Đề tài Tình hình kế toán và quản lý tài sản cố định ơ công ty xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung

Trong những năm gần đây, buổi giao thời của nền kinh tế chuyển từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trường dựa trên cơ sở quản lý của Nhà nước, đồng thời với xu hướng khu vực hóa đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần tạo một vị trí vững chắc trên thị trường thì vấn đề tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định (TSCĐ) là vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp cũng như cho cả nền kinh tế quốc doanh. Trong cơ chế hiện nay, sản xuất vật chất phải đi đôi với hạch toán kinh tế, để hạch toán kinh tế có hiệu quả thì hạch toán TSCĐ đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Vì vậy, việc theo dõi và phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình tăng, giảm, hao mòn và hiệu quả sử dụng của từng loại tài sản riêng biệt là nhiệm vụ quan trọng trong công tác kế toán và quản lý TSCĐ. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của TSCĐ trong hoạt động kinh doanh, cùng với sự giúp đỡ của thầy cô và các anh chị trong công ty nên em chọn đề tài: “Tình Hình Kế Toán Và Quản Lý Tài Sản Cố Định Ơí Công Ty Xnk Thủy Sản Miền Trung”. Nội dung gồm có 03 phần chính: - Phần I : Cơ sở lý luận cơ bản về tài sản cố định - Phần II : Thực trạng công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung - Phần III : Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2092 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tình hình kế toán và quản lý tài sản cố định ơ công ty xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ian söa ch÷a ng¾n nªn chi phÝ söa ch÷a ®­îc tËp hîp trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c bé phËn sö dông TSC§. S¬ ®å kÕ to¸n söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§ TK 111,112,152,331 TK 627,641,642 TËp hîp chi phÝ söa ch÷a th­êng xuyªn tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ( tù lµm) (**)TËp hîp chi phÝ söa ch÷a th­êng xuyªn tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ( cho thÇu) TK 1331 ( *) TK 142 TËp hîp chi phÝ LÇn 1, 2 …ph©n bæ chi phÝ söa ch÷a söa ch÷a TX lín (*) - theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ (**) - theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp H¹ch to¸n söa ch÷a lín TSC§: a. Tµi kho¶n sö dông: - Tµi kho¶n 241- X©y dùng c¬ b¶n dë dang ViÖc söa ch÷a lín TSC§ th­êng cã chi phÝ söa ch÷a nhiÒu vµ ®­îc tiÕn hµnh theo kÕ ho¹ch, dù to¸n theo c«ng tr×nh söa ch÷a. §Ó tÝnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ thùc tÕ cho tõng c«ng tr×nh söa ch÷a lín, mäi chi phÝ ®­îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 241( 2413)- Söa ch÷a lín TSC§, chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh söa ch÷a lín. Néi dung vµ kÕt cÊu cña TK 241- X©y dùng c¬ b¶n dë dang TK 241 Bªn nî: Bªn cã: + Chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng mua s¾m + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoµn thµnh TSC§ söa ch÷a lín TSC§ ph¸t sinh qua ®Çu t­ mua s¾m + Chi phÝ c¶i t¹o, n©ng cÊp TSC§ + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh bÞ lo¹i bá khi quyÕt tãan ®­îc duyÖt Sè d­: - Chi phÝ XDCB vµ söa ch÷a lín + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoµn thµnh dë dang ®­îc kÕt chuyÓn khi quyÕt to¸n - GÝa trÞ c«ng tr×nh XDCB vµ söa ch÷a lín ®· hoµn thµnh nh­ng ch­a bµn giao hoÆc ch­a quyÕt to¸n - Tµi kho¶n 241 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: + TK 2411 : mua s¾m TSC§ + TK 2412 : x©y dùng c¬ b¶n + TK 2413 : söa ch÷a lín TSC§ b) S¬ ®å h¹ch to¸n: s¬ ®å kÕ to¸n söa ch÷a lín TSC§ TK 111,112,152,334 TK 24 1 TK 335 TK 627,641,642 TËp hîp CPSCL K/c CPSCL TrÝch tr­íc CPSCL ( tù lµm) hoµn thµnh TK 331 tr­êng hîp trÝch tr­íc CPSCL TËp hîp CPSCL cho thÇu( **) Hoµn nhËp sè trÝch thõa TK 1421,242 Ph©n bæ kú 1,2…. TK 1331 KÕt chuyÓn CPSCL h/t (*) tr­êng hîp kh«ng trÝch Tr­íc CPSCL TrÝch bæ sung phÇn trÝch thiÕu (**) ; theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp (*) : theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ CPSCL: chi phÝ söa ch÷a lín CPSXKD: chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý TSC§ ë C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: LÞch sö h×nh thµnh: Trong nh÷ng n¨m 1978-1980, nÒn kinh tÕ n­íc ta nãi chung, ngµnh thñy s¶n nãi riªng- r¬i vµo khñng ho¶ng nghiªm träng. Tr­íc sù sa sót nghiªm träng ®ã, ®­îc sù cho phÐp cña ChÝnh Phñ, ñy ban kÕ ho¹ch nhµ n­íc ®· cã c«ng v¨n sè 447 ngµy 18-04-1981 cho ngµnh thñy s¶n lµm thö c¬ chÕ míi víi néi dung” Nhµ n­íc giao nhiÖm vô kÕ ho¹ch nh­ng Nhµ n­íc kh«ng c©n ®èi ®ñ vèn cho ngµnh thñy s¶n. Do vËy, ngµnh thñy s¶n ph¶i xuÊt khÈu lÊy ®Ó tù lo, tù liÖu, tù c©n ®èi- tù trang tr¶i nh»m duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, lµm trßn nghÜa vô víi Nhµ n­íc, d­íi sù gi¸m s¸t cña Nhµ n­íc vµ n»m trong quü ®¹o x· héi chñ nghÜa”, “ ®­îc quyÒn sö dông ngo¹i tÖ, vay vèn ngo¹i tÖ, th«ng qua xuÊt khÈu ®Ó tù c©n ®èi- tù trang tr¶i, Nhµ n­íc kh«ng thu chªnh lÖch ngo¹i th­¬ng vµ còng kh«ng bï lç cho xuÊt khÈu thñy s¶n”. §ã lµ c¬ së ph¸p lý ban ®Çu ®Ó C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung x©y dùng m« h×nh lµm ¨n míi. §Çu n¨m 1983( ngµy 26-12-1983) ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch quan cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ thñy s¶n khu vùc MiÒn trung, chi nh¸nh XNK thñy s¶n §µ N½ng( nay lµ C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung) ®· ®­îc thµnh lËp thay thÕ cho Tr¹m tiÕp nhËn Thñy s¶n §µ N½ng. C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung (SEAPRODEX §ANANG) ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô nh­ x©y l¾p, c¬ ®iÖn, kho vËn, bao b×, s¶n xuÊt thøc ¨n nu«i t«m, nhµ hµng, tµi chÝnh. Suèt thêi gian quan C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung ®· vËn dông linh ho¹t c¬ chÕ cña Nhµ n­íc giao nªn ®· v­ît qua mäi trë ng¹i vµ giµnh nhiÒu thµnh c«ng liªn tôc. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung Tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo nh÷ng ®iÒu kiÖn cã tÝnh nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh c«ng ty ®· tõng b­íc ®øng v÷ng vµ tr­ëng thµnh, ph¸t triÓn mét c¸ch liªn tôc, víi doanh sè ngµy cµng cao, thÞ tr­êng ngµy cµng më réng, ®éi ngò lao ®éng ngµy cµng ®«ng ®¶o vµ lµnh nghÒ, ®ãng gãp cho Nhµ n­íc qua c¸c nghÜa vô thuÕ vµ chÝnh s¸ch x· héi kh¸c ngµy cµng lín, tiÕp tôc lµ mét trong nh÷ng thµnh viªn nßng cèt, v÷ng m¹nh cña Tæng C«ng ty Thñy S¶n ViÖt Nam t¹i khu vùc MiÒn Trung. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty cã thÓ chia lµm 3 giai ®o¹n sau: * Giai ®o¹n 1983-1988: giai ®o¹n h×nh thµnh, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Giai ®o¹n nµy c«ng ty ho¹t ®éng theo c¬ chÕ” tù c©n ®èi- tù trang tr¶i”,víi ph­¬ng thøc qu¶n lý tËp trung vµ chØ ®¹o trùc tuyÕn. Cuèi giai ®o¹n nµy, do nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t huy t¸c dông, c«ng ty ®· sím chuyÓn sang m« h×nh ph©n cÊp, n©ng cao quyÒn tù chñ cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc. C«ng ty ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng gãp phÇn vùc dËy ngµnh kinh tÕ thñy s¶n toµn bé khu vùc vµ t¹o vÞ thÕ cña ngµnh trong nÒn kinh tÕ chung cña ®Êt n­íc. Lóc nµy, C«ng ty chuyÓn sang giai ®o¹n ph¸t triÓn thø hai. * Giai ®o¹n 1988-1996: Giai ®o¹n hßa nhËp kinh tÕ thÞ tr­êng vµ cñng cè ®i lªn. Sang giai ®o¹n nµy, trªn tõng lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lÇn l­ît thµnh lËp. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý c«ng ty ®­îc ®æi míi, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®­îc c«ng ty giao vèn, tµi s¶n, lao ®éng. Mçi ®¬n vÞ cã con dÊu riªng, tµi kho¶n riªng vµ ®­îc quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh theo chøc n¨ng, nhiÖm vô c«ng ty giao vµ ho¹t ®éng theo ®Þnh h­íng ®iÒu hµnh thèng nhÊt cña gi¸m ®èc c«ng ty. Víi m« h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®a d¹ng- ®a ph­¬ng- ®a ngµnh ®­îc h×nh thµnh trong giai ®o¹n nµy, c¸i nä lµm tiÒn ®Ò cho c¸i kia, t¸c ®éng qua l¹i, thóc ®Èy lÉn nhau t¹o ra mét quÇn thÓ c¬ cÊu kinh tÕ hµng hãa phï hîp víi n¨ng lùc, t­ duy, t©m lý cña tõng giai ®o¹n. M« h×nh nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn tr­ëng thµnh víi tèc ®é cao, nhanh chãng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, song còng trong qóa tr×nh ph©n cÊp nµy, mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn béc lé nh÷ng yÕu kÐm, kh«ng thÓ thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, nh÷ng ®¬n vÞ nµy buéc ph¶i bÞ gi¶i thÓ hoÆc s¸t nhËp víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c. * Giai ®o¹n 1997-1998: Giai ®o¹n ®æi míi kü thuËt, hiÖn ®¹i hãa- c«ng nghiÖp hãa. Cuèi n¨m 1996- ®Çu n¨m 1997, t×nh h×nh kinh doanh thñy s¶n cã nhiÒu biÕn ®éng, cïng víi chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ, Nhµ n­íc ®· cho phÐp mäi thµnh viªn kinh tÕ ®Òu ®­îc phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, mét sè xÝ nghiÖp ®«ng l¹nh trong khu vùc tiÕn hµnh tù s¶n xuÊt s¶n phÈm cña m×nh, ®ång thêi c¸c kh¸ch hµng n­íc ngoµi b¾t ®Çu cã xu h­íng muèn quan hÖ trùc tiÕp víi nhµ s¶n xuÊt, do vËy nÕu trong giai ®o¹n 1983-1995 C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung ®· lÊy kh©u th­¬ng m¹i ®Ó dÉn lèi cho s¶n xuÊt ®i lªn, th× ®Õn giai ®o¹n hiÖn t¹i c«ng ty buéc ph¶i chuyÓn h­íng m« h×nh tæ chøc vµ ph­¬ng thøc kinh doanh cña m×nh theo th­¬ng m¹i trùc tiÕp lµm nhiÖm vô trinh s¸t, th«ng tin t×m hiÓu thÞ tr­êng kÞp thêi ®Ó s¶n xuÊt lu«n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, nh­ng cÇn ®Æc biÖt n©ng tÇm s¶n xuÊt- nhÊt lµ s¶n xuÊt chÕ biÕn thñy s¶n cña hai xÝ nghiÖp thµnh viªn- lªn thªm mét b­íc n÷a, phÊn ®Êu lµ nguån xuÊt khÈu thñy s¶n chÝnh cña c«ng ty. ChÝnh s¸ch bu«n b¸n víi thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc còng ®­îc còng cè, ph©n biÖt b¹n hµng l©u dµi vµ b¹n hµng tõng thêi vô, cã chÝnh s¸ch hoa hång tháa ®¸ng cho c¸c nhµ m«i giíi khi cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ®· x©y dùng hai chÝnh s¸ch riªng lµ chÝnh s¸ch thÞ tr­êng th­¬ng nh©n trong bu«n b¸n vµ chÝnh s¸ch thÞ tr­êng th­¬ng nh©n trong hîp t¸c, liªn doanh, ®Çu t­. Cïng víi sù thay ®æi ph­¬ng thøc kinh doanh, m« h×nh tæ chøc c«ng ty còng cã nhiÒu thay ®æi, bªn c¹nh viÖc tiÕp tôc duy tr× vµ ph©n cÊp quyÒn tù chñ cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, c«ng ty t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ kiÓm tra häat ®éng s¶n xuÊt- kinh doanh- tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ nµy, c«ng ty cßn trùc tiÕp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñy s¶n MiÒn trung s¶n xuÊt kinh doanh trªn nhiÒu lÜnh vùc nh­: Kinh doanh th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu do Trung t©m th­¬ng m¹i vµ hîp t¸c quèc tÕ ®¶m nhËn. HiÖn t¹i trung t©m nµy ®· ®­îc t¸ch ra thµnh hai: Ban XuÊt vµ Ban NhËp ho¹t ®éng riªng trªn hai lÜnh vùc kh¸c nhau. S¶n xuÊt chÕ biÕn thñy s¶n xuÊt vµ thñy s¶n néi ®Þa do hai xÝ nghiÖp ChÕ BiÕn Thñy S¶n sè 10 vµ xÝ nghiÖp ChÕ BiÕn Thñy S¶n sè 86 (hiªn t¹i ®· ®æi tªn thµnh C«ng ty ChÕ BiÕn Thñy S¶n Thä Quang) ®¶m nhËn. S¶n xuÈt gia c«ng, l¾p ®Æt, söa ch÷a c¬ ®iÖn l¹nh, phÇn nµy do xÝ nghiÖp C¬ §iÖn L¹nh (tªn giao dÞch lµ SEAREE) ®¶m nhËn. HiÖn t¹i, XÝ nghiÖp C¬ §iÖn L¹nh ®· t¸ch ra khái C«ng ty XNKThñy S¶n MiÒn Trung ®Ó s¸t nhËp víi c«ng ty Kü nghÖ l¹nh 3/2 Thµnh Phè Hå ChÝ Minh thµnh c«ng ty Kü nghÖ l¹nh SEAREFICO . X©y l¾p vµ dÞch vô x©y l¾p ®­îc ®¶m nhËn víi c«ng ty x©y l¾p vµ dÞch vô x©y l¾p Thñy S¶n MiÒn Trung. Nay lµ c«ng ty cæ phÇn x©y l¾p vµ dÞch vô x©y l¾p Thñy S¶n MiÒn Trung. Nu«i trång vµ dÞch vô nu«i trång thñy s¶n, lÜnh vùc nµy do C«ng ty ph¸t triÓn nguån Lîi Thñy S¶n chÞu tr¸ch nhiÖm. Kinh doanh tÝn dông, tõ 1-4-1993 trë vÒ tr­íc, lÜnh vùc nµy ®­îc ®¶m nhËn bëi Trung T©m Tµi ChÝnh TÝn dông c«ng ty. Ngoµi ra c«ng ty cßn ho¹t ®éng rÊt m¹nh trong c¸c lÜnh vùc liªn doanh , liªn kÕt, ®ãng gãp cæ phÇn vµo mét sè ®¬n vÞ nh­: + Gãp vèn cæ phÇn thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn XNK Thñy S¶n Nha Trang , trong ®ã c«ng ty gãp 70% vèn vµo c«ng ty cæ phÇn nµy. + Gãp vèn vµo C«ng ty tµi chÝnh cæ phÇn seaprodex t¹i Thµnh Phè Hå ChÝ Minh vµ gi÷ chøc Phã Héi §ång qu¶n trÞ cña c«ng ty. Gãp vèn vµo ng©n hµng TMCP xuÊt nhËp khÈu (Eximbank) Gãp vèn thµnh lËp nhiÒu liªn doanh thñy s¶n ®èi víi c¸c ®Þa ph­¬ng nh­ Qu¶ng B×nh, B×nh §Þnh, Kh¸nh Hßa, Ninh thuËn. C«ng ty còng ®· huy ®éng vèn cña CBCNV thµnh lËp XÝ NghiÖp Cæ phÇn Bao b× XuÊt KhÈu t¹i §µ N½ng ®Ó cung cÊp c¸c lo¹i bao b× cho c¸c xÝ nghiÖp chÕ biÕn thñy s¶n xuÊt khÈu. 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty: a. Chøc n¨ng: Chøc n¨ng tæng qu¸t: C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung thùc hiÖn chøc n¨ng kinh doanh ®a d¹ng: s¶n xuÊt kinh doanh hµng thñy s¶n xuÊt khÈu vµ néi ®Þa, kinh doanh c¸c lo¹i vËt t­, thiÕt bÞ hµng tiªu dïng, s¶n xuÊt thøc ¨n nu«i t«m, hot¹ ®éng x©y l¾p, s¶n xuÊt bao b× vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh- dÞch vô kh¸c, ®ång thêi tæ chøc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc c«ng ty theo sù ph©n cÊp qu¶n lý cña nhµ n­íc vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Chøc n¨ng cô thÓ: Tæ chøc s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm thñy s¶n, c¸c lo¹i thøc ¨n cho nu«i trång thñy s¶n. Thùc hiÖn th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm thñy s¶n, xuÊt nhËp khÈu c¸c vËt t­, thiÕt bÞ phôc vô ngµnh thñy s¶n. b. NhiÖm vô: Kinh doanh theo ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký, phï hîp víi môc ®Ých thµnh lËp x©y dung vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô kÓ c¶ kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ c¸c kÕ ho¹ch cã liªn quan bao gåm kÕ ho¹ch dµi h¹n, trung h¹n, hµng n¨m ®Ó ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô cña c«ng ty, gãp phÇn ph¸t triÓn ngµnh nghÒ c¸ ë khu vùc. Tù t¹o nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh,dÞch vô ®ång thêi qu¶n lý, khai th¸c, sö dông (b¶o toµn vµ ph¸t triÓn) cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn,®¶m b¶o ®Çu t­, më réng s¶n xuÊt kinh doanh theo h­íng ®a d¹ng,®a tuyÕn, ®a ph­¬ng, kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ, tù bï ®¾p chi phÝ, c©n ®èi gi÷a xuÊt vµ nhËp, lµm trßn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc theo duyÖt ®Þnh. PhÊn ®Êu thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ hoach xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng cµng chÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é thèng kª kÕ to¸n, x©y dùng vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kinh doanh, ®ñ søc ®¶m ®­¬ng c«ng t¸c kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong t×nh h×nh kinh tÕ më vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. Nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng, c¸c hîp ®ång liªn kÕt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc nh©n sù t¹i c«ng ty hiÖn nay: Gi¸m ®èc C«ng ty Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Ban NhËp khÈu vµ Kinh doanh vËt t­ hµng ho¸ Ban XuÊt khÈu V¨n Phßng C«ng ty Ban Tµi ChÝnh - KÕ ho¹ch - §Çu t­ Phßng Kinh doanh kho vËn vµ dÞch vô Chi nh¸nh t¹I Hµ Néi XN ChÕ biÕn Thñy ®Æc s¶n sè 10 Cty chÕ biÕn thñy s¶n Thä Quang C¸c liªn doanh C«ng ty ph¸t triÓn nguån lîi Thñy s¶n Chi nh¸nh t¹I TP HCM NhiÖm vô cña c¸c bé phËn: - V¨n phßng c«ng ty: Cã nhiÖm vô qu¶n lý con dÊu cña c«ng ty, ®ãng dÊu c¸c tµi liÖu do Gi¸m ®èc c«ng ty hoÆc nh÷ng ng­êi ®­îc gi¸m ®èc uû quyÒn ban hµnh. §iÒu hµnh, bè trÝ lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hîp ®ång lao ®éng, xÐt th­ëng hoÆc kû luËt ®èi víi nh©n viªn, lËp kÕ ho¹ch vµ ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt hµng n¨m cña c«ng ty gãp phÇn ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. - Ban tµi chÝnh - KÕ ho¹ch - §Çu t­: Cã nhiÖm vô tham m­u cho Gi¸m ®èc trong viÖc ®iÒu hµnh trªn c¸c lÜnh vùc tµi chÝnh, kÕ to¸n, kÕ ho¹ch thèng kª, hîp t¸c vµ ®Çu t­ trong n­íc vµ ngoµi n­íc. §ång thêi h­íng dÉn, ®«n ®èc kiÓm tra phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trªn c¸c lÜnh vùc ®­îc ph©n c«ng. Bé phËn kÕ ho¹ch ®Çu t­ thuéc Ban tµi chÝnh - KÕ ho¹ch - §Çu t­ cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m kÓ c¶ kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ ng¾n h¹n dùa vµo viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh n¨m tr­íc, nhËn ®Þnh vµ dù ®o¸n t×nh h×nh s¾p ®Õn trªn c¬ së n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã tõ ®ã ®­a ra c¸c chØ tiªu thÝch hîp. - Ban nhËp khÈu: Thùc hiÖn viÖc kinh doanh nhËp khÈu, chñ yÕu lµ nhËp hµng ho¸ theo hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ hoÆc uû th¸c trong n­íc, t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr­êng c¸c mÆt hµng nhËp khÈu, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ ho¹t déng nhËp khÈu cña m×nh. - Ban xuÊt khÈu: Thùc hiÖn viÖc kinh doanh xuÊt khÈu, chñ yÕu lµ hµng h¶i s¶n, tæ chøc mua hµng ho¸ tõ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ c¸c ®¬n vÞ trong n­íc kh¸c, t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. - Phßng kho vËn: Thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý kho, ®¶m b¶o an toµn cho kho, ®iÒu phèi xe ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸ cho c«ng ty, cho thuª kho. - Chi nh¸nh t¹i Hµ néi vµ chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: Më réng quan hÖ giao dÞch thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, kÞp thêi n¾m b¾t th«ng tin kinh tÕ trªn thÞ tr­êng nh»m ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - XÝ nghiÖp ChÕ biÕn Thuû s¶n sè 10, sè 86: Tæ chøc thu mua c¸c nguyªn liÖu thuû, h¶i s¶n sau ®ã chÕ biÕn nguyªn liÖu nµy thµnh s¶n phÈm phôc vô xuÊt khÈu vµ tiªu thô néi ®Þa. - C«ng ty Ph¸t triÓn Nguån lîi Thuû s¶n: Chñ yÕu s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng nh­ t«m gièng, s¶n xuÊt thøc ¨n, nguyªn liÖu phôc vô cho nu«i trång thñy s¶n. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chuyÓn giao c«ng nghÖ, c¸c vËt t­ thiÕt bÞ phôc vô nghÒ nu«i trång thuû s¶n. 5. Tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty: a. Tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty: HÖ thèng kÕ to¸n bao gåm hai nh©n tè chÝnh lµ con ng­êi vµ hÖ thèng chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n. HÖ thèng kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. C«ng ty ¸p dông m« h×nh tæ chøc kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n nh»m qu¶n lý chÆt chÏ lu©n chuyÓn chøng tõ kÞp thêi ®Ó cung cÊp sè liÖu cho l·nh ®¹o c«ng ty chÝnh x¸c ®Çy ®ñ. XÝ nghiÖp ChÕ biÕn Thuû s¶n sè 10, C«ng ty chÕ biÕn thñy s¶n Thä Quang vµ C«ng ty Ph¸t triÓn Nguån lîi Thuû s¶n ®­îc phÐp tæ chøc kÕ to¸n riªng, h¹ch to¸n ®éc lËp. Riªng Chi nh¸nh t¹i Hµ néi vµ chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh th× h¹ch to¸n b¸o sæ. Vµo cuèi th¸ng toµn bé chøng tõ ph¸t sinh ë c¸c chi nh¸nh, sæ s¸ch ë c¸c ®¬n vÞ göi vÒ v¨n phßng c«ng ty. Trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n c«ng ty tæng hîp l¹i vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n cho toµn c«ng ty theo theo theo tõng phÇn hµnh kÕ to¸n cô thÓ, tõng kÕ to¸n viªn ®¶m nhiÖm tõng c«ng viÖc cô thÓ. - KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi ®­îc gi¸m ®èc c«ng ty ®Ò b¹t cã sù ®ång ý cña ban l·nh ®¹o Tæng c«ng ty Thuû s¶n ViÖt nam. Lµ ng­êi phô tr¸ch qu¶n lý, ®iÒu hµnh chung c«ng viÖc nghiÖp vô cña phßng. Qu¶n lý ®iÒu hµnh chung nghiÖp vô tµi chÝnh t¹i c«ng ty, chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh vµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. - Phã kÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi gióp viÖc cho kÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra ®«n ®èc c«ng viÖc cña c¸c kÕ to¸n viªn. Qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh trong khi kÕ to¸n tr­ëng ®i v¾ng; §iÒu hµnh tham gia cïng bé phËn tæng hîp theo dâi quü tiÒn l­¬ng. - Nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch hµng h¶i s¶n: Theo dâi hµng h¶i s¶n ®«ng vµ kh«, ®ång thêi theo dâi c«ng nî ®èi víi kh¸ch hµng h¶i s¶n. Cã nhiÖm vô cËp nhËt c¸c chøng tõ vµo m¸y, cuèi th¸ng in ra b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt hµng h¶i s¶n nh»m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho qu¶n lý. - Nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch hµng vËt t­: Cã nhiÖm vô theo dâi nhËp xuÊt hµng vËt t­ trªn c¬ së c¸c phiÕu nhËp kho, xuÊt kho cña c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng,... më sæ chi tiÕt theo dâi vËt t­, c«ng nî, cËp nhËt c¸c chøng tõ vµo m¸y, cuèi th¸ng in ra b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt vËt t­, c¸c sæ chi tiÕt vÒ vËt t­, c«ng nî, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho qu¶n lý. - Nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch tiÒn mÆt vµ thanh to¸n: Theo dâi thu chi tiÒn mÆt ph¸t sinh h»ng ngµy t¹i c«ng ty, theo dâi thanh to¸n t¹m øng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. NhËp c¸c phiÕu thu chi vµo m¸y, cuèi th¸ng in ra c¸c b¸o c¸o thu chi tiÒn mÆt, c«ng nî, t¹m øng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn - Nh©n viªn kÕ to¸n ng©n hµng: Theo dâi c¸c kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay, ký quü cña c«ng ty víi c¸c ng©n hµng mµ c«ng ty cã quan hÖ tµi kho¶n, theo dâi ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a ng©n hµng vµ c«ng ty, thùc hiÖn c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó vay vèn ng©n hµng, cuèi kú in ra c¸c b¸o c¸o thu chi tiÒn göi. -Nh©n viªn kÕ to¸n c«ng nî, tiÒn l­¬ng, BHXH, tµi s¶n cè ®Þnh: Theo dâi c«ng nî víi kh¸ch hµng, theo dâi biÕn ®éng tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, theo dâi tiÒn l­¬ng, trî cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn . - Nh©n viªn kÕ to¸n tæng hîp: Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ë giai ®o¹n cuèi cïng, thu nhËp vµ xö lý c¸c sè liÖu tõ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c tõ ®ã in ra c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú t¹i c«ng ty vµ v¨n phßng c«ng ty. - Nh©n viªn h¹ch to¸n ban ®Çu t¹i Chi nh¸nh t¹i Hµ néi vµ chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: §Þnh kú göi c¸c ho¸ ®¬n vÒ v¨n phßng c«ng ty, lªn b¸o c¸o chi tiªu tµi chÝnh cïng chøng tõ gèc. Theo dâi c«ng nî ë Chi nh¸nh Hµ néi vµ chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. Khi cã hµng nhËp vÒ, tËp hîp c¸c phiÕu nhËp chuyÒn vÒ v¨n phßng c«ng ty. - Thñ quü: Phô tr¸ch quü tiÒn mÆt, l­u gi÷ c¸c chøng kho¸n cã gi¸, thùc hiÖn c¸c thñ tôc thu-chi quü tiÒn mÆt t¹i c«ng ty, th­êng xuyªn ®èi chiÕu l­îng tiÒn mÆt tån quü víi kÕ to¸n tiÒn mÆt t¹i c«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty Thñ qòy KÕ to¸n c«ng nî, TiÒn l­¬ng, BHXH KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n hµng h¶i s¶n KÕ to¸n hµng vËt t­ KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thanh to¸n KÕ to¸n tæng hîp Nh©n viªn h¹ch to¸n ban ®Çu t¹i chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh Nh©n viªn h¹ch to¸n ban ®Çu t¹i Chi nh¸nh Hµ Néi KÕ to¸n tr­ëng Phã kÕ to¸n tr­ëng Quan hÖ trùc tuyÕn Quan hÖ chøc n¨ng b. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty: HiÖn nay c«ng ty ®· sö dông m¸y vi tÝnh phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n theo hÖ thèng ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n lËp s½n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. §­îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: Chøng tõ gèc Sæ qòy Sæ, thÎ kÕ to¸n B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng kª chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi hµng ngµy §èi chiÕu §Þnh kú, hµng th¸ng,quÝ Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ - Hµng ngµy, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i v¨n phßng c«ng ty ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c chøng tõ gèc nh­: PhiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n,... hoÆc c¸c chøng tõ do Chi nh¸nh t¹i Hµ néi vµ chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh göi vÒ. C¸c chøng tõ nµy sÏ ®­îc chuyÓn ®Õn kÕ to¸n tr­ëng hay phã kÕ to¸n tr­ëng duyÖt sau ®ã ®­îc c¸c kÕ to¸n viªn nhËp vµo m¸y trªn c¸c b¶ng kª chi tiÕt, sè, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Riªng ®èi víi c¸c chøng tõ do ng©n hµng ph¸t hµnh th× chøng tõ gèc ®ã ®­îc ghi vµo th¼ng chøng tõ ghi sæ. - §Þnh kú, c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n tæng hîp. §èi víi c¸c tµi kho¶n cÇn theo dâi chi tiÕt th× kÕ to¸n viªn tiÕn hµnh lËp c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. - Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo c¸c c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó ®èi chiÕu víi sæ c¸i. Trªn c¬ së b¶ng tæng hîp chi tiÕt vµ sæ c¸i, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n sau ®ã lËp c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n. C¸c néi dung kh¸c: H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: chøng tõ ghi sæ Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ 01/01 ®Õn 31/12 n¨m d­¬ng lÞch Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸: ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ cho tõng lo¹i vËt t­, hµng ho¸ + Ph­¬ng ph¸p x¸c ®inh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú: kª khai th­êng xuyªn + Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: kª khai th­êng xuyªn Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ tµi s¶n: ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n. Ph­¬ng ph¸p khÊu hao TSC§: ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh. II. §Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i TSC§: §Æc ®iÓm: C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung thèng nhÊt qu¶n lý, h¹ch to¸n theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh trong toµn C«ng ty t¹i v¨n phßng c«ng ty. Hµng n¨m c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lËp kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n mua s¾m TSC§ tr×nh C«ng ty, C«ng ty xem xÐt vµ phª duyÖt tæng thÓ ®Çu t­ hµng n¨m. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tr­íc khi ®Çu t­ mua s¾m TSC§ ph¶i lËp v¨n b¶n vµ dù tãan tr×nh C«ng ty xem xÐt vµ phª duyÖt. Sau khi mua s¾m x©y dùng c¬ b¶n ph¶i cã quyÕt to¸n göi vÒ C«ng ty. §èi víi TSC§ ®Çu t­ cã gi¸ trÞ lín ph¶i cã luËn chøng khoa häc kü thuËt ®Ó biÕt thêi gian ®Çu t­ còng nh­ thêi gian cã thÓ thu håi vèn. 2. Ph©n lo¹i: §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§, C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung ®· thùc hiÖn ph©n lo¹i TSC§ mét c¸ch hîp lý víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh vµ tiÕn hµnh ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc sau: 2.1 Ph©n lo¹i TSC§ theo nguån h×nh thµnh: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh tr¹ng c¬ së vËt chÊt, kü thuËt hiÖn cã cña doanh nghiÖp, trong mèi quan hÖ víi c¸c nguån ®Çu t­ cña doanh nghiÖp, gióp cho doanh nghiÖp tæ chøc sö dông TSC§ mét c¸ch hîp lý, c©n nh¾c tÝnh to¸n khÊu hao thu håi vèn ®Ó ®¶m b¶o cã nguån trang tr¶i vèn vay ®ång thêi thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc. TSC§ cña C«ng ty ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau.§Ó t¨ng c­êng qu¶n lý TSC§ theo nguån h×nh thµnh , C«ng ty tiÕn hµnh ph©n TSC§ thµnh 3 nguån chÝnh ( ®Õn 31/12/2003): + TSC§ ®­îc h×nh thµnh tõ ng©n s¸ch : 3.909.120.944 ® + TSC§ ®­îc h×nh thµnh tõ nguån vèn tù cã : 26.575.772.670 ® + TSC§ ®­îc h×nh thµnh tõ nguån vèn vay : 59.833.438.349 ® 2.2 Ph©n lo¹i theo ®Æc tr­ng kü thuËt: + Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc : 35.324.156.885 ® + M¸y mãc thiÕt bÞ : 51.420.189.588 ® + Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i : 2.680.357.320 ® + ThiÕt bÞ qu¶n lý : 893.628.170 ® III. H¹ch to¸n t¨ng, gi¶m TSC§ t¹i C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung: 1. H¹ch tãan chi tiÕt t¨ng, gi¶m TSC§: 1.1. Thñ tôc chøng tõ vµ h¹ch to¸n chi tiÕt t¨ng TSC§: ViÖc mua s¾m TSC§ ®­îc thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau: B­íc 1: C¨n cø vµo nhu cÇu phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, bé phËn sö dông TSC§ lËp tê tr×nh xin l·nh ®¹o trang bÞ thªm TSC§ B­íc 2: Trªn c¬ së giÊy ®Ò nghÞ ®­îc duyÖt, phßng ®Ò nghÞ lËp kÕ ho¹ch mua s¾m thªm TSC§ cho C«ng ty B­íc 3: C¨n cø vµo kÕ ho¹ch mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c thñ tôc xÐt chän nhµ thÇu cung cÊp TSC§ vµ tiÕn hµnh ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång B­íc 4: Bªn mua vµ bªn b¸n thùc hiÖn c¸c thñ tôc mua b¸n vµ giao nhËn C«ng ty sö dông c¸c chøng tõ sau: +GiÊy ®Ò nghÞ trang bÞ thªm TSC§ + KÕ ho¹ch mua s¾m TSC§ + QuyÕt ®Þnh ®Çu t­ trang bÞ cho bé phËn sö dông + C¸c chøng tõ cã liªn quan nh­ hîp ®ång kinh tÕ, hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, biªn b¶n giao nhËn TSC§, phiÕu chi. 1.2 Thñ tôc chøng tõ vµ h¹ch to¸n chi tiÕt gi¶m TSC§: TSC§ gi¶m t¹i C«ng ty chñ yÕu lµ do thanh lý vµ nh­îng b¸n. Tæng gi¸ trÞ thanh lý nh­îng b¸n ®Õn cuèi n¨m 2003 lµ 806.818.220 ®ång, hÇu hÕt lµ qu¸ cò, ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶ vµ kh«ng phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ n÷a. Theo yªu cÇu cña bé phËn sö dông vµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª TSC§. C«ng ty tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch thanh lý TSC§. Tr­íc hÕt ph¶i thµnh lËp héi ®ång thanh lý TSC§. Héi ®ång thanh lý c¨n cø vµo qu¸ tr×nh thanh lý TSC§ lËp biªn b¶n thanh lý TSC§. §ång thêi, khi giao m¸y ph¶i lËp biªn b¶n giao vµ kÌm theo hãa ®¬n b¸n hµng. C¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ghi gi¶m TSC§. Biªn b¶n thanh lý Biªn b¶n bµn giao m¸y Hãa ®¬n b¸n hµng PhiÕu thu C¸c chøng tõ cã liªn quan TÊt c¶ c¸c hå s¬ chøng tõ TSC§ nªu trªn ®­îc lËp thµnh 01 bé ®­îc l­u t¹i Phßng KÕ to¸n cña C«ng ty. 2. H¹ch tãan tæng hîp TSC§: 2.1. Tµi kho¶n sö dông: TK 211( kh«ng chi tiÕt ) 2.2 . H¹ch tãan t¨ng TSC§ Ngµy 15/02/2004, C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung cã mua mét m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ, theo gi¸ mua ch­a thuÕ GTGT lµ 40.000.000®, thuÕ GTGT 10%. C«ng ty tr¶ b»ng tiÒn mÆt . TSC§ nµy ®­îc ®Çu t­ b»ng nguån vèn kinh doanh. thêi gian sö dông lµ 5 n¨m. Khi C«ng ty mua TSC§ ®· cã sù tháa thuËn vµ nhÊt trÝ cña c¶ hai bªn, c«ng ty lËp hîp ®ång kinh tÕ, trong ®ã cã: ®¹i diÖn bªn mua hµng, bªn b¸n hµng, c¸c ®iÒu kho¶n vµ cam kÕt chung. Cô thÓ nh­ sau: Tæng C«ng ty Thñy S¶n ViÖt Nam Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam C«ng ty XNK TS MiÒn Trung §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc **************** ------------ Sè: 15/H§KT §µ N½ng, ngµy 10 th¸ng 02 n¨m 2004 Hîp ®ång kinh tÕ - C¨n cø ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25 th¸ng 09 n¨m 1989 cña Héi ®ång nhµ n­íc quy ®Þnh chÕ ®é hîp ®ång kinh tÕ - C¨n cø nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña hai bªn H«m nay, ngµy 10 th¸ng 02 n¨m 2004 t¹i C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung ®· tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ gåm: I. Bªn mua( bªn A): C«ng ty XNK Thñy s¶n miÒn trung - §Þa chØ : 263 Phan Ch©u Trinh §µ N½ng - §iÖn tho¹i: 0511.823768 Fax: 0511.823767 Do «ng: TrÇn H÷u Hoµn Chøc vô: Phã Gi¸m §èc lµm ®¹i diÖn II. Bªn b¸n( bªn B): C«ng ty TNHH Carrier ViÖt nam - §Þa chØ : 17 NguyÔn V¨n Linh- §µ N½ng - §iÖn tho¹i: 0511.821163 Fax: 0511.821165 Do «ng: NguyÔn Quèc B×nh Chøc vô: Phã Gi¸m §èc lµm ®¹i diÖn Sau khi bµn giao hµng thèng nhÊt ký hîp ®ång víi néi dung sau: §iÒu 1: - Bªn B giao cho Bªn A mét m¸y ®iÒu hßa hiÖu Carrier V2516 - Gi¸ c¶ : 40.000.000 ®( Bèn m­¬i triÖu ®ång) ch­a bao gåm VAT. - Thêi h¹n hîp ®ång: 3 ngµy( tõ ngµy 12/02/04 ®Õn ngµy 15/04/04). §iÒu 2: - §Þa ®iÓm giao hµng: t¹i kho bªn A Ph­¬ng thøc thanh tãan: b»ng tiÒn mÆt §iÒu 3: Cam kÕt chung Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu cã g× trë ng¹i th× hai bªn bµn b¹c cïng thèng nhÊt c¸ch gi¶i quyÕt Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c ®iÒu kho¶n ®· ký trªn trªn tinh thÇn hîp t¸c, b×nh ®¼ng . Hîp ®ång nµy ®­îc lËp thµnh 04 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau, mçi bªn gi÷ 02 b¶n vµ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B ( §· ký) ( §· ký) * C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ mµ C«ng ty ®· ký kÕt ®Ó lËp hãa ®¬n GTGT: Hãa ®¬n MÉu sè 01 GTKT-3LL gi¸ trÞ gia t¨ng Ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2004 0046834 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Carrier ViÖt Nam §i¹ chØ: 17 NguyÔn V¨n Linh Sè tµi kho¶n: 431101.03.0200 t¹i Ng©n hµng N«ng NgiÖp QuËn Liªn ChiÓu Hä tªn ng­êi mua hµng: Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung §Þa chØ: 263 Phan C©u Trinh §µ N½ng Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆt STT Tªn hµng hãa, dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3= 1x 2 1 M¸y ®hßa c¸i 01 40.000.000® 40.000.000® V2516 Céng tiÒn hµng 40.000.000® TiÒn thuÕ GTGT 4.000.000 ® Tæng céng tiÒn tt 44.000.000 ® Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Bèn m­¬i bèn triÖu ®ång ch½n Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ * C¨n cø vµo hãa ®¬n ®Ó lËp phiÕu chi Seaprodex §µ N½ng Qu¶n lý KD XNK MST: PhiÕu chi Sè 012/12VP Ngµy 25/02/2004 Ng­êi nhËn : NguyÔn NghÜa B×nh Ghi nî TK VN§ USD 211 1331 40.000.000 4.000.000 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH Carrier VN Néi dung : Chi mua m¸y ®iÒu hßa Sè tiÒn: 44.000.000 ® B»ng ch÷: Bèn m­¬i bèn triÖu ®ång ch½n. HiÖu ®Ýnh: H§ 0046834 Ng­êi nhËn Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng * Khi bªn b¸n gia TSC§, lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§: §¬n vÞ: Cty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung §Þa chØ: 263 Phan Ch©u Trinh §µ N½ng Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2004 - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1238/Q§ ngµy 05/02/2004 cña Gi¸m §èc C«ng ty vÒ viÖc bµn giao TSC§ Ban giao nhËn TSC§: - ¤ng( Bµ): NguyÔn V¨n A Chøc vô: Nh©n viªn b¸n hµng, ®¹i ®iÖn bªn giao - ¤ng( Bµ): §oµn ThÞ Thanh Chøc vô: Nh©n viªn P. KT, ®¹i ®iÖn bªn nhËn §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§: t¹i C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung. X¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh­ sau: §VT: 1.000 ®ång Sè thø tù Tªn, ký m· hiÖu quy c¸ch Sè hiÖu N­íc s¶n xuÊt N¨m s¶n xuÊt N¨m ®­a vµo sö dông C«ng suÊt TÝnh nguyªn gi¸ TSC§ Hao mßn TSC§ Tµi liÖu kü thuËt kÌm theo Gi¸ mua C­íc phÝ vËn chuyÓn Chi phÝ ch¹y thö Nguyªn gi¸ TSC§ TØ lÖ hao mßn Sè ®· khÊu hao A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 1 M¸y §HKK Singapore 2003 40000 40000 dông cô, phô tïng kÌm theo Sè TT Tªn, quy c¸ch dông cô, phô tïng §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng GÝa trÞ A B C 1 2 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ tãan tr­ëng Ng­êi nhËn Ng­êi giao * C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ, hãa ®¬n vµ biªn b¶n giao nhËn TSC§, vµ thùc tÕ chi tiÒn mÆt, kÕ tãan tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 211 : 40.000.000 Nî TK 133( 1332) : 4.000.000 Cã TK 111 : 44.000.000 Tæng hîp: C¨n cø vµo c¸c thñ tôc, chøng tõ do bé phËn sö dông göi vÒ phßng KÕ to¸n, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ cña TSC§. NÕu TSC§ ®­îc mua s¾m b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng th× ®Þnh kho¶n, lªn chøng tõ ghi sæ sau ®ã vµo sæ c¸i TK 211, cßn nh÷ng TSC§ ch­a thanh to¸n ®­îc kÕ to¸n theo dâi trªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 331. KÕ to¸n tiÕn hµnh lªn b¶ng kª chøng tõ gèc, sau ®ã lªn chøng tõ ghi sæ vµ vµo sæ c¸i. Cty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung Khèi QL KD XNK B¶ng kª chøng tõ tµi kho¶n 211 Chøng tõ DiÔn gi¶i Tkho¶n ®èi øng Sè tiÒn USD Sè tiÒn VN§ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 01 15/02/04 Mua m¸y §HKK 111 40.000.000 Tæng céng 40.000.000 §µ N½ng, ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2004 Ng­êi lËp b¶ng KÕ tãan tr­ëng Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn VN§ SHCT Ngµy Nî Cã 01 15/02/04 Mua m¸y §HKK 211 111 40.000.000 Tæng céng 40.000.000 §µ N½ng, ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2004 Ng­êi lËp biÓu KÕ tãan tr­ëng 2.3. H¹ch tãan gi¶m TSC§ Tæng C«ng ty Thñy S¶n ViÖt Nam Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam C«ng ty XNK TS MiÒn Trung §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc **************** ------------ Sè: 78/ Q§-TC §µ N½ng, ngµy 15 th¸ng 03 n¨m 2004 QuyÕt ®Þnh V/v thanh lý xe «t« l¹nh biÓn sè 43K- 3724 ********** gi¸m ®èc c«ng ty xnk thñy s¶n miÒn trung C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 242 TS/Q§-TC ngµy 31/03/1993 cña Bé Thñy S¶n v/v thµnh lËp l¹i C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung; C¨n cø ®iÒu lÖ tæ chøc vµ qu¶n lý cña C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung ®· ®­îc Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty Thñy S¶n ViÖt Nam phª duyÖt vµ cho phÐp ¸p dông; XÐt ®Ò nghÞ cña Phßng kho vËn vµ nhu cÇu cña ®¬n vÞ; Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban Tµi chÝnh- KÕ ho¹ch - §Çu t­ C«ng ty QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Nay thanh lý xe «t« l¹nh mang biÓn sè ®¨ng ký 43K –3724 hiÖn do Phßng kho vËn qu¶n lý vµ sö dông, do xe bÞ h­ hang nhiÒu, kh«ng ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ ®¬n vÞ kh«ng cã nhu cÇu sö dông. §iÒu 2: Giao Ban thanh lý xe cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸ l¹i t×nh tr¹ng kü thuËt xe ®Ò xuÊt gi¸ b¸n tæi thiÓu vµ tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ xe theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. §iÒu 3: Ban Tµi chÝnh- KÕ ho¹ch - §Çu t­ C«ng ty phèi hîp cïng V¨n phßng C«ng ty, Phßng kho vËn hoµn chØnh thñ tôc b¸n xe, giao xe, nép tiÒn vµo quü vµ h¹ch tãan gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. §iÒu 4: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng C«ng ty, Tr­ëng ban Tµi chÝnh- KÕ ho¹ch - §Çu t­ C«ng ty, Tr­ëng phßng kho vËn vµ c¸c bé phËn liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung Gi¸m ®èc §¬n vÞ: C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung MÉu sè: 03-TSC§ §Þa chØ : 263 Phan Ch©u Trinh §µ n½ng Ban hµnh theo Q§ sè 1141- TC/Q§/C§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi ChÝnh Biªn b¶n thanh lý TSC§ Sè : 01 Ngµy 28 th¸ng 03 n¨m 2004 NîTK: 214 Nî TK 111 Cã TK 211 Cã TK 711 Cã TK 3331 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 78/Q§-CT ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Gi¸m §èc C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung vÒ viÖc thanh lý TSC§. I. Ban thanh lý tµI s¶n cè ®Þnh gåm : 1.«ng: Hå Ph­íc HuÒ Phã v¨n phßng C«ng ty - Tr­ëng ban 2.«ng: Th¸i B¸ Tiªn Tæ tr­ëng tæ HCQT V¨n phßng C«ng ty 3.«ng: NguyÔn ®«ng Quang CV Ban TC-KH-§T 4.«ng: Lª Tù Trinh CV Phßng Kho VËn II. tiÕn hµnh thanh lý tsc® : Tªn, ký m· hiÖu, quy c¸ch TSC§ : Xe «t« l¹nh Sè hiÖu TSC§ N­íc s¶n xuÊt : NhËt N¨m s¶n xuÊt : 1980 N¨m ®­a vµo sö dông : 1997 Nguyªn gi¸ TSC§ : 237.720.700 ®ång Gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch khÊu hao ®Õn thêi ®iÓm thanh lý: 237.720.700 ®ång Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ : 0 ®ång IIi. kÕt luËn cña ban thanh lý tsc® : TSC§ cña ®¬n vÞ lµ xe «t« l¹nh, xe bÞ h­ háng nhiÒu, kh«ng ph¸t huy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ ®¬n vÞ kh«ng cã nhu cÇu sö dông. Ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2003 Tr­ëng ban thanh lý Hå Ph­íc HuÒ IV. kÕt qu¶ thanh lý tsc® : Chi phÝ thanh lý TSC§: Gi¸ trÞ thu håi: 15.000.000 ®ång ( ViÕt b»ng ch÷: M­êi l¨m triÖu ®ång ch½n). §· ghi gi¶m TSC§ ngµy 28 th¸ng 03 n¨m 2004. Ngµy 28 th¸ng 03 n¨m 2004 Gi¸m ®èc Tr­ëng ban thanh lý Ph¹m M¹nh Ho¹t Hå Ph­íc HuÒ Bé phËn qu¶n lý, sö dông TSC§: Phßng Kho vËn ------------------------------------------------------------------------------------------ * C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý ®Ó lËp phiÕu thu: Seaprodex §µ N½ng Qu¶n lý KD XNK MST: PhiÕu thu Sè 019/12VP Ngµy 28/03/2004 Ghi nî TK VN§ USD 711 3331 15000000 1.500.000 Tªn ng­êi nép: NguyÔn V¨n S¬n Néi dung: Thu thanh lý xe 43K-3724 Sè tiÒn: 16.500.000 ® B»ng ch÷: M­êi s¸u triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n Ng­êi nhËn Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng * C¨n cø vµo phiÕu thu, biªn b¶n thanh lý TSC§, kÕ to¸n ghi + Gi¶m TSC§ ®· thanh lý *Nî TK 214: 237.720.700 Cã TK 211: 237.720.700 + Thu thanh lý TSC§: * Nî TK 111: 16.500.000 Cã TK 711: 15.000.000 Cã TK 3331: 1.500.000 * Khi ®¬n vÞ h¹ch to¸n xong c¸c bót to¸n t¨ng, gi¶m TSC§, th× ch­¬ng tr×nh m¸y xö lý , vµ ®¬n vÞ theo dâi trªn b¶ng kª chøng tõ TK 211: Cty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung Khèi QL KD XNK B¶ng kª chøng tõ tµi kho¶n 211 Chøng tõ DiÔn gi¶i Tkho¶n ®èi øng Sè tiÒn USD Sè tiÒn VN§ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 02 28/03/04 Thanh lý xe t¶i l¹nh 43K-3724 2141 237.272.700 Tæng céng 40.000.000 237.272.700 * Tõ b¶ng kª chøng tõ, ®¬n vÞ lËp chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn VN§ SHCT Ngµy Nî Cã 02 28/03/2004 Thanh lý xe t¶i l¹nh 214 211 237.272.700 Tæng céng 237.272.700 §µ N½ng, ngµy 28 th¸ng 03 n¨m 2004 Ng­êi lËp biÓu KÕ tãan tr­ëng * C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó vµo sæ c¸i tµi kho¶n 211: Cty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung Khèi QL KD XNK Sæ c¸I TµI kho¶n ®Õn ngµy 31/12/2004 TK211: TSC§ h÷u h×nh Hãa ®¬n DiÔn gi¶i Tkho¶n ®èi øng Sè tiÒn USD Sè tiÒn VN§ Sè H®¬n Ngµy Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 85.572.000.000 15/02/04 Mua §HKK 111 40.000.000 28/03/04 Thanh lý xe t¶i l¹nh 43K-3724 2141 237.272.700 Céng ph¸t sinh 40.000.000 237.272.700 Sè d­ cuèi kú 85.374.727.300 §µ N½ng, ngµy th¸ng n¨m 2004 Ng­êi lËp biÓu KÕ tãan tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ * §Ó theo dâi chi tiÕt TSC§ ®ã thuéc bé phËn nµo qu¶n lý, ë xÝ nghiÖp nµo, nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i, sè khÊu hao luü kÕ, C«ng ty lËp 01 b¶ng kª chi tiÕt TSC§ trªn Excel: §VT: 1000® Sè TT Ph©n lo¹i Ph©n lo¹i Sè T T Tªn TSC§ TÝnh khÊu hao Sè th¸ng KH n¨m nay Sè tiÒn khÊu hao 01 n¨m Nguyªn gi¸ Sè n¨m Møc trÝch /n¨m Sè ®Çu n¨m T¨ng Gi¶m Sè cuèi n¨m 1 1-MMDL MMDL- VP 1 M¸y p/®iÖn hi-Tech 7 6.713 12 6.713 46.996 46.996 2 1-MMDL MMDL- VP 2 M¸y hµn 7 3 1-MMDL MMDL- VP 3 M¸y ph¸t ®iÖn dù phßng 7 4 1-MMDL MMDL- VP 0 12 0 5 2 DCQL DCQL 1 M¸y §HKK 5 8.000 12 8.000 40.000 40.000 6 3-PTVT PTVT- VP 1 Xe l¹nh 3724 6 39.545 12 39.545 237.272 237.272 Hao mßn TSC§ Gi¸ trÞ cßn l¹i §Çu n¨m KhÊu hao T¨ng do ®/c Gi¶m do t/ly hay ®/c Cuèi n¨m §Çu n¨m KhÊu hao T¨ng do ®/c Gi¶m do t/ly hay ®/c Cuèi n¨m 46.996 - 46.996 - - 40.000.000 237.272 237.272 - IV. H¹ch to¸n hao mßn vµ khÊu hao TSC§: 1. Ph­¬ng ph¸p khÊu hao: C«ng ty ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo ®­êng th¼ng, x¸c ®Þnh møc khÊu hao trung b×nh hµng n¨m cho TSC§ theo c«ng thøc: Møc trÝch khÊu hao Nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh trung b×nh hµng n¨m = cña tµi s¶n cè ®Þnh Thêi gian sö dông VÝ dô: C«ng ty mua mét TSC§ víi gi¸ trÞ trªn ho¸ ®¬n lµ 129 triÖu ®ång, chiÐt khÊu mua hµng lµ 5 triÖu ®ång, chi phÝ vËn chuyÓn lµ 2 triÖu ®ång, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö lµ 2 triÖu ®ång. Thêi gian sö dông cña TSC§ doanh nghiÖp dù kiÕn lµ 10 n¨m, tµi s¶n ®­îc ®­a vµo sö dông ngµy 01/01/2004. - Nguyªn gi¸ TSC§ = 129 triÖu – 5 triÖu + 2 triÖu + 2 triÖu = 120 triÖu - Møc khÊu hao trung b×nh hµng n¨m = 120 triÖu ®ång : 10 n¨m = 12 triÖu ®ång /n¨m - Møc khÊu hao trung b×nh hµng th¸ng = 12 triÖu ®ång : 12 th¸ng = 1 triÖu ®ång/th¸ng. Hµng n¨m, doanh nghiÖp trÝch 12 triÖu ®ång chi phÝ trÝch khÊu hao TSC§ ®ã vµo chi phÝ kinh doanh. 2. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§: 2.1. Tµi kho¶n sö dông: TK 214- Hao mßn TSC§ 2.2. H¹ch to¸n khÊu hao: b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ quÝ Iv/2004 §VT: 1.000 ® STT ChØ tiªu Thêi gian sö dông Toµn doanh nghiÖp TK 627 TK 641 TK 642 Nguyªn gi¸ Sè KH Møc KH Møc KH Møc KH 1 2 3 4 Sè KH ®· trÝch quÝ tr­íc Sè KH TSC§ t¨ng quÝ nµy - M¸y §HKK ………….. Sè khÊu hao TSC§ gi¶m quÝ nµy Sè khÊu hao ph¶i trÝch quÝ nµy 5 116.115.000 40.000 ………… 277.272 4.500.000 8.000 4.500.000 xxx xxx 1.300.000 8.000 ………. 237.272 1.300.000 Dùa vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 642( 6424) : 1.300.000.000 Cã TK 214 : 1.300.000.000 Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn VN§ SHCT Ngµy Nî Cã 02 28/03/2004 Ph©n bæ khÊu hao TSC§ quÝ I/2004 6424 214 1.300.000.000 Tæng céng 1.300.000.000 Cty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung Khèi QL KD XNK Sæ c¸I TµI kho¶n ®Õn ngµy 31/12/2004 TK2141: hao mßn TSC§ h÷u h×nh Hãa ®¬n DiÔn gi¶i Tkho¶n ®èi øng Sè tiÒn USD Sè tiÒn VN§ Sè H®¬n Ngµy Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 8.500.763 28/03/2004 Thanh lý xe t¶i l¹nh 43K-3724 211 237.272 10/02/2004 TrÝch khÊu hao quÝ I/04 6424 6.370.000 Céng ph¸t sinh 237.272 6.370.000 Sè d­ cuèi kú 14.633.491 §µ N½ng, ngµy th¸ng n¨m 2004 Ng­êi lËp biÓu KÕ tãan tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ V. KÕ to¸n söa ch÷a TSC§: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®IÓm ho¹t ®éng cña C«ng ty, trong n¨m 2004 c«ng viÖc söa ch÷a TSC§ diÔn ra th­êng xuyªn, ®Òu ®Æn víi chi phÝ nhá nªn c¸c chi phÝ nµy ®­îc h¹ch to¸n th¼ng vµo chi phÝ ph¸t sinh trong kú. 1.Söa ch÷a th­êng xuyªn: §Þnh kú quÝ, n¨m hoÆc møc ®é h­ háng cña TSC§ ng­êi sö dông TSC§ lËp dù trï söa ch÷a. Sau khi ®­îc Ban gi¸m ®èc phª duyÖt c«ng viÖc söa ch÷a ®­îc tiÕn hµnh. Ngµy 25/03/04, C«ng ty tiÕn hµnh söa ch÷a m¸y vi tÝnh t¹i phßng KÕ to¸n( KÕ tãan tr­ëng sö dông) víi chi phÝ lµ 1.550.000 ®ång, ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt. C¨n cø vµo phiÕu chi sè 1527 ngµy 05/02/2004 cho c«ng viÖc söa ch÷a trªn kÕ tãan ph¶n ¸nh nh­ sau: Nî TK 6424 : 1.550.000 Cã TK 111: 1.550.000 Seaprodex §µ N½ng Qu¶n lý KD XNK MST: PhiÕu chi Sè 1527 Ngµy 05/02/2004 Ng­êi nhËn : NguyÔn V¨n Tµi Ghi nî TK VN§ USD 6424 111 1.550.000 1.550.000 Néi dung: Chi söa ch÷a m¸y vi tÝnh Sè tiÒn: 1.550.000 ® B»ng ch÷: Mét triÖu n¨m tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n Ng­êi nhËn Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng 2. Söa ch÷a lín: C«ng ty kh«ng cã söa ch÷a lín, chØ cã ë c¸c XÝ nghiÖp, C«ng ty trùc thuéc míi tiÕn hµnh PhÇn III: Nh÷ng biÖn ph¸p, ph­¬ng h­íng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý TSC§ ë C«ng ty: 1. NhËn xÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý TSC§ ë C«ng ty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung: Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· ®i s©u t×m hiÓu t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ ®i s©u t×m hiÓu c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý TSC§, em nhËn thÊy cã nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu nh­ sau: a. Nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c kÕ to¸n: Qua nghiªn cøu t×nh h×nh thùuc tr¹ng vÒ h¹ch to¸n vµ qu¶n lý TSC§ ë C«ng ty trong n¨m 2003 vµ ®Çu n¨m 2004, em thÊy viÖc h¹ch to¸n vµ qu¶n lý TSC§ t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vµ chÆt chÏ. Hµng n¨m, ®¬n vÞ ®Òu tiÕn hµnh kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i nh»m b¶o tån vèn cè ®Þnh. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty bè trÝ theo dâi hîp lý c¸c c«ng viÖc cña Phßng KÕ to¸n, lµm viÖc cã hiÖu qu¶ cao.§éi ngò c¸n bé kÕ to¸n cã tr×nh ®é cao, cã kinh nghiÖm. MÆt kh¸c, ®­îc sù hç trî th­êng xuyªn cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, tr×nh ®é chuyªn m«n cña nh©n viªn kÕ to¸n ®­îc båi d­ìng vµ n©ng cao nhê vµo tinh thÇn ham häc hái vµ tËp huÊn c¸c nghiÖp vô míi. Víi tiÒm n¨ng ®ã, trong c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cña ®¬n vÞ kh«ng rËp khu«n theo lý thuyÕt mµ cã nh÷ng s¸ng t¹o, c¶i tiÕn phï hîp. §ång thêi víi nghiÖp vô kinh tÕ cao, kh¶ n¨ng tæ chøc tèt, ®¬n vÞ ®· s¾p xÕp ph©n c«ng c«ng viÖc cho tõng nh©n viªn kÕ to¸n nh­ hiÖn nay lµ phï hîp vµ cÇn thiÕt. C«ng ty ®· ¸p dông phÇn mÒm qu¶n lý kÕ to¸n vµo h¹ch to¸n kÕ to¸n. HiÖn nay, C«ng ty tÝnh khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh cè ®inh phï hîp víi chñ tr­¬ng cña Nhµ n­íc. Hµng quý tÝnh vµ trÝch khÊu hao ®Çy ®ñ, dóng chÕ ®é quy ®Þnh. Thñ tôc chøng tõ t¨ng, gi¶m TSC§ ®Çy ®ñ, ®óng nguyªn t¾c vÒ chÕ ®é quy ®Þnh, h¹ch to¸n kÕ tãan kÞp thêi, chÝnh x¸c. Sæ s¸ch ghi chÐp râ rµng, dÔ hiÓu vµ cã khoa häc. b. Nh÷ng mÆt yÕu cßn tån t¹i: VÒ sæ s¸ch theo dâi: trong qu¸ tr×nh theo dâi TSC§ t¨ng, gi¶m kÕ to¸n kh«ng më thÎ TSC§ ®Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§ mµ chØ theo dâi trªn ch­¬ng tr×nh Excel víi c¸c c«ng thøc lËp tr­íc. KÕ to¸n TSC§ cña C«ng ty míi chØ ®¬n thuÇn theo dâi TSC§ t¨ng, gi¶m trÝch khÊu hao hµng quý vµ söa ch÷a TSC§, ch­a ®i s©u ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông TSC§ hµng n¨m ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý khi ®Çu t­ vµo TSC§, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông TSC§ ë ®¬n vÞ. KÕ tãan ch­a ph©n tÝch ®­îc t×nh tr¹ng cña TSC§, qua ®ã ®Ó thÊy ®­îc t¸c ®éng ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã biÖn ph¸p nh»m c¶i tiÕn, ®æi míi TSC§. C«ng ty ch­a theo dâi TSC§ v« h×nh: phÇn mÒm kÕ to¸n cña m¸y tÝnh… C«ng ty cã nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc nªn viÖc h¹ch to¸n t¨ng gi¶m TSC§ cßn chËm. Khi c¸c ®¬n vÞ ch­a chuyÓn b¶ng kª c«ng nî( TK 336) vÒ v¨n phßng C«ng ty th× C«ng ty vÉn ch­a h¹ch to¸n ®­îc. 2. Ph­¬ng h­íng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý TSC§ ë C«ng ty XNK thñy S¶n MiÒn Trung: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, mäi doanh nghiÖp cÇn ph¶i tÝch cùc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý TSC§ víi môc ®Ých n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§. Tõ t×nh h×nh vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ qu¶n lý TSC§ thùc tÕ ë C«ng ty, em xin ®Ò xuÊt mét sè ph­¬ng h­íng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ vµ biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ ë C«ng ty: a. Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vµ më sæ s¸ch theo dâi TSC§: C«ng ty nªn më sæ theo dâi TSC§ theo quy ®Þnh vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu trong sæ nh»m phôc vô tèt h¬n cho c«ng t¸c h¹ch to¸n còng nh­ theo dâi qu¶n lý TSC§ t¹i ®¬n vÞ, phôc vô cho c«ng t¸c kiÓm kª, ®¸nh gi¸ TSC§ hµng n¨m, phôc vôb¸o c¸o t×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§ vµ b¸o c¸o hiÖn tr¹ng TSC§ ®Ó cã biÖn ph¸p c¶i tiÕn vµ ®æi míi TSC§. + Më sæ ®¨ng ký chøng tõ: sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ do kÕ tãan tæng hîp ghi vµ ®­îc ghi theo tr×nh tù thêi gian, ®­îc ghi vµo cuèi kú kÕ to¸n( ë C«ng ty lµ quÝ) ViÖc më sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ gióp cho c«ng t¸c ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a b¶ng tæng hîp chi tiÕt víi c¸c tµi kho¶n liªn quan trªn b¶ng c©n ®èi tµi s¶n vµ sè tæng céng trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ víi sè tæng céng ph¸t sinh trªn b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n thuËn tiÖn chÝnh x¸c h¬n. MÉu sè ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè Ngµy Sè Ngµy 01 15/02/04 40.000.000 KÕ tãan tr­ëng Ng­êi ghi sæ + Më thÎ TSC§: thÎ TSC§ ®­îc lËp thµnh 02 b¶n, b¶n chÝnh l­u phßng kÕ to¸n theo dâi, diÔn biÕn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§. B¶n sao giao cho bé phËn sö dông gi÷. Sau khi lËp xong, thÎ TSC§ ®­îc ®¨ng ký vµo sæ TSC§ vµ ®­îc s¾p xÕp, l­u tr÷ t¹i phßng KÕ tãan theo tõng ®¬n vÞ vµ ®­îc giao cho c¸n bé kÕ tãan TSC§ gi÷ ghi chÐp theo dâi. ( LÊy tr­êng hîp mua m¸y §HKK trªn ®©y ®Ó ghi vµo thÎ TSC§) §¬n vÞ: Cty XNK Thñy S¶n MiÒn Trung §Þa chØ: 263 Phan Ch©u Trinh §µ N½ng ThÎ tµI s¶n cè ®Þnh Sè : 150 Ngµy 17 th¸ng 02 n¨m 2004 KÕ to¸n tr­ëng ( Ký,Hä vµ tªn) C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2004 Tªn, kÝ m· hiÖu, quy c¸ch (cÊp h¹ng) TSC§: M¸y §HKK V2516 Sè hiÖu TSC§: Sè….. N­íc s¶n xuÊt( x©y dùng): Singapore N¨m s¶n xuÊt: 2002 Bé phËn qu¶n lý, sö dông: Héi tr­êng thuéc V¨n phßng c«ng ty qu¶n lý N¨m ®­a vµo sö dông: 2003 C«ng suÊt( diÖn tÝch ) thiÕt kÕ: §×nh chØ sö dông TSC§ ngµy….th¸ng…n¨m…lý do ®×nh chØ………... §VT: 1.000 ®ång Sè hiÖu chøng tõ Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Ngµy, th¸ng, n¨m DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ N¨m Gi¸ trÞ hao mßn Céng dån A B C 1 2 3 4 01 15/02/04 M¸y §HKK V2560 40.000.000 2003 ………… ……….. …….. ………… dông cô, phô tïng kÌm theo Sè TT Tªn, quy c¸ch dông cô, phô tïng §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng GÝa trÞ A B C 1 2 1 C¸i 2 ……. Céng xxx + Më thªm sæ TSC§ theo tõng ®¬n vÞ sö dông V× TSC§ cña toµn C«ng ty n¨m r¶i r¸c ë c¸c XÝ nghiÖp, C«ng ty trùc thuéc nªn ®Ó theo dâi vµ qu¶n lý tèt h¬n TSC§, C«ng ty nªn më thªm sæ TSC§ cho tõng ®¬n vÞ sö dông TSC§( V¨n phßng C«ng ty, XÝ nghiÖp chÕ biÕn thñy ®Æc s¶n sè 10, CN Hµ néi, CN Hå ChÝ Minh…) vµ lËp thµnh 02 quyÓn: 01 quyÓn phßng KÕ to¸n gi÷, bé phËn sö dông gi÷ 01 quyÓn. Sæ tµi s¶n cè ®Þnh XÝ nghiÖp chÕ biÕn thñy ®Æc s¶n sè 10 N¨m 2004 §VT: 1.000® TT Lo¹i tªn TSC§ theo kÕt cÊu §Æc ®iÓm TSC§ N­íc SX N¨m ®­a vµo sö dông Nguyªn gi¸ Sè ®· hao mßn Tû lÖ KH % KhÊu hao TSC§ Ghi gi¶m TSC§ Sè ®· trÝch Chøng tõ Lý do gi¶m N¨m N¨m N¨m N¨m SH Ngµy th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01 HÖ thèng l¹nh I NhËt 1993 2.150.000 10% KÕ tãan tr­ëng Ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 2004 Ng­êi ghi sæ b. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n khÊu hao TSC§: - C«ng ty ch­a më TK 009- Nguån vèn khÊu hao ®Ó theo dâi viÖc trÝch vµ sö dông nguån vèn khÊu hao, do vËy C«ng ty nªn më thªm TK 009 nh»m gióp cho C«ng ty theo dâi, sö dông vµ qu¶n lý tèt nguån vèn khÊu hao cña C«ng ty. - Khi trÝch khÊu hao vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ tãan cßn ph¶n ¸nh t¨ng nguån vèn khÊu hao TSC§( Nî TK 009) vµ khi C«ng ty sö dông nguån vèn khÊu hao ®Ó mua s¾m TSC§, kÕ to¸n ghi t¨ng TSC§ nh­ng ®ång thêi cßn ph¶i ghi gi¶m nguån vèn khÊu hao( Cã TK 009). VÝ dô: Khi tiÕn hµnh trÝch khÊu hao trong quÝ 1/2004, - §¬n vÞ nªn h¹ch to¸n: Nî TK 6424 : 15.200.000 Cã TK 214 : 15.200.000 §ång thêi ghi: Nî TK 009: 15.200.000 c. Hoµn thiÖn c«ng t¸c khÊu hao TSC§: - T¹i xÝ nghiÖp s¶n xuÊt: hiÖn nay vÉn ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ theo ®­êng th¼ng, ph©n bæ dÇn vµo c¸c quÝ trong n¨m. M¸y mãc thiÕt bÞ sö dông nhiÒu hay Ýt ®Òu cã mét møc khÊu hao nh­ nhau, trong khi c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng gi¶m kh«ng ®Òu, th­êng t¨ng vµo quÝ IV vµ quÝ I n¨m sau, gi¶m vµo quÝ II, quÝ III. Nh­ vËy, ®Ó ph¶n ¸nh ®óng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, nªn ¸p dông ph©n bæ khÊu hao TSC§ b×nh qu©n b»ng c¸ch ph©n bæ theo doanh thu s¶n xuÊt. Ph­¬ng ph¸p tÝnh nh­ sau: Sè KH ®· trÝch quý tr­íc Sè khÊu hao = X Dthu + Sè KH - Sè KH ph¶i trÝch quÝ nµy Dthu SX quÝ tr­íc SX qóy nµy t¨ng gi¶m Néi dung Sè tiÒn Doanh thu s¶n xuÊt quÝ III/2003 Sè khÊu hao quÝ III/2003 Doanh thu s¶n xuÊt quÝ IV/2003 Sè khÊu hao quÝ IV/2003 150.000.000 50.000.000 180.000.000 60.000.000 C¨n cø sè liÖu ë b¶ng trªn vµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®· nªu, b¶ng tÝnh khÊu hao quÝ IV/2003 sÏ ®­îc tÝnh l¹i nh­ sau: 50.000.000 = X 180.000.000 + 10.000.000 150.000.000 = 11.533.333 ®ång STT ChØ tiªu Sè tiÒn 01 02 03 04 Sè khÊu hao ®· trÝch quÝ tr­íc Sè khÊu hao t¨ng quÝ nµy Sè khÊu hao gi¶m quÝ nµy Sè khÊu hao ph¶i tÝnh quÝ nµy 50.000.000 10.000.000 0 40.000.000 T¹i V¨n phßng C«ng ty: TSC§ t¹i v¨n phßng C«ng ty lµ nh÷ng TSC§ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña toµn C«ng ty, nh÷ng TSC§ liªn quan ®Õn tiÕn bé khoa häc kü thuËt nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d­ gi¶m dÇn nh»m thu håi vèn nhanh ®Ó t¸i ®Çu t­ TSC§ míi. C«ng ty mua 01 TSC§ víi nguyªn gi¸ lµ 20.000.000 ®ång Thêi gian sö dông cña TSC§ x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i phô lôc 1( ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh 206) lµ 5 n¨m. X¸c ®Þnh møc khÊu hao hµng n¨m nh­ sau: Tû lÖ khÊu hao hµng n¨m cña TSC§ theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng lµ 20% Tû lÖ khÊu hao nhanh theo ph­¬ng ph¸p sè d­ gi¶m dÇn = 20% x 2 = 40% Møc trÝch khÊu hao hµng n¨m cña TSC§ trªn ®­îc x¸c ®Þnh cô thÓ theo b¶ng d­íi ®©y: §VT: 1000 ®ång N¨m thø Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ C¸ch tÝnh sè KH TSC§ hµng n¨m Møc tÝnh KH hµng n¨m Møc tÝnh KH hµng th¸ng KH luü kÕ cuèi n¨m 1 2 3 4 5 12.000 7.200 4.320 2.592 2.592 12.000 x 40% 7.200 x 40% 4.320 x 40% 2.592 x 40% 2.592 x 40% 4.800 2.880 1.728 1.296 1.296 400 240 144 108 108 4.800 7.680 9.408 10.704 12.000 d. BiÖn ph¸p n©ng cao hiªu qu¶ sö dông TSC§: Trong b¶ng kª TSC§ cña C«ng ty, em thÊy nhiÒu TSC§ nh­ xe Custum, xe cup 70…. ®· khÊu hao hÕt nguyªn gi¸, kh«ng cßn sö dông, C«ng ty nªn xem xÐt thanh lý nh­îng b¸n ®Ó thu håi vèn, tranh l·nh phÝ nguån vèn TSC§ e. Më tiÓu kho¶n chi tiÕt cho mçi ®¬n vÞ trùc thuéc: C«ng ty nªn theo dâi chi tiÕt h¬n TK 211: nh­ ph©n ra cho tõng XÝ nghiÖp trùc thuéc vµ ph©n tiÕp theo nhãm TSC§. HiÖn nay, C«ng ty ®ang theo dâi trªn b¶ng kª chi tiÕt TSC§ nªn viÖc cËp nhËt sè liÖu sÏ cã thÓ kh«ng kÞp thêi nªn dÔ ®èi chiÕu kh«ng khíp víi tµi kho¶n 211. V× vËy, tèt h¬n lµ C«ng ty so¹n ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n theo dâi TSC§ chi tiÕt( nh­ b¶ng Excel) nh­ng kh«ng cÇn ph¶i nhÆt tay. C. KÕt luËn:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình Hình Kế Toán Và Quản Lý Tài Sản Cố Định Ơ Công Ty Xnk Thủy Sản Miền Trung.doc
Luận văn liên quan