Đề tài Tình hình hoạt động của công ty vận tải biển Vinalines

Lời mở đầu Phần 1 : Quá trình hình thành và phát triển, cơ cấy tổ chức của Cty Vận tải biển VINALINES I.Giới thiệu và công ty vận tải biển VINALINES II. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty III. Vài nét đặc sắc về công ty vận tải biển VINALINES Phần 2.Thực trang kinh doanh của công ty vận tải biển VINALINES I.Quy trình cho thuê tàu container ỊI Tình hình hoạt động của Cty III. Cơ cấu lao động và tiền lương Phần 3. Nhận xét và đánh giá I.Đánh giá chung về môi trường kinh doanh II.Tầm nhìn và chiến lược của công ty Kết Luận Nhận xét của giáo viên thực tập

pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4798 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tình hình hoạt động của công ty vận tải biển Vinalines, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRUONG HAI HQC THANG LONG KHOA TAI OHNE Kf TOAN BAO CAO THVC TAP TONG liciP cONG TY 4N al BIM MAIM Sinh Hen : Tr6n Thi Minh Ming • A10992 HA NOI, 2888 11/"Ps MIX LUC Lni m6 dau Phan 1: Qua trinh hinh thanh phat tridn va Cu cau t6 chat Gong ty Van tai bin VINALINES I.. Gi6i thiSu ye Gang ty Van tai Vinalines 3 H. Qua trinh hinh thanh phat tridn Gang ty Van Si Vinalines 3 HI. Val net dac sac vs COng ty Van tai Vinalines 4 I. Das diem co eau 16 eh& 4 2. CNN nang, nhiem Iry dm hang ba phan 5 Phan 2: Thuc trang kinh doanh cda cAng ty van tai bidn Vinalines 10 I. Quy trinh cho thus tau Container 10 IL Tinh hInh host dOng kinh doanh city cling ty 13 Ill. Co eau lao dOng ve tiAn luring 19 Phan 3: Nhan xet va kat luan 22 I. Danh gia chung ye mod inking kinh doanh caa cOng ty 22 1. VA m6i Huang kinh doanh 22 2. Nbang vu diAm va dieu kien thuan lyi 22 3. Kh6 khan tbn tai 23 II. Tam nhin va shier' lays cha cling ty 24 III. Ding g6p 9 IciEn 24 Ket 1u411 25 Nhan xet cita gido vien thuc tap 26 Ban tin thne tip [ling Imp Trion ThiMinh Ming-A05992 Loil MaDAU Tv dai hoi Dang lin thir VI nam 1986, Ding va NM nude ta da chit tracing chuyen dal nen kinh te, Cu nen kinh to ke hoach tap Ming quan lieu bao cap sang nen kinh to thj truing 06 so died tiet vi me cua Nha nude Sau hon 20 km d6i meri, nude ta da dat Huge nhimg thanh Am to bin trong so nghiep phat trien kinh to xa Song ben canh do cuing con g5p nhieu khO khan thti thkh del he' so no lac khong ngling dm Bang, NM. nubs va nhan dan. Nen kinh to thi truing chili so tac dOng gay gat cilia tat quy luet thi truing, chinh vi the no Nina IA co hal clang thoi king la thti thdch dai vii cat doanh nghiep thuijc moi thanh phan kinh te. De co the tan tao va phat trien dirge, cat doanh nghiep can xic djnh cat yeu t6 ddu vao hop lg sao cho ket qua dau ra la cao nh'at, dap ling duoc yen cAu va chit ltryng san phem, gid ca phi hop v6i nhu cau kit nguai tieu clang. Gap phan vao so phat trien chung cia Hat nuec, nganh van tai ding IA met trong nhing nganh girt vi tri quan tong trong viec cung cep san ph Am cho xa hOi. DO biet trong [hal diem hien nay, khi chung ta da la thAnh vien [Mr 150 dm to dune kinh to the giii WTO, so tham gia cina Mc ding ty, tap doan xuyen mew gia la dieu khkg the trinh khei, chinh vi the de nganh yin tai Viet Nam mid chung va cling ty Vin tai bien Vinalines nei rieng cO the dung'vdng va phat trien thi viec &ea mei la het sac quan tong. Nhin they tam quan trong do, cling ty Vain tai bien Vinalines da dau tit trang thiet bj hien dai va doi mai phming thlic kinh doanh, da dang hoa djch ciia minh nhu: cho thud tau container, tau hang kite, yen tai duemg Ngoai ra cOng ty Ink gift ducrc uy tin vini khkh hang ve mit chit Ding djch vu cling nhu phuong thiic hoar Ong, Dein giao hang ding hen, citing hop dang da kji ket. Gong ty khang ngimg tang quy me Gang ty yen tai bgn VINALINES Eno can thyc tip tang lisp Tress TM Minh Hang - A05992 (Itch vu, h en dal hod dOi tau, tuyen mo thuyen viEn lanh nghe yen tinh than hitch nhiem cao trong cOng viec. Chting to bidt rang moi hog Ong kinh doanh cab vu deu di an owe dich cuai ding IA ang cao kha nang loi nhuan va dung'yang tren HA tracing canh tranh. De dat dugc dieu do ai hal mai doanh nghiEp trong viec kinh doanh dich vu cim minh can phai chit trong den viec da clang hod dich vu va chat luong. Do la nhung chi tieu quan trong ghat) cat nha quail tri nam bat dugc cite nghiep vu ph& sinh trong ding ty de nghien ciht tim ra phuong huemg cho doanh nghiep cia minh Trong do co viec tie"[ kiem chi phi, 4 gia thanh dich vu la meat trong nhung bien phi') ma mm doanh nghiep au dui trong Ap dung, viec tap hqp chi phi hoat Hong va gia thanh dich vu se cung rap thong tin kip thii, chinh xac tao dieu kien cho bei may quan tri cim da cOng ty co cal nhin dung an ve hitch loan sao cho phi hop vial, tien trinh phi!) ttien cim [hi truerng. Qua Alai gian thy° tap Di cOng ty van tai bien Vinalines, em da nhan thay duce tam quan trong cda ding viec hitch loan ye ding voi sit giina do nhiEt tinh dm the anh chi trong Ph6ng TM chin ke loan ca cOng ty, em da di situ nghien etiu va hot thanh him cao tang hqp ve tinh hinh tai chinh ctia tong ty. Bfico can Om nhung n§i dung ebinh sau: Phan Qua trinh hinh thanh, Olt tri6n CEng ty Van Di bien Vinalines Phan II: Thuc trang kinh doanh cua ding ty Van tai bien Vinalines Phan Nhan xet vA kat luan Con ty Von tin Linn VINALINES 2 Bea coo Onre tap tang hqp Trim Thj Minklking - A05992 PHAN I QUA TRINH HiNH THANH, PHAT TRIEN VA Co CAU TO CHUG CONG TY VAN TAI BIEN VINALINES I.Gieri thiOlve eang ty Vein fai biZo Vinalines: Ten tieng Viet: Cong ty Van Tai bien Vinalines Ten Wang Anh: Vinalines Shipping Company Ten viat tat: VLC Dia chi: Tang 5 Toa nha OCEAN PARK - 86 I Dao Duy Anh - D6ng Da - Hh Nie - Viet Nam Tel: (84.4)5 770886 Fax: (84.4)5 770886/99 Email: vlc@vinalines-shipping.com Website: http:// www.vinalines-shippinpsom Van pheng chi nhinh: I. Tai Hai Thong: So 282 Da Nang, Quan Ngb Quyan, TP Hai Phong Tel: (84).31.3752592 — Fax: (84).31.3752590 2. Tia TP Ha CM Minh: SO 3 Nguyen Tit Thanh, Qunn 4, TP HCM Tel: (84).8.8268968 — Fax: (84).8.8268970 Van phang dgi dian: I. Tai HongKong: Barwil Agencies Ltd. Unitor Ships Service (HK) Ltd. Room 1104-06, Lu Plaza, 2 Wing Yip Street Kwun Tong, Kowloon, HongKong Tel: +852 2880 1688 Fax: +852 2880 5058 2 Tai Singapore: Barwil Unitor Ships Service 1 Kim Seng Promenade #16-09/12 Great World City West Tower Singapore 237994 H.Qui trinh hinh thinh Va ph& trien tong ty Vin tai Men Vitt Nam: Ging ty Van tai bin Vinalines ( VLC) la don vi thanh vien °int Tang tong ty Hang Hai Viet Nam( VINALINES) , ducc thanh lap ngay 8/5/ 2002 va ea try set chinh tat Ha Nai. CEng ty VItm tit bin VINALINES 3 Rea cao thy° rep tang hyp Tram Tit/ Minh Ming - 905992 Cong ty Van tat hien Vinalines ty hao la don vi day Yen cung cap dich vu In tat container er Vial Nam va hien clang clan dau ye thi phan van tai nai dia wai chat luting dich vu ngay cang dtroc nang cao. Trong nhung nam qua, Cng ty Van tai bien Vinalines dal khang ngang Ian manh va mai mth vOi linh lam kinh doanh va pham vi hot (fang Non throe ma rang, trong do tap trong vao mat so dich vu chinh nhu sau: Van tai container nai dia tuyen Bac-Nam va ngtroc Ni Van tai container Ewen nu& ngoai Van tai container bang duang by Van tai hang khe bang throng bien Van MI dau san pham bang chning bien Van tai da phuong Mac Cho [hue tau djnh han Logistics Da cluing to quyet tam nang cao chat luting dich vu va tinh hiau qua, COng ty Van tai bien Vinalines luon dam bao duy tri tot He titling Quail N an toan va He thong Quasi N chat lacing. Doi tau do Cong t' quail l dupe phial cap bth the ca quan &Mg kiem not Fang gen the giai va dieu nay dam bao Cong ty Nan cung cap cat dich vu van tai bien ding tin eay cho khach hang trong nuk Nang nhtr quac to. Ngoai dth taw 14 chi& hien dai vai tinh bn djnh trong khai thac, malt yeu t6 quan trong lam nen nhang thanh cung tha Cong ty 11 dai ngG nhan vian cal trinh da chuyen mon cao &roc ciao tao bai ban, c6 tinh than lam viac nhiat finis yeti thai da pinto vu khach hang tan tinh, chu dao. Khach hang danh gia cao diet nay khi sir dung the dich vu ciia chimg tai, along [had than ra rang Clang ty Van IN bien Vinalines la Iva chon hang dau cho cao dich vu van tai bien o Viat Nam. III. Vid net ve Sing ty 9n tai bien Vinalines : 1. Dee diem cis cell to eh : Cong ty Van tai bien Vinalines Dia chi : Tang 5 Tea nha OCEAN PARK - So 1 Dao Duy Arth-Dang Da- Ha Nth- Vial Nam Tel: (84.4)5 770886 Fax: (84.4)5 770886/99 Email: vie(Mvinalines-shippinn.com Day la try so chinh, co quan nao cim cling ty chit' sy quitn IY trqc Welt cUa. Tong giam doe Tang cling ty Hang Hai Viet Nam, giam dOc thing ty va chiu six Cfing ty Von tfii bien VINALINES 4 thio olio dive tem tong hyp Trin TN Mink Hang - A05992 quinljt Nha nuoc cua co quan c6 tham quyen then luPt &h. Nhietn vy cita cling ty la to chic, cung (mg dich vy ye van tai bien, nghien Gov yg men khai mer rang thj truong trong ya ,ngoai nuerc. Cling ty cep quyen tiep can thi trurmg, me rPng cac khu cung cap dich 2. Chico tinny va nblem vy con tnng be Olen cung ty yen tai bin Vinalines : So do' co' ©nu to chat NguPn : www.vinaknes-shipping.com.yn Cong ty Vin tai Wen VINALINES 5 ye • .0.. • i4• e cac nen m soat Anal tail uRYt LW mug nvii I ran 'hi Minn Mang- MOM 2.1 Liam 2hic : Giam dem la ngunri guy& dinh dunmg lei kinh doanh cho doanh nghi6p va chi dao cac hoot tong de thpc hidn duenig lei nay. Giam 616c chili Mach nhiem ve hog ((Ong cim doanh nghiep (thay mad cac thanh vien) trade phdp 'nat. Hon the n` dm (Inc con la • i.n u. so: !sorb 1 • I I • • 1 a VI • yt sa Live( t I dim dong be nhi m tieing cua cac bei phan. Theo nhiem kV giam dac cO track nhiem bao can tnnir um giam .oc c.c p o gram va (ring p g, g ngum try mup dac lyc cho gidm dec. 2.2 rho giam crOc: Lac pho man doc co trash nluem try gimp Dam doc ye lung mang tong vice 2.3 Pining khai title tau container: Lep ke hoach cung cap dich vu tau container dal vui khach hang cling nhu plan • • . Pho phOng itla• ••••• 2.4 Pining khai that tau hang kb& 1,0 hocich cung cap dich W tau hEng khe dei v6i !Mach hang cling ribs quan ly va sir dpng tau va thuydn vien sao cho dat hien qua cao CtIng ty 9n tai bi4n VINALINES 6 Rao cfo thyc tip tang hyp Tran Thj Minh Nang-A05992 Phong bao gom: Truong phong va 4 nhan vien 2.5 Thong thi throng: nhu cau thi truing, tham muu cho giam Mc ding ty tong qua ainh ra quyet Phong han4Am- Phi plying 10 nhan vien 2.6 PhOng Logistics: ac I va nang suAt hang hod, cac th8ng tin lien quan tb not xuatt zit tai not lieu thy sao cho pha hyp vbi yeti cau cAa khach hang. Thong bao gam: Phi plying 2.7 Ming kinh doanh van tai throng b5: Len ke hoach kinh doanh van chuyen container chuyen to duOng bien sang duong ba. Quan 19 dpi xe van tai cos cling ty cling nhu !di 'cc sao cho tap su lien ket chat the va An 9 gift van tai bin va van tai duong beh Plying bao gam: Truang phOng 2 nhan vien 2.8 Phong ky thu5t: Tu van lc, thuat ve tat ca cop van de lien quan den vien kinh doanh cue Gong ty nhu tau containerLau hang kho,cac each quan ly va bao quan hang hoa giam Ciao then cling quy trinh va chat lugng ducrc de ra. Phong bao gam: Truing Phong 10 nhan vien 2.9 Phong vitt tin Quan ly vat to va tai san GUa cling ty. PhOng bao gam: Tnnang pheng CEng ty V$n SE Wen VINAL1NES 7 Bio coo don tap tang hap Tr n Thj Minh Hang-A05992 5 nhan vien 2.10 Phong to chat tien Wong: Quasi 19 va phan chia tin luting cho loan bij can btj nhan vien trong ding ty sao cho dim bao dung theo quy dinh va nguan thu cua ding ty. PhOng bao gom: Truong phOng 3 nhan vien 2.11 Phong thuyen vien: La nth quan 19 trirc tip the thuyen vien ding tam host (tong tuyen (long va thue thuyen vien. C6 trach nhigm ddi veri the the dig dai nga vOi eac thuyen vien,ket hop cang cac phong khai khac. PhOng bao gam : Ph6 phOng 3 nhan vien 2.12 Phong hang hah Cap nhat nhang tin Mc nhang thay dal lien quan den hang hai nal chung va van tai bin nOi rieng cua nha nu6c cung nhu quAc te, de di thong tin kip thbi giup giam &Pc dieu hanh vigc van tai bien 1 each a ding. Phong bao Om: PhO phong 4 nhan vien 2.13 Phong quan 1± an toil] va chat Wog: CO nhiem vu quan 19 chung va an than trong van tai va chat luting van tai, dam bao thing v6i nhung quy dinh nha nugit va qulic Phong bao gam: Tnrang phong 2 nhan vien 2.14 PhOng quan hg quac te: Girt lien he va to dong ck nhu cau van tai to nick ngoai cling nhu lion kit veri ck ding ty van tai quoc gia khk. Con ty van tai man V1NALINES 8 Bao cao air top tang Inv Trait TN Minh Hong - 905992 Phong bao gem: PM phong 2 nhan vien 2.15 Hying ding hqp Quan ly chung ve tat ca cac van dt trong tong ty. T6 chic 'than str, chirc be may quan ly cac hoat dOng lien quan den hash chinh, quan IY cac can be h6 so can be nhan vien. Can cloi tien luong. Can thy vao cha de cda nha ntafre de giai quyet cac van de cu the ve che d9 bao ho lao d9ng, bao hiem xa hob PhOng bao gam: 5 nhan vien 2.16 Phong tel chinh ke toan: Chun 'fang cna phong ke` roan: Phong Ke titan la ph6ng true tiep quan ly vie thu chi trong c8ng ty, phong Ke bath co Bach nhiem kiem tra trj gia cac hop d6ng kinh le, nhan tien thu aie khach hang tit phia cac than vien phong Kinh doanh, xuat tra khach hang Ma don GTGT, thjrc hien chi tra tat ca cac the do ye tien Mang, thining phat cho than vien, chju Bach nhiem lam view v6i cac t6 chic tin dung, cue thue va hach [(tan kinh doanh Map T6ng giam dem cOng ty. Quin ly the tai lieu ve ke loan tai chinh, quyet man, tAng kiem ke tai sari hang nam theo Binh ky cha nha nuac. - Bao CiL0 tai chinh len co quan va nem cac khoan ngan skh - Hang thing, qu Sh cued nam to chirc quyet loan PhOng bao gem: Twang phong PM thong 5 nhan vien CEng ty VOI Lai Hen VINALINES 9 Bee cao time hip ten Grp Tr n Thj Minh Ming -A05992 PHAN 2 THVC TRANG KINH DOANH COA CONG TY VAN TAI BIEN VINALINES LQuy trinh thug va cho [hue tau Container Quy trinh nay guy dinh hinh there ph6i hqp giira coo bg phan nghiep vu khai [hie Container nham nang cao chat lacing dich vu van tai dm wing ty Van tai bien Vinalines. Quy trinh nay duce ate dung deli wei the hog dOng khai thic dOi tau Container do Yong ty Van tai bien Vinalines Glen 1Y va khai thee. Mgt so Pill nghia: Cac log phan: -OPS(HO): Phong khai that tai HN -OPS(CN): Bp phan khai that tai chi nhanh. -MKT: BO phan thi truang -LOG: BO phan Glen 19 thiet le1 -VLC(HO): Van phOng tong ty VTB Vinahnes tai HN -VLC(CN): Cac chi nhanh Deng ty VTB Vinahnes Cac thuat nger -Tentative loading list: Danh Bach xep hang du kien -Load list: Danh sach xep hang len tau -Pre-stowage plan: Sa do xep hang sy kien -Bay plan: So do hang xep tren tau -Cargo manifest: Ban Imre khai hang hoa -ETA: dg kien tau den a. Lru do thug va cho thud tau Container: CEng ty Vjn tai Bien VINALINES 10 Lk-u Inn so TRACH NHIEM TIEN TRINH Phong khai that Container nth giam dna phi trach Rang khai that Container OPS, Si 19 cac van pining OPS, Si 19 the van phong va phong KTC phoi hop Can bn phi troth khai than tau OPS,cac van plaing PhOng khai than Container OPS the van phOng,phOng khai (hire Container Ian e !wtch khai tide to Phe du;U> -thu xep cAu ben -giam sat hnng hp bni chilli hi lam hang Thdng bac kb hooch BS° cio th p thug hap Trion TN Minh Ming -905992 ng ty Vgn tai In a VINALINES 11 Ilio sin Owe tap tong bpi) Tran Th j Minh Ming -A05992 Ngue1n : Mang khai thac tau container b. Tien trinh thuE va cho thue tau Container: 1. Lap Ice hoach khai that tau,tinh hang xep len tau. - Hang thong, CVKT(HO) lap ke hoach khai . tithe tau dim nen the thong tin ye tinh tang ky [hoot tau, ka hoach sera chUa, eau ben think hien -Lich nay phai dam bao tinh on Binh it nhat trong yang 2 man lien tiep. - Theo you tau lath deo cong ty, OPS(HO) lien hanh dam phan va trinh lath dao cong ty ky) Let hop eking vqi cat cloi the cong cap dich vv phy try. 2.Phe duyet. OPS(HO) trinh len phe giam day phy trach the duyet Ice hokh khai thk. 3.Thling bao ice hoach. -OPS(HO) thong bao lich tau cid &rye phe duyet cho cac 14 than lien quan. -OPS(HO) thu thep thOng tin th phan "MKT" de tinh luting hang do !den xep len tau cho cac chuyen tau lien theo. -Vao thu 5 hang tuan OPS(HO) th6ng bao s6 ch6 duoc phan teen cac chuyen cho MKT,LOG -Hang ngay OPS(HO) dva teen bao coo "Noon Report" lop bang theo doi host (tang tau giri cho VLC(0),(CN). 4.Thu Wen cau been giam sat hang ha bai va chuan 16 lam hang -ETA thu /cep the Oh tut cho tau cep tau. -Nhan thong bao chap them tau,b6 phan dal 1S) thong bac, cho VLC(HO) thbi gian tau do kien cap va red tau. -OPS(CY) dva vao yet tau cap vOrbooking note" do MKT cap cho khach heng,phoi hop IRE LOG cap va rang cho khach hang, dEng thbi giam sat tinh trang cua cac container ha bai. -Hang ngay OPS(CY) lap bao coo ye tinh [rang container ha bei , tinh trang cap rang cho khach hang girl cho OPS(HO),MKT. -OPS(CY) lap thong blo lam hang, thong bao hang dkc cho IDE phan khai thac ciao. Cang. -OPS(CY) tie), nhen thong bao lam hang Cu Cang va cac bai ding [h&j hen hank) tries khai cong tic lam hang tEri cac be than lien quan. 5.Lam hang tai cong OPS(CY) ph6i help vol cang,tau va OPS(HO) giam sat qua trinh lam hang de dam bao hang an town, dung ke va dot hieu qua khai thac tot that. Cong ty VOn tai ban VINALINES 12 Bno cfo thwe top tong hop Tr4tt ink Hang-405992 6. Giant sat, ;Mt 19 Khi co vAn de phat sinh, OPS(CY) tham khao 9 kik OPS(HO) giai quyet ding viec. 7. Lap bao cao, theo dei chi phi Trong ming 12 tieng sau khi tau riti tang, OPS(CY) lap cac bao cao: bay plan, final loading list...de OPS va the dal 19 tj'p hop hem tra cac chi phi khai that, xac nhan cox cluing tit lien quan. 8.Kiem tra phe duyet chi phi Chuyen vien /wan 19 chi phi — OPS(HO) co trick nhiem theo thiing ke ca chi phi do cac van phog gai tie. Can bet khai Mac Om Mach tau, lanh dao phOng khai that tau container co Mach nhiem kiem tra, xac nhan cac chi phi khai that. II.Tinh hinh hont Ong kinh doanh can tong ty. an ty VOn tai Wen VINALINES 13 Ban as Ultra kip tang hqp Tram Thi Minh 11 g -A05992 BAO CAO KET QUA KINN DOANH Don vi tinh:VND Chi liau Nam 2006 Nam 2007 `L :e tan (ting/gilm) CI") ong doanh thu 126 496 651 250 190 396 511 419 63 899 860 189 50.51% ilikr11 an doanh thu 0 0 bath) h thus 126 496 651 250 190 396 511 439 63 899 860 189 5051% ha than hang ban 106 342 271 072 170 211 109 588 63 868 838 516 6006% vi ahtthn gth) 20 154380 178 20 185 401 851 31 021 673 0.15%0. Josh thu ha host g tai chinh 100 925 010 670 641 770 569 716 760 564.5% hi phi tai offish ong do: chi phi I'S I 578 607 617 I 276 646 214 5 925 682 929 5 776 551 193 0 347 075 312 0 499 904 959 275.4% 352.5% :hi phi ban hang 4 253 360 446 4 053 367 975 (199 992 471) (a7%) Chi phi quan S M aghiOP 7 212 830 284 9 552 084 620 2 339 254 336 32,43% laS tan to host g kinh doanh 7 .210 506 841 1 324 908 097 (5 885 598 744) (81,63%) Thu nhaj) khan 1 581 499 214 296 952 588 (1284546626) (81,22%) Chi phi khan 2 221 056 781 123 501 311 (2 007 555 470) (94,44%) US nhuan khac (639 557 567) 173 451 277 813 008 844 Tang bhp !pi an ninth thud 6 570 949 274 I 498 359 374 (5 072 589 900) (77,2%) Thue thu nhUp ili nghia) phai neP Loi nhuan can thug 6 570 949 274 1 498 359 374 (5 072 589 900) (77,2%) Ghi chi: "CL" ld chenh lech (NguOn: Phong ke Wm) Gang ty Vin tai hien VINALINES 14 Bag can thyc tap tang hcp min Thl Minh Hang - A0599 Qua bang sa liEu n [soh to thay tong loi nhuan sau thu6 caa da 2007 so veri nam 2006 cUa CEng ty Van tai bin Vinalines tan '214,. chimg to viEc len kinh doanh cua doanh nghiEp co hiEu qua. Tong doanh thu va doanh thu thuan dEu tang >50% chang t6 mist tong cap dich vu dila cOng ty nam 2007 cao hats nam 2006. Phan if tieu t i chinh: NE so trEn doanh thu = Lqi nhuEn sau thuE/Doanh thu Mutsu Nam 2006 = 6 570 949 274/126 496 651 250=0,05 Nam 2007 = 1 498 359 374/190 396 511 439-T 0,008 T9 suAt Gia von hang ban tit tang doanh thu Nam 2006 = 106 342 271 072/126 496 651 250* 100 = 84,07% Nam 2007 =170 211 109 588/190 396 511 439* 100 = 89,4% 3. Ty auk chi phi ban va quan 13 tren tang doanh thu Nam 2006 =(4 253 360 446 +7 212 830 284)/ 126 496 651 250 * 100 =9,06% Nam 2007 =(4 053 367 975 +9 552 084 620)/190 396 511 439 * 100 =7,15% Cong ty Von tii ban VINALINES 15 Bao cao Nqc tip tang hp Thin Thj Minh Hiing -A05992 BANG CAN D s I KE TOAN Ngay 31/12/N Don vi inh:VND Chi tieu Nam 2006 Nam 2007 Chenh lech TAI SAN Mirc teng/giam % 72 964 312 032 45 711 395 461 (27 252 916 571) (37,35) A.TSLD & DTNH I.Tien 2 979 418 746 2 165 869 615 (813 549 131) (27,31) II. Cie khofin dhu tu tai chinh nein han 0 2 199 458 013 2 199 458 013 III. Clic khoin pH' thu 34 471 497 928 20 053 826 401 (14 417 671 527) (41,82) IV. Hang kin kho 14 598 380 265 11 469 817 255 (3128563010) (21,43) V. TSNH khAc 21 005 015 093 9 822 424 177 (11182590916) (53,23) B. TM sin dhi han 284 271 522 967 939 035 166 838 654 763 643 871 230,33 I. TSCD 284 271 522 967 925 794 025 634 641 522 502 667 225,67 II. TM sin did han khic 0 13 241 141 204 13 241 141 204 Tang TS 357 235 834 999 984 746 562 299 627 510 727 300 175,66 NGUON V6N A.Nq plied Ira 228 774 300 775 856 078 222 683 627 303 921 908 274,2 I.Nq nghn hun 36 437 302 922 183 734 478 676 147 297 175 754 404,25 II.Nq dhi km 192 336 997 853 672 343 744 007 480 006 746 154 249,57 128 461 534 224 128 668 339 616 B.Nguan von CSH I. Win Chi, so. hint 128 461 534 224 128 668 339 616 206805392 0,16 II.Nguet kinh phi WI quS, Mule 0 0 Tang NV 357 235 834 999 984 746 562 299 627 510 727 300 175,66 Cling ty vim tai biro VINALINES 16 Bio cao thyc tap tong hqp Tran Thj Minh Hang - A05992 Nhfin xet: Mid so chi Wen tat chink: • Phan tich tinh hinh co ca. 0 tai san: I. Ty suet gall to =Tai san han/T8ng so tai san* 100 Nam 2006 = 284 271 522 967/357 235 834 999 * 100 =79,58 % Nam 2007 = 939 035 166 838/984 746 562 299* 100 = 95,36 % • Phan tich tinh hinh w call nguan von 1. Ty suet gr tai fro = VCSH/TOng nguan von * 1 Nam 2006 = 128 461 534 224/357 235 834 999 * 100 = 35,9 % Nam 2007 = 128 668 339 616/984 746 562 299* 100 =1 ,07 % 2. HP s8 ny= Ny ghat traagng nguan van * 100 Nam 2006 = 228 774 300 775/357 235 834 999 * 100 = 64,04% Nam 2007 = 856 078 222 683/984 746 562 299* 100 = 86,93% • Phan tich kha nang thanh toan nhanh I. He s6 thanh toan hien hanh = Tang TS/T8ng ny ghat tra Nam 2006 = 357 235 834 999/228 774 300 775= 1,56 Ian Nam 2007 = 984 746 562 299/856 078 222 683=1,15 Ian 2. He s6 thanh toan no ngin = T6ng TSLD/TOng na ngin han Nam 2006 = 21 005 015 093/36 437 302 922= 0,58 In Nam 2007 = I 822 424 177/183 734 478 676= 0,01 Ian • Danh gia khai /mat tinh hinh tat chinh doanh nghipp thong qua BCKQHDKD I. He sa quay yang cue von = Doanh thu thuan/ T6ng so von binh quan Cana ty Van tai bian VINAL1NES 17 Bac cao tap tang hqp Trait TN Minh Hang-A05992 Nam 2006 = 126 496 651 250/357 235 834 999 = 0,35 Nam 2007 =190 396 511 439/984 746 562 299= 0,19 I ...\ y/ 2. Ha sO Igi nhuan tren v6n = Lgi Sc sau thud / Tang on "n binh quan Nam 2006 =6 570 949 274/357 235 834 999 = 0,018 Nam 2007 =1 498 359 374 /984 746 562 299= 0,002 • Phan tich hiiu suit su dung tai san: 1. HiOu mat sU dung TSLD = Doanh thu thuan/Tai san luu dOng Nam 2006 = 126 496 651 250/21 005 015 093 = 6,02 Nam 2007 = 190 396 511 439/1 822 424 177= 2. Hiiu suet six dung TSCD = Doanh thu thuan/TSCD Nam 2006= 126 496 651 250/284 271 522 967= 0,44 Nam 2007= 190 396 511 439/512 673 227 480 = 0,37 3. \hang quay tong tai sin = Doanh thu thuan/TOng tai san Nam 006 = 126 496 651 250/357 235 834 999=0,35 N 2007 = 190 396 511 439/984 746 562 299= 0,19 l , 4— ll _ft. ., ri- ' . r e.ceere, e c /i::, LA CL, --c - Cong ty Van tai bi8n VINALINES 18 Bic cao thyc tajp tang Inyp TrAn nil Minh Hang - A05992 III .CO CAU LAO BONG VA TIEN LtroNG Cling voi sy Ion manh ve san xuAt, cling ty cling h& the guars lam nang cao dal song v4t chit tinh than caa can be ding nhan. Chi nhanh dux hien day du nhiem va va nghia vy cUa minh d01 vOi ngubi lao deing. Ngoai nhimg chinh sach dai ntO, phUc loi chung cua nghanh Chi nhanh con c6 nhang co the Peng khuyen khich ngubi lao dOng tim tOi va sang to trong cong viec nhu: - Khuyen khich bang ten luting: ngubi lao deing duoc Ira luting thea clang, thu nhap nam sau cao hon tru6c. Vao cat ngay Felon trong nam nhu T& Nguyen Clan, ngay 1 thing 5, ngay 2 thong 9 deu co thming zing clang cho can la) cong nhan vien nen da to ra ducrc !Ong tin va phan klied cho ngubi lao Ong. Cac nhan vien cria tong ty dOu co trinh dO dr PITH tro Ien trong d6 c6 17 can be cep trinh do tren dai hoc, 210 nfran vien t61 nghiep dai hoc chiem,150 nhan vien c6 trinh dij cao Hang, trung cap va 17 nhan vien hit nghiep PTTH. Bang 1— Trinh do nhan vien Nhan vien s6 luting T9 le (%) Trinh dO nen dai he 17 4.315 Trinh dO dai hoc 210 53.3 Trinh de cao dang,trung cap 150 38.07 Trinh dO PTTH 17 4.315 TOng 394 100 (Nguan: P.Kinh doanh) Cong ty V9,. tai bin VINALINES 19 Rao coo thpc tap Nag hop T Minh Ming -A05992 Bang 2 — Thu nh4p binh plan CBCNV Chi lieu Nam 2004 Nam 2005 SO CBCNV (nguiri) 350 394 Thu nhap binh pan 9652777 15633308 (Ngudn: P.Kinh doanh) Can cu van diau le BH-XH theo Nghl d nh 12/CP ngay 26/01/95 dm Chinh phd va cac BO, Ban, Nganh co lien quan da ban bath, nep bah hiem xa Wei cho nguoi lao dOng theo the db quy djnh: - BHXH: + Cong ty (king 15% tong tien luong. + Ngubi lao deng clang 5% lien lacing. - BHYT: -v COng ty dOng 2% tong tin luong. + Ngued lao Ong Hong 1% tien lacing - KPCD: + Cong ty eking 1% tong nen luong. + Ngubi lao dOng dOng 1% lien lacing. Ngoai ra, Chi Nth con khuyen khich town No dieu kien cho nit vien nang cao trinh dO hoc tap nham nang cao hieu qua lam viec. Day thgc so la mht build titn bp, mat sg dbi mei trong cach nghi, cash lam cna Ban lanh dao tong ty. Hon the naa, hang nam chi nhanh t6 civic dao tao va tai (no No cho nhan vien ve each thine lam viec hieu qua. CEng ty Val tai ban VINALINES 20 Bio cao thnt ti1p COng bop TrAn Th/ Mirth Hung- A 05992 CO the net, c6ng ty de too ra mei truong lam vine 'tang ding, hieu qua cang vii do la chinh sach clii ngi hip 19, chi da thmang phot re rang ce MCI, qua de co tic ding to lin trong viic khuyeln khich nhan vien lam vino sang tao, c6 hieu qui cao. Day la met manh dm chi nhinh va tin chic ring ming ty se tip tic quan 19 vi ciao to nhan vien hieu qui trong then gian CEng ty V fn *Ai bite VINALINES 21 Sao can Mgt Hp ttng hop Than TN Minh Hang- A05992 PHAN Ill NHAN NET VA KtT LOAN I. DANH GIA CHUNG VIE MOT TRLYCING KINN DOANH CUA CONG TY 1. Nha:n zit a moi truirng kinh doanh : a Del thu canh tranh: Cong ty Van tai hien Vinalines c6 cat d6i tha canh tranh a trong nu6c va nude ngoai: -Trong mune: Cling ty Vinashin va BISCO Day la 2 cong ty mdi va c6 hem Inc rat cao, tuy linh vac kinh doanh chinh khOng phai la van tai bien nhung 2 Gong ty nay clang min reng hoot Ong kinh doanh va dee beet tap trung vao IAA) vim nay. -Lien doanh. Germa tran (CMA-CGM) va Vimade Co. Do la cong ty lien doanh nen c6 ngunn lac Ian do sir gap von cila cac doanh nghiep nude ngoai sung nhu dunic tip nhan nhCng phuong thirc van tai hien dal dm nude ngoai clang nhu kinh nghiem Mu nam trong nganh van tai bien tren the giOi. _Nu& ngoai: K Lines, OOCL, Mear K Nhemg tong ty nude ngoai nay hod hith cong ty Vinalines ve nguan v6n kinh doanh, thi truing kinh doanh, kinh nghiem cting nhu dei tau hien dui. Tuy nhien nhting cong ty nay cling co nhuoc diem IA Thong th8ng thao thi trunng vein tai trong nu& bang cong ty Vinalines. b Sau hon 6 nam hoat ()Ong, cong ty Van tai bien Vinalines da to gay dung cho mink met vi tri viing vang trong nganh van tai bien va Viet Nam veri thi phan nAi dia chiem teen >50%. Ngoai ra thi phan VN_HK chiem den 10%, cong ty sang dang c6 gang phut trien gia tang thi Ahem SG _ID hay CN_JP 2. Nhirng vu diem va dieu kips thu4n lot La 1 doanh nghiep cb rAt nhieu tiem nang, ter khi hinh thanh va phut trien cho tai nay, COng ty Van tai bien Vinalines kbang nerng nd tun phan &Au tre thanh mAt Cong ty Von Gil biFn VINALINES 22 Bin cis lbw top t3ng Stop rribl TN Minh Hang - 405992 doanh nghiep phat trien ve mat co s6 ley thuat, ket cau ha tang va ye van. Co the they niking uu diem, thuan lei dm Cong ty trong tiled gian qua, d6 la: - Sir dung hien qui cdc ngu6n I¢c (Nguon van CSH, do vay Ngan Hang...) ban man phat trien von. - Thgc hien My del chinh sach tai chinh, t6 chuc hach loan theo the de ke Man mOi. - Time hien My du nghia vu nap thug cho Nha - Bac cao quy& loan tam theri. - KIMing ngUng quan ly va nang cao chat liming dich vv, cal lien dei tau,quy each lam hang...cho pha Imp vet nhu eau cua khkh hang va thi inning van tai. Dim ra ck giai phdp, chin Mot de tUng bunt on djnh va da clang hoa dich vu. Cong ty cling elk biet chi tovng tbi viec dau to mei Yang cdc tuyan scan tai kitting chi tap trung hoc dung tat kiting chuyen trong nude ma can and rang ra ca nuem ngoai. - Quan tam ted cao to chirc va dao tao cho can be tong nhan vien. 3. Nheng kh6 khan ton 4i: Ben caret riffling the manh tha mink, C6ng ty king tan con ton tai met 56 nh&ng mat cart yen va can c6 died gian de [lido get khO khan. Ve co ban, co nhang ten IC eau: - C6ng ty gap phai str canh tranh gay gat dm ck thing ty van tai trong nu& va nude ngoki ve doi tau, dich vv, gia ca va the dieu khoan co lei trong hop deng van chuyen ...Dieu nay &it h6i Vinalanes phai xay dung tat hon Mva cite chinh sach Marketing quang ba dich vv cling nhu xay dung the chinh skit thich hem ve dich vv. . - Cong the nghien elk Cong ty chua cv the ve khach hang mac tieu cua Cong ty: cac doanh nghiep kinh to xuAt khau Cong ty VIn till Bien VINALINES 23 Bin efio thin tem tang hqp Trein rfri Minh Nang- A05992 II. Tam ninn va ehien hive caa Cong ty V4n tin bien Vinalines: Uy tin dm doanh nghiep la tai san quan trong nhAt cua Cling ty Dao due nghe nghiep la dim tinh quan trong nhat cua nhan vien Timg bit& thyt hien mot each tot nhat can hoat dAng kink doanh Cung cap khach hang nhAng dich vu hit nhAt nham duy tri sy phat trios III. Bong g6p g kien: La 1 doanh nghiep m6i thanh lap va dang tren da phat tries, Vinalines luon bier tao tkri co, tan dung tat the manh cue mink, khic phuc dam nheing ton tni trong Cong ty, dupe the hien qua dinh hmang phat trien cua COng ty trong thed gian ON. Ngoai ra - - Clang ty nen tranh thu nhung dieu kien thuan Igi trong quan he ngoai giao voi cos nuoc do ngAy tang me' rang thi truing cOa minh, dAy manh cung cap dich vu khong chi voi Ichich hang trong nub° ma ca khach hang nuoc ngoai. - KhOng ngirng nang cao chat luerng, dich vu. Duy tri mei quan he tot deo vbi cat ban hang de tao nguon dich vu on dinh, clang tin nay ca ve so lucmg va chat luyng. - Khao sat, nghien ctiu trmang, de ra cat chief, krgc muc nen ngan, trung va dai hAn ve dich vu. Trong qua Pith cung cap (hell vu van tai, can nghien elm kje ode dieu khoan hem dang va lya chon phtrmig thac giao hang cho phia - vai thi truing trong nuoc, COng ty can 06 chinh sach uu dai hyp ly Chinh each chiet khan thuong mai, chiPt khan thanh Man. Cong ty Via tai bi§n VINALINES 24 Ban ego Owe tnp Aug htip Trim Thj Mirth Nang-A03992 KET LUAN D61 voi bet kg mat doanh nghiep nao, loi nhuan ming luon la diet' kien guy& dinh den so Mil tai va phat trien mia doanh nghiep. Nhain thtic dOng quy luat van Ong dm nen kinh 1.6 thi tnremg, cOng ty V da tim &rot huong di thich hyp, to do dau lir dung huang, ling dung cac fien 60 khoa hoc ky thuit ding nghe mai van sat) 'ado, khai that mei rang thi trudng. da lam ducrc diet ding to hao va tran Ming, cu the IA da . Tuy nhien ben canh reffing ket qua dat throe hog clang kinh doanh va ding tic quan IY tai chinh mia van din tan tai nhiing thieu sot nhat dinh. Sau hai Mang thoc tap tai , vi /lieu kien nghien cern va str hieu bier am bin than có bin, kinh nghiem vA chuyen men chua nhieu nen ban bao cao tang hop nay con nhieu thieu sot. Em rat mong nhgn dupe so dong gap y kien cua the they co giao de nal dung ban bao cao nay cang hoAn thien hon. Wit Ian naa em xin chin thanh cam on so ghip da tan tinh cua cAc cb chn can ha phang Ke Men tai chinh, cac phang ban khac va Ban lanh da gitip em hoan thanh ban bap cao nay. Em xin than thanh cam on! C8ng ty 9n tai binn VINALINES 25

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập tại công ty vận tải biển VINALINES.PDF
Luận văn liên quan