) tøc lµ gi¶m 585®. Gi¸ ruét phÝch dù kiÕn gi¶m tõ 22.522® (1999) xuèng 22.000® (2000) tøc lµ gi¶m 522®. ViÖc dù kiÕn t¨ng hoÆc gi¶m gi¸ b¸n cña c¸c lo¹i s¶n phÈm lµ dùa trªn gi¸ b¸n s¶n phÈm n¨m tr­íc vµ dù ®o¸n vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng thÞ tr­êng ®Ó ®Æt gi¸ b¸n s¶n phÈm kú kÕ ho¹ch. + VÒ c¬ cÊu s¶n phÈm tiªu thô: c«ng ty tËp trung vµo s¶n xuÊt vµ tiªu thô mÆt hµng bãng ®Ìn huúnh quang do nh÷ng ®Æc tÝnh cña lo¹i s¶n phÈm nµy ®ang ®­îc ng­êi tiªu dïng ­a chuéng. ChÝnh v× v©y mµ s¶n phÈm ®Ìn huúnh quang dù kiÕn t¨ng s¶n l­îng lªn 126,9% trong khi ®ã viÖc tiªu thô c¸c s¶n phÈm cã tÝnh æn ®Þnh h¬n (®Ìn trßn lµ 105,59% vµ ruét phÝch lµ 106,26%). Nh­ vËy, víi sù t¸c ®éng tæng hîp cña 3 nh©n tè: sè l­îng, kÕt cÊu, gi¸ c¶ s¶n phÈm tiªu thô kú kÕ ho¹ch n¨m 2000 so víi kú thùc tÕ n¨m 1999 ®· dÉn ®Õn doanh thu tiªu thô dù kiÕn trong n¨m 2000 t¨ng lªn. §Ó thÊy râ ®­îc c«ng t¸c thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô cña c«ng ty ra sao ta ®i nghiªn cøu t×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô cña c«ng ty trong n¨m 2000. 2.2.2 T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty n¨m 2000. a. Ph­¬ng thøc b¸n hµng. Th«ng th­êng, c«ng ty ¸p dông ph­¬ng thøc b¸n hµng lµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. NghiÖp vô b¸n bu«n ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ph­¬ng thøc b¸n bu«n qua kho víi chøng tõ ban ®Çu, kiªm phiÕu xuÊt kho lµ chøng tõ b¸n hµng duy nhÊt cã gi¸ trÞ lµm c¨n cø cho h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n. Cßn hµng ho¸ b¸n lÎ ®­îc thùc hiÖn t¹i phßng thÞ tr­êng cña c«ng ty. Phßng thèng kª kÕ to¸n tµi vô sÏ theo dâi chung dùa theo c¸c chøng tõ do 2 phßng trªn cung cÊp. Tõng lo¹i s¶n phÈm ®­îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt riªng, kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n phiÕu xuÊt kho ph¸t sinh trong th¸ng ®Ó lËp sæ. C«ng ty còng thùc hiÖn theo dâi tæng hîp t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo tõng th¸ng, tõng quý. Cuèi mçi quý, phßng tµi vô l¹i tËp hîp kÕt qu¶ tiªu thô theo c¸c chØ tiªu sè l­îng, sè tiÒn chi tiÕt cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Nh­ vËy,víi c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng linh ho¹t, s¸ng t¹o ®· gióp c«ng ty ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh trong vÊn ®Ò gi÷ ®­îc kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ kh«ng ngõng t×m kiÕm b¹n hµng míi. b. Mét sè biÖn ph¸p kinh tÕ tµi chÝnh ®· ®­îc c«ng ty sö dông ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô vµ t¨ng doanh thu. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng ®· tõng b­íc ®i lªn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ uy tÝn cña m×nh. C«ng ty ®· nhËn thøc ®­îc r»ng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh g¨y g¾t víi c¸c s¶n phÈm ngo¹i nhËp trªn thÞ tr­êng, th× c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm lu«n ®­îc ®­a lªn vÞ trÝ hµng ®Çu. V× vËy c«ng ty lu«n chó träng ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ngay tõ kh©u ®Çu vµo. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua môc tiªu chÊt l­îng ®ã lµ: duy tr× vµ n©ng cao hiÖu lùc cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. Th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ néi bé mçi th¸ng mét lÇn, æn vµ c¶i tiÕn dÇn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, kh«ng ®Ó x¶y ra viÖc khiÕu n¹i vÒ chÊt l­îng. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty ®· ¸p dông mét sè biÖn ph¸p kh¸c ®Ó gióp cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm ®­îc diÔn ra nhanh chãng, thuËn lîi h¬n dùa trªn viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô hiÖn t¹i cô thÓ lµ: + ChÝnh s¸ch chiÕt khÊu ­u ®·i: c«ng ty sö dông ®ßn bÈy nµy ®Ó kÝch thÝch søc mua cña c¸c b¹n hµng cña m×nh, v× ®­îc h­ëng møc chiÕt khÊu b¸n hµng cao tû lÖ víi møc s¶n phÈm tiªu thô nªn c¸c kh¸ch hµng cµng tiªu thô nhiÒu s¶n phÈm cña c«ng ty h¬n. BiÖn ph¸p nµy cã tÝnh kh¶ thi cao, cã lîi cho c¶ hai bªn. + Gi¸ c¶ hµng ho¸: §Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô cña mét sè mÆt hµng cña c«ng ty, c«ng ty ®· chñ ®éng gi¶m gi¸ b¸n ®Ìn huúnh quang tõ 13.000® xuèng 12.500®. ViÖc gi¶m gi¸ nµy cã t¸c ®éng lín lµm t¨ng tiªu thô v­ît kÕ ho¹ch 100.050 s¶n phÈm. Ngoµi ra, cßn c¨n cø vµo thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm mµ c«ng ty cã thÓ t¨ng gi¸ b¸n khi thÊy cÇu vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty t¨ng. + Qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm: viÖc giíi thiÖu s¶n phÈm kh«ng chØ ®­îc giíi thiÖu t¹i c¸c cöa hµng mµ cßn ®­îc tiÕn hµnh th«ng qua viÖc tham dù c¸c héi chî triÓn l·m hµng c«ng nghiÖp, hµng tiªu dïng trong vµ ngoµi n­íc. C«ng ty kh«ng chØ ®­a th«ng tin vÒ s¶n phÈm, vÒ h×nh ¶nh cña m×nh ®Õn víi kh¸ch hµng mµ cßn tiÕp cËn th«ng tin tõ phÝa kh¸ch hµng, gióp cho c«ng ty thùc hiÖn tèt c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, gãp phÇn n©ng cao doanh thu vµ lîi nhuËn cña c«ng ty. c. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Sau ®©y lµ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm (biÓu sè 3) vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm (biÓu sè 4) cña C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng trong n¨m 2000. §Ó hiÓu râ h¬n nh÷ng sè liÖu trªn ta ®i ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm, ®ã lµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ó ®¸nh gi¸ toµn bé qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty nh»m lµm râ chÊt l­îng ho¹t ®éng vµ c¸c nguån tiÒm n¨ng cÇn khai th¸c, trªn c¬ së ®ã ®Ò ra c¸c ph­¬ng ¸n,c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n phÈm vµ tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô kh«ng nh÷ng lµ c«ng cô ®Ó ph¸t hiÖn kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong ho¹t ®éng tiªu thô mµ cßn lµ c«ng cô c¶i tiÕn c¬ chÕ qu¶n lý c«ng t¸c tiªu thô bëi nã chØ râ ®­îc nguyªn nh©n cña c¸c vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ cã gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó c¶i tiÕn qu¶n lý.Víi ý nghÜa, vµi trß quan träng nh­ vËy, nªn ®Ó hiÓu râ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty vµ ®Ò ra ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng tån t¹i th× ta ph¶i ®i vµo ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô thùc tÕ s¶n phÈm cña C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng n¨m 2000.Víi sè liÖu ë hai biÓu trªn ta cã vµi nhËn xÐt sau: + Trong biÓu nµy, sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô kú kÕ ho¹ch lµ 33.000.000 s¶n phÈm c¸c lo¹i nh­ng thùc tÕ chØ tiªu thô ®­îc 31.483.140 s¶n phÈm tøc lµ gi¶m 1.516.860 s¶n phÈm víi tû lÖ hoµn thµnh kÕ ho¹ch lµ 95,4%, trong ®ã: ®Ìn trßn: - 1.344.910 chiÕc ®¹t 94,5% kÕ ho¹ch ®Ìn huúnh quang: + 100050 chiÕc ®¹t 101,54% kÕ ho¹ch ruét phÝch: - 272.000 chiÕc ®¹t 86,4% kÕ ho¹ch + VÒ sè l­îng s¶n phÈm hµng tån kho ë c¶ hai thêi ®iÓm ®Çu kú vµ cuèi kú kh«ng cã sù biÕn ®éng ®¸ng kÓ, riªng sè l­îng bãng ®Ìn trßn tån kho vÒ cuèi n¨m t¨ng m¹nh tõ 1.102.389 chiÕc lªn 2.440.454 chiÕc do søc mua mÆt hµng nµy cuèi n¨m gi¶m m¹nh kh«ng nh­ dù ®o¸n cña c«ng ty. Do vËy, ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm nµy c«ng ty cÇn t×m hiÓu râ nguyªn nh©n, ®Ó tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh­ viÖc ®iÒu chØnh l¹i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dùa trªn viÖc x¸c ®Þnh l¹i chÝnh x¸c h¬n nhu cÇu thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ còng ph¶i ®­îc xem xÐt l¹i ®Ó ®èi phã víi c¸c mÆt hµng nhËp lËu trªn thÞ tr­êng cña Trung Quèc, §µi Loan... + VÒ gi¸ b¸n b×nh qu©n mçi s¶n phÈm cña c«ng ty t¨ng lªn 0,19% hay 24® so víi kÕ ho¹ch, cô thÓ lµ: - Gi¸ b¸n b×nh qu©n mét chiÕc bãng ®Ìn trßn theo kÕ ho¹ch lµ 2000® nh­ng thùc tÕ lµ 2070® tøc lµ t¨ng 70® ®¹t 103,5% so víi kÕ ho¹ch. - Gi¸ b¸n b×nh qu©n mét chiÕc bãng huúnh quang theo kÕ ho¹ch lµ 13000® nh­ng thùc tÕ lµ 12500® tøc lµ gi¶m 500® ®¹t 96,15% so víi kÕ ho¹ch. - Gi¸ b¸n b×nh qu©n mét chiÕc ruét phÝch theo kÕ ho¹ch lµ 22.000® nh­ng thùc tÕ lµ 22.500® tøc lµ t¨ng 500® ®¹t 102,27% so víi kÕ ho¹ch. + VÒ doanh thu tiªu thô thùc tÕ gi¶m so víi kÕ ho¹ch lµ 5.592.338.700® b»ng 96,8% so víi kÕ ho¹ch, cô thÓ: - Riªng ®èi víi bãng ®Ìn trßn, doanh thu thùc tÕ t¨ng 1.527.036.300® vµ b»ng 103,29% so víi kÕ ho¹ch. - Cßn ®èi víi ®Ìn huúnh quang, doanh thu thùc tÕ gi¶m 1.999.375.000® vµ b»ng 97,63% so víi kÕ ho¹ch. - Vµ ruét phÝch th× doanh thu thùc tÕ gi¶m 5.120.000.000® b»ng 88,36% so víi kÕ ho¹ch. Nh­ vËy, doanh thu tiªu thô thùc tÕ cña c«ng ty so víi kÕ ho¹ch ®· kh«ng hoµn thµnh mÆc dï cã sù bï trõ vÒ t¨ng gi¶m doanh thu cña tõng s¶n phÈm cô thÓ. ChÝnh v× vËy, khi bï trõ cho nhau vÉn lµm cho tæng doanh thu tiªu thô gi¶m, chØ ®¹t cã 96,8% so víi kÕ ho¹ch. Qua biÓu sè 3 ta thÊy, mÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c tiªu thô nh­ng c«ng ty vÉn ch­a hoµn thµnh ®­îc kÕ ho¹ch ®Æt ra trong n¨m 2000: + VÒ mÆt sè l­îng tiªu thô hÇu hÕt kÕ ho¹ch c¸c mÆt hµng ®Òu cao h¬n so víi thùc tÕ trõ ®Ìn huúnh quang, ®iÒu ®ã do nhiÒu nguyªn nh©n nh­ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ch­a chÝnh x¸c, ch­a khoa häc, ch­a n¾m b¾t kÞp thêi thay ®æi cña nhu cÇu thÞ tr­êng, h¬n n÷a l¹i do rÊt nhiÒu s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt víi s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc tung ra nªn ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kÕ ho¹ch tiªu thô cña c«ng ty. + ViÖc lËp gi¸ b¸n b×nh qu©n cßn cã sù chªnh lÖch t­¬ng ®èi lín gi÷a kÕ ho¹ch vµ thùc tÕ, ®iÒu nµy ®· t¸c ®éng kh«ng nhá tíi doanh thu vµ tiªu thô. ViÖc lËp kÕ ho¹ch gi¸ b¸n b×nh qu©n mét bãng ®Ìn trßn vµ ruét phÝch ®Òu cao h¬n so víi thùc tÕ, nh­ng ®Ìn huúnh quang l¹i thÊp h¬n so víi thùc tÕ. Nguyªn nh©n ë ®©y lµ do sù biÕn ®éng m¹nh vÒ t×nh h×nh cung cÇu trªn thÞ tr­êng. CÇu h­íng vµo nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh thêi ®¹i (®Ìn huúnh quang), gi¶m thÞ hiÕu ®èi víi mÆt hµng ®Ìn trßn vµ phÝch n­íc. §©y còng lµ nguyªn nh©n mang tÝnh kh¸ch quan, khiÕn c«ng ty khã l­êng tr­íc ®­îc nh­ng còng chøng tá viÖc ch­a n¾m râ t×nh h×nh xu h­íng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng. Tuy kh«ng ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch ®Æt ra nh­ng víi kÕt qu¶ nh­ trªn còng ®· chøng tá sù cè g¾ng cña tËp thÓ l·nh ®¹o, c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh ®· ®­îc ¸p dông ®· phÇn nµo ph¸t huy t¸c dông nh»m ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô vµ n©ng cao doanh thu b¸n hµng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nh÷ng mÆt m¹nh cÇn ph¸t huy vµ nc tån t¹i h¹n chÕ trªn c¬ së ®ã ®Ó cñng cè, c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn c¸c gi¶i ph¸p nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n n÷a trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Ch­¬ng III: Mét sè ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng. 3.1 Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, nhu cÇu tiªu dïng ®ßi hái ngµy mét n©ng cao. Xu h­íng tiªu dïng nh»m vµo c¸c chñng lo¹i hµng ho¸ phong phó vÒ mÉu m·, chÊt l­îng ®¶m b¶o, gi¸ c¶ phï hîp trong ®ã kh«ng ngo¹i trõ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. §Ó ®Þnh h­íng ph¸t triÓn tiªu thô s¶n phÈm vµ t¨ng doanh thu trong thêi gian tíi cÇn c¨n cø vµo môc tiªu chiÕn l­îc cña ngµnh, cña Tæng c«ng ty sµnh sø thuû tinh c«ng nghiÖp vµ c¨n cø vµo thùc tr¹ng t×nh h×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng nh­ c¨n cø vµo nh÷ng kÕt qu¶ b­íc ®Çu nghiªn cøu thÞ tr­êng, C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng ®· x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh h­íng kÕ ho¹ch cho nh÷ng n¨m tíi, cô thÓ nh­ sau: - Kh¼ng ®Þnh quan ®iÓm h­íng träng t©m vµo thÞ tr­êng trong n­íc víi ph­¬ng h­íng ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, t¨ng nhanh tÝch luü, n©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng. - H×nh thµnh m¹ng l­íi tiªu thô xuyªn suèt trªn ph¹m vi c¶ n­íc; tæ chøc nghiªn cøu kü thÞ tr­êng, chó träng mÉu m· ®Ó v­¬n tíi chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, ®ång thêi tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô t¹i c¸c thµnh phè lín, khu c«ng nghiÖp träng t©m, khu d©n c­ vµ vïng n«ng th«n... ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña ®«ng ®¶o ng­êi tiªu dïng, t¹o thÕ c¹nh tranh víi hµng nhËp tõ Trung Quèc vµ c¸c n­íc trong khu vùc. - Båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ cña c«ng ty, ®¶m b¶o tiÕp thu nhanh chãng nh÷ng tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ øng dông vµo s¶n xuÊt. - T×m kiÕm vµ ph¸t triÓn nguån lùc tµi chÝnh l©u dµi, ­u tiªn c¸c dù ¸n ®Çu t­ më réng vµ ®Çu t­ míi nh»m ra t¨ng n¨ng suÊt, ®¶m b¶o ®¹t tr×nh ®é c«ng nghÖ míi. 3.2 Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô ë C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng ta thÊy tr¶i qua qu¸ tr×nh gÇn 40 x©y dùng, tån t¹i vµ ph¸t triÓn víi mét quy m« lín vµ ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn dµy d¹n kinh nghiÖm nh­ng tiªu thô s¶n phÈm míi chØ trë thµnh nhiÖm vô trong mét vµi n¨m gÇn ®©y. Do ®ã, vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ ®ã ®· c¶n trë rÊt nhiÒu ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, dÉn ®Õn viÖc c«ng ty kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm trong n¨m 2000. §ã còng lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc quan t©m hµng ®Çu cña c«ng ty trªn con ®­êng t×m kiÕm nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt t×nh h×nh tiªu thô hiÖn nay. §Ó cã thÓ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty ®ßi hái ph¶i cã sù t¸c ®éng tæng hîp tõ nhiÒu phÝa: kinh tÕ, kü thuËt, tµi chÝnh, qu¶n lý ... víi vèn kiÕn thøc ®· ®­îc häc ë tr­êng, t«i ®· cè g¾ng t×m hiÓu, nghiªn cøu vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nãi chung vµ tËp trung nghiªn cøu qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty nãi riªng. Tõ ®ã t×m ra nh÷ng tån t¹i, v­íng m¾c cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Do ®ã, t«i xin phÐp ®­îc ®ãng gãp mét sè ý kiÕn nh»m gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô cña c«ng ty. 3.2.1 Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. ViÖc lËp kÕ ho¹ch lµ c«ng viÖc rÊt quan träng vµ hoµn toµn cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty v× s¶n xuÊt víi mét quy m« lín, khèi l­îng s¶n phÈm nhiÒu. Do viÖc lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty phô thuéc chñ yÕu vµo t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm thùc tÕ cña n¨m tr­íc, kÕt qu¶ dù ®o¸n nhu cÇu vµ t×nh h×nh biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng n¨m kÕ ho¹ch do vËy c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng cã ý nghÜa rÊt quan träng trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. Nã gióp c«ng ty cã thÓ n¾m v÷ng thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng, søc mua cña thÞ tr­êng còng nh­ t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ®ã. C¨n cø vµo ®ã, c«ng ty míi cã thÓ tæ chøc s¶n xuÊt, tiªu thô theo ph­¬ng ch©m b¸n ra nh÷ng thø thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n ra thø m×nh cã. Trong thùc tÕ viÖc lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty so víi t×nh h×nh tiªu thô thùc tÕ vÉn cßn cã sù chªnh lÖch lín vÒ sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô (gi¶m 4,6%) so víi kÕ ho¹ch. Nguyªn nh©n chÝnh cña thùc tr¹ng nµy lµ viÖc ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng tr­íc khi lËp kÕ ho¹ch ch­a ®­îc c«ng ty thùc sù chó träng, ch­a s©u s¸t vµ ch­a tÝnh hÕt ®­îc møc ®é ¶nh h­ëng s©u s¾c cña c¸c nh©n tè cã liªn quan ®Õn tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Do vËy, ®iÒu nµy kh«ng nh÷ng ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tiªu thô thùc tÕ mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn c¸c bé phËn kh¸c cña c«ng ty nh­ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch tµi chÝnh... ChÝnh v× vËy, c«ng ty cÇn cã mét ph­¬ng h­íng ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng thËt hîp lý vµ ®­a nã trë thµnh mét ho¹t ®éng th­êng xuyªn. Cã nh­ vËy th× c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch tiªu thô míi chÝnh x¸c, phï hîp vµ ®¶m b¶o s¶n xuÊt ®Õn ®©u tiªu thô hÕt ®Õn ®ã. §Ó thùc hiÖn tèt ®iÒu nµy th× c«ng ty nhÊt ®Þnh ph¶i n¾m v÷ng c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ kinh tÕ-x· héi, tr×nh ®é v¨n minh, søc tiªu thô, phong tôc tËp qu¸n cña ng­êi tiªu dïng, møc ®é thay ®æi thÞ hiÕu gi÷a c¸c thêi kú vµ sù c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i kh¸c trªn thÞ tr­êng. §Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c nµy, c«ng ty ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ tr­êng, n¾m v÷ng c¸c nghiÖp vô marketing nh»m thu thËp, ph©n tÝch tæng hîp c¸c th«ng tin,... ®Ó tr¸nh sù cång kÒnh trong bé m¸y qu¶n lý th× c«ng ty cã thÓ sö dông bé phËn nh©n lùc cã s½n ë phßng thÞ tr­êng vµ phßng kÕ to¸n ®Ó ®¶m nhËn c«ng viÖc nµy. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cña th«ng tin tæng hîp, c«ng ty cÇn trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin hiÖn ®¹i nh­ ®iÖn tho¹i, m¸y fax... c¸c ph­¬ng tiÖn l­u tr÷, xö lý th«ng tin nhanh chãng, chÝnh x¸c nh­ m¸y vi tÝnh. HiÖn nay, c«ng ty ®ang trªn ®­êng ®Çu t­ chiÒu s©u nh»m trang bÞ hiÖn ®¹i cho c¸c phßng ban vÒ c¸c ph­¬ng tiÖn ®ã. Ngoµi ra, c«ng ty cÇn quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng kh¸c nh­ b¸o trÝ, ph¸t thanh, truyÒn h×nh,... ®Ó thu thËp bæ xung c¸c th«ng tin cÇn thiÕt mµ nh©n viªn cña c«ng ty ch­a kÞp hoÆc ch­a cã kh¶ n¨ng thu thËp ®­îc. Tõ ®ã, c«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt thö c¸c s¶n phÈm theo c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng, ®­a vµo thÞ tr­êng ®Ó tiÕp tôc thu nhËn th«ng tin vµ lµm xuÊt hiÖn nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ph¶n håi. C«ng ty còng cÇn t¨ng c­êng ®iÒu tra trùc tiÕp ng­êi tiªu dïng trªn diÖn réng b»ng c¸c h×nh thøc ph¸t phiÕu ®iÒu tra, ®Æt c¸c hßm th­ gãp ý t¹i c¸c cöa hµng... C«ng viÖc nµy ®ßi hái ph¶i cã thêi gian vµ sù ®Çu t­ hîp lý. ViÖc ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ tr­êng ®ßi hái ph¶i diÔn ra mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc nh»m gióp cho c«ng ty cã thÓ ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm míi phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng hoÆc c¶i tiÕn mÉu m·, chÊt l­îng s¶n phÈm s½n cã cña m×nh. Nhê vËy gãp phÇn lµm cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ®­îc chÝnh x¸c vµ khoa häc h¬n, phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ më ra nhiÒu ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng míi cho c«ng ty. 3.2.2 Hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c tæ chøc b¸n hµng. Víi ®èi t­îng kh¸ch hµng lµ c¸c t« chøc kinh tÕ, c¸c c«ng ty t¹p ho¸, b¸ch ho¸...th× c«ng ty thùc hiÖn giao hµng tr­íc vµ thanh to¸n sau, cÇn ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò thanh to¸n ®Ó tr¸nh x¶y ra hiÖn t­îng chËm thanh to¸n, cè t×nh d©y d­a chiÕm dông vèn cña c«ng ty. Do v©y, c«ng ty cÇn ®Æt ra kû luËt thanh to¸n chÆt chÏ, yªu cÇu c¸c kh¸ch hµng thiÕt lËp hÖ thèng sæ s¸ch, chøng tõ ®Çy ®ñ. §Þnh kú hµng th¸ng, hµng quý c«ng ty cÇn trùc tiÕp ®i kiÓm tra, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c sai sãt, yÕu kÐm vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. Tuy nhiªn, c«ng ty còng cÇn cã c¸c h×nh thøc h­íng dÉn, t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty nhanh vµ ®óng h¹n. Bªn c¹nh ®ã, ph¶i n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c b¸n hµng, giao dÞch b¸n hµng, phôc vô kh¸ch hµng ©n cÇn, chu ®¸o lµ rÊt cÇn thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay, c«ng ty cã thÓ giíi thiÖu trùc tiÕp s¶n phÈm cña m×nh nÕu lµ kh¸ch hµng míi, ®­a kh¸ch hµng ®i th¨m quan quy tr×nh s¶n xuÊt ®Ó hä cã thÓ kiÓm tra ®­îc chÊt l­îng cña tõng kh©u s¶n xuÊt. Khi cã s¶n phÈm míi hoÆc s¶n phÈm ®· ®­îc c¶i tiÕn, c«ng ty còng cÇn giíi thiÖu trùc tiÕp víi kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh giao dÞch ®Ó kh¸ch hµng thÊy râ ­u ®iÓm cña nã, nh÷ng nÐt míi trong c«ng t¸c c¶i tiÕn. 3.2.3 N©ng cao chÊt l­îng, ®a d¹ng ho¸ vµ c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm. §Ó n©ng cao søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng th× viÖc n©ng cao chÊt l­îng, c¶i tiÕn mÉu m· lµ ®iÒu cã tÝnh chÊt chiÕn l­îc. S¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay vÒ chÊt l­îng, h×nh d¸ng, mÉu m· kh«ng thua kÐm g× hµng ngo¹i nhËp. Nh­ng vÊn ®Ò l©u dµi lµ ®Ó c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng th× chÊt l­îng ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao, mÉu m· ph¶i th­êng xuyªn ®­îc c¶i tiÕn nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao cña x· héi, do ®ã c«ng ty cÇn cã h­íng ®Çu t­ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo. a. §Çu t­, mua s¾m, söa ch÷a vµ b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ. §Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ ®ã lµ ®Çu t­ theo chiÒu s©u nh»m t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt cña m¸y mãc thiÕt bÞ, hiÖn ®¹i d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn, liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Do ®ã t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh¶ n¨ng tiªu thô cña c«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn vèn cã h¹n, lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ch­a nhiÒu th× viÖc ®Çu t­ míi trang thiÕt bÞ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, c«ng ty cã thÓ ®Çu t­ tõng b­íc, tõng d©y chuyÒn tiÕn tíi hoµn thiÖn ®ång bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng cÇn duy tr× vµ n©ng cao n¨ng s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ cò, ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc, ®¸p øng ®ñ s¶n phÈm c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng. §èi víi nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i, thêi gian sö dông ch­a l©u th× viÖc duy tr×, b¶o d­ìng lµ rÊt thuËn lîi. Tuy nhiªn, vÉn ph¶i cã mét ®éi ngò c«ng nh©n söa ch÷a tay nghÒ cao, lµm viÖc nhiÖt t×nh, tÝch cùc s¸ng t¹o ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n. §Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c söa ch÷a ®­îc tiÕn hµnh tèt, c«ng ty cÇn ph¶i tÝnh to¸n, dù trï vµ ®¶m b¶o vèn cho c«ng t¸c söa ch÷a vµ ®iÒu quan träng lµ ph¶i tÝnh to¸n ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn cho c«ng t¸c söa ch÷a ®ã. NÕu nh­ chi phÝ cña viÖc söa ch÷a m¸y mãc lµ qu¸ lín th× c«ng ty cÇn lo¹i bá m¸y mãc thiÕt bÞ nµy vµ thay ®æi b»ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i h¬n. Cïng víi viÖc söa ch÷a, c«ng ty cÇn ®¶m b¶o tèt chÕ ®é b¶o d­ìng m¸y mãc theo ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ thùc tr¹ng cña m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng t¸c b¶o d­ìng cÇn g¾n liÒn víi tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Lµm tèt c«ng t¸c nµy võa ®¶m b¶o duy tr× n¨ng lùc s¶n xuÊt võa h¹n chÕ sù háng hãc cña m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÕt kiÖm chi phÝ söa ch÷a. b. §¶m b¶o sö dông vËt t­ ®óng vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng quy ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë c«ng ty, yÕu tè nguyªn vËt liÖu ®­îc xem lµ vÊn ®Ò then chèt quy ®Þnh toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty còng nh­ quy ®Þnh chÊt l­îng cña s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra. Do vËy, cïng víi viÖc kiÓm tra kü thuËt, c«ng ty còng cÇn kiÓm tra l­îng vËt t­ tõ kh©u nhËp ®Õn kh©u xuÊt nh»m ®¶m b¶o cho vËt t­ ®­îc sö dông ®óng chÊt l­îng quy ®Þnh, ®óng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ-kü thuËt, tr¸nh mäi hiÖn t­îng gian lËn, bít xÐn, thay thÕ vËt t­ lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Bªn c¹nh viÖc ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng, th× vÒ mÆt sè l­îng, c«ng ty còng cÇn cã kÕ ho¹ch dù tr÷ vËt t­ ®Ó phôc vô kÞp thêi, liªn tôc cho c«ng t¸c s¶n xuÊt, tr¸nh hiÖn t­îng ngõng s¶n xuÊt do thiÕu vËt t­, hay khi cã cÇu vÒ vËt t­ qu¸ cao dÉn ®Õn gi¸ vËt t­ bÞ ®Èy lªn lµm ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Do vËy, c«ng ty còng cÇn quan t©m h¬n ®Õn hÖ thèng kho tµng, b¶o qu¶n vËt t­, cã nh÷ng biÖn ph¸p phßng ngõa ®Ó tr¸nh x¶y ra rñi ro ®¸ng tiÕc. c. N©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc tay nghÒ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. C«ng nh©n s¶n xuÊt lµ ng­êi trùc tiÕp vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ, cho nªn ngay c¶ trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt tù ®éng ho¸ th× m¸y mãc vÉn chÞu sù ®iÒu khiÓn cña con ng­êi. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hiÖn nay, víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn nªn rÊt cÇn nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é ®Ó cã thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc m¸y mãc nh»m ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. V× vËy, cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ ®Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy c«ng ty cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc kh¸c nhau nh­: + Më c¸c líp ®µo t¹o, h­íng dÉn nghiÖp vô kü thuËt ng¾n h¹n. + Tæ chøc c¸c buæi héi th¶o, rót kinh nghiÖm, b¸o c¸o kinh nghiÖm trong ph¹m vi tõng ph©n x­ëng còng nh­ toµn c«ng ty. + HuÊn luyÖn kü thuËt, rót kinh nghiÖm trùc tiÕp tõ m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt. + Tæ chøc héi thi tay nghÒ giái mét c¸ch th­êng xuyªn ®Ó c«ng nh©n tù phÊn ®Êu, häc hái n©ng cao tay nghÒ, tÝch luü kinh nghiÖm s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty còng cÇn c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n nh­ ®iÒu kiÖn nhµ x­ëng, ¸nh s¸ng, ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i tr­êng...®Ó c«ng nh©n cã kh¶ n¨ng ph¸t huy vµ n©ng cao tay nghÒ. d. §a d¹ng ho¸ vµ c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm. Song song víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng th× viÖc ®a d¹ng ho¸ vµ c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm cho phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt bëi trªn thÞ tr­êng hiÖn nay víi sù phong phó vµ ®a d¹ng cña c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i cïng lo¹i ®ßi hái C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng ph¶i ®a d¹ng ho¸ vµ c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm cña chÝnh m×nh th× míi ®ñ søc c¹nh tranh. Trªn thùc tÕ hiÖn nay, s¶n phÈm cña c«ng ty vÒ chñng lo¹i vµ mÉu m·, kiÓu d¸ng lµ kh¸ phong phó nªn ®· ng­êi tiªu dïng rÊt ­a chuéng. Tuy nhiªn kh«ng thÓ dõng l¹i ë ®ã bëi v× s¶n phÈm cña c«ng ty lµ s¶n phÈm tiªu dïng do ®ã ph¶i lu«n phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng nÕu kh«ng sÏ bÞ lçi mèt vµ l¹c hËu. ViÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cã thÓ dùa trªn c¬ së tËp trung nghiªn cøu thÞ tr­êng, dù ®o¸n nhu cÇu ®Ó ®­a ra mÉu m· míi. Ngoµi viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, c«ng ty còng cÇn c¶i tiÕn mÉu m·, kiÓu d¸ng, mµu s¾c vµ h×nh thøc trang trÝ s¶n phÈm nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã søc hÊp dÉn cao. 3.2.4 TiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trªn thùc tÕ cho thÊy, gi¸ b¸n s¶n phÈm cña C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng hiÖn nay trªn thÞ tr­êng cßn t­¬ng ®èi cao so víi c¸c s¶n phÈm nhËp lËu tõ n­íc ngoµi. MÆc dï chÊt l­îng s¶n phÈm cã cao, cã uy tÝn l©u n¨m ch¨ng n÷a th× vÉn ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Do vËy, ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng, mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p h÷u hiÖu ®ã lµ h¹ thÊp gi¸ b¸n b»ng c¸ch tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó lµm ®­îc viÖc ®ã, c«ng ty cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau: a. H¹ thÊp chi phÝ nguyªn vËt liÖu. ViÖc phÊn ®Êu gi¶m thÊp chi phÝ nguyªn vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi viÖc h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, ®iÒu quan träng lµ ph¶i lùa chän nguån nhËp vËt t­ tèi ­u. Cïng víi viÖc lùa chän nguån vËt t­ tèi ­u, cÇn ®¶m b¶o cung øng vËt t­ ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®óng chÊt l­îng tr¸nh viÖc dù tr÷ qu¸ nhiÒu g©y ø ®äng vèn còng nh­ tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu vËt t­ lµm gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt. Cïng víi viÖc kiÓm tra kü thuËt, c«ng ty cÇn kiÓm tra tµi chÝnh trong viÖc sö dông vËt t­, tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p th­ëng ph¹t vËt chÊt thÝch ®¸ng nh»m khuyÕn khÝch viÖc ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn, sö dông tiÕt kiÖm vËt t­, tËn dông phÕ liÖu vµ h¹n chÕ ng¨n ngõa viÖc sö dông vËt t­ sai quy c¸ch, l·ng phÝ ®Ó hao hôt, mÊt m¸t vËt t­. Th«ng qua t×nh h×nh xuÊt, nhËp vËt t­, thùc hiÖn viÖc kiÓm tra ®èi víi c¸c kh©u mua s¾m, kiÓm nhËn vËt t­, b¶o qu¶n dù tr÷, xuÊt vËt t­ dïng vµo s¶n xuÊt...nh»m ng¨n chÆn t×nh tr¹ng vËt t­ bÞ mÊt m¸t, h­ háng vµ kÐm phÈm chÊt. b. Tæ chøc qu¶n lý, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý, sö dông cã hiÖu qu¶ chi phÝ tiÒn l­¬ng, th­ëng. Trong c«ng t¸c bè trÝ lao ®éng, c«ng ty cÇn s¾p xÕp lao ®éng theo ®óng tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ; c©n ®èi lao ®éng gi÷a c¸c ph©n x­ëng ®Ó cã thÓ ph¸t huy tèi ®a n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng ng­êi ®ång thêi kh¬i dËy tiÒm n¨ng trong mçi ng­êi, gióp hä g¾n bã, cèng hiÕn søc lùc vµ tµi n¨ng cho c«ng ty. ViÖc tiÕt kiÖm thêi gian lao ®éng còng cÇn ph¶i ¸p dông b»ng c¸ch bè trÝ hîp lý d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Ó tinh gi¶m lao ®éng, kÕt hîp víi qu¶n lý chÆt chÏ t¹i c¸c bé phËn trªn c¬ së ¸p dông c¸c ph­¬ng ¸n qu¶n lý nh­: dïng thÎ chÊm c«ng cho khèi phßng ban, dïng c¸ch bá thÎ hoÆc thÎ ra vµo ®èi víi c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. H¬n n÷a, ph¶i t¨ng c­êng viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn néi quy kû luËt lao ®éng, kh¾c phôc viÖc ®i l¹i lén xén, sö dông l·ng phÝ thêi gian lao ®éng tõ ®ã n©ng cao ho¹t ®éng c«ng viÖc cña tõng ng­êi. C«ng ty thùc hiÖn h×nh thøc kho¸n l­¬ng cho ng­êi c«ng nh©n s¶n xuÊt, gióp ph©n x­ëng chñ ®éng trong qu¶n lý, sö dông tiÕt kiÖm lao ®éng tõ ®ã t¨ng thu nhËp. Sö dông tiÒn th­ëng ph¶i ph¸t huy ®­îc vµi trß ®ßn bÈy cña nã, c«ng ty cÇn ¸p dông nhiÒu h×nh thøc th­ëng nh­ th­ëng do t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, do sö dông tiÕt kiÖm vËt t­, do cã ph¸t minh s¸ng kiÕn... nh­ng còng cÇn sö ph¹t ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m kû luËt lao ®éng, lµm l·ng phÝ vËt t­, lµm h­ háng s¶n phÈm... qua ®ã thóc ®Èy viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, sö dông tiÕt kiÖm vËt t­ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. c. Qu¶n lý b¶o d­ìng tèt m¸y mãc, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn kü thuËt cho m¸y mãc thiÕt bÞ, ¸p dông nhanh nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt. §Ó duy tr× vµ ph¸t huy n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn ph¶i b¶o d­ìng tèt theo ®óng chÕ ®é vµ t×nh tr¹ng cña m¸y mãc thiÕt bÞ nh­ nhiÖt ®é, ®é Èm, ®é tho¸ng giã...M¸y mãc ph¶i ®­îc vËn hµnh ®óng quy tr×nh kü thuËt vµ ph¶i ®­îc ph¸t huy tèi ®a c«ng suÊt thiÕt kÕ ®Ó gi¶m chi phÝ khÊu hao trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm. Cè g¾ng huy ®éng tèi ®a kh¶ n¨ng tù söa ch÷a cña c«ng ty, tËn dông thêi gian nghØ theo chÕ ®é ®Ó söa ch÷a nh»m h¹n chÕ thiÖt h¹i do ngõng s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm chi phÝ söa ch÷a. Tuy nhiªn, còng ph¶i tuú tõng tr­êng hîp mµ c«ng ty cã thÓ ®Çu t­ mua s¾m tõng bé phËn tiÕn tíi ®ång bé ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i hoÆc còng cã thÓ m¹nh d¹n huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t­, ¸p dông nhanh chãng tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt dÉn ®Õn viÖc hao phÝ nguyªn vËt liÖu ngµy cµng Ýt, lùc l­îng lao ®éng dïng vµo s¶n xuÊt còng ®­îc gi¶m bít, tõ ®ã gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3.2.5 T¨ng c­êng sö dông triÖt ®Ó c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh ®Ó thóc ®Èy tiªu thô. §Ó t¨ng nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm th× c«ng ty ®· sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tµi chÝnh vµ ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ lín trong c«ng t¸c tiªu thô, biÓu hiÖn qua sè l­îng s¶n phÈm ®­îc b¸n ra hµng n¨m. Trong c¸c biÖn ph¸p ®ã, cã biÖn ph¸p ®­îc thùc hiÖn tèt, cã biÖn ph¸p cßn ch­a ph¸t huy hÕt mÆt tÝch cùc cña nã. Do vËy, c«ng ty cÇn sö dông phèi hîp triÖt ®Ó c¸c biÖn ph¸p, duy tr× c¸c biÖn ph¸p ®ang thùc hiÖn tèt, kh¾c phôc h¹n chÕ cña nh÷ng biÖn ph¸p tµi chÝnh cã tÝnh ®ßn bÈy, ®ã lµ: - ChiÕt khÊu b¸n hµng: Sö dông chiÕt khÊu b¸n hµng nh»m thóc ®Èy thanh to¸n tiÒn nhanh, h¹n chÕ viÖc thanh to¸n chËm, nî nÇn d©y d­a, chiÕm dông vèn cña c«ng ty. Tû lÖ chiÕt khÊu ph¶i ®­îc quy ®Þnh sao cho thÝch hîp, kh«ng nªn cè ®Þnh trong mét thêi gian dµi vµ ph¶i ®­îc ®Æt trong sù liªn hÖ víi l·i suÊt ng©n hµng. Bëi v× khi kh¸ch hµng tr¶ chËm, trong thêi gian chê ®îi kh¸ch hµng tr¶ tiÒn, c«ng ty sÏ ph¶i ®i vay vèn ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, víi viÖc bít cho kh¸ch hµng mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh nhá h¬n tiÒn l·i vay vèn ®Ó cã thÓ thu ®­îc tiÒn ngay vÉn cã lîi h¬n viÖc ®îi kh¸ch hµng tr¶ toµn bé sè tiÒn. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty nªn bæ xung thªm c¸c tû lÖ chiÕt khÊu kh¸c nhau vµ chóng cÇn thay ®æi linh ho¹t ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ c¨n cø vµo l·i suÊt ng©n hµng: nÕu kh¸ch hµng thanh to¸n ngay th× ®­îc h­ëng tû lÖ chiÕt khÊu cao, nÕu thanh to¸n trong thêi gian ng¾n ®­îc h­ëng tû lÖ chiÕt khÊu thÊp h¬n vµ qu¸ thêi h¹n ®ã th× kh¸ch hµng sÏ kh«ng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu mµ thËm chÝ cßn cã thÓ bÞ ph¹t theo l·i suÊt qu¸ h¹n cña ng©n hµng trªn sè tiÒn tr¶ chËm ®ã. Víi tû lÖ chiÕt khÊu nh­ vËy sÏ gióp cho c«ng ty n©ng cao tû lÖ doanh thu tiÒn ngay, h¹ thÊp doanh thu tr¶ chËm, h¹n chÕ nî nÇn, lµm cho qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm diÔn ra nhanh chãng h¬n vµ vßng quay vèn còng nhanh h¬n, lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Gi¶m gi¸ hµng b¸n: C«ng ty cã thÓ gi¶m gi¸ hµng b¸n trong tr­êng hîp kh¸ch hµng mua khèi l­îng s¶n phÈm lín, hoÆc ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng míi nh»m t¹o uy tÝn trªn c¬ së khuyÕn khÝch vÒ vËt chÊt ®Ó biÕn hä tõ kh¸ch hµng míi trë thµnh kh¸ch hµng th­êng xuyªn vµ liªn tôc. C«ng ty gi¶m gi¸ trong kú h¹n ng¾n víi môc ®Ých nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô trong thêi kú hµng ho¸ cña c«ng ty tiªu thô chËm th­êng vµo c¸c quý II vµ III, do vËy c«ng ty cã thÓ ¸p dông mét ®ît gi¶m gi¸ trong kho¶ng 2 ®Õn 3 tuÇn. Tuy nhiªn, viÖc gi¶m gi¸ vµ ®Þnh ra tû lÖ gi¶m gi¸ ph¶i dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n xem cÇn t¨ng tiªu thô lªn bao nhiªu s¶n phÈm th× møc t¨ng doanh thu míi bï ®¾p ®­îc møc gi¶m doanh thu do gi¶m gi¸ b¸n. Muèn vËy ph¶i lµm tèt c«ng t¸c th¨m dß thÞ tr­êng, n¾m ch¾c nhu cÇu vµ søc mua th× míi cã thÓ dù ®o¸n ®­îc sè s¶n phÈm tiªu thô. ViÖc ¸p dông gi¶m gi¸ hµng b¸n cho kh¸ch hµng mua khèi l­îng s¶n phÈm lín còng cÇn cã mét møc chuÈn nhÊt ®Þnh ®Ó thuËn tiÖn trong viÖc vËn dông, tr¸nh t¹o ra khe hë lµm xuÊt hiÖn gian lËn th­¬ng m¹i, g©y ra t×nh tr¹ng tiªu cùc trong c«ng t¸c tiªu thô, ®Ó biÖn ph¸p nµy ph¸t huy vai trß lµ ®ßn bÈy tµi chÝnh gióp ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. - Håi khÊu cho kh¸ch hµng lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n: Hµng th¸ng hoÆc hµng quý, c«ng ty nªn lËp b¶ng theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî cho tõng kh¸ch hµng, qua ®ã võa gi¸m s¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh thu tiÒn hµng, xö lý kÞp thêi nh÷ng tr­êng hîp nî ®Õn h¹n tr¶, ®ång thêi ®èi chiÕu, lùa chän ra nh÷ng kh¸ch hµng lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n th× cho h­ëng mét kho¶n gi¶m trõ nhÊt ®Þnh tÝnh trªn tæng sè tiÒn kh¸ch hµng ®· thanh to¸n ¸p dông trong kú håi khÊu. Ngoµi ra, c«ng ty cã thÓ ¸p dông h×nh thøc khuyÕn m¹i, tÆng quµ cho kh¸ch hµng mua sè l­îng lín, ph¸t lÞch cho kh¸ch hµng,... TÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh trªn ®Òu cã t¸c dông rÊt lín trong viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô vµ t¨ng doanh thu. C«ng ty cÇn sö dông triÖt ®Ó vµ cã hiÖu qu¶ chóng trªn c¬ së ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh, t×nh h×nh thÞ tr­êng, t×nh h×nh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh,... ®Ó kh«ng ngõng ®Èy m¹nh khèi l­îng s¶n phÈm b¸n ra. 3.2.6 X©y dùng chiÕn l­îc qu¶ng c¸o tæng hîp nhiÒu h×nh thøc nh­ng tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶. Qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm lµ biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm, víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau vµ cÇn ph¶i cã nh÷ng kho¶n chi phÝ rÊt lín. ChÝnh v× vËy, viÖc qu¶ng c¸o ph¶i thùc hiÖn tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. C«ng ty cã thÓ lùa chän h×nh thøc qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ ®µi ph¸t thanh, ®µi truyÒn h×nh ®Ó ®­a th«ng tin s¶n phÈm ®Õn nhiÒu ®èi t­îng kh¸ch hµng ë nhiÒu vïng ®Þa lý kh¸c nhau. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cã thÓ qu¶ng c¸o trªn b¸o chÝ, c¸c Ên phÈm, c¸c ®¬n chµo hµng hay th«ng qua c¸c bµi viÕt, h×nh ¶nh giíi thiÖu vÒ c«ng ty nh»m ®­a tíi kh¸ch hµng th«ng tin vÒ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Ngoµi ra, c«ng ty cã thÓ sö dông h×nh thøc qu¶ng c¸o nh­ pan«, ¸p phÝch ®Æt ë nh÷ng n¬i thuËn tiÖn sao cho kh¸ch hµng dÔ thÊy vµ t×m ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty hoÆc còng tiÕn hµnh qua c¸c h×nh thøc tµi trî trong c¸c cuéc thi ®Êu thÓ thao, c¸c ch­¬ng tr×nh gi¶i trÝ, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ x· héi... H¬n n÷a, c«ng ty cÇn tham gia vµo c¸c héi trî triÓn l·m hµng tiªu dïng, hµng c«ng nghiÖp trong n­íc vµ quèc tÕ v× ®©y lµ c¬ héi tèt ®Ó c«ng ty ®¹t ®­îc nhiÒu môc ®Ých: qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc, n¾m b¾t th«ng tin tõ phÝa ng­êi tiªu dïng, gÆp gì, trao ®æi th«ng tin víi b¹n hµng, häc tËp b¸n hµng tõ c¸c ®¬n vÞ b¹n, ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng... Nh­ vËy, cã thÓ nãi viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng lµ hoµn toµn cÇn thiÕt, qua ®ã c«ng ty tù ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng mÆt m¹nh cña m×nh ®Ó tiÕp tôc ph¸t huy ®ång thêi chØ ra nh÷ng mÆt h¹n chÕ cßn tån t¹i, t×m hiÓu râ nguyªn nh©n ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm vµ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi ­u nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ ®ã. NÕu c«ng ty lµm tèt viÖc nµy th× c«ng t¸c tiªu thô sÏ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n vµ khèi l­îng s¶n phÈm b¸n ra ngµy mét nhiÒu h¬n. Vµ ®ã còng chÝnh lµ ý kiÕn ®ãng gãp cña t«i nh»m gãp phÇn ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng tiªu thô vµ t¨ng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng. KÕt luËn Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× vÊn ®Ò tiªu thô ®­îc xem lµ vÊn ®Ò quan träng nhÊt cña bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo, nã bao trïm tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi. Ta kh«ng thÓ hiÓu mét c¸ch gi¶n ®¬n “tiªu thô s¶n phÈm lµ ®Çu ra” bëi v× s¶n phÈm muèn ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn l¹i do chÊt l­îng, mÉu m· vµ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm ®ã quyÕt ®Þnh. Nh÷ng yÕu tè nµy chñ yÕu bÞ chi phèi bëi ®Çu vµo cña s¶n xuÊt, tøc lµ doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã, cÇn ph¶i tæ chøc tèt c¶ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, cã nh­ vËy s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm míi diÔn ra nhÞp nhµng, c©n ®èi, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt thuËn lîi vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh. Tr­íc sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp cµng nhiÒu h¬n, do vËy xuÊt hiÖn c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n­íc còng ngµy mét t¨ng. Do vËy, vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm kh«ng hoµn toµn dÔ dµng chót nµo. Víi t×nh h×nh ®ã,viÖc nghiªn cøu ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng lµ hoµn toµn cÇn thiÕt. H¬n n÷a, tr­íc t×nh tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh khã kh¨n trong mÊy n¨m võa qua, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty bÞ thu hÑp, viÖc ®Ò xuÊt ra mét sè biÖn ph¸p vµ tæ chøc vËn dông chóng mét c¸ch ®óng ®¾n vµ kÞp thêi nh»m ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty lµ mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt. Trong ®Ò tµi nµy, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc trong nhµ tr­êng vµ thêi gian ®­îc t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng, t«i ®· cè g¾ng tr×nh bµy theo quan ®iÓm cña tµi chÝnh doanh nghiÖp vÒ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n trong c«ng t¸c tiªu thô vµ t¨ng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung ®ång thêi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Tõ ®ã m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy tiªu thô vµ t¨ng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng. MÆc dï cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é, thêi gian thùc tËp vµ kinh nghiÖm thùc tÕ ch­a nhiÒu nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o trong tæ bé m«n, cña c¸c c¸n bé c«ng ty ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn chØnh. T«i còng hy väng r»ng sù ®ãng gãp nhá bÐ nµy sÏ gióp ®ì phÇn nµo cho c«ng ty trong c«ng t¸c tiªu thô. tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp-tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n (nhµ xuÊt b¶n thèng kª 1999). Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh-tr­êng §¹i häc Tµi chÝnh kÕ to¸n (nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh 2000). Kinh tÕ chÝnh trÞ Mac-Lenin (nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia 1998). Gi¸o tr×nh marrketing-tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n (nhµ xuÊt b¶n thèng kª 1999). Qu¶n trÞ b¸n hµng-James M.Comer (nhµ xuÊt b¶n thèng kª 1995). ChiÕn l­îc thÞ tr­êng-John Show (nhµ xuÊt b¶n thÕ giíi 1995). Qu¶n trÞ doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng-trung t©m Ph¸p ViÖt ®µo t¹o vÒ qu¶n lý (CFVG 1999). T¹p chÝ thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam sè 1-2001. S¬ ®å 1Ph©n x­ëng bãng ®Ìn Ph©n x­ëng phÝch n­íc Ph©n x­ëng ®ét dËp Ph©n x­ëng c¬ ®éng Ph©n x­ëng thuû tinh KÕ to¸n tr­ëng Phßng dÞch vô ®êi sèng Phßng qu¶n lý kho Phßng tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Phßng b¶o vÖ Phßng thÞ tr­êng Phßng thèng kª kÕ to¸n Phßng KCS V¨n phßng G§ vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn PG§ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ néi chØnh PG§ kü thuËt vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn Gi¸m ®èc : Nguån: Phßng Tæ chøc Ph©n x­ëng phÝch n­íc Ph©n x­ëng bãng ®Ìn Ph©n x­ëng c¬ ®éng Ph©n x­ëng ®ét dËp Nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt Ph©n x­ëng thuû tinh S¶n phÇm bãng ®Ìn S¶n phÈm phÝch n­íc S¬ ®å 2: BiÓu sè 1: KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2000. Tªn s¶n phÈm Sè l­îng (1000c) Chia ra c¸c quý n¨m 2000 (1000c) Gi¸ trÞ Tiªu thô 1999 KÕ ho¹ch 2000 So s¸nh (%) I II III IV §¬n gi¸ bq 1999 Doanh thu tiªu thô 1999 (1000®) §¬n gi¸ bq kÕ ho¹ch Doanh thu dù kiÕn 2000 (1000®) So s¸nh (%) Bãng ®Ìn trßn 23.202 24.500 105,59 9.500 4.500 3.000 7.500 1.812 42.042.024 2.000 46.404.000 110,37 §Ìn huúnh quang 5.122 6.500 126,9 2.500 1.000 1.000 2.000 13.585 69.582.370 13.000 84.500.000 121,43 PhÝch n­íc 1.882 2.000 106,26 800 200 300 700 22.522 42.386.606 22.000 44.000.000 103,8 Tæng 30.206 33.000 12.800 5.700 4.300 10.200 154.011.000 174.904.000 113,56 BiÓu sè 2: KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm quý I n¨m 2000. Tªn s¶n phÈm KÕ ho¹ch quý I (1000c) Chia ra c¸c th¸ng Gi¸ b¸n b×nh qu©n kÕ ho¹ch Doanh thu dù kiÕn (1000®) Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Bãng ®Ìn trßn 9.500 4.000 3.000 2.500 2.000 19.000.000 §Ìn huúnh quang 2.500 1.000 1.000 500 13.000 32.500.000 PhÝch n­íc 800 350 300 150 22.000 17.600.000 Tæng 12.800 5.350 4.300 3.150 69.100.000 Nguån: Phßng KÕ to¸n BiÓu sè 3: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2000. Tªn s¶n phÈm Tån ®Çu kú (chiÕc) NhËp trong kú (chiÕc) XuÊt trong kú (chiÕc) Gi¸ b¸n b×nh qu©n (®) Doanh thu tiªu thô (1000®) Tån cuèi kú (chiÕc) Bãng ®Ìn trßn 1.102.389 24.493.155 23.155.090 2.070 47.931.036,3 2.440.454 §Ìn huúnh quang 426.621 6.655.080 6.600.050 12.500 82.500.625 481.651 PhÝch n­íc 218.830 1.880.725 1.728.000 22.500 38.880.000 371.555 Tæng 1.747.840 33.028.960 31.483.140 169.311.661,3 3.293.660 Nguån: Phßng KÕ to¸n BiÓu sè 4: T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô n¨m 2000. Tªn s¶n phÈm Sè l­îng tiªu thô (1000c) Gi¸ b¸n b×nh qu©n (®) Doanh thu (1000®) KÕ ho¹ch Thùc tª So s¸nh KÕ ho¹ch Thùc tÕ So s¸nh (%) KÕ ho¹ch Thùc tÕ So s¸nh Sè l­îng Tû lÖ Sè tiÒn Tû lÖ Bãng ®Ìn trßn 24.500 23.155,09 -1.344,91 94,5 2.000 2.070 103,5 46.404.000 47.931.036,3 1.527.036,3 103,29 §Ìn huúnh quang 6.500 6.600,05 100,05 101,5 13.000 12.500 96,15 84.500.000 82.500.625 -1.999.375 97,63 PhÝch n­íc 2.000 1.728 -272 86,4 22.000 22.500 102,3 44.000.000 38.880.000 -5.120.000 88,36 Tæng 33.000 31.483,14 -1.516,86 95,4 12.333 12.357 100,2 174.904.000 169.311.166,3 -5.592.338,7 96,8

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông.DOC
Luận văn liên quan