Đề tài Tìm hiểu giao thức BGP trong mạng Việt NamP/MPLS và triển khai MPLS trên VPN

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU MỤC LỰC PHẦN 1: LÝ THƯYỂT 1 CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU TCP/IP 1 1.1 Mô hình tham chiểu OSI 1 1.2. Giao thức TCP/IP. 2 l.2.1 Chức năng của từng lớp. 4 1.2.2 Đóng gói dữ liệu. 4 1.2.3 Hoạt động mạng TCP/IP 6 CHƯƠNG 2: TÔNG QUAN VÈ MPLS 8 2.1 Tổng quan. 8 2.1.1 Tính thông minh phân tán. 8 2.1.2 MPLS và mô hình tham chiếu OSI 8 2.2 Các khái niệm cơ bản trong MPLS 9 2.2.1 Miền MPLS ( MPLS domain) 9 2.2.2 Lóp chuyển tiếp tương đương (FEC). 10 2.2.3 Nhãn và Stack nhãn. 11 2.2.4 Lable Swapping (Hoán đổi nhãn) 12 2.2.5 Đường chuyển mạch nhãn (LSP-Lable Switched Path) 12 2.2.6 Chuyển gói qua miền MPLS 13 2.3 Các chế độ đóng gói nhãn MPLS 14 2.3.1 Chế độ Frame 14 2.3.2 Chế độ Cell 15 2.4 Cấu trúc chức năng MPLS 15 2.4.1 Kiến trúc một nút MPLS 15 2.4.2 Mặt phẳng chuyển tiếp (mặt phẳng dữ liệu) 16 2.4.3 Mặt phẳng điều khiển 18 2.5 Hoạt động chuyển tiếp MPLS 19 2.5.1 Hoạt động trong mặt phẳng chuyển tiếp 19 2.5.2 Gỡ nhãn ở hop áp cuối (Penultimate Hop Poping) 19 2.5.3 Một ví dụ hoạt động chuyển tiếp gói 20 2.6 Định tuyến trong MPLS 20 2.7 Các chế độ báo hiệu trong MPLS 22 2.7.1 Chế độ phân phối nhãn 22 2.7.2 Chế độ duy trì nhãn 22 2.7.3 Chế độ điều khiển LSP 23 2.8 Các giao thức phân phối nhãn MPLS 24 2.8.1 Giao thức LDP (Lable Distribution Protocol) 25 2.8.2 Hoạt động của LDP 25 2.8.3 Cấu trúc thông điệp LDP 26 2.8.4 Các bản tin LDP 27 2.8.5 LDP điều khiển độc lập và phân phối theo yêu cầu 28 CHƯƠNG 3: TỐNG QUAN VPN 30 3.1 Lời nói đầu 30 3.2Tổng quan về VPN 30 3.3 Các kĩ thuật VPN cơ bản 33 3.3.1 Định nghĩa về VPN: 33 3.3.2 Các loại VPN thông dụng: 34 3.4Kết luận 42 CHƯƠNG 4: TÌM HIỂU GIAO THỨC BGP 44 4.1 Cơ bản về BGP 44 4.1.1 Sự cần thiết của BGP 44 4.1.2 Một số tính chất của BGP 44 4.1.3 Internal BGP 44 4.1.4 Loopback Interfaces 45 4.1.5 External BGP 46 4.1.6 EBGP Load Balancing 46 4ệ 1 ế7 Synchronization (sự đồng bộ hóa) 46 4.2 Một số thuộc tính quan trọng của BGP 47 4.2.1 AS-Path Attribute 48 4.2.2 Origin Attribute 48 4.2.3 Next hop attribute 49 4.2.4 Weight Attribute 49 4.2.5 Local Preference Attribute 49 4.2.6 Multi-Exit Discriminator (MED) Attribute 49 4.2.7 Community Attribute 50 4.2.8 Tóm tắt quá trình chọn BGP Path 50 4.3 Hoạt động của BGP 51 4.4 CIDR (Classless InterDomain Routing) và sự kết hợp địa chỉ 52 4.5 Giải pháp thiết kế một mạng IBGP dùng Route Reflectors (RR) 52 CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI MPLS VPN 54 5.1 Giới thiệu mạng MPLS VPN 54 5.2 Thuật ngữ và cấu trúc MPLS VPN 54 5.3 Mô hình định tuyến MPLS VPN 54 5.3.1 Bảng định tuyến ảo (VRF - Virtual Routing/Forwarding Table) 55 5.3.2 Chuyển tiếp với MPLS 56 5.3.3 Route Distinguisher 58 5.3.4 MP-BGP 59 5.3.5 Route targets (RTs) 60 5.3.6 Address family 61 CHƯƠNG 6: so SÁNH VPN TRUYỀN THỐNG VÀ VPN MPLS 6.1 VPN truyền thống 62 6.2 MPLS-VPN 64 6.3 Kết luận 65 PHẦN 2: THựC HIỆN 56 GIỚI THIỆU 66 CHƯƠNG 1: XÂY DựNG MÔ HÌNH KẾT NỐI VPN/MPLS SỬ DỤNG STATIC ROUTE GIỮA PE-CE CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾT NỐI VPN/MPLS Sử DỤNG OSPF GIỮA PE-CE PHẰN 3: KỂT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 94 PHỤ LỤC: TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

pdf99 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3076 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu giao thức BGP trong mạng Việt NamP/MPLS và triển khai MPLS trên VPN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu giao thức BGP trong mạng Việt NamP-MPLS và triển khai MPLS trên VPN.pdf
Luận văn liên quan