Đề tài Tình hình chăn nuôi và mạng lưới thú y của xã Song Vân

ĐẶT VẤN ĐỀ Trong quá trình học tập và rèn luyện dưới mái Trường Cao Đẳng Nông Lâm được sự dạy dỗ và chỉ bảo tận tình của các thầy cô đặc biệt là các thầy cô giáo trong khoa chăn nuôi thú y. Đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức về chuyên môn để khi đi thực tập sẽ áp dụng những kiến thức đã được học vào thực tế phục vụ cho ngành chăn nuôi. Đất nước ta hiện nay đang trên đà phát triển cả về công nghiệp và nông nghiệp ngày càng vững mạnh với quy mô lớn. Trong đó chăn nuôi là ngành đang có xu hướng phát triển ở nước ta. Ngành chăn nuôi là ngành có thu nhập lớn trong ngành nông nghiệp vì thế nhân dân ta đã đầu tư công sức, tiền của để phục vụ cho ngành chăn nuôi và hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi để phục vụ cho việc chăn nuôi gia súc, gia cầm của nhân dân. Vì vậy số lượng đàn gia súc gia cầm ngày càng mở rộng. Tuy nhiên việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nước ta còn hạn chế và người dân chưa nắm được kỹ thuật chăn nuôi, vì vậy cần đào tạo được những cán bộ kỹ thuật có trình độ và truyên môn cao thì việc đào tạo học phải đi đôi với hành, phải gắn liền lý thuyết với thực tế thì mới đạt được kết quả. Ngoài việc học lý thuyết trên lớp thì việc áp dụng những kiến thức đó vào thực tiễn là rất quan trọng. Do đó nhà trường và khoa CNTY đã tổ chức cho học sinh sinh viên được thực tập nghề nghiệp. Sau khi đã học song một phần kiến thức lý thuyết ở trường mà thầy cô đã trang bị để áp dụng vào thực tiễn trong công tác chăn nuôi thú y nhằm nâng cao tay nghề về chuyên ngành và nâng cao sự hiểu biết trong thời gian thực tập nghề nghiệp. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ 1 PHẦN THỨ NHẤT ĐIỀU TRA 2 I.Điều tra cơ bản 2 I.1.Tên cơ sở thực tập 2 I.2. về khí hậu 2 I.3. Về đất đai 3 II. Điều tra về tình hình sản xuất 3 II.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật 3 II.2. Hệ thống đất canh tác, hệ số sử dụng đất 4 II.3. Nguồn lao động 4 II.4. Phương hướng sử dụng đất đai cho ngành chăn nuôi 4 II.5. Đầu tư vốn, lao động, khoa học kỹ thuật cho ngành nghề tại cơ sở. 5 II.6. Công tác khuyến nông khuyến lâm. 5 III. Điều tra tình hình chăn nuôi thú y 5 III.1. Công tác chăn nuôi 5 III.1.1. Chăn nuôi đại gia súc 5 III.1.2.Hướng chăn nuôi chính 5 III.1.3. Khă năng phát triển và sinh sản. 5 III.1.4.lượng đàn gia súc. 6 III.1.5. Phương pháp chăn nuôi và tình thức ăn. 6 III.1.6. Chuồng trại 6 III.1.7. Công tác thụ tinh nhân tạo 7 III.2. Chăn nuôi lợn 7 III.2.1. Số lượng 7 III.2.2. Tình hình lai tạo giống, thụ tinh nhân tạo 7 III.2.3. Thức ăn hiện sử dụng và chế độ chăm sóc nuôi dưỡng 8 III.2.4. Tình hình vệ sinh chuồng trại 8 III.2.5. Thu nhập của nhân dân từ chăn nuôi lợn 9 III.3. Chăn nuôi gia cầm 9 III.3.1. Các giống gia cầm đang nuôi tại xã Song Vân 9 III.3.2. Phương thức chăn nuôi, qui mô đàn 9 III.3.3. Biện pháp kỹ thuật đã áp dụng trong chăn nuôi gà công nghiệp 9III.3.4. Thức ăn sử dụng 9 III.3.5. Thu nhập từ chăn nuôi gia cầm 9 III.4.Chăn nuôi các vật nuôi khác 10 III.5.Đánh giá chung về công tác chăn nuôi của cơ sở 10 III.6.Công tác thú y 10 III.6.1. Phòng bệnh 10 III.6.2. Hoạt động của quầy bán thuốc 12 III.7. Chữa bệnh 12 PHẦN II NỘI DUNG 13 I. Công tác chăn nuôi đối với gia súc gia cầm 13 I.1. Kỹ thuật chăn nuôi 13 I.1.1. Chăn nuôi trâu bò 13 I.1.2. Chăn nuôi lợn 13 I.1.3. Chăn nuôi gia cầm 14 I.2. Thức ăn 14 I.3. Công tác giống thụ tinh nhân tạo 14 I.3.1. Công tác giống 14 I.3.2. Công tác thụ tinh nhân tạo 15 I.4. Khảo sát chuồng trại 15 I.5. Khảo sát điều tra đàn lợn nái sinh sản nuôi tại Tân Yên 15 I.6. Đánh giá chung 15 II.Công tác thú y 15 II.1. Công tác tiêm phòng bổ xung 15 II.2. Vệ sinh chuồng trại thức ăn nước uống 16 II.3. Điều trị bệnh 16 II.3.1. Bệnh ở bò. 16 II.3.2. Bệnh ở lợn 17 II.4. Đánh giá chung 18 PHẦN III NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 19 1. Kết luận 19 2. Ý kiến đề xuất với địa phương và nhà trường 19

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2491 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tình hình chăn nuôi và mạng lưới thú y của xã Song Vân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi c¶m ¬n Trong thêi gian 4 tuÇn thùc tËp nghÒ nghiÖp t¹i x· Song V©n – T©n Yªn – B¾c Giang. Em ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña Ban gi¸m hiÖu Tr­êng Cao §¼ng N«ng L©m. §Æc biÖt lµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa CNTY nhÊt lµ thÇy TrÇn Xu©n §Ö vµ c« Hoµng ThÞ Kim Thanh gi¶ng viªn h­íng dÉn trong thêi gian thùc tËp. §ång thêi ®­îc sù gióp ®ì cña tr¹m thó Y, uû ban nh©n d©n huyÖn T©n Yªn, c¸c c¸n bé thó y c¬ së vµ nh©n d©n x· Song V©n cïng b¹n bÌ ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong thêi gian thùc tËp. B©y giê thêi gian thùc tËp 4 tuÇn ®· qua em xin bÇy tá t×nh c¶m ch©n thµnh víi lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi ban gi¸m hiÖu Tr­êng Cao §¼ng N«ng L©m, thÇy c« khoa Ch¨n Nu«i Thó Y, c¸n bé thó y T©n Yªn, uû ban nh©n d©n vµ nh©n d©n x· Song V©n ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp. Em xin göi lêi chóc søc khoÎ, h¹nh phóc vµ thµnh c«ng trong mäi lÜnh vùc ®Õn mäi ng­êi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! ViÖt Yªn, ngµy 16 th¸ng4 n¨m 2007 Sinh viªn Ph¹m V¨n Th¾ng PhÇn Më ®Çu ®Æt vÊn ®Ò Trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn d­íi m¸i Tr­êng Cao §¼ng N«ng L©m ®­îc sù d¹y dç vµ chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c« ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ch¨n nu«i thó y. §· truyÒn ®¹t cho chóng em nh÷ng kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n ®Ó khi ®i thùc tËp sÏ ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc vµo thùc tÕ phôc vô cho ngµnh ch¨n nu«i. §Êt n­íc ta hiÖn nay ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn c¶ vÒ c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp ngµy cµng v÷ng m¹nh víi quy m« lín. Trong ®ã ch¨n nu«i lµ ngµnh ®ang cã xu h­íng ph¸t triÓn ë n­íc ta. Ngµnh ch¨n nu«i lµ ngµnh cã thu nhËp lín trong ngµnh n«ng nghiÖp v× thÕ nh©n d©n ta ®· ®Çu t­ c«ng søc, tiÒn cña ®Ó phôc vô cho ngµnh ch¨n nu«i vµ hiÖn nay trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu nhµ m¸y s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i ®Ó phôc vô cho viÖc ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm cña nh©n d©n. V× vËy sè l­îng ®µn gia sóc gia cÇm ngµy cµng më réng. Tuy nhiªn viÖc øng dông khoa häc kü thuËt vµo n­íc ta cßn h¹n chÕ vµ ng­êi d©n ch­a n¾m ®­îc kü thuËt ch¨n nu«i, v× vËy cÇn ®µo t¹o ®­îc nh÷ng c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é vµ truyªn m«n cao th× viÖc ®µo t¹o häc ph¶i ®i ®«i víi hµnh, ph¶i g¾n liÒn lý thuyÕt víi thùc tÕ th× míi ®¹t ®­îc kÕt qu¶. Ngoµi viÖc häc lý thuyÕt trªn líp th× viÖc ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã vµo thùc tiÔn lµ rÊt quan träng. Do ®ã nhµ tr­êng vµ khoa CNTY ®· tæ chøc cho häc sinh sinh viªn ®­îc thùc tËp nghÒ nghiÖp. Sau khi ®· häc song mét phÇn kiÕn thøc lý thuyÕt ë tr­êng mµ thÇy c« ®· trang bÞ ®Ó ¸p dông vµo thùc tiÔn trong c«ng t¸c ch¨n nu«i thó y nh»m n©ng cao tay nghÒ vÒ chuyªn ngµnh vµ n©ng cao sù hiÓu biÕt trong thêi gian thùc tËp nghÒ nghiÖp. PhÇn thø nhÊt §iÒu Tra §iÒu tra lµ mét viÖc lµm ®Çu tiªn vµ quan träng khi em xuèng c¬ së x· Song V©n thùc tËp. §iÒu tra gióp em hiÓu biÕt ®­îc cuéc sèng vµ phong tôc, tËp qu¸n cña ng­êi d©n Song V©n. §ång thêi trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, ®­îc sù gióp ®ì cña UBND x· Song V©n em n¾m ®­îc vÞ trÝ, ®Þa lý, ®Êt ®ai, ®Þa h×nh, an ninh, kinh tÕ, v¨n ho¸, t×nh h×nh s¶n xuÊt cña x·. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra em cßn biÕt ®­îc vÒ t×nh h×nh ch¨n nu«i vµ m¹ng l­íi thó y cña x· . I.§iÒu tra c¬ b¶n I.1.Tªn c¬ së thùc tËp X· Song V©n- HuyÖn T©n Yªn- TØnh B¾c Giang, lµ x· thuéc huyÖn miÒn nói nªn ®Êt cã mÇu ®Êt ®á. Ýt cã phï xa båi ®¾p, ®Êt c»n nhiÒu. VÉn ®ang trªn con ®­êng ®i lªn nhê cã c¸c con ®­êng chÝnh ®i tíi c¸c x· c¹nh. PhÝa b¾c gi¸p lam cèt, phÝa ®«ng gi¸p Ngäc Ch©u, phÝa t©y gi¸p ViÖt Ngäc, phÝa nam gi¸p Ngäc ThiÖn vµ Ngäc V©n . Song V©n cã con s«ng nhá ch¶y däc theo h­íng B¾c- Nam nã cã nhiÖm vô cung cÊp n­íc phôc vô cho trång trät, mÆt kh¸c nã cßn cã nhiÒu h¶i s¶n nh­: t«m, cua, èc, c¸…®em l¹i cho nh©n d©n Song V©n cã ®­îc nguån thøc ¨n phô. VÒ x· Song V©n cã nhãm chóng em gåm n¨m ng­êi. Ong ThÞ Th¾m, Ph¹m V¨n Th¾ng, NguyÔn Xu©n Th¹ch, Ph¹m ThÞ Thu Trang, NguyÔn ThÞ Xuyªn . I.2. vÒ khÝ hËu B¾c Giang lµ mét tØnh n»m ë phÝa b¾c cña n­íc ta vµ n»m trong nÒn khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, cã bèn mïa. Xu©n- H¹- Thu- §«ng. -Mïa Xu©n cã khÝ hËu Èm ­ít, mïa HÌ cã khÝ hËu nãng Èm m­a nhiÒu -Mïa Thu cã khÝ hËu trong lµnh m¸t mÎ, mïa §«ng cã khÝ hËu kh« hanh Ýt m­a. nhiÖt ®é trung b×nh cña x· lµ: 22,5o C . -Mïa HÌ cã nhiÖt ®é trung b×nh cao nhÊt vµo th¸ng 6 lµ: 36.5o C . -Mïa §«ng cã nhiÖt ®é trung b×nh thÊt nhÊt vµo th¸ng 1,2 lµ: 18,8o C . víi l­îng m­a trung b×nh tõ 1150mm – 1600 mm trªn n¨m . Mïa HÌ thêi tiÕt nãng Èm m­a nhiÒu, l­îng m­a rÊt lín chñ yÕu vµo th¸ng 6-7 lµ 2100mm cã ®é Èm trung b×nh hµng n¨m lµ 70% . Thêi tiÕt chuyÓn tõ mïa ®«ng sang mïa hÌ th× l­îng m­a nhiÒu, nãng Èm lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó dÞch bÖnh g©y h¹i cho gia sóc, gia cÇm. V× vËy tr¹m thó y x· Song V©n tæ chøc c¸c ®ît tiªm phßng cho gia sóc, gia cÇm vµo vô xu©n- hÌ ®Ó ®¶m cho c«ng t¸c phong dÞch trªn ®Þa bµn cña x· vµ tr¸nh l©y lan dÞch bÖnh tõ x· kh¸c vµo ®Þa bµn cña x·. I.3. VÒ ®Êt ®ai §Êt ®ai cña x· Song V©n lµ ®Êt cña vïng MiÒn Nói nªn ®Êt rÊt r¾n chñ yÕu lµ ®Êt ®á 1 phÇn ®Êt thÞt vµ ®Êt c¸t pha. Song V©n lµ x· cã diÖn ®Êt tù nhiªn vµ t­¬ng ®èi réng víi 789,94 ha trong ®ã cã 536,81 ha lµ ®Êt n«ng nghiÖp cßn l¹i lµ ®Êt thæ c­ vµ ®Êt ao hå. II. §iÒu tra vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt Nh×n chung t×nh h×nh s¶n xuÊt cña x· Song V©n lµ x· thuÇn n«ng cã nguån lao ®éng dåi dµo. Lµ ®Êt thuÇn n«ng nªn Song V©n ngoµi 2 vô lóa chÝnh ra th× sè lao ®éng thÊt nghiÖp nhiÒu. II.1. C¬ së vËt chÊt kü thuËt Lµ x· thuÇn n«ng nªn c¬ së kü thuËt cßn thiÕu thèn ch­a ®¶m b¶o ®­îc nÒn kinh tÕ æn ®Þnh. C¸c c«ng tr×nh: Tr¹m ®iÖn, Tr­êng häc, Tr¹m y tÕ, Trô së UBND vÉn ch­a ®­îc n©ng cÊp. II.2. HÖ thèng ®Êt canh t¸c, hÖ sè sö dông ®Êt Nh­ ®· nãi ë trªn Song V©n lµ x· thÇn n«ng, nªn ®a sè diÖn tÝch ®Êt lµ ®Êt n«ng nghiÖp. Mét sè ®Êt chòng cÊy lóa kh«ng ®¶m b¶o 1 sè hé gia ®×nh m¹nh d¹n ®µo ao th¶ c¸ ch¨n nu«i. HÖ thèng ®Êt ®ai canh t¸c cña x· Song V©n cã quy ho¹ch v× theo chÝnh s¸ch ®ån ®iÒn ®æi thöa nªn x· ®· ¸p dông ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi hé gia ®×nh ph¸t triÓn. HÖ sè sö dông ®Êt rÊt cao. II.3. Nguån lao ®éng X· Song V©n cã 13 th«n nh­: §«ng Lai, Hång Phóc, GiÕng, ChËu, TÌ, T©n LËp, Trung TiÕn, T©n TiÕn, Hång V©n, Ngß, Bïi, §ång Kim, Kú S¬n. Víi tæng d©n sè lµ 8692 nh©n khÈu trong ®ã sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng3954 ng­êi cßn l¹i lµ ch­a ®Õn tuæi vµ qu¸ tuæi lao ®éng. Toµn x· cã 2020 hé gia ®×nh d©n c­ ph©n bæ ë 13 th«n. Tuy nhiªn x· vÉn cßn cã hiÖn t­îng sinh con thø 3 thø 4, nh­ng tû lÖ d©n sè ph¸t triÓn ë møc ®é thÊp. HÇu hÕt sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng lµm n«ng nghiÖp, 1 sè Ýt ®i xuÊt khÈu lao ®éng ë n­íc ngoµi. Sau mçi vô n«ng nhµn ®Ó ®¶m b¶o kinh tÕ cho gia ®×nh mét sè Ýt ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng ®i ra ngoµi, sang x· kh¸c lµm viÖt nh­: x©y, phu hå… Nh­ vËy víi nguån lao ®éng dåi dµo Song V©n nÕu ®­îc ®Çu t­, ¸p dông khoa häc th× sÏ rÊt ph¸t triÓn. II.4. Ph­¬ng h­íng sö dông ®Êt ®ai cho ngµnh ch¨n nu«i X· cã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp t­¬ng ®èi lín: 536,81 ha song víi tæng diÖn tÝch cña toµn x·. Ngoµi viÖc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó cÊy, trång hoa mÇu, c©y l­¬ng thùc ra cßn cã mét sè gia ®×nh lµm kinh tÕ V.A.C nh­ng víi quy m« nhá. §©y còng chÝnh lµ tiÒn ®Ò thuËn lîi ®Ó cho viÖc ph¸t triÓn víi quy m« lín sau nµy. Lµ x· thuÇn n«ng, ao hå nhiÒu nªn nguån thøc ¨n phong phó ®è víi ngµnh ch¨n nu«i nguån thøc ¨n xanh chñ yÕu lµ rau lang, rau muèng, rau lÊp… II.5. §Çu t­ vèn, lao ®éng, khoa häc kü thuËt cho ngµnh nghÒ t¹i c¬ së. Lµ x· vÉn cßn nghÌo v× thÕ vÊn ®Ò ®Çu t­ vèn vµ khoa häc kü thuËt cÇn ph¶i chó träng. Víi nguån lao ®éng dåi dµo nh­ng chØ phôc vô cho 2 mïa lóa chÝnh nªn nÒn kinh tÕ ch­a ph¸t triÓn b»ng víi c¸c x· l©n cËn. II.6. C«ng t¸c khuyÕn n«ng khuyÕn l©m. Lµ 1 x· thuÇn n«ng vÊn ®Ò khuyÕn n«ng khuyÕn l©m rÊt ®­îc tró träng x· cã hÖ thèng s«ng, m­¬ng, ao hå nhiÒu ®¶m b¶o cho viÖc t­íi tiªu khi vµo mïa. III. §iÒu tra t×nh h×nh ch¨n nu«i thó y III.1. C«ng t¸c ch¨n nu«i Song V©n lµ x· cã khÝ hËu nhiÖn ®íi giã mïa c©y cèi xanh tèt lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho trång trät ®­îc ph¸t triÓn ®Ó cung cÊp nguån thøc ¨n cho ch¨n nu«i v× vËy ngµnh ch¨n nu«i b¾t ®Çu ®­îc chó ý. HiÖn nay ch¨n nu«i ë x· ®ang ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng ®µn gia sóc gia cÇm. Ngµnh ch¨n nu«i cña x· chñ yÕu lµ tr©u, bß, lîn, gia cÇm vµ mét sè vËt nu«i kh¸c nh­: ngùa, chã… III.1.1. Ch¨n nu«i ®¹i gia sóc Ch¨n nu«i ®¹i gia sóc chñ yÕu lµ tr©u, bß, sè l­îng ®µn tr©u bß ngµy cµng t¨ng. Sè l­îng ®µn tr©u bß lµ 958 con gåm: 564 con bß vµ 394 con tr©u. III.1.2.H­íng ch¨n nu«i chÝnh Ch¨n nu«i ®¹i gia sóc cña x· chñ yÕu lµ tr©u, bß ch¨n nu«i chñ yÕu ®Ó lÊy søc cµy kÐo phôc vô cho ngµnh n«ng nghiÖp ph¸t triÓn. Lµ 1 x· cña huyÖn miÒn nói nªn phôc vô n«ng nghiÖp vÉn lÊy søc kÐo cña tr©u, bß. III.1.3. Kh¨ n¨ng ph¸t triÓn vµ sinh s¶n. Do sù nhËn thøc cña ng­êi d©n ngµy cµng cao cho nªn hä ®· chó träng ch¨m sãc tèt cho ®µn gia sóc chÝnh v× vËy mµ ®µn gia sóc cña x· ngµy cµng ph¸t triÓn tèt vµ sinh s¶n tèt. III.1.4.l­îng ®µn gia sóc. HiÖn nay gièng tr©u, bß nu«i ë x· lµ gièng bß vµng ViÖt Nam, bß lai Sind, gièng tr©u ®en, tr©u giÐ… §èi víi ch¨n nu«i bß th× sè l­îng ®µn bß ngµy cµng t¨ng do nhu cÇu thÞ tr­êng cña con ng­êi vµ do c«ng t¸c thô tinh rÊt thuËt tiÖn ®Æc biÖt lµ thô tinh nh©n t¹o do ®ã chÊt l­îng ®µn bß ngµy cµng ®­îc ®¶m b¶o. §èi víi tr©u th× sè l­îng ngµy cµng gi¶m do ch­a ¸p dông ®­îc ph­¬ng ph¸p lai t¹o nh­ bß. III.1.5. Ph­¬ng ph¸p ch¨n nu«i vµ t×nh thøc ¨n. Ph­¬ng ph¸p ch¨n nu«i tr©u bß ë x· chñ yÕu lµ ch¨n nu«i th¶ ngoµi ®ång, bê b·i… do ®ã thøc ¨n thñ yÕu lµ c¸c lo¹i cá mäc tù nhiªn. Ngoµi ra vµo vô gÆt cã ¨n thªm r¬m t­¬i hoÆc kh« khi trêi rÐt m­a. Do thêi tiÕt thay ®æi theo mïa trong n¨m nªn l­îng thøc ¨n còng thay ®æi theo. Mïa hÌ, mïa xu©n thêi tiÕt Êm ¸p m­a nhiÒu nªn nguån thøc ¨n cung cÊp cho tr©u bß ®­îc ®¶m b¶o. Nh­ng mïa ®«ng thêi tiÕt gi¸ rÐt kh« hanh lµm cho nguån thøc ¨n kh« hiÕm c¹n kiÖt v× vËy ng­êi d©n ph¶i dù tr÷ thøc ¨n nh­ r¬m kh« cá kh«… ®Ó b¶o ®¶m cho tr©u bß tån t¹i qua mïa ®«ng. HiÖn nay do ®Þa h×nh s¶n xuÊt, do c¬ cÊu c©y trång nªn b·i ch¨n th¶ ngµy cµng bÞ thu hÑp nªn viÖc ch¨n th¶ tr©u bß gÆp khã kh¨n h¬n. V× vËy mét sè hé gia ®×nh ®· trång c¸c lo¹i cá nh­: cá voi, cá ghilª, ®Ó tr©u bß ¨n. Tãm l¹i víi nguån thøc ¨n Ýt nguån thøc ¨n bæ sung ®· b¶o ®¶m chÊt l­îng ®µn tr©u bß ngµy cµng ®­îc n©ng cao vµ më réng sè l­îng. Nªn tr©u bß cña x· rÊt cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn më réng v× vËy nguån thøc ¨n cho tr©u bß ®ang ®­îc chó träng. III.1.6. Chuång tr¹i Chuång tr¹i ch¨n nu«i tr©u bß ®ang tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn vµ n©ng cÊp. Chuång tr¹i ®­îc bè trÝ hîp lý, lµm ch¾c ch¾n. chuång tr¹i th­êng lµm theo h­íng §«ng hoÆc §«ng Nam, m¸i chuång ®­îc lîp b»ng ngãi ®¶m b¶o che m­a, n¾ng, m¸t mÎ vµo mïa hÌ, Êm ¸p vµo mïa ®«ng nÒn chuång lµm b»ng g¹ch… C«ng t¸c vÖ sinh ch¨m sãc ®¶m b¶o s¹ch sÏ tho¸ng m¸t mçi ngµy vÖ sinh 1 lÇn, ®Ó tr©u bß kh«ng n»m lªn ph©n. Hµng n¨m theo kÕ ho¹ch chØ ®¹o cña tr¹m thó y huyÖn T©n Yªn x· Song V©n ®· tiÕn hµnh tiªm phßng cho ®µn tr©u, bß. III.1.7. C«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o HiÖn nay x· ®ang thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh “sind ho¸ ®µn bß”, tøc lµ sö dông nh÷ng con bß ®ùc Sind hoÆc lai Sind cho nh¶y trùc tiÕp vµo bß c¸i cña ta ®Ó t¹o ra con lai cã nhiÒu ®Æc ®iÓm tèt. Do viÖc thô tinh trùc tiÕp dÔ l©y lan 1 sè bÖnh qua ®­êng sinh dôc cho nªn viÖc cho bß nh¶y trùc tiÕp dÇn ®­îc thay thÕ b»ng thô tinh nh©n t¹o. Cßn ®èi víi tr©u th× ch­a cã ch­¬ng tr×nh nh­ bß nªn ng­êi sö dông cho nh¶y trùc tiÕp v× vËy mµ sè l­îng ®µn tr©u ngµy cµng gi¶m. III.2. Ch¨n nu«i lîn Do x· Song V©n lµ x· thuÇn n«ng nªn ch¨n nu«i lîn chñ yÕu lµ lÊy ph©n nªn m« h×nh ch¨n nu«i lîn nhá lÎ cña tõng hé gia ®×nh cã 1 sè hé gia ®×nh lµm trang tr¹i nh­ng víi sè l­îng Ýt. III.2.1. Sè l­îng Do nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña lîn lµ lîn kh«ng ®ßi hái thøc ¨n ®Æc biÖt nµo. Nã cã thÓ sèng vµ ph¸t triÓn trong mäi ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh. Lîn cã thêi gian sinh tr­ëng ng¾n chÝnh v× vËy mµ sè l­îng lîn trong x· ngµy cµng t¨ng. Tæng sè l­îng ®µn lîn 4950 con trong ®ã lîn n¸i 1850 con chiÕm tû lÖ 37,4% trªn tæng sè con toµn x·, sè lîn thÞt 3094 con chiÕm tû lÖ 62,5%, sè lîn ®­îc gièng lµ 6 con chiÕm tû lÖ 0,1% trªn tæng sè con toµn x·. III.2.2. T×nh h×nh lai t¹o gièng, thô tinh nh©n t¹o X· Song V©n chñ yÕu lµ nu«i lîn thÞt vµ lîn n¸i sinh s¶n. Lîn n¸i chØ cã 2 gièng ®ã lµ lang hång vµ mãng c¸i ®· bÞ pha t¹p. Cßn lîn thÞt x· chØ nu«i lîn lai Landrace vµ lai ®¹i b¹ch. Ngoµi ra x· cßn cã 6 con lîn ®­îc gièng §¹i B¹ch Landrace…Mét sè hé gia®×nh cho lîn nh¶y trùc tiÕp do ch­a biÕt kü thuËt lÊy tinh nh©n t¹o ®a sè l­îng tinh nh©n t¹o ®­îc lÊy tõ n¬i kh¸c ®Õn. III.2.3. Thøc ¨n hiÖn sö dông vµ chÕ ®é ch¨m sãc nu«i d­ìng Thøc ¨n cho lîn chñ yÕu lµ s¶n phÈm phô tõ ngµnh trång trät: g¹o, c¸m, ng«, khoai, s¾n… Mét sè gia ®×nh cã trang tr¹i víi quy m« nhá nh­ng vÉn sö dông thøc ¨n th¼ng. HiÖn nay ý thøc cña nh©n d©n ®· ®­îc n©ng cao nªn hµng n¨m ®Õn ®ît tiªm phßng do Tr¹m thó y huyÖn T©n Yªn chØ ®¹o tiªm phßng mét sè bÖnh: dÞch t¶, t¹ huyÕt trïng. Tãm l¹i c«ng thøc ch¨n nu«i lîn ë x· chñ yÕu lµ nu«i theo hé gia ®×nh nghÜa lµ cho ¨n nh÷ng s¶n phÈm phô cña trång trät. III.2.4. T×nh h×nh vÖ sinh chuång tr¹i Chuång tr¹i ®­îc x©y dùng vµ bè trÝ hÇu nh­ hîp lý chuång ®­îc x©y ë n¬i cao d¸o, ch¾c ch¾n, chuång ®­îc x©y dùng theo h­íng §«ng hoÆc §«ng Nam vµ chuång th× m¸t mÎ vÒ mïa hÌ, Êm ¸p vµo mïa ®«ng. Mét sè hé gia ®×nh lµm trang tr¹i cã x©y dùng hÖ thèng pioga lÊy khÝ ®èt phôc vô cho gia ®×nh. Tãm l¹i tuú tõng môc ®Ých ch¨n nu«i vµ h×nh thøc sinh s¶n mµ x©y dùng chuång tr¹i hîp lý. VÒ vÖ sinh chuång tr¹i th× ë x· lµ t­¬ng ®èi s¹ch sÏ, kh« r¸o tho¸ng m¸t do ®ã ng¨n ngõa ®­îc 1 sè bÖnh x¶y ra. Bªn c¹nh ®ã mét sè hé gia ®×nh vÉn ch­a nhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò vÖ sinh chuång tr¹i… v× vËy ®· m¾c mét sè bÖnh nh­: ghÎ, viªm loÐt da, tiªu ch¶y… ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn ë lîn. Nh­ vËy vÖ sinh chuång tr¹i lµ 1 yÕu tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õ sù sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña lîn do ®ã mçi ng­êi d©n cÇn ph¶i n©ng cao ý thøc ®Ó ®µn lîn ngµy cµng ph¸t triÓn vµ sinh tr­ëng tèt. III.2.5. Thu nhËp cña nh©n d©n tõ ch¨n nu«i lîn Víi m« h×nh ch¨n nu«i nhá lÎ nªn thu nhËp tõ ch¨n nu«i lîn rÊt Ýt v× vËy cÇn ph¶i cã sù ®Çu t­ vµ ¸p dông khoa häc kü thuËt míi cã thu nhËp cao tõ ch¨n nu«i lîn. III.3. Ch¨n nu«i gia cÇm III.3.1. C¸c gièng gia cÇm ®ang nu«i t¹i x· Song V©n Cïng víi viÖc ch¨n nu«i tr©u bß, lîn th× ch¨n nu«i gia cÇm trªn ®Þa bµn x· còng ®· vµ ®ang ®­îc chó träng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng hiÖu qu¶ ®êi sèng nh©n d©n . C¸c gièng gia cÇm ®­îc nu«i trªn ®Þa bµn x· kh¸ phong phó vµ ®a d¹ng nh­: gµ ri, gµ l«ng ph­îng, vÞt cá, ngan ph¸p… víi sè l­îng ®µn gia cÇm42754 con trong ®ã : gµ 38500 con, vÞt 3189 con, ngan 1065 con. III.3.2. Ph­¬ng thøc ch¨n nu«i, qui m« ®µn ViÖc ch¨n nu«i gia cÇm ë x· chñ yÕu lµ nu«i theo ph­¬ng thøc th¶ v­ên môc ®Ých ®Ó tËn dông thøc ¨n s½n cã trong gia ®×nh nh­: thãc, ng«, c¸m… Ngoµi ra ®èi víi mét sè hé gia ®×nh ®· ch¨n nu«i theo ph­¬ng thøc c«ng nghiÖp ®ã lµ sö dông thøc ¨n th¼ng cho gµ ¨n. III.3.3. BiÖn ph¸p kü thuËt ®· ¸p dông trong ch¨n nu«i gµ c«ng nghiÖp Do x· Song V©n vÉn cßn khã kh¨n nªn viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo ch¨n nu«i gµ c«ng nghiÖp cßn kÐm. III.3.4. Thøc ¨n sö dông Do ph­¬ng thøc ch¨n nu«i gia cÇm ë x· Song V©n chñ yÕu lµ d©n gi· cho nªn thøc ¨n sö dông cho gia cÇm chñ yÕu lµ: thãc, ng«, c¸m…mét sè trang tr¹i cho gµ ¨n thøc ¨n th¼ng. III.3.5. Thu nhËp tõ ch¨n nu«i gia cÇm Gia cÇm cung cÊp thÞt, trøng cho con ng­êi. Do ®ã ch¨n nu«i gµ ®· mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong kinh tÕ. H5N1 lµ dÞch rÊt nguy hiÓm nªn viÖc tr¹m thó y huyÖn T©n Yªn ®· chØ ®¹o viÖc tªm phßng cho ®µn gia cÇm. Do hiÓu biÕt ®­îc sù nguy hiÓm cña dÞch cóm H5 N1 nªn ng­êi d©n ®· chñ ®éng ®Ó cho c¸n bé thó y x· tiªm gµ. III.4.Ch¨n nu«i c¸c vËt nu«i kh¸c Ngoµi viÖc ch¨n nu«i Tr©u, Bß, Lîn, Gia cÇm th× ng­êi d©n cßn nu«i mét sè lo¹i nh­ : Ngùa, Chã … Ch¨n nu«i c¸c lo¹i vËt nu«i kh¸c trªn ®Þa bµn x· chñ yÕu mang tÝnh chÊt gia ®×nh III.5.§¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c ch¨n nu«i cña c¬ së Nh×n chung t×nh h×nh ch¨n nu«i cña x· Song V©n ®ang ngµy cµng ph¸t trÓn. Sè l­îng gia sóc ngµy cµng t¨ng, chÊt l­îng ngµy cµng n©ng cao. ë x· gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ h×nh thøc ch¨n nu«i chØ võa vµ nhá ®Çu t­ vèn kü thuËt ch­a cao nhÊt lµ vÒ kü thuËt ng­êi d©n ®· ch­a hiÓu biÕt nhiÒu. ChÝnh v× vËy x· ®ang cñng cè nh÷ng khã kh¨n ®Ó gióp ®ì cho ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn. III.6.C«ng t¸c thó y HiÖn nay trªn ®Êt n­íc ta cã sè l­îng lín gia sóc gia cÇm vµ lµ n­íc cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa nãng Èm m­a nhiÒu nªn cã nhiÒu dÞch bÖnh s¶y ra ®èi víi ng­êi vµ gia sóc gia cÇm , v× vËy c«ng t¸c thó y rÊt quan träng nh»m lµm gi¶m sù g©y h¹i cña dÞch bÖnh. III.6.1. Phßng bÖnh a. Tæ chøc vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m¹ng l­íi thó y c¬ së: Tæ chøc m¹ng l­íi thó y c¬ së x· bao gåm 1 thó y x· vµ 5 thó y c¬ së, hä ®Òu cã tr×nh ®é trung cÊp ch¨n nu«i thó y trë lªn. Sù ho¹t ®éng cña m¹ng l­íi thó y rÊt réng ra c¶ c¸c x· l©n cËn nh­ Lam Cèt, Ngäc Ch©u… b. KÕt qu¶ tiªm phßng bæ sung. HiÖn nay do nhËn thøc cña nh©n d©n ngµy cµng cao cho nªn hä ®· biÕt ®­îc tÇm quan träng cña viÖc tiªm phßng ®Ó phßng bÖnh cho gia sóc gia cÇm. c. C«ng t¸c vÖ sinh thó y t¹i c¬ së. VÖ sinh thó y t¹i c¬ së lµ 1 c«ng t¸c trong phßng bÖnh. NÕu vÖ sinh tèt s¹ch sÏ th× Ýt x¶y ra bÖnh tËt, nÕu vÖ sinh kh«ng tèt th× ®µn gia sóc, gia cÇm dÔ m¾c bÖnh. ChÝnh v× vËy t¹i x· ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c vÖ sinh thó y nh­ tÈy uÕ, kiÓm dÞch… C¸c vËt nu«i bÞ m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm mµ bÞ chÕt cã kh¶ n¨ng truyÒn bÖnh cho ng­êi vµ vËt nu«i xung quanh th× ph¶i xö lý theo quy ®Þnh kiÓm dÞch thó y. Nh­ vËy vÖ sinh thó y kh«ng nh÷ng phßng bÖnh cho gia sóc gia cÇm mµ cßn phßng bÖnh cho con ng­êi vµ lµm cho m«i tr­êng s¹ch sÏ. d. Xö lý chÊt th¶i, s¶n phÈm, phßng bÖnh tËt l©y lan. Xö lý chÊt th¶i theo tõng môc ®Ých. §èi víi ng­êi d©n th× c¸c chÊt th¶i ®Òu ®­îc gom l¹i ®Ó phôc vô cho trång trät. Ngoµi ra mét sè hé gia ®×nh nu«i theo trang tr¹i th× chÊt th¶i dïng cho c¶ ¨n vµ vµo hÇm Bioga ®Ó phô vô cho sinh ho¹t gia ®×nh. §èi víi s¶n phÈm gia sóc gia cÇm th× hµng ngµy ®Õn phiªn chî ban thó y x· ®i kiÓm dÞch s¶n phÈm 1 lÇn. Môc ®Ých cña viÖc xö lý chÊt th¶i, s¶n phÈm lµ 1 phÇn ng¨n kh«ng cho dÞch bÖnh x¶y ra, vµ kh«ng l©y lan. e. BiÖn ph¸p phßng chèng bÖnh dÞch t¹i c¬ së. Phßng bÖnh lµ nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt t¸c ®éng vµo c¸ thÓ khi ch­a bÖnh, phßng bÖnh lµ kh©u hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c thó y. V× vËy x· ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c thó y. §Èy m¹nh c«ng t¸c vÖ sinh thó y vµ xö lý chÊt th¶i, s¶n phÈm. VÖ sinh chuång tr¹i nh­ m¸ng ¨n, m¸ng uèng hµng ngµy. Ph¶i khö trïng tÈy uÕ chuång tr¹i sau khi xuÊt b¸n hÕt gia sóc, gia cÇm. Kh©u quan träng lµ phßng b»ng Vacxin hµng n¨m ®­îc tr¹m thó y huyÖn T©n Yªn chØ ®¹o. III.6.2. Ho¹t ®éng cña quÇy b¸n thuèc Bªn c¹nh ho¹t ®éng cña c¸c thó y th× ho¹t ®éng cña c¸c quÇy b¸n thuèc thó y rÊt nhiÖt t×nh. Hä cßn biÕt më réng cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc, gia cÇm, dông cô ch¨n nu«i… §­îc ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cã cÊp chuyªn m«n. Trong quÇy thuèc th× cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i thuèc phßng vµ ch÷a bÖnh cho gia sóc gia cÇm nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi d©n. III.7. Ch÷a bÖnh Trong mÊy n¨m tr­íc do c«ng t¸c thó y cßn yÕu nªn dÞch bÖnh x¶y ra nh­ dÞch t¶, tô huyÕt trïng, bÖnh ký sinh trïng…Nh­ng trong 2,3 n¨m trë l¹i ®©y do c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i d­ìng tèt nªn bÖnh th­êng x¶y ra lÎ tÎ 1 vµi con ë mét sè gia ®×nh. HiÖn nay c¸c lo¹i bÖnh x¶y ra th­êng lµ lo¹i bÖnh tiªu ch¶y, tô huyÕt trïng tr©u, bß, lîn, s­ng phï ®Çu ë lîn con, lîn con Øa ph©n tr¾ng… Do c«ng t¸c ®iÒu trÞ kÞp thêi, ®iÒu trÞ ®óng thuèc ®óng liÒu l­îng, chÈn ®o¸n ®óng bÖnh nªn kÕt qu¶ ®iÒu trÞ ®¹t kÕt qu¶ cao. PhÇn II Néi dung Trong qu¸ tr×nh thùc tËp d­íi sù h­íng dÉn cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ch¨n nu«i thó y, thÇy c« gi¸o h­íng dÉn, Uû ban nh©n d©n, ban thó y x· vµ nh©n d©n x· Song V©n ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh thùc tËp. I. C«ng t¸c ch¨n nu«i ®èi víi gia sóc gia cÇm I.1. Kü thuËt ch¨n nu«i B»ng mét sè kiÕn thøc em ®· ®­îc häc vÒ kü thuËt ch¨n nu«i thó y ë tr­êng, em ®· h­íng dÉn bµ con ¸p dông vµo ch¨n nu«i. I.1.1. Ch¨n nu«i tr©u bß Do kü thuËt ch¨n nu«i tr©u bß em ch­a ®­îc häc, nh­ng em ®· ®äc mét sè s¸ch vµ gi¸o tr×nh nãi vÒ kü thuËt ch¨n nu«i tr©u bß nªn em vÉn m¹nh d¹n h­íng dÉn cho bµ con n«ng d©n. Trªn ®Þa bµn cã mét sè hé gia ®×nh do kh«ng chó ý mÊy ®Õn ch¨m sãc cho tr©u bß nªn ®Ó tr©u bß gÇy yÕu. V× vËy hä muèn b¸n ®i I.1.2. Ch¨n nu«i lîn Do mçi gia ®×nh cã h­íng nu«i lîn kh¸c nhau cho nªn em ®· h­íng dÉn cho hä mét sè kü thuËt nu«i lîn. * Ch¨n nu«i lîn thÞt. Lµ mét x· thuÇn n«ng Song V©n chñ yÕu nu«i lîn thÞt víi quy m« võa vµ nhá nªn h×nh thøc cho ¨n lµ b¸n c«ng nghiÖp vµ cho ¨n c¸c s¶n phÈm d­ thõa cña gia ®×nh. V× vËy s¶n l­îng thu ®­îc chØ ®ñ cung cÊp cho sinh ho¹t. * Ch¨n nu«i lîn n¸i sinh s¶n. ViÖc ch¨m sãc lîn n¸i cã chöa lµ viÖc rÊt quan träng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sinh tr­ëng cña lîn con. V× vËy ch¨m sãc lîn n¸i cã chöa lµ rÊt quan träng, nh­ng viÖc ch¨m sãc vÉn ph¶i tuú theo tõng giai ®o¹n thêi kú cña lîn. * Ch¨n nu«i lîn ®ùc. Víi sè l­îng ®ùc gièng Ýt vµ ng­êi d©n còng ch­a biÕt kü thuËt lÊy tinh nªn th­êng cho lîn nh¶y trùc tiÕp sau mçi mét lÇn nhÈy th× ph¶i båi bæ ®ñ chÊt dinh d­ìng cho lîn ®ùc gièng th× míi ®¶m b¶o ®­îc sù æn ®Þnh vÒ chÊt l­îng tinh dÞch. Kh«ng cho lîn nh¶y mÊy ngµy liÒn mµ ph¶i c¸ch 3 ngµy cho lîn nh¶y mét lÇn. V× vËy biÕt ®­îc c¸ch ch¨m sãc nu«i d­ìng lîn ®ùc gièng gi÷ vai trß quan träng, nã ¶nh h­ëng ®Õn sù sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c¶ ®µn con. I.1.3. Ch¨n nu«i gia cÇm Lµ mét x· cã diÖn tÝch réng lín nªn c¸c hé gia ®×nh ch¨n nu«i gµ ®iÒu th¶ v­ên ®Ó tËn dông hÕt thøc ¨n d­ thõa. I.2. Thøc ¨n Thøc ¨n lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ tr×nh sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña gia sóc gia cÇm. Nguån thøc ¨n cho gia sóc gia cÇm ë x· chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm trång trät nh­: thãc, g¹o, ng«, c¸m... v× vËy vÊn ®Ò thøc ¨n, chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thøc ¨n v« cïng quan träng. Víi sè l­îng gia sóc gia cÇm lín nªn l­îng thøc ¨n tù nhiªn kh«ng ®ñ ®¸p øng cho gia sóc gia cÇm, v× thÕ mét sè hé gia ®×nh ®· trång c¸c lo¹i cá phôc vô cho gia sóc: cá voi…mét sè hé gia ®×nh nu«i sè l­îng gia cÇm lín th× cho ¨n th¼ng. Khi ®· cã sè l­îng thøc ¨n phï hîp khÈu phÇn thøc ¨n tuú theo h­íng sö dông vµ tuú tõng giai ®o¹n, lo¹i gia sóc mµ cã khÈu phÇn thøc ¨n phï hîp I.3. C«ng t¸c gièng thô tinh nh©n t¹o I.3.1. C«ng t¸c gièng Gièng cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña ®µn gia sóc gia c©m. Nªn viÖc chän gièng vµ lai t¹o gièng ®ang ®­îc chó ý ®Ó ®em l¹i kÕt qu¶ tèt cho kinh tÕ cña c¸c hé gia ®×nh. ViÖc chän gièng ph¶i dùa vµo h­íng s¶n xuÊt. I.3.2. C«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o Thô tinh nh©n t¹o cã tÝnh ­u viÖt mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, gi¶m ®­îc sù chi phÝ cho ngµnh ch¨n nu«i h¹n chÕ ®­îc bÖnh l©y lan qua ®­êng sinh dôc do thô tinh trùc tiÕp. I.4. Kh¶o s¸t chuång tr¹i ViÖc x©y dùng chuång tr¹i ë ®©y t­¬ng ®èi lµ phï hîp, nh­ng vÊn ®Ò vÖ sinh chuång tr¹i vÉn cßn kÐm do lµ mét x· thuÇn n«ng nªn nu«i lîn chñ yÕu ®Ó lÊy ph©n cho trång trät. I.5. Kh¶o s¸t ®iÒu tra ®µn lîn n¸i sinh s¶n nu«i t¹i T©n Yªn Ch¨n nu«i lîn n¸i sinh s¶n cho thu nhËp ng­êi d©n rÊt nhanh. MÆt kh¸c ch¨n nu«i lîn n¸i l¹i rÊt nhµn kh«ng vÊt v¶ nªn ng­êi d©n huyÖn T©n Yªn ch¨n nu«i lîn n¸i rÊt nhiÒu. Riªng x· Song V©n cã 1850 con lîn n¸i. I.6. §¸nh gi¸ chung Trong thêi gian thùc tËp t¹i x· b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng kÕt hîp víi sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸n bé thó y x· vµ sù gióp ®ì h­ëng øng ®· gióp cho em biÕt ®­îc rÊt nhiÒu kinh nghiÖm trong ch¨n nu«i. II.C«ng t¸c thó y II.1. C«ng t¸c tiªm phßng bæ xung Thêi tiÕt ®ang dÇn tõ xu©n sang hÌ lµ mïa nãng Èm m­a nhiÒu lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó cho dÞch h¹i ph¸t triÓn.V× thÕ thêi gian em thùc tËp t¹i x· Song V©n còng cïng víi thêi gian tr¹m thó y huyÖn T©n Yªn chØ ®¹o tiªm phßng cho c¸c x· trong huyÖn. C¸c lo¹i vacxin ®­îc tiªm phßng lµ dÞch t¶ lîn, tô huyÕt trïng lîn, lë måm long mãng lîn, tô huyÕt trïng tr©u bß, phßng dÞch gia cÇm. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ tiªm phßng cho gia sóc, gia cÇm. stt Lo¹i gia sóc Lo¹i vacxin LiÒu l­îng 2005 2006 2007 1 Lîn DÞch t¶ 1ml/con Tô huyÕt trïng 2ml/con 2650 2798 3220 Lë måm long mãng 2ml/con 2 Tr©u bß Tô huyÕt trïng 2ml/con 450 490 533 3 Gµ H5N1 Tõ 15-35 ngµy tuæi 0,3ml/con trªn 35 ngµy tuæi 0,5ml/con 24935 26783 27530 4 vÞt H5N1 1731 1950 2030 II.2. VÖ sinh chuång tr¹i thøc ¨n n­íc uèng Mét sè hé gia ®×nh th× vÒ sinh chuång tr¹i thøc ¨n n­íc uèng rÊt s¹ch sÏ. Nh­ng bªn c¹nh ®ã còng cã mét sè hé gia ®×nh th× vÊn ®Ò vÖ sinh chuång tr¹i d­êng nh­ kh«ng quan t©m. II.3. §iÒu trÞ bÖnh Trong thêi gian thùc tËp t¹i c¬ së em cã ®i cïng chó T¹ Xu©n Thä tr­ëng ban thó y x· ®i ®iÒu trÞ. II.3.1. BÖnh ë bß. * BÖnh viªm tö cung ë bß. Träng l­îng 150 – 200kg TriÖu trøng: cã dÞch viªm mµu tr¾ng ch¶y ra tõ ©m ®¹o, bß kÐm ¨n, mÖt mái. §iÒu trÞ: thôt röa tö cung b»ng dung dÞch Han-Iodine liÒu l­îng 50ml/2,5lÝt n­íc/1lÇn/ngµy. Thuèc bæ Bcomplex 10ml/con/ngµy tiªm b¾p. LiÖu tr×nh: 1 lÇn lµ khái * BÖnh s¸t nhau ë bß. Träng l­îng 170-180kg. TriÖu chøng: Quan s¸t thÊy nhau thai ë ngoµi ©m hé dïng tay kiÓm tra th× thÊy c¸c nóm nhau con vÉn ch­a t¸ch khái nóm nhau mÑ, cã dÞch ch¶y ra tõ ©m hé mµu hång, cã mïi h«i, §iÒu trÞ: tr­íc hÕt lµ bãc nhau thôt röa tö cung ©m ®¹o b»ng dung dÞch Han-Iodine liÒu l­îng 50ml/2,5lÝt/1lÇn/ngµy Pha lo·ng Penicillin - G cho vµo tö cung, ©m ®¹o ®Ó s¸t trïng. Tiªm b¾p Bcomplex: 10ml/con/lÇn §iÒu trÞ 2-3 ngµy. II.3.2. BÖnh ë lîn * BÖnh lîn con Øa ph©n tr¾ng. Mét ®µn lîn con ®· cai s÷a mÑ träng l­îng 15 – 20kg TriÖu chøng: Ph©n lîn Øa láng, mµu tr¾ng x¸m, dÝnh quanh hËu m«n, con vËt kÐm ¨n, lîn hèc h¸c gÇy. §iÒu trÞ: Enro 20: 2ml/con/lÇn. Glucoza 5ml/con/lÇn. Atropin 2ml/con/lÇn. C¸c thuèc ®iÒu trÞ tiªm b¾p ngµy 1 lÇn LiÖu tr×nh 2 – 3 ngµy * BÖnh s­ng mÆt phï ®Çu ë lîn con. BÖnh x¶y ra ®èi víi lîn con theo mÑ vµ s¾p cai s÷a. TriÖu chøng: con vËt mÖt mái, ®i l¹i chËm ch¹p, kÐm ¨n, da nhît nh¹t, ph©n mµu vµng láng, m¾t ®á s­ng. §iÒu trÞ: Tiªm kh¸ng thÓ E.coli 1-1,5ml/kgthÓ träng Bcomplex 3ml/con/lÇn/ngµy. LiÖu tr×nh: §iÒu trÞ 3 ngµy liªn tôc c¸c thuèc trªn ®Òu tiªm b¾p. II.4. §¸nh gi¸ chung ViÖc c«ng t¸c thó y t¹i c¬ së em ®· biÕt ®­îc mét sè bÖnh th­êng gÆp ë c¬ së nh­ mïa nµy th× bÖnh Øa ch¶y, tô huyÕt trïng… ®ång thêi qua ®ã em ®· rót ra ®­îc mét sè kinh nghiÖm thùc tiÔn. PhÇn III NhËn xÐt ®¸nh gi¸ 1. KÕt luËn Trong thêi gian häc tËp ë tr­êng em ®· ®­îc häc mét phÇn kiÕn thøc vÒ ch¨n nu«i thó y. V× vËy khi ®­îc ra ngoµi vËn dông vµo thùc tÕ th× em rÊt bì ngì. Víi thêi gian thùc tËp mét th¸ng còng ®ñ ®Ó cho em nhËn thÊy r»ng lý thuyÕt kh«ng hoµn toµn gièng thùc tiÔn mµ kiÕn thøc lý thuyÕt chØ lµ mét phÇn c¬ së ®Ó ¸p dông thùc tÕ s¶n xuÊt. KiÕn thøc thùc tÕ trong s¶n xuÊt rÊt ®a d¹ng nã kh«ng hoµn toµn theo mét khu«n mÉu mµ em ®· ®­îc häc. Nh­ng xÐt chung l¹i kiÕn thøc thùc tÕ nã còng ®­îc xuÊt ph¸t tõ lý thuyÕt. Qua kiÕn thøc thùc tÕ nµy cho em ®­îc hiÓu biÕt rÊt nhiÒu trong thùc tiÔn nh­ c¸ch chÈn ®o¸n bÖnh, dïng thuèc h÷u hiÖu nhÊt, c¸ch tiªm chÝnh x¸c. Qua thêi gian thùc tËp ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« khoa ch¨n nu«i thó y. ThÇy c« h­íng dÉn vµ ban thó y x· Song V©n ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu, qua ®ã còng gióp em rót ra kinh nghiÖm ®Ó hµnh nghÒ sau nµy. 2. ý kiÕn ®Ò xuÊt víi ®Þa ph­¬ng vµ nhµ tr­êng - Víi ®Þa ph­¬ng: cÇn quan t©m h¬n ®Õn ch¨n nu«i thó y cña ng­êi d©n nh­ + CÇn ®Çu t­ vèn cho n«ng d©n ®Ó ch¨n nu«i + Quan t©m c«ng t¸c thó y + Th­êng xuyªn më líp khuyÕn n«ng. + KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn ch¨n nu«i. Víi nhµ tr­êng: Nhµ tr­êng cÇn tæ chøc cho häc sinh sinh viªn ®i thùc tÕ nhiÒu h¬n. V× qua thùc tÕ chóng em ®· ®­îc häc hái rÊt nhiÒu kinh nghiÖm quý gi¸ gióp em n©ng cao ®­îc tay nghÒ vµ n¾m v÷ng lý thuyÕt h¬n. MÆc dï trong qu¸ tr×nh thùc tËp em ®· cè g¾ng hÕt søc ®Ó ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng nh­ng em còng kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng thiÕu sãt. Do vËy em mong c¸c thÇy c«, uû ban nh©n d©n x·, tr¹m thó y huyÖn, ban thó y x· th«ng c¶m vµ bá qua cho em. Môc lôc III.3.4. Thøc ¨n sö dông 9 III.3.5. Thu nhËp tõ ch¨n nu«i gia cÇm 9 III.4.Ch¨n nu«i c¸c vËt nu«i kh¸c 10 III.5.§¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c ch¨n nu«i cña c¬ së 10 III.6.C«ng t¸c thó y 10 III.6.1. Phßng bÖnh 10 III.6.2. Ho¹t ®éng cña quÇy b¸n thuèc 12 III.7. Ch÷a bÖnh 12 PhÇn II Néi dung 13 I. C«ng t¸c ch¨n nu«i ®èi víi gia sóc gia cÇm 13 I.1. Kü thuËt ch¨n nu«i 13 I.1.1. Ch¨n nu«i tr©u bß 13 I.1.2. Ch¨n nu«i lîn 13 I.1.3. Ch¨n nu«i gia cÇm 14 I.2. Thøc ¨n 14 I.3. C«ng t¸c gièng thô tinh nh©n t¹o 14 I.3.1. C«ng t¸c gièng 14 I.3.2. C«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o 15 I.4. Kh¶o s¸t chuång tr¹i 15 I.5. Kh¶o s¸t ®iÒu tra ®µn lîn n¸i sinh s¶n nu«i t¹i T©n Yªn 15 I.6. §¸nh gi¸ chung 15 II.C«ng t¸c thó y 15 II.1. C«ng t¸c tiªm phßng bæ xung 15 II.2. VÖ sinh chuång tr¹i thøc ¨n n­íc uèng 16 II.3. §iÒu trÞ bÖnh 16 II.3.1. BÖnh ë bß. 16 II.3.2. BÖnh ë lîn 17 II.4. §¸nh gi¸ chung 18 PhÇn III NhËn xÐt ®¸nh gi¸ 19 1. KÕt luËn 19 2. ý kiÕn ®Ò xuÊt víi ®Þa ph­¬ng vµ nhµ tr­êng 19

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình chăn nuôi và mạng lưới thú y của xã Song Vân.doc