Đề tài Tìm hiểu về hệ thống điện của nhà máy - Công ty dệt Đà Nẵng

LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế phát triển của nền khoa học kỹ thuật hiện nay,nhiều thành tựu mới được áp dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.Nhiều máy móc,thiết bị hiện đại phục vụ cho các dây chuyền sản xuất mang tính tự động hóa cao,nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tất cả các lĩnh vực sản xuất gắn liền với tự động hóa và điện khí hóa đem lại năng suất và hiệu quả cao trong công việc.Việc ứng dụng tự động hóa tăng năng suất lao động,nâng cao chất lượng sản phẩm,giảm nhẹ sức lao động,cho ra những sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước cũng như trên thế giới. Một trong những ứng dụng thực tế của tự động hóa và điện khí hóa đem lại hiệu quả cao trong việc giảm nhẹ sức lao động cho công nhân,đó là các sản phẩm dệt may mà công ty dệt Đà Nẵng đang ứng dụng.Công ty đã đầu tư nâng cấp và ứng dụng nhiều phần tự động hóa,từ việc kéo chỉ sợi dệt chuẩn bị nguyên liệu cho công việc dệt tiếp theo như máy kéo mắc chỉ màn tuyn,cho đến việc tự động hóa các máy dệt cho ra sản phẩm cụ thể như máy dệt kiếm Excel,máy dệt thổi khí Picanol,,máy dệt GA 788 Với công nghệ hiện đại này,công ty đã cho ra nhiều sản phẩm dệt may đạt tiêu chuẩn,giành nhiều huy chương vàng trong các hội chợ triển lãm,được nhiều người tiêu dùng ưa thích và tin cậy. Trong lần thực tập này,em đã dược tiếp xúc với nhiều máy móc hiện đại của công ty,và được sự hướng dẫn tận tình,chu đáo của các cán bộ kỹ thuật cũng như sự niềm nở chỉ bảo của các anh chị em công nhân.Qua đây,em xin gửi đến các cấp của công ty,đặc biệt là anh Ngô Tấn Trinh lời cảm ơn chân thành nhất.

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu về hệ thống điện của nhà máy - Công ty dệt Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU Trong xu thãú phaït triãøn cuía nãön khoa hoüc kyî thuáût hiãûn nay,nhiãöu thaình tæûu måïi âæåüc aïp duûng räüng raîi trong caïc ngaình cäng nghiãûp.Nhiãöu maïy moïc,thiãút bë hiãûn âaûi phuûc vuû cho caïc dáy chuyãön saín xuáút mang tênh tæû âäüng hoïa cao,náng cao nàng suáút vaì cháút læåüng saín pháøm. Táút caí caïc lénh væûc saín xuáút gàõn liãön våïi tæû âäüng hoïa vaì âiãûn khê hoïa âem laûi nàng suáút vaì hiãûu quaí cao trong cäng viãûc.Viãûc æïng duûng tæû âäüng hoïa tàng nàng suáút lao âäüng,náng cao cháút læåüng saín pháøm,giaím nheû sæïc lao âäüng,cho ra nhæîng saín pháøm coï cháút læåüng cao âaïp æïng âæåüc nhu cáöu cuía thë træåìng trong næåïc cuîng nhæ trãn thãú giåïi. Mäüt trong nhæîng æïng duûng thæûc tãú cuía tæû âäüng hoïa vaì âiãûn khê hoïa âem laûi hiãûu quaí cao trong viãûc giaím nheû sæïc lao âäüng cho cäng nhán,âoï laì caïc saín pháøm dãût may maì cäng ty dãût Âaì Nàông âang æïng duûng.Cäng ty âaî âáöu tæ náng cáúp vaì æïng duûng nhiãöu pháön tæû âäüng hoïa,tæì viãûc keïo chè såüi dãût chuáøn bë nguyãn liãûu cho cäng viãûc dãût tiãúp theo nhæ maïy keïo màõc chè maìn tuyn,cho âãún viãûc tæû âäüng hoïa caïc maïy dãût cho ra saín pháøm cuû thãø nhæ maïy dãût kiãúm Excel,maïy dãût thäøi khê Picanol,,maïy dãût GA 788....Våïi cäng nghãû hiãûn âaûi naìy,cäng ty âaî cho ra nhiãöu saín pháøm dãût may âaût tiãu chuáøn,giaình nhiãöu huy chæång vaìng trong caïc häüi chåü triãøn laîm,âæåüc nhiãöu ngæåìi tiãu duìng æa thêch vaì tin cáûy. Trong láön thæûc táûp naìy,em âaî dæåüc tiãúp xuïc våïi nhiãöu maïy moïc hiãûn âaûi cuía cäng ty,vaì âæåüc sæû hæåïng dáùn táûn tçnh,chu âaïo cuía caïc caïn bäü kyî thuáût cuîng nhæ sæû niãöm nåí chè baío cuía caïc anh chë em cäng nhán.Qua âáy,em xin gæíi âãún caïc cáúp cuía cäng ty,âàûc biãût laì anh Ngä Táún Trinh låìi caím ån chán thaình nháút. Âaì Nàông, ngaìy thaïng nàm Sinh viãn thæûc táûp Pháön 1: KHAÏI QUAÏT VÃÖ CÄNG TY DÃÛT MAY ÂAÌ NÀÔNG I.Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía cäng ty: Cäng ty dãût Âaì Nàông nàòm trãn âëa baìn khäúi Chån Tám,phæåìng Hoìa Khaïnh,quáûn Liãn Chiãøu,thaình phäú Âaì Nàông,caïch trung tám thaình phäú 8 km vãö phêa Bàõc. Cäng ty âæåüc thaình láûp tæì nàm 1976,nhæng chênh thæïc âi vaìo hoaût âäüng ngaìy 02/02/1979 våïi tãn goüi laì Xê nghiãûp cäng thæång håüp doanh Dãût Quaíng Nam-Âaì Nàông.Quy mä ban âáöu gäöm 50.000 nhaì xæåíng âæåüc xáy dæûng måïi,114 maïy dãût hiãûu Baichang,3 maïy suäút,4 maïy xe,3 maïy màõc thuí cäng vaì 1 maïy häö...do 47 baì con cäø âäng Quaíng Nam-Âaì Nàông sinh säúng taûi ngaî tæ Baíy Hiãön,thaình phäú Häö Chê Minh hæåíng æïng låìi kãu goüi cuía Tènh Uíy UBND tènh Quaíng Nam-Âaì Nàông âaî goïp väún,thiãút bë âãø xáy dæûng nãn.Thaïng 8/1972,Xê nghiãûp dãût Hoìa Khaïnh træûc thuäüc Liãn Hiãûp Dãût Quaíng Nam-Âaì Nàông. Theo Quyãút âënh säú 2230/QÂUB ngaìy 12/08/1996,Xê nghiãûp dãût Hoìa Khaïnh taïch khoíi Liãn Hiãûp Dãût Quaíng Nam-Âaì Nàông,täø chæïc saín xuáút våïi quy mä riãng vaì thæûc hiãûn hoaûch toaïn âäüc láûp láúy tãn laì Nhaì maïy Dãût Hoìa Khaïnh.Âãún ngaìy 14/01/1997 thç âäøi tãn thaình Cäng ty Dãût Âaì Nàông theo Quyãút âënh säú 277/QÂUB cuía UBND tènh Quaíng Nam-Âaì Nàông.Cäng ty dãût Âaì Nàông laì âån vë quäúc doanh træûc thuäüc Såí cäng nghiãûp thaình phäú Âaì Nàông.Nhiãûm vuû cuía cäng ty naìy laì saín xuáút caïc loaûi vaíi,kinh doanh caïc saín pháøm chuí yãúu thuäüc ngaình dãût,dãût maìn tuyn... Âãún nay,Cäng ty Dãût Âaì Nàông âaî xáy dæûng âæåüc hãû thäúng cå såí haû táöng tæång âäúi âáöy âuí,dáy chuyãön cäng nghãû kheïp kên,maïy moïc dáön dáön hiãûn âaûi,âaím baío quaï trçnh saín xuáút liãn tuûc. Hiãûn nay,cäng ty coï 4 phán xæåíng dãût:dãût thoi,dãût kiãúm.dãût khê,dãût maìn tuyn vaì mäüt phán xæåíng hoaìn táút,mäüt phán xæåíng màõc häö måïi.Caïc thiãút bë sæí duûng trong caïc phán xæåíng tæång âäúi hiãûn âaûi,æïng duûng dáy chuyãön cäng nghãû måïi vaìo saín xuáút nhæ maïy màõc såüi,maïy dãût maìn tuyn,maïy dãût kiãúm,khê Picanol,Excel III... II.Cå cáúu,täø chæïc quaín lyï taûi Cäng ty: 1. Så âäö täø chæïc: Giaïm Âäúc Phoï Giaïm Âäúc Phoï Giaïm Âäúc Phoìng kãú hoaûch vaì kinh doanh Phoìng kãú toaïn vaì thäúng kã Phoìng kyî thuáût vaì KCS Phoìng täø chæïc vaì baío vãû Ngaình Cå-Âiãûn Caïc phán xæåíng saín xuáút 2. Chæïc nàng: - Giaïm âäúc:Laì ngæåìi âaûi diãûn cho Cäng ty vaì caïn bäü,cäng nhán viãn,coï traïch nhiãûm quaín lyï vaì âiãöu haình moüi hoaût âäüng cuía Cäng ty.Âäöng thåìi,Giaïm âäúc chëu traïch nhiãûm træåïc Nhaì Næåïc vaì táûp thãø caïn bäü,cäng nhán viãn kãút quaí hoaût âäüng saín xuáút,kinh doanh cuía Nhaì maïy. - Phoï Giaïm âäúc: Laì ngæåìi tråü giuïp cho Giaïm âäúc trong lénh væûc saín xuáút cuía Cäng ty.Thæåìng xuyãn theo doîi tiãún âäü saín xuáút cuía caïc phán xæåíng vaì nhæîng cäng taïc khaïc liãn quan âãún hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía Cäng ty. - Phoìng Kãú hoaûch-Kinh doanh: Láûp kãú hoaûch saín xuáút kinh doanh vaì caïc dæû aïn âáöu tæ,theo doîi quaï trçnh nháûp,xuáút váût tæ saín pháøm,theo doîi tçnh hçnh tiãu thuû,cung cáúp váût tæ phuûc vuû saín xuáút. - Phoìng Kãú toaïn-Thäúng kã: Cung cáúp,phaín aïnh âáöy âuí caïc thäng tin vãö hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cho Giaïm âäúc vaì cáúp trãn nhæ quyãút toaïn taìi chênh,vay väún phuûc vuû saín xuáút kinh doanh,phán têch caïc hoaût âäüng kãú toaïn taìi chênh. - Phoìng Kyî thuáût-KCS: Coï nhiãûm vuû nghiãn cæïu máùu maî,thiãút kãú màût haìng,âaím baío nhæîng âiãöu kiãûn kyî thuáût cáön thiãút cho quaï trçnh saín xuáút,truìng tu vaì âaûi tu caïc thiãút bë maïy moïc,xaïc âënh mæïc kyî thuáût vãö nguyãn liãûu phuûc vuû saín xuáút.Theo doîi diãùn biãún cháút læåüng saín xuáút theo âuïng yãu cáöu kyî thuáût âaî quy âënh tæìng giai âoaûn cäng nghãû saín xuáút âãø coï biãûn phaïp thêch håüp. - Phoìng Täø chæïc-Baío vãû: Giuïp Giaïm âäúc cuîng nhæ caïc phoìng ban nhæîng váún âãö lao âäüng tiãön læång,âaìo taûo cäng nhán baío vãû Cäng ty. - Ngaình Cå-Âiãûn: Gäöm 2 bäü pháûn,bäü pháûn quaín lyï vaì bäü pháûn phuûc vuû + Bäü pháûn quaín lyï: Laìm nhiãûm vuû quaín lyï häö så kyî thuáût theo chuyãn män,quaín lyï kyî thuáût theo chuyãn män,laìm cäng taïc âaìo taûo nhæ cäng nhán cuía Cäng ty kãút håüp våïi caïc cå quan âaìo taûo khaïc ( nhæ træåìng Âaûi hoüc kyî thuáût,træåìng Cao âàóng kyî thuáût,træåìng Trung hoüc daûy nghãö...),laìm cäng taïc âaìo taûo nhæîng ngæåìi coï chuyãn män vãö kyî thuáût. + Bäü pháûn phuûc vuû: Træûc tiãúp xæí lyï caïc sæû cäú cuía caïc phán xæåíng. - Caïc phán xæåíng saín xuáút:Âaím baío thæûc hiãûn caïc quaï trçnh saín xuáút tæì giai âoaûn nguyãn liãûu såüi cho âãún khi thaình pháøm. 3. Täø chæïc saín xuáút: Quaín âäúc phán xæåíng Âäüi phuû tråü Ca A Ca B Ca C Täø dãût 1-10 Täø dãût 11-20 Täø dãût 21-30 Cäng ty coï 4 phán xæåíng vaì 1 phán xæåíng hoaìn táút. Phán xæåíng dãût thoi,dãût kiãúm,dãût khê. Phán xæåíng dãût maìn tuyn: gäöm 1 maïy màõc såüi,1 maïy dãût maìn tuyn trån,1 maïy dãût maìn tuyn hoa Phán xæåíng dãût maìn tuyn(dãût kim) Täø màõc Täø dãût Täø baïo caïo * Phán xæåíng hoaìn táút: Phán xæåíng hoaìn táút Maïy màõc,maïy häö Maïy âäút läng Maïy nhuäüm såüi BK5 Maïy nhuäüm vaíi DT 500 Maïy vàng sáúy Do âiãöu kiãûn saín xuáút cuía Cäng ty chè coï mäüt loì håi phuûc vuû cho caí 3 cäng âoaûn:nhuäüm,håi,hoaìn táút nãn näöi håi naìy âæåüc bäú trê åí hoaìn táút âãø tiãûn cho viãûc saín xuáút.Nãúu theo quy trçnh cäng nghãû thi cäng,Cäng ty phaíi tiãún haình phán chia thaình 3 phán xæåíng.Näöi håi âæåüc sæí duûng âãø taûo håi noïng sáúy saín pháøm sau khi nhuäüm vaì häö.Nhiãn liãûu sæí duûng ráút låïn nãn khäng cho pheïp trang bë nhiãöu näöi håi cho tæìng phán xæåíng.Màûc duì cuìng 1 phán xæåíng nhæng caïc täø âæåüc bäú trê khaï riãng biãût vaì sæí duûng chung mäüt näöi håi thäng qua hãû thäúng caïc äúng dáùn håi. III. Quy trçnh cäng nghãû dãût vaíi,dãût maìn tuyn: Quy trçnh dãût vaíi: Quy trinh dãût vaíi âæåüc thæûc hiãûn qua 3 giai âoaûn: Giai âoaûn häö màõc,Giai âoaûndãût,Giai âoaûn hoaìn táút. Giai âoaûn häö màõc: Såüi mäüc tràõng sau khi nháûp vãö seî âem nhuäüm maìu tuìy theo kiãøu vaíi.Såüi nhuäüm seî âæåüc âæa lãn daìn màõc theo âuïng thiãút kãú máùu maî màût haìng do phoìng Kyî thuáût âàût ra.Maïy màõc såüi seî laìm viãûc âãø taûo thaình truûc såüi chè.Sau âoï,truûc såüi chè âæåüc âæa qua maïy häö âãø hçnh thaình såüi doüc,coìn såüi ngang thç khäng qua kháu häö maì chè kháu nhuäüm(hoàûc khäng) räöi qua kháu suäút såüi taûo nãn nhæîng con suäút.Kãút thuïc giai âoaûn häö màõc thi truûc canh vaì con suäút âæåüc chuyãøn sang phán xæåíng dãût. Giai âoaûn dãût: Såüi doüc,såüi ngang sau khi chuáøn bë xong åí daûng truûc canh vaì con suäút seî âæåüc âæa lãn maïy dãût.ÅÍ âoï,cäng nhán thæûc hiãûn bæåïc xáu go,læåüt con suäút âæåüc âæa vaìo khung dãût vaì cäng âoaûn dãût bàõt âáöu.Khi dãût xong,vaíi mäüc âæåüc kiãøm tra vaì nháûp kho baïn thaình pháøm âãø baïn ra ngoaìi hoàûc tiãúp tuûc cäng viãûc hoaìn táút vaíi thaình pháøm. Giai âoaûn hoaìn táút: Giai âoaûn naìy thç vaíi mäüc phaíi qua mäüt säú cäng âoaûn âãø taûo ra vaíi thaình pháøm hoaìn chènh.Vaíi mäüc âæåüc âæa lãn maïy âäút âãø âäút hãút läng tå,qua maïy giàût táøy âãø loaûi boí cháút báøn,räöi âæåüc âæa qua maïy nhuäüm dãø nhuäüm maìu(nãúu coï).Sau âoï,vaíi seî âæåüc âæa qua maïy âënh hçnh,vàng sáúy âãø cho ra kêch thæåïc vaíi theo yãu cáöu.Vaíi tiãúp tuûc âæa qua Canphit âãø coï âæåüc âäü mãöm,boïng vaì aïnh.Cuäúi cuìng vaíi âæåüc âæa qua kháu kiãøm tra læåüng räöi nháûp kho vaíi thaình pháøm. Quy trçnh dãût maìn tuyn: Quy trçnh dãût maìn tuyn thç âån giaín hån.Såüi tràõng âæåüc nháûp vãö seî âæa lãn daìn màõc vaì maïy màõc seî laìm viãûc taûo thaình truûc såüi chè.Truûc chè åí âáy nhoí vaì ngàõn hån so våïi dãût vaíi.Truûc chè seî âæåüc âæa lãn maïy dãût,mäùi maïy dãût seî gàõn 12 truûc chè.Riãng maïy dãût tuyn hoa coï thãm daìn chè âãø dãût hoa(gäöm nhiãöu buïp såüi).Truûc chè(buïp såüi) âæåüc xáu go vaì quaï trçnh dãût âæåüc thæûc hiãûn. Maìn tuyn sau khi dãût xong seî âæa qua maïy nhuäüm âãø nhuäüm maìu hoàûc âæa træûc tiãúp qua kháu vàng sáúy âënh hçnh.Cuäúi cuìng âæåüc âem qua kháu kiãøm tra cháút læåüng vaì nháûp kho. Ngoaìi 2 quaï trçnh dãût trãn coìn coï mäüt xæåíng in.ÅÍ âáy chæa coï maïy in vaíi maì chè aïp duûng phæång phaïp in thuí cäng.Vaíi mäüc sau khi âæåüc dãût seî âæa qua kháu in hoa vàn,trang trê seî âæa vãö cäng âoaûn hoaìn táút. Toïm laûi,quy trçnh dãût vaíi cuîng nhæ quy trçnh dãût maìn tuyn tæång âäúi âån giaín.Caïc phán âoaûn coï dáy chuyãön âaím baío quaï trçnh saín xuáút liãn tuûc,maïy moïc tæång âäúi hiãûn âaûi.Tuy nhiãn váùn chè dæìng laûi åí mæïc baïn tæû âäüng,chæa hoaìn toaìn tæû âäüng hoïa dáy chuyãön saín xuáút,caïc phán xæåíng chæa âæåüc kãút näúi vaì liãn hãû våïi phoìng Kyî thuáût-KCS qua maûng truyãön thäng cäng nghiãûp.Màûc duì váûy,saín pháøm váùn âaím baío cháút læåüng,âaût nàng suáút maì Cäng ty âãö ra. Såüi caïc loaûi Næåïc thaíi 3,5/ngaìy Cän xäúp Nhuäüm bäbin Cän chàût Häö såüi doüc Dãût kim Silicon:1T/Nàm PVA :1T/nàm Caïn laïng Suäút såüi ngang Màõc Bäüt sàõn:2T/th PVA:100Kg N100:17Kg Visay:500Kg Pliu:600Kg Dãût Såüi caïc loaûi Vaíi mäüc Kiãøu vaíi mäüc Thuäúc nhuäüm:6T/nàm Táøy:300Kg/Nàm Van thaíi 30/ngaìy Âäút läng Nhuäüm giàût táøy Van thaíi 8/ngaìy Âënh hçnh Kiãøm âoïng goïi Kho thaình pháøm Xuáút kho Så âäö cäng nghãû toaìn nhaì maïy  Pháön 2:TÇM HIÃØU VÃÖ HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN CUÍA NHAÌ MAÏY Nguäön âiãûn cung cáúp cho Cäng ty âæåüc láúy tæì læåïi âiãûn quäúc gia.Toaìn Cäng ty coï bäún traûm biãún aïp,mäùi traûm coï mäüt traûm biãún aïp cäng suáút 600 KVA,320 KVA,vaì hai traûm 400 KVA cáúp âiãûn aïp 6/22/0,4 KV vaì mäüt traûm buì gäöm 3 tuû buì,mäùi tuû coï cäng suáút 100KVA. Traûm BA1: Cung cáúp cho xæåíng dãût khê GA. Traûm BA2: Cung cáúp cho phán xæåíng dãût thoi vaì dãût maìn tuyn. Traûm BA3: Cung cáúp cho phán xæåíng kiãúm vaì vàn phoìng. Traûm BA4: Cung cáúp cho phán xæåíng hoaìn táút. SÅ ÂÄÖ CUNG CÁÚP ÂIÃÛN CHO NHAÌ MAÏY: 600KVA Xæåíng dãût khê GA 400KVA Xæåíng dãût thoi vaì dãût maìn tuyn 320KVA Xæåíng dãût kiãúm vaì vàn phoìng 400KVA Xæåíng hoaìn táút PHÁÖN 3: TÇM HIÃØU THIÃÚT BË DÃÛT GA788 Våïi caïch thæïc choün såüi ngang cuía maïy LEC-918 I.Khaïi quaït chung vãö maïy dãût GA788: Maïy dãût GA788 laì loaûi maïy dãût kiãúm gäöm caïc thaình pháön chuí yãúu: Bäü pháûn hiãøn thë Thiãút bë ly håüp Bäü âiãöu khiãøn trung tám Thiãút bë kiãøm tra såüi ngang Thiãút bë cháúp haình Thiãút bë kiãøm tra såüi doüc Âäüng cå keïo chè - Bäü âiãöu khiãøn trung tám: chëu traïch nhiãûm âiãöu khiãøn chênh cho toaìn bäü hãû thäúng,nháûn tên hiãûu tæì caïc thiãút bë ngoaûi vi,xæí lyï,phán têch vaì âæa ra caïc tên hiãûu âiãöu khiãøn. - Thiãút bë kiãøm tra såüi ngang: kiãøm tra såüi ngang. - Thiãút bë kiãøm tra såüi doüc: kiãøm tra såüi doüc. - Âäüng cå keïo chè: keïo chè dæû træî cung cáúp cho maïy dãût,kiãøm tra chè nguäön âáöu vaìo. - Thiãút bë ly håüp: gäöm 2 thaình pháön chênh,gäöm coï thiãút bë ly håüp âäüng vaì thiãút bë ly håüp phanh. + Thiãút bë ly håüp âäüng: coï taïc duûng truyãön âäüng tæì âäüng cå vaìo truûc quay. + Thiãút bë ly håüp phanh: coï taïc duûng dæìng truûc quay khi coï tên hiãûu tæì bäü âiãöu khiãøn trung tám âæa tåïi. - Thiãút bë cháúp haình: chuí yãúu laì pháön cå khê våïi âäü chênh xaïc cao,thæûc hiãûn caïc thao taïc truyãön âäüng theo thæï tæû liãn hoaìn chênh xaïc. - Bäü pháûn hiãøn thë: hiãøn thë traûng thaïi cuîng nhæ caính baïo cho ngæåìi âiãöu khiãøn biãút sæû cäú cuía thiãút bë. II. Phán têch chæïc nàng cuía tæìng khäúi: 1.Thiãút bë kiãøm tra såüi doüc: Tuìy theo thiãút kãú taûo ramaì cuäün chè såüi doüc âæåüc âæa vaìo khung dãût.Chuïng seî âæåüc màõc vaìo theo tráût tæû cho træåïc vaì âæåüc xem nhæ cäú âënh.Trong quaï trçnh hoaût âäüng,såüi doüc âæåüc càng theo chu kyì dãût chåì con làng troìn.Vç âæåüc laìm càng nãn viãûc âæït såüi doüc cuîng ráút deî xaíy ra.Nãúu viãûc naìy khäng âæåüc phaït hiãûn thç seî dáùn âãún saín phaím dãût coï cháút læåüng keïm.Do âoï,viãûc phaït hiãûn âæït såüi doüc cuîng ráút quan troüng trong quaï trçnh hoaût âäüng cuía maïy. Såüi doüc træåïc khi âæa vaìo khung dãût seî âæåüc cho qua mäüt thiãút bë kiãøm tra.Thiãút bë kiãøm tra bao gäöm: 1 thanh ngang coï 2 låïp,låïp trong vaì låïp ngoaìi âæåüc âàût caïch âiãûn våïi nhau vaì mäüt laï theïp.Laï theïp naìy âæåüc läöng vaìo mäùi såüi doüc trong quaï trçnh âæa cuäün såüi doüc vaìo khung dãût.Såüi doüc âæåüc keïo càng seî náng laï theïp lãnlaìm cho låïp ngoaìi vaì låïp trong cuía thanh ngang váùn caïch âiãûn våïi nhau.Khi coï sæû cäú âæït såüi doüc xaíy ra,laï theïp seî råi xuäúng vaì chaûm vaìo thanh ngang kiãøm tra laìm näúi låïp ngoaìi vaì låïp trong laûi våïi nhau.Âiãöu naìy seî taûo ra mäüt tên hiãûu âæa vãö bäü pháûn âiãöu khiãøn trung tám.Bäü pháûn xæí lyï trung tám seî âiãöu khiãøn dæìng maïy vaì hiãøn thë sæû cäú âãø ngæåìi váûn haình biãút. 2.Bäü pháûn hiãøn thë: Thiãút bë hiãøn thë coï vai troì thäng baïo caïc traûng thaïi hoaût âäüng cuía maïy vaì ngæåìi váûn haình.Thiãút bë hiãøn thë gäöm 2 pháön: âeìn baïo sæû cäú vaì baíng âeìn âiãöu khiãøn. a.Âeìn baïo sæû cäú: Duìng âãø thäng baïo caïc sæû cäú xaíy ra khi maïy hoaût âäüng nhæ: âæït såüi ngang,âæït såüi doüc..,noï gäöm coï caïc âeìn: - Âeìn xanh: dæìng maïy bàòng tay vaì dæìng maïy choün træåïc.Nãúu chiãöu daìi vaíi choün træåïc âaî âaût âãún,âeìn seî nháúp nhaïy cháûm. - Âeìn da cam: thäng baïo cho ngæåìi váûn haình biãút khi xaíy ra sæû cäú âæït såüi ngang. - Âeìn âoí: thäng baïo xaíy ra sæû cäú âæït såüi doüc. - Âeìn tràõng: goüi ngæåìi sæía chæîa. b. Baíng âeìn âiãöu khiãøn: - Caïc âeìn 1,2,3,4: âeìn thäng baïo caïc nguäön 100V,24V,12V,5V âæåüc sæí duûng trong maûch âiãöu khiãøn,Âeìn saïng khi coï nguäön,tàõt khi khäng coï nguäön. - Âeìn 5: âeìn baïo sæû cäú âæït såüi doüc.Bçnh thæåìng,âeìn seî tàõt,khi coï sæû cäú âæït såüi doüc thç âeìn seî saïng. - Âeìn 6: âeìn baïo sæû cäú âæït ngang.Bçnh thæåìng,âeìn seî tàõt,khi coï sæû cäú âæït såüi ngang thç âeìn seî saïng. - Âeìn 7: âeìn baïo viãûc cáúp chè. Bçnh thæåìng,âeìn seî tàõt,khi coï sæû cäú âæït chè trãn âäüng cå cuäún chè thç âeìn seî saïng. - Âeìn 8: protection. - Âeìn 9: âeìn khåíi âäüng (start).Âeìn chè saïng khi nuït xanh (khåíi âäüng) âæåüc áún xuäúng. - Âeìn 10: âeìn dæìng (stop).Âeìn saïng khi nuït âoí (stop) âæåüc áún. - Âeìn 11: âeìn single weft.Âeìn saïng khi nuït vaìng (single weft) âæåüc áún xuäúng. - Âeìn 12: âeìn pause.Âeìn saïng khi nuït maìu âen (pause) âæåüc áún xuäúng. - Âeìn 13,14,15: âeìn baïo vë trê cuía truûc quay dæûa vaìo vë trê cuía mám tæì âæåüc gàõn trãn truûc quay. - Âeìn 16: âeìn baïo ly håüp âäüng.Khi bäü ly håüp âäüng hoaût âäüng (æïng våïi khi maïy chaûy) thç âeìn saïng. - Âeìn 17: âeìn baïo ly håüp phanh.Âeìn baïo khi maïy dæìng (æïng våïi ly håüp phanh hoaût âäng). - Âeìn 18: âeìn baïo quaï aïp (high voltage). - Nuït âoí: nuït stop.Trong træåìng håüp kháøn cáúp,nuït âoí âæåüc sæí duûng âãø dæìng maïy ngay láûp tæïc.Luïc naìy ly håüp phanh hoaût âäüng âãø dæìng maïy,âäüng cå truyãön âäüng váùn hoaût âäüng. - Nuït xanh: nuït khåíi âäüng,duìng âãø chaûy maïy. - Nuït vaìng: Nuït single weft.Khi nuït naìy âæåüc áún thç maïy seî thæûc hiãûn mäüt chu kyì dãût (tæång æïng våïi viãûc dãût mäüt såüi ngang). - Nuït âen: nuït pause.Viãûc áún nuït naìy seî laìm cho maïy hoaût âäüng cho âãún khi nuït naìy âæåüc nhaí ra. 3.Âäüng cå keïo chè: Âäüng cå keïo chè coï muûc âêch quáún chè dæû træî cho maïy dãût hoaût âäüng,âënh hæåïng vaì taûo âäü càng cáön thiãút cho såüi chè dãût ngang. Cáúu taûo chênh cuía noï gäöm coï: - Khung thiãút bë: gàõn kãút caïc thaình pháön cuía thiãút bë,baío vãû âäüng cå hoaût âäüng bãn trong. - Cáön âiãöu tiãút: âiãöu tiãút,daìn traíi chè trãn voìng quáún såüi. - Giaï cáön âiãöu tiãút vaì cäng tàõc kiãøm tra: âiãöu khiãøn hæåïng chè vaìo vaì kiãøm tra chè âáöu vaìo thäng qua cáön âiãöu tiãút. - Truûc quáún såüi: laì nåi såüi seî âæåüc quáún vaìo,dæû træî træåïc khi âæåüc láúy ra âãø âuà vaìo khung dãût. - Voìng taûo sæïc càng: coï ràng cæa,coï taïc duûng laìm càng såüi khi såüi âæåüc ruït ra ngoaìi. - Khung âënh hæåïng: âënh hæåïng âæåìng ra cuía såüi. - Nuït hiãûu chènh: bàòng caïch hiãûu chènh nuït naìy,chuïng ta coï thãø thay âäøi læåüng chè dæû træî âæåüc quáún vaìo truûc quáún såüi. - Âeìn hiãøn thë: xaïc âënh traûng thaïi cuía thiãút bë âang hoaût âäüng hay âang dæìng. Nguyãn lyï hoaût âäüng cuía âäüng cå keïo chè: Såüi chè âæåüc luäön qua cáön âiãöu tiãút vaì âæåüc quáún vaìo truûc quáún såüi.ÅÍ âáy,chuïng âæåüc quáún thaình voìng nàòm daìn traíi trãn truûc.Tuìy thuäüc vaìo nhu cáöu såüi cung cáúp cho maïy dãût nhiãöu hay êt maì säú læåüng voìng såüi trãn truûc coï thãø thay âäøi thäng qua viãûc âiãöu khiãøn nuït hiãûu chènh.Nuït hiãûu chènh nàòm trãn khung thiãút bë.Chuïng seî taïc âäüng lãn mäüt cäng tàõc âæåüc âàût bãn trong.Cäng tàõc naìy âæåüc âæa ra hoàûc tuìy thuäüc vaìo hæåïng âiãöu chènh.Khi chè âæåüc keïo,cáön âiãöu tiãút seî âiãöu khiãøn chè daìn traíi trãn truûc,chè seî âæåüc quáún thaình voìng tæì ngoaìi vaìo trong.Luïc naìy,cáön âiãöu khiãøn seî âæåüc náng lãn dáön dáön vaì såüi chè seî eïp vaìo mäüt voìng nhæûa,âáøy voìng nhæûa naìy vaìo phêa bãn trong.Âãún mäüt luïc naìo âoï,voìng nhæûa seî chaûm vaìo cäng tàõc,âäüng cå seî dæìng hoaût âäüng.Såüi chè âæåüc maïy dãût keïo ra trong quaï trçnh hoaût âäüng,noï âæåüc âæa qua mäüt voìng taûo sæïc càng coï ràng cheïo âãø laìm càng såüi træåïc khi âæåüc âæa tåïi khung âënh hæåïng âæåìng såüi ra.Såüi chè âæåüc âæa ra caìng nhiãöu,voìng taïc âäüng bãn trong âæåüc âæa dáön ra,âäöng thåìi coï xu hæåïng âáøy nhæîng voìng chè trãn truûc ra ngoaìi.Cho âãún khi voìng khäng coìn taïc âäüng lãn cäng tàõc,âäüng cå keïo chè seî tiãúp tuûc hoaût âäng. Ngoaìi ra,âäüng cå naìy coìn coï chæïc nàng kiãøm tra chè âáöu vaìo ( chè nguäön).Cáön âiãöu tiãút âæåüc gàõn våïi cäng tàõc kiãøm tra.Khi coï chè âi qua,noï coï xu hæåïng âæåüc keïo vaìo bãn trong,coìn khi khäng coï chè âi qua ( âæït chè),noï nàòm åí vë trê tháúp nháút.Luïc naìy,cäng tàõc kiãøm tra âæåüc taïc âäüng âæa tên hiãûu baïo cho bäü âiãöu khiãøn trung tám dæìng hoaût âäüng cuía maïy. 4.Thiãút bë kiãøm tra såüi ngang: Trong quaï trçnh hoaût âäüng,såüi ngang seî âæåüc dãût láön læåüt vaìo khung cæíi.Âãø cho saín pháøm dãût coï cháút læåüng täút thç såüi ngang phaíi âæåüc keïo càng khi âæa vaìo khung dãût.Do âoï,viãûc âæït såüi ngang ráút dãù xaíy ra.Nãúu viãûc âæït såüi ngang khäng âæåüc phaït hiãûn thç saín pháøm seî bë läùi.Vç váûy,viãûc kiãøm tra såüi ngang laì mäüt pháön quan troüng trong suäút quaï trçnh hoaût âäüng cuía maïy. Såüi ngang tæì âäüng cå keïo chè seî âæåüc âæa qua mäüt thiãút bë kiãøm tra âæït såüi træåïc khi âæa vaìo kiãúm dãût. Thiãút bë kiãøm tra såüi ngang laì mäüt häüp bao gäöm 6 läù vaì 6 bäü pháûn caím æïng âäü càng âæåüc âàût taûi mäùi läù.Bäü pháûn caím æïng bao gäöm cuäün dáy vaì nam chám vénh cæíu åí trong loìng.Bçnh thæåìng,nam chám vénh cæíu coï xu hæåïng âæåüc âáøy lãn nhåì loì xo nhoí..Khi såüi ngang âæåüc kiãúm dãût keïo qua,sæïc càng cuía såüi ngang seî taïc âäüng lãn nam chám laìm cho nam chám dëch chuyãøn gáy ra sæïc âiãûn âäüng caím æïng trãn cuäün dáy.Sæïc âiãûn âäüng naìy âæåüc khuãúch âaûi lãn båíi mäüt maûch khuãúch âaûi âæåüc âàût bãn trong vaì âæåüc âæa vãö bäü pháûn âiãöu khiãøn trung tám.Tuy nhiãn,khäng phaíi luïc naìo bäü pháûn âiãöu khiãøn trung tám cuîng nháûn tên hiãûu naìy maì noï chè nháûn trong mäüt khoaíng thåìi gian nháút âënh ( khoaíng thåìi gian måí cäøng).Trong khoaíng thåìi gian måí cäøng,nãúu coï tên hiãûu âæåüc âæa vãö tæì thiãút bë kiãøm tra såüi ngang thç bäü pháûn âiãöu khiãøn trung tám váùn váûn haình maïy nhæ bçnh thæåìng,nãúu khäng nháûn âæåüc tên hiãûu naìy ( khi coï sæû cäú âæït såüi ngang) thç bäü pháûn âiãöu khiãøn trung tám seî âiãöu khiãøn dæìng maïy. Khoaíng thåìi gian måí cäøng cuía bäü pháûn âiãöu khiãøn trung tám phuû thuäüc vaìo vë trê cuía mám tæì âæåüc gàõn trãn truûc quay.Mám tæì laì mäüt mám troìn bàòng sàõt,trãn âoï coï gàõn caïc nam chám vénh cæíu taûi caïc vë trê cäú âënh S1,S2,S3,S4,S5 nhæ hçnh veî trãn.Mäùi vë trê coï säú læåüng nam chám vénh cæíu khaïc nhau ( nhæîng âiãøm âen laì nhæîng âiãøm coï nam chám). Dæûa vaìo âoï,ta coï thãø xaïc âënh vë trê cuía truûc quay vaì tæång æïng våïi vë trê cuía kiãúm dãût khi maïy âang hoaût âäüng,vaì âiãöu khiãøn viãûc måí cäøng cuía bäü pháûn âiãöu khiãøn trung tám. Khi truûc quay quay,mám tæì quay theo,tæì træåìng cuía caïc nam chám seî queït láön læåüt qua bäü pháûn caím æïng tæì tênh âæåüc âàût cäú âënh trãn thiãút bë.Bäü pháûn caím æïng tæì gäöm 3 thiãút bë nhaûy tæì âæåüc âàût nhæ hçnh veî. Khi tæì træåìng nam chám queït qua,noï seî taûo thaình caïc tên hiãûu âiãûn vaì tên hiãûu naìy âæåüc gæíi vãö bäü pháûn âiãöu khiãøn trung tám.Dæûa vaìo tên hiãûu naìy,bäü pháûn âiãöu khiãøn trung tám seî âiãöu khiãøn viãûc hiãøn thë âãø thäng baïo vë trê cuía truûc quay ( theo quy æåïc âæåüc cho trong baíng).âäöng thåìi,âiãöu khiãøn viãûc måí cäøng dãø nháûn tên hiãûu tæì thiãút bë kiãøm tra såüi ngang. ÆÏng våïi vë trê S1,bäü pháûn âiãöu khiãøn trung tám seî måí cäøng nháûn tên hiãûu tæì thiãút bë kiãøm tra såüi ngang vç chè vaìo luìc naìy,såüi ngang måïi âæåüc keïo càng båíi kiãúm dãût nãn viãûc kiãøm tra måïi coï thãø thæûc hiãûn.ÆÏng våïi vë trê S5,bäü pháûn âiãöu khiãøn trung tám seî âoïng cäøng ngæng nháûn tên hiãûu tæì thiãút bë kiãøm tra såüi ngang vç taûi thåìi âiãøm naìy,kiãúm dãût coï xu hæåïng tråí vãö vë trê ban âáöu chuáøn bë cho mäüt chu trçnh måïi,do âoï såüi ngang khäng âæåüc laìm càng,viãûc kiãøm tra khäng thæûc hiãûn âæåüc.Nhæîng vë trê coìn laûi tæì S1 cho âãún S4 coï yï nghéa nháûn biãút vë trê cuía truûc quay vaì cán chènh maïy. 5.Thiãút bë ly håüp: Thiãút bë ly håüp coï bäü pháûn chênh bao gäöm:ly håüp âäüng vaì ly håüp phanh. Cáúu taûo chuí yãúu cuía ly håüp phanh laì mäüt chiãúc phanh dáöu âæåüc bäü xæí lyï trung tám âiãöu khiãøn thäng qua råle trung gian vaì nam chám âiãûn.Ly håüp âäüng cuîng âæåüc bäü xæí lyï trung tám âiãöu khiãøn nhæ váûy.Hai råle naìy âæåüc taïc âäüng khäng âäöng thåìi,coï nghéa laì taûi mäüt thåìi âiãøm nháút âënh chè coï mäüt råle âæåüc taïc âäüng. Âäüng cåtruyãön âäüng luän luän åí traûng thaïi chaûy,do âoï viãûc âiãöu khiãøn ly håüp phanh hay ly håüp âäüng cuîng coï nghéa laì âiãöu khiãøn dæìng hay chaûy thiãút bë. Khi ly håüp âäüng âæåüc taïc âäüng,noï seî laìm cho âäüng cå vaì truûc quay truyãön âäüng âæåüc våïi nhau,maïy âæåüc váûn haình. Khi ly håüp phanh âæåüc taïc âäüng,noï seî taïch råìi âäüng cå vaì truûc quay laìm cho chuïng khäng truyãön âäüng âæåüc våïi nhau vaì âäöng thåìi phanh âæïng truûc quay laìm cho maïy ngæìng hoaìn toaìn. 6.Bäü âiãöu khiãøn trung tám: Bäü âiãöu khiãøn trung tám cuía maïy dãût GA788 laì hãû thäúng vi âiãöu khiãøn våïi chip vi âiãöu khiãøn 89C51 laìm trung tám âiãöu khiãøn chênh.Bäü âiãöu khiãøn naìy coï nhiãûm vuû nháûn tên hiãûu tæì caïc thiãút bë ngoaûi vi nhæ: thiãút bë kiãøm tra såüi ngang,thiãút bë kiãøm tra såüi doüc,âäüng cå keïo chè,phán têch,xæí lyï caïc tên hiãûu naìy vaì âæa ra caïc tên hiãûu âiãöu khiãøn hoaût âäüng maïy. 7.Thiãút bë cháúp haình: Chuí yãúu laì pháön cå khê våïi âäü chênh xaïc cao,thæûc hiãûn caïc thao taïc truyãön âäüng âãø tiãún haình quaï trçnh dãût theo thæï tæû liãn hoaìn chênh xaïc. III.Váún âãö âiãöu khiãøn hoa vàn trang trê: CAÏCH THÆÏC CHOÜN SÅÜI NGANG CUÍA MAÏY LEC-910 A.Máùu hoa vàn phaíi âæåüc thiãút kãú sàôn,coï thãø hiãûn säú thoi vaì chè säú såüi.Sau âoï,thao taïc nháûp säú liãûu vaìo maïy theo trçnh tæû hæåïng dáùn sau âáy: P .................ÁÚn vaìo buït P âãø báût âeìn lãn 0-9 S Z .................Choün giaï trë säú tæång âæång våïi säú hoa vàn.Coï thãø choün tæì 0-9.Vë trê âoaûn tæû âäüng seî bàõt âáöu tæì säú 001 Säú Säú H . ................Læu maî säú thoi tæì 1-4 H11 = 1 H21 = 5 H31 = 9 H12 = 2 H22 = 6 H13 = 3 H23 = 7 H14 = 4 H24 = 4 Säú (4) ................... Säú naìy laì chè säú cuía såüi ngang.Säú tæì 001-999,nãúu laì 4 chæî säú tråí lãn thç phaíi chia laìm hai âoaûn vaì læu laìm hai láön, sau âoï cäüng chè säú ngang vaìo. M (5) .................... Phêm bäü nhåï.Sau khi xaïc âënh näüi dung trãn,maïy seî tæû âäüng læu vaìo bäü nhåï.Vë trê âoaûn tæû âäüng nhaíy lãn 01 ä hiãûn trãn maìn hçnh. (6) Dæûa vaìo máùu maî vaì caïc bæåïc (3),(4),(5) âãø nháûp dæî liãûu vaìo maïy cho âãún khi kãút thuïc. S E ........................Sau khi hoaìn thaìn bæåïc (6),nháún ES âãø cháúm dæït, säú cäüt tæû âäüng chuyãøn thaình C6.Âäöng thåìi seî hiãûn ra traûng thaïi hoaût âäüng cuía såüi ngang. Vê duû 1: Caïc thoi coï vë trê vaì chè säú såüi nhæ sau,coï thæï tæû caïc âoaûn: Thæï tæû vë trê âoaûn Säú thoi Säú såüi 1 1-2 120 2 1-2 6 3 1-4 4 4 1-2 6 THÆÛC TIÃÙN Thao taïc trãn baìn phêm Chæïc nàng Näüi dung thãø hiãûn (1) P Hiãøn thë P (2) L31 Säú hoa vàn laì 1 Vë trê âoaûn tæû âäüng 001 (3) H11 120 M Âoaûn 1: Maî säú thoi Âoaûn 2: Chè säú såüi ngang Âoaûn 3: Læu bäü nhåï Säú thoi : 1-1 Chè säú : 120 Vë trê âoaûn: 001 H12 6 M Âoaûn 1: Maî säú thoi Âoaûn 2: Chè säú såüi ngang Âoaûn 3: Læu bäü nhåï Säú thoi : 1-2 Chè säú : 006 Vë trê âoaûn: 002 H14 4 M Âoaûn 1: Maî säú thoi Âoaûn 2: Chè säú såüi ngang Âoaûn 3: Læu bäü nhåï Säú thoi : 1-4 Chè säú : 004 Vë trê âoaûn: 003 H12 6 M Âoaûn 1: Maî säú thoi Âoaûn 2: Chè säú såüi ngang Âoaûn 3: Læu bäü nhåï Säú thoi : 1-2 Chè säú : 006 Vë trê âoaûn: 004 ES 120 M Kãút thuïc Tàõt âeìn P,såüi ngang tæû âäüng tuáön hoaìn thaình 01 såüi. Vê duû 2: Näüi dung âæåüc thãø hiãûn tuáön hoaìn Khi gàûp näüi dung truìng làûp thç phaíi áún phêm C1,dæî liãûu säú thoi cuìng hiãøn thë C1,áún phêm coï chæïc nàng truìng làûp âãø tråí vãö traûng thaïi bçnh thæåìng.Sau cuìng,áún nuït C2 âãø kãút thuïc. C1,C2 âæåüc caìi âàût trong hãû thäúng chæïc nàng truìng làûp. Thæûc tiãùn Thæï tæû säú âoaûn Säú thoi Chè säú (1) 1-1 80.................... (1) H 11 80 (2) C 1 50 Khåíi âáöu (2) 1-2 6.................... 50 4.................... (3) H 12 6 (4) H 14 4 (5) C 2 Truìng làûp kãút thuïc (3) 1-4 (4) 1-2 6.................... (6) H 12 6 THAO TAÏC BAÌN PHÊM (1) P..........................: Báût âeìn P (2) L S 1....................: Maìu hoa vàn 1 (3) H11 80 M.............: Säú thoi H,såüi ngang 80 C1 50 M..............: Bàõt âáöu truìng làûp,luìi laûi 50 H12 6...................: Säú thoi 2,såüi ngang 6 H14 4 M...............: Säú thoi 4,såüi ngang 4 C 2 M...................: Kyï hiãûu kãút thuïc bäü pháûn truìng làûp H12 6 M...............: Säú thoi 2,såüi ngang 6 ES.........................: Kãút thuïc Vê duû 3: Træåìng håüp truìng làûp 2 láön tråí lãn Trong træåìng håüp truìng làûp 2 láön tråí lãn,C1 âæåüc hiãøn thë træåïc truìng làûp,luìi säú vaì sau cuìng hiãøn thë C2 âãø kãút thuïc. Vê duû: Vë trê âoaûn Säú thoi Chè säú såüi 60 2 50 láön 2 50R 1-3 10 2R 2 láön (1) 1-2 60 (2) C-1 2 Truìng làûp 2 láön (3) C-1 50 Træåïc (4) 1-1 2 Näüi dung truìng làûp (5) 1-4 2 (6) C-2 Sau (7) 1-3 10 (8) C-2 6 Truìng làûp 2 láön THAO TAÏC BAÌN PHÊM (1) P..........................: Báût âeìn P (2) L S 2....................: Xaïc âënh máùu hoa vàn 2 (3) H11 00 M.............: (4) C12 M.................: Bàõt âáöu tuáön hoaìn 2 láön (5) C1 50 M................: Bàõt âáöu tuáön hoaìn 50 láön (6) H11 2 M................: Näüi dung tuáön hoaìn 50 láön (7) H14 2 M................: (8) C2 M.....................: Kãút thuïc tuáön hoaìn (9) H12 10 M................: Thãm näüi dung (10) C 2 M....................: Kãút thuïc traûng thaïi (11) ES..........................: Kãút thuïc B.Sæía âäøi näüi dung ÁÚn phêm P âãø báût saïng âeìn. Säú vë trê âoaûn tæû âäüng bàõt âáöu tæì 001. ÁÚn phiam “+”: Vë trê âoaûn nhaíy lãn 1 ä. Nháún liãn tuûc cho âãún khi xuáút hiãûn säú thoi C-6 laì kãút thuïc. P hiãûn ra traûng thaïi hoaût âäüng cuía såüi ngang. Nháún phêm - thç seî luìi laûi vãö 1 ä. Nãúu sæía âäøi näüi dung thç cáön phaíi áún phêm M âãø læu laûi näüi dung âaî âæåüc chènh sæía chênh xaïc. C. Caïch choün hoa vàn sau khi âaî âæåüc xaïc âënh ÁÚn phêm P. ÁÚn phêm N âãø choün láúy máùu hoa vàn âãø bàõt âáöu váûn haình hoaût âäüng såüi ngang. D. Phæång phaïp hoaût âäüng coï 2 caïch váûn haình Caïch 1: Váûn haình theo vë trê âoaûn. Caïch 2: Theo täøng cäüng chè säú såüi(tæì såüi khåíi âáöu âãún såüi kãút thuïc). Hai phæång phaïp trãn coï thãø âæåüc thay âäøi bàòng caïch áún phêm L E. Hæåïng dáùn sæí duûng nhæîng chæïc nàng khaïc 1.Trong khi váûn haình ( Âeìn P khäng saïng). + Vãö træåïc 1 såüi. - Luìi vãö 1 såüi S + “säú” Täúc âäü nhanh tiãún âãún säú + S L “säú” Täúc âäü luìi vãö säú 001 002 Xaïc âënh hçnh thæïc chènh sæía Hiãûn ra vë trê âoaûn -00 002 Hiãûn ra säú thæï tæû E Kiãøm tra täøng säú chè såüi ngang 2.Traûng thaïi báût saïng cuía âeìn P: N “säú” Læûa choün säú hoa vàn + L Tàng thãm näüi dung - - L Xoïa boí näüi dung Tiãún vãö bæåïc træåïc âãø kiãøm tra näüi dung + Luìi vãö bæåïc sau âãø kiãøm tra näüi dung S “säú” Chè âënh vë trê âoaûn M Læu vaìo bäü nhåï S E Kãút thuïc L S “säú” Xaïc âënh hoa vàn L Xoïa boí táút caí näüi dung vaì seî tråí vãö säú 0 C N C N Xoïa boí dæî liãûu hoa vàn 3. Chè säú såüi ngang tæì 000-999.Nãúu laì 4 chæî säú tråí lãn thç phaíi chia laìm hai âoaûn vaì læu laìm hai láön. 4. Khi kiãøm tra näüi dung coï thãø sæí duûng phêm “+”,”-“. Khi âaî xaïc âënh näüi dung laì chênh xaïc thç cáön phaíi nháún M læu laûi trong bäü nhåï. F.Thao taïc sæía âäøi khi sai lãûch 1.Khi thao taïc khäng âæåüc âuïng,ELA seî âæåüc hiãûn ra trong vë trê âoaûn vaì seî hiãûn läùi sai,âäöng thåìiì,âeìn baïo läùi seî saïng lãn. 2.Dæåïi ELA,áún 2 nuït P âãø tråí vãö traûng thaïi bçnh thæåìng. ELA ÁÚn phêm P ÁÚn phêm P Traûng thaïi hoaût âäüng bçnh thæåìng. 3.Trong luïc váûn haình,nãúu hiãûn ELA thç tråí vãö bæåïc træåïc âãø kiãøm tra laûi vaì ttãúp tuûc thao taïc. 4.Træåìng håüp ELA xaíy ra sæû cäú: ELA DA: Khäng thãø tiãúp tuûc váûn haình âæåüc næîa,C1 vaì C2 khäng hiãøn thë chung hoàûc chè säú trong näüi dung laì säú 0. ELA HE: Khi säú thoi khäng chênh xaïc hoàûc âaî nháún 2 láön phêm H. ELA FU: Choün láúy máùu hoa vàn bàòng caïch nháún phêm N.Trong træåìng håüp näüi dung bë räùng,tråí vãö chæïc nàng LS “säú” âãø gaìi laûi. ELA P : Khåíi âäüng maïy khi chæa báût âeìn. ELA PÂ: Khi âiãûn aïp khäng äøn âënh hoàûc bë ngàõt thç nháún phêm P hai láön âãø tråí vãö traûng thaïi ban âáöu âãø kiãøm tra vaì tiãúp tuûc thao taïc. Caïc ngoî vaìo cuía maûch âiãöu khiãøn: Caïc cäng tàõc âiãöu khiãøn trãn baìn âiãöu khiãøn. Ngoî ra cuía caïc thiãút bë kiãøm tra såüi ngang,såüi doüc,kiãøm tra âæït chè åí âäüng cå cuäún chè. Caïc tên hiãûu ra tæì mám tæì. Caïc ngoî vaìo âæåüc âæa qua caïc maûch trung gian træåïc khi âæa vaìo bäü âiãöu khiãøn trung tám.Bäü âiãöu khiãøn trung tám seî xæí lyï caïc tên hiãûu vaìo vaì âæa tên hiãûu âiãöu khiãøn âãún caïc ngoî ra tæång æïng. Caïc ngoî ra cuía maûch âiãöu khiãøn : Caïc tên hiãûu âiãöu khiãøn âæåüc âæa âeïn caïc bäü pháûn tæång æïng âãø âiãöu khiãøn váûn haình maïy. Caïc tên hiãûu hiãøn thë âæåüc âæa âeïn bäü pháûn hiãøn thë âãø thäng baïo cho ngæåìi váûn haình maïy. COLOR SELECTOR LEC-918 HOLD 8 7 6 5 4 3 2 1 POWER FUSE 136 - 01 6 21 E S C L N 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 M P - + H  LÅÌI KÃÚT Thæûc táûp xám nháûp thæûc tãú laì mäüt cå häüi quyï baïu cung cáúp kiãún thæïc haình trang vaìo âåìi âäúi våïi caïc sinh viãn sàõp ra træåìng.Ráút may màõn trong láön thæûc táûp täút nghiãûp naìy,em âaî âæåüc thæûc táûp taûi Cäng ty,âæåüc caïc cáúp trong Cäng ty giuïp âåî,âæåüc caïc caïn bäü kyî thuáût cuîng nhæ caïc anh chë em cäng nhán táûn tçnh hæåïng dáùn vaì giuïp âåî,giåïi thiãûu caïc cäng nghãû,quy trçnh cäng nghãû dãût may hiãûn nay. Qua âáy,em xin gæíi âãún caïc cáúp cuía Cäng ty låìi caím ån chán thaình nháút vaì âàûc biãût laì anh Ngä Táún Trinh,ngæåìi âaî táûn tçnh chè baío,giuïp âåî em trong kyì thæûc táûp naìy. NHÁÛN XEÏT CUÍA CÄNG TY

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuc tap tot nghiep_Det DN.doc